ទីឃនិកាយ ចតុត្ថភាគ បាលី

ភាគទី១៧

មហាវគ្គោ

មហាសុទស្សនសុត្តំ ចតុត្ថំ

[១] ឯវមេ្ម សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កុសិនារាយំ វិហរតិ ឧបវត្តនេ មល្លានំ សាលវនេ អន្តរេ [ឱ. អន្តរេន។] យមកសាលានំ បរិនិព្វានសមយេ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច មា ភន្តេ ភគវា ឥមស្មឹ ខុទ្ទកនគរកេ [ឱ. កុឌ្ឌនគរកេ។] ឧជ្ជង្គលនគរកេ សាខានគរកេ បរិនិព្វាយិ សន្តិ ភន្តេ អញ្ញានិ មហានគរានិ សេយ្យថីទំ  ចម្បា រាជគហំ សាវត្ថី សាកេតំ កោសម្ពី ពារាណសី ឯត្ថ ភគវា បរិនិព្វាយតុ ឯត្ថ ពហូ ខត្តិយមហាសាលា ព្រាហ្មណមហាសាលា គហបតិមហាសាលា តថាគតេ អភិប្បសន្នា តេ តថាគតស្ស សរីរបូជំ ករិស្សន្តីតិ។ មា ហេវំ អានន្ទ អវច ខុទ្ទកនគរកំ ឧជ្ជង្គលនគរកំ សាខានគរកន្តិ។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ នាម អហោសិ ខត្តិយោ មុទ្ធាវសិត្តោ [ម. មុត្តាភិសិត្តោ។] ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស អយំ កុសិនារា កុសាវតី នាម រាជធានី អហោសិ។ បុរត្ថិមេន ច បច្ឆិមេន ច ទ្វាទសយោជនានិ [ឱ. សា ខោ អានន្ទ កុសាវតី បច្ឆិមេន ច បុរត្ថិមេន ច ទ្វាទសយោជនានិ អហោសិ។] អាយាមេន ឧត្តរេន ច ទក្ខិណេន ច សត្តយោជនានិ វិត្ថារេន កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ ផីតា ច ពហុជនា ច អាកិណ្ណមនុស្សា ច សុភិក្ខា ច។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ ទេវានំ អាលកមន្ទា នាម រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ ផីតា ច [ឱ. ឥទ្ធា ចេវ ផីតា ច។]  ពហុជនា ច អាកិណ្ណយក្ខា ច សុភិក្ខា ច ឯវមេវ ខោ អានន្ទ កុសាវតី រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ ផីតា ច ពហុជនា ច អាកិណ្ណមនុស្សា ច សុភិក្ខា ច។ កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី ទសហិ សទ្ទេហិ អវិវិត្តា អហោសិ ទិវា ចេវ រត្តឹ ច [ឱ. រតឹ ច។] សេយ្យថីទំ ហត្ថិសទ្ទេន អស្សសទ្ទេន រថសទ្ទេន ភេរិសទ្ទេន មុទិង្គសទ្ទេន វីណាសទ្ទេន គីតសទ្ទេន សម្មជ្ជសទ្ទេន តាលសទ្ទេន អសថ បិវថ ខាទថាតិ ទសមេន សទ្ទេន។ កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី សត្តហិ បាការេហិ បរិក្ខិត្តា អហោសិ ឯកោ [ឱ. តត ឯកោ។] បាការោ សោវណ្ណមយោ ឯកោ រូបិយមយោ ឯកោ វេឡុរិយមយោ ឯកោ ផលិកមយោ ឯកោ លោហិតង្កមយោ ឯកោ មសារគល្លមយោ ឯកោ សព្វរតនមយោ។ កុសាវតិយា អានន្ទ រាជធានិយា ចតុន្នំ វណ្ណានំ ទ្វារានិ អហេសុំ ឯកំ ទ្វារំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ ឯកបេកស្មឹ [ម. ឯកេកស្មឹ។] ទ្វារេ សត្ត សត្ត ឯសិកា [ឱ. សត្ត ឯសិកា។] និខាតា អហេសុំ តិបោរិសង្គា តិបោរិសំ និខាតា ទ្វាទសបោរិសា ឧព្វេធេន [ឱ. តិបោរិសង្គា ចតុប្បោរិសា ឧព្វេធេន]។ ឯកា ឯសិកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា ឯកា លោហិតង្កមយា ឯកា មសារគល្លមយា ឯកា សព្វរតនមយា។ កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី សត្តហិ តាលបន្តីហិ បរិក្ខិត្តា អហោសិ ឯកា តាលបន្តិ សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា ឯកា លោហិតង្កមយា ឯកា មសារគល្លមយា ឯកា សព្វរតនមយា។ សោវណ្ណមយស្ស តាលស្ស សោវណ្ណមយោ ខន្ធោ អហោសិ រូបិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ រូបិយមយស្ស តាលស្ស រូបិយមយោ ខន្ធោ អហោសិ សោវណ្ណមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ វេឡុរិយមយស្ស តាលស្ស វេឡុរិយមយោ ខន្ធោ អហោសិ ផលិកមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ ផលិកមយស្ស តាលស្ស ផលិកមយោ ខន្ធោ អហោសិ វេឡុរិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ លោហិតង្កមយស្ស តាលស្ស លោហិតង្កមយោ ខន្ធោ អហោសិ មសារគល្លមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ មសារគល្លមយស្ស តាលស្ស មសារគល្លមយោ ខន្ធោ អហោសិ លោហិតង្កមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ សព្វរតនមយស្ស តាលស្ស សព្វរតនមយោ ខន្ធោ អហោសិ សព្វរតនមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ តាសំ ខោ បនានន្ទ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ [ឱ.ម. វគ្គុ ច។] ច រជនីយោ ច កម្មនីយោ ច មទនីយោ ច។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ បញ្ចង្គិកស្ស តុរិយស្ស សុវិនីតស្ស សុប្បដិតាឡិតស្ស [ឱ. សុប្បដិបតាឡិតស្ស។] កុសលេហិ សុសមន្នាហតស្ស [ឱ.ម. សមន្នាហតស្ស។] សទ្ទោ ហោតិ វគ្គូ ច រជនីយោ ច កម្មនីយោ ច មទនីយោ ច ឯវមេវ ខោ អានន្ទ តាសំ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនីយោ ច កម្មនីយោ ច មទនីយោ ច។ យេ ខោ បនានន្ទ តេន សមយេន កុសាវតិយា រាជធានិយា ធុត្តា អហេសុំ សោណ្ឌា បិបាសា តេ តាសំ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទេន បរិចារេសុំ។

[២] រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ សត្តហិ រតនេហិ សមន្នាគតោ អហោសិ ចតូហិ ច ឥទ្ធីហិ។ កតមេហិ សត្តហិ។ ឥធានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស តទហុបោសថេ បណ្ណរសេ សីសន្នហាតស្ស ឧបោសថិកស្ស ឧបរិបាសាទវរគតស្ស ទិព្វំ ចក្ករតនំ បាតុរហោសិ សហស្សារំ សនេមិកំ សនាភិកំ សព្វាការបរិបូរំ ទិស្វា រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ សុតំ ខោ បនេតំ  យស្ស រញ្ញោ ខត្តិយស្ស មុទ្ធាវសិត្តស្ស តទហុបោសថេ បណ្ណរសេ សីសន្នហាតស្ស ឧបោសថិកស្ស ឧបរិបាសាទវរគតស្ស ទិព្វំ ចក្ករតនំ បាតុភវតិ សហស្សារំ សនេមិកំ សនាភិកំ សព្វាការបរិបូរំ សោ ហោតិ រាជា ចក្កវត្តីតិ អស្សំ នុ ខោ អហំ រាជា ចក្កវត្តីតិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ឧដ្ឋាយាសនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វាមេន ហត្ថេន សុវណ្ណភិង្គារំ [ឱ.ម. ភិង្ការំ] គហេត្វា ទក្ខិណេន ហត្ថេន ចក្ករតនំ អព្ភុក្កិរិ បវត្តតុ ភវំ ចក្ករតនំ អភិវិជិនាតុ ភវំ ចក្ករតនន្តិ។ អថខោ តំ អានន្ទ ចក្ករតនំ បុរត្ថិមទិសំ បវត្តតិ។ អនុទេវ រាជា មហាសុទស្សនោ សទ្ធឹ ចតុរង្គិនិយា សេនាយ។ យស្មឹ ខោ បនានន្ទ បទេសេ ចក្ករតនំ បតិដ្ឋាសិ តត្ថ រាជា មហាសុទស្សនោ វាសំ ឧបគច្ឆិ សទ្ធឹ ចតុរង្គិនិយា សេនាយ។ យេ ខោ បនានន្ទ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ បដិរាជានោ តេ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ ឯហិ ខោ មហារាជ ស្វាគតំ [ម. ស្វាគតន្តេ។] មហារាជ សកំ តេ មហារាជ អនុសាស មហារាជាតិ។ រាជា មហាសុទស្សនោ ឯវមាហ បាណោ ន ហន្តព្វោ អទិន្នំ នាទាតព្វំ កាមេសុ មិច្ឆា ន ចរិតព្វា មុសា ន ភាសិតព្វា មជ្ជំ ន បាតព្វំ យថាភូតញ្ច ភុញ្ជថាតិ។ យេ ខោ បនានន្ទ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ បដិរាជានោ តេ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អនុយន្តា [ឱ. អនុយុត្តា។] អហេសុំ។ អថខោ តំ អានន្ទ ចក្ករតនំ បុរត្ថិមំ សមុទ្ទំ អជ្ឈោគាហេត្វា បច្ចុត្តរិត្វា ទក្ខិណំ ទិសំ បវត្តតិ ទក្ខិណំ សមុទ្ទំ អជ្ឈោគាហេត្វា បច្ចុត្តរិត្វា បច្ឆិមំ ទិសំ បវត្តតិ បច្ឆិមំ សមុទ្ទំ អជ្ឈោគាហេត្វា បច្ចុត្តរិត្វា ឧត្តរំ ទិសំ បវត្តតិ។ អនុទេវ រាជា មហាសុទស្សនោ សទ្ធឹ ចតុរង្គិនិយា សេនាយ។ យស្មឹ ខោ បនានន្ទ បទេសេ ចក្ករតនំ បតិដ្ឋាសិ តត្ថ រាជា មហាសុទស្សនោ វាសំ ឧបគច្ឆិ សទ្ធឹ ចតុរង្គិនិយា សេនាយ។ យេ ខោ បនានន្ទ ឧត្តរាយ ទិសាយ បដិរាជានោ តេ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ ឯហិ ខោ មហារាជ ស្វាគតំ មហារាជ សកំ តេ មហារាជ អនុសាស មហារាជាតិ។ រាជា មហាសុទស្សនោ ឯវមាហ បាណោ ន ហន្តព្វោ អទិន្នំ នាទាតព្វំ កាមេសុ មិច្ឆា ន ចរិតព្វា មុសា ន ភាសិតព្វា មជ្ជំ ន បាតព្វំ យថាភូតញ្ច ភុញ្ជថាតិ។ យេ ខោ បនានន្ទ ឧត្តរាយ ទិសាយ បដិរាជានោ  តេ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អនុយន្តា អហេសុំ។ អថខោ តំ អានន្ទ ចក្ករតនំ សមុទ្ទបរិយន្តំ បឋវឹ អភិវិជិត្វា [ឱ.ម. អភិវជិនិត្វា។] កុសាវតឹ រាជធានឹ បច្ចាគន្ត្វា រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អន្តេបុរទ្វារេ អត្ថករណប្បមុខេ អក្ខាហតំ មញ្ញេ អដ្ឋាសិ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អន្តេបុរំ ឧបសោភយមានំ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ ចក្ករតនំ បាតុរហោសិ។

[៣] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ហត្ថិរតនំ បាតុរហោសិ សព្វសេតោ សត្តប្បតិដ្ឋោ ឥទ្ធិមា វេហាសង្គមោ ឧបោសថោ នាម នាគរាជា។ ទិស្វា [ម. តំ ទិស្វា។] រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ចិត្តំ បសីទិ  ភទ្ទកំ វត ភោ ហត្ថិយានំ សចេ ទមថំ ឧបេយ្យាតិ។ អថខោ តំ អានន្ទ ហត្ថិរតនំ សេយ្យថាបិ នាម ភទ្ទោ ហត្ថាជានីយោ ទីឃរត្តំ សុបរិទន្តោ ឯវមេវ ទមថំ ឧបគច្ឆិ។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តមេវ ហត្ថិរតនំ វីមំសមានោ បុព្វណ្ហសមយំ អភិរុហិត្វា សមុទ្ទបរិយន្តំ បឋវឹ អនុយាយិត្វា [ឱ. អនុសសាយិត្វា។] កុសាវតឹ រាជធានឹ បច្ចាគន្ត្វា បាតរាសមកាសិ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ ហត្ថិរតនំ បាតុរហោសិ។

[៤] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អស្សរតនំ បាតុរហោសិ សព្វសេតោ កាកសីសោ មុញ្ជកេសោ ឥទ្ធិមា វេហាសង្គមោ វលាហកោ នាម អស្សរាជា។ ទិស្វា រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ចិត្តំ បសីទិ  ភទ្ទកំ វត ភោ អស្សយានំ សចេ ទមថំ ឧបេយ្យាតិ។ អថខោ តំ  អានន្ទ អស្សរតនំ សេយ្យថាបិ នាម ភទ្ទោ អស្សាជានីយោ ទីឃរត្តំ សុបរិទន្តោ ឯវមេវ ទមថំ ឧបគច្ឆិ។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តមេវ អស្សរតនំ វីមំសមានោ បុព្វណ្ហសមយំ អភិរុហិត្វា សមុទ្ទបរិយន្តំ បឋវឹ អនុយាយិត្វា [ឱ. អនុសាយិត្វា។] កុសាវតឹ រាជធានឹ បច្ចាគន្ត្វា បាតរាសមកាសិ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ អស្សរតនំ បាតុរហោសិ។

[៥] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស មណិរតនំ បាតុរហោសិ មណិវេឡុរិយា [ឱ.ម. បាតុរហោសិ សោ អហោសិ មណិវេឡុរិយោ។] សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ។ តស្ស ខោ បនានន្ទ មណិរតនស្ស អាភា សមន្តា យោជនំ ផុដា អហោសិ។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តមេវ មណិរតនំ វីមំសមានោ ចតុរង្គិនឹ សេនំ សន្នយ្ហិត្វា មណឹ ធជគ្គំ អារោបេត្វា រត្តន្ធការតិមិសាយំ បាយាសិ [ឱ. បាយាតិ។]។ យេ ខោ បនានន្ទ សមន្តា គាមា អហេសុំ តេ ឱភាសេន [ឱ.ម. តេ តេនោភាសេន។] កម្មន្តេ បយោជេសុំ ទិវាតិ មញ្ញមានា។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ មណិរតនំ បាតុរហោសិ។

[៦] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឥត្ថីរតនំ បាតុរហោសិ អភិរូបា ទស្សនីយា បាសាទិកា បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតា នាតិទីឃា នាតិរស្សា នាតិកិសា នាតិថូលា នាតិកាឡិកា [ឱ. នាតិកាឡី។]  នាច្ចោទាតា អតិក្កន្តា មនុស្សីវណ្ណំ [ឱ. មានុស្សំ វណ្ណំ។] អប្បត្តា ទិព្វវណ្ណំ។ តស្ស ខោ បនានន្ទ ឥត្ថីរតនស្ស ឯវរូបោ កាយសម្ផស្សោ ហោតិ សេយ្យថាបិ នាម តុលបិចុនោ វា កប្បាសបិចុនោ វា។ តស្ស ខោ បនានន្ទ ឥត្ថីរតនស្ស សីតេ ឧណ្ហានិ គត្តានិ ហោន្តិ ឧណ្ហេ សីតានិ។ តស្ស ខោ បនានន្ទ ឥត្ថីរតនស្ស កាយតោ ចន្ទនគន្ធោ វាយតិ មុខតោ ឧប្បលគន្ធោ។ តំ ខោ បនានន្ទ ឥត្ថីរតនំ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស បុព្វុដ្ឋាយិនី អហោសិ បច្ឆានិបាតិនី កឹការប្បដិសាវិនី មនាបចារិនី បិយវាទិនី។ តំ ខោ បនានន្ទ ឥត្ថីរតនំ រាជានំ មហាសុទស្សនំ មនសាបិ នោ អតិចារី កុតោ បន កាយេន។ រញ្ញោ បនានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ ឥត្ថីរតនំ បាតុរហោសិ។

[៧] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស គហបតិរតនំ បាតុរហោសិ។ តស្ស កម្មវិបាកជំ ទិព្វចក្ខុំ បាតុរហោសិ យេន និធឹ បស្សតិ សស្សាមិកម្បិ អស្សាមិកម្បិ។ សោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហ អប្បោស្សុក្កោ ត្វំ ទេវ ហោហិ អហំ តេ ធនេន ធនករណីយំ ករិស្សាមីតិ។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តមេវ គហបតិរតនំ វីមំសមានោ នាវំ អភិរុហិត្វា មជ្ឈេ គង្គាយ នទិយា សោតំ ឱគាហិត្វា គហបតិរតនំ ឯតទវោច អត្ថោ មេ គហបតិ ហិរញ្ញសុវណ្ណេនាតិ។ តេនហិ មហារាជ ឯកតីរំ នាវំ [ឱ. ឯកំ វ តីរំ នាវា។ ម. ឯកំ តីរំ។] ឧបេតូតិ។ ឥធេវ មេ គហបតិ អត្ថោ វ ហិរញ្ញសុវណ្ណេនាតិ។ អថខោ តំ អានន្ទ គហបតិរតនំ ឧភោហិ ហត្ថេហិ ឧទកំ ឱមសិត្វា បូរំ ហិរញ្ញសុវណ្ណស្ស កុម្ភឹ ឧទ្ធរិត្វា រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឯតទវោច អលមេត្តាវតា មហារាជ កតមេត្តាវតា មហារាជាតិ។ រាជា មហាសុទស្សនោ ឯវមាហ អលមេត្តាវតា គហបតិ កតមេត្តាវតា គហបតិ បូជិតមេត្តាវតា គហបតីតិ។ រញ្ញោ  អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ គហបតិរតនំ បាតុរហោសិ។

[៨] បុន ចបរំ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស បរិនាយករតនំ បាតុរហោសិ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បដិពលោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបយ្យាបេតព្វំ ឧបេយ្យាបេតុំ អបេយ្យាបេតព្វំ អបេយ្យាបេតុំ [ឱ.ម. ឧបយាបេតព្វំ ឧបយាបេតុំ អបយាបេតព្វំ អបយាបេតុំ។] ឋបេតព្វំ ឋបេតុំ។ សោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហ  អប្បោស្សុក្កោ ត្វំ ទេវ ហោហិ អហមនុសាសិស្សាមីតិ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ឯវរូបំ បរិនាយករតនំ បាតុរហោសិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមេហិ សត្តហិ រតនេហិ សមន្នាគតោ អហោសិ។

[៩] រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ចតូហិ ឥទ្ធីហិ សមន្នាគតោ ហោតិ [ឱ. ម. អហោសិ។]។ កតមាហិ ចតូហិ ឥទ្ធីហិ។ ឥធានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ អភិរូបោ អហោសិ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ អតិវិយ អញ្ញេហិ មនុស្សេហិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមាយ បឋមាយ ឥទ្ធិយា សមន្នាគតោ អហោសិ។

[១០] បុន ចបរំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ទីឃាយុកោ អហោសិ ចិរដ្ឋិតិកោ អតិវិយ អញ្ញេហិ មនុស្សេហិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមាយ ទុតិយាយ ឥទ្ធិយា សមន្នាគតោ អហោសិ។

[១១] បុន ចបរំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ អប្បាពាធោ អហោសិ អប្បាតង្កោ សមវេបាកិនិយា គហណិយា សមន្នាគតោ នាតិសីតាយ នាច្ចុណ្ហាយ អតិវិយ អញ្ញេហិ មនុស្សេហិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមាយ តតិយាយ ឥទ្ធិយា សមន្នាគតោ អហោសិ។

[១២] បុន ចបរំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ បិយោ អហោសិ មនាបោ។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ បិតា បុត្តានំ បិយោ ហោតិ មនាបោ ឯវមេវ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ បិយោ អហោសិ មនាបោ។ រញ្ញោ បន អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ព្រាហ្មណគហបតិកា បិយា អហេសុំ មនាបា។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ បិតុ បុត្តា បិយា ហោន្តិ មនាបា ឯវមេវ ខោ អានន្ទ រញ្ញោបិ មហាសុទស្សនស្ស ព្រាហ្មណគហបតិកា បិយា អហេសុំ មនាបា។ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ចតុរង្គិនិយា សេនាយ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យាសិ។ អថខោ អានន្ទ ព្រាហ្មណគហបតិកា រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ  អតរមានោ ទេវ យាហិ យថា តំ មយំ ចិរតរំ បស្សេយ្យាមាតិ។ រាជាបិ អានន្ទ មហាសុទស្សនោ សារថឹ អាមន្តេសិ  អតរមានោ សារថិ រថំ បេសេហិ យថា អហំ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ចិរតរំ បស្សេយ្យន្តិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមាយ ចតុត្ថាយា ឥទ្ធិយា សមន្នាគតោ អហោសិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ឥមាហិ ចតូហិ ឥទ្ធីហិ សមន្នាគតោ អហោសិ។

[១៣] អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ  យន្នូនាហំ ឥមាសុ តាលន្តរិកាសុ ធនុសតេ ធនុសតេ បោក្ខរណិយោ មាបេយ្យន្តិ។ មាបេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តាសុ តាលន្តរិកាសុ ធនុសតេ ធនុសតេ បោក្ខរណិយោ។ តា ខោ បនានន្ទ បោក្ខរណិយោ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឥដ្ឋកាហិ ចិតា អហេសុំ  ឯកា ឥដ្ឋកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា។ តាសុ ខោ បនានន្ទ បោក្ខរណីសុ ចត្តារិ [ឱ.ម. ចត្តារិ ចត្តារីតិ អាមេណ្ឌិតំ ទិស្សតិ។] សោបាណានិ អហេសុំ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឯកំ សោបាណំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ សោវណ្ណមយស្ស សោបាណស្ស សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយស្ស សោបាណស្ស រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ វេឡុរិយមយស្ស សោបាណស្ស វេឡុរិយមយា ថម្ភា អហេសុំ ផលិកមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ផលិកមយស្ស សោបាណស្ស ផលិកមយា ថម្ភា អហេសុំ វេឡុរិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ តា ខោ បនានន្ទ បោក្ខរណិយោ ទ្វីហិ វេទិកាហិ បរិក្ខិត្តា អហេសុំ ឯកា វេទិកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា។ សោវណ្ណមយាយ វេទិកាយ សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយាយ វេទិកាយ រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ អថខោ អានន្ទ  រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ឥមាសុ បោក្ខរណីសុ ឯវរូបំ មាលំ រោបាបេយ្យំ ឧប្បលំ បទុមំ កុមុទំ បុណ្ឌរីកំ សព្វោតុកំ សព្វជនស្ស អនាវដ្តន្តិ [ឱ. អនាបារន្តិ]។ រោបាបេសិ ខោ  អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តាសុ បោក្ខរណីសុ ឯវរូបំ មាលំ ឧប្បលំ បទុមំ កុមុទំ បុណ្ឌរីកំ សព្វោតុកំ សព្វជនស្ស អនាវដំ្ត។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ឥមាសំ បោក្ខរណីនំ តីរេ នហាបកេ បុរិសេ ឋបេយ្យំ យេ អាគតាគតំ ជនំ នហាបេស្សន្តីតិ។ ឋបេសិ [ម. បដ្ឋបេសិ។] ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តាសំ បោក្ខរណីនំ តីរេ នហាបកេ បុរិសេ យេ អាគតាគតំ ជនំ នហាបេសុំ។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ឥមាសំ បោក្ខរណីនំ តីរេ ឯវរូបំ ទានំ បដ្ឋបេយ្យំ អន្នំ អន្នត្ថិកស្ស បានំ បានត្ថិកស្ស វត្ថំ វត្ថត្ថិកស្ស យានំ យានត្ថិកស្ស សយនំ សយនត្ថិកស្ស ឥត្ថឹ ឥត្ថិត្ថិកស្ស [ឱ. ឥត្ថត្ថិកស្ស។] ហិរញ្ញំ ហិរញ្ញត្ថិកស្ស សុវណ្ណំ សុវណ្ណត្ថិកស្សាតិ។ បដ្ឋបេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តាសំ បោក្ខរណីនំ តីរេ ឯវរូបំ ទានំ អន្នំ អន្នត្ថិកស្ស បានំ បានត្ថិកស្ស វត្ថំ វត្ថត្ថិកស្ស យានំ យានត្ថិកស្ស សយនំ សយនត្ថិកស្ស ឥត្ថឹ ឥត្ថិត្ថិកស្ស ហិរញ្ញំ ហិរញ្ញត្ថិកស្ស សុវណ្ណំ សុវណ្ណត្ថិកស្សាតិ។

[១៤] អថខោ អានន្ទ ព្រាហ្មណគហបតិកា បហូតំ សាបតេយ្យំ អាទាយ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ ឥទំ ទេវ បហូតំ សាបតេយ្យំ ទេវស្សេវ [ឱ. ទេវយេវ។] ឧទ្ទិស្ស អាភតំ តំ ទេវោ បដិគ្គណ្ហាតូតិ។ អលំ ភោ មមមិទំ [ម. មមបិទំ។] បហូតំ សាបតេយ្យំ ធម្មិកេន ពលិនា អភិសង្ខតំ តំ វោ ហោតុ ឥតោ ច ភិយ្យោ ហរថាតិ។ តេ រញ្ញា បដិក្ខិត្តា ឯកមន្តំ អបក្កម្ម ឯវំ សមចិន្តេសុំ ន ខោ ឯវំ [ឱ. ឯតំ។] អម្ហាកំ បដិរូបំ យំ ឥមានិ [ឱ. យំ មយំ ឥមានិ។] សាបតេយ្យានិ បុនទេវ សកានិ ឃរានិ បដិហារេយ្យាម [ឱ. បដិហារាម។] យន្នូន មយំ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស និវេសនំ មាបេយ្យាមាតិ។ តេ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ និវេសនំ តេ ទេវ មាបេយ្យាមាតិ [ឱ. មាបេស្សាមាតិ។]។ អធិវាសេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តុណ្ហីភាវេន។

[១៥] អថខោ អានន្ទ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ វិស្សកម្មំ [ម. វិសុកម្មំ។] ទេវបុត្តំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម វិស្សកម្ម រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស និវេសនំ មាបេហិ ធម្មំ នាម បាសាទន្តិ។ ឯវំ ភទ្ទំ តវាតិ ខោ អានន្ទ វិស្សកម្មោ ទេវបុត្តោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បដិស្សុណិត្វា សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ទេវេសុ តាវត្តឹសេសុ អន្តរហិតោ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស បុរតោ បាតុរហោសិ។ អថខោ អានន្ទ វិស្សកម្មោ ទេវបុត្តោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឯតទវោច និវេសនំ តេ ទេវ មាបេស្សាមិ ធម្មំ នាម បាសាទន្តិ។ អធិវាសេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ តុណ្ហីភាវេន។ មាបេសិ ខោ អានន្ទ វិស្សកម្មោ ទេវបុត្តោ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស និវេសនំ ធម្មំ នាម បាសាទំ។ ធម្មោ អានន្ទ បាសាទោ បុរត្ថិមេន ច បច្ឆិមេន ច យោជនំ អាយាមេន អហោសិ ឧត្តរេន ច ទក្ខិណេន ច អឌ្ឍយោជនំ វិត្ថារេន។ ធម្មស្ស អានន្ទ បាសាទស្ស តិបោរិសំ ឧច្ចតរេន វត្ថុំ ចិតំ អហោសិ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឥដ្ឋកាហិ ឯកា ឥដ្ឋកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា។ ធម្មស្ស អានន្ទ បាសាទស្ស ចតុរាសីតិ ថម្ភសហស្សានិ អហេសុំ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឯកោ ថម្ភោ សោវណ្ណមយោ ឯកោ រូបិយមយោ ឯកោ វេឡុរិយមយោ ឯកោ ផលិកមយោ។ ធម្មោ អានន្ទ បាសាទោ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ផលកេហិ សន្ថតោ អហោសិ ឯកំ ផលកំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ ធម្មស្ស អានន្ទ បាសាទស្ស ចតុវីសតិ សោបាណានិ អហេសុំ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឯកំ សោបាណំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ សោវណ្ណមយស្ស សោបាណស្ស សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយស្ស សោបាណស្ស រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ វេឡុរិយមយស្ស សោបាណស្ស វេឡុរិយមយា ថម្ភា អហេសុំ ផលិកមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ផលិកមយស្ស សោបាណស្ស ផលិកមយា ថម្ភា អហេសុំ វេឡុរិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ធម្មេ អានន្ទ បាសាទេ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ អហេសុំ ចតុន្នំ វណ្ណានំ  ឯកំ កូដាគារំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ សោវណ្ណមយេ កូដាគារេ រូបិយមយោ បល្លង្កោ បញ្ញត្តោ អហោសិ។ រូបិយមយេ កូដាគារេ សោវណ្ណមយោ បល្លង្កោ បញ្ញត្តោ អហោសិ។ វេឡុរិយមយេ កូដាគារេ ទន្តមយោ បល្លង្កោ បញ្ញត្តោ អហោសិ។ ផលិកមយេ កូដាគារេ មសារគល្លមយោ បល្លង្កោ បញ្ញត្តោ អហោសិ។ សោវណ្ណមយស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ រូបិយមយោ តាលោ ឋិតោ អហោសិ តស្ស រូបិយមយោ ខន្ធោ សោវណ្ណមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ រូបិយមយស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ សោវណ្ណមយោ តាលោ ឋិតោ អហោសិ តស្ស សោវណ្ណមយោ ខន្ធោ រូបិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ វេឡុរិយមយស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ ផលិកមយោ តាលោ ឋិតោ អហោសិ តស្ស ផលិកមយោ ខន្ធោ វេឡុរិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ ផលិកមយស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ វេឡុរិយមយោ តាលោ ឋិតោ អហោសិ តស្ស វេឡុរិយមយោ ខន្ធោ ផលិកមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។

[១៦] អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ  យន្នូនាហំ មហាវិយូហស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ សព្វសោវណ្ណមយំ តាលវនំ មាបេយ្យំ យត្ថ ទិវាវិហារំ និសីទិស្សាមីតិ។ មាបេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ មហាវិយូហស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ សព្វសោវណ្ណមយំ តាលវនំ យត្ថ ទិវាវិហារំ និសីទិ។ ធម្មោ អានន្ទ  បាសាទោ ទ្វីហិ វេទិកាហិ បរិក្ខិត្តោ អហោសិ ឯកា វេទិកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា។ សោវណ្ណមយាយ វេទិកាយ សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយាយ វេទិកាយ រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ធម្មោ អានន្ទ បាសាទោ ទ្វីហិ កិង្កណិកជាលេហិ [ឱ. កិង្កណិកជាលាហិ។] បរិក្ខិត្តោ អហោសិ  ឯកំ ជាលំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបិយមយំ។ សោវណ្ណមយស្ស ជាលស្ស រូបិយមយា កិង្កណិកា [១.២. ឱ. កិង្កណិយោ។] អហេសុំ។ រូបិយមយស្ស ជាលស្ស សោវណ្ណមយា កិង្កណិកា [២] អហេសុំ។ តេសំ ខោ អានន្ទ កិង្កណិកជាលានំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនិយោ ច កម្មនិយោ ច មទនិយោ ច។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ បញ្ចង្គិកស្ស តុរិយស្ស សុវិនីតស្ស សុប្បដិតាឡិតស្ស កុសលេហិ សុសមន្នាហតស្ស សទ្ទោ ហោតិ វគ្គូ ច រជនិយោ ច កម្មនិយោ ច មទនិយោ ច ឯវមេវ ខោ អានន្ទ តេសំ កិង្កណិកជាលានំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនិយោ ច កម្មនិយោ ច មទនិយោ ច។ យេ ខោ បនានន្ទ តេន សមយេន កុសាវតិយា រាជធានិយា ធុត្តា អហេសុំ សោណ្ឌា បិបាសា តេ តេសំ កិង្កណិកជាលានំ វាតេរិតានំ សទ្ទេន បរិចារេសុំ។ និដ្ឋិតោ ខោ អានន្ទ [ឱ. បនានន្ទ។] ធម្មោ បាសាទោ ទុទ្ទិក្ខោ អហោសិ មុសតិ ចក្ខូនិ។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ វស្សានំ បច្ឆិមេ មាសេ សរទសមយេ វិសុទ្ធេ ឧបវិទ្ធេ វិគតវលាហកេ [ឱ.ម. វិទ្ធេ វិគតវលាហកេ។] ទេវេ អាទិច្ចោ នភំ អព្ភុស្សក្កមានោ [ឱ. អព្ភុស្សក្កមានោ។ ម. អព្ភុគ្គមមានោ។] ទុទ្ទិក្ខោ អហោសិ មុសតិ ចក្ខូនិ ឯវមេវ ខោ អានន្ទ ធម្មោ បាសាទោ ទុទ្ទិក្ខោ អហោសិ មុសតិ ចក្ខូនិ។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ  យន្នូនាហំ ធម្មស្ស បាសាទស្ស បុរតោ ធម្មំ នាម បោក្ខរណឹ មាបេយ្យន្តិ។ មាបេសិ ខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ធម្មស្ស បាសាទស្ស បុរតោ ធម្មំ នាម បោក្ខរណឹ។ ធម្មា អានន្ទ បោក្ខរណី បុរត្ថិមេន ច បច្ឆិមេន ច យោជនំ អាយាមេន អហោសិ [ឱ. អាយាមេន ច អហោសិ។] ឧត្តរេន ច ទក្ខិណេន ច អឌ្ឍយោជនំ វិត្ថារេន។ ធម្មា អានន្ទ បោក្ខរណី ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឥដ្ឋកាហិ ចិតា អហោសិ ឯកា ឥដ្ឋកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា។ ធម្មាយ អានន្ទ [ឱ. ធម្មាយ ច អានន្ទ។] បោក្ខរណិយា ចតុវីសតិសោបាណានិ អហេសុំ ចតុន្នំ វណ្ណានំ ឯកំ សោបាណំ សោវណ្ណមយំ ឯកំ រូបបិយមយំ ឯកំ វេឡុរិយមយំ ឯកំ ផលិកមយំ។ សោវណ្ណមយស្ស សោបាណស្ស សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយស្ស សោបាណស្ស រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ វេឡុរិយមយស្ស សោបាណស្ស វេឡុរិយមយា ថម្ភា អហេសុំ ផលិកមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ផលិកមយស្ស សោបាណស្ស ផលិកមយា ថម្ភា អហេសុំ វេឡុរិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ធម្មា អានន្ទ បោក្ខរណី ទ្វីហិ វេទិកាហិ បរិក្ខិត្តា អហោសិ  ឯកា វេទិកា សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា។ សោវណ្ណមយា វេទិកា សោវណ្ណមយា ថម្ភា អហេសុំ រូបិយមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ រូបិយមយាយ វេទិកាយ រូបិយមយា ថម្ភា អហេសុំ សោវណ្ណមយា សុចិយោ ច ឧណ្ហីសញ្ច។ ធម្មា អានន្ទ បោក្ខរណី សត្តហិ តាលបន្តីហិ បរិក្ខិត្តា អហោសិ ឯកា តាលបន្តិ សោវណ្ណមយា ឯកា រូបិយមយា ឯកា វេឡុរិយមយា ឯកា ផលិកមយា ឯកា លោហិតង្កមយា ឯកា មសារគល្លមយា ឯកា សព្វរតនមយា។ សោវណ្ណមយស្ស តាលស្ស សោវណ្ណមយោ ខន្ធោ អហោសិ រូបិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ រូបិយមយស្ស តាលស្ស រូបិយមយោ ខន្ធោ អហោសិ សោវណ្ណមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ វេឡុរិយមយស្ស តាលស្ស វេឡុរិយមយោ ខន្ធោ អហោសិ ផលិកមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ ផលិកមយស្ស តាលស្ស ផលិកមយោ ខន្ធោ អហោសិ វេឡុរិយមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ លោហិតង្កមយស្ស តាលស្ស លោហិតង្កមយោ ខន្ធោ អហោសិ មសារគល្លមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ មសារគល្លមយស្ស តាលស្ស មសារគល្លមយោ ខន្ធោ អហោសិ លោហិតង្កមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ សព្វរតនមយស្ស តាលស្ស សព្វរតនមយោ ខន្ធោ អហោសិ សព្វរតនមយានិ បត្តានិ ច ផលានិ ច។ តាសំ ខោ បនានន្ទ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនិយោ ច កម្មនិយោ [ម. ខមនិយោ។] ច មទនិយោ ច។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ បញ្ចង្គិកស្ស តុរិយស្ស សុវិនីតស្ស សុប្បដិតាឡិតស្ស កុសលេហិ សមន្នាហតស្ស សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនីយោ ច កម្មនិយោ ច មទនិយោ ច ឯវមេវ ខោ អានន្ទ តាសំ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទោ អហោសិ វគ្គូ ច រជនិយោ ច កម្មនិយោ ច មទនិយោ ច។ យេ ខោ បនានន្ទ តេន សមយេន កុសាវតិយា រាជធានិយា ធុត្តា អហេសុំ សោណ្ឌា បិបាសា តេ តាសំ តាលបន្តីនំ វាតេរិតានំ សទ្ទេន បរិចារេសុំ។ និដ្ឋិតេ ខោ បនានន្ទ ធម្មេ បាសាទេ និដ្ឋិតាយ ច ធម្មាយ បោក្ខរណិយា [ឱ. ធម្មេ ច បាសាទេ ធម្មាយ ច បោក្ខរណិយា។] រាជា មហាសុទស្សនោ យេ ខោ បនានន្ទ តេន [ឱ. យេ តេន។] សមយេន សមណេសុ វា សមណសម្មតា ព្រាហ្មណេសុ វា ព្រាហ្មណសម្មតា តេ សព្វកាមេហិ សន្តប្បេត្វា ធម្មំ បាសាទំ អភិរូហីតិ [ឱ. អភិរូហិ]។

បឋមភាណវារំ។

[១៧] អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ កិស្ស នុ ខោ មេ ឥទំ កម្មស្ស ផលំ កិស្ស កម្មស្ស វិបាកោ យេនាហំ ឯតរហិ ឯវំមហិទ្ធិកោ ឯវំមហានុភាវោតិ។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ តិណ្ណំ ខោ មេ ឥទំ កម្មានំ ផលំ តិណ្ណំ កម្មានំ វិបាកោ យេនាហំ ឯតរហិ ឯវំមហិទ្ធិកោ ឯវំមហានុភាវោ សេយ្យថីទំ ទានស្ស ទមស្ស សញ្ញមស្សាតិ [ឱ.ម. សំយមស្សាតិ។]។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ យេន មហាវិយូហំ កូដាគារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មហាវិយូហស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារេ ឋិតោ ឧទានំ ឧទានេសិ តិដ្ឋ កាមវិតក្ក តិដ្ឋ ព្យាបាទវិតក្ក តិដ្ឋ វិហឹសាវិតក្ក ឯត្តាវតា កាមវិតក្ក ឯត្តាវតា ព្យាបាទវិតក្ក ឯត្តាវតា វិហឹសាវិតក្កាតិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ មហាវិយូហំ កូដាគារំ បវិសិត្វា សោវណ្ណមយេ បល្លង្កេ និសិន្នោ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ បីតិយា ច វិរាគា ឧបេក្ខកោ ច វិហាសិ សតោ សម្បជានោ សុខញ្ច កាយេន បដិសំវេទេសិ យន្តំ អរិយា អាចិក្ខន្តិ  ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារីតិ តតិយជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេ វ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ។

[១៨] អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ មហាវិយូហា កូដាគារា និក្ខមិត្វា សោវណ្ណមយំ កូដាគារំ បវិសិត្វា រូបិយមយេ បល្លង្កេ និសិន្នោ មេត្តាសហគតេន ចេតសា ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហាសិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ មេត្តាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហាសិ។ ករុណាសហគតេន ចេតសា។ មុទិតាសហគតេន ចេតសា។ ឧបេក្ខាសហគតេន ចេតសា ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហាសិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ។ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ ឧបេក្ខាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហាសិ។

[១៩] រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ចតុរាសីតិនគរសហស្សានិ អហេសុំ កុសាវតីរាជធានី បមុខានិ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានិ អហេសុំ ធម្មប្បាសាទប្បមុខានិ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ អហេសុំ មហាវិយូហកូដាគារប្បមុខានិ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានិ អហេសុំ សោវណ្ណមយានិ រូបិយមយានិ ទន្តមយានិ មសារគល្លមយានិ គោណកត្ថតានិ បដិកត្ថតានិ បដលិកត្ថតានិ កទ្ទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទានិ [ឱ. កទលិមិគបច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទនានិ។] ឧភតោលោហិតកុបធានានិ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ អហេសុំ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ ឧបោសថនាគរាជប្បមុខានិ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានិ អហេសុំ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វលាហកអស្សរាជប្បមុខានិ ចតុរាសីតិរថសហស្សានិ អហេសុំ សីហចម្មបរិវារានិ ព្យគ្ឃចម្មបរិវារានិ ទីបិចម្មបរិវារានិ បណ្ឌុកម្ពលបរិវារានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វេជយន្តរថប្បមុខានិ ចតុរាសីតិមណិសហស្សានិ អហេសុំ មណិរតនប្បមុខានិ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានិ អហេសុំ សុភទ្ទាទេវីបមុខានិ ចតុរាសីតិគហបតិសហស្សានិ អហេសុំ គហបតិរតនប្បមុខានិ ចតុរាសីតិខត្តិយសហស្សានិ អហេសុំ អនុយន្តានិ [ឱ. អនុយុត្តានិ។] បរិនាយករតនប្បមុខានិ ចតុរាសីតិធេនុសហស្សានិ អហេសុំ ទុហសន្ទនានិ កំសុបធារណានិ [ឱ. ទុកូលសន្ទនានិ កំសូបធារណានិ។] ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានិ អហេសុំ ខោមសុខុមានំ កប្បាសិកសុខុមានំ កោសេយ្យសុខុមានំ កម្ពលសុខុមានំ។ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានិ [ឱ. រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្សាតិ បាឋា ន ទិស្សន្តិ។] អហេសុំ សាយំ បាតំ ភត្តាភិហារោ អភិហរយិត្ថ។

[២០] តេន ខោ បនានន្ទ សមយេន រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សាយំ បាតំ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆន្តិ។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឯតទហោសិ ឥមានិ ខោ មេ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សាយំ បាតំ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆន្តិ យន្នូន វស្សសតស្ស វស្សសតស្ស អច្ចយេន ទ្វេចត្តាឡីសំ ទ្វេចត្តាឡីសំ នាគសហស្សានិ សកឹ សកឹ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆេយ្យុន្តិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ បរិនាយករតនំ អាមន្តេសិ ឥមានិ ខោ មេ សម្ម បរិនាយករតន ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សាយំ បាតំ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆន្តិ តេនហិ សម្ម បរិនាយករតន វស្សសតស្ស វស្សសតស្ស អច្ចយេន ទ្វេចត្តាឡីសំ ទ្វេចត្តាឡីសំ នាគសហស្សានិ សកឹ សកឹ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆន្តូតិ។ ឯវំ ទេវាតិ អានន្ទ [ឱ.ម. ឯវំ ទេវាតិ ខោ អានន្ទ។] បរិនាយករតនំ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស បច្ចស្សោសិ។ អថខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស អបរេន សមយេន វស្សសតស្ស វស្សសតស្ស អច្ចយេន ទ្វេចត្តាឡីសំ ទ្វេចត្តាឡីសំ នាគសហស្សានិ សកឹ សកឹ ឧបដ្ឋានំ អាគមឹសុ។ អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទាយ ទេវិយា ពហុន្នំ វស្សានំ ពហុន្នំ វស្សសតានំ ពហុន្នំ វស្សសហស្សានំ [ឱ. វស្សសតសហស្សានំ។] អច្ចយេន ឯតទហោសិ ចិរំ ទិដ្ឋោ ខោ មេ រាជា មហាសុទស្សនោ យន្នូនាហំ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យន្តិ។ អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទា ទេវី ឥត្ថាគារំ អាមន្តេសិ ឯថ តុម្ហេ សីសន្នហាយថ បីតានិ វត្ថានិ បារុបថ ចិរំ ទិដ្ឋោ នោ រាជា មហាសុទស្សនោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យាមាតិ [ឱ.ម. ឧបសង្កមិស្សាមាតិ។]។ ឯវំ អយ្យេតិ ខោ អានន្ទ ឥត្ថាគារំ សុភទ្ទាយ ទេវិយា បដិស្សុណិត្វា សីសន្នហាយិត្វា បីតានិ វត្ថានិ បារុបិត្វា យេន សុភទ្ទា ទេវី តេនុបសង្កមិ។ អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទា ទេវី បរិនាយករតនំ អាមន្តេសិ  កប្បេហិ សម្ម បរិនាយករតន ចតុរង្គិនឹ សេនំ ចិរំ ទិដ្ឋោ នោ រាជា មហាសុទស្សនោ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យាមាតិ។ ឯវំ ទេវីតិ ខោ អានន្ទ បរិនាយករតនំ សុភទ្ទាយ ទេវិយា បដិស្សុណិត្វា ចតុរង្គិនឹ សេនំ កប្បាបេត្វា សុភទ្ទាយ ទេវិយា បដិវេទេសិ  កប្បិតា ខោ ទេវិ ចតុរង្គិនី សេនា យស្សទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទា ទេវី ចតុរង្គិនិយា សេនាយ សទ្ធឹ ឥត្ថាគារេន យេន ធម្មោ បាសាទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ធម្មំ បាសាទំ អភិរុហិត្វា យេន មហាវិយូហំ កូដាគារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មហាវិយូហស្ស កូដាគារស្ស ទ្វារពាហំ អាលម្ពិត្វា អដ្ឋាសិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ សទ្ទំ សុត្វា [ឱ. សទ្ទំ សុត្វាតិ ន ទិស្សតិ។] កិន្នុ ខោ សោ [ឱ.ម. សោតិ នត្ថិ។] មហតោ វិយ ជនកាយស្ស សទ្ទោតិ មហាវិយូហា កូដាគារា និក្ខមន្តោ អទ្ទស សុភទ្ទំ ទេវឹ ទ្វារពាហំ អាលម្ពិត្វា ឋិតំ ទិស្វា សុភទ្ទំ ទេវឹ ឯតទវោច ឯត្ថេវ ទេវិ តិដ្ឋ មា បាវិសីតិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ អញ្ញតរំ បុរិសំ អាមន្តេសិ  ឯហិ ត្វំ អម្ភោ បុរិស មហាវិយូហា កូដាគារា សោវណ្ណមយំ បល្លង្កំ នីហរិត្វា សព្វសោវណ្ណមយេ តាលវនេ បញ្ញបេហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ អានន្ទ សោ បុរិសោ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស បដិស្សុត្វា មហាវិយូហា កូដាគារា សោវណ្ណមយំ បល្លង្កំ នីហរិត្វា សព្វសោវណ្ណមយេ តាលវនេ បញ្ញបេសិ។ អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ទក្ខិណេន បស្សេន សីហសេយ្យំ កប្បេសិ បាទេន បាទំ អច្ចាធាយ សតោ សម្បជានោ។

[២១] អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទាយ ទេវិយា ឯតទហោសិ វិប្បសន្នានិ ខោ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស ឥន្ទ្រិយានិ បរិសុទ្ធានិ [ឱ.ម. បរិសុទ្ធា។] ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ មា ហេវ ខោ រាជា មហាសុទស្សនោ កាលមកាសីតិ។ រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឯតទវោច ឥមានិ តេ [ឱ. ឥមានិ ខោ តេ។] ទេវ ចតុរាសីតិនគរសហស្សានិ កុសាវតីរាជធានីបមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានិ ធម្មប្បាសាទប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ មហាវិយូហកូដាគារប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានិ សោវណ្ណមយានិ រូបិយមយានិ ទន្តមយានិ មសារគល្លមយានិ [ឱ.ម. សារមយានិ។] គោណកត្ថតានិ បដិកត្ថតានិ [ឱ. បដិកត្ថតានីតិ ន ទិស្សតិ។] បដលិកត្ថតានិ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទានិ [ឱ. កទលិមិគបច្ចត្ថរណានិ សខត្តរច្ឆទនានិ។] ឧភតោលោហិតកុបធានានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ ឧបោសថនាគរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ  ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វលាហកអស្សរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិរថសហស្សានិ សីហចម្មបរិវារានិ ព្យគ្ឃចម្មបរិវារានិ ទីបិចម្មបរិវារានិ បណ្ឌុកម្ពលបរិវារានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វេជយន្តរថប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិមណិសហស្សានិ មណិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានិ ឥត្ថីរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិគហបតិសហស្សានិ គហបតិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិខត្តិយសហស្សានិ អនុយន្តានិ បរិនាយករតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិធេនុសហស្សានិ ទុហសន្ទនានិ កំសុបធារណានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានិ ខោមសុខុមានំ កប្បាសិកសុខុមានំ កោសេយ្យសុខុមានំ កម្ពលសុខុមានំ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានិ សាយំ បាតំ ភត្តាភិហារោ អភិហរយិត្ថ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ ជនេហិ ជីវិតេ អបេក្ខំ ករោហីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ សុភទ្ទំ ទេវឹ ឯតទវោច ទីឃរត្តំ ខោ មំ ត្វំ ទេវិ ឥដ្ឋេហិ កន្តេហិ មនាបេហិ [ម. កន្តេហិ បិយេហិ មនាបេហិ។] សមុទាចរិត្វា អថ ច បន មំ ត្វំ បច្ឆិមេ កាលេ អនិដ្ឋេហិ អកន្តេហិ អមនាបេហិ សមុទាចរសីតិ។ កថញ្ច ហិ តំ ទេវ សមុទាចរាមីតិ។ ឯវំ ខោ មំ ត្វំ ទេវិ សមុទាចរ សព្វេហេវ បិយេហិ [ឱ. សមុទាចរ សព្វេហេវ ទេវ បិយេហិ។ ម. សមុទាចរសិ សព្វេហេវ ទេវ បិយេហិ។] មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ មា ខោ ត្វំ ទេវ សាបេក្ខោ កាលមកាសិ ទុក្ខា សាបេក្ខស្ស កាលកិរិយា គរហិតា ច សាបេក្ខស្ស កាលកិរិយា ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិនគរសហស្សានិ កុសាវតីរាជធានីបមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានិ។បេ។ មា អកាសិ ឥមានិ តេ  ទេវ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ។បេ។ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានិ សោវណ្ណមយានិ រូបិយមយានិ ទន្តមយានិ មសារគល្លមយានិ គោណកត្ថតានិ បដិកត្ថតានិ បដលិកត្ថតានិ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទានិ ឧភតោលោហិតកុបធានានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ ឧបោសថនាគរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វលាហកអស្សរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិរថសហស្សានិ សីហចម្មបរិវារានិ ព្យគ្ឃចម្មបរិវារានិ ទីបិចម្មបរិវារានិ បណ្ឌុកម្ពលបរិវារានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វេជយន្តរថប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិមណិសហស្សានិ មណិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានិ សុភទ្ទាទេវីបមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិគហបតិសហស្សានិ គហបតិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិខត្តិយសហស្សានិ អនុយន្តានិ បរិនាយករតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិធេនុសហស្សានិ ទុហសន្ទនានិ កំសុបធារណានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានិ ខោមសុខុមានំ កប្បាសិកសុខុមានំ កោសេយ្យសុខុមានំ កម្ពលសុខុមានំ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានិ សាយំ បាតំ ភត្តាភិហារោ អភិហរយិត្ថ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អានន្ទ សុភទ្ទា ទេវី បរោទិ អស្សូនិ បវត្តេសិ។ អថខោ អានន្ទ សុភទ្ទា ទេវី អស្សូនិ បមជ្ជិត្វា រាជានំ មហាសុទស្សនំ ឯតទវោច សព្វេហេវ ទេវ បិយេហិ មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ មា ខោ ត្វំ ទេវ សាបេក្ខោ កាលមកាសិ ទុក្ខា សាបេក្ខស្ស កាលកិរិយា គរហិតា ច សាបេក្ខស្ស កាលកិរិយា ឥមានិ ខោ តេ ទេវ ចតុរាសីតិនគរសហស្សានិ កុសាវតីរាជធានីបមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានិ ធម្មប្បាសាទប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ មហាវិយូហកូដាគារប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានិ សោវណ្ណមយានិ រូបិយមយានិ ទន្តមយានិ មសារគល្លមយានិ គោណកត្ថតានិ បដិកត្ថតានិ បដលិកត្ថតានិ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទានិ ឧភតោលោហិតកុបធានានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ ឧបោសថនាគរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ  ទេវ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វលាហកអស្សរាជប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិរថសហស្សានិ សីហចម្មបរិវារានិ ព្យគ្ឃចម្មបរិវារានិ ទីបិចម្មបរិវារានិ បណ្ឌុកម្ពលបរិវារានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វេជយន្តរថប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិមណិសហស្សានិ មណិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានិ ឥត្ថីរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ  ទេវ ចតុរាសីតិគហបតិសហស្សានិ គហបតិរតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិខត្តិយសហស្សានិ អនុយន្តានិ បរិនាយករតនប្បមុខានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិធេនុសហស្សានិ ទុហសន្ទនានិ កំសុបធារណានិ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានិ ខោមសុខុមានំ កប្បាសិកសុខុមានំ កោសេយ្យសុខុមានំ កម្ពលសុខុមានំ ឯត្ថ ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសិ ឥមានិ តេ ទេវ ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានិ សាយំ បាតំ ភត្តាភិហារោ អភិហរយិត្ថ ឯត្ថ  ទេវ ឆន្ទំ បជហ ជីវិតេ អបេក្ខំ មា អកាសីតិ។

[២២] អថខោ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ ន ចិរំយេវ [ឱ.ម. នចិរស្សេវ។] កាលមកាសិ។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ គហបតិស្ស វា គហបតិបុត្តស្ស វា មនុញ្ញំ ភោជនំ ភុត្តាវិស្ស ភត្តសម្មទោ ហោតិ ឯវមេវ ខោ អានន្ទ រញ្ញោ មហាសុទស្សនស្ស មារណន្តិកា វេទនា អហោសិ។ កាលកតោ ច អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ សុគតឹ ព្រហ្មលោកំ ឧបបជ្ជិ។ រាជា អានន្ទ មហាសុទស្សនោ ចតុរាសីតិវស្សសហស្សានិ កុមារកីឡំ កីឡិ ចតុរាសីតិវស្សសហស្សានិ ឱបរជ្ជំ ការេសិ ចតុរាសីតិវស្សសហស្សានិ រជ្ជំ ការេសិ ចតុរាសីតិវស្សសហស្សានិ គីហិ ភូតោ ធម្មេ បាសាទេ ព្រហ្មចរិយំ អាចរិ [ឱ. ចរំ។]។ សោ ចត្តារោ ព្រហ្មវិហារេ ភាវេត្វា កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា ព្រហ្មលោកុបគោ អហោសិ។

[២៣] សិយា នុ ខោ បនានន្ទ [ឱ. សិយា ខោ បន តេ អានន្ទ។] ឯវមស្ស អញ្ញោ នូន តេន សមយេន រាជា មហាសុទស្សនោ អហោសីតិ ន ខោ បនេតំ អានន្ទ ឯវំ ទដ្ឋព្វំ អហំ តេន សមយេន រាជា មហាសុទស្សនោ អហោសឹ មម តានិ ចតុរាសីតិនគរសហស្សានិ កុសាវតីរាជធានីបមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានិ ធម្មប្បាសាទប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានិ មហាវិយូហកូដាគារប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានិ សោវណ្ណមយានិ រូបិយមយានិ ទន្តមយានិ មសារគល្លមយានិ គោណកត្ថតានិ បដិកត្ថតានិ បដលិកត្ថតានិ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណានិ សឧត្តរច្ឆទានិ ឧភតោលោហិតកុបធានានិ មម តានិ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ ឧបោសថនាគរាជប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វលាហកអស្សរាជប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិរថសហស្សានិ សីហចម្មបរិវារានិ ព្យគ្ឃចម្មបរិវារានិ ទីបិចម្មបរិវារានិ បណ្ឌុកម្ពលបរិវារានិ សោវណ្ណាលង្ការានិ សោវណ្ណធជានិ ហេមជាលប្បដិច្ឆន្នានិ វេជយន្តរថប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិមណិសហស្សានិ មណិរតនប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានិ សុភទ្ទាទេវីបមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិគហបតិសហស្សានិ គហបតិរតនប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិខត្តិយសហស្សានិ អនុយន្តានិ បរិនាយករតនប្បមុខានិ មម តានិ ចតុរាសីតិធេនុសហស្សានិ ទុហសន្ទនានិ កំសុបធារណានិ មម តានិ ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានិ ខោមសុខុមានំ កប្បាសិកសុខុមានំ កោសេយ្យសុខុមានំ កម្ពលសុខុមានំ មម តានិ ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានិ សាយំ បាតំ ភត្តាភិហារោ អភិហរយិត្ថ តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិនគរសហស្សានំ ឯកញ្ញេវ តំ នគរំ ហោតិ យំ តេន សមយេន អជ្ឈាវសាមិ យទិទំ កុសាវតី រាជធានី តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិប្បាសាទសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ បាសាទោ ហោតិ យំ តេន សមយេន អជ្ឈាវសាមិ យទិទំ ធម្មោ បាសាទោ តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិកូដាគារសហស្សានំ ឯកញ្ញេវ តំ កូដាគារំ ហោតិ យំ តេន សមយេន អជ្ឈាវសាមិ យទិទំ មហាវិយូហំ កូដាគារំ តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិបល្លង្កសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ បល្លង្កោ ហោតិ យំ តេន សមយេន បរិភុញ្ជាមិ សោវណ្ណមយោ [ឱ.ម. បរិភុញ្ជាមិ យទិទំ សោវណ្ណមយោ។] វា រូបិយមយោ វា ទន្តមយោ វា មសារគល្លមយោ វា តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិនាគសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ នាគោ ហោតិ យំ តេន សមយេន អភិរុហាមិ យទិទំ ឧបោសថោ នាគរាជា តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិអស្សសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ [ឱ. សោតិ បទំ នត្ថិ។] អស្សោ ហោតិ យំ តេន សមយេន អភិរុហាមិ យទិទំ វលាហកោ អស្សរាជា តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិរថសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ រថោ ហោតិ យំ តេន សមយេន អភិរុហាមិ យទិទំ វេជយន្តរថោ តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិឥត្ថីសហស្សានំ ឯកាយេវ សា ឥត្ថី ហោតិ យា តេន [ឱ. យា មំ តេន។] សមយេន បច្ចុបដ្ឋាតិ ខត្តិយាយិនី វា វេស្សាយិនី វា [ឱ. ខត្តិយានី វា វេលាមិកានី វា។ ម. ខត្តិយិនី វា វេស្សិនី វា។] តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិវត្ថកោដិសហស្សានំ ឯកំយេវ តំ ទុស្សយុគំ ហោតិ យំ តេន សមយេន បរិទហាមិ ខោមសុខុមំ វា កប្បាសិកសុខុមំ វា កោសេយ្យសុខុមំ វា កម្ពលសុខុមំ វា តេសំ ខោ បនានន្ទ ចតុរាសីតិថាលិបាកសហស្សានំ ឯកោយេវ សោ ថាលិបាកោ ហោតិ យតោ នាឡិកោទនំ បរមំ ភុញ្ជាមិ តទុបិយញ្ច សូបេយ្យំ បស្សានន្ទ សព្វេ តេ សង្ខារា អតីតា និរុទ្ធា វិបរិណតា ឯវំ អនិច្ចា ខោ អានន្ទ សង្ខារា ឯវំ អធុវា ខោ អានន្ទ សង្ខារា ឯវំ អនស្សាសិកា ខោ អានន្ទ សង្ខារា យាវញ្ចិទំ អានន្ទ  អលមេវ សព្វសង្ខារេសុ និព្វិន្ទិតុំ អលំ វិរជ្ជិតុំ អលំ វិមុច្ចិតុំ ឆក្ខត្តុំ ខោ បនាហំ អានន្ទ អភិជានាមិ ឥមស្មឹ បទេសេ សរីរំ និក្ខិបិតំ តញ្ច [ឱ.ម. តញ្ច។] ខោ រាជា វ សមានោ ចក្កវត្តិ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ សត្តរតនសមន្នាគតោ អយំ សត្តមោ សរីរនិក្ខេបោ ន ខោ បនាហំ អានន្ទ តំ បទេសំ សមនុបស្សាមិ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ យត្ថ តថាគតោ អដ្ឋមំ សរីរំ និក្ខិបេយ្យាតិ។ ឥទមវោច ភគវា ឥទំ វត្វាន សុគតោ អថាបរំ ឯតទវោច សត្ថា

[២៤] អនិច្ចា វត សង្ខារា ឧប្បាទវយធម្មិនោ

ឧប្បជ្ជិត្វា និរុជ្ឈន្តិ តេសំ វូបសមោ សុខោតិ។

មហាសុទស្សនសុត្តំ ចតុត្ថំ និដ្ឋិតំ។

ជនវសភសុត្តំ បញ្ចមំ

[២៥] ឯវមេ្ម សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា នាទិកេ [ម. នាតិកេ។] វិហរតិ គិញ្ជកាវសថេ។ តេន ខោ បន សមយេន ភគវា បរិតោ បរិតោ ជនបទេសុ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ [ឱ. ឧប្បត្តិសុ។] ព្យាករោតិ កាសីកោសលេសុ វជ្ជីមល្លេសុ ចេតិវំសេសុ [ម. ចេតិយវិសេសុ។] កុរុបញ្ចាលេសុ មច្ឆសុរសេនេសុ [ម. មជ្ឈសុរ សេនេសុ។] អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ [ឱ. ឧប្បន្នោ។] អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ បរោបញ្ញាសា [ឱ.ម. បរោបញ្ញាស។] នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា សាធិកា នវុតិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ សាតិរេកានិ បញ្ចសតានិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនាតិ។

[២៦] អស្សោសុំ ខោ នាទិកិយា បរិចារកា ភគវា កិរ បរិតោ បរិតោ ជនបទេសុ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ព្យាករោតិ កាសីកោសលេសុ វជ្ជីមល្លេសុ ចេតិវំសេសុ កុរុបញ្ចាលេសុ មច្ឆសុរសេនេសុ អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ [ម. ឧបបន្នោតីតិ ទិស្សតិ។] បរោបញ្ញាសា នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា សាធិកា នវុតិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ សាតិរេកានិ បញ្ចសតានិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនាតិ។ តេន ច នាទិកិយា បរិចារកា អត្តមនា អហេសុំ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វា។

[២៧] អស្សោសិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ  ភគវា កិរ បរិតោ បរិតោ ជនបទេសុ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ព្យាករោតិ កាសីកោសលេសុ វជ្ជីមល្លេសុ ចេតិវំសេសុ កុរុបញ្ចាលេសុ មច្ឆសុរសេនេសុ  អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ បរោបញ្ញាសា នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា សាធិកា នវុតិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ សាតិរេកានិ បញ្ចសតានិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនាតិ តេន ច នាទិកិយា បរិចារកា អត្តមនា អហេសុំ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វាតិ។ អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ បនាបិ អហេសុំ មាគធិកា [មាគធកាតិបិ បាឋោ។] បរិចារកា ពហូ ចេវ រត្តញ្ញូ ច អព្ភតីតា កាលកតា សុញ្ញា មញ្ញេ អង្គមគធា មាគធិកេហិ [ម. អង្គមាគធកេហិ។] បរិចារកេហិ អព្ភតីតេហិ កាលកតេហិ តេ ខោ បនាបិ អហេសុំ ពុទ្ធេ បសន្នា ធម្មេ បសន្នា សង្ឃេ បសន្នា សីលេសុ បរិបូរីការិនោ [ឱ.ម. បរិបូរការីនោ។] តេ អព្ភតីតា កាលកតា ភគវតា អព្យាកតា តេសំបិស្ស សាធុ វេយ្យាករណំ ពហុជនោ បសីទេយ្យ តតោ គច្ឆេយ្យ សុគតឹ អយំ ខោ បនាបិ អហោសិ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ហិតោ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ នេគមានញ្ចេវ ជានបទានញ្ច អបិស្សុទំ មនុស្សា កិត្តិយមានរូបា [ឱ. កិត្តយមានរូបា។] វិហរន្តិ ឯវំ សោ នោ ធម្មិកោ ធម្មរាជា សុខាបេត្វា កាលកតោ ឯវំ មយំ តស្ស ធម្មិកស្ស ធម្មរញ្ញោ វិជិតេ ផាសុកំ [ឱ.ម. ផាសុ។] វិហរិម្ហាតិ សោ ខោ បនាបិ អហោសិ ពុទ្ធេ បសន្នោ ធម្មេ បសន្នោ សង្ឃេ បសន្នោ សីលេសុ បរិបូរីការី អបិស្សុទំ មនុស្សា ឯវមាហំសុ យាវ មរណកាលាបិ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវន្តំ កិត្តិយមានរូបោ កាលកតោតិ សោ អព្ភតីតោ កាលកតោ ភគវតា អព្យាកតោ តស្សបិស្ស សាធុ វេយ្យាករណំ ពហុជនោ បសីទេយ្យ តតោ គច្ឆេយ្យ សុគតឹ ភគវតោ ខោ បន សម្ពោធិ មគធេសុ យត្ថ ខោ បន ភគវតោ សម្ពោធិ មគធេសុ កថំ តត្រ [ឱ. តត្ថ។] ភគវា មាគធិកេ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ន ព្យាករេយ្យ ភគវា ចេ ខោ បន មាគធិកេ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ន ព្យាករេយ្យ និន្នមនា [ឱ.ម. ទីនមានា។] តេនស្សុ មាគធិកា បរិចារកា យេន ខោ បនស្សុ និន្នមនា មាគធិកា បរិចារកា កថំ តេ ភគវា ន ព្យាករេយ្យាតិ។ ឥទមាយស្មា អានន្ទោ មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ ឯកោ រហោ អនុវិចិន្តេត្វា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភន្តេ  ភគវា កិរ បរិតោ បរិតោ ជនបទេសុ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ព្យាករោតិ  កាសីកោសលេសុ វជ្ជីមល្លេសុ ចេតិវំសេសុ កុរុបញ្ចាលេសុ មច្ឆសុរសេនេសុ អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ អសុ អមុត្រ ឧបបន្នោ បរោបញ្ញាស នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា សាធិកា នវុតិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ សាតិរេកានិ បញ្ចសតានិ នាទិកិយា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនាតិ តេន ច នាទិកិយា បរិចារកា អត្តមនា អហេសុំ [ឱ. អហេសុន្តិ ន ទិស្សតិ។] បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វា [ម. សុត្វាតិ។] ឥមេ ខោ បនាបិ ភន្តេ អហេសុំ មាគធិកា បរិចារកា ពហូ ចេវ រត្តញ្ញូ ច អព្ភតីតា កាលកតា សុញ្ញា មញ្ញេ អង្គមគធា មាគធិកេហិ បរិចារកេហិ អព្ភតីតេហិ កាលកតេហិ តេន ខោ បនាបិ ភន្តេ អហេសុំ ពុទ្ធេ បសន្នា ធម្មេ បសន្នា សង្ឃេ បសន្នា សីលេសុ បរិបូរីការិនោ តេ អព្ភតីតា កាលកតា ភគវតា អព្យាកតា តេសំបិស្ស សាធុ វេយ្យាករណំ ពហុជនោ បសីទេយ្យ តតោ គច្ឆេយ្យ សុគតឹ អយំ ខោ បនាបិ ភន្តេ អហោសិ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ហិតោ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ នេគមានញ្ចេវ ជានបទានញ្ច អបិស្សុទំ មនុស្សា កិត្តិយមានរូបា វិហរន្តិ ឯវំ នោ សោ ធម្មិកោ ធម្មរាជា សុខាបេត្វា កាលកតោ ឯវំ មយំ តស្ស ធម្មិកស្ស ធម្មរញ្ញោ វិជិតេ ផាសុកំ វិហរិម្ហាតិ សោ ខោ បនាបិ ភន្តេ អហោសិ ពុទ្ធេ បសន្នោ ធម្មេ បសន្នោ សង្ឃេ បសន្នោ សីលេសុ បរិបូរីការី អបិស្សុទំ មនុស្សា ឯវមាហំសុ យាវ មរណកាលាបិ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវន្តំ កិត្តិយមានរូបោ កាលកតោតិ សោ អព្ភតីតោ កាលកតោ ភគវតា អព្យាកតោ តស្សបិស្ស សាធុ វេយ្យាករណំ ពហុជនោ បសីទេយ្យ តតោ គច្ឆេយ្យ សុគតឹ ភគវតោ ខោ បន ភន្តេ សម្ពោធិ មាគធេសុ យត្ថ ខោ បន ភន្តេ ភគវតោ សម្ពោធិ មាគធេសុ កថំ តត្រ ភគវា មាគធិកេ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ន ព្យាករេយ្យ ភគវា ចេ ខោ បន ភន្តេ មាគធិកេ បរិចារកេ អព្ភតីតេ កាលកតេ ឧបបត្តីសុ ន ព្យាករេយ្យ និន្នមនា តេនស្សុ មាគធិកា បរិចារកា យេន ខោ បនស្សុ និន្នមនា មាគធិកា បរិចារកា កថំ តេ [ឱ. តំ។] ភគវា ន ព្យាករេយ្យាតិ។ ឥទមាយស្មា អានន្ទោ មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ ភគវតោ សម្មុខា បរិកថំ កត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[២៨] អថខោ ភគវា អចិរប្បក្កន្តេ អាយស្មន្តេ [ឱ. អាយស្មតោ។] អានន្ទេ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរំ អាទាយ នាទិកំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ នាទិកេ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ បាទេ បក្ខាលេត្វា គិញ្ជកាវសថំ បវិសិត្វា មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ អដ្ឋិកត្វា មនសិកត្វា សព្វំ ចេតសោ [ឱ. សព្វចេតសោ។ ម. សព្វំ ចេតសា។] សមន្នាហរិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ គតឹ នេសំ [ឱ. តេសំ។] ជានិស្សាមិ អភិសម្បរាយំ យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយាតិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា មាគធិកេ បរិចារកេ យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយា។ អថខោ ភគវា សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ គិញ្ជកាវសថា និក្ខមិត្វា វិហារច្ឆាយាយំ [ឱ.ម. វិហារបច្ឆាយាយំ។] បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។

[២៩] អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឧបសន្តបតិស្សោ [ឱ. ឧបសន្តប្បទិស្សោ។] ភន្តេ ភគវា ភាតិរិវ ភគវតោ មុខវណ្ណោ វិប្បសន្នត្តា ឥន្ទ្រិយានំ សន្តេន នូនជ្ជ ភន្តេ ភគវា វិហារេន វិហាសីតិ។ យទេវ ខោ មេ ត្វំ អានន្ទ មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ សម្មុខា បរិកថំ កត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កន្តោ តទេវាហំ នាទិកេ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ បាទេ បក្ខាលេត្វា គិញ្ជកាវសថំ បវិសិត្វា មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ អដ្ឋិកត្វា មនសិកត្វា សព្វំ ចេតសា សមន្នាហរិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទឹ គតឹ នេសំ ជានិស្សាមិ អភិសម្បរាយំ យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយាតិ អទ្ទសំ ខោ អហំ អានន្ទ មាគធិកេ បរិចារកេ យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយា អថខោ អានន្ទ អន្តរហិតោ យក្ខោ សទ្ទមនុស្សាវេសិ ជនវសភោ អហំ ភគវា ជនវសភោ អហំ សុគតាតិ អភិជានាសិ នោ ត្វំ អានន្ទ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបំ នាមធេយ្យំ សុតំ [ឱ. សុត្វា។] យទិទំ ជនវសភោតិ។ ន ខោ អហំ ភន្តេ អភិជានាមិ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបំ នាមធេយ្យំ សុតំ យទិទំ ជនវសភោតិ អបិច មេ ភន្តេ លោមានិ ហដ្ឋានិ ជនវសភោតិ នាមធេយ្យំ សុត្វា តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ ន ហិ នូន សោ ឱរកោ យក្ខោ ភវិស្សតិ យទិទំ ឯវរូបំ នាមធេយ្យំ សុប្បញ្ញត្តំ យទិទំ ជនវសភោតិ។ អន្តរា [ឱ.ម. អនន្តរា។] ខោ អានន្ទ សទ្ទស្ស បាតុភាវោ [ឱ.ម. សទ្ទចាតុភាវា។] ឧឡារវណ្ណោ មេ [ឱ. សោ មេ។] យក្ខោ សម្មុខេ បាតុរហោសិ ទុតិយម្បិ សទ្ទមនុស្សាវេសិ ពិម្ពិសារោ អហំ ភគវា ពិម្ពិសារោ អហំ សុគត ឥទំ សត្តមំ ខោ អហំ ភន្តេ វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស សហព្យតំ ឧបបជ្ជាមិ [ឱ. ឧប្បជ្ជាមិ។] សោ ឥតោ [ឱ.ម. តតោ។] ចុតោ មនុស្សេសុ រាជា ភវិតុំ បហោមិ [ឱ. មនុស្សរាជា អមនុស្សរាជា ទិវិ ហោមិ។]​។

[៣០] ឥតោ សត្ត តតោ សត្ត

សំសរាមិ [ឱ.ម. សំសារានិ។] ចតុទ្ទស

និវាសមភិជានាមិ

យត្ថ មេ វុសិតំ បុរេ។

ទីឃរត្តំ ខោ អហំ ភន្តេ អវិនិបាតោ អវិនិបាតំ សញ្ជានាមិ អាសា ច បន មេ សន្តិដ្ឋតិ សកទាគាមិតាយាតិ។ អច្ឆរិយមិទំ អាយស្មតោ ជនវសភស្ស យក្ខស្ស អព្ភូតមិទំ អាយស្មតោ ជនវសភស្ស យក្ខស្ស ទីឃរត្តំ ខោ អហំ ភន្តេ អវិនិបាតោ អវិនិបាតំ សញ្ជានាមីតិ បវេទេសិ [១.២. ឱ.ម. ច វទេសិ។] អាសា ច បន មេ សន្តិដ្ឋតិ សកទាគាមិតាយាតិ បវេទេសិ [២] កុតោនិទានំ បនាយស្មា ជនវសភោ យក្ខោ ឯវរូបំ ឧឡារវិសេសាធិគមំ សញ្ជានាតីតិ។ ន អញ្ញត្រ ភគវា តវ សាសនា ន អញ្ញត្រ សុគត តវ សាសនា យទគ្គេ អហំ ភន្តេ ភគវតិ ឯកន្តតោ [ឱ. ឯកន្តគតោ។ ម. ឯកន្តិកតោ។] អភិប្បសន្នា តទគ្គេ អហំ ភន្តេ ទីឃរត្តំ អវិនិបាតោ អវិនិបាតំ សញ្ជានាមិ អាសា ច បន មេ សន្តិដ្ឋតិ សកទាគាមិតាយ ឥធាហំ ភន្តេ វេស្សវណេន មហារាជេន បេសិតោ វិរូឡ្ហកស្ស មហារាជស្ស សន្តិកេ កេនចិទេវ ករណីយេន អទ្ទសំ ភគវន្តំ អន្តរាមគ្គេ គិញ្ជកាវសថំ បវិសិត្វា មាគធិកេ បរិចារកេ អារព្ភ អដ្ឋិកត្វា មនសិកត្វា សព្វំ ចេតសា សមន្នាហរិត្វា និសិន្នំ គតឹ នេសំ [ឱ. តេសំ។] ជានិស្សាមិ អភិសម្បរាយំ យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយាតិ អនច្ឆរិយំ ខោ បនេតំ ភន្តេ យំ វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស តស្ស [ឱ. យំ។] បរិសាយំ ភាសតោ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ [ឱ. សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ។] យំគតិកា តេ ភវន្តោ យំអភិសម្បរាយាតិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ ភគវន្តញ្ច ទក្ខាមិ ឥទញ្ច ភគវតោ អារោចេស្សាមីតិ [ឱ. អារោចេយ្យាមីតិ។] ឥមេ ខោ មេ [ឱ. មេតិ ន ទិស្សតិ។] ភន្តេ ទ្វេ បច្ចយា ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ បុរិមានិ ភន្តេ ទិវសានិ បុរិមតរានិ តទហុបោសថេ បណ្ណរសេ វស្សុបនាយិកាយ បុណ្ណមាយ [ឱ.ម. បុណ្ណាយ បុណ្ណមាយ។] រត្តិយា កេវលកប្បា ច ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ សន្និសិន្នា ហោន្តិ សន្និបតិតា មហតី ច ទិព្វបរិសា សមន្តតោ និសិន្នា [ម. សន្និសន្នា។] ហោន្តិ ចត្តារោ ច មហារាជានោ [ឱ. មហារាជា។] ចតុទ្ទិសា និសិន្នា ហោន្តិ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ធតរដ្ឋោ មហារាជា បច្ឆិមាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវហិ [ឱ.ម. ទេវេ។] បុរក្ខត្វា ទក្ខិណាយ ទិសាយ វិរូឡ្ហកោ មហារាជា ឧត្តរាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា បច្ឆិមាយ ទិសាយ វិរូបក្ខោ មហារាជា បុរិត្ថិមាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា ឧត្តរាយ ទិសាយ វេស្សវណោ មហារាជា ទក្ខិណាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា យទា ភន្តេ កេវលកប្បា ច ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ និសិន្នា [ឱ.ម. សន្និសន្នា។] ហោន្តិ សន្និបតិតា មហតី ច ទិព្វបរិសា សមន្តតោ និសិន្នា ហោន្តិ ចត្តារោ ច មហារាជានោ ចតុទ្ទិសា និសិន្នា ហោន្តិ ឥទំ នេសំ ហោតិ អាសនស្មឹ អថ បច្ឆា អម្ហាកំ អាសនំ ហោតិ យេ តេ ភន្តេ ទេវា ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា អធុនូបបន្នា [ឱ. អធុនុប្បន្នា។] តាវត្តឹសកាយំ តេ អញ្ញេ ទេវេ អតិវិរោចេន្តិ [ឱ.ម. អតិរោចន្តិ។] វណ្ណេន ចេវ យសសា ច តេន សុទំ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា អត្តមនា ហោន្តិ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ទិព្វា វត ភោ កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ អថខោ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្បសាទំ វិទិត្វា ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៣១] មោទន្តិ វត ភោ ទេវា

តាវតឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតំ។

នវេ វ ទេវេ បស្សន្តា

វណ្ណវន្តេ យសស្សិនោ [ម. យសស្សិនេ។]

សុគតស្មឹ ព្រហ្មចរិយំ

ចរិត្វាន ឥធាគតេ។

តេ អញ្ញេ អតិរោចន្តិ

វណ្ណេន យសសាយុនា

សាវកា ភូរិបញ្ញស្ស

វិសេសុបគតា ឥធ។

ឥទំ ទិស្វាន នន្ទន្តិ

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតន្តិ។

[៣២] តេន សុទំ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា ភិយ្យោសោមត្តាយ អត្តមនា ហោន្តិ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ទិព្វា វត ភោ កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ អថខោ ភន្តេ យេនត្ថេន ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ សន្និសិន្នា ហោន្តិ សន្និបតិតា តំ អត្ថំ ចិន្តយិត្វា តំ អត្ថំ មន្តយិត្វា វុត្តវចនាបិ តំ [ម. វុត្តវចនា នាមិទំ។] ចត្តារោ មហារាជានោ តស្មឹ អត្ថេ ហោន្តិ បច្ចនុសិដ្ឋវចនាបិ តំ [ម. បច្ចានុសដ្ឋវចនា នាមិទំ។] ចត្តារោ មហារាជានោ តស្មឹ អត្ថេ ហោន្តិ សកេសុ សកេសុ [ឱ. សកេសុ។] អាសនេសុ ឋិតា អវិបក្កន្តា [ម. អធិបក្កន្តា។]។

តេ វុត្តវាក្យា រាជានោ

បដិគ្គយ្ហានុសាសនឹ

វិប្បសន្នមនា សន្តា

អដ្ឋំសុ សម្ហិ អាសនេតិ។

[៣៣] អថខោ ភន្តេ ឧត្តរាយ ទិសាយ ឧឡារោ អាលោកោ សញ្ជាយិ ឱភាសោ បាតុរហោសិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ អថ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ យថា ខោ មារិសា និមិត្តា ទិស្សន្តិ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតិ ព្រហ្មា បាតុភវិស្សតិ ព្រហ្មុនោ ហេតំ បុព្វនិមិត្តំ បាតុភាវាយ យទិទំ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតីតិ។

យថា និមិត្តា ទិស្សន្តិ

ព្រហ្មា បាតុភវិស្សតិ

ព្រហ្មុនោ ហេតំ បុព្វនិមិត្តំ [ឱ. និមិត្តំ។]

ឱភាសោ វិបុលោ មហាតិ។

[៣៤] អថ [ឱ.ម. អថខោ។] ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា យថាសកេសុ [ឱ. សកេសុ។] អាសនេសុ និសីទឹសុ ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ។ ចត្តារោបិ មហារាជានោ យថាសកេសុ អាសនេសុ និសីទឹសុ ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ។ ឥទំ សុត្វា ទេវា តាវត្តឹសា ឯកគ្គា សមាបជ្ជឹសុ ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ ឱឡារិកំ អត្តភាវំ អភិនិម្មិនិត្វា បាតុភវតិ យោ ខោ បន ភន្តេ ព្រហ្មុនោ បកតិវណ្ណោ អនភិសម្ភវនីយោ សោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ចក្ខុបថស្មឹ យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ សោ អញ្ញេ ទេវេ អតិរោចតិ វណ្ណេន ចេវ យសសា ច សេយ្យថាបិ ភន្តេ សោវណ្ណវិគ្គហោ មានុសំ វិគ្គហំ [ឱ. មនុស្សវិគ្គហំ។] អតិរោចតិ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ យទា ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ សោ អញ្ញេ ទេវេ អតិរោចតិ វណ្ណេន ចេវ យសសា ច យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ ន តស្សំ បរិសាសំ [ឱ. តស្ស បរិសាយំ។] កោចិ ទេវោ អភិវាទេតិ វា បច្ចុដ្ឋេតិ វា អាសនេន វា និមន្តេតិ សព្វេ វ តុណ្ហីភូតា បញ្ជលិកា បល្លង្កេ [ឱ.ម. បល្លង្កេន។] និសីទន្តិ យស្សទានិ ទេវស្ស ឥច្ឆិស្សតិ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ តស្ស ទេវស្ស បល្លង្កេ និសីទិស្សតិ [ឱ.ម. និសីទិស្សតីតិ។] យស្ស ខោ បន ភន្តេ ទេវស្ស ព្រហ្មា សនង្កុមារោ បល្លង្កេ និសីទតិ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ សោមនស្សប្បដិលាភំ សេយ្យថាបិ ភន្តេ រាជា ខត្តិយោ មុទ្ធាវសិត្តោ អធុនាវសិត្តោ [ឱ. អធុនាភិសិត្តោតិបិ បាឋោ។] រជ្ជេន ឧឡារំ សោ លភតិ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ សោមនស្សប្បដិលាភំ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ យស្ស ទេវស្ស ព្រហ្មា សនង្កុមារោ បល្លង្កេ និសីទតិ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ សោមនស្សប្បដិលាភំ អថ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ឱឡារិកំ អត្តភាវំ អភិនិម្មិនិត្វា កុមារវណ្ណោ ហុត្វា បញ្ចសិខោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុរហោសិ សោ វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា អាកាសេ អន្តលិក្ខេ បល្លង្កេន និសីទិ។ សេយ្យថាបិ ភន្តេ ពលវា បុរិសោ សុប្បច្ចត្ថតេ វា បល្លង្កេ សមេ វា ភូមិភាគេ បល្លង្កេន និសីទេយ្យ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា អាកាសេ អន្តលិក្ខេ បល្លង្កេន និសីទិត្វា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្បសាទំ វិទិត្វា ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៣៥] មោទន្តិ វត ភោ ទេវា

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតំ។

នវេ វ ទេវេ បស្សន្តា

វណ្ណវន្តេ យសស្សិនោ

សុគតម្ហិ [ឱ.ម. សុគតស្មឹ។] ព្រហ្មចរិយំ

ចរិត្វាន ឥធាគតេ។

តេ អញ្ញេ អតិរោចន្តិ

វណ្ណេន យសសាយុនា

សាវកា ភូរិបញ្ញស្ស

វិសេសុបគតា ឥធ។

ឥទំ ទិស្វាន នន្ទន្តិ

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតន្តិ។

[៣៦] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ [ម. ភាសិត្ថ។]។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្ស ភាសតោ អដ្ឋង្គសមន្នាគតោ សរោ ហោតិ វិស្សដ្ឋោ ច វិញ្ញេយ្យោ ច មញ្ជូ ច សវនីយោ ច ពិន្ទុ ច អវិសារី ច គម្ភីរោ ច និន្នាទី ច។ យថាបរិសំ ខោ បន ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ សរេន វិញ្ញាបេតិ ន ចស្ស ពហិទ្ធា បរិសាយ ឃោសោ និច្ឆរតិ។ យស្ស ខោ បន ភន្តេ ឯវំ អដ្ឋង្គសមន្នាគតោ សរោ ហោតិ សោ វុច្ចតិ ព្រហ្មស្សរោតិ។ អថខោ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ តេត្តឹសេ អត្តភាវេ អភិនិម្មិនិត្វា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បច្ចេកបល្លង្កេ [ឱ.ម. បច្ចេកបល្លង្កេសុ។] និសីទិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសា អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសេ យាវញ្ចេសោ ភគវា ពហុជនហិតាយ បដិបន្នោ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ យេ ហិ កេចិ ភោន្តោ [ឱ.ម. ភោ។] ពុទ្ធំ សរណំ គតា ធម្មំ សរណំ គតា សង្ឃំ សរណំ គតា សីលេសុ បរិបូរីការិនោ តេ កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អប្បេកច្ចេ បរនិម្មិតវសវត្តីនំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ [ឱ. ឧប្បជ្ជន្តិ។] អប្បេកច្ចេ និម្មានរតីនំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ អប្បេកច្ចេ តុសិតានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ អប្បេកច្ចេ យាមានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ អប្បេកច្ចេ តាវត្តឹសានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ អប្បេកច្ចេ ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជន្តិ យេ សព្វនិហីនំ កាយំ បរិបូរេន្តិ តេ គន្ធព្វកាយំ បរិបូរេន្តីតិ។

[៣៧] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មស្ស សនង្កុមារស្ស ភាសតោ ឃោសោយេវ ទេវា មញ្ញន្តិ យ្វាយំ មម បល្លង្កេ ស្វាយំ ឯកោ ច ភាសតីតិ។

ឯកស្មឹ ភាសមានស្មឹ

សព្វេ ភាសន្តិ និម្មិតា

ឯកស្មឹ តុណ្ហិមាសិនេ

សព្វេ តុណ្ហី ភវន្តុ តេ។

តទស្សុ [ឱ.ម. តទាសុ។] ទេវា មញ្ញន្តិ

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

យ្វាយំ មម បល្លង្កស្មឹ ស្វាយំ [ឱ. យោ អយំ មម បល្លង្កេ សោយំ។]

 ឯកោ ច [ឱ.ម. វ។] ភាសតីតិ។

[៣៨] អថខោ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ឯកត្តេន [ឱ. ឯកន្តេ។] អត្តានំ ឧបសំហរតិ [ឱ. ឧបសំហាសិ។] ឯកត្តេន អត្តានំ ឧបសំហរិត្វា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បល្លង្កេ និសីទិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវ សុប្បញ្ញត្តាបីមេ [ឱ. សុបញ្ញត្តា វិមេ។ ម. សុបញ្ញត្តាចមេ។] តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ឥទ្ធិពហុលីកតាយ [ឱ. ឥទ្ធិបហុតាយាតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] ឥទ្ធិវិសេវិតាយ [ឥទ្ធិអាសេវិតាយ តិ វា ឥទ្ធិវិសវិតាយាតិ វា ឥទ្ធិវិសតាយាតិ វា បាឋោ។] ឥទ្ធិវិកុព្វនតាយ កតមេ ចត្តារោ ឥធ ភោ ភិក្ខុ ឆន្ទសមាធិប្បធានសង្ខារសមន្នាគតំ ឥទ្ធិបាទំ ភាវេតិ វីរិយសមាធិប្បធានសង្ខារសមន្នាគតំ ឥទ្ធិបាទំ ភាវេតិ ចិត្តសមាធិប្បធានសង្ខារសមន្នាគតំ ឥទ្ធិបាទំ ភាវេតិ វីមំសាសមាធិប្បធានសង្ខារសមន្នាគតំ ឥទ្ធិបាទំ ភាវេតិ ឥមេ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា បញ្ញត្តា ឥទ្ធិពហុលីកតាយ ឥទ្ធិវិសេវិតាយ ឥទ្ធិវិកុព្វនតាយ យេបិ ហិ [ឱ. យេ ហិ។] កេចិ ភោ អតីតមទ្ធានំ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោសុំ សព្វេ តេ ឥមេសញ្ញេវ [ឱ. ឥមេសំយេវ។] ចតុន្នំ ឥទ្ធិបាទានំ ភាវិតត្តា ពហុលីកតត្តា យេបិ ហិ កេចិ ភោ អនាគតមទ្ធានំ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោស្សន្តិ សព្វេ តេ ឥមេសញ្ញេវ ចតុន្នំ ឥទ្ធិបាទានំ ភាវិតត្តា ពហុលីកតត្តា យេបិ ហិ កេចិ ភោ ឯតរហិ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោន្តិ សព្វេ តេ ឥមេសញ្ញេវ ចតុន្នំ ឥទ្ធិបាទានំ ភាវិតត្តា ពហុលីកតត្តា បស្សន្តិ នោ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា មមបីមំ ឯវរូបំ ឥទ្ធានុភាវន្តិ។ ឯវំ មហាព្រហ្មេតិ [ឱ. ព្រហ្មេតិ។]។ អហំបិ ខោ ភោ ឥមេសំយេវ ចតុន្នំ ឥទ្ធិបាទានំ ភាវិតត្តា ពហុលីកតត្តា ឯវំមហិទ្ធិកោ ឯវំមហានុភាវោតិ។

[៣៩] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ភាសិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវញ្ចិទំ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន តយោ ឱកាសាធិគមា អនុពុទ្ធា សុខស្សាធិគមាយ។ កតមេ តយោ។

[៤០] ឥធ ភោ ឯកច្ចោ សំសដ្ឋោ វិហរតិ កាមេហិ សំសដ្ឋោ អកុសលេហិ ធម្មេហិ។ សោ អបរេន សមយេន អរិយធម្មំ សុណាតិ យោនិសោ មនសិករោតិ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជតិ។ សោ អរិយធម្មស្សវនំ [ឱ.ម. អរិយធ សវនំ។] អាគម្ម យោនិសោ មនសិការំ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជតិ [ឱ.ម. ធម្មានុធម្មប្បដិបត្តិ។] អសំសដ្ឋោ វិហរតិ កាមេហិ អសំសដ្ឋោ អកុសលេហិ ធម្មេហិ។ តស្ស អសំសដ្ឋស្ស កាមេហិ អសំសដ្ឋស្ស អកុសលេហិ ធម្មេហិ ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ ភោ បមុទា បាមោជ្ជំ [ឱ. មុទា បាមុជ្ជំ។ ម. បាមុជ្ជំ។] ជាយេថ ឯវមេវ ខោ ភោ អសំសដ្ឋស្ស កាមេហិ អសំសដ្ឋស្ស អកុសលេហិ ធម្មេហិ ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ អយំ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បឋមោ ឱកាសាធិគមោ អនុពុទ្ធោ សុខស្សាធិគមាយ។

[៤១] បុន ចបរំ ភោ ឥធេកច្ចស្ស ឱឡារិកា កាយសង្ខារា អប្បដិប្បស្សទ្ធា ហោន្តិ ឱឡារិកា វចីសង្ខារា អប្បដិប្បស្សទ្ធា ហោន្តិ ឱឡារិកា ចិត្តសង្ខារា អប្បដិប្បស្សទ្ធា ហោន្តិ។ សោ អបរេន សមយេន អរិយធម្មំ សុណាតិ យោនិសោ មនសិករោតិ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជតិ។ តស្ស អរិយធម្មស្សវនំ អាគម្ម យោនិសោ មនសិការំ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជន្តស្ស [ឱ.ម. ធម្មានុធម្មប្បដិបត្តឹ។] ឱឡារិកា កាយសង្ខារា បដិប្បស្សម្ភន្តិ ឱឡារិកា វចីសង្ខារា បដិប្បស្សម្ភន្តិ ឱឡារិកា ចិត្តសង្ខារា បដិប្បស្សម្ភន្តិ។ តស្ស ឱឡារិកានំ កាយសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឱឡារិកានំ វចីសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឱឡារិកានំ ចិត្តសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ ភោ បមុទា បាមោជ្ជំ ជាយេថ ឯវមេវ ខោ ភោ ឱឡារិកានំ កាយសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឱឡារិកានំ វចីសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឱឡារិកានំ ចិត្តសង្ខារានំ បដិប្បស្សទ្ធិយា ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ អយំ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ទុតិយោ ឱកាសាធិគមោ អនុពុទ្ធោ សុខស្សាធិគមាយ។

[៤២] បុន ចបរំ ភោ ឥធេកច្ចោ ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ សាវជ្ជន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ អនវជ្ជន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ សេវិតព្វន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ ន សេវិតព្វន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ ហីនន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ បណីតន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ កណ្ហសុក្កសប្បដិភាគន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ [ឱ.ម. ឥទំ សាវជ្ជំ។ ឥទំ អនវជ្ជំ។ ឥទំ សេវិតព្វំ។ ឥទំ ន សេវិតព្វំ។ ឥទំ ហីនំ ឥទំ បណីតំ។ ឥទំ កណ្ហសុក្កសប្បដិភាគន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតីតិ ទិស្សន្តិ។]។ សោ អបរេន សមយេន អរិយធម្មំ សុណាតិ យោនិសោ មនសិករោតិ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជតិ។ សោ អរិយធម្មស្សវនំ អាគម្ម យោនិសោ មនសិការំ ធម្មានុធម្មំ បដិបជ្ជតិ ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ សាវជ្ជន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ អនវជ្ជន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ សេវិតព្វន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ ន សេវិតព្វន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ ហីនន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ បណីតន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥទំ កណ្ហសុក្កសប្បដិភាគន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ អវិជ្ជា បហីយតិ វិជ្ជា ឧប្បជ្ជតិ។ តស្ស អវិជ្ជាវិរាគា វិជ្ជុប្បាទា ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ ភោ បមុទា បាមោជ្ជំ ជាយេថ ឯវមេវ ខោ ភោ អវិជ្ជាវិរាគា វិជ្ជុប្បាទា ឧប្បជ្ជតិ សុខំ សុខា ភិយ្យោ សោមនស្សំ។ អយំ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន តតិយោ ឱកាសាធិគមោ អនុពុទ្ធោ សុខស្សាធិគមាយ។ ឥមេ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន តយោ ឱកាសាធិគមា អនុពុទ្ធា សុខស្សាធិគមាយាតិ។

[៤៣] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ភាសិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវ សុប្បញ្ញត្តាបីមេ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានា កុសលស្សាធិគមាយ។ កតមេ ចត្តារោ។ ឥធ  ភោ ភិក្ខុ អជ្ឈត្តំ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ អជ្ឈត្តំ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរន្តោ តត្ថ សម្មា សមាធិយតិ សម្មា វិប្បសីទតិ។ សោ តត្ថ សម្មាសមាហិតោ សម្មាវិប្បសន្នោ ពហិទ្ធា បរកាយេ ញាណទស្សនំ អភិនិព្វត្តេតិ។ អជ្ឈត្តំ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ អជ្ឈត្តំ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរន្តោ តត្ថ សម្មា សមាធិយតិ សម្មា វិប្បសីទតិ។ សោ តត្ថ សម្មាសមាហិតោ សម្មាវិប្បសន្នោ ពហិទ្ធា បរវេទនាសុ ញាណទស្សនំ អភិនិព្វត្តេតិ។ អជ្ឈត្តំ ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ អជ្ឈត្តំ ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរន្តោ តត្ថ សម្មា សមាធិយតិ សម្មា វិប្បសីទតិ។ សោ តត្ថ សម្មាសមាហិតោ សម្មាវិប្បសន្នោ ពហិទ្ធា បរចិត្តេ ញាណទស្សនំ អភិនិព្វត្តេតិ។ អជ្ឈត្តំ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ អជ្ឈត្តំ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរន្តោ តត្ថ សម្មា សមាធិយតិ សម្មា វិប្បសីទតិ។ សោ តត្ថ សម្មាសមាហិតោ សម្មាវិប្បសន្នោ ពហិទ្ធា បរធម្មេសុ ញាណទស្សនំ អភិនិព្វត្តេតិ។ ឥមេ ខោ ភោ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានា បញ្ញត្តា កុសលស្សាធិគមាយាតិ។

[៤៤] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ [ម. ភាសិត្ថ។]។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ភាសិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវ សុប្បញ្ញត្តាបីមេ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន សត្ត សមាធិបរិក្ខារា សម្មាសមាធិស្ស ភាវនាយ [ម. សមាធិស្ស បរិភាវនាយ។] សម្មាសមាធិស្ស [ឱ. សមាធិស្ស។] បារិបូរិយា។ កតមេ សត្ត [ឱ. សត្ត សេយ្យថីទំ។]។ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ។ យា ខោ ភោ ឥមេហិ សត្តហង្គេហិ [ឱ. សត្ត អង្គេហិ។] ចិត្តស្ស ឯកគ្គតា បរិក្ខតា អយំ វុច្ចតិ ភោ អរិយោ សម្មាសមាធិ សឧបនិសោ ឥតិបិ សបរិក្ខារោ ឥតិបិ សម្មាទិដ្ឋិស្ស ភោ សម្មាសង្កប្បោ បហោតិ សម្មាសង្កប្បស្ស សម្មាវាចា បហោតិ សម្មាវាចស្ស សម្មាកម្មន្តោ បហោតិ សម្មាកម្មន្តស្ស សម្មាអាជីវោ បហោតិ សម្មាអាជីវស្ស សម្មាវាយាមោ បហោតិ សម្មាវាយាមស្ស សម្មាសតិ បហោតិ សម្មាសតិស្ស សម្មាសមាធិ បហោតិ សម្មាសមាធិស្ស សម្មាញាណំ បហោតិ សម្មាញាណស្ស សម្មាវិមុត្តិ បហោតិ។ យញ្ហិ តំ ភោ សម្មា វទមានោ វទេយ្យ ស្វាក្ខាតោ ភគវតា ធម្មោ សន្ទិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ ឱបនយិកោ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហីតិ អបារុតា តេ [ឱ.ម. តេតិ ន ទិស្សតិ។] អមតស្ស ទ្វារាតិ។ ឥទមេវ តំ សម្មាសម្ពុទ្ធេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតំ សម្មា វទមានោ [ឱ. ឥទមេវ តំ សម្មាវទមានោ។ ម. ឥទមេ តំ…។] វទេយ្យ ស្វាក្ខាតោ ហិ [ឱ.ម. ហិ ភោ។] ភគវតា ធម្មោ សន្ទិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ ឱបនយិកោ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហិ អបារុតា តេ អមតស្ស ទ្វារាតិ។ យេ ហិ កេចិ ភោ ពុទ្ធេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតា ធម្មេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតា សង្ឃេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតា អរិយកន្តេហិ សីលេហិ សមន្នាគតា យេ ចិមេ [ឱ. យេ ហិ កេចិមេ។] ឱបបាតិកា ធម្មេ វិនីតា [ឱ.ម. ធម្មវិនីតា។] សាតិរេកានិ ចតុវីសតិសតសហស្សានិ មាគធិកា បរិចារកា អព្ភតីតា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនា។ អត្ថិ ចេវេត្ថ សកទាគាមិនោ អថាយំ ឥតរា បជា បុញ្ញាភាគាតិ មម នោ សង្ខាតុំ សក្កោមិ [ឱ.ម. នោបិ សក្កោមិ។] មុសាវាទស្ស ឱត្តប្បន្តិ។

[៤៥] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្ស ភាសតោ វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ ឯវរូបោបិ នាម ឧឡារោ សត្ថា ភវិស្សតិ ឯវរូបំ ឧឡារំ ធម្មក្ខានំ ឯវរូបា ឧឡារា វិសេសាធិគមា បញ្ញាយិស្សន្តីតិ។ អថ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ វេស្សវណំ មហារាជានំ ឯតទវោច តំ កឹ មញ្ញតិ ភវំ វេស្សវណោ មហារាជា អតីតម្បិ អទ្ធានំ ឯវរូបោ ឧឡារោ សត្ថា អហោសិ ឯវរូបំ ឧឡារំ ធម្មក្ខានំ ឯវរូបា ឧឡារា វិសេសាធិគមា បញ្ញាយឹសុ អនាគតម្បិ អទ្ធានំ ឯវរូបោ ឧឡារោ សត្ថា ភវិស្សតិ ឯវរូបំ ឧឡារំ ធម្មក្ខានំ ឯវរូបា ឧឡារា វិសេសាធិគមា បញ្ញាយិស្សន្តីតិ។

[៤៦] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ អភាសិ។ ឥទមត្ថំ វេស្សវណោ មហារាជា ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្ស ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ភាសតោ សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ សាយំ បរិសាយំ [ឱ. សុត្វា សម្មុខា បដិគ្គហេត្វា សបរិសាយំ។] អារោចេសិ។ ឥទមត្ថំ ជនវសភោ យក្ខោ វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស សាយំ [ឱ. សាយន្តិ ន ទិស្សតិ។] បរិសាយំ ភាសតោ សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ ភគវតោ អារោចេសិ។ ឥទមត្ថំ ភគវា ជនវសភស្ស យក្ខស្ស សម្មុខា សុត្វា សម្មុខា បដិគ្គហេត្វា សាមញ្ច អភិញ្ញាយ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស អារោចេសិ។ ឥទមត្ថំ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ សម្មុខា សុត្វា សម្មុខា បដិគ្គហេត្វា អារោចេសិ ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីនំ ឧបាសកានំ ឧបាសិកានំ។ តយិទំ ព្រហ្មចរិយំ ឥទ្ធញ្ចេវ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតន្តិ។

ជនវសភសុត្តំ បញ្ចមំ និដ្ឋិតំ។

មហាគោវិន្ទសុត្តំ ឆដ្ឋំ

[៤៧] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ។ អថខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណោ កេវលកប្បំ គិជ្ឈកូដំ បព្វតំ ឱភាសេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច យំ មេ [ឱ. យម្មេ។ ម. យំ ខោ មេ។] ភន្តេ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ អារោចេមេតំ [អារោចេមេតំ ភន្តេ។] ភគវតោតិ។ អារោចេហិ មេ ត្វំ បញ្ចសិខាតិ ភគវា អវោច។ បុរិមានិ ភន្តេ ទិវសានិ បុរិមតរានិ តទហុបោសថេ បណ្ណរសេ បវារណាយ បុណ្ណមាយ រត្តិយា កេវលកប្បា ច ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ សន្និសិន្នា ហោន្តិ សន្និបតិតា មហតី ច ទិព្វបរិសា សមន្តតោ និសិន្នា ហោន្តិ ចត្តារោ ច មហារាជានោ [ឱ. មហារាជា។] ចតុទ្ទិសា និសិន្នា ហោន្តិ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ធតរដ្ឋោ មហារាជា បច្ឆាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា [ឱ. ទេវោ បុរក្ខត្វា។ ម. ទេវេ បុរក្ខិត្វា។] ទក្ខិណាយ ទិសាយ វិរូឡ្ហកោ មហារាជា ឧត្តរាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា បច្ឆិមាយ ទិសាយ វិរូបក្ខោ មហារាជា បុរត្ថាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា ឧត្តរាយ ទិសាយ វេស្សវណោ មហារាជា ទក្ខិណាភិមុខោ និសិន្នោ ហោតិ ទេវេហិ បុរក្ខត្វា យទា [ម. យទា បន។] ភន្តេ កេវលកប្បា ច ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ សន្និសិន្នា ហោន្តិ សន្និបតិតា មហតី ច ទិព្វបរិសា សមន្តតោ និសិន្នា ហោន្តិ ចត្តារោ ច មហារាជានោ ចតុទ្ទិសា និសិន្នា ហោន្តិ ឥទំ នេសំ [ឱ. តេសំ។] ហោតិ អាសនស្មឹ អថ បច្ឆា អម្ហាកំ អាសនំ ហោតិ យេ តេ ភន្តេ ទេវា ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា អធុនូបបន្នា [ឱ. អធុនុប្បន្នា។] តាវត្តឹសកាយំ [ឱ. តាវត្តឹសកាយា។] តេ អញ្ញេ ទេវេ អតិរោចន្តិ វណ្ណេន ចេវ យសសា ច តេន សុទំ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា អត្តមនា ហោន្តិ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ទិព្វា វត ភោ កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ អថខោ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្បសាទំ [ឱ. បាសាទំ។ ម. សំបសាទំ។] វិទិត្វា ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៤៨] មោទន្តិ វត ភោ ទេវា

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតំ។

នវេ វ ទេវេ បស្សន្តា

វណ្ណវន្តេ យសស្សិនោ [ម. យសស្សិនេ។]

សុគតស្មឹ ព្រហ្មចរិយំ

ចរិត្វាន ឥធាគតេ។

តេ អញ្ញេ អតិរោចន្តិ

វណ្ណេន យសសាយុនា

សាវកា ភូរិបញ្ញស្ស

វិសេសុបគតា ឥធ។

ឥទំ ទិស្វាន នន្ទន្តិ

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតន្តិ។

[៤៩] តេន សុទំ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា ភិយ្យោសោ មត្តាយ អត្តមនា ហោន្តិ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ទិព្វា វត ភោ កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ។ អថ [ម. អថខោ។] ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្បសាទំ វិទិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ  គច្ឆេយ្យាថ នោ តុម្ហេ មារិសា តស្ស ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ សោតុន្តិ។ ឥច្ឆាមិ [ឱ. ឥច្ឆេយ្យាម។] មយំ មារិស តស្ស ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ សោតុន្តិ។ អថ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ បយិរុទាហាសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវញ្ចេសោ [ឱ. យាវ ចស្ស សោ។ ម. យាវញ្ចសោ។] ភគវា ពហុជនហិតាយ បដិបន្នោ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវំ ពហុជនហិតាយ បដិបន្នំ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ ស្វាក្ខាតោ ខោ បន តស្ស ភគវតា [ឱ.ម. តេន ភគវតា។] ធម្មោ សន្ទិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ ឱបនយិកោ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហិ។ ឯវំ ឱបនយិកស្ស ធម្មស្ស ទេសេតារំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ ឥទំ កុសលន្តិ ខោ បន តេន ភគវតា សុប្បញ្ញត្តំ ឥទំ អកុសលន្តិ សុប្បញ្ញត្តំ។ ឥទំ សាវជ្ជំ។ ឥទំ អនវជ្ជំ។ ឥទំ សេវិតព្វំ។ ឥទំ ន សេវិតព្វំ។ ឥទំ ហីនំ។ ឥទំ បណីតំ។ ឥទំ កណ្ហសុក្កសប្បដិភាគន្តិ សុប្បញ្ញត្តំ។ ឯវំ កុសលាកុសលសាវជ្ជានវជ្ជសេវិតព្វា សេវិតព្វហីនប្បណីតកណ្ហសុក្កសប្បដិភាគានំ ធម្មានំ បញ្ញបេតារំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ សុប្បញ្ញត្តា ខោ បន តេន ភគវតា សាវកានំ និព្វានគាមិនី បដិបទា សំសន្ទតិ និព្វានញ្ច បដិបទា ច។ សេយ្យថាបិ នាម គង្គោទកំ យមុនោទកេន សំសន្ទតិ សមេតិ ឯវមេវ សុប្បញ្ញត្តា តេន ភគវតា សាវកានំ និព្វានគាមិនី បដិបទា សំសន្ទតិ និព្វានញ្ច បដិបទា ច។ ឯវំ និព្វានគាមិនិយា បដិបទាយ [ឱ. និព្វានគាមិនីបដិបទាយ។] បញ្ញបេតារំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ លទ្ធសហាយោ ខោ បន សោ ភគវា សេក្ខានញ្ចេវ បដិបទានំ ខីណាសវានញ្ច វុសិតវតំ តេន ភគវា អបនុជ្ជ ឯការាមតំ អនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឯវំ ឯការាមតំ អនុយុត្តំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ អភិនិច្ឆន្នោ [១.២. អភិនិប្បន្នោតិ វា បាខោ។] ខោ បន តស្ស ភគវតោ លាភោ អភិនិច្ឆន្នោ [២] សិលោកោ យាវ មញ្ញេ ខត្តិយា សម្បិយាយមានរូបា [ម. សំបិយាយមានរូបា។] វិហរន្តិ វិគតមទោ ខោ បន សោ ភគវា អាហារំ អាហារេតិ។ ឯវំ វិគតមទំ អាហារំ អាហារិយមានំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ យថាវាទី ខោ បន សោ ភគវា តថាការី យថាការី តថាវាទី ឥតិ យថាវាទី តថាការី យថាការី តថាវាទី។ ឯវំ ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ ខោ បន សោ ភគវា វិគតកថំកថោ បរិយោសិតសង្កប្បោ អជ្ឈាសយំ អាទិព្រហ្មចរិយំ។ ឯវំ តិណ្ណវិចិកិច្ឆំ វិគតកថំកថំ បរិយោសិតសង្កប្បំ អជ្ឈាសយំ អាទិព្រហ្មចរិយំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតាតិ។ ឥមេ ខោ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ បយិរុទាហាសិ។

[៥០] តេន សុទំ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា ភិយ្យោសោ មត្តាយ អត្តមនា ហោន្តិ បមុទិតា បីតិសោមនស្សជាតា ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ សុត្វា។ តត្រ [ឱ. តត្រ ខោ។] ភន្តេ ឯកច្ចេ ទេវា ឯវមាហំសុ អហោ វត មារិសា ចត្តារោ សម្មាសម្ពុទ្ធា លោកេ ឧប្បជ្ជេយ្យុំ ធម្មញ្ច ទេសេយ្យុំ យថរិវ ភគវា តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ ឯកច្ចេ ទេវា ឯវមាហំសុ តិដ្ឋន្តុ មារិសា ចត្តារោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អហោ វត មារិសា តយោ សម្មាសម្ពុទ្ធា លោកេ ឧប្បជ្ជេយ្យុំ ធម្មញ្ច ទេសេយ្យុំ យថរិវ ភគវា តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ ឯកច្ចេ ទេវា ឯវមាហំសុ តិដ្ឋន្តុ មារិសា តយោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អហោ វត មារិសា ទ្វេ សម្មាសម្ពុទ្ធា លោកេ ឧប្បជ្ជេយ្យុំ ធម្មញ្ច ទេសេយ្យុំ យថរិវ ភគវា តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ  ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវេ តាវត្តឹសេ ឯតទវោច អដ្ឋានំ ខោ បនេតំ [ឱ. ឯតំ។]  មារិសា អនវកាសោ យំ ឯកិស្សា លោកធាតុយា ទ្វេ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អបុព្វំ អចរិមំ ឧប្បជ្ជេយ្យុំ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ អហោ វត មារិសា សោ ច [ឱ. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ភគវា អប្បាពាធោ អប្បាតង្កោ ចិរំ ទីឃមទ្ធានំ តិដ្ឋេយ្យ តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ អថខោ [ឱ. អថ។] ភន្តេ យេនត្ថេន ទេវា តាវត្តឹសា សុធម្មាយំ សភាយំ សន្និសិន្នា ហោន្តិ សន្និបតិតា តំ អត្ថំ ចិន្តយិត្វា តំ អត្ថំ មន្តយិត្វា វុត្តវចនាបិ តំ [ម. វុត្តវចនា នាមិទំ។] ចត្តារោ មហារាជានោ តស្មឹ អត្ថេ ហោន្តិ បច្ចនុសិដ្ឋវចនាបិ តំ [ម. បច្ចានុសិដ្ឋវចនា នាមិទំ។] ចត្តារោ មហារាជានោ តស្មឹ អត្ថេ ហោន្តិ សកេសុ សកេសុ អាសនេសុ ឋិតា អវិប្បក្កន្តា [ម. អធិបក្កន្តា។]។

[៥១] តេ វុត្តវាក្យា រាជានោ

បដិគ្គយ្ហានុសាសនឹ

វិប្បសន្នមនា សន្តា

អដ្ឋំសុ សម្ហិ អាសនេតិ។

[៥២] អថខោ [ឱ. អថ។] ភន្តេ ឧត្តរាយ ទិសាយ ឧឡារោ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុរហោសិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ អថ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ យថា ខោ មារិសា និមិត្តា ទិស្សន្តិ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតិ ព្រហ្មា បាតុភវិស្សតិ ព្រហ្មុនោ ហេតំ បុព្វនិមិត្តំ បាតុភាវាយ យទិទំ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតីតិ។

[៥៣] យថា និមិត្តា ទិស្សន្តិ

ព្រហ្មា បាតុភវិស្សតិ

ព្រហ្មុនោ ហេតំ បុព្វនិមិត្តំ

ឱភាសោ វិបុលោ មហាតិ។

[៥៤] អថ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា យថាសកេសុ អាសនេសុ និសីទឹសុ  ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ។ ចត្តារោបិ មហារាជានោ [ឱ. ចត្តារោ ច មហារាជា។] យថាសកេសុ អាសនេសុ និសីទឹសុ  ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ។ ឥទំ សុត្វា ទេវា តាវត្តឹសា ឯកគ្គា [ឱ. ឯកគ្គតា។] សមាបជ្ជឹសុ ឱភាសមេតំ ញស្សាម យំ វិបាកោ ភវិស្សតិ សច្ឆិកត្វា វ នំ គមិស្សាមាតិ។ យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ ឱឡារិកំ អត្តភាវំ អភិនិម្មិនិត្វា បាតុភវតិ។ យោ ខោ បន ភន្តេ ព្រហ្មុនោ បកតិវណ្ណោ អនភិសម្ភវនីយោ សោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ចក្ខុបថស្មឹ។ យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ សោ អញ្ញេ ទេវេ អតិវិរោចតិ [ឱ. អតិរោចតិ។] វណ្ណេន ចេវ យសសា ច។ សេយ្យថាបិ ភន្តេ សោ វណ្ណោ វិគ្គហោ មានុសំ វិគ្គហំ អតិវិរោចតិ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ យទា ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ សោ អញ្ញេ ទេវេ អតិវិរោចតិ វណ្ណេន ចេវ យសសា ច។ យទា ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុភវតិ ន តស្សំ បរិសាយំ [ឱ. តស្ស បរិសាយំ។] កោចិ ទេវោ អភិវាទេតិ វា បច្ចុដ្ឋេតិ វា អាសនេន វា និមន្តេតិ។ សព្វេ វ [ឱ. វសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] តុណ្ហីភូតា បញ្ជលិកា បល្លង្កេ [ឱ.ម. បល្លង្កេន។] និសីទន្តិ យស្សទានិ ទេវស្ស ឥច្ឆិស្សតិ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ តស្ស ទេវស្ស បល្លង្កេ និសីទិស្សតីតិ។ យស្ស ខោ បន ភន្តេ ទេវស្ស ព្រហ្មា សនង្កុមារោ បល្លង្កេ និសីទតិ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ សោមនស្សប្បដិលាភំ។ សេយ្យថាបិ ភន្តេ រាជា ខត្តិយោ មុទ្ធាវសិត្តោ អធុនាវសិត្តោ [ម. អធុនាភិសិត្តោ។] រជ្ជេន ឧឡារំ សោ លភតិ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ សោមនស្សប្បដិលាភំ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ យស្ស ទេវស្ស ព្រហ្មា សនង្កុមារោ បល្លង្កេ និសីទតិ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ វេទប្បដិលាភំ ឧឡារំ សោ លភតិ ទេវោ សោមនស្សប្បដិលាភំ។ អថ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សម្បសាទំ វិទិត្វា អន្តរហិតោ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៥៥] មោទន្តិ វត ភោ ទេវា

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតំ។

នវេ វ ទេវេ បស្សន្តា

វណ្ណវន្តេ យសស្សិនោ

សុគតស្មឹ ព្រហ្មចរិយំ

ចរិត្វាន ឥធាគតេ។

តេ អញ្ញេ អតិរោចន្តិ

វណ្ណេន យសសាយុនា

សាវកា ភូរិបញ្ញស្ស

វិសេសុបគតា ឥធ។

ឥទំ ទិស្វាន នន្ទន្តិ

តាវត្តឹសា សហិន្ទកា

តថាគតំ នមស្សន្តា

ធម្មស្ស ច សុធម្មតន្តិ។

[៥៦] ឥទមត្ថំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អភាសិត្ថ។ ឥទមត្ថំ ភន្តេ  ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្ស ភាសតោ អដ្ឋង្គសមន្នាគតោ សរោ ហោតិ វិស្សដ្ឋោ ច វិញ្ញេយ្យោ ច មញ្ជូ ច សវនីយោ ច ពិន្ទុ ច អវិសារី ច គម្ភីរោ ច និន្នាទី ច។ យថាបរិសំ ខោ បន ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ សរេន វិញ្ញាបេតិ ន ចស្ស ពហិទ្ធា បរិសាយ ឃោសោ និច្ឆរតិ។ យស្ស ខោ បន ភន្តេ ឯវំ អដ្ឋង្គសមន្នាគតោ សរោ ហោតិ សោ វុច្ចតិ ព្រហ្មស្សរោតិ។ អថខោ ភន្តេ ទេវា តាវត្តឹសា ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ [ឱ. ព្រហ្មាសនង្កុមារំ។] ឯតទវោចុំ  សាធុ មហាព្រហ្មេ ឯតទេវ មយំ សង្ខាយ មោទាម អត្ថិ ច សក្កេន ទេវានមិន្ទេន តស្ស ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចា វណ្ណា ភាសិតា តេ ច មយំ សង្ខាយ មោទាមាតិ។ អថខោ  ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ សក្កំ ទេវានមិន្ទំ ឯតទវោច សាធុ ទេវានមិន្ទ មយំបិ តស្ស ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ សុណេយ្យាមាតិ។ ឯវំ មហាព្រហ្មេតិ ខោ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្សេវ បដិស្សុត្វា ភគវតោ [ឱ.ម. ព្រហ្មាសនង្កុមារស្ស ភគវតោ។ ព្រហ្មាសនង្កុមារស្សេវាតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ បយិរុទាហាសិ។ តំ កឹ មញ្ញតិ ភវំ មហាព្រហ្មា យាវញ្ចេសោ [ឱ. យាវ ច សោ។ ម. យាវញ្ច សោ។] ភគវា ពហុជនហិតាយ បដិបន្នោ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវំ ពហុជនហិតាយ បដិបន្នំ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ ស្វាក្ខាតោ ខោ បន តេន ភគវតា ធម្មោ សន្ទិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ ឱបនយិកោ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហិ។ ឯវំ ឱបនយិកស្ស ធម្មស្ស ទេសេតារំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ ឥទំ កុសលន្តិ ខោ បន តេន ភគវតា សុប្បញ្ញត្តំ ឥទំ អកុសលន្តិ សុប្បញ្ញត្តំ។ ឥទំ សាវជ្ជំ។ ឥទំ អនវជ្ជំ។ ឥទំ សេវិតព្វំ។ ឥទំ ន សេវិតព្វំ។ ឥទំ ហីនំ។ ឥទំ បណីតំ។ ឥទំ កណ្ហសុក្កសប្បដិភាគន្តិ សុប្បញ្ញត្តំ។ ឯវំ កុសលាកុសលសាវជ្ជានវជ្ជសេវិតព្វាសេវិតព្វហីនប្បណីតកណ្ហសុក្កសប្បដិភាគានំ ធម្មានំ បញ្ញបេតារំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ សុប្បញ្ញត្តា ខោ បន តេន ភគវតា សាវកានំ និព្វានគាមិនី បដិបទា សំសន្ទតិ និព្វានញ្ច បដិបទា ច។ សេយ្យថាបិ នាម គង្គោទកំ យមុនោទកេន សំសន្ទតិ សមេតិ ឯវមេវ សុប្បញ្ញត្តា តេន ភគវតា សាវកានំ និព្វានគាមិនី បដិបទា សំសន្ទតិ និព្វានញ្ច បដិបទា ច។ ឯវំ និព្វានគាមិនិយា បដិបទាយ បញ្ញបេតារំ [ឱ. និព្វានគាមិនីបដិបទាយ បញ្ញាបេតារំ។] ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ លទ្ធសហាយោ ខោ បន សោ ភគវា សេក្ខានញ្ចេវ បដិបទានំ ខីណាសវានញ្ច វុសិតវតំ តេន ភគវា អបនុជ្ជ ឯការាមតំ អនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឯវំ ឯការាមតំ អនុយុត្តំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ អភិនិប្ផន្នោ [ឱ.ម. អភិនិប្បន្នោ។] ខោ បន តស្ស ភគវតោ លាភោ អភិនិប្ផន្នោ សិលោកោ យាវ មញ្ញេ ខត្តិយា សម្បិយាយមានរូបា វិហរន្តិ វិគតមទោ ខោ បន សោ ភគវា អាហារំ អាហារេតិ។ ឯវំ វិគតមទំ អាហារមាហារិយមានំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ យថាវាទី ខោ បន សោ ភគវា តថាការី យថាការី តថាវាទី ឥតិ យថាវាទី តថាការី យថាការី តថាវាទី។ ឯវំ ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតា។ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ ខោ បន សោ ភគវា វិគតកថំកថោ បរិយោសិតសង្កប្បោ អជ្ឈាសយំ អាទិព្រហ្មចរិយំ។ ឯវំ តិណ្ណវិចិកិច្ឆំ វិគតកថំកថំ បរិយោសិតសង្កប្បំ អជ្ឈាសយំ អាទិព្រហ្មចរិយំ ឥមិនាបង្គេន សមន្នាគតំ សត្ថារំ នេវ អតីតំសេ សមនុបស្សាម ន បនេតរហិ អញ្ញត្រ តេន ភគវតាតិ។ ឥមេ ខោ ភន្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ព្រហ្មុនោ សនង្កុមារស្ស ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ បយិរុទាហាសិ។

[៥៧] តេន សុទំ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ អត្តមនោ ហោតិ បមុទិតោ បីតិសោមនស្សជាតោ ភគវតោ អដ្ឋ យថាភុច្ចេ វណ្ណេ សុត្វា។ អថ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ ឱឡារិកំ អត្តភាវំ អភិនិម្មិនិត្វា កុមារវណ្ណោ [ឱ.ម. កុមារវណ្ណំ។] ហុត្វា បញ្ចសិខោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ បាតុរហោសិ។ សោ [ឱ. សោតំ ន ទិស្សតិ។] វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា អាកាសេ អន្តលិក្ខេ បល្លង្កេន និសីទិ។ សេយ្យថាបិ ភន្តេ ពលវា បុរិសោ សុបច្ចត្ថតេ វា បល្លង្កេ សមេ វា ភូមិភាគេ បល្លង្កេន និសីទេយ្យ ឯវមេវ ខោ ភន្តេ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា អាកាសេ អន្តលិក្ខេ បល្លង្កេន និសីទិត្វា ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញន្តិ ភោន្តោ ទេវា តាវត្តឹសា យាវ ទីឃរត្តំ មហាបញ្ញោ វ [ឱ. ច។] សោ ភគវា អហោសិ។ ភូតបុព្វំ ភោ រាជា ទិសម្បតិ [ឱ. ទិសម្បតិ។] នាម អហោសិ។ ទិសម្បតិស្ស រញ្ញោ គោវិន្ទោ នាម ព្រាហ្មណោ បុរោហិតោ អហោសិ ទិសម្បតិស្ស រញ្ញោ រេណុ នាម កុមារោ បុត្តោ អហោសិ។ គោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ជោតិបាលោ នាម មាណវោ បុត្តោ អហោសិ។ ឥតិ រេណុ ច រាជបុត្តោ ជោតិបាលោ ច មាណវោ អញ្ញេ ច ឆ ខត្តិយា ឥច្ចេតេ អដ្ឋ សហាយា អហេសុំ។ អថខោ ភោ [ឱ. ភោតិ ន ទិស្សតិ។] អហោរត្តានំ អច្ចយេន គោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ កាលមកាសិ។ គោវិន្ទេ ព្រាហ្មណេ កាលកតេ រាជា ទិសម្បតិ បរិទេវេសិ យស្មឹ វត ភោ មយំ សមយេ គោវិន្ទេ ព្រាហ្មណេ សព្វកិច្ចានិ សម្មវោស្សជ្ជិត្វា [ម. សម្មាវោស្សជ្ជិត្វា។] បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតា សមង្គិភូតា បរិចារេម តស្មឹ ខោ បន [ឱ. ខោ បនាតិ ន ទិស្សតិ។] សមយេ គោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ កាលកតោតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភោ រេណុ រាជបុត្តោ រាជានំ ទិសម្បតឹ ឯតទវោច មា ខោ ត្វំ ទេវ គោវិន្ទេ ព្រាហ្មណេ កាលកតេ អតិពាឡ្ហំ បរិទេវេសិ អត្ថិ ទេវ គោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ជោតិបាលោ នាម មាណវោ បុត្តោ បណ្ឌិតតរោ ចេវ បិតរា អលមត្ថទសតរោ ចេវ បិតរា យេបិ តស្ស [ឱ.ម. យេបស្ស។] បិតា អត្ថេ អនុសាសិ តេបិ ជោតិបាលស្សេវ មាណវស្ស អនុសាសនីយាតិ។ ឯវំ កុមារាតិ។ ឯវំ ទេវាតិ។ អថខោ ភោ រាជា ទិសម្បតិ អញ្ញតរំ បុរិសំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ អម្ភោ បុរិស យេន ជោតិបាលោ នាម មាណវោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា ជោតិបាលំ មាណវំ ឯវំ វទេហិ ភវមត្ថុ ភវន្តំ ជោតិបាលំ មាណវំ រាជា ទិសម្បតិ ភវន្តំ ជោតិបាលំ មាណវំ អាមន្តយតិ រាជា ទិសម្បតិ ភោតោ ជោតិបាលស្ស មាណវស្ស ទស្សនកាមោតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ [ឱ. ខោតំ ន ទិស្សតិ។] ភោ សោ បុរិសោ ទិសម្បតិស្ស រញ្ញោ បដិស្សុត្វា យេន ជោតិបាលោ មាណវោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ជោតិបាលំ មាណវំ ឯតទវោច ភវមត្ថុ ភវន្តំ ជោតិបាលំ មាណវំ រាជា ទិសម្បតិ ភវន្តំ ជោតិបាលំ មាណវំ អាមន្តយតិ រាជា ទិសម្បតិ ភោតោ ជោតិបាលស្ស មាណវស្ស ទស្សនកាមោតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ភោ ជោតិបាលោ មាណវោ តស្ស បុរិសស្ស បដិស្សុត្វា យេន រាជា ទិសម្បតិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ទិសម្បតិនា រញ្ញា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ ភោ ជោតិបាលំ មាណវំ រាជា ទិសម្បតិ ឯតទវោច អនុសាសតុ នោ ភវំ ជោតិបាលោ មាណវោ មា នោ [ឱ. នោតិ ន ទិស្សតិ។] ភវំ ជោតិបាលោ មាណវោ [ឱ.ម. មាណវោតិ ន ទិស្សតិ។] អនុសាសនីយា បច្ចព្យាហាសិ [ម. បច្ចព្យាកាសិ។] បេត្តិកេ តំ ឋានំ ឋបេស្សាមិ [ឱ. តំ ឋានេ ឋបយិស្សាមិ។ ម. តំ ឋានេ។] គោវិន្ទិយេ អភិសិញ្ចិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ [ឱ. ខោ ភោ។] ជោតិបាលោ មាណវោ ទិសម្បតិស្ស រញ្ញោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភោ [ម. ភោតិ ន ទិស្សតិ។] រាជា ទិសម្បតិ ជោតិបាលំ មាណវំ គោវិន្ទិយេ អភិសិញ្ចិ [ម. អភិសិញ្ចិតំ] បេត្តិកេ ឋានេ ឋបេសិ។ អភិសិត្តោ ជោតិបាលោ មាណវោ គោវិន្ទិយេ បេត្តិកេ ឋានេ ឋបិតោ យេបិស្ស បិតា អត្ថេ អនុសាសិ តេបិ [ឱ. តេ។] អត្ថេ អនុសាសតិ យេបិស្ស បិតា អត្ថេ នានុសាសិ តេបិ អត្ថេ អនុសាសតិ យេបិស្ស បិតា កម្មន្តេ អភិសម្ភោសិ តេបិ កម្មន្តេ អភិសម្ភោតិ យេបិស្ស បិតា កម្មន្តេ នាភិសម្ភោសិ តេបិ កម្មន្តេ នាភិសម្ភោតិ។ តមេនំ មនុស្សា ឯវមាហំសុ  គោវិន្ទោ វត ភោ ព្រាហ្មណោ មហាគោវិន្ទោ វត ភោ ព្រាហ្មណោតិ។ ឥមិនា ខោ ឯវំ [ឱ. ឯតំ។] ភោ បរិយាយេន ជោតិបាលស្ស មាណវស្ស មហាគោវិន្ទោត្វេវ [ឱ. មហាគោវិន្ទោ មហាគោវិន្ទោត្វេរ។ ម. គោវិន្ទោ…។] សមញ្ញា ឧទបាទិ។

[៥៨] អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន តេ ឆ ខត្តិយា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ឆ ខត្តិយេ ឯតទវោច ទិសម្បតិ ខោ [ឱ. ខោតិ ន ទិស្សតិ។] ភោ រាជា ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ [ម. ជីវិតំ។] ឋានំ ខោ បនេតំ វិជ្ជតិ យំ ទិសម្បតិម្ហិ រញ្ញេ កាលកតេ រាជកត្តារោ រេណុំ រាជបុត្តំ រជ្ជេ អភិសិញ្ចេយ្យុំ អាយន្តុ ភោន្តោ យេន រេណុ រាជបុត្តោ តេនុបសង្កមថ ឧបសង្កមិត្វា រេណុំ រាជបុត្តំ ឯវំ វទេថ មយំ ខោ [ឱ. ខោតិ ន ទិស្សតិ។] ភោតោ រេណុស្ស សហាយា បិយា មនាបា អប្បដិកូលា យំសុខោ ភវំ តំសុខា មយំ យំទុក្ខោ ភវំ តំទុក្ខា មយំ ទិសម្បតិ ខោ [ឱ. ខោតិ នត្ថិ។] ភោ រាជា ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ ឋានំ ខោ បនេតំ វិជ្ជតិ យំ ទិសម្បតិម្ហិ រញ្ញេ កាលកតេ រាជកត្តារោ ភវន្តំ រេណុំ រជ្ជេ អភិសិញ្ចេយ្យុំ សចេ ភវំ រេណុ រជ្ជំ លភេថ សំវិភជេថ នោ រជ្ជេនាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ [ឱ. ខោ ភោ។] តេ ឆ ខត្តិយា មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន រេណុ រាជបុត្តោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា រេណុំ រាជបុត្តំ ឯតទវោចុំ មយំ ខោ [ឱ. ខោតិ នត្ថិ។] ភោតោ រេណុស្ស សហាយា បិយា មនាបា អប្បដិកូលា យំសុខោ ភវំ តំសុខា មយំ យំទុក្ខោ ភវំ តំទុក្ខា មយំ ទិសម្បតិ ខោ ភោ រាជា ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ ឋានំ ខោ បនេតំ វិជ្ជតិ យំ ទិសម្បតិម្ហិ រញ្ញេ កាលកតេ រាជកត្តារោ ភវន្តំ រេណុំ រជ្ជេ អភិសិញ្ចេយ្យុំ សចេ ភវំ រេណុ រជ្ជំ លភេថ សំវិភជេថ នោ រជ្ជេនាតិ។ កោ នុ ខោ ភោ អញ្ញោ មម វិជិតេ សុខំ ភវេយ្យាថ [ឱ. សុខមេធេយ្យាថ។ ម. សុខា ភវេយ្យាថ។] អញ្ញត្រ ភវន្តេភិ សចាហំ ភោ រជ្ជំ លភិស្សាមិ សំវិភជិស្សាមិ វោ រជ្ជេនាតិ។ អថខោ ភោ អហោរត្តានំ អច្ចយេន រាជា ទិសម្បតិ កាលមកាសិ។ ទិសម្បតិម្ហិ រញ្ញេ កាលកតេ រាជកត្តារោ រេណុំ រាជបុត្តំ រជ្ជេ អភិសិញ្ចឹសុ។ អភិសិត្តោ រេណុ រជ្ជេន បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គិភូតោ បរិចារេតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន តេ ឆ ខត្តិយា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ឆ ខត្តិយេ ឯតទវោច ទិសម្បតិ ខោ ភោ រាជា កាលកតោ អភិសិត្តោ រេណុ រជ្ជេន បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គិភូតោ បរិចារេតិ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ មទនិយា កាមា អាយន្តុ ភោន្តោ យេន រេណុ រាជា តេនុបសង្កមថ ឧបសង្កមិត្វា រេណុំ រាជានំ ឯវំ វទេថ ទិសម្បតិ ខោ ភោ រាជា កាលកតោ អភិសិត្តោ ភវំ រេណុ រជ្ជេន សរតិ ភវំ តំ វចនន្តិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ [ឱ.ម. ខោ ភោ។] តេ ឆ ខត្តិយា មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន រេណុ រាជា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា រេណុំ រាជានំ ឯតទវោចុំ ទិសម្បតិ ខោ ភោ រាជា កាលកតោ អភិសិត្តោ ភវំ រេណុ រជ្ជេន សរតិ ភវំ តំ វចនន្តិ។ សរាមហំ ភោ តំ វចនន្តិ [ឱ. វចនំ។]។ កោ នុ ខោ ភោ បហោតិ ឥមំ មហាបថវឹ ឧត្តរេន អាយតំ ទក្ខិណេន សកដមុខំ សត្តធា សមំ សុវិភត្តំ វិភជិតុន្តិ។ កោ នុ ខោ ភោ អញ្ញោ បហោតិ អញ្ញត្រ មហាគោវិន្ទេន ព្រាហ្មណេនាតិ។ អថខោ ភោ រេណុ រាជា អញ្ញតរំ បុរិសំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ អម្ភោ បុរិស យេន មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឯវំ វទេហិ រាជា តំ ភន្តេ រេណុ អាមន្តេតីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភោ សោ បុរិសោ រេណុស្ស រញ្ញោ បដិស្សុត្វា យេន មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោច  រាជា តំ ភន្តេ រេណុ អាមន្តេតីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តស្ស បុរិសស្ស បដិស្សុត្វា យេន រេណុ រាជា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រេណុនា រញ្ញា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ ភោ [១.២. ឱ. ភោតិ នត្ថិ។] មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ រេណុ រាជា ឯតទវោច ឯតុ ភវំ គោវិន្ទោ ឥមំ មហាបថវឹ ឧត្តរេន អាយតំ ទក្ខិណេន សកដមុខំ សត្តធា សមំ សុវិភត្តំ វិភជតូតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ភោ [២] មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ រេណុស្ស រញ្ញោ បដិស្សុត្វា ឥមំ មហាបថវឹ ឧត្តរេន អាយតំ ទក្ខិណេន សកដមុខំ សត្តធា សមំ សុវិភត្តំ វិភជិ សព្វានិ សកដមុខានិ បដ្ឋបេសិ [ឱ. អដ្ឋបេស។]។ តត្រ សុទំ មជ្ឈេ រេណុស្ស រញ្ញោ ជនបទោ ហោតិ។

[៥៩] ទន្តបុរំ កលិង្គានំ

អស្សកានញ្ច បោតនំ

មាហិស្សតិ [ម. មហេសយំ។] អវន្តីនំ

សោចិរានញ្ច រោរុកំ [ឱ. សោវិរានញ្ច រោរុកំ។ ម. សោវិរានំ ច រោទុកំ។]

មិថិលា ច វិទេហានំ

ចម្បា អង្គេសុ មាបិតា

ពារាណសី ច កាសីនំ

ឯតេ គោវិន្ទមាបិតាតិ។

[៦០] អថខោ ភោ តេ ឆ ខត្តិយា យថាសកេន លាភេន អត្តមនា អហេសុំ បរិបុណ្ណសង្កប្បា យំ វត នោ អហោសិ ឥច្ឆិតំ យំ អាកង្ខិតំ [ឱ.ម. អាកង្ខិតំ យំ។] អធិប្បេតំ យំ អភិបត្ថិតំ តំ នោ លទ្ធន្តិ។

[៦១] សត្តភូ ព្រហ្មទត្តោ ច

វេស្សភូ ភរតោ សហ

រេណុ ទ្វេ ធតរដ្ឋា ច

តទាសុំ សត្ត ភារវាតិ [ឱ. ភារទាតិ។ ម. ភារធាតិ។]។

បឋមភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

[៦២] អថខោ ភោ តេ ឆ ខត្តិយា យេន មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ យថា ខោ [ឱ. ខោតិ នត្ថិ។] ភវំ ភោ គោវិន្ទោ រេណុស្ស រញ្ញោ សហាយោ បិយោ មនាបោ អប្បដិកូលោ ឯវមេវ ខោ ភវំ គោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ [២.៣.៤. ព្រាហ្មណោតិ នត្ថិ។] អម្ហាកំបិ សហាយោ បិយោ មនាបោ អប្បដិកូលោ អនុសាសតុ នោ ភវំ គោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ [៣] មា នោ ភវំ គោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ [៤] អនុសាសនិយា បច្ចព្យាហាសីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ភោ [ម. សោ។] មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តេសំ ឆន្នំ ខត្តិយានំ មុទ្ធាភិសិត្តានំ [ឱ.ម. មុទ្ធាភិសិត្តានន្តិ នត្ថិ។] បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ អនុសាសនិយា [ឱ.ម. អនុសាសនិយាតិ នត្ថិ។] សត្ត ច រាជានោ ខត្តិយេ មុទ្ធាភិសិត្តេ រជ្ជេន [ឱ.ម. រជ្ជេ។] អនុសាសិ សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលេ សត្ត ច នហាតកសតានិ មន្តេ វាចេសិ។ អថខោ ភោ [ម. ភោតិ នត្ថិ។] មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស អបរេន សមយេន ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆិ [ឱ. អព្ភុគ្គញ្ឆិ។] សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ មយ្ហំ ខោ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ [ឱ.ម. សល្លបាមី។] ន ព្រហ្មុនា មន្តេមិ សុតំ ខោ បន មេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ យន្នូនាហំ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយេយ្យំ ករុណំ ឈានំ ឈាយេយ្យន្តិ។ អថខោ [ឱ.ម. អថខោ ភោ។] មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន រេណុ រាជា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រេណុំ រាជានំ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ភោ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ភោ ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ ន ព្រហ្មុនា មន្តេមិ សុតំ ខោ បន មេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ឥច្ឆាមហំ ភោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយិតុំ ករុណំ ឈានំ ឈាយិតុំ នម្ហិ កេនចិ ឧបសង្កមិតព្វោ អញ្ញត្រ ឯកេន ភត្តាហារេនាតិ [ឱ.ម. ភត្តាភិហារេនាតិ។]។ យស្សទានិ ភវំ គោវិន្ទោ កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន តេ ឆ ខត្តិយា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ឆ ខត្តិយេ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ភោ [២.៣.ឱ. ភោតិ នត្ថិ។] ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ភោ [៣] ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ ន ព្រហ្មុនា មន្តេមិ សុតំ ខោ បន មេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ឥច្ឆាមហំ ភោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយិតុំ ករុណំ ឈានំ ឈាយិតុំ នម្ហិ កេនចិ ឧបសង្កមិតព្វោ អញ្ញត្រ ឯកេន ភត្តាហារេនាតិ។ យស្សទានិ ភវំ គោវិន្ទោ កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលា សត្ត ច នហាតកសតានិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលេ សត្ត ច នហាតកសតានិ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ភោ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ភោ ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ ន ព្រហ្មុនា មន្តេមិ សុតំ ខោ បន មេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ តេនហិ ភោ យថាសុតេ យថាបរិយត្តេ មន្តេ វិត្ថារេន សជ្ឈាយំ ករោថ អញ្ញមញ្ញញ្ច មន្តេ វាចេថ ឥច្ឆាមហំ ភោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយិតុំ ករុណំ ឈានំ ឈាយិតុំ នម្ហិ កេនចិ ឧបសង្កមិតព្វោ អញ្ញត្រ ឯកេន ភត្តាហារេនាតិ។ យស្សទានិ ភវំ គោវិន្ទោ កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន ចត្តារីសា ភរិយា សាទិសិយោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចត្តារីសា ភរិយា សាទិសិយោ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ភោតិ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ សក្ខិ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ភោតិ ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ ន ព្រហ្មុនា មន្តេមិ សុតំ ខោ បន មេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ឥច្ឆាមហំ ភោតិ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយិតុំ ករុណំ ឈានំ ឈាយិតុំ នម្ហិ កេនចិ ឧបសង្កមិតព្វោ អញ្ញត្រ ឯកេន ភត្តាហារេនាតិ។ យស្សទានិ ភវំ គោវិន្ទោ កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ បុរត្ថិមេន នគរស្សេវ នវំ សណ្ឋាគារំ ការាបេត្វា វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយិ ករុណំ ឈានំ ឈាយិ។ នាស្ស [ឱ. នាស្សុទ។ ម. នាស្សុធ។] កោចិ ឧបសង្កមតិ [ឱ. ឧបសង្កមិ។] អញ្ញត្រ ឯកេន ភត្តាហារេនាតិ [ឱ.ម. ភត្តាភិហារេន។]។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ចតុន្នំ មាសានំ អច្ចយេន អហុទេវ ឧក្កណ្ឋនា អហុ បរិតស្សនា សុតំ ខោ បនេតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ  យោ វស្សិកេ ចត្តារោ មាសេ បដិសល្លីយតិ ករុណំ ឈានំ ឈាយតីតិ សោ ព្រហ្មានំ បស្សតិ ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេតិ សល្លបតិ មន្តេតីតិ ន ខោ បនាហំ ព្រហ្មានំ បស្សាមិ ន ព្រហ្មុនា សាកច្ឆេមិ ន ព្រហ្មុនា សល្លបេមិ ន ព្រហ្មុនា មន្តេមីតិ។ អថខោ ភោ ព្រហ្មា សនង្កុមារោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស សម្មុខេ បាតុរហោសិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស អហុទេវ ភយំ អហុ ឆម្ភិតត្តំ អហុ លោមហំសោ យថាតំ អទិដ្ឋបុព្វំ រូបំ ទិស្វា។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ភីតោ សំវិគ្គោ លោមហដ្ឋជាតោ ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

[៦៣] វណ្ណវា យសវា សិរិមា

កោ នុ ត្វមសិ មារិស

អជានន្តា តំ បុច្ឆាម

កថំ ជានេមុ តំ មយន្តិ [ឱ. មយំ]។

មំ វេ កុមារំ ជានន្តិ

ព្រហ្មលោកេ សនន្តនំ [ម. សនន្ត ច។]

សព្វេ ជានន្តិ មំ ទេវា

ឯវំ គោវិន្ទ ជានហិ [ម. ជានាហិ។]។

អាសនំ ឧទកំ បជ្ជំ

មធុបាកញ្ច [ម. មធុសាតញ្ច។] ព្រហ្មុនោ

អគ្ឃេ ភវន្តំ បុច្ឆាម

អគ្ឃំ កុរុតុ នោ ភវំ។

បដិគ្គណ្ហាម តេ អគ្ឃំ

យំ ត្វំ គោវិន្ទ ភាសសិ

ទិដ្ឋេ ធម្មេ ហិតត្ថាយ [ឱ.ម. ទិដ្ឋធម្មហិតត្ថាយ។]

សម្បរាយ សុខាយ ច

កតាវកាសោ បុច្ឆស្សុ

យង្កិញ្ចិ អភិបត្ថិតន្តិ។

[៦៤] អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ  កតាវកាសោ ខោម្ហិ ព្រហ្មុនា សនង្កុមារេន កិន្នុ ខោ អហំ ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ បុច្ឆេយ្យំ ទិដ្ឋធម្មិកំ វា អត្ថំ សម្បរាយិកំ វាតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ កុសលោ ខោ អហំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អត្ថានំ អញ្ញេបិ មំ ទិដ្ឋធម្មិកំ អត្ថំ បុច្ឆន្តិ យន្នូនាហំ ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ សម្បរាយិកញ្ញេវ [សម្បរាយិកំយេវ។] អត្ថំ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

[៦៥] បុច្ឆាមិ ព្រហ្មានំ សនង្កុមារំ

កង្ខី អកង្ខី បរិវេទិយេសុ

កត្ថដ្ឋិតោ កិម្ហិ ច [ម. ចិ។] សិក្ខមានោ

បប្បោតិ មច្ចោ អមតំ ព្រហ្មលោកន្តិ។

ហិត្វា មមត្ថំ មនុជេសុ ព្រហ្មេ

ឯកោទិភូតោ ករុណាធិមុត្តោ [ម. ករុណេ ធិមុត្តោ។]

និរាមគន្ធោ វិរតោ មេថុនស្មា

ឯត្ថដ្ឋិតោ ឯត្ថ ច សិក្ខមានោ

បប្បោតិ មច្ចោ អមតំ ព្រហ្មលោកន្តិ។

[៦៦] ហិត្វា មមត្តន្តិ អហំ [១.២. ឱ. មមត្តំតាហំ។ មមត្តំតិបហន្តិ បន បាឋេន ភវិតព្វំ។] ភោតោ អាជានាមិ។ ឥធេកច្ចោ អប្បំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ មហន្តំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ អប្បំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ មហន្តំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ ឥតិ ហិត្វា មមត្តំតិ សហំ [២] ភោតោ អាជានាមិ។ ឯកោទិភូតោតិ សហំ [ម. ឯកោទិភូតោតិ អហំ។ ឯកោទិភូតោតិបហន្តិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] ភោតោ អាជានាមិ។ ឥធេកច្ចោ វិវិត្តំ សេនាសនំ ភជតិ អរញ្ញំ រុក្ខមូលំ បព្វតំ កន្ទរំ គិរិគុហំ សុសានំ វនបថំ អព្ភោកាសំ បលាលបុញ្ជំ បដិសល្លីយតិ [ឱ.ម. បដិសល្លីយតីតិ ន ទិស្សតិ។] ឥតិ ឯកោទិភូតោតិ សហំ ភោតោ អាជានាមិ។ ករុណាធិមុត្តោតិ សហំ ភោតោ អាជានាមិ។ ឥធេកច្ចោ ករុណាសហគតេន ចេតសា ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហរតិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ ករុណាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហរតិ ឥតិ ករុណាធិមុត្តោតិ សហំ ភោតោ អាជានាមិ។ អាមគន្ធេ ច ខោ អហំ ភោតោ ភាសមានស្ស ន ច [ឱ.ម. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] អាជានាមិ។

[៦៧] កេ អាមគន្ធា មនុជេសុ ព្រហ្មេ

ឯតេ អវិទ្វា ឥធ ព្រូហិ ធីរ

កេនាវុដា [ឱ.ម. កេនាវដា។] វាតិ បជា កុរុរូ [កុរុដ្ឋរូ។ ម. កុរុតុ។]

អាបាយិកា នីវុតព្រហ្មលោកាតិ។

កោធោ មោសវជ្ជំ និកតិ ច ទោព្ភោ [ឱ. ទោភោ។ ម. ទុព្ភោ។]

កទរិយតា អតិមានោ ឧស្សុយា [ឱ.ម. ឧស្សុយ្យា។]

ឥច្ឆា វិចិកិច្ឆា បរហេឋនា ច [ម. បរវិហេឋនា ច។]

លោភោ ច ទោសោ ច មទោ ច មោហោ

ឯតេសុ យុត្តា អនិរាមគន្ធា

អាបាយិកា នីវុតព្រហ្មលោកាតិ។

[៦៨] យថា ខោ អហំ ភោតោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស អាជានាមិ តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារម្ហា [ឱ.ម. អគារស្មា។] អនគារិយន្តិ។ យស្សទានិ ភវំ គោវិន្ទោ កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន រេណុ រាជា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រេណុ រាជានំ ឯតទវោច អញ្ញំទានិ ភវំ បុរោហិតំ បរិយេសតុ យោ ភោតោ រជ្ជំ អនុសាសិស្សតិ ឥច្ឆាមហំ ភោ  អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតុំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។

[៦៩] អាមន្តយាមិ រាជានំ

រេណុំ ភូមិបតឹ អហំ

ត្វំ បជានស្សុ រជ្ជេន

នាហំ បោរោហច្ចេ រមេ។

សចេ តេ ឩនកាមេហិ [ឱ.ម. ឩនំ កាមេហិ។]

អហំ បរិបូរយាមិ តេ

យោ តំ ហឹសតិ វារេមិ

ភូមិសេនាបតិ អហំ

ត្វំ បិតា អហំ បុត្តោ ច [ឱ. បិតាស អហំ បុត្តោ។]

មា នោ គោវិន្ទ បាជហិ។

ន មត្ថិ ឩនកាមេហិ

ហឹសិតោ [ឱ.ម. ហឹសិតា។] មេ ន វិជ្ជតិ

អមនុស្សវចោ សុត្វា

តស្មាហំ ន គហេ រមេ។

អមនុស្សោ កថំវណ្ណោ

កន្តេ អត្ថំ អភាសថ

យញ្ច សុត្វា ជហាសិ នោ [ឱ. យំ សុត្វា បជហាសិ នោ។]

គេហេ អម្ហេ ច កេវលេ។

ឧបវុត្ថស្ស មេ បុព្វេ

យិដ្ឋកាមស្ស មេ សតោ

អគ្គិ បជ្ជលិតោ អាសិ

កុសបត្តបរិត្ថតោ។

តតោ មេ ព្រហ្មា បាតុរហុ [ម. បាតុរតុ។]

ព្រហ្មលោកា សនន្តនោ

សោ មេ បញ្ហំ វិយាកាសិ

តំ សុត្វា ន គហេ រមេ។

សទ្ទហាមិ អហំ ភោតោ

យំ ត្វំ គោវិន្ទ ភាសសិ

អមនុស្សវចោ សុត្វា

កថំ វត្តេថ អញ្ញថា

តេ តំ អនុវត្តិស្សាម [អនុប្បព្វដិស្សាមាតិបិ បាឋោ។]

សត្ថា គោវិន្ទ នោ ភវំ។

មណិ យថា វេឡុរិយោ

អកាសោ [ឱ.ម. អកាចោ។] វិមលោ សុភោ

ឯវំ សុត្វា [ឱ.ម. សុទ្ធា។] ចរិស្សាម

គោវិន្ទស្សានុសាសនេតិ។

[៧០] សចេ ភវំ គោវិន្ទោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សតិ មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន តេ ឆ ខត្តិយា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ឆ ខត្តិយេ ឯតទវោច អញ្ញំទានិ ភោ [ឱ.ម. ភោតិ នត្ថិ។] ភវន្តោ បុរោហិតំ បរិយេសន្តុ យោ ភវន្តានំ រជ្ជេ អនុសាសិស្សតិ ឥច្ឆាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតុំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ អថខោ ភោ តេ ឆ [ឱ. ភោ ឆ។] ខត្តិយា ឯកមន្តំ អបក្កម្ម ឯវំ សមចិន្តេសុំ ឥមេ ខោ ភោ ព្រាហ្មណា [ឱ.ម. ខោ ព្រាហ្មណា។] នាម ធនលុទ្ធា យន្នូន មយំ មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ធនេន សិក្ខេយ្យាមាតិ។ តេ មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ  សំវិជ្ជតិ ខោ ភោ ឥមេសុ សត្តសុ រជ្ជេសុ បហូតំ សាបតេយ្យំ តតោ ភោតោ យាវតកេន អត្ថោ តាវតកំ អាហរីយតន្តិ [ឱ. អាហរេយ្យតន្តិ។]។ អលំ ភោ មមបិទំ បហូតំ សាបតេយ្យំ ភវន្តានំយេវ តថា សាបតេយ្យំ អហំ សព្វំ បហាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាមិ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ អថខោ ភោ តេ ឆ ខត្តិយា ឯកមន្តំ អបក្កម្ម ឯវំ សមចិន្តេសុំ ឥមេ ខោ ភោ ព្រាហ្មណា នាម ឥត្ថីលុទ្ធា យន្នូន មយំ មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឥត្ថីហិ សិក្ខេយ្យាមាតិ តេ មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ  សំវិជ្ជន្តិ ខោ ភោ ឥមេសុ សត្តសុ រជ្ជេសុ បហូតា ឥត្ថិយោ តតោ ភោតោ យាវតិកាហិ អត្ថោ តាវតិកា អានីយតាតិ [ឱ.ម. អានីយតន្តិ។]។ អលំ ភោ មមបីមា ចត្តារីសា ភរិយា សាទិសិយោ តាវាហំ [ឱ. តាបហំ។ ម. តាបាហំ។] សព្វា បហាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាមិ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ សចេ ភវំ គោវិន្ទោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សតិ មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។

[៧១] សចេ បជហថ [ឱ. ជហាថ។ ម. ជហិថ។] កាមានិ

យត្ថ សតោ បុថុជ្ជនោ

អារម្ភោ [ឱ.ម. អារភវ្ហោ។ ម. ឯវំ។] ទឡ្ហា ហោថ

ខន្តិពលសមាហិតា។

ឯស មគ្គោ ឧជុមគ្គោ

ឯស មគ្គោ អនុត្តរោ

សទ្ធម្មោ សព្ភិ រក្ខិតោ

ព្រហ្មលោកុបបត្តិយាតិ។

[៧២] តេនហិ ភវំ មហាគោវិន្ទោ [ឱ.ម. គោវិន្ទោ។] សត្ត វស្សានិ អាគមេតុ សត្តន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អតិចិរំ ខោ ភោ សត្ត វស្សានិ នាហំ សក្កោមិ ភវន្តេ សត្ត វស្សានិ អាគមេតុំ កោ នុ ខោ [ឱ. កោ ខោ។] បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ គមនីយោ សម្បរាយោ មន្តាយ វោដ្ឋព្វំ កត្តព្វំ [ឱ.ម. ពោដ្ឋព្វមកត្តព្វំ។ ម. ពោដ្ឋព្វំ…។] កុសលំ ចរិតព្វំ ព្រហ្មចរិយំ នត្ថិ ជាតស្ស អមរណំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ តេនហិ ភវំ គោវិន្ទោ ឆ វស្សានិ អាគមេតុ។បេ។ បញ្ច វស្សានិ អាគមេតុ។ ចត្តារិ វស្សានិ អាគមេតុ។ តីណិ វស្សានិ អាគមេតុ។ ទ្វេ វស្សានិ អាគមេតុ។ ឯកំ វស្សំ អាគមេតុ ឯកស្ស វស្សស្ស អច្ចយេន មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អតិចិរំ ខោ ភោ ឯកំ វស្សំ នាហំ សក្កោមិ ភវន្តេ ឯកំ វស្សំ អាគមេតុំ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ គមនីយោ សម្បរាយោ មន្តាយ វោដ្ឋព្វំ កត្តព្វំ កុសលំ ចរិតព្វំ ព្រហ្មចរិយំ នត្ថិ ជាតស្ស អមរណំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ តេនហិ ភវំ គោវិន្ទោ សត្ត មាសានិ អាគមេតុ សត្តន្នំ មាសានំ អច្ចយេន មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អតិចិរំ ខោ ភោ សត្ត មាសានិ នាហំ សក្កោមិ ភវន្តេ សត្ត មាសានិ អាគមេតុំ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ គមនីយោ សម្បរាយោ មន្តាយ វោដ្ឋព្វំ កត្តព្វំ កុសលំ ចរិតព្វំ ព្រហ្មចរិយំ នត្ថិ ជាតស្ស អមរណំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ តេនហិ ភវំ គោវិន្ទោ ឆ មាសានិ អាគមេតុ។ បញ្ច មាសានិ អាគមេតុ។ ចត្តារិ មាសានិ អាគមេតុ។ តីណិ មាសានិ អាគមេតុ។ ទ្វេ មាសានិ អាគមេតុ។ ឯកំ មាសំ អាគមេតុ។ អទ្ធមាសំ [អឌ្ឍមាសន្តិបិ បាឋោ។] អាគមេតុ អទ្ធមាសស្ស អច្ចយេន មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អតិចិរំ ខោ ភោ អទ្ធមាសោ នាហំ សក្កោមិ ភវន្តេ អទ្ធមាសំ អាគមេតុំ កោ នុ ខោ បន ភោ ជានាតិ ជីវិតានំ គមនីយោ សម្បរាយោ មន្តាយ វោដ្ឋព្វំ កត្តព្វំ កុសលំ ចរិតព្វំ ព្រហ្មចរិយំ នត្ថិ ជាតស្ស អមរណំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ តេនហិ ភវំ គោវិន្ទោ សត្តាហំ អាគមេតុ យាវ មយំ សកេ បុត្តភាតរោ រជ្ជេ [ម. រជ្ជេន។] អនុសាសិស្សាម [ឱ. អនុសាសាម។] សត្តាហស្ស អច្ចយេន មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ ន ចិរំ ខោ ភោ សត្តាហំ អាគមិស្សាមហំ ភវន្តេ សត្តាហន្តិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន តេ សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលា សត្ត ច នហាតកសតានិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលេ សត្ត ច នហាតកសតានិ ឯតទវោច អញ្ញំទានិ ភវន្តោ អាចរិយំ បរិយេសន្តុ យោ ភវន្តានំ មន្តេ វាចេស្សតិ ឥច្ឆាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតុំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ មា ភវំ គោវិន្ទោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ បព្វជ្ជា ភោ អប្បេសក្ខា ច អប្បលាភា ច ព្រហ្មញ្ញំ មហេសក្ខញ្ច មហាលាភញ្ចាតិ។ មា ភវន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ មា ភវន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ បព្វជ្ជា អប្បេសក្ខា ច អប្បលាភា ច ព្រហ្មញ្ញំ មហេសក្ខញ្ច មហាលាភញ្ចាតិ កោ នុ ខោ ភោ អញ្ញត្រ [អញ្ញោតិ វា បាឋោ។] មយា មហេសក្ខតរោ វា មហាលាភតរោ វា អហំ វោ វា [ឱ.ម. អហំ ហិ ភោ។] ឯតរហិ រាជាវ [២.៣.៤. ឱ. ច។] រញ្ញំ ព្រហ្មាវ [៣] ព្រាហ្មណានំ ទេវតាវ [៤] គហបតិកានំ តមហំ [ឱ. តិបហំ។] សព្វំ បហាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាមិ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ សចេ ភវំ គោវិន្ទោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សតិ មយម្បិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ យេន ចត្តារីសា ភរិយា សាទិសិយោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចត្តារីសា ភរិយា សាទិសិយោ ឯតទវោច យា ភោតិនំ ឥច្ឆតិ សកានិ វា [ឱ. វ។] ញាតិកុលានិ គច្ឆន្តុ អញ្ញំ វា ភត្តារំ បរិយេសន្តុ ឥច្ឆាមហំ ភោតិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតុំ យថា ខោ បន មេ សុតំ ព្រហ្មុនោ អាមគន្ធេ ភាសមានស្ស តេ ន សុនិម្មទយា អគារំ អជ្ឈាវសតា បព្វជិស្សាមហំ ភោតិ អគារស្មា អនគារិយន្តិ។ ត្វញ្ញេវ [ឱ. ត្វំយេវ។] នោ ញាតិ ញាតិកាមានំ ត្វំ បន ភត្តា ភត្តុកាមានំ សចេ ភវំ ភោ [ឱ.ម. ភោតិ នត្ថិ។] គោវិន្ទោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សតិ មយម្បិ ភោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាម អថ យា តេ គតិ សា នោ គតិ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ ភោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ តស្ស សត្តាហស្ស អច្ចយេន កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ។ បព្វជិតញ្ច បន [ម. បព្វជិតំ បន។] មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ សត្ត ច រាជានោ ខត្តិយា មុទ្ធាវសិត្តា សត្ត ច ព្រាហ្មណមហាសាលា សត្ត ច នហាតកសតានិ ចត្តារីសា ច ភរិយា សាទិសិយោ អនេកានិ ច ខត្តិយសហស្សានិ អនេកានិ ច ព្រាហ្មណសហស្សានិ អនេកានិ ច គហបតិសហស្សានិ អនេកា ច ឥត្ថាគារា ឥត្ថិយោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា មហាគោវិន្ទំ ព្រាហ្មណំ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតំ អនុប្បព្វជឹសុ។ តាយ សុទំ ភោ បរិសាយ បរិវុតោ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ គាមនិគមរាជធានីសុ ចារិកំ ចរតិ។ យំ ខោ បន ភោ តេន សមយេន មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ គាមំ វា និគមំ វា ឧបសង្កមតិ តត្ថ រាជាវ ហោតិ រញ្ញំ ព្រហ្មាវ ព្រាហ្មណានំ ទេវតាវ គហបតិកានំ។ យេ ខោ បន ភោ តេន សមយេន [ឱ. យេ ច ខោ បន ភោ តេន សមយេន។ ម. តេន ខោ បន សមយេន។] មនុស្សា ខិបន្តិ វា ឧបក្ខលន្តិ វា តេ ឯវមាហំសុ  នមត្ថុ មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស នមត្ថុ សត្តបុរោហិតស្សាតិ។ មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ [ឱ. មហាគោវិន្ទោ ភោ ព្រាហ្មណោ។] មេត្តាសហគតេន ចេតសា អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហាសិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ មេត្តាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហាសិ ករុណាសហគតេន ចេតសា។បេ។ មុទិតាសហគតេន ចេតសា។បេ។ ឧបេក្ខាសហគតេន ចេតសា។បេ។ សាវកានញ្ច ព្រហ្មលោកសហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេសិ។ យេ ខោ បន ភោ តេន សមយេន មហាគោវិន្ទស្ស ព្រាហ្មណស្ស សាវកា សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានឹសុ តេ កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ ព្រហ្មលោកំ ឧបបជ្ជឹសុ។ យេ ន សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានឹសុ តេ កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អប្បេកច្ចេ បរនិម្មិតវសវត្តីនំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ អប្បេកច្ចេ និម្មានរតីនំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ អប្បេកច្ចេ តុសិតានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ អប្បេកច្ចេ យាមានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ អប្បេកច្ចេ តាវត្តឹសានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ អប្បេកច្ចេ ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជឹសុ។ យេ សព្វនិហីនកាយំ [ឱ. យេ សព្វេ សព្វនិហីនកាយំ។ ម. យេ សព្វនិហីនំ កាយំ។] បរិបូរេសុំ តេ គន្ធព្វកាយំ បរិបូរេសុំ។ ឥតិ ខោ បន [ឱ. ខោ ភោ។] សព្វេសំយេវ តេសំ កុលបុត្តានំ អមោឃា បព្វជ្ជា អហោសិ អវជ្ជា [អវញ្ឈាតិ វា អវជ្ឈាតិ វា បាឋោ។] សផលា សឧទ្រយាតិ [ឱ. សឧទំសាតិ។]។ សរតិ តំ ភគវាតិ។ សរាមហំ ភោ បញ្ចសិខ អហន្តេន សមយេន មហាគោវិន្ទោ ព្រាហ្មណោ អហោសឹ អហំ តំ [តេសំ។] សាវកានំ ព្រហ្មលោកសហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេសឹ តំ ខោ បន បញ្ចសិខ ព្រហ្មចរិយំ ន និព្វិទាយ ន វិរាគាយ ន និរោធាយ ន ឧបសមាយ ន អភិញ្ញាយ ន សម្ពោធាយ ន និព្វានាយ សំវត្តតិ យាវទេវ ព្រហ្មលោកុបបត្តិយា ឥទំ ខោ បន មេ បញ្ចសិខ ព្រហ្មចរិយំ ឯកន្តនិព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ។ កតមញ្ច តំ បញ្ចសិខ ព្រហ្មចរិយំ ឯកន្តនិព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ [ឱ.ម. កតមញ្ច តំ បញ្ចសិខ ព្រហ្មចរិយំ ឯកន្តនិព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតីតិ ន ទិស្សតិ។] អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសមាធិ ឥទំ ខោ តំ បន បញ្ចសិខ ព្រហ្មចរិយំ ឯកន្តនិព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ។ យេ ខោ បន មេ បញ្ចសិខ សាវកា សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានន្តិ តេ អាសវានំ ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរន្តិ។ យេ ន សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានន្តិ តេ [ឱ. អប្បេកច្ចេ។] បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ [ឱ.ម. សំយោជនានំ។] បរិក្ខយា ឱបបាតិកា ហោន្តិ តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា។ យេ ន សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានន្តិ អប្បេកច្ចេ តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ ហោន្តិ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ [ឱ. ករោន្តិ។]។ យេ ន សព្វេន សព្វំ សាសនំ អាជានន្តិ អប្បេកច្ចេ តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា ហោន្តិ អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនា។ ឥតិ ខោ បញ្ចសិខ សព្វេសញ្ញេវ [ឱ. សព្វេសំយេវ។] ឥមេសំ កុលបុត្តានំ អមោឃា បព្វជ្ជា អវជ្ជា សផលា សឧទ្រយាតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា តត្ថេវន្តរធាយីតិ។

មហាគោវិន្ទសុត្តំ ឆដ្ឋំ និដ្ឋិតំ។

មហាសមយសុត្តំ សត្តមំ

[៧៣] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា សក្កេសុ វិហរតិ កបិលវត្ថុស្មឹ មហាវនេ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សព្វេហេវ អរហន្តេហិ។ ទសហិ ច លោកធាតូហិ ទេវតា យេភុយ្យេន សន្និបតិតា ហោន្តិ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ភិក្ខុសង្ឃញ្ច។ អថខោ ចតុន្នំ សុទ្ធាវាសកាយិកានំ ទេវានំ ឯតទហោសិ អយំ ខោ ភគវា សក្កេសុ វិហរតិ កបិលវត្ថុស្មឹ មហាវនេ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សព្វេហេវ អរហន្តេហិ។ ទសហិ ច លោកធាតូហិ ទេវតា យេភុយ្យេន សន្និបតិតា ហោន្តិ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ភិក្ខុសង្ឃញ្ច យន្នូន មយម្បិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមេយ្យាម ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ សន្តិកេ បច្ចេកគាថំ ភាសេយ្យាមាតិ។ អថខោ តា ទេវតា សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ សុទ្ធាវាសេសុ ទេវេសុ អន្តរហិតា ភគវតោ បុរតោ បាតុរហំសុ [ម. បាតុរហេសុំ។]។ អថខោ តា ទេវតា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ឯកា ទេវតា ភគវតោ សន្តិកេ ឥមំ គាថំ អភាសិ

[៧៤] មហាសមយោ បវនស្មឹ

ទេវកាយា សមាគតា

អាគតម្ហ [ម. អាគតម្ហា។] ឥមំ ធម្មសមយំ

ទក្ខិតាយេវ អបរាជិតសង្ឃន្តិ។

[៧៥] អថខោ អបរា ទេវតា ភគវតោ សន្តិកេ ឥមំ គាថំ អភាសិ

តត្រ ភិក្ខវោ សមាទហំសុ

ចិត្តំ អត្តនោ ឧជុកមកំសុ [ម. ឧជុកំ អកំសុ។]

សារថីវ នេត្តានិ គហេត្វា

ឥន្ទ្រិយានិ រក្ខន្តិ បណ្ឌិតាតិ។

[៧៦] អថខោ អបរា ទេវតា ភគវតោ សន្តិកេ ឥមំ គាថំ អភាសិ

ឆេត្វា ខីលំ ឆេត្វា បលីឃំ

ឥន្ទខីលំ ឱហច្ចមនេជា

តេ ចរន្តិ សុទ្ធា វិមលា

ចក្ខុមតា សុទន្តា សុសូនាគាតិ។

[៧៧] អថខោ អបរា ទេវតា ភគវតោ សន្តិកេ ឥមំ គាថំ អភាសិ

យេ កេចិ ពុទ្ធំ សរណំ គតាសេ

ន តេ គមិស្សន្តិ អបាយភូមឹ [អបាយត្តិ យេភុយ្យេន ទិស្សតិ។]

បហាយ មានុសំ ទេហំ

ទេវកាយំ បរិបូរេស្សន្តីតិ។

[៧៨] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ យេភុយ្យេន ភិក្ខវេ ទសសុ លោកធាតូសុ ទេវតា សន្និបតិតា ហោន្តិ [ឱ. ហោន្តីតិ ន ទិស្សតិ។] តថាគតំ ទស្សនាយ ភិក្ខុសង្ឃញ្ច យេបិ តេ ភិក្ខវេ អហេសុំ អតីតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា តេសម្បិ ភគវន្តានំ ឯតបរមាយេវ ទេវតា សន្និបតិតា អហេសុំ សេយ្យថាបិ មយ្ហំ ឯតរហិ យេបិ តេ ភិក្ខវេ ភវិស្សន្តិ អនាគតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា តេសម្បិ ភគវន្តានំ ឯតបរមាយេវ ទេវតា សន្និបតិតា ភវិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ មយ្ហំ ឯតរហិ អាចិក្ខិស្សាមិ ភិក្ខវេ ទេវកាយានំ នាមានិ កិត្តយិស្សាមិ ភិក្ខវេ ទេវកាយានំ នាមានិ ទេសិស្សាមិ ភិក្ខវេ ទេវកាយានំ នាមានិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវម្ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច

[៧៩] សិលោកមនុកស្សាមិ

យត្ថ ភុម្មា តទស្សិតា

យេ សិតា គិរិគព្ភរំ

បហិតត្តា សមាហិតា។

បុថូ សីហាវ សល្លីនា

លោមហំសាភិសម្ភុនោ

ឱទាតមនសា សុទ្ធា

វិប្បសន្នមនាវិលា។

ភិយ្យោ បញ្ចសតេ ញត្វា

វនេ កាបិលវត្ថវេ

តតោ អាមន្តយិ សត្ថា

សាវកេ សាសនេ រតេ

ទេវកាយា អភិក្កន្តា

តេ វិជានាថ ភិក្ខវោ

តេ ច អាតប្បមករុំ

សុត្វា ពុទ្ធស្ស សាសនំ។

តេសម្បាតុរហុ ញាណំ [ឱ. សំបាតុរហូ ញាណំ។ ម. សំបាតុរហុញ្ញាណំ។]

អមនុស្សាន ទស្សនំ

អប្បេកេ សតមទ្ទក្ខុំ

សហស្សំ អថ សត្តរឹ [ឱ. សត្តតឹ។]។

សតំ ឯកេ សហស្សានំ

អមនុស្សានមទ្ទសុំ

អប្បេកេនន្តមទ្ទក្ខុំ

ទិសា សព្វា ផុដា អហុំ [ឱ. អហូ។]។

តញ្ច សព្វំ អភិញ្ញាយ

វវក្ខិត្វាន [វវត្ថិត្វានាតិ វា បាឋោ។] ចក្ខុមា

តតោ អាមន្តយិ សត្ថា

សាវកេ សាសនេ រតេ

ទេវកាយា អភិក្កន្តា

តេ វិជានាថ ភិក្ខវោ

យេ វោហំ កិត្តយិស្សាមិ

គិរាហិ អនុបុព្វសោ។

សត្តសហស្សា វ យក្ខា

ភុម្មា កាបិលវត្ថវា

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ [ឱ. ជុតីមន្តោ។ ឯវំ សព្វត្ថ។]

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

ឆសហស្សា ហេមវតា

យក្ខា នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

សាតាគិរា តិសហស្សា

យក្ខា នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

ឥច្ចេតេ សោឡសសហស្សា

យក្ខា នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

វេស្សាមិត្តា បញ្ចសតា

យក្ខា នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

កុម្ភីរោ រាជគហិកោ

វេបុល្លស្ស និវេសនំ

ភិយ្យោ [ភីយោតិបិ បាឋោ។] នំ សតសហស្សំ

យក្ខានំ បយិរុបាសតិ

កុម្ភីរោ រាជគហិកោ

សោបាគ សមិតឹ វនំ។

[៨០] បុរិមញ្ច ទិសំ រាជា

ធតរដ្ឋោ បសាសតិ

គន្ធព្វានំ អធិបតិ

មហារាជា យសស្សិ សោ។

បុត្តាបិ តស្ស ពហវោ

ឥន្ទនាមា មហព្វលា

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

ទក្ខិណញ្ច ទិសំ រាជា

វិរូឡ្ហោ តប្បសាសតិ [ឱ.ម. តំ បសាសតិ។]

កុម្ភណ្ឌានំ អធិបតិ

មហារាជា យសស្សិ សោ។

បុត្តាបិ តស្ស ពហវោ

ឥន្ទនាមា មហព្វលា

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

បច្ឆិមញ្ច ទិសំ រាជា

វិរូបក្ខោ បសាសតិ

នាគានំ [ឱ. នាគានំ វ។ ម. នាគានញ្ច។] អធិបតិ

មហារាជា យសស្សិ សោ។

បុត្តាបិ តស្ស ពហវោ

ឥន្ទនាមា មហព្វលា

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

ឧត្តរញ្ច ទិសំ រាជា

កុវេរោ តប្បសាសតិ

យក្ខានំ អធិបតិ

មហារាជា យសស្សិ សោ។

បុត្តាបិ តស្ស ពហវោ

ឥន្ទនាមា មហព្វលា

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

បុរិមទិសំ [ឱ.ម. បុរិមំ ទិសំ។] ធតរដ្ឋោ

ទក្ខិណេន វិរូឡ្ហកោ

បច្ឆិមេន វិរូបក្ខោ

កុវេរោ ឧត្តរំ ទិសំ

ចត្តារោ តេ មហារាជា

សមន្តា ចតុរោ ទិសា

ទទ្ទល្លមានា [ទទឡ្ហមានាតិបិ បាឋោ។] អដ្ឋំសុ

វនេ កាបិលវត្ថវេ។

[៨១] តេសំ មាយាវិនោ ទាសា

អាគូ វញ្ចនិកា [ឱ. អាគុ​ វញ្ចនិកា។ ម. អាគុំ វញ្ចនិកា។] សឋា

មាយា កុដេណ្ឌុ វេដេណ្ឌុ

វិដូ ច វិដុដោ [ឱ. វិដុច្ច វិដុច្ចោ។] សហ

ចន្ទនោ កាមសេដ្ឋោ ច

កិន្នុឃណ្ឌុ និឃណ្ឌុ ច។

បនាទោ ឱបមញ្ញោ ច

ទេវសូតោ ច មាតលិ

ចិត្តសេនោ ច គន្ធព្វោ

នឡោរាជា ជនោសភោ

អាគ្វ [ម. អាគុំ។] បញ្ចសិខោ ចេវ

តិម្ពរូ សុរិយវច្ឆសា។

ឯតេ ចញ្ញេ ច រាជានោ

គន្ធព្វា សហ រាជុភិ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

អថាគូ [ឱ. អថាគុ។ ម. អថាគុំ។] នាភសា [ម. នាគសា។] នាគា

វេសាលា សហ តច្ឆកា

កម្ពលស្សតរា អាគូ

បាយាគា សហ ញាតិភិ

យាមុនា ធតរដ្ឋា ច

អាគូ នាគា យសស្សិនោ

ឯរាវណ្ណោ មហានាគោ

សោបាគ សមិតឹ វនំ។

[៨២] យេ នាគរាជេ សហសា ហរន្តិ

ទិព្វា ទិជា បក្ខិ វិសុទ្ធចក្ខូ

វេហាយសា [ឱ. វេហាសយា។] តេ វនមជ្ឈបត្តា

ចិត្រា សុបណ្ណា ឥតិ តេស នាមំ

អភយន្តទា នាគរាជានមាសី

សុបណ្ណតោ ខេមមកាសិ ពុទ្ធោ

សណ្ហាហិ វាចាហិ ឧបវ្ហយន្តា

នាគា សុបណ្ណា សរណមកំសុ ពុទ្ធំ។

ជិតា វជិរហត្ថេន

សមុទ្ទំ អសុរា សិតា

ភាតរោ វាសវស្សេតេ

ឥទ្ធិមន្តោ យសស្សិនោ។

កាលកញ្ជា មហាភិស្មា

អសុរា ទានវេឃសា

វេបចិត្តិ សុចិត្តិ ច

បហារាទោ នមុចី សហ។

សតញ្ច ពលិបុត្តានំ

សព្វេ វេរោចនាមកា

សន្នយ្ហិត្វា ពលឹ សេនំ

រាហុភទ្ទមុបាគមុំ

សមយោទានិ ភទ្ទន្តេ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

[៨៣] អាបោ ច ទេវា បឋវី ច [ឱ.ម. បសទ្ទោយំ នត្ថិ។]

តេជោ វាយោ តទាគមុំ

វរុណា វារុណា ទេវា

សោមោ ច យសសា សហ។

មេត្តា ករុណា កាយិកា

អាគូ ទេវា យសស្សិនោ

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

វេណ្ឌូ [ឱ. វេណ្ហូ ច។ ម. វេណ្ឌុ។ ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ច ទេវា សហលី ច

អសមា ច ទុវេ យមា

ចន្ធស្សូបនិសា ទេវា

ចន្ទមាគូ បុរក្ខិតា។

សុរិយស្សូបនិសា ទេវា

សុរិយមាគូ បុរក្ខិតា

នក្ខត្តានិ បុរក្ខត្វា

អាគូ មន្ទវលាហកា

វសូនំ វាសវោ សេដ្ឋោ

សក្កោ បាគ [ម. បាគា។] បុរិន្ទទោ។

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

អថាគូ សហភូ ទេវា

ជលមគ្គិសិខារិវ

អរិដ្ឋកា ច រោជា ច

ឧម្មាបុប្ផនិភាសិនោ

វរុណា សហធម្មា ច

អច្ចុតា ច អនេជកា

សូលេយ្យរុចិរា អាគូ

អាគូ វាសវនេសិនោ។

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

សមានា មហាសមានា

មានុសា មានុសុត្តមា

ខិឌ្ឌាបទូសិកា អាគូ

អាគូ មនោបទូសិកា

អថាគូ ហរយោ ទេវា

យេ ច លោហិតវាសិនោ

បារគា មហាបារគា

អាគូ ទេវា យសស្សិនោ។

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

សុក្កា ករុម្ភា អរុណា

អាគូ វេឃនសា សហ។

ឱទាតគយ្ហា បាមោក្ខា

អាគូ ទេវា វិចក្ខណា

សទាមត្តា ហារគជា

មិស្សកា ច យសស្សិនោ

ថនយំ អាគា បជុន្នោ

យោ ទិសា អភិវស្សតិ។

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

ខេមិយា តុសិតា យាមា

កដ្ឋកា ច យសស្សិនោ

លម្ពិតកា លាមសេដ្ឋា

ជោតិនាមា ច អាសវា

និម្មានរតិនោ អាគូ

អថាគូ បរនិម្មិតា។

ទសេតេ ទសធា កាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

ឥទ្ធិមន្តោ ជុតិមន្តោ

វណ្ណវន្តោ យសស្សិនោ

មោទមានា អភិក្កាមុំ

ភិក្ខូនំ សមិតឹ វនំ។

សដ្ឋេតេ ទេវកាយា

សព្វេ នានត្តវណ្ណិនោ

នាមន្វយេន អាគញ្ឆុំ

យេ ចញ្ញេ សទិសា សហ

បវុត្ថជាតិមក្ខីលំ

ឱឃតិណ្ណមនាសវំ

ទក្ខេមោឃតរំ នាគំ

ចន្ទំវ អសិតាតិគំ [អសិតាតិគន្តិ វា បាឋោ។]។

[៨៤] សុព្រហ្មា បរមត្តោ ច

បុត្តា ឥទ្ធិមតោ សហ

សនង្កុមារោ តិស្សោ ច

សោបាគ សមិតឹ វនំ។

សហស្សព្រហ្មលោកានំ

មហាព្រហ្មាភិតិដ្ឋតិ

ឧបបន្នោ ជុតិមន្តោ

ភិស្មាកាយោ យសស្សិ សោ

ទសេត្ថ ឥស្សរា អាគូ

បច្ចេកវសវត្តិនោ

តេសញ្ច មជ្ឈតោ អាគា [បាយតោ អាគូតិ បាឋោ ទិស្សតិ។]

ហារិតោ បរិវារិតោ។

តេ ច សព្វេ អភិក្កន្តេ

សិន្ទេ ទេវេ [ឱ. សឥន្ទទេវេ។ ម. សឥន្ទេ​ ទេវេ។] សព្រហ្មកេ

មារសេនា អភិក្កាមិ

បស្ស កណ្ហស្ស មន្ទិយំ។

ឯថ គណ្ហថ ពន្ធថ

រាគេន ពទ្ធមត្ថុ វោ [ឱ. វេ។]

សមន្តា បរិវារេថ

មា វោ មុញ្ចិត្ថ កោចិ នំ។

ឥតិ តត្ថ មហាសេនោ

កណ្ហសេនំ [ម. កណ្ហោសេនំ។] អបេសយិ

បាណិនា តលមាហច្ច

សរំ កត្វាន ភេរវំ

យថា បាវុស្សកោ មេឃោ

ថនយន្តោ សវិជ្ជុកោ

តទា សោ បច្ចុទាវត្តិ

សង្កុទ្ធោ អសយំ វសេ [ឱ. វសី។]។

តញ្ច សព្វំ អភិញ្ញាយ

វវក្ខិត្វាន ចក្ខុមា

តតោ អាមន្តយិ សត្ថា

សាវកេ សាសនេ រតេ

មារសេនា អភិក្កន្តា

តេ វិជានាថ ភិក្ខវោ

តេ ច អាតប្បមករុំ

សុត្វា ពុទ្ធស្ស សាសនំ។

វីតរាគេហិ បក្កាមុំ

នេសំ លោមម្បិ [ឱ. នសំ លោមំបិ។] ឥញ្ជយុំ

សព្វេ វិជិតសង្គាមា

ភយាតីតា យសស្សិនោ

មោទន្តិ សហ ភូតេហិ

សាវកា តេ ជនេ សុតាតិ។

មហាសមយសុត្តំ សត្តមំ និដ្ឋិតំ។

សក្កប្បញ្ហសុត្តំ អដ្ឋមំ

[៨៥] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា មគធេសុ វិហរតិ បាចីនតោ រាជគហស្ស អម្ពសណ្ឌោ នាម ព្រាហ្មណគ្គាមោ តស្សុត្តរតោ វេទិយកេ បព្វតេ ឥន្ទសាលគុហាយំ។ តេន ខោ បន សមយេន សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស ឧស្សុក្កំ ឧទបាទិ ភគវន្តំ ទស្សនាយ។ អថខោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស ឯតទហោសិ កហំ នុ ខោ ភគវា ឯតរហិ វិហរតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោតិ។ អទ្ទសា ខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវន្តំ មគធេសុ វិហរន្តំ បាចីនតោ រាជគហស្ស អម្ពសណ្ឌោ នាម ព្រាហ្មណគ្គាមោ តស្សុត្តរតោ វេទិយកេ បព្វតេ ឥន្ទសាលគុហាយំ ទិស្វាន ទេវេ តាវត្តឹសេ អាមន្តេសិ អយំ មារិសា ភគវា មគធេសុ វិហរតិ បាចីនតោ រាជគហស្ស អម្ពសណ្ឌោ នាម ព្រាហ្មណគ្គាមោ តស្សុត្តរតោ វេទិយកេ បព្វតេ ឥន្ទសាលគុហាយំ យទិ បន មារិសា មយន្តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យាម អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។ ឯវំ ភទ្ទន្តវាតិ ខោ ទេវា តាវត្តឹសា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បច្ចស្សោសុំ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ បញ្ចសិខំ គន្ធព្វបុត្តំ [ម. គន្ធព្វទេវបុត្តំ។] អាមន្តេសិ អយំ តាត បញ្ចសិខ ភគវា មគធេសុ វិហរតិ បាចីនតោ រាជគហស្ស អម្ពសណ្ឌោ នាម ព្រាហ្មណគ្គាមោ តស្សុត្តរតោ វេទិយកេ បព្វតេ ឥន្ទសាលគុហាយំ យទិ ហិ បន [ឱ.ម. យទិ បន។] តាត បញ្ចសិខ មយំ តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យាម អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។ ឯវំ ភទ្ទន្តវាតិ ខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បដិស្សុត្វា វេឡុវបណ្ឌុវីណំ អាទាយ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស អនុចរិយំ ឧបាគមិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ទេវេហិ តាវត្តឹសេហិ បរិវុតោ បញ្ចសិខេន គន្ធព្វបុត្តេន បុរក្ខតោ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ខោ [ឱ.ម. ឯវមេវ។] ទេវេសុ តាវត្តឹសេសុ អន្តរហិតោ មគធេសុ បាចីនតោ រាជគហស្ស អម្ពសណ្ឌោ នាម ព្រាហ្មណគ្គាមោ តស្សុត្តរតោ វេទិយកេ បព្វតេ បច្ចុដ្ឋាសិ។ តេន ខោ បន សមយេន វេទិយកោ បព្វតោ អតិរិវ ឱភាសជាតោ ហោតិ អម្ពសណ្ឌោ ច ព្រាហ្មណគ្គាមោ យថា តំ ទេវានំ ទេវានុភាវេន។ អបិស្សុទំ បរិតោ គាមេសុ មនុស្សា ឯវមាហំសុ អាទិត្តស្សុ នាមជ្ជ វេទិយកោ បព្វតោ ឈាយតស្សុ នាមជ្ជ វេទិយកោ បព្វតោ ជលតស្សុ នាមជ្ជ វេទិយកោ កឹ សុ នាមជ្ជ វេទិយកោ បព្វតោ អតិរិវ ឱភាសជាតោ អម្ពសណ្ឌោ ច ព្រាហ្មណគ្គាមោតិ។ សំវិគ្គា លោមហដ្ឋជាតា អហេសុំ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ បញ្ចសិខំ គន្ធព្វបុត្តំ អាមន្តេសិ  ទុរុបសង្កមា ខោ តាត បញ្ចសិខ តថាគតា មាទិសេន ឈាយី ឈានរតា តទនន្តរំ បដិសល្លីនា យទិ បន ត្វំ តាត [ឱ. យទិ បន តាត។] បញ្ចសិខ ភគវន្តំ បឋមំ បសាទេយ្យាសិ តយា តាត បឋមំ បសាទិតំ បច្ឆា មយំ តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមេយ្យាម អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។ ឯវំ ភទ្ទន្តវាតិ ខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បដិស្សុត្វា វេឡុវបណ្ឌុវីណំ អាទាយ យេន ឥន្ទសាលគុហា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯត្តាវតា មេ ភគវា នេវ អវិទូរេ ខោ វិសតិ [ឱ.ម. អតិទូតេ ភវិស្សតិ។] នាច្ចាសន្នេ សទ្ទញ្ច មេ [ឱ. ន អច្ចាសន្នេ សទ្ទញ្ច ខោ។] សោស្សតីតិ ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ វេឡុវបណ្ឌុវីណំ អាទាយ អស្សាវេសិ ឥមា ច គាថាយោ អភាសិ ពុទ្ធុបសញ្ហិតា ធម្មុបសញ្ហិតា សង្ឃុបសញ្ហិតា អរហន្តុបសញ្ហិតា កាមុបសញ្ហិតា

[៨៦] វន្ទេ តេ បិតរំ ភទ្ទេ

តិម្ពរុំ សុរិយវច្ឆសេ

យេន ជាតាសិ កល្យាណី

អានន្ទជននី មម។

វាតោវ សេទតំ កន្តោ

បានីយំវ បិបាសតោ [ឱ. បិបាសិនោ។]

អង្គិរំសី បិយា មេសិ

ធម្មោ អរហតំ ឥវ [ឱ.ម. អរហតាមិវ។]។

អាតុរស្សេវ ភេសជ្ជំ

ភោជនំវ ជិឃច្ឆតោ

បរិនិព្វាបយិ [ឱ. បរិនិព្វាបយ។ ម. បរិនិព្វាបយមំ។] ភទ្ទេ

ជលន្តមិវ វារិនា។

សីតោទកំ [ឱ. សីតោទកឹ។] បោក្ខរណឹ

យុត្តំ កិញ្ជក្ខរេណុនា

នាគោ ឃម្មាភិតត្តោវ

ឱគាហេ តេ ថនូទរំ។

អច្ចង្កុសោវ នាគោ ច

ជិតំ មេ តុត្តតោមរំ

ការណំ នប្បជានាមិ

សម្មត្តោ លក្ខណូរុយា [ឱ. លក្ខណូរសា។]

តយិ គេធិតចិត្តោស្មិ [ម. តេធិតចិត្តោស្មិ។]

ចិត្តំ វិបរិណាមិតំ

បដិគ្គន្តុំ ន សក្កោមិ

វង្កឃត្តោវ [វង្កឃស្តោវាតិបិ វង្កឃសោវាតិបិ បាឋោ។] អម្ពុជោ។

វាមូរុ [ឱ. វាមុរូ។ ម. វាមូរូ។] សជ មំ ភទ្ទេ

សជ មំ មន្ទលោចនេ

បលិស្សជ មំ កល្យាណិ

ឯតំ មេ អភិបដ្ឋិតំ។

អប្បកោ វត មេ សន្តោ

កាមោ វេល្លិតកេសិយា

អនេកភាវោ [អនេកភាគោតិបិ បាឋោ។] សមបាទិ [ឱ. សម្បាទិ។ ម. សមុប្បាទិ។]

អរហន្តេវ ទក្ខិណា។

យំ មេ អត្ថិ កតំ បុញ្ញំ

អរហន្តេសុ តាទិសុ

តំ មេ សព្វង្គកល្យាណិ

តយា សទ្ធឹ វិបច្ចតំ។

យំ មេ អត្ថិ កតំ បុញ្ញំ

អស្មឹ បឋវិមណ្ឌលេ [ឱ. កុឋុវិមណ្ឌលេ។]

តំ មេ សព្វង្គកល្យាណី

តយា សទ្ធឹ វិបច្ចតំ។

សក្យបុត្តោវ ឈានេន

ឯកោទិ និបកោ សតោ

អមតំ មុនិ ជិគឹសានោ

តមហំ សុរិយវច្ឆសេ។

យថាបិ មុនិ នន្ទេយ្យ

បត្វា សម្ពោធិមុត្តមំ

ឯវំ នន្ទេយ្យំ កល្យាណិ

មិស្សភាវំ [ឱ.ម. មិស្សីភាវំ។] គតោ តយា។

សក្កោ ចេ [ឱ. ច។] មេ វរំ ទជ្ជា

តាវត្តឹសានមិស្សរោ

តាហំ ភទ្ទេ វរេយ្យាហេ

ឯវំ កាមោ ទឡ្ហោ មម។

សាលំវ ន ចិរំ ផុល្លំ

បិតរំ តេ សុមេធសេ

វន្ទមានោ នមស្សាមិ

យស្ស [ម. យស្សា។] សេតាទិសី បជាតិ។

[៨៧] ឯវំ វុត្តេ ភគវា បញ្ចសិខំ គន្ធព្វបុត្តំ ឯតទវោច សំសន្ទតិ ខោ តេ [ឱ. ខោ បន តេ។] បញ្ចសិខ តន្តិស្សរោ គីតស្សរេន គីតស្សរោ ច តន្តិស្សរេន នេវ បន [ឱ.ម. ន ច បន។] តេ បញ្ចសិខ តន្តិស្សរោ គីតស្សរំ អតិវត្តតិ ន គីតស្សរោ ច តន្តិស្សរំ [ឱ. តន្តិស្សរោ អតិវណ្ណតិ គីតស្សរំ គីតស្សរោ វា តន្តិស្សរន្តិ ទិស្សន្តិ។] កទា សំយូឡ្ហា បន តេ បញ្ចសិខ ឥមា គាថា ពុទ្ធុបសញ្ហិតា ធម្មុបសញ្ហិតា សង្ឃុបសញ្ហិតា អរហន្តុបសញ្ហិតា កាមុបសញ្ហិតាតិ។ ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ ភគវា ឧរុវេលាយំ វិហរតិ នជ្ជា នេរញ្ជរាយ តីរេ អជបាលនិគ្រោធេ [ឱ. អជបាលនិគ្រោធមូលេ។] បឋមាភិសម្ពុទ្ធោ។ តេន ខោ បនាហំ ភន្តេ សមយេន ភទ្ទា នាម សុរិយវច្ឆសា តិម្ពរុនោ គន្ធព្វរញ្ញោ ធីតា តមាភិកង្ខាមិ [ឱ.ម. តមភិកង្ខាមិ។]។ សា ខោ បន ភន្តេ ភគិនី បរកាមិនី ហោតិ សិខណ្ឌិ នាម [ឱ. សិខន្ធិ នាម។] មាតលិស្ស សង្គាហកស្ស បុត្តោ តមាភិកង្ខតិ។ យតោ ខោ អហំ ភន្តេ តំ ភគិនឹ នាលត្ថំ កេនចិ បរិយាយេន អថាហំ វេឡុវបណ្ឌុវីណំ អាទាយ យេន តិម្ពរុនោ គន្ធព្វរញ្ញោ និវេសនំ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា វេឡុវបណ្ឌុវីណំ អស្សាវេសឹ ឥមា គាថា [ឱ. ឥមា ច គាថា។ ម. ឥមា ច គាថាយោ។] អភាសឹ ពុទ្ធុបសញ្ហិតា ធម្មុបសញ្ហិតា សង្ឃុបសញ្ហិតា អរហន្តុបសញ្ហិតា កាមុបសញ្ហិតា

វន្ទេ តេ បិតរំ ភទ្ទេ

តិម្ពរុំ សុរិយវច្ឆសេ

យេន ជាតាសិ កល្យាណី

អានន្ទជននី មម។

សាលំវ ន ចិរំ ផុល្លំ

បិតរំ តេ សុមេធសេ

វន្ទមានោ នមស្សាមិ

យស្ស សេតាទិសី បជាតិ។

[៨៨] ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ ភទ្ទា សុរិយវច្ឆសា មំ ឯតទវោច ន ខោ មេ មារិស សោ ភគវា សម្មុខា ទិដ្ឋោ អបិច សុតោយេវ មេ សោ ភគវា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សុធម្មាយ សភាយ [ឱ.ម. សុធម្មាយំ សភាយំ។] ឧបនច្ចន្តិយា យតោ ខោ ត្វំ មារិស តំ ភគវន្តំ កិត្តេសិ ហោតុ នោ អជ្ជ សមាគមោតិ។ សោយេវ នោ ភន្តេ តស្សា ភគិនិយា សទ្ធឹ សមាគមោ អហោសិ ន វទាមិ [ឱ.ម. ន ចទានិ។] តតោ បច្ឆាតិ។ អថខោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស ឯតទហោសិ បដិសម្មោទតិ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ ភគវតា ភគវា ច បញ្ចសិខេនាតិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ បញ្ចសិខំ គន្ធព្វបុត្តំ អាមន្តេសិ  អភិវាទេហិ មេ ត្វំ តាត បញ្ចសិខ ភគវន្តំ សក្កោ ភន្តេ ទេវានមិន្ទោ សាមច្ចោ សបរិជនោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ ឯវំ ភទ្ទន្តវាតិ ខោ បញ្ចសិខោ គន្ធព្វបុត្តោ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បដិស្សុត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេសិ សក្កោ ភន្តេ ទេវានមិន្ទោ សាមច្ចោ សបរិជនោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ ឯវំ សុខី [ឱ. សុខី។] ហោតុ បញ្ចសិខ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ សាមច្ចោ សបរិជនោ សុខកាមា ហិ ទេវា មនុស្សា [ឱ. ទេវមនុស្សា។] អសុរា នាគា គន្ធព្វា យេ ចញ្ញេ សន្តិ បុថុកាយាតិ។

[៨៩] ឯវញ្ច បន តថាគតា ឯវរូបេ មហេសក្ខេ យក្ខេ អភិវទន្តិ [ឱ.ម. មហេសក្ខេ អភិវទន្តិ។]។ អភិវទិតោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ឥន្ទសាលគុហំ បវិសិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ទេវាបិ តាវត្តឹសា ឥន្ទសាលគុហំ បវិសិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ បញ្ចសិខោបិ គន្ធព្វបុត្តោ ឥន្ទសាលគុហំ បវិសិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឥន្ទសាលគុហា វិសមា សន្តិ សមា សមបាទិ សម្ពាធា សន្តិ ឧរុទ្ធា សមបាទិ អន្ធការោ គុហាយំ [ឱ. វិសមា យន្តិ សមា សម្បាទិ សម្ពាធា យន្តិ ឧរុទា សម្បាទិ អន្ធការគុហាយំ។] អន្តរធាយិ អាលោកោ ឧទបាទិ យថា តំ ទេវានំ ទេវានុភាវេន។

[៩០] អថខោ ភគវា សក្កំ ទេវានមិន្ទំ ឯតទវោច អច្ឆរិយមិទំ អាយស្មតោ កោសិយស្ស អព្ភូតមិទំ អាយស្មតោ កោសិយស្ស តវ [ឱ.ម. តាវ។] ពហុ កិច្ចស្ស ពហុករណីយស្ស យទិទំ ឥធាគមនន្តិ។ ចិរបដិកាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុកាមោ អបិច ទេវានំ តាវត្តឹសានំ កេហិចិ [ឱ.ម. កេហិចិ កេហិចិ។] កិច្ចករណីយេហិ ព្យាវដោ [ឱ. វ្យាវដោ។] ឯវាហំ នាសក្ខឹ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ។ ឯកមិទំ ភន្តេ សមយំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ សលឡាគារកេ។ អថខោហំ [ម. អថខ្វាហំ។] ភន្តេ សាវត្ថឹ អគមាសឹ ភគវន្តំ ទស្សនាយ។ តេន ខោ បន ភន្តេ សមយេន ភគវា អញ្ញតរេន សមាធិនា និសិន្នោ ហោតិ។ ភុជគី នាម [ឱ. ភុញ្ជតី ច នាម។ ម. ភូជតិ នាម។] វេស្សវណស្ស មហារាជស្ស បរិចារិកា ភគវន្តំ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ បញ្ជលិកា នមស្សមានា តិដ្ឋតិ។ អថខោហំ ភន្តេ ភុជគឹ ឯតទវោចំ អភិវាទេហិ មេ ត្វំ ភគិនិ ភគវន្តំ សក្កោ ភន្តេ ទេវានមិន្ទោ សាមច្ចោ សបរិជនោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ សា ភុជគិ [ឱ. ឯវំ វុត្តេ ភុញ្ជតឹ។] មំ ឯតទវោច អកាលោ ខោ មារិស ភគវន្តំ ទស្សនាយ បដិសល្លីនោ [ឱ. បតិសល្លីនោ។] ភគវាតិ។ តេនហិ ភគិនិ យទា ភគវា តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋិតោ ហោតិ អថ មម វចនេន ភគវន្តំ អភិវាទេហិ សក្កោ ភន្តេ ទេវានមិន្ទោ សាមច្ចោ សបរិជនោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ កច្ចិ មេ សា ភន្តេ ភគិនី ភគវន្តំ អភិវាទេសិ សរតិ ភគវា តស្សា ភគិនិយា វចនន្តិ។ អភិវាទេសិ មំ សា ទេវានមិន្ទ ភគិនី សរាមហំ តស្សា ភគិនិយា វចនំ អបិចាហំ អាយស្មតោ ចក្កនេមីសទ្ទេន [ឱ. អាយស្មតោ ច នេមិសទ្ទេន។ ម. អាយស្មតោ វ…។] តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋិតោតិ។ យេ តេ ភន្តេ ទេវា អម្ហេហិ បឋមតរំ តាវត្តឹសកាយំ ឧបបន្នា [ឱ. ឧប្បន្នា។] តេសំ មេ សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ យទា តថាគតា លោកេ ឧប្បជ្ជន្តិ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា ទិព្វា កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ។ តំ មេ ឥទំ ភន្តេ សក្ខិទិដ្ឋំ យតោ តថាគតោ លោកេ ឧប្បន្នោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ទិព្វា កាយា បរិបូរេន្តិ ហាយន្តិ អសុរកាយាតិ។ ឥធេវ ភន្តេ កបិលវត្ថុស្មឹ គោបិកា នាម សក្យធីតា អហោសិ ពុទ្ធេ បសន្នា ធម្មេ បសន្នា សង្ឃេ បសន្នា សីលេសុ បរិបូរីការិនី [ឱ.ម. បរិបូរការិនី។] សា ឥត្ថីចិត្តំ [ម. ឥត្ថិត្តំ។] វិរាជេត្វា បុរិសចិត្តំ [ម. បុរិសត្តំ។] ភាវេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ អម្ហាកំ បុត្តត្តំ អជ្ឈុបគតា តត្រាបិ [ឱ.ម. តត្របិ។] នំ ឯវំ ជានន្តិ គោបកោ ទេវបុត្តោ គោបកោ ទេវបុត្តោតិ។ អញ្ញេបិ ភន្តេ តយោ ភិក្ខូ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា ហីនំ គន្ធព្វកាយំ ឧបបន្នា តេ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតា សមង្គិភូតា បរិចារយមានា អម្ហាកំ ឧបដ្ឋានំ អាគច្ឆន្តិ អម្ហាកំ បារិចរិយំ។ តេ អម្ហាកំ ឧបដ្ឋានំ អាគតេ អម្ហាកំ បារិចរិយំ គោបកោ [ម. គោបគោ នាម។] ទេវបុត្តោ បដិចោទេសិ កុតោមុខា នាម តុម្ហេ មារិសា តស្ស ភគវតោ ធម្មំ អាយូហិត្ថ [ឱ. អស្សុត្វា។ ម. អសុត្ថ។] អហំ ហិ នាម ឥត្ថិកា [ឱ. អហំ ហិ ឥដ្ឋិកា។] សមានា ពុទ្ធេ បសន្នា ធម្មេ បសន្នា សង្ឃេ បសន្នា សីលេសុ បរិបូរីការិនី ឥត្ថីចិត្តំ វិរាជេត្វា បុរិសចិត្តំ ភាវេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បុត្តត្តំ អជ្ឈុបគតា ឥធាបិ [ឱ. ឥធបិ។] មំ ឯវំ ជានន្តិ គោបកោ ទេវបុត្តោ គោបកោ ទេវបុត្តោតិ តុម្ហេ បន មារិសា ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា ហីនំ គន្ធព្វកាយំ ឧបបន្នា ទុទ្ទិដ្ឋរូបំ វត ភោ អទ្ទសាម យេ មយំ អទ្ទសាម សហធម្មិកេ ហីនំ គន្ធព្វកាយំ ឧបបន្នេតិ។ តេសំ ភន្តេ គោបកេន ទេវបុត្តេន បដិចោទិតានំ ទ្វេ ទេវា ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សតឹ បដិលភឹសុ កាយំ ព្រហ្មបុរោហិតំ។ ឯកោ បន ទេវោ កាមេ [ឱ. ទេវោ តេ វ កាមេ។] អជ្ឈាវសិ។

[៩១] ឧបាសិកា ចក្ខុមតោ អហោសឹ

នាមំបិ មយ្ហំ អហុ គោបិកាតិ

ពុទ្ធេ ច ធម្មេ ច អភិប្បសន្នា

សង្ឃញ្ចុបដ្ឋាសឹ បសន្នចិត្តា។

តស្សេវ ពុទ្ធស្ស សុធម្មតាយ

សក្កស្ស បុត្តោម្ហិ មហានុភាវោ

មហាជុតិកោ តិទិវូបបន្នោ

ជានន្តិ មំ ឥធាបិ [ឱ. ជានន្តិបិ មំ ឥធ។] គោបកោតិ។

អទ្ទសំ [ឱ.ម. អថទ្ទសំ។] ភិក្ខវោ ទិដ្ឋបុព្វេ

គន្ធព្វកាយូបគតេ វសិនេ

ឥមេ ហិ តេ គោតមសាវកាសេ

យេ ច មយំ បុព្វេ មនុស្សភូតា។

អន្នេន បានេន ឧបដ្ឋហិម្ហា

បាទូបសង្គយ្ហ សកេ និវេសនេ

កុតោមុខា នាម ឥមេ ភវន្តោ

ពុទ្ធស្ស ធម្មំ ន បដិគ្គហេសុំ [ម. ធម្មានិ បដិគ្គហេសុំ។]

បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ ហិ ធម្មោ

សុទេសិតោ ចក្ខុមតានុពុទ្ធោ

អហំបិ តុម្ហេវ [ឱ. អហម្បិ តុម្ហេ ច។ ម. អហបិ។] ឧបាសមានា

សុត្វាន [ម. សុត្វា។] អរិយានំ សុភាសិតានិ។

សក្កស្ស បុត្តោម្ហិ មហានុភាវោ

មហាជុតិកោ តិទិវូបបន្នោ

តុម្ហេ បន សេដ្ឋមុបាសមានា

អនុត្តរេ [ម. អនុត្តរំ។] ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា។

ហីនកាយំ [ម. ហីនំ កាយំ។] ឧបបន្នា ភវន្តោ

អនានុលោមា ភវតូបបត្តិ

ទុទ្ទិដ្ឋរូបំ វត អទ្ទសាម

សហធម្មិកេ [ឱ. សធម្មិកេ។] ហីនកាយូបបន្នេ។

គន្ធព្វកាយូបគតា ភវន្តោ

ទេវានមាគច្ឆថ បារិចរិយំ

អគារេ វសតោ មយ្ហំ

ឥមំ បស្ស វិសេសតំ។

ឥត្ថី ហុត្វា ស្វាជ្ជ [ឱ.ម. ស្វជ្ជ។] បុមោម្ហិ ទេវា [ឱ.ម. ទេវោ។]

ទិព្វេហិ កាមេហិ សមង្គិភូតោ

តេ ចោទិតា គោតមសាវកេន

សំវេគមាបាទុ សមេច្ច [ម. សំវេគមាបាទុំ សមច្ច។] គោបកំ។

ហន្ទ វិគាយាម វិយាយមាម [ឱ. ហន្ទ វិតាយាម វិយាយមាម។ ម. ហន្ទ វិយាយាម ព្យាយាម។]

មា នោ មយំ បរបេស្សា អហុម្ហា

តេសំ ទុវេ វីរិយមារភឹសុ

អនុស្សរំ [ឱ. អនុស្សរា។] គោតមសាសនានិ។

ឥធេវ ចិត្តានិ វិរាជយិត្វា

កាមេសុ អាទីនវមទ្ទសឹសុ

តេ កាមសញ្ញោជនពន្ធនានិ

បាបិមតោ យោគានិ [ឱ.ម. បាបិមយោគានិ។] ទុរច្ចយានិ។

នាគោវ សន្នានិ គុណានិ ឆេត្វា [ឱ.សន្ទានិ គុណានិ ភេត្វា។ ម. សន្នានិ គុណានិ ឆេត្វា។]

ទេវេ តាវត្តឹសេ អតិក្កមឹសុ

សឥន្ទទេវា សបជាបតីកា

សព្វេ សុធម្មាយ សភាយុបវិដ្ឋា។

តេសន្និសិន្នា ន [ម. តេ សំនិសិន្នានំ។] អតិក្កមឹសុ

វីរា [ម. ធីរា។] វិរាគា វិរជំ ករោន្តា

តេ ទិស្វា សំវេគមកាសិ វាសវោ

ទេវាភិភូ ទេវគណស្ស មជ្ឈេ។

ឥមេ ហិ តេ ហីនកាយូបបន្នា

ទេវេ តាវត្តឹសេ អតិក្កមន្តិ

សំវេគជាតស្សវ តេ និសម្ម [ឱ.ម. សំវេគជាតស្ស វចោ និសម្ម សោ។]

គោបកោ វាសវំ អជ្ឈភាសិ។

ពុទ្ធោ ជនិន្ទត្ថិ [ឱ. បនិន្ទត្ថិ។] មនុស្សលោកេ

កាមាភិភូ សក្យមុនីតិ ញាយតិ

តស្សេវ តេ [ឱ. តស្សេតេ។] បុត្តា សតិយា វិហីនា

ចុទិតា [ឱ. ចូតា។ ម. ចោទិតា។] មយា តេ សតិ បច្ចលត្ថុំ [ម. សតិ មជ្ឈលត្ថុំ។]។

តិណ្ណំ តេសំ អវសិនេត្ថ ឯកោ

គន្ធព្វកាយូបគតោ វសីនោ

ទ្វេ វ សម្ពោធិបទានុសារិនោ [ឱ. ទ្វេ ចេវ សម្ពោធិបថានុសារិនោ។ ម. ទ្វេ ច សម្ពោធិបថានុសារិនោ។]

ទេវេបិ ហីឡេន្តិ សមាហិតត្តា។

ឯតាទិសី ធម្មបកាសនេត្ថ

ន តត្ថ កឹ កង្ខតិ កោចិ សាវកោ

និត្តិណ្ណឱឃំ វិចិកិច្ឆឆិន្នំ

ពុទ្ធំ នមស្សាម ជិនំ ជនិន្ទំ។

យំ តេ [ឱ. យន្តេ។] ធម្មំ ឥធញ្ញាយ

វិសេសំ អជ្ឈគមំសុំ [ឱ.ម. អជ្ឈគំសុ។] តេ

កាយំ ព្រហ្មបុរោហិតំ

ទុវេ តេសំ វិសេសគូ។

តស្ស ធម្មស្ស បត្តិយា

អាគតម្ហាបិ [ឱ. អាគតម្ហាសេ។ ម… សិ។] មារិស

កតាវកាសា [ឱ. កតោកាសា។] ភគវតា

បញ្ហំ បុច្ឆេមុ មារិសាតិ។

[៩២] អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ ទីឃរត្តំ វិសុទ្ធោ ខោ អយំ សក្កោ [ម. យក្ខោ។] យំ កញ្ចិ មំ បញ្ហំ បុច្ឆិស្សតិ សព្វន្តំ [ឱ. សព្វំ តំ។] អត្ថសញ្ហិតំយេវ បុច្ឆិស្សតិ នោ អនត្ថសញ្ហិតំ យញ្ចស្សាហំ [ឱ. យមស្សាហំ។] បុដ្ឋោ ព្យាករិស្សាមិ តំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវា សក្កំ ទេវានមិន្ទំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

បុច្ឆ វាសវ មំ បញ្ហំ យង្កិញ្ចិ មនសិច្ឆសិ

តស្ស តស្សេវ បញ្ហស្ស អហំ អន្តំ ករោមិ តេតិ។

បឋមភាណវារំ។

[៩៣] កតាវកាសោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតា ឥមំ ភគវន្តំ បឋមំ បញ្ហំ អបុច្ឆិ [ឱ. ទេវានមិន្ទោ ភគវន្តំ ឥមំ បឋមំ បញ្ហំ បុច្ឆិ។] កឹសញ្ញោជនា នុ ខោ មារិស ទេវា មនុស្សា អសុរា នាគា គន្ធព្វា យេ ចញ្ញេ សន្តិ បុថុកាយា តេ  អវេរា អទណ្ឌា អសបត្តា អព្យាបជ្ឈា [ឱ. អវ្យាបជ្ឈា។ ម. អព្យាបជ្ជា។] វិហរេមុ អវេរិនោតិ ឥតិ ច [ឱ.ម. ចេ។] នេសំ ហោតិ អថ ច បន សវេរា សទណ្ឌា សសបត្តា សព្យាបជ្ឈា វិហរន្តិ សវេរិនោតិ [ឱ. វេរិនោតិ។]។ ឥត្ថំ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវន្តំ បញ្ហំ អបុច្ឆិ [ឱ. ភគវន្តំ ឥមំ បឋមំ បញ្ហំ អបុច្ឆិ។]។ តស្ស ភគវា បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាកាសិ ឥស្សាមច្ឆរិយសញ្ញោជនា ខោ ទេវានមិន្ទោ ទេវា មនុស្សា អសុរា នាគា គន្ធព្វា យេ ចញ្ញេ សន្តិ បុថុកាយា តេ  អវេរា អទណ្ឌា អសបត្តា អព្យាបជ្ឈា វិហរេមុ អវេរិនោតិ ឥតិ ច នេសំ ហោតិ អថ ច បន សវេរា សទណ្ឌា សសបត្តា សព្យាបជ្ឈា វិហរន្តា សវេរិនោតិ។ ឥត្ថំ ភគវា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាកាសិ។ អត្តមនោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិ អនុមោទិ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត តិណ្ណា មេត្ថ កង្ខា វិគតា កថំកថា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ [ម. បញ្ហស្ស វេយ្យាករណំ។] សុត្វាតិ។

[៩៤] ឥតិហ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ភគវន្តំ ឧត្តរឹ បញ្ហំ អបុច្ឆិ ឥស្សាមច្ឆរិយំ បន មារិស កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កិស្មឹ ហិ [២.៣. ឱ.ម. ហីតិ នត្ថិ។] សតិ ឥស្សាមច្ឆរិយំ ហោតិ កិស្មឹ ហិ [៣] អសតិ ឥស្សាមច្ឆរិយំ ន ហោតីតិ។ ឥស្សាមច្ឆរិយំ ខោ ទេវានមិន្ទ បិយាប្បិយនិទានំ បិយាប្បិយសមុទយំ បិយាប្បិយជាតិកំ បិយាប្បិយប្បភវំ បិយាប្បិយេ សតិ [ឱ. បិយាប្បិយេ ហិ សតិ។] ឥស្សាមច្ឆរិយំ ហោតិ បិយាប្បិយេ អសតិ ឥស្សាមច្ឆរិយំ ន ហោតីតិ។ បិយាប្បិយំ បន មារិស កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កិស្មឹ សតិ បិយាប្បិយំ ហោតិ កិស្មឹ អសតិ បិយាប្បិយំ ន ហោតីតិ។ បិយាប្បិយំ ខោ ទេវានមិន្ទ ឆន្ទនិទានំ ឆន្ទសមុទយំ ឆន្ទជាតិកំ ឆន្ទប្បភវំ ឆន្ទេ សតិ បិយាប្បិយំ ហោតិ ឆន្ទេ អសតិ បិយាប្បិយំ ន ហោតីតិ។ ឆន្ទោ បន [ម. ឆន្ទោ ខោ បន។] មារិស កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កិស្មឹ សតិ ឆន្ទោ ហោតិ កិស្មឹ អសតិ ឆន្ទោ ន ហោតីតិ។ ឆន្ទោ ខោ ទេវានមិន្ទ វិតក្កនិទានោ វិតក្កសមុទយោ វិតក្កជាតិកោ វិតក្កប្បភវោ វិតក្កេ សតិ ឆន្ទោ ហោតិ វិតក្កេ អសតិ ឆន្ទោ ន ហោតីតិ។ វិតក្កោ បន [ម. វតក្កោ ខោ បន។] មារិស កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កិស្មឹ សតិ វិតក្កោ ហោតិ កិស្មឹ អសតិ វិតក្កោ ន ហោតីតិ។ វិតក្កោ ខោ ទេវានមិន្ទ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខានិទានោ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខាសមុទយោ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខាជាតិកោ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខាបភវោ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខាយ សតិ វិតក្កោ ហោតិ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខាយ អសតិ វិតក្កោ ន ហោតីតិ។

[៩៥] កថំបដិបន្នោ បន មារិស ភិក្ខុ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខានិរោធសារុប្បគាមិនីបដិបទំ បដិបន្នោ ហោតីតិ។ សោមនស្សំ ចាហំ [១.២. បហំ។ ម. បាហំ។] ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ ទោមនស្សំ ចាហំ [២] ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ ឧបេក្ខំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ។ សោមនស្សំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា សោមនស្សំ ឥមំ ខោ មេ សោមនស្សំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបំ សោមនស្សំ ន សេវិតព្វំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា សោមនស្សំ ឥមំ ខោ មេ សោមនស្សំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបំ សោមនស្សំ សេវិតព្វំ។ តត្ថ យញ្ចេ សវិតក្កំ សវិចារំ យញ្ចេ អវិតក្កំ អវិចារំ យេ អវិតក្កេ អវិចារេ បណីតតរេ [ឱ. អវិហរេ សេ បណីតតរេ។ ម. អវិចារេ តេ បណីតតរេ។ ]។ សោមនស្សំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ ទោមនស្សំ ចាហំ [ឱ. បហំ។ ម. បាហំ។] ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា ទោមនស្សំ ឥមំ ខោ មេ ទោមនស្សំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបំ ទោមនស្សំ ន សេវិតព្វំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា ទោមនស្សំ ឥមំ ខោ មេ ទោមនស្សំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបំ ទោមនស្សំ សេវិតព្វំ។ តត្ថ យញ្ចេ [១.២. ម. យំ ចេ។] សវិតក្កំ សវិចារំ យញ្ចេ [២] អវិតក្កំ អវិចារំ យេ អវិតក្កេ អវិចារេ បណីតតរេ។ ទោមនស្សំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ ឧបេក្ខំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា ឧបេក្ខំ ឥមំ ខោ មេ ឧបេក្ខំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបា ឧបេក្ខា ន សេវិតព្វា។ តត្ថ យំ ជញ្ញា ឧបេក្ខំ ឥមំ ខោ មេ ឧបេក្ខំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបា ឧបេក្ខា សេវិតព្វា។ តត្ថ យញ្ចេ សវិតក្កំ សវិចារំ យញ្ចេ អវិតក្កំ អវិចារំ យំ អវិតក្កេ អវិចារេ បណីតតរេ។ ឧបេក្ខំ បាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ ឯវំ បដិបន្នោ ខោ ទេវានមិន្ទ ភិក្ខុ បបញ្ចសញ្ញាសង្ខានិរោធសារុប្បគាមិនីបដិបទំ បដិបន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថំ ភគវា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាកាសិ។ អត្តមនោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិ អនុមោទិ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត តិណ្ណា មេត្ថ កង្ខា វិគតា កថំកថា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វាតិ។

[៩៦] ឥតិហ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ភគវន្តំ ឧត្តរឹ បញ្ហំ អបុច្ឆិ កថំបដិបន្នោ បន មារិស ភិក្ខុ បាតិមោក្ខសំវរាយ បដិបន្នោ ហោតីតិ។ កាយសមាចារំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ វចីសមាចារំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ បរិយេសនំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ។ កាយសមាចារំ ចាហំ  ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា កាយសមាចារំ ឥមំ ខោ មេ កាយសមាចារំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបោ កាយសមាចារោ ន សេវិតព្វោ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា កាយសមាចារំ ឥមំ ខោ មេ កាយសមាចារំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបោ កាយសមាចារោ សេវិតព្វោ។ កាយសមាចារំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ វចីសមាចារំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា វចីសមាចារំ ឥមំ ខោ មេ វចីសមាចារំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបោ វចីសមាចារោ ន សេវិតព្វោ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា វចីសមាចារំ ឥមំ ខោ មេ វចីសមាចារំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបោ វចីសមាចារោ សេវិតព្វោ។ វចីសមាចារំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ បរិយេសនំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ កិញ្ចេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ តត្ថ យំ ជញ្ញា បរិយេសនំ ឥមំ ខោ មេ បរិយេសនំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបា បរិយេសនា ន សេវិតព្វា។ តត្ថ យំ ជញ្ញា បរិយេសនំ ឥមំ ខោ មេ បរិយេសនំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបា បរិយេសនា សេវិតព្វា។ បរិយេសនំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តំ។ ឯវំបដិបន្នោ ខោ ទេវានមិន្ទ ភិក្ខុ បាតិមោក្ខសំវរាយ បដិបន្នោ ហោតីតិ។

[៩៧] កថំបដិបន្នោ [ឱ. ឥត្ថំ ភគវា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បញ្ហំ បុដ្ឋោ វ្យាកាសិ។ អត្តមនោ សក្កោ… អបុច្ឆិ។ កថំបដិបន្នោ ទិស្សតិ។ ម. ឥត្ថំ ភគវា។បេ។ កថំបដិបន្នោតិ ទិស្សតិ។] បន មារិស ភិក្ខុ ឥន្ទ្រិយសំវរាយ បដិបន្នោ ហោតីតិ។ ចក្ខុវិញ្ញេយ្យំ រូបំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ [ម. សព្វត្ថ អសេវិតព្វំបីតីតិ ទិស្សតិ។]។ សោតវិញ្ញេយ្យំ សទ្ទំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ។ ឃានវិញ្ញេយ្យំ គន្ធំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបិ។ ជិវ្ហាវិញ្ញេយ្យំ រសំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ។បេ។ កាយវិញ្ញេយ្យំ ផោដ្ឋព្វំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ។បេ។ មនោវិញ្ញេយ្យំ ធម្មំ ចាហំ ទេវានមិន្ទ ទុវិធេន វទាមិ  សេវិតព្វំបិ អសេវិតព្វំបីតិ។ ឯវំ វុត្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥមស្ស ខោ អហំ ភន្តេ ភគវតា សង្ខិត្តេន ភាសិតស្ស ឯវំ វិត្ថារេន អត្ថំ អាជានាមិ យថារូបំ ភន្តេ ចក្ខុវិញ្ញេយ្យំ រូបំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបំ ចក្ខុវិញ្ញេយ្យំ រូបំ ន សេវិតព្វំ។  យថារូបញ្ច ខោ ភន្តេ ចក្ខុវិញ្ញេយ្យំ រូបំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបំ ចក្ខុវិញ្ញេយ្យំ រូបំ សេវិតព្វំ។ យថារូបញ្ច ខោ ភន្តេ [ឱ. យថារូបំ ច ខោ ភន្តេ។] សោតវិញ្ញេយ្យំ សទ្ទំ សេវតោ។បេ។ ឃានវិញ្ញេយ្យំ គន្ធំ សេវតោ។បេ។ ជិវ្ហាវិញ្ញេយ្យំ រសំ សេវតោ។បេ។ កាយវិញ្ញេយ្យំ ផោដ្ឋព្វំ សេវតោ។បេ។ មនោវិញ្ញេយ្យំ ធម្មំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តិ កុសលា ធម្មា បរិហាយន្តីតិ ឯវរូបោ មនោវិញ្ញេយ្យោ ធម្មោ ន សេវិតព្វោ។ យថារូបញ្ច ខោ ភន្តេ មនោវិញ្ញេយ្យំ ធម្មំ សេវតោ អកុសលា ធម្មា បរិហាយន្តិ កុសលា ធម្មា អភិវឌ្ឍន្តីតិ ឯវរូបោ មនោវិញ្ញេយ្យោ ធម្មោ សេវិតព្វោ។ ឥមស្ស ខោ អហំ ភន្តេ ភគវតា សង្ខិត្តេន ភាសិតស្ស ឯវំ វិត្ថារេន អត្ថំ អាជានន្តោ [ឱ.ម. អាជានតោ។] តិណ្ណា មេត្ថ កង្ខា វិគតា កថំកថា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វាតិ។

[៩៨] ឥតិហ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ភគវន្តំ ឧត្តរឹ បញ្ហំ អបុច្ឆិ សព្វេ វ នុ ខោ មារិស សមណព្រាហ្មណា ឯកន្តវាទា ឯកន្តសីលា ឯកន្តច្ឆន្ទា ឯកន្តអជ្ឈោសានាតិ។ ន ខោ ទេវានមិន្ទ សព្វេ សមណព្រាហ្មណា ឯកន្តវាទា ឯកន្តសីលា ឯកន្តច្ឆន្ទា ឯកន្តអជ្ឈោសានាតិ។ កស្មា បន មារិស ន សព្វេ សមណព្រាហ្មណា ឯកន្តវាទា ឯកន្តសីលា ឯកន្តច្ឆន្ទា ឯកន្តអជ្ឈោសានាតិ។ អនេកធាតុ នានាធាតុ ខោ ទេវានមិន្ទ លោកោ តស្មឹ អនេកធាតុនានាធាតុម្ហិ នានាធាតុម្ហិ [ឱ.ម. អនេកធាតុ នានាធាតុស្មឹ។] លោកេ យំ យទេវ សត្តា ធាតុំ អភិនិវិសន្តិ តំ តទេវ ថាមសា បរាមាសា [ឱ. បរាមស្ស។] អភិនិវិស្ស វោហរន្តិ  ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ តស្មា ន សព្វេ សមណព្រាហ្មណា ឯកន្តវាទា ឯកន្តសីលា ឯកន្តច្ឆន្ទា ឯកន្តអជ្ឈោសានាតិ [ឱ.ម. ឯកន្តអជ្ឈោសានាតិ។បេ។ ន ទិស្សតិ។]។បេ។

[៩៩] សព្វេ វ នុ ខោ មារិស សមណព្រាហ្មណា អច្ចន្តនិដ្ឋា អច្ចន្តយោគក្ខេមី អច្ចន្តព្រហ្មចារី អច្ចន្តបរិយោសានាតិ។ ន ខោ ទេវានមិន្ទ សព្វេ សមណព្រាហ្មណា អច្ចន្តនិដ្ឋា អច្ចន្តយោគក្ខេមី អច្ចន្តព្រហ្មចារី អច្ចន្តបរិយោសានាតិ។ កស្មា បន មារិស ន សព្វេ សមណព្រាហ្មណា អច្ចន្តនិដ្ឋា អច្ចន្តយោគក្ខេមី អច្ចន្តព្រហ្មចារី អច្ចន្តបរិយោសានាតិ។ យេ ខោ តេ [ម. តេតិ នត្ថិ។] ទេវានមិន្ទ ភិក្ខូ [ឱ. សមណព្រាហ្មណា។] តណ្ហាសង្ខយវិមុត្តា តេ អច្ចន្តនិដ្ឋា អច្ចន្តយោគក្ខេមី អច្ចន្តព្រហ្មចារី អច្ចន្តបរិយោសានា តស្មា ន សព្វេ សមណព្រាហ្មណា អច្ចន្តនិដ្ឋា អច្ចន្តយោគក្ខេមី អច្ចន្តព្រហ្មចារី អច្ចន្តបរិយោសានាតិ។ ឥត្ថំ ភគវា សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាកាសិ។ អត្តមនោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិ អនុមោទិ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត តិណ្ណា មេត្ថ កង្ខា វិគតា កថំកថា ភគវតោ បញ្ហាវេយ្យាករណំ សុត្វាតិ។

[១០០] ឥតិហ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯជា ភន្តេ រោគោ ឯជា គណ្ឌោ ឯជា សល្លំ ឯជា ឥមំ បុរិសំ បរិកឌ្ឍតិ តស្ស តស្សេវ ភវស្ស អភិនិព្វត្តិយា [អភិនិប្ផត្តិយាតិ វា បាឋា។] តស្មា អយំ បុរិសោ ឧច្ចាវចមាបជ្ជតិ។ យេសាហំ [យេ ស្វាហំ។] ភន្តេ បញ្ហានំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេសុ សមណព្រាហ្មណេសុ ឱកាសកម្មំបិ [ឱ. ឱកាសកម្មម្បិ។] នាលត្ថំ តេ មេ ភគវតា ព្យាកតា ទីឃរត្តានុបស្សតា [ឱ. ទីឃរត្តានុសយិនោ។ ម. ទីឃរត្តានុស្សតិ។] យញ្ច បន [តញ្ច បនាតិ វា បាឋោ។] មេ វិចិកិច្ឆាកថំ កថាសល្លំ តញ្ច ភគវតា អព្វូឡ្ហន្តិ។ អភិជានាសិ នោ ត្វំ ទេវានមិន្ទ ឥមេ បញ្ហេ អញ្ញេ សមណព្រាហ្មណេ បុច្ឆិតោតិ [ម. បុច្ឆិតាតិ។]។ អភិជានាមហំ ភន្តេ ឥមេ បញ្ហេ អញ្ញេ សមណព្រាហ្មណេ បុច្ឆិតោតិ [ឱ.ម. បុច្ឆិតាតិ។]។ យថាកថំ បន តេ ទេវានមិន្ទ ព្យាករឹសុ [ឱ. វ្យាកំសុ។ ម. ព្យាកំសុ។] សចេ តេ អគរុ ភាសស្សូតិ។ ន ខោ មេ ភន្តេ គរុ យត្ថស្ស ភគវា និសិន្នោ ភគវន្តរូបោ ចាតិ [ឱ. ភគវន្តរូបាវាតិ។]។ តេនហិ ទេវានមិន្ទ ភាសស្សូតិ។ យេសាហំ [ម. យេស្វាហំ។] ភន្តេ  មញ្ញាមិ សមណព្រាហ្មណា [ឱ. សមណព្រាហ្មណេ។] អារញ្ញកា បន្តសេនាសនាតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឥមេ បញ្ហេ បុច្ឆាមិ តេ មយា បុដ្ឋា ន សម្បាយន្តិ អសម្បាយន្តា មមំយេវ បដិបុច្ឆន្តិ កោ នាមោ អាយស្មាតិ តេសាហំ បុដ្ឋោ ព្យាករោមិ អហំ ខោ មារិស សក្កោ ទេវានមិន្ទោតិ តេ មមំយេវ ឧត្តរឹ បដិបុច្ឆន្តិ កឹ បនាយស្មា [ឱ.ម. កិម្បនាយស្មា។] ទេវានមិន្ទ [ឱ. ទេវានមិន្ទោ។] កម្មំ កត្វា ឥមំ ឋានំ បត្តោតិ តេសាហំ យថាសុតំ យថាបរិយត្តំ ធម្មំ ទេសេមិ តេ តាវតកេនេវ អត្តមនា ហោន្តិ សក្កោ ច នោ ទេវានមិន្ទោ ទិដ្ឋោ យញ្ច នោ អបុច្ឆិម្ហា តញ្ច នោ ព្យាកាសីតិ តេ អញ្ញទត្ថុំ [ឱ.ម. អញ្ញទត្ថុ។] មមំយេវ សាវកា សម្បជ្ជន្តិ ន ចាហំ តេសំ អហំ ខោ បន ភន្តេ ភគវតោ សាវកោ សោតាបន្នោ  អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោតិ។ អភិជានាសិ នោ ត្វំ ទេវានមិន្ទ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភន្តិ។ អភិជានាមហំ ភន្តេ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភន្តិ។ យថាកថំ បន ត្វំ ទេវានមិន្ទ អភិជានាសិ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភន្តិ។

[១០១] ភូតបុព្វំ ភន្តេ ទេវាសុរសង្គាមោ សមុបព្យុឡ្ហោ [ឱ. សមុបព្ពូឡ្ហោ។] អហោសិ។ តស្មឹ ខោ បន ភន្តេ សង្គាមេ ទេវា ជិនឹសុ អសុរា វ បរាជយឹសុ [ឱ. អសុរា បរាជឹសុ។ ម. អសុរា បរាជយឹសុ។]។ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ តំ សង្គាមំ អភិវិជិនិត្វា អភិវិជិតសង្គាមស្ស ឯតទហោសិ យា ចេវទានិ ទិព្វា ឱជា យា ច [ឱ. វ។] អសុរា ឱជា ឧភយមេត្ថ ទេវា បរិភុញ្ជិស្សន្តីតិ សោ [ឱ. យោ។] ខោ បន មេ ភន្តេ វេទប្បដិលាភោ សោមនស្សប្បដិលាភោ សទណ្ឌាវចរោ សសត្ថាវចរោ ន និព្វិទាយ ន វិរាគាយ ន និរោធាយ ន ឧបសមាយ ន អភិញ្ញាយ ន សម្ពោធាយ ន និព្វានាយ សំវត្តតិ យោ ខោ បន មេ អយំ ភន្តេ ភគវតោ ធម្មំ សុត្វា វេទប្បដិលាភោ សោមនស្សប្បដិលាភោ សោ អទណ្ឌាវចរោ អសត្ថាវចរោ ឯកន្តនិព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតីតិ។ កថំ បន [ឱ. កិម្បន។] ត្វំ ទេវានមិន្ទ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេសីតិ។ ឆ ខោ អហំ ភន្តេ អត្ថវសេ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០២] ឥធេវ តិដ្ឋមានស្ស

ទេវភូតស្ស មេ សតោ

បុនេវាយុ វ មេ [ឱ.ម. កុនរាយុ ច មេ។] លទ្ធោ

ឯវំ ជានាហិ មារិសាតិ [ម. មារិស។]។

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ បឋមំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៣] ចុតាហំ ទិវិយា កាយា

អាយុំ ហិត្វា អមានុសំ

អមូឡ្ហោ គព្ភមេស្សាមិ

យត្ថ មេ រមតី មនោតិ

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ ទុតិយំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៤] ស្វាហំ [ឱ. សោ អហំ។] អមូឡ្ហបញ្ញស្ស

វិហរំ សាសនេ រតោ

ញាយេន វិហរិស្សាមិ

សម្បជានោ បដិស្សតោតិ [ម. បដិស្សភោ។]

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ តតិយំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៥] ញាយេន ច មេ បរតោ [ឱ. ញាយេន ច មេ ចរតោ។ ម. ញាយេន មេ ចរតោ ច។]

សម្ពោធិ ចេ ភវិស្សតិ

អញ្ញាតា វិហរិស្សាមិ

ស្វេវ អន្តោ ភវិស្សតីតិ [ម. ស្វេវ មន្តោ ភវិស្សតិ។]។

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ ចតុត្ថំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៦] ចុតាហំ មានុសា កាយា

អាយុំ ហិត្វាន មានុសំ

បុន ទេវោ ភវិស្សាមិ

ទេវលោកស្មិមុត្តមោតិ [ឱ. ទេវលោកស្មឹ ឧត្តមោតិ។ ម. ទេវលោកម្ហិ ឧត្តមោ។]។

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ បញ្ចមំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៧] តេ បណីតតរា ទេវា

អកនិដ្ឋា យសស្សិនោ

អន្តិមេ វត្តមានម្ហិ

សោ និវាសោ ភវិស្សតីតិ

ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ ឆដ្ឋំ អត្ថវសំ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។ ឥមេ ខោ អហំ ភន្តេ ឆ អត្ថវសេ សម្បស្សមានោ ឯវរូបំ វេទប្បដិលាភំ សោមនស្សប្បដិលាភំ បវេទេមិ។

[១០៨] អបរិយោសិតសង្កប្បោ

វិចិកិច្ឆាកថំកថី [ឱ. វិចិកិច្ឆឹ។ ម. វិចិកិច្ឆោ។]

វិចរំ [ឱ. វិចរី។] ទីឃមទ្ធានំ

អន្វេសន្តោ តថាគតំ។

យស្ស [ឱ.ម. យស្សុ។] មញ្ញាមិ សមណេ

បវិវិត្តវិហារិនោ

សម្ពុទ្ធា ឥតិ មញ្ញមានោ [ឱ.ម. មញ្ញានោ។]

គច្ឆាមិ តេ ឧបាសិតុំ។

កថំ អារាធនា ហោតិ

កថំ ហោតិ វិរាធនា

ឥតិ បុដ្ឋាន សម្ភោន្តិ [ម. សំចាយន្តិ។]

មគ្គេ បដិបទាសុ ច។

ត្យស្ស [៣.៤.ឱ. ត្យាស្សុ។ ម. ត្យស្សុ។] យទា មំ ជានន្តិ

សក្កោ ទេវានមាគតោ

ត្យស្ស [៤] មមេវ បុច្ឆន្តិ

កឹ កត្វា បាបុណី ឥទំ។

តេសំ យថាសុតំ ធម្មំ

ទេសយាមិ ជនេ សុតំ

តេន [ឱ. តេនស្ស។] អត្តមនា ហោន្តិ

ទិដ្ឋោ នោ វាសវោតិ ច។

យទា ច សម្ពុទ្ធមទ្ទក្ខឹ [ឱ. ពុទ្ធំ អទ្ទក្ខឹ។ ម. ពុទ្ធមទ្ទក្ខឹ។]

វិចិកិច្ឆា វិតារណំ

សោម្ហិ វីតភយោ អជ្ជ

សម្ពុទ្ធំ បយិរុបាសយឹ [ឱ. បយិរុបាសយ។] ។

តណ្ហាសល្លស្ស ហន្តារំ

ពុទ្ធំ អប្បដិបុគ្គលំ [ម. ពុទ្ធមប្បដិបុគ្គលំ។]

អហំ វន្ទេ មហាវីរំ

ពុទ្ធមាទិច្ចពន្ធុនំ [ឱ. វន្ទាមាទិច្ចពន្ធុនំ]។

យំ ករោមសេ ព្រហ្មុនោ

សមំ ទេវេហិ មារិស

តទជ្ជ តុយ្ហំ ទស្សាមិ [ឱ.ម. ទស្សាម។]

ហន្ទ សាមំ ករោម តេ។

ត្វមេវសិវំ [ឱ. ត្វមេវសិ។ ម. ត្វមេវ អសិ។] សម្ពុទ្ធោ

តុវំ សត្ថា អនុត្តរោ

សទេវកស្មឹ លោកស្មឹ

នន្ថិ តេ បដិបុគ្គលោតិ។

[១០៩] អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ បញ្ចសិខំ គន្ធព្វបុត្តំ អាមន្តេសិ  ពហូបការោ ខោ មេសិ ត្វំ តាត បញ្ចសិខ យំ ត្វំ ភគវន្តំ បឋមំ បសាទេសិ តយា តាត បឋមំ បសាទិតំ បច្ឆា មយំ តំ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិម្ហា [ឱ. ឧបសង្កមិម្ហ។] អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ បេត្តិកេ ឋានេ [ម. បេត្តិកេ វា ឋេនេ។] ឋបយិស្សាមិ គន្ធព្វរាជា ភវិស្សសិ ភទ្ទញ្ច តេ សុរិយវច្ឆសំ ទម្មិ សា ហិ តេ អភិបត្ថិតាតិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ បាណិនា បឋវឹ បរាមសិត្វា តិក្ខត្តុំ ឧទានេសិ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

[១១០] ឥមស្មិញ្ច បន វេយ្យាករណស្មឹ ភញ្ញមានេ សក្កស្ស ទេវានមិន្ទស្ស វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ អញ្ញេសញ្ច អសីតិយា ទេវតាសហស្សានំ។ ឥតិ យេ [ឱ. ឥតិ ហ។] សក្កេន ទេវានមិន្ទេន អជ្ឈិដ្ឋប្បញ្ហា [ឱ. អជ្ឈិត្តា បញ្ហា។] បុដ្ឋា តេ ភគវតា ព្យាកតា។ តស្មា ឥមស្ស វេយ្យាករណស្ស សក្កប្បញ្ហោត្វេវ អធិវចនន្តិ។

សក្កប្បញ្ហសុត្តំ អដ្ឋមំ និដ្ឋិតំ។

មហាសតិប្បដ្ឋានសុត្តំ នវមំ

[១១១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កុរូសុ វិហរតិ កម្មាសទម្មំ [កម្មាសធម្មន្តីតិបិ បាឋោ។] នាម កុរូនំ និគមោ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ភិក្ខវោតិ។ ភទន្តេតិ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច ឯកាយនោ អយំ ភិក្ខវេ មគ្គោ សត្តានំ វិសុទ្ធិយា សោកបរិទេវានំ [ឱ. សោកបរិទ្ទវានំ។] សមតិក្កមាយ ទុក្ខទោមនស្សានំ អត្ថង្គមាយ ញាយស្ស អធិគមាយ និព្វានស្ស សច្ឆិកិរិយាយ យទិទំ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានា។ កតមេ ចត្តារោ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។

ឧទ្ទេសវារកថា និដ្ឋិតា [ឱ. ឧទ្ទេសវារកថា និដ្ឋិតាតិ ន ទិស្សតិ។ ម. ឧទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ។]។

[១១២] កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អរញ្ញគតោ វា រុក្ខមូលគតោ វា សុញ្ញាគារគតោ វា និសីទតិ បល្លង្កំ អាភុជិត្វា [អាភុជ្ឈិត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឧជុំ កាយំ បណិធាយ បរិមុខំ សតឹ ឧបដ្ឋបេត្វា។ សោ សតោ វ អស្សសតិ សតោ [ម. សតោ វ។] បស្សសតិ ទីឃំ វា អស្សសន្តោ ទីឃំ អស្សសាមីតិ បជានាតិ ទីឃំ វា បស្សសន្តោ ទីឃំ បស្សសាមីតិ បជានាតិ រស្សំ វា អស្សសន្តោ រស្សំ អស្សសាមីតិ បជានាតិ រស្សំ វា បស្សសន្តោ រស្សំ បស្សសាមីតិ បជានាតិ សព្វកាយប្បដិសំវេទី អស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ  សព្វកាយប្បដិសំវេទី បស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ បស្សម្ភយំ កាយសង្ខារំ អស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ បស្សម្ភយំ កាយសង្ខារំ បស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ទក្ខោ ភមការោ វា ភមការន្តេវាសី វា ទីឃំ វា អញ្ឆន្នោ [អញ្ជន្តោតិបិ អច្ឆន្នោតិបិ បាឋោ។] ទីឃំ អញ្ឆាមីតិ បជានាតិ រស្សំ វា អញ្ឆន្តោ រស្សំ អញ្ឆាមីតិ បជានាតិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ទីឃំ វា អស្សសន្តោ ទីឃំ អស្សសាមីតិ បជានាតិ ទីឃំ វា បស្សសន្តោ ទីឃំ បស្សសាមីតិ បជានាតិ រស្សំ វា អស្សសន្តោ រស្សំ អស្សសាមីតិ បជានាតិ រស្សំ វា បស្សសន្តោ រស្សំ បស្សសាមីតិ បជានាតិ សព្វកាយប្បដិសំវេទី អស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ សព្វកាយប្បដិសំវេទី បស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ បស្សម្ភយំ កាយសង្ខារំ អស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ បស្សម្ភយំ កាយសង្ខារំ បស្សសិស្សាមីតិ សិក្ខតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ [ឱ. បតិស្សតិមត្តាយ។]។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ [ម. ឯវំបិ ខោ។] ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

អានាបានបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. អានាបានបព្វំ និដ្ឋិតន្តី ន ទិស្សតិ។]។

[១១៣] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ គច្ឆន្តោ វា គច្ឆាមីតិ បជានាតិ ឋិតោ វា ឋិតោម្ហីតិ បជានាតិ និសិន្នោ វា និសិន្នោម្ហីតិ បជានាតិ សយានោ វា សយានោម្ហីតិ បជានាតិ។ យថា យថា វា បនស្ស កាយោ បណិហិតោ ហោតិ តថា តថា នប្បជានាតិ [ឱ.ម. នំ បជានាតិ។]។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

ឥរិយាបថបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. ឥរិយាបថបព្វំ និដ្ឋិតន្តី ន ទិស្សតិ។]។

[១១៤] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អភិក្កន្តេ បដិក្កន្តេ សម្បជានការី ហោតិ អាលោកិតេ វិលោកិតេ សម្បជានការី ហោតិ សម្មិញ្ជិតេ បសារិតេ សម្បជានការី ហោតិ សង្ឃាដិបត្តចីវរធារណេ សម្បជានការី ហោតិ អសិតេ បីតេ ខាយិតេ សាយិតេ សម្បជានការី ហោតិ ឧច្ចារប្បស្សាវកម្មេ សម្បជានការី ហោតិ គតេ ឋិតេ និសិន្នេ សុត្តេ ជាគរិតេ ភាសិតេ តុណ្ហីភាវេ សម្បជានការី ហោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

សម្បជញ្ញបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. សម្បជញ្ញបព្វំ និដ្ឋិតន្តិ ន ទិស្សតិ។ ម. សម្បជានបព្វំ និដ្ឋិតំ។]។

[១១៥] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ ឧទ្ធំ បាទតលា អធោ កេសមត្ថកា តចបរិយន្តំ បុរន្នានប្បការស្ស [ឱ.ម. បូរំ នានប្បការស្ស។] អសុចិនោ បច្ចវេក្ខតិ អត្ថិ ឥមស្មឹ កាយេ កេសា លោមា នខា ទន្តា តចោ មំសំ នហារូ អដ្ឋី អដ្ឋិមិញ្ជំ វក្កំ ហទយំ យកនំ កិលោមកំ បិហកំ បប្ផាសំ អន្តំ អន្តគុណំ ឧទរិយំ ករីសំ បិត្តំ សេម្ហំ បុព្វោ លោហិតំ សេទោ មេទោ អស្សុ វសា ខេឡោ សិង្ឃានិកា [ឱ.ម. សិង្ឃាណិកា។] លសិកា មុត្តន្តិ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ឧភតោមុខា មូតោឡី [បូតោឡីតិបិ បាឋោ។] បូរា នានាវិហិតស្ស ធញ្ញស្ស សេយ្យថីទំ សាលីនំ វិហីនំ មុគ្គានំ មាសានំ តិលានំ តណ្ឌុលានំ តមេនំ ចក្ខុមា បុរិសោ មុញ្ចិត្វា បច្ចវេក្ខេយ្យ ឥមេ សាលី ឥមេ វិហី ឥមេ មុគ្គា ឥមេ មាសា ឥមេ តិលា ឥមេ តណ្ឌុលាតិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ ឧទ្ធំ បាទតលា អធោ កេសមត្ថកា តចបរិយន្តំ បូរន្នានប្បការស្ស អសុចិនោ បច្ចវេក្ខតិ អត្ថិ ឥមស្មឹ កាយេ កេសា លោមា នខា ទន្តា តបោ មំសំ នហារូ អដ្ឋី អដ្ឋិមិញ្ជំ វក្កំ ហទយំ យកនំ កិលោមកំ បិហកំ បប្ផាសំ អន្តំ អន្តគុណំ ឧទរិយំ ករីសំ បិត្តំ សេម្ហំ បុព្វោ លោហិតំ សេទោ មេទោ អស្សុ វសា ខេឡោ សិង្ឃានិកា លសិកា មុត្តន្តិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិកាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

បដិកូលមនសិការបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. បដិកូលមនសិការបព្វំ និដ្ឋិតន្តី ន ទិស្សតិ។] ។

[១១៦] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ យថាឋិតំ យថាបណិហិតំ ធាតុសោ បច្ចវេក្ខតិ អត្ថិ ឥមស្មឹ កាយេ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ទក្ខោ គោឃាតកោ វា គោឃាតកន្តេវាសី វា [គោឃាដកោ វា គោឃាដកន្តេសី វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សន្តិ។] គាវឹ វធិត្វា ចាតុម្មហាបថេ វិលសោ [ឱ.ម. ពិលសោ។] បដិវិភជិត្វា [វិភជិត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] និសិន្នោ អស្ស ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ យថាឋិតំ យថាបណិហិតំ ធាតុសោ បច្ចវេក្ខតិ អត្ថិ ឥមស្មឹ កាយេ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា។បេ។ វិហរតិ។

ធាតុមនសិការបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. ធាតុមនសិការបព្វំ និដ្ឋិតន្តិ ន ទិស្សតិ។]។

[១១៧] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សេយ្យថាបិ បស្សេយ្យ សរីរំ សីវថិកាយ ឆឌ្ឌិតំ ឯកាហមតំ វា ទ្វីហមតំ វា តីហមតំ វា ឧទ្ធុមាតកំ វិនីលកំ វិបុព្វកជាតំ។ សោ ឥមមេវ កាយំ ឧបសំហរតិ អយម្បិ ខោ កាយោ ឯវំធម្មោ ឯវំភាវី ឯវំ [ឱ. ឯតំ។] អនតីតោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា។បេ។ វិហរតិ។

[១១៨] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សេយ្យថាបិ បស្សេយ្យ សរីរំ សីវថិកាយ ឆឌ្ឌិតំ កាកេហិ វា ខជ្ជមានំ កុលលេហិ វា ខជ្ជមានំ គិជ្ឈេហិ វា ខជ្ជមានំ សុវានេហិ វា ខជ្ជមានំ សិគាលេហិ វា ខជ្ជមានំ [ឱ. សុបាណេហិ វា ខជ្ជមានំ សិគាលេហិ វា ខជ្ជមានំ។ ម. កង្គេហិ វា ខជ្ជមានំ សុនខេហិ វា ខជ្ជមានំ  ទីបីហិ វា ខជ្ជមានំ សឹគាលេហិ វា ខជ្ជមានំ។] វិវិធេហិ វា បាណកជាតេហិ ខជ្ជមានំ។ សោ ឥមមេវ កាយំ ឧបសំហរតិ អយម្បិ [ម. អយំ បិ។] ខោ កាយោ ឯវំធម្មោ ឯវំភាវី ឯវំអនតីតោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

[១១៩] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សេយ្យថាបិ បស្សេយ្យ សរីរំ សីវថិកាយ ឆឌ្ឌិតំ អដ្ឋិសង្ខលិកំ សមំសលោហិតំ នហារុសម្ពន្ធំ។បេ។

[១២០] អដ្ឋិសង្ខលិកំ និម្មំសលោហិតមក្ខិតំ នហារុសម្ពន្ធំ។បេ។

[១២១] អដ្ឋិសង្ខលិកំ អបគតមំសលោហិតំ នហារុសម្ពន្ធំ។បេ។ [១២២] អដ្ឋិកានិ អបគតនហារុសម្ពន្ធានិ ទិសាវិទិសាវិក្ខិត្តានិ អញ្ញេន ហត្ថដ្ឋិកំ អញ្ញេន បាទដ្ឋិកំ អញ្ញេន ជង្ឃដ្ឋិកំ អញ្ញេន ឩរុដ្ឋិកំ អញ្ញេន កដដ្ឋិកំ អញ្ញេន បិដ្ឋដ្ឋិកំ អញ្ញេន កណ្ឋកដ្ឋិកំ អញ្ញេន ផាសុកដ្ឋិកំ អញ្ញេន ឧរដ្ឋិកំ អញ្ញេន អំសដ្ឋិកំ អញ្ញេន ពាហុដ្ឋិកំ អញ្ញេន គីវដ្ឋិកំ អញ្ញេន ហនុកដ្ឋិកំ អញ្ញេន ទន្តដ្ឋិកំ អញ្ញេន សីសកដាហំ [ឱ. អបគតសន្តន្ធានិ ទិសាវិវិសាសុ វិក្ខិត្តានិ អញ្ញេន ហត្ថដ្ឋិកំ អញ្ញេន បាទដ្ឋិកំ អញ្ញេន ជង្ឃដ្ឋិកំ អញ្ញេន ខរដ្ឋិកំ អញ្ញេន កដដ្ឋិកំ អញ្ញេន បិដ្ឋិកណ្តកំ អញ្ញេន សីសកដាហន្តិ ឯវំ បាឋក្កមោ ទិស្សតិ។ ម. អបគតសន្តន្ធានិ ទិសាវិទិសា វិក្ខិត្តានិ។ អញ្ញេន ហត្ថឋិកំ អញ្ញេន បាទឋិកំ អញ្ញេន គោប្ផឋិកំ អញ្ញេន ជង្ឃឋិកំ អញ្ញេន ខរឋិកំ អញ្ញេន កដិឋិកំ អញ្ញេន ផាសុកឋិកំ អញ្ញេន បិឋិឋិកំ អញ្ញេន ខន្ធឋិកំ អញ្ញេន គីរឋិកំ អញ្ញេន ហនុកឋិកំ អញ្ញេន សីសកដាហន្តិ ឯវំ បាឋក្កមោ ទិស្សតិ។]។ សោ ឥមមេវ កាយំ ឧបសំហរតិ អយម្បិ ខោ កាយោ ឯវំធម្មោ ឯវំភាវី ឯវអនតីតោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

[១២៣] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សេយ្យថាបិ បស្សេយ្យ សរីរំ សិវថិកាយ [ឱ. សីវថិកាយោ។] ឆឌ្ឌិតំ អដ្ឋិកានិ សេតានិ សង្ខវណ្ណសន្និភានិ [ឱ. សង្ខវណ្ណូបនិភានិ។ ម. សង្ខវណ្ណបដិភាគានិ។] ។បេ។

[១២៤] អដ្ឋិកានិ បុញ្ជកិតានិ តេរោវស្សិកានិ។បេ។

[១២៥] អដ្ឋិកានិ បូតីនិ ចុណ្ណកជាតានិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ ឧបសំហរតិ អយម្បិ ខោ កាយោ ឯវំធម្មោ ឯវំភាវី ឯវំអនតីតោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា កាយស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ កាយោតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ។

នវសីវថិកបព្វំ និដ្ឋិតំ។

កាយានុបស្សនា និដ្ឋិតា [ឱ. នវសីវថិកាបព្វំ និដ្ឋិតំ។ កាយានុបស្សនា និដ្ឋិតាតិ ន ទិស្សតិ។ ម. នវសីវថិកាបព្វំ និដ្ឋិតំ។ ចុទ្ទស កាយានុបស្សនា និដ្ឋិតា។]។

[១២៦] កថញ្ច [ម. កថញ្ច បន។] ភិក្ខវេ ភិក្ខុ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សុខំ វា [ឱ. វាតិ នត្ថិ។] វេទនំ វេទយមានោ [ឱ. វេទិយមានោ។] សុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ ទុក្ខំ វា វេទនំ វេទយមានោ ទុក្ខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ អទុក្ខមសុខំ វា វេទនំ វេទយមានោ អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ សាមិសំ វា សុខំ វេទនំ វេទយមានោ សាមិសំ សុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ និរាមិសំ វា សុខំ វេទនំ វេទយមានោ និរាមិសំ សុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ សាមិសំ វា ទុក្ខំ វេទនំ វេទយមានោ សាមិសំ ទុក្ខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ និរាមិសំ វា ទុក្ខំ វេទនំ វេទយមានោ និរាមិសំ ទុក្ខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ សាមិសំ វា អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយមានោ សាមិសំ អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ និរាមិសំ វា អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយមានោ និរាមិសំ អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយាមីតិ បជានាតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា វេទនាសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា វេទនាសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា វេទនាសុ វិហរតិ។ អត្ថិ វេទនាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវំ [ម. ឯវំបិ។] ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ។

វេទនានុបស្សនា និដ្ឋិតា [ឱ. វេទនានុបស្សនា និដ្ឋិតាតិ ន ទិស្សតិ។]។

[១២៧] កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សរាគំ វា ចិត្តំ សរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតរាគំ វា ចិត្តំ វីតរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សទោសំ វា ចិត្តំ សទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតទោសំ វា ចិត្តំ វីតទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមោហំ វា ចិត្តំ សមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតមោហំ វា ចិត្តំ វីតមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សង្ខិត្តំ វា ចិត្តំ សង្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិក្ខិត្តំ វា ចិត្តំ វិក្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ មហគ្គតំ វា ចិត្តំ មហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អមហគ្គតំ វា ចិត្តំ អមហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សឧត្តរំ វា ចិត្តំ សឧត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អនុត្តរំ វា ចិត្តំ អនុត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមាហិតំ វា ចិត្តំ សមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អសមាហិតំ វា ចិត្តំ អសមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិមុត្តំ វា ចិត្តំ វិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អវិមុត្តំ វា ចិត្តំ អវិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ចិត្តស្មឹ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ចិត្តស្មឹ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ចិត្តស្មឹ វិហរតិ។ អត្ថិ ចិត្តន្តិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិហរតិ។

ចិត្តានុបស្សនា និដ្ឋិតា [ឱ. ចិត្តានុបស្សនា និដ្ឋិតាតិ ន ទិស្សតិ។]។

[១២៨] កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ នីវរណេសុ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ នីវរណេសុ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ កាមច្ឆន្ទំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ កាមច្ឆន្ទោតិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ កាមច្ឆន្ទំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ កាមច្ឆន្ទោតិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស កាមច្ឆន្ទស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស កាមច្ឆន្ទស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស កាមច្ឆន្ទស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ព្យាបាទំ [ឱ. វ្យាបាទំ។] អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ព្យាបាទោតិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ព្យាបាទំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ព្យាបាទោតិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស ព្យាបាទស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស ព្យាបាទស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស ព្យាបាទស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ថីនមិទ្ធំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ថីនមិទ្ធន្តិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ថីនមិទ្ធំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ថីនមិទ្ធន្តិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស ថីនមិទ្ធស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស ថីនមិទ្ធស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស ថីនមិទ្ធស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចន្តិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចន្តិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ វិចិកិច្ឆំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ វិចិកិច្ឆាតិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ វិចិកិច្ឆំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ វិចិកិច្ឆាតិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នាយ វិចិកិច្ឆាយ ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នាយ វិចិកិច្ឆាយ បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនាយ វិចិកិច្ឆាយ អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ។ អត្ថិ ធម្មាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ [ឱ. ឯវំ។ ម. ឯវំបិ។] ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ នីវរណេសុ។

នីវរណបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. នីវរណបព្វំ និដ្ឋិតន្តិ ន ទិស្សតិ។]។

[១២៩] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ ឧបាទានក្ខន្ធេសុ [ឱ. បញ្ចសុបាទានក្ខន្ធេសុ។]។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ ឧបាទានក្ខន្ធេសុ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥតិ រូបំ ឥតិ រូបស្ស សមុទយោ ឥតិ រូបស្ស អត្ថង្គមោ ឥតិ វេទនា ឥតិ វេទនាយ សមុទយោ ឥតិ វេទនាយ អត្ថង្គមោ ឥតិ សញ្ញា ឥតិ សញ្ញាយ សមុទយោ ឥតិ សញ្ញាយ អត្ថង្គមោ ឥតិ សង្ខារា ឥតិ សង្ខារានំ សមុទយោ ឥតិ សង្ខារានំ អត្ថង្គមោ ឥតិ វិញ្ញាណំ ឥតិ វិញ្ញាណស្ស សមុទយោ ឥតិ វិញ្ញាណស្ស អត្ថង្គមោតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ។ អត្ថិ ធម្មាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ បញ្ចសុ ឧបាទានក្ខន្ធេសុ។

ខន្ធបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. ឥទំ បាឋទ្វយំ នត្ថិ។]។

[១៣០] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ឆសុ អជ្ឈត្តិកពាហិរេសុ អាយតនេសុ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ឆសុ អជ្ឈត្តិកពាហិរេសុ អាយតនេសុ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ចក្ខុញ្ច បជានាតិ រូបេ ច បជានាតិ យញ្ច តទុភយំ បដិច្ច ឧប្បជ្ជតិ សញ្ញោជនំ [ឱ.ម. សំយោជនំ។] តញ្ច បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស សញ្ញោជនស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស សញ្ញោជនស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស សញ្ញោជនស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សោតញ្ច បជានាតិ សទ្ទេ ច បជានាតិ។ ឃានញ្ច បជានាតិ គន្ធេ ច បជានាតិ។ ជិវ្ហញ្ច បជានាតិ រសេ ច បជានាតិ។ កាយញ្ច បជានាតិ ផោដ្ឋព្វេ ច បជានាតិ។ មនញ្ច បជានាតិ ធម្មេ ច បជានាតិ យញ្ច តទុភយំ បដិច្ច ឧប្បជ្ជតិ សញ្ញោជនំ តញ្ច បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស សញ្ញោជនស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស សញ្ញោជនស្ស បហានំ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច បហីនស្ស សញ្ញោជនស្ស អាយតឹ អនុប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ។ អត្ថិ ធម្មាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ឆសុ អជ្ឈត្តិកពាហិរេសុ អាយតនេសុ។

អាយតនបព្វំ និដ្ឋិតំ [ឱ. អាយតនបព្វំ និដ្ឋិតន្តិ ន ទិស្សតិ។]។

[១៣១] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សត្តសុ ពោជ្ឈង្គេសុ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សត្តសុ ពោជ្ឈង្គេសុ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ សតិសម្ពោជ្ឈង្គំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ សតិសម្ពោជ្ឈង្គោតិ បជានាតិ អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ សតិសម្ពោជ្ឈង្គំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ សតិសម្ពោជ្ឈង្គោតិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស សតិសម្ពោជ្ឈង្គស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស សតិសម្ពោជ្ឈង្គស្ស ភាវនាបារិបូរី [ឱ.ម. ភាវនាយ បារិបូរី។] ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គំ។បេ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ វីរិយសម្ពោជ្ឈង្គំ។បេ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គំ។បេ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គំ។បេ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គំ។បេ។ សន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គំ អត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គោតិ បជានាតិ  អសន្តំ វា អជ្ឈត្តំ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គំ នត្ថិ មេ អជ្ឈត្តំ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គោតិ បជានាតិ យថា ច អនុប្បន្នស្ស ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គស្ស ឧប្បាទោ ហោតិ តញ្ច បជានាតិ យថា ច ឧប្បន្នស្ស ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គស្ស ភាវនាបារិបូរី [ឱ.ម. ភាវនាយ បារិបូរី។] ហោតិ តញ្ច បជានាតិ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ។ អត្ថិ ធម្មាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សត្តសុ ពោជ្ឈង្គេសុ។

ពោជ្ឈង្គបព្វំ និដ្ឋិតំ។

បឋមភាណវារំ [ឱ.ម. បឋមភាណវារន្តិ ន ទិស្សតិ។] ។

[១៣២] បុន ចបរំ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ចតូសុ អរិយសច្ចេសុ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ចតូសុ អរិយសច្ចេសុ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឥទំ ទុក្ខន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ។ កតមញ្ច  ភិក្ខវេ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ។ ជាតិបិ ទុក្ខា ជរាបិ ទុក្ខា មរណម្បិ ទុក្ខំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសាបិ ទុក្ខា អប្បិយេហិ សម្បយោគោបិ ទុក្ខោ បិយេហិ វិប្បយោគោបិ ទុក្ខោ យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ សង្ខិត្តេន បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា ទុក្ខា [ឱ. ជាតិបិ ទុក្ខា ជរាបិ ទុក្ខា វ្យាធិបិ ទុក្ខា មរណម្បិ ទុក្ខំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសាបិ ទុក្ខា យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ សង្ខិត្តេន បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា ទុក្ខាតិ បាឋក្កមោ ទិស្សតិ។]។

[១៣៣] កតមា ច ភិក្ខវេ ជាតិ។ យា តេសំ តេសំ សត្តានំ តម្ហិ តម្ហិ សត្តនិកាយេ ជាតិ សញ្ជាតិ ឱក្កន្តិ និព្វត្តិ [ឱ.ម. និព្វត្តីតិ ន ទិស្សតិ។] អភិនិព្វត្តិ ខន្ធានំ បាតុភាវោ អាយតនានំ បដិលាភោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ជាតិ។ កតមា ច ភិក្ខវេ ជរា។ យា តេសំ តេសំ សត្តានំ តម្ហិ តម្ហិ សត្តនិកាយេ ជរា ជីរណតា ខណ្ឌិច្ចំ បាលិច្ចំ វលិតចតា [វលិត្តចតាតិបិ បាឋោ។] អាយុនោ សំហានិ ឥន្ទ្រិយានំ បរិបាកោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ជរា។ កតមញ្ច ភិក្ខវេ មរណំ។ យា [ឱ. យន្តេសំ។ ម. យំ។] តេសំ តេសំ សត្តានំ តម្ហា តម្ហា សត្តនិកាយា ចុតិ ចវនតា ភេទោ អន្តរធានំ មច្ចុ មរណំ កាលកិរិយា ខន្ធានំ ភេទោ កឡេវរស្ស និក្ខេបោ ជីវិតិន្ទ្រិយស្ស ឧបច្ឆេទោ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ មរណំ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សោកោ។ យោ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរញ្ញតរេន ព្យសនេន សមន្នាគតស្ស អញ្ញតរញ្ញតរេន ទុក្ខធម្មេន ផុដ្ឋស្ស សោកោ សោចនា សោចិតត្តំ អន្តោសោកោ អន្តោបរិសោកោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សោកោ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ បរិទេវោ។ យោ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរញ្ញតរេន ព្យសនេន សមន្នាគតស្ស អញ្ញតរញ្ញតរេន ទុក្ខធម្មេន ផុដ្ឋស្ស អាទេវោ បរិទេវោ អាទេវនា បរិទេវនា អាទេវិតត្តំ បរិទេវិតត្តំ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ បរិទេវោ។ កតមញ្ច ភិក្ខវេ ទុក្ខំ។ យំ ខោ ភិក្ខវេ កាយិកំ ទុក្ខំ កាយិកំ អសាតំ កាយសម្ផស្សជំ ទុក្ខំ អសាតំ វេទយិតំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទុក្ខំ។ កតមញ្ច ភិក្ខវេ ទោមនស្សំ។ យំ ខោ ភិក្ខវេ ចេតសិកំ ទុក្ខំ ចេតសិកំ អសាតំ មនោសម្ផស្សជំ ទុក្ខំ អសាតំ វេទយិតំ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទោមនស្សំ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ ឧបាយាសោ។ យោ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរញ្ញតរេន ព្យសនេន សមន្នាគតស្ស អញ្ញតរញ្ញតរេន ទុក្ខធម្មេន ផុដ្ឋស្ស អាយាសោ ឧបាយាសោ អាយាសិតត្តំ ឧបាយាសិតត្តំ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ឧបាយាសោ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ អប្បិយេហិ សម្បយោគោ ទុក្ខោ។ ឥធ យស្ស តេ ហោន្តិ អនិដ្ឋា អកន្តា អមនាបា រូបា សទ្ទា គន្ធា រសា ផោដ្ឋព្វា យេ វា បនស្ស ហោន្តិ អនត្ថកាមា អហិតកាមា អផាសុកកាមា អយោគក្ខេមកាមា តេសំ សង្គតិ សមាគមោ សមោធានំ មិស្សីភាវោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ អប្បិយេហិ សម្បយោគោ ទុក្ខោ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោ។ ឥធ យស្ស តេ ហោន្តិ ឥដ្ឋា កន្តា មនាបា រូបា សទ្ទា គន្ធា រសា ផោដ្ឋព្វា យេ វា បនស្ស ហោន្តិ អត្ថកាមា ហិតកាមា ផាសុកកាមា យោគក្ខេមកាមា មាតា វា បិតា វា ភាតា វា ភគិនី វា មិត្តា វា អមច្ចា វា ញាតិសាលោហិតា វា តេសំ អសង្គតិ អសមាគមោ អសមោធានំ អមិស្សីភាវោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោ [ឱរោបិយបោត្ថកេ កតមោ ច ភិក្ខវេ អប្បិយេហិ សម្បយោគោ ទុក្ខោ។ ឥធ យស្ស តេ ហោន្តិ។បេ។ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោតិ បាឋា ន ទិស្សន្តិ។]។ កតមញ្ច  ភិក្ខវេ យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ។ ជាតិធម្មានំ ភិក្ខវេ សត្តានំ ឯវំ ឥច្ឆា ឧប្បជ្ជតិ អហោ វត មយំ ន ជាតិធម្មា អស្សាម ន ច វត នោ ជាតិ អាគច្ឆេយ្យាតិ ន ខោ បនេតំ ឥច្ឆាយ បត្តព្វំ ឥទម្បិ យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ។ ជរាធម្មានំ ភិក្ខវេ សត្តានំ។ ព្យាធិធម្មានំ ភិក្ខវេ សត្តានំ។ មរណធម្មានំ ភិក្ខវេ សត្តានំ។ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសធម្មានំ ភិក្ខវេ សត្តានំ ឯវំ ឥច្ឆា ឧប្បជ្ជតិ អហោ វត មយំ ន សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសធម្មា អស្សាម ន ច វត នោ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាស អាគច្ឆេយ្យុន្តិ ន ខោ បនេតំ ឥច្ឆាយ បត្តព្វំ ឥទម្បិ យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ។ កតមេ ច ភិក្ខវេ សង្ខិត្តេន បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា ទុក្ខា។ សេយ្យថីទំ រូបូបាទានក្ខន្ធោ វេទនូបាទានក្ខន្ធោ សញ្ញូបាទានក្ខន្ធោ សង្ខារូបាទានក្ខន្ធោ វិញ្ញាណូបាទានក្ខន្ធោ ឥមេ វុច្ចន្តិ ភិក្ខវេ សង្ខិត្តេន បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា ទុក្ខា។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ។

[១៣៤] កតមញ្ច ភិក្ខវេ ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចំ។ យាយំ តណ្ហា បោនោព្ភវិកា នន្ទិរាគសហគតា តត្រតត្រាភិនន្ទិនី សេយ្យថីទំ កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា វិភវតណ្ហា។

[១៣៥] សា ខោ បនេសា ភិក្ខវេ តណ្ហា កត្ថ ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ កត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ យំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ កិញ្ច លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ។ ចក្ខុំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ សោតំ លោកេ។ ឃានំ លោកេ។ ជិវ្ហា លោកេ។ កាយោ លោកេ។ មនោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបា លោកេ។ សទ្ទា លោកេ។ គន្ធា លោកេ។ រសា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វា លោកេ។ ធម្មា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ ចក្ខុវិញ្ញាណំ លោកេ។ សោតវិញ្ញាណំ លោកេ។ ឃានវិញ្ញាណំ លោកេ។ ជិវ្ហាវិញ្ញាណំ លោកេ។ កាយវិញ្ញាណំ លោកេ។ មនោវិញ្ញាណំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ ចក្ខុសម្ផស្សោ លោកេ។ សោតសម្ផស្សោ លោកេ។ ឃានសម្ផស្សោ លោកេ។ ជិវ្ហាសម្ផស្សោ លោកេ។ កាយសម្ផស្សោ លោកេ។ មនោសម្ផស្សោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ ចក្ខុសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ សោតសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ ឃានសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ ជិវ្ហាសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ កាយសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ មនោសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបសញ្ញា លោកេ។ សទ្ទសញ្ញា លោកេ។ គន្ធសញ្ញា លោកេ។ រសសញ្ញា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វសញ្ញា លោកេ។ ធម្មសញ្ញា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបសញ្ចេតនា លោកេ។ សទ្ទសញ្ចេតនា លោកេ។ គន្ធសញ្ចេតនា លោកេ។ រសសញ្ចេតនា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វសញ្ចេតនា លោកេ។ ធម្មសញ្ចេតនា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបតណ្ហា លោកេ។ សទ្ទតណ្ហា លោកេ។ គន្ធតណ្ហា លោកេ។ រសតណ្ហា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វតណ្ហា លោកេ។ ធម្មតណ្ហា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបវិតក្កោ លោកេ។ សទ្ទវិតក្កោ លោកេ។ គន្ធវិតក្កោ លោកេ។ រសវិតក្កោ លោកេ។ ផោដ្ឋព្វវិតក្កោ លោកេ។ ធម្មវិតក្កោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ រូបវិចារោ លោកេ។ សទ្ទវិចារោ លោកេ។ គន្ធវិចារោ លោកេ។ រសវិចារោ លោកេ។ ផោដ្ឋព្វវិចារោ លោកេ។ ធម្មវិចារោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ ឯត្ថ និវិសមានា និវិសតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចំ។

[១៣៦] កតមញ្ច ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធោ អរិយសច្ចំ។ យោ តស្សាយេវ តណ្ហាយ អសេសវិរាគនិរោធោ ចាគោ បដិនិស្សគ្គោ មុត្តិ អនាលយោ។ សា ខោ បនេសា ភិក្ខវេ តណ្ហា កត្ថ បហីយមានា បហីយតិ កត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ យំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ កិញ្ច លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ។ ចក្ខុំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ សោតំ លោកេ។ ឃានំ លោកេ។ ជិវ្ហា លោកេ។ កាយោ លោកេ។ មនោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបា លោកេ។ សទ្ទា លោកេ។ គន្ធា លោកេ។ រសា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វា លោកេ។ ធម្មា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ ចក្ខុវិញ្ញាណំ លោកេ។ សោតវិញ្ញាណំ លោកេ។ ឃានវិញ្ញាណំ លោកេ។ ជិវ្ហាវិញ្ញាណំ លោកេ។ កាយវិញ្ញាណំ លោកេ។ មនោវិញ្ញាណំ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ ចក្ខុសម្ផស្សោ លោកេ។ សោតសម្ផស្សោ លោកេ។ ឃានសម្ផស្សោ លោកេ។ ជិវ្ហាសម្ផស្សោ លោកេ។ កាយសម្ផស្សោ លោកេ។ មនោសម្ផស្សោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ ចក្ខុសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ សោតសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ ឃានសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ ជិវ្ហាសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ កាយសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ។ មនោសម្ផស្សជា វេទនា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបសញ្ញា លោកេ។ សទ្ទសញ្ញា លោកេ។ គន្ធសញ្ញា លោកេ។ រសសញ្ញា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វសញ្ញា លោកេ។ ធម្មសញ្ញា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបសញ្ចេតនា លោកេ។ សទ្ទសញ្ចេតនា លោកេ។ គន្ធសញ្ចេតនា លោកេ។ រសសញ្ចេតនា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វសញ្ចេតនា លោកេ។ ធម្មសញ្ចេតនា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបតណ្ហា លោកេ។ សទ្ទតណ្ហា លោកេ។ គន្ធតណ្ហា លោកេ។ រសតណ្ហា លោកេ។ ផោដ្ឋព្វតណ្ហា លោកេ។ ធម្មតណ្ហា លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបវិតក្កោ លោកេ។ សទ្ទវិតក្កោ លោកេ។ គន្ធវិតក្កោ លោកេ។ រសវិតក្កោ លោកេ។ ផោដ្ឋព្វវិតក្កោ លោកេ។ ធម្មវិតក្កោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ រូបវិចារោ លោកេ។ សទ្ទវិចារោ លោកេ។ គន្ធវិចារោ លោកេ។ រសវិចារោ លោកេ។ ផោដ្ឋព្វវិចារោ លោកេ។ ធម្មវិចារោ លោកេ បិយរូបំ សាតរូបំ  ឯត្ថេសា តណ្ហា បហីយមានា បហីយតិ ឯត្ថ និរុជ្ឈមានា និរុជ្ឈតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធោ អរិយសច្ចំ។

[១៣៧] កតមញ្ច ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចំ។ អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសមាធិ។ កតមា ច ភិក្ខវេ សម្មាទិដ្ឋិ។ យំ ខោ ភិក្ខវេ ទុក្ខេ ញាណំ ទុក្ខសមុទយេ ញាណំ ទុក្ខនិរោធេ ញាណំ ទុក្ខនិរោធគាមិនិយា បដិបទាយ ញាណំ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាទិដ្ឋិ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សម្មាសង្កប្បោ។ នេក្ខម្មសង្កប្បោ អព្យាបាទសង្កប្បោ អវិហឹសាសង្កប្បោ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាសង្កប្បោ។ កតមា ច ភិក្ខវេ សម្មាវាចា។ មុសាវាទា វេរមណី បិសុណាយ វាចាយ វេរមណី ផរុសាយ វាចាយ វេរមណី សម្ផប្បលាបា វេរមណី អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាវាចា។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សម្មាកម្មន្តោ។ បាណាតិបាតា វេរមណី អទិន្នាទានា វេរមណី កាមេសុមិច្ឆាចារា វេរមណី អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាកម្មន្តោ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សម្មាអាជីវោ។ ឥធ ភិក្ខវេ អរិយសាវកោ មិច្ឆាអាជីវំ បហាយ សម្មាអាជីវេន ជីវិកំ កប្បេតិ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាអាជីវោ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សម្មាវាយាមោ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អនុប្បន្នានំ បាបកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ អនុប្បាទាយ ឆន្ទំ ជនេតិ វាយមតិ វីរិយំ អារភតិ ចិត្តំ បគ្គណ្ហាតិ បទហតិ ឧប្បន្នានំ បាបកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ បហានាយ ឆន្ទំ ជនេតិ វាយមតិ វីរិយំ អារភតិ ចិត្តំ បគ្គណ្ហាតិ បទហតិ អនុប្បន្នានំ កុសលានំ ធម្មានំ ឧប្បាទាយ ឆន្ទំ ជនេតិ វាយមតិ វីរិយំ អារភតិ ចិត្តំ បគ្គណ្ហាតិ បទហតិ ឧប្បន្នានំ កុសលានំ ធម្មានំ ឋិតិយា អសម្មោសាយ ភិយ្យោភាវាយ វេបុល្លាយ ភាវនាយ បារិបូរិយា ឆន្ទំ ជនេតិ វាយមតិ វីរិយំ អារភតិ ចិត្តំ បគ្គណ្ហាតិ បទហតិ។ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាវាយាមោ។ កតមា ច ភិក្ខវេ សម្មាសតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរតិ។បេ។ ចិត្តេ។បេ។ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ សម្មាសតិ។ កតមោ ច ភិក្ខវេ សម្មាសមាធិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយំ ឈានំ។បេ [ឱ.ម. បេយ្យាលោ ន ទិស្សតិ។]។ តតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេ វ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ  សម្មាសមាធិ។ ឥទំ វុច្ចតិ ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចំ។ ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធា វា ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ សមុទយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ វយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ធម្មេសុ វិហរតិ។ អត្ថិ ធម្មាតិ វា បនស្ស សតិ បច្ចុបដ្ឋិតា ហោតិ យាវទេវ ញាណមត្តាយ បដិស្សតិមត្តាយ។ អនិស្សិតោ ច វិហរតិ ន ច កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ ចតូសុ អរិយសច្ចេសុ។

សច្ចបព្វំ និដ្ឋិតំ។

ធម្មានុបស្សនា និដ្ឋិតា [ឱ.ម. សច្ចបព្វំ និដ្ឋិតំ។ ធម្មានុបស្សនា និដ្ឋិតាតិ ន ទិស្សតិ។]។

[១៣៨] យោ ហិ កោចិ ភិក្ខវេ ឥមេ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានេ ឯវំ ភាវេយ្យ សត្ត វស្សានិ តស្ស ទ្វិន្នំ ផលានំ អញ្ញតរំ ផលំ បាដិកង្ខំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ អញ្ញា សតិ វា ឧបាទិសេសេ អនាគាមិតា។ តិដ្ឋន្តុ ភិក្ខវេ សត្ត វស្សានិ។ យោ ហិ កោចិ ភិក្ខវេ ឥមេ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានេ ឯវំ ភាវេយ្យ ឆ វស្សានិ។ បញ្ច វស្សានិ។ ចត្តារិ វស្សានិ។ តីណិ វស្សានិ។ ទ្វេ វស្សានិ។ ឯកំ វស្សំ។បេ។ តិដ្ឋតុ ភិក្ខវេ ឯកំ វស្សំ។ យោ ហិ កោចិ ភិក្ខវេ ឥមេ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានេ ឯវំ ភាវេយ្យ សត្ត មាសានិ តស្ស ទ្វិន្នំ ផលានំ អញ្ញតរំ ផលំ បាដិកង្ខំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ អញ្ញា សតិ វា ឧបាទិសេសេ អនាគាមិតា។ តិដ្ឋន្តុ ភិក្ខវេ សត្ត មាសានិ។ យោ ហិ កោចិ ភិក្ខវេ ឥមេ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានេ ឯវំ ភាវេយ្យ ឆ មាសានិ។ បញ្ច មាសានិ។ ចត្តារិ មាសានិ។ តីណិ មាសានិ។ ទ្វេ មាសានិ។ ឯកំ មាសំ។ អឌ្ឍមាសំ។បេ។ តិដ្ឋតុ ភិក្ខវេ អឌ្ឍមាសោ។ យោ ហិ កោចិ ភិក្ខវេ ឥមេ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានេ ឯវំ ភាវេយ្យ សត្តាហំ តស្ស ទ្វិន្នំ ផលានំ អញ្ញតរំ ផលំ បាដិកង្ខំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ អញ្ញា សតិ វា ឧបាទិសេសេ អនាគាមិតា។ ឯកាយនោ អយំ ភិក្ខវេ មគ្គោ សត្តានំ វិសុទ្ធិយា សោកបរិទេវានំ សមតិក្កមាយ ទុក្ខទោមនស្សានំ អត្ថង្គមាយ ញាយស្ស អធិគមាយ និព្វានស្ស សច្ឆិកិរិយាយ យទិទំ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានាតិ។ ឥតិ យន្តំ វុត្តំ ឥទមេតំ បដិច្ច វុត្តន្តិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តិ។

មហាសតិប្បដ្ឋានសុត្តំ នវមំ និដ្ឋិតំ។

បាយាសិរាជញ្ញសុត្តំ ទសមំ

[១៣៩] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ អាយស្មា កុមារកស្សបោ កោសលេសុ ចារិកំ ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន សេតព្យា [ឱ. សេតវ្យា។] នាម កោសលានំ នគរំ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ អាយស្មា កុមារកស្សបោ សេតព្យាយំ វិហរតិ ឧត្តរេន សេតព្យំ សីសបាវនេ [ឱ.ម. សឹសបាវនេ។]។ តេន ខោ បន សមយេន បាយាសិ រាជញ្ញោ សេតព្យំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា បសេនទិនា កោសលេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ។ តេន ខោ បន សមយេន បាយាសិស្ស រាជញ្ញស្ស [ឱ. បាយាសរាជញ្ញស្ស។] ឯវរូបំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ [ឱ. សព្វត្ថ សុកដទុក្កដានន្តិ ទិស្សតិ។] កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អស្សោសុំ ខោ សេតព្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា សមណោ ខលុ ភោ កុមារកស្សបោ សមណស្ស គោតមស្ស សាវកោ កោសលេសុ ចារិកំ ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សេតព្យំ អនុប្បត្តោ សេតព្យាយំ វិហរតិ ឧត្តរេន សេតព្យំ សីសបាវនេ។ តំ ខោ បន ភវន្តំ កុមារកស្សបំ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី ពហុស្សុតោ ចិត្តកថី កល្យាណប្បដិភាណោ [ឱ.ម. កល្យាណប្បដិភានោ។] ពុទ្ធោ ចេវ អរហា ច សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។ អថខោ សេតព្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា សេតព្យាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃសង្ឃីគណីភូតា [ឱ.ម. សង្ឃាសង្ឃីគណិភូតា។] ឧត្តរេនមុខា គច្ឆន្តិ យេន សីសបាវនំ [ឱ. សឹសបាវនំ តេនុបសង្កមន្តិ។] ។

[១៤០] តេន ខោ បន សមយេន បាយាសិ រាជញ្ញោ ឧបរិប្បាសាទេ ទិវាសេយ្យំ ឧបគតោ ហោតិ។ អទ្ទសា ខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ សេតព្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ សេតព្យាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃសង្ឃីគណីភូតេ ឧត្តរេនមុខេ គច្ឆន្តេ [ឱ.ម. សង្ឃេ សង្ឃីគណីភូតេ ឧត្តរេនមុខេ គច្ឆន្តេ យេន សឹសបាវនំ តេនុបសង្កមន្តេ។] ទិស្វា ខត្តំ អាមន្តេសិ កឹ នុ ខោ ភោ ខត្តេ សេតព្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា សេតព្យាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃសង្ឃីគណីភូតា ឧត្តរេនមុខា គច្ឆន្តិ យេន សីសបាវនន្តិ។ អត្ថិ ខោ ភោ សមណោ កុមារកស្សបោ សមណស្ស គោតមស្ស សាវកោ កោសលេសុ ចារិកំ ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សេតព្យំ អនុប្បត្តោ សេតព្យាយំ វិហរតិ ឧត្តរេន សេតព្យំ សីសបាវនេ តំ ខោ បន ភវន្តំ កុមារកស្សបំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី ពហុស្សុតោ ចិត្តកថី កល្យាណប្បដិភាណោ ពុទ្ធោ ចេវ អរហា ច តមេតេ [ឱ. អរហា ចាតិ តមេនំ។] ភវន្តំ កុមារកស្សបំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សន្តីតិ។ តេនហិ ភោ ខត្តេ យេន សេតព្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា សេតព្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯវំ វទេហិ បាយាសិ ភោ រាជញ្ញោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ បាយាសិ រាជញ្ញោ សមណំ កុមារកស្សបំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ បុរា សមណោ កុមារកស្សបោ សេតព្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ពាលេ អព្យត្តេ សញ្ញាបេតិ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ នត្ថិ ហិ ភោ ខត្តេ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោ ខត្តា បាយាសិស្ស រាជញ្ញស្ស បដិស្សុត្វា យេន សេតព្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា សេតព្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯតទវោច បាយាសិ ភោ រាជញ្ញោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ បាយាសិ រាជញ្ញោ សមណំ កុមារកស្សបំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ អថខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ សេតព្យកេហិ ព្រាហ្មណគហបតិកេហិ បរិវុតោ យេន សីសបាវនំ យេនាយស្មា កុមារកស្សបោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មតា កុមារកស្សបេន សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ សេតព្យកាបិ ខោ ព្រាហ្មណគហបតិកា អប្បេកច្ចេ អាយស្មន្តំ កុមារកស្សបំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ អាយស្មតា កុមារកស្សបេន សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ យេនាយស្មា កុមារកស្សបោ តេនញ្ជលឹ បណាមេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ នាមគោត្តំ សាវេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ តុណ្ហីភូតា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អាយស្មន្តំ កុមារកស្សបំ ឯតទវោច អហញ្ហិ ភោ កស្សប ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ សោហំ [ឱ.ម. នាហំ។] រាជញ្ញ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី អទ្ទសំ វា អស្សោសឹ វា កថញ្ហិ នាម ឯវំ វទេយ្យ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ តេនហិ រាជញ្ញ តញ្ញេវេត្ថ [ឱ. តំយេវ ឯត្ថ។] បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ ព្យាករេយ្យាសិ តំ កឹ មញ្ញសិ រាជញ្ញ ឥមេ ចន្ទិមសុរិយា ឥមស្មឹ វា [ឱ. វាសទ្ទោ នត្ថិ។] លោកេ បរស្មឹ វា ទេវា វា [ឱ. តេ។ ម. ទេវា វា តេ។] មនុស្សា វាតិ។ ឥមេ ភោ កស្សប ចន្ទិមសុរិយា បរស្មឹ លោកេ ន ឥមស្មឹ ទេវា តេ ន មនុស្សាតិ។ ឥមិនាបិ [ឱ. ឥមិនា។] ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤១] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ [ឱ.ម. ឯវំ មេ។] ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ យេន តេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតី អទិន្នាទាយី កាមេសុ មិច្ឆាចារី មុសាវាទី បិសុណាវាចា ផរុសវាចា [ឱ. ផរុសា វាចា។] សម្ផប្បលាបី អភិជ្ឈាលូ ព្យាបន្នចិត្តា មិច្ឆាទិដ្ឋី តេ អបរេន សមយេន អាពាធិកា ហោន្តិ ទុក្ខិតា ពាឡ្ហគិលានា យទាហំ ជានាមិ នទានិមេ ឥមម្ហា អាពាធា វុដ្ឋហិស្សន្តីតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សន្តិ ខោ ភោ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ យេ តេ បាណាតិបាតឹ អទិន្នាទាយី កាមេសុ មិច្ឆាចារី មុសាវាទី បិសុណាវាចា ផរុសវាចា [១.២. ឱ. ផរុសា វាចា។] សម្ផប្បលាបី អភិជ្ឈាលូ ព្យាបន្នចិត្តា មិច្ឆាទិដ្ឋី តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជន្តីតិ ភវន្តោ ខោ បាណាតិបាតី អទិន្នាទាយី កាមេសុ មិច្ឆាចារី មុសាវាទី បិសុណាវាចា ផរុសវាចា [២] សម្ផប្បលាបី អភិជ្ឈាលូ ព្យាបន្នចិត្តា មិច្ឆាទិដ្ឋី សចេ តេសំ ភវតិ [ឱ. តេសម្ភវតំ។ ម. តេសំ ភវត។] សមណព្រាហ្មណានំ សច្ចំ វចនំ ភវន្តោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជិស្សន្តិ សចេ ភោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជេយ្យាថ យេន មេ អាគន្ត្វា អារោចេយ្យាថ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ ភវន្តោ ខោ បន មេ សទ្ធាយិកា បច្ចយិកា យំ ភវន្តេភិ [ឱ.ម. ភវន្តេហិ។] ទិដ្ឋំ យថា សាមំ ទិដ្ឋំ ឯវមេតំ ភវិស្សតីតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា នេវ អាគន្ត្វា អារោចេន្តិ ន បន ទូតំ បហិណន្តិ អយម្បិ [ម. អយំបិ។] ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤២] តេនហិ រាជញ្ញ តញ្ញេវេត្ថ [ឱ. តំយេវេត្ថ។] បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ ព្យាករេយ្យាសិ តំ កឹ មញ្ញសិ រាជញ្ញ ឥធ តេ បុរិសា ចោរំ អាគុចារឹ គហេត្វា ទស្សេយ្យុំ អយន្តេ ភន្តេ ចោរោ អាគុចារឹ ឥមស្ស យំ ឥច្ឆសិ តំ ទណ្ឌំ វទេហីតិ [ឱ.ម. បណេហីតិ។] តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ ទឡ្ហាយ រជ្ជុយា បច្ឆាពាហំ គាឡ្ហពន្ធនំ ពន្ធិត្វា ខុរមុណ្ឌំ ការេត្វា [ឱ. ករិត្វា។] ខរស្សរេន បណវេន រថិយាយ រថិយំ សិង្ឃាដកេន សិង្ឃាដកំ បរិនេត្វា ទក្ខិណេន ទ្វារេន និក្ខមិត្វា ទក្ខិណតោ នគរស្ស អាឃាតនេ សីសំ ឆិន្ទថាតិ តេ តេ [ឱ.ម. តេ។] សាធូតិ បដិស្សុត្វា តំ បុរិសំ ទឡ្ហាយ រជ្ជុយា បច្ឆាពាហំ គាឡ្ហពន្ធនំ ពន្ធិត្វា ខុរមុណ្ឌំ ករេត្វា ខរស្សរេន បណវេន រថិយាយ រថិយំ សិង្ឃាដកេន សិង្ឃាដកំ បរិនេត្វា ទក្ខិណេន ទ្វារេន និក្ខមិត្វា ទក្ខិណតោ នគរស្ស អាឃាតនេ និសីទាបេយ្យុំ លភេយ្យ នុ ខោ សោ ចោរោ ចោរឃាតេសុ អាគមេន្តុ តាវ ភវន្តោ ចោរឃាតា អមុកស្មឹ គាមេ វា [ឱ.ម. អមុកស្មឹ មេ គាមេ វា។] និគមេ វា មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា យាវាហំ តេសំ ឧទ្ទិសិត្វា [ឱ. ឧទ្ទេស្សេត្វា។] អាគច្ឆាមីតិ ឧទាហុ វិប្បលបន្តស្សេវ ចោរឃាតា សីសំ ឆិន្ទេយ្យុន្តិ។ ន ហិ សោ ភោ កស្សប ចោរោ លភេយ្យ ចោរឃាតេសុ  អាគមេន្តុ តាវ ភវន្តោ ចោរឃាតា អមុកស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា យាវាហំ តេសំ ឧទ្ទិសិត្វា អាគច្ឆាមីតិ អថខោ នំ វិប្បលបន្តស្សេវ ចោរឃាតា សីសំ ឆិន្ទេយ្យុន្តិ។ សោ ហិ នាម រាជញ្ញ ចោរោ មនុស្សោ មនុស្សភូតេសុ ចោរឃាតេសុ ន លភិស្សតិ អាគមេន្តុ តាវ ភវន្តោ ចោរឃាតា អមុកស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា យាវាហំ តេសំ ឧទ្ទិសិត្វា អាគច្ឆាមីតិ កឹ បន តេ មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតី អទិន្នាទាយី កាមេសុ មិច្ឆាចារី មុសាវាទី បិសុណាវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបី អភិជ្ឈាលូ ព្យាបន្នចិត្តា មិច្ឆាទិដ្ឋី កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នា លភិស្សន្តិ និរយបាលេសុ អាគមេន្តុ តាវ ភវន្តោ និរយបាលា យាវ មយំ បាយាសិស្ស រាជញ្ញស្ស គន្ត្វា អារោចេម  ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ [ឱ.ម. វិបាកោតិ។] ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ  ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៣] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ យេន តេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា បិសុណាវាចា បដិវិរតា ផរុសវាចា បដិវិរតា សម្ផប្បលាបា បដិវិរតា អនភិជ្ឈាលូ អព្យាបន្នចិត្តា សម្មាទិដ្ឋី តេ អបរេន សមយេន អាពាធិកា ហោន្តិ ទុក្ខិតា ពាឡ្ហគិលានា យទាហំ ជានាមិ នទានិមេ ឥមម្ហា អាពាធា វុដ្ឋហិស្សន្តីតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សន្តិ ខោ ភោ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ  យេ តេ បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា បិសុណាវាចា បដិវិរតា ផរុសវាចា បដិវិរតា សម្ផប្បលាបា បដិវិរតា អនភិជ្ឈាលូ អព្យាបន្នចិត្តា សម្មាទិដ្ឋី តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តីតិ ភវន្តោ ខោ បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា បិសុណាវាចា បដិវិរតា ផរុសវាចា បដិវិរតា សម្ផប្បលាបា បដិវិរតា អនភិជ្ឈាលូ អព្យាបន្នចិត្តា សម្មាទិដ្ឋី សចេ តេសំ ភវតិ [ឱ. តេសម្ភវតំ។ ម. តេសំ ភវតំ។] សមណព្រាហ្មណានំ សច្ចំ វចនំ ភវន្តោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិស្សន្តិ សចេ ភោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជេយ្យាថ យេន មេ អាគន្ត្វា អារោចេយ្យាថ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ ភវន្តោ ខោ បន មេ សទ្ធាយិកា បច្ចយិកា យំ ភវន្តេភិ [ឱ.ម. ភវន្តេហិ។] ទិដ្ឋំ យថា សាមំ ទិដ្ឋំ ឯវមេតំ ភវិស្សតីតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា នេវ អាគន្ត្វា អារោចេន្តិ ន បន ទូតំ បហិណន្តិ អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៤] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ [ឱ. ឧបមាយបិ ឥធេកច្ចេ។ ម. ឧបមាយមិធេកច្ចេ។] វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ សេយ្យថាបិ រាជញ្ញ បុរិសោ គូថកូបេ សសីសកោ [ម. សសីសកំ។] និម្មុគ្គោ អស្ស អថ ត្វំ បុរិសេ អាណាបេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តំ បុរិសំ តម្ហា គូថកូបា ឧទ្ធរថាតិ តេ តេ [ឱ.ម. តេ។] សាធូតិ បដិស្សុត្វា តំ បុរិសំ តម្ហា គូថកូបា ឧទ្ធរេយ្យុំ តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តស្ស បុរិសស្ស កាយា វេឡុបេសិកាហិ គូថំ សុនិម្មជ្ជិតំ និម្មជ្ជថាតិ តេ តេ [ឱ.ម. តេ។] សាធូតិ បដិស្សុត្វា តស្ស បុរិសស្ស កាយា វេឡុបេសិកាហិ គូថំ សុនិម្មជ្ជិតំ និម្មជ្ជេយ្យុំ តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តស្ស បុរិសស្ស កាយំ បណ្ឌុមត្តិកាយ តិក្ខត្តុំ សុព្វដិតំ ឧព្វដេថាតិ [ឱ.ម. សុព្វដ្តិតំ ឧព្វដ្តេថាតិ។] តេ តេ សាធុតិ បដិស្សុត្វា តស្ស បុរិសស្ស [ឱ.ម. តេ តស្ស បុរិសស្ស។] កាយំ បណ្ឌុមត្តិកាយ តិក្ខត្តុំ សុព្វដិតំ ឧព្វដេយ្យុំ តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តំ បុរិសំ តេលេន អព្ភញ្ជិត្វា សុខុមេន ចុណ្ណេន តិក្ខត្តុំ សុប្បធោតំ ករោថាតិ តេ តំ បុរិសំ តេលេន អព្ភញ្ជិត្វា សុខុមេន ចុណ្ណេន តិក្ខត្តុំ សុប្បធោតំ ករេយ្យុំ តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តស្ស បុរិសស្ស កេសមស្សុំ កប្បេថាតិ តេ តស្ស បុរិសស្ស កេសមស្សុំ កប្បេយ្យុំ ត្វំ [ឱ.ម. តេ ត្វំ។] ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ [ឱ.ម. តេនហិ ភោ។] តស្ស បុរិសស្ស មហគ្ឃញ្ច មាលំ មហគ្ឃញ្ច វិលេបនំ មហគ្ឃានិ ច វត្ថានិ ឧបហរថាតិ តេ តស្ស បុរិសស្ស មហគ្ឃញ្ច មាលំ មហគ្ឃញ្ច វិលេបនំ មហគ្ឃានិ ច វត្ថានិ ឧបហរេយ្យុំ តេ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ តេនហិ ភោ តំ បុរិសំ បាសាទំ អារោបេត្វា បញ្ច កាមគុណានិ ឧបដ្ឋបេថាតិ តេ តំ បុរិសំ បាសាទំ អារោបេត្វា បញ្ច កាមគុណានិ ឧបដ្ឋបេយ្យុំ តំ កឹ មញ្ញសិ រាជញ្ញ អបិ នុ តស្ស បុរិសស្ស សុន្ហាតស្ស [សុនហាតស្សាតិបិ បាឋោ។] សុវិលិត្តស្ស កប្បិតកេសមស្សុស្ស អាមុត្តមណិភរណស្ស [ឱ.ម. អាមុត្តមាលាភរណស្ស។] ឱទាតវត្ថវសនស្ស ឧបរិប្បាសាទវរគតស្ស បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតស្ស សមង្គិភូតស្ស បរិចារយមានស្ស បុនទេវ តស្មឹ គូថកូបេ និម្មុជ្ជិតុកាម្យតា អស្សាតិ។ នោ ហីទំ ភោ កស្សប។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អសុចិ ភោ កស្សប គូថកូបោ អសុចិ ចេវ អសុចិសង្ខាតោ ច ទុគ្គន្ធោ ច ទុគ្គន្ធសង្ខាតោ ច ជេគុច្ឆោ ច ជេគុច្ឆសង្ខាតោ ច បដិកូលោ ច បដិកូលសង្ខាតោ ចាតិ។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ មនុស្សា ទេវានំ អសុចិ ចេវ អសុចិសង្ខាតា ច ទុគ្គន្ធា ច ទុគ្គន្ធសង្ខាតា ច ជេគុច្ឆា ច ជេគុច្ឆសង្ខាតា ច បដិកូលា ច បដិកូលសង្ខាតា ច យោជនសតំ ខោ រាជញ្ញ មនុស្សគន្ធោ ទេវេ ឧព្វាហតិ កឹ បន តេ មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា បិសុណាវាចាយ បដិវិរតា ផរុសវាចា បដិវិរតា សម្ផប្បលាបា បដិវិរតា អនភិជ្ឈាលូ អព្យាបន្នចិត្តា សម្មាទិដ្ឋី កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នា តេ អាគន្ត្វា អារោចេស្សន្តិ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៥] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប មិត្តាមច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា បដិវិរតា តេ អបរេន សមយេន អាពាធិកា ហោន្តិ ទុក្ខិតា ពាឡ្ហគិលានា យទាហំ ជានាមិ នទានិមេ ឥមម្ហា អាពាធា វុដ្ឋហិស្សន្តីតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សន្តិ ខោ ភោ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ យេ តេ បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា បដិវិរតា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តិ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតន្តិ ភវន្តោ ខោ បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា បដិវិរតា សចេ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ សច្ចំ វចនំ ភវន្តោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិស្សន្តិ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ សចេ ខោ ភោ [ឱ.ម. សចេ ភោ។] កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជេយ្យាថ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ យេន មេ អាគន្ត្វា អារោចេយ្យាថ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ ភវន្តោ ខោ បន មេ សទ្ធាយិកា បច្ចយិកា យំ ភវន្តេភិ ទិដ្ឋំ យថា សាមំ ទិដ្ឋំ ឯវម្មេតំ ភវិស្សតីតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា នេវ អាគន្ត្វា អារោចេន្តិ ន បន ទូតំ បហិណន្តិ អយម្បិ ខោ ភោ [ឱ. អយម្បិ ខោ។ ម. អយំបិ ខោ ភោ។] កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៦] តេនហិ រាជញ្ញ តញ្ញេវេត្ថ [ឱ. តំយេវេត្ថ។] បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ ព្យាករេយ្យាសិ យំ ខោ បន រាជញ្ញ [ឱ. យំ ខោ រាជញ្ញ។] មានុសកំ វស្សសតំ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ ឯសោ ឯកោ រត្តិន្ទិវោ តាយ រត្តិយា តឹស រត្តិយោ មាសោ តេន មាសេន ទ្វាទសមាសិយោ សំវច្ឆរោ តេន សំវច្ឆរេន ទិព្វំ វស្សសហស្សំ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ អាយុប្បមាណំ យេ តេ មិត្តាបច្ចា ញាតិសាលោហិតា បាណាតិបាតា បដិវិរតា អទិន្នាទានា បដិវិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា មុសាវាទា បដិវិរតា សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា បដិវិរតា [ឱ.ម. បដិវិរតា តេ។]  កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នា ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ សចេ បន តេសំ ឯវំ ភវិស្សតិ យាវ មយំ ទ្វេ វា តីណិ វា រត្តិន្ទិវា ទិព្វេហិ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតា សមង្គិភូតា បរិចារេម អថ មយំ បាយាសិស្ស រាជញ្ញស្ស គន្ត្វា អារោចេយ្យាម ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ អបិ នុ តេ អាគន្ត្វា អារោចេយ្យុំ  ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ នោ ហីទំ ភោ កស្សប អបិ ហិ មយំ ភោ កស្សប ចិរកាលកតាបិ [ឱ. ចិរង្កាលកតាបិ។ ម. ចិរំ កាលំ កតាបិ។] ភវេយ្យាម កោ បនេតំ ភោតោ កស្សបស្ស អារោចេតិ អត្ថិ ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ឯវំទីឃាយុកា ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ន មយំ ភោតោ កស្សបស្ស សទ្ទហាម អត្ថិ ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ឯវំទីឃាយុកា ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា។ សេយ្យថាបិ រាជញ្ញ ជច្ចន្ធោ បុរិសោ [ឱ. បុរិសោ យោ។] ន បស្សេយ្យ កណ្ហសុក្កានិ រូបានិ ន បស្សេយ្យ នីលកានិ រូបានិ ន បស្សេយ្យ បីតកានិ រូបានិ ន បស្សេយ្យ លោហិតកានិ រូបានិ ន បស្សេយ្យ មញ្ជេដ្ឋកានិ [ឱ. មញ្ជិដ្ឋិកានិ។] រូបានិ ន បស្សេយ្យ សមវិសមំ ន បស្សេយ្យ តារកានិ រូបានិ [ឱ. តារករូបានិ។] ន បស្សេយ្យ ចន្ទិមសុរិយេ សោ ឯវំ វទេយ្យ នត្ថិ កណ្ហសុក្កានិ រូបានិ នត្ថិ កណ្ហសុក្កានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ នីលកានិ រូបានិ នត្ថិ នីលកានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ បីតកានិ រូបានិ នត្ថិ បីតកានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ លោហិតកានិ រូបានិ នត្ថិ លោហិតកានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ មញ្ជេដ្ឋកានិ រូបានិ នត្ថិ មញ្ជេដ្ឋកានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ សមវិសមំ នត្ថិ សមវិសមស្ស ទស្សាវី នត្ថិ តារកានិ រូបានិ នត្ថិ តារកានំ រូបានំ ទស្សាវី នត្ថិ ចន្ទិមសុរិយា នត្ថិ ចន្ទិមសុរិយានំ ទស្សាវី អហមេតំ ន ជានាមិ អហមេតំ ន បស្សាមិ តស្មា តំ នត្ថីតិ សម្មា នុ ខោ ភោ រាជញ្ញ វទមានោ វទេយ្យាតិ។ នោ ហីទំ ភោ កស្សប អត្ថិ កណ្ហសុក្កានិ រូបានិ អត្ថិ កណ្ហសុក្កានំ រូបានំ ទស្សាវី អត្ថិ នីលកានិ រូបានិ អត្ថិ នីលកានំ រូបានំ ទស្សាវី។បេ។ អត្ថិ សមវិសមំ អត្ថិ សមវិសមស្ស ទស្សាវី អត្ថិ តារកានិ រូបានិ អត្ថិ តារកានំ រូបានំ ទស្សាវី អត្ថិ ចន្ទិមសុរិយា អត្ថិ ចន្ទិមសុរិយានំ ទស្សាវី អហមេតំ ន ជានាមិ អហមេតំ ន បស្សាមិ តស្មា តំ នត្ថីតិ ន ហិ សោ ភោ កស្សប សម្មា វទមានោ វទេយ្យាតិ។ ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ ជច្ចន្ធុបមោ មញ្ញេ បដិភាសិ យមេតំ [ឱ.ម. យំ មំ ត្វំ។] ឯវំ វទេសិ កោ បនេតំ [ម. កោ បន មេ តំ។] ភោតោ កស្សបស្ស អារោចេតិ អត្ថិ ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ឯវំ ទីឃាយុកា ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ន មយំ ភោតោ កស្សបស្ស សទ្ទហាម  អត្ថិ ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ឯវំ ទីឃាយុកា ទេវា តាវត្តឹសាតិ វា ន ខោ រាជញ្ញ ឯវំ បរោ លោកោ [ឱ. បរលោកោ។] ទដ្ឋព្វោ យថា ត្វំ មញ្ញសិ ឥមិនា មំសចក្ខុនា យេ ខោ តេ រាជញ្ញ សមណព្រាហ្មណា អរញ្ញវនបត្ថានិ [ឱ. អរញ្ញេ វនបត្ថានិ។] បន្តានិ សេនាសនានិ បដិសេវន្តិ [ឱ. ឥតោ បរំ អប្បសទ្ទានិ អប្បនិគ្ឃោសានីតិ ទិស្សតិ។] តេ តត្ថ អប្បមត្តា អាតាបិនោ បហិតត្តា វិហរន្តា ទិព្វចក្ខុំ វិសោធេន្តិ តេ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន ឥមញ្ចេវ [ឱ. ឥមមេវ។] លោកំ បស្សន្តិ បរញ្ច [ឱ. បរមេវ។] សត្តេ ច ឱបបាតិកេ ឯវញ្ច ខោ [ឱ. ឯវំ ខោ។] រាជញ្ញ បរោ លោកោ [ឱ. បរលោកោ។] ទដ្ឋព្វោ ន ត្វេវ យថា ត្វំ មញ្ញសិ ឥមិនា មំសចក្ខុនា ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៧] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធាហំ ភោ កស្សប បស្សាមិ សមណព្រាហ្មណេ សីលវន្តេ កល្យាណធម្មេ ជីវិតុកាមេ អមរិតុកាមេ សុខកាមេ ទុក្ខប្បដិកូលេ តស្ស មយ្ហំ ភោ កស្សប ឯវំ ហោតិ  សចេ ខោ ឥមេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា ឯវំ ជានេយ្យុំ  ឥតោ នោ មតានំ សេយ្យោ ភវិស្សតីតិ ឥទានីមេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា វិសំ វា ខាទេយ្យុំ សត្ថំ វា អាហរេយ្យុំ ឧព្វន្ធិត្វា វា កាលំ ករេយ្យុំ បបាតេ វា បបតេយ្យុំ យស្មា ច ខោ ឥមេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា ន ឯវំ ជានន្តិ ឥតោ នោ មតានំ សេយ្យោ ភវិស្សតីតិ តស្មា ឥមេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា ជីវិតុកាមា អមរិតុកាមា សុខកាមា ទុក្ខប្បដិកូលា [ឥតោ បរំ អត្តានំ ន មារេន្តីតិបិ បាឋោ។] អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៨] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ [ឱ. ឧបមាយបិ ឥធេកច្ចេ។] វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ អញ្ញតរស្ស ព្រាហ្មណស្ស ទ្វេ បជាបតិយោ អហេសុំ ឯកិស្សា បុត្តោ អហោសិ ទសវស្សុទ្ទេសិកោ វា ទ្វាទសវស្សុទ្ទេសិកោ វា ឯកា គព្ភិនី ឧបវិជញ្ញា អថខោ សោ ព្រាហ្មណោ កាលមកាសិ អថខោ សោ មាណវកោ មាតុសបត្តឹ [មាតុសបតិន្តិបិ បាឋោ។] ឯតទវោច យមិទំ ភោតិ ធនំ វា ធញ្ញំ វា រជតំ វា ជាតរូបំ វា សព្វន្តំ មយ្ហំ នត្ថិ តុយ្ហេត្ថ កិញ្ចិ បិតុ មេ សន្តកោ [ឱ. សន្តកោតិ ន ទិស្សតិ។] ភោតិ ទាយជ្ជំ និយ្យាទេហីតិ។ ឯវំ វុត្តេ សា ព្រាហ្មណី តំ មាណវកំ ឯតទវោច  អាគមេហិ តាវ តាត យាវ វិជាយាមិ សចេ កុមារកោ ភវិស្សតិ តស្សបិ ឯកទេសោ ភវិស្សតិ សចេ កុមារិកា ភវិស្សតិ សាបិ តេ ឧបភោគ្គា [ឱ.ម. ឧបភោគ្គោ។] ភវិស្សតីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ សោ [ឱ. សោតិ ន ទិស្សតិ។] មាណវកោ មាតុសបត្តឹ ឯតទវោច  យមិទំ ភោតិ ធនំ វា ធញ្ញំ វា រជតំ វា ជាតរូបំ វា សព្វន្តំ មយ្ហំ នត្ថិ តុយ្ហេត្ថ [ឱ. តុម្ហេត្ថ។] កិញ្ចិ បិតុ មេ សន្តកោ ភោតិ ទាយជ្ជំ និយ្យាទេហីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ សា ព្រាហ្មណី តំ មាណវកំ ឯតទវោច  អាគមេហិ តាវ តាត យាវ វិជាយាមិ សចេ កុមារកោ ភវិស្សតិ តស្សបិ ឯកទេសោ ភវិស្សតិ សចេ កុមារិកា ភវិស្សតិ សាបិ តេ ឧបភោគ្គា ភវិស្សតីតិ។ តតិយម្បិ ខោ សោ មាណវកោ មាតុសបត្តឹ ឯតទវោច យមិទំ ភោតិ ធនំ វា ធញ្ញំ វា រជតំ វា ជាតរូបំ វា សព្វន្តំ មយ្ហំ នត្ថិ តុយ្ហេត្ថ កិញ្ចិ បិតុ មេ សន្តកោ ភោតិ ទាយជ្ជំ និយ្យាទេហីតិ។ អថខោ សា ព្រាហ្មណី សត្ថំ គហេត្វា ឱវរកំ បវិសិត្វា ឧទរំ ឧប្បាតេសិ [ឱ.ម. ឧបាទេសិ។] យាវ វិជានាមិ [ឱ. ជានាមិ។] យទិ វា កុមារកោ យទិ វា កុមារិកាតិ សា អត្តានញ្ចេវ ជីវិតញ្ច គព្ភញ្ច សាបតេយ្យញ្ច យថាតំ ពាលា អព្យត្តា អនយព្យសនំ អាបន្នា អយោនិសោ ទាយជ្ជំ គវេសន្តី ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ ពាលោ អព្យត្តោ អនយព្យសនំ អាបជ្ជិស្សសិ អយោនិសោ បរលោកំ គវេសន្តោ សេយ្យថា ព្រាហ្មណី [ឱ.ម. សេយ្យថាបិ សា ព្រាហ្មណី។] ពាលា អព្យត្តា អនយព្យសនំ អាបន្នា អយោនិសោ ទាយជ្ជំ គវេសន្តី។ ន ខោ រាជញ្ញ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា អបក្កំ បរិបាចេន្តិ អបិច បរិបាកំ អាគមេន្តិ បណ្ឌិតា [ម. បណ្ឌិតានំ។]។ អញ្ញេហិ [ឱ.ម. អត្ថោ ហិ។] រាជញ្ញ សមណព្រាហ្មណានំ សីលវន្តានំ កល្យាណធម្មានំ ជីវិតេន យថា រាជញ្ញ សមណព្រាហ្មណា សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា ចិរំ ទីឃមទ្ធានំ តិដ្ឋន្តិ តថា  ពហុបុញ្ញំ បសវន្តិ ពហុជនហិតាយ ច បដិបជ្ជន្តិ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឥមិនាបិ តេ [ឱ.ម. ខោ តេ។] រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ។បេ។ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៤៩] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ។បេ។ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប បុរិសា ចោរំ អាគុចារឹ គហេត្វា ទស្សេន្តិ  អយន្តេ ភន្តេ ចោរោ អាគុចារី ឥមស្ស យំ ឥច្ឆសិ តំ ទណ្ឌំ វទេហីតិ [ឱ.ម. បណេហីតិ។] ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ ជីវន្តំយេវ កុម្ភិយា បក្ខិបិត្វា មុខំ បិទហិត្វា អល្លេន ចម្មេន ឱនទ្ធិត្វា [ឱ.ម. ឱនន្ធិត្វា។] អល្លាយ មត្តិកាយ ពហលវិលេបនំ [ឱ. ពហលាវលេបនំ។] ករិត្វា ឧទ្ធនំ អារោបេត្វា អគ្គឹ ទេថាតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា [បដិស្សុណិត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] តំ បុរិសំ ជីវន្តំយេវ កុម្ភិយា បក្ខិបិត្វា មុខំ បិទហិត្វា អល្លេន ចម្មេន ឱនទ្ធិត្វា អល្លាយ មត្តិកាយ ពហលវិលេបនំ ករិត្វា ឧទ្ធនំ អារោបេត្វា អគ្គឹ ទេន្តិ។ យទា មយំ ជានាម កាលកតោ សោ បុរិសោតិ អថ តំ [ឱ.ម. នំ។] កុម្ភឹ ឱរោបេត្វា ឧព្ភិន្ទិត្វា មុខំ វិវរិត្វា សណិកំ វិលោកេម [ឱ.ម. និល្លោកេម។] អប្បេវនាមស្ស ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សេយ្យាមាតិ នេវស្ស មយំ ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សាម។ អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ តេនហិ រាជញ្ញ តញ្ញេវេត្ថ បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ ព្យាករេយ្យាសិ។ អភិជានាសិ នោ ត្វំ រាជញ្ញ ទិវាសេយ្យំ ឧបគតោ សុបិនកំ បស្សិត្វា អារាមរាមណេយ្យកំ វនរាមណេយ្យកំ ភូមិរាមណេយ្យកំ បោក្ខរណីរាមណេយ្យកន្តិ។ អភិជានាមហំ ភោ កស្សប ទិវាសេយ្យំ ឧបគតោ សុបិនកំ បស្សិត្វា អារាមរាមណេយ្យកំ វនរាមណេយ្យកំ ភូមិរាមណេយ្យកំ បោក្ខរណីរាមណេយ្យកន្តិ។ រក្ខន្តិ តំ តម្ហិ សមយេ ខុជ្ជាបិ វាមនកាបិ ចេលាវិកាបិ [ឱ. វេលាមិកាបិ។ ម. វេលាសិកាបិ។] កោមារិកាបីតិ។ ឯវំ [ឱ. ឯវម្បិ។] ភោ កស្សប រក្ខន្តិ មំ តម្ហិ សមយេ ខុជ្ជាបិ វាមនកាបិ ចេលាវិកាបិ កោមារិកាបីតិ។ អបិ នុ តា តុយ្ហំ ជីវំ បស្សន្តិ បវិសន្តំ វា និក្ខមន្តំ វាតិ។ នោ ហីទំ ភោ កស្សប។ តា ហិ នាម រាជញ្ញ តុយ្ហំ ជីវន្តស្ស ជីវន្តិយោ ជីវំ ន បស្សិស្សន្តិ បវិសន្តំ វា និក្ខមន្តំ វា កឹ បន ត្វំ កាលកតស្ស ជីវំ បស្សិស្សសិ បវិសន្តំ វា និក្ខមន្តំ វា។ ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៥០] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប បុរិសា ចោរំ អាគុចារឹ គហេត្វា ទស្សេន្តិ អយន្តេ ភន្តេ ចោរោ អាគុចារី ឥមស្ស យំ ឥច្ឆសិ តំ ទណ្ឌំ វទេហីតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ  តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ ជីវន្តំយេវ តុលាយ តុលេត្វា ជិយាយ អនស្សាសកំ មារេត្វា បុនទេវ តុលាយ តុលេថាតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា តំ [ឱ. តន្តិ បទំ នត្ថិ។] បុរិសំ ជីវន្តំយេវ តុលាយ តុលេត្វា ជិយាយ អនស្សាសកំ មារេត្វា បុនេវ តុលាយ តុលេន្តិ។ យទា សោ ជីវតិ តទា លហុតរោ ច ហោតិ មុទុតរោ ច កម្មញ្ញតរោ ច យទា បន សោ កាលកតោ ហោតិ តទា គរុតរោ ច ហោតិ បត្ថិន្នតរោ ច [ឱ. បត្ថិនតរោ​ ច។] អកម្មញ្ញតរោ ច។ អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៥១] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ សេយ្យថាបិ រាជញ្ញ បុរិសោ ទិវសន្តត្តំ [ឱ. ទិវសសន្តត្តំ។ ម. ទិវសំ សន្តត្តំ។] អយោគុលំ អាទិត្តំ សម្បជ្ជលិតំ សញ្ជោតិភូតំ តុលាយ តុលេយ្យ តមេនំ អបរេន សមយេន សីតំ និព្វុតំ តុលាយ តុលេយ្យ កទា នុ ខោ សោ អយោគុលោ លហុតរោ វា ហោតិ មុទុតរោ វា កម្មញ្ញតរោ វា យទា វា អាទិត្តោ សម្បជ្ជលិតោ សញ្ជោតិភូតោ យទា វា សីតោ និព្វុតោតិ។ យទា សោ ភោ កស្សប អយោគុលោ តេជោសហគតោ ច ហោតិ វាយោសហគតោ ច [ឱ. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] អាទិត្តោ សម្បជ្ជលិតោ សញ្ជោតិភូតោ តទា លហុតរោ ច ហោតិ មុទុតរោ ច កម្មញ្ញតរោ ច យទា បន សោ អយោគុលោ នេវ តេជោសហគតោ ហោតិ ន វាយោសហគតោ សីតោ និព្វុតោ តទា គរុតរោ ច ហោតិ បត្ថិន្នតរោ ច អកម្មញ្ញតរោ ចាតិ។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ យទា អយំ [ឱ. យទាយំ។] កាយោ អាយុសហគតោ ច ហោតិ ឧស្មាសហគតោ ច វិញ្ញាណសហគតោ ច តទា លហុតរោ ច ហោតិ មុទុតរោ ច កម្មញ្ញតរោ ច យទា បនាយំ កាយោ នេវ អាយុសហគតោ ច [២.៣.៤. ឱ.ម. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] ហោតិ ន ឧស្មាសហគតោ ច [៣] ន វិញ្ញាណសហគតោ ច [៤] តទា គរុតរោ ច ហោតិ បត្ថិន្នតរោ ច អកម្មញ្ញតរោ ច។ ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ [ឱ.ម. ហោតិ។] ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៥២] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប បុរិសា ចោរំ អាគុចារឹ គហេត្វា ទស្សេន្តិ អយន្តេ ភន្តេ ចោរោ អាគុចារី ឥមស្ស យំ ឥច្ឆសិ តំ ទណ្ឌំ វទេហីតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ អនុបហច្ច ឆវិញ្ច ចម្មញ្ច មំសញ្ច នហារុញ្ច អដ្ឋិញ្ច អដ្ឋិមិញ្ជញ្ច ជីវិតា វោរោបេថ អប្បេវនាមស្ស ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សេយ្យាមាតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុត្វា [ឱ. វោរោបេថាតិ តេ មេ សាធូតិ បដិស្សុណិត្វាតិ បាឋក្កមោ ទិស្សតិ។] តំ បុរិសំ អនុបហច្ច ឆវិញ្ច ចម្មញ្ច មំសញ្ច នហារុញ្ច អដ្ឋិញ្ច អដ្ឋិមិញ្ជញ្ច ជីវិតា វោរោបេន្តិ។ យទា សោ អទ្ធមតោ [ម. អមតោ។] ហោតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ ឧត្តានំ និបាតេថ អប្បេវនាមស្ស ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សេយ្យាមាតិ តេ តំ បុរិសំ ឧត្តានំ និបាតេន្តិ។ នេវស្ស មយំ ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សាម ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមំ បុរិសំ អវកុជ្ជំ និបាតេថ បស្សេន និបាតេថ ទុតិយេន បស្សេន និបាតេថ ឧទ្ធំ ឋបេថ ឱមុទ្ធកំ ឋបេថ បាណិនា អាកោដេថ លេឌ្ឌុនា [ម. លេណ្ឌុនាតិបិ បាឋោ។] អាកោដេថ ទណ្ឌេន អាកោដេថ សត្ថេន អាកោដេថ ឱធុនាថ សន្ធុនាថ និទ្ធុនាថ អប្បេវនាមស្ស ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សេយ្យាមាតិ តេ តំ បុរិសំ ឱធុនន្តិ សន្ធុនន្តិ និទ្ធុនន្តិ។ នេវស្ស មយំ ជីវំ និក្ខមន្តំ បស្សេយ្យាម។ តស្ស តទេវ ចក្ខុំ ហោតិ តេ រូបា តញ្ចាយតនំ នប្បដិសំវេទេតិ។ តទេវ សោតំ ហោតិ តេ សទ្ទា តញ្ចាយតនំ នប្បដិសំវេទេតិ។ តទេវ ឃានំ ហោតិ តេ គន្ធា តញ្ចាយតនំ នប្បដិសំវេទេតិ។ សាយេវ ជិវ្ហា ហោតិ តេ រសា តញ្ចាយតនំ នប្បដិសំវេទេតិ។ ស្វេវ [ឱ. សោយេវ។] កាយោ ហោតិ តេ ផោដ្ឋព្វា តញ្ចាយតនំ នប្បដិសំវេទេតិ។  អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៥៣] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ អញ្ញតរោ សង្ខធមោ សង្ខមាទាយ បច្ចន្តិមំ ជនបទំ អគមាសិ។ សោ យេន អញ្ញតរោ គាមោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មជ្ឈេ គាមស្ស ឋិតោ តិក្ខត្តុំ សង្ខំ ឧបឡាសេត្វា សង្ខំ ភូមិយំ និក្ខិបិត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ អថខោ រាជញ្ញ តេសំ បច្ចន្តជនបទានំ មនុស្សានំ [ឱ. បច្ចន្តជានិ មនុស្សានំ។ ម. បច្ចន្តជនបទមនុស្សានំ។] ឯតទហោសិ អម្ភោ កស្ស [ឱ. ឯតទហោសិ កិស្ស។] នុ ខោ ឯសោ សទ្ទោ ឯវំរជនិយោ [ឱ.ម. ឯវំរជនីយោ… ឯវំមុញ្ជនីយោតិ។] ឯវំកមនិយោ ឯវំមទនិយោ ឯវំពន្ធនិយោ ឯវំមុញ្ចនិយោតិ។ សន្និបតិត្វា តំ សង្ខធមំ ឯតទវោចុំ អម្ភោ កស្ស [ឱ. កិស្ស។] នុ ខោ ឯសោ សទ្ទោ ឯវំរជនិយោ ឯវំកមនិយោ ឯវំមទនិយោ ឯវំពន្ធនិយោ ឯវំមុញ្ចនិយោតិ។ ឯសោ ខោ ភោ សង្ខោ នាម យស្សសោ [ឱ.ម. យស្សេសោ។] សទ្ទោ ឯវំរជនិយោ ឯវំកមនិយោ ឯវំមទនិយោ ឯវំពន្ធនិយោ ឯវំមុញ្ចនិយោតិ។ តេ តំ សង្ខំ ឧត្តានំ និបោតេសុំ វទេហិ ភោ សង្ខ វទេហិ ភោ សង្ខាតិ។ នេវ សោ សង្ខោ សទ្ទមកាសិ។ តេ តំ សង្ខំ អវកុជ្ជំ និបាតេសុំ បស្សេន និបាតេសុំ ទុតិយេន បស្សេន និបាតេសុំ ឧទ្ធំ ឋបេសុំ ឱមុទ្ធកំ ឋបេសុំ បាណិនា អាកោដេសុំ លេឌ្ឌុនា អាកោដេសុំ ទណ្ឌេន អាកោដេសុំ សត្ថេន អាកោដេសុំ ឱធុនឹសុ សន្ធុនឹសុ និទ្ធុនឹសុ វទេហិ ភោ សង្ខ វទេហិ ភោ សង្ខាតិ។ នេវ សោ សង្ខោ សទ្ទមកាសិ។ អថខោ រាជញ្ញ តស្ស សង្ខធមស្ស ឯតទហោសិ យាវ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ នត្ថិ។] ពាលា ឥមេ បច្ចន្តជនបទា មនុស្សា [ឱ. បច្ចន្តជា មនុស្សា។ ម. បច្ចន្តជនបទមនុស្សា។] កថញ្ហិ [ឱ. កថំ ហិ។] នាម អយោនិសោ សង្ខសទ្ទំ គវេសិស្សន្តីតិ។ តេសំ បេក្ខមានានំ សង្ខំ គហេត្វា តិក្ខត្តុំ សង្ខំ ឧបឡាសេត្វា សង្ខំ អាទាយ បក្កាមិ។ អថខោ រាជញ្ញ តេសំ បច្ចន្តជនបទានំ មនុស្សានំ ឯតទហោសិ យទា កិរ ភោ អយំ សង្ខោ នាម បុរិសសហគតោ ច ហោតិ វាយាមសហគតោ ច វាយោសហគតោ ច តទាយំ សង្ខោ សទ្ទំ ករោតិ យទា បនាយំ សង្ខោ នេវ បុរិសសហគតោ ហោតិ ន វាយាមសហគតោ ន វាយោសហគតោ នាយំ សង្ខោ សទ្ទំ ករោតីតិ។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ យទាយំ កាយោ អាយុសហគតោ ច ហោតិ ឧស្មាសហគតោ ច វិញ្ញាណសហគតោ ច តទា អភិក្កមតិបិ បដិក្កមតិបិ តិដ្ឋតិបិ និសីទតិបិ សេយ្យំបិ កប្បេតិ ចក្ខុនាបិ រូបំ បស្សតិ សោតេនបិ សទ្ទំ សុណាតិ ឃានេនបិ គន្ធំ ឃាយតិ ជិវ្ហាយបិ រសំ សាយតិ កាយេនបិ ផោដ្ឋព្វំ ផុសតិ មនសាបិ ធម្មំ វិជានាតិ យទា បនាយំ កាយោ នេវ អាយុសហគតោ ច ហោតិ ន ឧស្មាសហគតោ ច ន វិញ្ញាណសហគតោ ច [ឱ. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] តទា នេវ អភិក្កមតិ ន បដិក្កមតិ ន តិដ្ឋតិ ន និសីទតិ ន សេយ្យំ កប្បេតិ ចក្ខុនាបិ រូបំ ន បស្សតិ សោតេនបិ សទ្ទំ ន សុណាតិ ឃានេនបិ គន្ធំ ន ឃាយតិ ជិវ្ហាយបិ រសំ ន សាយតិ កាយេនបិ ផោដ្ឋព្វំ ន ផុសតិ មនសាបិ ធម្មំ ន វិជានាតិ។ ឥមិនាបិ ខោ តេ រាជញ្ញ បរិយាយេន ឯវំ ហោតុ ឥតិបិ អត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

បឋមភាណវារំ [ឱ.ម. បឋមភាណវារន្តិ ន ទិស្សតិ។]។

[១៥៤] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ ឯវម្មេ ឯត្ថ ហោតិ  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ អត្ថិ បន រាជញ្ញ បរិយាយោ។បេ។ អត្ថិ ភោ កស្សប បរិយាយោ។បេ។ យថាកថំ វិយ រាជញ្ញាតិ។ ឥធ មេ ភោ កស្សប បុរិសា ចោរំ អាគុចារឹ គហេត្វា ទស្សេន្តិ អយំ តេ ភន្តេ ចោរោ អាគុចារី ឥមស្ស យំ ឥច្ឆសិ តំ ទណ្ឌំ វទេហីតិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមស្ស បុរិសស្ស ឆវឹ ឆិន្ទថ អប្បេវនាមស្ស ជីវំ បស្សេយ្យាមាតិ តេ តស្ស បុរិសស្ស ឆវឹ ឆិន្ទន្តិ។ នេវស្ស មយំ ជីវំ បស្សាម។ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ តេនហិ ភោ ឥមស្ស បុរិសស្ស ចម្មំ ឆិន្ទថ មំសំ ឆិន្ទថ នហារុំ ឆិន្ទថ អដ្ឋឹ ឆិន្ទថ អដ្ឋិមិញ្ជំ ឆិន្ទថ អប្បេវនាមស្ស ជីវំ បស្សេយ្យាមាតិ តេ តស្ស បុរិសស្ស អដ្ឋិមិញ្ជំ ឆិន្ទន្តិ។ នេវស្ស មយំ ជីវំ បស្សាម។ អយម្បិ ខោ ភោ កស្សប បរិយាយោ យេន មេ បរិយាយេន ឯវំ ហោតិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។

[១៥៥] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ អញ្ញតរោ [ឱ. អញ្ញតរោតិ ន ទិស្សតិ។] អគ្គិកោ ជដិលោ អរញ្ញាយតនេ បណ្ណកុដិយា សម្មតិ [ឱ. វសតិ។] ។ អថខោ រាជញ្ញ អញ្ញតរោ ជនបទេ សត្ថវាសោ [ឱ. ជនបទប្បទេសោ។ ម. ជនបទេ សត្ថោ។] វុដ្ឋាសិ។ អថខោ សោ សត្ថវាសោ [ឱ.ម. សោ សត្ថោ។] តស្ស អគ្គិកស្ស ជដិលស្ស អស្សមស្ស សាមន្តា ឯករត្តឹ វសិត្វា បក្កាមិ។ អថខោ រាជញ្ញ តស្ស អគ្គិកស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ [ម. យំ នូនាហំ។] យេន សោ សត្ថវាសោ តេនុបសង្កមេយ្យំ អប្បេវនាមេត្ថ កិញ្ចិ ឧបករណំ អធិគច្ឆេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ អគ្គិកោ ជដិលោ កាលស្សេវ វុដ្ឋាយ យេន សោ សត្ថវាសោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អទ្ទស តស្មឹ សត្ថវាសេ ទហរំ កុមារំ មុណ្ឌំ [ម. មន្ទំ។] ឧត្តានសេយ្យកំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វានស្ស ឯតទហោសិ ន ខោ មេ តំ បដិរូបំ យំ មេ បេក្ខមានស្ស មនុស្សភូតោ កាលំ ករេយ្យ យន្នូនាហំ ឥមំ ទារកំ អស្សមំ នេត្វា អាបាទេយ្យំ បោសេយ្យំ វឌ្ឍេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ អគ្គិកោ ជដិលោ តំ ទារកំ អស្សមំ នេត្វា អាបាទេសិ បោសេសិ វឌ្ឍេសិ។ យទា សោ ទារកោ ទសវស្សុទ្ទេសិកោ វា ហោតិ ទ្វាទសវស្សុទ្ទេសិកោ វា អថខោ តស្ស [ឱ. អថស្ស។] អគ្គិកស្ស ជដិលស្ស ជនបទេ កិញ្ចិទេវ ករណីយំ ឧប្បជ្ជិ។ អថខោ សោ អគ្គិកោ ជដិលោ តំ ទារកំ ឯតទវោច ឥច្ឆាមហំ តាត ជនបទំ គន្តុំ អគ្គឹ តាត [ឱ. តាតាតិ ន ទិស្សតិ។] បរិចរេយ្យាសិ មា ច តេ អគ្គិ និព្វាយិ សចេ វ តេ អគ្គិ និព្វាយេយ្យ អយំ វាសី ឥមានិ កដ្ឋានិ ឥទំ អរណិសហិតំ អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា អគ្គឹ បរិចរេយ្យាសីតិ។ អថខោ សោ អគ្គិកោ ជដិលោ តំ ទារកំ ឯវំ អនុសាសិត្វា [ឱ. ឯវមនុសាសិត្វា។] ជនបទំ អគមាសិ។ តស្ស ខិឌ្ឌាបសុតស្ស អគ្គិ និព្វាយិ។ អថខោ តស្ស ទារកស្ស ឯតទហោសិ បិតា ខោ មំ ឯវំ អវច អគ្គឹ តាត បរិចរេយ្យាសិ មា ច តេ អគ្គិ និព្វាយិ សចេ វ តេ អគ្គិ និព្វាយេយ្យ អយំ វាសី ឥមានិ កដ្ឋានិ ឥទំ អរណិសហិតំ អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា អគ្គឹ បរិចរេយ្យាសីតិ យន្នូនាហំ អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា អគ្គឹ បរិចរេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ ទារកោ អរណិសហិតំ វាសិយា តច្ឆិ អប្បេវនាម អគ្គឹ អធិគច្ឆេយ្យន្តិ។ នេវ សោ អគ្គឹ អធិគច្ឆិ អរណិសហិតំ ទ្វិធា ផាលេសិ តិធា ផាលេសិ ចតុទ្ធា ផាលេសិ បញ្ចធា ផាលេសិ ទសធា ផាលេសិ វីសតិធា [ឱ.ម. សតធា។] ផាលេសិ សកលិកំ សកលិកំ អកាសិ សកលិកំ សកលិកំ ករិត្វា ឧទុក្ខលេ កោដេសិ ឧទុក្ខលេ កោដេត្វា មហាវាតេ ឱផុនិ [ឱ. ឱបុន។] អប្បេវនាម អគ្គឹ អធិគច្ឆេយ្យន្តិ។ នេវ សោ អគ្គឹ អធិគច្ឆិ។ អថខោ សោ អគ្គិកោ ជដិលោ ជនបទេ តំ ករណីយំ តីរេត្វា យេន សកោ អស្សមោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ ទារកំ ឯតទវោច កច្ចិ តេ តាត អគ្គិ និព្វុតោតិ។ ឥធ មេ តាត ខិឌ្ឌាបសុតស្ស អគ្គិ និព្វាយិ តស្ស មេ ឯតទហោសិ បិតា ខោ មំ ឯវំ អវច អគ្គឹ តាត បរិចរេយ្យាសិ មា ច តេ តាត អគ្គិ និព្វាយិ សចេ វ តេ អគ្គិ និព្វាយេយ្យ អយំ វាសី ឥមានិ កដ្ឋានិ ឥទំ អរណិសហិតំ អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា អគ្គឹ បរិចរេយ្យាសីតិ យន្នូនាហំ អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា អគ្គឹ បរិចរេយ្យន្តិ អថខោហំ [ឱ. អថខោ អហំ។ ម. អថខ្វាហំ។] តាត អរណិសហិតំ វាសិយា តច្ឆឹ អប្បេវនាម អគ្គឹ អធិគច្ឆេយ្យន្តិ។ នេវាហំ អគ្គឹ អធិគច្ឆឹ អរណិសហិតំ ទ្វិធា ផាលេសឹ តិធា ផាលេសឹ ចតុទ្ធា ផាលេសឹ បញ្ចធា ផាលេសឹ ទសធា ផាលេសឹ វីសតិធា [ឱ.ម. សតធា។] ផាលេសឹ សកលិកំ អកាសឹ សកលិកំ សកលិកំ ករិត្វា ឧទុក្ខលេ កោដេសឹ ឧទុក្ខលេ កោដេត្វា មហាវាតេ ឱផុនឹ អប្បេវនាម អគ្គឹ អធិគច្ឆេយ្យន្តិ នេវាហំ អគ្គឹ អធិគច្ឆិន្តិ។ អថខោ តស្ស អគ្គិកស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ យាវ ពាលោ អយំ ទារកោ អព្យត្តោ កថញ្ហិ នាម អយោនិសោ អគ្គឹ គវេសិស្សតីតិ។ តស្ស បេក្ខមានស្ស អរណិសហិតំ គហេត្វា អគ្គឹ និព្វត្តេត្វា តំ ទារកំ ឯតទវោច ឯវំ ខោ តាត អគ្គិ និព្វត្តេតព្វោ ន ត្វេវ យថា ត្វំ ពាលោ អព្យត្តោ អយោនិសោ អគ្គឹ គវេសីតិ។ ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ ពាលោ អព្យត្តោ អយោនិសោ បរលោកំ គវេសិស្សសិ [ឱ. គវេសសី។] បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ មា តេ អហោសិ ទីឃរត្តំ អហិតាយ ទុក្ខាយាតិ។

[១៥៦] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ នេវាហំ សក្កោមិ [ឱ. សយ្ហាមិ។] ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិតុំ រាជាបិ មំ បសេនទិ កោសលោ ជានាតិ តិរោរាជានោបិ បាយាសិ រាជញ្ញោ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ សចាហំ ភោ កស្សប ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមិ ភវិស្សន្តិ មេ វត្តារោ យាវ ពាលោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អព្យត្តោ ទុគ្គហិតគាហីតិ កោបេនបិ នំ ហរិស្សាមិ មក្ខេនបិ នំ ហរិស្សាមិ បឡាសេនបិ នំ ហរិស្សាមីតិ។

[១៥៧] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ មហាសកដសត្ថោ សកដសហស្សំ បុរត្ថិមា ជនបទា បច្ឆិមំ ជនបទំ អគមាសិ។ សោ យេន យេន គច្ឆតិ ខិប្បំយេវ បរិយាទិយតិ តិណំ កដ្ឋោទកំ ហរិតកបណ្ណំ [ឱ. តិណកដ្ឋោទកំ ហរិតកវណ្ណំ។]។ តស្មឹ ខោ បន សត្ថេ ទ្វេ សត្ថវាហា អហេសុំ ឯកោ បញ្ចន្នំ សកដសតានំ ឯកោ បញ្ចន្នំ សកដសតានំ។ អថខោ តេសំ សត្ថវាហានំ ឯតទហោសិ  អយំ ខោ [ឱ. ខោ បន។] មហាសកដសត្ថោ សកដសហស្សំ តេ មយំ យេន យេន គច្ឆាម ខិប្បមេវ បរិយាទិយតិ តិណំ កដ្ឋោទកំ ហរិតកបណ្ណំ យន្នូន មយំ ឥមំ សត្ថំ ទ្វិធា វិភជេយ្យាម ឯកតោ បញ្ច សកដសតានិ ឯកតោ បញ្ច សកដសតានីតិ។ តេ តំ សត្ថំ ទ្វិធា វិភជឹសុ [ម. វិភជេសុំ។] ឯកតោ បញ្ច សកដសតានិ ឯកតោ បញ្ច សកដសតានិ។ ឯកោ តាវ សត្ថវាហោ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច អារោបេត្វា សត្ថំ បយាបេសិ [ឱ. បាយាបេសិ។]។ ទ្វីហតីហបយាតោ [ទ្វីហំ តីហំ បយាតោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ខោ បន សោ សត្ថោ អទ្ទស បុរិសំ កាឡំ លោហិតក្ខឹ អាសន្នទ្ធកលាបំ [ឱ. អបនទ្ធគលាបំ កុមុទមាលឹ។ ម. អសន្នទ្ធកលាបំ កុមុទមាលឹ។] កុមុទមាលំ អល្លវត្ថំ អល្លកេសំ កទ្ទមមក្ខិតេហិ ចក្កេហិ ភទ្រេន រថេន [ឱ. គទ្រភរថេន។] បដិបថំ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វា ឯតទវោច កុតោ ភោ អាគច្ឆសីតិ។ អមុកម្ហា ជនបទាតិ។ កុហឹ គមិស្សសីតិ។ អមុកំ នាម ជនបទន្តិ។ កច្ចិ ភោ បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោតិ [ឱ. អភិប្បវដ្តោតិ។]។ ឯវំ ភោ [ឱ. ឯវំ ខោ ភោ។] បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោ អាសិត្តោទកានិ វដុមានិ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច ឆឌ្ឌេថ ភោ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សីឃំ សីឃំ គច្ឆថ មា យោគ្គានិ កិលមិត្ថាតិ [ឱ. កិលមេថាតិ។]។ អថខោ សោ សត្ថវាហោ សត្ថិកេ អាមន្តេសិ អយំ ភោ បុរិសោ ឯវមាហ បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោ អាសិត្តោទកានិ វដុមានិ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច ឆឌ្ឌេថ ភោ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សីឃំ សីឃំ គច្ឆថ មា យោគ្គានិ កិលមិត្ថាតិ ឆឌ្ឌេថ ភោ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សត្ថំ បយាបេថាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ តេ សត្ថិកា តស្ស សត្ថវាហស្ស បដិស្សុត្វា ឆឌ្ឌេត្វា បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សត្ថំ បយាបេសុំ។ តេ បឋមេបិ សត្ថវាសេ ន អទ្ទសំសុ តិណំ វា កដ្ឋំ វា ឧទកំ វា ទុតិយេបិ សត្ថវាសេ។ តតិយេបិ សត្ថវាសេ។ ចតុត្ថេបិ សត្ថវាសេ។ បញ្ចមេបិ សត្ថវាសេ។ ឆដ្ឋេបិ សត្ថវាសេ។ សត្តមេបិ សត្ថវាសេ ន អទ្ទសំសុ តិណំ វា កដ្ឋំ វា ឧទកំ វា សព្វេ វ អនយព្យសនំ អាបជ្ជឹសុយេវ។ តស្មឹ សត្ថេ អហេសុំ មនុស្សា វា បសូ វា។ សព្វេ វ សោ យក្ខោ អមនុស្សោ ភក្ខេសិ។ អដ្ឋិកានេវ សេសានិ [ឱ. សេសេសិ។]។ យទា អញ្ញាសិ ទុតិយោ សត្ថវាហោ  ពហុនិក្ខន្តរោ [ឱ.ម. ពហុនិក្ខន្តោ។] ខោទានិ សោ សត្ថោតិ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច អារោបេត្វា សត្ថំ បយាបេសិ។ ទ្វីហតីហបយាតោ ខោ បន សោ [ឱ. បនេសោ។] សត្ថោ អទ្ទស បុរិសំ កាឡំ លោហិតក្ខឹ អាសន្នទ្ធកលាបំ កុមុទមាលឹ អល្លវត្ថំ អល្លកេសំ កទ្ទមមក្ខិតេហិ ចក្កេហិ ភទ្រេន រថេន បដិបថំ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វា ឯតទវោច កុតោ ភោ អាគច្ឆសីតិ។ អមុកម្ហា [អសុកម្ហាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ជនបទាតិ។ កុហឹ គមិស្សសីតិ។ អមុកំ នាម ជនបទន្តិ។ កច្ចី ភោ បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោតិ។ ឯវំ ភោ បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោ អាសិត្តោទកានិ វដុមានិ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច ឆឌ្ឌេថ  ភោ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សីឃំ សីឃំ គច្ឆថ មា យោគ្គានិ កិលមិត្ថាតិ។ អថខោ សោ សត្ថវាហោ សត្ថិកេ អាមន្តេសិ អយំ ភោ បុរិសោ ឯវមាហ បុរតោ កន្តារេ មហាមេឃោ អភិប្បវុដ្ឋោ អាសិត្តោទកានិ វដុមានិ ពហុំ តិណញ្ច កដ្ឋញ្ច ឧទកញ្ច ឆឌ្ឌេថ ភោ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ លហុភារេហិ សកដេហិ សីឃំ សីឃំ គច្ឆថ មា យោគ្គានិ កិលមិត្ថាតិ អយំ ភោ បុរិសោ នេវ អម្ហាកំ មិត្តោ ន [ឱ. នបិ។] ញាតិសាលោហិតោ កថំ មយំ ឥមស្ស សទ្ធាយ គមិស្សាម ន វោ [ឱ. ខោ។ ម. តេ។] ឆឌ្ឌេតព្វានិ បុរាណានិ តិណានិ កដ្ឋានិ ឧទកានិ។ យថាភតេន [ឱ. យថាកតេន។ ម. យថាគតេន។] ភណ្ឌេន សត្ថំ បយាបេថ ន នោ [ឱ. វោ។] បុរាណំ ឆឌ្ឌេស្សាមាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ តេ សត្ថិកា តស្ស សត្ថវាហស្ស បដិស្សុត្វា យថាភតេន ភណ្ឌេន សត្ថំ បយាបេសុំ។ តេ បឋមេបិ សត្ថវាសេ ន អទ្ទសំសុ តិណំ វា កដ្ឋំ វា ឧទកំ វា ទុតិយេបិ សត្ថវាសេ។ តតិយេបិ សត្ថវាសេ។ ចតុត្ថេបិ សត្ថវាសេ។ បញ្ចមេបិ សត្ថវាសេ។ ឆដ្ឋេបិ សត្ថវាសេ។ សត្តមេបិ សត្ថវាសេ ន អទ្ទសំសុ តិណំ វា កដ្ឋំ វា ឧទកំ វា តញ្ច សត្ថំ អទ្ទសំសុ អនយព្យសនំ អាបន្នំយេវ។ តស្មឹ សត្ថេ អហេសុំ មនុស្សា វា បសូ វា។ តេសញ្ច អដ្ឋិកានេវ អទ្ទសំសុ។ តេន យក្ខេន អមនុស្សេន ភក្ខិតា [ឱ. ភក្ខិតានំ។]។ អថខោ សោ សត្ថវាហោ សត្ថិកេ អាមន្តេសិ អយំ ខោ ភោ សោ សត្ថោ អនយព្យសនំ អាបន្នោ យថា តំ តេន ពាលេន សត្ថវាហេន បរិនាយកេន។ តេនហិ ភោ យានម្ហាកំ សត្ថេ អប្បសារានិ បណិយានិ តានិ ឆឌ្ឌេត្វា យានិ ឥមស្មឹ សត្ថេ មហាសារានិ បណិយានិ តានិ អាទិយថាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ តេ សត្ថិកា តស្ស សត្ថវាហស្ស បដិស្សុត្វា យានិ សកស្មឹ សត្ថេ អប្បសារានិ បណិយានិ តានិ ឆឌ្ឌេត្វា យានិ តស្មឹ សត្ថេ មហាសារានិ បណិយានិ តានិ អាទិយិត្វា សោត្ថិនា តំ កន្តារំ និត្ថរឹសុ យថា តំ បណ្ឌិតេន សត្ថវាហេន បរិនាយកេន។ ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ ពាលោ អព្យត្តោ អនយព្យសនំ អាបជ្ជិស្សសិ អយោនិសោ បរលោកំ គវេសន្តោ សេយ្យថាបិ សោ បុរិសោ [ម. បុរិមោ។] សត្ថវាហោ យេបិ តវ [ម. តេ។] សោតព្វំ សទ្ធាតព្វំ [ឱ.ម. សទ្ទហាតព្វំ។] មញ្ញិស្សន្តិ តេបិ អនយព្យសនំ អាបជ្ជិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ តេ សត្ថិកា បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ មា តេ អហោសិ ទីឃរត្តំ អហិតាយ ទុក្ខាយាតិ។

[១៥៨] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ នេវាហំ សក្កោមិ [ឱ. សយ្ហាមិ។] ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិតុំ រាជាបិ មំ បសេនទិ កោសលោ ជានាតិ [ឱ. ជានាតីតិ។] តិរោរាជានោបិ បាយាសិ រាជញ្ញោ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ  វិបាកោតិ សចាហំ ភោ កស្សប ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមិ ភវិស្សន្តិ មេ វត្តារោ យាវ ពាលោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អព្យត្តោ ទុគ្គហិតគាហីតិ កោបេនបិ នំ ហរិស្សាមិ មក្ខេនបិ នំ ហរិស្សាមិ បឡាសេនបិ នំ ហរិស្សាមីតិ។

[១៥៩] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ អញ្ញតរោ សូករបោសកោ បុរិសោ សកម្ហា គាមា អញ្ញំ គាមំ អគមាសិ តត្ថ អទ្ទស បហូតំ សុក្ខំ គូថំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វានស្ស ឯតទហោសិ អយំ ខោ បហូតោ [ឱ. អយំ មេ ពហុតោ។ ម. អយំ ខោ ពហុតោ។] សុក្ខគូថោ ឆឌ្ឌិតោ មម សូករានំ ភក្ខោ [ឱ. មមញ្ច សូករភត្តំ។ ម. មម ច សូករភត្តំ។] យន្នូនាហំ ឥតោ សុក្ខគូថំ ហរេយ្យន្តិ។ សោ ឧត្តរាសង្គំ បត្ថរិត្វា បហូតំ សុក្ខគូថំ អាកិរិត្វា [ឱ. អាហរិត្វា។] ភិណ្ឌិកំ ពន្ធិត្វា សីសេ ឧច្ចោរោបេត្វា អគមាសិ។ តស្ស អន្តរាមគ្គេ មហាអកាលមេឃោ បាវស្សិ។ សោ ឧគ្ឃរន្តំ បគ្ឃរន្តំ យាវ អគ្គនខា គូថេន មក្ខិតោ គូថភារំ អាទាយ អគមាសិ។ តមេនំ មនុស្សា ទិស្វា ឯវមាហំសុ កច្ចិ នោ ត្វំ ភណេ ឧម្មត្តោ កច្ចិ នុ វិចេតោ [ឱ. កច្ចិ វេចតោ។ ម. កច្ចិ វិចេតោ។] កថញ្ហិ នាម ឧគ្ឃរន្តំ បគ្ឃរន្តំ យាវ អគ្គនខា គូថេន មក្ខិតោ គូថភារំ ហរិយិស្សសីតិ [ហរិស្សសីតីតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។]។ តុម្ហេ ខ្វេត្ថ [ឱ. ខ្វត្ថ។] ភណេ ឧម្មត្តា តុម្ហេ វិចេតា [ឱ. វេចេតា។] តថា ហិ បន មេ សូករភត្តន្តិ។ ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ គូថភារិកុបមោ [ឱ. គូថហារិកូបមោ។] មញ្ញេ បដិភាសិ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ មា តេ អហោសិ ទីឃរត្តំ អហិតាយ ទុក្ខាយាតិ។

[១៦០] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ នេវាហំ សក្កោមិ [ឱ. សយ្ហាមិ។] ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិតុំ រាជាបិ មំ បសេនទិ កោសលោ ជានាតិ [ឱ. ជានាតីតិ។] តិរោរាជានោបិ បាយាសិ រាជញ្ញោ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ សចាហំ ភោ កស្សប ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមិ ភវិស្សន្តិ មេ វត្តារោ យាវ ពាលោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អព្យត្តោ ទុគ្គហិតគាហីតិ កោបេនបិ នំ ហរិស្សាមិ មក្ខេនបិ នំ ហរិស្សាមិ បឡាសេនបិ នំ ហរិស្សាមីតិ។

[១៦១] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ ទ្វេ អក្ខធុត្តា អក្ខេហិ ទិព្វឹសុ។ ឯកោ អក្ខធុត្តោ អាគតាគតំ កលឹ គិលតិ។ អទ្ទសា [ម. អទ្ទស។] ខោ ទុតិយោ អក្ខធុត្តោ តំ អក្ខធុត្តំ អាគតាគតំ កលឹ គិលន្តំ ទិស្វា តំ អក្ខធុត្តំ ឯតទវោច ត្វំ ខោ សម្ម ឯកន្តិកេន ជិនាសិ ទេហិ មេ សម្ម អក្ខេ បជោហរិស្សាមីតិ [ម. ឯវំ។ បជោហិស្សាមីតិឥតិ បន បាឋេន ភរិតព្វំ។]។ ឯវំ សម្មាតិ ខោ សោ អក្ខធុត្តោ តស្ស អក្ខធុត្តស្ស អក្ខេ បាទាសិ។ អថខោ សោ អក្ខធុត្តោ អក្ខេ វិសេន បរិភាវេត្វា តំ អក្ខធុត្តំ ឯតទវោច ឯហិ ខោ សម្ម អក្ខេហិ ទិព្វិស្សាមាតិ។ ឯវំ សម្មាតិ ខោ សោ អក្ខធុត្តោ តស្ស អក្ខធុត្តស្ស បច្ចស្សោសិ។ ទុតិយម្បិ [ឱ.ម. ទុតិយំបិ។] ខោ តេ អក្ខធុត្តា អក្ខេហិ ទិព្វឹសុ។ ទុតិយម្បិ ខោ សោ អក្ខធុត្តោ អាគតាគតំ កលឹ គិលតិ។ អទ្ទសា ខោ ទុតិយោ អក្ខធុត្តោ តំ្វ អក្ខធុត្តំ ទុតិយម្បិ អាគតាគតំ កលឹ គិលន្តំ ទិស្វា តំ អក្ខធុត្តំ ឯតទវោច

[១៦២] លិត្តំ បរមេន តេជសា

គិលមក្ខំ បុរិសោ ន ពុជ្ឈតិ

គិលរេ [ម. គិលិរេ។] បាបធុត្តា កបណា [ឱ. គិលបាបធុត្តក បច្ឆា។ ម. បាបធុត្តក បច្ឆា។]

តេ កដុកំ ភវិស្សតីតិ។

[១៦៣] ឯវមេវ ខោ ត្វំ រាជញ្ញ អក្ខធុត្តកុបមោ មញ្ញេ បដិភាសិ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ មា តេ អហោសិ ទីឃរត្តំ អហិតាយ ទុក្ខាយាតិ។

[១៦៤] កិញ្ចាបិ ភវំ កស្សបោ ឯវមាហ អថខោ នេវាហំ សក្កោមិ [ឱ. សយ្ហាមិ។] ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិតុំ រាជាបិ មំ បសេនទិ កោសលោ ជានាតិ តិរោរាជានោបិ  បាយាសិ រាជញ្ញោ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋី  ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ សចាហំ ភោ កស្សប ឥទំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមិ ភវិស្សន្តិ មេ វត្តារោ  យាវ ពាលោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អព្យត្តោ ទុគ្គហិតគាហីតិ កោបេនបិ នំ ហរិស្សាមិ មក្ខេនបិ នំ ហរិស្សាមិ បឡាសេនបិ នំ ហរិស្សាមីតិ។

[១៦៥] តេនហិ រាជញ្ញ ឧបមន្តេ ករិស្សាមិ ឧបមាយបីធេកច្ចេ វិញ្ញូ បុរិសា ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានន្តិ។ ភូតបុព្វំ រាជញ្ញ អញ្ញតរោ ជនបទេ [ឱ.ម. ជនបទោ។] វុដ្ឋាសិ។ អថខោ សហាយកោ សហាយកំ អាមន្តេសិ អាយាម សម្ម យេន សោ ជនបទោ តេនុបសង្កមិស្សាម អប្បេវនាមេត្ថ កិញ្ចិ ធនំ អធិគច្ឆេយ្យាមាតិ។ ឯវំ សម្មាតិ ខោ សហាយកោ សហាយកស្ស បច្ចស្សោសិ។ តេ យេន សោ ជនបទោ យេន អញ្ញតរំ គាមបជ្ជំ [ឱ. គាមបទ្ទនំ។ ម. គាមបដ្តំ។] តេនុបសង្កមឹសុ តត្ថ អទ្ទសំសុ បហូតំ សាណំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា សហាយកោ សហាយកំ អាមន្តេសិ ឥទំ ខោ សម្ម បហូតំ សាណំ ឆឌ្ឌិតំ តេនហិ សម្ម ត្វញ្ច សាណភារំ ពន្ធ អហញ្ច សាណភារំ ពន្ធិស្សាមិ ឧភោ សាណភារំ អាទាយ គមិស្សាមាតិ។ ឯវំ សម្មាតិ ខោ សហាយកោ សហាយកស្ស បដិស្សុត្វា សាណភារំ ពន្ធិ [ម. ពន្ធិត្វា។] ។ តេ ឧភោ សាណភារំ អាទាយ យេន អញ្ញតរំ គាមបជ្ជំ [ឱ. គាមបទ្ទនំ។] តេនុបសង្កមឹសុ តត្ថ អទ្ទសំសុ បហូតំ សាណសុត្តំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា សហាយកោ សហាយកំ អាមន្តេសិ យស្ស ខោ សម្ម អត្ថាយ ឥច្ឆេយ្យាម សាណំ ឥទំ បហូតំ សាណសុត្តំ ឆឌ្ឌិតំ តេនហិ សម្ម ត្វញ្ច សាណភារំ ឆឌ្ឌេហិ អហញ្ច សាណភារំ ឆឌ្ឌេស្សាមិ ឧភោ សាណសុត្តភារំ អាទាយ គមិស្សាមាតិ។ អយំ ខោ មេ សម្ម សាណភារោ ទុរាគតោ ច [ឱ.ម. ទុរាភតោ ច។] សុសន្នទ្ធោ ច អលំ មេ ត្វំ បជានាហីតិ។ អថខោ សោ សហាយកោ សាណភារំ ឆឌ្ឌេត្វា សាណសុត្តភារំ អាទិយិ។ តេ យេន អញ្ញតរំ គាមបជ្ជំ តេនុបសង្កមឹសុ តត្ថ អទ្ទសំសុ បហូតា សាណិយោ ឆឌ្ឌិតា។ ទិស្វា សហាយកោ សហាយកំ អាមន្តេសិ យស្ស ខោ  សម្ម អត្ថាយ ឥច្ឆេយ្យាម សាណំ វា សាណសុត្តំ វា ឥមា បហូតា សាណិយោ ឆឌ្ឌិតា តេនហិ សម្ម ត្វញ្ច សាណភារំ ឆឌ្ឌេហិ អហញ្ច សាណសុត្តភារំ ឆឌ្ឌេស្សាមិ ឧភោ សាណិភារំ អាទាយ គមិស្សាមាតិ។ អយំ ខោ មេ សម្ម សាណភារោ ទុរាគតោ ច សុសន្នទ្ធោ ច អលំ មេ ត្វំ បជានាហីតិ។ អថខោ សោ សហាយកោ សាណសុត្តភារំ ឆឌ្ឌេត្វា សាណភារំ អាទិយិ។ តេ យេន អញ្ញតរំ គាមបជ្ជំ តេនុបសង្កមឹសុ តត្ថ អទ្ទសំសុ បហូតំ ខោមំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ ខោមសុត្តំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ ខោមទុស្សំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ កប្បាសំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ កប្បាសិកសុត្តំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ កប្បាសិកទុស្សំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ អយសំ [ឱ.ម. អយំ។] ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ លោហំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ តិបុំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ សិសំ [ឱ.ម. សីសំ។] ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ សជ្ឈុំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា បហូតំ សុវណ្ណំ ឆឌ្ឌិតំ។ ទិស្វា សហាយកោ សហាយកំ អាមន្តេសិ យស្ស ខោ សម្ម អត្ថាយ ឥច្ឆេយ្យាម សាណំ វា សាណសុត្តំ វា សាណិយោ វា ខោមំ វា ខោមសុត្តំ វា ខោមទុស្សំ វា កប្បាសំ វា កប្បាសិកសុត្តំ វា កប្បាសិកទុស្សំ វា អយសំ វា លោហំ វា តិបុំ វា សិសំ វា សជ្ឈុំ វា ឥទំ បហូតំ សុវណ្ណំ ឆឌ្ឌិតំ តេនហិ សម្ម ត្វញ្ច សាណភារំ ឆឌ្ឌេហិ អហញ្ច សជ្ឈុភារំ ឆឌ្ឌេស្សាមិ ឧភោ សុវណ្ណភារំ អាទាយ គមិស្សាមាតិ អយំ ខោ មេ សម្ម សាណភារោ ទុរាគតោ ច សុសន្នទ្ធោ ច អលំ មេ ត្វំ បជានាហីតិ។ អថខោ សោ [១] សហាយកោ សជ្ឈុភារំ ឆឌ្ឌេត្វា សុវណ្ណភារំ អាទិយិ។ តេ យេន សកោ គាមោ តេនុបសង្កមឹសុ។ តត្ថ យោ សោ សហាយកោ សាណភារំ អាទាយ អគមាសិ តស្ស នេវ មាតាបិតរោ អភិនន្ទឹសុ ន បុត្តទារា អភិនន្ទឹសុ ន មិត្តាមច្ចា អភិនន្ទឹសុ ន ច តតោនិទានំ សុខំ សោមនស្សំ អធិគច្ឆិ។ យោ បន សោ សហាយកោ សុវណ្ណភារំ អាទាយ អគមាសិ តស្ស មាតាបិតរោ [ម. មាតាបិតរោបិ។] អភិនន្ទឹសុ បុត្តទារាបិ អភិនន្ទឹសុ មិត្តាមច្ចាបិ អភិនន្ទឹសុ តតោនិទានញ្ច សុខំ សោមនស្សំ អធិគច្ឆិ។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ សាណភារិកូបមោ មញ្ញេ បដិភាសិ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ បដិនិស្សជ្ជេតំ រាជញ្ញ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ មា តេ អហោសិ ទីឃរត្តំ អហិតាយ ទុក្ខាយាតិ។

[១៦៦] បុរិមេន ចាហំ [ឱ. បុរិមេនេវាហំ។ ម. បុរិមេនវ អហំ។] ឱបម្មេន ភោតោ កស្សបស្ស អត្តមនោ អភិរទ្ធោ អបិចាហំ ឥមានិ វិចិត្រានិ បញ្ហាបដិភាណានិ [ឱ. បញ្ហប្បដិភានានិ។] សោតុកាមោ ឯវាហំ ភវន្តំ កស្សបំ បច្ចនិកំ កាតព្វំ អវមញ្ញិស្សំ [ឱ. បច្ចនីកាតព្វំ អមញ្ញិស្សំ។ ម. បច្ចនីកំ កាតព្វំ អមញ្ញិស្សំ។] អភិក្កន្តំ ភោ កស្សប អភិក្កន្តំ ភោ កស្សប សេយ្យថាបិ ភោ កស្សប និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខិន្តីតិ ឯវមេវ ភោតា កស្សបេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភោ កស្សប [ឱ.ម. កស្សប តំ។] ភគវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ [ឱ. ឧបាសកម្មំ។] ភវំ កស្សបោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតំ ឥច្ឆាមិ ចាហំ ភោ កស្សប មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុសាសតុ មំ ភវំ កស្សបោ យំ មម អស្ស [ឱ. មមំ អស្ស។ ម. មមស្ស។] ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ យថារូបេ ខោ រាជញ្ញ យញ្ញេ គាវោ វា ហញ្ញន្តិ អជេឡកា វា ហញ្ញន្តិ កុក្កុដសូករា វា ហញ្ញន្តិ វិវិធា វា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជន្តិ បដិគ្គាហកា ច ហោន្តិ មិច្ឆាទិដ្ឋី មិច្ឆាសង្កប្បា មិច្ឆាវាចា មិច្ឆាកម្មន្តា មិច្ឆាអាជីវា មិច្ឆាវាយាមា មិច្ឆាសតី មិច្ឆាសមាធី។ ឯវរូបោ ខោ រាជញ្ញ យញ្ញោ [ឱ. យញ្ញោ នាម។] ន មហប្ផលោ ហោតិ ន មហានិសំសោ ន មហាជុតិកោ ន មហាវិប្ផារោ។ សេយ្យថាបិ រាជញ្ញ កស្សកោ ពីជនង្គលំ អាទាយ វនំ បវិសេយ្យ សោ តត្ថ ទុក្ខេត្តេ ទុព្ភុម្មេ [ទុព្ភូមេតិ វា បាឋោ។] អវិហតខាណុកណ្ដកេ [ឱ. អវិហតខានុកេ។ ម. អវិហតខាណុកណ្ឌកេ។] ពីជានិ បតិដ្ឋាបេយ្យ ខណ្ឌានិ បូតីនិ វាតាតបហតានិ អសារទានិ អសុខសយិតានិ ទេវោ ច ន កាលេន កាលំ សម្មាធារំ អនុប្បវេច្ឆេយ្យ [ម. អនុប្បវច្ឆេយ្យ។] អបិ នុ តានិ ពីជានិ វុឌ្ឍឹ វិរុឡ្ហឹ [ឱ.ម. វិរូឡ្ហឹ។] វេបុល្លំ អាបជ្ជេយ្យុំ កស្សកោ វា វិបុលំ ផលំ [ឱ. វិបុលផលំ។] អធិគច្ឆេយ្យាតិ។ ន ឯវំ [ឱ. នោ ហិទំ។] ភោ កស្សប។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ យថារូបេ យញ្ញេ គាវោ វា ហញ្ញន្តិ អជេឡកា វា ហញ្ញន្តិ កុក្កុដសូករា វា ហញ្ញន្តិ វិវិធា វា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជន្តិ បដិគ្គាហកា ច ហោន្តិ មិច្ឆាទិដ្ឋី មិច្ឆាសង្កប្បា មិច្ឆាវាចា មិច្ឆាកម្មន្តា មិច្ឆាអាជីវា មិច្ឆាវាយាមា មិច្ឆាសតី មិច្ឆាសមាធី។ ឯវរូបោ ខោ  រាជញ្ញ យញ្ញោ ន មហប្ផលោ ហោតិ ន មហានិសំសោ ន មហាជុតិកោ ន មហាវិប្ផារោ។ យថារូបេ ច ខោ រាជញ្ញ យញ្ញេ នេវ គាវោ ហញ្ញន្តិ ន អជេឡកា ហញ្ញន្តិ ន កុក្កុដសូករា ហញ្ញន្តិ ន វិវិធា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជន្តិ បដិគ្គាហកា ច ហោន្តិ សម្មាទិដ្ឋី សម្មាសង្កប្បា សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តា សម្មាអាជីវា សម្មាវាយាមា សម្មាសតី សម្មាសមាធី។ ឯវរូបោ ខោ រាជញ្ញ យញ្ញោ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ មហាជុតិកោ មហាវិប្ផារោ។ សេយ្យថាបិ រាជញ្ញ កស្សកោ ពីជនង្គលំ អាទាយ វនំ បវិសេយ្យ សោ តត្ថ សុក្ខេត្តេ សុភុម្មេ សុវិហតខាណុកណ្ដកេ [ឱ. សុក្ខេត្តេ សុភូមេ សុវិហតខានុកេ។ ម… សុវិហតខាណុកណ្ឌកេ។] ពីជានិ បតិដ្ឋាបេយ្យ អខណ្ឌានិ អបូតីនិ អវាតាតបហតានិ សារទានិ សុខសយិតានិ ទេវោ ច កាលេន កាលំ សម្មាធារំ អនុប្បវេច្ឆេយ្យ អបិ នុ តានិ ពីជានិ វុទ្ធឹ វិរុឡ្ហឹ វេបុល្លំ អាបជ្ជេយ្យុំ កស្សកោ វា វិបុលំ ផលំ អធិគច្ឆេយ្យាតិ។ ឯវំ ភោ កស្សប។ ឯវមេវ ខោ រាជញ្ញ យថារូបេ យញ្ញេ នេវ គាវោ ហញ្ញន្តិ ន អជេឡកា ហញ្ញន្តិ ន កុក្កុដសូករា ហញ្ញន្តិ ន វិវិធា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជន្តិ បដិគ្គាហកា ច ហោន្តិ សម្មាទិដ្ឋី សម្មាសង្កប្បា សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តា សម្មាអាជីវា សម្មាវាយាមា សម្មាសតី សម្មាសមាធី។ ឯវរូបោ ខោ រាជញ្ញ យញ្ញោ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ មហាជុតិកោ មហាវិប្ផារោតិ។

[១៦៧] អថខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ ទានំ បដ្ឋបេសិ សមណព្រាហ្មណកបណទ្ធិកវណិព្វកយាចកានំ។ តស្មឹ ខោ បន ទានេ ឯវរូបំ ភោជនំ ទីយតិ កាណាជិកំ [កណាជកន្តិ វា បាឋោ។] ពិលង្គទុតិយំ ចោរកានិ [ឱ. ថេរកានិ។ ម. ធោរកានិ។] ច វត្ថានិ គុឡវាលកានិ។ តស្មឹ ខោ បន ទានេ ឧត្តរោ នាម មាណវោ វាវដោ [ឱ. វ្យាវដោ។] អហោសិ។ សោ ទានំ ទត្វា ឯវមនុទ្ទិសតិ ឥមិនា [ម. ឥមិនាហំ។] ទានេន បាយាសឹ រាជញ្ញមេវ [ឱ. បាយាសិរាជញ្ញមេវ។] ឥមស្មឹ លោកេ សមាគច្ឆឹ [ឱ. សមាគញ្ឆឹ។] មា បរស្មិន្តិ។ អស្សោសិ ខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ ឧត្តរោ កិរ មាណវោ ទានំ ទត្វា ឯវមនុទ្ទិសតិ ឥមិនា  ទានេន បាយាសឹ រាជញ្ញមេវ ឥមស្មឹ លោកេ សមាគច្ឆឹ មា បរស្មិន្តិ។ អថខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ ឧត្តរំ មាណវំ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច សច្ចំ កិរ ត្វំ តាត ឧត្តរ ទានំ ទត្វា ឯវមនុទ្ទិសសិ ឥមិនា ទានេន បាយាសឹ រាជញ្ញមេវ ឥមស្មឹ លោកេ សមាគច្ឆឹ មា បរស្មិន្តិ។ ឯវំ ភោ [ឱ. ឯវំ ភោត។]។ កស្មា [ឱ. កិស្ស។] បន ត្វំ តាត ឧត្តរ ទានំ ទត្វា ឯវមនុទ្ទិសសិ ឥមិនា ទានេន។បេ។ មា បរស្មិន្តិ ននុ មយំ តាត ឧត្តរ បុញ្ញត្ថិកា ទានស្សេវ ផលំ បាដិកង្ខិនោតិ។ ភោតោ ខោ [ឱ. ខោ បន។] ទានេ ឯវរូបំ ភោជនំ ទីយតិ កាណាជកំ ពិលង្គទុតិយំ ភវំ បាទាបិ ន ឥច្ឆេយ្យ សម្ផុសិតុំ [ឱ. ធុបិតុំ។ ម. សំផុសិតុំ។] កុតោ ភុញ្ជិតុំ ចោរកានិ ច វត្ថានិ គុឡវាលកានិ [ឱ. គូឡវាលកានិ យានិ។ ម. គុឡគាលកានិ យានិ។] ភវំ បាទាបិ ន ឥច្ឆេយ្យ សម្ផុសិតុំ កុតោ បរិទហិតុំ ភវំ ខោ បនម្ហាកំ [ឱ. បនស្មាកំ។] បិយោ មនាបោ កថំ មយំ បិយំ មនាបំ អមនាបេន សំយោជេមាតិ។ តេនហិ ត្វំ តាត ឧត្តរ យាទិសាហំ ភោជនំ ភុញ្ជាមិ តាទិសំ ភោជនំ បដ្ឋបេហិ យាទិសានិ ចាហំ វត្ថានិ បរិទហាមិ តាទិសានិ ច វត្ថានិ បដ្ឋបេហីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ឧត្តរោ មាណវោ បាយាសិរាជញ្ញស្ស [បាយាសិស្ស រាជញ្ញស្សាតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] បដិស្សុត្វា យាទិសំ ភោជនំ បាយាសិ រាជញ្ញោ ភុញ្ជតិ តាទិសំ ភោជនំ បដ្ឋបេសិ យាទិសានិ ច វត្ថានិ បាយាសិ រាជញ្ញោ បរិទហតិ តាទិសានិ ច វត្ថានិ បដ្ឋបេសិ។ អថខោ បាយាសិ រាជញ្ញោ អសក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា អសហត្ថា ទានំ ទត្វា អចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបជ្ជិ សុញ្ញំ សេរីសកវិមានំ [ឱ. សេរីសកំ វិមានំ។]។ យោ បនេតស្ស [ឱ.ម. យោ បន តស្ស។] ទានេ វាវដោ អហោសិ ឧត្តរោ នាម មាណវោ សោ សក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា សហត្ថា ទានំ ទត្វា ចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិ ទេវានំ តាវត្តិសានំ សហព្យតំ។

[១៦៨] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា គវម្បតិ [ម. គវិបតិ។] អភិក្ខណំ សុញ្ញំ សេរីសកវិមានំ ទិវាវិហារំ គច្ឆតិ។ អថខោ បាយាសិទេវបុត្តោ យេនាយស្មា គវម្បតិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ គវម្បតឹ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតំ ខោ បាយាសិទេវបុត្តំ អាយស្មា គវម្បតិ ឯតទវោច កោសិ ត្វំ អាវុសោតិ។ អហំ ភន្តេ បាយាសិ រាជញ្ញោតិ។ ននុ ត្វំ អាវុសោ ឯវំទិដ្ឋិកោ អហោសិ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ។ សច្ចាហំ ភន្តេ ឯវំទិដ្ឋិកោ អហោសឹ ឥតិបិ នត្ថិ បរោ លោកោ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សុកតទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោតិ អបិចាហំ អយ្យេន កុមារកស្សបេន ឯតស្មា បាបកា ទិដ្ឋិគតា វិវេចិតោតិ។ យោ បន តេ អាវុសោ ទានេ វាវដោ អហោសិ ឧត្តរោ នាម មាណវោ សោ កុហឹ ឧបបន្នោតិ។ យោ មេ ភន្តេ ទានេ វាវដោ អហោសិ ឧត្តរោ នាម មាណវោ សោ សក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា សហត្ថា ទានំ ទត្វា ចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតំ អហំ បន ភន្តេ អសក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា អសហត្ថា ទានំ ទត្វា អចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបន្នោ សុញ្ញំ សេរីសកវិមានំ តេនហិ ភន្តេ គវម្បតិ មនុស្សលោកំ គន្ត្វា ឯវមារោចេហិ  សក្កច្ចំ ទានំ ទេថ សហត្ថា ទានំ ទេថ ចិត្តិកតំ ទានំ ទេថ អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទេថ បាយាសិ រាជញ្ញោ អសក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា អសហត្ថា ទានំ ទត្វា អចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបន្នោ សុញ្ញំ សេរីសកវិមានំ យោ បន តស្ស ទានេ វាវដោ អហោសិ ឧត្តរោ នាម មាណវោ សោ សក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា សហត្ថា ទានំ ទត្វា ចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតន្តិ។ អថខោ អាយស្មា គវម្បតិ មនុស្សលោកំ អាគន្ត្វា ឯវមារោចេសិ សក្កច្ចំ ទានំ ទេថ សហត្ថា ទានំ ទេថ ចិត្តិកតំ ទានំ ទេថ អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទេថ បាយាសិ រាជញ្ញោ អសក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា អសហត្ថា ទានំ ទត្វា អចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សហព្យតំ ឧបបន្នោ សុញ្ញំ សេរីសកវិមានំ យោ បន តស្ស ទានេ វាវដោ អហោសិ ឧត្តរោ នាម មាណវោ សោ សក្កច្ចំ ទានំ ទត្វា សហត្ថា ទានំ ទត្វា ចិត្តិកតំ ទានំ ទត្វា អនបវិដ្ឋំ ទានំ ទត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នោ ទេវានំ តាវត្តឹសានំ សហព្យតន្តិ។

បាយាសិរាជញ្ញសុត្តំ ទសមំ និដ្ឋិតំ [ឱ. បាយាសិសុត្តន្តំ និដ្ឋិតំ។ មហាវគ្គោ។ ម. បាយាសិសុត្តន្តំ ទសមំ។]។

តស្សុទ្ទានំ [ឱ.ម. តស្សុទ្ទានន្តិ ន ទិស្សតិ។]

អបទានំ និទានញ្ច [ម. មហាបទាននិទានំ។]

និព្វានញ្ច សុទស្សនំ

ជនវសភគោវិន្ទំ

សមយំ សក្កបញ្ហកំ [ឱ. សក្កមេវ ច។]

សតិបដ្ឋានបាយាសិ

មហាវគ្គោតិ វុច្ចតីតិ [ឱ. សតិបដ្ឋានបាយាសិ មហាវគ្គស្ស សង្គហោ។ ម. មហាសតិបដ្ឋានញ្ច បាយាសិ ទសមំ ភវេ។]។

ចប់ ភាគ១៧។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil