ទីឃនិកាយ តតិយភាគ បាលី

ភាគទី១៦

មហាវគ្គោ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

មហាបទានសុត្តំ បឋមំ

[១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា សាវត្ថិយំ​ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្សារាមេ ករេរិកុដិកាយំ។ អថខោ សម្ពហុលានំ ភិក្ខូនំ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តានំ ករេរិមណ្ឌលមាឡេ សន្និសិន្នានំ សន្និបតិតានំ បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តា ធម្មី កថា ឧទបាទិ ឥតិបិ [១.២. ឱ. បិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បុព្វេនិវាសោ ឥតិបិ [២] បុព្វេនិវាសោតិ។ អស្សោសិ ខោ ភគវា ទិព្វាយ សោតធាតុយា វិសុទ្ធាយ អតិក្កន្តមានុសិកាយ តេសំ ភិក្ខូនំ ឥមំ កថាសល្លាបំ។ អថខោ ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា យេន ករេរិមណ្ឌលមាឡោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កាយ នុត្ថ ភិក្ខវេ ឯតរហិ កថាយ សន្និសិន្នា កា ច បន វោ អន្តរាកថា វិប្បកតាតិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ ឥធ ភន្តេ អម្ហាកំ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តានំ ករេរិមណ្ឌលមាឡេ សន្និសិន្នានំ សន្និបតិតានំ បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តា ធម្មី កថា ឧទបាទិ ឥតិបិ បុព្វេនិវាសោ ឥតិបិ បុព្វេនិវាសោតិ អយំ ខោ នោ ភន្តេ អន្តរាកថា វិប្បកតា អថ ភគវា អនុប្បត្តោតិ។ ឥច្ឆេយ្យាថ នោ តុម្ហេ ភិក្ខវេ បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តំ ធម្មឹ កថំ សោតុន្តិ។ ឯតស្ស ភគវា កាលោ ឯតស្ស សុគត កាលោ យំ ភគវា បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តំ ធម្មឹ កថំ ករេយ្យ ភគវតោ វចនំ [ឱ.ម. វចនន្តិ ន ទិស្សតិ។] សុត្វា ភិក្ខូ ធារេស្សន្តីតិ។ តេនហិ ភិក្ខវេ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច ឥតោ សោ ភិក្ខវេ ឯកនវុតោ កប្បោ [ម. ឯកនវុតិកប្បេ។] យំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ ឥតោ សោ ភិក្ខវេ ឯកត្តឹសោ កប្បោ [ម. ឯកត្តឹសេ កប្បេ។] យំ សិខី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ឯកត្តឹសេ កប្បេ វេស្សភូ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ភទ្ទកប្បេ កកុសន្ធោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ភទ្ទកប្បេ កោនាគមនោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ឧទ្ទកប្បេ កស្សបោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ភទ្ទកប្បេ អហំ ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧប្បន្នោ។

[២] វិបស្សី​ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ។ សិខី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ។ វេស្សភូ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ។ កកុសន្ធោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រាហ្មណោ ជាតិយា អហោសិ ព្រាហ្មណកុលេ ឧទបាទិ។ កោនាគមនោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រាហ្មណោ ជាតិយា អហោសិ ព្រាហ្មណកុលេ ឧទបាទិ។ កស្សបោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រាហ្មណោ ជាតិយា អហោសិ ព្រាហ្មណកុលេ ឧទបាទិ។ អហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសឹ ខត្តិយកុលេ ឧប្បន្នោ។

[៣] វិបស្សី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ។ សិខី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ។ វេស្សភូ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ។ កកុសន្ធោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កស្សបោ គោត្តេន អហោសិ។ កោនាគមនោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កស្សបោ គោត្តេន អហោសិ។ កស្សបោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កស្សបោ គោត្តេន អហោសិ។ អហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ គោតមោ គោត្តេន អហោសឹ [ឱ. អហោសិន្តិ ន ទិស្សតិ]។

[៤] វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសីតិវស្សសហស្សានិ [ឱ. អសិតឹ វស្សសហស្សានិ។] អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សត្តតិវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សដ្ឋីវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ចត្តាឡីសវស្សសហស្សានិ [ឱ. ចត្តារីសំ វស្សសហស្សានិ។] អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តឹសវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស វីសតិវស្សសហស្សានិ [ឱ. វីសតឹ វស្សសហស្សានិ។] អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ អប្បកំ អាយុប្បមាណំ បរិត្តំ លហុកំ យោ ចិរំ ជីវតិ សោ វស្សសតំ អប្បំ វា ភិយ្យោ។

[៥] វិបស្សី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បាដលិយា មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ សិខី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បុណ្ឌរីកស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ វេស្សភូ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ សាលស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ កកុសន្ធោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ សិរីសស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ កោនាគមនោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ឧទុម្ពរស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ កស្សបោ ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ និគ្រោធស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ អហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អស្សត្ថស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។

[៦] វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ខណ្ឌតិស្សំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អភិភូសម្ភវំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សោនុត្តរំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស វិធូរសញ្ជីវំ [ម. វិធូរសំជីវំ។] នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ភិយ្យោសុត្តរំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តិស្សភារទ្វាជំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ សារីបុត្តមោគ្គល្លានំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។

[៧] វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុ​សហស្សានិ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុសហស្សានិ [ឱ. អសីតឹ ភិក្ខុសហស្សានិ។] ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សត្តតិភិក្ខុសហស្សានិ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេយំយេវ ខីណាសវានំ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុសហស្សានិ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សត្តតិភិក្ខុសហស្សានិ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សដ្ឋីភិក្ខុសហស្សានិ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ចត្តាឡីសភិក្ខុសហស្សានិ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ តឹសភិក្ខុសហស្សានិ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ វីសតិភិក្ខុសហស្សានិ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ ឯតរហំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អឌ្ឍតេឡសានិ [ម. អឌ្ឍតេលសានិ។] ភិក្ខុសតានិ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។

[៨] វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសោកោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ខេមង្ករោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឧបសន្តោ [ឱ. ឧបសន្នកោ។] នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស វុឌ្ឍិជោ [ឱ.ម. ពុទ្ធិជោ។] នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សោត្ថិជោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សព្វមិត្តោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ អានន្ទោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ [ឱ. អហោសីតិ ន ទិស្សតិ។] អគ្គុបដ្ឋាកោ។

[៩] វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ពន្ធុមា នាម រាជា បិតា អហោសិ ពន្ធុមតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ពន្ធុមតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ សិខិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អរុណោ នាម រាជា បិតា អហោសិ បភាវតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី អរុណស្ស រញ្ញោ អរុណវតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ វេស្សភុស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សុប្បតីតោ នាម រាជា បិតា អហោសិ យសវតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី សុប្បតីតស្ស រញ្ញោ អនោមំ នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ កកុសន្ធស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អគ្គិទត្តោ នាម ព្រាហ្មណោ បិតា អហោសិ វិសាខា នាម ព្រាហ្មណី មាតា អហោសិ ជនេត្តី។ តេន ខោ បន ភិក្ខវេ សមយេន ខេមោ នាម រាជា អហោសិ ខេមស្ស រញ្ញោ ខេមវតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ កោនាគមនស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស យញ្ញទត្តោ នាម ព្រាហ្មណោ បិតា អហោសិ ឧត្តរា នាម ព្រាហ្មណី មាតា អហោសិ ជនេត្តី។ តេន ខោ បន ភិក្ខវេ សមយេន សោភោ នាម រាជា អហោសិ សោភស្ស រញ្ញោ សោភវតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ កស្សបស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ព្រហ្មទត្តោ នាម ព្រាហ្មណោ បិតា អហោសិ ធនវតី នាម ព្រាហ្មណី មាតា អហោសិ ជនេត្តី។ តេន ខោ បន ភិក្ខវេ សមយេន កឹកី [ឱ.ម. កិកី។] នាម រាជា អហោសិ កឹកិស្ស រញ្ញោ ពារាណសី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។ មយ្ហំ ភិក្ខវេ ឯតរហិ សុទ្ធោទនោ នាម រាជា បិតា អហោសិ មាយា នាម [ឱ. នាមាតិ ន ទិស្សតិ។] ទេវី មាតា អហោសិ [ឱ.ម. អហោសីតិ ន ទិស្សតិ។] ជនេត្តី កបិលវត្ថុំ [ឱ.ម. កបិលវត្ថុ។] នាម នគរំ រាជធានី អហោសីតិ [ឱ.ម. អហោសីតិ ន ទិស្សតិ។]។ ឥទមវោច ភគវា ឥទំ វត្វាន សុគតោ ឧដ្ឋាយាសនា វិហារំ បាវិសិ។

[១០] អថខោ តេសំ ភក្ខូនំ អចិរប្បក្កន្តស្ស ភគវតោ អយមន្តរាកថា ឧទបាទិ អច្ឆរិយំ អាវុសោ អព្ភូតំ អាវុសោ តថាគតស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា យត្រ ហិ នាម តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចោ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរិស្សតិ នាមតោបិ អនុស្សរិស្សតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរិស្សតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរិស្សតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរិស្សតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរិស្សតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំគោត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំសីលា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំធម្មោ តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំបញ្ញា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំវិហារី តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ [ឱ.ម. ឯវំនាមា ឯវំគោត្តា ឯវំសីលា ឯវំធម្មា ឯវំបញ្ញា ឯវំវិហារី ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិតីតិ ទិស្សតិ។]។ កឹ នុ ខោ អាវុសោ តថាគតស្សេវ នុ ខោ ឯសា ធម្មធាតុ សុប្បដិវិទ្ធា យស្សា ធម្មធាតុយា សុប្បដិវិទ្ធត្តា តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចោ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។ ឯវំគោត្តា។ ឯវំសីលា។ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ ឧទាហុ ទេវតា តថាគតស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ យេន តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។ ឯវំគោត្តា។ ឯវំសីលា។ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ អយញ្ច ហិ តេសំ ភិក្ខូនំ អន្តរាកថា វិប្បកតា ហោតិ។

[១១] អថខោ ភគវា សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ យេន ករេរិមណ្ឌលមាឡោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កាយ នុត្ថ ភិក្ខវេ ឯតរហិ កថាយ សន្និសិន្នា កា ច បន វោ អន្តរាកថា វិប្បកតាតិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ ឥធ ភន្តេ អម្ហាកំ អចិរប្បក្កន្តស្ស ភគវតោ អយមន្តរាកថា ឧទបាទិ អច្ឆរិយំ អាវុសោ អព្ភូតំ អាវុសោ តថាគតស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា យត្រ ហិ នាម តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរិស្សតិ នាមតោបិ អនុស្សរិស្សតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរិស្សតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរិស្សតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរិស្សតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរិស្សតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ។បេ។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ កឹ នុ ខោ អាវុសោ តថាគតស្សេវ នុ ខោ ឯសា ធម្មធាតុ សុប្បដិវិទ្ធា យស្សា ធម្មធាតុយា សុប្បដិវិទ្ធត្តា តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។ ឯវំគោត្តា។ ឯវំសីលា។ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ ឧទាហុ ទេវតា តថាគតស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ យេន តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ។បេ។ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។បេ។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ អយំ ខោ នោ ភន្តេ អន្តរាកថា វិប្បកតា [ម. ហោតីតិ ទិស្សតិ។] អថ ភគវា អនុប្បត្តោតិ។ តថាគតស្សេវេសា ភិក្ខវេ ធម្មធាតុ សុប្បដិវិទ្ធា យស្សា ធម្មធាតុយា សុប្បដិវិទ្ធត្តា តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។បេ។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ ទេវតាបិ តថាគតស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ យេន តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ។បេ។ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។បេ។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ ឥច្ឆេយ្យាថ នោ តុម្ហេ ភិក្ខវេ ភិយ្យោសោ មត្តាយ បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តំ ធម្មឹ កថំ សោតុន្តិ។ ឯតស្ស ភគវា កាលោ ឯតស្ស សុគត កាលោ យំ ភគវា ភិយ្យោសោ មត្តាយ បុព្វេនិវាសប្បដិសំយុត្តំ ធម្មឹ កថំ ករេយ្យ ភគវតោ សុត្វា ភិក្ខូ ធារេស្សន្តីតិ។ តេនហិ ភិក្ខវេ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច ឥតោ សោ ភិក្ខវេ ឯកនវុតោ កប្បោ [ម. ឯកនវុតិកប្បេ។] យំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ វិបស្សី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ។ វិបស្សី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសីតិវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ។ វិបស្សី ភិក្ខវេ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បាដលិយា មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ខណ្ឌតិស្សំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុសហស្សានិ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសោកោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ។ វិបស្សិស្ស ភិក្ខវេ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ពន្ធុមា នាម រាជា បិតា អហោសិ ពន្ធុមតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ពន្ធុមតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ។

[១២] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ពោធិសត្តោ តុសិតា កាយា ចវិត្វា សតោ សម្បជានោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កមិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៣] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ តុសិតា កាយា ចវិត្វា មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កមតិ។ អថ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ អប្បមាណោ ឧឡារោ ឱភាសោ លោកេ [ឱ.ម. លោកេតិ ន ទិស្សតិ។] បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ [ឱ. អតិក្កម្ម។] ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ យាបិ តា លោកន្តរិកា អឃា អសំវុតា អន្ធការតិមិសា យត្ថបិមេ ចន្ទិមសុរិយា ឯវំមហិទ្ធិកា ឯវំមហានុភាវោ អាភាយ នានុភោន្តិ តត្ថបិ អប្បមាណោ ឧឡារោ ឱភាសោ បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ យេបិ តត្ថ សត្តា ឧបបន្នា តេបិ តេនោភាសេន អញ្ញមញ្ញំ សញ្ជានន្តិ អញ្ញេបិ កិរ ភោ សន្តិ សត្តា ឥធុបបន្នាតិ។ អយញ្ច ទសសហស្សី លោកធាតុ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធេតិ [ឱ.ម. សម្បវេធតិ។] អប្បមាណោ ច ឧឡារោ ឱភាសោ លោកេ បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៤] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ ចត្តារោ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តររេ នន្តិ ទិស្សតិ។] ទេវបុត្តា ចាតុទ្ទិសំ រក្ខាយ ឧបគច្ឆន្តិ មា នំ [ឱ. តំ។] ពោធិសត្តំ វា ពោធិសត្តមាតរំ វា មនុស្សោ វា អមនុស្សោ វា កោចិ វិហេឋេសីតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៥] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ បកតិយា សីលវតី ពោធិសត្តមាតា ហោតិ វិរតា បាណាតិបាតា វិរតា អទិន្នាទានា វិរតា កាមេសុ មិច្ឆាចារា វិរតា មុសាវាទា វិរតា សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៦] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ ន ពោធិសត្តមាតុ បុរិសេសុ មានសំ ឧប្បជ្ជតិ កាមគុណូបសំហិតំ អនតិក្កមនិយា វ ពោធិសត្តមាតា ហោតិ កេនចិ បុរិសេន រត្តចិត្តេន។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៧] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ លាភិនី ពោធិសត្តមាតា ហោតិ បញ្ចន្នំ កាមគុណានំ។ សា បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតា សមង្គិភូតា បរិចារេតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៨] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ ន ពោធិសត្តមាតុ កោចិទេវ អាពាធោ ឧប្បជ្ជតិ សុខិនី ពោធិសត្តមាតា ហោតិ អកិលន្តកាយា ពោធិសត្តញ្ច ពោធិសត្តមាតា តិរោកុច្ឆិគតំ បស្សតិ សព្វង្គប្បច្ចង្គំ អហីនិន្ទ្រិយំ [ឱ. អភិនិន្ទ្រិយំ]។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្សសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រស្ស [ម. តត្រ យំ។] សុត្តំ អាវុតំ នីលំ វា បីតំ វា លោហិតកំ [ឱ. លោហិតំ។] វា ឱទាតំ វា បណ្ឌុសុត្តំ វា តមេនំ ចក្ខុមា បុរិសោ ហត្ថេសុ [ឱ. ហត្ថេ។] ករិត្វា បច្ចវេក្ខេយ្យ អយំ ខោ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រស្ស [ឱ.ម. តត្រិទំ។] សុត្តំ អាវុតំ នីលំ វា បីតំ វា លោហិតកំ វា ឱទាតំ វា បណ្ឌុសុត្តំ វា [ឱ.ម. វាតិ។] ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆឹ ឱក្កន្តោ ហោតិ ន ពោធិសត្តមាតុ កោចិទេវ អាពាធោ ឧប្បជ្ជតិ សុខិនី ពោធិសត្តមាតា ហោតិ អកិលន្តកាយា ពោធិសត្តញ្ច ពោធិសត្តមាតា តិរោកុច្ឆិគតំ បស្សតិ សព្វង្គប្បច្ចង្គំ អហីនិន្ទ្រិយំ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[១៩] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ សត្តាហជាតេ ពោធិសត្តេ ពោធិសត្តមាតា កាលំ ករោតិ តុសិតំ កាយំ ឧបបជ្ជតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២០] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យថា រញ្ញា ឥត្ថិកា នវ វា ទស វា មាសេ គព្ភំ កុច្ឆិនា បរិហរិត្វា វិជាយន្តិ ន ហេវំ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ ពោធិសត្តន្តិ ទិស្សតិ។] ពោធិសត្តមាតា វិជាយតិ។ ទសេវ មាសានិ ពោធិសត្តំ ពោធិសត្តមាតា កុច្ឆិនា បរិហរិត្វា វិជាយតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២១] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យថា អញ្ញា ឥត្ថិកា និសិន្នា វា និបន្នា វា វិជាយន្តិ ន ហេវំ ពោធិសត្តំ ពោធិសត្តមាតា វិជាយតិ ឋិតា ច [ឱ.ម. វ។] ពោធិសត្តំ ពោធិសត្តមាតា វិជាយតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២២] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ ទេវា បឋមំ បដិគ្គណ្ហន្តិ បច្ឆា មនុស្សា។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២៣] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ អប្បត្តោ ច [ឱ.ម. វ។] ពោធិសត្តោ បឋវឹ ហោតិ ចត្តារោ នំ ទេវបុត្តា បដិគ្គហេត្វា មាតុ បុរតោ ឋបេន្តិ អត្តមនា ទេវិ ហោហិ មហេសក្ខោ តេ បុត្តោ ឧប្បន្នោតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២៤] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ វិសទោ វ និក្ខមតិ អមក្ខិតោ ឧទ្ទេន អមក្ខិតោ សេម្ហេន អមក្ខិតោ រុហិរេន អមក្ខិតោ កេនចិ អសុចិនា សុទ្ធោ វិសុទ្ធោ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ មណិរតនំ កាសិកេ វត្ថេ និក្ខិត្តំ នេវ មណិរតនំ កាសិកំ វត្ថំ មក្ខេតិ នបិ កាសិកំ វត្ថំ មណិរតនំ មក្ខេតិ តំ កិស្ស ហេតុ ឧភិន្នំ សុទ្ធត្តា ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ វិសទោ វ និក្ខមតិ អមក្ខិតោ ឧទ្ទេន អមក្ខិតោ សេម្ហេន អមក្ខិតោ រុហិរេន អមក្ខិតោ កេនចិ អសុចិនា សុទ្ធោ វិសុទ្ធោ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២៥] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ ទ្វេ ឧទកស្ស ធារា អន្តលិក្ខា បាតុភវន្តិ ឯកា សីតស្ស ឯកា ឧណ្ហស្ស យេន ពោធិសត្តស្ស ឧទកកិច្ចំ ករោន្តិ មាតុ ច។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២៦] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ សម្បតិជាតោ ពោធិសត្តោ សមេហិ បាទេហិ បតិដ្ឋហិត្វា ឧត្តរេនាភិមុខោ [ឱ. ឧត្តរាភិមុខោ។] សត្តបទវីតិហារេន គច្ឆតិ សេតម្ហិ ឆត្តេ អនុធារិយមានេ [ឱ. អនុហីរមានេ។] សព្វា ច ទិសា អនុវិលោកេតិ [ឱ. វិលោកេតិ។] អាសភិញ្ច វាសំ ភាសតិ អគ្គោហមស្មិ លោកស្ស ជេដ្ឋោហមស្មិ លោកស្ស សេដ្ឋោហមស្មិ លោកស្ស អយមន្តិមា មេ [ឱ.ម. មេតិ ន ទិស្សតិ។] ជាតិ នត្ថិទានិ បុនព្ភវោតិ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[៤៧] ធម្មតា ឯសា ភិក្ខវេ យទា ពោធិសត្តោ មាតុ កុច្ឆិស្មា និក្ខមតិ អថ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ អប្បមាណោ ឧឡារោ ឱភាសោ បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ យាបិ តា លោកន្តរិកា អឃា អសំវុតា អន្ធការតិមិសា យត្ថបិមេ ចន្ទិមសុរិយា ឯវំមហិទ្ធិកា ឯវំមហានុភាវោ អភាយ នានុភោន្តិ តត្ថបិ អប្បមាណោ ឧឡារោ ឱភាសោ បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ យេបិ តត្ថ សត្តា ឧបបន្នា តេបិ តេនោភាសេន អញ្ញមញ្ញំ សញ្ជានន្តិ អញ្ញេបិ កិរ ភោ សន្តិ សត្តា ឥធុបបន្នាតិ។ អយញ្ច ទសសហស្សី លោកធាតុ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធេតិ អប្បមាណោ ច ឧឡារោ ឱភាសោ លោកេ បាតុភវតិ អតិក្កម្មេវ ទេវានំ ទេវានុភាវំ។ អយមេត្ថ ធម្មតា។

[២៨] ជាតេ ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សិម្ហិ កុមារេ ពន្ធុមតោ រញ្ញោ បដិវេទេសុំ បុត្តោ តេ ទេវ [ម. ទេវ តេ។] ជាតោ តំ ទេវោ បស្សតូតិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមារាជា វិបស្សឹ កុមារំ ទិស្វា នេមិត្តេ ព្រាហ្មណេ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច បស្សន្តុ ភោន្តោ នេមិត្តា ព្រាហ្មណា កុមារន្តិ។ អទ្ទសំសុ [ឱ. អទ្ទសាសុំ។] ខោ ភិក្ខវេ នំ [ឱ. នន្តិបទំ នត្ថិ។] នេមិត្តា ព្រាហ្មណា វិបស្សឹ កុមារំ ទិស្វា ពន្ធុមត្តំ [ឱ. ពន្ធុមំ។] រាជានំ ឯតទវោចុំ អត្តមនោ ទេវ ហោតិ មហេសក្ខោ តេ [ឱ. តេ ទេវ។] បុត្តោ ឧប្បន្នោ លាភា តេ មហារាជ សុលទ្ធន្តេ មហារាជ យស្ស តេ កុលេ ឯវរូបោ បុត្តោ ឧប្បន្នោ អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ សមន្នាគតោ​ យេហិ សមន្នាគតស្ស មហាបុរិសស្ស ទ្វេ វ [ឱ. វសទ្ទោ នត្ថិ។] គតិយោ ភវន្តិ អនញ្ញា សចេ អគារំ អជ្ឈាវសតិ រាជា ហោតិ ចក្កវត្តិ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តា សត្តរតនសមន្នាគតោ តស្សិមានិ សត្តរតនានិ ភវន្តិ សេយ្យថីទំ ចក្ករតនំ ហត្ថិរតនំ អស្សរតនំ មណិរតនំ ឥត្ថីរតនំ គហបតិរតនំ បរិនាយករតនមេវ សត្តមំ បរោសហស្សំ ខោ បនស្ស បុត្តា ភវន្តិ សូរា វីរង្គរូបា បរសេនប្បមទ្ទនា សោ ឥមំ បឋវឹ សាគរបរិយន្តំ អទណ្ឌេន អសត្ថេន ធម្មេន អភិវិជយ អជ្ឈាវសតិ សចេ ខោ បន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អរហំ ហោតិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ វិវជច្ឆទោ។ កតមេហិ ចាយំ ទេវ កុមារោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ សមន្នាគតោ យេហិ សមន្នាគតស្ស មហាបុរិសស្ស ទ្វេ វ គតិយោ ភវន្តិ អនញ្ញា បចេ អគារំ អជ្ឈាវសតិ រាជា ហោតិ ចក្កវត្តិ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ សត្តរតនសមន្នាគតោ តស្សិមានិ សត្តរតនានិ ភវន្តិ សេយ្យថីទំ ចក្ករតនំ។បេ។ អភិវិជយ អជ្ឈាវសតិ សចេ ខោ បន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អរហំ ហោតិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ វិវជច្ឆទោ។

[២៩] អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សុប្បតិដ្ឋិតបាទោ យំបាយំ ទេវ កុមារោ សុប្បតិដ្ឋិតមាទោ ឥទម្បិស្ស មហាបុរិសស្ស មហាបុរិសលក្ខណំ ភវតិ។

ឥមស្ស ទេវ កុមារស្ស ហេដ្ឋាបាទតលេសុ ចក្កានិ ជាតានិ សហស្សារានិ សនេមិកានិ សនាភិកានិ សព្វាការបរិបូរានិ យំបិ ទេវ ឥមស្ស កុមារស្ស ហេដ្ឋាបាទតលេសុ ចក្កានិ ជាតានិ សហស្សារានិ សនេមិកានិ សនាភិកានិ សព្វាការបរិបូរានិ ឥទម្បិស្ស មហាបុរិសស្ស មហាបុរិសលក្ខណំ ភវតិ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ អាយតបណ្ហិ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ទីឃង្គុលី។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ មុទុតលុនហត្ថបាទោ [មុទុតលនបាទោតិបិ បាឋោ។ ឱ. មុទុតលុណហត្ថបាទោ។]។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ជាលហត្ថបាទោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឧស្សង្ខបាទោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឯណិជង្ឃោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឋិតកោ វ អនោនមន្តោ ឧភោហិ បាណិតលេហិ ជន្នុកានិ បរិមសតិ [ម. បរាមសតិ។] បរិមជ្ជតិ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ កោសោហិតវត្ថគុយ្ហោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សុវណ្ណវណ្ណោ កាញ្ចនសន្និភតចោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សុខុមច្ឆវី សុខុមត្តា ឆវិយា រជោជល្លំ កាយេ ន ឧបលិម្បតិ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឯកេកលោមោ ឯកេកានិ លោមានិ លោមកូបេសុ ជាតានិ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឧទ្ធគ្គលោមោ ឧទ្ធគ្គានិ លោមានិ ជាតានិ នីលានិ អញ្ជនវណ្ណានិ កុណ្ឌលាវត្តានិ ទក្ខិណាវដ្តជាតានិ [ឱ. កុណ្ឌលវត្តានិ ទក្ខិណាវត្តកជាតានិ។]។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ព្រហ្មុជុគត្តោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សត្តុស្សទោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សីហបុព្វឌ្ឍកាយោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ បីតន្តរំសោ [ឱ.ម. បិត្តន្តរំសោ]។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ និគ្រោធបរិមណ្ឌលោ យាវតក្វស្ស កាយោ តាវតក្វស្ស ព្យាមោ យាវតក្វស្ស ព្យាមោ តាវតក្វស្ស កាយោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សមវដ្តក្ខន្ធោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សេគ្គសគ្គី។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សីហហនុ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ចត្តាឡីសទន្តោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សមទន្តោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ អវិរឡទន្តោ [ឱ. អវិវាទន្តោ។]។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ សុសុក្កទាឋោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ បហ្សតជិវ្ហោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ព្រហ្មស្សរោ ករវិកភាណី។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ អភិនីលនេត្តោ។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ គោបខុមោ។

ឥមស្ស ទេវ កុមារស្ស ឧណ្ណា ភមុកន្តរេ ជាតា ឱទាតា មុទុ តូលសន្និភា។ យំបិ ទេវ [ម. ទេវាតិបទំ នត្ថិ។] ឥមស្ស កុមារស្ស ឧណ្ណា ភមុកន្តរេ ជាតា ឱទាតា មុទុ តូលសន្និភា។

អយំ ហិ ទេវ កុមារោ ឧណ្ហីសសីសោ យំបាយំ ទេវ កុមារោ ឧណ្ហីសសីសោ ឥទម្បិស្ស មហាបុរិសស្ស មហាបុរិសលក្ខណំ ភវតិ។

[៣០] ឥមេហិ ខោ អយំ ទេវ កុមារោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហ សមន្នាគតោ យេហិ សមន្នាគតស្ស មហាបុរិសស្ស ទ្វេ វ [ឱ. វសទ្ទោ នត្ថិ។] គតិយោ ភវន្តិ អនញ្ញា សចេ អគារំ អជ្ឈាវសតិ រាជា ហោតិ ចក្កវត្តិ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ សត្តរតនសមន្នាគតោ តស្សិមានិ សត្តរតនានិ ភវន្តិ សេយ្យថីទំ ចក្ករតនំ ហត្ថិរតនំ អស្សរតនំ មណិរតនំ ឥត្ថីរតនំ គហបតិរតនំ បរិនាយករតនមេវ សត្តមំ បរោសហស្សំ ខោ បនស្ស បុត្តា ភវន្តិ សូរា វីរង្គរូបា បរសេនប្បមទ្ទនា សោ ឥមំ បឋវឹ សាគរបរិយន្តំ អទណ្ឌេន អសត្ថេន ធម្មេន សមេន អភិវិជិយ អជ្ឈាវសតិ សចេ ខោ បន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អរហំ ហោតិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ វិវជច្ឆទោ ហោតិ [ឱ.ម. ហោតីតិ បាឋោ នត្ថិ។]។

[៣១] អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា នេមិត្តេ ព្រាហ្មណេ អហតេហិ វត្ថេហិ អច្ឆាទេត្វា [ឱ.ម. អច្ឆាទាបេត្វា។] សព្វកាមេហិ សន្តប្បេសិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស ធាតិយោ ឧបដ្ឋាបេសិ។ អញ្ញា ខីរំ [ឱ. សុទំ។] បាយេន្តិ អញ្ញា នហាបេន្តិ អញ្ញា ធារេន្តិ អញ្ញា អង្កេន បរិហរន្តិ។ ជាតស្ស ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស សេតច្ឆត្តំ ធារយិត្ថ ទិវា ចេវ រត្តឹ ច មា នំ សីតំ វា ឧណ្ហំ វា តិណំ វា រជោ វា ឧស្សាវោ វាតិ [ឱ. វា ពាធតិ។ ម. វា ពាធយិត្ថាតិ។]។ ជាតោ ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ពហុនោ ជនស្ស បិយោ អហោសិ មនាបោ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ឧប្បលំ វា បទុមំ វា បុណ្ឌរីកំ វា ពហុនោ ជនស្ស បិយំ មនាបំ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ពហុនោ ជនស្ស បិយោ អហោសិ មនាបោ។ ស្វាស្សុទំ អង្កេនេវ អង្កំ បរិហរិយតិ។ ជាតោ ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ មញ្ចុស្សរោ ច អហោសិ វគ្គុស្សរោ ច មធុរស្សរោ ច បេមនីយស្សរោ ច។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ហិមវន្តេ បព្វតេ ករវិកា នាម សកុណជាតិ មញ្ជុស្សរា ច វគ្គុស្សរា ច មធុរស្សរា ច បេមនីយស្សរា ច ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ មញ្ជុស្សរោ ច អហោសិ វគ្គុស្សរោ ច មធុរស្សរោ ច បេមនីយស្សរោ ច។ ជាតស្ស ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស កម្មវិបាកជំ ទិព្វចក្ខុំ បាតុរហោសិ យេន ទូរំ [ឱ.ម. សុទំ។] សមន្តា យោជនំ បស្សតិ ទិវា ចេវ រត្តឹ ច។ ជាតោ ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អនិម្មិស្សន្តោ [ឱ. អនិមិសន្តោ។ ម. អនិម្មិសន្តោ។] បេក្ខតិ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ [ឱ.ម. ភិក្ខវេតិ ន ទិស្សតិ។] ទេវតា [ឱ.ម. ទេវា។] តាវត្តឹសា អនិម្មិស្សន្តា [ឱ.ម. អនិមិសន្តោ។] បេក្ខន្តិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អនិម្មិស្សន្តោ បេក្ខតិ [ឱ.ម. ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អនិម្មិស្សន្តោ បេក្ខតីតិ ន ទិស្សន្តិ។]។ ជាតស្ស [ឱ. ជាតស្សាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] ខោ បន ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស វិបស្សិត្វេវ [ឱ.ម. វិបស្ស វិបស្សី ត្វេវាតិ អាមេណ្ឌិតំ ទិស្សតិ។] សមញ្ញា ឧទបាទិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា អដ្តករណេ [ឱ.ម. អត្ថករណ។] និសិន្នោ វិបស្សឹ កុមារំ អង្កេ និសីទាបេត្វា អដ្តេ [ឱ.ម. អត្ថេ។] អនុសាសតិ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ បិតុ អង្កេ និសិន្នោ វិចេយ្យ វិចេយ្យ អត្ថេ បនាយតិ ញាណេន។ វិចេយ្យ វិចេយ្យ កុមារោ អដ្តេ បនាយតិ ញាណេនាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស ភិយ្យោសោ មត្តាយ វិបស្សីត្វេវ សមញ្ញា ឧទបាទិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស តយោ បាសាទេ ការាបេសិ ឯកំ វស្សិកំ ឯកំ ហេមន្តិកំ ឯកំ គិម្ហិកំ បញ្ចកាមគុណានិ ឧបដ្ឋាបេសិ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ វស្សិកេ បាសាទេ ចត្តារោ មាសេ និប្បុរិសេហិ តុរិយេហិ បរិចារយមានោ [ឱ. បរិវារយមានោ។ ម. បរិចារិយមានោ។] ន ហេដ្ឋាបាសាទំ [ម. ហេដ្ឋាបាសាទា] ឱរោហតីតិ។

បឋមភាណវារំ។

[៣២] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ពហុន្នំ វស្សានំ ពហុន្នំ វស្សសតានំ ពហុន្នំ វស្សសហស្សានំ អច្ចយេន សារថឹ អាមន្តេសិ យោជេហិ សម្ម សារថិ ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ ឧយ្យានភូមឹ គច្ឆាម សុភូមឹ [ឱ. ភូមឹ។] ទស្សនាយាតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជេត្វា វិបស្សិកុមារស្ស [ឱ.ម. យោជាបេត្វា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស។] បដិវេទេតិ យុត្តានិ ខោ តេ ទេវ ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យស្សទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ភទ្រំ [ឱ.ម. ភទ្ទំ] យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យាសិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ បុរិសំ ជិណ្ណំ គោបានសិវង្កំ ភគ្គំ [ឱ.ម. ភោគ្គំ។] ទណ្ឌបរាយនំ បវេធមានំ គច្ឆន្តំ អាតុរំ គតយោព្វនំ ទិស្វា សារថឹ អាមន្តេសិ អយំ បន សម្ម សារថិ បុរិសោ កឹកតោ កេសាបិស្ស ន យថា អញ្ញេសំ កាយោបិស្ស ន យថា អញ្ញេសន្តិ។ ឯសោ ខោ ទេវ ជិណ្ណោ នាមាតិ។ កឹ បនេសោ សម្ម សារថិ ជិណ្ណោ នាមាតិ។ ឯសោ ខោ ទេវ ជិណ្ណោ នាម នទានិ តេន ចិរំ ជីវិតព្វំ ភវិស្សតីតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ ជរាធម្មោ ជរំ អនតីតោតិ។ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ ជរាធម្មា ជរំ អនតីតាតិ។ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច [ឱ.ម. វ។] អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសិ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតីតិ។

[៣៣] អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា សារថឹ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អទ្ទស កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោតិ។ អទ្ទសា ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ បុរិសំ ជិណ្ណំ កេបានសិវង្កំ ភគ្គំ ទណ្ឌបរាយនំ បវេធមានំ គច្ឆន្តំ អាតុរំ គតយោព្វនំ ទិស្វា មំ ឯតទវោច អយំ បន សម្ម សារថិ បុរិសោ កឹកតោ កេសាបិស្ស ន យថា អញ្ញេសំ កាយោបិស្ស ន យថា អញ្ញេសន្តិ ឯសោ ខោ ទេវ ជិណ្ណោ នាមាតិ កឹ បនេសោ សម្ម សារថិ ជិណ្ណោ នាមាតិ ឯសោ ខោ ទេវ ជិណ្ណោ នាម នទានិ តេន ចិរំ ជីវិតព្វំ ភវិស្សតីតិ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ ជរាធម្មោ ជរំ អនតីតោតិ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ ជរាធម្មា ជរំ អនតីតាតិ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ ឯវំ ទេវាតិ ខោ អហំ ទេវ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសឹ សោ ខោ ទេវ កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ឯតទហោសិ មា ហេវ ខោ វិបស្សី កុមារោ ន រជ្ជំ ការេសិ មា ហេវ វិបស្សី កុមារោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ មា ហេវ នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ សច្ចំ អស្ស វចនន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស ភិយ្យោសោ មត្តាយ បញ្ចកាមគុណានិ ឧបដ្ឋាបេសិ យថា វិបស្សី កុមារោ រជ្ជំ ការេយ្យ យថា វិបស្សី កុមារោ ន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យ យថា នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ មិច្ឆា អស្ស វចនំ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គិភូតោ បរិចារេតិ។

[៣៤] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ពហុន្នំ វស្សានំ។បេ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ បុរិសំ អាពាធិកំ ទុក្ខិតំ ពាឡ្ហគ្គិលានំ សកេ មុត្តករីសេ បលិបន្នំ សយមានំ [ឱ. សេមានំ។] អញ្ញេហិ វុដ្ឋាបិយមានំ អញ្ញេហិ សំវេសិយមានំ ទិស្វា សារថឹ អាមន្តេសិ អយំ បន សម្ម សារថិ បុរិសោ កឹកតោ អក្ខីនិបិស្ស ន យថា អញ្ញេសំ សិរោបិស្ស ន យថា អញ្ញេសន្តិ។ ឯសោ ខោ ទេវ ព្យាធិកោ [ឱ. វ្យាធិតោ។ ម. ព្យាធិតោ។] នាមាតិ។ កឹ បនេសោ សម្ម សារថិ ព្យាធិកោ នាមាតិ។ ឯសោ ខោ ទេវ ព្យាធិកោ នាម អប្បេវនាម តម្ហា អាពាធា វុដ្ឋហេយ្យាតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ ព្យាធិធម្មោ ព្យាធឹ អនតីតោ។ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ ព្យាធិធម្មា ព្យាធឹ អនតីតាតិ។ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសិ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតិ ព្យាធិ បញ្ញាយិស្សតីតិ។

[៣៥] អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា សារថឹ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អទ្ទស កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោតិ។ អទ្ទសា ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ បុរិសំ អាពាធិកំ ទុក្ខិតំ ពាឡ្ហគ្គិលានំ សកេ មុត្តករីសេ បលិបន្នំ សយមានំ អញ្ញេហិ វុដ្ឋាបិយមានំ អញ្ញេហិ សំវេសិយមានំ ទិស្វា មំ ឯតទវោច អយំ បន សម្ម សារថិ បុរិសោ កឹកតោ អក្ខីនិបិស្ស ន យថា អញ្ញេសំ សិរោបិស្ស ន យថា អញ្ញេសន្តិ ឯសោ ខោ ទេវ ព្យាធិកោ នាមាតិ កឹ បនេសោ សម្ម សារថិ ព្យាធិកោ នាមាតិ ឯសោ ខោ ទេវ ព្យាធិកោ នាម អប្បេវនាម តម្ហា អាពាធា វុដ្ឋហេយ្យាតិ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ ព្យាធិធម្មោ ព្យាធឹ អនតីតោតិ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ ព្យាធិធម្មា ព្យាធឹ អនតីតាតិ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ ឯវំ ទេវាតិ ខោ អហំ ទេវ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសឹ ឯសោ ខោ ទេវ កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតិ ព្យាធិ បញ្ញាយិស្សតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ឯតទហោសិ មា ហេវ ខោ វិបស្សី កុមារោ ន រជ្ជំ ការេសិ មា ហេវ វិបស្សី កុមារោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ មា ហេវ នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ សច្ចំ អស្ស វចនន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស ភិយ្យោសោ មត្តាយ បញ្ចកាមគុណានិ ឧបដ្ឋាបេសិ យថា វិបស្សី កុមារោ រជ្ជំ ការេយ្យ យថា វិបស្សី កុមារោ ន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យ យថា នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ មិច្ឆា អស្ស វចនំ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ បញ្ចកាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គិភូតោ បរិចារេតិ។បេ។

[៣៦] អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ មហាជនកាយំ សន្និបតិតំ នានារត្តានញ្ច ទុស្សានំ វិលាតំ កយិរមានំ ទិស្វា សារថឹ អាមន្តេសិ កឹ នុ ខោ សោ សម្ម សារថិ មហាជនកាយោ សន្និបតិតោ នានារត្តានញ្ច ទុស្សានំ វិលាតំ កយិរតីតិ។ ឯសោ ខោ ទេវ កាលកតោ នាមាតិ។ តេនហិ សម្ម សារថិ យេន សោ កាលកតោ តេន រថំ បេសេហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា យេន សោ កាលកតោ តេន រថំ បេសេហិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ បេតំ កាលកតំ ទិស្វា សារថឹ អាមន្តេសិ កឹបនាយំ សម្ម សារថិ កាលកតោ នាមាតិ។ ឯសោ ខោ ទេវ កាលកតោ នាម នទានិ តំ ទក្ខន្តិ មាតា វា បិតា វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា សោបិ ន ទក្ខិស្សតិ មាតរំ វា បិតរំ វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ មរណធម្មោ មរណំ អនតីតោ មំបិ ន ទក្ខន្តិ ទេវោ វា ទេវី វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា អហំបិ ន ទក្ខិស្សាមិ ទេវំ វា ទេវី វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ។ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ មរណធម្មា មរណំ អនតីតា តំបិ ន ទក្ខន្តិ ទេវោ វា ទេវី វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា ត្វំបិ ន ទក្ខិស្សសិ ទេវំ វា ទេវឹ វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ។ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសិ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតិ ព្យាធិ បញ្ញាយិស្សតិ មរណំ បញ្ញាយិស្សតីតិ។

[៣៧] អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា សារថឹ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ កច្ចិ សម្ម សារថិ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អភិរមិត្ថ ន ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមិយា អត្តមនោ អហោសីតិ។ កឹ បន សម្ម សារថិ អទ្ទស កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោតិ។ អទ្ទសា ខោ ទេវ កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ មហាជនកាយំ សន្និបតិតំ នានារត្តានញ្ច ទុស្សានំ វិលាតំ កយិរមានំ ទិស្វា មំ ឯតទវោច កឹ នុ ខោ សោ សម្ម សារថិ មហាជនកាយោ សន្និបតិតោ នានារត្តានញ្ច ទុស្សានំ វិលាតំ កយិរតីតិ ឯសោ ខោ ទេវ កាលកតោ នាមាតិ តេនហិ សម្ម សារថិ យេន សោ កាលកតោ តេន រថំ បេសេហីតិ ឯវំ ទេវាតិ ខោ អហំ ទេវ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា យេន សោ កាលកតោ តេន រថំ បេសេសឹ អទ្ទសា ខោ ទេវ កុមារោ បុរិសំ [ឱ.ម. បុរិសន្តិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] បេតំ កាលកតំ ទិស្វា មំ ឯតទវោច កឹ បនាយំ សម្ម សារថិ កាលកតោ នាមាតិ ឯសោ ខោ ទេវ កាលកតោ នាម នទានិ តំ ទក្ខន្តិ មាតា វា បិតា វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា សោបិ ន ទក្ខិស្សតិ មាតរំ វា បិតរំ វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ កឹ បន សម្ម សារថិ អហំបិ មរណធម្មោ មរណំ អនតីតោ មំបិ ន ទក្ខន្តិ ទេវោ វា ទេវី វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា អហំបិ ន ទក្ខិស្សាមិ ទេវំ វា ទេវឹ វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ ត្វញ្ច ទេវ មយញ្ចម្ហា សព្វេ មរណធម្មា មរណំ អនតីតា តំបិ ន ទក្ខន្តិ ទេវោ វា ទេវី វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតា ត្វំបិ ន ទក្ខិស្សសិ ទេវំ វា ទេវឹ វា អញ្ញេ វា ញាតិសាលោហិតេតិ តេនហិ សម្ម សារថិ អលន្ទានជ្ជ ឧយ្យានភូមិយា ឥតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាហីតិ ឯវំ ទេវាតិ ខោ អហំ ទេវ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចនិយ្យាសឹ សោ ខោ ទេវ កុមារោ អន្តេបុរំ គតោ ទុក្ខី ទុម្មនោ បជ្ឈាយតិ ធិរត្ថុ កិរ ភោ ជាតិ នាម យត្រ ហិ នាម ជាតស្ស ជរា បញ្ញាយិស្សតិ ព្យាធិ បញ្ញាយិស្សតិ មរណំ បញ្ញាយិស្សតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ឯតទហោសិ មា ហេវ ខោ វិបស្សី កុមារោ ន រជ្ជំ ការេសិ មា ហេវ ខោ វិបស្សី កុមារោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ មា ហេវ ខោ នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ សច្ចំ អស្ស វចនន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមា រាជា វិបស្សិស្ស កុមារស្ស ភិយ្យោសោ មត្តាយ បញ្ចកាមគុណានិ ឧបដ្ឋាបេសិ យថា វិបស្សី កុមារោ រជ្ជំ ការេយ្យ យថាបិ វិបស្សី កុមារោ ន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យ យថាបិ នេមិត្តានំ ព្រាហ្មណានំ មិច្ឆា អស្ស វចនំ។ តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គិភូតោ បរិចារេតិ។

[៣៨] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ពហុន្នំ វស្សានំ ពហុន្នំ វស្សសតានំ ពហុន្នំ វស្សសហស្សានំ អច្ចយេន សារថឹ អាមន្តេសិ យោជេហិ សម្ម សារថិ ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ ឧយ្យានភូមឹ គច្ឆាម សុភូមឹ ទស្សនាយាតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជេត្វា [ឱ. យោជាបេត្វា។] វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិវេទេសិ យុត្តានិ ខោ ទេវ ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យស្សទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ភទ្រំ យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យាសិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ ឧយ្យានភូមឹ និយ្យន្តោ បុរិសំ ភណ្ឌុំ បព្វជិតំ កាសាយវសនំ ទិស្វា សារថឹ អាមន្តេសិ អយំ បន សម្ម សារថិ បុរិសោ កឹកតោ សីសំបិស្ស ន យថា អញ្ញេសំ វត្ថានិបិស្ស ន យថា អញ្ញេសន្តិ។ ឯសោ ខោ ទេវ បព្វជិតោ នាមាតិ។ កឹ បនេសោ សម្ម សារថិ បព្វជិតោ នាមាតិ។ ឯសោ ខោ ទេវ បព្វជិតោ នាម សាធុ ធម្មចរិយា សាធុ សមចរិយា សាធុ កុសលចរិយា [ឱ.ម. កុសលកិរិយា។] សាធុ បុញ្ញកិរិយា សាធុ អវិហឹសា សាធុ ភូតានុកម្បាតិ។ សាធុ ខោ សោ សម្ម សារថិ បព្វជិតោ នាម សាធុ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ ហិ សម្ម សារថីតិ បទត្តយំ ទិស្សតិ។] ធម្មចរិយា សាធុ សមចរិយា សាធុ កុសលចរិយា សាធុ បុញ្ញកិរិយា សាធុ អវិហឹសា សាធុ ភូតានុកម្បា [ម. ភូតានុកម្បាតិ។] តេនហិ សម្ម សារថិ យេន សោ បព្វជិតោ តេន រថំ បេសេហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា យេន សោ បព្វជិតោ តេន រថំ បេសេសិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ តំ បព្វជិតំ ឯតទវោច ត្វំ បន សម្ម កឹកតោ សីសំបិ តេ ន យថា អញ្ញេសំ វត្ថានិបិ តេ ច យថា អញ្ញេសន្តិ។ អហំ ខោ ទេវ បព្វជិតោ នាមាតិ។ កឹ បន ត្វំ សម្ម បព្វជិតោ នាមាតិ។ អហំ ខោ ទេវ បព្វជិតោ នាម សាធុ ធម្មចរិយា សាធុ សមចរិយា សាធុ កុសលចរិយា សាធុ បុញ្ញកិរិយា សាធុ អវិហឹសា សាធុ ភូតានុកម្បាតិ។ សាធុ ខោ ត្វំ សម្ម បព្វជិតោ នាម សាធុ [ឱ. ឯត្ថន្តរេ ហិ សម្ម សារថីតិ ទិស្សន្តិ។] ធម្មចរិយា សាធុ សមចរិយា សាធុ កុសលចរិយា សាធុ បុញ្ញកិរិយា សាធុ អវិហឹសា សាធុ ភូតានុកម្បាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី កុមារោ សារថឹ អាមន្តេសិ តេនហិ សម្ម សារថិ រថំ អាទាយ ឥតោ វ អន្តេបុរំ បច្ចានិយ្យាហិ អហំ បន ឥធេវ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សាមីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ភិក្ខវេ [ឱ. ភិក្ខវេតិ ន ទិស្សតិ។] សារថិ វិបស្សិស្ស កុមារស្ស បដិស្សុត្វា រថំ អាទាយ តតោ ច អន្តេបុរំ បច្ចានិយ្យាសិ។ វិបស្សី បន កុមារោ តត្ថេវ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិ។ អស្សោសិ ខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា មហាជនកាយោ ចតុរាសីតិបាណសហស្សានិ វិបស្សី កិរ កុមារោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោតិ។ សុត្វាន នេសំ ឯតទហោសិ ន ហិ នូន សោ ឱរកោ ធម្មវិនយោ ន សា ឱរកា បព្វជ្ជា យត្ថ វិបស្សី កុមារោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ វិបស្សី ហិ [ឱ. បិ។] នាម កុមារោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សតិ កិមង្គំ បន ន [ម. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] មយន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មហាជនកាយា [ឱ. សោ ភិក្ខវេ មហាជនកាយោ។ ម. មហាជនកាយោ។] ចតុរាសីតិបាណសហស្សានិ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា វិបស្សឹ ពោធិសត្តំ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតំ អនុបព្វជឹសុ។ តាយ សុទំ ភិក្ខវេ បរិសាយ បរិវុតោ វិបស្សី ពោធិសត្តោ គាមនិគមជនបទរាជធានីសុ ចារិកំ ចរតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ន ខោ បនេតំ បតិរូបំ​ យោហំ អាកិណ្ណោ វិហរាមិ យន្នូនាហំ ឯកោ គណម្ហា វូបកដ្ឋោ វិហរេយ្យន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ពោធិសត្តោ អបរេន សមយេន ឯកោ គណម្ហា វូបកដ្ឋោ វិហាសិ។ អញ្ញេនេវ តានិ ចតុរាសីតិបព្វជិតសហស្សានិ អគមំសុ។ អញ្ញេន វិបស្សី ពោធិសត្តោ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស វាសុបគតស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ កិច្ឆំ វតាយំ លោកេ អាបន្នោ ជាយតិ ច ជីយតិ ច មីយតិ ច ចវតិ ច ឧបបជ្ជតិ ច អថ ច បនិមស្ស ទុក្ខស្ស និស្សរណំ នប្បជានាតិ ជរាមរណស្ស កុទស្សុ [ឱ.ម. កុទាស្សុ។] នាម ឥមស្ស ទុក្ខស្ស និស្សរណំ បញ្ញាយិស្សតិ ជរាមរណស្សាតិ។

[៣៩] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ ជរាមរណំ ហោតិ កឹបច្ចយា ជរាមរណន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ បញ្ញាយ អភិសមយោ ជាតិយោ ខោ សតិ ជរាមរណំ ហោតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ ជាតិ ហោតិ កឹបច្ចយា ជាតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ភវេ ខោ សតិ ជាតិ ហោតិ ភវប្បច្ចយា ជាតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ ភវោ ហោតិ កឹបច្ចយា ភវោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ឧបាទានេ ខោ សតិ ភវោ ហោតិ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ ឧបាទានំ ហោតិ កឹបច្ចយា ឧបាទានន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ តណ្ហាយ ខោ សតិ ឧបាទានំ ហោតិ តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ តណ្ហា ហោតិ កឹបច្ចយា តណ្ហាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ វេទនាយ ខោ សតិ តណ្ហា ហោតិ វេទនាបច្ចយា តណ្ហាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ វេទនា ហោតិ កឹបច្ចយា វេទនាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ផស្សេ ខោ សតិ វេទនា ហោតិ ផស្សប្បច្ចយា វេទនាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិស       ត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ ផស្សោ ហោតិ កឹបច្ចយា ផស្សោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ សឡាយតនេ ខោ សតិ ផស្សោ ហោតិ សឡាយតនប្បច្ចយា ផស្សោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ សឡាយតនំ ហោតិ កឹបច្ចយា សឡាយតនន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ នាមរូបេ ខោ សតិ សឡាយតនំ ហោតិ នាមរូបប្បច្ចយា សឡាយតនន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ នាមរូបំ ហោតិ កឹបច្ចយា នាមរូបន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ វិញ្ញាណេ ខោ សតិ នាមរូបំ ហោតិ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ សតិ វិញ្ញាណំ ហោតិ កឹបច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ នាមរូបេ ខោ សតិ វិញ្ញាណំ ហោតិ នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ បច្ចុទាវត្តតិ ខោ ឥទំ វិញ្ញាណំ នាមរូបម្ហា នាបរំ គច្ឆតិ ឯត្តាវតា ជាយេថ វា ជីយេថ វា មីយេថ វា ចវេថ វា ឧបបជ្ជេថ វា យទិទំ នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបប្បច្ចយា សឡាយតនំ សឡាយតនប្បច្ចយា ផស្សោ ផស្សប្បច្ចយា វេទនា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស សមុទយោ ហោតិ។ សមុទយោ សមុទយោតិ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។

[៤០] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ ជរាមរណំ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា ជរាមរណនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ បញ្ញាយ អភិសមយោ ជាតិយា ខោ អសតិ ជរាមរណំ ន ហោតិ ជាតិនិរោធា ជរាមរណនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ ជាតិ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា ជាតិនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ភវេ ខោ អសតិ ជាតិ ន ហោតិ ភវនិរោធា ជាតិនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ ភវោ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា ភវនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ឧបាទានេ ខោ អសតិ ភវោ ន ហោតិ ឧបាទាននិរោធា ភវនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ ឧបាទានំ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា ឧបាទាននិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ តណ្ហាយ ខោ អសតិ ឧបាទានំ ន ហោតិ តណ្ហានិរោធា ឧបាទាននិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ តណ្ហា ន ហោតិ កិស្ស និរោធា តណ្ហានិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ វេទនាយ ខោ អសតិ តណ្ហា ន ហោតិ វេទនានិរោធា តណ្ហានិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ វេទនា ន ហោតិ កិស្ស និរោធា វេទនានិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ ផស្សេ ខោ អសតិ វេទនា ន ហោតិ ផស្សនិរោធា វេទនានិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ ផស្សោ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា ផស្សនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ សឡាយតនេ ខោ អសតិ ផស្សោ ន ហោតិ សឡាយតននិរោធា ផស្សនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ សឡាយតនំ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា សឡាយតននិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ នាមរូបេ ខោ អសតិ សឡាយតនំ ន ហោតិ នាមរូបនិរោធា សឡាយតននិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ នាមរូបំ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា នាមរូបនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ វិញ្ញាណេ ខោ អសតិ នាមរូបំ ន ហោតិ វិញ្ញាណនិរោធា នាមរូបនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អសតិ វិញ្ញាណំ ន ហោតិ កិស្ស និរោធា វិញ្ញាណនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស យោនិសោមនសិការា អហុ​ បញ្ញាយ អភិសមយោ នាមរូបេ ខោ អសតិ វិញ្ញាណំ ន ហោតិ នាមរូបនិរោធា វិញ្ញាណនិរោធោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស ឯតទហោសិ  អធិគតោ ខោ ម្យាយំ មគ្គោ [ឱ. វិបស្សនាមគ្គោ។] ពោធាយ [ម. សម្ពោធាយ។] យទិទំ នាមរូបនិរោធា វិញ្ញាណនិរោធោ វិញ្ញាណនិរោធា នាមរូបនិរោធោ នាមរូបនិរោធា សឡាយតននិរោធោ សឡាយតននិរោធា ផស្សនិរោធោ ផស្សនិរោធា វេទនានិរោធោ វេទនានិរោធា តណ្ហានិរោធោ តណ្ហានិរោធា ឧបាទាននិរោធោ ឧបាទាននិរោធា ភវនិរោធោ ភវនិរោធា ជាតិនិរោធោ ជាតិនិរោធា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា និរុជ្ឈន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស និរោធោ ហោតិ។ និរោធោ និរោធោតិ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ពោធិសត្តស្ស បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។

[៤១] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ពោធិសត្តោ អបរេន សមយេន បញ្ចសុ ឧបាទានក្ខន្ធេសុ ឧទយព្វយានុបស្សី វិហាសិ ឥតិ រូបំ ឥតិ រូបស្ស សមុទយោ ឥតិ រូបស្ស អត្ថង្គមោ ឥតិ វេទនា ឥតិ វេទនាយ សមុទយោ ឥតិ វេទនាយ អត្ថង្គមោ ឥតិ សញ្ញា ឥតិ សញ្ញាយ សមុទយោ ឥតិ សញ្ញាយ អត្ថង្គមោ ឥតិ សង្ខារា ឥតិ សង្ខារានំ សមុទយោ ឥតិ សង្ខារានំ អត្ថង្គមោ ឥតិ វិញ្ញាណំ ឥតិ វិញ្ញាណស្ស សមុទយោ ឥតិ វិញ្ញាណស្ស អត្ថង្គមោតិ។ តស្ស បញ្ចសុ ឧបាទានក្ខន្ធេសុ ឧទយព្វយានុបស្សិនោ វិហរតោ នចិរស្សេវ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុច្ចីតិ។

ទុតិយភាណវារំ។

[៤២] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ធម្មំ ទេសេយ្យន្តិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯតទហោសិ អធិគតោ ខោ មេ អយំ [ម. ម្យាយំ។] ធម្មោ គម្ភីរោ ទុទ្ទសោ ទុរនុពោធោ សន្តោ បណីតោ អតក្កាវចរោ និបុណោ បណ្ឌិតវេទនីយោ អាលយរាមា ខោ បនាយំ បជា អាលយរតា អាលយសម្មុទិតា អាលយរាមាយ ខោ បន បជាយ អាលយរតាយ អាលយសម្មុទិតាយ ទុទ្ទសំ ឥទំ ឋានំ យទិទំ ឥទប្បច្ចយតា បដិច្ចសមុប្បាទោ ឥទម្បិ ខោ ឋានំ ទុទ្ទសំ យទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ សព្វូបធិប្បដិនិស្សគ្គោ តណ្ហក្ខយោ វិរាគោ និរោធោ និព្វានំ អហញ្ចេវ ខោ បន ធម្មំ ទេសេយ្យ បរេ ច មេ ន អាជានេយ្យុំ សោ មមស្ស កិលមថោ សា មមស្ស វិហេសាតិ។ អបិស្សុទំ [ឱ. អបិស្សុ។ អដ្ឋកថាយម្បិ ឯវមេវ ទិស្សតិ។] ភិក្ខវេ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឥមា អនច្ឆរិយា គាថា បដិភំសុ បុព្វេ អស្សុតបុព្វា។

កិច្ឆេន មេ អធិគតំ

ហលន្ទានិ បកាសិតុំ

រាគទោសបរេតេហិ

នាយំ ធម្មោ សុសម្ពុទ្ធោ។

បដិសោតគាមឹ និបុណំ

គម្ភីរំ ទុទ្ទសំ អណុំ

រាគរត្តា ន ទក្ខន្តិ

តមោក្ខន្ធេន អាវុតាតិ។

[៤៣] ឥតិមា ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស បដិសញ្ចិក្ខតោ អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមិ នោ ធម្មទេសនាយ។

[៤៤] អថខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្ស​ មហាព្រហ្មុនោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ឯតទហោសិ នស្សតិ វត ភោ លោកោ វិនស្សតិ វត ភោ លោកោ យត្រ ហិ នាម វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមិ [ឱ. នមតិ។] នោ ធម្មទេសនាយាតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស បុរតោ បាតុរហោសិ។ អថខោ [ឱ.ម. អថ សោ។] ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ទក្ខិណជានុមណ្ឌលំ បឋវិយំ និទហន្តោ [ឱ.ម. និហន្ត្វា។] យេន វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តេនញ្ជលឹ បណាមេត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោច ទេសេតុ ភន្តេ ភគវា ធម្មំ ទេសេតុ សុគតោ ធម្មំ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តំ មហាព្រហ្មានំ ឯតទវោច មយ្ហំបិ ខោ ព្រហ្មេ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ធម្មំ ទេសេយ្យន្តិ។ តស្ស មយ្ហំ ព្រហ្មេ ឯតទហោសិ អធិគតោ ខោ មេ អយំ ធម្មោ គម្ភីរោ ទុទ្ទសោ ទុរនុពោធោ សន្តោ បណីតោ អតក្កាវចរោ និបុណោ បណ្ឌិតវេទនីយោ អាលយរាមា ខោ បនាយំ បជា អាលយរតា អាលយសម្មុទិតា អាលយរាមាយ ខោ បន បជាយ អាលយរតាយ អាលយសម្មុទិតាយ ទុទ្ទសំ ឥទំ ឋានំ យទិទំ ឥទប្បច្ចយតា បដិច្ចសមុប្បាទោ ឥទម្បិ ខោ ឋានំ ទុទ្ទសំ យទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ សព្វូបធិប្បដិនិស្សគ្គោ តណ្ហក្ខយោ វិរាគោ និរោធោ និព្វានំ អហញ្ចេវ ខោ បន ធម្មំ ទេសេយ្យំ បរេ ច មេ ន អាជានេយ្យុំ សោ មមស្ស កិលមថោ សា មមស្ស វិហេសាតិ។ អបិស្សុទំ ព្រហ្មេ ឥមា អនច្ឆរិយា គាថា បដិភំសុ បុព្វេ មេ [ឱ.ម. មេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] អស្សុតបុព្វា

កិច្ឆេន មេ អធិគតំ

ហលន្ទានិ បកាសិតុំ

។បេ។ អាវុតាតិ។

ឥតិហ មេ ព្រហ្មេ បដិសញ្ចិក្ខតោ អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមិ នោ ធម្មទេសនាយាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភិក្ខវេ សោ មហាព្រហ្មា។បេ។ តតិយម្បិ ខោ ភិក្ខវេ សោ មហាព្រហ្មា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោច ទេសេតុ ភន្តេ ភគវា ធម្មំ ទេសេតុ សុគតោ ធម្មំ សន្តីធ [ឱ.ម. សន្តិ។] សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រហ្មុនោ [ឱ. ឯត្ថន្តរេ ចសទ្ទោ ទិស្សតិ។] អជ្ឈេសនំ វិទិត្វា សត្តេសុ ការុញ្ញតំ បដិច្ច ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេសិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេន្តោ សត្តេ អប្បរជក្ខេ មហារជក្ខេ តិក្ខិន្ទ្រិយេ មុទិន្ទ្រិយេ ស្វាការេ ទ្វាការេ [ម. ទ្វាការេតិ ន ទិស្សតិ។] សុវិញ្ញាបយេ ទុវិញ្ញាបយេ ភព្វេ អភព្វេ អប្បេកច្ចេ បរលោកវជ្ជភយទស្សាវិនោ វិហរន្តេ។ សេយ្យថាបិ នាម ឧប្បលិនិយំ វា បទុមិនិយំ វា បុណ្ឌរីកិនិយំ វា អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ [សំពទ្ធានីតិបិ បាឋោ។] ឧទកានុគតានិ អន្តោនិម្មុគ្គបោសីនិ អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ សមោទកឋិតានិ [ឱ. សមោទកំ ឋិតានិ។] អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ ឧទកា អច្ចុគ្គម្ម តិដ្ឋន្តិ [ឱ. ឋន្តិ។] អនុបលិត្តានិ ឧទកេ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេន្តោ អទ្ទស សត្តេ អប្បរជក្ខេ មហារជក្ខេ តិក្ខិន្ទ្រិយេ មុទិន្ទ្រិយេ ស្វាការេ ទ្វាការេ សុវិញ្ញាបយេ ទុវិញ្ញាបយេ ភព្វេ អភព្វេ អប្បេកច្ចេ បរលោកវជ្ជភយទស្សាវិនោ វិហរន្តេ។ អថខោ ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ គាថាហិ អជ្ឈភាសិ

[៤៥] សេលេ យថា បព្វតមុទ្ធនិដ្ឋិតោ

យថាបិ បស្សេ ជនតំ សមន្តតោ

តថូបមំ ធម្មមយំ សុមេធសោ [ឱ.ម. សុមេធ]

បាសាទមារុយ្ហ សមន្តចក្ខុ

សោកាវកិណ្ណំ ជនតមបេតសោកោ [ឱ. សោកាវតិណ្ណំ ជនតំ អបេតសោកោ។]

អវេក្ខស្សុ ជាតិជរាភិភូតំ។

ឧដ្ឋេហិ វីរ វិជិតសង្គាម

សត្ថវាហ អនណ វិចរ [វិវរាតិបិ បាឋោ។] លោកេ

ទេសេតុ ភគវា ធម្មំ អញ្ញាតារោ ភវិស្សន្តីតិ។

[៤៦] ឯវំ វុត្តេ [ម. អថខោ។] ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តំ មហាព្រហ្មានំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ [ឱ. បច្ចកាសិ។]

អបារុតា តេ [ឱ.ម. តេសំ។] អមតស្ស ទ្វារា

យេ សោតវន្តោ បមុញ្ចន្តុ សទ្ធំ

វិហឹសសញ្ញី បគុណំ ន ភាសឹ

ធម្មំ បណីតំ មនុជេសុ ព្រហ្មេតិ។

[៤៧] អថខោ ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា កតាវកាសោ ខោម្ហិ វិបស្សិនា ភគវតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ធម្មទេសនាយាតិ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា តត្ថេវ អន្តរធាយិ។

[៤៨] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯតទហោសិ កស្ស នុ ខោ អហំ បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ កោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯតទហោសិ អយំ ខោ ខណ្ឌោ ច រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា បដិវសន្តិ បណ្ឌិតា វិយត្តា មេធាវិនោ ទីឃរត្តំ អប្បរជក្ខជាតិកា យន្នូនាហំ ខណ្ឌស្ស ច រាជបុត្តស្ស តិស្សស្ស ច បុរោហិតបុត្តស្ស បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ តេ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សន្តីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ [ឱ. ឯវមេវ ខោ។] ពោធិរុក្ខមូលេ អន្តរហិតោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា ខេមេ មិគទាយេ បាតុរហោសិ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ទាយបាលំ [មិគទាយបាលន្តិបិ បាឋោ។ ឯវំ សព្វត្ថ។] អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម ទាយបាល ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ បវិសិត្វា ខណ្ឌញ្ច រាជបុត្តំ តិស្សញ្ច បុរោហិតបុត្តំ ឯវំ វទេហិ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ អនុប្បត្តោ ខេមេ មិគទាយេ វិហរតិ សោ តុម្ហាកំ ទស្សនកាមោតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ ភិក្ខវេ ទាយបាលោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស បដិស្សុត្វា ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ បវិសិត្វា ខណ្ឌញ្ច រាជបុត្តំ តិស្សញ្ច បុរោហិតបុត្តំ ឯតទវោច វិបស្សី [ឱ.ម. ភន្តេតិ ទិស្សតិ។] ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ អនុប្បត្តោ ខេមេ មិគទាយេ វិហរតិ សោ តុម្ហាកំ ទស្សនកាមោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ខណ្ឌោ ច រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជាបេត្វា ភទ្ទំ ភទ្ទំ យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា និយឹសុ យេន ខេមោ មិគទាយោ តេន បាយឹសុ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកា [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ វសទ្ទោ ទិស្សតិ។] យេន វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តេសំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធវត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ ខណ្ឌស្ស ច រាជបុត្តស្ស តិស្សស្ស ច បុរោហិតបុត្តស្ស តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោចុំ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯតេ មយំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ អលត្ថុំ ខោ ភិក្ខវេ ខណ្ឌោ ច រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថុំ ឧបសម្បទំ។ តេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ សង្ខារានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ តេសំ វិបស្សិនា ភគវតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិយមានានំ សមាទបិយមានានំ សមុត្តេជិយមានានំ សម្បហំសិយមានានំ នចិរស្សេវ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។

[៤៩] អស្សោសិ ខោ ភិក្ខវេ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា មហាជនកាយោ ចតុរាសីតិបាណសហស្សានិ វិបស្សី កិរ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ អនុប្បត្តោ ខេមេ មិគទាយេ វិហរតិ ខណ្ឌោ ច កិរ រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សន្តិកេ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតាតិ។ សុត្វាន នេសំ ឯតទហោសិ ន ហិ នូន សោ ឱរកោ ធម្មវិនយោ ន សា ឱរិកា បព្វជ្ជា យត្ថ ខណ្ឌោ ច រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតា ខណ្ឌោ ច ហិ នាម [ម. ហិ នាមាតិ ន ទិស្សតិ។] រាជបុត្តោ តិស្សោ ច បុរោហិតបុត្តោ [ឱ. ឥតោ បរំ វិបស្សិស្ស​ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សន្តិកេតិ បាឋា ទិស្សន្តិ។] កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិស្សន្តិ កិមង្គំ បន ន មយន្តិ។ អថខោ សោ ភិក្ខវេ មហាជនកាយោ ចតុរាសីតិបាណសហស្សានិ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា និក្ខមិត្វា យេន ខេមោ មិគទាយោ យេន វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តេសំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ​ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធវត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តេសំ ចតុរាសីតិបាណសហស្សានំ តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោចុំ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតោ អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯតេ មយំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ អលត្ថុំ ខោ ភិក្ខវេ តានិ ចតុរាសីតិបាណសហស្សានិ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថុំ ឧបសម្បទំ។ តេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ សង្ខារានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ និព្វានេ [នេក្ខម្មេតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] អានិសំសំ បកាសេសិ។ តេសំ វិបស្សិនា ភគវតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិយមានានំ សមាទបិយមានានំ សមុត្តេជិយមានានំ សម្បហំសិយមានានំ នចិរស្សេវ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។

[៥០] អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខវេ តានិ ចតុរាសីតិ បព្វជិតសហស្សានិ [ឱ. តានិ បុរិមានិ ចតុរាសីតឹ បព្វជិតសហស្សានិ។ ម. តានិ បុរិមានិ។] វិបស្សី កិរ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ អនុប្បត្តោ ខេមេ មិគទាយេ វិហរតិ ធម្មញ្ច កិរ ទេសេតីតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ តានិ ចតុរាសីតិបព្វជិតសហស្សានិ យេន ពន្ធុមតី រាជធានី យេន ខេមោ មិគទាយោ យេន  វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តេសំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធវត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តេសំ ចតុរាសីតិបព្វជិតសហស្សានំ តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោចុំ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ [សេយ្យថាបិ នាមាតិបិ។] ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯតេ មយំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ អលត្ថុំ ខោ ភិក្ខវេ តានិ ចតុរាសីតិបព្វជិតសហស្សានិ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថុំ ឧបសម្បទំ។ តេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ សង្ខារានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ [ឱ.ម. និព្វានេ។] អានិសំសំ បកាសេសិ។ តេសំ វិបស្សិនា ភគវតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិយមានានំ សមាទបិយមានានំ សមុត្តេជិយមានានំ សម្បហំសិយមានានំ នចិរស្សេវ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។

[៥១] តេន ខោ បន [ឱ. តេន ខោ បន ភិក្ខវេ។] សមយេន ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា មហាភិក្ខុសង្ឃោ បដិវសតិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ។ អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មហា ខោ ឯតរហិ ភិក្ខុសង្ឃោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា បដិវសតិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ យន្នូនាហំ ភិក្ខូ អនុជានេយ្យំ ចរថ ភិក្ខវេ ចារិកំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អបិច ឆន្នំ ឆន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរោ មហាព្រហ្មា វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ វិបស្សិស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស បុរតោ បាតុរហោសិ។ អថខោ សោ [ឱ. សោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា យេន វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ តេនញ្ជលិម្បណាមេត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ ឯតទវោច ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត មហា ខោ ភន្តេ ឯតរហិ ភិក្ខុសង្ឃោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា បដិវសតិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ អនុជានាតុ ភន្តេ ភគវា ភិក្ខូ ចរថ ភិក្ខវេ ចារិកំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អបិច ភន្តេ មយំ តថា ករិស្សាម យថា ភិក្ខូ ឆន្នំ ឆន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ ឧបសង្កមិស្សន្តិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ ឥទមវោច ភិក្ខវេ សោ មហាព្រហ្មា ឥទំ វត្វា វិបស្សឹ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា តត្ថេវ អន្តរធាយិ។

[៥២] អថខោ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ សាយណ្ហសមយេ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ឥធ មយ្ហំ ភិក្ខវេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មហា ខោ ឯតរហិ ភិក្ខុសង្ឃោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា បដិវសតិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ យន្នូនាហំ ភិក្ខូ អនុជានេយ្យំ ចរថ ភិក្ខវេ ចារិកំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អបិច ឆន្នំ ឆន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ អថខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតរោ មហាព្រហ្មា មម ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ មម បុរតោ បាតុរហោសិ អថខោ សោ ភិក្ខវេ មហាព្រហ្មា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា យេនាហំ តេនញ្ជលិម្បណាមេត្វា មំ ឯតទវោច ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត មហា ខោ ភន្តេ ឯតរហិ ភិក្ខុសង្ឃោ ពន្ធុមតិយា រាជធានិយា បដិវសតិ អដ្ឋសដ្ឋី ភិក្ខុសតសហស្សំ អនុជានាតុ ភន្តេ ភគវា ភិក្ខូ ចរថ ភិក្ខវេ ចារិកំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អបិច ភន្តេ មយំ តថា ករិស្សាម យថា ភិក្ខូ ឆន្នំ ឆន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ ឧបសង្កមិស្សន្តិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ ឥទមវោច ភិក្ខវេ សោ [ឱ. សោ ភិក្ខវេ។] មហាព្រហ្មា ឥទំ វត្វា មំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា តត្ថេវ អន្តរធាយិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចរថ ចារិកំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តីធ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អបិច ភិក្ខវេ ឆន្នំ ឆន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ យេភុយ្យេន ឯកាហេនេវ ជនបទចារិកំ បក្កមឹសុ។

[៥៣] តេន ខោ បន សមយេន ជម្ពូទីបេ ចតុរាសីតិអាវាសសហស្សានិ ហោន្តិ។ ឯកម្ហិ វស្សេ និក្ខន្តេ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តំ ខោ មារិសា ឯកវស្សំ បញ្ចិទានិ វស្សានិ សេសានិ បញ្ចន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ ទ្វីសុ វស្សេសុ និក្ខន្តេសុ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តានិ ខោ មារិសា ទ្វេ វស្សានិ ចត្តារីទានិ វស្សានិ សេសានិ ចតុន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ តីសុ វស្សេសុ និក្ខន្តេសុ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តានិ ខោ មារិសា តីណិ វស្សានិ តីណីទានិ វស្សានិ សេសានិ តិណ្ណំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ ចតូសុ វស្សេសុ និក្ខន្តេសុ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តានិ ខោ មារិសា ចត្តារិ វស្សានិ ទ្វេទានិ វស្សានិ សេសានិ ទ្វិន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ បញ្ចសុ វស្សេសុ និក្ខន្តេសុ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តានិ ខោ មារិសា បញ្ច វស្សានិ ឯកំទានិ វស្សំ សេសំ ឯកស្ស វស្សស្ស អច្ចយេន ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ ឆសុ វស្សេសុ និក្ខន្តេសុ ទេវតា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ និក្ខន្តានិ ខោ មារិសា ឆព្វស្សានិ សមយោទានិ ពន្ធុមតី រាជធានី ឧបសង្កមិតព្វា [ឱ.ម. ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ ឧបសង្កមិតុំ។] បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អប្បេកច្ចេ សកេន [ឱ. សកេនេវ។] ឥទ្ធានុភាវេន អប្បេកច្ចេ ទេវតានំ ឥទ្ធានុភាវេន ឯកាហេនេវ ពន្ធុមតឹ រាជធានឹ ឧបសង្កមឹសុ បាតិមោក្ខុទ្ទេសាយាតិ។

[៥៤] តត្រ សុទំ ភិក្ខវេ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ភិក្ខុសង្ឃេ ឯវំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ

ខន្តិ បរមំ តបោ តីតិក្ខា

និព្វានំ បរមំ វទន្តិ ពុទ្ធា

ន ហិ បព្វជិតោ បរូបឃាតី

សមណោ ហោតិ បរំ វិហេឋយន្តោ។

សព្វបាបស្ស អករណំ

កុសលស្សូបសម្បទា

ស ចិត្តបរិយោទបនំ

ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនំ។

អនូបវាទោ អនូបឃាតោ

បាតិមោក្ខេ ច សំវរោ

មត្តញ្ញុតា ច ភត្តស្មឹ

បន្តញ្ច សយនាសនំ

អធិចិត្តេ ច អាយោគោ

ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនន្តិ។

[៥៥] ឯកមិទាហំ ភិក្ខវេ សមយំ ឧក្កដ្ឋាយំ វិហរាមិ សុភវនេ [ឱ.ម. សុភគវនេ។] សាលរាជមូលេ។ តស្ស មយ្ហំ ភិក្ខវេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ន ខោ សោ សុទ្ធាវាសោ សុលភរូបោ យោ មយា អនាវុត្ថបុព្វោ [ម. អនជ្ឈាវុត្ថបុព្វោ។] ឥមិនា ទីឃេន អទ្ធុនា អញ្ញត្រ សុទ្ធាវាសេហិ ទេវេហិ យន្នូនាហំ យេន សុទ្ធាវាសា ទេវា តេន ឧបសង្កមេយ្យុន្តិ។ អថខោហំ ភិក្ខវេ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ឧក្កដ្ឋាយំ សុភវនេ សាលរាជមូលេ អន្តរហិតោ អវិហេសុ ទេវេសុ បាតុរហោសឹ។ តស្មឹយេវ ខោ [ឱ.ម. ឯវ ខោតិ សទ្ទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ អនេកានិ ទេវតាសតានិ [ឱ.ម. អនេកានិ ទេវតាសតានីតិ ន ទិស្សន្តិ។] អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥតោ សោ មារិស ឯកនវុតោ កប្បោ [ឱ. ឯកនវុតេ កប្បេ។ ម. ឯកនវុតិកប្បេ។] យំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសីតិវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បាដលិយា មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ខណ្ឌតិស្សំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុសហស្សានិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសោកោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ពន្ធុមា នាម រាជា បិតា អហោសិ ពន្ធុមតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ពន្ធុមតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯវំ អភិនិក្ខមនំ អហោសិ ឯវំ បព្វជ្ជា ឯវំ បធានំ ឯវំ អភិសម្ពោធិ ឯវំ ធម្មចក្កប្បវត្តនំ តេ មយំ មារិស វិបស្សិម្ហិ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ អនេកានិ ទេវតាសតានិ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥតោ សោ មារិស ឯកត្តឹសោ កប្បោ យំ សិខី ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស សិខិម្ហិ ភគវតិ។បេ។ តស្មឹយេវ ខោ មារិស ឯកត្តឹសេ កប្បេ វេស្សភូ ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស វេស្សភុម្ហិ ភគវតិ។បេ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ មារិស ភទ្ទកប្បេ កកុសន្ធោ។ កោនាគមនោ។ កស្សបោ ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស កកុសន្ធម្ហិ។ កោនាគមនម្ហិ។ កស្សបម្ហិ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ អនេកានិ ទេវតាសតានិ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥមស្មឹយេវ ខោ មារិស ភទ្ទកប្បេ ភគវា ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧប្បន្នោ ភគវា មារិស ខត្តិយោ ជាតិយា ខត្តិយកុលេ ឧប្បន្នោ ភគវា មារិស គោតមោ គោត្តេន ភគវតោ មារិស អប្បកំ អាយុប្បមាណំ បរិត្តំ លហុកំ យោ ចិរំ ជីវតិ សោ វស្សសតំ អប្បំ វា ភិយ្យោ ភគវា មារិស អស្សត្ថស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ ភគវតោ មារិស សារីបុត្តមោគ្គល្លានំ [ឱ. សារីបុត្តមោគ្គល្លានា។] នាម សាវកយុគំ អហោសិ [ឱ. អហោសីតិ ន ទិស្សតិ។] អគ្គំ ភទ្ទយុគំ ភគវតោ មារិស ឯសោ [ឱ.ម. ឯកោ។] សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អឌ្ឍតេឡសានិ ភិក្ខុសតានិ ភគវតោ មារិស អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ ភគវតោ មារិស អានន្ទោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ ភគវតោ មារិស សុទ្ធោទនោ នាម រាជា បិតា មាយា នាម ទេវី មាតា ជនេត្តី កបិលវត្ថុនគរំ រាជធានី អហោសិ ភគវតោ មារិស ឯវំ អភិនិក្ខមនំ អហោសិ ឯវំ បព្វជ្ជា ឯវំ បធានំ ឯវំ អភិសម្ពោធិ ឯវំ ធម្មចក្កប្បវត្តនំ តេ មយំ មារិស ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។ អថខោហំ ភិក្ខវេ អវិហេហិ ទេវេហិ សទ្ធឹ យេន អតប្បា ទេវា តេនុបសង្កមឹ។ អថខោហំ [ឱ.ម. អថខ្វាហំ។] ភិក្ខវេ អវិហេហិ ច ទេវេហិ អតប្បេហិ ច ទេវេហិ សទ្ធឹ យេន សុទស្សា ទេវា តេនុបសង្កមឹ។ អថខោហំ ភិក្ខវេ អវិហេហិ ច ទេវេហិ អតប្បេហិ ច ទេវេហិ សុទស្សេហិ ច ទេវេហិ សទ្ធឹ យេន សុទស្សី ទេវា តេនុបសង្កមឹ។ អថខោហំ ភិក្ខវេ អវិហេហិ ច ទេវេហិ អតប្បេហិ ច ទេវេហិ សុទស្សេហិ ច ទេវេហិ សុទស្សីហិ ច ទេវេហិ សទ្ធឹ យេន អកនិដ្ឋា ទេវា តេនុបសង្កមឹ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ អនេកានិ ទេវតាសតានិ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥតោ សោ មារិស ឯកនវុតោ កប្បោ យំ វិបស្សី ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧទបាទិ។ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ខត្តិយោ ជាតិយា អហោសិ ខត្តិយកុលេ ឧទបាទិ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ កោណ្ឌញ្ញោ គោត្តេន អហោសិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសីតិវស្សសហស្សានិ អាយុប្បមាណំ អហោសិ វិបស្សី មារិស ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បាដលិយា មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ខណ្ឌតិស្សំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អដ្ឋសដ្ឋីភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ ភិក្ខុសតសហស្សំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អសីតិភិក្ខុសហស្សានិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឥមេ តយោ សាវកានំ សន្និបាតា អហេសុំ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អសោកោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អហោសិ អគ្គុបដ្ឋាកោ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ពន្ធុមា នាម រាជា បិតា អហោសិ ពន្ធុមតី នាម ទេវី មាតា អហោសិ ជនេត្តី ពន្ធុមស្ស រញ្ញោ ពន្ធុមតី នាម នគរំ រាជធានី អហោសិ វិបស្សិស្ស មារិស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ឯវំ អភិនិក្ខមនំ អហោសិ ឯវំ បព្វជ្ជា ឯវំ បធានំ ឯវំ អភិសម្ពោធិ ឯវំ ធម្មចក្កប្បវត្តនំ តេ មយំ មារិស វិបស្សិម្ហិ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ អនេកានិ ទេវតាសតានិ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥតោ សោ មារិស ឯកត្តឹសោ កប្បោ យំ សិខី ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស សិខិម្ហិ ភគវតិ។បេ។ តស្មឹយេវ ខោ មារិស ឯកត្តឹសេ កប្បេ វេស្សភូ ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស វេស្សភុម្ហិ ភគវតិ។បេ។ ឥមស្មឹយេវ ខោ មារិស ភទ្ទកប្បេ កកុសន្ធោ។ កោនាគមនោ។ កស្សបោ ភគវា។បេ។ តេ មយំ មារិស កកុសន្ធម្ហិ។​ កោនាគមនម្ហិ។ កស្សបម្ហិ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។ តស្មឹយេវ ខោ ភិក្ខវេ ទេវនិកាយេ​ អនេកានិ ទេវតាសតានិ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ ភិក្ខវេ តា ទេវតា មំ ឯតទវោចុំ ឥមស្មឹយេវ ខោ មារិស ភទ្ទកប្បេ ភគវា ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ ឧប្បន្នោ ភគវា មារិស ខត្តិយោ ជាតិយា ខត្តិយកុលេ ឧប្បន្នោ ភគវា មារិស គោតមោ គោត្តេន ភគវតោ មារិស អប្បកំ អាយុប្បមាណំ បរិត្តំ លហុកំ យោ ចិរំ ជីវតិ សោ វស្សសតំ អប្បំ វា ភិយ្យោ ភគវា មារិស អស្សត្ថស្ស មូលេ អភិសម្ពុទ្ធោ ភគវតោ មារិស សារីបុត្តមោគ្គល្លានំ នាម សាវកយុគំ អហោសិ អគ្គំ ភទ្ទយុគំ ភគវតោ មារិស ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ អឌ្ឍតេឡសានិ ភិក្ខុសតានិ ភគវតោ មារិស អយំ ឯកោ សាវកានំ សន្និបាតោ អហោសិ សព្វេសំយេវ ខីណាសវានំ ភគវតោ មារិស អានន្ទោ នាម ភិក្ខុ ឧបដ្ឋាកោ អគ្គុបដ្ឋាកោ ភគវតោ មារិស សុទ្ធោទនោ នាម រាជា បិតា មាយា នាម ទេវី មាតា ជនេត្តី កបិលវត្ថុនគរំ រាជធានី ភគវតោ មារិស ឯវំ អភិនិក្ខមនំ អហោសិ ឯវំ បព្វជ្ជា ឯវំ បធានំ ឯវំ អភិសម្ពោធិ ឯវំ ធម្មចក្កប្បវត្តនំ តេ មយំ មារិស ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរិត្វា កាមេសុ កាមច្ឆន្ទំ វិរាជេត្វា ឥធុបបន្នាតិ។

[៥៦] ឥតិ ខោ ភិក្ខវេ តថាគតស្សេវេសា ធម្មធាតុ សុប្បដិវិទ្ធា យស្សា ធម្មធាតុយា សុប្បដិវិទ្ធត្តា តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។ ឯវំគោត្តា។ ឯវំសីលា។ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ ទេវតាបិ តថាគតស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ យេន តថាគតោ អតីតេ ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេ ឆិន្នបបញ្ចេ ឆិន្នវដុមេ បរិយាទិន្នវដ្តេ សព្វទុក្ខវីតិវត្តេ ជាតិតោបិ អនុស្សរតិ នាមតោបិ អនុស្សរតិ គោត្តតោបិ អនុស្សរតិ អាយុប្បមាណតោបិ អនុស្សរតិ សាវកយុគតោបិ អនុស្សរតិ សាវកសន្និបាតតោបិ អនុស្សរតិ ឯវំជច្ចា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំនាមា។ ឯវំគោត្តា។ ឯវំសីលា។ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ ឥទមវោច ភគវា អត្តមនា តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តិ។

មហាបទានសុត្តំ បឋមំ និដ្ឋិតំ។

មហានិទានសុត្តំ ទុតិយំ

[៥៧] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កុរូសុ វិហរតិ កម្មាសទម្មំ [កម្មាសធម្មន្តិបិ បាឋោ។] នាម កុរូនំ និគមោ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភូតំ ភន្តេ យាវគម្ភីរោ ចាយំ ភន្តេ បដិច្ចសមុប្បាទោ គម្ភីរាវភាសោ ច អថ ច បន មេ ឧត្តានកុត្តានកោ វិយ ខាយតីតិ។ មាហេវំ អានន្ទ អវច មាហេវំ អានន្ទ អវច គម្ភីរោ ចាយំ បដិច្ចសមុប្បាទោ គម្ភីរាវភាសោ ច។ ឯតស្ស អានន្ទ ធម្មស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមយំ បជា តន្តាកុលកជាតា គុណគណ្ឋិកជាតា [ឱ. គុណគុណ្ឋិកជាតា។ ម. កុលកណ្ឋិកជាតា។] មុញ្ជបព្វជភូតា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ សំសារំ នាតិវត្តតិ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា ជរាមរណន្តិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា ជរាមរណន្តិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណន្តិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា ជាតីតិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា ជាតីតិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ ភវប្បច្ចយា ជាតីតិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា ភវោតិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា ភវោតិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោតិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា ឧបាទានន្តិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា ឧបាទានន្តិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានន្តិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា តណ្ហាតិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា តណ្ហាតិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ វេទនាបច្ចយា តណ្ហាតិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា វេទនាតិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា វេទនាតិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ ផស្សប្បច្ចយា វេទនាតិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា ផស្សោតិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា ផស្សោតិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ នាមរូបប្បច្ចយា ផស្សោតិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា នាមរូបន្តិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា នាមរូបន្តិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបន្តិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ អត្ថិ ឥទប្បច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ ឥតិ បុដ្ឋេន សតា អានន្ទ អត្ថីតិស្ស វចនីយំ។ កឹបច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ ឥតិ ចេ វទេយ្យ នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ ឥច្ចស្ស វចនីយំ។ ឥតិ ខោ អានន្ទ នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបប្បច្ចយា ផស្សោ ផស្សប្បច្ចយា វេទនា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ [ឱ. ឯត្ថន្តរេ ជរាមរណប្បច្ចយាតិ បាឋោ ទិស្សតិ អតិរេកបាឋេន ភវិតព្វំ មញ្ញេ។] សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ។ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស សមុទយោ ហោតិ។

[៥៨] ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ។ ជាតិ ច [ឱ. វ។] ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ ទេវានំ វា ទេវត្តាយ គន្ធព្វានំ វា គន្ធព្វត្តាយ យក្ខានំ វា យក្ខត្តាយ ភូតានំ វា ភូតត្តាយ មនុស្សានំ វា មនុស្សត្តាយ ចតុប្បទានំ វា ចតុប្បទត្តាយ បក្ខីនំ វា បក្ខិត្តាយ [ឱ.ម. បក្ខត្តាយ។] សិរឹសបានំ វា សិរឹសបត្តាយ។ តេសំ តេសញ្ច ហិ អានន្ទ សត្តានំ តថត្តាយ ជាតិ នាភវិស្ស។ សព្វសោ ជាតិយា អសតិ ជាតិនិរោធា អបិ នុ ខោ ជរាមរណំ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ជរាមរណស្ស យទិទំ ជាតិ។ ភវប្បច្ចយា ជាតីតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិសាយេន វេទិតព្វំ យថា ភវប្បច្ចយា ជាតិ។ ភវោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ កាមភវោ វា [១.២. ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] រូបភវោ វា [២] អរូបភវោ វា។ សព្វសោ ភវេ អសតិ ភវនិរោធា អបិ នុ ខោ ជាតិ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ជាតិយា យទិទំ ភវោ។ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ។ ឧបាទានញ្ច [ឱ. ឧបាទានំ វ។] ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ កាមុបាទានំ វា ទិដ្ឋុបាទានំ វា សីលព្វតុបាទានំ វា អត្តវាទុបាទានំ វា។ សព្វសោ ឧបាទានេ អសតិ ឧបាទាននិរោធា អបិ នុ ខោ ភវោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ភវស្ស យទិទំ ឧបាទានំ។ តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ។ តណ្ហា ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ រូបតណ្ហា [រូបត្តណ្ហាតិបិ។ ឯវមញ្ញេសុបិ។] សទ្ទតណ្ហា គន្ធតណ្ហា រសតណ្ហា ផោដ្ឋព្វតណ្ហា ធម្មតណ្ហា។ សព្វសោ តណ្ហាយ អសតិ តណ្ហានិរោធា អបិ នុ ខោ ឧបាទានំ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ឧបាទានស្ស យទិទំ តណ្ហា។ វេទនាបច្ចយា តណ្ហាតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា។ វេទនា ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ ចក្ខុសម្ផស្សជា វេទនា សោតសម្ផស្សជា វេទនា ឃានសម្ផស្សជា វេទនា ជិវ្ហាសម្ផស្សជា វេទនា កាយសម្ផស្សជា វេទនា មនោសម្ផស្សជា វេទនា។ សព្វសោ វេទនាយ អសតិ វេទនានិរោធា អបិ នុ ខោ តណ្ហា បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ តណ្ហាយ យទិទំ វេទនា។

[៥៩] ឥតិ ខោ បនេតំ [ឱ. បនេតន្តិ ន ទិស្សតិ។] អានន្ទ វេទនំ បដិច្ចតណ្ហា តណ្ហំ បដិច្ច បរិយេសនា បរិយេសនំ បដិច្ចលាភោ លាភំ បដិច្ច វិនិច្ឆយោ វិនិច្ឆយំ បដិច្ចឆន្ទរាគោ ឆន្ទរាគំ បដិច្ច អជ្ឈោសានំ អជ្ឈោសានំ បដិច្ច បរិគ្គហោ បរិគ្គហំ បដិច្ច មច្ឆរិយំ មច្ឆរិយំ បដិច្ច អារក្ខោ អារក្ខំ បដិច្ច [ឱ.ម. អារក្ខំ បដិច្ចាតិ ន ទិស្សតិ។]  អារក្ខាធិករណំ ទណ្ឌាទានសត្ថាទានកលហវិគ្គហវិវាទតុវំតុវំបេសុញ្ញមុសាវាទា អនេកេ បាបកា អកុសលា ធម្មា សម្ភវន្តីតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អារក្ខាធិករណំ ទណ្ឌាទានសត្ថាទានកលហវិគ្គហវិវាទតុវំតុវំបេសុញ្ញមុសាវាទា អនេកេ បាបកា អកុសលា ធម្មា សម្ភវន្តិ។ អារក្ខោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ អារក្ខេ អសតិ អារក្ខនិរោធា អបិ នុ ខោ ទណ្ឌាទានសត្ថាទានកលហវិគ្គហវិវាទតុវំតុវំបេសុញ្ញមុសាវាទា អនេកេ បាបកា អកុសលា ធម្មា សម្ភវេយ្យុន្តិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ទណ្ឌាទានសត្ថាទានកលហវិគ្គហវិវាទតុវំតុវំបេសុញ្ញមុសាវាទានំ អនេកេសំ បាបកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ សម្ភវាយ យទិទំ អារក្ខោ។ មច្ឆរិយំ បដិច្ច អារក្ខោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា មច្ឆរិយំ បដិច្ច អារក្ខោ។ មច្ឆរិយញ្ច [ឱ. មច្ឆរិយំ វ។] ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ មច្ឆរិយេ អសតិ មច្ឆរិយនិរោធា អបិ នុ ខោ អារក្ខោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ អារក្ខស្ស យទិទំ មច្ឆរិយំ។ បរិគ្គហំ បដិច្ច មច្ឆរិយន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា បរិគ្គហំ បដិច្ច មច្ឆរិយំ។ បរិគ្គហោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ បរិគ្គហេ អសតិ បរិគ្គហនិរោធា អបិ នុ ខោ មច្ឆរិយំ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ មច្ឆរិយស្ស យទិទំ បរិគ្គហោ។ អជ្ឈោសានំ បដិច្ច បរិគ្គហោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អជ្ឈោសានំ បដិច្ច បរិគ្គហោ។ អជ្ឈោសានញ្ច [ឱ. អជ្ឈោសានំ វ។] ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ អជ្ឈោសានេ អសតិ អជ្ឈោសាននិរោធា អបិ នុ ខោ បរិគ្គហោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ បរិគ្គហស្ស យទិទំ អជ្ឈោសានំ។ ឆន្ទរាគំ បដិច្ច អជ្ឈោសានន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា ឆន្ទរាគំ បដិច្ច អជ្ឈោសានំ។ ឆន្ទរាគោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ ឆន្ទរាគេ អសតិ ឆន្ទរាគនិរោធា អបិ នុ ខោ អជ្ឈោសានំ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ អជ្ឈោសានស្ស យទិទំ ឆន្ទរាគោ។ វិនិច្ឆយំ បដិច្ច ឆន្ទរាគោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា វិនិច្ឆយំ បដិច្ច ឆន្ទរាគោ។ វិនិច្ឆយោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ វិនិច្ឆយេ អសតិ វិនិច្ឆយនិរោធា អបិ នុ ខោ ឆន្ទរាគោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ឆន្ទរាគស្ស យទិទំ វិនិច្ឆយោ។ លាភំ បដិច្ច វិនិច្ឆយោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា លាភំ បដិច្ច វិនិច្ឆយោ។ លាភោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ លាភេ អសតិ លាភនិរោធា អបិ នុ ខោ វិនិច្ឆយោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ វិនិច្ឆយស្ស យទិទំ លាភោ។ បរិយេសនំ បដិច្ច លាភោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា បរិយេសនំ បដិច្ច លាភោ។ បរិយេសនា ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ។ សព្វសោ បរិយេសនាយ អសតិ បរិយេសនានិរោធា អបិ នុ ខោ លាភោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ លាភស្ស យទិទំ បរិយេសនា។ តណ្ហំ បដិច្ច បរិយេសនាតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា តណ្ហំ បដិច្ច បរិយេសនា។ តណ្ហា ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា វិភវតណ្ហា។ សព្វសោ តណ្ហាយ អសតិ តណ្ហានិរោធា អបិ នុ ខោ បរិយេសនា បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ បរិយេសនាយ យទិទំ តណ្ហា។

[៦០] ឥតិ ខោ អានន្ទ ឥមេ ទ្វេ ធម្មា ទ្វយេន វេទនាយ ឯកសមោសរណា ភវន្តិ។ ផស្សប្បច្ចយា វេទនាតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា ផស្សប្បច្ចយា វេទនា។ ផស្សោ ច ហិ អានន្ទ នាភវិស្ស សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ កស្សចិ កិម្ហិចិ សេយ្យថីទំ ចក្ខុសម្ផស្សោ សោតសម្ផស្សោ ឃានសម្ផស្សោ ជិវ្ហាសម្ផស្សោ កាយសម្ផស្សោ មនោសម្ផស្សោ។ សព្វសោ ផស្សេ អសតិ ផស្សនិរោធា អបិ នុ ខោ វេទនា បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ វេទនាយ យទិទំ ផស្សោ។ នាមរូបប្បច្ចយា ផស្សោតិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា នាមរូបប្បច្ចយា ផស្សោ។ យេហិ អានន្ទ អាការេហិ យេហិ លិង្គេហិ យេហិ និមិត្តេហិ យេហិ ឧទ្ទេសេហិ នាមកាយស្ស បញ្ញត្តិ ហោតិ តេសុ អាការេសុ តេសុ លិង្គេសុ តេសុ និមិត្តេសុ តេសុ ឧទ្ទេសេសុ អសតិ អបិ នុ ខោ រូបកាយេ អធិវចនសម្ផស្សោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ យេហិ អានន្ទ អាការេហិ យេហិ លិង្គេហិ យេហិ និមិត្តេហិ យេហិ ឧទ្ទេសេហិ រូបកាយស្ស បញ្ញត្តិ ហោតិ តេសុ អាការេសុ តេសុ លិង្គេសុ តេសុ និមិត្តេសុ តេសុ ឧទ្ទេសេសុ អសតិ អបិ នុ ខោ នាមកាយេ បដិឃសម្ផស្សោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ យេហិ អានន្ទ អាការេហិ យេហិ លិង្គេហិ យេហិ និមិត្តេហិ យេហិ ឧទ្ទេសេហិ នាមកាយស្ស ច រូបកាយស្ស ច បញ្ញត្តិ ហោតិ តេសុ អាការេសុ តេសុ លិង្គេសុ តេសុ និមិត្តេសុ តេសុ ឧទ្ទេសេសុ អសតិ អបិ នុ ខោ អធិវចនសម្ផស្សោ វា បដិឃសម្ផស្សោ វា បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ យេហិ អានន្ទ អាការេហិ យេហិ លិង្គេហិ យេហិ និមិត្តេហិ យេហិ ឧទ្ទេសេហិ នាមរូបស្ស បញ្ញត្តិ ហោតិ តេសុ អាការេសុ តេសុ លិង្គេសុ តេសុ និមិត្តេសុ តេសុ ឧទ្ទេសេសុ អសតិ អបិ នុ ខោ ផស្សោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ ផស្សស្ស យទិទំ នាមរូបំ។ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ។ វិញ្ញាណញ្ច [ឱ. វិញ្ញាណំ វ] ហិ អានន្ទ មាតុ កុច្ឆិស្មឹ [ឱ. កុច្ឆឹ។] ន ឱក្កមិស្សថ អបិ នុ ខោ នាមរូបំ មាតុ កុច្ឆិស្មឹ សមុច្ឆិជ្ជិស្សថាតិ [ឱ. សមុច្ឆិស្សថាតិ។ ម. សមុច្ចិស្សថាតិ។]។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ វិញ្ញាណញ្ច ហិ អានន្ទ មាតុ កុច្ឆិស្មឹ ឱក្កមិត្វា វោក្កមិស្សថ អបិ នុ ខោ នាមរូបំ ឥត្ថត្តាយ អភិនិព្វត្តិស្សថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ វិញ្ញាណញ្ច ហិ អានន្ទ ទហរស្សេវ សតោ វោច្ឆិជ្ជិស្សថ កុមារកស្ស វា កុមារិកាយ វា អបិ នុ ខោ នាមរូបំ វុឌ្ឍឹ វិរុឡ្ហឹ វេបុល្លំ អាបជ្ជិស្សថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ នាមរូបស្ស យទិទំ វិញ្ញាណំ។ នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណន្តិ ឥតិ ខោ បនេតំ វុត្តំ។ តទានន្ទ ឥមិនាបេតំ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា នាមរូបប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ។ វិញ្ញាណញ្ច ហិ អានន្ទ នាមរូបេ បតិដ្ឋំ នាលភិស្សថ អបិ នុ ខោ អាយតឹ ជាតិជរាមរណទុក្ខសមុទយសម្ភវោ បញ្ញាយេថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯសេវ ហេតុ ឯតំ និទានំ ឯស សមុទយោ ឯស បច្ចយោ វិញ្ញាណស្ស យទិទំ នាមរូបំ។ ឯត្តាវតា ខោ អានន្ទ ជាយេថ វា ជីយេថ វា មីយេថ វា ចវេថ វា ឧបបជ្ជេថ វា។ ឯត្តាវតា ខោ អធិវចនបថោ ឯត្តាវតា និរុត្តិបថោ ឯត្តាវតា បញ្ញត្តិបថោ ឯត្តាវតា បញ្ញាវចរំ ឯត្តាវតា វដ្តំ វត្តតិ។ ឥត្ថត្តំ បញ្ញាបនាយ យទិទំ នាមរូបំ សហ វិញ្ញាណេន។

[៦១]  កិត្តាវតា ច អានន្ទ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ [បញ្ញាបេន្តោ បញ្ញាបេតីតិបិ បាឋោ។]។ រូបឹ វា ហិ អានន្ទ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ រូបី មេ បរិត្តោ អត្តាតិ។ រូបឹ វា ហិ អានន្ទ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ រូបី មេ អនន្តោ អត្តាតិ។ អរូបឹ វា ហិ អានន្ទ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អរូបី មេ បរិត្តោ អត្តាតិ។ អរូបឹ វា ហិ អានន្ទ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អរូបី មេ អនន្តោ អត្តាតិ។ តត្រានន្ទ យោ សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ [ឱ. តត្ថ ភាវី។] វា សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អតថំ វា [ឱ. វ។] បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ រូបឹ បរិត្តត្តានុទិដ្ឋិ អនុសេតីតិ ឥច្ចាលំ [ឱ. ឥច្ចលំ។] វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ រូបឹ អនន្តត្តានុទិដ្ឋិ អនុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ អរូបឹ បរិត្តត្តានុទិដ្ឋិ អនុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ អរូបឹ អនន្តត្តានុទិដ្ឋិ អនុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ ឯត្តាវតា ខោ អានន្ទ អត្តានំ បញ្ញបេន្តោ បញ្ញបេតីតិ។

[៦២] កិត្តាវតា ច [ម. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] អានន្ទ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ។ រូបឹ វា ហិ អានន្ទ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ រូបី មេ បរិត្តោ អត្តាតិ។ រូបឹ វា ហិ អានន្ទ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ រូបី មេ អនន្តោ អត្តាតិ។ អរូបឹ វា ហិ អានន្ទ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អរូបី មេ បរិត្តោ អត្តាតិ។ អរូបឹ វា ហិ អានន្ទ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អរូបី មេ អនន្តោ អត្តាតិ។ តត្រានន្ទ យោ សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ [ឱ.ម. តត្ថ ភាវឹ។] វា សោ រូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ន ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ រូបឹ បរិត្តត្តានុទិដ្ឋិ នានុសេតីតិ ឥច្ចាលំ [ឱ. ឥច្ចលំ។] វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ រូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ន ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ រូបឹ អនន្តត្តានុទិដ្ឋិ នានុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ អរូបឹ បរិត្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ន ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ អរូបឹ បរិត្តត្តានុទិដ្ឋិនានុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ តត្រានន្ទ យោ សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ ឯតរហិ វា សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ តថាភាវឹ វា សោ អរូបឹ អនន្តំ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតិ អតថំ វា បន សន្តំ តថត្តាយ ឧបកប្បេស្សាមីតិ ឥតិ វា បនស្ស ន ហោតិ។ ឯវំ សន្តំ ខោ អានន្ទ អរូបឹ អនន្តត្តានុទិដ្ឋិ នានុសេតីតិ ឥច្ចាលំ វចនាយ។ ឯត្តាវតា ខោ អានន្ទ អត្តានំ ន បញ្ញបេន្តោ ន បញ្ញបេតីតិ។

[៦៣] កិត្តាវតា ច អានន្ទ អត្តានំ សមនុបស្សមានោ សមនុបស្សតិ។ វេទនំ វា ហិ អានន្ទ អត្តានំ សមនុបស្សមានោ សមនុបស្សតិ វេទនា មេ អត្តាតិ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា អប្បដិសំវេទនោ មេ អត្តាតិ [ឱ.ម. ឥតោ បរំ ឥតិ វា ហិ អានន្ទ អត្តានំ សមនុបស្សមានា សមនុបស្សតីតិ ឥមេ បាឋា ភវន្តិ។]។ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា នោបិ អប្បដិសំវេទនោ មេ អត្តា អត្តា មេ វេទយតិ វេទនាធម្មោ ហិ មេ អត្តាតិ ឥតិ វា ហិ អានន្ទ អត្តានំ សមនុបស្សមានោ សមនុបស្សតិ។ តត្រានន្ទ យោ សោ ឯវមាហ វេទនា មេ អត្តាតិ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ តិស្សោ ខោ ឥមា អាវុសោ វេទនា សុខា វេទនា ទុក្ខា វេទនា អទុក្ខមសុខា វេទនា ឥមាសំ ខោ ត្វំ តិស្សន្នំ វេទនានំ កតមំ អត្តតោ សមនុបស្សសីតិ។ យស្មឹ អានន្ទ សមយេ សុខំ វេទនំ វេទេតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ទុក្ខំ វេទនំ វេទេតិ ន អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទេតិ សុខំយេវ [ម. សុខញ្ញេវ។] តស្មឹ សមយេ វេទនំ វេទេតិ។ យស្មឹ អានន្ទ សមយេ ទុក្ខំ វេទនំ វេទេតិ នេវ តស្មឹ សមយេ សុខំ វេទនំ វេទេតិ ន អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទេតិ ទុក្ខំយេវ តស្មឹ សមយេ វេទនំ វេទេតិ។ តស្មឹ អានន្ទ សមយេ អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទេតិ នេវ តស្មឹ សមយេ សុខំ វេទនំ វេទេតិ ន ទុក្ខំ វេទនំ វេទេតិ អទុក្ខមសុខំយេវ តស្មឹ សមយេ វេទនំ វេទេតិ។ សុខាបិ ខោ អានន្ទ វេទនា អនិច្ចា សង្ខតា បដិច្ចសមុប្បន្នា ខយធម្មា វយធម្មា វិរាគធម្មា និរោធធម្មា។ ទុក្ខាបិ ខោ អានន្ទ វេទនា អនិច្ចា សង្ខតា បដិច្ចសមុប្បន្នា ខយធម្មា វយធម្មា វិរាគធម្មា និរោធធម្មា។ អទុក្ខមសុខាបិ ខោ អានន្ទ វេទនា អនិច្ចា សង្ខតា បដិច្ចសមុប្បន្នា ខយធម្មា វយធម្មា វិរាគធម្មា និរោធធម្មា។ តស្ស សុខំ វេទនំ វេទយមានស្ស ឯសោ មេ អត្តាតិ ហោតិ តស្សាយេវ សុខាយ វេទនាយ និរោធា ព្យគា [ឱ. វ្យគា។ ម. ព្យគ្គា។] មេ អត្តាតិ ហោតិ។ ទុក្ខំ វេទនំ វេទយមានស្ស ឯសោ មេ អត្តាតិ ហោតិ តស្សាយេវ ទុក្ខាយ វេទនាយ និរោធា ព្យគា មេ អត្តាតិ ហោតិ។ អទុក្ខមសុខំ វេទនំ វេទយមានស្ស ឯសោ មេ អត្តាតិ ហោតិ តស្សាយេវ អទុក្ខមសុខាយ វេទនាយ និរោធា ព្យគា មេ អត្តាតិ ហោតិ។ ឥតិ សោ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ អនិច្ចំ សុខទុក្ខវោកិណ្ណំ ឧប្បាទវយធម្មំ អត្តានំ សមនុបស្សមានោ សមនុបស្សតិ យោ សោ ឯវមាហ វេទនា មេ អត្តាតិ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯតេនបេតំ នក្ខមតិ វេទនា មេ អត្តាតិ សមនុបស្សិតុំ។ តត្រានន្ទ យោ សោ ឯវមាហ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា អប្បដិសំវេទនោ មេ អត្តាតិ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យត្ថ បនាវុសោ សព្វសោ វេទយិតំ អត្ថិ អបិ នុ ខោ តត្ថ អស្មីតិ សិយាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯតេនបេតំ នក្ខមតិ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា អប្បដិសំវេទនោ មេ អត្តាតិ សមនុបស្សិតុំ។ តត្រានន្ទ យោ សោ ឯវមាហ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា នោបិ អប្បដិសំវេទនោ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ មេតិ បទំ ទិស្សតិ។] អត្តា អត្តា មេ វេទយតិ [ឱ.ម. វេទិយតិ។] វេទនាធម្មោ ហិ មេ អត្តាតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ វេទនា ច [ឱ. វ។] ហិ អាវុសោ សព្វេន សព្វំ សព្វថា សព្វំ អបរិសេសា និរុជ្ឈេយ្យុំ សព្វសោ វេទនាយ អសតិ វេទនានិរោធា អបិ នុ ខោ តត្ថ អហមស្មីតិ សិយាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តស្មាតិហានន្ទ ឯតេនបេតំ នក្ខមតិ ន ហេវ ខោ មេ វេទនា អត្តា នោបិ អប្បដិសំវេទនោ អត្តា អត្តា មេ វេទយតិ វេទនាធម្មោ ហិ មេ អត្តាតិ សមនុបស្សិតុំ។

[៦៤] យតោ ខោ អានន្ទ ភិក្ខុ នេវ វេទនំ អត្តានំ សមនុបស្សតិ នោបិ អប្បដិសំវេទនំ អត្តានំ សមនុបស្សតិ នោបិ អត្តា [ឱ.ម. អត្តា មេ។] វេទយតិ វេទនាធម្មោ ហិ មេ អត្តាតិ សមនុបស្សតិ។ សោ ឯវំ សមនុបស្សន្តោ ន កិញ្ចិ លោកេ ឧបាទិយតិ អនុបាទិយញ្ច [ឱ. អនុបាទិយំ។] ន បរិតស្សតិ អបរិតស្សំ បច្ចត្តញ្ញេវ បរិនិព្វាយតិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ ឯវំ វិមុត្តំ [ឱ. វិមុត្តំ ចិត្តំ។] ខោ អានន្ទ ភិក្ខុំ យោ ឯវំ វទេយ្យ ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥតិសា ទិដ្ឋីតិ [២.៣.៤.៥. បរម្មរណាតិ ឥតិស្ស ទិដ្ឋីតិបិ បាឋោ។] តទកល្លំ។ ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥតិសា ទិដ្ឋីតិ [៣] តទកល្លំ។ ហោតិ ច ន ច ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥតិសា ទិដ្ឋីតិ [៤] តទកល្លំ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥតិសា ទិដ្ឋីតិ [៥] តទកល្លំ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ យាវតានន្ទ អធិវចនំ យាវតា អធិវចនបថោ យាវតា និរុត្តិ យាវតា និរុត្តិបថោ យាវតា បញ្ញត្តិ យាវតា បញ្ញត្តិបថោ យាវតា បញ្ញាបនំ [ឱ.ម. បញ្ញា។] យាវតា បញ្ញាវចរំ យាវតា វដ្តំ វត្តតិ [ឱ.ម. វត្តតីតិ ន ទិស្សតិ។] តាវតា [ឱ. យាវតា។] វដ្តំ វត្តតិ តទភិញ្ញា វិមុត្តោ ភិក្ខុ តទភិញ្ញា វិមុត្តំ ភិក្ខុំ [ឱ. វិមុត្តោ ភិក្ខុ។] ន ជានាតិ ន បស្សតិ ឥតិសា ទិដ្ឋីតិ តទកល្លំ។

[៦៥] សត្ត ខោ ឥមា អានន្ទ វិញ្ញាណដ្ឋិតិយោ ទ្វេ [ឱ. ទ្វេ ច។] អាយតនានិ។ កតមា សត្ត។ សន្តានន្ទ សត្តា នានត្តកាយា នានត្តសញ្ញិនោ សេយ្យថាបិ មនុស្សា ឯកច្ចេ ច ទេវា ឯកច្ចេ ច វិនិបាតិកា អយំ បឋមា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា នានត្តកាយា ឯកត្តសញ្ញិនោ សេយ្យថាបិ ទេវា ព្រហ្មកាយិកា បឋមាភិនិព្វត្តា ចតុអបាយិកា សត្តា ច [ឱ.ម. ចតុអបាយិកា សត្តា ចាតិ បាឋា ន ទិស្សន្តិ។] អយំ ទុតិយា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា ឯកត្តកាយា នានត្តសញ្ញិនោ សេយ្យថាបិ ទេវា អាភស្សរា អយំ តតិយា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា ឯកត្តកាយា ឯកត្តសញ្ញិនោ សេយ្យថាបិ ទេវា សុភកិណ្ហា [ឱ. សុភកិណ្ណា។] អយំ ចតុត្ថា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា សព្វសោ រូបសញ្ញានំ សមតិក្កមា បដិឃសញ្ញានំ អត្ថង្គមា នានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា អនន្តោ អាកាសោតិ អាកាសានញ្ចាយតនុបគា អយំ បញ្ចមា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា សព្វសោ អាកាសានញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម អនន្តំ វិញ្ញាណន្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនុបគា អយំ ឆដ្ឋា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ សន្តានន្ទ សត្តា សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនុបគា អយំ សត្តមា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ។ អសញ្ញិសត្តាយតនំ [អសញ្ញសត្តាយតនន្តិបិ បាឋោ។] នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនមេវ ទុតិយំ។ តត្រានន្ទ យាយំ បឋមា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ នានត្តកាយា នានត្តសញ្ញិនោ សេយ្យថាបិ មនុស្សា ឯកច្ចេ ច ទេវា ឯកច្ចេ ច វិនិបាតិកា យោ នុ ខោ អានន្ទ តញ្ច បជានាតិ តស្សា ច សមុទយំ បជានាតិ តស្សា ច អត្ថង្គមំ បជានាតិ តស្សា ច អស្សានំ បជានាតិ តស្សា ច អាទីនវំ បជានាតិ តស្សា ច និស្សរណំ បជានាតិ កល្លំ នុ តេន តទភិនន្ទិតុន្តិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ បេ។ តត្រានន្ទ យាយំ សត្តមា វិញ្ញាណដ្ឋិតិ សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនុបគា យោ នុ ខោ អានន្ទ តញ្ច បជានាតិ តស្សា ច សមុទយំ បជានាតិ តស្សា ច អត្ថង្គមំ បជានាតិ តស្សា ច អស្សាទំ បជានាតិ តស្សា ច អាទីនវំ បជានាតិ តស្សា ច និស្សរណំ បជានាតិ កល្លំ នុ តេន តទភិនន្ទិតុន្តិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តត្រានន្ទ យមិទំ អសញ្ញិសត្តាយតនំ យោ នុ ខោ អានន្ទ តញ្ច បជានាតិ តស្សា ច សមុទយំ បជានាតិ តស្សា ច អត្ថង្គមំ បជានាតិ តស្សា ច អស្សាទំ បជានាតិ តស្សា ច អាទីនវំ បជានាតិ តស្សា ច និស្សរណំ បជានាតិ កល្លំ នុ តេន តទភិនន្ទិតុន្តិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ តត្រានន្ទ យមិទំ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ យោ នុ ខោ អានន្ទ តញ្ច បជានាតិ តស្សា ច សមុទយំ បជានាតិ តស្សា ច អត្ថង្គមំ បជានាតិ តស្សា ច អស្សាទំ បជានាតិ តស្សា ច អាទីនវំ បជានាតិ តស្សា ច និស្សរណំ បជានាតិ កល្លំ នុ តេន តទភិនន្ទិតុន្តិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ យតោ ខោ អានន្ទ ភិក្ខុ ឥមាសញ្ច សត្តន្នំ វិញ្ញាណដ្ឋិតីនំ ឥមេសញ្ច ទ្វិន្នំ អាយតនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា អនុបាទា វិមុត្តោ ហោតិ អយំ វុច្ចតានន្ទ [ឱ. វុច្ចតិ អានន្ទ។] ភិក្ខុ បញ្ញាវិមុត្តោ។

[៦៦] អដ្ឋ ខោ ឥមេ អានន្ទ វិមោក្ខា។ កតមេ អដ្ឋ។ រូបី រូបានិ អស្សតិ អយំ បឋមោ វិមោក្ខោ។ អជ្ឈត្តំ អរូបសញ្ញី ពហិទ្ធា រូបានិ បស្សតិ អយំ ទុតិយោ វិមោក្ខោ។ សុភន្តេវ អធិមុត្តោ ហោតិ អយំ តតិយោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ រូបសញ្ញានំ សមតិក្កម្ម បដិឃសញ្ញានំ អត្ថង្គមា មានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា អនន្តោ អាកាសោតិ អាកាសានញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ ចតុត្ថោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ អាកាសានញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម អនន្តំ វិញ្ញាណន្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ បញ្ចមោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ ឆដ្ឋោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមតិក្កម្ម នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ សត្តមោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ សមតិក្កម្ម សញ្ញាវេទយតំ និរោធំ [ឱ.ម. សញ្ញាវេទយិតនិរោធំ។] ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ អដ្ឋមោ វិមោក្ខោ។ ឥមេ ខោ អានន្ទ អដ្ឋ វិមោក្ខា។ យតោ ខោ អានន្ទ ភិក្ខុ ឥមេ អដ្ឋ វិមោក្ខេ អនុលោមំបិ សមាបជ្ជតិ បដិលោមំបិ សមាបជ្ជតិ អនុលោមប្បដិលោមំបិ សមាបជ្ជតិ យត្ថិច្ឆកំ យទិច្ឆកំ យាវតិច្ឆកំ [ឱ. យាវទិច្ឆកំ។] សមាបជ្ជតិបិ វុដ្ឋាតិបិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ វុច្ចតានន្ទ ភិក្ខុ ឧភតោភាគវិមុត្តោ។ ឥមាយ ច អានន្ទ ឧភតោភាគវិមុត្តិយា អញ្ញា ឧភតោភាគវិមុត្តិ ឧត្តរិតរា វា បណីតតរា នត្ថីតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទីតិ។

មហានិទានសុត្តំ ទុតិយំ និដ្ឋិតំ។

មហាបរិនិព្វានសុត្តំ តតិយំ

[៦៧] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ។ តេន ខោ បន សមយេន រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ [វេទេហិបុត្តោតិបិ។] វជ្ជឹ [ឱ.ម. វជ្ជី។] អភិយាតុកាមោ ហោតិ។ សោ ឯវមាហ អហំ ហិមេ វជ្ជី ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ ឧច្ឆេជ្ជាមិ វជ្ជឹ វិនាសេស្សាមិ វជ្ជឹ [ឯត្ថន្តរេ អភិយាតុកាមោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អនយព្យសនំ អាបាទេស្សាមិ វជ្ជិន្តិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ វស្សការំ ព្រាហ្មណំ មគធមហាមត្តំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ ព្រាហ្មណ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មម វចនេន ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទាហិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆ រាជា ភន្តេ មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតីតិ ឯវញ្ច វទេហិ រាជា ភន្តេ មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ វជ្ជឹ អភិយាតុកាមោ សោ ឯវមាហ អហំ ហិមេ វជ្ជី ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ ឧច្ឆេជ្ជាមិ វជ្ជឹ វិនាសេស្សាមិ វជ្ជឹ អនយព្យសនំ អាបាទេស្សាមិ វជ្ជិន្តិ យថា ច តេ ភគវា ព្យាករោតិ តំ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា មម [ឱ. មមំ។] អារោចេយ្យាសិ ន ហិ តថាគតា វិតថំ ភណន្តីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ វស្សការោ ព្រាហ្មណោ មគធមហាមត្តោ រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស បដិស្សុត្វា ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជេត្វា [ឱ. យោជាបេត្វា] ភទ្ទំ ភទ្ទំ យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ រាជគហម្ហា និយ្យាសិ យេន គិជ្ឈកូដោ បព្វតោ តេន បាយាសិ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកោ វ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ វស្សការោ ព្រាហ្មណោ មគធមហាមត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច រាជា ភោ គោតម មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភោតោ គោតមស្ស បាទេ សិរសា វន្ទតិ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ រាជា ភោ គោតម មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ វជ្ជឹ អភិយាតុកាមោ សោ ឯវមាហ អហំ ហិមេ វជ្ជី ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ ឧច្ឆេជ្ជាមិ វជ្ជឹ វិនាសេស្សាមិ វជ្ជឹ អនយព្យសនំ អាបាទេស្សាមិ វជ្ជិន្តិ។

[៦៨] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បិដ្ឋិតោ ឋិតោ ហោតិ ភគវន្តំ វីជយមានោ [ឱ. វិជមានោ។ ម. ពីជមានោ។]។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី អភិណ្ហសន្និបាតា [ឱ.ម. អភិណ្ហំ សន្និបាតា។] សន្និបាតពហុលាតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី អភិណ្ហសន្និបាតា សន្និបាតពហុលាតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី អភិណ្ហសន្និបាតា សន្និបាតពហុលា ភវិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី សមគ្គា សន្និបតន្តិ សមគ្គា វុដ្ឋហន្តិ សមគ្គា វជ្ជិករណីយានិ ករោន្តីតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី សមគ្គា សន្និបតន្តិ សមគ្គា វុដ្ឋហន្តិ សមគ្គា វជ្ជិករណីយានិ ករោន្តីតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី សមគ្គា សន្និបតិស្សន្តិ សមគ្គា វុដ្ឋហិស្សន្តិ សមគ្គា វជ្ជិករណីយានិ ករិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី អប្បញ្ញត្តំ ន បញ្ញបេន្តិ បញ្ញត្តំ ន សមុច្ឆិន្ទន្តិ យថាបញ្ញត្តេ បោរាណេ វជ្ជិធម្មេ សមាទាយ វត្តន្តីតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី អប្បញ្ញត្តំ ន បញ្ញបេន្តិ បញ្ញត្តំ ន សមុច្ឆិន្ទន្តិ យថាបញ្ញត្តេ បោរាណេ វជ្ជិធម្មេ សមាទាយ វត្តន្តីតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី អប្បញ្ញត្តំ ន បញ្ញបេស្សន្តិ បញ្ញត្តំ ន សមុច្ឆិន្ទិស្សន្តិ យថាបញ្ញត្តេ បោរាណេ វជ្ជិធម្មេ សមាទាយ វត្តិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី យេ តេ វជ្ជីនំ វជ្ជិមហល្លកា តេ សក្ករោន្តិ គរុករោន្តិ មានេន្តិ បូជេន្តិ តេសញ្ច សោតព្វំ មញ្ញន្តីតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី យេ តេ វជ្ជីនំ វជ្ជិមហល្លកា តេ សក្ករោន្តិ គរុករោន្តិ មានេន្តិ បូជេន្តិ តេសញ្ច សោតព្វំ មញ្ញន្តីតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី យេ តេ វជ្ជីនំ វិជ្ជិមហល្លកា តេ សក្ករិស្សន្តិ គរុករិស្សន្តិ មានេស្សន្តិ បូជេស្សន្តិ តេសញ្ច សោតព្វំ មញ្ញិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី យា តា កុលិត្ថិយោ កុលកុមារិយោ តា ន ឱក្កស្ស បសយ្ហ វាសេន្តីតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី យា តា កុលិត្ថិយោ កុលកុមារិយោ តា ន ឱក្កស្ស បសយ្ហ វាសេន្តីតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី យា តា កុលិត្ថិយោ កុលកុមារិយោ តា ន ឱក្កស្ស បសយ្ហ វាសេស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជី យានិ តានិ វជ្ជីនំ វជ្ជិចេតិយានិ អព្ភន្តរានិ ចេវ ពាហិរានិ ច តានិ សក្ករោន្តិ គរុករោន្តិ មានេន្តិ បូជេន្តិ តេសញ្ច ទិន្នបុព្វំ កតបុព្វំ ធម្មិកំ ពលឹ នោ បរិហាបេន្តីតិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជី យានិ តានិ វជ្ជីនំ វជ្ជិចេតិយានិ អព្ភន្តរានិ ចេវ ពាហិរានិ ច តានិ សក្ករោន្តិ គរុករោន្តិ មានេន្តិ បូជេន្តិ តេសញ្ច ទិន្នបុព្វំ កតបុព្វំ ធម្មិកំ ពលឹ នោ បរិហាបេន្តីតិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជី យានិ តានិ វជ្ជីនំ វជ្ជិចេតិយានិ អព្ភន្តរានិ ចេវ ពាហិរានិ ច តានិ សក្ករិស្សន្តិ គរុករិស្សន្តិ មានេស្សន្តិ បូជេស្សន្តិ តេសញ្ច ទិន្នបុព្វំ កតបុព្វំ ធម្មិកំ ពលឹ នោ បរិហាបេស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ កិន្តិ តេ អានន្ទ សុតំ វជ្ជីនំ អរហន្តេសុ ធម្មិការក្ខាវរណគុត្តិ សុសំវិហិតា កិន្តិ អនាគតា ច អរហន្តោ វិជិតំ អាគច្ឆេយ្យុំ អាគតា ច អរហន្តោ វិជិតេ ផាសុំ វិហរេយ្យុន្តិ។ សុតំ មេតំ ភន្តេ វជ្ជីនំ អរហន្តេសុ ធម្មិការក្ខាវរណគុត្តិ សុសំវិហិតា កិន្តិ អនាគតា ច អរហន្តោ វិជិតំ អាគច្ឆេយ្យុំ អាគតា ច អរហន្តោ វិជិតេ ផាសុំ វិហរេយ្យុន្តិ។ យាវកីវញ្ច អានន្ទ វជ្ជីនំ អរហន្តេសុ ធម្មិការក្ខាវរណគុត្តិ សុសំវិហិតា ភវិស្សតិ កិន្តិ អនាគតា ច អរហន្តោ វិជិតំ អាគច្ឆេយ្យុំ អាគតា ច អរហន្តោ វិជិតេ ផាសុំ វិហរេយ្យុន្តិ វុឌ្ឍិយេវ អានន្ទ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានីតិ។

[៦៩] អថខោ ភគវា វស្សការំ ព្រាហ្មណំ មគធមហាមត្តំ អាមន្តេសិ ឯកមិទាហំ ព្រាហ្មណ សមយំ វេសាលិយំ វិហរាមិ សារន្ទទេ [អដ្ឋកថាយម្បិ អយមេវ បាឋោ។ ម. សានន្ទរេ។] ចេតិយេ តត្រាហំ វជ្ជីនំ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេសឹ យាវកីវញ្ច ព្រាហ្មណ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា វជ្ជីសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិយានិយេសុ ធម្មេសុ វជ្ជី សន្ទិស្សិស្សន្តិ [ឱ. សន្ទិស្សន្តិ។] វុឌ្ឍិយេវ ព្រាហ្មណ វជ្ជីនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានីតិ។ ឯវំ វុត្តេ វស្សការោ ព្រាហ្មណោ មគធមហាមត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯកមេកេនបិ ភោ គោតម អបរិហានិយេន ធម្មេន សមន្នាគតានំ វជ្ជីនំ វុឌ្ឍិយេវ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ កោ បន វាទោ សត្តហិ អបរិហានិយេហិ ធម្មេហិ អករណីយា ច [ឱ. វ។] ភោ គោតម វជ្ជី រញ្ញា មាគធេន អជាតសត្តុនា វេទេហីបុត្តេន យទិទំ យុទ្ធស្ស អញ្ញត្រ ឧបលាបនាយ អញ្ញត្រ មិថុភេទាយ ហន្ទ ចទានិ មយំ ភោ គោតម គច្ឆាម ពហុកិច្ចា មយំ ពហុករណីយាតិ។ យស្សទានិ ត្វំ ព្រាហ្មណ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ វស្សការោ ព្រាហ្មណោ មគធមហាមត្តោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[៧០] អថខោ ភគវា អចិរប្បក្កន្តេ វស្សការេ ព្រាហ្មណេ មគធមហាមត្តេ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គច្ឆ ត្វំ អានន្ទ យាវតិកា ភិក្ខូ រាជគហំ ឧបនិស្សាយ វិហរន្តិ តេ សព្វេ ឧបដ្ឋានសាលាយំ សន្និបាតេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា យាវតិកា ភិក្ខូ រាជគហំ ឧបនិស្សាយ វិហរន្តិ តេ សព្វេ ឧបដ្ឋានសាលាយំ សន្និបាតេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សន្និបតិតោ ភន្តេ ភិក្ខុសង្ឃោ យស្សទានិ ភន្តេ ភគវា កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា យេន ឧបដ្ឋានសាលា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សត្ត វោ ភិក្ខវេ អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អភិណ្ហសន្និបាតា សន្និបាតពហុលា ភវិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សមគ្គា សន្និបតិស្សន្តិ សមគ្គា វុដ្ឋហិស្សន្តិ សមគ្គា សង្ឃករណីយានិ ករិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អប្បញ្ញត្តំ ន បញ្ញបេស្សន្តិ បញ្ញត្តំ ន សមុច្ឆិន្ទិស្សន្តិ យថាបញ្ញត្តេសុ សិក្ខាបទេសុ សមាទាយ វត្តិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ យេ តេ ភិក្ខូ ថេរា រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតា សង្ឃបិតរោ សង្ឃបរិនាយកា តេ សក្ករិស្សន្តិ គរុករិស្សន្តិ មានេស្សន្តិ បូជេស្សន្តិ តេសញ្ច សោតព្វំ មញ្ញិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ឧប្បន្នាយ តណ្ហាយ បោនោព្ភវិកាយ ន វសំ គច្ឆិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អារញ្ញកេសុ សេនាសនេសុ សាបេក្ខា ភវិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ បច្ចត្តញ្ញេវ សតឹ ឧបដ្ឋបេស្សន្តិ កិន្តិ អនាគតា ច បេសលា សព្រហ្មចារី អាគច្ឆេយ្យុំ អាគតា ច បេសលា សព្រហ្មចារី ផាសុំ វិហរេយ្យុន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ  ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។

[៧១] អបរេបិ វោ [ឱ. ខោ។] ភិក្ខវេ សត្ត អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ​ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន កម្មារាមា ភវិស្សន្តិ ន កម្មរតា ន កម្មារាមតំ អនុយុត្តា វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន ភស្សារាមា ភវិស្សន្តិ ន ភស្សរតា ន ភស្សារាមតំ អនុយុត្តា វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន និទ្ទារាមា ភវិស្សន្តិ ន និន្ទារតា ន និទ្ទារាមតំ អនុយុត្តា វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន សង្គណិការាមា ភវិស្សន្តិ ន សង្គណិការតា ន សង្គណិការាមតំ អនុយុត្តា វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន បាបិច្ឆា ភវិស្សន្តិ ន បាបិកានំ ឥច្ឆានំ វសំ គតា វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន បាបមិត្តា ភវិស្សន្តិ ន បាបសហាយា ន បាបសម្បវង្ករា [ឱ. បាបសម្បវង្កា។ ម. បាបសម្បវង្កតា។] វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ន ឱរមត្តកេន វិសេសាធិគមេន អន្តរា វោសានំ អាបជ្ជិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។

[៧២] អបរេបិ វោ ភិក្ខវេ សត្ត អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សទ្ធា ភវិស្សន្តិ។បេ។ ហិរិមនា ភវិស្សន្តិ។ ឱត្តប្បី ភវិស្សន្តិ។ ពហុស្សុតា ភវិស្សន្តិ។ អារទ្ធវីរិយា ភវិស្សន្តិ។ ឧបដ្ឋិតស្សតី ភវិស្សន្តិ។ បញ្ញវន្តោ ភវិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។

[៧៣] អបរេបិ វោ ភិក្ខវេ សត្ត អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ សតិសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។បេ។ ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។ វីរិយសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។ បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ។ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គំ ភាវេស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។

[៧៤] អបរេបិ វោ ភិក្ខវេ សត្ត អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អនិច្ចសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។បេ។ អនត្តសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។ អសុភសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។ អាទីនវសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។ បហានសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។ វិរាគសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ។ និរោធសញ្ញំ ភាវេស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ សត្ត អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច សត្តសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។

[៧៥] អបរេបិ វោ ភិក្ខវេ [ឱ.ម. អបរេបិ វោ ភិក្ខវេតិ បាថា ន ទិស្សន្តិ។] ឆ [ឱ.ម. ភិក្ខវេតិ ទិស្សតិ។] អបរិហានិយេ ធម្មេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ មេត្តំ កាយកម្មំ បច្ចុបដ្ឋបេស្សន្តិ សព្រហ្មចារីសុ អាវិ ចេវ រហោ ច វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ មេត្តំ វចីកម្មំ បច្ចុបដ្ឋបេស្សន្តិ [បច្ចុបដ្ឋាបេស្សន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។បេ។ មេត្តំ មនោកម្មំ បច្ចុបដ្ឋបេស្សន្តិ សព្រហ្មចារីសុ អាវិ ចេវ រហោ ច វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ យេ តេ លាភា ធម្មិកា ធម្មលទ្ធា អន្តមសោ បត្តបរិយាបន្នមត្តំបិ តថារូបេហិ លាភេហិ ន [ម. នសទ្ទោ នត្ថិ។] អប្បដិវិភត្តភោគី ភវិស្សន្តិ សីលវន្តេហិ សព្រហ្មចារីហិ សាធារណភោគី វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ យានិ តានិ សីលានិ អខណ្ឌានិ អច្ឆិទ្ទានិ អសពលានិ អកម្មាសានិ ភុជិស្សានិ វិញ្ញុបសត្ថានិ អបរាមដ្ឋានិ សមាធិសំវត្តនិកានិ តថារូបេសុ សីលេសុ សីលសាមញ្ញគតា វិហរិស្សន្តិ សព្រហ្មចារីហិ អាវិ ចេវ រហោ ច វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខូ យាយំ ទិដ្ឋិ អរិយា និយ្យានិកា និយ្យាតិ តក្ករស្ស សម្មាទុក្ខក្ខយាយ តថារូបាយ ទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិសាមញ្ញគតា វិហរិស្សន្តិ សព្រហ្មចារីហិ អាវិ ចេវ រហោ ច វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានិ។ យាវកីវញ្ច ភិក្ខវេ ឥមេ ឆ អបរិហានិយា ធម្មា ភិក្ខូសុ ឋស្សន្តិ ឥមេសុ ច ឆសុ អបរិហានិយេសុ ធម្មេសុ ភិក្ខូ សន្ទិស្សិស្សន្តិ វុឌ្ឍិយេវ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ បាដិកង្ខា នោ បរិហានីតិ។ តត្របិ សុទំ ភគវា រាជគហេ វិហរន្តោ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបវិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា [ឥតោ បរំ យេភុយ្យេន ទិដ្ឋាសវាតិ ទិស្សតិ សុត្តន្តនយេន បន តយោ អាសវា ញាតព្វា។] អវិជ្ជាសវាតិ។

[៧៦] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន អម្ពលដ្ឋិកា តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន អម្ពលដ្ឋិកា តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា អម្ពលដ្ឋិកាយំ វិហរតិ រាជាគារកេ។ តត្របិ សុទំ ភគវា អម្ពលដ្ឋិកាយំ វិហរន្តោ រាជាគារកេ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិបិ សីលំ ឥតិបិ សមាធិ ឥតិបិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[៧៧] អថខោ ភគវា អម្ពលដ្ឋិកាយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន នាឡន្ទា តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន នាឡន្ទា តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា នាឡន្ទាយំ វិហរតិ បាវាទិកម្ពវនេ [ឱ.ម. បាវារិកម្ពវនេ]។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯវំ បសន្នោ អហំ ភន្តេ ភគវតិ ន បាហុ ន ច ភវិស្សតិ ន ចេតរហិ វិជ្ជតិ អញ្ញោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ភគវតា ភិយ្យោភិញ្ញាតរោ យទិទំ សម្ពោធិយន្តិ។ ឧឡារា ខោ តេ អយំ សារីបុត្ត អាសភិវាចា ភាសិតា ឯកំសោ គហិតោ សីហនាទោ នទិតោ ឯវំ បសន្នោ អហំ ភន្តេ ភគវតិ ន បាហុ ន ច ភវិស្សតិ ន ចេតរហិ វិជ្ជតិ អញ្ញោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ភគវតា ភិយ្យោភិញ្ញាតរោ យទិទំ សម្ពោធិយន្តិ កឹ នុ សារីបុត្ត យេ តេ អហេសុំ អតីតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា សព្វេ តេ ភគវន្តោ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច វិទិតា ឯវំសីលា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបិ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ឥតិបីតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ [ឱ.ម. ឥតិសទ្ទោ នត្ថិ។]។ កឹ បន សារីបុត្ត យេ តេ ភវិស្សន្តិ អនាគតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា សព្វេ តេ ភគវន្តោ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច វិទិតា ឯវំសីលា តេ ភគវន្តោ ភវិស្សន្តិ ឥតិបិ ឯវំធម្មា។ ឯវំបញ្ញា។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវិមុត្តា តេ ភគវន្តោ ភវិស្សន្តិ ឥតិបីតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ។ កឹ បន សារីបុត្ត តេ អហំ [ឱ. អហំ តេ។] ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច វិទិតោ ឯវំសីលោ ភគវា ឥតិបិ ឯវំធម្មោ។ ឯវំបញ្ញោ។ ឯវំវិហារី។ ឯវំវុមុត្តោ ភគវា ឥតិបីតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេតិ។ ឯត្ថ ច ហិ [ឱ. ឯត្ថេវ ហិ។ ម. ឯតរហិ។] តេ សារីបុត្ត អតីតានាគតប្បច្ចុប្បន្នេសុ អរហន្តេសុ សម្មាសម្ពុទ្ធេសុ ចេតោបរិញ្ញាយ [ឱ. ចេតោបរិញ្ញាណំ។ ម. ចេតសា ចេតោបរិយាយ ញាណំ។] ញាណំ នត្ថិ អថ កិញ្ចេតរហិ តេ អយំ សារីបុត្ត ឧឡារា អាសភិវាចា ភាសិតា ឯកំសោ គហិតោ សីហនាទោ នទិតោ ឯវំ បសន្នោ អហំ ភន្តេ ភគវតិ ន ចាហុ ន ច ភវិស្សតិ ន ចេតរហិ វិជ្ជតិ អញ្ញោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ភគវតា ភិយ្យោភិញ្ញាតរោ យទិទំ សម្ពោធិយន្តិ។ ន ខោ មេ ភន្តេ អតីតានាគតប្បច្ចុប្បន្នេសុ អរហន្តេសុ សម្មាសម្ពុទ្ធេសុ ចេតោបរិញ្ញាយ ញាណំ អត្ថិ អបិច ធម្មន្វយោ វិទិតោ សេយ្យថាបិ ភន្តេ រញ្ញោ បច្ចន្តិមំ នគរំ ទឡ្ហទ្វារំ [ឱ. ទឡ្ហទ្ទាបំ។] ទឡ្ហបាការតោរណំ ឯកទ្វារំ តត្រស្ស ទោវារិកោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី អញ្ញាតានំ និវារេតា ញាតានំ បវេសេតា សោ តស្ស នគរស្ស សមន្តា អនុចរិយាយ [ឱ.ម. អនុបរិយាយ។] បថំ អនុក្កមមានោ ន បស្សេយ្យ បាការសន្ធឹ វា បាការវិវរំ វា អន្តមសោ ពិឡារនិក្ខមនមត្តំបិ [ឱ. ពិឡារនិស្សក្កនមត្តម្បិ។] ន បស្សេយ្យ [ឱ.ម. ន បស្សេយ្យាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] តស្ស ឯវមស្ស យេ ខោ កេចិ ឱឡារិកា បាណា ឥមំ នគរំ បវិសន្តិ វា និក្ខមន្តិ វា សព្វេ តេ ឥមិនា [ឱ.ម. ឥមិនាវ។] ទ្វារេន បវិសន្តិ វា និក្ខមន្តិ វាតិ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ ធម្មន្វយោ វិទិតោ យេ តេ ភន្តេ អហេសុំ អតីតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា សព្វេ តេ ភគវន្តោ បញ្ច នីវរណេ បហាយ ចេតសោ ឧបក្កិលេសេ បញ្ញាយ ទុព្វលីករណេ ចតូសុ សតិបដ្ឋានេសុ សុប្បតិដ្ឋិតចិត្តា សត្ត ពោជ្ឈង្គេ យថាភូតំ ភាវេត្វា អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុជ្ឈឹសុ យេបិ តេ ភន្តេ ភវិស្សន្តិ អនាគតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា សព្វេ តេ ភគវន្តោ បញ្ច នីវរណេ បហាយ ចេតសោ ឧបក្កិលេសេ បញ្ញាយ ទុព្វលីករណេ ចតូសុ សតិបដ្ឋានេសុ សុប្បតិដ្ឋិតចិត្តា សត្ត ពោជ្ឈង្គេ យថាភូតំ ភាវេត្វា អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុជ្ឈិស្សន្តិ ភគវាបិ ភន្តេ ឯតរហិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ បញ្ច នីវរណេ បហាយ ចេតសោ ឧបក្កិលេសេ បញ្ញាយ ទុព្វលីករណេ ចតូសុ សតិបដ្ឋានេសុ សុប្បតិដ្ឋិតចិត្តោ សត្ត ពោជ្ឈង្គេ យថាភូតំ ភាវេត្វា អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុទ្ធោតិ។ តត្របិ សុទំ ភគវា នាឡន្ទាយំ វិហរន្តោ បាវាទិកម្ពវនេ [ឱ.ម. បាវារិកម្ពវនេ។] ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិបិ សីលំ ឥតិបិ សមាធិ ឥតិបិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[៧៨] អថខោ ភគវា នាឡន្ទាយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន បាដលិគ្គាមោ តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន បាដលិគ្គាមោ តទវសរិ។ អស្សោសុំ ខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា ភគវា កិរ បាដលិគ្គាមំ អនុប្បត្តោតិ។ អថខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អធិវាសេតុ នោ ភន្តេ ភគវា អាវសថាគារន្តិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា យេន អាវសថាគារំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា សព្វសន្ថរិតំ [ឱ. សព្វសន្ថរំ។] សន្ថតំ [ឱ.ម. សន្ថតន្តិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] អាវសថាគារំ សន្ថរិត្វា អាសនានិ បញ្ញបេត្វា ឧទកមណិកំ [ឱ. ឧទកមណឹ។] បតិដ្ឋាបេត្វា តេលប្បទីបំ អារោបេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ សព្វសន្ថរិតំ សន្ថតំ ភន្តេ អាវសថាគារំ អាសនានិ បញ្ញត្តានិ ឧទកមណិកោ បតិដ្ឋាបិតោ តេលប្បទីបោ អារោបិតោ យស្សទានិ ភន្តេ ភគវា កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ [ឱ. បុព្វណ្ហសមយន្តិ បាឋោ ន ទិស្សតេ។ ម. សាយណ្ហសមយំ។] និវាសេត្វា បត្តចីវរំ អាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន អាវសថាគារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បាទេ បក្ខាលេត្វា អាវសថាគារំ បវិសិត្វា មជ្ឈិមំ ថម្ភំ និស្សាយ បុរត្ថាភិមុខោ និសីទិ។ ភិក្ខុសង្ឃោបិ ខោ បាទេ បក្ខាលេត្វា អាវសថាគារំ បវិសិត្វា បច្ឆិមភិត្តឹ និស្សាយ បុរត្ថាភិមុខោ និសីទិ ភគវន្តញ្ញេវ បុរក្ខត្វា។ បាដលិគ្គាមិយាបិ ខោ ឧបាសកា បាទេ បក្ខាលេត្វា អាវសថាគារំ បវិសិត្វា បុរត្ថិមភិត្តឹ និស្សាយ បច្ឆិមាភិមុខា និសីទឹសុ ភគវន្តញ្ញេវ បុរក្ខត្វា។

[៧៩] អថខោ ភគវា បាដលិគ្គាមិយេ ឧបាសកេ អាមន្តេសិ បញ្ចិមេ គហបតយោ អាទីនវា ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ កតមេ បញ្ច។ ឥធ គហបតយោ ទុស្សីលោ សីលវិបន្នោ បមាទាធិករណំ មហតឹ ភោគជានឹ និគច្ឆតិ អយំ បឋមោ អាទីនវោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ បុន ចបរំ គហបតយោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបន្នស្ស បាបកោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆតិ អយំ ទុតិយោ អាទីនវោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ បុន ចបរំ គហបតយោ ទុស្សីលោ សីលវិបន្នោ យញ្ញទេវ [ម.ឱ. មយំ យទេវ។] បរិសំ ឧបសង្កមតិ យទិ ខត្តិយបរិសំ យទិ ព្រាហ្មណបរិសំ យទិ គហបតិបរិសំ យទិ សមណបរិសំ អវិសារទោ ឧបសង្កមតិ មង្កុភូតោ អយំ តតិយោ អាទីនវោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ បុន ចបរំ គហបតយោ ទុស្សីលោ សីលវិបន្នោ សម្មូឡ្ហោ កាលំ ករោតិ អយំ ចតុត្ថោ អាទីនវោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ បុន ចបរំ គហបតយោ ទុស្សីលោ សីលវិបន្នោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជតិ អយំ បញ្ចមោ អាទីនវោ ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។ ឥមេ ខោ គហបតយោ បញ្ច អាទីនវា ទុស្សីលស្ស សីលវិបត្តិយា។

[៨០] បញ្ចិមេ គហបតយោ អានិសំសា សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ កតមេ បញ្ច។ ឥធ គហបតយោ សីលវា សីលសម្បន្នោ អប្បមាទាធិករណំ មហន្តំ ភោគក្ខន្ធំ អធិគច្ឆតិ អយំ បឋមោ អានិសំសោ សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ បុន ចបរំ គហបតយោ សីលវតោ សីលសម្បន្នស្ស កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆតិ អយំ ទុតិយោ អានិសំសោ សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ បុន ចបរំ គហបតយោ សីលវា សីលសម្បន្នោ យញ្ញទេវ បរិសំ ឧបសង្កមតិ យទិ ខត្តិយបរិសំ យទិ ព្រាហ្មណបរិសំ យទិ គហបតិបរិសំ យទិ សមណបរិសំ វិសារទោ ឧបសង្កមតិ អមង្កុភូតោ អយំ តតិយោ អានិសំសោ សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ បុន ចបរំ គហបតយោ សីលវា សីលសម្បន្នោ អសម្មូឡ្ហោ កាលំ ករោតិ អយំ ចតុត្ថោ អានិសំសោ សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ បុន ចបរំ គហបតយោ សីលវា សីលសម្បន្នោ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជតិ អយំ បញ្ចមោ អានិសំសោ សីលវតោ សីលសម្បទាយ។ ឥមេ ខោ គហបតយោ បញ្ច អានិសំសា សីលវតោ សីលសម្បទាយាតិ។

[៨១] អថខោ ភគវា បាដលិគ្គាមិយេ ឧបាសកេ ពហុទេវ រត្តឹ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧយ្យោជេសិ អភិក្កន្តា ខោ គហបតយោ រត្តិ យស្សទានិ តុម្ហេ [ឱ. តុម្ហេតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] កាលំ មញ្ញថាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ បាដលិគ្គាមិយា ឧបាសកា ភគវតោ បដិស្សុត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កមឹសុ។ អថខោ ភគវា អចិរប្បក្កន្តេសុ បាដលិគ្គាមិយេសុ ឧបាសកេសុ សុញ្ញាគារំ បាវិសិ។

[៨២] តេន ខោ [ម. ខោសទ្ទោ នត្ថិ។] បន សមយេន សុនីធវស្ស ការា មគធមហាមត្តា បាដលិគ្គាមេ នគរំ មាបេន្តិ វជ្ជីនំ បដិពាហាយ។ តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ទេវតាយោ សហស្សេវ [ឱ. សហស្សស្សេវ។] បាដលិគ្គាមេ វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ។ យស្មឹ បទេសេ មហេសក្ខា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ មហេសក្ខានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ យម្ហិ [ឱ.ម. យស្មឹ។] បទេសេ មជ្ឈិមា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ មជ្ឈិមានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ យម្ហិ បទេសេ នីចា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ នីចានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន តា ទេវតាយោ សហស្សេវ បាដលិគ្គាមេ វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិយោ។ អថខោ ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយេ បច្ចុដ្ឋាយ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ កោ នុ ខោ អានន្ទ បាដលិគ្គាមេ នគរំ មាបេតីតិ។ សុនីធវស្សការា ភន្តេ មគធមហាមត្តា បាដលិគ្គាមេ នគរំ មាបេន្តិ វជ្ជីនំ បដិពាហាយាតិ។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ ទេវេហិ តាវត្តឹសេហិ សទ្ធឹ សក្កោ មន្តេត្វា ឯវមេវ ខោ អានន្ទ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា បាដលិគ្គាមេ នគរំ មាបេន្តិ វជ្ជីនំ បដិពាហាយ ឥធាហំ អានន្ទ អទ្ទសំ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សម្ពហុលា ទេវតាយោ សហស្សេវ បាដលិគ្គាមេ វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិយោ យម្ហិ បទេសេ មហេសក្ខា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ មហេសក្ខានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ យម្ហិ បទេសេ មជ្ឈិមា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ មជ្ឈិមានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ យម្ហិ បទេសេ នីចា ទេវតា វត្ថូនិ បរិគ្គណ្ហន្តិ នីចានំ តត្ថ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ចិត្តានិ នមន្តិ និវេសនានិ មាបេតុំ យាវតា អានន្ទ អរិយំ អាយតនំ យាវតា វណិប្បថោ ឥទំ អគ្គនគរំ ភវិស្សតិ បាដលិបុត្តំ បុដភេទនំ បាដលិបុត្តស្ស ខោ អានន្ទ តយោ អន្តរាយា ភវិស្សន្តិ អគ្គិតោ វា ភទកតោ វា មិថុភេទា វាតិ។

[៨៣] អថខោ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អធិវាសេតុ នោ ភន្តេ [ឱ. ភន្តេសទ្ទោ នត្ថិ។] ភវំ គោតមោ អជ្ជតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា យេន សកោ អាវសថោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា សកេ អាវសថេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសុំ កាលោ ភោ គោតម និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន សុនីធវស្សការានំ មគធមហាមត្តានំ អាវសថោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសុំ សម្បវារេសុំ អថខោ សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នេ ខោ សុនីធវស្សការេ មគធមហាមត្តេ ភគវា ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិ

[៨៤] យស្មឹ បទេសេ កប្បេតិ

វាសំ បណ្ឌិតជាតិយោ [ឱ. បណ្ឌិតជាតិកោ។]

សីលវន្តេត្ថ ភោជេត្វា

សញ្ញតេ ព្រហ្មចារិនោ [ឱ. ព្រហ្មចារយោ។ ម. ព្រហ្មចរិយេ។]។

យា តត្ថ ទេវតា អាសុំ [ឱ. អាសុ។]

តាសំ ទក្ខិណមាទិសេ

តា បូជិតា បូជយន្តិ [ម. បូជិតា បូជយន្តិ នំ។]

មានិតា មានយន្តិ នំ។

តតោ នំ អនុកម្បន្តិ

មាតា បុត្តំវ ឱរសំ

ទេវតានុកម្បិតោ បោសោ

សទា ភទ្រានិ បស្សតីតិ។

[៨៥] អថខោ ភគវា សុនីធវស្សការេ មគធមហាមត្តេ ឥមាហិ គាថាហិ អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។ តេន ខោ បន សមយេន សុនីធវស្សការា មគធមហាមត្តា ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា ហោន្តិ យេនជ្ជ សមណោ គោតមោ ទ្វារេន និក្ខមិស្សតិ តំ គោតមទ្វារំ នាម ភវិស្សតិ យេន តិត្ថេន គង្គានទឹ [ឱ. គង្គំ នទឹ។] តរិស្សតិ តំ គោតមតិត្ថំ នាម ភវិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវា យេន ទ្វារេន និក្ខមិ តំ គោតមទ្វារំ នាម អហោសិ។ អថខោ ភគវា យេន គង្គានទី តេនុបសង្កមិ។ តេន ខោ បន សមយេន គង្គានទី បូរា ហោតិ សមតិត្តិកា កាកបេយ្យា។ អប្បេកច្ចេ មនុស្សា នាវំ បរិយេសន្តិ អប្បេកច្ចេ ឧឡុម្បំ បរិយេសន្តិ អប្បេកច្ចេ កុល្លំ ពន្ធន្តិ បារា បារំ [ឱ. អបរាបរំ។] គន្តុកាមា។ អថខោ ភគវា សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ គង្គាយ នទិយា ឧរិមេ តីរេ អន្តរហិតោ បារិមេ តីរេ បច្ចុដ្ឋាសិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អទ្ទសា ខោ ភគវា តេ មនុស្សេ អប្បេកច្ចេ នាវំ បរិយេសន្តេ អប្បេកច្ចេ ឧឡុម្បំ បរិយេសន្តេ អប្បេកច្ចេ កុល្លំ ពន្ធន្តេ បារា បារំ គន្តុកាមេ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

យេ តរន្តិ អណ្ណវំ សរំ

សេតុំ កត្វាន វិសជ្ជ បល្លលានិ

កុល្លំ ជនោ ច ពន្ធតិ [ឱ.ម. កុល្លំ ហិ ជនោ បពន្ធតិ។]

តិណ្ណា មេធាវិនោ ជនាតិ។

ពុទ្ធភាណវារំ បឋមំ។

[៨៦] អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន កោដិគ្គាមោ តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន កោដិគ្គាមោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា កោដិគ្គាមេ វិហរតិ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ចតុន្នំ ភិក្ខវេ អរិយសច្ចានំ អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ កតមេសំ ចតុន្នំ។ ទុក្ខស្ស ភិក្ខវេ អរិយសច្ចស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ ទុក្ខសមុទយស្ស ភិក្ខវេ អរិយសច្ចស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ ទុក្ខនិរោធស្ស ភិក្ខវេ អរិយសច្ចស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ ទុក្ខនិរោធគាមិនិយា បដិបទាយ ភិក្ខវេ អរិយសច្ចស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ តយិទំ ភិក្ខវេ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ អនុពុទ្ធំ បដិវិទ្ធំ ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចំ អនុពុទ្ធំ បដិវិទ្ធំ ទុក្ខនិរោធោ អរិយសច្ចំ អនុពុទ្ធំ បដិវិទ្ធំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចំ អនុពុទ្ធំ បដិវិទ្ធំ ឧច្ឆិន្នា ភវតណ្ហា ខីណា ភវនេត្តិ នត្ថិទានិ បុនព្ភវោតិ។ ឥទមវោច ភគវា ឥទំ វត្វាន សុគតោ អថាបរំ ឯតទវោច សត្ថា

[៨៧] ចតុន្នំ អរិយសច្ចានំ

យថាភូតំ អទស្សនា

សំសរិតំ [ឱ. សំសិតំ។] ទីឃមទ្ធានំ

តាសុ តាស្វេវ [ឱ. តាសេវ។] ជាតិសុ។

តានិ ឯតានិ ទិដ្ឋានិ

ភវនេត្តិ សមូហតា

ឧច្ឆិន្នំ មូលំ ទុក្ខស្ស

នត្ថិទានិ បុនព្ភវោតិ។

[៨៨] តត្របិ សុទំ ភគវា កោដិគ្គាមេ វិហរន្តោ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវជ្ជាសវាតិ។

[៨៩] អថខោ ភគវា កោដិគ្គាមេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន នាទិកា [ម. នាតិកា។] តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន នាទិកា តទវសរិ។ តត្រ [ម. តត្របិ។] សុទំ ភគវា នាទិកេ វិហរតិ គិញ្ជកាវសថេ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សាឡ្ហោ នាម ភន្តេ ភិក្ខុ នាទិកេ កាលកតោ តស្ស កាគតិ កោ អភិសម្បរាយោ នន្ទា នាម ភន្តេ ភិក្ខុនី នាទិកេ កាលកតា តស្សា កា គតិ កោ អភិសម្បរាយោ សុទត្តោ នាម ភន្តេ ឧបាសកោ នាទិកេ កាលកតោ តស្ស កា គតិ កោ អភិសម្បរាយោ សុជាតា នាម ភន្តេ ឧបាសិកា នាទិកេ កាលកតា តស្សា កា គតិ កោ អភិសម្បរាយោ កកុធោ នាម ភន្តេ ឧបាសកោ នាទិកេ កាលកតា តស្ស កា គតិ កោ អភិសម្បរាយោ ការឡិម្ភោ [ឱ. កាលិង្គោ។ ម. កាឡិម្ពោ។] នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ និកដោ នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ កដិស្សហោ [ឱ. កដិស្សភោ។] នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ តុដ្ឋោ នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ សន្តុដ្ឋោ នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ ភដោ [ឱ. ភទ្ទោ។] នាម ភន្តេ ឧបាសកោ។បេ។ សុភដោ [សុភទ្ទោ។] នាម ភន្តេ ឧបាសកោ នាទិកេ កាលកតោ តស្ស កា គតិ កោ អភិសម្បរាយោតិ។ សាឡ្ហោ អានន្ទ ភិក្ខុ អាសវានំ ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ នន្ទា អានន្ទ ភិក្ខុនី បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនី អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា សុទត្តោ អានន្ទ ឧបាសកោ តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សតិ សុជាតា អានន្ទ ឧបាសិកា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនា កកុធោ អានន្ទ ឧបាសកោ បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកោ តត្ថ បរិនិព្វាយី អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា ការឡិម្ភោ អានន្ទ ឧបាសកោ។បេ។ និកដោ អានន្ទ ឧបាសកោ។ កដិស្សហោ អានន្ទ ឧបាសកោ។ តុដ្ឋោ អានន្ទ ឧបាសកោ។ សន្តុដ្ឋោ អានន្ទ ឧបាសកោ។ ភដោ អានន្ទ ឧបាសកោ។ សុភដោ អានន្ទ ឧបាសកោ បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកោ តត្ថ បរិនិព្វាយី អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា បរោបញ្ញាស [ម. បរោបញ្ញាសំ។] អានន្ទ នាទិកេ ឧបាសកា កាលកតា បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកា តត្ថ បរិនិព្វាយិនោ អនាវត្តិធម្មា តស្មា លោកា នាធិកា [ឱ.ម. សាធិកា។] នវុតិ អានន្ទ នាទិកេ ឧបាសកា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមិនោ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ ទសាតិរេកានិ [ឱ.ម. សាតិរេកានិ។] អានន្ទ បញ្ចសតានិ នាទិកេ ឧបាសកា កាលកតា តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នា អវិនិបាតធម្មា និយតា សម្ពោធិបរាយនា អនច្ឆរិយំ ខោ បនេតំ អានន្ទ យំ មនុស្សភូតោ កាលំ ករេយ្យ តស្មឹ តស្មឹ ខោ [ឱ. ចេ។ ម. យេវ។] កាលកតេ តថាគតំ ឧបសង្កមិត្វា ឯតមត្ថំ បុច្ឆិស្សថ វិហេសាវេសា អានន្ទ តថាគតស្ស តស្មាតិហានន្ទ ធម្មាទាសំ នាម ធម្មបរិយាយំ ទេសេស្សាមិ យេន សមន្នាគតោ អរិយសាវកោ អាកង្ខមានោ អត្តនា វ អត្តានំ ព្យាករេយ្យ ខីណនិរយោម្ហិ ខីណតិរច្ឆានយោនិ [ឱ. ខីណតិរច្ឆានយោនីយោ។] ខីណបេត្តិវិសយោ ខីណាបាយទុគ្គតិវិនិបាតោ សោតាបន្នោហមស្មិ អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោតិ កតមោ ច សោ អានន្ទ ធម្មាទាសោ ធម្មបរិយាយោ យេន សមន្នាគតោ អរិយសាវកោ អាកង្ខមានោ អត្តនា វ អត្តានំ ព្យាករេយ្យ ខីណនិរយោម្ហិ ខីណតិរច្ឆានយោនិ ខីណបេត្តិវិសយោ ខីណាបាយទុគ្គតិវិនិបាតោ សោតាបន្នោហមស្មិ អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោតិ ឥធានន្ទ អរិយសាវកោ ពុទ្ធេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ ធម្មេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ ស្វាក្ខាតោ ភគវតា ធម្មោ សន្ទិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ ឱបនយិកោ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហីតិ សង្ឃេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ សុប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ឧជុប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ញាយប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ សាមីចិប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ យទិទំ ចត្តារិ បុរិសយុគានិ អដ្ឋបុរិសបុគ្គលា ឯស ភគវតោ សាវកសង្ឃោ អាហុនេយ្យោ បាហុនេយ្យោ ទក្ខិណេយ្យោ អញ្ជលិករណីយោ អនុត្តរំ បុញ្ញក្ខេត្តំ លោកស្សាតិ អរិយកន្តេហិ សីលេហិ សមន្នាគតោ ហោតិ អខណ្ឌេហិ អច្ឆិទ្ទេហិ អសពលេហិ អកម្មាសេហិ ភុជិស្សេហិ វិញ្ញុប្បសត្ថេហិ អបរាមដ្ឋេហិ សមាធិសំវត្តនិកេហិ អយំ ខោ [ឱ.ម. ខោ សោ។] អានន្ទ ធម្មាទាសោ ធម្មបរិយាយោ យេន សមន្នាគតោ អរិយសាវកោ អាកង្ខមានោ អត្តនា វ អត្តានំ ព្យាករេយ្យ ខីណនិរយោម្ហិ ខីណតិរច្ឆានយោនិ ខីណបេត្តិវិសយោ ខីណាបាយទុគ្គតិវិនិបាតោ សោតាបន្នោហមស្មិ អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោតិ។ តត្របិ [ឱ. តត្រ។] សុទំ ភគវា នាទិកេ វិហរន្តោ គិញ្ជកាវសថេ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[៩០] អថខោ ភគវា នាទិកេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន វេសាលី តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន វេសាលី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា វេសាលិយំ វិហរតិ អម្ពបាលិវនេ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សតោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ វិហរេយ្យ សម្បជានោ អយំ តេ [ឱ.ម. វោ។] អម្ហាកំ អនុសាសនី។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សតោ ហោតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។ វេទនាសុ។ ចិត្តេ។ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សតោ ហោតិ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សម្បជានោ ហោតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អភិក្កន្តេ បដិក្កន្តេ សម្បជានការី ហោតិ អាលោកិតេ វិលោកិតេ សម្បជានការី ហោតិ សម្មិញ្ជិតេ បសារិតេ សម្បជានការី ហោតិ សង្ឃាដិបត្តចីវរធារណេ សម្បជានការី ហោតិ អសិតេ បីតេ ខាយិតេ សាយិតេ សម្បជានការី ហោតិ ឧច្ចារប្បស្សាវកម្មេ សម្បជានការី ហោតិ គតេ ឋិតេ និសិន្នេ សុត្តេ ជាគរិតេ ភាសិតេ តុណ្ហីភាវេ សម្បជានការី ហោតិ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ សម្បជានោ ហោតិ។ សតោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ វិហរេយ្យ សម្បជានោ អយំ តេ អម្ហាកំ អនុសាសនីតិ។

[៩១] អស្សោសិ ខោ អម្ពបាលី គណិកា ភគវា កិរ វេសលឹ អនុប្បត្តោ វេសាលិយំ វិហរតិ មយ្ហំ អម្ពវនេតិ។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជាបេត្វា ភទ្ទំ ភទ្ទំ យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ វេសាលិយា និយ្យាសិ យេន សកោ អារាមោ តេន បាយាសិ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អម្ពបាលឹ គណិកា ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតា សមាទបិតា សមុត្តេជិតា សម្បហំសិតា ភគវន្តំ ឯតទវោច អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[៩២] អស្សោសុំ ខោ វេសាលិកា លិច្ឆវី ភគវា កិរ វេសាលឹ អនុប្បត្តោ វេសាលិយំ វិហរតិ អម្ពបាលិវនេតិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី ភទ្ទានិ ភទ្ទានិ យានានិ យោជាបេត្វា ភទ្ទំ ភទ្ទំ យានំ អភិរុហិត្វា ភទ្ទេហិ ភទ្ទេហិ យានេហិ វេសាលិយា និយ្យឹសុ។ តត្រ ឯកច្ចេ លិច្ឆវី នីលា ហោន្តិ នីលវណ្ណា នីលវត្ថា នីលាលង្ការា ឯកច្ចេ លិច្ឆវី បីតា ហោន្តិ បីតវណ្ណា បីតវត្ថា បីតាលង្ការា ឯកច្ចេ លិច្ឆវី លោហិតកា ហោន្តិ លោហិតកវណ្ណា លោហិតកវត្ថា លោហិតកាលង្ការា ឯកច្ចេ លិច្ឆវី ឱទាតា ហោន្តិ ឱទាតវណ្ណា ឱទាតវត្ថា ឱទាតាលង្ការា។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ទហរានំ ទហរានំ លិច្ឆវីនំ អក្ខេន អក្ខំ ចក្កេន ចក្កំ យុគ្គេន យុគ្គំ បដិវដ្តេសិ។ អថខោ តេ [ឱ. តេតិ បទំ នត្ថិ។] លិច្ឆវី អម្ពបាលឹ គណិកំ ឯតទវោចុំ កឹ ជេ អម្ពបាលិ [ឯត្ថន្តរេ ភេសជ្ជក្ខន្ធកបាលិយំ អម្ហាកន្តិ បទំ ទិស្សតិ។] ទហរានំ ទហរានំ លិច្ឆវីនំ អក្ខេន អក្ខំ ចក្កេន ចក្កំ យុគ្គេន យុគ្គំ បដិវដ្តេសីតិ។ តថា ហិ បន មេ អយ្យបុត្តា ភគវា និមន្តិតោ ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ ទេហិ ជេ អម្ពបាលិ ឯតំ ភត្តំ សតសហស្សេនាតិ។ សចេ ហិ មេ អយ្យបុត្តា វេសាលឹ សាហារំ ទស្សថ ឯវំបិ [ឱ. ឯវំ។] មហន្តំ ភត្តំ ន ទស្សាមីតិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី អង្គុលី បោឋេសុំ [ផោដេសុន្តិបិ។] ជិតម្ហា វត ភោ អម្ពបាលិកាយ [ឱ.ម. អម្ពកាយាតិ។] វញ្ចិតម្ហា វត ភោ អម្ពបាលិកាយាតិ [ឱ.ម. អម្ពកាយាតិ]។ អថខោ តេ លិច្ឆវី យេន អម្ពបាលិវនំ តេន បាយឹសុ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា តេ លិច្ឆវី ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តេ ទិស្វាន [ឱ.ម. ទិស្វា។] ភិក្ខូ អាមន្តេសិ យេសំ ភិក្ខវេ ភិក្ខូនំ ទេវា តាវត្តឹសា អទិដ្ឋបុព្វា ឱលោកេថ ភិក្ខវេ លិច្ឆវិបរិសំ អវលោកេថ ភិក្ខវេ លិច្ឆវិបរិសំ ឧបសំហរថ ភិក្ខវេ លិច្ឆវិបរិសំ តាវត្តឹសសទិសន្តិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកា វ យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នេ ខោ តេ លិច្ឆវី ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតា សមាទបិតា សមុត្តេជិតា សម្បហំសិតា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អធិវាសេតុ នោ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសិតំ [ឱ.ម. អធិវុត្ថំ។] ខោ មេ លិច្ឆវី ស្វាតនាយ អម្ពបាលិគណិកាយ ភត្តន្តិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី អង្គុលី បោឋេសុំ ជិតម្ហា វត ភោ អម្ពបាលិកាយ វញ្ចិតម្ហា វត ភោ អម្ពបាលិកាយាតិ។ អថខោ តេ លិច្ឆវី ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កមឹសុ។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន សកេ អារាមេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរំ អាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន អម្ពបាលិគណិកាយ បរិវេសនំ [ឱ. បរិវេសនា។ ម. និវេសនំ។] តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន យោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសិ សម្បវារេសិ។ អថខោ អម្ពបាលី គណិកា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ អម្ពបាលី គណិកា ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥមាហំ ភន្តេ អារាមំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស ភិក្ខុសង្ឃស្ស ទម្មីតិ។ បដិគ្គហេសិ ភគវា អារាមំ។ អថខោ ភគវា អម្ពបាលឹ គណិកំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។ តត្រ [ឱ. តត្របិ។] សុទំ ភគវា វេសាលិយំ វិហរន្តោ អម្ពបាលិវនេ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[៩៣] អថខោ ភគវា អម្ពបាលិវនេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន វេឡុវគាមកោ [ឱ. ពេឡុវគ្គាមកោ។] តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន វេឡុវកាមកោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា វេឡុវគាមកេ វិហរតិ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ឯថ តុម្ហេ ភិក្ខវេ សមន្តា វេសាលី យថាមិត្តំ យថាសន្ទិដ្ឋំ យថាសម្ភត្តំ វស្សំ ឧបគច្ឆថ [ឱ.ម. ឧបេថ។] អហំ បន ឥធេវ វេឡុវគាមកេ វស្សំ ឧបគច្ឆាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បដិស្សុណិត្វា [ឱ.ម. បដិស្សុត្វា។] សមន្តា វេសាលឹ យថាមិត្តំ យថាសន្ទិដ្ឋំ យថាសម្ភត្តំ វស្សំ ឧបគច្ឆុំ [ឱ. ឧបគញ្ឆុំ។ ម. ឧបគច្ឆឹសុ។]។ ភគវា បន តត្ថេវ វេឡុវគាមកេ វស្សំ ឧបគច្ឆិ។ អថខោ ភគវតោ វស្សូបគតស្ស ខរោ អាពាធោ ឧប្បជ្ជិ ពាឡ្ហា វេទនា វត្តន្តិ មរណន្តិកា។ តត្រ សុទំ ភគវា សតោ សម្បជានោ អធិវាសេសិ [ឱ. អធិវាសេតំ។] អវិហញ្ញមានោ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ ន ខោ មេ តំ បដិរូបំ យោហំ [ម. ស្វាហំ។] អនាមន្តេត្វា ឧបដ្ឋាកេ អនបលោកេត្វា ភិក្ខុសង្ឃំ បរិនិព្វាយេយ្យំ យន្នូនាហំ ឥមំ អាពាធំ វីរិយេន បដិប្បណាមេត្វា ជីវិតសង្ខារំ អធិដ្ឋាយ វិហរេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា តំ អាពាធំ វីរិយេន បដិប្បណាមេត្វា ជីវិតសង្ខារំ អធិដ្ឋាយ វិហាសិ។ អថខោ ភគវតោ សោ អាពាធោ បដិប្បស្សម្ភិ។ អថខោ ភគវា គិលានា វុដ្ឋិតោ អចិរវុដ្ឋិតោ គេលញ្ញា វិហារា និក្ខម្ម វិហារប្បច្ឆាយាយំ បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ទិដ្ឋា[ឱ. ទិដ្ឋា មេ។ ម. ទិដ្ឋោ មេ។] ភន្តេ ភគវតោ ផាសុ ទិដ្ឋំ [ឱ. ទិដ្ឋំ មេ។] ភន្តេ ភគវតោ ខមនីយំ អបិច [ឱ. អបិ ហិ។] មេ ភន្តេ មធុរកជាតោ វិយ កាយោ ទិសាបិ មេ ន បក្ខាយន្តិ ធម្មាបិ មំ ន បដិភន្តិ ភគវតោ តេលញ្ញេន អបិច មេ ភន្តេ អហោសិ កាចិទេវ អស្សាសមត្តា ន តាវ ភគវា បរិនិព្វាយិស្សតិ ន យាវ ភគវា ភិក្ខុសង្ឃំ អារព្ភ កិញ្ចិទេវ ឧទាហរតីតិ។ កឹ បនានន្ទ ភិក្ខុសង្ឃោ មយិ បច្ចាសឹសតិ ទេសិតោ អានន្ទ មយា ធម្មោ អនន្តរំ អពាហិរំ ករត្វា នត្ថានន្ទ [ឱ. ន តត្ថ អានន្ទ។] តថាគតស្ស ធម្មេសុ អាចរិយមុដ្ឋិ យស្ស នូន អានន្ទ ឯវមស្ស អហំ ភិក្ខុសង្ឃំ បរិហរិស្សាមីតិ វា មមុទ្ទេសិកោ ភិក្ខុសង្ឃោតិ វា សោ នូន អានន្ទ ភិក្ខុសង្ឃំ អារព្ភ កិញ្ចិទេវ ឧទាហរេយ្យ។ តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ន ឯវំ ហោតិ អហំ ខោ ភិក្ខុសង្ឃំ បរិហរិស្សាមីតិ វា មមុទ្ទេសិកោ ភិក្ខុសង្ឃោតិ វា។ សកឹ [ឱ.ម. កឹ។] អានន្ទ តថាគតោ ភិក្ខុសង្ឃំ អារព្ភ កិញ្ចិទេវ ឧទាហរិស្សតិ។ អហំ ខោ បនានន្ទ ឯតរហិ ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អន្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ អសីតិកោ មេ វយោ វត្តតិ។ សេយ្យថាបិ អានន្ទ ជរសកដំ វេឡុមិស្សកេន [ម. ជជ្ជរសកដំ វេធមិស្សកេន។ ឱ. វេឃមិស្សកេន។] យាបេតិ ឯវមេវ ខោ អានន្ទ វេឡុមិស្សកេន មញ្ញេ តថាគតស្ស កាយោ យាបេតិ។ យស្មឹ អានន្ទ សមយេ តថាគតោ សព្វនិមិត្តានំ អមនសិការា ឯកច្ចានំ វេទនានំ និរោធា អនិមិត្តំ ចេតោសមាធឹ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ផាសុតរោ [ឱ. ផាសុករោ។] អានន្ទ តស្មឹ សមយេ តថាគតស្ស កាយោ ហោតិ។ តស្មាតិហានន្ទ អត្តទីបា វិហរថ អត្តសរណា អនញ្ញសរណា ធម្មទីបា ធម្មសរណា អនញ្ញសរណា។ កថញ្ច អានន្ទ ភិក្ខុ អត្តទីបោ វិហរតិ អត្តសរណោ អនញ្ញសរណោ ធម្មទីបោ ធម្មសរណោ អនញ្ញសរណោ។ ឥធានន្ទ ភិក្ខុ កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។ វេទនាសុ។ ចិត្តេ។ ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សិ វិហរតិ អាតាបី សម្បជានោ សតិមា វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ។ ឯវំ ខោ អានន្ទ ភិក្ខុ អត្តទីបោ វិហរតិ អត្តសរណោ អនញ្ញសរណោ ធម្មទីបោ ធម្មសរណោ អនញ្ញសរណោ។ យេ ហិ កេចិ អានន្ទ ឯតរហិ វា មម វា អច្ចយេន អត្តទីបា វិហរិស្សន្តិ អត្តសរណា អនញ្ញសរណា ធម្មទីបា ធម្មសរណា អនញ្ញសរណា តមតគ្គេ មេ តេ អានន្ទ ភិក្ខូ ភវិស្សន្តិ យេ កេចិ សិក្ខាកាមាតិ។

មហាបរិនិព្វានេ គាមកណ្ឌំ សមត្តំ [ឱ.ម. មហាបរិនិព្វានេ គាមកណ្ឌំ សមត្តន្តិ ឥមេ បាឋា ន ទិស្សន្តិ។]។

ពុទ្ធភាណវារំ ទុតិយំ។

[៩៤] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ វេសាលឹ បិណ្ឌាយ បាវិសិ វេសាលិយំ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គណ្ហាហិ អានន្ទ និសីទនំ យេន បាវាលំ ចេតិយំ [ឱ. បាបាលំ ចេតិយំ។ ម. បាបាលចេតិយំ។] តេនុបសង្កមិស្សាម ទិវាវិហារាយាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុណិត្វា និសីទនំ អាទាយ ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធិ។ អថខោ ភគវា យេន បាវាលំ ចេតិយំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អាយស្មាបិ ខោ អានន្ទោ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ភគវា ឯតទវោច រមណីយា អានន្ទ វេសាលី រមណីយំ ឧទេនំ ចេតិយំ រមណីយំ គោតមកំ ចេតិយំ រមណីយំ សត្តម្ពំ [ឱ. សត្តម្ពតំ។] ចេតិយំ រមណីយំ ពហុបុត្តំ ចេតិយំ រមណីយំ សារន្ទទំ ចេតិយំ រមណីយំ ចាវាលំ ចេតិយំ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ [ឱ. អានន្ទាតិ បទំ នត្ថិ។] កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ។ ឯវំបិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតា ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន ភគវន្តំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភន្តេ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ យថា តំ មារេន បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។ បេ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ រមណីយា អានន្ទ វេសាលី រមណីយំ ឧទេនំ ចេតិយំ រមណីយំ គោតមកំ ចេតិយំ រមណីយំ សត្តម្ពំ ចេតិយំ រមណីយំ ពហុបុត្តំ ចេតិយំ រមណីយំ សារន្ទទំ ចេតិយំ រមណីយំ ចាវាលំ ចេតិយំ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ។ ឯវំបិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតា ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ  ន ភគវន្តំ យាចិ តិដ្ឋតុ  ភន្តេ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ យថា តំ មារេន បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គច្ឆ ត្វំ អានន្ទ យស្សទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុណិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា អវិទូរេ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសីទិ។

[៩៥] អថខោ មារោ បាបិមា អចិរប្បក្កន្តេ អាយស្មន្តេ អានន្ទេ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ មារោ បាបិមា ភគវន្តំ ឯតទវោច បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោ ទានិ ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ភិក្ខូ ន សាវកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានី ករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តីតិ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ភិក្ខូ ភគវតោ សាវកា វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខន្តិ ទេសេន្តិ បញ្ញបេន្តិ បដ្ឋបេន្តិ វិវរន្តិ វិភជន្តិ ឧត្តានីករោន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេន្តិ បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ភិក្ខុនិយោ ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តីតិ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ភិក្ខុនិយោ ភគវតោ សាវិកា វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ  សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខន្តិ ទេសេន្តិ បញ្ញបេន្តិ បដ្ឋបេន្តិ វិវរន្តិ វិភជន្តិ ឧត្តានីករោន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេន្តិ បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ឧបាសកា ន សាវកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តីតិ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ឧបាសកា ភគវតោ សាវកា វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខន្តិ ទេសេន្តិ បញ្ញបេន្តិ បដ្ឋបេន្តិ វិវរន្តិ វិភជន្តិ ឧត្តានីករោន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេន្តិ បរិនិព្វាតុទានិ  ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ  ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ឧបាសិកា ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តីតិ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ឧបាសិកា ភគវតោ សាវិកា វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខន្តិ ទេសេន្តិ បញ្ញបេន្តិ បដ្ឋបេន្តិ វិវរន្តិ វិភជន្តិ ឧត្តានីករោន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេន្តិ បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ  យាវ មេ ឥទំ ព្រហ្មចរិយំ ន ឥទ្ធញ្ចេវ ភវិស្សតិ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតន្តិ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ភគវតោ ឥទំ ព្រហ្មចរិយំ ឥទ្ធញ្ចេវ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតំ បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា មារំ បាបិមន្តំ ឯតទវោច អប្បោស្សុក្កោ ត្វំ បាបិម ហោហិ ន ចិរំ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ ឥតោ តិណ្ណំ មាសានំ អច្ចយេន តថាគតោ បរិនិព្វាយិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវា ចាវាលចេតិយេ សតោ សម្បជានោ អាយុសង្ខារំ ឱស្សជិ្ជ។ ឱស្សដ្ឋេ ច ភគវតា អាយុសង្ខារេ មហា ភូមិចាលោ អហោសិ ភឹសនកោ លោមហំសោ ទេវទុន្ទភិយោ [ឱ. លោមហំសនោ ទេវទ្ទន្ធុភិយោ។ ម. សលោមហំសោ ទេវទុទ្រភិយោ។] ច ផលឹសុ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

[៩៦] តុលមតុលញ្ច សម្ភវំ

ភវសង្ខារមវស្សជិ្ជ មុនិ

អជ្ឈត្តរតោ សមាហិតោ

អភិន្ទិ កវចមិវត្តសម្ភវន្តិ។

[៩៧] អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ មហា វតាយំ ភូមិចាលោ សុមហា វតាយំ ភូមិចាលោ ភឹសនកោ លោមហំសោ ទេវទុន្ទភិយោ ច ផលឹសុ កោ នុ ខោ ហេតុ កោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយាតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភូតំ ភន្តេ មហា វតាយំ ភន្តេ ភូមិចាលោ សុមហា វតាយំ  ភន្តេ ភូមិចាលោ ភឹសនកោ លោមហំសោ ទេវទុន្ទភិយោ ច ផលឹសុ កោ នុ ខោ ភន្តេ ហេតុ កោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយាតិ។

[៩៨] អដ្ឋ ខោ ឥមេ អានន្ទ ហេតូ អដ្ឋ បច្ចយា មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ កតមេ អដ្ឋ។ អយំ អានន្ទ មហាបឋវី ឧទកេ បតិដ្ឋិតា ឧទកំ វាតេ បតិដ្ឋិតំ វាតោ អាកាសដ្ឋោ ហោតិ សោ ខោ អានន្ទ សមយោ យំ មហាវាតា វាយន្តិ មហាវាតា វាយន្តា ឧទកំ កម្បេន្តិ ឧទកំ កម្បិតំ បឋវឹ កម្បេតិ អយំ បឋមោ ហេតុ បឋមោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ សមណោ វា ហោតិ ព្រាហ្មណោ វា ឥទ្ធិមា ចេតោវសិប្បត្តោ ទេវោ វា មហិទ្ធិកោ មហានុភាវោ តស្ស [ឱ. ទេវតា វា មហិទ្ធិកា មហានុភាវា យស្ស។] បរិត្តា បឋវីសញ្ញា ភាវិតា ហោតិ អប្បមាណា អាបោសញ្ញា សោ ឥមំ បថវឹ កម្បេតិ សង្កម្បេតិ សម្បកម្បេតិ សម្បវេធេតិ អយំ ទុតិយោ ហេតុ ទុតិយោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា ពោធិសត្តោ តុសិត កាយា ចវិត្វា សតោ សម្បជានោ មាតុកុច្ឆឹ ឱក្កមតិ តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ តតិយោ ហេតុ តតិយោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា ពោធិសត្តោ សតោ សម្បជានោ មាតុ កុច្ឆិម្ហា និក្ខមតិ តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ ចតុត្ថោ ហេតុ ចតុត្ថោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា តថាគតោ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុជ្ឈតិ តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ បញ្ចមោ ហេតុ បញ្ចមោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា តថាគតោ អនុត្តរំ ធម្មចក្កំ បវត្តេសិ [ឱ.ម. បវត្តេតិ។] តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ ឆដ្ឋោ ហេតុ ឆដ្ឋោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា តថាគតោ សតោ សម្បជានោ អាយុសង្ខារំ ឱស្សជ្ជតិ តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ សត្តមោ ហេតុ សត្តមោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ បុន ចបរំ អានន្ទ យទា តថាគតោ អនុបាទិសេសាយ និព្វានធាតុយា បរិនិព្វាយតិ តទាយំ បឋវី កម្បតិ សង្កម្បតិ សម្បកម្បតិ សម្បវេធតិ អយំ អដ្ឋមោ ហេតុ អដ្ឋមោ បច្ចយោ មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយ។ ឥមេ ខោ អានន្ទ អដ្ឋ ហេតូ អដ្ឋ បច្ចយា មហតោ ភូមិចាលស្ស បាតុភាវាយាតិ។

[៩៩] អដ្ឋ ខោ ឥមា អានន្ទ បរិសា។ កតមា អដ្ឋ។ ខត្តិយបរិសា ព្រាហ្មណបរិសា គហបតិបរិសា សមណបរិសា ចាតុម្មហារាជិកបរិសា តាវតឹ្តសបរិសា មារបរិសា ព្រហ្មបរិសា។ អភិជានាមិ ខោ បនាហំ អានន្ទ  អនេកសតំ ខត្តិយបរិសំ ឧបសង្កមិតា្វ [ឧបសង្កមិតាតិបិ]។ តត្របិ មយា សន្និសិន្នបុព្វញ្ចេវ សល្លបិតបុព្វញ្ច សាកច្ឆា ច សមាបជ្ជិតបុព្វា។ តត្ថ យាទិសកោ តេសំ វណ្ណោ ហោតិ តាទិសកោ មយ្ហំ វណ្ណោ ហោតិ យាទិសកោ តេសំ សរោ ហោតិ តាទិសកោ មយ្ហំ សរោ ហោតិ។ ធម្មិយា ច កថាយ សន្ទស្សេមិ សមាទបេមិ សមុត្តេជេមិ សម្បហំសេមិ ភាសមានញ្ច មំ ន ជានន្តិ កោ នុ ខោ អយំ ភាសតិ ទេវោ វា មនុស្សោ វាតិ។ ធម្មិយា ច កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា អន្តរធាយាមិ អន្តរហិតញ្ច មំ ន ជានន្តិ កោ នុ ខោ អយំ អន្តរហិតោ ទេវោ វា មនុស្សោ វាតិ។ អភិជានាមិ ខោ បនាហំ អានន្ទ អនេកសតំ ព្រាហ្មណបរិសំ។បេ។ គហបតិបរិសំ។ បេ។ សមណបរិសំ។ បេ។ ចាតុម្មហារាជិកបរិសំ។ បេ។ តាវតឹ្តសបរិសំ។ បេ។ មារបរិសំ។ បេ។ ព្រហ្មបរិសំ ឧបសង្កមិត្វា។ តត្របិ មយា សន្និសិន្នបុព្វញ្ចេវ សល្លបិតបុព្វញ្ច សាកច្ឆា ច សមាបជ្ជិតបុព្វា។ តត្ថ យាទិសកោ តេសំ វណ្ណោ ហោតិ តាទិសកោ មយ្ហំ វណ្ណោ ហោតិ យាទិសកោ តេសំ សរោ ហោតិ តាទិសកោ មយ្ហំ សរោ ហោតិ។ ធម្មិយា ច កថាយ សន្ទស្សេមិ សមាទបេមិ សមុត្តេជេមិ សម្បហំសេមិ ភាសមានញ្ច មំ ន ជានន្តិ កោ នុ ខោ អយំ ភាសតិ ទេវោ វា មនុស្សោ វាតិ។ ធម្មិយា ច កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា អន្តរធាយាមិ អន្តរហិតញ្ច មំ ន ជានន្តិ កោ នុ ខោ អយំ អន្តរហិតោ ទេវោ វា មនុស្សោ វាតិ។ ឥមា ខោ អានន្ទ អដ្ឋ បរិសា។

[១០០] អដ្ឋ ខោ ឥមានិ អានន្ទ អភិភាយតនានិ។ កតមានិ អដ្ឋ។  អជ្ឈត្តំរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ បរិត្តានិ សុវណ្ណទុព្វណ្ណានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ បឋមំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ អប្បមាណានិ សុវណ្ណទុព្វណ្ណានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ ទុតិយំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ បរិត្តានិ សុវណ្ណទុព្វណ្ណានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ តតិយំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ អប្បមាណានិ សុវណ្ណទុព្វណ្ណានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ ចតុត្ថំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ នីលានិ នីលវណ្ណានិ នីលនិទស្សនានិ នីលនិភាសានិ សេយ្យថាបិ នាម ឧម្មាបុប្ផំ នីលំ នីលវណ្ណំ នីលនិទស្សនំ នីលនិភាសំ សេយ្យថា វា បន តំ វត្ថំ ពារាណសេយ្យកំ ឧភតោភាគវិមដ្ឋំ នីលំ នីលវណ្ណំ នីលនិទស្សនំ នីលនិភាសំ ឯវមេវ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ នីលានិ នីលវណ្ណានិ នីលនិទស្សនានិ នីលនិភាសានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ បញ្ចមំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ បីតានិ បីតវណ្ណានិ បីតនិទស្សនានិ បីតនិភាសានិ សេយ្យថាបិ នាម កណិ្ណការបុប្ផំ បីតំ បីតវណ្ណំ បីតនិទស្សនំ បីតនិភាសំ សេយ្យថា វា បន តំ វត្ថំ ពារាណសេយ្យកំ ឧភតោភាគវិមដ្ឋំ បីតំ បីតវណ្ណំ បីតនិទស្សនំ បីតនិភាសំ ឯវមេវ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ បីតានិ បីតវណ្ណានិ បីតនិទស្សនានិ បីតនិភាសានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ ឆដ្ឋំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ លោហិតកានិ លោហិតកវណ្ណានិ លោហិតកនិទស្សនានិ លោហិតកនិភាសានិ សេយ្យថាបិ នាម ពន្ធុជីវកំ បុប្ផំ លោហិតកំ លោហិតកវណ្ណំ លោហិតកនិទស្សនំ លោហិតកនិភាសំ សេយ្យថា វា បន តំ វត្ថំ ពារាណសេយ្យកំ ឧភតោភាគវិមដ្ឋំ លោហិតកំ លោហិតកវណ្ណំ លោហិតកនិទស្សនំ លោហិតកនិភាសំ ឯវមេវ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ លោហិតកានិ លោហិតកវណ្ណានិ លោហិតកនិទស្សនានិ លោហិតកនិភាសានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ សត្តមំ អភិភាយតនំ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ ឱទាតានិ ឱទាតវណ្ណានិ ឱទាតនិទស្សនានិ ឱទាតនិភាសានិ សេយ្យថាបិ នាម ឱសធិតារកា ឱទាតា ឱទាតវណ្ណា ឱទាតនិទស្សនា ឱទាតនិភាសា សេយ្យថា វា បន តំ វត្ថំ ពារាណសេយ្យកំ ឧភតោភាគវិមដ្ឋំ ឱទាតំ ឱទាតវណ្ណំ ឱទាតនិទស្សនំ ឱទាតនិភាសំ ឯវមេវ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ឯកោ ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ ឱទាតានិ ឱទាតវណ្ណានិ ឱទាតនិទស្សនានិ ឱទាតនិភាសានិ តានិ អភិភុយ្យ ជានាមិ បស្សាមីតិ ឯវំសញ្ញី ហោតិ ឥទំ អដ្ឋមំ អភិភាយតនំ។ ឥមានិ ខោ អានន្ទ អដ្ឋ អភិភាយតនានិ។

[១០១] អដ្ឋ ខោ ឥមេ អានន្ទ វិមោក្ខា។ កតមេ អដ្ឋ។ រូបី រូបានិ បស្សតិ អយំ បឋមោ វិមោក្ខោ។ អជ្ឈត្តំអរូបសញ្ញី ពហិទ្ធារូបានិ បស្សតិ អយំ ទុតិយោ វិមោក្ខោ។ សុភន្តេវ អធិមុត្តោ ហោតិ អយំ តតិយោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ រូបសញ្ញានំ សមតិក្កមា បដិឃសញ្ញានំ អត្ថង្គមា នានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា អនន្តោ អាកាសោតិ អាកាសានញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ ចតុត្ថោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ អាកាសានញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម អនន្តំ វិញ្ញាណន្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ បញ្ចមោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ ឆដ្ឋោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមតិក្កម្ម នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ សត្តមោ វិមោក្ខោ។ សព្វសោ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ សមតិក្កម្ម សញ្ញាវេទយិតនិរោធំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំ អដ្ឋមោ វិមោក្ខោ។ ឥមេ ខោ អានន្ទ អដ្ឋ វិមោក្ខា។

[១០២] ឯកមិទាហំ អានន្ទ សមយំ ឧរុវេលាយំ វិហរាមិ នជ្ជា នេរញ្ជរាយ តីរេ អជបាលនិគ្រោធេ បឋមាភិសម្ពុទ្ធោ។ អថខោ អានន្ទ មារោ បាបិមា យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អានន្ទ មារោ បាបិមា មំ ឯតទវោច បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោតិ ឯវំ វុត្តេ អហំ អានន្ទ មារំ បាបិមន្តំ [ឱ. បាបិមំ។] ឯតទវោចំ ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ភិក្ខូ ន សាវកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តិ។ ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ភិក្ខុនិយោ ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តិ។ ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ឧបាសកា ន សាវកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តិ។ ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ឧបាសិកា ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ វិយត្តា វិនីតា វិសារទា ពហុស្សុតា ធម្មធរា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនិយោ សកំ អាចរិយកំ ឧគ្គហេត្វា អាចិក្ខិស្សន្តិ ទេសេស្សន្តិ បញ្ញបេស្សន្តិ បដ្ឋបេស្សន្តិ វិវរិស្សន្តិ វិភជិស្សន្តិ ឧត្តានីករិស្សន្តិ ឧប្បន្នំ បរប្បវាទំ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គហេត្វា សប្បាដិហារិយំ ធម្មំ ទេសេស្សន្តិ។ ន តាវាហំ បាបិម បរិនិព្វាយិស្សាមិ យាវ មេ ឥទំ ព្រហ្មចរិយំ ន ឥទ្ធញ្ចេវ ភវិស្សតិ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតន្តិ។ ឥទានេវ ខោ អានន្ទ អជ្ជ ចាវាលេ ចេតិយេ មារោ បាបិមា យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អានន្ទ មារោ បាបិមា មំ ឯតទវោច បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោ ភាសិតា ខោ បនេសា ភន្តេ ភគវតា វាចា ន តាវាហំ បាបិម  បរិនិព្វាយិស្សាមិ  យាវ មេ ភិក្ខូ ន សាវកា ភវិស្សន្តិ។ យាវ មេ ភិក្ខុនិយោ ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ។ យាវ មេ ឧបាសកា ន សាវកា ភវិស្សន្តិ។ យាវ មេ ឧបាសិកា ន សាវិកា ភវិស្សន្តិ។ យាវ មេ ឥទំ ព្រហ្មចរិយំ ន ឥទ្ធញ្ចេវ ភវិស្សតិ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតន្តិ។ ឯតរហិ ខោ បន ភន្តេ ភគវតោ ព្រហ្មចរិយំ ឥទ្ធញ្ចេវ ផីតញ្ច វិត្ថារិកំ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ យាវ ទេវមនុស្សេហិ សុប្បកាសិតំ បរិនិព្វាតុទានិ ភន្តេ ភគវា បរិនិព្វាតុ សុគតោ បរិនិព្វានកាលោទានិ ភន្តេ ភគវតោតិ។ ឯវំ វុត្តេ អហំ អានន្ទ មារំ បាបិមន្តំ ឯតទវោចំ អប្បោស្សុក្កោ ត្វំ បាបិម ហោហិ ន ចិរំ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ ឥតោ តិណ្ណំ មាសានំ អច្ចយេន តថាគតោ បរិនិព្វាយិស្សតីតិ ឥទានេវ ខោ អានន្ទ អជ្ជ ចាវាលេ ចេតិយេ តថាគតេន សតេន សម្បជានេន អាយុសង្ខារោ ឱស្សដ្ឋោតិ។ ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច តិដ្ឋតុ ភន្តេ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ អលំទានិ អានន្ទ មា តថាគតំ យាចិ អកាលោទានិ អានន្ទ តថាគតំ យាចនាយាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ។ បេ។ តតិយម្បិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច តិដ្ឋតុ ភន្តេ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ សទ្ទហសិ ត្វំ អានន្ទ តថាគតស្ស ពោធិន្តិ។ ឯវំ ភន្តេតិ។ អថ កិញ្ចរហិ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាវតតិយកំ អភិនិប្បិឡេសីតិ។ សម្មុខា មេ តំ ភន្តេ ភគវតោ សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ។ សទ្ទហសិ ត្វំ អានន្ទាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ។ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ យំ ត្វំ តថាគតេន ឯវំ ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន តថាគតំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភគវា [ម. ភន្តេ ភគវា។] កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ សចេ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាចេយ្យាសិ ទ្វេ វ តេ វាចា តថាគតោ បដិក្ខិបេយ្យ អថ តតិយកំ អធិវាសេយ្យ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ។

[១០៣] ឯកមិទាហំ អានន្ទ សមយំ រាជគហេ វិហរាមិ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ។ តត្រាបិ ខោ តាហំ អានន្ទ អាមន្តេសឹ រមណីយំ អានន្ទ រាជគហំ រមណីយោ គិជ្ឈកូដោ បព្វតោ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា។ តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ [ឱ. សោតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ ឯវម្បិ ខោ ត្វំ អានន្ទ តថាគតេន ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន តថាគតំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ សចេ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាចេយ្យាសិ ទ្វេ វ តេ វាចា តថាគតោ បដិក្ខិបេយ្យ អថ តតិយកំ អធិវាសេយ្យ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ។

[១០៤] ឯកមិទាហំ អានន្ទ សមយំ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ គោតមនិគ្រោធេ [ឱ. និគ្រោធារាមេ។]។ បេ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ ចោរប្បបាតេ [ឱ. ។បេ។]។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ វេភារបស្សេ សត្តបណ្ណិគុហាយំ [ឱ.ម. សត្តបណ្ណិគុហាយំ។]។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ ឥសិគិលិបស្សេ កាឡសិលាយំ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ សីតវនេ សប្បសោណ្ឌិកបព្ភារេ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ តបោទារាមេ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ ជីវកម្ពវនេ។ តត្ថេវ រាជគហេ វិហរាមិ មទ្ទកុច្ឆិស្មឹ មិគទាយេ។ តត្រាបិ ខោ តាហំ អានន្ទ អាមន្តេសឹ រមណីយំ អានន្ទ រាជគហំ រមណីយោ គិជ្ឈកូដោ បព្វតោ រមណីយោ គោតមនិគ្រោធោ រមណីយោ ចោរប្បបាតោ រមណីយា វេភារបស្សេ សត្តបណ្ណគុហា រមណីយា ឥសិគិលិបស្សេ កាឡសិលា រមណីយោ សីតវនេ សប្បសោណ្ឌិកបព្ភារោ រមណីយោ តបោទារាមោ រមណីយោ វេឡុវនកលន្ទកនិវាបោ រមណីយំ ជីវកម្ពវនំ រមណីយោ មទ្ទកុច្ឆិមិគទាយោ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា។ តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ [ឱ. សោតិ បទំ នត្ថិ។] អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ ឯវម្បិ ខោ ត្វំ អានន្ទ តថាគតេន ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន តថាគតំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ សចេ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាចេយ្យាសិ ទ្វេ វ តេ វាចា តថាគតោ បដិក្ខិបេយ្យ អថ តតិយកំ អធិវាសេយ្យ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ។

[១០៥] ឯកមិទាហំ អានន្ទ សមយំ ឥធេវ វេសាលិយំ វិហរាមិ ឧទេនេ ចេតិយេ។ តត្រាបិ ខោ តាហំ អានន្ទ អាមន្តេសឹ រមណីយា អានន្ទ វេសាលី រមណីយំ ឧទេនំ ចេតិយំ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា។ តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ ឯវម្បិ ខោ ត្វំ អានន្ទ តថាគតេន ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន តថាគតំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ សចេ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាចេយ្យាសិ ទ្វេ វ តេ វាចា តថាគតោ បដិក្ខិបេយ្យ អថ តតិយកំ អធិវាសេយ្យ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ។

[១០៦] ឯកមិទាហំ អានន្ទ សមយំ ឥធេវ វេសាលិយំ វិហរាមិ គោតមកេ ចេតិយេ។ បេ។ ឥធេវ វេសាលិយំ វិហរាមិ សត្តម្ពេ ចេតិយេ។… ឥធេវ វេសាលិយំ វិហរាមិ ពហុបុត្តេ ចេតិយេ។ ឥធេវ វេសាលិយំ វិហរាមិ សារន្ទទេ [ម. សានន្ទរេ។] ចេតិយេ។ ឥទានេវ ខោ តាហំ អានន្ទ អជ្ជ ចាវាលេ ចេតិយេ អាមន្តេសឹ រមណីយា អានន្ទ វេសាលី រមណីយំ ឧទេនំ ចេតិយំ រមណីយំ គោតមកំ ចេតិយំ រមណីយំ សត្តម្ពំ ចេតិយំ រមណីយំ ពហុបុត្តំ ចេតិយំ រមណីយំ សារន្ទទំ ចេតិយំ រមណីយំ ចាវាលំ ចេតិយំ យស្ស កស្សចិ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វា។ តថាគតស្ស ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា ភាវិតា ពហុលីកតា យានីកតា វត្ថុកតា អនុដ្ឋិតា បរិចិតា សុសមារទ្ធា សោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ តថាគតោ កប្បំ វា តិដ្ឋេយ្យ កប្បាវសេសំ វាតិ ឯវម្បិ ខោ ត្វំ អានន្ទ តថាគតេន ឱឡារិកេ និមិត្តេ កយិរមានេ ឱឡារិកេ ឱភាសេ កយិរមានេ នាសក្ខិ បដិវិជ្ឈិតុំ ន តថាគតំ យាចិ តិដ្ឋតុ ភគវា កប្បំ តិដ្ឋតុ សុគតោ កប្បំ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ សចេ ត្វំ អានន្ទ តថាគតំ យាចេយ្យាសិ ទ្វេ វ តេ វាចា តថាគតោ បដិក្ខិបេយ្យ អថ តតិយកំ អធិវាសេយ្យ តស្មាតិហានន្ទ តុយ្ហេវេតំ ទុក្កដំ តុយ្ហេវេតំ អបរទ្ធំ ននុឯតំ អានន្ទ មយា បដិកច្ចេវ អក្ខាតំ សព្វេហេវ បិយេហិ មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ តំ កុតេត្ថ អានន្ទ លព្ភា យន្តំ ជាតំ ភូតំ សង្ខតំ បលោកធម្មំ តំ វត មា បលុជ្ជីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។ យំ ខោ បនេតំ អានន្ទ តថាគតេន ចត្តំ វន្តំ មុត្តំ បហីនំ បដិនិស្សដ្ឋំ ឱស្សដ្ឋោ អាយុសង្ខារោ ឯកំសេន វាចា ភាសិតា ន ចិរំ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ ឥតោ តិណ្ណំ មាសានំ អច្ចយេន តថាគតោ បរិនិព្វាយិស្សតីតិ តញ្ច [ឱ. តំ វចនំ។] តថាគតោ ជីវិតហេតុ បុន បច្ចាគមិស្សតីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ អាយាមានន្ទ យេន មហាវនំ យេន [២.៣. ឱ.ម. យេនាតិ បទំ នត្ថិ។] កូដាគារសាលា តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មតា អានន្ទេន សទ្ធឹ យេន មហាវនំ យេន [៣] កូដាគារសាលា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គច្ឆ ត្វំ អានន្ទ យាវតិកា ភិក្ខូ វេសាលឹ ឧបនិស្សាយ វិហរន្តិ តេ សព្វេ ឧបដ្ឋានសាលាយំ សន្និបាតេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុណិត្វា [ឱ.ម. បដិស្សុត្វា។] យាវតិកា ភិក្ខូ វេសាលឹ ឧបនិស្សាយ វិហរន្តិ តេ សព្វេ ឧបដ្ឋានសាលាយំ សន្និបាតេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សន្និបតិតោ ភន្តេ ភិក្ខុសង្ឃោ យស្សទានិ ភន្តេ ភគវា កាលំ មញ្ញតីតិ។

[១០៧] អថខោ ភគវា យេន ឧបដ្ឋានសាលា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តស្មាតិហ ភិក្ខវេ យេ តេ [ឱ. វោ។] មយា ធម្មា អភិញ្ញា [ឱ. អភិញ្ញាយ។] ទេសិតា តេ វោ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា អាសេវិតព្វា ភាវេតព្វា ពហុលីកាតព្វា យថយិទំ ព្រហ្មចរិយំ អទ្ធនិយំ [អទ្ធនីយន្តិបិ។] អស្ស ចិរដ្ឋិតិកំ តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ កតមេ ច តេ ភិក្ខវេ ធម្មា មយា អភិញ្ញា ទេសិតា យេ តេ [ម. តេ វោ។] សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា អាសេវិតព្វា ភាវេតព្វា ពហុលីកាតព្វា យថយិទំ ព្រហ្មចរិយំ អទ្ធនិយំ អស្ស ចិរដ្ឋិតិកំ តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ។ សេយ្យថីទំ។ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានា ចត្តារោ សម្មប្បធានា ចត្តារោ ឥទ្ធិបាទា បញ្ចិន្ទ្រិយានិ បញ្ច ពលានិ សត្ត ពោជ្ឈង្គា អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ។ ឥមេ ខោ តេ [ឱ. តេតិ បទំ នត្ថិ។ ម. វោ។] ភិក្ខវេ ធម្មា មយា អភិញ្ញា ទេសិតា យេ តេ [ឱ.ម. តេ វោ។] សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា អាសេវិតព្វា ភាវេតព្វា ពហុលីកាតព្វា យថយិទំ ព្រហ្មចរិយំ អទ្ធនិយំ អស្ស ចិរដ្ឋិតិកំ តទស្ស ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានន្តិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ហន្ទទានិ ភិក្ខវេ អាមន្តយាមិ វោ វយធម្មា សង្ខារា អប្បមាទេន សម្បាទេថ ន ចិរំ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ ឥតោ តិណ្ណំ មាសានំ អច្ចយេន តថាគតោ បរិនិព្វាយិស្សតីតិ។ ឥទមវោច ភគវា ឥទំ វត្វាន សុគតោ អថាបរំ ឯតទវោច សត្ថា [ឥតោ បរំ ឱរោបិយបត្ថកេ បរិបក្កោ វយោ មយ្ហិ… ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សតីតិ ទិស្សន្តិ។]

[១០៨] ទហរាបិ ច យេ វុឌ្ឍា

យេ ពាលា យេ ច បណ្ឌិតា

អឌ្ឍា ចេវ ទលិទ្ទា ច

សព្វេ មច្ចុបរាយនា។

យថាបិ កុម្ភការស្ស

កតំ មត្តិកភាជនំ

ខុទ្ទកញ្ច មហន្តញ្ច

យញ្ច បក្កំ យញ្ច អាមកំ

សព្វំ ភេទបរិយន្តំ

ឯវំ មច្ចាន ជីវិតំ។

អថាបរំ ឯតទវោច សត្ថា

បរិបក្កោ វយោ មយ្ហំ

បរិត្តំ មម ជីវិតំ

បហាយ វោ គមិស្សាមិ

កតំ មេ សរណមត្តនោ។

អប្បមត្តា សតីមន្តោ

សុសីលា ហោថ ភិក្ខវោ

សុសមាហិតសង្កប្បា

សចិត្តមនុរក្ខថ។

យោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ

អប្បមត្តោ វិហរិស្សតិ [ឱ. វិហេស្សតិ។ ម. វិហស្សតិ។]

បហាយ ជាតិសំសារំ

ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សតីតិ។

ពុទ្ធភាណវារំ តតិយំ [ឱ. តតិយភាណវារំ និដ្ឋិតំ។ ម. ភាណវារំ តតិយំ។] ។

[១០៩] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ វេសាលឹ បិណ្ឌាយ បាវិសិ វេសាលិយំ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ នាគាវលោកិតំ [ឱ.ម. នាគាបលោកិតំ។] វេសាលឹ អបលោកេតោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥទំ បច្ឆិមកំ អានន្ទ តថាគតស្ស វេសាលិយា ទស្សនំ ភវិស្សតិ អាយាមានន្ទ យេន ភណ្ឌគ្គាមោ តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន ភណ្ឌគ្គាមោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ភណ្ឌគ្គាមេ វិហរតិ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ចតុន្នំ ភិក្ខវេ ធម្មានំ អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ កតមេសំ ចតុន្នំ។ អរិយស្ស ភិក្ខវេ សីលស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ អរិយស្ស ភិក្ខវេ សមាធិស្ស អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ អរិយាយ ភិក្ខវេ បញ្ញាយ អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ អរិយាយ ភិក្ខវេ វិមុត្តិយា អននុពោធា អប្បដិវេធា ឯវមិទំ ទីឃមទ្ធានំ សន្ធាវិតំ សំសរិតំ មមញ្ចេវ តុម្ហាកញ្ច។ តយិទំ ភិក្ខវេ អរិយំ សីលំ អនុពុទ្ធំ បដិវិទ្ធំ អរិយោ សមាធិ អនុពុទ្ធោ បដិវិទ្ធោ អរិយា បញ្ញា អនុពុទ្ធា បដិវិទ្ធា អរិយា វិមុត្តិ អនុពុទ្ធា បដិវិទ្ធា ឧច្ឆិន្នា ភវតណ្ហា ខីណា ភវនេត្តិ នត្ថិទានិ បុនព្ភវោតិ។ ឥទមវោច ភគវា ឥទំ វត្វាន [ឱ. វត្វា។] សុគតោ អថាបរំ ឯតទវោច សត្ថា

[១១០] សីលំ សមាធិ បញ្ញា ច

វិមុត្តិ ច អនុត្តរា

អនុពុទ្ធា ឥមេ ធម្មា

គោតមេន យសស្សិនា

ឥតិ ពុទ្ធោ អភិញ្ញាយ

ធម្មមក្ខាតិ [ឱ.ម. ធម្មមក្ខាសិ។] ភិក្ខុនំ

ទុក្ខស្សន្តង្ករោ [ឱ.ម. ទុក្ខស្សន្តករោ។] សត្ថា

ចក្ខុមា បរិនិព្វុតោតិ។

[១១១] តត្របិ សុទំ ភគវា ភណ្ឌគ្គាមេ វិហរន្តោ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[១១២] អថខោ ភគវា ភណ្ឌគ្គាមេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន ហត្ថិគ្គាមោ អម្ពគ្គាមោ ជម្ពុគ្គាមោ យេន [ឱ. ហត្ថិគាមោ។បេ។ អម្ពគាមោ… ជម្ពុគាមោ… យេន។ ម. ហត្ថិគាមោ យេន អម្ពគាមោ យេន ជម្ពុគាមោ យេន។] ភោគនគរំ តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន ភោគនគរំ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ភោគនគរេ វិហរតិ អានន្ទេ ចេតិយេ។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ចត្តារោមេ ភិក្ខវេ មហាបទេសេ ទេសេស្សាមិ តំ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ  ភន្តេតិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច

[១១៣] ឥធ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឯវំ វទេយ្យ សម្មុខា មេតំ អាវុសោ ភគវតោ សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុ សាសនន្តិ តស្ស ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទិតព្វំ នប្បដិក្កោសិតព្វំ។ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា តានិ បទព្យញ្ជនានិ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា សុត្តេ ឱសារេតព្វានិ [អ. ឱតារេតព្វានិ។] វិនយេ សន្ទស្សេតព្វានិ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ វិនយេ សន្ទស្សិយមានានិ ន ចេវ សុត្តេ ឱសរន្តិ [អ. ឱតរន្តិ។] ន ច វិនយេ [ឱ. ន វិនយេ។] សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ ន ចេវ តស្ស ភគវតោ វចនំ ឥមស្ស ច ភិក្ខុនោ ទុគ្គហិតន្តិ ឥតិ ហេតំ ភិក្ខវេ ឆឌ្ឌេយ្យាថ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ [ឱ. ឱតារិយមានានិ។] វិនយេ សន្ទស្សិយមានានិ សុត្តេ ចេ [ឱ.ម. ចេវ។] ឱសរន្តិ វិនយេ ចេ សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ តស្ស ភគវតោ វចនំ ឥមស្ស ច ភិក្ខុនោ សុគ្គហិតន្តិ ឥទំ ភិក្ខវេ បឋមំ មហាបទេសំ ធារេយ្យាថ។

[១១៤] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឯវំ វទេយ្យ អមុកស្មឹ នាម អាវាសេ សង្ឃោ វិហរតិ សត្ថេរោ សបាមោក្ខោ តស្ស មេ សង្ឃស្ស សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុ សាសនន្តិ តស្ស ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទិតព្វំ នប្បដិក្កោសិតព្វំ។ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា តានិ បទព្យញ្ជនានិ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា សុត្តេ ឱសារេតព្វានិ វិនយេ សន្ទស្សេតព្វានិ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ វិនយេ សន្ទស្សិយមានានិ ន ចេវ សុត្តេ ឱសរន្តិ ន ច វិនយេ សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ ន ចេវ តស្ស ភគវតោ វចនំ តស្ស ច ភិក្ខុសង្ឃស្ស [ឱ.ម. សង្ឃស្ស។] ទុគ្គហិតន្តិ ឥតិ ហេតំ ភិក្ខវេ ឆឌ្ឌេយ្យាថ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ វិនយេ សន្ទស្សិយមានានិ សុត្តេ ចេ ឱសរន្តិ វិនយេ ច សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ តស្ស ភគវតោ វចនំ តស្ស ច សង្ឃស្ស សុគហិតន្តិ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ មហាបទេសំ ធារេយ្យាថ។

[១១៥] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឯវំ វទេយ្យ អមុកស្មឹ នាម អាវាសេ សម្ពហុលា ថេរា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ពហុស្សុតា អាគតាគមា ធម្មធរា វិនយធរា មាតិកាធរា តេសំ មេ ថេរានំ សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុ សាសនន្តិ តស្ស ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទិតព្វំ។ បេ។ ន វិនយេ សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ ន ចេវ តស្ស ភគវតោ វចនំ តេសញ្ច ថេរានំ ទុគ្គហិតន្តិ ឥតិហេតំ ភិក្ខវេ ឆឌ្ឌេយ្យាថ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ។ បេ។ វិនយេ សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ អទ្ធា ឥទំ តស្ស ភគវតោ វចនំ តេសញ្ច ថេរានំ សុគហិតន្តិ ឥទំ ភិក្ខវេ តតិយំ មហាបទេសំ ធារេយ្យាថ។

[១១៦] ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឯវំ វទេយ្យ អមុកស្មឹ នាម អាវាសេ ថេរោ ភិក្ខុ វិហរតិ ពហុស្សុតោ អាគតាគមោ ធម្មធរោ វិនយធរោ មាតិកាធរោ តស្ស មេ ថេរស្ស សម្មុខា សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ អយំ ធម្មោ អយំ វិនយោ ឥទំ សត្ថុ សាសនន្តិ តស្ស ភិក្ខវេ ភិក្ខុនោ ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទិតព្វំ នប្បដិក្កោសិតព្វំ។ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា តានិ បទព្យញ្ជនានិ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា សុត្តេ ឱសារិតព្វានិ វិនយេ សន្ទស្សិតព្វានិ។ តានិ ចេ សុត្តេ ឱសារិយមានានិ វិនយេ សន្ទស្សិយមានានិ ន ចេវ សុត្តេ ឱសរន្តិ ន ច វិនយេ សន្ទិស្សន្តិ។ និដ្ឋមេត្ថ គន្តព្វំ។បេ។ អទ្ធា ឥទំ តស្ស ភគវតោ វចនំ តស្ស ច ថេរស្ស សុគហិតន្តិ ឥទំ ភិក្ខវេ ចតុត្ថំ មហាបទេសំ ធារេយ្យាថ។ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ចត្តារោ មហាបទេសេ ធារេយ្យាថាតិ។ តត្របិ សុទំ ភគវា ភោគនគរេ វិហរតិ [ឱ. វិហរន្តោ។] អានន្ទេ ចេតិយេ ឯតទេវ ពហុលំ ភិក្ខូនំ ធម្មឹ កថំ ករោតិ ឥតិ សីលំ ឥតិ សមាធិ ឥតិ បញ្ញា សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហប្ផលោ ហោតិ មហានិសំសោ សមាធិបរិភាវិតា បញ្ញា មហប្ផលា ហោតិ មហានិសំសា បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ សម្មទេវ អាសវេហិ វិមុច្ចតិ សេយ្យថីទំ កាមាសវា ភវាសវា អវិជ្ជាសវាតិ។

[១១៧] អថខោ ភគវា ភោគនគរេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន បាវា តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន បាវា តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា បាវាយំ វិហរតិ ចុន្ទស្ស កម្មារបុត្តស្ស អម្ពវនេ។ អស្សោសិ ខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ ភគវា កិរ បាវំ អនុប្បត្តោ បាវាយំ វិហរតិ មយ្ហំ អម្ពវនេតិ។ អថខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ ចុន្ទំ កម្មារបុត្តំ ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន សកេ និវេសនេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា បហូតញ្ច សូករមទ្ទវំ ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន ចុន្ទស្ស កម្មារបុត្តស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញាត្តាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ចុន្ទំ កម្មារបុត្តំ អាមន្តេសិ យន្តេ ចុន្ទ សូករមទ្ទវំ បដិយត្តំ តេន មំ បរិវិស យំ បនញ្ញំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយត្តំ ភិក្ខុសង្ឃំ បរិវិសាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា យំ អហោសិ សូករមទ្ទវំ បដិយត្តំ តេន ភគវន្តំ បរិវិសិ យំ បនញ្ញំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយត្តំ តេន ភិក្ខុសង្ឃំ បរិវិសិ។ អថខោ ភគវា ចុន្ទំ កម្មារបុត្តំ អាមន្តេសិ យន្តេ ចុន្ទ សូករមទ្ទវំ អវសិដ្ឋំ តំ សោព្ភេ និខណាហិ នាហន្តំ ចុន្ទ បស្សាមិ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ យស្ស តំ បរិភុត្តំ សម្មា បរិណាមំ គច្ឆេយ្យ អញ្ញត្រ តថាគតស្សាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ ចុន្ទោ កម្មារបុត្តោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា យំ អហោសិ សូករមទ្ទវំ អវសិដ្ឋំ តំ សោព្ភេ និខណិត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ ចុន្ទំ កម្មារបុត្តំ ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវតោ ចុន្ទស្ស កម្មារបុត្តស្ស ភត្តំ ភុត្តាវិស្ស ខរោ អាពាធោ ឧបជ្ជិ លោហិតបក្ខន្ទិកា សពាឡ្ហា វេទនា វត្តន្តិ មរណន្តិកា។ តាបិ [ឱ.ម. តា។] សុទំ ភគវា សតោ សម្បជានោ អធិវាសេសិ អវិហញ្ញមានោ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន កុសិនារា តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។

[១១៨] ចុន្ទស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា

កម្មារស្សាតិ មេ សុតំ

អាពាធំ សម្ផុសិ [ឱ. សម្ផុសី។ ម. សំផុសិ។] ធីរោ

សពាឡ្ហំ មរណន្តិកំ។

ភុត្តស្ស វេ [ឱ.ម. ច។] សូករមទ្ទវេន

ព្យាធី សពាឡ្ហា [ឱ. វ្យាធិប្បពាឡ្ហា។ ម. បពាឡ្ហោ។] ឧទបាទិ សត្ថុ [ឱ.ម. សត្ថុនោ។]

វិរេចមានោ ភគវា អវោច

គច្ឆាមហំ កុសិនរំ នគរន្តិ។

(ឥមា គាថាយោ សង្គីតិកាលេ សង្គីតិការកេហិ វុត្តា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឥមា គាថាយោ វុត្តាតិ ន ទិស្សន្តិ។])

[១១៩] អថខោ ភគវា មគ្គា ឱក្កម្ម យេន អញ្ញតរំ [ឱ. យេនញ្ញតរំ។] រុក្ខមូលំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ អានន្ទ ចតុគ្គុណំ សង្ឃាដឹ បញ្ញបេហិ កិលន្តោស្មិ អានន្ទ និសីទិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា ចតុគ្គុណំ សង្ឃាដឹ បញ្ញបេសិ។ និសីទិ ភគវា បញ្ញត្តេ អាសនេ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ អានន្ទ បានីយំ អាហរ បិបាសិតោស្មិ អានន្ទ បិវិស្សាមីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥទានិ ភន្តេ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ អភិក្កន្តានិ [ឱ.ម. អតិក្កន្តានិ។] តំ ចក្កច្ឆិន្នំ ឧទកំ បរិត្តំ លុឡិតំ អាវិលំ សន្ទតិ អយំ ភន្តេ កកុធនទី [ឱ. កកុត្ថា នទី។ ម. កកុធា នទី។] អវិទូរេ អច្ឆោទកា សាតោទកា សីតោទកា សេតោទកា សុបតិត្ថា រមណីយា ឯត្ថ ភគវា បានីយញ្ច បិវិស្សតិ គត្តានិ ច សីតីករិស្សតីតិ [ឱ.ម. សីតំ ករិស្សតីតិ។]។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ អានន្ទ បានីយំ អាហរ បិបាសិតោស្មិ អានន្ទ បិវិស្សាមីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥទានិ ភន្តេ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ អភិក្កន្តានិ តំ ចក្កច្ឆិន្នំ ឧទកំ បរិត្តំ លុឡិតំ អាវិលំ សន្ទតិ អយំ ភន្តេ កកុធនទី អវិទូរេ អច្ឆោទកា សាតោទកា សីតោទកា សេតោទកា សុបតិត្ថា រមណីយា ឯត្ថ ភគវា បានីយញ្ច បិវិស្សតិ គត្តានិបិ សីតីករិស្សតីតិ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ អានន្ទ បានីយំ អាហរ បិបាសិតោស្មិ អានន្ទ បិវិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា បត្តំ គហេត្វា យេន សា នទិកា តេនុបសង្កមិ។ អថខោ សា នទិកា ចក្កច្ឆិន្នា បរិត្តា លុឡិតា អាវិលា សន្ទមានា អាយស្មន្តេ អានន្ទេ ឧបសង្កមន្តេ អច្ឆា វិប្បសន្នា អនាវិលា សន្ទតិ [ឱ.ម. សន្ទិត្ថ។]។ អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភុតំ វត ភោ តថាគតស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា អយំ ហិ សា នទិកា ចក្កច្ឆិន្នា បរិត្តា លុឡិតា អាវិលា សន្ទមានា មយិ ឧបសង្កមន្តេ អច្ឆា វិប្បសន្នា អនាវិលា សន្ទតីតិ។ បត្តេន បានីយំ អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភុតំ ភន្តេ តថាគតស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា ឥទានិ សា ភន្តេ នទិកា ចក្កច្ឆិន្នា បរិត្តា លុឡិតា អាវិលា សន្ទមានា មយិ ឧបសង្កមន្តេ អច្ឆា វិប្បសន្នា អនាវិលា សន្ទិត្ថ បិវតុ ភគវា បានីយំ បិវតុ សុគតោ បានីយន្តិ។ អថខោ ភគវា បានីយំ អបាយិ។

[១២០] តេន ខោ បន សមយេន បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ អាឡារស្ស កាលាមស្ស សាវកោ កុសិនារាយ បាវំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ ហោតិ។ អទ្ទសា ខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ ភគវន្តំ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសិន្នំ ទិស្វាន [ឱ.ម. ទិស្វា។] យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភុតំ ភន្តេ សន្តេន វត ភន្តេ បព្វជិតា វិហារេន វិហរន្តិ ភូតបុព្វំ ភន្តេ អាឡារោ កាលាមោ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ មគ្គា ឱក្កម្ម អវិទូរេ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ ទិវាវិហារំ និសីទិ អថខោ ភន្តេ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ អាឡារំ កាលាមំ និស្សាយ និស្សាយ អតិក្កមឹសុ អថខោ ភន្តេ អញ្ញតរោ បុរិសោ តស្ស សកដសត្ថស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អាគច្ឆន្តោ យេន អាឡារោ កាលាមោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាឡារំ កាលាមំ ឯតទវោច អបិ ភន្តេ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ អតិក្កន្តានិ អទ្ទសាតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ អទ្ទសន្តិ កឹ បន ភន្តេ សទ្ទំ អស្សោសីតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សទ្ទំ អស្សោសិន្តិ កឹ បន ភន្តេ សុត្តោ អហោសីតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ សុត្តោ អហោសិន្តិ កឹ បន ភន្តេ សញ្ញី អហោសីតិ ឯវមាវុសោតិ សោ ត្វំ ភន្តេ សញ្ញី សមានោ ជាគរោ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ និស្សាយ និស្សាយ អតិក្កន្តានិ នេវ អទ្ទស ន បន សទ្ទំ អស្សោសិ អបិ ហិ តេ ភន្តេ សង្ឃាដិ រជេន ឱកិណ្ណាតិ ឯវមាវុសោតិ អថខោ ភន្តេ តស្ស បុរិសស្ស ឯតទហោសិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភុតំ វត ភោ សន្តេន វត ភោ បព្វជិតា វិហារេន វិហរន្តិ យត្រ ហិ នាម សញ្ញី សមានោ ជាគរោ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ និស្សាយ និស្សាយ អតិក្កន្តានិ នេវ ទក្ខតិ ន បន សទ្ទំ សោស្សតីតិ អាឡារេ កាលាមេ ឧឡារំ បសាទំ បវេទេត្វា បក្កាមីតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បុក្កុស កតមំ នុ ខោ ទុក្ករតរំ វា ទុរភិសម្ភវតរំ វា យោ វា [ឱ. វាសទ្ទោ នត្ថិ។] សញ្ញី សមានោ ជាគរោ បញ្ចមត្តានិ សកដសតានិ និស្សាយ និស្សាយ អតិក្កន្តានិ នេវ បស្សេយ្យ ន បន សទ្ទំ សុណេយ្យ យោ វា សញ្ញី សមានោ ជាគរោ ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា នេវ បស្សេយ្យ ន បន សទ្ទំ សុណេយ្យាតិ។ កឹ ហិ ភន្តេ ករិស្សន្តិ បញ្ច វា សកដសតានិ ឆ វា សកដសតានិ សត្ត វា សកដសតានិ អដ្ឋ វា សកដសតានិ នវ វា សកដសតានិ ទស វា សកដសតានិ។ បេ។ សហស្សំ វា សកដសតានិ អថខោ ឯតទេវ ទុក្ករតរញ្ចេវ ទុរភិសម្ភវតរញ្ច យោ សញ្ញី សមានោ ជាគរោ ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ [ម. វិជ្ជលតាសុ។] និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា នេវ បស្សេយ្យ ន បន សទ្ទំ សុណេយ្យាតិ។

[១២១] ឯកមិទាហំ បុក្កុស សមយំ អាតុមាយំ វិហរាមិ ភូសាគារេ។ តេន ខោ បន សមយេន ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា អវិទូរេ [ឱ. អវិទូរេតិ ន ទិស្សតិ។] ភូសាគារស្ស ទ្វេ កស្សកា ភាតរោ ហតា ចត្តារោ ច ពលិពទ្ទា។ អថខោ បុក្កុស អាតុមាយំ មហាជនកាយោ និក្ខមិត្វា យេន តេ ទ្វេ កស្សកា ភាតរោ ហតា ចត្តារោ ច ពលិពទ្ទា តេនុបសង្កមិ។ តេន ខោ បនាហំ បុក្កុស សមយេន ភូសាគារា និក្ខមិត្វា ភូសាគារទ្វារេ អព្ភោកាសេ ចង្កមាមិ។  អថខោ បុក្កុស អញ្ញតរោ បុរិសោ តម្ហា មហាជនកាយា យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតំ ខោ អហំ បុក្កុស តំ បុរិសំ ឯតទវោចំ កិន្នុ ខោ សោ អាវុសោ មហាជនកាយោ សន្និបតិតោតិ។ ឥទានិ ភន្តេ ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា ទ្វេ កស្សកា ភាតរោ ហតា ចត្តារោ ច ពលិពទ្ទា ឯត្ថ សោ [ឱ.ម. ឯត្ថេសោ។] មហាជនកាយោ សន្និបតិតោ ត្វំ បន ភន្តេ ក្វ អហោសីតិ។ ឥធេវ ខោ អហំ អាវុសោ អហោសិន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ អទ្ទសាតិ។ ន ខោ អហំ [ឱ. អយំ បាឋោ ន ហោតិ។] អាវុសោ អទ្ទសន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ សទ្ទំ អស្សោសីតិ។ ន ខោ អហំ អាវុសោ សទ្ទំ អស្សោសិន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ សុត្តោ អហោសីតិ។ ន ខោ អហំ អាវុសោ សុត្តោ អហោសិន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ សញ្ញី អហោសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ សោ ត្វំ ភន្តេ សញ្ញី សមានោ ជាគរោ ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា នេវ អទ្ទស ន បន សទ្ទំ អស្សោសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ អថខោ បុក្កុស តស្ស បុរិសស្ស ឯតទហោសិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភុតំ វត ភោ សន្តេន វត ភោ បព្វជិតា វិហារេន វិហរន្តិ យត្រ ហិ នាម សញ្ញី សមានោ ជាគរោ ទេវេ វស្សន្តេ ទេវេ គឡគឡាយន្តេ វិជ្ជុតាសុ និច្ឆរន្តីសុ អសនិយា ផលន្តិយា នេវ ទក្ខិស្សតិ [ឱ. ទក្ខិតិ។ ម. ទក្ខតិ។] ន បន សទ្ទំ សុណិស្សតីតិ [ឱ.ម. សោស្សតីតិ។]។ មយិ ឧឡារំ បសាទំ បវេទេត្វា [ឱ.ម. បវេទេត្វា មំ អភិវាទេត្វា។] បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមីតិ។ ឯវំ វុត្តេ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯសាហំ ភន្តេ យោ [ឱ.ម. យោ មេ។] អាឡារេ កាលាមេ បសាទោ តំ មហាវាតេ វា ឱផុនាមិ សីឃសោតាយ វា នទិយា បវាហេមិ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតន្តិ។ អថខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ អញ្ញតរំ បុរិសំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ ភណេ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ អាហរាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សោ បុរិសោ បុក្កុសស្ស មល្លបុត្តស្ស បដិស្សុត្វា តំ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ អាហរិ [ម. អាហរសិ។]។ អថខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ តំ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ ភគវតោ ឧបនាមេសិ ឥទំ ភន្តេ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ តំ មេ ភន្តេ ភគវា បដិគ្គណ្ហាតុ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ។ តេនហិ បុក្កុស ឯកេន មំ អច្ឆាទេហិ ឯកេន អានន្ទន្តិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា ឯកេន ភគវន្តំ អច្ឆាទេសិ ឯកេន អាយស្មន្តំ អានន្ទំ។ អថខោ ភគវា បុក្កុសំ មល្លបុត្តំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ បុក្កុសោ មល្លបុត្តោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[១២២] អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ អចិរប្បក្កន្តេ បុក្កុសេ មល្លបុត្តេ តំ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ ភគវតោ កាយំ ឧបនាមេសិ។ តំ ភគវតោ កាយំ ឧបនាមិតំ ហតច្ឆិកំ [ឱ. វិតច្ចិកំ។ ម. ហតច្ចិកំ។] វិយ ខាយតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភុតំ ភន្តេ យាវ បរិសុទ្ធោ ភន្តេ តថាគតស្ស ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ ឥទំ ភន្តេ សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ ធារណីយំ ភគវតោ កាយំ ឧបនាមិតំ ហតច្ឆិកំ វិយ ខាយតីតិ។ ឯវមេតំ អានន្ទ ទ្វីសុ ខោ អានន្ទ [ម. អានន្ទាតិ ន ទិស្សតិ។] កាលេសុ អតិវិយ តថាគតស្ស កាយោ [ឱ. កាយោតិ ន ទិស្សតិ។] បរិសុទ្ធោ ហោតិ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ កតមេសុ ទ្វីសុ យញ្ច អានន្ទ រត្តឹ តថាគតោ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុជ្ឈតិ យញ្ច រត្តឹ អនុបាទិសេសាយ និព្វានធាតុយា បរិនិព្វាយតិ ឥមេសុ ខោ អានន្ទ ទ្វីសុ កាលេសុ អតិវិយ តថាគតស្ស កាយោ បរិសុទ្ធោ ហោតិ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ អជ្ជ ខោ បនានន្ទ រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ កុសិនារាយំ ឧបវត្តនេ មល្លានំ សាលវនេ អន្តរេ [ឱ.ម. អនន្តរេន។] យមកសាលានំ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អាយាមានន្ទ យេន កកុធនទី តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។

[១២៣] សិង្គិវណ្ណំ យុគមដ្ឋំ

បុក្កុសោ អភិហារយិ

តេន អច្ឆាទិតោ សត្ថា

សោមវណ្ណោ [ឱ.ម. ហេមវណ្ណោ។] អសោភថាតិ។

[១២៤] អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន កកុធនទី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កកុធនទឹ អជ្ឈោគាហេត្វា នហាត្វា ច បិវិត្វា ច បច្ចុត្តរិត្វា យេន អម្ពវនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ចុន្ទកំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ ចុន្ទក ចតុគ្គុណំ សង្ឃាដឹ បញ្ញបេហិ កិលន្តោស្មិ ចុន្ទក និបជ្ជិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា ចុន្ទកោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា ចតុគ្គុណំ សង្ឃាដឹ បញ្ញបេសិ។ អថខោ ភគវា ទក្ខិណេន បស្សេន សីហសេយ្យំ កប្បេសិ បាទេន បាទំ អច្ចាធាយ សតោ សម្បជានោ ឧដ្ឋានសញ្ញំ មនសិករិត្វា។ អាយស្មា បន ចុន្ទកោ តត្ថេវ ភគវតោ បុរតោ និសីទិ។

[១២៥] គន្ត្វាន ពុទ្ធោ នទិកំ [ឱ.ម. នទិយំ។] កកុធំ

អច្ឆោទកំ សាតោទកំ វិប្បសន្នំ [ឱ. អច្ឆោទិសាតោទិកវិប្បសន្នំ។]

ឱគាហិ សត្ថា អកិលន្តរូបោ

តថាគតោ អប្បដិមោ ច លោកេ។

ន្ហាត្វា ច បិវិត្វា ចុទកានិ សត្ថា [ឱ. នហាត្វា បិត្វា ច ឧទការិ សត្ថា។ ម. ន្ហាត្វា ច បវិត្វា ចុន្ទកេន សត្ថា។]

បុរក្ខតោ ភិក្ខុគណស្ស មជ្ឈេ

សត្ថា [ម. វត្តា។] បវត្តា ភគវា ឥធ ធម្មេ

ឧបាគមិ អម្ពវនំ មហេសី។

អាមន្តយី ចុន្ទកំ នាម ភិក្ខុំ

ចតុគ្គុណំ សន្ថរិ មេ [ឱ. បត្ថរមេ។ ម. សន្ថរមេ។] និបជ្ជឹ

សោ ចោទិតោ [ឱ. មោទិតោ។] ភាវិតត្តេន ចុន្ទោ

ចតុគ្គុណំ សន្ថរិ ខិប្បមេវ

និបជ្ជិ សត្ថា អកិលន្តរូបោ [ឱ. សុកិលន្ថរូបោ។]

ចុន្ទោបិ តត្ថ បមុខេ [ម. សមុខេ។] និសីទីតិ។

[១២៦] អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ សិយា ខោ [ម. យោ ខោ។] បនានន្ទ ចុន្ទស្ស កម្មារបុត្តស្ស កោចិ វិប្បដិសារំ ឧប្បាទេយ្យ [ឱ. ឧបទហេយ្យ។] តស្ស តេ អាវុសោ ចុន្ទ អលាភា តស្ស តេ ទុល្លទ្ធំ យស្ស តេ តថាគតោ បច្ឆិមំ បិណ្ឌបាតំ បរិភុញ្ជិត្វា [ឱ. ភុញ្ជិត្វា។] បរិនិព្វុតោតិ ចុន្ទស្ស ខោ អានន្ទ [ឱ. ចុន្ទស្ស អានន្ទ។] កម្មារបុត្តស្ស ឯវំ វិប្បដិសារោ បដិវិនេតព្វោ តស្ស តេ អាវុសោ ចុន្ទ លាភា [ឱ. អាវុសោ លាភា។] តស្ស តេ សុលទ្ធំ យស្ស តេ តថាគតោ បច្ឆិមំ បិណ្ឌបាតំ បរិភុញ្ជិត្វា បរិនិព្វុតោ សម្មុខា មេតំ អាវុសោ ចុន្ទ ភគវតោ សុតំ សម្មុខា បដិគ្គហិតំ ទ្វេមេ បិណ្ឌបាតា សមសមផលា សមសមវិបាកា អតិវិយ អញ្ញេហិ បិណ្ឌបាតេហិ មហប្ផលតរា ច មហានិសំសតរា ច។ កតមេ ទ្វេ។ យញ្ច បិណ្ឌបាតំ បរិភុញ្ជិត្វា តថាគតោ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុជ្ឈតិ យញ្ច បិណ្ឌបាតំ បរិភុញ្ជិត្វា តថាគតោ អនុបាទិសេសាយ និព្វានធាតុយា បរិនិព្វាយតិ ឥមេ ទ្វេ បិណ្ឌបាតា សមសមផលា សមសមវិបាកា អតិវិយ អញ្ញេហិ បិណ្ឌបាតេហិ មហប្ផលតរា ច មហានិសំសតរា ច អាយុសំវត្តនិកំ អាយស្មតា ចុន្ទេន កម្មារបុត្តេន កម្មំ ឧបចិតំ វណ្ណសំវត្តនិកំ អាយស្មតា ចុន្ទេន កម្មារបុត្តេន កម្មំ ឧបចិតំ សុខសំវត្តនិកំ អាយស្មតា។ បេ។ យសសំវត្តនិកំ។ បេ។ សគ្គសំវត្តនិកំ ។បេ។ អធិបតេយ្យសំវត្តនិកំ អាយស្មតា ចុន្ទេន កម្មារបុត្តេន កម្មំ ឧបចិតន្តិ ចុន្ទស្ស អានន្ទ កម្មារបុត្តស្ស ឯវំ វិប្បដិសារោ បដិវិនេតព្វោតិ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

[១២៧] ទទតោ បុញ្ញំ បវឌ្ឍតិ

សំយមតោ វេរំ ន វីយតិ [ចីយតិតិបិ បាឋោ អដ្ឋកថាយម្បិ ឯវមេវ។]

កុសលោ វ ជហាតិ បាបកំ

រាគទោសមោហក្ខយា និព្វុតោតិ។

ពុទ្ធភាណវារំ [ឱ. អាឡារវេទល្លភាណវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។ ម. ភាណវារំ ចតុត្ថំ។] ចតុត្ថំ។

[១២៨] អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អាយាមានន្ទ យេន ហិរញ្ញវតិយា នទិយា បារិមន្តរំ [ឱ. បារិមតីរំ។ ម. បារិមំ តីរំ។] យេន កុសិនារា ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ តេនុបសង្កមិស្សាមាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ យេន ហិរញ្ញវតិយា នទិយា បារិមន្តីរំ យេន កុសិនារា ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ ឥង្ឃ មេ ត្វំ អានន្ទ អន្តរេន យមកសាលានំ ឧត្តរសីសកំ មញ្ចកំ បញ្ញបេហិ កិលន្តោស្មិ អានន្ទ និបជ្ជិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា អន្តរេន យមកសាលានំ ឧត្តរសីសកំ មញ្ចកំ បញ្ញបេសិ។ អថខោ ភគវា ទក្ខិណេន បស្សេន សីហសេយ្យំ កប្បេសិ បាទេន បាទំ អច្ចាធាយ សតោ សម្បជានោ។

[១២៩] តេន ខោ បន សមយេន យមកសាលា សព្វផាលិផុល្លា ហោន្តិ អកាលបុប្ផេហិ តេ តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ។ ទិព្វានិបិ មន្ទារវបុប្ផានិ អន្តលិក្ខា បបតន្តិ តានិ តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ។ ទិព្វានិបិ ចន្ទនចុណ្ណានិ អន្តលិក្ខា សម្បតន្តិ តានិ តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ។ ទិព្វានិបិ តុរិយានិ អន្តលិក្ខេ វជ្ជន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ។ ទិព្វានិបិ សង្គីតានិ អន្តលិក្ខេ វត្តន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ សព្វផាលិផុល្លា ខោ អានន្ទ យមកសាលា អកាលបុប្ផេហិ [ម. អកាលបុប្ផេហិ តេ។] តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ ទិព្វានិបិ មន្ទារវបុប្ផានិ អន្តលិក្ខា បបតន្តិ តានិ តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ ទិព្វានិបិ ចន្ទនចុណ្ណានិ អន្តលិក្ខា បបតន្តិ តានិ តថាគតស្ស សរីរំ ឱកិរន្តិ អជ្ឈោកិរន្តិ អភិប្បកិរន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ ទិព្វានិបិ តុរិយានិ អន្តលិក្ខេ វជ្ជន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ ទិព្វានិបិ សង្គីតានិ អន្តលិក្ខេ វត្តន្តិ តថាគតស្ស បូជាយ ន ខោ អានន្ទ ឯត្តាវតាវ តថាគតោ សក្កតោ វា ហោតិ គរុកតោ វា មានិតោ វា បូជិតោ វា អបចិតោ វា យោ ខោ អានន្ទ ភិក្ខុ វា ភិក្ខុនី វា ឧបាសកោ វា ឧបាសិកា វា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នោ វិហរតិ សាមីចិប្បដិបន្នោ អនុធម្មចារី សោ តថាគតំ សក្ករោតិ គរុករោតិ មានេតិ បូជេតិ [ម. បូជេតិ អបចិយតិ។] បរមាយ បូជាយ តស្មាតិហានន្ទ ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នា វិហរិស្សាម សាមីចិប្បដិបន្នា អនុធម្មចារិនោតិ ឯវញ្ហិ វោ អានន្ទ សិក្ខិតព្វន្តិ។

[១៣០] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧបវាណោ ភគវតោ បុរតោ ឋិតោ ហោតិ ភគវន្តំ វីជមានោ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ឧបវាណំ អបសាទេតិ [ម. អបសារេតិ។] អបេហិ ភិក្ខុ មា មេ បុរតោ អដ្ឋាសីតិ។ អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ អយំ ខោ អាយស្មា ឧបវាណោ ទីឃរត្តំ ភគវតោ ឧបដ្ឋាកោ សន្តិកាវចរោ សមីបចារី អថ ច បន ភគវា បច្ឆិមេ កាលេ អាយស្មន្តំ ឧបវាណំ អបសាទេតិ អបេហិ ភិក្ខុ មា មេ បុរតោ អដ្ឋាសីតិ កោ នុ ខោ ហេតុ កោ បច្ចយោ យំ ភគវា អាយស្មន្តំ ឧបវាណំ អបសាទេតិ អបេហិ ភិក្ខុ មា មេ បុរតោ អដ្ឋាសីតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អយំ ភន្តេ អាយស្មា ឧបវាណោ ទីឃរត្តំ ភគវតោ ឧបដ្ឋាកោ សន្តិកាវចរោ សមីបចារី អថ ច បន ភគវា បច្ឆិមេ កាលេ អាយស្មន្តំ ឧបវាណំ អបសាទេតិ អបេហិ ភិក្ខុ មា មេ បុរតោ អដ្ឋាសីតិ កោ នុ ខោ ភន្តេ ហេតុ កោ បច្ចយោ យំ ភគវា អាយស្មន្តំ ឧបវាណំ អបសាទេតិ អបេហិ ភិក្ខុ មា មេ បុរតោ អដ្ឋាសីតិ។ យេភុយ្យេន អានន្ទ ទសសុ លោកធាតូសុ ទេវតា សន្និបតិតា តថាគតំ ទស្សនាយ យាវតា អានន្ទ កុសិនារា ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ សមន្តតោ ទ្វាទស យោ ជនានំ នត្ថិ សោ បទេសោ វាលគ្គកោដិនិតុទ្ទនមតោ [ឱ.ម. វាលគ្គកោដិនិតុទ្ទនមត្តោបិ។] មហេសក្ខាហិ ទេវតាហិ អប្ផុដោ ទេវតា អានន្ទ ឧជ្ឈាយន្តិ ទូរា វតម្ហា អាគតា តថាគតំ ទស្សនាយ កទាចិ ករហចិ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជន្តិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អជ្ជេវ រត្តិយា បច្ឆិមយាមេ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អយញ្ច មហេសក្ខោ ភិក្ខុ ភគវតោ បុរតោ ឋិតោ ឱវារេន្តោ ន មយំ លភាម បច្ឆិមេ កាលេ តថាគតំ ទស្សនាយាតិ [ឱ. ឥតោ បរំ ទេវតា អានន្ទ ឧជ្ឈាយន្តីតិ បាឋា ទិស្សន្តិ។]។ កថំភូតា បន ភន្តេ ភគវា ទេវតា មនសិករោន្តីតិ។ សន្តានន្ទ ទេវតា អាកាសេ បឋវីសញ្ញិនិយោ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយបបតន្តិ [ឱ. ឆិន្នបបាតំ បបតន្តិ។ ម. ឆិន្នបាតំ បបតន្តិ។] អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរធាយិស្សតីតិ សន្តានន្ទ ទេវតា បឋវិយា បឋវីសញ្ញិនិយោ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយ បបតន្តិ អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរធាយិស្សតីតិ យា បន តា ទេវតា វីតរាគា តា សតា សម្បជានា អធិវាសេន្តិ អនិច្ចា សង្ខារា តំ កុតេត្ថ លព្ភាតិ។

[១៣១] បុព្វេ ភន្តេ ទិសាសុ វស្សំ វុត្ថា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ តថាគតំ ទស្សនាយ តេ មយំ លភាម មនោភាវនីយេ ភិក្ខូ ទស្សនាយ លភាម បយិរូបាសនាយ ភគវតោ បន មយំ ភន្តេ អច្ចយេន ន លភិស្សាម មនោភាវនីយេ ភិក្ខូ ទស្សនាយ ន លភិស្សាម បយិរូបាសនាយាតិ។ ចត្តារិមានិ អានន្ទ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយានិ សំវេជនីយានិ ឋានានិ។ កតមានិ ចត្តារិ។ ឥធ តថាគតោ ជាតោតិ អានន្ទ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយំ សំវេជនីយំ ឋានំ ឥធ តថាគតោ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុទ្ធោតិ អានន្ទ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយំ សំវេជនីយំ ឋានំ ឥធ តថាគតេន អនុត្តរំ ធម្មចក្កំ បវត្តិតន្តិ អានន្ទ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយំ សំវេជនីយំ ឋានំ ឥធ តថាគតោ អនុបាទិសេសាយ និព្វានធាតុយា បរិនិព្វុតោតិ អានន្ទ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយំ សំវេជនីយំ ឋានំ ឥមានិ ខោ អានន្ទ ចត្តារិ សទ្ធស្ស កុលបុត្តស្ស ទស្សនីយានិ សំវេជនីយានិ ឋានានិ អាគមិស្សន្តិ ខោ អានន្ទ សទ្ធា ភិក្ខូ ភិក្ខុនិយោ ឧបាសកា ឧបាសិកាយោ ឥធ តថាគតោ ជាតោតិបិ ឥធ តថាគតោ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុទ្ធោតិបិ ឥធ តថាគតេន អនុត្តរំ ធម្មចក្កំ បវត្តិតន្តិបិ ឥធ តថាគតោ អនុបាទិសេសាយ និព្វានធាតុយា បរិនិព្វុតោតិបិ យេ ហិ កេចិ អានន្ទ ចេតិយចារិកំ អាហិណ្ឌន្តា បសន្នចិត្តា កាលំ ករិស្សន្តិ សព្វេ តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិស្សន្តីតិ។

[១៣២] កថំ មយំ ភន្តេ មាតុគ្គាមេ បដិបជ្ជាមាតិ។ អទស្សនំ អានន្ទាតិ។ ទស្សនេ ភគវា សតិ កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ អនាលាបោ អានន្ទាតិ។ អាលបន្តេ [ឱ.ម. អាលបន្តេន បន។] ភន្តេ កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ សតិ អានន្ទ ឧបដ្ឋាបេតព្វាតិ។

[១៣៣] កថំ មយំ ភន្តេ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជាមាតិ។ អព្យាវដា [ឱ. អវ្យាវដា។] តុម្ហេ អានន្ទ ហោថ តថាគតស្ស សរីរំ បូជាយ ឥង្ឃ តុម្ហេ អានន្ទ សាទត្ថេ [ម. សរត្ថេ។] ឃដថ សទត្ថេ អនុយុញ្ជថ សាទត្ថេ អប្បមត្តា អាតាបិនោ បហិតត្តា វិហរថ សន្តានន្ទ ខត្តិយបណ្ឌិតាបិ ព្រាហ្មណបណ្ឌិតាបិ គហបតិបណ្ឌិតាបិ តថាគតេ អភិប្បសន្នា តេ តថាគតស្ស សរីរបូជំ ករិស្សន្តីតិ។ កថំ បន ភន្តេ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ យថា ខោ អានន្ទ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តិ ឯវំ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ កថំ បន ភន្តេ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តីតិ។ រញ្ញោ អានន្ទ ចក្កវត្តិស្ស សរីរំ អហតេន វត្ថេន វេឋេន្តិ អហតេន វត្ថេន វេឋេត្វា វិហតេន កប្បាសេន វេឋេន្តិ វិហតេន កប្បាសេន វេឋេត្វា អហតេន វត្ថេន វេឋេន្តិ ឯតេន ឧបាយេន បញ្ចហិ យុគសតេហិ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ វេឋេត្វា អយសាយ តេលទោណិយា បក្ខិបិត្វា អញ្ញិស្សា អយសាយ ទោណិយា បដិក្កុជ្ជិត្វា សព្វគន្ធានំ ចិតកំ ករិត្វា រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ ឈាបេន្តិ ចាតុម្មហាបថេ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស ថូបំ ករោន្តិ ឯវំ ខោ អានន្ទ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរំ បដិបជ្ជន្តិ យថា ខោ អានន្ទ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តិ ឯវំ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជិតព្វំ ចាតុម្មហាបថេ តថាគតស្ស ថូបោ កាតព្វោ តត្ថ យេ តេ មាលំ វា គន្ធំ វា ចុណ្ណកំ វា អារោបេស្សន្តិ វា អភិវាទេស្សន្តិ វា ចិត្តំ វា បសាទេស្សន្តិ តេសន្តំ ភវិស្សតិ ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។

[១៣៤] ចត្តារោមេ អានន្ទ ថូបារហា។ កតមេ ចត្តារោ។ តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ បច្ចេកសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ តថាគតស្ស សាវកោ [ឱ. តថាគតសាវកោ។] ថូបារហោ រាជា ចក្កវត្តិ ថូបារហោ។ កិញ្ចានន្ទ [ឱ. កតមញ្ចានន្ទ។] អត្ថវសំ បដិច្ច តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ។ អយំ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ថូបោតិ អានន្ទ ពហូ ជនា ចិត្តំ បសាទេន្តិ [ឱ. ពហុជនោ ចិត្តំ បសាទេតិ។] តេ តត្ថ ចិត្តំ បសាទេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តិ ឥទំ ខោ អានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ។ កិញ្ចានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច បច្ចេកសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ។ អយំ តស្ស បច្ចេកពុទ្ធស្ស ថូបោតិ អានន្ទ ពហូ ជនា ចិត្តំ បសាទេន្តិ តេ តត្ថ ចិត្តំ បសាទេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តិ ឥទំ ខោ អានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច បច្ចេកសម្ពុទ្ធោ ថូបារហោ។ កិញ្ចានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច តថាគតស្ស សាវកោ ថូបារហោ។ អយំ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សាវកថូបោតិ អានន្ទ ពហូ ជនា ចិត្តំ បសាទេន្តិ តេ តត្ថ ចិត្តំ បសាទេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តិ ឥទំ ខោ អានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច តថាគតស្ស សាវកោ ថូបារហោ។ កិញ្ចានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច រាជា ចក្កវត្តិ ថូបារហោ។ អយំ តស្ស ធម្មិកស្ស ធម្មរញ្ញោ ថូបោតិ អានន្ទ ពហូ ជនា ចិត្តំ បសាទេន្តិ តេ តត្ថ ចិត្តំ បសាទេត្វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជន្តិ ឥទំ ខោ អានន្ទ អត្ថវសំ បដិច្ច រាជា ចក្កវត្តិ ថូបារហោ ឥមេ ខោ អានន្ទ ចត្តារោ ថូបារហាតិ។

[១៣៥] អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ វិហារំ បវិសិត្វា កបិសីសំ អាលម្ពិត្វា រោទមានោ អដ្ឋាសិ អហញ្ច វតម្ហិ សេក្ខោ សករណីយោ សត្ថុ ច មេ បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ យោ មម [ឱ. មមំ។] អនុកម្បកោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កហំ នុ ខោ ភិក្ខវេ អានន្ទោតិ។ ឯសោ ភន្តេ អាយស្មា អានន្ទោ វិហារំ បវិសិត្វា កបិសីសំ អាលម្ពិត្វា រោទមានោ ឋិតោ អហញ្ច វតម្ហិ សេក្ខោ សករណីយោ សត្ថុ ច មេ បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ យោ មម អនុកម្បកោតិ។ អថខោ ភគវា អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ ភិក្ខុ មម វចនេន អានន្ទំ អាមន្តេហិ សត្ថា តំ អាវុសោ អានន្ទ អាមន្តេតីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សោ ភិក្ខុ ភគវតោ បដិស្សុត្វា យេនាយស្មា អានន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច សត្ថា តំ អាវុសោ អានន្ទ អាមន្តេតីតិ។ ឯវមាវុសោតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ តស្ស ភិក្ខុនោ បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ភគវា ឯតទវោច អលំ អានន្ទ មា សោចិ មា បរិទេវិ ននុ ឯវំ [ឱ. ឯតំ។] អានន្ទ មយា បដិកច្ចេវ អក្ខាតំ សព្វេហេវ បិយេហិ មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ តំ កុតេត្ថ [ឱ.ម. កុតេត្ថ អានន្ទ។] លព្ភា យន្តំ ជាតំ ភូតំ សង្ខតំ បលោកធម្មំ តំ វត មា បលុជ្ជីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ ទីឃរត្តំ ខោ តេ អានន្ទ តថាគតោ បច្ចុបដ្ឋិតោ មេត្តេន កាយកម្មេន ហិតេន សុខេន អទ្វយេន អប្បមាណេន មេត្តេន វចីកម្មេន ហិតេន សុខេន អទ្វយេន អប្បមាណេន មេត្តេន មនោកម្មេន ហិតេន សុខេន អទ្វយេន អប្បមាណេន កតបុញ្ញោសិ ត្វំ អានន្ទ បធានមនុយុញ្ជ ខិប្បំ ហោហិបិ អនាសវោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ យេបិ តេ ភិក្ខវេ អហេសុំ អតីតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា តេសម្បិ ភគវន្តានំ ឯតបរមាយេវ ឧបដ្ឋាកា អហេសុំ សេយ្យថាបិ មយ្ហំ អានន្ទោ យេបិ តេ ភិក្ខវេ ភវិស្សន្តិ អនាគតមទ្ធានំ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា តេសម្បិ ភគវន្តានំ ឯតបរមាយេវ ឧបដ្ឋាកា ភវិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ មយ្ហំ អានន្ទោ បណ្ឌិតោ [ឱ. បណ្ឌិតោ ខោ។] ភិក្ខវេ អានន្ទោ ជានាតិ អយំ កាលោ តថាគតំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អយំ កាលោ ភិក្ខូនំ [ឱ.ម. ឧបសង្កមិតុំ ភិក្ខូនំ។] អយំ កាលោ ភិក្ខុនីនំ អយំ កាលោ ឧបាសកានំ អយំ កាលោ ឧបាសិកានំ អយំ កាលោ រញ្ញោ រាជមហាមត្តានំ អយំ កាលោ តិត្ថិយានំ អយំ កាលោ តិត្ថិយសាវកានន្តិ [ឱ.ម. រាជមហាមត្តានំ តិត្ថិយានំ តិត្ថិយសាវកានន្តិ]។

[១៣៦] ចត្តារោមេ ភិក្ខវេ អច្ឆរិយា អព្ភុតធម្មា អានន្ទេ។ កតមេ ចត្តារោ។ សចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខុបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ភិក្ខុបរិសា ហោតិ អថ [១.២.៣.៤. ម. អថខោ។] អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ សចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនីបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនីបរិសា ហោតិ អថ [២] អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ សចេ ភិក្ខវេ ឧបាសកបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ឧបាសកបរិសា ហោតិ អថ [៣] អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ សចេ ភិក្ខវេ ឧបាសិកាបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ឧបាសិកាបរិសា ហោតិ អថ [៤] អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ចត្តារោ អច្ឆរិយា អព្ភុតធម្មា អានន្ទេ។ ចត្តារោមេ ភិក្ខវេ អច្ឆរិយា អព្ភុតធម្មា រញ្ញេ ចក្កវត្តិម្ហិ [ម. ចក្កវត្តិម្ហិ។ កតមេ ចត្តារោ។] សចេ ភិក្ខវេ ខត្តិយបរិសា រាជានំ ចក្កវត្តឹ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ រាជា ចក្កវត្តិ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ខត្តិយបរិសា ហោតិ អថ រាជា ចក្កវត្តិ តុណ្ហី ហោតិ។ សចេ ភិក្ខវេ ព្រាហ្មណបរិសា។ គហបតិបរិសា។ សមណបរិសា រាជានំ ចក្កវត្តឹ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ រាជា ចក្កវត្តិ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ សមណបរិសា ហោតិ អថ រាជា ចក្កវត្តិ តុណ្ហី ហោតីតិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ ចត្តារោ [ម. ចត្តារោមេ។] អច្ឆរិយា អព្ភុតធម្មា អានន្ទេ សចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខុបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ភិក្ខុបរិសា ហោតិ អថ អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ សចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខុនីបរិសា។ ឧបាសកបរិសា។ ឧបាសិកាបរិសា អានន្ទំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមតិ ទស្សនេន សា អត្តមនា ហោតិ តត្រ ចេ អានន្ទោ ធម្មំ ភាសតិ ភាសិតេនបិ សា អត្តមនា ហោតិ អតិត្តា វ ភិក្ខវេ ឧបាសិកាបរិសា ហោតិ អថ អានន្ទោ តុណ្ហី ហោតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ចត្តារោ អច្ឆរិយា អព្ភុតធម្មា អានន្ទេតិ។

[១៣៧] ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច មា ភន្តេ ភគវា ឥមស្មឹ ខុទ្ទកនគរកេ [ឱ. ខុទ្ទនគរកេ។] ឧជ្ជង្គលនគរកេ សាខានគរកេ បរិនិព្វាយិ សន្តិ ភន្តេ អញ្ញានិ មហានគរានិ សេយ្យថីទំ ចម្បា រាជគហំ សាវត្ថី សាកេតំ កោសម្ពី ពារាណសី ឯត្ថ ភគវា បរិនិព្វាយតុ ឯត្ថ ពហូ ខត្តិយមហាសាលា ព្រាហ្មណមហាសាលា គហបតិមហាសាលា តថាគតេ អភិប្បសន្នា តេ តថាគតស្ស សរីរបូជំ ករិស្សន្តីតិ។ មា ហេវំ អានន្ទ អវច មា ហេវំ អានន្ទ អវច ខុទ្ទកនគរកំ ឧជ្ជង្គលនគរកំ សាខានគរកន្តិ ភូតបុព្វំ អានន្ទ រាជា មហាសុទស្សនោ នាម អហោសិ ចក្កវត្តិ ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ សត្តរតនសមន្នាគតោ រញ្ញោ អានន្ទ មហាសុទស្សនស្ស អយំ កុសិនារា កុសាវតី នាម រាជធានី អហោសិ បុរត្ថិមេន ច បច្ឆិមេន ច ទ្វាទសយោជនានិ អាយាមេន ឧត្តរេន ច ទក្ខិណេន ច សត្តយោជនានិ វិត្ថារេន កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ [ម. ហោតិ។ ឱ. អហោសីតិ ន ទិស្សតិ។] ផីតា ច ពហុជនា ច អាកិណ្ណមនុស្សា ច សុភិក្ខា ច សេយ្យថាបិ អានន្ទ ទេវានំ អាលកមន្ទា នាម រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ ផីតា ច ពហុជនា ច អាកិណ្ណយក្ខា ច សុភិក្ខា ច ឯវមេវ ខោ អានន្ទ កុសាវតី រាជធានី ឥទ្ធា ចេវ អហោសិ ផីតា ច ពហុជនា ច អាកិណ្ណមនុស្សា ច សុភិក្ខា ច កុសាវតី អានន្ទ រាជធានី ទសហិ សទ្ទេហិ អវិវិត្តា អហោសិ ទិវា ចេវ រត្តិញ្ច សេយ្យថីទំ ហត្ថិសទ្ទេន អស្សសទ្ទេន រថសទ្ទេន ភេរិសទ្ទេន មុទិង្គសទ្ទេន វីណាសទ្ទេន គីតសទ្ទេន សម្មសទ្ទេន តាលសទ្ទេន អសថ [ឱ.ម. អស្ឋាថ។] បិវថ ខាទថាតិ ទសមេន សទ្ទេន គច្ឆ ត្វំ អានន្ទ កុសិនារាយំ បវិសិត្វា កោសិនារកានំ មល្លានំ អារោចេហិ អជ្ជ ខោ វាសិដ្ឋា [ឱ. វាសេដ្ឋា។] រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អភិក្កមថ វាសិដ្ឋា អភិក្កមថ វាសិដ្ឋា មា បច្ឆា វិប្បដិសារិនោ អហុវត្ថ អម្ហាកញ្ច នោ គាមក្ខេត្តេ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ អហោសិ ន មយំ លភិម្ហា បច្ឆិមេ កាលេ តថាគតំ ទស្សនាយាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា និវាសេត្វា បត្តចីវរំ អាទាយ អទុតិយោ [ឱ.ម. អត្តទុតិយោ។] កុសិនារាយំ បាវិសិ។ តេន ខោ បន សមយេន កោសិនារកា មល្លា សណ្ឋាគារេ សន្និបតិតា ហោន្តិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន កោសិនារកានំ មល្លានំ សណ្ឋាគារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កោសិនារកានំ មល្លានំ អារោចេសិ អជ្ជ ខោ វាសិដ្ឋា រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អភិក្កមថ វាសិដ្ឋា អភិក្កមថ វាសិដ្ឋា មា បច្ឆា វិប្បដិសារិនោ អហុវត្ថ អម្ហាកញ្ច នោ គាមក្ខេត្តេ តថាគតស្ស បរិនិព្វានំ អហោសិ ន មយំ លភិម្ហា បច្ឆិមេ កាលេ តថាគតស្ស ទស្សនាយាតិ។ ឥទមាយស្មតោ អានន្ទស្ស សុត្វា មល្លា ច មល្លបុត្តា ច មល្លសុណិសា ច មល្លបជាបតិយោ ច អឃាវិនោ ទុម្មនា ចេតោទុក្ខសមប្បិតា អប្បេកច្ចេ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយ បបតន្តិ [ឱ. ឆិន្នបបាតិ បបតន្តិ។ ម. ឆិន្នបាតំ បបតន្តិ។] អាវដ្ដន្តិ [ឱ.ម. អាវដ្តន្តិ វិវដ្តន្តិ។] អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វាយិស្សតិ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរធាយិស្សតីតិ។ អថខោ មល្លា ច មល្លបុត្តា ច មល្លសុណិសា ច មល្លបជាបតិយោ ច អឃាវិនោ ទុម្មនា ចេតោទុក្ខសមប្បិតា យេន ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ យេនាយស្មា អានន្ទោ តេនុបសង្កមឹសុ។ អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ សចេ ខោ អហំ កោសិនារកេ មល្លេ ឯកមេកំ ភគវន្តំ វន្ទាបេស្សាមិ អវន្ទិតោ ច ភគវា កោសិនារកេហិ មល្លេហិ ភវិស្សតិ អថាយំ រត្តិ វិភាយិស្សតិ យន្នូនាហំ កោសិនារកេ មល្លេ កុលបរិវត្តសោ កុលបរិវត្តសោ ឋបេត្វា ភគវន្តំ វន្ទាបេយ្យំ ឥត្ថន្នាមោ ភន្តេ មល្លោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ កោសិនារកេ មល្លេ កុលបរិវត្តសោ កុលបរិវត្តសោ ឋបេត្វា ភគវន្តំ វន្ទាបេសិ ឥត្ថន្នាមោ ភន្តេ មល្លោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទតីតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ឯតេន ឧបាយេន បឋមេនេវ យាមេន កោសិនារកេ មល្លេ ភគវន្តំ វន្ទាបេសិ។

[១៣៨] តេន ខោ បន សមយេន សុភទ្ទោ នាម បរិព្វាជកោ កុសិនារាយំ បដិវសតិ។ អស្សោសិ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ អជ្ជេវ រត្តិយា [ឱ. អជ្ជេវ កិរ រត្តិយា។ ម. អជ្ជ កិរ រត្តិយា។] បច្ឆិមេ យាមេ សមណស្ស គោតមស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ សុភទ្ទស្ស បរិព្វាជកស្ស ឯតទហោសិ សុតំ ខោ បន មេតំ បរិព្វាជកានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កទាចិ ករហចិ តថាគតា លោកេ ឧប្បជ្ជន្តិ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អជ្ជេវ [ឱ. សម្មាសម្ពុទ្ធាតិ អជ្ជ ច។] រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ សមណស្ស គោតមស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អត្ថិ ច មេ អយំ កង្ខាធម្មោ ឧប្បន្នោ ឯវម្បសន្នោ អហំ សមណេ គោតមេ បហោតិ មេ សមណោ គោតមោ តថា ធម្មំ ទេសេតុំ យថា អហំ ឥមំ កង្ខាធម្មំ បជហេយ្យន្តិ។ អថខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ យេន ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ យេនាយស្មា អានន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភោ អានន្ទ បរិព្វាជកានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កទាចិ ករហចិ តថាគតា លោកេ ឧប្បជ្ជន្តិ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អជ្ជេវ រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ សមណស្ស គោតមស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អត្ថិ ច មេ អយំ កង្ខាធម្មោ ឧប្បន្នោ ឯវម្បសន្នោ អហំ សមណេ គោតមេ បហោតិ មេ សមណោ គោតមោ តថា ធម្មំ ទេសេតុំ យថា អហំ ឥមំ កង្ខាធម្មំ បជហេយ្យំ សាធាហំ [ឱ. ស្វាហំ។] ភោ អានន្ទ លភេយ្យំ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយាតិ ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ សុភទ្ទំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោច អលំ អាវុសោ សុភទ្ទ មា តថាគតំ វិហេឋេសិ កិលន្តោ ភគវាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ។ បេ។ តតិយម្បិ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភោ អានន្ទ បរិព្វាជកានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កទាចិ ករហចិ តថាគតា លោកេ ឧប្បជ្ជន្តិ អរហន្តោ សម្មាសម្ពុទ្ធា អជ្ជេវ រត្តិយា បច្ឆិមេ យាមេ សមណស្ស គោតមស្ស បរិនិព្វានំ ភវិស្សតិ អត្ថិ ច មេ អយំ កង្ខាធម្មោ ឧប្បន្នោ ឯវម្បសន្នោ អហំ សមណេ គោតមេ បហោតិ មេ សមណោ គោតមោ តថា ធម្មំ ទេសេតុំ យថា អហំ ឥមំ កង្ខាធម្មំ បជហេយ្យំ សាធាហំ ភោ អានន្ទ លភេយ្យំ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយាតិ។ តតិយម្បិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ សុភទ្ទំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោច អលំ អាវុសោ សុភទ្ទ មា តថាគតំ វិហេឋេសិ កិលន្តោ ភគវាតិ។ អស្សោសិ ខោ ភគវា អាយស្មតោ អានន្ទស្ស សុភទ្ទេន បរិព្វាជកេន សទ្ធឹ ឥមំ កថាសល្លាបំ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ អលំ អានន្ទ មា សុភទ្ទំ វារេសិ លភតុ [ឱ.ម. លភតំ។] អានន្ទ សុភទ្ទោ តថាគតំ ទស្សនាយ យំ កិញ្ចិ មំ សុភទ្ទោ បុច្ឆិស្សតិ សព្វន្តំ អញ្ញាបេក្ខោ វ មំ [ឱ.ម. មន្តិ បទំ នត្ថិ។] បុច្ឆិស្សតិ នោ វិសេសាបេក្ខា យញ្ចស្សាហំ បុដ្ឋោ ព្យាករិស្សាមិ តំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ សុភទ្ទំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោច គច្ឆាវុសោ សុភទ្ទ ករោតិ តេ ភគវា ឱកាសន្តិ។ អថខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ឯតទវោច យេមេ ភោ គោតម សមណព្រាហ្មណា សង្ឃិនោ គណិនោ គណាចរិយា ញាតា យសស្សិនោ តិត្ថករា សាធុសម្មតា [ឱ. សាធុសម្មតា ច។] ពហុជនស្ស សេយ្យថីទំ បូរណោ កស្សបោ មក្ខលិ គោសាលោ អជិតោ កេសកម្ពលោ [ឱ. កេសកម្ពលី។] បកុធោ កច្ចាយនោ សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ [ឱ.ម. ពេលដ្ឋិបុត្តោ។ ម. ពេលដ្ឋបុត្តោ។] និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ សព្វេ តេ សកាយ បដិញ្ញាយ អព្ភញ្ញឹសុ [ឱ. អព្ភញ្ញំសុ។] សព្វេ បន [ឱ.ម. វ។] ន អព្ភញ្ញឹសុ ឧទាហុ ឯកច្ចេ អព្ភញ្ញឹសុ ឯកច្ចេ ន អព្ភញ្ញឹសូតិ។ អលំ សុភទ្ទ តិដ្ឋតេតំ សព្វេ តេ សកាយ បដិញ្ញាយ អព្ភញ្ញឹសុ សព្វេ បន ន អព្ភញ្ញឹសុ ឧទាហុ ឯកច្ចេ អព្ភញ្ញឹសុ ឯកច្ចេ ន អព្ភញ្ញឹសូតិ ធម្មន្តេ សុភទ្ទ ទេសិស្សាមិ តំ សុណាហិ សាធុកំ មនសិករោហិ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ ភគវា ឯតទវោច យស្មឹ ខោ សុភទ្ទ ធម្មវិនយេ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ ន ឧបលព្ភតិ សមណោបិ តត្ថ ន ឧបលព្ភតិ ទុតិយោបិ តត្ថ សមណោ ន ឧបលព្ភតិ តតិយោបិ តត្ថ សមណោ ន ឧបលព្ភតិ ចតុត្ថោបិ តត្ថ សមណោ ន ឧបលព្ភតិ យស្មិញ្ច ខោ សុភទ្ទ ធម្មវិនយេ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ ឧបលព្ភតិ សមណោបិ តត្ថ ឧបលព្ភតិ ទុតិយោបិ តត្ថ សមណោ ឧបលព្ភតិ តតិយោបិ តត្ថ សមណោ ឧបលព្ភតិ ចតុត្ថោបិ តត្ថ សមណោ ឧបលព្ភតិ ឥមស្មឹ ខោ សុភទ្ទ ធម្មវិនយេ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ ឧបលព្ភតិ ឥធេវ សុភទ្ទ សមណោ ឥធ ទុតិយោ សមណោ ឥធ តតិយោ សមណោ ឥធ ចតុត្ថោ សមណោ សុញ្ញា បរប្បវាទា សមណេភិ អញ្ញេហិ ឥមេ ច សុភទ្ទ ភិក្ខូ សម្មា វិហរេយ្យុំ អសុញ្ញោ លោកោ អរហន្តេហិ អស្សាតិ [ឱ. អស្ស។]។

[១៣៩] ឯកូនតឹស [ឯកូនត្តឹសាតិ បកតិបាឋោ ឯវមិធ ឆន្ទានុរក្ខនត្ថំ សិខិតោ។ ឱ.ម. ឯកូនតឹសោ។] វយសា សុភទ្ទ

យំ បព្វជឹ កឹកុសលានុឯសី

វស្សានិ បញ្ញាសសមាធិកានិ

យតោ អហំ បព្វជិតោ សុភទ្ទ

ញាយស្ស ធម្មស្ស បទេសវត្តិ

ឥតោ ពហិទ្ធា សមណោបិ នត្ថិ។

ទុតិយោបិ សមណោ នត្ថិ តតិយោបិ សមណោ នត្ថិ ចតុត្ថោបិ សមណោ នត្ថិ សុញ្ញា បរប្បវាទា សមណេភិ អញ្ញេហិ ឥមេ ច សុភទ្ទ ភិក្ខូ សម្មា វិហរេយ្យុំ អសុញ្ញោ លោកោ អរហន្តេហិ អស្សាតិ។

[១៤០] ឯវំ វុត្តេ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច លភេយ្យាមហំ [ឱ.ម. លភេយ្យាហំ។] ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យំ ឧបសម្បទន្តិ។ យោ ខោ សុភទ្ទ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ បព្វជ្ជំ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ សោ ចត្តារោ មាសេ បរិវសតិ ចតុន្នំ មាសានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តិ ឧបសម្បាទេន្តិ ភិក្ខុភាវាយ អបិច មេត្ថ បុគ្គលវេមត្តតា វិទិតាតិ។ សចេ ភន្តេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខន្តា បព្វជ្ជំ អាកង្ខន្តា ឧបសម្បទំ ចត្តារោ មាសេ បរិវសន្តិ ចតុន្នំ មាសានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តិ ឧបសម្បាទេន្តិ ភិក្ខុភាវាយ អហំ ចត្តារិ វស្សានិ បរិវសិស្សាមិ ចតុន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តុ ឧបសម្បាទេន្តុ ភិក្ខុភាវាយាតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ តេនហានន្ទ សុភទ្ទំ បរិព្វាជកំ បព្វាជេថាតិ [ឱ. សុភទ្ទំ បព្វាជេថាតិ។ ម. សុភទ្ទំ បព្វាជេហីតិ។]។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច លាភា តេ [២.៣. ឱ.ម. វោ។] អាវុសោ អានន្ទ សុលទ្ធំ តេ [៣] អាវុសោ អានន្ទ យេ ឯត្ថ សត្ថារា [ម. សត្ថុ។] សម្មុខា អន្តេវាសិកាភិសេកេន អភិសិត្តាតិ។ អលត្ថ ខោ សុភទ្ទោ បរិព្វាជកោ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថ ឧបសម្បទំ។ អចិរុបសម្បន្នោ ខោ បនាយស្មា សុភទ្ទោ ឯកោ វូបកដ្ឋោ អប្បមត្តោ អាតាបី បហិតត្តោ វិហរន្តោ នចិរស្សេវ យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ អព្ភញ្ញាសិ។ អញ្ញតរោ ខោ បន អាយស្មា សុភទ្ទោ អរហតំ អហោសិ។ សោ [អដ្ឋកថាយំ សោ ចាតិ ទិស្សតិ។] ភគវតោ បច្ឆិមោ សក្ខិសាវកោ អហោសីតិ។

ពុទ្ធភាណវារំ បញ្ចមំ សមត្តិ [ឱ. ហិរញ្ញវត្តិយភាណវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។ ម. ភាណវារំ បញ្ចមំ។]។

[១៤១] អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ សិយា ខោ បនានន្ទ តុម្ហាកំ ឯវមស្ស អតីតសត្ថុកំ បាវចនំ នត្ថិ នោ សត្ថាតិ ន ខោ បនេតំ អានន្ទ ឯវំ ទដ្ឋព្វំ យោ វោ អានន្ទ មយា ធម្មោ ច វិនយោ ច ទេសិតោ បញ្ញត្តោ សោ វោ មមច្ចយេន សត្ថា យថា ខោ បនានន្ទ ឯតរហិ ភិក្ខូ អញ្ញមញ្ញំ អាវុសោវាទេន សមុទាចរន្តិ ន តេ មមច្ចយេន ឯវំ សមុទាចរិតព្វំ ថេរតរេន អានន្ទ ភិក្ខុនា នវកតរោ ភិក្ខុ នាមេន វា គោត្តេន វា អាវុសោវាទេន វា សមុទាចរិតព្វោ នវកតរេន ភិក្ខុនា ថេរតរោ ភិក្ខុ ភន្តេតិ វា អាយស្មាតិ វា សមុទាចរិតព្វោ អាកង្ខមានោ អានន្ទ សង្ឃោ មមច្ចយេន ខុទ្ទានុខុទ្ទកានិ សិក្ខាបទានិ សមូហនតុ [ឱ. សមូហន្តិ។] ឆន្នស្ស អានន្ទ ភិក្ខុនោ មមច្ចយេន ព្រហ្មទណ្ឌោ ទាតព្វោតិ។ កតមោ បន ភន្តេ ព្រហ្មទណ្ឌោតិ។ ឆន្នោ អានន្ទ ភិក្ខុ យំ ឥច្ឆេយ្យ តំ វទេយ្យ សោ ភិក្ខូហិ នេវ វត្តព្វោ ន ឱវទិតព្វោ ន អនុសាសិតព្វោតិ។

[១៤២] អថខោ [ឱ. អថ។] ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សិយា ខោ បន ភិក្ខវេ ឯកភិក្ខុស្សបិ កង្ខា វា វិមតិ វា ពុទ្ធេ វា ធម្មេ វា សង្ឃេ វា មគ្គេ វា បដិបទាយ វា បុច្ឆថ ភិក្ខវេ មា បច្ឆា វិប្បដិសារិនោ អហុវត្ថ សម្មុខីភូតោ នោ សត្ថា អហោសិ  ន មយំ សិក្ខិម្ហា ភគវន្តំ សម្មុខា បដិបុច្ឆិតុន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ ភិក្ខូ តុណ្ហី អហេសុំ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។ បេ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សិយា ខោ បន ភិក្ខវេ ឯកភិក្ខុស្សបិ កង្ខា វា វិមតិ វា ពុទ្ធេ វា ធម្មេ វា សង្ឃេ វា មគ្គេ វា បដិបទាយ វា បុច្ឆថ ភិក្ខវេ មា បច្ឆា វិប្បដិសារិនោ អហុវត្ថ សម្មុខីភូតោ នោ សត្ថា អហោសិ  ន មយំ សិក្ខិម្ហា ភគវន្តំ សម្មុខា បដិបុច្ឆិតុន្តិ។ តតិយម្បិ ខោ តេ ភិក្ខូ តុណ្ហី អហេសុំ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សិយា ខោ បន ភិក្ខវេ សត្ថុគារវេនបិ ន បុច្ឆេយ្យាថ សហាយកោបិ ភិក្ខវេ សហាយកស្ស អារោចេតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ ភិក្ខូ តុណ្ហី អហេសុំ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភុតំ ភន្តេ ឯវំ បសន្នោ អហំ ភន្តេ ឥមស្មឹ ភិក្ខុសង្ឃេ នត្ថិ ឥមស្មឹ ភិក្ខុសង្ឃេ ឯកភិក្ខុស្សាបិ [ឱ. នត្ថិ ឯកភិក្ខុស្សបិ។ ម. នត្ថិ ឯកភិក្ខុស្សាបិ។] កង្ខា វា វិមតិ វា ពុទ្ធេ វា ធម្មេ វា សង្ឃេ វា មគ្គេ វា បដិបទាយ វាតិ។ បសាទា ខោ ត្វំ អានន្ទ វទេសិ ញាណមេវ ហេត្ថ អានន្ទ តថាគតស្ស នត្ថិ ឥមស្មឹ ភិក្ខុសង្ឃេ [ឱ. ភិក្ខុសង្ឃេ នត្ថិ។] ឯកភិក្ខុស្សាបិ កង្ខា វា វិមតិ វា ពុទ្ធេ វា ធម្មេ វា សង្ឃេ វា មគ្គេ វា បដិបទាយ វា ឥមេសំ ហិ អានន្ទ បញ្ចន្នំ ភិក្ខុសតានំ យោ បច្ឆិមកោ ភិក្ខុ សោ សោតាបន្នោ អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោតិ។

[១៤៣] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ហន្ទទានិ ភិក្ខវេ អាមន្តយាមិ វោ វយធម្មា សង្ខារា អប្បមាទេន សម្បាទេថាតិ។ អយំ តថាគតស្ស បច្ឆិមា វាចា។

[១៤៤] អថខោ ភគវា បឋមជ្ឈានំ សមាបជ្ជិ បឋមជ្ឈានា វុដ្ឋហិត្វា ទុតិយជ្ឈានំ សមាបជ្ជិ ទុតិយជ្ឈានា វុដ្ឋហិត្វា តតិយជ្ឈានំ សមាបជ្ជិ តតិយជ្ឈានា វុដ្ឋហិត្វា ចតុត្ថជ្ឈានំ សមាបជ្ជិ ចតុត្ថជ្ឈានា វុដ្ឋហិត្វា អាកាសានញ្ចាយតនំ សមាបជ្ជិ អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមាបជ្ជិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមាបជ្ជិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ សមាបជ្ជិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា សញ្ញាវេទយិតនិរោធំ សមាបជ្ជិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ អាយស្មន្តំ អនុរុទ្ធំ ឯតទវោច បរិនិព្វុតោ ភន្តេ អនុរុទ្ធ ភគវាតិ។ នាវុសោ អានន្ទ ភគវា បរិនិព្វុតោ សញ្ញាវេទយិតនិរោធំ សមាបន្នោតិ។ អថខោ ភគវា សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ សមាបជ្ជិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមាបជ្ជិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមាបជ្ជិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា អាកាសានញ្ចាយតនំ សមាបជ្ជិ អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិយា វុដ្ឋហិត្វា ចតុត្ថំ ឈានំ សមាបជ្ជិ ចតុត្ថា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា តតិយំ ឈានំ សមាបជ្ជិ តតិយា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា ទុតិយំ ឈានំ សមាបជ្ជិ ទុតិយា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា បឋមំ ឈានំ សមាបជ្ជិ បឋមា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា ទុតិយំ ឈានំ សមាបជ្ជិ ទុតិយា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា តតិយំ ឈានំ សមាបជ្ជិ តតិយា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា ចតុត្ថំ ឈានំ សមាបជ្ជិ។ ចតុត្ថា ឈានា វុដ្ឋហិត្វា សមនន្តរា ភគវា បរិនិព្វាយិ។

[១៤៥] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ សហ បរិនិព្វានា មហាភូមិចាលោ អហោសិ ភឹសនកោ លោមហំសោ ទេវទុន្ទភិយោ [ឱ. ទេវទុន្ទុភិយោ។ ម. ទេវទុទ្រភិយោ។] ច ផលឹសុ។

[១៤៦] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ សហ បរិនិព្វានា ព្រហ្មាសហម្បតិ ឥមំ គាថំ អភាសិ

សព្វេ វ និក្ខិបិស្សន្តិ

ភូតា លោកេ សមុស្សយំ

យត្ថ ឯតាទិសោ សត្ថា

លោកេ អប្បដិបុគ្គលោ

តថាគតោ ពលប្បត្តោ

សម្ពុទ្ធោ បរិនិព្វុតោតិ។

[១៤៧] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ សហ បរិនិព្វានា សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ឥមំ គាថំ អភាសិ

អនិច្ចា វត សង្ខារា

ឧប្បាទវយធម្មិនោ

ឧប្បជ្ជិត្វា និរុជ្ឈន្តិ

តេសំ វូបសមោ សុខោតិ។

[១៤៨] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ សហ បរិនិព្វានា អាយស្មា អនុរុទ្ធោ ឥមា គាថា អភាសិ

នាហុ អស្សាសបស្សាសោ

ឋិតចិត្តស្ស តាទិនោ

អនេជ្ជោ សន្តិមារព្ភ

យំ កាលមករី មុនិ។

អសល្លីនេន ចិត្តេន

វេទនំ អជ្ឈវាសយិ

បជ្ជោតស្សេវ និព្វានំ

វិមោក្ខោ ចេតសោ អហូតិ។

[១៤៩] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ សហ បរិនិព្វានា អាយស្មា អានន្ទោ ឥមំ គាថំ អភាសិ

តទាសិ យំ ភឹសនកំ

តទាសិ លោមហំសនំ

សព្វាការវរូបេតេ

សម្ពុទ្ធេ បរិនិព្វុតេតិ។

[១៥០] បរិនិព្វុតេ ភគវតិ យេ តេត្ថ [ឱ. តត្ថ យេ តេ។ ម. យេ តេ តត្ថ។] ភិក្ខូ អវឹតរាគា អប្បេកច្ចេ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាតំ វិយ បបតន្តិ អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរហិតោតិ។ យេ បន តេ ភិក្ខូ វីតរាគា តេ សតា សម្បជានា អធិវាសេន្តិ អនិច្ចា វត សង្ខារា [ឱ.ម. អនិច្ចា សង្ខារា។] តំ កុតេត្ថ លព្ភាតិ។

[១៥១] អថខោ អាយស្មា អនុរុទ្ធោ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អលំ អាវុសោ មា សោចិត្ថ មា បរិទេវិត្ថ ននុ ឯតំ អាវុសោ ភគវតា បដិកច្ចេវ អក្ខាតំ សព្វេហេវ បិយេហិ មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ តំ កុតេត្ថ អាវុសោ លព្ភា យន្តំ ជាតំ ភូតំ សង្ខតំ បលោកធម្មំ តំ វត មា បលុជ្ជីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ  ទេវតា អាវុសោ ឧជ្ឈាយន្តីតិ។ កថំភូតា បន ភន្តេ អនុរុទ្ធ ទេវតា មនសិករោន្តីតិ។ សន្តាវុសោ អានន្ទ ទេវតា អាកាសេ បឋវីសញ្ញិនិយោ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយ បបតន្តិ អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរហិតោតិ សន្តាវុសោ អានន្ទ ទេវតា បឋវិយា បឋវីសញ្ញិនិយោ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ។បេ។ អន្តរហិតោតិ។ យា បន ទេវតា វីតរាគា តា សតា សម្បជានា អធិវាសេន្តិ អនិច្ចា សង្ខារា តំ កុតេត្ថ លព្ភាតិ។ អថខោ អាយស្មា ច អនុរុទ្ធោ អាយស្មា ច អានន្ទោ តំ រត្តាវសេសំ ធម្មិយា កថាយ វីតិនាមេសុំ។ អថខោ អាយស្មា អនុរុទ្ធោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គច្ឆ អាវុសោ អានន្ទ កុសិនារំ បវិសិត្វា កោសិនារកានំ មល្លានំ អារោចេហិ បរិនិព្វុតោ វាសិដ្ឋា ភគវា យស្សទានិ កាលំ មញ្ញថាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ អាយស្មតោ អនុរុទ្ធស្ស បដិស្សុត្វា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរំ អាទាយ អទុតិយោ [ឱ.ម. អត្តទុតិយោ។] កុសិនារំ បាវិសិ។

[១៥២] តេន ខោ បន សមយេន កោសិនារកា មល្លា សណ្ឋាគារេ សន្និបតិតា ហោន្តិ កេន [ឱ.ម. តេនេវ។] ករណីយេន។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ យេន កោសិនារកានំ មល្លានំ សណ្ឋាគារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កោសិនារកានំ មល្លានំ អារោចេសិ បរិនិព្វុតោ វាសិដ្ឋា ភគវា យស្សទានិ កាលំ មញ្ញថាតិ។ ឥទមាយស្មតោ អានន្ទស្ស សុត្វា មល្លា ច មល្លបុត្តា ច មល្លសុណិសា ច មល្លបជាបតិយោ ច អឃាវិនោ ទុម្មនា ចេតោទុក្ខសមប្បិតា អប្បេកច្ចេ កេសេ បកិរិយ កន្ទន្តិ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយ បបតន្តិ អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរហិតោតិ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា បុរិសេ អាណាបេសុំ តេនហិ ភណេ កុសិនារាយំ គន្ធមាលញ្ច សព្វញ្ច តាឡាវចរំ សន្និបាតេថាតិ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា គន្ធមាលញ្ច សព្វញ្ច តាឡាវចរំ បញ្ច ទុស្សយុគសតានិ អាទាយ យេន ឧបវត្តនំ មល្លានំ សាលវនំ យេន ភគវតោ សរីរំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ សរីរំ នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ចេលវិតានានិ ករោន្តា មណ្ឌលមាលានិ [ម. មណ្ឌលមាលេ។] បដិយាទេន្តា ឯវំ តំ ទិវសំ [ឯកទិវសំ។] វីតិនាមេសុំ។ អថខោ កោសិនារកានំ មល្លានំ ឯតទហោសិ អតិវិកាលោ ខោ អជ្ជ ភគវតោ សរីរំ ឈាបេតុំ ស្វេទានិ មយំ ភគវតោ សរីរំ ឈាបេស្សាមាតិ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា ភគវតោ សរីរំ នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ចេលវិតានានិ ករោន្តា មណ្ឌលមាលានិ បដិយាទេន្តា ទុតិយម្បិ ទិវសំ វីតិនាមេសុំ តតិយម្បិ ទិវសំ វីតិនាមេសុំ ចតុត្ថម្បិ ទិវសំ វីតិនាមេសុំ បញ្ចមម្បិ ទិវសំ វីតិនាមេសុំ ឆដ្ឋម្បិ ទិវសំ វីតិនាមេសុំ។ អថខោ សត្តមម្បិ ទិវសំ កោសិនារកានំ មល្លានំ ឯតទហោសិ មយំ ភគវតោ សរីរំ នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ទក្ខិណេន ទក្ខិណំ នគរស្ស ហរិត្វា ពាហិរេន ពាហិរំ ទក្ខិណតោ នគរស្ស ភគវតោ សរីរំ ឈាបេស្សាមាតិ។

[១៥៣] តេន ខោ បន សមយេន អដ្ឋ មល្លា បាមោក្ខា សីសន្នហាតា អហតានិ វត្ថានិ និវត្ថា មយំ ភគវតោ សរីរំ ឧច្ចារេស្សាមាតិ ន សក្កោន្តិ ឧច្ចារេតុំ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា អាយស្មន្តំ អនុរុទ្ធំ ឯតទវោចុំ កោ នុ ខោ ភន្តេ អនុរុទ្ធ ហេតុ កោ បច្ចយោ យេនិមេ អដ្ឋ មល្លា បាមោក្ខា សីសន្នហាតា អហតានិ វត្ថានិ និវត្ថា មយំ ភគវតោ សរីរំ ឧច្ចារេស្សាមាតិ ន សក្កោន្តិ ឧច្ចារេតុន្តិ។ អញ្ញថា ខោ វាសិដ្ឋា តុម្ហាកំ អធិប្បាយោ អញ្ញថា ទេវតានំ អធិប្បាយោតិ។ កថំ បន ភន្តេ ទេវតានំ អធិប្បាយោតិ។ តុម្ហាកំ ខោ វាសិដ្ឋា អធិប្បាយោ មយំ ភគវតោ សរីរំ នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ទក្ខិណេន ទក្ខិណំ នគរស្ស ហរិត្វា ពាហិរេន ពាហិរំ ទក្ខិណតោ នគរស្ស ភគវតោ សរីរំ ឈាបេស្សាមាតិ ទេវតានំ ខោ វាសិដ្ឋា អធិប្បាយោ មយំ ភគវតោ សរីរំ ទិព្វេហិ នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ឧត្តរេន ឧត្តរំ នគរស្ស ហរិត្វា ឧត្តរេន ទ្វារេន នគរំ បវិសិត្វា [ឱ.ម. បវេសេត្វា។] មជ្ឈេន មជ្ឈំ នគរស្ស ហរិត្វា បុរត្ថិមេន ទ្វារេន និក្ខមិត្វា បុរត្ថិមតោ នគរស្ស មកុដពន្ធនំ នាម មល្លានំ ចេតិយំ ឯត្ថ ភគវតោ សរីរំ ឈាបេស្សាមាតិ។ យថា ភន្តេ ទេវតានំ អធិប្បាយោ តថា ហោតូតិ។ តេន ខោ បន សមយេន កោសិនារា យាវ សន្ធិសមលសកដិរា [ឱ. សន្ធិសមលសំកដីរា។] ជន្នុមត្តេន ឱធិនា មន្ទារវបុប្ផេហិ សណ្ហិតា [ឱ.ម. សណ្ឋតា។] ហោតិ។ អថខោ ទេវា ច កោសិនារកា ច មល្លា ភគវតោ សរីរំ ទិព្វេហិ ច មានុសកេហិ [ឱ.ម. មានុសកេហិ ច។] នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករោន្តា គរុករោន្តា មានេន្តា បូជេន្តា ឧត្តរេន ឧត្តរំ នគរស្ស ហរិត្វា ឧត្តរេន ទ្វារេន នគរំ បវិសិត្វា មជ្ឈេន មជ្ឈំ នគរស្ស ហរិត្វា បុរត្ថិមេន ទ្វារេន និក្ខមិត្វា បុរត្ថិមតោ នគរស្ស មកុដពន្ធនំ នាម មល្លានំ ចេតិយំ ឯត្ថ ភគវតោ សរីរំ និក្ខិបឹសុ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោចុំ កថំ មយំ ភន្តេ អានន្ទ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជាមាតិ។ យថា ខោ វាសិដ្ឋា រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តិ ឯវំ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ កថំ បន ភន្តេ អានន្ទ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តីតិ។ រញ្ញោ វាសិដ្ឋា ចក្កវត្តិស្ស សរីរំ អហតេន វត្ថេន វេឋេន្តិ អហតេន វត្ថេន វេឋេត្វា វិហតេន កប្បាសេន វេឋេន្តិ វិហតេន កប្បាសេន វេឋេត្វា អហតេន វត្ថេន វេឋេន្តិ ឯតេន ឧបាយេន បញ្ចហិ យុគសតេហិ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរំ វេឋេត្វា អយសាយ តេលទោណិយា បក្ខិបិត្វា អញ្ញិស្សា អយសាយ ទោណិយា បដិក្កុជ្ជិត្វា សព្វគន្ធានំ ចិតកំ ករិត្វា រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរំ ឈាបេន្តិ ចាតុម្មហាបថេ រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស ថូបំ ករោន្តិ ឯវំ ខោ វាសិដ្ឋា រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តិ យថា ខោ វាសិដ្ឋា រញ្ញោ ចក្កវត្តិស្ស សរីរេ បដិបជ្ជន្តិ ឯវំ តថាគតស្ស សរីរេ បដិបជ្ជិតព្វំ ចាតុម្មហាបថេ តថាគតស្ស ថូបោ ការេតព្វោ [ឱ.ម. កាតព្វោ។] តត្ថ យេ មាលំ វា គន្ធំ វា ចុណ្ណកំ វា អារោបេស្សន្តិ វា អភិវាទេស្សន្តិ វា ចិត្តំ វា បសាទេស្សន្តិ តេសន្តំ ភវិស្សតិ ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា បុរិសេ អាណាបេសុំ តេនហិ ភណេ មល្លានំ វិហតកប្បាសំ [ឱ.ម. វិហតំ កប្បាសំ។] សន្និបាតេថាតិ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា ភគវតោ សរីរំ អហតេន វត្ថេន វេឋេសុំ អហតេន វត្ថេន វេឋេត្វា វិហតេន កប្បាសេន វេឋេសុំ វិហតេន កប្បាសេន វេឋេត្វា អហតេន វត្ថេន វេឋេសុំ ឯតេន ឧបាយេន បញ្ចហិ យុគសតេហិ ភគវតោ សរីរំ វេឋេត្វា អយសាយ តេលទោណិយា បក្ខិបិត្វា អញ្ញិស្សា អយសាយ ទោណិយា បដិក្កុជ្ជិត្វា សព្វគន្ធានំ ចិតកំ ករិត្វា ភគវតោ សរីរំ ចិតកំ អារោបេសុំ។

[១៥៤] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា មហាកស្សបោ បាវាយ កុសិនារំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ ហោតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ មគ្គា ឱក្កម្ម អញ្ញតរម្ហិ [ឱ.ម. អញ្ញតរស្មឹ។] រុក្ខមូលេ និសីទិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ អាជីវកោ កុសិនារាយំ មន្ទារវបុប្ផំ គហេត្វា បាវំ អទ្ធានមគ្គប្បដិប្បន្នោ ហោតិ។ អទ្ទសា ខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ តំ [ឱ. តន្តិ បទំ នត្ថិ។] អាជីវកំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វា តំ អាជីវកំ ឯតទវោច អបាវុសោ [ម. អាវុសោ។] អម្ហាកំ សត្ថារំ ជានាសីតិ។ អាមាវុសោ ជានាមិ អជ្ជ សត្តាហំ បរិនិព្វុតោ សមណោ គោតមោ តតោ មេ ឥទំ មន្ទារវបុប្ផំ គហិតន្តិ។ តត្ថ យេ តេ ភិក្ខូ អវីតរាគា អប្បេកច្ចេ ពាហា បគ្គយ្ហ កន្ទន្តិ ឆិន្នបាទំ វិយ បបតន្តិ អាវដ្ដន្តិ វិវដ្ដន្តិ អតិខិប្បំ ភគវា បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ សុគតោ បរិនិព្វុតោ អតិខិប្បំ ចក្ខុមា លោកេ អន្តរហិតោតិ។ យេ បន តេ ភិក្ខូ វីតរាគា តេ សតា សម្បជានា អធិវាសេន្តិ អនិច្ចា សង្ខារា តំ កុតេត្ថ លព្ភាតិ។

[១៥៥] តេន ខោ បន សមយេន សុភទ្ទោ នាម វុឌ្ឍបព្វជិតោ តស្សំ បរិសាយំ និសិន្នោ ហោតិ។ អថខោ សុភទ្ទោ វុឌ្ឍបព្វជិតោ តេ ភិក្ខូ ឯតទវោច អលំ អាវុសោ មា សោចិត្ថ មា បរិទេវិត្ថ សុមុត្តា មយំ តេន មហាសមណេន ឧបទ្ទូតា ច ហោម ឥទំ តេ [១.២. វេតិបិ ទិស្សតិ។] កប្បតិ ឥទំ តេ [២] ន កប្បតីតិ ឥទានិ បន មយំ យំ ឥច្ឆិស្សាម តំ ករិស្សាម យំ ន ឥច្ឆិស្សាម តំ ន ករិស្សាមាតិ។ អថខោ មហាកស្សបោ [ឱ.ម. អាយស្មា មហាកស្សបោ។] ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អលំ អាវុសោ មា សោចិត្ថ មា បរិទេវិត្ថ ននុ ឯវំ [ឱ.ម. ឯតំ។]  អាវុសោ ភគវតា បដិកច្ចេវ អក្ខាតំ សព្វេហេវ បិយេហិ មនាបេហិ នានាភាវោ វិនាភាវោ អញ្ញថាភាវោ តំ កុតេត្ថ អាវុសោ លព្ភា យន្តំ ជាតំ ភូតំ សង្ខតំ បលោកធម្មំ តំ វត មា បលុជ្ជីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតីតិ។

[១៥៦] តេន ខោ បន សមយេន ចត្តារោ មល្លបាមោក្ខា សីសន្នហាតា អហតានិ វត្ថានិ និវត្ថា មយំ ភគវតោ ចិតកំ អាឡិម្បេស្សាមាតិ ន សក្កោន្តិ អាឡិម្បេតុំ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា អាយស្មន្តំ អនុរុទ្ធំ ឯតទវោចុំ កោ នុ ខោ ភន្តេ អនុរុទ្ធ ហេតុ កោ បច្ចយោ យេនិមេ ចត្តារោ មល្លបាមោក្ខា សីសន្នហាតា អហតានិ វត្ថានិ និវត្ថា មយំ ភគវតោ ចិតកំ អាឡិម្បេស្សាមាតិ ន សក្កោន្តិ អាឡិម្បេតុន្តិ។ អញ្ញថា ខោ វាសិដ្ឋា ទេវតានំ អធិប្បាយោតិ។ កថំ បន ភន្តេ ទេវតានំ អធិប្បាយោតិ។ ទេវតានំ ខោ វាសិដ្ឋា អធិប្បាយោ អយំ អាយស្មា មហាកស្សបោ បាវាយ កុសិនារំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ន តាវ ភគវតោ ចិតកោ បជ្ជលិស្សតិ យាវាយស្មា មហាកស្សបោ ភគវតោ បាទេ សហត្ថា វន្ទិស្សតីតិ។ យថា ភន្តេ ទេវតានំ អធិប្បាយោ តថា ហោតូតិ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ យេន កុសិនារាយំ [ឱ.ម. កុសិនារា។] មកុដពន្ធនំ [ម. មកុដពន្ធនំ នាម។] មល្លានំ ចេតិយំ យេន ភគវតោ ចិតកោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ចីវរំ កត្វា អញ្ជលឹ បណាមេត្វា តិក្ខត្តុំ ចិតកំ បទក្ខិណំ កត្វា បាទតោ វិវរិត្វា ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទិ។ តានិបិ ខោ បញ្ច ភិក្ខុសតានិ ឯកំសំ ចីវរំ កត្វា អញ្ជលឹ បណាមេត្វា តិក្ខត្តុំ បទក្ខិណំ កត្វា ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទឹសុ។ វន្ទិតេ [ឱ.ម. វន្ទិតេ ច។] បនាយស្មតា មហាកស្សបេន តេហិ ច បញ្ចហិ ភិក្ខុសតេហិ សយមេវ ភគវតោ ចិតកោ បជ្ជលិ។ ឈាយមានស្ស ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ នត្ថិ។] បន ភគវតោ សរីរស្ស យំ អហោសិ ឆវីតិ វា ចម្មន្តិ វា មំសន្តិ វា ន្ហារូតិ វា លសិកាតិ វា តស្ស នេវ ឆារិកា បញ្ញាយិត្ថ ន មសិ សរីរានេវ អវសិស្សឹសុ។ សេយ្យថាបិ នាម សប្បិស្ស វា តេលស្ស វា ឈាយមានស្ស នេវ ឆារិកា បញ្ញាយតិ ន មសិ ឯវមេវ ភគវតោ សរីរស្ស ឈាយមានស្ស យំ អហោសិ ឆវីតិ វា ចម្មន្តិ វា មំសន្តិ វា ន្ហារូតិ វា លសិកាតិ វា តស្ស នេវ ឆារិកា បញ្ញាយិត្ថ ន មសិ សរីរានេវ អវសិស្សឹសុ។ តេសញ្ច បញ្ចន្នំ ទុស្សយុគសតានំ ទ្វេ វ ទុស្សានិ  ឌយ្ហឹសុ យញ្ច សព្វអព្ភន្តរិមំ យញ្ច ពាហិរំ។ ទឌ្ឍេ ខោ បន ភគវតោ សរីរេ អន្តលិក្ខា ឧទកធារា បាតុភវិត្វា ភគវតោ ចិតកំ និព្វាបេសិ។ ឧទកំ សាលតោបិ អព្ភុន្នមិត្វា ភគវតោ ចិតកំ និព្វាបេសិ។ កោសិនារកា [ឱ.ម. កោសិនារកាបិ។] មល្លា សព្វគន្ធោទកេន ភគវតោ ចិតកំ និព្វាបេសុំ។ អថខោ កោសិនារកា មល្លា ភគវតោ សរីរានិ សត្តាហំ សណ្ឋាគារេ សត្តិបញ្ជរំ កត្វា [ឱ.ម. ករិត្វា។] ធនុបាការំ បរិក្ខិបិត្វា នច្ចេហិ គីតេហិ វាទិតេហិ មាលេហិ គន្ធេហិ សក្ករឹសុ គរុករឹសុ មានេសុំ បូជេសុំ។

[១៥៧] អស្សោសិ ខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសិ ភគវាបិ ខត្តិយោ អហំបិ ខត្តិយោ អហំបិ អរហាមិ ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ អហំបិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមីតិ។ អស្សោសុំ ខោ វេសាលិកា លិច្ឆវី ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ វេសាលិកា លិច្ឆវី កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវាបិ ខត្តិយោ មយម្បិ ខត្តិយា មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ អស្សោសុំ ខោ កបិលវត្ថុវា សក្យា ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ កបិលវត្ថុវាសី សក្យា កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវា អម្ហាកំ ញាតិសេដ្ឋោ  មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ អស្សោសុំ ខោ អល្លកប្បកា ថូលយោ [១.២. ឱ.ម. ពុលយោ។] ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ អល្លកប្បកា ថូលយោ [២] កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវាបិ ខត្តិយោ មយម្បិ ខត្តិយា មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ អស្សោសុំ ខោ រាមគាមកា កោឡិយា ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ រាមគាមកា កោឡិយា កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវាបិ ខត្តិយោ មយម្បិ ខត្តិយា មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ អស្សោសិ ខោ វេដ្ឋទីបកោ ព្រាហ្មណោ ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ វេដ្ឋទីបកោ ព្រាហ្មណោ កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសិ ភគវាបិ ខត្តិយោ អហម្បិ ព្រាហ្មណោ អហម្បិ អរហាមិ ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ អហម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមីតិ។ អស្សោសុំ ខោ បាវេយ្យកា មល្លា ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ បាវេយ្យកា មល្លា កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវាបិ ខត្តិយោ មយម្បិ ខត្តិយា មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ ឯវំ វុត្តេ កោសិនារកា មល្លា តេ សង្ឃេ គណេ ឯតទវោចុំ ភគវា អម្ហាកំ គាមក្ខេត្តេ បរិនិព្វុតោ ន មយំ ទស្សាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគន្តិ។

[១៥៨] ឯវំ វុត្តេ ទោណោ ព្រាហ្មណោ តេ សង្ឃេ គណេ ឯតទវោច

សុណន្តុ ភោន្តោ មម ឯកវាក្យំ

អម្ហាក ពុទ្ធោ អហុ ខន្តិវាទោ

ន ហិ សាធុ យំ ឧត្តមបុគ្គលស្ស

សរីរភាគេ [ឱ. សរីរភង្គេ។] សិយ សម្បហារោ [ម. សិយា សំបហារោ។]។

សព្វេ វ ភោន្តោ សហិតា សមគ្គា

សម្មោទមានា ករោមដ្ឋ ភាគេ

វិត្ថារិកា ហោន្តុ ទិសាសុ ថូបា

ពហូ ជនា ចក្ខុមតោ បសន្នាតិ [ឱ. ពហុជ្ជនោ ចក្ខុមតោ បសន្នោតិ។]។

[១៥៩] តេនហិ ព្រាហ្មណ ត្វញ្ចេវ [ឱ, ត្វំ យេវ។ ម. ត្វញ្ញេវ។] ភគវតោ សរីរានិ អដ្ឋធា សមំ សុវិភត្តំ វិភជាហីតិ។ ឯវំ ភោតិ ឯវំ ភោតិ ខោ ទោណោ ព្រាហ្មណោ តេសំ សង្ឃានំ គណានំ បដិស្សុណិត្វា [បដិស្សុត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ភគវតោ សរីរានិ អដ្ឋធា សមំ សុវិភត្តំ វិភជិត្វា តេ សង្ឃេ គណេ ឯតទវោច ឥមំ មេ ភោន្តោ តុម្ពំ ទេន្តុ [ឱ. ទទន្តុ។] អហំបិ តុម្ពស្ស ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមីតិ។ អទំសុ ខោ តេ ទោណស្ស ព្រាហ្មណស្ស តុម្ពំ។

[១៦០] អស្សោសុំ ខោ បិប្ផលិវនិយា មោរិយា ភគវា កិរ កុសិនារាយំ បរិនិព្វុតោតិ។ អថខោ បិប្ផលិវនិយា មោរិយា កោសិនារកានំ មល្លានំ ទូតំ បាហេសុំ ភគវាបិ ខត្តិយោ មយម្បិ ខត្តិយា មយម្បិ អរហាម ភគវតោ សរីរានំ ភាគំ មយម្បិ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច ករិស្សាមាតិ។ នត្ថិ ភគវតោ សរីរានំ ភាគោ វិភត្តានិ ភគវតោ សរីរានិ ឥតោ អង្គារំ ហរថាតិ។ តេ តតោ អង្គារំ អាហរឹសុ។

[១៦១] អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ រាជគហេ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកាសិ។ វេសាលិកាបិ លិច្ឆវី វេសាលិយំ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ កបិលវត្ថវាបិ សក្យា កបិលវត្ថុស្មឹ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ អល្លកប្បកាបិ ថូលយោ អល្លកប្បេ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ រាមគ្គាមកាបិ កោឡិយា រាមគ្គាមេ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ វេដ្ឋទីបកោបិ ព្រាហ្មណោ វេដ្ឋទីបេ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកាសិ។ បាវេយ្យកាបិ មល្លា បាវាយំ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ កោសិនារកាបិ មល្លា កុសិនារាយំ ភគវតោ សរីរានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ ទោណោបិ ព្រាហ្មណោ តុម្ពស្ស ថូបញ្ច មហញ្ច អកាសិ។ បិប្ផលិវនិយាបិ មោរិយា បិប្ផលិវនេ អង្គារានំ ថូបញ្ច មហញ្ច អកំសុ។ ឥតិ អដ្ឋ សរីរត្ថូបា [ឱ. អដ្ឋស្ស សរីរថូបា។ ម. សរីរថូបា។] នវមោ តុម្ពត្ថូបោ ទសមោ អង្គារត្ថូបោ ឯវមេតំ ភូតបុព្វន្តិ។

[១៦២] អដ្ឋទោណំ ចក្ខុមតោ សរីរំ

សត្តទោណំ ជម្ពុទីបេ មហេន្តិ

ឯកញ្ច ទោណំ បុរិសវរុត្តមស្ស

រាមគាមេ នាគរាជា មហេន្តិ [ម. មហេតិ។]។

ឯកា ហិ [ឱ. ឯកាបិ។] ទាឋា តិទិវេហិ បូជិតា

ឯកា បន គន្ធារបុរេ មហិយ្យតិ

កាលិង្គរញ្ញោ វិជិតេ បុនេកំ

ឯកំ បុន នាគរាជា មហេន្តិ។

តស្សេវ តេជេន អយំ វសុន្ធរា

អាយាគសេដ្ឋេហិ មហី អលង្កតា

ឯវំ ឥមំ ចក្ខុមតោ សរីរំ

សុសក្កតំ សក្កតសក្កតេហិ។

ទេវិន្ទនាគិន្ទនរិន្ទបូជិតោ

មនុស្សិន្ទសេដ្ឋេហិ [ឱ. មនុស្សសេដ្ឋេហិ។] តថេវ បូជិតោ

តំ តំ វន្ទថ បញ្ជលិកា ភវិត្វា

ពុទ្ធា [ឱ.ម. ពុទ្ធោ។] ហវេ កប្បសតេហិ ទុល្លភាតិ [ឱ.ម. ទុល្លភោតិ។]។

ចត្តាឡីសសមា ទន្តា

កេសា លោមា ច សព្វសោ

ទេវា ហរឹសុ ឯកេកំ

ចក្កវាឡបរម្បរាតិ [ឱ. អយំ គាថា ន ទិស្សតិ។]។

មហាបរិនិព្វានសុត្តំ តតិយំ និដ្ឋិតំ [ឱ. មហាបរិនិព្វានសុត្តន្តំ និដ្ឋិតំ។]។

ចប់ ភាគ១៦។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil