ចុល្លវគ្គ ទុតិយភាគ បាលី

ភាគទី១០

សមថក្ខន្ធកំ

សម្មុខាវិនយោ

[១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អសម្មុខីភូតានំ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករោន្តិ តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អសម្មុខីភូតានំ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករិស្សន្តិ តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អសម្មុខីភូតានំ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករោន្តិ តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា អសម្មុខីភូតានំ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករិស្សន្តិ  តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  វិគរហិត្វា។បេ។  ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ អសម្មុខីភូតានំ ភិក្ខូនំ កម្មំ កាតព្វំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា យោ ករេយ្យ  អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២] អធម្មវាទី បុគ្គលោ អធម្មវាទី សម្ពហុលា អធម្មវាទី សង្ឃោ ធម្មវាទី បុគ្គលោ ធម្មវាទី សម្ពហុលា ធម្មវាទី សង្ឃោ។

កណ្ហបក្ខនវកំ

[៣] អធម្មវាទី បុគ្គលោ ធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី បុគ្គលោ ធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី បុគ្គលោ ធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សម្ពហុលា ធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ  អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សម្ពហុលា ធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សម្ពហុលា ធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សង្ឃោ ធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សង្ឃោ ធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។ អធម្មវាទី សង្ឃោ ធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយប្បដិរូបកេន។

កណ្ហបក្ខនវកំ និដ្ឋិតំ។

សុក្កបក្ខនវកំ

[៤] ធម្មវាទី បុគ្គលោ អធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ  អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី បុគ្គលោ អធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី បុគ្គលោ អធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សម្ពហុលា អធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សម្ពហុលា អធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សម្ពហុលា អធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេន្តិ និជ្ឈាបេន្តិ បេក្ខេន្តិ អនុបេក្ខេន្តិ ទស្សេន្តិ អនុទស្សេន្តិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សង្ឃោ អធម្មវាទឹ បុគ្គលំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ  អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សង្ឃោ អធម្មវាទី សម្ពហុលេ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហថ ឥមំ រោចេថាតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ ធម្មវាទី សង្ឃោ អធម្មវាទឹ សង្ឃំ សញ្ញាបេតិ និជ្ឈាបេតិ បេក្ខេតិ អនុបេក្ខេតិ ទស្សេតិ អនុទស្សេតិ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុសាសនំ ឥមំ គណ្ហាហិ ឥមំ រោចេហីតិ ឯវញ្ចេ តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ ធម្មេន វូបសម្មតិ សម្មុខាវិនយេនាតិ។

សុក្កបក្ខនវកំ និដ្ឋិតំ។

(សតិវិនយោ) ទព្វមល្លបុត្តវត្ថុ និទានព្រះទព្វមល្លបុត្ត

[៥] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតា ទព្វេន មល្លបុត្តេន ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ ហោតិ យង្កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ តេន អនុប្បត្តំ ហោតិ នត្ថិ ចស្ស កិញ្ចិ ឧត្តរិ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ។

[៦] អថខោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវញ្ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មយា ខោ ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ យង្កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ មយា អនុប្បត្តំ នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ឧត្តរិ​ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ កឹ នុ ខោ អហំ សង្ឃស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេយ្យំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសេយ្យន្តិ។

[៧] អថខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ មយ្ហំ ភន្តេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវញ្ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មយា ខោ ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ យង្កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ មយា អនុប្បត្តំ នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ឧត្តរិ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ កឹ នុ ខោ អហំ សង្ឃស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករេយ្យន្តិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេយ្យំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសេយ្យន្តិ ឥច្ឆាមហំ ភន្តេ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេតុំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសិតុន្តិ។ សាធុ សាធុ ទព្វ តេនហិ ត្វំ ទព្វ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេហិ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសាហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។

[៨] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ទព្វោ យាចិតព្វោ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សេនាសនប្បញ្ញាបកស្ស ច ភត្តុទ្ទេសកស្ស ច សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សេនាសនប្បញ្ញាបកោ ច ភត្តុទ្ទេសកោ ច ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៩] សម្មតោ ចាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សភាគានំ សភាគានំ ភិក្ខូនំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ យេ តេ ភិក្ខូ សុត្តន្តិកា តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ សុត្តន្តំ សង្គាយិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ វិនយធរា តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ វិនយំ វិនិច្ឆិនិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ ធម្មកថិកា តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ ធម្មំ សាកច្ឆិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ ឈាយិនោ តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ ន ព្យាពាធិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ តិរច្ឆានកថិកា កាយទឡ្ហិពហុលា វិហរន្តិ តេសម្បិ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ ឥមាយបីមេ អាយស្មន្តា រត្តិយា អច្ឆិស្សន្តីតិ យេបិ តេ ភិក្ខូ វិកាលេ អាគច្ឆន្តិ តេសម្បិ តេជោធាតុំ សមាបជ្ជិត្វា តេនេវ អាលោកេន សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ។ អបិស្សុ ភិក្ខូ សញ្ចិច្ច វិកាលេ អាគច្ឆន្តិ មយំ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ បស្សិស្សាមាតិ។ តេ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ សេនាសនំ បញ្ញាបេហីតិ។ តេ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ វទេតិ កត្ថ អាយស្មន្តា ឥច្ឆន្តិ កត្ថ បញ្ញាបេមីតិ។ តេ សញ្ចិច្ច ទូរេ អបទិស្សន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បព្វតេតិ ន ទិស្សតិ។] សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ [ឥតោ បរំ ទព្វាត្យាលបនំ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ] ចោរប្បបាតេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ ឥសិគិលិបស្សេ កាឡសិលាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ វេភារបស្សេ សត្តបណ្ណគុហាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ សីតវនេ សប្បសោណ្ឌិកបព្ភារេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ គោមដកន្ទរាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ តិណ្ឌុកកន្ទរាយំ [ឱ.តិន្ទុកកន្ទរាយំ] សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ តបោតកន្ទរាយំ [ឱ. តបោទកន្ទរាយំ] សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ តបោទារាមេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ ជីវកម្ពវនេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ។ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ មទ្ទកុច្ឆិម្ហិ មិគទាយេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហីតិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ តេជោធាតុំ សមាបជ្ជិត្វា អង្គុលិយា ជលមានាយ បុរតោ បុរតោ គច្ឆតិ។ តេបិ តេនេវ អាលោកេន អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គច្ឆន្តិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ អយំ មញ្ចោ ឥទំ បីឋំ  អយំ ភិសី ឥទំ ពិម្ពោហនំ ឥទំ វច្ចដ្ឋានំ ឥទំ បស្សាវដ្ឋានំ ឥទំ បានីយំ ឥទំ បរិភោជនីយំ អយំ កត្តរទណ្ឌោ ឥទំ សង្ឃស្ស កតិកសណ្ឋានំ ឥមំ កាលំ បវិសិតព្វំ ឥមំ កាលំ និក្ខមិតព្វន្តិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ សេនាសនំ បញ្ញាបេត្វា បុនទេវ វេឡុវនំ បច្ចាគច្ឆតិ។

[១០] តេន ខោ បន សមយេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នវកា ចេវ ហោន្តិ អប្បបុញ្ញា ច។ យានិ សង្ឃស្ស លាមកានិ សេនាសនានិ តានិ តេសំ បាបុណន្តិ លាមកានិ ច ភត្តានិ។ តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ មនុស្សា ឥច្ឆន្តិ ថេរានំ ភិក្ខូនំ អភិសង្ខារិកំ ទាតុំ សប្បិម្បិ តេលម្បិ ឧត្តរិភង្គម្បិ មេត្តិយភុម្មជកានំ បន ភិក្ខូនំ បាកតិកំ ទេន្តិ យថារទ្ធំ កាណាជកំ ពិលង្គទុតិយំ។ តេ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តា ថេរេ ភិក្ខូ បុច្ឆន្តិ តុម្ហាកំ អាវុសោ ភត្តគ្គេ កឹ អហោសិ តុម្ហាកំ កឹ នាហោសីតិ [ឱ.ម. កឹ អហោសីតិ។ នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។]។ ឯកច្ចេ ថេរា ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ សប្បិ អហោសិ តេលំ អហោសិ ឧត្តរិភង្គំ អហោសីតិ។ មេត្តិយភុម្មជកា បន ភិក្ខូ ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ន កិញ្ចិ អហោសិ បាកតិកំ យថារទ្ធំ កាណាជកំ ពិលង្គទុតិយន្តិ។

[១១] តេន ខោ បន សមយេន កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ សង្ឃស្ស ចតុក្កភត្តំ ទេតិ និច្ចភត្តំ។ សោ ភត្តគ្គេ សបុត្តទារោ ឧបតិដ្ឋិត្វា បរិវិសតិ។ អញ្ញេ ឱទនេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ សូបេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ តេលេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ ឧត្តរិភង្គេន បុច្ឆន្តិ។

[១២] តេន ខោ បន សមយេន កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ ភត្តំ ស្វាតនាយ មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អារាមំ អគមាសិ កេនចិទេវ ករណីយេន យេនាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ កល្យាណភត្តិកំ គហបតឹ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អាយស្មតា ទព្វេន មល្លបុត្តេន ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច កស្ស ភន្តេ អម្ហាកំ ឃរេ ស្វាតនាយ ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកានំ ខោ គហបតិ ភិក្ខូនំ តុម្ហាកំ ឃរេ ស្វាតនាយ ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋន្តិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អនត្តមនោ អហោសិ កថំ ហិ នាម បាបភិក្ខូ អម្ហាកំ ឃរេ ភុជ្ជិស្សន្តីតិ ឃរំ គន្ត្វា ទាសឹ អាណាបេសិ យេ ជេ ស្វេ ភត្តិកា អាគច្ឆន្តិ កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន បរិវិសាតិ។ ឯវំ អយ្យាតិ ខោ សា ទាសី កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ  ហិយ្យោ ខោ អាវុសោ អម្ហាកំ កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋំ ស្វេ អម្ហេ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ សបុត្តទារោ ឧបតិដ្ឋិត្វា បរិវិសិស្សតិ អញ្ញេ ឱទនេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ សូបេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ តេលេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ ឧត្តរិភង្គេន បុច្ឆិស្សន្តីតិ។ តេ តេនេវ សោមនស្សេន ន ចិត្តរូបំ រត្តិយា សុបឹសុ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ និវេសនំ តេនុបសង្កមឹសុ។ អទ្ទសា ខោ សា ទាសី មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តេ ទិស្វាន កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច និសីទថ ភន្តេតិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ ន តាវ ភត្តំ សិទ្ធំ ភវិស្សតិ យថា មយំ កោដ្ឋកេ និសីទាបិយាមាតិ [សព្វត្ថ និសីទាបេយ្យាមាតិ ទិស្សតិ]។ អថខោ សា ទាសី កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន ឧបគញ្ឆិ  ភុញ្ជថ ភន្តេតិ។ មយំ ខោ ភគិនិ និច្ចភត្តិកាតិ។ ជានាមិ អយ្យា និច្ចភត្តិកាតិ អបិចាហំ ហិយ្យោ វ គហបតិនា អាណត្តា  យេ ជេ ស្វេ ភត្តិកា អាគច្ឆន្តិ កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន បរិវិសាតិ ភុញ្ជថ ភន្តេតិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ  ហិយ្យោ ខោ អាវុសោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អារាមំ អគមាសិ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សន្តិកេ និស្សំសយំ ខោ មយំ ទព្វេន មល្លបុត្តេន គហបតិនោ សន្តិកេ បរិភិន្នាតិ [ឱ. និស្សសយំ ទព្វេន មល្លបុត្តេន គហបតិនោ អន្តរា បរិភិន្នាតិ ទិស្សតិ។]។ តេ តេនេវ ទោមនស្សេន ន ចិត្តរូបំ ភុញ្ជឹសុ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តា អារាមំ គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិសាមេត្វា ពហារាមកោដ្ឋកេ សង្ឃាដិបល្លត្ថិកាយ និសីទឹសុ តុណ្ហីភូតា មង្កុភូតា បត្តក្ខន្ធា អធោមុខា បជ្ឈាយន្តា អប្បដិភាណា។ អថខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី យេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។  តតិយម្បិ ខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ តតិយម្បិ ខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ក្យាហំ អយ្យានំ អបរជ្ឈាមិ កិស្ស មំ អយ្យា នាលបន្តីតិ។ តថា ហិ បន ត្វំ ភគិនិ អម្ហេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន វិហេឋិយមានេ អជ្ឈុបេក្ខសីតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមីតិ។ សចេ ខោ ត្វំ ភគិនិ ឥច្ឆេយ្យាសិ អជ្ជេវ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ នាសាបេយ្យាតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមិ កឹ មយា សក្កា កាតុន្តិ។ ឯហិ ត្វំ ភគិនិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯវំ វទេហិ ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ នីវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេនម្ហិ ទព្វេន មល្លបុត្តេន ទូសិតាតិ។ ឯវំ អយ្យាតិ ខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ បដិស្សុណិត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ សា [ឱរោបិយបោត្ថកេ សាតិ ន ទិស្សតិ។] មេត្តិយា ភិក្ខុនី ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ នីវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេនម្ហិ ទព្វេន មល្លបុត្តេន ទូសិតាតិ។

[១៣] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ បដិបុច្ឆិ សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ ភិក្ខុនី អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។បេ។  តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ ភិក្ខុនី អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ន ខោ ទព្វ ទព្វា ឯវំ និព្វេឋេន្តិ សចេ តយា កតំ កតន្តិ វទេហិ សចេ អកតំ អកតន្តិ វទេហីតិ។ យតោហំ ភន្តេ ជាតោ នាភិជានាមិ សុបិនន្តេនាបិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតា បគេវ ជាគរោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ  តេនហិ ភិក្ខវេ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេថ ឥមេ ច ភិក្ខូ អនុយុញ្ជថាតិ។ ឥទំ វត្វា ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា វិហារំ បាវិសិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេសុំ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ តេ ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ មា អាវុសោ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេថ ន សា កិញ្ចិ អបរជ្ឈតិ អម្ហេហិ សា ឧស្សាហិតា កុបិតេហិ អនត្តមនេហិ ចាវនាធិប្បាយេហីតិ។ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេថាតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទេតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ តេន ភិក្ខវេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ ឥមេ មំ ភន្តេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ សោហំ ភន្តេ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ។បេ។  តតិយម្បិ យាចិតព្វោ ឥមេ មំ ភន្តេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ សោហំ សតិវេបុល្លប្បត្តោ តតិយម្បិ ភន្តេ សង្ឃំ [ឱរោបិយបោត្ថកេ សោហំ ភន្តេ សតិវេបុល្លប្បត្តោ តតិយម្បិ សង្ឃន្តិ អាគតំ។] សតិវិនយំ យាចាមីតិ។

[១៤] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥមេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥមេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចតិ។ សង្ឃោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥមេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចតិ។ សង្ឃោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នោ សង្ឃេន អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[១៥] បញ្ចិមានិ ភិក្ខវេ ធម្មិកានិ សតិវិនយស្ស ទានានិ សុទ្ធោ ហោតិ ភិក្ខុ អនាបត្តិកោ អនុវទន្តិ ច នំ យាចតិ ច តស្ស សង្ឃោ សតិវិនយំ ទេតិ ធម្មេន សមគ្គេន​[ឱ. សមគ្គោ] ឥមានិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច ធម្មិកានិ សតិវិនយស្ស ទានានីតិ។

អមូឡ្ហវិនយោ

[១៦] តេន ខោ បន សមយេន គគ្គោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ ហោតិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ។ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ ភិក្ខូ គគ្គំ ភិក្ខុំ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវម្បិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ គគ្គំ ភិក្ខុំ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេស្សន្តិ  សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ ឯវម្បិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទេតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ តេន ភិក្ខវេ គគ្គេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ មំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ ឯវម្បិ មំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ សោហំ ភន្តេ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ។បេ។  តតិយម្បិ យាចិតព្វោ  អហំ ភន្តេ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ មំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ ឯវម្បិ មំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ សោហំ អមូឡ្ហោ តតិយម្បិ ភន្តេ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចាមីតិ។

[១៧] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ គគ្គោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ អហោសិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ ភិក្ខូ គគ្គំ ភិក្ខុំ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវម្បិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ គគ្គោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ អហោសិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ ភិក្ខូ គគ្គំ ភិក្ខុំ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវម្បិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចតិ។ សង្ឃោ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  ទិន្នោ សង្ឃេន គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[១៨] តីណីមានិ ភិក្ខវេ អធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ តីណិ ធម្មិកានិ។ កតមានិ តីណិ អធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ សរមានោ វ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សរាមិ ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ អធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។

[១៩] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ សរមានោ វ ឯវំ វទេតិ សរាមិ ខោ អហំ អាវុសោ យថាសុបិនន្តេនាតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ អធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។

[២០] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អនុម្មត្តកោ ឧម្មត្តកាលយំ ករោតិ អហំបិ ឯវំ ករោមិ តុម្ហេបិ ឯវំ ករោថ មយ្ហម្បិ ឯតំ កប្បតិ តុម្ហាកម្បេតំ កប្បតីតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ អធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។ ឥមានិ តីណិ អធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ។

[២១] កតមានិ តីណិ ធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ ហោតិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ។ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អសរមានោ វ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សរាមិ ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ ធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។

[២២] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ ហោតិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ។ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អសរមានោ វ ឯវំ វទេតិ សរាមិ ខោ អហំ អាវុសោ យថា សុបិនន្តេនាតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ ធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។

[២៣] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ ហោតិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ។ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឧម្មត្តកោ ឧម្មត្តកាលយំ ករោតិ  អហម្បិ ឯវំ ករោមិ តុម្ហេបិ ឯវំ ករោថ មយ្ហម្បិ ឯតំ កប្បតិ តុម្ហាកម្បេតំ កប្បតីតិ។ តស្ស សង្ឃោ អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ ធម្មិកំ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ។ ឥមានិ តីណិ ធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានីតិ។

បដិញ្ញាតករណំ

[២៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បដិញ្ញាយ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករោន្តិ តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បដិញ្ញាយ ភិក្ខូនំ កម្មានិ ករិស្សន្តិ តជ្ជនីយម្បិ និយស្សម្បិ បព្វាជនីយម្បិ បដិសារណីយម្បិ ឧក្ខេបនីយម្បីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ អប្បដិញ្ញាយ ភិក្ខូនំ កម្មំ កាតព្វំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៥] ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ អធម្មិកំ ហោតិ បដិញ្ញាតករណំ ឯវំ ធម្មិកំ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ អធម្មិកំ ហោតិ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ សង្ឃាទិសេសេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ ថុល្លច្ចយេន ការេ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ បាចិត្តិយេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ បាដិទេសនីយេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ ទុក្កដេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ ទុព្ភាសិតេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោ។បេ។  ថុល្លច្ចយំ។បេ។  បាចិត្តិយំ។បេ។  បាដិទេសនីយំ។បេ។  ទុក្កដំ។បេ។  ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  ទុព្ភាសិតំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ  ន ខោ អហំ អាវុសោ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ បារាជិកេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  ទុព្ភាសិតំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោ សង្ឃាទិសេសំ។បេ។  ថុល្លច្ចយំ។បេ។  បាចិត្តិយំ។បេ។  បាដិទេសនីយំ។បេ។  ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ ទុក្កដេន ការេតិ។ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ អធម្មិកំ ហោតិ បដិញ្ញាតករណំ។

[២៦] កថញ្ច  ភិក្ខវេ ធម្មិកំ ហោតិ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា បារាជិកំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អាមាវុសោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ បារាជិកេន ការេតិ។ ធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ។បេ។  ថុល្លច្ចយំ។បេ។  បាចិត្តិយំ។បេ។  បាដិទេសនីយំ។បេ។  ទុក្កដំ។បេ។  ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ។ តមេនំ ចោទេតិ សង្ឃោ វា សម្ពហុលា វា ឯកបុគ្គលោ វា  ទុព្ភាសិតំ អាយស្មា អជ្ឈាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អាមាវុសោ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ។ តំ សង្ឃោ ទុព្ភាសិតេន ការេតិ។ ធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ ធម្មិកំ ហោតិ បដិញ្ញាតករណន្តិ។

យេភុយ្យសិកា

[២៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ ភណ្ឌនជាតា កលហជាតា វិវាទាបន្នា អញ្ញមញ្ញំ មុខសត្តីហិ វិតុទេន្តា វិហរន្តិ ន សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ តេ ភិក្ខូ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេ ភិក្ខូតិ បទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ អធិករណំ យេភុយ្យសិកាយ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សលាកគ្គាហាបកោ សម្មន្និតព្វោ យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ គហិតាគហិតញ្ច ជានេយ្យ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សលាកគ្គាហាបកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សលាកគ្គាហាបកំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សលាកគ្គាហាបកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សលាកគ្គាហាបកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៨] ទសយិមេ ភិក្ខវេ អធម្មិកា សលាកគ្គាហា ទស ធម្មិកា។ កតមេ ទស អធម្មិកា សលាកគ្គាហា។ ឱរមត្តកញ្ច អធិករណំ ហោតិ ន ច គតិគតំ ហោតិ ន ច សរិតសារិតំ ហោតិ ជានាតិ អធម្មវាទី ពហុតរាតិ អប្បេវនាម អធម្មវាទី ពហុតរា អស្សូតិ ជានាតិ សង្ឃោ ភិជ្ជិស្សតីតិ អប្បេវនាម សង្ឃោ ភិជ្ជេយ្យាតិ អធម្មេន គណ្ហន្តិ វគ្គា គណ្ហន្តិ ន ច យថាទិដ្ឋិយា គណ្ហន្តិ ឥមេ ទស អធម្មិកា សលាកគ្គាហា។

[២៩] កតមេ ទស ធម្មិកា សលាកគ្គាហា។ ន ច ឱរមត្តកំ អធិករណំ ហោតិ គតិគតញ្ច ហោតិ សរិតសារិតញ្ច ហោតិ ជានាតិ ធម្មវាទី ពហុតរាតិ អប្បេវនាម ធម្មវាទី ពហុតរា អស្សូតិ ជានាតិ សង្ឃោ ន ភិជ្ជិស្សតីតិ អប្បេវនាម សង្ឃោ ន ភិជ្ជេយ្យាតិ ធម្មេន គណ្ហន្តិ សមគ្គា គណ្ហន្តិ យថាទិដ្ឋិយា ច គណ្ហន្តិ ឥមេ ទស ធម្មិកា សលាកគ្គាហាតិ។

តស្សបាបិយសិកា

[៣០] តេន ខោ បន សមយេន ឧបវាឡោ [ឧបវាឡ្ហោតិបិ ឧបវាឡោតិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។] ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា អវជានាតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរតិ សម្បជានមុសា ភាសតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឧបវាឡោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានិស្សតិ បដិជានិត្វា អវជានិស្សតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរិស្សតិ សម្បជានមុសា ភាសិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ ឧបវាឡស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ [ឱ.​បោត្ថកេសុ តស្សបាបិយ្យសិកាកម្មន្តិ បាឋោ អាគតោ។] ករោតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វំ។ បឋមំ ឧបវាឡោ ភិក្ខុ ចោទេតព្វោ ចោទេត្វា សារេតព្វោ សារេត្វា អាបត្តិ អារោបេតព្វោ អាបត្តឹ អារោបេត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឧបវាឡោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា អវជានាតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរតិ សម្បជានមុសា ភាសតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឧបវាឡស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឧបវាឡោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា អវជានាតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរតិ សម្បជានមុសា ភាសតិ។ សង្ឃោ ឧបវាឡស្ស [១.២.ឧបវាឡហស្សាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ] ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករោតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឧបវាឡស្ស [២] ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មស្ស ករណំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  កតំ សង្ឃេន ឧបវាឡស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣១] បញ្ចិមានិ ភិក្ខវេ ធម្មិកានិ តស្សបាបិយសិកាកម្មស្ស ករណានិ អសុចិ ច ហោតិ អលជ្ជី ច សានុវាទោ ច តស្ស សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករោតិ ធម្មេន សមគ្គេន [ឱ.​សមគ្គោ] ឥមានិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច ធម្មិកានិ តស្សបាបិយសិកាកម្មស្ស ករណានិ។

អធម្មកម្មទ្វាទសកំ

[៣២] តីហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ អធម្មកម្មញ្ចេវ [ឱ.​បោត្ថកេសុ ឯវសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ហោតិ អវិនយកម្មញ្ច ទុវូបសន្តញ្ច អសម្មុខា កតំ ហោតិ អប្បដិបុច្ឆាកតំ ហោតិ អប្បដិញ្ញាយ កតំ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ អធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ អវិនយកម្មញ្ច ទុវូបសន្តញ្ច។បេ។  អបរេហិបិ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ អធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ អវិនយកម្មញ្ច ទុវូបសន្តញ្ច អាបត្តឹ អនារោបេត្វា កតំ ហោតិ អធម្មេន កតំ ហោតិ វគ្គេន កតំ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ អធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ អវិនយកម្មញ្ច ទុវូបសន្តញ្ច។

ធម្មកម្មទ្វាទសកំ

[៣៣] តីហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ វិនយកម្មញ្ច សុវូបសន្តញ្ច សម្មុខា កតំ ហោតិ បដិបុច្ឆា កតំ ហោតិ បដិញ្ញាយ កតំ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ វិនយកម្មញ្ច សុវូបសន្តញ្ច។បេ។  អបរេហិបិ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ វិនយកម្មញ្ច សុវូបសន្តញ្ច អាបត្តឹ អារោបេត្វា កតំ ហោតិ ធម្មេន កតំ ហោតិ សមគ្គេន កតំ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតំ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ធម្មកម្មញ្ចេវ ហោតិ វិនយកម្មញ្ច សុវូបសន្តញ្ច។

អាកង្ខមានឆក្កំ

[៣៤] តីហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ កលហការកោ វិវាទការកោ ភស្សការកោ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ គិហិសំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេហិ គិហិសំសគ្គេហិ  ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។

[៣៥] អបរេហិបិ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ។បេ។

[៣៦] អបរេហិបិ ភិក្ខវេ។បេ។  ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។

[៣៧] តិណ្ណំ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ ឯកោ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ កលហការកោ វិវាទការកោ ភស្សការកោ សង្ឃេ អធិករណការកោ ឯកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ ឯកោ គិហិសំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេហិ គិហិសំសគ្គេហិ ឥមេសំ ខោ ភិក្ខវេ តិណ្ណំ ភិក្ខូនំ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។

[៣៨] អបរេសម្បិ ភិក្ខវេ តិណ្ណំ ភិក្ខូនំ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ ឯកោ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ឯកោ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ឯកោ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ឥមេសំ ខោ ភិក្ខវេ។បេ។

[៣៩] អបរេសម្បិ ភិក្ខវេ។បេ។  ឯកោ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ឯកោ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ឯកោ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ឥមេសំ ខោ ភិក្ខវេ តិណ្ណំ ភិក្ខូនំ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។

អដ្ឋារសវត្តំ

[៤០] តេន [អយំ សទ្ទោ ឱ.​បោត្ថកេ ន ទិស្សតិ។] តស្សបាបិយសិកាកម្មកតេន  ភិក្ខវេ [ឱ.បោត្ថកេ ភិក្ខវេត្យាលបនំ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខុនា សម្មា វត្តិតព្វំ។ តត្រាយំ សម្មាវត្តនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន ភិក្ខុនោវាទកសម្មតិ សាទិតព្វា សម្មតេនបិ ភិក្ខុនិយោ ន ឱវទិតព្វា។បេ។  ន ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ សម្បយោជេតព្វន្តិ។ អថខោ សង្ឃោ ឧបវាឡស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ អកាសិ។

តិណវត្ថារកំ

[៤១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ អម្ហាកំ ខោ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម [ឱ.ការេយ្យាម] សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ [កក្ខឡត្តាយ វាឡត្តាយ] ភេទាយ សំវត្តេយ្យ កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។

[៤២] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តត្រ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ ឯវំ ហោតិ អម្ហាកំ ខោ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យាតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ អធិករណំ តិណវត្ថារកេន វូបសមេតុំ។

[៤៣] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ វូបសមេតព្វំ។ សព្វេហេវ ឯកជ្ឈំ សន្និបតិតព្វំ សន្និបតិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥមំ អធិករណំ តិណវត្ថារកេន វូបសមេយ្យ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ [ឱ.ថូលវជ្ជំ] ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។ ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សកោ បក្ខោ ញាបេតព្វោ សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ អាយស្មន្តានញ្ចេវ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។

[៤៤] អថាបរេសំ ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សកោ បក្ខោ ញាបេតព្វោ សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ អាយស្មន្តានញ្ចេវ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។

[៤៥] ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេមិ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អម្ហាកំ ឥមាសំ អាបត្តីនំ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសនា ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទេសិតា អម្ហាកំ ឥមា អាបត្តិយោ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៤៦] អថាបរេសំ ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេមិ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អម្ហាកំ ឥមាសំ អាបត្តីនំ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសនា ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទេសិតា អម្ហាកំ ឥមា អាបត្តិយោ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៤៧] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ តេ ភិក្ខូ តាហិ អាបត្តីហិ វុដ្ឋិតា ហោន្តិ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ ឋបេត្វា ទិដ្ឋាវិកម្មំ  ឋបេត្វា យេ ន តត្ថ ហោន្តីតិ។

អធិករណំ

[៤៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូបិ ភិក្ខុនីហិ វិវទន្តិ។ ភិក្ខុនិយោបិ ភិក្ខូហិ វិវទន្តិ។ ឆន្នោបិ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីនំ អនុប្បខជ្ជ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ វិវទតិ ភិក្ខុនីនំ បក្ខំ គាហេតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឆន្នោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីនំ អនុប្បខជ្ជ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ វិវទិស្សតិ ភិក្ខុនីនំ បក្ខំ គាហេស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ចត្តារីមានិ ភិក្ខវេ អធិករណានិ  វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ [ម. កិច្ចាធិករណញ្ច]។

[៤៩] តត្ថ កតមំ វិវាទាធិករណំ។ ឥធ បន [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បនសទ្ទោ នត្ថិ។] ភិក្ខវេ ភិក្ខូ វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា វិនយោតិ វា អវិនយោតិ វា ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ វា អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ វា អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អាបត្តីតិ វា អនាបត្តីតិ វា លហុកា អាបត្តីតិ វា គរុកា អាបត្តីតិ វា សាវសេសា អាបត្តីតិ វា អនវសេសា អាបត្តីតិ វា ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធគំ []  ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ។

[៥០] តត្ថ កតមំ អនុវាទាធិករណំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ។

[៥១] តត្ថ កតមំ អាបត្តាធិករណំ។ បញ្ចបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ សត្តបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ ឥទំ វុច្ចតិ អាបត្តាធិករណំ។

[៥២] តត្ថ កតមំ កិច្ចាធិករណំ។ យា សង្ឃស្ស កិច្ចយតា ករណីយតា អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ។

[៥៣] វិវាទាធិករណស្ស កឹ មូលំ។ ឆ វិវាទមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ តីណិបិ អកុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ តីណិបិ កុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។ កតមានិ ឆ វិវាទមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ  សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី [ឱ.ម.​បរិបូរការី] ហោតិ យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ​ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អបិសទ្ទោ នត្ថិ។] អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ [អយំ សទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] សោ សង្ឃេ វិវាទំ ជនេតិ យោ [សោ] ហោតិ វិវាទោ ពហុជនអហិតាយ ពហុជនអសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។

[៥៤] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ មក្ខី ហោតិ បឡាសី។បេ។  ឥស្សុកី ហោតិ មច្ឆរី។បេ។  សឋោ ហោតិ មាយាវី។បេ។  បាបិច្ឆោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ។បេ។  សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាទានគ្គាហី [ឱ.ម. អាធានគ្គាហី] ទុប្បដិនិស្សគ្គី យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាទានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។  សង្ឃេបិ។បេ។  សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ សោ សង្ឃេ វិវាទំ ជនេតិ យោ ហោតិ វិវាទោ ពហុជនអហិតាយ ពហុជនអសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ ឥមានិ ឆ វិវាទមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៥៥] កតមានិ តីណិ អកុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បន ភិក្ខវេតិ បទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខូ លុទ្ធចិត្តា វិវទន្តិ ទុដ្ឋចិត្តា វិវទន្តិ មូឡ្ហចិត្តា វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា វិនយោតិ វា អវិនយោតិ វា ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ វា អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ វា អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អាបត្តីតិ វា អនាបត្តីតិ វា លហុកា អាបត្តីតិ វា គរុកា អាបត្តីតិ វា សាវសេសា អាបត្តីតិ វា អនវសេសា អាបត្តីតិ វា ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា ឥមានិ តីណិ អកុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៥៦] កតមានិ តីណិ កុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ [ឱ.ម. បន ភិក្ខវេតិ បទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខូ អលុទ្ធចិត្តា វិវទន្តិ អទុដ្ឋចិត្តា វិវទន្តិ អមូឡ្ហចិត្តា វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។  ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា ឥមានិ តីណិ កុសលមូលានិ វិវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៥៧] អនុវាទាធិករណស្ស កឹ មូលំ។ ឆ អនុវាទមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ តីណិបិ អកុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ តីណិបិ កុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ កាយោបិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ វាចាបិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៥៨] កតមានិ ឆ អនុវាទមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី សោ សង្ឃេ អនុវាទំ ជនេតិ យោ ហោតិ អនុវាទោ ពហុជនអហិតាយ ពហុជនអសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។

[៥៩] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ មក្ខី ហោតិ បឡាសី។បេ។  ឥស្សុកី ហោតិ មច្ឆរី។បេ។  សឋោ ហោតិ មាយាវី។បេ។  បាបិច្ឆោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ។បេ។  សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាទានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាទានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។  សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ យោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។  សង្ឃេបិ។បេ។  សិក្ខាយបិ ន បរិបូរីការី ហោតិ សោ សង្ឃេ អនុវាទំ ជនេតិ យោ ហោតិ អនុវាទោ ពហុជនអហិតាយ ពហុជនអសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ ភិក្ខវេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ ឥមានិ ឆ អនុវាទមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៦០] កតមានិ តីណិ អកុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ លុទ្ធចិត្តា អនុវទន្តិ ទុដ្ឋចិត្តា អនុវទន្តិ មូឡ្ហចិត្តា អនុវទន្តិ  សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា ឥមានិ តីណិ អកុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៦១] កតមានិ តីណិ កុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អលុទ្ធចិត្តា អនុវទន្តិ អទុដ្ឋចិត្តា អនុវទន្តិ អមូឡ្ហចិត្តា អនុវទន្តិ  សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា ឥមានិ តីណិ កុសលមូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៦២] កតមោ ច [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] កាយោ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធេកច្ចោ ទុព្វណ្ណោ ហោតិ ទុទ្ទស្សិកោ ឱកោដិមកោ ពហ្វាពាធោ កាណោ វា កុណិ វា ខញ្ជោ វា បក្ខហតោ វា យេន នំ អនុវទន្តិ អយំ កាយោ អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៦៣] កតមា ច [ឱ.ម.បោត្ថកេសុ ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] វាចា អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។ ឥធេកច្ចោ ទុព្វចោ ហោតិ មម្មនោ ឯឡគលវាចោ យាយ នំ អនុវទន្តិ អយំ វាចា អនុវាទាធិករណស្ស មូលំ។

[៦៤] អាបត្តាធិករណស្ស កឹ មូលំ។ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា អាបត្តាធិករណស្ស មូលំ អត្ថាបត្តិ កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ អត្ថាបត្តិ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ឥមេ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា អាបត្តាធិករណស្ស មូលំ។

[៦៥] កិច្ចាធិករណស្ស កឹ មូលំ។ កិច្ចាធិករណស្ស ឯកំ មូលំ សង្ឃោ។

[៦៦] វិវាទាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ វិវាទាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។

[៦៧] តត្ថ កតមំ វិវាទាធិករណំ អកុសលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ [ឱ. បន ភិក្ខវេតិ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខូ អកុសលចិត្តា វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។  ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធគំ [ឱ.មេធកំ] ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ អកុសលំ។

[៦៨] តត្ថ កតមំ វិវាទាធិករណំ កុសលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ កុសលចិត្តា វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។  ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធគំ  ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ កុសលំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បឋមំ កុសលំ អាគតំ បច្ឆា អកុសលំ អាគតំ។]។

[៦៩] តត្ថ កតមំ វិវាទាធិករណំ អព្យាកតំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ [ឱ.​បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុន្តិ ន ទិស្សតិ។] អព្យាកតចិត្តា វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។  ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធគំ ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ អព្យាកតំ។

[៧០] អនុវាទាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ អនុវាទាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។

[៧១] តត្ថ កតមំ អនុវាទាធិករណំ អកុសលំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អកុសលចិត្តា អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ អកុសលំ។

[៧២] តត្ថ កតមំ អនុវាទាធិករណំ កុសលំ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ កុសលចិត្តា អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ កុសលំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បឋមំ កុសលំ អាគតំ បច្ឆា អកុសលំ អាគតំ]។

[៧៣] តត្ថ កតមំ អនុវាទាធិករណំ អព្យាកតំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អព្យាកតចិត្តា អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ អព្យាកតំ។

[៧៤] អាបត្តាធិករណំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ អាបត្តាធិករណំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ នត្ថិ អាបត្តាធិករណំ កុសលំ។

[៧៥] តត្ថ កតមំ អាបត្តាធិករណំ អកុសលំ។ យំ ជានន្តោ សញ្ជានន្តោ ចេច្ច អភិវិតរិត្វា វីតិក្កមោ ឥទំ វុច្ចតិ អាបត្តាធិករណំ អកុសលំ។ តត្ថ កតមំ អាបត្តាធិករណំ អព្យាកតំ។ យំ អជានន្តោ អសញ្ជានន្តោ អចេច្ច អនភិវិតរិត្វា វីតិក្កមោ ឥទំ វុច្ចតិ អាបត្តាធិករណំ អព្យាកតំ។

[៧៦] កិច្ចាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ កិច្ចាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។

[៧៧] តត្ថ កតមំ កិច្ចាធិករណំ អកុសលំ។ យំ សង្ឃោ អកុសលចិត្តោ កម្មំ ករោតិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ អកុសលំ។

[៧៨] តត្ថ កតមំ កិច្ចាធិករណំ កុសលំ។ យំ សង្ឃោ កុសលចិត្តោ កម្មំ ករោតិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ កុសលំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បឋមំ កុសលំ អាគតំ បច្ឆា អកុសលំ អាគតំ]។

[៧៩] តត្ថ កតមំ កិច្ចាធិករណំ អព្យាកតំ។ យំ សង្ឃោ អព្យាកតចិត្តោ កម្មំ ករោតិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ  ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ អព្យាកតំ។

[៨០] វិវាទោ វិវាទាធិករណំ វិវាទោ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ វិវាទោ អធិករណំ ចេវ វិវាទោ ច។ សិយា វិវាទោ វិវាទាធិករណំ សិយា វិវាទោ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ វិវាទោ សិយា អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។

[៨១] តត្ថ កតមោ វិវាទោ វិវាទាធិករណំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។  ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធគំ អយំ វិវាទោ វិវាទាធិករណំ។ តត្ថ កតមោ វិវាទោ នោ អធិករណំ។ មាតាបិ បុត្តេន វិវទតិ បុត្តោបិ មាតរា វិវទតិ បិតាបិ បុត្តេន វិវទតិ បុត្តោបិ បិតរា វិវទតិ ភាតាបិ ភាតរា វិវទតិ ភាតាបិ ភគិនិយា វិវទតិ ភគិនីបិ ភាតរា វិវទតិ សហាយោបិ សហាយេន វិវទតិ អយំ វិវាទោ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ វិវាទោ។ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ  ឥទំ អធិករណំ នោ វិវាទោ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។ វិវាទាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។

[៨២] អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ អនុវាទោ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។ សិយា អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ សិយា អនុវាទោ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ អនុវាទោ សិយា អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។

[៨៣] តត្ថ កតមោ អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ អយំ អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ។ តត្ថ កតមោ អនុវាទោ នោ អធិករណំ។ មាតាបិ បុត្តំ អនុវទតិ បុត្តោបិ មាតរំ អនុវទតិ បិតាបិ បុត្តំ អនុវទតិ បុត្តោបិ បិតរំ អនុវទតិ ភាតាបិ ភាតរំ អនុវទតិ ភាតាបិ ភគិនឹ អនុវទតិ ភគិនីបិ ភាតរំ អនុវទតិ សហាយោបិ សហាយំ អនុវទតិ អយំ អនុវាទោ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណំ  ឥទំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។ អនុវាទាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។

[៨៤] អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តិ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ សិយា អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ សិយា អាបត្តិ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ អាបត្តិ សិយា អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។

[៨៥] តត្ថ កតមា [១.២.ឱ.ម.កតមំ] អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ។ បញ្ចបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ សត្តបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ អយំ អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ។ តត្ថ កតមា [២] អាបត្តិ នោ អធិករណំ។ សោតាបត្តិ សមាបត្តិ  អយំ អាបត្តិ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ។ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ អាបត្តាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។

[៨៦] កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។ សិយា កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ សិយា កិច្ចំ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ កិច្ចំ សិយា អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។

[៨៧] តត្ថ កតមំ កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ។ យា សង្ឃស្ស កិច្ចយតា ករណីយតា អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ។ តត្ថ កតមំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ។ អាចរិយកិច្ចំ ឧបជ្ឈាយកិច្ចំ សមានុបជ្ឈាយកិច្ចំ សមានាចរិយកិច្ចំ ឥទំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ។ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។ កិច្ចាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។

អធិករណវូបសមនសមថោ

សម្មុខាវិនយោ

[៨៨] វិវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ វិវាទាធិករណំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។ សិយា វិវាទាធិករណំ ឯកំ សមថំ អនាគម្ម យេភុយ្យសិកំ ឯកេន សមថេន សមេ្មយ្យ សម្មុខាវិនយេនាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថាកថំ វិយ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា វិនយោតិ វា អវិនយោតិ វា ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ វា អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ វា អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អាបត្តីតិ វា អនាបត្តីតិ វា លហុកា អាបត្តីតិ វា គរុកា អាបត្តីតិ វា សាវសេសា អាបត្តីតិ វា អនវសេសា អាបត្តីតិ វា ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា ន បដិក្កោសន្តិ អយំ តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អយំ តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច វិវទតិ យេន ច វិវទតិ ឧភោ អត្ថប្បច្ចត្ថិកា [ឱ.​អត្ថប្បច្ចត្ថិកា] សម្មុខីភូតា ហោន្តិ អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

[៨៩] តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ តស្មឹ អាវាសេ វូបសមេតុំ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ យស្មឹ អាវាសេ ពហុតរា [ម.​សម្ពហុលា] ភិក្ខូ សោ អាវាសោ គន្តព្វោ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តំ អាវាសំ គច្ឆន្តា អន្តរាមគ្គេ សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា ន បដិក្កោសន្តិ អយំ តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អយំ តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច វិវទតិ យេន ច វិវទតិ ឧភោ អត្ថប្បច្ចត្ថិកា សម្មុខីភូតា ហោន្តិ អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

[៩០] តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តំ អាវាសំ គច្ឆន្តា អន្តរាមគ្គេ ន សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ តំ អាវាសំ គន្ត្វា អាវាសិកា ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥទំ ខោ អាវុសោ អធិករណំ ឯវំជាតំ ឯវំសមុប្បន្នំ សាធាយស្មន្តោ [ឱ.សាធាយស្មន្តា] ឥមំ អធិករណំ វូបសមេន្តុ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន យថាយិទំ អធិករណំ សុវូបសន្តំ អស្សាតិ។ សចេ ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ វុឌ្ឍតរា ហោន្តិ អាគន្តុកា ភិក្ខូ នវកតរា តេហិ ភិក្ខវេ អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហិ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ មុហុត្តំ ឯកមន្តំ ហោថ យាវ មយំ មន្តេមាតិ។ សចេ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ នវកតរា ហោន្តិ អាគន្តុកា ភិក្ខូ វុឌ្ឍតរា តេហិ ភិក្ខវេ អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហិ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា តេនហិ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ មុហុត្តំ ឥធេវ តាវ [ឱ.​បោត្ថកេ តាវសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ហោថ យាវ មយំ មន្តេមាតិ។ សចេ [ម. សចេ បន។] ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ មន្តយមានានំ ឯវំ ហោតិ ន មយំ សក្កោម ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេនាតិ ន តំ អធិករណំ អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហិ [ឱ.ម.​បោត្ថកេសុ អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហីតិ បទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] បដិច្ឆិតព្វំ។ សចេ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ មន្តយមានានំ ឯវំ ហោតិ សក្កោម មយំ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេនាតិ តេហិ ភិក្ខវេ អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហិ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា សចេ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ អម្ហាកំ ឥមំ អធិករណំ យថាជាតំ យថាសមុប្បន្នំ អារោចេស្សថ យថា ច មយំ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេស្សាម ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន តថា សុវូបសន្តំ ភវិស្សតិ ឯវំ មយំ ឥមំ អធិករណំ បដិច្ឆិស្សាម [ម.សម្បដិច្ឆិស្សាម]។ នោ ចេ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ អម្ហាកំ ឥមំ អធិករណំ យថាជាតំ យថាសមុប្បន្នំ អារោចេស្សថ យថា ច មយំ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេស្សាម ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន តថា ន សុវូបសន្តំ ភវិស្សតិ ន មយំ ឥមំ អធិករណំ បដិច្ឆិស្សាមាតិ។ ឯវំ សុបរិគ្គហិតំ ខោ ភិក្ខវេ កត្វា អាវាសិកេហិ ភិក្ខូហិ តំ អធិករណំ បដិច្ឆិតព្វំ។ តេហិ ភិក្ខវេ អាគន្តុកេហិ ភិក្ខូហិ អាវាសិកា ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា យថាជាតំ យថាសមុប្បន្នំ ខោ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ខោសទ្ទោ នត្ថិ។] មយំ ឥមំ អធិករណំ អាយស្មន្តានំ អារោចេស្សាម សចេ អាយស្មន្តោ [ឱ.អាយស្មន្តា] សក្កោន្តិ ឯត្តកេន វា ឯត្តកេន វា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អាមេឌិតវចនំ នត្ថិ។] អន្តរេន ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន តថា សុវូបសន្តំ ភវិស្សតិ ឯវំ មយំ ឥមំ អធិករណំ អាយស្មន្តានំ និយ្យាទេស្សាម នោ ចេ អាយស្មន្តោ សក្កោន្តិ ឯត្តកេន វា ឯត្តកេន វា អន្តរេន ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន តថា ន សុវូបសន្តំ ភវិស្សតិ ន មយំ ឥមំ អធិករណំ អាយស្មន្តានំ និយ្យាទេស្សាម មយមេវ ឥមស្ស អធិករណស្ស សាមិនោ ភវិស្សាមាតិ។ ឯវំ សុបរិគ្គហិតំ ខោ ភិក្ខវេ កត្វា អាគន្តុកេហិ ភិក្ខូហិ តំ អធិករណំ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ និយ្យាទេតព្វំ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

ឧព្វាហិកាយវូបសមនំ

[៩១] តេហិ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ តស្មឹ អធិករណេ វិនិច្ឆិយមានេ អនន្តានិ [ឱ. អនគ្គានិ] ចេវ ភស្សានិ ជាយន្តិ ន ចេតស្ស [ឱ. ន ចេកស្ស] ភាសិតស្ស អត្ថោ វិញ្ញាយតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ អធិករណំ ឧព្វាហិកាយ វូបសមេតុំ។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ សីលវា ហោតិ បាតិមោក្ខសំវរសំវុតោ វិហរតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ [ឱ. អាចារសម្បន្នោ] អណុមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សាវី សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ ពហុស្សុតោ ហោតិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ យេ តេ ធម្មា អាទិកល្យាណា មជ្ឈេកល្យាណា បរិយោសានកល្យាណា សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ [សាត្ថា សព្យញ្ជនា។] កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ អភិវទន្តិ តថារូបាស្ស ធម្មា ពហុស្សុតា ហោន្តិ ធតា វចសា បរិចិតា មនសានុបេក្ខិតា ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ [ឱ.សុត្តតោ] អនុព្យញ្ជនសោ វិនយេ ខោ បន ឋិតោ [ឱ.ម.ឆេកោ] ហោតិ អសំហិរោ បដិពលោ ហោតិ ឧភោ អត្ថប្បច្ចត្ថិកេ សញ្ញាបេតុំ និជ្ឈាបេតុំ បេក្ខេតុំ បស្សិតុំ បសាទេតុំ អធិករណសមុប្បាទំ វូបសមេតុំ កុសលោ [ឱ.ម.​អធិករណសមុប្បាទវូបសមនកុសលោ។] ហោតិ អធិករណំ ជានាតិ អធិករណសមុទយំ ជានាតិ អធិករណនិរោធំ ជានាតិ អធិករណនិរោធគាមិនីបដិបទំ ជានាតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតុំ។

[៩២] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ឥមស្មឹ អធិករណេ វិនិច្ឆិយមានេ អនន្តានិ ចេវ ភស្សានិ ជាយន្តិ ន ចេតស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោ វិញ្ញាយតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខុំ សម្មន្នេយ្យ ឧព្វាហិកាយ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ឥមស្មឹ អធិករណេ វិនិច្ឆិយមានេ អនន្តានិ ចេវ ភស្សានិ ជាយន្តិ ន ចេតស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោ វិញ្ញាយតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខុំ សម្មន្នតិ ឧព្វាហិកាយ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ច ឥត្ថន្នាមស្ស ច ភិក្ខុនោ សម្មតិ ឧព្វាហិកាយ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៩៣] តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ ឧព្វាហិកាយ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។

[៩៤] តេហិ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ តស្មឹ អធិករណេ វិនិច្ឆិយមានេ តត្រស្ស ភិក្ខុ ធម្មកថិកោ តស្ស នេវ សុត្តំ អាគតំ ហោតិ នោ សុត្តវិភង្គោ សោ អត្ថំ អសល្លក្ខេន្តោ ព្យញ្ជនច្ឆាយាយ អត្ថំ បដិពាហតិ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន តេ ភិក្ខូ ញាបេតព្វា សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ធម្មកថិកោ ឥមស្ស នេវ សុត្តំ អាគតំ ហោតិ [ឱ.បោត្ថកេ ហោតិសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។] នោ សុត្តវិភង្គោ សោ អត្ថំ អសល្លក្ខេន្តោ ព្យញ្ជនច្ឆាយាយ អត្ថំ បដិពាហតិ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេត្វា អវសេសា ឥមំ អធិករណំ វូបសមេយ្យាមាតិ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេត្វា សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។

[៩៥] តេហិ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ តស្មឹ អធិករណេ វិនិច្ឆិយមានេ តត្រស្ស ភិក្ខុ ធម្មកថិកោ តស្ស សុត្តំ ហិ ខោ អាគតំ ហោតិ នោ សុត្តវិភង្គោ សោ អត្ថំ អសល្លក្ខេន្តោ ព្យញ្ជនច្ឆាយាយ អត្ថំ បដិពាហតិ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន តេ ភិក្ខូ ញាបេតព្វា សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ធម្មកថិកោ ឥមស្ស សុត្តំ ហិ ខោ អាគតំ ហោតិ នោ សុត្តវិភង្គោ សោ អត្ថំ អសល្លក្ខេន្តោ ព្យញ្ជនច្ឆាយាយ អត្ថំ បដិពាហតិ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេត្វា អវសេសា ឥមំ អធិករណំ វូបសមេយ្យាមាតិ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេត្វា សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។

យេភុយ្យសិកាវិនយោ

[៩៦] តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន សក្កោន្តិ តំ អធិករណំ ឧព្វាហិកាយ វូបសមេតុំ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ តំ អធិករណំ សង្ឃស្ស និយ្យាទេតព្វំ ន មយំ ភន្តេ សក្កោម ឥមំ អធិករណំ ឧព្វាហិកាយ វូបសមេតុំ សង្ឃោ វ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតូតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ អធិករណំ យេភុយ្យសិកាយ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សលាកគ្គាហាបកោ សម្មន្និតព្វោ  យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ គហិតាគហិតញ្ច ជានេយ្យ។បេ។  សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សលាកគ្គាហាបកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ តេន សលាកគ្គាហាបកេន ភិក្ខុនា សលាកា គាហាបេតព្វា [ឱ.ម. ពាហេតព្វា]។ យថា ពហុតរា ភិក្ខូ ធម្មវាទិនោ វទេន្តិ តថា តំ អធិករណំ វូបសមេតព្វំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា ន បដិក្កោសន្តិ អយំ តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អយំ តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច វិវទតិ យេន ច វិវទតិ ឧភោ អត្ថប្បច្ចត្ថិកា សម្មុខីភូតា ហោន្តិ អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ យេភុយ្យសិកាយ។ យា យេភុយ្យសិកាកម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា  អយំ តត្ថ យេភុយ្យសិកាយ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយន្តិ។

តិវិធសលាកគ្គាហោ

[៩៧] តេន ខោ បន សមយេន សាវត្ថិយា ឯវំជាតំ ឯវំសមុប្បន្នំ អធិករណំ ហោតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ  អសន្តុដ្ឋា សាវត្ថិយា សង្ឃស្ស អធិករណវូបសមនេន អស្សោសុំ ខោ អមុកស្មឹ កិរ អាវាសេ សម្ពហុលា ថេរា វិហរន្តិ ពហុស្សុតា អាគតាគមា ធម្មធរា វិនយធរា មាតិកាធរា បណ្ឌិតា វិយត្តា មេធាវិនោ លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ចេ ថេរា ឥមំ អធិករណំ វូបសមេយ្យុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន ឯវមិទំ អធិករណំ សុវូបសន្តំ អស្សាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ តំ អាវាសំ គន្ត្វា តេ ថេរេ ឯតទវោចុំ ឥទំ ភន្តេ អធិករណំ ឯវំជាតំ ឯវំសមុប្បន្នំ សាធុ ភន្តេ ថេរា ឥមំ អធិករណំ វូបសមេន្តុ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន យថាយិទំ អធិករណំ សុវូបសន្តំ អស្សាតិ។ អថខោ តេ ថេរា  យថា សាវត្ថិយា សង្ឃេន អធិករណំ វូបសមិតំ យថា សុវូបសន្តំ [ឱ.ម.​តថាសុវូបសន្តន្តិ] តថា តំ អធិករណំ វូបសមេសុំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ អសន្តុដ្ឋា សាវត្ថិយា សង្ឃស្ស អធិករណវូបសមនេន អសន្តុដ្ឋា សម្ពហុលានំ ថេរានំ អធិករណវូបសមនេន  អស្សោសុំ ខោ អមុកស្មឹ កិរ អាវាសេ តយោ ថេរា វិហរតិ។បេ។  ទ្វេ ថេរា វិហរន្តិ។បេ។  ឯកោ ថេរោ វិហរតិ ពហុស្សុតោ អាគតាគមោ ធម្មធរោ វិនយធរោ មាតិកាធរោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី លជ្ជី កុក្កុច្ចកោ សិក្ខាកាមោ សោ ចេ ថេរោ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេយ្យ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន ឯវមិទំ អធិករណំ សុវូបសន្តំ អស្សាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ តំ អាវាសំ គន្ត្វា តំ ថេរំ ឯតទវោចុំ ឥទំ ភន្តេ អធិករណំ ឯវំជាតំ ឯវំសមុប្បន្នំ សាធុ ភន្តេ ថេរោ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន យថាយិទំ អធិករណំ សុវូបសន្តំ អស្សាតិ។ អថខោ សោ ថេរោ  យថា សាវត្ថិយា សង្ឃេន អធិករណំ វូបសមិតំ យថា សម្ពហុលេហិ ថេរេហិ អធិករណំ វូបសមិតំ យថា តីហិ ថេរេហិ អធិករណំ វូបសមិតំ យថា ទ្វីហិ ថេរេហិ អធិករណំ វូបសមិតំ យថា សុវូបសន្តំ [ឱ. តថាសុវូបសន្តន្តិ] តថា តំ អធិករណំ វូបសមេសិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ អសន្តុដ្ឋា សាវត្ថិយា សង្ឃស្ស អធិករណវូបសមនេន អសន្តុដ្ឋា សម្ពហុលានំ ថេរានំ អធិករណវូបសមនេន អសន្តុដ្ឋា តិណ្ណំ ថេរានំ អធិករណវូបសមនេន អសន្តុដ្ឋា ទ្វិន្នំ ថេរានំ អធិករណវូបសមនេន អសន្តុដ្ឋា ឯកស្ស ថេរស្ស អធិករណវូបសមនេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ នីហតមេតំ ភិក្ខវេ អធិករណំ សន្តំ វូបសន្តំ សុវូបសន្តំ [ឱ.ម. សុវូបសន្តន្តិ]។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តេសំ ភិក្ខូនំ សញ្ញត្តិយា តយោ សលាកគ្គាហេ គូឡ្ហកំ សកណ្ណជប្បកំ វិវដកំ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ គូឡ្ហកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ។ តេន សលាកគ្គាហាបកេន ភិក្ខុនា សលាកាយោ វណ្ណាវណ្ណាយោ កត្វា ឯកេកោ ភិក្ខុ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ  អយំ ឯវំវាទិស្ស សលាកា អយំ ឯវំវាទិស្ស សលាកា យំ ឥច្ឆសិ តំ គណ្ហាហីតិ។ គហិតេ វត្តព្វោ មា ច កស្សចិ ទស្សេហីតិ។ សចេ ជានាតិ អធម្មវាទី ពហុតរាតិ ទុគ្គហោតិ បច្ចុក្កឌ្ឍិតព្វំ។ សចេ ជានាតិ ធម្មវាទី ពហុតរាតិ សុគ្គហោតិ សាវេតព្វំ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ គូឡ្ហកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ សកណ្ណជប្បកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ។ តេន សលាកគ្គាហាបកេន ភិក្ខុនា ឯកមេកស្ស ភិក្ខុនោ ឧបកណ្ណកេ អារោចេតព្វំ អយំ ឯវំវាទិស្ស សលាកា អយំ ឯវំវាទិស្ស សលាកា យំ ឥច្ឆសិ តំ គណ្ហាហីតិ។ គហិតេ វត្តព្វោ មា ច កស្សចិ អារោចេហីតិ។ សចេ ជានាតិ  អធម្មវាទី ពហុតរាតិ ទុគ្គហោតិ បច្ចុក្កឌ្ឍិតព្វំ។ សចេ ជានាតិ ធម្មវាទី ពហុតរាតិ សុគ្គហោតិ សាវេតព្វំ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ សកណ្ណជប្បកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ វិវដកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ។ សចេ ជានាតិ  ធម្មវាទី ពហុតរាតិ វិស្សដ្ឋេនេវ វិវដេន គាហេតព្វា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ វិស្សត្ថេនេវ វវជេន សលាកគាហេន គាហេតព្វោតិ នយោ អាគតោ។] ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ វិវដកោ សលាកគ្គាហោ ហោតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ តយោ សលាកគ្គាហាតិ។

សតិវិនយោ

[៩៨] អនុវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណំ ចតូហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។

[៩៩] សិយា អនុវាទាធិករណំ ទ្វេ សមថេ អនាគម្ម អមូឡ្ហវិនយញ្ច តស្សបាបិយសិកញ្ច ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មេយ្យ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ចាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ តស្ស ខោ តំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយោ ទាតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា។បេ។  ឯវមស្ស វចនីយោ មំ ភន្តេ ភិក្ខូ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ សោហំ ភន្តេ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ។ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។

[១០០] ព្យត្តេនំ ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ សោ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចតិ ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេន្តិ។ សោ សតិវេបុល្លប្បត្តោ សង្ឃំ សតិវិនយំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  ទិន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សតិវេបុល្លប្បត្តស្ស សតិវិនយោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច អនុវទតិ យញ្ច អនុវទតិ ឧភោ សម្មុខីភូតា ហោន្តិ អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ កិញ្ច តត្ថ សតិវិនយស្មឹ។ យា សតិវិនយស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា ឥទំ តត្ថ សតិវិនយស្មឹ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

អមូឡ្ហវិនយោ

[១០១] សិយា អនុវាទាធិករណំ ទ្វេ សមថេ អនាគម្ម សតិវិនយញ្ច តស្សបាបិយសិកញ្ច ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មេយ្យ សម្មុខាវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ចាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ ហោតិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវំបិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ តស្ស ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយោ ទាតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា។បេ។  ឯវមស្ស វចនិយោ អហំ ភន្តេ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ មំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវំបិ មំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោហំ ភន្តេ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ។ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។

[១០២] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ អហោសិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវំបិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ អហោសិ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តំ ភិក្ខូ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន អជ្ឈាចិណ្ណេន អាបត្តិយា ចោទេន្តិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ អហំ ខោ អាវុសោ ឧម្មត្តកោ អហោសឹ ចិត្តវិបរិយាសកតោ តេន មេ ឧម្មត្តកេន ចិត្តវិបរិយាសកតេន ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ នាហន្តំ សរាមិ មូឡ្ហេន មេ ឯតំ កតន្តិ។ ឯវំបិ នំ វុច្ចមានា ចោទេន្តេវ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ សោ អមូឡ្ហោ សង្ឃំ អមូឡ្ហវិនយំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  ទិន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អមូឡ្ហស្ស អមូឡ្ហវិនយោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  កិញ្ច តត្ថ អមូឡ្ហវិនយស្មឹ។ យា អមូឡ្ហវិនយស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា ឥទំ តត្ថ អមូឡ្ហវិនយស្មឹ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

តស្សបាបិយសិកាវិនយោ

[១០៣] សិយា អនុវាទាធិករណំ ទ្វេ សមថេ អនាគម្ម សតិវិនយញ្ច អមូឡ្ហវិនយញ្ច ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មេយ្យ  សម្មុខាវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ចាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ភិក្ខុំ សង្ឃមជ្ឈេ គរុកាយ អាបត្តិយា ចោទេតិ សរតាយស្មា ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សរាមិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ តមេនំ សោ និវេឋេន្តំ អតិវេឋេតិ  ឥង្ឃាយស្មា សាធុកមេវ ជានាហិ យទិ សរសិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សរាមិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វា សរាមិ ច ខោ អហំ អាវុសោ ឯវរូបឹ អប្បមត្តកំបិ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតាតិ។ តមេនំ សោ និវេឋេន្តំ អតិវេឋេតិ ឥង្ឃាយស្មា សាធុកមេវ ជានាហិ យទិ សរសិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ឥមំ ហិ នាមាហំ អាវុសោ អប្បមត្តកំបិ [ឱ.ម.បិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ] អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា [ឱ.ម.អាបជ្ជិត្វា] អបុដ្ឋោ បដិជានិស្សាមិ កឹ បនាហំ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វា បុដ្ឋោ ន បដិជានិស្សាមីតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ឥមំ ហិ នាម ត្វំ អាវុសោ អប្បមត្តកំបិ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា អបុដ្ឋោ ន បដិជានិស្សសិ កឹ បន ត្វំ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វា អបុដ្ឋោ បដិជានិស្សសិ ឥង្ឃាយស្មា សាធុកមេវ ជានាហិ យទិ សរសិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ  សរាមិ ខោ អហំ អាវុសោ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វា ទវា មេ ឯតំ វុត្តំ រវា មេ ឯតំ វុត្តំ នាហន្តំ សរាមិ ឯវរូបឹ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិតា បារាជិកំ វា បារាជិកសាមន្តំ វាតិ។ តស្ស ខ្វេតំ [ឱរោបិយបោត្ថកេ តស្ស ខោតិ វចនំ អាគតំ។ មរម្មបោត្ថកេ តស្ស ខោ តន្តិ អាគតំ] ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ កាតព្វំ។

[១០៤] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ គរុកាយ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា អវជានាតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរតិ សម្បជានមុសា ភាសតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈេ គរុកាយ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អវជានិត្វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា អវជានាតិ អញ្ញេន អញ្ញំ បដិចរតិ សម្បជានមុសា ភាសតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករោតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មស្ស ករណំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។  កតំ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  កា ច តត្ថ តស្សបាបិយសិកាយ។ យា តស្សបាបិយសិកា កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា អយំ តត្ថ តស្សបាបិយសិកាយ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

បដិញ្ញាតករណំ

[១០៥] អាបត្តាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អាបត្តាធិករណំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[១០៦] សិយា អាបត្តាធិករណំ ឯកំ សមថំ អនាគម្ម តិណវត្ថារកំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មេយ្យ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ចាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ លហុកំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ អាវុសោ ឥត្ថន្នាមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ តំ បដិទេសេមីតិ។ តេន វត្តព្វោ បស្សសីតិ។ អាម បស្សាមីតិ។ អាយតឹ សំវរេយ្យាសីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច ទេសេតិ យស្ស ច ទេសេតិ ឧភោ សម្មុខីភូតា ហោន្តិ  អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ កិញ្ច តត្ថ បដិញ្ញាតករណស្មឹ។ យា បដិញ្ញាតករណស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា ឥទំ តត្ថ បដិញ្ញាតករណស្មឹ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ បដិគ្គាហកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឯវញ្ចេ តំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សម្ពហុលេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្សុ វចនីយា អហំ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ តំ បដិទេសេមីតិ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន តេ ភិក្ខូ ញាបេតព្វា សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ អាបត្តឹ សរតិ វិវរតិ ឧត្តានីករោតិ ទេសេតិ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អាបត្តឹ បដិគ្គណ្ហេយ្យន្តិ។ តេន វត្តព្វោ បស្សសីតិ។ អាម បស្សាមីតិ។ អាយតឹ សំវរេយ្យាសីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច ទេសេតិ យស្ស ច ទេសេតិ ឧភោ សម្មុខីភូតា ហោន្តិ  អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ កិញ្ច តត្ថ បដិញ្ញាតករណស្មឹ។ យា បដិញ្ញាតករណស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា  ឥទំ តត្ថ បដិញ្ញាតករណស្មឹ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ បដិគ្គាហកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឯវញ្ចេ តំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ  អហំ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ តំ បដិទេសេមីតិ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ អាបត្តឹ សរតិ វិវរតិ ឧត្តានីករោតិ ទេសេតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អាបត្តឹ បដិគ្គណ្ហេយ្យន្តិ។ តេន វត្តព្វោ បស្សសីតិ។ អាម បស្សាមីតិ។ អាយតឹ សំវរេយ្យាសីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។បេ។  ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ បដិគ្គាហកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

តិណវត្ថារកំ

[១០៧] សិយា អាបត្តាធិករណំ ឯកំ សមថំ អនាគម្ម  បដិញ្ញាតករណំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មេយ្យ  សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ចាតិ។ សិយាតិស្ស វចនីយំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ហោតិ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ តត្រ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ ឯវំ ហោតិ អម្ហាកំ ខោ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យាតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ អធិករណំ តិណវត្ថារកេន វូបសមេតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ វូបសមេតព្វំ។ សព្វេហេវ ឯកជ្ឈំ សន្និបតិតព្វំ សន្និបតិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥមំ អធិករណំ តិណវត្ថារកេន វូបសមេយ្យ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។ ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សកោ បក្ខោ ញាបេតព្វោ សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តានំ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ អាយស្មន្តានញ្ចេវ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។

[១០៨] អថាបរេសំ ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សកោ បក្ខោ ញាបេតព្វោ សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ អាយស្មន្តានញ្ចេវ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តន្តិ។

[១០៩] ឯកតោបក្ខិកានំ ភិក្ខូនំ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេយ្យំ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អម្ហាកំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ វិហរតំ ពហុំ អស្សាមណកំ អជ្ឈាចិណ្ណំ ភាសិតបរិក្កន្តំ។ សចេ មយំ ឥមាហិ អាបត្តីហិ អញ្ញមញ្ញំ ការេស្សាម សិយាបិ តំ អធិករណំ កក្ខឡតាយ វាឡតាយ ភេទាយ សំវត្តេយ្យ។ អហំ យា ចេវ ឥមេសំ អាយស្មន្តានំ អាបត្តិ យា ច អត្តនោ អាបត្តិ ឥមេសញ្ចេវ អាយស្មន្តានំ អត្ថាយ អត្តនោ ច អត្ថាយ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសេមិ ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អម្ហាកំ ឥមាសំ អាបត្តីនំ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន ទេសនា ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទេសិតា អម្ហាកំ ឥមា អាបត្តិយោ សង្ឃមជ្ឈេ តិណវត្ថារកេន  ឋបេត្វា ថុល្លវជ្ជំ ឋបេត្វា គិហិប្បដិសំយុត្តំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ អថាបរេសំ។បេ។  ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អធិករណំ វូបសន្តំ។ កេន វូបសន្តំ។ សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ កិញ្ច តត្ថ សម្មុខាវិនយស្មឹ។ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា ន បដិក្កោសន្តិ អយំ តត្ថ សង្ឃសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ អយំ តត្ថ ធម្មសម្មុខតា  វិនយសម្មុខតា។ កា ច តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ យោ ច ទេសេតិ យស្ស ច ទេសេតិ ឧភោ សម្មុខីភូតា ហោន្តិ អយំ តត្ថ បុគ្គលសម្មុខតា។ កិញ្ច តត្ថ តិណវត្ថារកស្មឹ។ យា តិណវត្ថារកស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា  ឥទំ តត្ថ តិណវត្ថារកស្មឹ។ ឯវំ វូបសន្តំ ចេ ភិក្ខវេ អធិករណំ បដិគ្គាហកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឆន្ទទាយកោ ខីយតិ ខីយនកំ បាចិត្តិយំ។

[១១០] កិច្ចាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កិច្ចាធិករណំ ឯកេន សមថេន សម្មតិ សម្មុខាវិនយេនាតិ។

សមថក្ខន្ធកំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកំ

ខុទ្ទកវត្ថូនិ

[១១១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នហាយមានា រុក្ខេ កាយំ ឧគ្ឃំសេន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ [ឱរោបិយបោត្ថកេ ពាហម្បីតិ បាឋោ អាគតោ] ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ។ មនុស្សា បស្សិត្វា [អយំ បាឋោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា នហាយមានា រុក្ខេ កាយំ ឧគ្ឃំសេស្សន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ សេយ្យថាបិ មល្លមុដ្ឋិកា គាមបូជវាតិ [ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ គាមបោទ្ទវាតីតិ បាឋោ។]។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នហាយមានា រុក្ខេ កាយំ ឧគ្ឃំសេន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ [ឱ.អននុច្ឆវិយំ] ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា នហាយមានា រុក្ខេ កាយំ ឧគ្ឃំសេស្សន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  វិគរហិត្វា។បេ។  ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ នហាយមានេន [ឥតោ បរំ ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ ភិក្ខុនាតិ បាឋោ បញ្ញាយតិ។] រុក្ខេ កាយោ ឧគ្ឃំសេតព្វោ យោ ឧគ្ឃំសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នហាយមានា ថម្ភេ កាយំ ឧគ្ឃំសេន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា នហាយមានា ថម្ភេ កាយំ ឧគ្ឃំសេស្សន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ សេយ្យថាបិ មល្លមុដ្ឋិកា គាមបូជវាតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ នហាយមានេន ថម្ភេ កាយោ ឧគ្ឃំសេតព្វោ យោ ឧគ្ឃំសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នហាយមានា កុឌ្ឌេ កាយំ ឧគ្ឃំសេន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា នហាយមានា កុឌ្ឌេ កាយំ ឧគ្ឃំសេស្សន្តិ ឩរុម្បិ ពាហុម្បិ ឧរម្បិ បិដ្ឋិម្បិ សេយ្យថាបិ មល្លមុដ្ឋិកា គាមបូជវាតិ។បេ។  ន ភិក្ខវេ នហាយមានេន កុឌ្ឌេ កាយោ ឧគ្ឃំសេតព្វោ យោ ឧគ្ឃំសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នហាយមានា អដ្ឋានេ នហាយន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ នហាយមានេន អដ្ឋានេ នហាយិតព្វំ យោ នហាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គន្ធព្វហត្ថកេន នហាយន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ គន្ធព្វហត្ថកេន នហាយិតព្វំ យោ នហាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុរុវិន្ទកសុត្តិយា នហាយន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ កុរុវិន្ទកសុត្តិយា នហាយិតព្វំ យោ នហាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វិគ្គយ្ហ បរិកម្មំ ការាបេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ វិគ្គយ្ហ បរិកម្មំ ការាបេតព្វំ យោ ការាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មល្លកេន នហាយន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ មល្លកេន នហាយិតព្វំ យោ នហាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ កច្ឆុរោគាពាធោ ហោតិ។ តស្ស វិនា មល្លកា ន ផាសុ ហោតិ [ម. ន តស្ស វិនា មល្លកេន ផាសុ ហោតិ]។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស អកតមល្លកន្តិ។

[១២០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ជរាទុព្វលោ នហាយមានោ ន សក្កោតិ អត្តនោ កាយំ ឧបឃំសេតុំ [ឱ.ម.ឧគ្ឃំសេតុំ]។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧក្កាសិកន្តិ។

[១២១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខូ បិដ្ឋិបរិកម្មំ កាតុំ កុក្កុច្ចាយតិ [ឱ.ម.បោត្ថកេសុ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បិដ្ឋិបរិកម្មំ កាតុំ កុក្កុច្ចាយន្តីតិ វចនី អាគតំ]។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បុថុបាណិកន្តិ [ឱ.បុថុបាណិយន្តី]។

[១២២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វល្លិកំ ធារេន្តិ។បេ។  បាមង្គំ ធារេន្តិ។ កណ្ឋសុត្តកំ ធារេន្តិ។ កដិសុត្តកំ ធារេន្តិ។ ឱវដ្ដិកំ ធារេន្តិ។ កាយុរំ ធារេន្តិ។ ហត្ថាភរណំ ធារេន្តិ។ អង្គុលិមុទ្ទិកំ ធារេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វល្លិកំ ធារេន្តិ។ បាមង្គំ ធារេន្តិ។ កណ្ឋសុត្តកំ ធារេន្តិ។ កដិសុត្តកំ ធារេន្តិ។ ឱវដ្ដិកំ ធារេន្តិ។ កាយុរំ ធារេន្តិ។ ហត្ថាភរណំ ធារេន្តិ។ អង្គុលិមុទ្ទិកំ ធារេន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ  ន ភិក្ខវេ វល្លិកំ ធារេតព្វំ ន បាមង្គោ ធារេតព្វំ ន កណ្ឋសុត្តកំ ធារេតព្វំ ន កដិសុត្តកំ ធារេតព្វំ ន ឱវដ្ដិកំ ធារេតព្វំ ន កាយុរំ ធារេតព្វំ ន ហត្ថាភរណំ ធារេតព្វំ ន អង្គុលិមុទ្ទិកំ ធារេតព្វំ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១២៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ទីឃេ កេសេ [កត្ថចិ បោត្ថកេ ទីឃកេសេតិ បាឋោ ទិស្សតិ] ធារេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។   សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ទីឃា កេសា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទុមាសិកំ វា ទុវង្គុលំ វាតិ។

[១២៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កោច្ឆេន កេសេ ឱសណ្ហេន្តិ។ ផណកេន កេសេ ឱសណ្ហេន្តិ។ ហត្ថផណកេន កេសេ ឱសណ្ហេន្តិ។ សិត្ថតេលកេន កេសេ ឱសណ្ហេន្តិ។ ឧទកតេលកេន កេសេ ឱសណ្ហេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ កោច្ឆេន កេសា ឱសណ្ហេតព្វា ន ផណកេន កេសា ឱសណ្ហេតព្វា ន ហត្ថផណកេន កេសា ឱសណ្ហេតព្វា ន សិត្ថតេលកេន កេសា ឱសណ្ហេតព្វា ន ឧទកតេលកេន កេសា ឱសណ្ហេតព្វា យោ ឱសណ្ហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១២៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អាទាសេបិ ឧទកបត្តេបិ មុខនិមិត្តំ ឱលោកេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អាទាសេ វា ឧទកបត្តេ វា មុខនិមិត្តំ ឱលោកេតព្វំ យោ ឱលោកេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១២៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មុខេ វណោ ហោតិ។ សោ ភិក្ខូ បុច្ឆិ កីទិសោ មេ អាវុសោ វណោតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  ឦទិសោ [ម.ឯទិសោ] តេ អាវុសោ វណោតិ។ សោ ន សទ្ទហតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាពាធប្បច្ចយា អាទាសេ វា ឧទកបត្តេ វា មុខនិមិត្តំ ឱលោកេតុន្តិ។

[១២៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មុខំ អាលិម្បេន្តិ [ឱ.ម.​អាលិម្បន្តិ]។ មុខំ ឧម្មទ្ទេន្តិ។ មុខំ ចុណ្ណេន្តិ។ មនោសិលកាយ [ឱ.ម.​មនោសិលិកាយ] មុខំ លញ្ចេន្តិ [ឱ.លញ្ឆេន្តិ]។ អង្គរាគំ ករោន្តិ។ មុខរាគំ ករោន្តិ។ អង្គរាគមុខរាគំ ករោន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ មុខំ អាលិម្បិតព្វំ ន មុខំ ឧម្មទ្ទិតព្វំ ន មុខំ ចុណ្ណេតព្វំ ន មនោសិលកាយ មុខំ លញ្ចេតព្វំ ន អង្គរាគោ កាតព្វោ ន មុខរាគោ កាតព្វោ ន អង្គរាគមុខរាគោ កាតព្វោ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១២៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ចក្ខុរោគាពាធោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាពាធប្បច្ចយា មុខំ អាលិម្បិតុន្តិ។

[១២៩] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ គិរគ្គសមជ្ជោ ហោតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គិរគ្គសមជ្ជំ ទស្សនាយ អគមំសុ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា នច្ចម្បិ គីតម្បិ វាទិតម្បិ ទស្សនាយ គច្ឆិស្សន្តិ [ម.អាគច្ឆិស្សន្តិ] សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ នច្ចំ វា គីតំ វា វាទិតំ វា ទស្សនាយ គន្តព្វំ យោ គច្ឆេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៣០] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មំ គាយន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ យថេវ មយំ គាយាម ឯវមេវិមេ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មំ គាយន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មំ គាយិស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ បញ្ចិមេ ភិក្ខវេ អាទីនវា អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មំ គាយន្តស្ស អត្តនាបិ [ឱ.ម.អត្តនាបិ] តស្មឹ សរេ សារជ្ជតិ បរេបិ តស្មឹ សរេ សារជ្ជន្តិ គហបតិកាបិ ឧជ្ឈាយន្តិ សរកុត្តឹបិ និកាមយមានស្ស សមាធិស្ស ភង្គោ ហោតិ បច្ឆិមា ជនតា ទិដ្ឋានុគតិមាបជ្ជតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច អាទីនវា អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មំ គាយន្តស្ស ន ភិក្ខវេ អាយតកេន គីតស្សរេន ធម្មោ គាយិតព្វោ យោ គាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៣១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សរភញ្ញេ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សរភញ្ញន្តិ។

[១៣២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ពាហិរលោមឹ ឧណ្ណឹ ធារេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ពាហិរលោមី ឧណ្ណី ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៣៣] តេន ខោ បន សមយេន រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស អារាមេ អម្ពា ផលិនោ [ឱ.ផលិតា] ហោន្តិ។ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន អនុញ្ញាតំ ហោតិ យថាសុខំ អយ្យា អម្ពំ បរិភុញ្ជន្តូតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ តរុណញ្ញេវ អម្ពំ បាតាបេត្វា បរិភុញ្ជឹសុ។ រញ្ញោ ច មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស អម្ពេន អត្ថោ ហោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ មនុស្សេ អាណាបេសិ គច្ឆថ ភណេ អារាមំ គន្ត្វា អម្ពំ អាហរថាតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ តេ មនុស្សា រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស បដិស្សុត្វា អារាមំ គន្ត្វា អារាមបាលំ [ឱ.អារាមបាលេ] ឯតទវោចុំ ទេវស្ស ភណេ អម្ពេន អត្ថោ អម្ពំ ទេថាតិ។ នត្ថយ្យា [ឱ.នត្ថយ្យោ] អម្ពំ តរុណញ្ញេវ អម្ពំ បាតាបេត្វា ភិក្ខូ បរិភុញ្ជឹសូតិ។ អថខោ តេ មនុស្សា រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សុបរិភុត្តំ ភណេ អយ្យេហិ អម្ពំ អបិច ភគវតា មត្តា វណ្ណិតាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ន មត្តំ ជានិត្វា រញ្ញោ អម្ពំ បរិភុញ្ជិស្សន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អម្ពំ បរិភុញ្ជិតព្វំ យោ បរិភុញ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៣៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស បូគស្ស សង្ឃភត្តំ ហោតិ។ សូបេ អម្ពបេសិកា [ឱ.អម្ពបេសិកាយោ] បក្ខិត្តា ហោន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន បដិគ្គណ្ហន្តិ។បេ។  បដិគ្គណ្ហថ ភិក្ខវេ បរិភុញ្ជថ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អម្ពបេសិកន្តិ។

[១៣៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស បូគស្ស សង្ឃភត្តំ ហោតិ។ តេ ន បរិយាបុណឹសុ អម្ពបេសិកំ កាតុំ។ ភត្តគ្គេ សកលេហេវ អម្ពេហិ ចរន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន បដិគ្គណ្ហន្តិ។បេ។  បដិគ្គណ្ហថ ភិក្ខវេ បរិភុញ្ជថ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហិ សមណកប្បេហិ ផលំ បរិភុញ្ជិតុំ អគ្គិបរិចិតំ សត្ថបរិចិតំ នខបរិចិតំ អពីជំ និព្វដ្តពីជញ្ញេវ [និវត្តពីជញ្ញេវ] បញ្ចមំ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ បញ្ចហិ សមណកប្បេហិ ផលំ បរិភុញ្ជិតុន្តិ។

[១៣៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អហិនា ទដ្ឋោ កាលកតោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ហិ នូន សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ មេត្តេន ចិត្តេន ផរិ។ សចេ ហិ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ មេត្តេន ចិត្តេន ផរេយ្យ ន ហិ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អហិនា ទដ្ឋោ កាលំ ករេយ្យ។ កតមានិ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ។ វិរូបក្ខំ អហិរាជកុលំ ឯរាបថំ អហិរាជកុលំ ឆព្យាបុត្តំ អហិរាជកុលំ កណ្ហាគោតមកំ អហិរាជកុលំ ន ហិ នូន សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមានិ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ មេត្តេន ចិត្តេន ផរិ។ សចេ ហិ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមានិ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ មេត្តេន ចិត្តេន ផរេយ្យ ន ហិ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អហិនា ទដ្ឋោ កាលំ ករេយ្យ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមានិ ចត្តារិ អហិរាជកុលានិ មេត្តេន ចិត្តេន ផរិតុំ អត្តគុត្តិយា អត្តរក្ខាយ អត្តបរិត្តាយ [ឱ.ម.អត្តបរិត្តំ កាតុំ]។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វំ។

[១៣៧] វិរូបក្ខេហិ មេ មេត្តំ

មេត្តំ ឯរាបថេហិ មេ

ឆព្យាបុត្តេហិ មេ មេត្តំ

មេត្តំ កណ្ហាគោតមកេហិ ច

អបាទកេហិ មេ មេត្តំ

មេត្តំ ទិបាទកេហិ [ឱ.ទ្វិបាទកេហិ] មេ

ចតុប្បទេហិ មេ មេត្តំ

មេត្តំ ពហុប្បទេហិ មេ

មា មំ អបាទកោ ហឹសិ

មា មំ ហឹសិ ទិបាទកោ។

មា មំ ចតុប្បទោ ហឹសិ

មា មំ ហឹសិ ពហុប្បទោ។

សព្វេ សត្តា សព្វេ បាណា

សព្វេ ភូតា ច កេវលា

សព្វេ ភទ្រានិ បស្សន្តុ

មា កិញ្ចិ បាបមាគមា។

អប្បមាណោ ពុទ្ធោ អប្បមាណោ ធម្មោ អប្បមាណោ សង្ឃោ បមាណវន្តានិ សិរឹសបានិ អហិវិច្ឆិកា សតបទី ឧណ្ណានាភី សរពូ មូសិកា កតា មេ រក្ខា កតា មេ បរិត្តា បដិក្កមន្តុ ភូតានិ សោហំ នមោ ភគវតោ នមោ សត្តន្នំ សម្មាសម្ពុទ្ធានន្តិ [ឥតោ បរំ ឱរោបិយបោត្ថកេ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ លោហិតំ មោចេតុន្តិ]។

[១៣៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អនភិរតិយា បីឡិតោ អត្តនោ អង្គជាតំ ឆិន្ទិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អញ្ញម្ហិ សោ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសោ ឆិន្ទិតព្វម្ហិ [ឱ.ឆេតព្វម្ហិ] អញ្ញំ ឆិន្ទិ ន ហិ [ឱ.ហិសទ្ទោ នត្ថិ] ភិក្ខវេ អត្តនោ អង្គជាតំ ឆិន្ទិតព្វំ [ឱ.ឆេតព្វំ] យោ ឆិន្ទេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[១៣៩] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស មហគ្ឃស្ស ចន្ទនសារស្ស ចន្ទនគណ្ឋី ឧប្បន្នា ហោតិ។ អថខោ រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ឥមាយ ចន្ទនគណ្ឋិយា បត្តំ លិខាបេយ្យំ លិខញ្ច [ឱ.លេខញ្ច] មេ បរិភោគំ ភវិស្សតិ បត្តញ្ច ទានំ ទស្សាមីតិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី តាយ ចន្ទនគណ្ឋិយា បត្តំ លិខាបេត្វា សិក្កាយំ ឧឌ្ឌិត្វា [ឱ.បក្ខិបិត្វា] វេឡុគ្គេ [ឱ.វេឡគ្គេ] អាលគ្គេត្វា វេឡុបរម្បរាយ វាហិត្វា [ឱ.ម.ពន្ធិត្វា] ឯវមាហ យោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច ទិន្នំយេវ បត្តំ ឱហរតូតិ។

[១៤០] អថខោ បូរណោ កស្សបោ យេន រាជគហកោ សេដ្ឋី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រាជគហំ សេដ្ឋឹ ឯតទវោច អហំ ហិ គហបតិ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច ទេហិ មេ បត្តន្តិ។ សចេ ភន្តេ អាយស្មា អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច ទិន្នំយេវ បត្តំ ឱហរតូតិ។ អថខោ មក្ខលិ គោសាលោ អជិតោ កេសកម្ពលោ [ឱ.កេសកម្ពលី] បកុធោ កច្ចាយនោ សញ្ចយោ វេឡដ្ឋបុត្តោ [ឱ.ម.ពេលដ្ឋិបុត្តោ] និគ្គណ្ឋោ នាដបុត្តោ [ឱ.នាតបុត្តោ] យេន រាជគហកោ សេដ្ឋី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រាជគហំ សេដ្ឋឹ ឯតទវោច អហំ ហិ គហបតិ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច ទេហិ មេ បត្តន្តិ។ សចេ ភន្តេ អាយស្មា អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច ទិន្នំយេវ បត្តំ ឱហរតូតិ។

[១៤១] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ច មហាមោគ្គល្លានោ អាយស្មា ច បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ រាជគហំ បិណ្ឌាយ បវិសឹសុ។ អាយស្មាបិ ខោ បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច។ អាយស្មាបិ ខោ មហាមោគ្គល្លានោ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច។ អថខោ អាយស្មា បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ អាយស្មន្តំ មហាមោគ្គល្លានំ ឯតទវោច គច្ឆាវុសោ មោគ្គល្លាន ឯតំ បត្តំ ឱហរ តុយ្ហេសោ បត្តោតិ។ អាយស្មាបិ ខោ មោគ្គល្លានោ អាយស្មន្តំ បិណ្ឌោលភារទ្វាជំ ឯតទវោច គច្ឆាវុសោ ភារទ្វាជ ឯតំ បត្តំ ឱហរ តុយ្ហេសោ បត្តោតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ច មហាមោគ្គល្លានោ។បេ។  បាវិសឹសុ។ អថខោ អាយស្មា បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ អាយស្មន្តំ អាយស្មន្តំ មហាមោគ្គល្លានំ ឯតទវោច អាយស្មា ខោ មហាមោគ្គល្លានោ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច គច្ឆាវុសោ មោគ្គល្លាន ឯតំ បត្តំ ឱហរ តុយ្ហេសោ បត្តោតិ។ អាយស្មា ខោ បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ អរហា ចេវ ឥទ្ធិមា ច គច្ឆាវុសោ ភារទ្វាជ ឯតំ បត្តំ ឱហរ តុយ្ហេសោ បត្តោតិ។ នយេន វចនំ អាគតំ]។ អថខោ អាយស្មា បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា តំ បត្តំ គហេត្វា តិក្ខត្តុំ រាជគហំ អនុបរិយាយិ [ឱ.អនុបរិយាសិ។ ម.អនុបរិវដ្តេសិ]។

[១៤២] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហកោ សេដ្ឋី សបុត្តទារោ សកេ និវេសនេ ឋិតោ ហោតិ បញ្ជលិកោ នមស្សមានោ ឥធេវ ភន្តេ អយ្យោ ភារទ្វាជោ អម្ហាកំ និវេសនេ បតិដ្ឋាតូតិ។ អថខោ អាយស្មា បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស និវេសនេ បតិដ្ឋាតិ [ឱ.បតិដ្ឋាសិ]។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី អាយស្មតោ បិណ្ឌោលភារទ្វាជស្ស ហត្ថតោ បត្តំ គហេត្វា មហគ្ឃស្ស ខាទនីយស្ស បូរេត្វា អាយស្មតោ បិណ្ឌោលភារទ្វាជស្ស អទាសិ [ឱ.បាទាសិ]។ អថខោ អាយស្មា បិណ្ឌោលភារទ្វាជោ តំ បត្តំ គហេត្វា អារាមំ អគមាសិ។ អស្សោសុំ ខោ មនុស្សា  អយ្យេន កិរ បិណ្ឌោលភារទ្វាជេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស បត្តោ ឱហារិតោតិ។ តេ ច មនុស្សា ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា អាយស្មន្តំ បិណ្ឌោលភារទ្វាជំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធឹសុ។ អស្សេសិ ខោ ភគវា ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ សុត្វាន អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ កឹ នុ ខោ សោ អានន្ទ ឧច្ចាសទ្ទោ មហាសទ្ទោតិ។ អាយស្មតា ភន្តេ បិណ្ឌោលភារទ្វាជេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស បត្តោ ឱហារិតោ អស្សោសុំ ខោ ភន្តេ មនុស្សា អយ្យេន កិរ បិណ្ឌោលភារទ្វាជេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស បត្តោ ឱហារិតោតិ តេ ច ភន្តេ មនុស្សា ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា អាយស្មន្តំ បិណ្ឌោលភារទ្វាជំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា សោ ឯសោ ភគវា [ឱ.ម.​ភន្តេ ភគវា] ឧច្ចាសទ្ទោ មហាសទ្ទោតិ។

[១៤៣] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ បិណ្ឌោលភារទ្វាជំ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ តយា ភារទ្វាជ រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស បត្តោ ឱហារិតោតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា  អននុច្ឆវិកំ ភារទ្វាជ អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ ភារទ្វាជ ឆវស្ស ទារុបត្តស្ស ការណា គិហីនំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ទស្សេស្សសិ សេយ្យថាបិ នាម ភារទ្វាជ មាតុគ្គាមោ ឆវស្ស មាសករូបស្ស ការណា កោបិនំ [ឱ.កោបីនំ] ទស្សេតិ ឯវមេវ ខោ តយា ភារទ្វាជ ឆវស្ស ទារុបត្តស្ស ការណា គិហីនំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ទស្សិតំ នេតំ ភារទ្វាជ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ គិហីនំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ទស្សេតព្វំ យោ ទស្សេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ភិន្ទថេតំ ភិក្ខវេ ទារុបត្តំ សកលិកំ សកលិកំ ករិត្វា ភិក្ខូនំ អញ្ជនបឹសនំ [ឱ.ម.អញ្ជនុបបិសនំ] ទេថ ន ច ភិក្ខវេ ទារុបត្តោ ធារេតព្វោ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៤៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចេ បត្តេ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សោវណ្ណមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន រូបិយមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន មណិមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន វេឡុរិយមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន ផលិកមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន កំសមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន កាចមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន តិបុមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន សីសមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ ន តម្ពលោហមយោ បត្តោ ធារេតព្វោ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វេ បត្តេ អយោបត្តំ មត្តិកាបត្តន្តិ។

[១៤៥] តេន ខោ បន សមយេន បត្តមូលំ ឃំសិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បត្តមណ្ឌលន្តិ។

[១៤៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចានិ បត្តមណ្ឌលានិ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចានិ បត្តមណ្ឌលានិ ធារេតព្វានិ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វេ បត្តមណ្ឌលានិ តិបុមយំ សីសមយន្តិ។ ពហលានិ បត្តមណ្ឌលានិ ន អច្ឆុបិយន្តិ [ឱ.ពហលានិ មណ្ឌលានិ ន អច្ឆុបិយន្តិ]។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ លិខិតុន្តិ។ វលី ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មករទន្តកំ ឆិន្ទិតុន្តិ។

[១៤៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ចិត្រានិ បត្តមណ្ឌលានិ ធារេន្តិ រូបកាកិណ្ណានិ ភិត្តិកម្មកតានិ [ឱ.ម. រូបកោកិណ្ណានិ ភតកម្មកតានិ] តានិ រថិកាយបិ ទស្សេន្តា អាហិណ្ឌន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ចិត្រានិ បត្តមណ្ឌលានិ ធារេតព្វានិ រូបកាកិណ្ណានិ ភិត្តិកម្មកតានិ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បកតិមណ្ឌលន្តិ។

[១៤៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សោទកំ បត្តំ បដិសាមេន្តិ។ បត្តោ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សោទកោ បត្តោ បដិសាមេតព្វោ យោ បដិសាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱតាបេត្វា បត្តំ បដិសាមេតុន្តិ។

[១៤៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សឧទកំ បត្តំ ឱតាបេន្តិ។ បត្តោ ទុគ្គន្ធោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សឧទកោ បត្តោ ឱតាបេតព្វោ យោ ឱតាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ និរុទកំ [ឱ.ម.វោទកំ] កត្វា ឱតាបេត្វា បត្តំ បដិសាមេតុន្តិ។

[១៥០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឧណ្ហេ បត្តំ និទហន្តិ។ បត្តស្ស វណ្ណោ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឧណ្ហេ បត្តោ និទហិតព្វោ យោ និទហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេត្វា បត្តំ បដិសាមេតុន្តិ។

[១៥១] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា បត្តា អជ្ឈោកាសេ អនាធារា និក្ខិត្តា ហោន្តិ។ វាតមណ្ឌលិកាយ អាវដ្ដិត្វា បត្តា ភិជ្ជឹសុ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បត្តាធារកន្តិ។

[១៥២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មិឍន្តេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ បរិវដ្ដិត្វា [ឱ.ម.បរិបតិត្វា] បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ មិឍន្តេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បរិភណ្ឌន្តេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ បរិវដ្តិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បរិភណ្ឌន្តេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឆមាយំ បត្តំ និក្កុជ្ជន្តិ។ ឱដ្ឋោ ឃំសិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិណសន្ថារកន្តិ។ តិណសន្ថារកោ ឧបចិកាហិ ខជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចោឡកន្តិ។ ចោឡកំ ឧបចិកាហិ ខជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បត្តមាឡកន្តិ។ បត្តមាឡកា បរិបតិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បត្តកុណ្ឌោលិកន្តិ។ បត្តកុណ្ឌោលិកាយ បត្តោ ឧគ្ឃំសិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បត្តត្ថវិកន្តិ។ អំសវទ្ធកោ ន ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អំសវទ្ធកំ ពន្ធនសុត្តកន្តិ។

[១៥៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភិត្តិខីលេបិ នាគទន្តកេបិ បត្តំ លគ្គេន្តិ។ បរិបតិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បត្តោ លគ្គេតព្វោ យោ លគ្គេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មញ្ចេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ សតិសម្មោសា និសីទន្តា ឱត្ថរិត្វា បត្តំ ភិន្ទន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ មញ្ចេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បីឋេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ សតិសម្មោសា និសីទន្តា ឱត្ថរិត្វា បត្តំ ភិន្ទន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បីឋេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អង្កេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ សតិសម្មោសា ឧដ្ឋហន្តិ [ឱ.វុដ្ឋហន្តិ]។ បរិបតិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អង្កេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៥៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឆត្តេ បត្តំ និក្ខិបន្តិ។ វាតមណ្ឌលិកាយ ឆត្តំ ឧក្ខិបិយតិ។ បរិបតិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឆត្តេ បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ យោ និក្ខិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៦០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បត្តហត្ថា កវាដំ បណាមេន្តិ។ កវាដំ [ឱ.ម.កវាដោ] អាវដ្ដិត្វា បត្តោ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បត្តហត្ថេន ភិក្ខុនា កវាដំ បណាមេតព្វំ យោ បណាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៦១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ តុម្ពកដាហេន [ឱ.ម. តុម្ពកដាហេ] បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ តុម្ពកដាហេន បិណ្ឌាយ ចរិតព្វំ យោ ចរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៦២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឃដិកដាហេន [ឱ.ឃដិកដាហេ] បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឃដិកដាហេន បិណ្ឌាយ ចរិតព្វំ យោ ចរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៦៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សព្វបំសុកូលិកោ ហោតិ។ សោ ឆវសីសស្ស បត្តំ ធារេតិ។ អញ្ញតរា ឥត្ថី បស្សិត្វា ភីតា វិស្សរមកាសិ អព្ភុម្មេ បិសាចោវតាយន្តិ [ឱ.ម.​វតមន្តី]។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ឆវសីសស្ស បត្តំ ធារេស្សន្តិ សេយ្យថាបិ បិសាចិល្លិកាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឆវសីសស្ស បត្តោ ធារេតព្វោ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ន ច ភិក្ខវេ សព្វបំសុកូលិកេន ភវិតព្វំ យោ ភវេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៦៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ចលកានិបិ អដ្ឋិកានិបិ ឧច្ឆិដ្ឋោទកំបិ បត្តេន នីហរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ យស្មឹយេវិមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ភុញ្ជន្តិ សោ វ នេសំ បដិគ្គហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ចលកានិ វា អដ្ឋិកានិ វា ឧច្ឆិដ្ឋោទកំ វា បត្តេន នីហរិតព្វំ យោ នីហរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បដិគ្គហន្តិ។

[១៦៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ហត្ថេន ចីវរំ វិផាលេត្វា [ឱ.​ហត្ថេន វិបាដេត្វា។ ម. ​ហត្ថេន វិបាលេត្វា] ចីវរំ សិព្វេន្តិ។ ចីវរំ វិលោមំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សត្ថកំ នមតកន្តិ។

[១៦៦] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស ទណ្ឌសត្ថកំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទណ្ឌសត្ថកន្តិ។

[១៦៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចេ សត្ថកទណ្ឌេ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចា សត្ថកទណ្ឌា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អដ្ឋិមយំ ទន្តមយំ វិសាណមយំ នឡមយំ វេឡុមយំ កដ្ឋមយំ ជតុមយំ ផលមយំ លោហមយំ សង្ខនាភិមយន្តិ។

[១៦៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ កុក្កុដបត្តេនបិ វេឡុបេសិកាយបិ ចីវរំ សិព្វេន្តិ។ ចីវរំ ទុស្សិព្វិតំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សូចិន្តិ។ សូចិយោ កណ្ណកិតាយោ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សូចិនាឡិកន្តិ។ នាឡិកាយបិ កណ្ណកិតាយោ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កិណ្ណេន បូរេតុន្តិ។ កិណ្ណេបិ កណ្ណកិតាយោ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សត្តុយា [ឱ.សត្ថុយា] បូរេតុន្តិ។ សត្តុយាបិ កណ្ណកិតាយោ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សរិតកន្តិ។ សរិតកេបិ កណ្ណកិតាយោ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មធុសិត្ថកេន សារេតុន្តិ។ សរិតកម្បិ បរិភិជ្ជតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សរិតសិបាដិកន្តិ [ម.​សរិតកសិបាដិកន្តិ]។

[១៦៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ តត្ថ តត្ថ ខីលំ និខណិត្វា សម្ពន្ធិត្វា ចីវរំ សិព្វេន្តិ។ ចីវរំ វិកណ្ណំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កឋិនំ កឋិនរជ្ជុំ តត្ថ តត្ថ ឱពន្ធិត្វា ចីវរំ សិព្វេតុន្តិ។ វិសមេ កឋិនំ បត្ថរន្តិ។ កឋិនំ បរិភិជ្ជតិ។បេ។  ន ភិក្ខវេ វិសមេ កឋិនំ បត្ថរិតព្វំ យោ បត្ថរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ ឆមាយំ កឋិនំ បត្ថរន្តិ។ កឋិនំ បំសុកិតំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិណសន្ថារកន្តិ។ កឋិនស្ស អន្តោ ជីរតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អនុវាតំ បរិភណ្ឌំ អារោបេតុន្តិ។ កឋិនំ នប្បហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទណ្ឌកឋិនំ វិទលកំ [ឱ.ម. បទលកំ] សលាកំ វិនទ្ធនរជ្ជុំ វិនទ្ធនសុត្តកំ វិនទ្ធិត្វា [ឱ.​វិនន្ធនរជ្ជុំ វិនន្ធនសុត្តកំ វិនន្ធិត្វា] ចីវរំ សិព្វេតុន្តិ។ សុត្តន្តរិកាយោ វិសមា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កឡិម្ភកន្តិ។ សុត្តា វង្កា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មោឃសុត្តកន្តិ។

[១៧០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អធោតេហិ បាទេហិ កឋិនំ អក្កមន្តិ។ កឋិនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អធោតេហិ បាទេហិ កឋិនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៧១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អល្លេហិ បាទេហិ កឋិនំ អក្កមន្តិ។ កឋិនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អល្លេហិ បាទេហិ កឋិនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៧២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សឧបាហនា កឋិនំ អក្កមន្តិ។ កឋិនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សឧបាហនេន កឋិនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៧៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ចីវរំ សិព្វេន្តា អង្គុលិយា បដិគ្គណ្ហន្តិ។ អង្គុលិយា ទុក្ខា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បដិគ្គហន្តិ។

[១៧៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចេ បដិគ្គហេ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចា បដិគ្គហា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អដ្ឋិមយំ។បេ។  សង្ខនាភិមយន្តិ។

[១៧៥] តេន ខោ បន សមយេន សូចិយោបិ សត្ថកាបិ បដិគ្គហាបិ នស្សន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាវេសនវិត្ថកន្តិ។ អាវេសនវិត្ថកេ សមាកុលា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បដិគ្គហត្ថវិកន្តិ។ អំសវទ្ធកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អំសវទ្ធកំ ពន្ធនសុត្តកន្តិ។

[១៧៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជ្ឈោកាសេ [ឱ.​អព្ភោកាសេ] ចីវរំ សិព្វេន្តា សីតេនបិ ឧណ្ហេនបិ កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កឋិនសាលំ កឋិនមណ្ឌបន្តិ។ កឋិនសាលា នីចវត្ថុកា ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។

[១៧៧] តេន ខោ បន​ សមយេន កឋិនសាលាយ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា [ឱ.ឱគុម្ភេត្វា] ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[១៧៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ចីវរំ សិព្វេត្វា តត្ថេវ កឋិនំ ឧជ្ឈិត្វា បក្កមន្តិ។ ឧន្ទូរេហិបិ ឧបចិកាហិបិ ខជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កឋិនំ សង្ឃរិតុន្តិ។ កឋិនំ បរិភិជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គោឃំសិកាយ កឋិនំ សង្ឃរិតុន្តិ។ កឋិនំ វិនិវេឋិយតិ [ឱ. វិវេឋិយតិ។ ម. វិវេឋេតិ]។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ពន្ធនរជ្ជុន្តិ។

[១៧៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ កុឌ្ឌេបិ ថម្ភេបិ កឋិនំ ឧស្សាបេត្វា បក្កមន្តិ។ បរិបតិត្វា កឋិនំ ភិជ្ជតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភិត្តិខីលេ វា នាគទន្តកេ វា លគ្គេតុន្តិ។

[១៨០] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន វេសាលី តេន ចារិកំ បក្កាមិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សូចិកម្បិ សត្ថកម្បិ ភេសជ្ជម្បិ បត្តេន អាទាយ គច្ឆន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភេសជ្ជត្ថវិកន្តិ។ អំសវទ្ធកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អំសវទ្ធកំ ពន្ធនសុត្តកន្តិ។

[១៨១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឧបាហនាយោ កាយពន្ធនេន [ឱ. កាយពន្ធនេ] ពន្ធិត្វា គាមំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ។ អញ្ញតរោ ឧបាសកោ តំ ភិក្ខុំ អភិវាទេន្តោ ឧបាហនាយោ សីសេន ឃដ្ដេសិ។ សោ ភិក្ខុ មង្កុ អហោសិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបាហនត្ថវិកន្តិ។ អំសវទ្ធកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អំសវទ្ធកំ ពន្ធនសុត្តកន្តិ។

[១៨២] តេន ខោ បន សមយេន អន្តរាមគ្គេ ឧទកំ អកប្បិយំ ហោតិ។ បរិស្សាវនំ ន ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិស្សាវនន្តិ។ ចោឡកំ នប្បហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កដច្ឆុបរិស្សាវនន្តិ។ ចោឡកំ នប្បហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ធម្មករកន្តិ។

[១៨៣] តេន ខោ បន សមយេន ទ្វេ ភិក្ខូ កោសលេសុ ជនបទេសុ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នា ហោន្តិ។ ឯកោ ភិក្ខុ អនាចារំ អាចរតិ។ ទុតិយោ ភិក្ខុ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច មា អាវុសោ ឯវរូបមកាសិ នេតំ កប្បតីតិ។ សោ តស្មឹ ឧបនទ្ធិ [ឱ. ឧបនន្ធិ]។ អថខោ សោ ភិក្ខុ បិបាសាយ បីឡិតោ ឧបនទ្ធំ [ឱ. ឧបនន្ធំ] ភិក្ខុំ ឯតទវោច ទេហិ មេ អាវុសោ បរិស្សាវនំ បានីយំ បិវិស្សាមីតិ។ ឧបនទ្ធោ ភិក្ខុ ន អទាសិ។ សោ ភិក្ខុ បិបាសាយ បិឡិតោ កាលមកាសិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ បរិស្សាវនំ យាចិយមានោ ន អទាសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខុ បរិស្សាវនំ យាចិយមានោ ន ទស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។

[១៨៤] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា តំ ភិក្ខុំ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ភិក្ខុ បរិស្សាវនំ យាចិយមានោ ន អទាសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ តេ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស បរិស្សាវនំ យាចិយមានោ ន ទស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស  អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នេន ភិក្ខុនា បរិស្សាវនំ យាចិយមានេន ន ទាតព្វំ យោ ន ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ន ច ភិក្ខវេ អបរិស្សាវនកេន អទ្ធានមគ្គោ បដិបជ្ជិតព្វោ យោ បដិបជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស សចេ ន ហោតិ បរិស្សាវនំ វា ធម្មករកោ វា សង្ឃាដិកណ្ណោបិ អធិដ្ឋាតព្វោ ឥមិនា បរិស្សាវេត្វា បិវិស្សាមីតិ។

[១៨៥] អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន វេសាលី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា វេសាលិយំ វិហរតិ មហាវនេ កូដាគារសាលាយំ។

[១៨៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នវកម្មំ ករោន្តិ។ បរិស្សាវនំ ន សម្មតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទណ្ឌបរិស្សាវនន្តិ។ ទណ្ឌបរិស្សាវនំ ន សម្មតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱត្ថរកន្តិ។

[១៨៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មកសេហិ ឧព្វាឡ្ហា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មកសកុដិកន្តិ។

[១៨៨] តេន ខោ បន សមយេន វេសាលិយំ បណីតានំ ភត្តានំ ភត្តប្បដិបាដិ អដ្ឋិតា [ឱ.អធិដ្ឋិតា] ហោតិ។ ភិក្ខូ បណីតានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា អភិសន្នកាយា ហោន្តិ ពហ្វាពាធា។ អថខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ វេសាលី អគមាសិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ អទ្ទសា ខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ភិក្ខូ អភិសន្នកាយេ ពហ្វាពាធេ ទិស្វាន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯតរហិ ភន្តេ ភិក្ខូ អភិសន្នកាយា ពហ្វាពាធា សាធុ ភន្តេ ភគវា ភិក្ខូនំ ចង្កមញ្ច ជន្តាឃរញ្ច អនុជានាតុ ឯវំ ភិក្ខូ អប្បាពាធា ភវិស្សន្តីតិ។ អថខោ ភគវា ជីវកំ កោមារភច្ចំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[១៨៩] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចង្កមញ្ច ជន្តាឃរញ្ចាតិ។

[១៩០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ វិសមេ ចង្កមេ ចង្កមន្តិ។ បាទា ទុក្ខា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សមំ កាតុន្តិ។

[១៩១] តេន ខោ បន សមយេន ចង្កមោ នីចវត្ថុកោ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។

[១៩២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ចង្កមេ ចង្កមន្តា បរិបតន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចង្កមនវេទិកន្តិ។

[១៩៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជ្ឈោកាសេ ចង្កមន្តា សីតេនបិ ឧណ្ហេនបិ កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចង្កមនសាលន្តិ។ ចង្កមនសាលាយំ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[១៩៤] តេន ខោ បន សមយេន ជន្តាឃរំ នីចវត្ថុកំ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ ជន្តាឃរស្ស កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្តឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ ជន្តាឃរស្ស កុឌ្ឌបាទោ ជីរតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មណ្ឌលិកំ កាតុន្តិ។ ជន្តាឃរស្ស ធូមនេត្តំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ធូមនេត្តន្តិ។

[១៩៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ខុទ្ទកេ ជន្តាឃរេ មជ្ឈេ អគ្គិដ្ឋានំ ករោន្តិ។ ឧបចារោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខុទ្ទកេ ជន្តាឃរេ ឯកមន្តំ អគ្គិដ្ឋានំ កាតុំ មហល្លកេ មជ្ឈេតិ។ ជន្តាឃរេ អគ្គិ មុខំ ឌហតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មុខមត្តិកន្តិ។ ហត្ថេន មត្តិកំ តេមេន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មត្តិកាទោណិកន្តិ។ មត្តិកា ទុគ្គន្ធា ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វាសេតុន្តិ។

[១៩៦] តេន ខោ បន សមយេន ជន្តាឃរេ អគ្គិ កាយំ ឌហតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកំ អតិហរិតុន្តិ។ បាដិយាបិ បត្តេនបិ ឧទកំ អតិហរន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិធានំ [ឱ.ឧទកដ្ឋានំ] ឧទកសរាវកន្តិ។ ជន្តាឃរំ តិណច្ឆទនំ ន សេទេតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុន្តិ។ ជន្តាឃរំ ចិក្ខល្លំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សន្ថរិតុំ តយោ សន្ថរេ ឥដ្ឋកាសន្ថារំ សិលាសន្ថារំ  ទារុសន្ថារន្តិ។ ចិក្ខល្លំយេវ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ធោវិតុន្តិ។ ឧទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។

[១៩៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ជន្តាឃរេ ឆមាយំ និសីទន្តិ គត្តានិ កណ្ឌវន្តិ [ឱ.​កណ្ឌុវន្តិ]។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ជន្តាឃរបីឋន្តិ។

[១៩៨] តេន ខោ បន សមយេន ជន្តាឃរំ អបរិក្ខិត្តំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។ កោដ្ឋកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កោដ្ឋកន្តិ។ កោដ្ឋកោ នីចវត្ថុកោ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ  ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ កោដ្ឋកស្ស កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្តឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។

[១៩៩] តេន ខោ បន សមយេន កោដ្ឋកេ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកន្តិ។ បរិវេណំ ចិក្ខល្លំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មរុម្ពំ ឧបកិរិតុន្តិ។ ន បរិយាបុណន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បទរសិលំ [ឱ.ម. បទសិលំ] និក្ខិបិតុន្តិ។ ឱទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។

[២០០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នគ្គា នគ្គំ អភិវាទេន្តិ។ នគ្គា អនគ្គំ អភិវាទេន្តិ។ នគ្គា នគ្គំ អភិវាទាបេន្តិ។ នគ្គា អនគ្គំ អភិវាទាបេន្តិ [ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ នគ្គា នគ្គំ អភិវាទេន្តិ។ នគ្គា នគ្គំ អភិវាទាបេន្តីតិ វចនគ្គមោ អាទិតោ បដ្ឋាយ ឯត្តកោយេវ អាគតោ។] នគ្គា នគ្គស្ស បរិកម្មំ ករោន្តិ។ នគ្គា នគ្គស្ស បរិកម្មំ ការាបេន្តិ។ នគ្គា នគ្គស្ស ទេន្តិ។ នគ្គា បដិគ្គណ្ហន្តិ។ នគ្គា ខាទន្តិ។ នគ្គា ភុញ្ជន្តិ។ នគ្គា សាយន្តិ។ នគ្គា បិវន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ នគ្គេន [៣.៤. ឱ. បោត្ថកេសុ ឯត្ថ ទ្វីសុ ឋានេសុ នគ្គេនាតិ បទំ ន បញ្ញាយតិ។] នគ្គោ អភិវាទេតព្វោ ន នគ្គេន អភិវាទេតព្វំ ន នគ្គេន [៤] នគ្គោ អភិវាទាបេតព្វោ ន នគ្គេន អភិវាទាបេតព្វំ ន នគ្គេន នគ្គស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ន នគ្គេន បរិកម្មំ ការាបេតព្វំ ន នគ្គេន នគ្គស្ស ទាតព្វំ ន នគ្គេន បដិគ្គហេតព្វំ ន នគ្គេន ខាទិតព្វំ ន នគ្គេន ភុញ្ជិតព្វំ ន នគ្គេន សាយិតព្វំ ន នគ្គេន បាតព្វំ យោ បិវេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២០១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ជន្តាឃរេ ឆមាយំ ចីវរំ និក្ខិបន្តិ។ ចីវរំ បំសុកិតំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ជន្តាឃរេ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។ ទេវេ វស្សន្តេ ចីវរំ ឱវស្សតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ  ជន្តាឃរសាលន្តិ។ ជន្តាឃរសាលា នីចវត្ថុកា ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ។បេ។  អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។

[២០២] តេន ខោ បន សមយេន ជន្តាឃរសាលាយំ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ។បេ។  ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[២០៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ជន្តាឃរេបិ ឧទកេបិ បិដ្ឋិបរិកម្មំ [ឱ.ម. បរិកម្មំ] កាតុំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិស្សោ បដិច្ឆាទិយោ  ជន្តាឃរប្បដិច្ឆាទឹ [ម. ឃរបដិច្ឆាទិ] ឧទកប្បដិច្ឆាទឹ វត្ថប្បដិច្ឆាទិន្តិ។

[២០៤] តេន ខោ បន សមយេន ជន្តាឃរេ ឧទកំ ន ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ  ភិក្ខវេ ឧទបានន្តិ។ ឧទបានស្ស កូលំ លុជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ  ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ ឧទបានោ នីចវត្ថុកោ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។

[២០៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ វល្លិយាបិ [ឱ. វល្លិកាយបិ] កាយពន្ធនេនបិ ឧទកំ វាហេន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទបានរជ្ជុន្តិ [ឱ.ឧទកវាហនរជ្ជុន្តិ]។ ហត្ថា ទុក្ខា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តុលំ ករកដកំ ចក្កវដ្ដកន្តិ។ ភាជនា ពហូ ភិជ្ជន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ វារកេ លោហវារកំ ទារុវារកំ ចម្មខណ្ឌន្តិ។

[២០៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជ្ឈោកាសេ ឧទកំ វាហេន្តា [ឱ.វាហន្តា] សីតេនបិ ឧណ្ហេនបិ កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទបានសាលន្តិ។ ឧទបានសាលាយំ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[២០៧] តេន ខោ បន សមយេន ឧទបានោ អបារុតោ ហោតិ។ តិណចុណ្ណេហិបិ បំសុកេហិបិ ឱកិរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អបិធានន្តិ។

[២០៨] តេន ខោ បន សមយេន ឧទកភាជនំ ន សំវិជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកទោណឹ ឧទកកដាហន្តិ។

[២០៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អារាមេ តហំ តហំ នហាយន្តិ។ អារាមោ ចិក្ខល្លោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកចន្ទនិកន្តិ [ឱ.ម. ចន្ទនិកន្តិ]។ ចន្ទនិកា បាកដា ហោតិ។ ភិក្ខូ ហិរិយន្តិ នហាយិតុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។ ចន្ទនិកា ចិក្ខល្លា ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សន្ថរិតុំ តយោ សន្ថារេ ឥដ្ឋកាសន្ថារំ សិលាសន្ថារំ ទារុសន្ថារន្តិ។ ឧទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិន្ធមនន្តិ។

[២១០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូនំ គត្តានិ សីតិគតានិ ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកបុញ្ឆនឹ ចោឡកេនបិ បច្ចុទ្ធរិតុន្តិ។

[២១១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ឧបាសកោ សង្ឃស្ស អត្ថាយ បោក្ខរណឹ ការេតុកាមោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បោក្ខរណិន្តិ។ បោក្ខរណិយា កូលំ លុជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ បោក្ខរណិយា ឧទកំ បុរាណំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកមាតិកំ [ឱ. ឧទកាយតិកំ] ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។

[២១២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ឧបាសកោ សង្ឃស្ស អត្ថាយ និល្លេខំ ជន្តាឃរំ កត្តុកាមោ [ឱ.ម. អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សង្ឃស្ស អត្ថាយ និល្លេខំ ជន្តាឃរំ ភត្តុកាមោ។] ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ និល្លេខំ ជន្តាឃរន្តិ។

[២១៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ចាតុម្មាសំ និសីទនេន វិប្បវសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ចាតុម្មាសំ និសីទនេន វិប្បវសិតព្វំ យោ វិប្បវសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២១៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បុប្ផាភិកិណ្ណេសុ សយនេសុ សយន្តិ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។   សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បុប្ផាភិកិណ្ណេសុ សយនេសុ សយិតព្វំ យោ សយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២១៥] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា គន្ធម្បិ មាលម្បិ អាទាយ អារាមំ អាគច្ឆន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន បដិគ្គណ្ហន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គន្ធំ គហេត្វា កវាដេ បញ្ចង្គុលិកំ ទាតុំ បុប្ផំ គហេត្វា វិហារេ ឯកមន្តំ និក្ខិបិតុន្តិ។

[២១៦] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស នមតកំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ នមតកន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ  នមតកំ អធិដ្ឋាតព្វំ នុ ខោ ឧទាហុ វិកប្បេតព្វន្តិ។បេ។  ន ភិក្ខវេ នមតកំ អធិដ្ឋាតព្វំ ន វិកប្បេតព្វន្តិ។

[២១៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អាសិត្តកុបធានេ [ឱ. អាសិត្តកូបធានេ] ភុញ្ជន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អាសិត្តកុបធានេ ភុញ្ជិតព្វំ យោ ភុញ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២១៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ។ សោ ភុញ្ជមានោ ន សក្កោតិ ហត្ថេន បត្តំ សន្ធារេតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មឡោរិកន្តិ។

[២១៩] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឯកភាជនេបិ ភុញ្ជន្តិ។ ឯកថាលកេបិ [ម. ឯកថាលកេនបិ] បិវន្តិ។ ឯកមញ្ចេបិ តុវដ្ដេន្តិ។ ឯកត្ថរណេបិ តុវដ្ដេន្តិ។ ឯកបាវុរណេបិ តុវដ្ដេន្តិ។ ឯកត្ថរណបាវុរណេបិ តុវដ្ដេន្តិ [ឱ.ម. ឯកត្ថរណាបិ តុវដ្តេន្តិ។ ឯកបារុរណាបិ តុវដ្តេន្តិ។ ឯកត្ថរណបាវុរណាបិ តុវដ្តេន្តិ។]។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឯកភាជនេ ភុញ្ជិតព្វំ ន ឯកថាលកេ បាតព្វំ ន ឯកមញ្ចេ តុវដ្ដិតព្វំ ន ឯកត្ថរណេ តុវដ្ដិតព្វំ ន ឯកបាវុរណេ តុវដ្ដិតព្វំ ន ឯកត្ថរណបាវុរណេ តុវដ្ដិតព្វំ [ឱ.ម. ន ឯកត្ថរណា តុវដ្តិតព្វំ។ ន ឯកបាវុរណា តុវដ្តិតព្វំ។ ន ឯកត្ថរណបាវុរណា តុវដ្តិតព្វំ។] យោ តុវដ្ដេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២២០] តេន ខោ បន សមយេន វឌ្ឍោ លិច្ឆវី មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ សហាយោ ហោតិ។ អថខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវី យេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ទុតិយម្បិ ខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវី មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ តតិយម្បិ ខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ តតិយម្បិ ខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ក្យាហំ អយ្យានំ អបរជ្ឈាមិ កិស្ស មំ អយ្យា នាលបន្តីតិ។ តថា ហិ បន ត្វំ អាវុសោ វឌ្ឍ អម្ហេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន វិហេឋិយមានេ អជ្ឈុបេក្ខសីតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមីតិ។ សចេ ខោ ត្វំ អាវុសោ វឌ្ឍ ឥច្ឆេយ្យាសិ អជ្ជេវ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ នាសាបេយ្យាតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមិ កឹ មយា សក្កោ កាតុន្តិ។ ឯហិ ត្វំ អាវុសោ វឌ្ឍ យេន ភគវា តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯវំ វទេហិ  ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ នីវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេន មេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន បជាបតិ ទូសិតាតិ។ ឯវំ អយ្យាតិ ខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ នីវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេន មេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន បជាបតិ ទូសិតាតិ។

[២២១] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ បដិបុច្ឆិ សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ វឌ្ឍោ អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។បេ។  តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ វឌ្ឍោ អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ន ខោ ទព្វ ទព្វា ឯវំ និព្វេឋេន្តិ សចេ តយា កតំ កតន្តិ វទេហិ សចេ អកតំ អកតន្តិ វទេហីតិ។ យតោហំ ភន្តេ ជាតោ នាភិជានាមិ សុបិនន្តេនបិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតា បគេវ ជាគរោតិ។

[២២២] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ និក្កុជ្ជតុ អសម្ភោគំ សង្ឃេន ករោតុ។

[២២៣] អដ្ឋហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ឧបាសកស្ស បត្តោ និក្កុជ្ជិតព្វោ ភិក្ខូនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ ភេទេតិ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ឧបាសកស្ស បត្តំ និក្កុជ្ជិតុំ។

[២២៤] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ និក្កុជ្ជិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេតិ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ និក្កុជ្ជេយ្យ អសម្ភោគំ សង្ឃេន ករេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេតិ។ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ និក្កុជ្ជតិ អសម្ភោគំ សង្ឃេន ករោតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តស្ស និក្កុជ្ជនា អសម្ភោគំ សង្ឃេន ករណំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ និក្កុជ្ជិតោ សង្ឃេន វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តោ អសម្ភោគោ សង្ឃេន ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ [ឥតោ បរំ អថខោ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ និក្កុជ្ជិ អសម្ភោគំ សង្ឃេន អកាសីតិ បាឋេន មញ្ញេ ភវិតុំ វដ្តតិ]។

[២២៥] អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា វឌ្ឍំ លិច្ឆវឹ ឯតទវោច សង្ឃេន តេ អាវុសោ វឌ្ឍ បត្តោ និក្កុជ្ជិតោ អសម្ភោគោសិ សង្ឃេនាតិ។ អថខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ សង្ឃេន កិរ មេ បត្តោ និក្កុជ្ជិតោ អសម្ភោគោម្ហិ កិរ សង្ឃេនាតិ តត្ថេវ មុច្ឆិតោ បបតោ។ អថខោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា វឌ្ឍំ លិច្ឆវឹ ឯតទវោចុំ  អលំ អាវុសោ វឌ្ឍ មា សោចិ មា បរិទេវិ មយំ ភគវន្តំ បសាទេស្សាម ភិក្ខុសង្ឃញ្ចាតិ។ អថខោ វឌ្ឍោ លិច្ឆវិ សបុត្តទារោ សមិត្តាមច្ចោ សញាតិសាលោហិតោ អល្លវត្ថោ អល្លកេសោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ចយោ មំ ភន្តេ អច្ចគ្គមា យថាពាលំ យថាមូឡ្ហំ យថាអកុសលំ យោហំ អយ្យំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេសឹ តស្ស មេ ភន្តេ ភគវា អច្ចយំ អច្ចយតោ បដិគ្គណ្ហាតុ អាយតឹ សំវរាយាតិ។ ឥង្ឃ [ឱ.ម. តគ្ឍ] ត្វំ អាវុសោ វឌ្ឍ អច្ចយោ អច្ចគ្គមា យថាពាលំ យថាមូឡ្ហំ យថាអកុសលំ យំ ត្វំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលិកាយ សីលវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេសិ យតោ ច ខោ ត្វំ អាវុសោ វឌ្ឍ អច្ចយំ អច្ចយតោ ទិស្វា យថាធម្មំ បដិករោសិ តន្តេ មយំ បដិគ្គណ្ហាម វុឌ្ឍិ ហេសា អាវុសោ វឌ្ឍ អរិយស្ស វិនយេ យោ អច្ចយំ អច្ចយតោ ទិស្វា យថាធម្មំ បដិករោតិ អាយតឹ សំវរំ អាបជ្ជតីតិ។

[២២៦] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ ឧក្កុជ្ជតុ សម្ភោគំ សង្ឃេន ករោតុ។ អដ្ឋហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ឧបាសកស្ស បត្តោ ឧក្កុជ្ជិតព្វោ  ន ភិក្ខូនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ន ភិក្ខូនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ន ភិក្ខូនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ន ភិក្ខូ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ន ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ ភេទេតិ ន ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ន ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ន សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ឧបាសកស្ស បត្តំ ឧក្កុជ្ជិតុំ។

[២២៧] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឧក្កុជ្ជិតព្វោ។ តេន ភិក្ខវេ វឌ្ឍេន លិច្ឆវិនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ សង្ឃេន មេ ភន្តេ បត្តោ និក្កុជ្ជិតោ អសម្ភោគោម្ហិ សង្ឃេន សោហំ ភន្តេ សម្មា វត្តាមិ លោមំ បាតេមិ នេត្ថារំ វត្តាមិ សង្ឃំ បត្តុក្កុជ្ជនំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។

[២២៨] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃេន វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តោ និក្កុជ្ជិតោ អសម្ភោគោ សង្ឃេន។ សោ សម្មា វត្តតិ លោមំ បាតេតិ នេត្ថារំ វត្តតិ សង្ឃំ បត្តុក្កុជ្ជនំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ ឧក្កុជ្ជេយ្យ សម្ភោគំ សង្ឃេន ករេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃេន វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តោ និក្កុជ្ជិតោ អសម្ភោគោ សង្ឃេន។ សោ សម្មា វត្តតិ លោមំ បាតេតិ នេត្ថារំ វត្តតិ សង្ឃំ បត្តុក្កុជ្ជនំ យាចតិ។ សង្ឃោ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តំ ឧក្កុជ្ជតិ សម្ភោគំ សង្ឃេន ករោតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តស្ស ឧក្កុជ្ជនា សម្ភោគំ សង្ឃេន ករណំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ឧក្កុជ្ជិតោ សង្ឃេន វឌ្ឍស្ស លិច្ឆវិស្ស បត្តោ សម្ភោគោ សង្ឃេន ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២២៩] អថខោ ភគវា វេសាលិយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន ភគ្គា តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន ភគ្គា តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ភគ្គេសុ វិហរតិ សុំសុមារគិរេ ភេសកឡាវនេ មិគទាយេ។

[២៣០] តេន ខោ បន សមយេន ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស កោកនុទោ នាម បាសាទោ អចិរការិតោ ហោតិ អនជ្ឈាវុត្ថោ សមណេន វា ព្រាហ្មណេន វា កេនចិ វា មនុស្សភូតេន។ អថខោ ពោធិ រាជកុមារោ សញ្ជិកាបុត្តំ មាណវំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម សញ្ចិកាបុត្ត យេន ភគវា តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា មម វចនេន ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆ ពោធិ ភន្តេ រាជកុមារោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតីតិ [ឱរោបិយបោត្ថកេ ឥតិសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។]។ ឯវញ្ច វទេហិ [ឱ.​វទេតិ] អធិវាសេតុ កិរ ភន្តេ ភគវា ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សញ្ជិកាបុត្តោ មាណវោ ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សញ្ជិកាបុត្តោ មាណវោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ពោធិ [ឱ.ម.ពោធិ ខោ] រាជកុមារោ ភោតោ គោតមស្ស បាទេ សិរសា វន្ទតិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ អធិវាសេតុ កិរ ភវំ គោតមោ ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ សញ្ជិកាបុត្តោ មាណវោ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា យេន ពោធិ រាជកុមារោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ពោធឹ រាជកុមារំ ឯតទវោច អវោចុម្ហ ខោ មយំ ភោតោ វចនេន តំ ភគវន្តំ គោតមំ ពោធិ រាជកុមារោ ភោតោ គោតមស្ស បាទេ សិរសា វន្ទតិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ អធិវាសេតុ កិរ ភវំ គោតមោ ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ អធិវុត្ថញ្ច បន សមណេន គោតមេនាតិ។

[២៣១] អថខោ ពោធិ រាជកុមារោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា កោកនុទញ្ច បាសាទំ ឱទាតេហិ ទុស្សេហិ សន្ថរាបេត្វា យាវ បច្ឆិមា សោបាណកឡេវរា សញ្ជិកាបុត្តំ មាណវំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម សញ្ជិកាបុត្ត យេន ភគវា តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចេហិ  កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សញ្ជិកាបុត្តោ មាណវោ ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចេតិ កាលោ ខោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។

[២៣២] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន ពោធិស្ស រាជកុមារស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ។ តេន ខោ បន សមយេន ពោធិ រាជកុមារោ ពហិទ្វារកោដ្ឋកេ ឋិតោ ហោតិ ភគវន្តំ អាគមយមានោ។ អទ្ទសា ខោ ពោធិ រាជកុមារោ ភគវន្តំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន តតោ បច្ចុគ្គន្ត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បុរក្ខិត្វា យេន កោកនុទោ បាសាទោ តេនុបសង្កមិ។ អថខោ ភគវា បច្ឆិមំ សោបាណកឡេវរំ និស្សាយ អដ្ឋាសិ។ អថខោ ពោធិ រាជកុមារោ ភគវន្តំ ឯតទវោច  អក្កមតុ ភន្តេ ភគវា ទុស្សានិ អក្កមតុ ភន្តេ សុគតោ ទុស្សានិ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា តុណ្ហី អហោសិ។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។  តតិយម្បិ ខោ ពោធិ រាជកុមារោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អក្កមតុ ភន្តេ ភគវា ទុស្សានិ អក្កមតុ ភន្តេ [ឥទំ អាលបនំ ឱ.បោត្ថកេ ន ទិស្សតិ] សុគតោ ទុស្សានិ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អបលោកេសិ [ឱ.ម. អបលោកេសិ]។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ពោធឹ រាជកុមារំ ឯតទវោច  សំហរតុ រាជកុមារ ទុស្សានិ ន ភគវា ចេឡបដិកំ អក្កមិស្សតិ បច្ឆិមំ ជនតំ តថាគតោ អនុកម្បតីតិ។ អថខោ ពោធិ រាជកុមារោ ទុស្សានិ សំហរាបេត្វា ឧបរិ កោកនុទេ បាសាទេ អាសនំ បញ្ញាបេសិ។ អថខោ ភគវា កោកនុទំ បាសាទំ អភិរុយ្ហិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អថខោ ពោធិ រាជកុមារោ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ ពោធឹ រាជកុមារំ ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[២៣៣] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ចេឡបដិកា អក្កមិតព្វា យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៣៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី អបគតគព្ភា ភិក្ខូ និមន្តេត្វា ទុស្សំ បញ្ញាបេត្វា ឯតទវោច អក្កមថ ភន្តេ ទុស្សន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន អក្កមន្តិ។ អក្កមថ ភន្តេ ទុស្សំ មង្គលត្ថាយាតិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន អក្កមឹសុ។ អថខោ សា ឥត្ថី ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ កថំ ហិ នាម អយ្យា មង្គលត្ថាយ យាចិយមានា ចេឡបដិកំ ន អក្កមិស្សន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្សា ឥត្ថិយា ឧជ្ឈាយន្តិយា ខីយន្តិយា វិបាចេន្តិយា។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ គិហី ភិក្ខវេ មង្គលិកា អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិហីនំ មង្គលត្ថាយ យាចិយមានេន ចេឡបដិកំ អក្កមិតុន្តិ។

[២៣៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ធោតបាទកំ អក្កមិតុំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ធោតបាទកំ អក្កមិតុន្តិ។

ទុតិយភាណវារំ។

[២៣៦] អថខោ ភគវា ភគ្គេសុ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន សាវត្ថី តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន សាវត្ថី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ អថខោ វិសាខា មិគារមាតា ឃដកញ្ច កតកញ្ច សម្មជ្ជនិញ្ច អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ វិសាខា មិគារមាតា ភគវន្តំ ឯតទវោច បដិគ្គណ្ហាតុ មេ ភន្តេ ភគវា ឃដកញ្ច កតកញ្ច សម្មជ្ជនិញ្ច យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ បដិគ្គហេសិ ភគវា ឃដកញ្ច សម្មជ្ជនិញ្ច។ ន ភគវា កតកំ បដិគ្គហេសិ។ អថខោ ភគវា វិសាខំ មិគារមាតរំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ វិសាខា មិគារមាតា ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតា សមាទបិតា សមុត្តេជិតា សម្បហំសិតា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[២៣៧] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឃដកញ្ច សម្មជ្ជនិញ្ច ន ភិក្ខវេ កតកំ បរិភុញ្ជិតព្វំ យោ បរិភុញ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិស្សោ បាទឃំសនិយោ សក្ខរំ កឋលំ សមុទ្ទផេណកន្តិ។

[២៣៨] អថខោ វិសាខា មិគារមាតា វិធូបនញ្ច តាលវណ្ដញ្ច អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ វិសាខា មិគារមាតា ភគវន្តំ ឯតទវោច បដិគ្គណ្ហាតុ មេ ភន្តេ ភគវា វិធូបនញ្ច តាលវណ្ដញ្ច យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ បដិគ្គហេសិ ភគវា វិធូបនញ្ច តាលវណ្ដញ្ច។ អថខោ ភគវា វិសាខំ មិគារមាតរំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ។បេ។  បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[២៣៩] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិធូបនញ្ច តាលវណ្ដញ្ចាតិ។

[២៤០] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស មកសវីជនី ឧប្បន្នា ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មកសវីជនិន្តិ។ ចាមរិវីជនី ឧប្បន្នា ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ចាមរិវីជនី ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិស្សោ វីជនិយោ វាកមយំ ឧសិរមយំ មោរបិញ្ឆមយន្តិ។

[២៤១] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស ឆត្តំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឆត្តន្តិ។

[២៤២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឆត្តប្បគ្គហិតា [ឱ.ម.ឆត្តំ បគ្គហេត្វា] អាហិណ្ឌន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ឧបាសកោ សម្ពហុលេហិ អាជីវកស្សាវកេហិ សទ្ធឹ ឧយ្យានំ អគមាសិ។ អទ្ទសំសុំ ខោ តេ អាជីវកស្សាវកា ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ ទូរតោ វ ឆត្តប្បគ្គហិតេ អាគច្ឆន្តេ ទិស្វាន តំ ឧបាសកំ ឯតទវោចុំ ឯតេ ខោ អយ្យា តុម្ហាកំ ភទ្ទន្តា ឆត្តប្បគ្គហិតា អាគច្ឆន្តិ សេយ្យថាបិ គណកមហាមត្តាតិ។ ន អយ្យា ឯតេ ភិក្ខូ បរិព្វាជកាតិ។ ភិក្ខូ ន ភិក្ខូតិ អព្ភុតំ អកំសុ។ អថខោ សោ ឧបាសកោ ឧបគតោ [ឱ.ម. ឧបគតេ] សញ្ជានិត្វា ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ កថំ ហិ នាម ភទ្ទន្តា ឆត្តប្បគ្គហិតា អាហិណ្ឌិស្សន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស ឧបាសកស្ស ឧជ្ឈាយន្តស្ស ខីយន្តស្ស វិបាចេន្តស្ស។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។  សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ឆត្តំ ធារេតព្វំ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៤៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ។ តស្ស ភិក្ខុនោ វិនា ឆត្តំ [ឱ.ឆត្តេន] ផាសុ ន [ឱ.ម. ន ផាសុ] ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស ឆត្តន្តិ។

[២៤៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ  គិលានស្សេវ ភគវតា ឆត្តំ អនុញ្ញាតំ នោ អគិលានស្សាតិ  អារាមេ អារាមុបចារេ ឆត្តំ ធារេតុំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អគិលានេនបិ [ឱ. គិលានេនបិ អគិលានេនបិ] ភិក្ខុនា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ភិក្ខុនាតិ បទំ ន ទិស្សតិ] អារាមេ អារាមុបចារេ ឆត្តំ ធារេតុន្តិ។

[៤៤៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សិក្កាយ បត្តំ ឧឌ្ឌិត្វា [ឱ.ឧដ្តិត្វា] ទណ្ឌេ អាលគ្គេត្វា វិកាលេ អញ្ញតរេន គាមទ្វារេន អតិក្កមតិ។ មនុស្សា  ឯសយ្យា [ឱ.ម. ឯសយ្យោ] ចោរោ គច្ឆតិ អសិស្ស វិជ្ជោតលតីតិ អនុបតិត្វា គហេត្វា សញ្ជានិត្វា មុញ្ចឹសុ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ ទណ្ឌសិក្កំ ធារេសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខុ ទណ្ឌសិក្កំ ធារេស្សសីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ វិគរហិត្វា។បេ។  ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ទណ្ឌសិក្កា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤៤៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសម្មតឹ ទាតុំ។

[៤៤៧] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វា។ តេន គិលានេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ គិលានោ ន សក្កោមិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ ទណ្ឌសម្មតឹ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។

[៤៤៨] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ សោ សង្ឃំ ទណ្ឌសម្មតឹ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសម្មតឹ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ សោ សង្ឃំ ទណ្ឌសម្មតឹ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសម្មតឹ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសម្មតិយា ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសម្មតិ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៤៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស ភិក្ខុនោ សិក្កាសម្មតឹ ទាតុំ។

[២៥០] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វា។ តេន គិលានេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ គិលានោ ន សក្កោមិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ សិក្កាសម្មតឹ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។

[២៥១] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោ សង្ឃំ សិក្កាសម្មតឹ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សិក្កាសម្មតឹ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោ សង្ឃំ សិក្កាសម្មតឹ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សិក្កាសម្មតឹ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សិក្កាសម្មតិយា ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សិក្កាសម្មតិ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៥២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ ទាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វា។ តេន គិលានេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ  អហំ ភន្តេ គិលានោ ន សក្កោមិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ ន សក្កោមិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។

[២៥៣] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោ សង្ឃំ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ គិលានោ ន សក្កោតិ វិនា ទណ្ឌេន អាហិណ្ឌិតុំ ន សក្កោតិ វិនា សិក្កាយ បត្តំ បរិហរិតុំ សោ សង្ឃំ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតឹ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិយា ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៥៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ រោមដ្ឋកោ អហោសិ [ឱ.ម. រោមន្ធកោ ហោតិ]។ សោ រោមដ្ឋិត្វា រោមដ្ឋិត្វា [ឱ.ម. រោមន្ធិត្វា រោមន្ធិត្វា] អជ្ឈោហរតិ។ ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ វិកាលាយំ [ឱ. វិកាលេយំ] ភិក្ខុ ភោជនំ ភុញ្ជតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឯសោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អចិរំគោយោនិយា ចុតោ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ រោមដ្ឋកស្ស រោមដ្ឋំ ន ច ភិក្ខវេ ពហិមុខទ្វារំ នីហរិត្វា អជ្ឈោហរិតព្វំ យោ អជ្ឈោហរេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោតិ។

[២៥៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស បូគស្ស សង្ឃភត្តំ ហោតិ។ ភត្តគ្គេ ពហូ សិត្ថានិ បរិកិរឹសុ [ឱ.ម. បកិរិយឹសុ]។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ឱទនេ ទិយ្យមានេ ន សក្កច្ចំ បដិគ្គហេស្សន្តិ ឯកមេកំ សិត្ថំ កម្មសតេន និដ្ឋាយតីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យំ ទិយ្យមានំ បតតិ តំ សាមំ គហេត្វា បរិភុញ្ជិតុំ តំ កិស្ស ហេតុ [ឥទំ បទត្តយំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] បរិច្ចត្តំ តំ ភិក្ខវេ ទាយកេហីតិ។

[២៥៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ទីឃេហិ នខេហិ បិណ្ឌាយ ចរតិ។ អញ្ញតរា ឥត្ថី បស្សិត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច ឯហិ ភន្តេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវាតិ។ អលំ ភគិនិ នេតំ កប្បតីតិ។ សចេ ខោ ត្វំ ភន្តេ ន បដិសេវិស្សសិ ឥទានាហំ អត្តនោ នខេហិ គត្តានិ វិលិខិត្វា កុប្បំ ករិស្សាមិ អយំ មំ ភិក្ខុ វិប្បករោតីតិ។ បជានាហិ [ឱ.ម. បជានាសិ] ត្វំ ភគិនីតិ។ អថខោ សា ឥត្ថី អត្តនោ នខេហិ គត្តានិ វិលិខិត្វា កុប្បំ អកាសិ  អយំ មំ ភិក្ខុ វិប្បករោតីតិ។ មនុស្សា ឧបធាវិត្វា តំ ភិក្ខុំ អគ្គហេសុំ។ អទ្ទសាសុំ ខោ តេ មនុស្សា តស្សា ឥត្ថិយា នខេ ឆវិម្បិ លោហិតម្បិ ទិស្វាន  ឥមិស្សាយេវ ឥត្ថិយា ឥទំ កម្មំ អការកោ ភិក្ខូតិ  តំ ភិក្ខុំ មុញ្ចឹសុ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ ទីឃេ នខេ ធារេសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។  តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខុ ទីឃេ នខេ ធារេស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ទីឃា នខា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៥៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នខេនបិ នខំ ឆិន្ទន្តិ។ មុខេនបិ នខំ ឆិន្ទន្តិ។ កុឌ្ឌេបិ នខំ ឃំសន្តិ។ អង្គុលិយោ ទុក្ខា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ នខច្ឆេទនន្តិ។ សលោហិតំ នខំ ឆិន្ទន្តិ។ អង្គុលិយោ ទុក្ខា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មំសប្បមាណេន នខំ ឆិន្ទិតុន្តិ។

[២៥៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វីសតិមដ្ឋំ [ឱ.វីសតិមដ្ដំ] ការាបេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ វីសតិមដ្ឋំ ការាបេតព្វំ យោ ការាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មលមត្តំ អបកឌ្ឍិតុន្តិ។

[២៥៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូនំ កេសា ទីឃា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឧស្សហន្តិ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អញ្ញមញ្ញំ កេសេ ឱរោបេតុន្តិ។ ឧស្សហន្តិ ភគវាតិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា។បេ។  ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខុរំ ខុរសិលំ ខុរសិបាដិកំ នមតកំ សព្វំ ខុរភណ្ឌន្តិ។

[២៦០] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មស្សុំ កប្បាបេន្តិ។ មស្សុំ វឌ្ឍាបេន្តិ។ គោលោមិកំ ការាបេន្តិ។ ចតុរស្សកំ ការាបេន្តិ។ បរិមុខំ ការាបេន្តិ។ អឌ្ឍរុកំ ការាបេន្តិ។ ទាឋិកំ ឋបេន្តិ។ សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ  មស្សុ កប្បាបេតព្វំ ន មស្សុ វឌ្ឍាបេតព្វំ ន គោលោមិកំ ការាបេតព្វំ ន ចតុរស្សកំ ការាបេតព្វំ ន បរិមុខំ ការាបេតព្វំ ន អឌ្ឍរុកំ ការាបេតព្វំ ន ទាឋិកា ឋបេតព្វា ន សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេតព្វំ យោ សំហរាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៦១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ សម្ពាធេ វណោ ហោតិ។ ភេសជ្ជំ ន សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាពាធប្បច្ចយា សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេតុន្តិ។

[២៦២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កត្តរិកាយ កេសេ ឆេទាបេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ កត្តរិកាយ កេសា ឆេទាបេតព្វា យោ ឆេទាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៦៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ សីសេ វណោ ហោតិ។ ន សក្កោតិ ខុរេន កេសេ ឱរោបេតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាពាធប្បច្ចយា កត្តរិកាយ កេសេ ឆេទាបេតុន្តិ។

[២៦៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ទីឃានិ នាសិកាលោមានិ ធារេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ បិសាចិល្លិកាតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ទីឃំ នាសិកាលោមំ ធារេតព្វំ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៦៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សក្ខរិកាយបិ មធុសិត្ថកេនបិ នាសិកាលោមំ គាហាបេន្តិ។ នាសិកា ទុក្ខា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សណ្ឌាសន្តិ។

[២៦៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បលិតំ គាហាបេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ បលិតំ គាហាបេតព្វំ យោ គាហាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៦៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ កណ្ណគូថកេហិ កណ្ណា ថកិតា ហោន្តិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កណ្ណមលហរណិន្តិ។

[២៦៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចា កណ្ណមលហរណិយោ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចា កណ្ណមលហរណិយោ ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កណ្ណមលហរណិយោ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ កណ្ណមលហរណិយោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ] អដ្ឋិមយំ ទន្តមយំ វិសាណមយំ នឡមយំ វេឡុមយំ កដ្ឋមយំ ជតុមយំ ផលមយំ លោហមយំ សង្ខនាភិមយន្តិ។

[២៦៩] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ពហុំ លោហភណ្ឌំ កំសភណ្ឌំ សន្និចយំ ករោន្តិ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ពហុំ លោហភណ្ឌំ កំសភណ្ឌំ សន្និចយំ ករិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ កំសបត្ថរិកាតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ លោហភណ្ឌំ កំសភណ្ឌំ សន្និចយោ កាតព្វោ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៧០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អញ្ជនិម្បិ អញ្ជនិសលាកម្បិ កណ្ណមលហរណិម្បិ ពន្ធនមត្តំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អញ្ជនឹ អញ្ជនិសលាកំ កណ្ណមលហរណឹ ពន្ធនមត្តន្តិ។

[២៧១] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃាដិបល្លត្ថិកាយ និសីទន្តិ។ សង្ឃាដិយា បត្តា លុជ្ជន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សង្ឃាដិបល្លត្ថិកាយ និសីទិតព្វំ យោ និសីទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៧២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ។ តស្ស វិនា អាយោគា [ឱ.ម. អាយោគេន] ន ផាសុ ហោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាយោគន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កថំ នុ ខោ អាយោគោ វិទិតព្វោតិ [ឱ.ម.កាតព្វោតិ]។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តន្តកំ វេមកំ វដំ សលាកំ សព្វំ តន្តភណ្ឌកន្តិ។

[២៧៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អកាយពន្ធនោ គាមំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ។ តស្ស រថិកាយ អន្តរវាសកោ បភស្សិត្ថ។ មនុស្សា បស្សិត្វា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ បស្សិត្វាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ] ឧក្កុដ្ឋិមកំសុ។ សោ ភិក្ខុ មង្កុ អហោសិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អកាយពន្ធនេន គាមោ បវិសិតព្វោ យោ បវិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កាយពន្ធនន្តិ។

[២៧៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចានិ កាយពន្ធនានិ ធារេន្តិ  កលាពុកំ ទេឌ្ឌុភកំ មុរជ្ជំ មទ្ទវិណំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចានិ កាយពន្ធនានិ ធារេតព្វានិ កលាពុកំ ទេឌ្ឌុភកំ មុរជ្ជំ មទ្ទវិណំ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វេ កាយពន្ធនានិ បដ្ដិកំ សូករន្តកន្តិ។បេ។  កាយពន្ធនស្ស ទសា ជិរន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មុរជ្ជំ មទ្ទវិណន្តិ។ កាយពន្ធនស្ស អន្តោ ជិរតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សោភកំ [ឱ.ម. សោភណំ] គណកន្តិ [ឱ.ម. គុណកន្តិ]។ កាយពន្ធនស្ស បវនន្តោ ជិរតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិថន្តិ [ឱ. វិធន្តិ]។

[២៧៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចេ វិថេ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចា វិថា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិថេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ វិភថេតិ សទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ] អដ្ឋិមយំ ទន្តមយំ វិសាណមយំ នឡមយំ វេឡុមយំ។បេ។  សង្ខនាភិមយំ សុត្តមយន្តិ។

[២៧៦] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា អានន្ទោ លហុកា សង្ឃាដិយោ បារុបិត្វា គាមំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ។ តស្ស វាតមណ្ឌលិកាយ សង្ឃាដិយោ ឧក្ខិបិយឹសុ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គណ្ឋិកំ បាសកន្តិ។

[២៧៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាវចា គណ្ឋិកាយោ ធារេន្តិ សោវណ្ណមយំ រូបិយមយំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចាវចា គណ្ឋិកា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គណ្ឋិកំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសោ គណ្ឋិកន្តិ សទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] អដ្ឋិមយំ ទន្តមយំ វិសាណមយំ នឡមយំ វេឡុមយំ កដ្ឋមយំ ជតុមយំ ផលមយំ លោហមយំ សង្ខនាភិមយំ សុត្តមយន្តិ។

[២៧៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ គណ្ឋិកម្បិ បាសកម្បិ ចីវរេ អប្បេន្តិ។ ចីវរំ ជិរតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គណ្ឋិកផលកំ បាសកផលកន្តិ។ គណ្ឋិកផលកម្បិ បាសកផលកម្បិ អន្តេ អប្បេន្តិ។ កោណោ វិវរិយតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គណ្ឋិកផលកំ អន្តេ អប្បេតុំ បាសកផលកំ សត្តង្គុលំ វា អដ្ឋង្គុលំ វា ឱគាហេត្វា អប្បេតុន្តិ។

[២៧៩] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គិហិនិវត្ថំ និវាសេន្តិ  ហត្ថិសោណ្ឌិកំ មច្ឆវាឡកំ ចតុក្កណ្ណកំ តាលវណ្ដកំ សតវល្លិកំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ គិហិនិវត្ថំ និវាសេតព្វំ  ហត្ថិសោណ្ឌិកំ មច្ឆវាឡកំ ចតុក្កណ្ណកំ តាលវណ្ដកំ សតវល្លិកំ យោ និវាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨០] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គិហិបារុតំ បារុបន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។។បេ។ ន ភិក្ខវេ គិហិបារុតំ បារុបិតព្វំ យោ បារុបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨១] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សំវេល្លិយំ និវាសេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ រញ្ញោ មុណ្ឌវដ្ដីតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ សំវេល្លិយំ និវាសេតព្វំ យោ និវាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧភតោកាជំ ហរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ រញ្ញោ មុណ្ឌវដ្ដីតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧភតោកាជំ ហរិតព្វំ យោ ហរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកតោកាជំ អន្តរាកាជំ សីសភារំ ខន្ធភារំ កដិភារំ ឱលម្ពកន្តិ។

[២៨៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ទន្តកដ្ឋំ ន ខាទន្តិ។ មុខំ ទុគ្គន្ធំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  បញ្ចិមេ  ភិក្ខវេ អាទីនវា ទន្តកដ្ឋស្ស អខាទនេ អចក្ខុស្សំ មុខំ ទុគ្គន្ធំ ហោតិ រសហរណិយោ ន វិសុជ្ឈន្តិ បិត្តំបិ សេម្ហំបិ ភត្តំ បរិយោនទ្ធតិ [ឱ.ម. បរិយោនន្ធតិ] ភត្តមស្ស ន ឆាទេតិ  ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច អាទីនវា ទន្តកដ្ឋស្ស អខាទនេ។ បញ្ចិមេ ភិក្ខវេ អានិសំសា ទន្តកដ្ឋស្ស ខាទនេ ចក្ខុស្សំ មុខំ ន ទុគ្គន្ធំ ហោតិ រសហរណិយោ វិសុជ្ឈន្តិ បិត្តំបិ សេម្ហំបិ ភត្តំ ន បរិយោនទ្ធតិ ភត្តមស្ស ឆាទេតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច អានិសំសា ទន្តកដ្ឋស្ស ខាទនេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទន្តកដ្ឋន្តិ។

[២៨៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ទីឃានិ ទន្តកដ្ឋានិ ខាទន្តិ តេហេវ សាមណេរេ អាកោដេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ទីឃំ ទន្តកដ្ឋំ ខាទិតព្វំ យោ ខាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អដ្ឋង្គុលបរមំ ទន្តកដ្ឋំ ន ច តេនេវ សាមណេរោ អាកោដេតព្វោ យោ អាកោដេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ អតិមន្ទាហកំ [ឱ.ម. អតិមដាហកំ] ទន្តកដ្ឋំ ខាទន្តស្ស កណ្ឋេ វិលគ្គំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ អតិមន្ទាហកំ ទន្តកដ្ឋំ ខាទិតព្វំ យោ ខាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចតុរង្គុលម បច្ឆិមំ [ឱ.ម. ចតុរង្គុលបច្ឆិមំ] ទន្តកដ្ឋន្តិ។

[២៨៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ទាយំ អាឡេបេន្តិ [ឱ.ម. អាលិម្បេន្តិ]។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ ទវឌាហកាតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ទាយោ អាឡេបេតព្វោ យោ អាឡេបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨៧] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា តិណគហនា ហោន្តិ។ ទវឌាហេ ឌយ្ហមានេ វិហារា ឌយ្ហន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តិ បដគ្គឹ ទាតុំ បរិត្តំ កាតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទវឌាហេ ឌយ្ហមានេ បដគ្គឹ ទាតុំ បរិត្តំ កាតុន្តិ។

[២៨៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ រុក្ខំ អភិរូហន្តិ រុក្ខា រុក្ខំ សង្កមន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ មក្កដាតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ រុក្ខោ អភិរូហិតព្វោ យោ អភិរូហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៨៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ កោសលេសុ ជនបទេសុ សាវត្ថឹ គច្ឆន្តស្ស អន្តរាមគ្គេ ហត្ថី បរិយុដ្ឋាសិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ រុក្ខមូលំ ឧបធាវិត្វា កុក្កុច្ចាយន្តោ រុក្ខំ នាភិរូហិ។ សោ ហត្ថី អញ្ញេន អគមាសិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ សាវត្ថឹ គន្ត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សតិ ករណីយេ បោរិសិយំ រុក្ខំ អភិរូហិតុំ អាបទាសុ យាវទត្ថន្តិ។

[២៩០] តេន ខោ បន សមយេន មេដ្ឋកោកុដ្ឋា [ឱ.យមេឡុកេកុលា។ ម.យមេឡកេកុឡា] នាម ភិក្ខូ ទ្វេ ភាតិកា ហោន្តិ ព្រាហ្មណជាតិកា កល្យាណវាចា កល្យាណវាក្ករណា។ តេ យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ  ឯតរហិ ភន្តេ ភិក្ខូ នានានាមា នានាគោត្តា នានាជច្ចា នានាកុលា បព្វជិតា តេ សកាយ និរុត្តិយា ពុទ្ធវចនំ ទូសេន្តិ ហន្ទ មយំ ភន្តេ ពុទ្ធវចនំ ឆន្ទសោ អារោបេមាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម តុម្ហេ មោឃបុរិសា ឯវំ វក្ខថ ហន្ទ មយំ ភន្តេ ពុទ្ធវចនំ ឆន្ទសោ អារោបេមាតិ នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ពុទ្ធវចនំ ឆន្ទសោ អារោបេតព្វំ យោ អារោបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សកាយ និរុត្តិយា ពុទ្ធវចនំ បរិយាបុណិតុន្តិ។

[២៩១] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លោកាយតំ បរិយាបុណន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។បេ។  អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អបិ នុ ខោ ភិក្ខវេ លោកាយតេ សារទស្សាវី ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ វុឌ្ឍឹ វិរូឡ្ហឹ វេបុល្លំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឥតិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ]។ ឥមស្មឹ វា បន ធម្មវិនយេ សារទស្សាវី លោកាយតំ បរិយាបុណេយ្យាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ។ ន ភិក្ខវេ លោកាយតំ បរិយាបុណិតព្វំ យោ បរិយាបុណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លោកាយតំ វាចេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ លោកាយតំ វាចេតព្វំ យោ វាចេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ តិរច្ឆានវិជ្ជំ បរិយាបុណន្តិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ តិរច្ឆានវិជ្ជា បរិយាបុណិតព្វា យោ បរិយាបុណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ តិរច្ឆានវិជ្ជំ វាចេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ តិរច្ឆានវិជ្ជា វាចេតព្វា យោ វាចេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩៥] តេន ខោ បន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា មហតិយា បរិសាយ បរិវុតោ ធម្មំ ទេសេន្តោ ខិបិ។ ភិក្ខូ  ជីវតុ ភន្តេ ភគវា ជីវតុ សុគតោតិ  ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ អកំសុ។ តេន សទ្ទេន ធម្មកថា អន្តរា អហោសិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ  អបិ នុ ខោ ភិក្ខវេ ខិបិតេ ជីវាតិ វុត្តោ [ឱ.ម. វុត្តេ] តប្បច្ចយា ជីវេយ្យ វា មរេយ្យ វាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឥតិសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ]។ ន ភិក្ខវេ ខិបិតេ ជីវាតិ វត្តព្វោ យោ វទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩៦] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភិក្ខូនំ ខិបិតេ ជីវថ ភន្តេតិ វទន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា នាលបន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ជីវថ ភន្តេតិ វុច្ចមានា នាលបិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  គិហី ភិក្ខវេ មង្គលិកា អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិហីនំ ជីវថ ភន្តេតិ វុច្ចមានេន ចិរំ ជីវាតិ វត្តុន្តិ។

[២៩៧] តេន ខោ បន សមយេន ភគវា មហតិយា បរិសាយ បរិវុតោ ធម្មំ ទេសេន្តោ និសិន្នោ ហោតិ។ អញ្ញតរេន ភិក្ខុនា លសុណំ ខាយិតំ ហោតិ។ សោ ច [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ចសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ] មា ភិក្ខូ ព្យាពាធឹសូតិ ឯកមន្តំ និសីទិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា តំ ភិក្ខុំ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ទិស្វាន ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កិន្នុ ខោ សោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឯកមន្តំ និសិន្នោតិ។ ឯតេន ភន្តេ ភិក្ខុនា លសុណំ ខាយិតំ សោ ច មា ភិក្ខូ ព្យាពាធឹសូតិ  ឯកមន្តំ និសិន្នោតិ។ អបិ នុ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា [មរម្មបោត្ថកេ អយំ សទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។] តំ ខាទិតព្វំ យំ ខាទិត្វា ឯវរូបាយ ធម្មកថាយ បរិពាហិរោ អស្សាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ។ ន ភិក្ខវេ លសុណំ ខាទិតព្វំ យោ ខាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[២៩៨] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ សារីបុត្តស្ស ឧទរវាតាពាធោ ហោតិ។ អថខោ អាយស្មា មហាមោគ្គល្លានោ យេនាយស្មា សារីបុត្តោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ សារីបុត្តំ ឯតទវោច បុព្វេ តេ អាវុសោ សារីបុត្ត ឧទរវាតាពាធោ កេន ផាសុ ហោតីតិ។ លសុណេន មេ អាវុសោតិ [មរម្មបោត្ថកេ បុព្វេ ខោ មេ អាវុសោ មោគ្គល្លាន ឧទរវាតាពាធោ លសុណេន ផាសុ ហោតីតិ បាឋោ អាគតោ]។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាពាធប្បច្ចយា លសុណំ ខាទិតុន្តិ។

[២៩៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អារាមេ តហំ តហំ បស្សាវំ ករោន្តិ។ អារាមោ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកមន្តំ បស្សាវំ កាតុន្តិ។ អារាមោ ទុគ្គន្ធោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បស្សាវកុម្ភិន្តិ។ ទុក្ខំ និសិន្នា បស្សាវំ ករោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បស្សាវបាទុកន្តិ។ បស្សាវបាទុកា បាកដា ហោន្តិ។ ភិក្ខូ ហិរិយន្តិ បស្សាវំ កាតុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។ បស្សាវកុម្ភី អបារុតា ទុគ្គន្ធា ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អបិធានន្តិ។

[៣០០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អារាមេ តហំ តហំ វច្ចំ ករោន្តិ។ អារាមោ ទុស្សតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ  ភិក្ខវេ ឯកមន្តំ វច្ចំ កាតុន្តិ។ អារាមោ ទុគ្គន្ធោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វច្ចកូបន្តិ។ វច្ចកូបស្ស កូលំ លុជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ វច្ចកូបោ និចវត្ថុកោ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ  ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ អន្តេ និសិន្នា វច្ចំ ករោន្តា បរិបតន្តិ។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សន្ថរិត្វា មជ្ឈេ ឆិទ្ទំ កត្វា វច្ចំ កាតុន្តិ។ ទុក្ខំ និសិន្នា វច្ចំ ករោន្តិ។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វច្ចបាទុកន្តិ។ ពហិទ្ធា បស្សាវំ ករោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បស្សាវទោណិកន្តិ។ អវលេខនកដ្ឋំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អវលេខនកដ្ឋន្តិ។ អវលេខនបិឋរោ [ឱ.ម. បិធរោ] ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អវលេខនបិឋរន្តិ។ វច្ចកូបោ អបារុតោ ទុគ្គន្ធោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អបិធានន្តិ។

[៣០១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ [តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូតិបិ ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ ន បញ្ញាយតិ។] អជ្ឈោកាសេ វច្ចំ ករោន្តា សីតេនបិ ឧណ្ហេនបិ កិលមន្តិ។ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វច្ចកុដិន្តិ។ វច្ចកុដិយា កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្ដឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ វច្ចកុដិយា តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ផេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[៣០២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ជរាទុព្វលោ វច្ចំ កត្វា វុដ្ឋហន្តោ បរិបតតិ។ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱលម្ពកន្តិ។

[៣០៣] តេន ខោ បន សមយេន វច្ចកុដិ អបរិក្ខិត្តា ហោតិ។ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ  ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។

[៣០៤] កោដ្ឋកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កោដ្ឋកន្តិ។ កោដ្ឋកោ នីចវត្ថុកោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ កោដ្ឋកស្ស កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្ដឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ កោដ្ឋកេ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដ្ឋិកន្តិ។ បរិវេណំ ចិក្ខល្លំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មរុម្ពំ បកិរិតុន្តិ។ ន បរិយាបុណន្តិ [បរិបុរតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បទរសិលំ និក្ខិបិតុន្តិ។ ឧទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។ អាចមនកុម្ភី ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាចមនកុម្ភិន្តិ។ អាចមនសរាវកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាចមនសរាវកន្តិ។ ទុក្ខំ និសិន្នា អាចមេន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាចមនបាទុកន្តិ។ អាចមនបាទុកា បាកដា ហោន្តិ។ ភិក្ខូ ហិរិយន្តិ អាចមេតុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ  ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។ អាចមនកុម្ភី អបារុតា ហោតិ។ តិណចុណ្ណេហិបិ បំសុកេហិបិ ឱកិរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អបិធានន្តិ។

[៣០៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរន្តិ  មាលាវច្ឆំ រោបេន្តិបិ រោបាបេន្តិបិ សិញ្ចន្តិបិ សិញ្ចាបេន្តិបិ ឱចិនន្តិបិ ឱចិនាបេន្តិបិ គន្ថេន្តិបិ គន្ថាបេន្តិបិ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្ដិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ មញ្ជរិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វិធុតិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វដំសកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ អាវេឡំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧរច្ឆទំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ តេ កុលិត្ថីនំ កុលធីតានំ កុលកុមារីនំ កុលសុណ្ហានំ កុលទាសីនំ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្ដិកមាលំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ មញ្ជរិកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ វិធុតិកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ វដំសកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ អាវេឡំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិ ឧរច្ឆទំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ តេ កុលិត្ថីហិ កុលធីតាហិ កុលកុមារីហិ កុលសុណ្ហាហិ កុលទាសីហិ សទ្ធឹ ឯកភាជនេបិ ភុញ្ជន្តិ ឯកថាលកេបិ បិវន្តិ ឯកាសនេបិ និសីទន្តិ ឯកមញ្ចេបិ តុវដ្ដេន្តិ ឯកត្ថរណាបិ តុវដ្ដេន្តិ ឯកបាវុរណាបិ តុវដ្ដេន្តិ ឯកត្ថរណបាវុរណាបិ តុវដ្ដេន្តិ វិកាលេបិ ភុញ្ជន្តិ មជ្ជម្បិ បិវន្តិ មាលាគន្ធវិលេបនម្បិ ធារេន្តិ នច្ចន្តិបិ គាយន្តិបិ វាទេន្តិបិ លាសេន្តិបិ នច្ចន្តិយាបិ នច្ចន្តិ នច្ចន្តិយាបិ គាយន្តិ នច្ចន្តិយាបិ វាទេន្តិ នច្ចន្តិយាបិ លាសេន្តិ។បេ។  លាសេន្តិយាបិ នច្ចន្តិ លាសេន្តិយាបិ គាយន្តិ លាសេន្តិយាបិ វាទេន្តិ លាសេន្តិយាបិ លាសេន្តិ អដ្ឋបទេបិ កីឡន្តិ ទសបទេបិ កីឡន្តិ អាកាសេបិ កីឡន្តិ បរិហារបថេបិ កីឡន្តិ សន្តិកាយបិ កីឡន្តិ ខលិកាយបិ កីឡន្តិ ឃដិកាយបិ កីឡន្តិ សលាកហត្ថេនបិ កីឡន្តិ អក្ខេនបិ កីឡន្តិ បង្គចិរេនបិ កីឡន្តិ វង្កកេនបិ កីឡន្តិ មោក្ខចិកាយបិ កីឡន្តិ ចិង្គុលកេនបិ កីឡន្តិ បត្តាឡ្ហកេនបិ កីឡន្តិ រថកេនបិ កីឡន្តិ ធនុកេនបិ កីឡន្តិ  អក្ខរិកាយបិ កីឡន្តិ មនេសិកាយបិ កីឡន្តិ យថាវជ្ជេនបិ កីឡន្តិ ហត្ថិស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ អស្សស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ រថស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ធនុស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ថរុស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ហត្ថិស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិ អស្សស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិ រថស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិបិ អាធាវន្តិបិ ឧស្សេឡេ្ហន្តិបិ អប្ផោដេន្តិបិ និព្វជ្ឈន្តិបិ មុដ្ឋីហិបិ យុជ្ឈន្តិ រង្គមជ្ឈេបិ សង្ឃាដឹ បត្ថរិត្វា នច្ចកឹ ឯវំ វទន្តិ ឥធ ភគិនិ នច្ចស្សូតិ នលាដិកម្បិ ទេន្តិ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ វិវិធំ អនាចារំ អាចរិតព្វំ យោ អាចរេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោតិ។

[៣០៦] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មន្តេ ឧរុវេលកស្សបេ បព្វជិតេ សង្ឃស្ស ពហុំ លោហភណ្ឌំ ទារុភណ្ឌំ មត្តិកាភណ្ឌំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ  កិន្នុ ខោ ភគវតា លោហភណ្ឌំ អនុញ្ញាតំ កឹ អននុញ្ញាតំ កឹ ទារុភណ្ឌំ អនុញ្ញាតំ កឹ អននុញ្ញាតំ កឹ មត្តិកាភណ្ឌំ អនុញ្ញាតំ កឹ អននុញ្ញាតន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឋបេត្វា បហរណឹ សព្វំ លោហភណ្ឌំ ឋបេត្វា អាសន្ទឹ បល្លង្កំ ទារុបត្តំ ទារុបាទុកំ សព្វំ ទារុភណ្ឌំ ឋបេត្វា កតកញ្ច កុម្ភការិកញ្ច សព្វំ មត្តិកាភណ្ឌន្តិ។

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកំ​ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣០៧] រុក្ខេ ថម្ភេ ច កុឌ្ឌេ ច          អដ្ឋានេ គន្ធសុត្តិយា

វិគ្គយ្ហ មល្លកោ កច្ឆុ                        ជរា ច បុថុបាណិកា

វល្លិកាបិ ច បាមង្គោ                        កណ្ឋសុត្តំ ន ធារយេ

កដិ ឱវដ្ដិ កាយុរំ                             ហត្ថាភរណមុទ្ទិកា

ទីឃេ កោច្ឆេ ផណេ ហត្ថេ សិត្ថា ឧទកតេលកេ

អាទាសុទបត្តវណា             អាលេបោ មទ្ទចុណ្ណនា

លញ្ចេន្តិ អង្គរាគញ្ច                           មុខរាគំ តទូភយំ

ចក្ខុរោគំ គិរគ្គញ្ច                              អាយតំ សរ ពាហិរំ

អម្ពបេសិសកលេហិ                       អហិ ឆិន្ទិ ច ចន្ទនំ

ឧច្ចាវចា បត្តមូលា                            សុវណ្ណោ [ឱ.ម. សុវណ្ណោ] ពហលា វលី

ចិត្រ ទុស្សតិ ទុគ្គន្ធោ                         ឧណ្ហេ ភិជ្ជឹសុ មិឍិយា

បរិភណ្ឌំ តិណំ ចោឡំ                      មាឡោ [ឱ.ម. មាឡំ] កុណ្ឌោលិកាយ ច

ថវិកា អំសវទ្ធញ្ច                              តថា ពន្ធនសុត្តកា

ខីលំ មញ្ចេ ច បីឋេ ច                        អង្កេ ឆត្តេ បណាមនា [ឱ.បណាមិតា]។

តុម្ពឃដិឆវសីសំ                               ចលកានិ បដិគ្គហោ

វិផាលិទណ្ឌសោវណ្ណំ                      បត្តេ បេសិ ច នាឡិកា

កិណ្ណា សត្តុ សរិតញ្ច                      មធុសិត្ថំ សិបាដិកំ

វិកណ្ណំ ពន្ធិវិសមំ                              ឆមា ជិរប្បហោតិ ច

កឡិម្ពំ មោឃសុត្តញ្ច                      អធោតល្លំ ឧបាហនា

អង្គុលេ បដិគ្គហញ្ច                           អាវេសនញ្ច វិត្ថកំ

បដិគ្គហត្ថវិកញ្ច                        អំសសុត្តំ ច ពន្ធកា [ឱ.ម. អង្គុលេ បដិគ្គហញ្ច វិត្ថកំ ថវិកពន្ធកា។]

អជ្ឈោកាសេ នីចវត្ថុ                        ចយោ ចាបិ វិហញ្ញរេ

បរិបតំ តិណចុណ្ណំ                           ឧល្លិត្តញ្ចាវលិត្តកំ

សេតំ កាឡកវណ្ណញ្ច                    បរិកម្មញ្ច គេរុកំ

មាលាកម្មំ លតាកម្មំ                      មករទន្តបាដិកំ [ឱ.ម. មករទន្តកំ បាដិកា]។

ចីវរវំសំ រជ្ជុញ្ច                                     អនុញ្ញាសិ វិនាយកោ។

ឧជ្ឈិត្វា បក្កមន្តិ ច                            កឋិនំ បរិភិជ្ជតិ

វិនិវេឋិយតិ កុឌ្ឌេ [ឱ.ម. វិនិវេឋិយ កុឌ្ឌេបិ]            បត្តេនាទាយ គច្ឆរេ

ឋវិកា ពន្ធសុត្តន្តំ [ឱ.ម. ពន្ធនសុត្តញ្ច]                  ពន្ធិត្វា ច ឧបាហនា

ឧបាហនត្ថវិកញ្ច                             អំសវទ្ធញ្ច សុត្តកំ [អយំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។]

ឧទកាកប្បិយំ មគ្គេ                        បរិស្សាវនចោឡកំ

ធម្មករកំ [ឱ.ធម្មករកោ។ ម.ធម្មករណ] ទ្វេ ភិក្ខូ        វេសាលឹ អគមា មុនិ

ទណ្ឌំ ឱត្ថរិកំ តត្ថ-                            នុញ្ញាសិ [ឱ.ទណ្ឌឱត្ថរកំ តត្ថ អនុញ្ញាសិ។] បរិស្សាវនំ។

មកសេហិ បណីតេន                      ពហ្វាពាធា ច ជីវកោ

ចង្កមនជន្តាឃរំ                                 វិសមេ នីចវត្ថុកោ

តយោ ចយេ វិហញ្ញន្តិ                       សោបាណាលម្ពវេទិកំ

អជ្ឈោកាសេ តិណចុណ្ណំ               ឧល្លិត្តញ្ចាវលិត្តកំ [ឱ.ម. ឧល្លត្តាវលិត្តកំ]

សេតកំ កាឡវណ្ណញ្ច                    បរិកម្មញ្ច គេរុកំ

មាលាកម្មំ លតាកម្មំ                      មករទន្តបាដិកំ [ឱ.ម. មករទន្តកបដិកំ។]

វំសំ ចីវររជ្ជុញ្ច                                     ឧច្ចំ [ឱ.ម. ឧច្ចា ច] វ វត្ថុកំ ករេ

ចយោ សោបាណពាហញ្ច កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ

ឧទុក្ខលុត្តរបាសកំ                        វដ្ដិញ្ច កបិសីសកំ

សូចិឃដិតាលឆិទ្ទំ                            អាវិញ្ឆនញ្ច រជ្ជុកំ

មណ្ឌលំ ធូមនេត្តញ្ច                         មជ្ឈេ ច មុខមត្តិកា

ទោណិ ទុគ្គន្ធា ច ឌហតិ                  ឧទធានំ [ឱ. ទុគ្គន្ធោ ច ទហតិ ច ឧទកាតរ សរាវកំ] សរាវកំ

ន សេទេតិ ច ចិក្ខល្លំ                        ធោវិ និទ្ធមនំ ករេ

បីឋញ្ច កោដ្ឋកេ កម្មំ                     មរុម្ពា សិលនិទ្ធមំ [ឱ.ម. សិលនិទ្ធមនា]

នគ្គា ឆមាយំ វស្សន្តេ                         បដិច្ឆាទី តយោ តហឹ

ឧទបានំ លុជ្ជតិ ច                             វល្លិយា កាយពន្ធនេ

តុលំ ករកដំ ចក្កំ                            ពហូ ភិជ្ជន្តិ ភាជនា

លោហទារុចម្មខណ្ឌំ                        សាលាតិណាបិធានិ ច

ទោណិ ចន្ទនិ បាការា                     ចិក្ខល្លំ និទ្ធមេន ច

សីតិគតំ បោក្ខរណី                         បុរាណញ្ច និល្លេខកំ

ចតុម្មាសំ សយន្តិ ច              គន្ធបុប្ផំ នធិដ្ឋហេ [ឱ.ម. នមតកញ្ច នធិដ្ឋហេ]

អាសិត្តកមឡោរិកំ                        ភុញ្ជន្តេកំ តុវដ្ដេយុំ

វឌ្ឍោ ពោធិ ច អក្កមិ                        ឃដំ កតកសម្មជ្ជនី

សក្ខរំ កឋលញ្ចេវ                           ផេណកំ បាទឃំសនី

វិធូបនំ តាលវណ្ដំ                              មកសញ្ចាបិ ចាមរី

ឆត្តំ វិនា ច អារាមេ                            តយោ សិក្កាយ សម្មតិ

រោមា សិត្ថា នខា ទីឃា                    ឆិន្ទន្តង្គុលិកា ទុក្ខា

សលោហិតំ បមាណញ្ច                  វីសតិ ទីឃកេសតា

ខុរំ សិលំ សិបាដិកំ              នមតំ [ឱ.ម. នមតកំ] ខុរភណ្ឌកំ

មស្សុំ កប្បេន្តិ វឌ្ឍេន្តិ                        គោលោមិ ចតុរស្សកំ

បរិមុខំ អឌ្ឍរុកញ្ច                             ទាឋិសម្ពាធសំហរេ

អាពាធា កត្តរិ វណោ                      ទីឃំ សក្ខរិកាយ ច

បលិតំ ថកិតំ ឧច្ចា                            លោហភណ្ឌញ្ជនី សហ

បល្លត្ថិកញ្ច អាយោគោ                   វដំ ច កាយពន្ធនំ

កលាពុកំ ទេឌ្ឌុភកំ                        មុរជ្ជំ មទ្ទវីណកំ

បដ្ដិកា សូករន្តញ្ច                           ទសា មុរជ្ជវេណិកា

អន្តោ សោភគុណកញ្ច                  បវនន្តោបិ ជីរតិ

គណ្ឋិកា ឧច្ចាវចញ្ច                         ផលកន្តេបិ ឱគហេ

គិហិវត្ថំ សោណ្ឌំ មច្ឆ                        វាឡកំ ចតុក្កណ្ណកំ

តាលវណ្ដំ សតវល្លី                          គិហិបារុតបារុបំ

សំវេល្លិ ឧភតោកាជំ       ទន្តកដ្ឋា ភិកោដនេ [ឱ. ទន្តកដ្ឋំ អាកោដនេ។ ម. ទន្តកដ្ឋំ អាភោជនោ]។

កណ្ឋេ វិលគ្គំ ទាយញ្ច                 បដគ្គិ រុក្ខហត្ថិនា

សកដ្តេ [ឱ.ម. យមេឡេ] លោកាយតកំ            បរិយាបុណឹសុ វាចយុំ

តិរច្ឆានកថា វិជ្ជា                              ខិបិ មង្គលំ ខាទិ ច

វាតាពាធោ ទុស្សតិ ច                       ទុគ្គន្ធោ ទុក្ខបាទុកា

ហិរិយន្តិ បារុទុគ្គន្ធោ             តហំ តហំ ករោន្តិ ច

ទុគ្គន្ធោ កូបំ លុជ្ជន្តិ                          ឧច្ចវត្ថុ ចយេន ច

សោបាណាលម្ពនពាហា               អន្តេ ទុក្ខញ្ច បាទុកា

ពហិទ្ធា ទោណិ កដ្ឋញ្ច                   បិឋរោ ច អបារុតោ

វច្ចកុដិ កវាដញ្ច                              បិដ្ឋសង្ឃាដមេវ ច

ឧទុក្ខលុត្តរបាសោ                          វដ្ដិញ្ច កបិសីសកំ

សូចិឃដិតាលឆិទ្ទំ                            អាវិញ្ឆនឆិទ្ទមេវ ច

រជ្ជុ ឧល្លិត្តាវលិត្តំ                                សេតវណ្ណញ្ច កាឡកំ

មាលាកម្មំ លតាកម្មំ                      មករំ បញ្ចបដិកំ

ចីវរវំសំ រជ្ជុញ្ច                                     ជរាទុព្វលបាការំ

កោដ្ឋកេ ចាបិ តថេវ                       មរុម្ពបទរាសិលា

សន្តិដ្ឋតិ និទ្ធមនំ                                កុម្ភិញ្ចាបិ សរាវកំ

ទុក្ខំ ហិរី អបិធានំ                             អនាចារញ្ច អាចរុំ

លោហភណ្ឌំ អនុញ្ញាសិ                  ឋបយិត្វា បហរណំ។

ឋបយិត្វា សន្ទឹ បល្លង្កំ                      ទារុបត្តញ្ច បាទុកំ

សព្វំ ទារុមយំ ភណ្ឌំ             អនុញ្ញាសិ មហាមុនិ។

កតកំ កុម្ភការញ្ច             ឋបយិត្វា តថាគតោ

សព្វម្បិ មត្តិកាភណ្ឌំ                       អនុញ្ញាសិ អនុកម្បកោ។

យស្ស វត្ថុស្ស និទ្ទេសោ                    បុរិមេន យទិ សមំ

តម្បិ សង្ខិត្តំ ឧទ្ទានេ                          នយតោ តំ វិជានិយា។

ឯវំ ទសសតា វត្ថូ                               វិនយេ ខុទ្ទកវត្ថុកេ

សទ្ធម្មដ្ឋិតិកោ ចេវ                           បេសលានញ្ចនុគ្គហោ

សុសិក្ខិតោ វិនយធរោ                     ហិតចិត្តោ សុបេសលោ

បទីបករណោ ធីរោ             បូជារហោ ពហុស្សុតោតិ។

សេនាសនក្ខន្ធកំ

បឋមភាណវារោ

វិហារានុជាននំ

[៣០៨] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន ភគវតា ភិក្ខូនំ សេនាសនំ អប្បញ្ញត្តំ ហោតិ។ តេ ច [ឱ. តេធ] ភិក្ខូ តហំ តហំ វិហរន្តិ  អរញ្ញេ រុក្ខមូលេ បព្វតេ កន្ទរាយំ គិរិគុហាយំ សុសានេ វនបត្ថេ អជ្ឈោកាសេ បលាលបុញ្ជេ។ តេ កាលស្សេវ តតោ តតោ ឧបនិក្ខមន្តិ អរញ្ញា រុក្ខមូលា បព្វតា កន្ទរា គិរិគុហា សុសានា វនបត្ថា អជ្ឈោកាសា បលាលបុញ្ជា បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខូ ឥរិយាបថសម្បន្នា។

[៣០៩] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហកោ សេដ្ឋី កាលស្សេវ ឧយ្យានំ អគមាសិ។ អទ្ទសា ខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី តេ ភិក្ខូ កាលស្សេវ តតោ តតោ ឧបនិក្ខមន្តេ  អរញ្ញា រុក្ខមូលា បព្វតា កន្ទរា គិរិគុហា សុសានា វនបត្ថា អជ្ឈោកាសា បលាលបុញ្ជា បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខូ ឥរិយាបថសម្បន្នេ។ ទិស្វានស្ស ចិត្តំ បសីទិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី យេន តេ ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ភិក្ខូ ឯតទវោច សចាហំ ភន្តេ វិហារេ ការេយ្យំ វសេយ្យាថ មេ វិហារេសូតិ។ ន ខោ គហបតិ ភគវតា វិហារា អនុញ្ញាតាតិ។ តេនហិ ភន្តេ ភគវន្តំ បដិបុច្ឆិត្វា មម អារោចេយ្យាថាតិ។ ឯវំ គហបតីតិ ខោ តេ ភិក្ខូ រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ រាជគហកោ ភន្តេ សេដ្ឋី វិហារេ ការាបេតុកាមោ កថំ នុ ខោ ភន្តេ អម្ហេហិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អម្ហេហីតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។

[៣១០] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ច សេនាសនានិ [ឱ. លេនានិ។ ម. លេណានិ] វិហារំ អឌ្ឍយោគំ បាសាទំ ហម្មិយំ គុហន្តិ។

[៣១១] អថខោ តេ ភិក្ខូ យេន រាជគហកោ សេដ្ឋី តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា រាជគហកំ សេដ្ឋឹ ឯតទវោចុំ អនុញ្ញាតា ខោ គហបតិ ភគវតា វិហារា យស្សិទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ឯកាហេនេវ សដ្ឋី វិហារេ បតិដ្ឋាបេសិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី តេ សដ្ឋី វិហារេ បរិយោសាបេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ភគវន្តំ ឯតទវោច  អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។

[៣១២] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯតេ មេ ភន្តេ សដ្ឋី វិហារា បុញ្ញត្ថិកេន សគ្គត្ថិកេន ការាបិតា កថាហំ ភន្តេ តេសុ វិហារេសុ បដិបជ្ជាមីតិ។ តេនហិ ត្វំ គហបតិ តេ សដ្ឋី វិហារេ អាគតានាគតស្ស ចាតុទ្ទិសស្ស សង្ឃស្ស បតិដ្ឋាបេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ភគវតោ បដិស្សុត្វា តេ សដ្ឋី វិហារេ អាគតានាគតស្ស ចាតុទ្ទិសស្ស សង្ឃស្ស បតិដ្ឋាបេសិ។ អថខោ ភគវា រាជគហកំ សេដ្ឋឹ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៣១៣] សីតំ ឧណ្ហំ បដិហន្តិ                       តតោ ពាឡមិគានិ ច

សិរឹសបេ ច មកសេ                                     សិសិរេ ចាបិ វុដ្ឋិយោ

តតោ វាតាតបោ ឃោរោ                              សញ្ជាតោ បដិហញ្ញតិ។

លេណត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច                                 ឈាយិតុញ្ច វិបស្សិតុំ

វិហារទានំ សង្ឃស្ស                          អគ្គំ ពុទ្ធេហិ [ឱ.ម. ពុទ្ធេន] វណ្ណិតំ។

តស្មា ហិ បណ្ឌិតោ បោសោ                       សម្បស្សំ អត្ថមត្តនោ

វិហារេ ការយេ រម្មេ                                       វាសយេត្ថ ពហុស្សុតេ។

តេសំ អន្នញ្ច បានញ្ច                                    វត្ថសេនាសនានិ ច

ទទេយ្យ ឧជុភូតេសុ                          វិប្បសន្នេន ចេតសា។

តេ តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តិ                                  សព្វទុក្ខាបនូទនំ

យំ សោ ធម្មំ ឥធញ្ញាយ                                បរិនិព្វាតិ អនាសវោតិ។

អថខោ ភគវា រាជគហកំ សេដ្ឋឹ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[៣១៤] អស្សោសុំ ខោ មនុស្សា  ភគវតា កិរ វិហារា អនុញ្ញាតាតិ។ តេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សក្កច្ចំ វិហារេ ការាបេន្តិ។ តេ វិហារា អកវាដកា ហោន្តិ។ អហិវិច្ឆិកាបិ សតបទិយោបិ បវិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដន្តិ។ ភិត្តិច្ឆិទ្ទំ ករិត្វា វល្លិយាបិ រជ្ជុយាបិ កវាដំ ពន្ធន្តិ។ ឧន្ទូរេហិបិ ឧបចិកាហិបិ ខជ្ជន្តិ។ ខាយិតពន្ធនានិ កវាដានិ បតន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកន្តិ។ កវាដា ន ផុសិយន្តិ [ឱ. ផស្សីយន្តិ]។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ កវាដា ន ថកិយន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អគ្គឡវដ្ដឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកន្តិ។

[៣១៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ន សក្កោន្តិ កវាដំ អបាបុរិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តាលច្ឆិទ្ទំ តីណិ តាលានិ លោហតាលំ កដ្ឋតាលំ វិសាណតាលន្តិ។ យេហិ តេ ឧគ្ឃាដេត្វា បវិសន្តិ។ វិហារា អគុត្តា ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យន្តកំ សូចិកន្តិ។

[៣១៦] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា តិណច្ឆទនា ហោន្តិ សីតកាលេ សីតា ឧណ្ហកាលេ ឧណ្ហា។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុន្តិ។

[៣១៧] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា អវាតបានកា ហោន្តិ អចក្ខុស្សា ទុគ្គន្ធា។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តីណិ វាតបានានិ  វេទិកាវាតបានំ ជាលវាតបានំ សលាកវាតបានន្តិ។ វាតបានន្តរិកាយ កាលកាបិ វគ្គុលិយោបិ បវិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វាតបានចក្កលិកន្តិ។ ចក្កលិកន្តរិកាយ កាលកាបិ វគ្គុលិយោបិ បវិសន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វាតបានកវាដំ វាតបានភិសិកន្តិ។

[៣១៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឆមាយំ សយន្តិ។ គត្តានិបិ ចីវរានិបិ បំសុកិតានិ ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិណសន្ថរិកន្តិ។ តិណសន្ថរិកា [ឱ.ម. តិណសន្ថារកន្តិ តិណសន្តារកោ] ឧន្ទូរេហិបិ ឧបចិកាហិបិ ខជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មិឍិន្តិ។ មិឍិយា គត្តានិ ទុក្ខានិ ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិទលមញ្ចកន្តិ [ឱ. បិទលមញ្ចកន្តិ]។

មញ្ចបីឋាទិអនុជាននំ

[៣១៩] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សោសានិកោ មសារកោ មញ្ចោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មសារកំ មញ្ចន្តិ។ មសារកំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មសារកំ បីឋន្តិ។

[៣២០] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សោសានិកោ ពុន្ទិកាពទ្ធោ មញ្ចោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ពុន្ទិកាពទ្ធំ មញ្ចន្តិ។ ពុន្ទិកាពទ្ធំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ពុន្ទិកាពទ្ធំ បីឋន្តិ។

[៣២១] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សោសានិកោ កុឡិរបាទកោ មញ្ចោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ  កុឡិរបាទកំ មញ្ចន្តិ។ កុឡិរបាទកំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ  កុឡិរបាទកំ បីឋន្តិ។

[៣២២] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សោសានិកោ អាហច្ចបាទកោ មញ្ចោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាហច្ចបាទកំ មញ្ចន្តិ។ អាហច្ចបាទកំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាហច្ចបាទកំ បីឋន្តិ។

[៣២៣] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស អាសន្ទិកោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាសន្ទិកន្តិ។ ឧច្ចកោ អាសន្ទិកោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចកម្បិ អាសន្ទិកន្តិ។ សត្តង្គោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សត្តង្គន្តិ។ ឧច្ចកោ សត្តង្គោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចកម្បិ សត្តង្គន្តិ។ ភទ្ទបីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភទ្ទបីឋន្តិ។ បីឋិកា ឧប្បន្នា ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បីឋិកន្តិ។ ឯឡកបាទកំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯឡកបាទកំ បីឋន្តិ។ អាមលកវណ្តិកំ បីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាមលកវណ្តិកំ បីឋន្តិ។ ផលកំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ផលកន្តិ។ កោច្ឆំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កោច្ឆន្តិ។ បលាលបីឋំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បលាលបីឋន្តិ។

[៣២៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចេ មញ្ចេ សយន្តិ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឧច្ចេ មញ្ចេ សយិតព្វំ យោ សយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣២៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ នីចេ មញ្ចេ សយន្តោ អហិនា ទដ្ឋោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មញ្ចប្បដិបាទកន្តិ។

[៣២៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចេ មញ្ចប្បដិបាទកេ ធារេន្តិ។ សហ មញ្ចប្បដិបាទកេហិ បវេធេន្តិ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  ន ភិក្ខវេ ឧច្ចា មញ្ចប្បដិបាទកា ធារេតព្វា យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អដ្ឋង្គុលបរមំ មញ្ចប្បដិបាទកន្តិ។

[៣២៧] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សុត្តំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សុត្តំ [អយំ សុត្តំសទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] មញ្ចំ វេឋេតុន្តិ [ឱ. វេតុន្តិ]។ អង្គានិ ពហុំ សុត្តំ បរិយាទិយន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អង្គេ វិជ្ឈិត្វា អដ្ឋបទកំ វេឋេតុន្តិ។ ចោឡកំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិមិលិកំ កាតុន្តិ។ តូលិកា ឧប្បន្នា ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិជដេត្វា ពិម្ពោហនំ កាតុំ តីណិ តូលានិ រុក្ខតូលំ លតាតូលំ បោដកីតូលន្តិ។

[៣២៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អឌ្ឍកាយិកានិ ពិម្ពោហនានិ ធារេន្តិ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។   សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អឌ្ឍកាយិកានិ ពិម្ពោហនានិ ធារេតព្វានិ យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សីសប្បមាណំ ពិម្ពោហនំ កាតុន្តិ។

[៣២៩] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ គិរគ្គសមជ្ជោ ហោតិ។ មនុស្សា មហាមត្តានំ អត្ថាយ ភិសិយោ បដិយាទេន្តិ ឧណ្ណភិសឹ ចោឡភិសឹ វាកភិសឹ តិណភិសឹ បណ្ណភិសឹ។ តេ វីតិវត្តេ សមជ្ជេ ឆវឹ ឧប្បាដេត្វា [ឱ.ម. ឱបាដេត្វា] ហរន្តិ។ អទ្ទសំសុ ខោ ភិក្ខូ សមជ្ជដ្ឋានេ ពហុំ ឧណ្ណម្បិ ចោឡម្បិ វាកម្បិ តិណម្បិ បណ្ណម្បិ ឆឌ្ឌិតំ [ឱ.ឆឌ្ឌិតានិ]។ ទិស្វាន ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ច ភិសិយោ  ឧណ្ណភិសឹ ចោឡភិសឹ វាកភិសឹ តិណភិសឹ បណ្ណភិសិន្តិ។

[៣៣០] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សេនាសនបរិក្ខារិកំ [ឱ. សេនាសនបរិក្ខារទុស្សំ] ទុស្សំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភិសឹ ឱនទ្ធិតុន្តិ [ឱ.ម. ឱនន្ធិតុន្តិ]។

[៣៣១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មញ្ចភិសឹ បីឋេ សំហរន្តិ [ម. សន្ថរន្តិ] បីឋភិសឹ មញ្ចេ សំហរន្តិ។ ភិសិយោ បរិភិជ្ជន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱនទ្ធមញ្ចំ ឱនទ្ធបីឋន្តិ។ ឧល្លោកំ អករិត្វា សន្ថរន្តិ [ឱ. សំហរន្តិ]។ ហេដ្ឋតោ និប្បាដេន្តិ [ឱ.ម. និប្ផដន្តិ]។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧល្លោកំ ករិត្វា សន្ថរិត្វា ភិសឹ ឱនទ្ធិតុន្តិ។ ឆវឹ ឧប្បាដេត្វា ហរន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ផោសិតុន្តិ [ឱ. បោសិតុន្តិ។ ម. បោសេតុន្តិ]។ ហរន្តិយេវ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភិត្តិកម្មន្តិ។ ហរន្តិយេវ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ហត្ថភិត្តិន្តិ [ឱ.ម. ភិត្តិកម្មន្តិ]។

[៣៣២] តេន ខោ បន សមយេន តិត្ថិយានំ សេយ្យាយោ សេតវណ្ណា ហោន្តិ។ កាឡវណ្ណកតា ភូមិ។ គេរុកបរិកម្មកតា ភិត្តិ។ ពហូ មនុស្សា សេយ្យាបេក្ខកា គច្ឆន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិហារេ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មន្តិ។

[៣៣៣] តេន ខោ បន សមយេន ផរុសាយ ភិត្តិយា សេតវណ្ណោ ន និបតតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថុសបិណ្ឌំ ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា [ឱ. បដិពាហិត្វា] សេតវណ្ណំ និបាតេតុន្តិ។ សេតវណ្ណោ អនិពន្ធនីយោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សណ្ហមត្តិកំ ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា សេតវណ្ណំ និបាតេតុន្តិ។ សេតវណ្ណោ អនិពន្ធនីយោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥក្កាសំ បិដ្ឋមទ្ទន្តិ។

[៣៣៤] តេន ខោ បន សមយេន ផរុសាយ ភិត្តិយា គេរុកា ន និបតតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថុសបិណ្ឌំ ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា គេរុកំ និបាតេតុន្តិ។ គេរុកា អនិពន្ធនីយា ហោតិ ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កុណ្ឌកមត្តិកំ ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា គេរុកំ និបាតេតុន្តិ។ គេរុកា អនិពន្ធនីយា ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សាសបកុដំ [ឱ. សាសបកុឌ្ឌំ។ ម. សាសបកុដ្តំ] សិត្ថតេលកន្តិ។ អច្ចុស្សន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចោឡកេន បច្ចុទ្ធរិតុន្តិ។

[៣៣៥] តេន ខោ បន សមយេន ផរុសាយ ភូមិយា កាឡវណ្ណោ ន និបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថុសបិណ្ឌំ ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា កាឡវណ្ណំ និបាតេតុន្តិ។ កាឡវណ្ណោ អនិពន្ធនីយោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ លណ្ឌុមត្តិកំ [ម.គណ្ឌុមត្តិកំ។ ឱ. គណ្ឌមត្តិកំ] ទត្វា បាណិកាយ បដិពាហេត្វា កាឡវណ្ណំ និបាតេតុន្តិ។ កាឡវណ្ណោ អនិពន្ធនីយោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥក្កាសំ កសាវន្តិ។

បដិភានចិត្តបដិក្ខេបំ

[៣៣៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វិហារេ បដិភាណចិត្តំ ការាបេន្តិ  ឥត្ថីរូបកំ បុរិសរូបកំ។ មនុស្សា វិហារចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បស្សិត្វា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ។បេ។  សេយ្យថាបិ គិហី កាមភោគិនោតិ។បេ។  ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បដិភាណចិត្តំ ការាបេតព្វំ ឥត្ថីរូបកំ បុរិសរូបកំ យោ ការាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកន្តិ។

ឥដ្ឋកាចយាទិអនុជាននំ

[៣៣៧] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា នីចវត្ថុកា ហោន្តិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ  ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។

[៣៣៨] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា អាឡកមន្ទា បាកដា [អយំ សទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] ហោន្តិ។ ភិក្ខូ ហិរិយន្តិ និបជ្ជិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិរោករណិន្តិ។ តិរោករណឹ ឧក្ខិបិត្វា ឱលោកេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អឌ្ឍកុឌ្ឌកន្តិ។ អឌ្ឍកុឌ្ឌកា ឧបរិតោ ឱលោកេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ គព្ភេ សិវិកាគព្ភំ នាឡិកាគព្ភំ ហម្មិយគព្ភន្តិ។

[៣៣៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ខុទ្ទកេ វិហារេ មជ្ឈេ គព្ភំ ករោន្តិ។ ឧបចារោ ន ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខុទ្ទកេ វិហារេ ឯកមន្តំ គព្ភំ កាតុំ មហល្លកេ មជ្ឈេតិ។

[៣៤០] តេន ខោ បន សមយេន វិហារស្ស កុឌ្ឌបាទោ ជីរតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ  ភិក្ខវេ កុលង្កបាទកន្តិ។ វិហារស្ស កុឌ្ឌោ ឱវស្សតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិត្តាណកិដិកំ ឧទ្ធាសុធន្តិ [ឱ.ម. ឧទ្ធសុធន្តិ]។

[៣៤១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ តិណច្ឆទនា អហិ ខន្ធេ បតតិ។ សោ ភីតោ វិស្សរមកាសិ។ ភិក្ខូ ឧបធាវិត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ កិស្ស ត្វំ អាវុសោ វិស្សរមកាសីតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិតានន្តិ។

[៣៤២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មញ្ចបាទេបិ បីឋបាទេបិ ថវិកាយោ លគ្គេន្តិ។ ឧន្ទូរេហិបិ ឧបចិកាហិបិ ខជ្ជន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភិត្តិខីលំ នាគទន្តកន្តិ។

[៣៤៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ មញ្ចេបិ បីឋេបិ ចីវរំ និក្ខិបន្តិ។ ចីវរំ បរិភិជ្ជិតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិហារេ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[៣៤៤] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា អនាលិន្ទកា ហោន្តិ អប្បដិស្សរណា។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលិន្ទំ បឃនំ បកុដ្ដំ [ឱ.ម. បកុដំ] ឱសារកិន្តិ [ឱ. ឱសរកន្តិ។ ម. ឱសរណន្តិ]។ អាលិន្ទា បាកដា ហោន្តិ។ ភិក្ខូ ហិរិយន្តិ និបជ្ជិតុំ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សំសរណកិដិកំ ឧគ្ឃាដនកិដិកន្តិ។

ឧបដ្ឋានសាលាអនុជាននំ

[៣៤៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជ្ឈោកាសេ ភត្តវិស្សគ្គំ ករោន្តា សីតេនបិ ឧណ្ហេនបិ កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបដ្ឋានសាលន្តិ។ ឧបដ្ឋានសាលា នីចវត្ថុកា ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ  ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ  ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ ឧបដ្ឋានសាលាយ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ  សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។

[៣៤៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជ្ឈោកាសេ ឆមាយំ ចីវរំ បត្ថរន្តិ។ ចីវរំ បំសុកិតំ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អជ្ឈោកាសេ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។បេ។  បានីយំ ឱតប្បតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បានីយសាលំ បានីយមណ្ឌបន្តិ។ បានីយសាលា នីចវត្ថុកា ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ  ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ បានីយសាលាយ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។ បានីយភាជនំ ន សំវិជ្ជតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បានីយសង្ខំ បានីយសរាវកន្តិ។

បាការាទិអនុជាននំ

[៣៤៧] តេន ខោ បន សមយេន វិហារា អបរិក្ខិត្តា ហោន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ បាការេ ឥដ្ឋកាបាការំ សិលាបាការំ ទារុបាការន្តិ។ កោដ្ឋកោ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កោដ្ឋកន្តិ។ កោដ្ឋកោ នីចវត្ថុកោ ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ កោដ្ឋកស្ស កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្ដឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ កោដ្ឋកេ [ឱ. កោដ្ឋកា។ ម. កោដ្ឋកាយ] តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកន្តិ។

[៣៤៨] តេន ខោ បន សមយេន បរិវេណំ ចិក្ខល្លំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មរុម្ពំ ឧបកិរិតុន្តិ។ ន បរិយាបុណន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បទរសិលំ និក្ខិបិតុន្តិ។ ឧទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។

[៣៤៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បរិវេណេ តហំ តហំ អគ្គិដ្ឋានំ ករោន្តិ។ បរិវេណំ ឧក្លាបំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកមន្តំ អគ្គិសាលំ កាតុន្តិ។ អគ្គិសាលា នីចវត្ថុកា ហោតិ។ ឧទកេន ឱត្ថរិយតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧច្ចវត្ថុកំ កាតុន្តិ។ ចយោ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចិនិតុំ តយោ ចយេ  ឥដ្ឋកាចយំ សិលាចយំ ទារុចយន្តិ។ អារោហន្តា វិហញ្ញន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តយោ សោបាណេ ឥដ្ឋកាសោបាណំ សិលាសោបាណំ ទារុសោបាណន្តិ។ អារោហន្តា បរិបតន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាលម្ពនពាហន្តិ។ អគ្គិសាលាយ កវាដំ ន ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ ឧទុក្ខលិកំ ឧត្តរបាសកំ អគ្គឡវដ្ដឹ កបិសីសកំ សូចិកំ ឃដិកំ តាលច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនច្ឆិទ្ទំ អាវិញ្ឆនរជ្ជុន្តិ។ អគ្គិសាលាយ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកំ ចីវរវំសំ ចីវររជ្ជុន្តិ។ អារាមោ អបរិក្ខិត្តោ ហោតិ។ អជកាបិ បសុកាបិ ឧបរោបេ វិហេឋេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិក្ខិបិតុំ តយោ វាដេ វេឡុវាដំ កណ្តកវដំ [ឱ.ម. វដេ វេឡុវាដំ កណ្តកាវាដំ។ ម. កណ្តកវាដំ] បរិខន្តិ។ កោដ្ឋកោ ន ហោតិ។ តថេវ អជកាបិ បសុកាបិ ឧបរោបេ វិហេឋេន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កោដ្ឋកំ អបេសឹ យមកកវាដំ តោរណំ បលិឃន្តិ។ កោដ្ឋកេ តិណចុណ្ណំ បរិបតតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱគុម្ពេត្វា ឧល្លិត្តាវលិត្តំ កាតុំ  សេតវណ្ណំ កាឡវណ្ណំ គេរុកបរិកម្មំ មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកន្តិ។ អារាមោ ចិក្ខល្លោ ហោតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ មរុម្ពំ ឧបកិរិតុន្តិ។ ន បរិយាបុណន្តិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បទរសិលំ និក្ខិបិតុន្តិ។ ឧទកំ សន្តិដ្ឋតិ។បេ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧទកនិទ្ធមនន្តិ។

[៣៥០] តេន ខោ បន សមយេន រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សង្ឃស្ស អត្ថាយ សុធាមត្តិកាលេបនំ បាសាទំ ការាបេតុកាមោ ហោតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កឹ នុ ខោ ភគវតា ឆទនំ អនុញ្ញាតន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ច ឆទនានិ ឥដ្ឋកាឆទនំ សិលាឆទនំ សុធាឆទនំ តិណច្ឆទនំ បណ្ណច្ឆទនន្តិ។

ភាណវារំ និដ្ឋិតំ បឋមំ។

ទុតិយភាណវារោ

អនាថបិណ្ឌិកវត្ថុ

[៣៥១] តេន ខោ បន សមយេន អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស ភគិនីបតិកោ ហោតិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ រាជគហំ អគមាសិ កេនចិទេវ ករណីយេន។

[៣៥២] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហកេន សេដ្ឋិនា ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោ ហោតិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ទាសេ ច កម្មករេ ច អាណាបេសិ តេនហិ ភណេ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ យាគុយោ បចថ ភត្តានិ បចថ សូបានិ សម្បាទេថ ឧត្តរិភង្គានិ សម្បាទេថាតិ។

[៣៥៣] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស ឯតទហោសិ បុព្វេ ខ្វាយំ គហបតិ មយិ អាគតេ សព្វកិច្ចានិ និក្ខិបិត្វា មមញ្ញេវ សទ្ធឹ បដិសម្មោទិ សោទានាយំ វិក្ខិត្តរូបោ ទាសេ ច កម្មករេ ច អាណាបេសិ តេនហិ ភណេ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ យាគុយោ បចថ ភត្តានិ បចថ សូបានិ សម្បាទេថ ឧត្តរិភង្គានិ សម្បាទេថាតិ កិន្នុ ខោ ឥមស្ស គហបតិស្ស អាវាហោ វា ភវិស្សតិ វិវាហោ វា ភវិស្សតិ មហាយញ្ញោ វា បច្ចុបដ្ឋិតោ  រាជា វា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ និមន្តិតោ ស្វាតនាយ សទ្ធឹ ពលកាយេនាតិ [ឱ.ម. ពលកាយេនាតិ]។

[៣៥៤] អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី ទាសេ ច កម្មករេ ច អាណាបេត្វា យេន អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អនាថបិណ្ឌិកេន គហបតិនា សទ្ធឹ បដិសម្មោទិត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ រាជគហកំ សេដ្ឋឹ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ឯតទវោច បុព្វេ ខោ ត្វំ គហបតិ មយិ អាគតេ សព្វកិច្ចានិ និក្ខិបិត្វា មមញ្ញេវ សទ្ធឹ បដិសម្មោទសិ សោទានិ ត្វំ វិក្ខិត្តរូបោ ទាសេ ច កម្មករេ ច អាណាបេសិ តេនហិ ភណេ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ យាគុយោ បចថ ភត្តានិ បចថ សូបានិ សម្បាទេថ ឧត្តរិភង្គានិ សម្បាទេថាតិ កិន្នុ ខោ តេ គហបតិ អាវាហោ វា ភវិស្សតិ វិវាហោ វា ភវិស្សតិ មហាយញ្ញោ វា បច្ចុបដ្ឋិតោ រាជា វា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ និមន្តិតោ ស្វាតនាយ សទ្ធឹ ពលនិកាយេនាតិ។ ន មេ ខោ [អយំ ខោសទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] គហបតិ អាវាហោ វា [វាសទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។] ភវិស្សតិ នបិ វិវាហោ វា ភវិស្សតិ នបិ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ និមន្តិតោ ស្វាតនាយ សទ្ធឹ ពលនិកាយេន អបិច មេ មហាយញ្ញោ បច្ចុបដ្ឋិតោ ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោតិ។ ពុទ្ធោតិ ត្វំ គហបតិ វទេសីតិ។ ពុទ្ធោតាហំ គហបតិ វទាមីតិ។ ពុទ្ធោតិ ត្វំ គហបតិ វទេសីតិ។ ពុទ្ធោតាហំ គហបតិ វទាមីតិ។ ពុទ្ធោតិ ត្វំ គហបតិ វទេសីតិ។ ពុទ្ធោតាហំ គហបតិ វទាមីតិ។ ឃោសោបិ ខោ ឯសោ គហបតិ ទុល្លភោ លោកស្មឹ យទិទំ ពុទ្ធោតិ [ឱ.ម. យទិទំ ពុទ្ធោ ពុទ្ធោតិ] សក្កា នុ ខោ គហបតិ ឥមំ កាលំ តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។ អកាលោ ខោ គហបតិ ឥមំ កាលំ តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ស្វេទានិ ត្វំ កាលេន តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សសិ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។

[៣៥៥] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ស្វេទានាហំ កាលេន តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សាមិ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ  ពុទ្ធគតាយ សតិយា និបជ្ជិ [ឱ.ម. និបជ្ជិត្វា] រត្តិយា សុទំ តិក្ខត្តុំ វុដ្ឋាសិ បភាតំ មញ្ញមានោ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ យេន សិតវនទ្វារំ តេនុបសង្កមិ។ អមនុស្សា ទ្វារំ វិវរឹសុ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស នគរម្ហា និក្ខមន្តស្ស អាលោកោ អន្តរធាយិ។ អន្ធការោ បាតុរហោសិ។ ភយំ ឆម្ភិតត្តំ លោមហំសោ ឧទបាទិ។ តតោ វ បុន និវត្តិតុកាមោ អហោសិ។

[៣៥៦] អថខោ សិវកោ យក្ខោ អន្តរហិតោ សទ្ទមនុស្សាវេសិ

សតំ ហត្ថី សតំ អស្សា សតំ អស្សតរីរថា

សតំ កញ្ញាសហស្សានិ អាមុត្តមណិកុណ្ឌលា

ឯកស្ស បទវីតិហារស្ស កលំ នាគ្ឃន្តិ សោឡសឹ។

អភិក្កម គហបតិ អភិក្កម គហបតិ អភិក្កន្តន្តេ សេយ្យោ នោ បដិក្កន្តន្តិ។

[៣៥៧] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស អន្ធការោ អន្តរធាយិ។ អាលោកោ បាតុរហោសិ។ យំ អហោសិ ភយំ ឆម្ភិតត្តំ លោមហំសោ សោ បដិប្បស្សម្ភិ។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។  តតិយម្បិ ខោ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស អាលោកោ អន្តរធាយិ។ អន្ធការោ បាតុរហោសិ។ ភយំ ឆម្ភិតត្តំ លោមហំសោ ឧទបាទិ តតោ វ បុន និវត្តិតុកាមោ អហោសិ។ តតិយម្បិ ខោ សិវកោ យក្ខោ អន្តរហិតោ សទ្ទមនុស្សាវេសិ

សតំ ហត្ថី សតំ អស្សា សតំ អស្សតរីរថា

សតំ កញ្ញា សហស្សានិ អាមុត្តមណិកុណ្ឌលា

ឯកស្ស បទវីតិហារស្ស កលំ នាគ្ឃន្តិ សោឡសឹ។

អភិក្កម គហបតិ អភិក្កម គហបតិ អភិក្កន្តន្តេ សេយ្យោ នោ បដិក្កន្តន្តិ។ តតិយម្បិ ខោ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស អន្ធការោ អន្តរធាយិ។  អាលោកោ បាតុរហោសិ។ យំ អហោសិ ភយំ ឆម្ភិតត្តំ លោមហំសោ សោ បដិប្បស្សម្ភិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ យេន សីតវនំ តេនុបសង្កមិ។

[៣៥៨] តេន ខោ បន សមយេន ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ អជ្ឈោកាសេ ចង្កមតិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា តំ [អយំ តំសទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន ចង្កមា ឱរោហិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឯតទវោច ឯហិ សុទត្តាតិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ នាមេន មំ ភគវា អាលបតីតិ ហដ្ឋោ ឧទគ្គោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច  កច្ចិ ភន្តេ ភគវា សុខំ សយិត្ថាតិ។

[៣៥៩] សព្វទា វេ សុខំ សេតិ          ព្រាហ្មណោ បរិនិព្វុតោ

យោ ន លិម្បតិ កាមេសុ                 សីតិភូតោ និរូបធិ។

សព្វា អាសត្តិយោ ឆេត្វា                  វិនេយ្យ ហទយេ ទរំ

ឧបសន្តោ សុខំ សេតិ                       សន្តឹ បប្បុយ្យ [ឱ. អប្បុយ្យ។ ម. សន្តិមព្ភុយ្ហ] ចេតសោតិ។

[៣៦០] អថខោ ភគវា អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស អនុបុព្វីកថំ កថេសិ។ សេយ្យថីទំ។ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា ភគវា អញ្ញាសិ អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ កល្លចិត្តំ មុទុចិត្តំ វិនីវរណចិត្តំ ឧទគ្គចិត្តំ បសន្នចិត្តំ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

[៣៦១] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុសាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ  ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ  ឯវមេវំ [សព្វត្ថ ឯវមេវ ទិស្សតិ] ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណំ គតំ អធិវាសេតុ ច មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[៣៦២] អស្សោសិ ខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី  អនាថបិណ្ឌិកេន កិរ គហបតិនា ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោតិ។ អថខោ រាជគហកោ សេដ្ឋី អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឯតទវោច តយា កិរ គហបតិ ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោ ត្វញ្ចាសិ អាគន្តុកោ ទេមិ តេ គហបតិ វេយ្យាយិកំ យេន ត្វំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករេយ្យាសីតិ។ អលំ គហបតិ អត្ថិ មេ វេយ្យាយិកំ យេនាហំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករិស្សាមីតិ។

[៣៦៣] អស្សោសិ ខោ រាជគហកោ នេគមោ  អនាថបិណ្ឌិកេន កិរ គហបតិនា ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោតិ។ អថខោ រាជគហកោ នេគមោ អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឯតទវោច តយា កិរ គហបតិ ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោ ត្វញ្ចាសិ អាគន្តុកោ ទេមិ តេ គហបតិ វេយ្យាយិកំ យេន ត្វំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករេយ្យាសីតិ។ អលំ អយ្យ អត្ថិ មេ វេយ្យាយិកំ យេនាហំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករិស្សាមីតិ។

[៣៦៤] អស្សោសិ ខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ  អនាថបិណ្ឌិកេន កិរ គហបតិនា ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឯតទវោច  តយា កិរ គហបតិ ស្វាតនាយ ពុទ្ធប្បមុខោ សង្ឃោ និមន្តិតោ ត្វញ្ចាសិ អាគន្តុកោ ទេមិ តេ គហបតិ វេយ្យាយិកំ យេន ត្វំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករេយ្យាសីតិ។ អលំ ទេវ អត្ថិ មេ វេយ្យាយិកំ យេនាហំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស ភត្តំ ករិស្សាមីតិ។

[៣៦៥] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស និវេសនេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន រាជគហកស្ស សេដ្ឋិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច  អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា សាវត្ថិយំ វស្សាវាសំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ សុញ្ញាគារេ ខោ គហបតិ តថាគតា អភិរមន្តីតិ។ អញ្ញាតំ ភគវា អញ្ញាតំ សុគតាតិ។ អថខោ ភគវា អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[៣៦៦] តេន ខោ បន សមយេន អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ពហុមិត្តោ ហោតិ ពហុសហាយោ អាទេយ្យវាចោ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ រាជគហេ តំ ករណីយំ តីរេត្វា យេន សាវត្ថី តេន បក្កាមិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ អន្តរាមគ្គេ មនុស្សេ អាណាបេសិ  អារាមេ  អយ្យា ករោថ វិហារេ បតិដ្ឋាបេថ ទានានិ បដ្ឋបេថ ឥទានិ ពុទ្ធោ លោកេ ឧប្បន្នោ សោ ច មយា ភគវា និមន្តិតោ ឥមិនា មគ្គេន អាគច្ឆិស្សតីតិ។ អថខោ តេ មនុស្សា អនាថបិណ្ឌិកេន គហបតិនា ឧយ្យោជិតា អារាមេ អកំសុ វិហារេ បតិដ្ឋាបេសុំ ទានានិ បដ្ឋបេសុំ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ សាវត្ថឹ គន្ត្វា សមន្តា សាវត្ថឹ អនុវិលោកេសិ កត្ថ នុ ខោ ភគវា វិហរេយ្យ យំ អស្ស គាមតោ នេវ អតិទូរេ ន អច្ចាសន្នេ គមនាគមនសម្បន្នំ អត្ថិកានំ អត្ថិកានំ មនុស្សានំ អភិក្កមនីយំ ទិវា អប្បាកិណ្ណំ រត្តឹ អប្បសទ្ទំ អប្បនិគ្ឃោសំ វិជនវាតំ មនុស្សរាហស្សេយ្យកំ បដិសល្លានសារុប្បន្តិ។ អទ្ទសា ខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ជេតស្ស រាជកុមារស្ស [ឱ.ម. កុមារស្ស] ឧយ្យានំ គាមតោ នេវ អតិទូរេ ន អច្ចាសន្នេ គមនាគមនសម្បន្នំ អត្ថិកានំ អត្ថិកានំ មនុស្សានំ អភិក្កមនីយំ ទិវា អប្បាកិណ្ណំ រត្តឹ អប្បសទ្ទំ អប្បនិគ្ឃោសំ វិជនវាតំ មនុស្សរាហស្សេយ្យកំ បដិសល្លានសារុប្បំ ទិស្វាន យេន ជេតោ រាជកុមារោ [ឱ.ម. កុមារោ] តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ជេតំ រាជកុមារំ ឯតទវោច ទេហិ មេ អយ្យបុត្ត ឧយ្យានំ អារាមំ កាតុន្តិ។ អទេយ្យោ គហបតិ អារាមោ អបិ កោដិសន្ថរេនាតិ។ គហិតោ អយ្យបុត្ត អារាមោតិ។ ន គហបតិ គហិតោ អារាមោតិ។ គហិតោ ន គហិតោតិ វោហារិកេ មហាមត្តេ បុច្ឆឹសុ។ មហាមត្តា ឯវមាហំសុ យតោ តយា  អយ្យបុត្ត អគ្ឃោ កតោ គហិតោ អារាមោតិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ សកដេហិ ហិរញ្ញំ និព្វាហាបេត្វា ជេតវនេ កោដិសន្ថរំ សន្ថរាបេសិ។ សកឹ នីហដំ ហិរញ្ញំ ថោកស្ស ឱកាសស្ស កោដ្ឋកសាមន្តា នប្បហោតិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ មនុស្សេ អាណាបេសិ  គច្ឆថ ភណេ ហិរញ្ញំ អាហរថ ឥមំ ឱកាសំ សន្ថរិស្សាមាតិ។ អថខោ ជេតស្ស រាជកុមារស្ស ឯតទហោសិ ន ខោ ឥទំ ឱរកំ ភវិស្សតិ យថាយំ គហបតិ តាវពហុំ ហិរញ្ញំ បរិច្ចជតីតិ។ អថខោ ជេតោ រាជកុមារោ [ឱ.ម. អថខោ ជេតោ រាជកុមារោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ] អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឯតទវោច  អលំ គហបតិ មា តំ ឱកាសំ សន្ថរាបេសិ ទេហិ មេ តំ ឱកាសំ មមេតំ ទានំ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ  អយំ ខោ ជេតោ កុមារោ អភិញ្ញាតោ ញាតមនុស្សោ មហិទ្ធិកោ ខោ បន ឯវរូបានំ ញាតមនុស្សានំ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ បសាទោតិ  តំ ឱកាសំ ជេតស្ស រាជកុមារស្ស អទាសិ។ អថខោ ជេតោ រាជកុមារោ តស្មឹ ឱកាសេ កោដ្ឋកំ មាបេសិ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ជេតវនេ វិហារេ ការាបេសិ បរិវេណានិ ការាបេសិ កោដ្ឋកេ ការាបេសិ ឧបដ្ឋានសាលាយោ ការាបេសិ អគ្គិសាលាយោ ការាបេសិ កប្បិយកុដិយោ ការាបេសិ វច្ចកុដិយោ ការាបេសិ ចង្កមេ ការាបេសិ ចង្កមនសាលាយោ ការាបេសិ ឧទបានេ ការាបេសិ ឧទបានសាលាយោ ការាបេសិ ជន្តាឃរេ ការាបេសិ ជន្តាឃរសាលាយោ ការាបេសិ បោក្ខរណិយោ [ម. បោក្ខរណី] ការាបេសិ មណ្ឌបេ ការាបេសិ។

នវកម្មទានំ

[៣៦៧] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន វេសាលី តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន វេសាលី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា វេសាលិយំ វិហរតិ មហាវនេ កូដាគារសាលាយំ។

[៣៦៨] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា សក្កច្ចំ នវកម្មំ ករោន្តិ យេបិ ភិក្ខូ នវកម្មំ អធិដ្ឋេន្តិ តេបិ សក្កច្ចំ ឧបដ្ឋេន្តិ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារេន។

[៣៦៩] អថខោ អញ្ញតរស្ស ទឡិទ្ទស្ស តុន្នវាយស្ស ឯតទហោសិ ន ខោ ឥទំ ឱរកំ ភវិស្សតិ យថយិមេ មនុស្សា សក្កច្ចំ នវកម្មំ ករោន្តិ យន្នូនាហំបិ នវកម្មំ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ ទឡិទ្ទោ តុន្នវាយោ សាមំ ចិក្ខល្លំ មទ្ទិត្វា ឥដ្ឋកាយោ ចិនិត្វា កុឌ្ឌំ [ឱ. កុឌ្ឌេ] ឧដ្ឋាបេសិ។ តេន អកុសលេន ចិតា វង្កា ភិត្តិ បរិបតតិ [ឱ.ម. បរិបតិ]។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។ តតិយម្បិ ខោ សោ ទឡិទ្ទោ តុន្នវាយោ សាមំ ចិក្ខល្លំ មទ្ទិត្វា ឥដ្ឋកាយោ ចិនិត្វា កុឌ្ឌំ ឧដ្ឋាបេសិ។ តេន អកុសលេន ចិតា វង្កា ភិត្តិ បរិបតតិ។ អថខោ សោ ទឡិទ្ទោ តុន្នវាយោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ យេ ឥមេសំ សមណានំ សក្យបុត្តិយានំ ទេន្តិ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារំ តេ ឥមេ ឱវទន្តិ អនុសាសន្តិ តេសញ្ច នវកម្មំ អធិដ្ឋេន្តិ អហំ បនម្ហិ ទឡិទ្ទោ ន មំ កោចិ ឱវទតិ វា អនុសាសតិ វា នវកម្មំ វា អធិដ្ឋេតីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស ទឡិទ្ទស្ស តុន្នវាយស្ស ឧជ្ឈាយន្តស្ស ខីយន្តស្ស វិបាចេន្តស្ស។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ នវកម្មំ ទាតុំ នវកម្មិកោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧស្សុក្កំ អាបជ្ជិស្សតិ  កិន្តិ នុ ខោ វិហារោ ខិប្បំ បរិយោសានំ គច្ឆេយ្យាតិ ខណ្ឌផុល្លំ បដិសង្ខរិស្សតិ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វំ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស គហបតិនោ វិហារំ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ នវកម្មំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស គហបតិនោ វិហារំ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ នវកម្មំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស គហបតិនោ វិហារំ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ នវកម្មស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស គហបតិនោ វិហារោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ នវកម្មំ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

អគ្គាសនាទិអនុជាននំ

[៣៧០] អថខោ ភគវា វេសាលិយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន សាវត្ថី តេន ចារិកំ បក្កាមិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ អន្តេវាសិកា ភិក្ខូ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គន្ត្វា វិហារេ បរិគ្គណ្ហន្តិ សេយ្យាយោ បរិគ្គណ្ហន្តិ ឥទំ អម្ហាកំ ឧបជ្ឈាយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ អាចរិយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គន្ត្វា វិហារេសុ បរិគ្គហិតេសុ សេយ្យាសុ បរិគ្គហិតាសុ សេយ្យំ អលភមានោ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសីទិ។ អថខោ ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ ឧក្កាសិ។ អាយស្មាបិ សារីបុត្តោ ឧក្កាសិ។ កោ ឯត្ថាតិ។ អហំ ភគវា សារីបុត្តោតិ។ កិស្ស ត្វំ សារីបុត្តំ ឥធ និសិន្នោតិ។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។

[៣៧១] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ អន្តេវាសិកា ភិក្ខូ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គន្ត្វា វិហារេ បរិគ្គណ្ហន្តិ សេយ្យាយោ បរិគ្គណ្ហន្តិ  ឥទំ អម្ហាកំ ឧបជ្ឈាយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ អាចរិយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ ភវិស្សតីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា។បេ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គន្ត្វា វិហារេ បរិគ្គហេស្សន្តិ សេយ្យាយោ បរិគ្គហេស្សន្តិ ឥទំ អម្ហាកំ ឧបជ្ឈាយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ អាចរិយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ ភវិស្សតីតិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កោ ភិក្ខវេ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ យោ ភគវា ខត្តិយកុលា បព្វជិតោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ យោ ភគវា ព្រាហ្មណកុលា បព្វជិតោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា គហបតិកុលា បព្វជិតោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា សុត្តន្តិកោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា វិនយធរោ។បេ។ យោ ភគវា ធម្មកថិកោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា បឋមស្ស ឈានស្ស លាភី សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា ទុតិយស្ស ឈានស្ស លាភី សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា តតិយស្ស ឈានស្ស លាភី។បេ។ យោ ភគវា ចតុត្ថស្ស ឈានស្ស លាភី សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ យោ ភគវា សោតាបន្នោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា សកិទាគាមី [ឱ.ម. សកទាគាមី]។បេ។ យោ ភគវា អនាគាមី។បេ។ យោ ភគវា  អរហា សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា តេវិជ្ជោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  យោ ភគវា ឆឡភិញ្ញោ សោ អរហតិ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌន្តិ។

[៣៧២] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ភូតបុព្វំ ភិក្ខវេ ហិមវន្តបទេស្សេ [ម. ហិមវន្តបទេសេ] មហានិគ្រោធោ អហោសិ។ តំ តយោ សហាយា ឧបនិស្សាយ វិហរឹសុ  តិត្តិរោ ច មក្កដោ ច ហត្ថិនាគោ ច។ តេ អញ្ញមញ្ញំ អគារវា អប្បតិស្សា អសភាគវុត្តិកា វិហរឹសុ [ឱ.ម. វិហរន្តិ]។ អថខោ ភិក្ខវេ តេសំ សហាយានំ ឯតទហោសិ អហោ នូន មយំ ជានេយ្យាម យំ អម្ហាកំ ជាតិយា មហន្តតរំ តំ មយំ សក្ករេយ្យាម គរុករេយ្យាម មានេយ្យាម បូជេយ្យាម តស្ស ច មយំ ឱវាទេ តិដ្ឋេយ្យាមាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ តិត្តិរោ ច មក្កដោ ច ហត្ថិនាគំ បុច្ឆឹសុ  ត្វំ សម្ម កឹ បោរាណំ សរសីតិ។ យទាហំ សម្មា បោតកោ [ឱ.ឆាបោ] ហោមិ ឥមំ និគ្រោធំ អន្តរា សត្ថីនំ ករិត្វា អតិក្កមាមិ អគ្គង្កុរកំ មេ ឧទរំ ឆុបតិ ឥមាហំ សម្មា បោរាណំ សរាមីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ តិត្តិរោ ច ហត្ថិនាគោ ច មក្កដំ បុច្ឆឹសុ  ត្វំ សម្ម កឹ បោរាណំ សរសីតិ។ យទាហំ សម្មា ឆាបោ ហោមិ ឆមាយំ និសីទិត្វា ឥមស្ស និគ្រោធស្ស អគ្គង្កុរកំ ខាទាមិ ឥមាហំ សម្មា បោរាណំ សរាមីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មក្កដោ ច ហត្ថិនាគោ ច តិត្តិរំ បុច្ឆឹសុ ត្វំ សម្ម កឹ បោរាណំ សរសីតិ។ អមុកស្មឹ សម្មា ឱកាសេ មហានិគ្រោធោ អហោសិ។ តតោ អហំ ផលំ [ឱ. ឯកំ ផលំ] ភក្ខិត្វា ឥមស្មឹ ឱកាសេ វច្ចំ អកាសឹ តស្សាយំ និគ្រោធោ ជាតោ តទាហំ [ឱ.តទាចហំ] សម្មា ជាតិយា មហន្តតរោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មក្កដោ ច ហត្ថិនាគោ ច តិត្តិរំ ឯតទវោចុំ ត្វំ សម្ម អម្ហាកំ ជាតិយា មហន្តតរោ តំ មយំ សក្ករិស្សាម គរុករិស្សាម មានេស្សាម បូជេស្សាម តុយ្ហញ្ច មយំ ឱវាទេ តិដ្ឋេយ្យាមាតិ [ឱ.ម. តិដ្ឋិស្សាមាតិ]។ អថខោ ភិក្ខវេ តិត្តិរោ មក្កដញ្ច ហត្ថិនាគញ្ច បញ្ចសុ សីលេសុ សមាទបេសិ អត្តនា ច បញ្ចសុ សីលេសុ សមាទាយ វត្តតិ។ តេ អញ្ញមញ្ញំ សគារវា សប្បតិស្សា សភាគវុត្តិកា វិហរិត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជឹសុ។ ឯតំ ខោ ភិក្ខវេ តិត្តិរិយំ នាម ព្រហ្មចរិយំ អហោសីតិ។

[៣៧៣] យេ វុឌ្ឍមបចាយន្តិ            នរា ធម្មស្ស កោវិទា

ទិដ្ឋេ ធម្មេ ច បាសំសា                      សម្បរាយោ ច សុគ្គតីតិ។

តេ ហិ នាម ភិក្ខវេ តិរច្ឆានគតា បាណា អញ្ញមញ្ញំ សគារវា សប្បតិស្សា សភាគវុត្តិកា វិហរិស្សន្តិ ឥធ ខ្វេតំ [ឱ.ម. ខោតំ] ភិក្ខវេ សោភេថ យំ តុម្ហេ ឯវំ ស្វាក្ខាតេ ធម្មវិនយេ បព្វជិតា សមានា អញ្ញមញ្ញំ សគារវា សប្បតិស្សា សភាគវុត្តិកា វិហរេយ្យាថ នេតំ ភិក្ខវេ  អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យថាវុឌ្ឍំ អភិវាទនំ បច្ចុដ្ឋានំ អញ្ជលិកម្មំ សាមីចិកម្មំ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌំ ន ច ភិក្ខវេ សង្ឃិកំ យថាវុឌ្ឍំ បដិពាហិតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស [ឱ.ម. ទុក្កដស្សាតិ]។

អវន្ទិយាទិបុគ្គលា

[៣៧៤] ទសយិមេ  ភិក្ខវេ អវន្ទិយា បុរេ ឧបសម្បន្នេន បច្ឆា ឧបសម្បន្នោ អវន្ទិយោ អនុបសម្បន្នោ អវន្ទិយោ នានាសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ អធម្មវាទី អវន្ទិយោ មាតុគ្គាមោ អវន្ទិយោ បណ្ឌកោ អវន្ទិយោ បារិវាសិកោ អវន្ទិយោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ អវន្ទិយោ មានត្តារហោ អវន្ទិយោ មានត្តចារិកោ អវន្ទិយោ អព្ភានារហោ អវន្ទិយោ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ទស អវន្ទិយា។ តយោមេ ភិក្ខវេ វន្ទិយា  បច្ឆា ឧបសម្បន្នេន បុរេ ឧបសម្បន្នោ វន្ទិយោ នានាសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ ធម្មវាទី វន្ទិយោ សទេវកេ លោកេ ភិក្ខវេ [ឱ. សទេវកេ ភិក្ខវេ លោកេ] សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វន្ទិយោ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ តយោ វន្ទិយាតិ។

អាសនប្បដិពាហនបដិក្ខេបំ

[៣៧៥] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា សង្ឃំ ឧទ្ទិស្ស មណ្ឌបេ បដិយាទេន្តិ សន្ថរេ បដិយាទេន្តិ ឱកាសេ បដិយាទេន្តិ។ ឆព្វគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ អន្តេវាសិកា ភិក្ខូ  សង្ឃិកញ្ញេវ ភគវតា យថាវុឌ្ឍំ អនុញ្ញាតំ នោ ឧទ្ទិស្សកតន្តិ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គន្ត្វា មណ្ឌបេ បរិគ្គណ្ហន្តិ សន្ថរេ បរិគ្គណ្ហន្តិ ឱកាសេ បរិគ្គណ្ហន្តិ  ឥទំ អម្ហាកំ ឧបជ្ឈាយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ អាចរិយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គន្ត្វា មណ្ឌបេសុ បរិគ្គហិតេសុ សន្ថរេសុ បរិគ្គហិតេសុ ឱកាសេសុ បរិគ្គហិតេសុ ឱកាសំ អលភមានោ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសីទិ។ អថខោ ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ ឧក្កាសិ។ អាយស្មាបិ សារីបុត្តោ ឧក្កាសិ។ កោ ឯត្ថាតិ។ អហំ ភគវា សារីបុត្តោតិ។ កិស្ស ត្វំ សារីបុត្ត ឥធ និសិន្នោតិ។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។

[៣៧៦] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ អន្តេវាសិកា ភិក្ខូ  សង្ឃិកញ្ញេវ ភគវតា យថាវុឌ្ឍំ អនុញ្ញាតំ នោ ឧទ្ទិស្សកតន្តិ ពុទ្ធប្បមុខស្ស សង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គន្ត្វា មណ្ឌបេ បរិគ្គណ្ហន្តិ សន្ថរេ បរិគ្គណ្ហន្តិ ឱកាសេ បរិគ្គណ្ហន្តិ  ឥទំ អម្ហាកំ ឧបជ្ឈាយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ អាចរិយានំ ភវិស្សតិ ឥទំ អម្ហាកំ ភវិស្សតីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ឧទ្ទិស្សកតម្បិ យថាវុឌ្ឍំ បដិពាហេតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

គិហិវិកតអនុជាននំ

[៣៧៧] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភត្តគ្គេ អន្តរឃរេ ឧច្ចាសយនមហាសយនានិ បញ្ញាបេន្តិ សេយ្យថីទំ អាសន្ទឹ បល្លង្កំ គោណកំ ចិត្តកំ បដិកំ បដលិកំ តូលិកំ វិកដិកំ ឧទ្ទលោមឹ ឯកន្តលោមឹ កដិស្សំ [ឱ.កដ្ឋិស្សំ] កោសេយ្យំ កម្ពលំ [អយំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] កុត្តកំ ហត្ថត្ថរំ អស្សត្ថរំ រថត្ថរំ អជិនប្បវេណឹ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណំ សឧត្តរច្ឆទំ ឧភតោលោហិតកុបធានំ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា នាភិនិសីទន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឋបេត្វា តីណិ អាសន្ទឹ បល្លង្កំ តូលិកំ អវសេសំ [អយំ អវសេសសទ្ទោ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] គិហិវិកដំ អភិនិសីទិតុំ ន ត្វេវ អភិនិបជ្ជិតុន្តិ។

[៣៧៨] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភត្តគ្គេ អន្តរឃរេ តូលោនទ្ធំ មញ្ចម្បិ បីឋម្បិ បញ្ញាបេន្តិ។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា ន អភិនិសីទន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិហិវិកដំ អភិនិសីទិតុំ ន ត្វេវ អភិនិបជ្ជិតុន្តិ។

ជេតវនវិហារានុមោទនា

[៣៧៩] អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន សាវត្ថី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច  អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[៣៨០] អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន អនាថបិណ្ឌិកស្ស គហបតិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អថខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ ជេតវនេ បដិបជ្ជាមីតិ។ តេនហិ ត្វំ គហបតិ ជេតវនំ អាគតានាគតស្ស ចាតុទ្ទិសស្ស សង្ឃស្ស បតិដ្ឋាបេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អនាថបិណ្ឌិកោ គហបតិ ភគវតោ បដិស្សុត្វា ជេតវនំ អាគតានាគតស្ស ចាតុទ្ទិសស្ស សង្ឃស្ស បតិដ្ឋាបេសិ។ អថខោ ភគវា អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ។

[៣៨១] សីតំ ឧណ្ហំ បដិហន្តិ            តតោ វាឡមិគានិ ច

សិរឹសបេ ច មកសេ                         សិសិរេ ចាបិ វុដ្ឋិយោ

តតោ វាតាតបោ ឃោរោ                  សញ្ជាតោ បដិហញ្ញតិ។

លេណត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច                     ឈាយិតុញ្ច វិបស្សិតុំ

វិហារទានំ សង្ឃស្ស              អគ្គំ ពុទ្ធេហិ វណ្ណិតំ។

តស្មា ហិ បណ្ឌិតោ បោសោ           សម្បស្សំ អត្ថមត្តនោ

វិហារេ ការយេ រម្មេ                           វាសយេត្ថ ពហុស្សុតេ។

តេសំ អន្នញ្ច បានញ្ច                        វត្ថសេនាសនានិ ច

ទទេយ្យ ឧជុភូតេសុ              វិប្បសន្នេន ចេតសា។

តេ តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តិ                      សព្វទុក្ខា បនូទនំ

យំ សោ ធម្មំ ឥធញ្ញាយ                    បរិនិព្វាតិ អនាសវោតិ។

អថខោ ភគវា អនាថបិណ្ឌិកំ គហបតឹ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

អាសនប្បដិពាហនាទិ

[៣៨២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស អាជីវកស្សាវកស្ស មហាមត្តស្ស សង្ឃភត្តំ ហោតិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បច្ឆា អាគន្ត្វា វិប្បកតភោជនេ [ម. វិប្បកតភោជនំ] អានន្តរិកំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេសិ។ ភត្តគ្គំ កោលាហលំ អហោសិ។ អថខោ សោ មហាមត្តោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា បច្ឆា អាគន្ត្វា វិប្បកតភោជនេ អានន្តរិកំ ភិក្ខុំ [ឱ.ម. វិប្បកតភោជនេ ភិក្ខូ] វុដ្ឋាបេស្សន្តិ ភត្តគ្គំ កោលាហលំ អហោសិ ននុ នាម លព្ភា អញ្ញត្រាបិ និសិន្នេន យាវទត្ថំ ភុញ្ជិតុន្តិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស មហាមត្តស្ស ឧជ្ឈាយន្តស្ស ខីយន្តស្ស វិបាចេន្តស្ស។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បច្ឆា អាគន្ត្វា វិប្បកតភោជនេ អានន្តរិកំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេស្សតិ ភត្តគ្គំ កោលាហលំ អហោសីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧបនន្ទ បច្ឆា អាគន្ត្វា វិប្បកតភោជនេ អានន្តរិកំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេសិ ភត្តគ្គំ កោលាហលំ អហោសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស បច្ឆា អាគន្ត្វា វិប្បកតភោជនេ អានន្តរិកំ ភិក្ខុំ វុដ្ឋាបេស្សសិ ភត្តគ្គំ កោលាហលំ អហោសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា។បេ។ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ វិប្បកតភោជនេ [ម. វិប្បកតភោជនោ] អនន្តរិកោ [ឱ.ម. អនន្តរិកោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ] ភិក្ខុ វុដ្ឋាបេតព្វោ យោ វុដ្ឋាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស សចេ វុដ្ឋាបេតិ បវារិតោ ច ហោតិ គច្ឆ ឧទកំ អាហរាតិ វត្តព្វោ ឯវញ្ចេ តំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ សាធុកំ សិត្ថានិ គិលិត្វា វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ [ឱ.ម. ភិក្ខុនោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ] អាសនំ ទាតព្វំ ន ត្វេវាហំ ភិក្ខវេ កេនចិ បរិយាយេន វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ អាសនំ បដិពាហិតព្វន្តិ វទាមិ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣៨៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គិលានេ ភិក្ខូ វុដ្ឋាបេន្តិ។ គិលានា ឯវំ វទេន្តិ ន មយំ អាវុសោ សក្កោម វុដ្ឋាតុំ គិលានម្ហាតិ។ មយំ អាយស្មន្តេ វុដ្ឋាបេស្សាមាតិ បរិគ្គហេត្វា វុដ្ឋាបេត្វា ឋិតកេ មុញ្ចន្តិ។ គិលានា មុច្ឆិតា បបតន្តិ។បេ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ ន ភិក្ខវេ គិលានោ វុដ្ឋាបេតព្វោ យោ វុដ្ឋាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣៨៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ គិលានា មយម្ហា អវុដ្ឋាបនីយាតិ វរសេយ្យាយោ បលិពុទ្ធន្តិ។បេ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានស្ស បដិរូបំ សេយ្យំ ទាតុន្តិ។

[៣៨៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លេសកប្បេន សេនាសនំ បដិពាហន្តិ។បេ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ ន ភិក្ខវេ លេសកប្បេន សេនាសនំ បដិពាហិតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣៨៦] តេន ខោ បន សមយេន សត្តរសវគ្គិយា ភិក្ខូ អញ្ញតរំ បច្ចន្តិមំ មហាវិហារំ បដិសង្ខរោន្តិ ឥធ មយំ វស្សំ វសិស្សាមាតិ។ អទ្ទសំសុ [ឱ.ម. អទ្ទសាសុំ] ខោ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សត្តរសវគ្គិយេ ភិក្ខូ វិហារំ បដិសង្ខរោន្តេ ទិស្វាន ឯវមាហំសុ ឥមេ អាវុសោ សត្តរសវគ្គិយា ភិក្ខូ វិហារំ បដិសង្ខរោន្តិ ហន្ទ នេ វុដ្ឋាបេស្សាមាតិ [ឱ. វុដ្ឋាបេមាតិ]។ ឯកច្ចេ ឯវមាហំសុ អាគមេថាវុសោ យាវ បដិសង្ខរោន្តិ បដិសង្ខតេ វុដ្ឋាបេស្សាមាតិ។ អថខោ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សត្តរសវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ ឧដ្ឋេថាវុសោ អម្ហាកំ វិហារោ បាបុណាតីតិ។ ននុ អាវុសោ បដិកច្ចេវ [ឱ. បដិគច្ចេវ] អាចិក្ខិតព្វំ មយញ្ច អញ្ញំ បដិសង្ខរេយ្យាមាតិ។ ននុ អាវុសោ សង្ឃិកោ វិហារោតិ។ អាមាវុសោ សង្ឃិកោ វិហារោតិ។ ឧដ្ឋេថាវុសោ អម្ហាកំ វិហារោ បាបុណាតីតិ។ មហល្លកោ អាវុសោ វិហារោ តុម្ហេបិ វសថ មយំបិ វសិស្សាមាតិ។ ឧដ្ឋេថាវុសោ អម្ហាកំ វិហារោ បាបុណាតីតិ កុបិតា អនត្តមនា គីវាយំ គហេត្វា និក្កឌ្ឍន្តិ។ តេ តេហិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេហិសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ] និក្កឌ្ឍិយមានា រោទន្តិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ  កិស្ស តុម្ហេ អាវុសោ រោទថាតិ។ ឥមេ អាវុសោ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្តមនា អម្ហេ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍន្តីតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ  កថំ ហិ នាម ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្តមនា ភិក្ខូ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍិស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្តមនា សង្ឃិកា វិហារា ភិក្ខូ និក្កឌ្ឍន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ កុបិតេន អនត្តមនេន ភិក្ខូ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍិតព្វា [ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ ន ភិក្ខវេ កុបិតេន អនត្តមនេន ភិក្ខុ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍិតព្វោតិ បាឋោ អាគតោ]។ យោ និក្កឌ្ឍេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សេនាសនំ គាហេតុន្តិ។

សេនាសនគ្គាហាបកសម្មុតិ

[៣៨៧] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ សេនាសនំ គាហេតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ សេនាសនគ្គាហាបកំ សម្មន្និតុំ  យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ គហិតាគហិតញ្ច [ឱ.ម. គហិតាគហិតញ្ច] ជានេយ្យ។

[៣៨៨] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សេនាសនគ្គាហាបកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សេនាសនគ្គាហាបកំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សេនាសនគ្គាហាបកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សេនាសនគ្គាហាបកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣៨៩] អថខោ សេនាសនគ្គាហាបកានំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កថំ នុ ខោ សេនាសនំ គាហាបេតព្វន្តិ [ឱ.ម. គាហេតព្វន្ត]។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បឋមំ ភិក្ខូ គណេតុំ ភិក្ខូ គណេត្វា សេយ្យា គណេតុំ សេយ្យា គណេត្វា សេយ្យគ្គេន គាហេតុន្តិ។ សេយ្យគ្គេន គាហេន្តា សេយ្យា ឧស្សាទិយឹសុ [២.៣. ម. ឧស្សារយឹសុ]។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វិហារគ្គេន គាហេតុន្តិ។ វិហារគ្គេន គាហេន្តា វិហារា ឧស្សាទិយឹសុ [៣]។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បរិវេណគ្គេន គាហេតុន្តិ។ បរិវេណគ្គេន គាហេន្តា បរិវេណា ឧស្សាទិយឹសុ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អនុភាគម្បិ ទាតុំ គហិតេ អនុភាគេ អញ្ញោ ភិក្ខុ អាគច្ឆតិ ន អកាមា ទាតព្វោតិ។

[៣៩០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ និស្សីមេ ឋិតស្ស សេនាសនំ គាហេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ ន ភិក្ខវេ និស្សីមេ ឋិតស្ស សេនាសនំ គាហេតព្វំ យោ គាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣៩១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សេនាសនំ គហេត្វា សព្វកាលំ បដិពាហន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ ន ភិក្ខវេ សេនាសនំ គហេត្វា សព្វកាលំ បដិពាហិតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វស្សានំ តេមាសំ បដិពាហិតុំ ឧតុកាលំ ន បដិពាហិតុន្តិ។

[៣៩២] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កតី នុ ខោ សេនាសនគ្គាហាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ តយោមេ ភិក្ខវេ សេនាសនគ្គាហា បុរិមកោ បច្ឆិមកោ អន្តរាមុត្តកោ អបរជ្ជុគតាយ អាសាឡ្ហិយា បុរិមកោ គាហេតព្វោ មាសគតាយ អាសាឡ្ហិយា បច្ឆិមកោ គាហេតព្វោ អបរជ្ជុគតាយ បវារណាយ អាយតឹ វស្សាវាសត្ថាយ អន្តរាមុត្តកោ គាហេតព្វោ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ តយោ សេនាសនគ្គាហាតិ។

ទុតិយភាណវារោ និដ្ឋិតោ។

តតិយភាណវារោ

[៣៩៣] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ សាវត្ថិយំ សេនាសនំ គហេត្វា អញ្ញតរំ គាមកាវាសំ អគមាសិ តត្របិ [ឱ.ម. តត្ថបិ] សេនាសនំ អគ្គហេសិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ អយំ អាវុសោ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ភណ្ឌនការកោ កលហការកោ វិវាទការកោ ភស្សការកោ សង្ឃេ អធិករណការកោ សចាយំ ឥធ វស្សំ វសិស្សតិ សព្វេ វ មយំ ន ផាសុ វសិស្សាម ហន្ទ នំ បុច្ឆាមាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ ឯតទវោចុំ ននុ តយា អាវុសោ ឧបនន្ទ សាវត្ថិយំ សេនាសនំ គហិតន្តិ។ ឯវមាវុសោតិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ ឧបនន្ទ ឯកោ ទ្វេ បដិពាហសីតិ។ ឥធទានាហំ អាវុសោ មុញ្ចាមិ តត្ថ គណ្ហាមីតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ឯកោ ទ្វេ បដិពាហេស្សតីតិ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧបនន្ទ ឯកោ ទ្វេ បដិពាហសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស ឯកោ ទ្វេ បដិពាហិស្សសិ តត្ថ តយា មោឃបុរិស គហិតំ ឥធ មុក្កំ ឥធ គហិតំ តត្រ មុក្កំ [ម. មុត្តំ ឥធ តយា គហិតំ តត្រ មុត្តំ]។ ឯវំ ខោ ត្វំ មោឃបុរិស ឧភយត្ថ បរិពាហិរោ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ឯកេន ទ្វេ បដិពាហេតព្វា យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៣៩៤] តេន ខោ បន សមយេន ភគវា ភិក្ខូនំ អនេកបរិយាយេន វិនយកថំ កថេតិ វិនយស្ស វណ្ណំ ភាសតិ វិនយបរិយត្តិយា វណ្ណំ ភាសតិ អាទិស្ស អាទិស្ស អាយស្មតោ ឧបាលិស្ស វណ្ណំ ភាសតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តតោ បរំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសីតិ វចនំ នត្ថិ។ តត្ថ ភិក្ខូ ភគវា ខោ ភិក្ខូនំ អនេកបរិយាយេន វិនយកថំ កថេតីតិ អាទិវចនំយេវ អាគតំ]។ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវា ខោ ភិក្ខូនំ អនេកបរិយាយេន វិនយកថំ កថេតិ វិនយស្ស វណ្ណំ ភាសតិ វិនយបរិយត្តិយា វណ្ណំ ភាសតិ អាទិស្ស អាទិស្ស អាយស្មតោ ឧបាលិស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ហន្ទ មយំ អាវុសោ អាយស្មតោ ឧបាលិស្ស សន្តិកេ វិនយំ បរិយាបុណាមាតិ។ តេ ច [តេធ] ពហូ ភិក្ខូ ថេរា ច នវា ច មជ្ឈិមា ច អាយស្មតោ ឧបាលិស្ស សន្តិកេ វិនយំ បរិយាបុណន្តិ។ អាយស្មា ឧបាលិ ឋិតកោ វ [ឱ. បោត្ថកេ វសទ្ទោ ន ទិស្សតិ] ឧទ្ទិសតិ ថេរានំ ភិក្ខូនំ គារវេន។ ថេរាបិ ភិក្ខូ ឋិតកា វ ឧទ្ទិសាបេន្តិ ធម្មគារវេន។ តត្រ [ឱ.ម. តត្ថ] ថេរា ចេវ ភិក្ខូ កិលមន្តិ អាយស្មា ច ឧបាលិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ នវកេន ភិក្ខុនា ឧទ្ទិសន្តេន សមកេ វា អាសនេ និសីទិតុំ ឧច្ចតរកេ [ឱ.ម. ឧច្ចតរេ] វា ធម្មគារវេន ថេរេន ភិក្ខុនា ឧទ្ទិសាបេន្តេន សមកេ វា អាសនេ និសីទិតុំ នីចតរកេ [ឱ.ម. នីចតរេ] វា ធម្មគារវេនាតិ។

[៣៩៥] តេន ខោ បន សមយេន ពហូ ភិក្ខូ អាយស្មតោ ឧបាលិស្ស សន្តិកេ ឋិតកា វ ឧទ្ទេសំ បដិមានេន្តា កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សមានាសនិកេហិ សហ និសីទិតុន្តិ។

[៣៩៦] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កិត្តាវតា នុ ខោ សមានាសនិកោ ហោតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិវស្សន្តរេន សហ និសីទិតុន្តិ។

[៣៩៧] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ភិក្ខូ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ភិក្ខូតិ ន ទិស្សតិ។] សមានាសនិកា ឯកមញ្ចេ [ឱ.ម. មញ្ចេ] និសីទិត្វា មញ្ចំ ភិន្ទឹសុ។ ឯកបីឋេ [ឱ.ម. បីឋេ] និសីទិត្វា បីឋំ ភិន្ទឹសុ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិវគ្គស្ស មញ្ចំ តិវគ្គស្ស បីឋន្តិ។ តិវគ្គោបិ មញ្ចេ និសីទិត្វា មញ្ចំ ភិន្ទិ។ បីឋេ និសីទិត្វា បីឋំ ភិន្ទិ។ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទុវគ្គស្ស មញ្ចំ ទុវគ្គស្ស បីឋន្តិ។

[៣៩៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អសមានាសនិកេហិ សហ ទីឃាសនេ និសីទិតុំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឋបេត្វា បណ្ឌកំ មាតុគ្គាមំ ឧភតោព្យញ្ជនកំ អសមានាសនិកេហិ សហ ទីឃាសនេ និសីទិតុន្តិ។

[៣៩៩] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កិត្តកំ បច្ឆិមំ [ឱ. កិត្តកបច្ឆិមំ] នុ ខោ ទីឃាសនំ ហោតីតិ។បេ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យំ តិណ្ណន្នំ បហោតិ ឯត្តកំ បច្ឆិមំ [ឱ. ឯត្តកបច្ឆិមំ] ទីឃាសនន្តិ។

[៤០០] តេន ខោ បន សមយេន វិសាខា មិគារមាតា សង្ឃស្ស អត្ថាយ សាលិន្ទំ បាសាទំ ការាបេតុកាមា ហោតិ ហត្ថិនខកំ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កិន្នុ ខោ ភគវតា បាសាទបរិភោគោ អនុញ្ញាតោ កឹ អននុញ្ញាតោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សព្វំ បាសាទបរិភោគន្តិ។

[៤០១] តេន ខោ បន សមយេន រញ្ញោ បសេនទិស្ស កោសលស្ស អយ្យិកា កាលកតា ហោតិ។ តស្សា កាលកិរិយាយ សង្ឃស្ស ពហុំ អកប្បិយភណ្ឌំ ឧប្បន្នំ ហោតិ សេយ្យថីទំ  អាសន្ទិ បល្លង្កោ គោណកោ ចិត្តកោ បដិកា បដលិកា តូលិកា វិកដិកា ឧទ្ធលោមី ឯកន្តលោមី កដិស្សំ កោសេយ្យំ កុត្តកំ ហត្ថត្ថរំ អស្សត្ថរំ រថត្ថរំ អជិនប្បវេណិ កទលិមិគបវរប្បច្ចត្ថរណំ សឧត្តរច្ឆទំ ឧភតោលោហិតកុបធានំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាសន្ទិយា បាទេ ឆិន្ទិត្វា បរិភុញ្ជិតុំ បល្លង្កស្ស វាឡេ ភិន្ទិត្វា បរិភុញ្ជិតុំ តូលិកំ វិជដេត្វា ពិម្ពោហនំ កាតុំ អវសេសំ ភុម្មត្ថរណំ កាតុន្តិ។

អវិស្សជ្ជិយវត្ថុ

[៤០២] តេន ខោ បន សមយេន សាវត្ថិយា អវិទូរេ អញ្ញតរស្មឹ គាមកាវាសេ អាវាសិកា ភិក្ខូ ឧបទ្ទុតា ហោន្តិ អាគន្តុកគមិកានំ ភិក្ខូនំ សេនាសនំ បញ្ញាបេន្តា។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ឯតរហិ ខោ មយំ អាវុសោ ឧបទ្ទុតា អាគន្តុកគមិកានំ ភិក្ខូនំ សេនាសនំ បញ្ញាបេន្តា ហន្ទ មយំ អាវុសោ សព្វំ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ឯកស្ស ទេម តស្ស សន្តកំ បរិភុញ្ជិស្សាមាតិ។ តេ សព្វំ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ឯកស្ស អទំសុ។ អាគន្តុកា [ឱ.ម. អាគន្តុកា ភិក្ខូ] តេ អាវាសិកេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ អម្ហាកំ អាវុសោ សេនាសនំ បញ្ញាបេថាតិ។ នត្ថាវុសោ សង្ឃិកំ សេនាសនំ សព្វំ អម្ហេហិ ឯកស្ស ទិន្នន្តិ។ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ សង្ឃិកំ សេនាសនំ វិស្សជ្ជេថាតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ សង្ឃិកំ សេនាសនំ វិស្សជ្ជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សង្ឃិកំ សេនាសនំ វិស្សជ្ជេន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា សង្ឃិកំ សេនាសនំ វិស្សជ្ជេស្សន្តិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ បញ្ចិមានិ ភិក្ខវេ អវិស្សជ្ជិយានិ ន វិស្សជ្ជេតព្វានិ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតានិបិ អវិស្សជ្ជិតានិ ហោន្តិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ កតមានិ បញ្ច។ អារាមោ អារាមវត្ថុ ឥទំ បឋមំ អវិស្សជ្ជិយំ ន វិស្សជ្ជេតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតម្បិ អវិស្សជ្ជិតំ ហោតិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិហារោ វិហារវត្ថុ  ឥទំ ទុតិយំ អវិស្សជ្ជិយំ ន វិស្សជ្ជេតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតម្បិ អវិស្សជ្ជិតំ ហោតិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មញ្ចោ បីឋំ ភិសី ពិម្ពោហនំ  ឥទំ តតិយំ អវិស្សជ្ជិយំ ន វិស្សជ្ជេតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតម្បិ អវិស្សជ្ជិតំ ហោតិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស លោហកុម្ភី លោហភាណកំ លោហវារកោ លោហកដាហំ វាសី ផរសុ កុឋារី កុទ្ទាលោ និខាទនំ ឥទំ ចតុត្ថំ អវិស្សជ្ជិយំ ន វិស្សជ្ជេតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតម្បិ អវិស្សជ្ជិតំ ហោតិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វល្លី វេឡុ មុញ្ជំ បព្វជំ [ឱ. មុញ្ជបព្វជំ] តិណំ មត្តិកា ទារុភណ្ឌំ មត្តិកាភណ្ឌំ ឥទំ បញ្ចមំ អវិស្សជ្ជិយំ ន វិស្សជ្ជេតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតម្បិ អវិស្សជ្ជិតំ ហោតិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ឥមានិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច អវិស្សជ្ជិយានិ ន វិស្សជ្ជេតព្វានិ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិស្សជ្ជិតានិបិ អវិស្សជ្ជិតានិ ហោន្តិ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

អវេភង្គិយវត្ថុ

[៤០៣] អថខោ ភគវា សាវត្ថិយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន កិដាគិរិ តេន ចារិកំ បក្កាមិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សារីបុត្តមោគ្គល្លានេហិ ច។ អស្សោសុំ ខោ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ ភគវា កិរ កិដាគិរឹ អាគច្ឆតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សារីបុត្តមោគ្គល្លានេហិ ច ហន្ទ មយំ អាវុសោ សព្វំ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជេម បាបិច្ឆា សារីបុត្តមោគ្គល្លានា បាបិកានំ ឥច្ឆានំ វសំ គតា ន មយំ តេសំ សេនាសនំ បញ្ញាបេស្សាមាតិ។ តេ សព្វំ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជេសុំ។ អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន កិដាគិរិ តទវសរិ។ អថខោ ភគវា សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ គច្ឆថ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អស្សជិបុនព្វសុកេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេថ ភគវា អាវុសោ អាគច្ឆតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សារីបុត្តមោគ្គល្លានេហិ ច ភគវតោ ច អាវុសោ សេនាសនំ បញ្ញាបេថ ភិក្ខុសង្ឃស្ស ច សារីបុត្តមោគ្គល្លានានញ្ចាតិ។ ឯវម្ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បដិស្សុត្វា យេន អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អស្សជិបុនព្វសុកេ ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ ភគវា អាវុសោ អាគច្ឆតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សារីបុត្តមោគ្គល្លានេហិ ច ភគវតោ ច អាវុសោ សេនាសនំ បញ្ញាបេថ ភិក្ខុសង្ឃស្ស ច សារីបុត្តមោគ្គល្លានានញ្ចាតិ។ នត្ថាវុសោ សង្ឃិកំ សេនាសនំ សព្វំ អម្ហេហិ ភាជិតំ ស្វាគតំ អាវុសោ ភគវតោ យស្មឹ វិហារេ ភគវា ឥច្ឆិស្សតិ តស្មឹ វិហារេ វសិស្សតិ បាបិច្ឆា សារីបុត្តមោគ្គល្លានា បាបិកានំ ឥច្ឆានំ វសំ គតា ន មយំ តេសំ សេនាសនំ បញ្ញាបេស្សាមាតិ។ កិម្បន តុម្ហេ អាវុសោ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជិត្ថាតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ  កថំ ហិ នាម អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជេស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជេន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា សង្ឃិកំ សេនាសនំ ភាជេស្សន្តិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ បញ្ចិមានិ ភិក្ខវេ អវេភង្គិយានិ ន វិភជិតព្វានិ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តានិបិ អវិភត្តានិ ហោន្តិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ កតមានិ បញ្ច។ អារាមោ អារាមវត្ថុ ឥទំ បឋមំ អវេភង្គិយំ ន វិភជិតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តម្បិ អវិភត្តំ ហោតិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិហារោ វិហារវត្ថុ ឥទំ ទុតិយំ អវេភង្គិយំ ន វិភជិតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តម្បិ អវិភត្តំ ហោតិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មញ្ចោ បីឋំ ភិសិ ពិម្ពោហនំ  ឥទំ តតិយំ អវេភង្គិយំ ន វិភជិតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តម្បិ អវិភត្តំ ហោតិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស លោហកុម្ភី លោហភាណកំ លោហវារកោ លោហកដាហំ វាសី ផរសុ កុឋារី [សព្វត្ថ កុធារី ឥតិ ទិស្សតិ] កុទ្ទាលោ និខាទនំ ឥទំ ចតុត្ថំ អវេភង្គិយំ ន វិភជិតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តម្បិ អវិភត្តំ ហោតិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វល្លី វេឡុ មុញ្ជំ បព្វជំ តិណំ មត្តិកា ទារុភណ្ឌំ មត្តិកាភណ្ឌំ ឥទំ បញ្ចមំ អវេភង្គិយំ ន វិភជិតព្វំ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តម្បិ អវិភត្តំ ហោតិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ឥមានិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច អវេភង្គិយានិ ន វិភជិតព្វានិ សង្ឃេន វា គណេន វា បុគ្គលេន វា វិភត្តានិបិ អវិភត្តានិ ហោន្តិ យោ វិភជេយ្យ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

នវកម្មទានកថា

[៤០៤] អថខោ ភគវា កិដាគិរិស្មឹ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន អាឡវី តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកញ្ចរមានោ យេន អាឡវី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា អាឡវិយំ វិហរតិ អគ្គាឡវេ ចេតិយេ។

[៤០៥] តេន ខោ បន សមយេន អាឡវិកា ភិក្ខូ ឯវរូបានិ នវកម្មានិ ទេន្តិ  បិណ្ឌនិក្ខេបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ កុឌ្ឌលេបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ ទ្វារដ្ឋបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ អគ្គឡវដ្ដិករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ អាលោកសន្ធិករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ សេតវណ្ណករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ កាឡវណ្ណករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ គេរុកបរិកម្មករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ ឆាទនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ ពន្ធនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ ភណ្ឌិកាធានមត្តេនបិ [ឱ. គណ្ឌិកាធានមត្តេនាតិ] នវកម្មំ ទេន្តិ ខណ្ឌផុល្លប្បដិសង្ខរណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ បរិភណ្ឌករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទេន្តិ វីសតិវស្សិកម្បិ នវកម្មំ ទេន្តិ តឹសវស្សិកម្បិ នវកម្មំ ទេន្តិ យាវជីវិកម្បិ នវកម្មំ ទេន្តិ ធូមកាលិកម្បិ បរិយោសិតំ វិហារំ នវកម្មំ ទេន្តិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាឡវកា ភិក្ខូ ឯវរូបានិ នវកម្មានិ ទស្សន្តិ  បិណ្ឌនិក្ខេបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ កុឌ្ឌលេបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ ទ្វារដ្ឋបនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ អគ្គឡវដ្ដិករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ អាលោកសន្ធិករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ សេតវណ្ណករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ កាឡវណ្ណករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ គេរុកបរិកម្មករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ ឆាទនមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ ពន្ធនមត្តេនបិ ភណ្ឌិកាធានមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ ខណ្ឌផុល្លប្បដិសង្ខរណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ បរិភណ្ឌករណមត្តេនបិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ វីសតិវស្សិកម្បិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ តឹសវស្សិកម្បិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ យាវជីវិកម្បិ នវកម្មំ ទស្សន្តិ ធូមកាលិកម្បិ បរិយោសិតំ វិហារំ នវកម្មំ ទស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ។បេ។ សច្ចំ ភគវាតិ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ បិណ្ឌនិក្ខេបនមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន កុឌ្ឌលេបនមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ទ្វារដ្ឋបនមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន អគ្គឡវដ្ដិករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន អាលោកសន្ធិករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន សេតវណ្ណករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន កាឡវណ្ណករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន គេរុកបរិកម្មករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ឆាទនមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ពន្ធនមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ភណ្ឌិកាធានមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ខណ្ឌផុល្លប្បដិសង្ខរណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន បរិភណ្ឌករណមត្តេន នវកម្មំ ទាតព្វំ ន វីសតិវស្សិកំ នវកម្មំ ទាតព្វំ ន តឹសវស្សិកំ នវកម្មំ ទាតព្វំ ន យាវជីវិកំ នវកម្មំ ទាតព្វំ ន ធូមកាលិកំ បរិយោសិតំ វិហារំ នវកម្មំ ទាតព្វំ យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អកតំ វា វិហារំ វិប្បកតំ វា នវកម្មំ ទាតុំ ខុទ្ទកេ វិហារេ កម្មំ ឱលោកេត្វា ឆប្បញ្ចវស្សិកំ នវកម្មំ ទាតុំ អឌ្ឍយោគេ កម្មំ ឱលោកេត្វា សត្តដ្ឋវស្សិកំ នវកម្មំ ទាតុំ មហល្លកេ វិហារេ បាសាទេ វា កម្មំ ឱលោកេត្វា ទសទ្វាទសវស្សិកំ នវកម្មំ ទាតុន្តិ។

[៤០៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សព្វំ វិហារំ នវកម្មំ ទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សព្វេ វិហារេ នវកម្មំ ទាតព្វំ [ឱ.ម. ន ភិក្ខវេ សព្វោ វិហារោ នវកម្មំ ទាតព្វោ]។ យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤០៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឯកស្ស ទ្វេ នវកម្មំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ សទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឯកស្ស ទ្វេ ទាតព្វា យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤០៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នវកម្មំ គហេត្វា អញ្ញំ វាសេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ នវកម្មំ គហេត្វា អញ្ញោ វាសេតព្វោ យោ វាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤០៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នវកម្មំ គហេត្វា សង្ឃិកំ បដិពាហេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ នវកម្មំ គហេត្វា សង្ឃិកំ បដិពាហិតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកំ វរសេយ្យំ គហេតុន្តិ។

[៤១០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ និស្សីមេ ឋិតស្ស នវកម្មំ ទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ និស្សីមេ ឋិតស្ស នវកម្មំ ទាតព្វំ យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤១១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នវកម្មំ គហេត្វា សព្វកាលំ បដិពាហន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ នវកម្មំ គហេត្វា សព្វកាលំ បដិពាហិតព្វំ យោ បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ វស្សានំ តេមាសំ បដិពាហិតុំ ឧតុកាលំ ន បដិពាហិតុន្តិ។

[៤១២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នវកម្មំ គហេត្វា បក្កមន្តិបិ វិព្ភមន្តិបិ កាលំបិ ករោន្តិ សាមណេរាបិ [ម. សាមណេរាតិបិ] បដិជានន្តិ សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកាបិ បដិជានន្តិ អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកាបិ បដិជានន្តិ ឧម្មត្តកាបិ បដិជានន្តិ ខិត្តចិត្តាបិ បដិជានន្តិ វេទនដ្ដាបិ បដិជានន្តិ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកាបិ បដិជានន្តិ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកាបិ បដិជានន្តិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកាបិ បដិជានន្តិ បណ្ឌកាបិ បដិជានន្តិ ថេយ្យសំវាសកាបិ បដិជានន្តិ តិត្ថិយប្បក្កន្តកាបិ បដិជានន្តិ តិរច្ឆានគតាបិ បដិជានន្តិ មាតុឃាតកាបិ បដិជានន្តិ បិតុឃាតកាបិ បដិជានន្តិ  អរហន្តឃាតកាបិ បដិជានន្តិ ភិក្ខុនីទូសកាបិ បដិជានន្តិ សង្ឃភេទកាបិ បដិជានន្តិ លោហិតុប្បាទកាបិ បដិជានន្តិ ឧភតោព្យញ្ជនកាបិ បដិជានន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។

[៤១៣] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា បក្កមតិ។ មា សង្ឃស្ស ហាយីតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា វិព្ភមតិ កាលំករោតិ សាមណេរោ បដិជានាតិ សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកោ បដិជានាតិ អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកោ បដិជានាតិ ឧម្មត្តកោ បដិជានាតិ ខិត្តចិត្តោ បដិជានាតិ វេទនដ្ដោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បណ្ឌកោ បដិជានាតិ ថេយ្យសំវាសកោ បដិជានាតិ តិត្ថិយប្បក្កន្តកោ បដិជានាតិ តិរច្ឆានគតោ បដិជានាតិ មាតុឃាតកោ បដិជានាតិ បិតុឃាតកោ បដិជានាតិ អរហន្តឃាតកោ បដិជានាតិ ភិក្ខុនីទូសកោ បដិជានាតិ សង្ឃភេទកោ បដិជានាតិ លោហិតុប្បាទកោ បដិជានាតិ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ។ មា សង្ឃស្ស ហាយីតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វំ។

[៤១៤] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា វិប្បកតេ បក្កមតិ។ មា សង្ឃស្ស ហាយីតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា វិប្បកតេ វិព្ភមតិ។ កាលំ ករោតិ។បេ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ។  មា សង្ឃស្ស ហាយីតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វំ។

[៤១៥] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា បរិយោសិតេ បក្កមតិ  តស្សេវេតំ។

[៤១៦] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា បរិយោសិតេ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ សាមណេរោ បដិជានាតិ សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកោ បដិជានាតិ អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកោ បដិជានាតិ។ សង្ឃោ សាមី។

[៤១៧] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា បរិយោសិតេ ឧម្មត្តកោ បដិជានាតិ ខិត្តចិត្តោ បដិជានាតិ វេទនដ្ដោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ  តស្សេវេតំ។

[៤១៨] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ នវកម្មំ គហេត្វា បរិយោសិតេ បណ្ឌកោ បដិជានាតិ ថេយ្យសំវាសកោ បដិជានាតិ តិត្ថិយប្បក្កន្តកោ បដិជានាតិ តិរច្ឆានគតោ បដិជានាតិ មាតុឃាតកោ បដិជានាតិ បិតុឃាតកោ បដិជានាតិ អរហន្តឃាតកោ បដិជានាតិ ភិក្ខុនីទូសកោ បដិជានាតិ សង្ឃភេទកោ បដិជានាតិ លោហិតុប្បាទកោ បដិជានាតិ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ។  សង្ឃោ សាមីតិ។

អញ្ញត្របរិភោគបដិក្ខេបាទិ

[៤១៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អញ្ញតរស្ស ឧបាសកស្ស វិហារបរិភោគំ សេនាសនំ អញ្ញត្រ បរិភុញ្ជន្តិ។ អថខោ សោ ឧបាសកោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ  កថំ ហិ នាម ភទន្តា អញ្ញត្រ បរិភោគំ អញ្ញត្រ បរិភុញ្ជិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អញ្ញត្រ បរិភោគោ អញ្ញត្រ បរិភុញ្ជិតព្វោ យោ បរិភុញ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤២០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឧបោសថគ្គំបិ សន្និសជ្ជំបិ បរិហរិតុំ [ឱ. ហរិតុំ] កុក្កុច្ចាយន្តា ឆមាយំ និសីទន្តិ។ គត្តានិបិ ចីវរានិបិ បំសុកិតានិ ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តាវកាលិកំ ហរិតុន្តិ។

[៤២១] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស មហាវិហារោ ឧទ្រិយតិ [ម. ឧន្ទ្រិយតំ]។ ភិក្ខូ កុក្កុច្ចាយន្តា សេនាសនំ នាភិហរន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គុត្តត្ថាយ ហរិតុន្តិ។

[៤២២] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សេនាសនបរិក្ខារិកោ មហគ្ឃោ កម្ពលោ ឧប្បន្នោ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ផាតិកម្មត្ថាយ បរិវត្តេតុន្តិ។

[៤២៣] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សេនាសនបរិក្ខារិកំ មហគ្ឃំ ទុស្សំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ផាតិកម្មត្ថាយ បរិវត្តេតុន្តិ។

[៤២៤] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស អច្ឆចម្មំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បាទបុញ្ឆនឹ កាតុន្តិ។

[៤២៥] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស ចក្កលឹ ឧប្បន្នា ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បាទបុញ្ឆនឹ កាតុន្តិ។

[៤២៦] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស ចោឡកំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បាទបុញ្ឆនឹ កាតុន្តិ។

[៤២៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អធោតេហិ បាទេហិ សេនាសនំ អក្កមន្តិ។ សេនាសនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អធោតេហិ បាទេហិ សេនាសនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤២៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អល្លេហិ បាទេហិ សេនាសនំ អក្កមន្តិ។ សេនាសនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អល្លេហិ បាទេហិ សេនាសនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤២៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សឧបាហនា សេនាសនំ អក្កមន្តិ។ សេនាសនំ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សឧបាហនេន សេនាសនំ អក្កមិតព្វំ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៤៣០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បរិកម្មកតាយ ភូមិយា ទុដ្ឋហន្តិ [ឱ.ម. នដ្ឋុហន្តិ]។ វណ្ណោ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន  ភិក្ខវេ បរិកម្មកតាយ ភូមិយា ទុដ្ឋហិតព្វំ យោ ទុដ្ឋហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខេឡមល្លកន្តិ។

[៤៣១] តេន ខោ បន សមយេន មញ្ចបាទាបិ បីឋបាទាបិ បរិកម្មកតំ ភូមឹ វិលិខន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចោឡកេន បលិវេឋេតុន្តិ [ម. បលិវេធេតុន្តិ]។

[៤៣២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បរិកម្មកតំ ភិត្តឹ អបស្សេន្តិ។ វណ្ណោ ទុស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បរិកម្មកតា ភិត្តិ អបស្សេតព្វា យោ អបស្សេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អបស្សេនផលកន្តិ។ អបស្សេនផលកំ ហេដ្ឋតោ ភូមឹ វិលិខតិ ឧបរិតោ ភិត្តិញ្ច [ឱ. ឧបរិតោ ភិត្តិ ហន្តិ។ ម. ឧបរិតោ ភិត្តិ]។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ហេដ្ឋតោ ច ឧបរិតោ ច ចោឡកេន បលិវេឋេតុន្តិ។

[៤៣៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ធោតបាទកា និបជ្ជិតុំ កុក្កុច្ចាយន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បច្ចត្ថរិត្វា និបជ្ជិតុន្តិ។

សង្ឃភត្តាទិអនុជាននំ

[៤៣៤] អថខោ ភគវា អាឡវិយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន រាជគហំ តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន រាជគហំ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។

[៤៣៥] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហំ ទុព្ភិក្ខំ ហោតិ។ មនុស្សា ន សក្កោន្តិ សង្ឃភត្តំ កាតុំ ឥច្ឆន្តិ ឧទ្ទេសភត្តំ និមន្តនំ សលាកភត្តំ បក្ខិកំ ឧបោសថិកំ បាដិបទិកំ កាតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃភត្តំ ឧទ្ទេសភត្តំ និមន្តនំ សលាកភត្តំ បក្ខិកំ ឧបោសថិកំ បាដិបទិកន្តិ។

ភត្តុទ្ទេសកសម្មុតិ

[៤៣៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អត្តនោ វរភត្តានិ [ឱ. មធុរភត្តានិ] គហេត្វា លាមកានិ ភត្តានិ ភិក្ខូនំ ទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ ភត្តុទ្ទេសកំ សម្មន្និតុំ  យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ ឧទ្ទិដ្ឋានុទ្ទិដ្ឋញ្ច ជានេយ្យ។

[៤៣៧] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ ភត្តុទ្ទេសកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ ភត្តុទ្ទេសកំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ភត្តុទ្ទេសកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ភត្តុទ្ទេសកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៤៣៨] អថខោ ភត្តុទ្ទេសកានំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កថំ នុ ខោ ភត្តំ ឧទ្ទិសិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សលាកាយ វា បដិកាយ [ឱ.ម. បដ្តិកាយ] វា ឧបនិពន្ធិត្វា ឱមុញ្ចិត្វា ភត្តំ [អយំ ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ] ឧទ្ទិសិតុន្តិ។

សេនាសនបញ្ញាបកាទិសម្មុតិ

[៤៣៩] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សេនាសនប្បញ្ញាបកោ ន ហោតិ។បេ។ ភណ្ឌាគារិកោ ន ហោតិ។បេ។ ចីវរប្បដិគ្គាហកោ ន ហោតិ។បេ។ ចីវរភាជកោ ន ហោតិ។បេ។ យាគុភាជកោ ន ហោតិ។បេ។ ផលភាជកោ ន ហោតិ។បេ។ ខជ្ជកភាជកោ ន ហោតិ។ ខជ្ជកំ អភាជិយមានំ នស្សតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ ខជ្ជកភាជកំ សម្មន្និតុំ  យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ  ភាជិតាភាជិតញ្ច ជានេយ្យ។

[៤៤០] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ ខជ្ជកភាជកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ ខជ្ជកភាជកំ សម្មន្នតិ ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ ខជ្ជកភាជកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ខជ្ជកភាជកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកសម្មុតិ

[៤៤១] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស ភណ្ឌាគារេ អប្បមត្តកោ បរិក្ខារោ ឧស្សន្នោ [ឱ.ម. ឧប្បន្នោ] ហោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកំ សម្មន្និតុំ យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ វិស្សជ្ជិតាវិស្សជ្ជិតញ្ច ជានេយ្យ។

[៤៤២] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៤៤៣] តេន អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកេន ភិក្ខុនា ឯកា [ឱ. ឯកេកា] សូចិ ទាតព្វា។ សត្ថកំ ទាតព្វំ។ ឧបាហនា ទាតព្វា។ កាយពន្ធនំ ទាតព្វំ។ អំសវន្ធកោ ទាតព្វោ។ បរិស្សាវនំ ទាតព្វំ។ ធម្មករកោ ទាតព្វោ។ កុសិ ទាតព្វា។ អឌ្ឍកុសិ ទាតព្វា។ មណ្ឌលំ ទាតព្វំ។ អឌ្ឍមណ្ឌលំ ទាតព្វំ។ អនុវាតោ ទាតព្វោ។ បរិភណ្ឌំ ទាតព្វំ។ សចេ ហោតិ សង្ឃស្ស សប្បិ វា តេលំ វា មធុ វា ផាណិតំ វា សកឹ បដិសាយិតុំ ទាតព្វំ។ សចេ បុនបិ អត្ថោ ហោតិ បុនបិ ទាតព្វំ។ សចេ បុនបិ អត្ថោ ហោតិ បុនបិ ទាតព្វន្តិ [មរម្មបោត្ថកេ អាមេឌីតំ នត្ថិ]។

សាដិយគ្គាហាបកាទិកោ

[៤៤៤] តេន ខោ បន សមយេន សង្ឃស្ស សាដិយគ្គាហាបកោ ន ហោតិ។បេ។ បត្តគ្គាហាបកោ ន ហោតិ។បេ។ អារាមិកបេសកោ ន ហោតិ។បេ។ សាមណេរបេសកោ ន ហោតិ។ សាមណេរា អបេសិយមានា កម្មំ ន ករោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ ភិក្ខុំ សាមណេរបេសកំ សម្មន្និតុំ  យោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ទោសាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន មោហាគតឹ គច្ឆេយ្យ ន ភយាគតឹ គច្ឆេយ្យ បេសិតាបេសិតញ្ច ជានេយ្យ។

[៤៤៥] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ បឋមំ ភិក្ខុ យាចិតព្វោ។ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សាមណេរបេសកំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សាមណេរបេសកំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សាមណេរបេសកស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សាមណេរបេសកោ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

ភាណវារំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សេនាសនក្ខន្ធកំ ឆដ្ឋំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៤៤៦] វិហារំ ពុទ្ធសេដ្ឋេន                អបញ្ញត្តំ តទា អហុ

តហំ តហំ និក្ខមន្តិ                           វាសា តេ ជិនសាវកា [ឱ. អាវាសា តម្ហា តេ ជិនសាវកា]។

តេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ ន ទិស្សតិ] សេដ្ឋី គហបតិ ទិស្វា      ភិក្ខូនំ ឥទមព្រវិ

ការាបេយ្យំ វសេយ្យាថ                   បដិបុច្ឆឹសុ នាយកំ។

វិហារំ អឌ្ឍយោគញ្ច             បាសាទំ ហម្មិយំ គុហំ

បញ្ចលេណំ អនុញ្ញាសិ                    វិហារេ សេដ្ឋិ ការយិ។

ជនោ វិហារំ ការេតិ                          អកវាដំ អសំវុតំ

កវាដំ បិដ្ឋសង្ឃាដំ                           ឧទុក្ខលញ្ច ឧត្តរិ។

អាវិញ្ឆនឆិទ្ទំ រជ្ជុំ                                  វដ្ដិញ្ច កបិសីសកំ

សូចិ ឃដិ តាលឆិទ្ទំ              លោហកដ្ឋវិសាណកំ។

យន្តកំ សូចិកញ្ចេវ             ឆទនំ ឧល្លិត្តេន [ឱ.ម. ឧល្លិត្តាវលិត្តំ] ច

វេទិកំ ជាលសលាកញ្ច                 ចក្កលិ សន្ថរេន ច

មិឍិ វិទលមញ្ចញ្ច                            សោសានិកមសារកោ

ពុន្ទិ កុឡិរបាទញ្ច                            អាហច្ចាសន្ទិ ឧច្ចកោ

សត្តង្គា ច ភទ្ទបីឋំ                             បីឋិកេឡកបាទកំ

អាមលា ផលកា កោច្ឆា                បលាសបីឋមេវ ច

ឧច្ចេ ច អហិ បាទានិ                         អដ្ឋង្គុលកបាទកា [ឱ.ម. ឧច្ចាហិ អតិបាទកា អដ្ឋង្គុលិ ច បាទកា]

សុត្តំ អដ្ឋបទំ ចោឡំ              តូលិកំ អឌ្ឍកាយិកំ

គិរគ្គោ ភិសិយោ ចាបិ                       ទុស្សំ សេនាសនេ ច យំ​​ [ឱ.ម. សេនាសនញ្ចាបិ]

ឱនទ្ធំ ហេដ្ឋា បតតិ                            ឧប្បាដេត្វា ហរន្តិ ច

ភិត្តឹ ច ហត្ថភិត្តឹ ច                              អនុញ្ញាសិ ច តិត្ថិយា [ឱ. ភិត្តិញ្ច ហត្ថភិត្តិញ្ច អនុញ្ញាសិ តថាគតោ]

សេតកាឡវិហារេ ចាបិ [ឱ.ម. តិត្ថិយា វិហារេ ចាបិ]        ថុសំ សណ្ហញ្ច មត្តិកំ

ឥក្កាសំ បាណិកំ កុណ្ឌំ               សាសបំ សិត្ថតេលកំ

ឧស្សន្នេ បច្ចុទ្ធរិតុំ                               ផរុសំ លណ្ឌុមត្តិកំ [ឱ.ម. គណ្ឌុមត្តិកំ]។

ឥក្កាសំ បដិភាណញ្ច                     នីចា ចយោ ច អារុហំ

បរិបតន្តិ អាឡកា                            អឌ្ឍកុដ្ដំ តយោ បុន

ខុទ្ទកេ កុឌ្ឌបាទោ ច                       ឱវស្សតិ ច វិស្សរំ [ឱ.ម. ឱវស្សតិ សរំ ខិលំ]

ខីលំ ចីវរវំសា ច [ឱ.ម. ចវរវំសំ រជ្ជុញ្ច]        អាលិន្ទំ កិដិកេន ច

អាលម្ពនំ តិណចុណ្ណំ                      ហេដ្ឋាមគ្គេ នយំ ករេ

អជ្ឈោកាសេ ឱតប្បតិ                     សាលំ ហេដ្ឋា ច ភាជនំ

វិហារោ កោដ្ឋកោ ចេវ                    បរិវេណគ្គិសាលកំ

អារាមេ ច បុន កោដ្ឋេ                      ហេដ្ឋា ចេវ [ឱ.ម. ហេដ្ឋញ្ញេវ] នយំ ករេ

សុធំ [ឱ.ម. សុទ្ធំ] អនាថបិណ្ឌិ ច    សទ្ធោ សីតវនំ អគា

ទិដ្ឋធម្មោ និមន្តេសិ                           សហ សង្ឃេន នាយកំ

អាណាបេសន្តរាមគ្គេ                      អារាមំ ការយិ គណោ

វេសាលិយំ នវកម្មំ                           បុរតោ ច បរិគ្គហ [ឱ.ម. បដិគ្គហិ]។

កោ អរហតិ ភត្តគ្គំ [ឱ.ម. ភត្តគ្គេ]   តិត្តិរញ្ច អវន្ទិយា

បរិគ្គហិតន្តរឃរេ                                តូលោ សាវត្ថិ ឱសរិ

បតិដ្ឋាបេសិ អារាមំ                           ភត្តគ្គេ ច កោលាហលំ

គិលានា វរសេយ្យា ច                       លេសា សត្តរសា តហឹ

កេន នុ ខោ កថំ នុ ខោ                  វិហារគ្គេន ភាជយិ

បរិវេណានុភាគញ្ច                           អកាមា ភាគ នោ ទទេ

និស្សីមំ សព្វកាលញ្ច                      គាហា សេនាសនេ តយោ

ឧបនន្ទោ ច វណ្ណេសិ                        ឋិតកា សមអាសនា

សមានាសនិកា ភិន្ទឹសុ                  តិវគ្គា ច ទុវគ្គិកា

អសមានាសនិកា ទីឃំ                  សាលិន្ទំ បរិភុញ្ជិតុំ

អយ្យិកា ច អវិទូរេ                            ភាជិតញ្ច កិដាគិរិ

អាឡវិ បិណ្ឌកកុឌ្ឌេហិ                  ទ្វារអគ្គឡវដ្ដិកា

អាលោកសេតកាឡញ្ច                គេរុច្ឆាទនពន្ធនា

ភណ្ឌិខណ្ឌបរិភណ្ឌំ                        វីស តឹសា ច កាលិកា

ឱសិតេ អកតំ វិប្បំ                            ខុទ្ទេ ឆប្បញ្ច វស្សិកំ

អឌ្ឍយោគេ ច សត្តដ្ឋ                       មហល្លេ ទស ទ្វាទស

សព្វំ វិហារំ ឯកស្ស                          អញ្ញំ វាសេន្តិ សង្ឃិកំ

និស្សីមំ សព្វកាលញ្ច                      បក្កម វិព្ភមន្តិ ច

កាលញ្ច សាមណេរញ្ច                  សិក្ខាបច្ចក្ខអន្តិមំ

ឧម្មត្តកា ខិត្តចិត្តា                            វេទនាបត្តិទស្សនា

អប្បដិកម្មំ ទិដ្ឋិយា                           បណ្ឌកា ថេយ្យតិត្ថិយា

តិរច្ឆានមាតុបិតុ                                 អរហន្តា ច ទូសកា

ភេទកា លោហិតុប្បាទា                 ឧភតោ ចាបិ ព្យញ្ជនា

មា សង្ឃស្ស បរិហាយិ                     កម្មំ អញ្ញស្ស ទាតវេ

វិប្បកតេ ច អញ្ញស្ស កតេ              តស្សេវ បក្កមេ

វិព្ភមតិ កាលកតោ             សាមណេរោ ច ជាយតិ

បច្ចក្ខាតោ ច សិក្ខាយ                   អន្តិមជ្ឈាបន្នោ យទិ

សង្ឃោ វ សាមិកោ ហោតិ ឧម្មត្តខិត្តវេទនា

អទស្សនាប្បដិកម្មេ             ទិដ្ឋិ តស្សេវ ហោតិ តំ

បណ្ឌកោ ថេយ្យតិត្ថី ច                   តិរច្ឆានមាតុបេតិកំ

ឃាតកោ ទូសកោ ចាបិ                ភេទលោហិតព្យញ្ជនា

បដិជានាតិ យទិ សោ                       សង្ឃោ វ ហោតិ សាមិកោ

ហរន្តញ្ញត្រ កុក្កុច្ចំ                           ឧទ្រិយតិ ច កម្ពលំ

ទុស្សា ច ចម្មចក្កលិ                        ចោឡកំ អក្កមន្តិ ច

អល្លា ឧបាហនា នុដ្ឋ [ឱ.ម. នុដ្ឋ ខីលន្តិ]    លិខន្តិ អបស្សេន្តិ ច

អបស្សេនំ លិខតេវ [ឱ.ម. ខលិតេវា]           ធោតំ បច្ចត្ថរេន ច

រាជគហេ ន សក្កោន្តិ                       លាមកំ ភត្តុទ្ទេសកំ

កថំ នុ ខោ បញ្ញាបកំ                      ភណ្ឌាគារិកសម្មតិ

បដិគ្គាហភាជកោ ចាបិ                   យាគុ ច ផលភាជកោ

ខជ្ជកភាជកោ ចេវ              អប្បមត្តកវិស្សជ្ជេ

សាដិយគ្គាហាបកោ ចេវ               តថា បត្តគ្គាហាបកោ [ឱ.ម. តថេវ បត្តគ្គាហកោ]

អារាមិកសាមណេរ                        បេសកស្ស ច សម្មតិ

សព្វាភិភូ លោកវិទូ             ហិតចិត្តោ វិនាយកោ

លេណត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច                     ឈាយិតុញ្ច វិបស្សិតុន្តិ។

ចប់ ភាគ១០។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil