ទីឃនិកាយ ទុតិយភាគ បាលី

ភាគទី១៥

សីលក្ខន្ធវគ្គោ

កូដទន្តសុត្តំ បញ្ចមំ

[១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា មគធេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន ខានុមត្តំ នាម មគធានំ ព្រាហ្មណគ្គាមោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ខានុមត្តេ វិហរតិ អម្ពលដ្ឋិកាយំ។ តេន ខោ បន សមយេន កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ខានុមត្តំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ។

[២] តេន ខោ បន សមយេន កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស មហាយញ្ញោ ឧបក្ខដោ ហោតិ។ សត្ត ច ឧសភសតានិ សត្ត ច វច្ឆតរសតានិ សត្ត ច វច្ឆតរិសតានិ សត្ត ច អជសតានិ សត្ត ច ឧរព្ភសតានិ ថូនូបនីតានិ ហោន្តិ យញ្ញត្ថាយ។ អស្សោសុំ ខោ ខានុមត្តកា ព្រាហ្មណគហបតិកា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ មគធេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ខានុមត្តំ អនុប្បត្តោ ខានុមត្តេ វិហរតិ អម្ពលដ្ឋិកាយំ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។ អថខោ ខានុមត្តកា ព្រាហ្មណគហបតិកា ខានុមត្តា និក្ខមិត្វា សង្ឃសង្ឃីគណីភូតា យេន អម្ពលដ្ឋិកា តេនុបសង្កមន្តិ។

[៣] តេន ខោ បន សមយេន កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ឧបរិប្បាសាទេ ទិវាសេយ្យំ ឧបគតោ ហោតិ។ អទ្ទសា ខោ [ឱ.ម. សោតិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ខានុមត្តេ [ឱ.ម. ខានុមត្តកេ។] ព្រាហ្មណគហបតិកេ ខានុមត្តា និក្ខមិត្វា សង្ឃាសង្ឃីគណីភូតេ យេន អម្ពលដ្ឋិកា តេនុបសង្កមន្តេ ទិស្វា ខត្តំ អាមន្តេសិ កិន្នុ ខោ ភោ ខត្តេ ខានុមត្តកា ព្រាហ្មណគហបតិកា ខានុមត្តា និក្ខមិត្វា សង្ឃាសង្ឃីគណីភូតា យេន អម្ពលដ្ឋិកា តេនុបសង្កមន្តីតិ។ អត្ថិ ខោ ភោ សមណោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ មគធេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ខានុមត្តំ អនុប្បត្តោ ខានុមត្តេ វិហរតិ អម្ពលដ្ឋិកាយំ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ តមេតេ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមន្តីតិ។ អថខោ កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ សុតំ ខោ បន មេតំ សមណោ គោតមោ តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ ជានាតីតិ ន ខោ បនាហំ ជានាមិ តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ ឥច្ឆាមិ ចាហំ មហាយញ្ញំ យជិតុំ យន្នូនាហំ សមណំ គោតមំ ឧបសង្កមិត្វា តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ខត្តំ [ឱ. តំ ខត្តំ។] អាមន្តេសិ តេនហិ ភោ ខត្តេ យេន ខានុមត្តកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា ខានុមត្តកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯវំ វទេហិ កូដទន្តោ ភោ ព្រាហ្មណោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ កូដទន្តោបិ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោ [សាតិបិ។] ខត្តា កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន ខានុមត្តកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ខានុមត្តកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯតទវោច កូដទន្តោ ភោ ព្រាហ្មណោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ កូដទន្តោបិ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។

[៤] តេន ខោ បន សមយេន អនេកានិ ព្រាហ្មណសតានិ ខានុមត្តេ បដិវសន្តិ កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស មហាយញ្ញំ អនុភវិស្សាមាតិ។ អស្សោសុំ ខោ តេ ព្រាហ្មណា កូដទន្តោ កិរ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ព្រាហ្មណា យេន កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា កូដទន្តំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ សច្ចំ កិរ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ ឯវំ ខោ មេ ភោ ហោតិ អហំបិ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សាមីតិ។ មា ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិ ន អរហតិ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សចេ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតិ ភោតោ កូដទន្តស្ស យសោ ហាយិស្សតិ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ យម្បិ ភោតោ កូដទន្តស្ស យសោ ហាយិស្សតិ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ ឥមិនា ចង្គេន [១.២. ឱ.ម. បង្គេន។] ន អរហតិ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ កូដទន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ភវំ ហិ កូដទន្តោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន យម្បិ ភវំ កូដទន្តោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនា ចង្គេន [២. ឱ.ម. បង្គេន។] ន អរហតិ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ កូដទន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ភវំ ហិ កូដទន្តោ អឌ្ឍោ មហទ្ធនោ មហាភោគោ បហូតវិត្តូបករណោ បហូតជាតរូបរជតោ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ សីលវា វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ កល្យាណវាចោ កល្យាណវាក្ករណោ បោរិយា វាចាយ សមន្នាគតោ វិស្សដ្ឋាយ អនេលគលាយ អត្ថស្ស វិញ្ញាបនិយា ភវញ្ហិ កូដទន្តោ ពហូនំ អាចរិយបាចរិយោ តីណិ មាណវកសតានិ មន្តេ វាចេសិ ពហូ ខោ បន នានាទិសា នានាជនបទា មាណវកា អាគច្ឆន្តិ ភោតោ កូដទន្តស្ស សន្តិកេ មន្តត្ថិកា មន្តេ អធិយិតុកាមា ភវញ្ហិ កូដទន្តោ ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ សមណោ គោតមោ តរុណោ ចេវ តរុណប្បព្វជិតោ ច ភវញ្ហិ កូដទន្តោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ ភវញ្ហិ កូដទន្តោ ខានុមត្តំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ យម្បិ ភវំ កូដទន្តោ ខានុមត្តំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ ភវំ កូដទន្តោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ កូដទន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុន្តិ។

[៥] ឯវំ វុត្តេ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ តេ ព្រាហ្មណេ ឯតទវោច តេនហិ ភោ មមបិ សុណាថ យថា មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ន ត្វេវ អរហតិ សោ ភវំ គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន យម្បិ ភោ សមណោ គោតមោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ សោ ភវំ គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អថខោ មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ មហន្តំ ញាតិសង្ឃំ ឱហាយ បព្វជិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ បហូតំ ហិរញ្ញសុវណ្ណំ ឱហាយ បព្វជិតោ ភូមិគតញ្ច [ភូមិគតញ្ចេវាតិបិ] វេហាសដ្ឋញ្ច សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ទហរោ វ សមានោ សុសូ [ឱ. សុសុ។ ម. យុវា សុសុ។] កាឡកេសោ ភទ្រេន យោព្វនេន សមន្នាគតោ បឋមេន វយសា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អកាមកានំ មាតាបិតូនំ អស្សុមុខានំ រុទន្តានំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សីលវា អរិយសីលី កុសលសីលី កុសលសីលេន សមន្នាគតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ កល្យាណវាចោ កល្យាណវាក្ករណោ បោរិយា វាចាយ សមន្នាគតោ វិស្សដ្ឋាយ អនេលគលាយ អត្ថស្ស វិញ្ញាបនិយា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ពហូនំ អាចរិយបាចរិយោ [ឱ. ពហុន្នំ អាចរិយបាចរិយកោ។] សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ខីណកាមរាគោ វិគតចាបល្លោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ កម្មវាទី កិរិយវាទឹ អបាបបុរេក្ខារោ ព្រហ្មញ្ញាយ បជាយ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឧច្ចា កុលា បព្វជិតោ អភិន្នខត្តិយកុលា [ម. អសម្ភិន្នក្ខត្តិយកុលា។] សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អឌ្ឍា កុលា បព្វជិតោ មហទ្ធនា មហាភោគា សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ តិរោរដ្ឋា តិរោជនបទា សំបុច្ឆិតុំ អាគច្ឆន្តិ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ បាណេហិ សរណង្គតានិ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ សមន្នាគតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឯហិស្វាគតវាទី សខិលោ សម្មោទកោ អព្ភាកុដិកោ ឧត្តានមុខោ បុព្វភាសី សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ចតុន្នំ បរិសានំ សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ ពហូ ទេវា ច មនុស្សា ច អភិប្បសន្នា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ យស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា បដិវសតិ ន តស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា អមនុស្សា មនុស្សេ វិហេឋេន្តិ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សង្ឃីគណី គណាចរិយោ បុថុតិត្ថករានំ អគ្គមក្ខាយតិ យថា ខោ បន ភោ ឯតេសំ សមណព្រាហ្មណានំ យថា វា តថា វា យសោ សមុទាគច្ឆតិ ន ហេវំ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ សមុទាគតោ អថខោ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ សមុទាគតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ រាជា បសេនទិកោសលោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ រញ្ញោ បសេនទិកោសលស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ខានុមត្តំ អនុប្បត្តោ ខានុមត្តេ វិហរតិ អម្ពលដ្ឋិកាយំ យេ ខោ បន កេចិ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អម្ហាកំ គាមក្ខេត្តំ អាគច្ឆន្តិ អតិថី នោ តេ ហោន្តិ អតិថី ខោ បនម្ហេហិ សក្កាតព្វា គរុកាតព្វា មានេតព្វា បូជេតព្វា អបចេតព្វា អយំ [ឱ. យម្បិ ភោ។ ម. យំបិ ខោ។] ខោ សមណោ គោតមោ ខានុមត្តំ អនុប្បត្តោ ខានុមត្តេ វិហរតិ អម្ពលដ្ឋិកាយំ អតិថិ អម្ហាកំ សមណោ គោតមោ អតិថិ ខោ បនម្ហេហិ សក្កាតព្វោ គរុកាតព្វោ មានេតព្វោ បូជេតព្វោ អបចេតព្វោ ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ សោ ភវំ សមណោ [ឱ.ម. សមណោតិ ន ទិស្សតិ។] គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អថខោ មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ឯត្តកេ ខោ អហំ ភោតោ គោតមស្ស វណ្ណេ បរិយាបុនាមិ នោ ច ខោ សោ ភវំ គោតមោ ឯត្តកវណ្ណោ អបរិមាណវណ្ណោ ហិ សោ ភវំ គោតមោតិ។

[៦] ឯវំ វុត្តេ តេ ព្រាហ្មណា កូដទន្តំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ យថា ខោ ភវំ កូដទន្តោ សមណស្ស គោតមស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ឥតោ ចេបិ សោ ភវំ គោតមោ យោជនសតេ វិហរតិ អលមេវ សទ្ធេន កុលបុត្តេន ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អបិ បុដោ្តសេនាតិ [ឱ. បុដំសេនាបិ។ ម. ផុដោសេនាបិ។]។ តេនហិ ភោ សព្វេ វ មយំ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សាមាតិ។ អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ មហតា ព្រាហ្មណគណេន សទ្ធឹ យេន អម្ពលដ្ឋិកា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ បន ខានុមត្តកា [ឱ.ម. ឯកមន្តំ និសិន្នា ខោ បនាតិ ឥមេ បាឋា ន ទិស្សន្តិ។ ខានុមត្តកាបិ ខោតិ ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណគហបតិកា អប្បេកច្ចេ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ យេន ភគវា តេនញ្ជលិម្បណាមេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ នាមគោត្តំ សាវេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ តុណ្ហីភូតា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភោ គោតម សមណោ គោតមោ តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ ជានាតីតិ ន ខោ បនាហំ ជានាមិ តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ ឥច្ឆាមហំ [ឱ.ម. ឥច្ឆាមិ បាហំ។] មហាយញ្ញំ យជិតុំ សាធុ មេ ភវំ គោតមោ តិវិធំ យញ្ញសម្បទំ សោឡសបរិក្ខារំ ទេសេតូតិ។

[៧] តេនហិ ព្រាហ្មណ សុណាហិ [ឱ. សុណោហិ។] សាធុកំ មនសិករោហិ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ ភគវា ឯតទវោច  ភូតបុព្វំ ព្រាហ្មណ រាជា មហាវិជិតោ នាម អហោសិ អឌ្ឍោ មហទ្ធនោ មហាភោគោ បហូតជាតរូបរជតោ បហូតវិត្តូបករណោ បហូតធនធញ្ញោ បរិបុណ្ណកោសកោដ្ឋាគារោ។ អថខោ ព្រាហ្មណ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ អធិគតា ខោ មេ វិបុលា មានុសកា ភោគា មហន្តំ បឋវីមណ្ឌលំ អភិវិជិយ អជ្ឈាវសាមិ យន្នូនាហំ មហាយញ្ញំ យជេយ្យំ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ អថខោ ព្រាហ្មណ រាជា មហាវិជិតោ បុរោហិតំ ព្រាហ្មណំ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច ឥធ មយ្ហំ ព្រាហ្មណ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ អធិគតា ខោ មេ វិបុលា មានុសកា ភោគា មហន្តំ បឋវីមណ្ឌលំ អភិវិជិយ អជ្ឈាវសាមិ យន្នូនាហំ មហាយញ្ញំ យជេយ្យំ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ ឥច្ឆាមហំ ព្រាហ្មណ មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុសាសតុ មំ ភវំ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។

[៨] ឯវំ វុត្តេ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រាជានំ មហាវិជិតំ ឯតទវោច ភោតោ ខោ រញ្ញោ ជនបទោ សកណ្ដកោ សឧប្បីឡោ គាមឃាតាបិ ទិស្សន្តិ និគមឃាតាបិ ទិស្សន្តិ នគរឃាតាបិ ទិស្សន្តិ បន្ថទុហនាបិ [ម. បន្ថទូសនាបិ។] ទិស្សន្តិ ភវំ ខោ បន [ឱ. ភវញ្ចេ ខោ បន។] រាជា ឯវំ សកណ្ដកេ ជនបទេ សឧប្បីឡេ វលឹ ឧទ្ធរេយ្យ [ឱ.ម. ពលិមុទ្ធរេយ្យ។] អកិច្ចការី អស្ស តេន ភវំ រាជា សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ ឯវមស្ស អហមេតំ ទុស្សុខិលំ [ឱ. ទស្សុខីលំ។ ម. ទស្សុខិលំ។] វធេន វា ពន្ធេន វា ជានិយា វា គរហាយ វា បព្វាជនាយ វា សមូហនិស្សាមីតិ ន ខោ បនេតស្ស ទុស្សុខិលស្ស ឯវំ សម្មា សមុគ្ឃាតោ ហោតិ យេ តេ ហតាវសេសកា ភវិស្សន្តិ តេ បច្ឆា រញ្ញោ ជនបទេ [ឱ.ម. ជនបទំ។] វិហេឋេស្សន្តិ អបិច ខោ ឥទំ សំវិធានំ អាគម្ម ឯវមេតស្ស ទុស្សុខិលស្ស សម្មា សមុគ្ឃាតោ ហោតិ តេនហិ ភវំ រាជា សិយា ខោ បន [ឱ.ម. សិយា ខោ បនាតិ ន ទិស្សតិ។] យេ ភោតោ រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហន្តិ កសិគោរក្ខេ តេសំ ភវំ រាជា វីជភត្តំ អនុប្បទេតុ យេ ភោតោ រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហន្តិ វណិជ្ជាយ តេសំ ភវំ រាជា បាភតំ អនុប្បទេតុ យេ ភោតោ រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហន្តិ រាជបោរិសា តេសំ ភវំ រាជា ភត្តវេត្តនំ កប្បេតុ តេ វ មនុស្សា សកម្មបសុតា រញ្ញោ ជនបទំ ន វិហេឋេស្សន្តិ មហា ច រញ្ញោ រាសិកោ ភវិស្សតិ ខេមដ្ឋិតា ជនបទា អកណ្ដកា អនុប្បីឡា មនុស្សា ច មុទា មោទមានា ឧរេ បុត្តេ នច្ចេន្តា អបារុតឃរា មញ្ញេ វិហរិស្សន្តីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ព្រាហ្មណ រាជា មហាវិជិតោ បុរោហិតស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេ បន រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហឹសុ កសិគោរក្ខេ តេសំ រាជា មហាវិជិតោ ពីជភត្តំ អនុប្បទាសិ យេ រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហឹសុ វណិជ្ជាយ តេសំ រាជា មហាវិជិតោ បាភតំ អនុប្បទាសិ យេ រញ្ញោ ជនបទេ ឧស្សហឹសុ រាជបោរិសា តេសំ រាជា មហាវិជិតោ ភត្តវេត្តនំ កប្បេសិ តេ វ មនុស្សា សកម្មបសុតា រញ្ញោ ជនបទំ ន វិហេឋេសុំ។ មហា ច [កត្ថចិ បោត្ថកេ វាតិ ទិស្សតិ។] រញ្ញោ រាសិកោ អហោសិ ខេមដ្ឋិតា ជនបទា អកណ្ដកា អនុប្បីឡា មនុស្សា មុទា មោទមានា ឧរេ បុត្តេ នច្ចេន្តា អបារុតឃរា មញ្ញេ វិហរឹសុ។

[៩] អថខោ ព្រាហ្មណ រាជា មហាវិជិតោ បុរោហិតំ ព្រាហ្មណំ អាមន្តាបេត្វា ឯតទវោច សមូហតោ ខោ មេ ភោ សោ ទុស្សុខិលោ ភោតោ សំវិធានំ អាគម្ម មហា ច មេ រាសិកោ ខេមដ្ឋិតា ជនបទា អកណ្ដកា អនុប្បីឡា មនុស្សា មុទា មោទមានា ឧរេ បុត្តេ នច្ចេន្តា អបារុតឃរា មញ្ញេ វិហរន្តិ ឥច្ឆាមហំ ព្រាហ្មណ មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុសាសតុ មំ ភវំ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ តេនហិ ភវំ [ឱ.ម. ភវំ រាជា] យេ ភោតោ រញ្ញោ ជនបទេ ខត្តិយា អនុយន្តា នេគមា ចេវ ជានបទា ច តេ ភវំ រាជា អាមន្តយតំ ឥច្ឆាមហំ ភោ មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុជានន្តុ មេ ភវន្តោ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ យេ ភោតោ រញ្ញោ ជនបទេ អមច្ចា បារិសជ្ជា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។បេ។ ព្រាហ្មណមហាសាលា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។បេ។ គហបតិកា នេចយិកា [ឱ.ម. គហបតិនេចយិកា។] នេគមា ចេវ ជានបទា ច តេ ភវំ រាជា អាមន្តយតំ ឥច្ឆាមហំ ភោ មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុជានន្តុ មេ ភវន្តោ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ព្រាហ្មណ រាជា មហាវិជិតោ បុរោហិតស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេ រញ្ញោ ជនបទេ ខត្តិយា អានុយន្តា នេគមា ចេវ ជានបទា ច តេ រាជា មហាវិជិតោ អាមន្តេសិ ឥច្ឆាមហំ ភោ មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុជានន្តុ មេ ភវន្តោ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ យជតំ ភវំ រាជា យញ្ញំ យញ្ញកាលោ មហារាជាតិ។ យេ រញ្ញោ ជនបទេ អមច្ចា បារិសជ្ជា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។បេ។ ព្រាហ្មណមហាសាលា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។បេ។ គហបតិកា នេចយិកា នេគមា ចេវ ជានបទា ច តេ រាជា មហាវិជិតោ អាមន្តេសិ ឥច្ឆាមហំ ភោ  មហាយញ្ញំ យជិតុំ អនុជានន្តុ មេ ភវន្តោ យំ មម អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ យជតំ ភវំ រាជា យញ្ញំ យញ្ញកាលោ មហារាជាតិ។ ឥតិ ឥមេ [ឱ.ម. ឥតិមេ។] ចត្តារោ អនុមតិបក្ខា តស្សេវ យញ្ញស្ស បរិក្ខារា ភវន្តិ។

[១០] រាជា មហាវិជិតោ អដ្ឋហិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អភិរូបោ ទស្សនីយោ។បេ។ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ អឌ្ឍោ មហទ្ធនោ មហាភោគោ បហូតជាតរូបរជតោ បហូតវិត្តូបករណោ បហូតធនធញ្ញោ បរិបុណ្ណកោសកោដ្ឋាគារោ ពលវា ចតុរង្គិនិយា សេនាយ សមន្នាគតោ អស្សវាយ ឱវាទប្បដិករាយ តបតិ មញ្ញេ បច្ចត្ថិកេ យសសា សទ្ធោ ទាយកោ ទានបតិកោ អនាវដទ្វារោ សមណព្រាហ្មណកបណទ្ធិកវណិព្វកយាចកានំ ឱបានភូតោ បុញ្ញានិ ករោតិ ពហុស្សុតោ តស្ស តស្ស សុតជាតស្ស តស្ស តស្សេវ ខោ បន ភាសិតស្ស អត្ថំ ជានាតិ អយំ ឥមស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោ អយំ ឥមស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោតិ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បដិពលោ អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នេ អត្ថេ ចិន្តេតុំ។ រាជា មហាវិជិតោ ឥមេហិ អដ្ឋហិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ។ ឥតិ ឥមានិបិ អដ្ឋង្គានិ តស្សេវ យញ្ញស្ស បរិក្ខារា ភវន្តិ។

[១១] បុរោហិតោ [ម. បុរោហិតោបិ] ព្រាហ្មណោ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ សីលវា វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន [ម. ពុទ្ធសីលី ពុទ្ធសីលេន។] សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជម្បគ្គណ្ហន្តានំ [ឱ.ម. សុជំ បគ្គណ្ហន្តានំ]។ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ ឥមេហិ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ។ ឥតិ ឥមានិបិ ចត្តារិ អង្គានិ តស្សេវ យញ្ញស្ស បរិក្ខារា ភវន្តិ។

[១២] អថខោ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស បុព្វេ វ យញ្ញា តិស្សោ វិធា ទេសេសិ សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វិប្បដិសារោ មហា វត មេ ភោគក្ខន្ធោ វិគច្ឆិស្សតីតិ សោ ភោតា រញ្ញា វិប្បដិសារោ ន ករណីយោ។ សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វិប្បដិសារោ មហា វត មេ ភោគក្ខន្ធោ វិគច្ឆតីតិ សោ ភោតា រញ្ញា វិប្បដិសារោ ន ករណីយោ។ សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វិប្បដិសារោ មហា វត មេ ភោគក្ខន្ធោ វិគតោតិ សោ ភោតា រញ្ញា វិប្បដិសារោ ន ករណីយោ។ ឥមេ [ឥមា ខោតិ បាឋេន ភវិតព្វំ។] ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស បុព្វេ វ យញ្ញា តិស្សោ វិធា ទេសេសិ។

[១៣] អថខោ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស បុព្វេ វ យញ្ញា ទសហាការេហិ បដិគ្គាហកេសុ វិប្បដិសារំ បដិវិនេសិ [បដវិនេតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ បាណាតិបាតិនោបិ បាណាតិបាតាបិ បដិវិរតា យេ តត្ថ បាណាតិបាតិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ បាណាតិបាតា បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៤] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ អទិន្នាទាយិនោបិ អទិន្នាទានាបិ បដិវិរតា យេ តត្ថ អទិន្នាទាយិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ អទិន្នាទានា បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៥] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ កាមេសុ មិច្ឆាចារិនោបិ កាមេសុ មិច្ឆាចារាបិ បដិវិរតា យេ តត្ថ កាមេសុ មិច្ឆាចារិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ កាមេសុ មិច្ឆាចារា បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៦] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ មុសាវាទិនោបិ មុសាវាទា បដិវិរតាបិ យេ តត្ថ មុសាវាទិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ មុសាវាទា បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៧] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ បិសុណវាចិនោបិ បិសុណាយ វាចាយ បដិវិរតាបិ យេ តត្ថ បិសុណវាចិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ បិសុណាយ វាចាយ បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៨] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ ផរុសវាចិនោបិ ផរុសាយ វាចាយ បដិវិរតាបិ យេ តត្ថ ផរុសវាចិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ ផរុសវាចាយ បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[១៩] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ សម្ផប្បលាបិនោបិ សម្ផប្បលាបា បដិវិរតាបិ យេ តត្ថ សម្ផប្បលាបិនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ សម្ផប្បលាបា បដិវិរតា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២០] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ អភិជ្ឈាលុនោបិ អនភិជ្ឈាលុនោបិ យេ តត្ថ អភិជ្ឈាលុនោ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ អនភិជ្ឈាលុនោ តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២១] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ ព្យាបន្នចិត្តាបិ អព្យាបន្នចិត្តាបិ យេ តត្ថ ព្យាបន្នចិត្តាបិ តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ អព្យាបន្នចិត្តា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២២] អាគមិស្សន្តិ ខោ ភោតោ យញ្ញំ មិច្ឆាទិដ្ឋិកាបិ សម្មាទិដ្ឋិកាបិ យេ តត្ថ មិច្ឆាទិដ្ឋិកា តេសំយេវ តេន យេ តត្ថ សម្មាទិដ្ឋិកា តេ អារព្ភ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតូតិ។ ឥមេហិ ខោ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស បុព្វេ វ យញ្ញា ទសហាការេហិ បដិគ្គាហកេសុ វិប្បដិសារំ បដិវិនេសិ។

[២៣] អថខោ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស មហាយញ្ញំ យជមានស្ស សោឡសហិ អាការេហិ ចិត្តំ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា  រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខ្វស្ស អាមន្តិតា ខត្តិយា អនុយន្តា [ឱ. អនុយុត្តា។] នេគមា ចេវ ជានបទា ច អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវំបិ ខោ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភោតា ខោ បន រញ្ញា អាមន្តិតា ខត្តិយា អានុយន្តា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២៤] សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខ្វស្ស អាមន្តិតា អមច្ចា បារិសជ្ជា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។បេ។ ព្រាហ្មណមហាសាលា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។ គហបតិនេចយិកា នេគមា ចេវ ជានបទា ច អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវំបិ ខោ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភោតា ខោ បន រញ្ញា អាមន្តិតា គហបតិនេចយិកា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២៥] សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវម្បិ ខោ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភវំ ខោ បន រាជា ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២៦] សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ។បេ។ នោ ច ខោ អឌ្ឍោ មហទ្ធនោ មហាភោគោ បហូតជាតរូបរជតោ បហូតវិត្តូបករណោ បហូតធនធញ្ញោ បរិបុណ្ណកោសកោដ្ឋាគារោ។បេ។ នោ ច ខោ ពលវា ចតុរង្គិនិយា សេនាយ សមន្នាគតោ អស្សវាយ ឱវាទប្បដិការាយ តបតិ [ឱ. ឱវាទប្បតិករាយ បតបតិ។ ម. ឱវាទប្បដិករាយ សទបតិ។] មញ្ញេ បច្ចត្ថិកេ យសសា នោ ច ខោ សទ្ធោ ទាយកោ ទានបតិ អនាវដទ្វារោ សមណព្រាហ្មណកបណទ្ធិកវណិព្វកយាចកានំ ឱបានភូតោ បុញ្ញានិ ករោតិ នោ ច ខោ ពហុស្សុតោ តស្ស តស្ស សុតជាតស្ស នោ ច ខោ តស្ស តស្សេវ ខោ បន ភាសិតស្ស អត្ថំ ជានាតិ អយំ ឥមស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោ អយំ ឥមស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោតិ នោ ច ខោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បដិពលោ អតីតានាគតប្បច្ចុប្បន្នេ អត្ថេ ចិន្តេតុំ អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវំបិ ខោ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភវំ ខោ បន រាជា បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បដិពលោ អតីតានាគតប្បច្ចុប្បន្នេ អត្ថេ ចិន្តេតុំ ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ  យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២៧] សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខ្វស្ស [ឱ. ខោ តស្ស។] បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវំបិ ខោ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភោតោ ខោ បន រញ្ញោ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតុ។

[២៨] សិយា ខោ បន ភោតោ រញ្ញោ មហាយញ្ញំ យជមានស្ស កោចិទេវ វត្តា រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ នោ ច ខ្វស្ស បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ នោ ច ខ្វស្ស បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ សីលវា វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ នោ ច ខ្វស្ស បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ បគ្គណ្ហន្តានំ អថ ច បន ភវំ រាជា ឯវរូបំ មហាយញ្ញំ យជតីតិ។ ឯវំបិ ភោតោ រញ្ញោ វត្តា ធម្មតោ នត្ថិ។ ភោតោ ខោ បន រញ្ញោ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ បណ្ឌិតោ វិយត្តោ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមិនាបេតំ ភវំ រាជា ជានាតុ យជតំ ភវំ សជ្ជតំ ភវំ មោទតំ ភវំ ចិត្តមេវ ភវំ អន្តរំ បសាទេតូតិ។ ឥមេហិ ខោ ព្រាហ្មណ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ រញ្ញោ មហាវិជិតស្ស មហាយញ្ញំ យជមានស្ស សោឡសហិ អាការេហិ ចិត្តំ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។

[២៩] តស្មឹ ខោ បន [ឱ.ម. បនាតិ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណ យញ្ញេ នេវ គាវោ ហញ្ញឹសុ ន អជេឡកា ហញ្ញឹសុ ន កុក្កុដសូករា ហញ្ញឹសុ ន វិវិធា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជឹសុ ន រុក្ខា ឆិជ្ជឹសុ [ឆិជ្ជឹសូតិបិ បាឋោ។] យូបត្ថាយ ន ទព្ភា លាយឹសុ [ឱ. ន ឧព្វា លុយឹសុ។ ម. ន ទព្ភា លុយឹសុ។] បរហីសត្ថាយ។ យេបិស្ស អហេសុំ ទាសាតិ វា បេស្សាតិ វា កម្មករាតិ វា តេបិ ន ទណ្ឌតជ្ជិតា ន ភយតជ្ជិតា ន អស្សុមុខា រោទមានា [ឱ.ម. រុទមានា។] បរិកម្មានិ អកំសុ។ អថខោ យេ ឥច្ឆឹសុ តេ អកំសុ យេ ន ឥច្ឆឹសុ ន តេ អកំសុ។ យំ ឥច្ឆឹសុ តំ អកំសុ យំ ន ឥច្ឆឹសុ ន តំ អកំសុ។ សប្បិតេលនវនីតទធិមធុផាណិតេន ចេវ សោ យញ្ញោ និដ្ឋានមគមាសិ។

[៣០] អថខោ ព្រាហ្មណ ខត្តិយា អនុយន្តា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។ អមច្ចា បារិសជ្ជា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។ ព្រាហ្មណមហាសាលា នេគមា ចេវ ជានបទា ច។ គហបតិនេចយិកា នេគមា ចេវ ជានបទា ច បហូតំ សាបតេយ្យំ អាទាយ រាជានំ មហាវិជិតំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ ឥទំ តេ [ឱ.ម. តេតិបទំ ន ទិស្សតិ។] ទេវ បហូតំ សាបតេយ្យំ ទេវំ យេវ [ម. ទេវញ្ញេវ។] ឧទ្ទិស្ស អាភតំ តំ ទេវោ បដិគ្គណ្ហាតូតិ។ អលំ ភោ មមាបិ ឥទំ [ឱ. មមបិ ឥទំ។ ម. មមាបិទំ។] បហូតំ សាបតេយ្យំ ធម្មិកេន ពលិនា អភិសង្ខតំ តញ្ច វោ ហោតុ ឥតោ ច ភិយ្យោ [ឱ. ភីយោ។] ហរថាតិ។ តេ រញ្ញា បដិក្ខិត្តា ឯកមន្តំ អបក្កម្ម ឯវំ សមចិន្តេសុំ [ឱ. សម្មន្តេសុំ។] ន ខោ ឯតំ អម្ហាកំ បដិរូបំ យំ [ឱ. យំសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] មយំ ឥមានិ សាបតេយ្យានិ បុនទេវ សកានិ ឃរានិ បដិគ្គណ្ហេយ្យាម [ឱ.ម. បដិហរេយ្យាម។] រាជា ខោ មហាវិជិតោ មហាយញ្ញំ យជតិ ហន្ទស្ស មយំ អនុយាគិនោ ហោមាតិ។

[៣១] អថខោ ព្រាហ្មណ បុរត្ថិមេន យញ្ញវាតស្ស [ឱ.ម. យញ្ញាវាដស្ស។] ខត្តិយា អនុយន្តា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ទានានិ បដ្ឋបេសុំ។ ទក្ខិណេន យញ្ញវាតស្ស អមច្ចា បារិសជ្ជា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ទានានិ បដ្ឋបេសុំ។ បច្ឆិមេន យញ្ញវាតស្ស ព្រាហ្មណមហាសាលា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ទានានិ បដ្ឋបេសុំ។ ឧត្តរេន យញ្ញវាតស្ស គហបតិនេចយិកា នេគមា ចេវ ជានបទា ច ទានានិ បដ្ឋបេសុំ។ តេសុបិ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណ យញ្ញេសុ នេវ គាវោ ហញ្ញឹសុ ន អជេឡកា ហញ្ញឹសុ ន កុក្កុដសូករា ហញ្ញឹសុ ន វិវិធា បាណា សង្ឃាតំ អាបជ្ជឹសុ ន រុក្ខា ឆិន្ទឹសុ យូបត្ថាយ ន ទព្វា លាយឹសុ បរហីសត្ថាយ។ យេ នេសំ [ឱ. យេបិ តេសំ។ ម. យេបិ នេសំ។] អហេសុំ ទាសាតិ វា បេស្សាតិ វា កម្មករាតិ វា តេបិ ន ទណ្ឌតជ្ជិតា ន ភយតជ្ជិតា ន អស្សុមុខា រោទមានា បរិកម្មានិ អកំសុ។ អថខោ យេ ឥច្ឆឹសុ តេ អកំសុ យេ ន ឥច្ឆឹសុ ន តេ អកំសុ។ យំ ឥច្ឆឹសុ តំ អកំសុ យំ ន ឥច្ឆឹសុ តំ ន អកំសុ។ សប្បិតេលនវនីតទធិមធុផាណិតេន ចេវ សោ យញ្ញោ និដ្ឋានមគមាសិ [ឱ. តេ យញ្ញ និដ្ឋានមាគមឹសុ] ។ ឥតិ ចត្តារោ ច អនុមតិបក្ខា រាជា មហាវិជិតោ អដ្ឋហិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ តិស្សោ វិធា អយំ វុច្ចតិ ព្រាហ្មណ តិវិធា យញ្ញសម្បទា សោឡសបរិក្ខារាតិ។

[៣២] ឯវំ វុត្តេ តេ ព្រាហ្មណា ឧន្នាទិនោ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា អហេសុំ អហោ យញ្ញោ អហោ យញ្ញសម្បទាតិ។ កូដទន្តោ បន ព្រាហ្មណោ តុណ្ហីភូតោ វ និសិន្នោ ហោតិ។ អថខោ តេ ព្រាហ្មណា កូដទន្តំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ  កស្មា បន ភវំ កូដទន្តោ សមណស្ស គោតមស្ស សុភាសិតំ សុភាសិតតោ នាព្ភនុមោទតីតិ។ នាហំ ភោ សមណស្ស គោតមស្ស សុភាសិតំ សុភាសិតតោ ន អព្ភនុមោទាមិ មុទ្ធាបិ តស្ស និប្បតេយ្យ [ឱ.ម. វិបតេយ្យ។] យោ សមណស្ស គោតមស្ស សុភាសិតំ សុភាសិតតោ ន អព្ភនុមោទេយ្យ អបិច មេ ភោ ឯវំ ហោតិ សមណោ គោតមោ ឯវមាហ [ឱ.ម. ន ឯវមាហ។]  ឯវំ មេ សុតន្តិ វា ឯវំ អរហតិ ភវិតុន្តិ វា អបិច សមណោ គោតមោ ឯវំ តទា អាសិ ឥត្ថំ តទា អាសិ ត្វេវ ភាសតិ [ឱ. អភាសិ។] តស្ស មយ្ហំ ភោ ឯវំ ហោតិ អទ្ធា សមណោ គោតមោ តេន សមយេន រាជា ហោតិ [ឱ.ម. រាជា វា អហោសិ។] មហាវិជិតោ យញ្ញសាមី បុរោហិតោ [ឱ.ម. បុរោហិតោ វា ព្រាហ្មណោ។] តស្ស តស្ស យញ្ញស្ស យាជេតាតិ។ អភិជានាតិ បន ភវំ គោតមោ ឯវរូបំ យញ្ញំ យជិត្វា វា យាជេត្វា វា កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិតាតិ។ អភិជានាមាហំ ព្រាហ្មណ ឯវរូបំ យញ្ញំ យជិត្វា ច [១.២. ឱ.ម. វា។] យាជេត្វា ច [២] កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជិតាតិ អហំ តេន សមយេន ព្រាហ្មណ [ឱ.ម. ព្រាហ្មណសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បុរោហិតោ ព្រាហ្មណោ អហោសឹ តស្ស យញ្ញស្ស យាជេតាតិ។

[៣៣] អត្ថិ បន ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ អត្ថិ [ឱ.ម. អត្ថិ ខោ។] ព្រាហ្មណ អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ កតមោ បន ភោ គោតម សោ [ឱ.ម. សោ ភោ គោតម។] យញ្ញោ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ យានិ ខោ [ម. ខោ បន។] តានិ ព្រាហ្មណ និច្ចទានានិ អនុកូលយញ្ញានិ សីលវន្តេ បព្វជិតេ ឧទ្ទិស្ស ទីយន្តិ អយំ ខោ បន [ឱ.ម. ខោ។] ព្រាហ្មណ យញ្ញោ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ កោ នុ ខោ ភោ គោតម ហេតុ កោ បច្ចយោ យេន តំ [យេនេតន្តិបិ បាឋោ។] និច្ចទានំ អនុកូលយញ្ញំ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរញ្ច អប្បសមារម្ភតរញ្ច មហប្ផលតរញ្ច មហានិសំសតរញ្ចាតិ។ ន ខោ ព្រាហ្មណ ឯវរូបំ យញ្ញំ ឧបសង្កមន្តិ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ [ឱ. អរហន្តមគ្គំ។] វា សមាបន្នា តំ កិស្ស ហេតុ ទិស្សន្តិ ហេត្ថ ព្រាហ្មណ ទណ្ឌប្បហារាបិ គលគ្គហាបិ តស្មា ឯវរូបំ យញ្ញំ ន ឧបសង្កមន្តិ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នា យានិ ខោ បន តានិ ព្រាហ្មណ និច្ចទានានិ អនុកូលយញ្ញានិ សីលវន្តេ បព្វជិតេ ឧទ្ទិស្ស ទីយន្តិ ឯវរូបំ ខោ បន ព្រាហ្មណ យញ្ញំ ឧបសង្កមន្តិ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នា តំ កិស្ស ហេតុ ន ហេត្ថ ព្រាហ្មណ ទិស្សន្តិ ទណ្ឌប្បហារាបិ គលគ្គហាបិ តស្មា ឯវរូបំ យញ្ញំ ឧបសង្កមន្តិ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នា អយំ ខោ ព្រាហ្មណ ហេតុ អយំ បច្ចយោ យេន តំ និច្ចទានំ អនុកូលយញ្ញំ ឥមាយ តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ អប្បត្ថតរញ្ច អប្បសមារម្ភតរញ្ច មហប្ផលតរញ្ច មហានិសំសតរញ្ចាតិ។

[៣៤] អត្ថិ បន ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ អត្ថិ ខោ ព្រាហ្មណ អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ។បេ។ កតមោ បន សោ ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ។បេ។ យោ ខោ ព្រាហ្មណ ចាតុទ្ទិសំ សង្ឃំ ឧទ្ទិស្ស វិហារំ ករោតិ អយញ្ច ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។

[៣៥] អត្ថិ បន ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ។បេ។ មហានិសំសតរោ ចាតិ។ អត្ថិ ខោ ព្រាហ្មណ អញ្ញោ យញ្ញោ។បេ។ កតមោ បន សោ ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ។បេ។ យោ ខោ ព្រាហ្មណ បសន្នចិត្តោ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆតិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆតិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆតិ អយំ ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន ឥមិនា ច វិហារទានេន អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។

[៣៦] អត្ថិ បន ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន។បេ។ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ អត្ថិ ខោ ព្រាហ្មណ អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ។បេ។ កតមោ បន សោ ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ។បេ។ យោ ខោ ព្រាហ្មណ បសន្នចិត្តោ សិក្ខាបទានិ សមាទិយតិ  បាណាតិបាតា វេរមណី អទិន្នាទានា វេរមណី កាមេសុ មិច្ឆាចារា វេរមណី មុសាវាទា វេរមណី សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា វេរមណី អយំ ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន។បេ។ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។

[៣៧] អត្ថិ បន ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន។បេ។ អត្ថិ ខោ ព្រាហ្មណ អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ សោឡសបរិក្ខារាយ ឥមិនា ច និច្ចទានេន អនុកូលយញ្ញេន ឥមិនា ច វិហារទានេន ឥមេហិ ច សរណគមនេហិ ឥមេហិ ច សិក្ខាបទេហិ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ កតមោ បន សោ ភោ គោតម អញ្ញោ យញ្ញោ ឥមាយ ច តិវិធាយ យញ្ញសម្បទាយ។បេ។ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ចាតិ។ ឥធ ព្រាហ្មណ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ សព្វំ វិត្ថារេតព្វំ) ។បេ។ ឯវំ ខោ ព្រាហ្មណ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ បុរិមេហិ យញ្ញេហិ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ច។ ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំបិ ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ បុរិមេហិ យញ្ញេហិ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ច។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ ខីណាជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ អយំ ខោ ព្រាហ្មណ យញ្ញោ បុរិមេហិ យញ្ញេហិ អប្បត្ថតរោ ច អប្បសមារម្ភតរោ ច មហប្ផលតរោ ច មហានិសំសតរោ ច ឥមាយ ច ព្រាហ្មណ យញ្ញសម្បទាយ អញ្ញា យញ្ញសម្បទា ឧត្តរិតរា វា បណីតតរា វា នត្ថីតិ។

[៣៨] ឯវំ វុត្តេ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភោ គោតម អភិក្កន្តំ ភោ គោតម សេយ្យថាបិ ភោ គោតម និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភោតា គោតមេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភវំ គោតមោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតំ ឯសាហំ ភោ គោតម សត្ត ច ឧសភសតានិ សត្ត ច វច្ឆតរសតានិ សត្ត ច វច្ឆតរិសតានិ សត្ត ច អជសតានិ សត្ត ច ឧរព្ភសតានិ មុញ្ចាមិ ជីវិតំ ទេមិ ហរិតានិ ចេវ តិណានិ ខាទន្តុ សីតានិ ច បានីយានិ បិវន្តុ សីតោ នេសំ វាតោ ឧបវាយតូតិ [ឱ. សីតោ ច នេសំ វាតោ ឧបវាយតន្តិ។]។

[៣៩] អថខោ ភគវា កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា ភគវា អញ្ញាសិ កូដទន្តំ ព្រាហ្មណំ កល្លចិត្តំ មុទុចិត្តំ វិនីវរណចិត្តំ ឧទគ្គចិត្តំ បសន្នចិត្តំ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំ កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ អថ ខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុសាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច អធិវាសេតុ មេ ភវំ គោតមោ ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[៤០] អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន សកេ យញ្ញវាតេ បណីតំ ខាទនីយភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភោ គោតម និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន កូដទន្តស្ស ព្រាហ្មណស្ស យញ្ញវាតោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសិ សម្បវារេសិ។ អថខោ កូដទន្តោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ កូដទន្តំ ព្រាហ្មណំ ភគវា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមីតិ។

កូដទន្តសុត្តំ បញ្ចមំ និដ្ឋិតំ។

មហាលិសុត្តំ ឆដ្ឋំ

[៤១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា វេសាលិយំ វិហរតិ មហាវនេ កូដាគារសាលាយំ។ តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា វេសាលិយំ បដិវសន្តិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ អស្សោសុំ ខោ តេ កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ វេសាលិយំ វិហរតិ មហាវនេ កូដាគារសាលាយំ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា។បេ។ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ។បេ។ តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។ អថខោ តេ កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា យេន មហាវនំ កូដាគារសាលា តេនុបសង្កមឹសុ។

[៤២] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា នាគិតោ ភគវតោ ឧបដ្ឋាកោ ហោតិ។ អថខោ តេ កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា យេនាយស្មា នាគិតោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ នាគិតំ ឯតទវោចុំ កហំ នុ ខោ ភោ នាគិត ឯតរហិ សោ ភវំ គោតមោ វិហរតិ ទស្សនកាមា ហិ មយំ តំ ភវន្តំ គោតមន្តិ។ អកាលោ ខោ អាវុសោ ភគវន្តំ ទស្សនាយ បដិសល្លីនោ ភគវាតិ។ អថខោ តេ កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា តត្ថេវ ឯកមន្តំ និសីទឹសុ ទិស្វា វ មយំ តំ ភវន្តំ គោតមំ គច្ឆិស្សាមាតិ [ឱ.ម. គមិស្សាមាតិ]។

[៤៣] ឱដ្ឋទ្ធោបិ ខោ [ឱ.ម. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] លិច្ឆវី មហតិយា លិច្ឆវិបរិសាយ សទ្ធឹ យេន មហាវនំ កូដាគារសាលា យេនាយស្មា នាគិតោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ នាគិតំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ ឱដ្ឋទ្ធោបិ លិច្ឆវី អាយស្មន្តំ នាគិតំ ឯតទវោច កហន្នុ ខោ ភន្តេ នាគិត ឯតរហិ សោ ភគវា វិហរតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ទស្សនកាមា ហិ មយំ តំ ភគវន្តំ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។ អកាលោ ខោ មហាលិ ភគវន្តំ ទស្សនាយ បដិសល្លីនោ ភគវាតិ។ ឱដ្ឋទ្ធោបិ លិច្ឆវី តត្ថេវ ឯកមន្តំ និសីទិ ទិស្វា វាហំ តំ ភគវន្តំ គមិស្សាមិ អរហន្តំ សម្មាសម្ពុទ្ធន្តិ។

[៤៤] អថខោ សីហោ សមណុទ្ទេសោ យេនាយស្មា នាគិតោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ នាគិតំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ សីហោ សមណុទ្ទេសោ អាយស្មន្តំ នាគិតំ ឯតទវោច ឯតេ ភន្តេ កស្សប សម្ពហុលា កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា ឥធូបសង្កន្តា ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឱដ្ឋទ្ធោបិ លិច្ឆវី មហតិយា លិច្ឆវិបរិសាយ សទ្ធឹ ឥធូបសង្កន្តោ ភគវន្តំ ទស្សនាយ សាធុ ភន្តេ កស្សប លភតំ ឯសា ជនតា ភគវន្តំ [ឱ. ភគវន្តន្តិ ន ទិស្សតិ។] ទស្សនាយាតិ។ តេនហិ សីហ ត្វញ្ញេវ ភគវតោ អារោចេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សីហោ សមណុទ្ទេសោ អាយស្មតោ នាគិតស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ សីហោ សមណុទ្ទេសោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯតេ ភន្តេ សម្ពហុលា កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា ឥធូបសង្កន្តា ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឱដ្ឋទ្ធោបិ លិច្ឆវី មហតិយា លិច្ឆវិបរិសាយ សទ្ធឹ ឥធូបសង្កន្តោ ភគវន្តំ ទស្សនាយ សាធុ ភន្តេ លភតំ ឯសា ជនតា ភគវន្តំ ទស្សនាយាតិ។ តេនហិ សីហ វិហារបច្ឆាយាយំ អាសនំ បញ្ញបេហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សីហោ សមណុទ្ទេសោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា វិហារបច្ឆាយាយំ អាសនំ បញ្ញបេសិ។ អថខោ ភគវា វិហារា និក្ខម្ម វិហារបច្ឆាយាយំ បញ្ញត្តាសនេ និសីទិ។ អថខោ តេ កោសលកា ច ព្រាហ្មណទូតា មាគធកា ច ព្រាហ្មណទូតា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនិយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។

[៤៥] ឱដ្ឋទ្ធោបិ លិច្ឆវី មហតិយា លិច្ឆវិបរិសាយ សទ្ធឹ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ ឱដ្ឋទ្ធោបិ [ឱ.ម. អបិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] លិច្ឆវី ភគវន្តំ ឯតទវោច បុរិមានិ ភន្តេ ទិវសានិ បុរិមតរានិ សុនក្ខត្តោ លិច្ឆវិបុត្តោ យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មំ ឯតទវោច យទគ្គេ អហំ មហាលិ ភគវន្តំ ឧបនិស្សាយ វិហរាមិ [ឱ. វិហរិស្សាមិ។] ន ចិរំ តីណិ វស្សានិ ទិព្វានិ ហិ ខោ រូបានិ បស្សាមិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ ច ខោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ សុណាមិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ សន្តានេវ នុ ខោ ភន្តេ សុនក្ខត្តោ លិច្ឆវិបុត្តោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ នាស្សោសិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តានិ ឧទាហុ អសន្តានីតិ។ សន្តានេវ ខោ មហាលិ សុនក្ខត្តោ លិច្ឆវិបុត្តោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ នាស្សោសិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ អសន្តានីតិ។ កោ នុ ខោ ភន្តេ ហេតុ កោ បច្ចយោ យេន សុនក្ខត្តោ លិច្ឆវិបុត្តោ សទ្ទានេវ ទិព្វានិ សទ្ទានិ ន អស្សោសិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ អសន្តានីតិ។

[៤៦] ឥធ មហាលិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ទិព្វានិ រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ ច ខោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ។

[៤៧] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុនោ ទក្ខិណាយ ទិសាយ។បេ។ បច្ឆិមាយ ទិសាយ។បេ។ ឧត្តរាយ ទិសាយ។បេ។ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ទិព្វានិ រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ ច ខោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ។

[៤៨] ឥធ មហាលិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ទិព្វានិ សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ ច ខោ ទិព្វានិ រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ។

[៤៩] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុនោ ទក្ខិណាយ ទិសាយ។បេ។ បច្ឆិមាយ ទិសាយ។បេ។ ឧត្តរាយ ទិសាយ។បេ។ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ទិព្វានិ សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ ច ខោ ទិព្វានិ រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឯកំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានំ សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ នោ ច ខោ ទិព្វានំ រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ។

[៥០] ឥធ មហាលិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឧភយំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឧភយំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ។បេ។ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ។បេ។ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ទិព្វានិ ច រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ ទិព្វានិ ច សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឧភយំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ។បេ។ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ។

[៥១] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុនោ ទក្ខិណាយ ទិសាយ។បេ។ បច្ឆិមាយ ទិសាយ។បេ។ ឧត្តរាយ ទិសាយ។បេ។ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឧភយំសភាវិតោ សមាធិ ហោតិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ សោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឧភយំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ទិព្វានិ រូបានិ បស្សតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ ទិព្វានិ ច សទ្ទានិ សុណាតិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ តំ កិស្ស ហេតុ ឯវំ ហេតំ មហាលិ ហោតិ ភិក្ខុនោ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ ឧភយំសភាវិតេ សមាធិម្ហិ ទិព្វានញ្ច រូបានំ ទស្សនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ ទិព្វានញ្ច សទ្ទានំ សវនាយ បិយរូបានំ កាមូបសញ្ហិតានំ រជនិយានំ អយំ ខោ មហាលិ ហេតុ អយំ បច្ចយោ យេន សន្តានេវ សុនក្ខត្តោ លិច្ឆវិបុត្តោ ទិព្វានិ សទ្ទានិ ន អស្សោសិ បិយរូបានិ កាមូបសញ្ហិតានិ រជនិយានិ នោ អសន្តានីតិ។

[៥២] ឯតាសំ នូន ភន្តេ សមាធិភាវនានំ សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តីតិ។ ន ខោ មហាលិ ឯតាសំ សមាធិភាវនានំ សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ អត្ថិ ខោ មហាលិ អញ្ញេ ធម្មា [ឱ. អញ្ញេ ច ធម្មា។ ម. អញ្ញេ វ ធម្មា។] ឧត្តរិតរា ច បណីតតរា ច យេសំ សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តីតិ។ កតមេ បន [ឱ.ម. បន តេ។] ភន្តេ ធម្មា ឧត្តរិតរា ច បណីតតរា ច យេសំ សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តីតិ។ ឥធ មហាលិ ភិក្ខុ តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា សោតាបន្នោ ហោតិ អវិនិបាតធម្មោ និយតោ សម្ពោធិបរាយនោ អយំ ខោ [ឱ.ម. អយំបិ ខោ។] មហាលិ ធម្មោ ឧត្តរិតរោ ច បណីតតរោ ច យស្ស សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ។

[៥៣] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុ តិណ្ណំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា រាគទោសមោហានំ តនុត្តា សកទាគាមី ហោតិ សកិទេវ ឥមំ លោកំ អាគន្ត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករោតិ អយំបិ ខោ មហាលិ ធម្មោ ឧត្តរិតរោ ច បណីតតរោ ច យស្ស សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ។

[៥៤] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុ បញ្ចន្នំ ឱរម្ភាគិយានំ សញ្ញោជនានំ បរិក្ខយា ឱបបាតិកោ ហោតិ តត្ថ បរិនិព្វាយី អនាវត្តិធម្មោ តស្មា លោកា អយំបិ ខោ មហាលិ ធម្មោ ឧត្តរិតរោ ច បណីតតរោ ច យស្ស សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ។

[៥៥] បុន ចបរំ មហាលិ ភិក្ខុ អាសវានំ ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ អយំបិ ខោ មហាលិ ធម្មោ ឧត្តរិតរោ ច បណីតតរោ ច យស្ស សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ ឥមេ ខោ តេ [ឱ. តេតិបទំ ន ទិស្សតិ។] មហាលិ ធម្មា ឧត្តរិតរា ច បណីតតរា ច យេសំ សច្ឆិកិរិយាហេតុ ភិក្ខូ មយិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តីតិ។

[៥៦] អត្ថិ នុ ខោ ភន្តេ [ឱ.ម. អត្ថិ បន ភន្តេ។] មគ្គោ អត្ថិ បដិបទា ឯតេសំ ធម្មានំ សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ អត្ថិ ខោ មហាលិ មគ្គោ អត្ថិ បដិបទា ឯតេសំ ធម្មានំ សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ កតមោ បន ភន្តេ មគ្គោ កតមា បដិបទា ឯតេសំ ធម្មានំ សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសមាធិ អយំ ខោ មហាលិ មគ្គោ អយំ បដិបទា ឯតេសំ ធម្មានំ សច្ឆិកិរិយាយ។

[៥៧] ឯកមិទាហំ មហាលិ សមយំ កោសម្ពិយំ វិហរាមិ ឃោសិតារាមេ។ អថខោ ទ្វេ បព្វជិតា មណ្ឌិយោ [ឱ. មណ្ឌិស្សោ។ ម. មុណ្ឌិយោ។] ច បរិព្វាជកោ ជាលិយោ ច ទារុបត្តិកន្តេវាសី យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា មយា [ឱ. មម។] សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ តេ [ឱ. តេតិបទំ ន ទិស្សតិ។] ទ្វេ បព្វជិតា មំ ឯតទវោចុំ កិន្នុ ខោ អាវុសោ គោតម [ឱ. អាវុសោ ភោ គោតម។] តំ ជីវំ តំ សរីរំ ឧទាហុ អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ។ តេនហាវុសោ សុណាថ សាធុកំ មនសិ ករោថ ភាសិស្សាមិ [ឱ. ភាសិស្សាបីតិ។ ឯវមាវុសោតិ ខោ តេ ទ្វេ បព្វជិតា មម បច្ចស្សោសុំ។ អថខោ បាហិ ឯតទវោចំ។ ម. អហំ ឯតទវោចំ។]។ ឥធាវុសោ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឯវំ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន [ឱ. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វា។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ [ឱ. ឥតិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។]។ ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន [ឱ. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ [ឱ. ឥតិសទ្ទោ នត្ថិ។]។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនោ ឱដ្ឋទ្ធោ លិច្ឆវី ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទីតិ។

មហាលិសុត្តំ ឆដ្ឋំ និដ្ឋិតំ។

ជាលិយសុត្តំ សត្តមំ

[៥៨] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កោសម្ពិយំ វិហរតិ ឃោសិតារាមេ។ អថខោ ទ្វេ បព្វជិតា មណ្ឌិយោ ច បរិព្វាជកោ ជាលិយោ ច ទារុបត្តិកន្តេវាសី យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ តេ ទ្វេ បព្វជិតា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ កិន្នុ ខោ អាវុសោ ភោ គោតម តំ ជីវំ តំ សរីរំ ឧទាហុ អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ។ តេនហាវុសោ សុណាថ សាធុកំ មនសិករោថ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវមាវុសោតិ ខោ តេ ទ្វេ បព្វជិតា ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។ ភគវា ឯតទវោច  ឥធ អាវុសោ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឯវំ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។

[៥៩] ។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ។បេ។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។

[៦០] ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វា។

[៦១] ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ យោ នុ ខោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ កល្លំ នុ ខោ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ យោ សោ អាវុសោ ភិក្ខុ ឯវំ ជានាតិ ឯវំ បស្សតិ ន កល្លំ តស្សេតំ វចនាយ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ អហំ ខោ បនេតំ អាវុសោ ឯវំ ជានាមិ ឯវំ បស្សាមិ អថ ច បនាហំ ន វទាមិ តំ ជីវំ តំ សរីរន្តិ វា អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ វាតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា តេ ទ្វេ បព្វជិតា ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តិ។

ជាលិយសុត្តំ សត្តមំ និដ្ឋិតំ។

មហាសីហនាទសុត្តំ អដ្ឋមំ

[៦២] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា ឧជុញ្ញាយំ [ឧរុញ្ញាយន្តិ កត្ថចិ អម្ហាកំ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ អដ្ឋកថាយញ្ច ឯវមេវ។] វិហរតិ កណ្ណកថលេ មិគទាយេ។ អថខោ អចេលោ កស្សបោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អចេលោ កស្សបោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សុតមេតំ [ឱ. សុតម្មេតំ។] ភោ គោតម សមណោ គោតមោ សព្វន្តបំ គរហតិ សព្វន្តបស្សឹ លូខាជីវឹ ឯកំសេន ឧបក្កោសតិ ឧបវទតីតិ យេ តេ ភោ គោតម ឯវមាហំសុ សមណោ គោតមោ សព្វន្តបំ គរហតិ សព្វន្តបស្សឹ លូខាជីវឹ ឯកំសេន ឧបក្កោសតិ ឧបវទតីតិ កច្ចិ តេ ភោតោ គោតមស្ស វុត្តវាទិនោ ន ច ភវន្តំ គោតមំ អភូតេន អព្ភាចិក្ខន្តិ ធម្មស្ស ច អនុធម្មំ ព្យាករោន្តិ ន ច កោចិ សហធម្មិកោ វាទានុវាទោ គារយ្ហំ ឋានំ អាគច្ឆតិ អនព្ភក្ខាតុកាមា ហិ មយំ ភវន្តំ គោតមន្តិ។ យេ តេ កស្សប ឯវមាហំសុ សមណោ គោតមោ សព្វន្តបំ គរហតិ សព្វន្តបស្សឹ លូខាជីវឹ ឯកំសេន ឧបក្កោសតិ ឧបវទតីតិ ន មេ តេ វុត្តវាទិនោ អព្ភាចិក្ខន្តិ ន ច មំ តេ អសតា អភូតេន។ ឥធាហំ កស្សប ឯកច្ចំ តបស្សឹ លូខាជីវឹ បស្សាមិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នំ។ ឥធ បនាហំ កស្សប ឯកច្ចំ តបស្សឹ លូខាជីវឹ បស្សាមិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នំ។ ឥធ បនាហំ កស្សប ឯកច្ចំ តបស្សឹ អប្បទុក្ខវិហារឹ បស្សាមិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នំ។ ឥធ បនាហំ កស្សប ឯកច្ចំ តបស្សឹ អប្បទុក្ខវិហារឹ បស្សាមិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នំ។ សោហំ កស្សប ឥមេសំ តបស្សីនំ ឯវំ អាគតិញ្ច គតិញ្ច ចុតិញ្ច ឧបបត្តិញ្ច យថាភូតំ បជានាមិ  សោហំ កឹ សព្វន្តបំ គរហិស្សាមិ សព្វន្តបស្សឹ លូខាជីវឹ ឯកំសេន ឧបក្កោសិស្សាមិ ឧបវទិស្សាមិ។

[៦៣] សន្តិ កស្សប ឯកេ សមណព្រាហ្មណា បណ្ឌិតា និបុណា កតបរប្បវាទា វាលវេធិរូបា តេ [ឱ. វោ។ ម. វទន្តិ។] ភិន្ទន្តា មញ្ញេ ចរន្តិ បញ្ញាគតេន ទិដ្ឋិគតានិ។ តេហិបិ មេ សទ្ធឹ ឯកច្ចេសុ ឋានេសុ សមេន្តិ ឯកច្ចេសុ ឋានេសុ ន សមេន្តិ។ យន្តេ ឯកច្ចំ វទេន្តិ [ម. វទន្តិ។] សាធូតិ មយំបិ តំ ឯកច្ចំ វទេម សាធូតិ។ យន្តេ ឯកច្ចំ វទេន្តិ ន សាធូតិ មយំបិ តំ ឯកច្ចំ វទេម ន សាធូតិ។ យន្តេ ឯកច្ចំ វទេន្តិ សាធូតិ មយំ តំ ឯកច្ចំ វទេម ន សាធូតិ។ យន្តេ ឯកច្ចំ វទេន្តិ ន សាធូតិ មយំ តំ ឯកច្ចំ វទេម សាធូតិ។ យំ មយំ ឯកច្ចំ វទេម សាធូតិ បរេបិ តំ ឯកច្ចំ វទេន្តិ សាធូតិ។ យំ មយំ ឯកច្ចំ វទេម ន សាធូតិ បរេបិ តំ ឯកច្ចំ វទេន្តិ ន សាធូតិ។ យំ មយំ ឯកច្ចំ វទេម ន សាធូតិ បរេបិ តំ ឯកច្ចំ វទេន្តិ សាធូតិ។ យំ មយំ ឯកច្ចំ វទេម សាធូតិ បរេបិ តំ ឯកច្ចំ វទេន្តិ ន សាធូតិ។ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ  យេសុ នោ អាវុសោ ឋានេសុ ន សមេន្តិ តិដ្ឋន្តុ តានិ ឋានានិ យេសុ ឋានេសុ សមេន្តិ តត្ថ វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តំ សមនុគ្គាហន្តំ សមនុភាសន្តំ សត្ថារា វា សត្ថារំ សង្ឃេន វា សង្ឃំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា អកុសលា អកុសលសង្ខាតា សាវជ្ជា សាវជ្ជសង្ខាតា អសេវិតព្វា អសេវិតព្វសង្ខាតា នអលមរិយា នអលមរិយសង្ខាតា កណ្ហា កណ្ហសង្ខាតា កោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ បហាយ វត្តតិ សមណោ គោតមោ បរេ វា បន ភោន្តោ គណាចរិយាតិ។

[៦៤] ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា ឯវំ វទេយ្យុំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា អកុសលា អកុសលសង្ខាតា សាវជ្ជា សាវជ្ជសង្ខាតា អសេវិតព្វា អសេវិតព្វសង្ខាតា នអលមរិយា នអលមរិយសង្ខាតា កណ្ហា កណ្ហសង្ខាតា សមណោ គោតមោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ បហាយ វត្តតិ យំ វា បន ភោន្តោ បរេ គណាចរិយាតិ ឥតិហ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា អម្ហេ វ តត្ថ យេភុយ្យេន បសំសេយ្យុំ។

[៦៥] អបរំបិ នោ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តំ សមនុគ្គាហន្តំ សមនុភាសន្តំ សត្ថារា វា សត្ថារំ សង្ឃេន វា សង្ឃំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា កុសលា កុសលសង្ខាតា អនវជ្ជា អនវជ្ជសង្ខាតា សេវិតព្វា សេវិតព្វសង្ខាតា អលមរិយា អលមរិយសង្ខាតា សុក្កា សុក្កសង្ខាតា កោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ សមាទាយ វត្តតិ សមណោ គោតមោ បរេ វា បន ភោន្តោ គណាចរិយាតិ។ ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា ឯវំ វទេយ្យុំ  យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា កុសលា កុសលសង្ខាតា អនវជ្ជា អនវជ្ជសង្ខាតា សេវិតព្វា សេវិតព្វសង្ខាតា អលមរិយា អលមរិយសង្ខាតា សុក្កា សុក្កសង្ខាតា សមណោ គោតមោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ សមាទាយ វត្តតិ យំ វា បន ភោន្តោ បរេ គណាចរិយាតិ។ ឥតិហ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា អម្ហេ វ តត្ថ យេភុយ្យេន បសំសេយ្យុំ។

[៦៦] អបរំបិ នោ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តំ សមនុគ្គាហន្តំ សមនុភាសន្តំ សត្ថារា វា សត្ថារំ សង្ឃេន វា សង្ឃំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា អកុសលា អកុសលសង្ខាតា សាវជ្ជា សាវជ្ជសង្ខាតា អសេវិតព្វា អសេវិតព្វសង្ខាតា នអលមរិយា នអលមរិយសង្ខាតា កណ្ហា កណ្ហសង្ខាតា កោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ បហាយ វត្តតិ គោតមសាវកសង្ឃោ វា បរេ វា បន ភោន្តោ គណាចរិយសាវកសង្ឃាតិ។ ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា ឯវំ វទេយ្យុំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា អកុសលា អកុសលសង្ខាតា សាវជ្ជា សាវជ្ជសង្ខាតា អសេវិតព្វា អសេវិតព្វសង្ខាតា នអលមរិយា នអលមរិយសង្ខាតា កណ្ហា កណ្ហសង្ខាតា គោតមសាវកសង្ឃោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ បហាយ វត្តតិ យំ វា បន ភោន្តោ បរេ គណាចរិយសាវកសង្ឃាតិ។ ឥតិហ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា អម្ហេ វ តត្ថ យេភុយ្យេន បសំសេយ្យុំ។

[៦៧] អបរំបិ នោ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តំ សមនុគ្គាហន្តំ សមនុភាសន្តំ សត្ថារា វា សត្ថារំ សង្ឃេន វា សង្ឃំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា កុសលា កុសលសង្ខាតា អនវជ្ជា អនវជ្ជសង្ខាតា សេវិតព្វា សេវិតព្វសង្ខាតា អលមរិយា អលមរិយសង្ខាតា សុក្កា សុក្កសង្ខាតា កោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ សមាទាយ វត្តតិ គោតមសាវកសង្ឃោ វា បរេ វា បន ភោន្តោ គណាចរិយសាវកសង្ឃាតិ។​ ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា ឯវំ វទេយ្យុំ យេ ឥមេសំ ភវតំ ធម្មា កុសលា កុសលសង្ខាតា អនវជ្ជា អនវជ្ជសង្ខាតា សេវិតព្វា សេវិតព្វសង្ខាតា អលមរិយា អលមរិយសង្ខាតា សុក្កា សុក្កសង្ខាតា គោតមសាវកសង្ឃោ ឥមេ ធម្មេ អនវសេសំ សមាទាយ វត្តតិ យំ វា បន ភោន្តោ បរេ គណាចរិយសាវកសង្ឃាតិ។ ឥតិហ កស្សប វិញ្ញូ សមនុយុញ្ជន្តា សមនុគ្គាហន្តា សមនុភាសន្តា អម្ហេ វ តត្ថ យេភុយ្យេន បសំសេយ្យុំ។ អត្ថិ កស្សប មគ្គោ អត្ថិ បដិបទា យថាបដិបន្នោ សាមញ្ញេវ ញស្សតិ សាមំ ទក្ខតិ សមណោ គោតមោ កាលវាទី ភូតវាទី អត្ថវាទី ធម្មវាទី វិនយវាទីតិ។ កតមោ ច កស្សប មគ្គោ កតមា ច បដិបទា យថាបដិបន្នោ សាមញ្ញេវ ញស្សតិ សាមំ ទក្ខតិ  សមណោ គោតមោ កាលវាទី ភូតវាទី អត្ថវាទី ធម្មវាទី វិនយវាទីតិ។ អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសមាធិ។ អយំ ខោ កស្សប មគ្គោ អយំ បដិបទា យថាបដិបន្នោ សាមញ្ញេវ ញស្សតិ សាមំ ទក្ខតិ សមណោ គោតមោ កាលវាទី ភូតវាទី អត្ថវាទី ធម្មវាទី វិនយវាទីតិ។

[៦៨] ឯវំ វុត្តេ អចេលោ កស្សបោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥមេបិ [ឱ. ឥមេ] ខោ អាវុសោ គោតម តបោបក្កមា ឯតេសំ [ឱ. ឯកេសំ] សមណព្រាហ្មណានំ សាមញ្ញសង្ខាតា ច ព្រហ្មញ្ញសង្ខាតា ច អចេលកោ ច ហោតិ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ ន ឯហិភទន្តិកោ ន តិដ្ឋភទន្តិកោ នាភិហតំ ន ឧទ្ទិស្ស កតំ ន និមន្តនំ សាទិយតិ សោ ន កុម្ភិមុខា បដិគ្គណ្ហាតិ ន កលោបិមុខា បដិគ្គណ្ហាតិ ន ឯឡកមន្តរំ ន ទណ្ឌកមន្តរំ ន មុសលមន្តរំ ន ទ្វិន្នំ ភុញ្ជមានានំ ន គព្ភិនិយា ន បាយមានាយ ន បុរិសន្តរគតាយ ន សង្កិត្តីសុ ន យត្ថ សា ឧបដ្ឋិតោ ហោតិ ន យត្ថ មក្ខិកា សណ្ឌសណ្ឌចារិនី ន មច្ឆំ ន មំសំ ន សុរំ ន មេរយំ ន ថុសោទកំ បិវតិ។ សោ ឯកាគារិកោ វា ហោតិ ឯកាលោបិកោ ទ្វាគារិកោ វា ហោតិ ទ្វាលោបិកោ សត្តាគារិកោ វា ហោតិ សត្តាលោបិកោ ឯកិស្សាបិ ទត្តិយា យាបេតិ ទ្វីហិបិ ទត្តីហិ យាបេតិ សត្តហិបិ ទត្តីហិ យាបេតិ ឯកាហិកំបិ អាហារំ អាហារេតិ ទ្វីហិកំបិ អាហារំ អាហារេតិ សត្តាហិកំបិ អាហារំ អាហារេតិ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឍមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឥមេបិ ខោ អាវុសោ គោតម តបោបក្កមា ឯតេសំ សមណព្រាហ្មណានំ សាមញ្ញសង្ខាតា ច ព្រហ្មញ្ញសង្ខាតា ច សាកភក្ខោ វា ហោតិ សាមាកភក្ខោ វា ហោតិ និវារភក្ខោ វា ហោតិ ទទ្ទុលភក្ខោ វា ហោតិ និយាសភក្ខោ វា ហោតិ ហតភក្ខោ វា ហោតិ កណភក្ខោ វា ហោតិ អាចាមភក្ខោ វា ហោតិ បិញ្ញាកភក្ខោ វា ហោតិ តិណភក្ខោ វា ហោតិ គោមយភក្ខោ វា ហោតិ វនមូលផលាហារោ យាបេតិ បវត្តផលភោជី។ ឥមេបិ ខោ អាវុសោ គោតម តបោបក្កមា ឯតេសំ សមណព្រាហ្មណានំ សាមញ្ញសង្ខាតា ច ព្រហ្មញ្ញសង្ខាតា ច សាណានិបិ ធារេតិ មសាណានិបិ ធារេតិ ឆវទុស្សានិបិ ធារេតិ បំសុកូលានិបិ ធារេតិ តិរិដានិបិ ធារេតិ អជិនិបិ ធារេតិ អជិនក្ខិបំបិ ធារេតិ កុសចីរំបិ ធារេតិ វាកចីរំបិ ធារេតិ ផលកចីរំបិ ធារេតិ កេសកម្ពលំបិ ធារេតិ វាលកម្ពលំបិ ធារេតិ ឧលូកបក្ខំបិ ធារេតិ កេសមស្សុលោចកោបិ ហោតិ កេសមស្សុលោចនានុយោគមនុយុត្តោ ឧព្ភដ្ឋកោបិ ហោតិ អាសនប្បដិក្ខិត្តោ ឧក្កុដិកោបិ ហោតិ ឧក្កុដិកប្បធានមនុយុត្តោ កណ្ដកបស្សយិកោបិ ហោតិ កណ្ដកបស្សយេ សេយ្យំ កប្បេតិ ផលកសេយ្យំបិ កប្បេតិ តណ្ឌិលសេយ្យំបិ កប្បេតិ ឯកបស្សយិកោបិ ហោតិ រជោជល្លធរោ អព្ភោកាសិកោ [ឱ. រជោដល្លធរេ អព្ភោកាសិកោបិ។] ហោតិ យថាសន្ថតិកោ វេកដិកោបិ ហោតិ វិកដភោជនានុយោគមនុយុត្តោ អាបានកោបិ ហោតិ អាបានកមនុយុត្តោ [ឱ.ម. អាបានកត្តមនុយុត្តោ។] សាយំ តតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតីតិ។

[៦៩] អចេលកោ ចេបិ កស្សប ហោតិ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ។បេ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឍមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ តស្ស វាយំ សីលសម្បទា ចិត្តសម្បទា បញ្ញាសម្បទា អភាវិតា ហោតិ អសច្ឆិកតា។ អថខោ សោ អារកា ច [១.២. ឱ.ម.វ។] សាមញ្ញា អារកា ច [២] ព្រហ្មញ្ញា។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឃំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាកភក្ខោ ចេបិ កស្សប ហោតិ សាមាកភក្ខោ។បេ។ វនមូលផលាហារោ យាបេតិ បវត្តផលភោជី។ តស្ស វាយំ [៣. ចាយំ។] សីលសម្បទា ចិត្តសម្បទា បញ្ញាសម្បទា អភាវិតា ហោតិ អសច្ឆិកតា។ អថខោ សោ អារកា ច សាមញ្ញា អារកា ច ព្រហ្មញ្ញា។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាណានិ ចេបិ កស្សប ធារេតិ មសាណានិបិ ធារេតិ។បេ។ សាយំ តតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ តស្ស វាយំ សីលសម្បទា ចិត្តសម្បទា បញ្ញាសម្បទា អភាវិតា ហោតិ អសច្ឆិកតា។ អថខោ សោ អារកា ច សាមញ្ញា អារកា ច ព្រហ្មញ្ញា។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបីតិ។

[៧០] ឯវំ វុត្តេ អចេលោ កស្សបោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ទុក្ករំ ភោ គោតម សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ។ បកតិ ខោ ឯសា កស្សប លោកស្មឹ ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ។ អចេលកោ ចេបិ កស្សប ហោតិ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ។បេ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឍមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា អភវិស្ស ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ សក្កា ច បនេតំ អភវិស្ស កាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ ហន្ទាហំ អចេលកោ ហោមិ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ។បេ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឍមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរាមីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច [១.២. ឱ.ម. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា ច [២] តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា ហោតិ ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាកភក្ខោ ចេបិ កស្សប ហោតិ សាមាកភក្ខោ។បេ។ វនមូលផលាហារោ យាបេតិ បវត្តផលភោជី។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា អភវិស្ស ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ សក្កា ច បនេតំ អភវិស្ស កាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ  ហន្ទាហំ សាកភក្ខោ ហោមិ សាមាកភក្ខោ វា។បេ។ វនមូលផលាហារោ យាបេមិ បវត្តផលភោជីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា ហោតិ ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាណានិ ចេបិ កស្សប ធារេតិ មសាណានិបិ ធារេតិ។បេ។ សាយំ តតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា អភវិស្ស ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ  ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ សក្កា ច បនេតំ អភវិស្ស កាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ  ហន្ទាហំ សាណានិបិ ធារេមិ មសាណានិបិ ធារេមិ។បេ។ សាយំ តតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរាមីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សាមញ្ញំ វា ហោតិ ព្រហ្មញ្ញំ វា ទុក្ករំ សុទុក្ករំ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ  ទុក្ករំ សាមញ្ញំ ទុក្ករំ ព្រហ្មញ្ញន្តិ។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបីតិ។

[៧១] ឯវំ វុត្តេ អចេលោ កស្សបោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ទុជ្ជានោ ភោ គោតម សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ។ បកតិ ខោ ឯសា កស្សប លោកស្មឹ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ។ អចេលកោ ចេបិ កស្សប ហោតិ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ។បេ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឈមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សមណោ វា អភវិស្ស ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ សក្កា ច បនេតំ [១. ឱ.ម. បនេសោ។] អភវិស្ស ញាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ អយំបិ [២. ឱ.ម. អបិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] អចេលោ មុត្តាចារោ ហត្ថាវលេខនោ។បេ។ ឥតិ ឯវរូបំ អឌ្ឈមាសិកំបិ បរិយាយភត្តភោជនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា តបោបក្កមេន សមណោ វា ហោតិ ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ។ យតោ ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាកភក្ខោ ចេបិ កស្សប ហោតិ សាមាកភក្ខោ។បេ។ វនមូលផលាហារោ យាបេតិ បវត្តផលភោជី។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សមណោ វា អភវិស្ស ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ សក្កា ច បនេសោ អភវិស្ស ញាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ អយំ សាកភក្ខោ វា ហោតិ សាមាកភក្ខោ។បេ។ វនមូលផលាហារោ យាបេតិ បវត្តផលភោជីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សមណោ វា ហោតិ ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ។ យតោ ច [១. ឱ. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបិ។ សាណានិ ចេបិ កស្សប ធារេតិ មសាណានិបិ ធារេតិ។បេ។ សាយំ តតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតិ។ ឥមាយ ច កស្សប មត្តាយ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សមណោ វា អភវិស្ស ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ នេតំ អភវិស្ស កល្លំ វចនាយ ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ សក្កា ច បនេសោ អភវិស្ស ញាតុំ គហបតិនា វា គហបតិបុត្តេន វា អន្តមសោ កុម្ភទាសិយាបិ អយំ សាណានិបិ ធារេតិ មសាណានិបិ ធារេតិ។បេ។ សាយំតតិយកំបិ ឧទកោរោហនានុយោគមនុយុត្តោ វិហរតីតិ។ យស្មា ច ខោ កស្សប អញ្ញត្រេវ ឥមាយ ច មត្តាយ អញ្ញត្រ ឥមិនា ច តបោបក្កមេន សមណោ វា ហោតិ ព្រាហ្មណោ វា ទុជ្ជានោ សុទុជ្ជានោ តស្មា ឯតំ កល្លំ វចនាយ  ទុជ្ជានោ សមណោ ទុជ្ជានោ ព្រាហ្មណោតិ។ យតោ ច ខោ កស្សប ភិក្ខុ អវេរំ អព្យាបជ្ឈំ មេត្តចិត្តំ ភាវេតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវញ្ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អយំ វុច្ចតិ កស្សប ភិក្ខុ សមណោ ឥតិបិ ព្រាហ្មណោ ឥតិបីតិ។

[៧២] ឯវំ វុត្តេ អចេលោ កស្សបោ ភគវន្តំ ឯតទវោច កតមា បន សា ភោ គោតម សីលសម្បទា កតមា ចិត្តសម្បទា កតមា បញ្ញាសម្បទាតិ។ ឥធ កស្សប តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ វិត្ថារេតព្វោ។ កថញ្ច កស្សប ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ ឥធ កស្សប ភិក្ខុ បាណាតិបាតំ បហាយ បាណាតិបាតា បដិវិរតោ ហោតិ និហិតទណ្ឌោ និហិតសត្ថោ លជ្ជី ទយាបន្នោ សព្វប្បាណភូតហិតានុកម្បី វិហរតិ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលសម្បទាយ។បេ។ សោ ឥមិនា អរិយេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ អជ្ឈត្តំ អនវជ្ជសុខំ បដិសំវេទេតិ ឯវំ កស្សប ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ អយំ ខោ សា កស្សប សីលសម្បទា។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឥទំបិស្ស ហោតិ ចិត្តសម្បទាយ អយំ ខោ កស្សប ចិត្តសម្បទា។បេ។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ ឥទំបិស្ស ហោតិ បញ្ញាសម្បទាយ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ ឥទំបិស្ស ហោតិ បញ្ញាសម្បទាយ អយំ ខោ កស្សប បញ្ញាសម្បទា។ ឥមាយ ច កស្សប សីលសម្បទាយ ចិត្តសម្បទាយ បញ្ញាសម្បទាយ អញ្ញា សីលសម្បទា ចិត្តសម្បទា បញ្ញាសម្បទា ឧត្តរិតរា វា បណីតតរា វា នត្ថិ។

[៧៣] សន្តិ កស្សប ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សីលវាទា តេ អនេកបរិយាយេន សីលវណ្ណំ [១. ឱ.ម. សីលស្ស វណ្ណំ។] ភាសន្តិ។ យាវតា កស្សប អរិយំ បរមំ សីលំ នាហំ តត្ថ អត្តនោ សមសមំ សមនុបស្សាមិ កុតោ ភិយ្យោ អថខោ អហមេវ តត្ថ ភិយ្យោ យទិទំ អធិសីលំ។ សន្តិ កស្សប ឯកេ សមណព្រាហ្មណា តបោជិគុច្ឆវាទា តេ អនេកបរិយាយេន តបោជិគុច្ឆាយ វណ្ណំ ភាសន្តិ។ យាវតា កស្សប អរិយា បរមា តបោជិគុច្ឆា នាហំ តត្ថ អត្តនោ សមសមំ សមនុបស្សាមិ កុតោ ភិយ្យោ អថខោ អហមេវ តត្ថ ភិយ្យោ យទិទំ អធិជេគុច្ឆំ។ សន្តិ កស្សប ឯកេ សមណព្រាហ្មណា បញ្ញាវាទា តេ អនេកបរិយាយេន បញ្ញាយ វណ្ណំ ភាសន្តិ។ យាវតា កស្សប អរិយា បរមា បញ្ញា នាហំ តត្ថ អត្តនោ សមសមំ សមនុបស្សាមិ កុតោ ភិយ្យោ អថខោ អហមេវ តត្ថ ភិយ្យោ យទិទំ អធិប្បញ្ញា។ សន្តិ កស្សប ឯកេ សមណព្រាហ្មណា វិមុត្តិវាទា តេ អនេកបរិយាយេន វិមុត្តិយា វណ្ណំ ភាសន្តិ។ យាវតា កស្សប អរិយា បរមា វិមុត្តិ នាហំ តត្ថ អត្តនោ សមសមំ សមនុបស្សាមិ កុតោ ភិយ្យោ អថខោ អហមេវ តត្ថ ភិយ្យោ យទិទំ អធិវិមុត្តិ។

[៧៤] ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ឯវំ វទេយ្យុំ សីហនាទំ ខោ សមណោ គោតមោ នទតិ តញ្ច ខោ សុញ្ញាគារេ នទតិ នោ ច បរិសាសូតិ។ តេ មា ហេវន្តិស្សុ វចនីយា។ សីហនាទញ្ច សមណោ គោតមោ នទតិ បរិសាសុ ច នទតិ នោ ច សុញ្ញាគារេ នទតីតិ ឯវមស្សុ កស្សប វចនីយា។ ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ឯវំ វទេយ្យុំ សីហនាទំ សមណោ គោតមោ នទតិ បរិសាសុ ច នទតិ នោ [ឱ. ន។] ច ខោ វិសារទោ នទតីតិ។ តេ មា ហេវន្តិស្សុ វចនីយា។ សីហនាទញ្ច សមណោ គោតមោ នទតិ បរិសាសុ ច នទតិ វិសារទោ ច នទតីតិ ឯវមស្សុ កស្សប វចនីយា។ ឋានំ ខោ បនេតំ កស្សប វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ឯវំ វទេយ្យុំ សីហនាទញ្ច សមណោ គោតមោ នទតិ បរិសាសុ ច នទតិ វិសារទោ ច នទតិ នោ ច ខោ នំ បញ្ហំ បុច្ឆន្តិ បញ្ហញ្ច នំ បុច្ឆន្តិ នោ ច ខោ នេសំ បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាករោតិ បញ្ហញ្ច នេសំ បុដ្ឋោ ព្យាករោតិ នោ ច ខោ បញ្ហស្ស ព្យាករណេន ចិត្តំ អារាធេតិ បញ្ហស្ស ច ព្យាករណេន ចិត្តំ អារាធេតិ នោ ច ខោ សោតព្វំ មញ្ញន្តិ សោតព្វញ្ចស្ស មញ្ញន្តិ នោ ច ខោ សុត្វា បសីទន្តិ សុត្វា ចស្ស បសីទន្តិ នោ ច ខោ បសន្នា បសន្នាការំ ករោន្តិ បសន្នា ច បសន្នាគារំ ករោន្តិ នោ ច ខោ តថត្តាយ បដិបជ្ជន្តិ តថត្តាយ ច បដិបជ្ជន្តិ នោ ច ខោ បដិបន្នា អារាធេន្តីតិ។ តេ មា ហេវន្តិស្សុ វចនីយា។ សីហនាទញ្ច សមណោ គោតមោ នទតិ បរិសាសុ ច នទតិ វិសារទោ ច នទតិ បញ្ហញ្ច នំ បុច្ឆន្តិ បញ្ហញ្ច នេសំ បុដ្ឋោ ព្យាករោតិ បញ្ហស្ស ច វេយ្យាករណេន ចិត្តំ អារាធេតិ សោតព្វញ្ចស្ស មញ្ញន្តិ សុត្វា ចស្ស បសីទន្តិ បសន្នា ច បសន្នាការំ ករោន្តិ តថត្តាយ [ឱ.ម. ចសទ្ទោ ឥធ ទិស្សតិ។] បដិបជ្ជន្តិ បដិបន្នា ច អារាធេន្តីតិ ឯវមស្សុ កស្សប វចនីយា។ ឯកមិទាហំ កស្សប សមយំ រាជគហេ វិហរាមិ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ។ តត្រ មំ អញ្ញតរោ តេ សព្រហ្មចារី [ឱ. តបសព្រហ្មចារី។ ម. តបព្រហ្មចារី។] និគ្រោធោ នាម បរិព្វាជកោ [ឱ.ម. បរិព្វាជកោតិ ន ទិស្សតិ។] អធិជេគុច្ឆេ បញ្ហំ បុច្ឆិ តស្សាហំ អធិជេគុច្ឆេ បញ្ហំ បុដ្ឋោ ព្យាកាសឹ ព្យាកតេ ច បន មេ អត្តមនោ អហោសិ បរំ វិយ មត្តាយាតិ។

[៧៥] កោ ហិ ភន្តេ ភគវតោ ធម្មំ សុត្វា ន អត្តមនោ អស្ស បរំ វិយ មត្តាយ អហំបិ ភន្តេ ភគវតោ ធម្មំ សុត្វា អត្តមនោ បរំ វិយ មត្តាយ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ  ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ ទេសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច លភេយ្យាហំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យំ ឧបសម្បទន្តិ។

[៧៦] យោ ខោ កស្សប អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ បព្វជ្ជំ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ សោ ចត្តារោ មាសេ បរិវសតិ ចតុន្នំ មាសានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តិ ឧបសម្បាទេន្តិ ភិក្ខុភាវាយ អបិច មេត្ថ បុគ្គលវេមត្តតា វិទិតាតិ។ សចេ ភន្តេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ បព្វជ្ជំ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ ចត្តារោ មាសេ បរិវសតិ ចតុន្នំ មាសានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តិ ឧបសម្បាទេន្តិ ភិក្ខុភាវាយ អហំ ចត្តារិ វស្សានិ បរិវសិស្សាមិ ចតុន្នំ វស្សានំ អច្ចយេន អារទ្ធចិត្តា ភិក្ខូ បព្វាជេន្តុ ឧបសម្បាទេន្តុ ភិក្ខុភាវាយាតិ។ អលត្ថ ខោ អចេលោ កស្សបោ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថ ឧបសម្បទំ។ អចិរូបសម្បន្នោ ខោ បនាយស្មា កស្សបោ ឯកោ វូបកដ្ឋោ អប្បមត្តោ អាតាបី បហិតត្តោ វិហរន្តោ នចិរស្សេវ  យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ  ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ  អព្ភញ្ញាសិ។ អញ្ញតរោ ខោ បនាយស្មា កស្សបោ អរហតំ អហោសីតិ។

មហាសីហនាទសុត្តំ អដ្ឋមំ និដ្ឋិតំ។

បោដ្ឋបាទសុត្តំ នវមំ

[៧៧] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្សារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ សមយប្បវាទកេ តិណ្ឌុកាចិរេ ឯកសាលិកេ មល្លិការាមេ [ឱ.ម. តិណ្ឌុកាចីរេ ឯកសាលកេ មល្លិកាយ អារាមេ។] បដិវសតិ មហតិយា បរិព្វាជកបរិសាយ សទ្ធឹ តឹសមត្តេហិ បរិព្វាជកសតេហិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សាវត្ថិយំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ អតិប្បគោ ខោ តាវ សាវត្ថិយំ បិណ្ឌាយ ចរិតុំ យន្នូនាហំ យេន សមយប្បវាទកោ តិណ្ឌុកាចិរោ ឯកសាលិកោ មល្លិការាមោ យេន បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ តេនុបសង្កមេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា យេន សមយប្បវាទកោ តិណ្ឌុកាចិរោ ឯកសាលិកោ មល្លិការាមោ តេនុបសង្កមិ។

[៧៨] តេន ខោ បន សមយេន បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ មហតិយា បរិព្វាជកបរិសាយ សទ្ធឹ និសិន្នោ ហោតិ ឧន្នាទិនិយា ឧច្ចាសទ្ទមហាសទ្ទាយ អនេកវិហិតំ តិរច្ឆានកថំ កថេន្តិយា សេយ្យថីទំ  រាជកថំ ចោរកថំ មហាមត្តកថំ សេនាកថំ ភយកថំ យុទ្ធកថំ អន្នកថំ បានកថំ វត្ថកថំ សយនកថំ មាលាកថំ គន្ធកថំ ញាតិកថំ យានកថំ គាមកថំ និគមកថំ នគរកថំ ជនបទកថំ ឥត្ថីកថំ បុរិសកថំ សូរកថំ វិសិខាកថំ កុម្ភដ្ឋានកថំ បុព្វប្បេតកថំ នានត្តកថំ លោកក្ខាយិកំ សមុទ្ទក្ខាយិកំ ឥតិភវាភវកថំ ឥតិ វា។ អទ្ទសា ខោ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន សកបរិសំ [ឱ. ទិស្វា សកំ បរិសំ។] សណ្ឋបេសិ  អប្បសទ្ទា ភោន្តោ ហោន្តុ មា ភោន្តោ សទ្ទមកត្ថ អយំ សមណោ គោតមោ អាគច្ឆតិ អប្បសទ្ទកាមោ ខោ បនាយស្មា សោ អប្បសទ្ទស្ស វណ្ណវាទី អប្បេវនាម អប្បសទ្ទំ បរិសំ វិទិត្វា ឧបសង្កមិតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ បរិព្វាជកា តុណ្ហី អហេសុំ។

[៧៩] អថខោ ភគវា យេន បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ តេនុបសង្កមិ។ អថខោ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯតុ ខោ ភន្តេ ភគវា ស្វាគតំ [ឱ. សាគតំ។] ភន្តេ ភគវតោ ចិរស្សំ ខោ ភន្តេ ភគវា ឥមំ បរិយាយមកាសិ យទិទំ ឥធាគមនាយ និសីទតុ ភន្តេ ភគវា ឥទមាសនំ បញ្ញត្តន្តិ។ និសីទិ ភគវា បញ្ញត្តេ អាសនេ។ បោដ្ឋបាទោបិ ខោ បរិព្វាជកោ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ បោដ្ឋបាទំ បរិព្វាជកំ ភគវា ឯតទវោច កាយ នោត្ថ [ឱ. នុត្ថ។] បោដ្ឋបាទ ឯតរហិ កថាយ សន្និសិន្នា កា ច បន វោ អន្តរាកថា វិប្បកតាតិ។

[៨០] ឯវំ វុត្តេ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ឯតទវោច តិដ្ឋតេសា ភន្តេ កថា យាយ មយំ ឯតរហិ កថាយ សន្និសិន្នា នេសា ភន្តេ កថា ភគវតោ ទុល្លភា ភវិស្សតិ បច្ឆាបិ សវនាយ បុរិមានិ ភន្តេ ទិវសានិ បុរិមតរានិ នានាតិត្ថិយានំ សមណព្រាហ្មណានំ កោតុហលសាលាយ [ឱ. កុតូហលសាលាយ។] សន្និសិន្នានំ សន្និបតិតានំ អភិសញ្ញានិរោធេ កថា [ម. អភិសញ្ញានិរោធកថា។] ឧទបាទិ កថំ នុ ខោ ភោ អភិសញ្ញានិរោធោ ហោតីតិ តត្រេកច្ចេ ឯវមាហំសុ អហេតូ អប្បច្ចយា បុរិសស្ស សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិបិ និរុជ្ឈតិបិ យស្មឹ សមយេ ឧប្បជ្ជតិ សញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតិ យស្មឹ សមយេ និរុជ្ឈតិ អសញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតីតិ ឥត្ថេកេ អភិសញ្ញានិរោធំ បញ្ញបេន្តិ តមញ្ញោ ឯវមាហ ន ខោ បន មេតំ [ឱ. ន ខោ នាមេតំ។] ភោ ឯវំ ភវិស្សតិ សញ្ញា ហិ ភោ បុរិសស្ស អត្តា សោ [ឱ.ម. សា។] ច ខោ ឧបេតិបិ អបេតិបិ យស្មឹ សមយេ ឧបេតិ សញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតិ យស្មឹ សមយេ អបេតិ អសញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតីតិ ឥត្ថេកេ អភិសញ្ញានិរោធំ បញ្ញបេន្តិ តមញ្ញោ ឯវមាហ ន ខោ បន មេតំ ភោ ឯវំ ភវិស្សតិ សន្តិ ហិ ភោ សមណព្រាហ្មណា មហិទ្ធិកា មហានុភាវា តេ ឥមស្ស បុរិសស្ស សញ្ញំ ឧបក្កឌ្ឍន្តិបិ អបក្កឌ្ឍន្តិបិ យស្មឹ សមយេ ឧបក្កឌ្ឍន្តិ សញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតិ យស្មឹ សមយេ អបក្កឌ្ឍន្តិ អសញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតីតិ ឥត្ថេកេ អភិសញ្ញានិរោធំ បញ្ញបេន្តិ តមញ្ញោ ឯវមាហ ន ខោ បន មេតំ ភោ ឯវំ ភវិស្សតិ សន្តិ ហិ ភោ ទេវា មហិទ្ធិកា មហានុភាវា តេ ឥមស្ស បុរិសស្ស សញ្ញំ ឧបក្កឌ្ឍន្តិបិ អបក្កឌ្ឍន្តិបិ យស្មឹ សមយេ ឧបក្កឌ្ឍន្តិ សញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតិ យស្មឹ សមយេ អបក្កឌ្ឍន្តិ អសញ្ញី តស្មឹ សមយេ ហោតីតិ ឥត្ថេកេ អភិសញ្ញានិរោធំ បញ្ញបេន្តិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ភគវន្តំយេវ អារព្ភ សតិ ឧទបាទិ អហោ នូន ភគវា អហោ នូន សុគតោ យោ ឥមេសំ ធម្មានំ សុកុសលោតិ ភគវា ភន្តេ កុសលោ [ឱ. ភគវា ភន្តេ កុសលោតិ ន ទិស្សន្តិ។] ភគវា បកតញ្ញូ អភិសញ្ញានិរោធស្ស។ កថន្នុ ខោ ភន្តេ អភិសញ្ញានិរោធោ ហោតីតិ។

[៨១] តត្រ បោដ្ឋបាទ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ អហេតូ អប្បច្ចយា បុរិសស្ស សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិបិ និរុជ្ឈតិបីតិ អាទិតោ វ តេសំ អបរទ្ធំ [ឱ.ម. អាតិសោ វ តេសំ អបរទ្ធំ។]។ តំ កិស្ស ហេតុ។ សហេតូ ហិ បោដ្ឋបាទ សប្បច្ចយា បុរិសស្ស សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិបិ និរុជ្ឈតិបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិបិ កា ច សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។ ឥធ បោដ្ឋបាទ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។ ឯវំ ខោ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ តស្សិមេ បញ្ចនីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតោ បាមោជ្ជំ ជាយតិ បមុទិតស្ស បីតិ ជាយតិ បីតិមនស្ស កាយោ បស្សម្ភតិ បស្សទ្ធកាយោ សុខំ វេទយតិ [ឱ.ម. វេទេតិ។] សុខិនោ ចិត្តំ សមាធិយតិ។ សោ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា កាមសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ វិវេកជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ វិវេកជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨២] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា វិវេកជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ សមាធិជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ  សមាធិជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៣] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ បីតិយា ច វិរាគា ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ សតោ ច សម្បជានោ សុខញ្ច កាយេន បដិសំវេទេតិ យំ តំ អរិយា អាចិក្ខន្តិ ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារីតិ តតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា សមាធិជប្បីតិសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ ឧបេក្ខាសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឧបេក្ខាសុខសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៤] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេ វ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា [អដ្ឋង្គមាតិបិ ឯវំ សព្វត្ថ។] អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា ឧបេក្ខាសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ អទុក្ខមសុខសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ អទុក្ខមសុខសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៥] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ សព្វសោ រូបសញ្ញានំ សមតិក្កមា បដិឃសញ្ញានំ អត្ថង្គមា នានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា អនន្តោ អាកាសោតិ អាកាសានញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា រូបសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ អាកាសានញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ អាកាសានញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៦] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ សព្វសោ អាកាសានញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម អនន្តំ វិញ្ញាណន្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា អាកាសានញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៧] បុន ចបរំ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ តស្ស យា បុរិមា វិញ្ញាណញ្ចាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញា សា និរុជ្ឈតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញា តស្មឹ សមយេ ហោតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសុខុមសច្ចសញ្ញីយេវ តស្មឹ សមយេ ហោតិ ឯវំបិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ សិក្ខា ឯកា សញ្ញា និរុជ្ឈតិ អយំបិ សិក្ខាតិ ភគវា អវោច។

[៨៨] យថា ខោ [ឱ.ម. យតោ ខោ។] បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ ឥធ សកសញ្ញី ហោតិ សោ តតោ អមុត្រ តតោ អមុត្រ អនុបុព្វេន សញ្ញគ្គំ ផុសតិ តស្ស សញ្ញគ្គេ ឋិតស្ស ឯវំ ហោតិ ចេតយមានស្ស មេ បាបិយោ អចេតយមានស្ស មេ សេយ្យោ អហញ្ចេវ ខោ បន ចេតេយ្យំ អភិសង្ខរេយ្យំ ឥមា ច មេ សញ្ញា និរុជ្ឈេយ្យុំ អញ្ញា ច ឱឡារិកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជេយ្យុំ យន្នូនាហំ ន ចេវ ចេតេយ្យំ ន ច អភិសង្ខរេយ្យន្តិ [ឱ.ម. ន ចេតេយ្យ ន អភិសង្ខរេយ្យន្តិ។]។ សោ ន ចេវ ចេតេតិ ន ច អភិសង្ខរោតិ តស្ស អចេតយតោ អនភិសង្ខរោតោ តា ចេវ សញ្ញា និរុជ្ឈន្តិ អញ្ញា ច ឱឡារិកា សញ្ញា ន ឧប្បជ្ជន្តិ សោ និរោធំ ផុសតិ។ ឯវំ ខោ បោដ្ឋបាទ អនុបុព្វាភិសញ្ញានិរោធសម្បជានសមាបត្តិ ហោតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ អបិ នុ ខោ តេ ឥតោ បុព្វេ ឯវរូបា អនុបុព្វាភិសញ្ញានិរោធសម្បជានសមាបត្តិ សុតបុព្វាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ ឯវំ ខោ អហំ ភន្តេ ភគវតា ធម្មំ ទេសិតំ អាជានាមីតិ [ឱ.ម. ភគវតោ ភាសិតំ អាជានាមិ។]។ យតោ ខោ បោដ្ឋបាទ ភិក្ខុ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ ឥធាតិ ទិស្សតិ។] សកសញ្ញី ហោតិ សោ តតោ អមុត្រ តតោ អមុត្រ អនុបុព្វេន សញ្ញគ្គំ ផុសតិ តស្ស សញ្ញគ្គេ ឋិតស្ស ឯវំ ហោតិ ចេតយមានស្ស មេ បាបិយោ អចេតយមានស្ស មេ សេយ្យោ អហញ្ចេវ ខោ បន ចេតេយ្យំ អភិសង្ខរេយ្យំ ឥមា ច មេ សញ្ញា និរុជ្ឈេយ្យុំ អញ្ញា ច ឱឡារិកា សញ្ញា ឧប្បជ្ជេយ្យុំ យន្នូនាហំ ន ចេវ ចេតេយ្យំ ន ច អភិសង្ខរេយ្យន្តិ។ សោ ន ចេវ ចេតេតិ ន ច អភិសង្ខរោតិ តស្ស អចេតយតោ អនភិសង្ខរោតោ តា ចេវ សញ្ញា និរុជ្ឈន្តិ អញ្ញា ច ឱឡារិកា សញ្ញា ន ឧប្បជ្ជន្តិ សោ និរោធំ ផុសតិ។ ឯវំ ខោ បោដ្ឋបាទ អនុបុព្វាភិសញ្ញានិរោធសម្បជានសមាបត្តិ ហោតីតិ។

[៨៩] ឯវំ [ឱ.ម. ឯវំ ខោ។] បោដ្ឋបាទាតិ។ ឯកញ្ចេវ [ឱ. ឯកំយេវ។ ម. ឯកញ្ញេវ។] នុ ខោ ភន្តេ ភគវា សញ្ញគ្គំ បញ្ញបេតិ ឧទាហុ បុថូបិ សញ្ញគ្គេ បញ្ញបេតីតិ។ ឯកំបិ ខោ បោដ្ឋបាទ អហំ [ឱ.ម. អហំ បោដ្ឋបាទ។] សញ្ញគ្គំ បញ្ញបេមិ បុថូបិ សញ្ញគ្គេ បញ្ញបេមីតិ។ យថា កថំ បន ភន្តេ ភគវា ឯកំបិ សញ្ញគ្គំ បញ្ញបេតិ បុថូបិ សញ្ញគ្គេ បញ្ញបេតីតិ។ យថា យថា ខោ បោដ្ឋបាទ និរោធំ ផុសតិ តថា តថា អហំ សញ្ញគ្គំ បញ្ញបេមិ ឯវំ ខោ អហំ បោដ្ឋបាទ ឯកំបិ សញ្ញគ្គំ បញ្ញបេមិ បុថូបិ សញ្ញគ្គេ បញ្ញបេមីតិ។

[៩០] សញ្ញា នុ ខោ ភន្តេ បឋមំ ឧប្បជ្ជតិ បច្ឆា ញាណំ ឧទាហុ ញាណំ បឋមំ [ឱ. បឋមំ ញាណំ។] ឧប្បជ្ជតិ បច្ឆា សញ្ញា ឧទាហុ សញ្ញា ច ញាណំ ច អបុព្វំ អចរិមំ ឧប្បជ្ជន្តីតិ។ សញ្ញា ខោ បោដ្ឋបាទ បឋមំ ឧប្បជ្ជតិ បច្ឆា ញាណំ សញ្ញុប្បាទា ច បន ញាណុប្បាទោ ហោតិ សោ ឯវំ បជានាតិ ឥទប្បច្ចយា កិរ មេ ញាណំ ឧទបាទីតិ។ ឥមិនា ច ខោ ឯតំ [ឱ. ឥមិនាបេតិ។ ម. ឥមិនា ខោ ឯតំ។] បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ  យថា សញ្ញា បឋមំ ឧប្បជ្ជតិ បច្ឆា ញាណំ សញ្ញុប្បាទា ច បន ញាណុប្បាទោ ហោតីតិ។

[៩១] សញ្ញា នុ ខោ ភន្តេ បុរិសស្ស អត្តា ឧទាហុ អញ្ញា សញ្ញា អញ្ញោ អត្តាតិ។ កំ បន ត្វំ បោដ្ឋបាទ អត្តានំ បច្ចេសីតិ។ ឱឡារិកំ ខោ អហំ ភន្តេ អត្តានំ បច្ចេមិ រូបឹ ចាតុម្មហាភូតិកំ កវលីការាហារភក្ខន្តិ [ឱ. កពលីការាហារភក្ខន្តិ។ ម. កពលិការភក្ខន្តិ។]។ ឱឡារិកោ ច ហិ តេ បោដ្ឋបាទ អត្តា អភវិស្ស រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ កវលីការាហារភក្ខោ។ ឯវំ សន្តំ ខោ តេ បោដ្ឋបាទ អញ្ញា ច [ឱ.ម. វ] សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តទិមិនាបេតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តិដ្ឋតេវ អយំ បោដ្ឋបាទ ឱឡារិកោ អត្តា រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ កវលីការាហារភក្ខោ អថ ឥមស្ស បុរិសស្ស អញ្ញា វ សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ អញ្ញា វ សញ្ញា និរុជ្ឈតិ ឥមិនា ខោ ឯតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តាតិ។

[៩២] មនោមយំ ខោ អហំ ភន្តេ អត្តានំ បច្ចេមិ សព្វង្គប្បច្ចង្គឹ អហីនិន្ទ្រិយន្តិ។ មនោមយោ ច ហិ តេ បោដ្ឋបាទ អត្តា អភវិស្ស សព្វង្គប្បច្ចង្គី អហីនិន្ទ្រិយោ។ ឯវំ សន្តំបិ ខោ តេ បោដ្ឋបាទ អញ្ញា ច សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តទិមិនាបេតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តិដ្ឋតេវ អយំ បោដ្ឋបាទ មនោមយោ អត្តា សព្វង្គប្បច្ចង្គី អហីនិន្ទ្រិយោ អថ ឥមស្ស បុរិសស្ស អញ្ញា វ សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ អញ្ញា វ សញ្ញា និរុជ្ឈតិ។ ឥមិនាបិ ខោ ឯតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តាតិ។

[៩៣] អរូបឹ ខោ អហំ ភន្តេ អត្តានំ បច្ចេមិ សញ្ញាមយន្តិ។ អរូបី ច ហិ តេ បោដ្ឋបាទ អត្តា អភវិស្ស សញ្ញាមយោ។ ឯវំ សន្តំបិ ខោ តេ បោដ្ឋបាទ អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តទិមិនាបេតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តា។ តិដ្ឋតេវ អយំ បោដ្ឋបាទ អរូបី អត្តា សញ្ញាមយោ អថ ឥមស្ស បុរិសស្ស អញ្ញា វ សញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ អញ្ញា វ សញ្ញា និរុជ្ឈតិ។ ឥមិនាបិ ខោ ឯតំ បោដ្ឋបាទ បរិយាយេន វេទិតព្វំ យថា អញ្ញា វ សញ្ញា ភវិស្សតិ អញ្ញោ អត្តាតិ។

[៩៤] សក្កា ច បនេតំ [ឱ.ម. សក្កា បនេនំ។] ភន្តេ មយា ញាតុំ សញ្ញា បុរិសស្ស អត្តាតិ វា អញ្ញា ច [២.៣ ឱ. ចសទ្ទទ្វយំ ន ទិស្សតិ។] សញ្ញា អញ្ញោ ច [៣] អត្តាតិ វាតិ។ ទុជ្ជានំ ខោ ឯតំ បោដ្ឋបាទ តយា អញ្ញទិដ្ឋិកេន អញ្ញក្ខន្តិកេន អញ្ញរុចិកេន អញ្ញត្ថអាយោគេន អញ្ញត្ថាចរិយកេន [ឱ.ម. អញ្ញត្រាយោគេន អញ្ញត្រាចរិយកេន។] សញ្ញា បុរិសស្ស អត្តាតិ វា អញ្ញា ច សញ្ញា អញ្ញោ ច អត្តាតិ វាតិ។ សចេ តំ ភន្តេ មយា ទុជ្ជានំ អញ្ញទិដ្ឋិកេន អញ្ញក្ខន្តិកេន អញ្ញរុចិកេន អញ្ញត្ថអាយោគេន អញ្ញត្ថាចរិយកេន សញ្ញា បុរិសស្ស អត្តាតិ វា អញ្ញា ច សញ្ញា អញ្ញោ ច អត្តាតិ វា កឹ បន ភន្តេ សស្សតោ លោកោ ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ ឯតំបិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អព្យាកតំ សស្សតោ លោកោ [ឱ. អវ្យាកតំ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា សស្សតោ លោកោ។ ម. អព្យាកតំ ខោ ឯតំ បោដ្ឋបាទ មយា សស្សតោ លោកោ។] ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ អសស្សតោ លោកោ ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ ឯតំបិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អព្យាកតំ  អសស្សតោ លោកោ ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ កឹ បន ភន្តេ អន្តវា លោកោ។បេ។ អនន្តវា លោកោ។ តំ ជីវំ តំ សរីរំ។ អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរំ។ ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ ហោតិ ច ន ច ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ ឯតំបិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អព្យាកតំ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ឥទមេវ សច្ចំ មោឃមញ្ញន្តិ។ កស្មា បនេតំ ភន្តេ ភគវតា អព្យាកតន្តិ។ ន ហេតំ បោដ្ឋបាទ អត្ថសញ្ហិតំ ន ធម្មសញ្ហិតំ ន អាទិព្រហ្មចរិយកំ ន និព្វិទាយ ន វិរាគាយ ន និរោធាយ ន ឧបសមាយ ន អភិញ្ញាយ ន សម្ពោធាយ ន និព្វានាយ សំវត្តតិ តស្មា តំ មយា អព្យាកតន្តិ។

[៩៥] កឹ បន ភន្តេ ភគវតា ព្យាកតន្តិ។ ឥទំ ទុក្ខន្តិ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បោដ្ឋបាទ មយា ព្យាកតំ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ព្យាកតំ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ព្យាកតំ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ព្យាកតន្តិ។ កស្មា បនេតំ ភន្តេ ភគវតា ព្យាកតន្តិ។ ឯតំ ហិ [ឱ. ហិ ខោ។] បោដ្ឋបាទ អត្ថសញ្ហិតំ ឯតំ ធម្មសញ្ហិតំ ឯតំ អាទិព្រហ្មចរិយកំ និព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ តស្មា ហេតំ [ឱ. តំ។ ម. ឯតំ។] មយា ព្យាកតន្តិ។ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគត យស្សទានិ ភន្តេ ភគវា កាលំ មញ្ញតីតិ។ អថខោ ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[៩៦] អថខោ តេ បរិព្វាជកា អចិរប្បក្កន្តស្ស ភគវតោ បោដ្ឋបាទំ បរិព្វាជកំ សមន្តតោ វាចាយ សន្និបតោទកេន សញ្ជម្ភរិមកំសុ [ឱ. សញ្ជម្ភរិយំ អកំសុ។] ឯវមេវ បនាយំ ភវំ បោដ្ឋបាទោ យញ្ញទេវ [ឱ. យំ យទេវ។] សមណោ គោតមោ ភាសតិ តន្តទេវស្ស [ឱ.ម. តំ តទេវស្ស។] អព្ភនុមោទតិ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគតាតិ ន ខោ បន មយំ កិញ្ចិ សមណស្ស គោតមស្ស ឯកំសិកំ ធម្មំ ទេសិតំ អាជានាម សស្សតោ លោកោតិ វា អសស្សតោ លោកោតិ វា។បេ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ វាតិ។

[៩៧] ឯវំ វុត្តេ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ តេ បរិព្វាជកេ ឯតទវោច  អហំបិ ខោ ភោ ន កិញ្ចិ សមណស្ស គោតមស្ស ឯកំសិកំ ធម្មំ ទេសិតំ អាជានាមិ សស្សតោ លោកោតិ វា។បេ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ វា អបិច សមណោ គោតមោ ភូតំ តច្ឆំ តថំ បដិបទំ បញ្ញបេតិ ធម្មដ្ឋិតតំ ធម្មនិយាមតំ [ឱ. ធម្មដ្ឋិតំ​ ធម្មនិយាមតំ] ភូតំ ខោ បន តច្ឆំ តថំ បដិបទំ បញ្ញបេន្តស្ស ធម្មដ្ឋិតតំ ធម្មនិយាមតំ កថំ ហិ នាម មាទិសោ វិញ្ញូ បុរិសោ [ឱ.ម. បុរិសោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] សមណស្ស គោតមស្ស សុភាសិតំ សុភាសិតតោ ន អព្ភនុមោទេយ្យាតិ។

[៩៨] អថខោ ទ្វីហតីហស្ស អច្ចយេន ចិត្តោ ច ហត្ថិសារីបុត្តោ បោដ្ឋបាទោ ច បរិព្វាជកោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ចិត្តោ ហត្ថិសារីបុត្តោ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ បោដ្ឋបាទោ បន បរិព្វាជកោ ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តំ ឯតទវោច តទា មំ ភន្តេ តេ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] បរិព្វាជកា អចិរប្បក្កន្តស្ស ភគវតោ សមន្តតោ វាចាយ សន្និបតោទកេន សញ្ជម្ភរិមកំសុ ឯវមេវ បនាយំ ភវំ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ យញ្ញទេវ សមណោ គោតមោ ភាសតិ តន្តទេវស្ស អព្ភនុមោទតិ ឯវមេតំ ភគវា ឯវមេតំ សុគតាតិ ន ខោ បន មយំ កិញ្ចិ សមណស្ស គោតមស្ស ឯកំសិកំ ធម្មំ ទេសិតំ អាជានាម សស្សតោ លោកោតិ វា អសស្សតោ លោកោតិ វា។បេ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ វាតិ ឯវំ វុត្តាហំ ភន្តេ តេ បរិព្វាជកេ ឯតទវោចំ អហំបិ ខោ ភោ ន កិញ្ចិ សមណស្ស គោតមស្ស ឯកំសិកំ ធម្មំ ទេសិតំ អាជានាមិ សស្សតោ លោកោតិ វា។បេ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ វា អបិច សមណោ គោតមោ ភូតំ តច្ឆំ តថំ បដិបទំ បញ្ញបេតិ ធម្មដ្ឋិតតំ ធម្មនិយាមតំ ភូតំ ខោ បន តច្ឆំ តថំ បដិបទំ បញ្ញបេន្តស្ស ធម្មដ្ឋិតតំ ធម្មនិយាមតំ កថំ ហិ នាម មាទិសោ វិញ្ញូ បុរិសោ សមណស្ស គោតមស្ស សុភាសិតំ សុភាសិតតោ ន អនុមោទេយ្យាតិ។

[៩៩] សព្វេហេវ ខោ [ឱ.ម. សព្វេវ ខោ។] ឯតេ បោដ្ឋបាទ បរិព្វាជកា អន្ធា អចក្ខុកា ត្វញ្ញេវវ [ឱ.ម. ត្វំយេវ។] នេសំ ឯកោ ចក្ខុមា។ ឯកំសិកាបិ ហិ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បោដ្ឋបាទ មយា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ អនេកំសិកាបិ ហិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ កតមេ ច បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ សស្សតោ លោកោតិ ខោ [ឱ. វា។ ម. វា ខោ។] បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។បេ។ អសស្សតោ លោកោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អន្តវា លោកោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អនន្តវា លោកោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ តំ ជីវំ សរីរន្តិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អញ្ញំ ជីវំ អញ្ញំ សរីរន្តិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសោកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា។បេ។ ន ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា។បេ។ ហោតិ ច ន ច ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា។បេ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរំ មរណាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ កស្មា ចេតេ [ឱ.ម. ច តេ។] បោដ្ឋបាទ មយា អនេកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ ន ហេតេ បោដ្ឋបាទ អត្ថសញ្ហិតា ន ធម្មសញ្ហិតា ន អាទិព្រហ្មចរិយកា ន និព្វិទាយ ន វិរាគាយ ន និរោធាយ ន ឧបសមាយ ន អភិញ្ញាយ ន សម្ពោធាយ ន និព្វានាយ សំវត្តន្តិ តស្មា ឯតេ [ឱ.ម. តេ។] មយា អនេកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។

[១០០] កតមេ ច [ឱ.ម. ច តេ។] បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ ឥទំ ទុក្ខន្តិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ ខោ បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកោ ធម្មោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ។ កស្មា ចេតេ បោដ្ឋបាទ មយា ឯកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។ ឯតេ បោដ្ឋបាទ មយា [ឱ.ម. មយាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] អត្ថសញ្ហិតា ឯតេ ធម្មសញ្ហិតា ឯតេ អាទិព្រហ្មចរិយកា ឯតេ និព្វិទាយ វិរាគាយ និរោធាយ ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តន្តិ តស្មា ឯតេ មយា ឯកំសិកា ធម្មា ទេសិតា បញ្ញត្តា។

[១០១] សន្តិ ខោ បោដ្ឋបាទ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរម្មរណាតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ  ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរម្មរណាតិ។ តេ ចេ មេ ឯវំ បុដ្ឋា អាមាតិ បដិជានន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន [ឱ.ម. អបិ បន។] តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកន្តសុខំ លោកំ ជានំ បស្សំ វិហរថាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកំ វា រត្តឹ ឯកំ វា ទិវសំ ឧបឌ្ឍំ វា រត្តឹ ឧបឌ្ឍំ វា ទិវសំ ឯកន្តសុខឹ អត្តានំ សម្បជានថាតិ [ឱ. សញ្ជានាថាតិ។ ម. សម្បជានាថាតិ។]។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ជានាថ អយំ មគ្គោ អយំ បដិបទា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ យា តា ទេវតា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នា តាសំ ភាសមានានំ សទ្ទំ សុណាថ  សុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឧជុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយ មយំបិ ហិ មារិសា ឯវំបដិបន្នា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ [ឱ. អប្បាដិហីរកតិ។ ម. អប្បាដិហីរកតំ។] ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។

[១០២] សេយ្យថាបិ បោដ្ឋបាទ [ឱ. បោដ្ឋបាទាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] បុរិសោ ឯវំ វទេយ្យ អហំ យា ឥមស្មឹ ជនបទេ ជនបទកល្យាណី តំ ឥច្ឆាមិ តំ កាមេមីតិ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ជនបទកល្យាណឹ ឥច្ឆសិ កាមេសិ ជានាសិ តំ ជនបទកល្យាណឹ ខត្តិយឹ វា ព្រាហ្មណឹ វា វេស្សឹ វា សុទ្ទឹ វាតិ [ឱ. ខត្តឹ វា ព្រាហ្មណី វា វេស្សី វា សុទ្ទី វាតិ។ ម. ខត្តិយី វា។ល។ សុទ្ទី វាតិ។]។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ជនបទកល្យាណឹ ឥច្ឆសិ កាមេសិ ជានាសិ តំ ជនបទកល្យាណឹ ឯវំនាមា វា ឯវំគោត្តា វា ទីឃា វា រស្សា វា មជ្ឈិមា វា កណ្ហា [ឱ.ម. កាឡី។] វា សាមា វា មង្គុរច្ឆវី វាតិ អសុកស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា នគរេ វាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តំ ត្វំ ឥច្ឆសិ កាមេសីតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ អាមាតិ [ឱ. អាមោតិ។] វទេយ្យ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ ឯវមេវ ខោ បោដ្ឋបាទ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរម្មរណាតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរម្មរណាតិ។ តេ ចេ មេ ឯវំ បុដ្ឋា អាមាតិ បដិជានន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកន្តសុខំ លោកំ ជានំ បស្សំ វិហរថាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកំ វា រត្តឹ ឯកំ វា ទិវសំ ឧបឌ្ឍំ វា រត្តឹ ឧបឌ្ឍំ វា ទិវសំ ឯកន្តសុខឹ អត្តានំ សម្បជានថាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ជានាថ អយំ មគ្គោ អយំ បដិបទា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ យា តា ទេវតា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នា តាសំ ភាសមានានំ សទ្ទំ សុណាថ សុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឧជុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយ មយំបិ ហិ មារិសា ឯវំបដិបន្នា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ។  តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។

[១០៣] សេយ្យថាបិ បោដ្ឋបាទ បុរិសោ ចាតុម្មហាបថេ និស្សេណឹ ករេយ្យ បាសាទស្ស អារោហនាយ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យស្ស ត្វំ បាសាទស្ស អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោសិ ជានាសិ តំ បាសាទំ បុរត្ថិមាយ វា ទិសាយ ទក្ខិណាយ វា ទិសាយ បច្ឆិមាយ វា ទិសាយ ឧត្តរាយ វា ទិសាយ ឧច្ចោ វា នីចោ វា មជ្ឈោ វាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តស្ស ត្វំ បាសាទស្ស អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោសីតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ អាមាតិ វទេយ្យ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ ឯវមេវ ខោ បោដ្ឋបាទ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណាតិ ត្យាហំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទាមិ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯវំវាទិនោ ឯវំទិដ្ឋិនោ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណាតិ។ តេ ចេ មេ ឯវំ បុដ្ឋា អាមាតិ បដិជានន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកន្តសុខំ លោកំ ជានំ បស្សំ វិហរថាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឯកំ វា រត្តឹ ឯកំ វា ទិវសំ ឧបឌ្ឍំ វា រត្តឹ ឧបឌ្ឍំ វា ទិវសំ ឯកន្តសុខឹ អត្តានំ សម្បជានថាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ជានាថ អយំ មគ្គោ អយំ បដិបទា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ ត្យាហំ ឯវំ វទាមិ អបិច បន តុម្ហេ អាយស្មន្តោ យា តា ទេវតា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នា តាសំ ភាសមានានំ សទ្ទំ សុណាថ សុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឧជុប្បដិបន្នត្ថ មារិសា ឯកន្តសុខស្ស លោកស្ស សច្ឆិកិរិយាយ មយំបិ ហិ មារិសា ឯវំ បដិបន្នា ឯកន្តសុខំ លោកំ ឧបបន្នាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋា នោតិ វទន្តិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តេសំ សមណព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។

[១០៤] តយោ ខោ មេ បោដ្ឋបាទ អត្តប្បដិលាភា ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ។ កតមោ ច បោដ្ឋបាទ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ។ រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ កវលីការភក្ខោ [ឱ.កពលីការាហារភក្ខោ។ ម. កពលីការភក្ខោ។] អយំ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ។ កតមោ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ។ រូបី មនោមយោ សព្វង្គប្បច្ចង្គី អហីនិន្ទ្រិយោ អយំ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ។ កតមោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ។ អរូបី សញ្ញាមយោ អយំ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ។

[១០៥] ឱឡារិកស្សបិ ខោ អហំ បោដ្ឋបាទ អត្តប្បដិលាភស្ស បហានាយ ធម្មំ ទេសេមិ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ សិយា ខោ បន តេ បោដ្ឋបាទ ឯវមស្ស សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សតិ ទុក្ខោ ច [ឱ.ម. ច ខោ។] វិហារោតិ។ ន ខោ បនេតំ បោដ្ឋបាទ ឯវំ ទដ្ឋព្វំ។ សង្កិលេសិកា ចេវ ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ច ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សតិ បាមោជ្ជញ្ចេវ ភវិស្សតិ បីតិ ច បស្សទ្ធិ ច សតិ ច សម្បជញ្ញញ្ច សុខោ ច វិហារោ។

[១០៦] មនោមយស្សបិ ខោ អហំ បោដ្ឋបាទ អត្តប្បដិលាភស្ស បហានាយ ធម្មំ ទេសេមិ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ សិយា ខោ បន តេ បោដ្ឋបាទ ឯវមស្ស សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សតិ ទុក្ខោ ច វិហារោតិ។ ន ខោ បនេតំ បោដ្ឋបាទ ឯវំ ទដ្ឋព្វំ។ សង្កិលេសិកា ចេវ ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ច ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ (បេយ្យាលោ) បាមោជ្ជញ្ចេវ ភវិស្សតិ បីតិ ច បស្សទ្ធិ ច សតិ ច សម្បជញ្ញញ្ច សុខោ ច វិហារោ។

[១០៧] អរូបស្សបិ ខោ អហំ បោដ្ឋបាទ អត្តប្បដិលាភស្ស បហានាយ ធម្មំ ទេសេមិ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ (បេយ្យាលោ) បាមោជ្ជញ្ជេវ ភវិស្សតិ បីតិ ច បស្សទ្ធិ ច សតិ ច សម្បជញ្ញញ្ច សុខោ ច វិហារោ។

[១០៨] បរេ ចេ បោដ្ឋបាទ អម្ហេ ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ កតមោ បន សោ អាវុសោ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ យស្ស តុម្ហេ បហានាយ ធម្មំ ទេសេថ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ តេសំ មយំ ឯវំ បុដ្ឋា ឯវំ ព្យាករេយ្យាម អយំ វា សោ អាវុសោ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ យស្ស មយំ បហានាយ ធម្មំ ទេសេម យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។

[១០៩] បរេ ចេ បោដ្ឋបាទ អម្ហេ ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ កតមោ បន សោ អាវុសោ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ។ (សោយេវ បេយ្យាលោ)។ កតមោ បន សោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ យស្ស តុម្ហេ បហានាយ ធម្មំ ទេសេថ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ។បេ។ ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ សប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ សប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។

[១១០] សេយ្យថាបិ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បោដ្ឋបាទ បុរិសោ និស្សេណឹ ករេយ្យ បាសាទស្ស អារោហនាយ តស្សេវ បាសាទស្ស ហេដ្ឋា តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ  អម្ភោ បុរិស យស្ស ត្វំ បាសាទស្ស អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោសិ ជានាសិ តំ បាសាទំ បុរត្ថិមាយ វា ទិសាយ ទក្ខិណាយ វា ទិសាយ បច្ឆិមាយ វា ទិសាយ ឧត្តរាយ វា ទិសាយ ឧច្ចោ វា នីចោ វា មជ្ឈោ វាតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយំ វា សោ អាវុសោ បាសាទោ យស្សាហំ អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោមិ តស្សេវ បាសាទស្ស ហេដ្ឋាតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស សប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស សប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ ឯវមេវ ខោ បោដ្ឋបាទ បរេ ចេ អម្ហេ ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ  កតមោ បន សោ អាវុសោ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ។បេ។ កតមោ បន សោ អាវុសោ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ។ កតមោ បន សោ អាវុសោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ យស្ស តុម្ហេ បហានាយ ធម្មំ ទេសេថ យថាបដិបន្នានំ វោ សង្កិលេសិកា ធម្មា បហីយិស្សន្តិ វោទានិយា ធម្មា អភិវឌ្ឍិស្សន្តិ បញ្ញាបារិបូរឹ វេបុល្លត្តញ្ច ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ តេសំ មយំ ឯវំ បុដ្ឋា ឯវំ ព្យាករេយ្យាម អយំ វា សោ អាវុសោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ យស្ស មយំ បហានាយ។បេ។ តំ កឹ មញ្ញសិ បោដ្ឋបាទ ននុ ឯវំ សន្តេ សប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ សប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។

[១១១] ឯវំ វុត្តេ ចិត្តោ ហត្ថិសារីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច យស្មឹ ភន្តេ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃស្ស តស្មឹ សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ ឱឡារិកោបស្ស [ឱ. ឱឡារិកោ អស្ស។ ម. ឱឡារិកោ វាស្ស។] អត្តប្បដិលាភោ តស្មឹ សមយេ សច្ចោ ហោតិ យស្មឹ ភន្តេ សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃស្ស តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃោ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មនោមយោ [ឱ. មនោមយោ អស្ស។] អត្តប្បដិលាភោ តស្មឹ សមយេ សច្ចោ ហោតិ យស្មឹ ភន្តេ សមយេ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃស្ស តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ មោឃោ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ តស្មឹ សមយេ សច្ចោ ហោតីតិ។ យស្មឹ ចិត្ត សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច [ឱ.ម. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] អរូបោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ យស្មឹ ចិត្ត សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច អរូបោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ យស្មឹ ចិត្ត សមយេ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។

[១១២] សចេ តំ ចិត្ត ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ  អហោសិ ត្វំ អតីតមទ្ធានំ ន ត្វំ ន អហោសិ ភវិស្សសិ ត្វំ អនាគតមទ្ធានំ ន ត្វំ ន ភវិស្សសិ អត្ថិ ត្វំ ឯតរហិ ន ត្វំ នត្ថីតិ។ ឯវំ បុដ្ឋោ ត្វំ ចិត្ត កិន្តិ ព្យាករេយ្យាសីតិ។ សចេ មំ ភន្តេ ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ  អហោសិ ត្វំ អតីតមទ្ធានំ ន ត្វំ ន អហោសិ ភវិស្សសិ ត្វំ អនាគតមទ្ធានំ ន ត្វំ ន ភវិស្សសិ អត្ថិ ត្វំ ឯតរហិ ន ត្វំ នត្ថីតិ ឯវំ បុដ្ឋោ អហំ ភន្តេ ឯវំ ព្យាករេយ្យំ  អហោសាហំ អតីតមទ្ធានំ នាហំ ន អហោសឹ ភវិស្សាមហំ អនាគតមទ្ធានំ នាហំ ន ភវិស្សាមិ អត្ថាហំ ឯតរហិ នាហំ នត្ថីតិ ឯវំ បុដ្ឋោ អហំ ភន្តេ ឯវំ ព្យាករេយ្យន្តិ។

[១១៣] សចេ បន តំ ចិត្ត ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ យោ តេ អហោសិ អតីតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ [ឱ. ស្វេវ។ ម. សោ វ។] តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អនាគតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ តេ ភវិស្សតិ អនាគតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អតីតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ តេ ឯតរហិ បច្ចុប្បន្នោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អតីតោ មោឃោ អនាគតោតិ ឯវំ បុដ្ឋោ ត្វំ ចិត្ត កិន្តិ ព្យាករេយ្យាសីតិ។ សចេ បន មំ ភន្តេ ឯវំ បុច្ឆេយ្យុំ យោ តេ អហោសិ អតីតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អនាគតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ តេ [ឱ. យោ វា តេ។] ភវិស្សតិ អនាគតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អតីតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ តេ ឯតរហិ បច្ចុប្បន្នោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ តេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អតីតោ មោឃោ អនាគតោតិ ឯវំ បុដ្ឋោ អហំ ភន្តេ ឯវំ ព្យាករេយ្យំ យោ ច មេ [ឱ.ម. យោ មេ។] អហោសិ អតីតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ មេ អត្តប្បដិលាភោ តស្មឹ សមយេ សច្ចោ អហោសិ មោឃោ អនាគតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ ច មេ ភវិស្សតិ អនាគតោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ មេ អត្តប្បដិលាភោ តស្មឹ សមយេ សច្ចោ ភវិស្សតិ មោឃោ អតីតោ មោឃោ បច្ចុប្បន្នោ យោ ច មេ ឯតរហិ បច្ចុប្បន្នោ អត្តប្បដិលាភោ សោយេវ មេ អត្តប្បដិលាភោ សច្ចោ មោឃោ អតីតោ មោឃោ អនាគតោតិ ឯវំ បុដ្ឋោ អហំ ភន្តេ ឯវំ ព្យាករេយ្យន្តិ។

[១១៤] ឯវមេវ ខោ ចិត្ត យស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន អរូបោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ យស្មឹ ចិត្ត សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ។បេ។ យស្មឹ ចិត្ត សមយេ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។ សេយ្យថាបិ ចិត្ត គវា ខីរំ ខីរម្ហា ទធិ ទធិម្ហា នវនីតំ នវនីតម្ហា សប្បិ សប្បិម្ហា សប្បិមណ្ឌោ យស្មឹ សមយេ ខីរំ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ទធីតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច នវនីតន្តិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច សប្បីតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច សប្បិមណ្ឌោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ខីរំ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។ យស្មឹ សមយេ ទធិ ហោតិ។ នវនីតំ ហោតិ។ សប្បិ ហោតិ។ សប្បិមណ្ឌោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ខីរន្តិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ទធីតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន នវនីតន្តិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន សប្បីតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ សប្បិមណ្ឌោ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។ ឯវមេវ ខោ ចិត្ត យស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន អរូបោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។ យស្មឹ សមយេ ចិត្ត មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ។បេ។ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ហោតិ នេវ តស្មឹ សមយេ ឱឡារិកោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ ន ច មនោមយោ អត្តប្បដិលាភោតិ សំខ្យំ គច្ឆតិ អរូបោ អត្តប្បដិលាភោ ត្វេវ តស្មឹ សមយេ សំខ្យំ គច្ឆតិ។ ឥមា ខោ ចិត្ត លោកសមញ្ញា លោកនិរុត្តិយោ លោកវោហារា លោកប្បញ្ញត្តិយោ  យាហិ តថាគតោ វោហរតិ អបរាមសន្តោតិ [ឱ. អបរាមសន្តិ។]។

[១១៥] ឯវំ វុត្តេ បោដ្ឋបាទោ បរិព្វាជកោ ភគវន្តមេតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ។បេ។ ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតន្តិ។ ចិត្តោ បន ហត្ថិសារីបុត្តោ ភគវន្តមេតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ បដិច្ឆន្នំ។បេ។ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច លភេយ្យាហំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យំ ឧបសម្បទន្តិ។ អលត្ថ ខោ ចិត្តោ ហត្ថិសារីបុត្តោ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ អលត្ថ ឧបសម្បទំ។ អចិរូបសម្បន្នោ ខោ [ខោ បន។] អាយស្មា ហត្ថិសារីបុត្តោ ឯកោ វូបកដ្ឋោ អប្បមត្តោ អាតាបី បហិតត្តោ វិហរន្តោ ន ចិរស្សេវ យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហាសិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ អព្ភញ្ញាសិ។ អញ្ញតរោ ខោ អាយស្មា ហត្ថិសារីបុត្តោ អរហតំ អហោសីតិ។

បោដ្ឋបាទសុត្តំ នវមំ និដ្ឋិតំ។

សុភសុត្តំ ទសមំ

[១១៦] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ អាយស្មា អានន្ទោ សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ អចិរបរិនិព្វុតេ ភគវតិ។

[១១៧] តេន ខោ បន សមយេន សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ សាវត្ថិយំ បដិវសតិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ អថខោ សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ អញ្ញតរំ មាណវកំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ មាណវក យេន សមណោ អានន្ទោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា មម វចនេន សមណំ អានន្ទំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆ សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ ភវន្តំ អានន្ទំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតីតិ ឯវញ្ច វទេហិ សាធុ កិរ ភវំ អានន្ទោ យេន សុភស្ស មាណវស្ស តោទេយ្យបុត្តស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមតុ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោ មាណវកោ សុភស្ស មាណវស្ស តោទេយ្យបុត្តស្ស បដិស្សុត្វា យេនាយស្មា អានន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មតា អានន្ទេន សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សោ មាណវកោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច សុភោ ខោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ ភវន្តំ អានន្ទំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ សាធុ កិរ ភវំ អានន្ទោ យេន សុភស្ស មាណវស្ស តោទេយ្យបុត្តស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមតុ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ។

[១១៨] ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ តំ មាណវកំ ឯតទវោច អកាលោ ខោ មាណវក អត្ថិ មេ អជ្ជ ភេសជ្ជមត្តា បីតា អប្បេវនាម ស្វេបិ ឧបសង្កមេយ្យាម កាលញ្ច សមយញ្ច ឧបាទាយាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោ មាណវកោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស បដិស្សុត្វា ឧដ្ឋាយាសនា យេន សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ តេនុបសង្កមិ  ឧបសង្កមិត្វា សុភំ មាណវំ តោទេយ្យបុត្តំ ឯតទវោច អវោចុម្ហា ខោ មយំ ភោតោ វចនេន តំ ភវន្តំ អានន្ទំ  សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ ភវន្តំ អានន្ទំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ សាធុ កិរ ភវំ អានន្ទោ យេន សុភស្ស មាណវស្ស តោទេយ្យបុត្តស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមតុ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ ឯវំ វុត្តេ ភោ សមណោ អានន្ទោ មំ ឯតទវោច អកាលោ ខោ មាណវក អត្ថិ មេ អជ្ជ ភេសជ្ជមត្តា បីតា អប្បេវនាម ស្វេបិ ឧបសង្កមេយ្យាម កាលញ្ច សមយញ្ច ឧបាទាយាតិ ឯត្តាវតាបិ ខោ ភោ កតមេវ ឯតំ យតោ ខោ សោ ភវំ អានន្ទោ ឱកាសមកាសិ ស្វាតនាយបិ ឧបសង្កមនាយាតិ។

[១១៩] អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ ចេតកេន ភិក្ខុនា បច្ឆាសមណេន យេន សុភស្ស មាណវស្ស តោទេយ្យបុត្តស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ យេនាយស្មា អានន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មតា អានន្ទេន សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សុភោ មាណវោ តោទេយ្យបុត្តោ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ ឯតទវោច ភវញ្ហិ អានន្ទោ តស្ស ភោតោ គោតមស្ស ទីឃរត្តំ ឧបដ្ឋាកោ សន្តិកាវចរោ សមីបចារី ភវមេតំ អានន្ទោ ជានេយ្យ យេសំ សោ ភវំ គោតមោ ធម្មានំ វណ្ណវាទី អហោសិ យត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសិ កតមេសានំ ខោ ភោ អានន្ទ ធម្មានំ សោ ភវំ គោតមោ វណ្ណវាទី អហោសិ កត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសីតិ។ តិណ្ណំ ខោ មាណវក [១.២. ឱ. មាណវ។] ខន្ធានំ សោ ភគវា វណ្ណវាទី អហោសិ ឯត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសិ កតមេសំ តិណ្ណំ អរិយស្ស សីលក្ខន្ធស្ស អរិយស្ស សមាធិក្ខន្ធស្ស អរិយស្ស បញ្ញាខន្ធស្ស ឥមេសំ ខោ មាណវក [២] តិណ្ណំ ខន្ធានំ សោ ភគវា វណ្ណវាទី អហោសិ ឯត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសីតិ។

[១២០] កតមោ បន សោ ភោ អានន្ទ អរិយោ សីលក្ខន្ធោ យស្ស សោ ភវំ គោតមោ វណ្ណវាទី អហោសិ យត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសីតិ។ ឥធ មាណវ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ។បេ។ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ។បេ។ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ។ តំ ធម្មំ សុណាតិ គហបតិ វា គហបតិបុត្តោ វា អញ្ញតរស្មឹ វា កុលេ បច្ចាជាតោ សោ តំ ធម្មំ សុត្វា តថាគតេ សទ្ធំ បដិលភតិ សោ តេន សទ្ធាបដិលាភេន សមន្នាគតោ ឥតិបិ បដិសញ្ចិក្ខតិ សម្ពាធោ ឃរាវាសោ រជាបថោ អព្ភោកាសោ បព្វជ្ជា នយិទំ សុករំ អគារំ អជ្ឈាវសតា ឯកន្តបរិបុណ្ណំ ឯកន្តបរិសុទ្ធំ សង្ខលិខិតំ ព្រហ្មចរិយំ ចរិតុំ យន្នូនាហំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យន្តិ។ សោ អបរេន សមយេន អប្បំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ មហន្តំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ អប្បំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ មហន្តំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ។ សោ ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ បាតិមោក្ខសំវរសំវុតោ វិហរតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ អនុមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សាវី សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ កាយកម្មវចីកម្មេន សមន្នាគតោ កុសលេន បរិសុទ្ធាជីវោ សីលសម្បន្នោ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ សន្តុដ្ឋោ។

[១២១] កថញ្ច មាណវ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ ឥធ មាណវ ភិក្ខុ បាណាតិបាតំ បហាយ បាណាតិបាតា បដិវិរតោ ហោតិ និហិតទណ្ឌោ និហិតសត្ថោ លជ្ជី ទយាបន្នោ សព្វប្បាណភូតហិតានុកម្បី វិហរតិ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ បាណាតិបាតំ បហាយ បាណាតិបាតា បដិវិរតោ ហោតិ និហិតទណ្ឌោ និហិតសត្ថោ លជ្ជី ទយាបន្នោ សព្វប្បាណភូតហិតានុកម្បី វិហរតិ ឥទម្បិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ (តតោ បរំ សព្វំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។

[១២២] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សន្តិកម្មំ បណិធិកម្មំ ភូមិកម្មំ ភូរិកម្មំ វស្សកម្មំ វោស្សកម្មំ វត្ថុកម្មំ វត្ថុបរិករណំ អាចមនំ នហាបនំ ជុហនំ [ម. ជូហនំ។] វមនំ វិរេចនំ ឧទ្ធវិរេចនំ អធោវិរេចនំ សីសវិរេចនំ កណ្ណតេលំ នេត្តប្បានំ នត្ថុកម្មំ អញ្ជនំ បច្ចញ្ជនំ សាលាកិយំ សល្លកត្តិយំ ទារកតិកិច្ឆំ [ម. ទារកតិកិច្ឆា។] មូលភេសជ្ជានំ អនុប្បទានំ ឱសធីនំ បដិមោក្ខោ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សន្តិកម្មំ បណិធិកម្មំ។បេ។ ឱសធីនំ បដិមោក្ខោ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ ឥទម្បិស្ស [ម. ឥទមស្ស។] ហោតិ សីលស្មឹ។ ស ខោ [ម. អយំ ខោ។] សោ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សីលសម្បន្នោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ សីលសំវរតោ។ សេយ្យថាបិ មាណវ រាជា ខត្តិយោ មុទ្ធាវសិត្តោ និហតបច្ចាមិត្តោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ បច្ចត្ថិកតោ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សីលសម្បន្នោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ សីលសំវរតោ។ សោ ឥមិនា អរិយេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ អជ្ឈត្តំ អនវជ្ជសុខំ បដិសំវេទេតិ។ ឯវំ ខោ មាណវ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។ អយំ ខោ សោ មាណវ អរិយោ សីលក្ខន្ធោ យស្ស សោ ភគវា វណ្ណវាទី អហោសិ ឯត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសិ អត្ថិ ចេវេត្ថ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អច្ឆរិយំ ភោ អានន្ទ អព្ភូតំ ភោ អានន្ទ សោ ចាយំ ភោ អានន្ទ អរិយោ សីលក្ខន្ធោ បរិបុណ្ណោ នោ អបរិបុណ្ណោ ឯវំ បរិបុណ្ណញ្ចាហំ ភោ អានន្ទ អរិយំ សីលក្ខន្ធំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេសុ សមណព្រាហ្មណេសុ ន សមនុបស្សាមិ។ ឯវំ បរិបុណ្ណញ្ច ភោ អានន្ទ អរិយំ សីលក្ខន្ធំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេ សមណព្រាហ្មណា អត្តនិ សមនុបស្សេយ្យុំ តេ តាវតកេនេវ អត្តមនា អស្សុ  អលមេត្តាវតា កតមេត្តាវតា អនុប្បត្តោ នោ សាមញ្ញត្ថោ នត្ថិ នោ កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អថ ច បន ភវំ អានន្ទោ ឯវមាហ អត្ថិ ចេវេត្ថ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។

[១២៣] កតមោ បន សោ ភោ អានន្ទ អរិយោ សមាធិក្ខន្ធោ យស្ស សោ ភវំ គោតមោ វណ្ណវាទី អហោសិ យត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសីតិ។ កថញ្ច បន មាណវ ភិក្ខុ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ហោតិ។ ឥធ មាណវ ភិក្ខុ ចក្ខុនា រូបំ ទិស្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ ចក្ខុន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ ចក្ខុន្ទ្រិយំ ចក្ខុន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ សោតេន សទ្ទំ សុត្វា។បេ។ ឃានេន គន្ធំ ឃាយិត្វា។ ជិវ្ហាយ រសំ សាយិត្វា។ កាយេន ផោដ្ឋព្វំ ផុសិត្វា។ មនសា ធម្មំ វិញ្ញាយ ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ មនិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ មនិន្ទ្រិយំ មនិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ សោ ឥមិនា អរិយេន ឥន្ទ្រិយសំវរេន សមន្នាគតោ អជ្ឈត្តំ អព្យាសេកសុខំ បដិសំវេទេតិ។ ឯវំ ខោ មាណវ ភិក្ខុ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ហោតិ។

[១២៤] កថញ្ច មាណវ ភិក្ខុ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ ឥធ មាណវ ភិក្ខុ អភិក្កន្តេ បដិក្កន្តេ សម្បជានការី ហោតិ អាលោកិតេ វិលោកិតេ សម្បជានការី ហោតិ សមិ្មញ្ជិតេ បសារិតេ សម្បជានការី ហោតិ សង្ឃាដិបត្តចីវរធារណេ សម្បជានការី ហោតិ អសិតេ បីតេ ខាយិតេ សាយិតេ សម្បជានការី ហោតិ ឧច្ចារប្បស្សាវកម្មេ សម្បជានការី ហោតិ គតេ ឋិតេ និសិន្នេ សុត្តេ ជាគរិតេ ភាសិតេ តុណ្ហីភាវេ សម្បជានការី ហោតិ ឯវំ ខោ មាណវ ភិក្ខុ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ហោតិ។

[១២៥] កថញ្ច មាណវ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ។ ឥធ មាណវ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ កាយបរិហារិកេន ចីវរេន កុច្ឆិបរិហារិកេន បិណ្ឌបាតេន សោ យេន យេនេវ បក្កមតិ សមាទាយេវ បក្កមតិ សេយ្យថាបិ មាណវ បក្ខី សកុណោ យេន យេនេវ ឌេតិ សបត្តភារោយេវ ឌេតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ កាយបរិហារិកេន ចីវរេន កុច្ឆិបរិហារិកេន បិណ្ឌបាតេន សោ យេន យេនេវ បក្កមតិ សមាទាយេវ បក្កមតិ។ ឯវំ ខោ មាណវ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ។

[១២៦] សោ ឥមិនា ច អរិយេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ឥមិនា ច អរិយេន ឥន្ទ្រិយសំវរេន សមន្នាគតោ ឥមិនា ច អរិយេន សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ឥមាយ ច អរិយាយ សន្តុដ្ឋិយា សមន្នាគតោ វិវិត្តំ សេនាសនំ ភជតិ អរញ្ញំ រុក្ខមូលំ បព្វតំ កន្ទរំ គិរិគុហំ សុសានំ វនបត្ថំ អព្ភោកាសំ បលាលបុញ្ជំ។ សោ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ និសីទតិ បល្លង្កំ អាភុជិត្វា ឧជុំ កាយំ បណិធាយ បរិមុខំ សតឹ ឧបដ្ឋបេត្វា។ សោ អភិជ្ឈំ លោកេ បហាយ វិគតាភិជ្ឈេន ចេតសា វិហរតិ អភិជ្ឈាយ ចិត្តំ បរិសោធេតិ។ ព្យាបាទប្បទោសំ បហាយ អព្យាបន្នចិត្តោ វិហរតិ សព្វប្បាណភូតហិតានុកម្បី ព្យាបាទប្បទោសា ចិត្តំ បរិសោធេតិ ថីនមិទ្ធំ បហាយ វិគតថីនមិទ្ធោ វិហរតិ អាលោកសញ្ញី សតោ សម្បជានោ ថីនមិទ្ធា ចិត្តំ បរិសោធេតិ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចំ បហាយ អនុទ្ធតោ វិហរតិ អជ្ឈត្តំ វូបសន្តចិត្តោ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចា ចិត្តំ បរិសោធេតិ វិចិកិច្ឆំ បហាយ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិហរតិ អកថំកថី កុសលេសុ ធម្មេសុ វិចិកិច្ឆាយ ចិត្តំ បរិសោធេតិ។

[១២៧] សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ ឥណំ អាទាយ កម្មន្តេ បយោជេយ្យ តស្ស តេ កម្មន្តា សមិជ្ឈេយ្យុំ។ សោ យានិ ច បោរាណានិ ឥណមូលានិ តានិ ច ព្យន្តីករេយ្យ [១.២. ម. ព្យន្តឹ ករេយ្យ ព្យន្តឹ អកាសឹ។] សិយា ចស្ស ឧត្តរឹ អវសិដ្ឋំ ទារភរណាយ។ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ឥណំ អាទាយ កម្មន្តេ បយោជេសឹ តស្ស តេ មេ កម្មន្តា សមិជ្ឈឹសុ សោហំ យានិ បោរាណានិ ឥណមូលានិ តានិ ច ព្យន្តីអកាសឹ [២] អត្ថិ ច មេ ឧត្តរឹ អវសិដ្ឋំ ទារភរណាយាតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេ [ម. អធិគច្ឆេយ្យ។ ឯវំ សព្វត្ថ។] សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ អាពាធិកោ អស្ស ទុក្ខិតោ ពាឡ្ហគ្គិលានោ ភត្តញ្ចស្ស នច្ឆាទេយ្យ ន ចស្ស កាយេ ពលមត្តា។ សោ អបរេន សមយេន តម្ហា អាពាធា មុច្ចេយ្យ ភត្តញ្ចស្ស ឆាទេយ្យ សិយា ចស្ស កាយេ ពលមត្តា។ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ អាពាធិកោ អហោសឹ ទុក្ខិតោ ពាឡ្ហគ្គិលានោ ភត្តញ្ច មេ នច្ឆាទេសិ ន ច មេ អាសិ កាយេ ពលមត្តា សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា អាពាធា មុត្តោ ភត្តញ្ច មេ ឆាទេតិ អត្ថិ ច មេ កាយេ ពលមត្តាតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ ពន្ធនាគារេ ពទ្ធោ អស្ស សោ អបរេន សមយេន តម្ហា ពន្ធនាគារា មុច្ចេយ្យ សោត្ថិនា អភយេន ន ចស្ស កិញ្ចិ ភោគានំ វយោ។ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ពន្ធនាគារេ ពទ្ធោ អហោសឹ សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា ពន្ធនាគារា មុត្តោ សោត្ថិនា អភយេន នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ភោគានំ វយោតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ ទាសោ អនត្តាធីនោ បរាធីនោ ន យេនកាមង្គមោ។ សោ អបរេន សមយេន តម្ហា ទាសព្យា មុច្ចេយ្យ អត្តាធីនោ អបរាធីនោ ភុជិស្សោ យេនកាមង្គមោ។ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ទាសោ អហោសឹ ន អត្តាធីនោ បរាធីនោ ន យេនកាមង្គមោ សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា ទាសព្យា មុត្តោ អត្តាធីនោ អបរាធីនោ ភុជិស្សោ យេនកាមង្គមោតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ សធនោ សភោគោ កន្តារទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជេយ្យ ទុព្ភិក្ខំ សប្បដិភយំ។ សោ អបរេន សមយេន តំ កន្តារំ និត្ថរេយ្យ សោត្ថិនា គាមន្តំ អនុបាបុណេយ្យ ខេមំ អប្បដិភយំ។ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ សធនោ សភោគោ កន្តារទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជឹ ទុព្ភិក្ខំ សប្បដិភយំ សោម្ហិ ឯតរហិ តំ កន្តារំ និត្ថិណ្ណោ សោត្ថិនា គាមន្តំ អនុប្បត្តោ ខេមំ អប្បដិភយន្តិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេយ្យ សោមនស្សំ។ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ យថាឥណំ យថារោគំ យថាពន្ធនាគារំ យថាទាសព្យំ យថាកន្តារទ្ធានមគ្គំ ឥមេ បញ្ច នីវរណេ អប្បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ យថាអានណ្យំ យថាអារោគ្យំ យថាពន្ធនាមោក្ខំ យថាភុជិស្សំ យថាខេមន្តភូមឹ ឯវមេវ ភិក្ខុ ឥមេ បញ្ច នីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតិ តស្សិមេ បញ្ច នីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតោ បាមោជ្ជំ ជាយតិ បមុទិតស្ស បីតិ ជាយតិ បីតិមនស្ស កាយោ បស្សម្ភតិ បស្សទ្ធកាយោ សុខំ បវេទេតិ សុខិនោ ចិត្តំ សមាធិយតិ។ សោ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ វិវេកជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស វិវេកជេន បីតិសុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ ទក្ខោ នហាបកោ វា នហាបកន្តេវាសី វា កំសថាលេ នហានីយចុណ្ណានិ អាកិរិត្វា ឧទកេន បរិប្ផោសកំ សន្ទេយ្យ បរិសន្ទេយ្យ សាយំ នហានីយបិណ្ឌិ ស្នេហានុគតា ស្នេហបរេតា សន្តរពាហិរា ផុតា ស្នេហេន ន ច បគ្ឃរតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំ ហិ មាណវ ភិក្ខុ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ សោ ឥមមេវ កាយំ វិវេកជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស វិវេកជេន បីតិសុខេន អប្ផុតំ ហោតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ សមាធិម្ហិ។

[១២៨] បុន ចបរំ មាណវ ភិក្ខុ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ សមាធិជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស សមាធិជេន បីតិសុខេន ន អប្ផុតំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ ឧទករហទោ គម្ភីរោ ឧព្ភិតោទកោ តស្ស នេវស្ស បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ន ទក្ខិណាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ន បច្ឆិមាយ ទិសាយ ន ឧត្តរាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ទេវោ បន កាលេន កាលំ សម្មា ធារំ អនុប្បវេច្ឆេយ្យ អថខោ តម្ហា ច ឧទករហទា សីតា វារិធារា ឧព្ភិជ្ជិត្វា តទេវ ឧទករហទំ សីតេន វារិនា អភិសន្ទេយ្យ បរិសន្ទេយ្យ បរិបូរេយ្យ បរិប្ផរេយ្យ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ ឧទករហទស្ស សីតេន វារិនា អប្ផុតំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា។បេ។ ទុតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឥមមេវ កាយំ សមាធិជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស សមាធិជេន បីតិសុខេន អប្ផុតំ ហោតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ សមាធិស្មឹ។

[១២៩] បុន ចបរំ មាណវ ភិក្ខុ បីតិយា ច វិរាគា ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ សតោ សម្បជានោ សុខញ្ច កាយេន បដិសំវេទេតិ យន្តំ អរិយា អាចិក្ខន្តិ ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារីតិ តតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ និប្បីតិកេន សុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស និប្បីតិកេន សុខេន អប្ផុតំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ ឧប្បលិនិយំ វា បទុមិនិយំ វា បុណ្ឌរីកិនិយំ វា អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ ឧទកានុគតានិ អន្តោ និម្មុគ្គបោសីនិ តានិ យាវ ច អគ្គានិ យាវ ច មូលានិ សីតេន វារិនា អភិសន្នានិ បរិសន្នានិ បរិបូរានិ បរិប្ផុតានិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតំ ឧប្បលានំ វា បទុមានំ វា បុណ្ឌរីកានំ វា សីតេន វារិនា អប្ផុតំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ បីតិយា ច វិរាគា។បេ។ តតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឥមមេវ កាយំ និប្បីតិកេន សុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស និប្បីតិកេន សុខេន អប្ផុតំ ហោតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ សមាធិស្មឹ។

[១៣០] បុន ចបរំ មាណវ ភិក្ខុ សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេ វ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន ផរិត្វា និសិន្នោ ហោតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន អប្ផុតំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ ឱទាតេន វត្ថេន សសីសំ បារុបិត្វា និសិន្នោ អស្ស នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស ឱទាតេន វត្ថេន អប្ផុតំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ សុខស្ស ច បហានា។បេ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឥមមេវ កាយំ បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន ផរិត្វា និសិន្នោ ហោតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន អប្ផុតំ ហោតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ សមាធិស្មឹ។ អយំ ខោ សោ មាណវ អរិយោ សមាធិក្ខន្ធោ យស្ស សោ ភគវា វណ្ណវាទី អហោសិ ឯត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសិ អត្ថិ ចេវេត្ថ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អច្ឆរិយំ ភោ អានន្ទ អព្ភុតំ ភោ អានន្ទ សោ ចាយំ ភោ អានន្ទ អរិយោ សមាធិក្ខន្ធោ បរិបុណ្ណោ នោ អបរិបុណ្ណោ ឯវំ បរិបុណ្ណញ្ចាហំ ភោ អានន្ទ អរិយំ សមាធិក្ខន្ធំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេសុ សមណព្រាហ្មណេសុ ន សមនុបស្សាមិ ឯវំ បរិបុណ្ណញ្ច ភោ អានន្ទ អរិយំ សមាធិក្ខន្ធំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេ សមណព្រាហ្មណា អត្តនិ សមនុបស្សេយ្យុំ តេ តាវតកេនេវ អត្តមនា អស្សុ  អលមេត្តាវតា កតមេត្តាវតា អនុប្បត្តោ នោ សាមញ្ញត្ថោ នត្ថិ នោ កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អថ ច បន ភវំ អានន្ទោ ឯវមាហ អត្ថិ ចេវេត្ថ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។

[១៣១] កតមោ បន សោ ភោ អានន្ទ អរិយោ បញ្ញាខន្ធោ យស្ស សោ ភវំ គោតមោ វណ្ណវាទី អហោសិ យត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសីតិ។ សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឯវំ បជានាតិ អយំ ខោ មេ កាយោ រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ មាតាបេត្តិកសម្ភវោ ឱទនកុម្មាសុបចយោ និច្ចុច្ឆាទនបរិមទ្ទនភេទនវិទ្ធំសនធម្មោ [ឱ.ម. អនិច្ចុច្ឆាទនបរិមទ្ទនភេទនវិទ្ធំសនធម្មោ] ឥទញ្ច បន មេ វិញ្ញាណំ ឯត្ថ សីតំ ឯត្ថ បដិពទ្ធន្តិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រស្ស សុត្តំ អាវុតំ នីលំ វា បីតំ វា លោហិតំ វា ឱទាតំ វា បណ្ឌុសុត្តំ វា តមេតំ ចក្ខុមា បុរិសោ ហត្ថេ ករិត្វា បច្ចវេក្ខេយ្យ អយំ ខោ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រិទំ សុត្តំ អាវុតំ នីលំ វា បីតំ វា លោហិតំ វា ឱទាតំ វា បណ្ឌុសុត្តំ វាតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ ឯវំ បជានាតិ អយំ ខោ មេ កាយោ រូបី ធាតុម្មហាភូតិកោ មាតាបេត្តិកសម្ភវោ ឱទនកុម្មាសុបចយោ និច្ចុច្ឆាទនបរិមទ្ទនភេទនវិទ្ធំសនធម្មោ ឥទញ្ច បន មេ វិញ្ញាណំ ឯត្ថ សីតំ ឯត្ថ បដិពទ្ធន្តិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣២] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ មនោមយំ អភិនិម្មិនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥមម្ហា កាយា អញ្ញំ កាយំ អភិនិន្នាមេតិ រូបឹ មនោមយំ សព្វង្គប្បច្ចង្គំ អហីនិន្ទ្រិយំ។ សេយ្យថាបិ  មាណវ បុរិសោ មុញ្ជម្ហា ឥសិកំ បវាហេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អយំ មុញ្ជោ អយំ ឥសិកា អញ្ញោ មុញ្ជោ អញ្ញា ឥសិកា មុញ្ជម្ហា ត្វេវ ឥសិកា បវាល្ហាតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ អសឹ កោសិយា បវាហេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អយំ អសិ អយំ កោសិ អញ្ញា អសិ អញ្ញា កោសិ កោសិយា ត្វេវ អសិ បវាល្ហាតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ អហឹ ករណ្ឌា ឧទ្ធរេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អយំ អហិ អយំ ករណ្ឌោ អញ្ញោ អហិ អញ្ញោ ករណ្ឌោ ករណ្ឌា ត្វេវ អហិ ឧទ្ធរិតោតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ មនោមយំ អភិនិម្មិនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។បេ។។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៣] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ឥទ្ធិវិធាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោតិ ពហុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោតិ អាវិភាវំ តិរោភាវំ តិរោកុឌ្ឌំ តិរោបាការំ តិរោបព្វតំ អសជ្ជមានោ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ អាកាសេ។ សោ បឋវិយាបិ ឧម្មុជ្ជនិម្មុជ្ជំ ករោតិ សេយ្យថាបិ ឧទកេ ឧទកេបិ អភិជ្ជមានេ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ បឋវិយំ អាកាសេបិ បល្លង្កេន កមតិ សេយ្យថាបិ បក្ខី សកុណោ ឥមេបិ ចន្ទិមសុរិយេ ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ បាណិនា បរិមសតិ បរិមជ្ជតិ យាវ ព្រាហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ ទក្ខោ កុម្ភការោ វា កុម្ភការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតាយ មត្តិកាយ យំ យទេវ ភាជនវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ [១.២.៣. តំ តទេវ។] ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ សេយ្យថាបិ វា បន មាណវ ទក្ខោ ទន្តការោ វា ទន្តការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតស្មឹ ទន្តស្មឹ យំ យទេវ ទន្តវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ [២] ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ សេយ្យថាបិ វា បន មាណវ ទក្ខោ សុវណ្ណការោ វា សុវណ្ណការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតស្មឹ សុវណ្ណស្មឹ យំ យទេវ សុវណ្ណវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ [៣] ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ឥទ្ធិវិធាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោតិ។បេ។ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៤] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ ទិព្វាយ សោតធាតុយា ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ទិព្វាយ សោតធាតុយា វិសុទ្ធាយ អតិក្កន្តមានុសិកាយ ឧភោ សទ្ទេ សុណាតិ ទិព្វេ ច មានុសេ ច យេ ទូរេ សន្តិកេ ច។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ សោ សុណេយ្យ [ម. សុណាតិ។] ភេរិសទ្ទំបិ មុទិង្គសទ្ទំបិ [ម. ឥតោ បរំ សំខបណវទិណ្ឌិមសទ្ទំបិ តស្ស ឯវមស្ស ភេរិសទ្ទោ ឥតិបិ មុទិង្គសទ្ទោ ឥតិបិ សំខបណវទិណ្ឌិមសទ្ទោ ឥតិបិ ឦទិសោ បាឋោ ទិស្សតិ។] សំខសទ្ទំបិ បណវសទ្ទំបិ ទេណ្ឌិមសទ្ទំបិ តស្ស ឯវមស្ស ភេរិសទ្ទោ ឥតិបិ មុទិង្គសទ្ទោ ឥតិបិ សំខសទ្ទោ ឥតិបិ បណវសទ្ទោ ឥតិបិ ទេណ្ឌិមសទ្ទោ ឥតិបិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ ទិព្វាយ សោតធាតុយា វិសុទ្ធាយ អតិក្កន្តមានុសិកាយ ឧភោបិ សទ្ទេ សុណាតិ ទិព្វេ ច មានុសេ ច យេ ទូរេ សន្តិកេ ច។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៥] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ចេតោបរិយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច បជានាតិ សរាគំ វា ចិត្តំ សរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតរាគំ វា ចិត្តំ វីតរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សទោសំ វា ចិត្តំ សទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតទោសំ វា ចិត្តំ វីតទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមោហំ វា ចិត្តំ សមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតមោហំ វា ចិត្តំ វីតមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សំខិត្តំ វា ចិត្តំ សំខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិក្ខិត្តំ វា ចិត្តំ វិក្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ មហគ្គតំ វា ចិត្តំ មហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អមហគ្គតំ វា ចិត្តំ អមហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សឧត្តរំ វា ចិត្តំ សឧត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អនុត្តរំ វា ចិត្តំ អនុត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមាហិតំ វា ចិត្តំ សមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អសមាហិតំ វា ចិត្តំ អសមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិមុត្តំ វា ចិត្តំ វិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អវិមុត្តំ វា ចិត្តំ អវិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ ឥត្ថី វា បុរិសោ វា ទហរោ យុវា មណ្ឌនជាតិកោ អាទាសេ វា បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អច្ឆេ វា ឧទកបត្តេ សកមុខនិមិត្តំ [ម. សកំ មុខនិមិត្តំ។] បច្ចវេក្ខមានោ សកណិកំ វា សកណិកន្តិ បជានេយ្យ អកណិកំ វា អកណិកន្តិ បជានេយ្យ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ ចេតោបរិយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ បរសត្តានំ បុរបុគ្គលានំ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច បជានាតិ សរាគំ វា ចិត្តំ សរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។បេ។ អវិមុត្តំ វា ចិត្តំ អវិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៦] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ សេយ្យថីទំ ឯកំបិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ ទសបិ ជាតិយោ វីសំបិ ជាតិយោ តឹសំបិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសំបិ ជាតិយោ បញ្ញាសំបិ ជាតិយោ ជាតិសតំបិ ជាតិសហស្សំបិ ជាតិសតសហស្សំបិ អនេកេបិ សំវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ វិវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដកប្បេ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាសឹ [ម. ឧទបាទឹ] តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បុរិសោ សកម្ហាបិ [ម. សកម្ហា] គាមា អញ្ញំ គាមំ គច្ឆេយ្យ តម្ហាបិ គាមា អញ្ញំបិ [ម. អញ្ញំ] គាមំ គច្ឆេយ្យ សោ តម្ហា គាមា សកំយេវ គាមំ បច្ចាគច្ឆេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ សកម្ហា គាមា អមុំ គាមំ អគច្ឆឹ តថាបិ [ម. តត្រ] ឯវំ អដ្ឋាសឹ ឯវំ និសីទឹ ឯវំ អភាសឹ ឯវំ តុណ្ហី អហោសឹ សោ តម្ហា [តម្ហាបិ] គាមា អមុំ គាមំ អគច្ឆឹ តត្រាបិ ឯវំ អដ្ឋាសឹ ឯវំ និសីទឹ ឯវំ អភាសឹ ឯវំ តុណ្ហី អហោសឹ សោម្ហិ តម្ហា គាមា សកំយេវ គាមំ បច្ចាគតោតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ  សោ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ សេយ្យថីទំ  ឯកំបិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ។បេ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៧] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ សត្តានំ ចុតូបបាតញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ  ឥមេ វត ភោន្តោ សត្តា កាយទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា វចីទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា មនោទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ ឧបវាទកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នា ឥមេ វា បន ភោន្តោ សត្តា កាយសុចរិតេន សមន្នាគតា វចីសុចរិតេន សមន្នាគតា មនោសុចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ អនុបវាទកា សម្មាទិដ្ឋិកា សម្មាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នាតិ ឥតិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ មជ្ឈេ សឹឃាដកេ បាសាទោ តត្ថ ចក្ខុមា បុរិសោ ឋិតោ បស្សេយ្យ មនុស្សេ គេហំ បវិសន្តេបិ និក្ខមន្តេបិ រថិកាយ វីថឹ សញ្ចរន្តេបិ មជ្ឈេ សឹឃាដកេ និសិន្នេបិ តស្ស ឯវមស្ស ឯតេ មនុស្សា គេហំ បវិសន្តិ ឯតេ និក្ខមន្តិ ឯតេ រថិកាយបិ វីថឹ សញ្ចរន្តិ ឯតេ មជ្ឈេ សឹឃាដកេ និសិន្នាតិ ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ សត្តានំ ចុតូបបាតញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៨] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនិយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ អាសវានំ ខយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥទំ ទុក្ខន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥមេ អាសវាតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ កាមាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ ភវាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ អវិជ្ជាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ។ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមីតិ [ម. វិមុត្តម្ហីតិ] ញាណំ ហោតិ។ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មាណវ បព្វតសំខេបឧទករហទោ [ម. បព្វតសង្ខេបេ ឧទករហទោ] អច្ឆោ វិប្បសន្នោ អនាវិលោ តត្ថ ចក្ខុមា បុរិសោ តីរេ ឋិតោ បស្សេយ្យ សិប្បិកសម្ពុកំបិ សក្ខរកឋលំបិ [សក្ខរកថលំបីតិបិ] មច្ឆគុម្ពំបិ ចរន្តំបិ តិដ្ឋន្តំបិ តស្ស ឯវមស្ស  អយំ ខោ ឧទករហទោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ អនាវិលោ តត្រិមេ សិប្បិកសម្ពុកាបិ សក្ខរកឋលាបិ មច្ឆគុម្ពាបិ ចរន្តាបិ តិដ្ឋន្តាបិ [ម. តិដ្ឋន្តាបីតិ។] ឯវមេវ ខោ មាណវ ភិក្ខុ។បេ។ យំបិ មាណវ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ។បេ។ អានេញ្ជប្បត្តេ អាសវានំ ខយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥទំ ទុក្ខន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ។បេ។ អយំ អាសវនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ កាមាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ ភវាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ អវិជ្ជាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ។ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមីតិ ញាណំ ហោតិ។ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។

[១៣៩] អយំ ខោ សោ មាណវ អរិយោ បញ្ញាខន្ធោ យស្ស សោ ភគវា វណ្ណវាទី អហោសិ ឯត្ថ ច ឥមំ ជនតំ សមាទបេសិ និវេសេសិ បតិដ្ឋាបេសិ នត្ថិ ចេវេត្ថ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អច្ឆរិយំ  ភោ អានន្ទ អព្ភូតំ ភោ អានន្ទ សោវាយំ ភោ អានន្ទ អរិយោ បញ្ញាខន្ធោ បរិបុណ្ណោ នោ អបរិបុណ្ណោ ឯវំ បរិបុណ្ណញ្ចាហំ ភោ អានន្ទ អរិយំ បញ្ញាខន្ធំ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញេសុ សមណព្រាហ្មណេសុ ន សមនុបស្សាមិ នត្ថិ នោ កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយន្តិ។ អភិក្កន្តំ ភោ អានន្ទ អភិក្កន្តំ ភោ អានន្ទ សេយ្យថាបិ ភោ អានន្ទ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ខោ ភោតា អានន្ទេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភោ អានន្ទ ភវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភវំ អានន្ទោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតន្តិ។

សុភសុត្តំ ទសមំ និដ្ឋិតំ។

កេវដ្ដសុត្តំ ឯកាទសមំ

កេវដ្ដគហបតិបុត្តវត្ថុ

[១៤០] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា នាលន្ទាយំ វិហរតិ បាវារិកម្ពវនេ។ អថខោ កេវដ្ដោ [ឱ. កេវទ្ធោ។ ម. កេវឌ្ឍោ។] គហបតិបុត្តោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ កេវដ្ដោ គហបតិបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អយំ ភន្តេ នាលន្ទា ឥទ្ធា ចេវ ផីតា ច ពហុជនា អាកិណ្ណមនុស្សា ភគវតិ អភិប្បសន្នា សាធុ ភន្តេ ភគវា ឯកំ ភិក្ខុំ សមាទិសតុ យោ ឧត្តរិមនុស្សធម្មា ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ករិស្សតិ ឯវាយំ នាលន្ទា ភិយ្យោសោ មត្តាយ ភគវតិ អភិប្បសីទិស្សតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា កេវដ្ដំ គហបតិបុត្តំ ឯតទវោច ន ខោ អហំ កេវដ្ដ ភិក្ខូនំ ឯវំ ធម្មំ ទេសេមិ ឯថ តុម្ហេ ភិក្ខវេ គិហីនំ ឱទាតវសនានំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មា ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ករោថាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ កេវដ្ដោ គហបតិបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច នាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ ឋបេសឹ [ឱ.ម. ធំសេមិ។] អបិច ឯវំ វទាមិ អយំ ភន្តេ នាលន្ទា ឥទ្ធា ចេវ ផីតា ច ពហុជនា អាកិណ្ណមនុស្សា ភគវតិ អភិប្បសន្នា សាធុ ភន្តេ ភគវា ឯកំ ភិក្ខុំ សមាទិសតុ យោ ឧត្តរិមនុស្សធម្មា ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ករិស្សតិ ឯវាយំ នាលន្ទា ភិយ្យោសោ មត្តាយ ភគវតិ អភិប្បសីទិស្សតីតិ។ តតិយម្បិ។បេ។

[១៤១] តីណិ ខោ ឥមានិ កេវដ្ត បាដិហារិយានិ មយា សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទិតានិ កតមានិ តីណិ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ អាទេសនាបាដិហារិយំ អនុសាសនីបាដិហារិយំ។ កតមញ្ច កេវដ្ដ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ឥធ កេវដ្ដ ភិក្ខុ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោតិ ពហុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោតិ អាវិភាវំ តិរោភាវំ តិរោកុឌ្ឌំ តិរោបាការំ តិរោបព្វតំ អសជ្ជមានោ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ អាកាសេ បឋវិយា ឧម្មុជ្ជនិម្មុជ្ជំ ករោតិ សេយ្យថាបិ ឧទកេ ឧទកេបិ អភិជ្ជមានេ [ឱ.ម. អភិជ្ជមានោ។] គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ បឋវិយា អាកាសេបិ បល្លង្កេន កមតិ សេយ្យថាបិ បក្ខី សកុណោ ឥមេបិ ចន្ទិមសុរិយេ ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ បាណិនា បរិមសតិ បរិមជ្ជតិ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតិ។ តមេនំ អញ្ញតរោ សទ្ធោ បសន្នោ បស្សតិ តំ ភិក្ខុំ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោន្តំ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោន្តំ ពហុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោន្តំ អាវិភាវំ តិរោភាវំ តិរោកុឌ្ឌំ តិរោបាការំ តិរោបព្វតំ អសជ្ជមានំ គច្ឆន្តំ សេយ្យថាបិ អាកាសេ បឋវិយា ឧម្មុជ្ជនិម្មុជ្ជំ ករោន្តំ សេយ្យថាបិ ឧទកេ ឧទកេបិ អភិជ្ជមានេ គច្ឆន្តំ សេយ្យថាបិ បឋវិយា អាកាសេបិ បល្លង្កេន កមន្តំ សេយ្យថាបិ បក្ខី សកុណោ ឥមេបិ ចន្ទិមសុរិយេ ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ បាណិនា បរិមសន្តំ បរិមជ្ជន្តំ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេន្តំ។ តមេនំ សោ សទ្ធោ បសន្នោ អញ្ញតរស្ស អស្សទ្ធស្ស អប្បសន្នស្ស អារោចេតិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ សមណស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា អមាហំ ភិក្ខុំ អទ្ទសំ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោន្តំ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោន្តំ ពហុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោន្តំ។បេ។ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេន្តន្តិ។ តមេនំ សោ អស្សទ្ធោ អប្បសន្នោ តំ សទ្ធំ បសន្នំ ឯវំ វទេយ្យ អត្ថិ ខោ ភោ គន្ធារិ នាម វិជ្ជា តាយ សោ ភិក្ខុ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ។បេ។ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតីតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ កេវដ្ដ អបិ នុ សោ អស្សទ្ធោ អប្បសន្នោ តំ សទ្ធំ បសន្នំ ឯវំ វទេយ្យាតិ។ វទេយ្យ ភន្តេតិ។ ឥមំ ខោ អហំ កេវដ្ដ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយេ អាទីនវំ សម្បស្សមានោ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយេន អដ្ដិយាមិ ហរាយាមិ ជិគុច្ឆាមិ។

[១៤២] កតមញ្ច កេវដ្ដ អាទេសនាបាដិហារិយំ។ ឥធ កេវដ្ដ ភិក្ខុ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចិត្តម្បិ អាទិសតិ ចេតសិកម្បិ អាទិសតិ វិតក្កិតម្បិ អាទិសតិ វិចារិតម្បិ អាទិសតិ ឯវម្បិ តេ មនោ ឥត្ថម្បិ [ម. សព្វត្ថ ចិត្តំបិ អាទិសតិ ចេតសិកំបិ អាទិសតិ វិតក្កិតំបិ អាទិសតិ វិបារិតំបិ អាទិសតិ ឯវំបិ តេ មនោ ឥត្ថំបីតិ ទិស្សតិ។] តេ មនោ ឥតិបិ តេ ចិត្តន្តិ។ តមេនំ អញ្ញតរោ សទ្ធោ បសន្នោ បស្សតិ តំ ភិក្ខុំ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចិត្តម្បិ អាទិសន្តំ ចេតសិកម្បិ អាទិសន្តំ វិតក្កិតម្បិ អាទិសន្តំ វិចារិតម្បិ អាទិសន្តំ ឯវម្បិ តេ មនោ ឥត្ថម្បិ តេ មនោ ឥតិបិ តេ ចិត្តន្តិ។ តមេនំ សោ សទ្ធោ បសន្នោ អញ្ញតរស្ស អស្សទ្ធស្ស អប្បសន្នស្ស អារោចេតិ អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ សមណស្ស មហិទ្ធិកតា មហានុភាវតា អមាហំ ភិក្ខុំ អទ្ទសំ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចិត្តម្បិ អាទិសន្តំ ចេតសិកម្បិ អាទិសន្តំ វិតក្កិតម្បិ អាទិសន្តំ វិចារិតម្បិ អាទិសន្តំ ឯវំបិ តេ មនោ ឥត្ថម្បិ តេ មនោ ឥតិបិ តេ ចិត្តន្តិ។ តមេនំ សោ អស្សទ្ធោ អប្បសន្នោ តំ សទ្ធំ បសន្នំ ឯវំ វទេយ្យ អត្ថិ ខោ ភោ មណិកា នាម វិជ្ជា តាយ សោ ភិក្ខុ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចិត្តម្បិ អាទិសតិ ចេតសិកម្បិ អាទិសតិ វិតក្កិតម្បិ អាទិសតិ វិចារិតម្បិ អាទិសតិ ឯវម្បិ តេ មនោ ឥត្ថម្បិ តេ មនោ ឥតិបិ តេ ចិត្តន្តិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ កេវដ្ដ អបិ នុ សោ អស្សទ្ធោ អប្បសន្នោ តំ សទ្ធំ បសន្នំ ឯវំ វទេយ្យាតិ។ វទេយ្យ ភន្តេតិ។ ឥមំ ខោ អហំ កេវដ្ដ អាទេសនាបាដិហារិយេ អាទីនវំ សម្បស្សមានោ អាទេសនាបាដិហារិយេន អដ្ដិយាមិ ហរាយាមិ ជិគុច្ឆាមិ។

[១៤៣] កតមញ្ច កេវដ្ដ អនុសាសនីបាដិហារិយំ។ ឥធ កេវដ្ដ ភិក្ខុ ឯវមនុសាសតិ ឯវំ វិតក្កេថ មា ឯវំ វិតក្កយិត្ថ ឯវំ មនសិករោថ មា ឯវំ មនសិករោថ ឥទំ បជហថ ឥទំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរថាតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ កេវដ្ដ អនុសាសនីបាដិហារិយំ។

[១៤៤] បុន ចបរំ កេវដ្ដ ឥធ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ [ម. សាមញ្ញផលំ។] ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឥទំបិ វុច្ចតិ កេវដ្ដ អនុសាសនីបាដិហារិយំ [ម. ឯវំ ខោ កេវដ្ត ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ ឥទំបិ វុច្ចតិ កេវដ្ត អនុសាសនីបាដិហារិយំ។]។ ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ កេវដ្ត អនុសាសនីបាដិហារិយំ។បេ។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ ឥទំ វុច្ចតិ កេវដ្ដ អនុសាសនីបាដិហារិយំ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ ឥទំ វុច្ចតិ កេវដ្ដ អនុសាសនីបាដិហារិយំ។ ឥមានិ ខោ កេវដ្ដ តីណិ បាដិហារិយានិ មយា សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទិតានិ។

[១៤៥] ភូតបុព្វំ កេវដ្ដ ឥមស្មឹយេវ ភិក្ខុសង្ឃេ អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ កត្ថ នុ ខោ [កត្ថន្នុ ខោ។] ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ អថខោ [ឱ.ម. សោតិ បទំ ទិស្សតិ។] កេវដ្ដ ភិក្ខុ តថារូបំ សមាធឹ សមាបជ្ជិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ ទេវយានិយោ មគ្គោ បាតុរហោសិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន ចាតុម្មហារាជិកា ទេវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចាតុម្មហារាជិកេ ទេវេ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ ចាតុម្មហារាជិកា ទេវា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ មយំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាម យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ ចត្តារោ មហារាជានោ អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរា ច បណីតតរា ច តេ ខោ ឯតំ ជានេយ្យុំ យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន ចត្តារោ មហារាជានោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចត្តារោ មហារាជានោ [ឱ.ម. មហារាជេ] ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ ចត្តារោ មហារាជានោ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ មយំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាម យត្ថិមេ។បេ។ វាយោធាតូតិ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ តាវត្តឹសា នាម ទេវា អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរា ច បណីតតរា ច តេ ខោ ឯវំ ជានេយ្យុំ យត្ថិមេ ចត្តារោ។បេ។ វាយោធាតូតិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន តាវត្តឹសា ទេវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តាវត្តឹសេ ទេវេ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ តាវត្តឹសា ទេវា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ មយំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាម យត្ថិមេ។បេ។ វាយោធាតូតិ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ច សោ ខោ ឯវំ ជានេយ្យ យត្ថិមេ ចត្តារោ។បេ។ វាយោធាតូតិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន សក្កោ ទេវានមិន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា សក្កំ ទេវានមិន្ទំ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច អហំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាមិ យត្ថិមេ ចត្តារោ។បេ។ វាយោធាតូតិ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ យាមា នាម ទេវា។បេ។ សុយាមោ នាម ទេវបុត្តោ។បេ។ តុសិតា នាម ទេវា។បេ។ សន្តុសិតោ នាម ទេវបុត្តោ។បេ។ និម្មានរតី នាម ទេវា។បេ។ សុនិម្មិតោ នាម ទេវបុត្តោ។បេ។ បរនិម្មិតវសវត្តី នាម ទេវា។បេ។ បរនិម្មិតវសវត្តិ នាម ទេវបុត្តោ អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ច សោ ខោ ឯវំ ជានេយ្យ យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។

[១៤៦] អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន វសវត្តិ ទេវបុត្តោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា វសវត្តឹ ទេវបុត្តំ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ វសវត្តិ ទេវបុត្តោ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច អហំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាមិ យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ ព្រហ្មកាយិកា នាម ទេវា អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរា ច បណីតតរា ច តេ ខោ ឯវំ ជានេយ្យុំ យត្ថិមេ ចត្តារោ។បេ។ វាយោធាតូតិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ តថារូបំ សមាធឹ សមាបជ្ជិ យថាសមាហិតេ ចិត្តេ ព្រហ្មយានិយោ មគ្គោ បាតុរហោសិ។

[១៤៧] អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន ព្រហ្មកាយិកា ទេវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ព្រហ្មកាយិកេ ទេវេ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ។បេ។ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ ព្រហ្មកាយិកា ទេវា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ មយំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាម យត្ថិមេ។បេ។ វាយោធាតូតិ។ អត្ថិ ខោ ភិក្ខុ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានំ អម្ហេហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ច សោ ខោ ឯវំ ជានេយ្យ យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ កហំ បនាវុសោ ឯតរហិ សោ មហាព្រហ្មាតិ។ មយំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាម យត្ថ វា ព្រហ្មា យេន វា ព្រហ្មា អបិច ភិក្ខុ យថា និមិត្តា ទិស្សន្តិ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតិ ព្រហ្មា បាតុភវិស្សតិ ព្រហ្មុនោ ហេតំ បុព្វនិមិត្តំ បាតុភាវាយ យទិទំ អាលោកោ សញ្ជាយតិ ឱភាសោ បាតុភវតីតិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ មហាព្រហ្មា ន ចិរស្សេវ បាតុរហោសិ។

[១៤៨] អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ យេន មហាព្រហ្មា [ឱ. សោ មហាព្រហ្មា។] តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ មហាព្រហ្មានំ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ កេវដ្ដ សោ មហាព្រហ្មា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច អហមស្មិ ភិក្ខុ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានន្តិ។ ទុតិយម្បិ ខោ កេវដ្ដ សោ ភិក្ខុ តំ មហាព្រហ្មានំ ឯតទវោច ន ខោ អហំ តំ អាវុសោ ឯវំ បុច្ឆាមិ ត្វមសិ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានំ [ឱ. ភូតភវ្យានន្តិ។ ម. ភូតភព្យានន្តិ] ។ ឯវញ្ច ខោ អហន្តំ អាវុសោ ឯវំ បុច្ឆាមិ កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ កេវដ្ដ សោ មហាព្រហ្មា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច  អហមស្មិ ភិក្ខុ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានន្តិ។ តតិយម្បិ ខោ កេវដ្ដ សោ ភិក្ខុ តំ មហាព្រហ្មានំ ឯតទវោច ន ខោ អហន្តំ អាវុសោ ឯវំ បុច្ឆាមិ ត្វមសិ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានំ ឯវញ្ច ខោ អហន្តំ អាវុសោ ឯវំ បុច្ឆាមិ កត្ថ នុ ខោ អាវុសោ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។

[១៤៩] អថខោ កេវដ្ដ សោ [ឱ.ម. អថខោ សោ កេវដ្ត។] មហាព្រហ្មា តំ ភិក្ខុំ ពាហាយំ គហេត្វា ឯកមន្តំ អបនេត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច ឥមេ ខោ មំ ភិក្ខុ ព្រហ្មកាយិកា ទេវា ឯវំ ជានន្តិ នត្ថិ កិញ្ចិ ព្រហ្មុនោ អញ្ញាតំ នត្ថិ កិញ្ចិ ព្រហ្មុនោ អទិដ្ឋំ នត្ថិ កិញ្ចិ ព្រហ្មុនោ អវិទិតំ នត្ថិ កិញ្ចិ ព្រហ្មុនោ អសច្ឆិកតន្តិ តស្មា អហមេតេសំ សម្មុខា ន ព្យាកាសឹ អហំបិ ខោ ភិក្ខុ ន ជានាមិ យត្ថិមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ  បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ តស្មា តិហ ភិក្ខុ តុម្ហេវេតំ ទុក្កដំ [ឱ. ទុក្កតំ។] តុម្ហេវេតំ អបរទ្ធំ យំ ត្វំ ភគវន្តំ អភិមុញ្ចិត្វា [ឱ. អតិសិត្វា។ ម. អតិធាវិត្វា] ពហិទ្ធា បរិយេដ្ឋឹ អាបជ្ជសិ ឥមស្ស បញ្ហស្ស វេយ្យាករណាយ គច្ឆ ត្វំ ភិក្ខុ តមេវ ភគវន្តំ ឧបសង្កមិត្វា ឥមំ បញ្ហំ បុច្ឆ យថា តេ ភគវា ព្យាករោតិ តថា នំ ធារេយ្យាសីតិ។

[១៥០] អថខោ កេវដ្ដ សោ ភិក្ខុ  សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សមិ្មញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ មម បុរតោ បាតុរហោសិ។ អថខោ សោ កេវដ្ដ ភិក្ខុ មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ កេវដ្ដ សោ ភិក្ខុ មំ ឯតទវោច កត្ថ នុ ខោ ភន្តេ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវំ វុត្តេ អហំ កេវដ្ដ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចំ ភូតបុព្វំ ភិក្ខុ សាមុទ្ទិកា ពាណិជា តីរទស្សឹ សកុណំ គហេត្វា នាវាយ [ឱ.ម. នាវាយ សមុទ្ទំ។] អជ្ឈោគាហន្តិ តេ អតីរទស្សិនិយា នាវាយ តីរទស្សឹ សកុណំ មុញ្ចន្តិ សោ គច្ឆតិ បុរត្ថិមំ ទិសំ គច្ឆតិ ទក្ខិណំ ទិសំ គច្ឆតិ បច្ឆិមំ ទិសំ គច្ឆតិ ឧត្តរំ ទិសំ គច្ឆតិ ឧទ្ធំ ទិសំ គច្ឆតិ អនុទិសំ សចេ សោ សមន្តា តីរំ បស្សតិ តថាបក្កន្តោ [ឱ.ម. តថា គតកោ វ។] វ ហោតិ សចេ បន សោ សមន្តា តីរំ ន បស្សតិ តមេវ នាវំ បច្ចាគច្ឆតិ ឯវមេវ ខោ ត្វំ ភិក្ខុ យតោ យាវ ព្រហ្មលោកា [ឱ. យាវ យតោ យាវ ព្រហ្មលោកា។] បរិយេសមានោ ឥមស្ស បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេន អជ្ឈគមា អថខោ មយ្ហមេវ [ឱ. វេយ្យាករណំ នាជ្ឈគា អថ មមំយេវ។ ម. វេយ្យាករណំ អជ្ឈគា អថ មមញ្ញេវ។] សន្តិកេ បច្ចាគតោ ន ខោ ឯសោ ភិក្ខុ បញ្ហោ ឯវំ បុច្ឆិតព្វោ កត្ថ នុ ខោ ភន្តេ ឥមេ ចត្តារោ មហាភូតា អបរិសេសា និរុជ្ឈន្តិ សេយ្យថីទំ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតូតិ។ ឯវញ្ច ខោ សោ ភិក្ខុ បញ្ហោ បុច្ឆិតព្វោ។

[១៥១] កត្ថ អាបោ ច បឋវី ច

តេជោ វាយោ ន គាធតិ

កត្ថ ទីឃញ្ច រស្សញ្ច

អនុំ ថូលំ សុភាសុភំ

កត្ថ នាមញ្ច រូបញ្ច

អសេសំ ឧបរុជ្ឈតីតិ។

តត្រ វេយ្យាករណំ ភវតិ។

[១៥២] វិញ្ញាណំ អនិទស្សនំ

អនន្តំ សព្វតោ បភំ

ឯត្ថ អាបោ ច បឋវី ច

តេជោ វាយោ ន គាធតិ

ឯត្ថ ទីឃញ្ច រស្សញ្ច

អនុំ ថូលំ សុភាសុភំ

ឯត្ថ នាមញ្ច រូបញ្ច

អសេសំ ឧបរុជ្ឈតិ

វិញ្ញាណស្ស និរោធេន

ឯត្ថេតំ ឧបរុជ្ឈតីតិ។

ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនោ កេវដ្ដោ គហបតិបុត្តោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទីតិ។

កេវដ្ដសុត្តំ ឯកាទសមំ និដ្ឋិតំ។

លោហិច្ចសុត្តំ ទ្វាទសមំ

[១៥៣] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កោសលេសុ ចារិកំ ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន សាលវតិកា តទវសរិ។ តេន ខោ បន សមយេន លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ សាលវតិកំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា បសេនទិកោសលេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ។

[១៥៤] តេន ខោ បន សមយេន លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯវរូបំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ ឥធ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា កុសលំ ធម្មំ អធិគច្ឆេយ្យ កុសលំ ធម្មំ អធិគន្ត្វា ន បរស្ស អារោចេយ្យ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតិ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ ឆិន្ទិត្វា អញ្ញំ នវំ ពន្ធនំ ករេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ អស្សោសិ ខោ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ កោសលេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ សាលវតិកំ អនុប្បត្តោ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា។បេ។ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។

[១៥៥] អថខោ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ រោសិកំ [ឱ. ភេសិកំ] នហាបិតំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម រោសិកេ យេន សមណោ គោតមោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា មម វចនេន សមណំ គោតមំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆ លោហិច្ចោ ភោ គោតម ព្រាហ្មណោ ភវន្តំ គោតមំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតីតិ ឯវញ្ច វទេហិ អធិវាសេតុ កិរ ភវំ គោតមោ លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ រោសិកា នហាបិតោ លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រោសិកោ នហាបិតោ ភគវន្តំ ឯតទវោច លោហិច្ចោ ភន្តេ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ អធិវាសេតុ កិរ ភន្តេ ភគវា លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។

[១៥៦] អថខោ រោសិកា នហាបិតោ [ឱ. ភេសីកោ។] ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា យេន លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា លោហិច្ចំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោច អវោចុម្ហា ខោ មយំ ភោតោ វចនេន [ឱ. អវោចុម្ហ ភោ មយំ ភន្តេ តវ វចនេន។ ម. អវោចុម្ហា មយំ ភន្តេ តវ វចនេន។] តំ ភគវន្តំ លោហិច្ចោ ភន្តេ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ អប្បាពាធំ អប្បាតង្កំ លហុដ្ឋានំ ពលំ ផាសុវិហារំ បុច្ឆតិ ឯវញ្ច វទេតិ អធិវាសេតុ កិរ ភន្តេ ភគវា លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ អធិវុដ្ឋញ្ច [ឱ. អធិវត្ថញ្ច។] បន តេន ភគវតាតិ។ អថខោ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន សកេ និវេសនេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទេត្វា រោសិកំ នហាបិតំ អាមន្តេសិ ឯហិ ត្វំ សម្ម រោសិក យេន សមណោ គោតមោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា សមណស្ស គោតមស្ស កាលំ អារោចេហិ កាលោ ភោ គោតម និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ រោសិកា នហាបិតោ លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ រោសិកា នហាបិតោ ភគវតោ កាលំ អារោចេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។

[១៥៧] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន សាលវតិកា តេនុបសង្កមិ។ តេន ខោ បន សមយេន រោសិកា នហាបិតោ ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធោ ហោតិ។ អថខោ រោសិកា នហាបិតោ ភគវន្តំ ឯតទវោច លោហិច្ចស្ស ភន្តេ [ឱ. ភន្តេតិ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណស្ស ឯវរូបំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ [ឱ.ម. ហោតីតិ ន ទិស្សតិ។] ឥធ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា កុសលំ ធម្មំ អធិគច្ឆេយ្យ កុសលំ ធម្មំ អធិគន្ត្វា ន បរស្ស អារោចេយ្យ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតិ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ ឆិន្ទិត្វា អញ្ញំ នវំ ពន្ធនំ ករេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ សាធុ ភន្តេ ភគវា លោហិច្ចំ ព្រាហ្មណំ ឯតស្មា បាបកា ទិដ្ឋិគតា វិវេចេតូតិ។ អប្បេវនាម សិយា រោសិកេ អប្បេវនាម សិយា រោសិកេតិ។ អថខោ ភគវា យេន លោហិច្ចស្ស ព្រាហ្មណស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសិ សម្បវារេសិ។

[១៥៨] អថខោ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ លោហិច្ចំ ព្រាហ្មណំ ភគវា ឯតទវោច សច្ចំ កិរ លោហិច្ច តេ ឯវរូបំ បាបកំ ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ឥធ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា កុសលំ ធម្មំ អធិគច្ឆេយ្យ កុសលំ ធម្មំ អធិគន្ត្វា ន បរស្ស អារោចេយ្យ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតិ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ ឆិន្ទិត្វា អញ្ញំ នវំ ពន្ធនំ ករេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតី តិ។ ឯវំ ភោ គោតម។ តំ កឹ មញ្ញសិ លោហិច្ច ននុ ត្វំ សាលវតិកំ អជ្ឈាវសសីតិ។ ឯវំ ភោ គោតម។ យោ នុ ខោ លោហិច្ច ឯវំ វទេយ្យ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ សាលវតិកំ អជ្ឈាវសតិ យា សាលវតិកាយ សមុទយំ សញ្ជាតិ លោហិច្ចោ វ តំ ព្រាហ្មណោ ឯកកោ បរិភុញ្ជេយ្យ ន អញ្ញេសំ ទទេយ្យាតិ ឯវំវាទី សោ យេ តំ ឧបជីវន្តិ តេសំ អន្តរាយករោ វា ហោតិ នោ វាតិ។ អន្តរាយករោ ភោ គោតម។ អន្តរាយករោ សមានោ [ឱ. សមានោ លោហិច្ច។] ហិតានុកម្បី វា តេសំ ហោតិ អហិតានុកម្បី វាតិ។ អហិតានុកម្បី ភោ គោតម។ អហិតានុកម្បិស្ស មេត្តំ វា តេសុ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកំ វាតិ។ សបត្តិកំ ភោ គោតម។ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី វា ហោតិ សម្មាទិដ្ឋី វាតិ។ មិច្ឆាទិដ្ឋី ភោ គោតម។ មិច្ឆាទិដ្ឋិស្ស ខោ អហំ លោហិច្ច ទ្វិន្នំ គតីនំ អញ្ញតរំ គតឹ វទាមិ និរយំ វា តិរច្ឆានយោនឹ វា។

[១៥៩] តំ កឹ មញ្ញសិ លោហិច្ច ននុ រាជា បសេនទិកោសលោ កាសិកោសលំ អជ្ឈាវសតីតិ។ ឯវំ ភោ គោតម។ យោ នុ ខោ លោហិច្ច ឯវំ វទេយ្យ រាជា បសេនទិកោសលោ កាសិកោសលំ អជ្ឈាវសតិ យា កាសិកោសលេ សមុទយំ សញ្ជាតិ រាជា វ តំ បសេនទិកោសលោ ឯកកោ បរិភុញ្ជេយ្យ ន អញ្ញេសំ ទទេយ្យាតិ ឯវំវាទី សោ យេ រាជានំ បសេនទិកោសលំ ឧបជីវន្តិ តុម្ហេ ចេវ អញ្ញេ ច តេសំ អន្តរាយករោ វា ហោតិ នោ វាតិ។ អន្តរាយករោ ភោ គោតម។ អន្តរាយករោ សមានោ ហិតានុកម្បី វា តេសំ ហោតិ អហិតានុកម្បី វាតិ។ អហិតានុកម្បី ភោ គោតម។ អហិតានុកម្បិស្ស មេត្តំ វា តេសុ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកំ វាតិ។ សបត្តិកំ ភោ គោតម។ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី វា ហោតិ សម្មាទិដ្ឋី វាតិ។ មិច្ឆាទិដ្ឋី ភោ គោតម។ មិច្ឆាទិដ្ឋិស្ស ខោ អហំ លោហិច្ច ទ្វិន្នំ គតីនំ អញ្ញតរំ គតឹ វទាមិ និរយំ វា តិរច្ឆានយោនឹ វា។

[១៦០] ឥតិ កិរ លោហិច្ច យោ ឯវំ វទេយ្យ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ សាលវតិកំ អជ្ឈាវសតិ យា សាលវតិកាយ សមុទយំ សញ្ជាតិ លោហិច្ចោ វ តំ ព្រាហ្មណោ ឯកកោ បរិភុញ្ជេយ្យ ន អញ្ញេសំ ទទេយ្យាតិ ឯវំវាទី សោ យេ តំ ឧបជីវន្តិ តេសំ អន្តរាយករោ ហោតិ អន្តរាយករោ សមានោ អហិតានុកម្បី ហោតិ អហិតានុកម្បិស្ស សបត្តិកំ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី ហោតិ។ ឯវមេវ ខោ លោហិច្ច យោ ឯវំ វទេយ្យ  ឥធ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា កុសលំ ធម្មំ អធិគច្ឆេយ្យ កុសលំ ធម្មំ អធិគន្ត្វា ន បរស្ស អារោចេយ្យ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ។បេ។ ករិស្សតីតិ។ ឯវំវាទី សោ យេ តេ កុលបុត្តា តថាគតប្បវេទិតំ ធម្មវិនយំ អាគម្ម ឯវរូបំ ឧឡារំ វិសេសំ អធិគច្ឆន្តិ សោតាបត្តិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ សកទាគាមិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ អនាគាមិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ អរហត្តំបិ សច្ឆិករោន្តិ យេ ចិមេ [ឱ. យេ កេចិមេ។] ទិព្វា គព្ភា បរិបាចេន្តិ ទិព្វានំ ភវានំ អភិនិព្វត្តិយា តេសំ អន្តរាយករោ ហោតិ អន្តរាយករោ សមានោ អហិតានុកម្បី ហោតិ  អហិតានុកម្បិស្ស សបត្តិកំ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី ហោតិ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិស្ស ខោ អហំ លោហិច្ច ទ្វិន្នំ គតីនំ អញ្ញតរំ គតឹ វទាមិ  និរយំ វា តិរច្ឆានយោនឹ វា។

[១៦១] ឥតិ កិរ លោហិច្ច យោ ឯវំ វទេយ្យ  រាជា បសេនទិកោសលោ កាសិកោសលំ អជ្ឈាវសតិ យា កាសិកោសលេ សមុទយំ សញ្ជាតិ រាជា វ តំ បសេនទិកោសលោ ឯកកោ បរិភុញ្ជេយ្យ ន អញ្ញេសំ ទទេយ្យាតិ ឯវំវាទី សោ យេ រាជានំ បសេនទិកោសលំ ឧបជីវន្តិ តុម្ហេ ចេវ អញ្ញេ ច តេសំ អន្តរាយករោ ហោតិ អន្តរាយករោ សមានោ អហិតានុកម្បី ហោតិ អហិតានុកម្បិស្ស សបត្តិកំ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី ហោតិ។ ឯវមេវ ខោ លោហិច្ច យោ ឯវំ វទេយ្យ ឥធ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា កុសលំ ធម្មំ អធិគច្ឆេយ្យ កុសលំ ធម្មំ អធិគន្ត្វា ន បរស្ស អារោចេយ្យ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ ឆិន្ទិត្វា អញ្ញំ នវំ ពន្ធនំ ករេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកម្មំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ ឯវំវាទី សោ យេ តេ កុលបុត្តា តថាគតប្បវេទិតំ ធម្មវិនយំ អាគម្ម ឯវរូបំ ឧឡារំ វិសេសំ អធិគច្ឆន្តិ សោតាបត្តិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ សកទាគាមិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ អនាគាមិផលំបិ សច្ឆិករោន្តិ អរហត្តំបិ សច្ឆិករោន្តិ យេ ចិមេ ទិព្វា គព្ភា បរិបាចេន្តិ ទិព្វានំ ភវានំ អភិនិព្វត្តិយា តេសំ អន្តរាយករោ ហោតិ អន្តរាយករោ សមានោ អហិតានុកម្បី ហោតិ អហិតានុកម្បិស្ស សបត្តិកំ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សបត្តិកេ ចិត្តេ បច្ចុបដ្ឋិតេ មិច្ឆាទិដ្ឋី ហោតិ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិស្ស ខោ អហំ លោហិច្ច ទ្វិន្នំ គតីនំ អញ្ញតរំ គតឹ វទាមិ និរយំ វា តិរច្ឆានយោនឹ វា។

[១៦២] តយោ ខោមេ លោហិច្ច សត្ថារោ យេ លោកេ ចោទនារហា យោ ច បនេវរូបេ សត្ថារោ ចោទេតិ សា ចោទនា ភូតា តច្ឆា ធម្មិកា អនវជ្ជា  កតមេ តយោ ឥធ លោហិច្ច ឯកច្ចោ សត្ថា យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ ហោតិ ស្វាស្ស សាមញ្ញត្ថោ អននុប្បត្តោ ហោតិ។ សោ តំ សាមញ្ញត្ថំ អននុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេតិ ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស សាវកា ន សុស្សន្តិ [ឱ. តស្ស តេ សាវកា នេ សុស្សូសន្តិ។] ន សោតំ ឱទហន្តិ ន អញ្ញា ចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ វោក្កម្ម ច សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ។ សោ ឯវមស្ស ចោទេតព្វោ អាយស្មា ខោ យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សោ តេ សាមញ្ញត្ថោ អននុប្បត្តោ តំ ត្វំ សាមញ្ញត្ថំ អននុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេសិ ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស តេ សាវកា ន សុស្សន្តិ ន សោតំ ឱទហន្តិ ន អញ្ញា ចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ វោក្កម្ម ច សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ សេយ្យថាបិ នាម ឱសក្កន្តិយា វា ឧសក្កេយ្យ [ឱ. ឧស្សុក្កេយ្យ។ ម. ឧស្សក្កេយ្យ] បរម្មុខឹ វា អាលិង្គេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ អយំ ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] លោហិច្ច បឋមោ សត្ថា យោ លោកេ ចោទនារហោ យោ ច បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា ភូតា តច្ឆា ធម្មិកា អនវជ្ជា។

[១៦៣] បុន ចបរំ លោហិច្ច ឥធេកច្ចោ សត្ថា យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ ហោតិ ស្វាស្ស សាមញ្ញត្ថោ អននុប្បត្តោ ហោតិ។ សោ តំ សាមញ្ញត្ថំ អននុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេតិ  ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស តេ សាវកា សុស្សន្តិ សោតំ ឱទហន្តិ អញ្ញាចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ ន ច វោក្កម្ម សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ។ សោ ឯវមស្ស ចោទេតព្វោ  អាយស្មា ខោ យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ ហោតិ សោ តេ សាមញ្ញត្ថោ អននុប្បត្តោ តំ ត្វំ សាមញ្ញត្ថំ អននុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេសិ ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស តេ សាវកា សុស្សន្តិ សោតំ ឱទហន្តិ អញ្ញាចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ ន ច វោក្កម្ម សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ សេយ្យថាបិ នាម សកំ ខេត្តំ ឱហាយ បរក្ខេត្តំ និទ្ទាយិតព្វំ មញ្ញេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ អយំ ខោ លោហិច្ច ទុតិយោ សត្ថា យោ លោកេ ចោទនារហោ យោ ច បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា ភូតា តច្ឆា ធម្មិកា អនវជ្ជា។

[១៦៤] បុន ចបរំ លោហិច្ច ឥធេកច្ចោ សត្ថា យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ ហោតិ ស្វាស្ស សាមញ្ញត្ថោ អនុប្បត្តោ ហោតិ។ សោ តំ សាមញ្ញត្ថំ អនុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេតិ ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស សាវកា ន សុស្សន្តិ [ឱ. តស្ស តេ សាវកា ន សុស្សូសន្តិ។] ន សោតំ ឱទហន្តិ ន អញ្ញាចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ វោក្កម្ម ច សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ។ សោ ឯវមស្ស ចោទេតព្វោ អាយស្មា ខោ យស្សត្ថាយ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សោ តេ សាមញ្ញត្ថោ អនុប្បត្តោ តំ ត្វំ សាមញ្ញត្ថំ អនុបាបុណិត្វា សាវកានំ ធម្មំ ទេសេសិ  ឥទំ វោ ហិតាយ ឥទំ វោ សុខាយាតិ។ តស្ស តេ សាវកា ន សុស្សន្តិ ន សោតំ ឱទហន្តិ ន អញ្ញាចិត្តំ ឧបដ្ឋបេន្តិ វោក្កម្ម ច សត្ថុ សាសនា វត្តន្តិ សេយ្យថាបិ នាម បុរាណំ ពន្ធនំ ឆិន្ទិត្វា អញ្ញំ នវំ ពន្ធនំ ករេយ្យ ឯវំ សម្បទមិទំ បាបកំ លោភធម្មំ វទាមិ កិញ្ហិ បរោ បរស្ស ករិស្សតីតិ។ អយំ ខោ លោហិច្ច តតិយោ សត្ថា យោ លោកេ ចោទនារហោ យោ ច បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា ភូតា តច្ឆា ធម្មិកា អនវជ្ជា។ ឥមេ ខោ លោហិច្ច តយោ សត្ថារោ យេ លោកេ ចោទនារហា យោ ច បនេវរូបេ សត្ថារោ ចោទេតិ សា ចោទនា ភូតា តច្ឆា ធម្មិកា អនវជ្ជាតិ។

[១៦៥] ឯវំ វុត្តេ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អត្ថិ បន ភោ គោតម កោចិ សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោតិ។ អត្ថិ ខោ លោហិច្ច សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោតិ។ កតមោ បន ភោ [ឱ.ម. កតមោ បន សោ ភោ។] គោតម សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោតិ។ ឥធ លោហិច្ច តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឯវំ ខោ លោហិច្ច ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យស្មឹ ខោ លោហិច្ច សត្ថរិ សាវកោ ឯវរូបំ ឧឡារំ វិសេសំ អធិគច្ឆតិ។ អយំ ខោ [ឱ.ម. អយំ បិ ខោ។] លោហិច្ច សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោ យោ [ឱ.ម. យោ ច។] បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា អភូតា អតច្ឆា អធម្មិកា សាវជ្ជា។បេ។ ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ យស្មឹ ខោ លោហិច្ច សត្ថរិ សាវកោ ឯវរូបំ ឧឡារំ វិសេសំ អធិគច្ឆតិ។ អយំបិ ខោ លោហិច្ច សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោ យោ ច បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា អភូតា អតច្ឆា អធម្មិកា សាវជ្ជា។បេ។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ យស្មឹ ខោ លោហិច្ច សត្ថរិ សាវកោ ឯវរូបំ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ យស្មឹ ខោ លោហិច្ច សត្ថរិ សាវកោ ឯវរូបំ ឧឡារំ វិសេសំ អធិគច្ឆតិ។ អយំ ខោ លោហិច្ច សត្ថា យោ លោកេ ន ចោទនារហោ យោ ច បនេវរូបំ សត្ថារំ ចោទេតិ សា ចោទនា អភូតា អតច្ឆា អធម្មិកា សាវជ្ជាតិ។

[១៦៦] ឯវំ វុត្តេ លោហិច្ចោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច  សេយ្យថាបិ ភោ គោតម បុរិសោ បុរិសំ នរកប្បបាតំ បបតន្តំ កេសេសុ គហេត្វា ឧទ្ធរិត្វា ថលេ បតិដ្ឋាបេយ្យ ឯវមេវាហំ [ឱ. ឯវមេវំ។ ម. ឯវមេវ។] ភោតា គោតមេន នរកប្បបាតំ បបតន្តោ ឧទ្ធរិត្វា ថលេ បតិដ្ឋាបិតោ អភិក្កន្តំ ភោ គោតម អភិក្កន្តំ ភោ គោតម សេយ្យថាបិ ភោ គោតម និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ។បេ។ ឧបាសកំ មំ ភវំ គោតមោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតន្តិ។បេ។

លោហិច្ចសុត្តំ ទ្វាទសមំ និដ្ឋិតំ។

តេវិជ្ជសុត្តំ តេរសមំ

[១៦៧] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កោសលេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន មនសាកតន្នាម កោសលានំ ព្រាហ្មណគ្គាមោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា មនសាកតេ វិហរតិ ឧត្តរេន មនសាកតស្ស អចិរវតិយា នទិយា តីរេ អម្ពវនេ។

[១៦៨] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា អភិញ្ញាតា អភិញ្ញាតា ព្រាហ្មណមហាសាលា មនសាកតេ បដិវសន្តិ សេយ្យថីទំ វង្កី [ឱ. ចង្កី] ព្រាហ្មណោ តារុក្ខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ព្រាហ្មណោ ជាណុសោនិ ព្រាហ្មណោ តោទេយ្យព្រាហ្មណោ អញ្ញេ ច អភិញ្ញាតា អភិញ្ញាតា ព្រាហ្មណមហាសាលា។ អថខោ វាសេដ្ឋភារទ្វាជានំ មាណវានំ ជង្ឃវិហារំ [ឱ. វាសេដ្ឋភារទ្វាជានំ ជង្ឈាវិហារំ។] អនុចង្កមន្តានំ អនុវិចរន្តានំ មគ្គាមគ្គេ កថា ឧទបាទិ។ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ឯវមាហ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ [ឱ. អយំ អញ្ជសាយនោ] និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ [ឱ. ស្វាយំ] អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន បោក្ខរសាតិនាតិ។ ភារទ្វាជោបិ [ឱ. ភារទ្វាជោ] មាណវោ ឯវមាហ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន តារុក្ខេនាតិ។ នេវ ខោ អសក្ខិ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភារទ្វាជំ មាណវំ សញ្ញាបេតុំ ន បន អសក្ខិ ភារទ្វាជោ មាណវោ វាសេដ្ឋំ មាណវំ សញ្ញាបេតុំ។

[១៦៩] អថខោ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភារទ្វាជំ មាណវំ អាមន្តេសិ អយំ ខោ បន ភារទ្វាជ សមណោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ មនសាកតេ វិហរតិ ឧត្តរេន មនសាកតស្ស អចិរវតិយា នទិយា តីរេ អម្ពវនេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ ភគវាតិ អាយាម [ឱ. អាយាម ភោ។] ភារទ្វាជ យេន សមណោ គោតមោ តេនុបសង្កមិស្សាម ឧបសង្កមិត្វា ឯតមត្ថំ សមណំ គោតមំ បុច្ឆិស្សាម យថា នោ សមណោ គោតមោ ព្យាករិស្សតិ តថា នំ ធារេស្សាមាតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ ភារទ្វាជោ មាណវោ វាសេដ្ឋស្ស មាណវស្ស បច្ចស្សោសិ។

[១៧០] អថខោ វាសេដ្ឋភារទ្វាជា មាណវា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ ភោ គោតម អម្ហាកំ ជង្ឃវិហារំ [ឱ. ជង្ឃាវិហារំ។] អនុចង្កមន្តានំ អនុវិចរន្តានំ មគ្គាមគ្គេ កថា ឧទបាទិ អហំ ឯវំ វទាមិ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន បោក្ខរសាតិនាតិ ភារទ្វាជោ មាណវោ ឯវមាហ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន តារុក្ខេនាតិ ឯត្ថ ភោ គោតម អត្ថេវ វិគ្គហោ អត្ថិ វិវាទោ អត្ថិ នានាវាទោតិ។ ឥតិ កិរ វាសេដ្ឋ ត្វំ ឯវំ វទេសិ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន បោក្ខរសាតិនាតិ ភារទ្វាជោ មាណវោ ឯវមាហ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ យ្វាយំ អក្ខាតោ ព្រាហ្មណេន តារុក្ខេនាតិ អថ កិស្មឹ បន វោ វាសេដ្ឋ វិគ្គហោ កិស្មឹ វិវាទោ កិស្មឹ នានាវាទោតិ។ មគ្គាមគ្គេ ភោ គោតម កិញ្ចាបិ ភោ គោតម ព្រាហ្មណា នានាមគ្គេ បញ្ញបេន្តិ អទ្ធរិយា ព្រាហ្មណា តិត្តិរិយា ព្រាហ្មណា ឆន្ទោកា ព្រាហ្មណា ពវ្ហារិធា ព្រាហ្មណា [ឱ. ឆន្ទាវា ព្រាហ្មណា ព្រហ្មចរិយា ព្រាហ្មណាតិ ទិស្សតិ។ ម. ពវ្ហាវិជ្ឈា ព្រាហ្មណាតិ ទិស្សតិ។] អថខោ សព្វានិ តានិ និយ្យានិកានិ និយ្យន្តិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយ សេយ្យថាបិ ភោ គោតម គាមស្ស វា និគមស្ស វា អវិទូរេ ពហូនិ ចេបិ នានាមគ្គានិ ភវន្តិ អថខោ សព្វានិ តានិ គាមសមោសរណានិ ភវន្តិ ឯវមេវ ខោ ភោ គោតម កិញ្ចាបិ ព្រាហ្មណា នានាមគ្គេ បញ្ញបេន្តិ អទ្ធរិយា ព្រាហ្មណា តិត្តិរិយា ព្រាហ្មណា ឆន្ទោកា ព្រាហ្មណា ពវ្ហរិធា ព្រាហ្មណា អថខោ សព្វានិ តានិ និយ្យានិកានិ និយ្យន្តិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ។ និយ្យន្តីតិ វាសេដ្ឋ វទេសិ។ និយ្យន្តីតិ ភោ គោតម វទាមិ។ និយ្យន្តីតិ វាសេដ្ឋ វទេសិ។ និយ្យន្តីតិ ភោ គោតម វទាមិ។ និយ្យន្តីតិ វាសេដ្ឋ វទេសិ។ និយ្យន្តីតិ ភោ គោតម វទាមីតិ។

[១៧១] កឹ បន វាសេដ្ឋ អត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ឯកព្រាហ្មណោបិ យេន ព្រហ្មា សក្ខិទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ អត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ឯកាចរិយោបិ យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ អត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយបាចរិយោបិ [ឱ.ម. ឯកាចរិយបាចរិយោបិ។] យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ អត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ យាវ សត្តមាចរិយាមហយុគា យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ អត្ថិ យេ តេ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា បុរាណំ មន្តបទំ គីតំ បវុត្តំ សមីហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គី អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ តេបិ នំ [ឱ. នន្តិ បទំ ន ទិស្សតិ។] ឯវមាហំសុ មយមេតំ ជានាម មយមេតំ បស្សាម យត្ថ វា ព្រហ្មា យេន វា ព្រហ្មា យហឹ វា ព្រហ្មាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។

[១៧២] ​ឥតិ កិរ វាសេដ្ឋ នត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ឯកព្រាហ្មណោបិ យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ [ឱ.ម. នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋាតិ បាឋោ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។] នត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ឯកាចរិយោបិ យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ នត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយបាចរិយោបិ យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ នត្ថិ កោចិ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ យាវ សត្តមាចរិយមហយុគា យេន ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ កឹ បន វាសេដ្ឋ យេបិ តេ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា បោរាណំ មន្តបទំ គីតំ បវុត្តំ សមីហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ  អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គិ អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ តេបិ នំ ឯវមាហំសុ មយមេតំ ជានាម មយមេតំ បស្សាម យត្ថ វា ព្រហ្មា យេន វា ព្រហ្មា យហឹ វា ព្រហ្មាតិ។ តេ វ [ឱ. វត។] តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ  មយំ [៣.៤. ឱ. យំ។] ន ជានាម មយំ [៤] ន បស្សាម តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេម អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ។

[១៧៣] តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភោ គោតម ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ សាធុ [ឱ. តេ វត។] វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យំ ន ជានន្តិ យំ ន បស្សន្តិ តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសិស្សន្តិ [ឱ. ទេសេស្សន្តិ។] អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។ សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ អន្ធវេណីបរំបរសំសត្តា [ឱ. អន្ធវេណិបរម្បរា សំសត្តា។] បុរិមោបិ ន បស្សតិ មជ្ឈិមោបិ ន បស្សតិ បច្ឆិមោបិ ន បស្សតិ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ អន្ធវេណូបមំ មញ្ញេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ភាសិតំ បុរិមោបិ ន បស្សតិ មជ្ឈិមោបិ ន បស្សតិ បច្ឆិមោបិ ន បស្សតិ តេសមិទំ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ ភាសិតំ ហស្សកំយេវ សម្បជ្ជតិ នាមកំយេវ សម្បជ្ជតិ រិត្តកំយេវ សម្បជ្ជតិ តុច្ឆកំយេវ សម្បជ្ជតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ បស្សន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយេ អញ្ញេ វាបិ ពហូ ជនា [ម. អញ្ញេ ចាបិ ពហូ ជនា។] យតោ ច ចន្ទិមសុរិយា ឧគ្គច្ឆន្តិ យត្ថ ច ឱគច្ឆន្តិ អាយាចន្តិ ថោមយន្តិ បញ្ជលិកា នមស្សមានា អនុបរិវត្តន្តីតិ។ ឯវំ ភោ គោតម បស្សន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយេ អញ្ញេ វាបិ ពហូ ជនា យតោ ច ចន្ទិមសុរិយា ឧគ្គច្ឆន្តិ យត្ថ ច ឱគច្ឆន្តិ អាយាចន្តិ ថោមយន្តិ បញ្ជលិកា នមស្សមានា អនុបរិវត្តន្តីតិ។

[១៧៤] តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ យំ បស្សន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយេ អញ្ញេ វាបិ ពហូ ជនា យតោ ច [ឱ. ចសទ្ទោ នត្ថិ។] ចន្ទិមសុរិយា ឧគ្គច្ឆន្តិ យត្ថ ច ឱគច្ឆន្តិ អាយាចន្តិ ថោមយន្តិ បញ្ជលិកា នមស្សមានា អនុបរិវត្តន្តីតិ តេសម្បិ បហោន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយានំ [ឱ. ងនុបរិវត្តន្តិ បហោន្តិ ចន្ទិមសុរិយានំ។ ម. អនុបរិវត្តន្តិ បហោន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយានំ។] សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេតុំ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ចន្ទិមសុរិយានំ សហព្យតាយាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឥតិ កិរ វាសេដ្ឋ យំ បស្សន្តិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ចន្ទិមសុរិយេ អញ្ញេ វាបិ ពហូ ជនា យតោ ច ចន្ទិមសុរិយា ឧគ្គច្ឆន្តិ យត្ថ ច ឱគច្ឆន្តិ អាយាចន្តិ ថោមយន្តិ បញ្ជលិកា នមស្សមានា អនុបរិវត្តន្តិ តេសំបិ ន បហោន្តិ ចន្ទិមសុរិយានំ សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេតុំ  អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ចន្ទិមសុរិយានំ សហព្យតាយាតិ កឹ បន ន កិរ តេវិជ្ជេហិ ព្រាហ្មណេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយបាចរិយេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ យាវ សត្តមាចរិយមហយុគាហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ យេបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា បោរាណំ មន្តបទំ គីតំ បវុត្តំ សមីហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ  អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គី អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ តេបិ នំ ឯវមាហំសុ មយមេតំ ជានាម មយមេតំ បស្សាម យត្ថ វា ព្រហ្មា យេន វា ព្រហ្មា យហឹ វា ព្រហ្មាតិ។ តេ វ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ យំ ន ជានាម យំ ន បស្សាម តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេម អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ។

[១៧៥] តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ [ឱ.ម. អប្បាដិហិរកតំ] ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ [ឱ. ខោសទ្ទោ នត្ថិ។] ភោ គោតម ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ សាធុ វាសេដ្ឋ តេ ច [ឱ. វត។] វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យំ ន ជានន្តិ យំ ន បស្សន្តិ តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេស្សន្តិ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[១៧៦] សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ បុរិសោ ឯវំ វទេយ្យ អហំ [ម. ឯត្ថន្តរេ ខោសទ្ទោ ទិស្សតិ។] យា ឥមស្មឹ ជនបទេ ជនបទកល្យាណី តំ ឥច្ឆាមិ តំ កាមេមីតិ។ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ជនបទកល្យាណឹ ឥច្ឆសិ កាមេសិ ជានាសិ តំ ជនបទកល្យាណឹ  ខត្តិយឹ វា ព្រាហ្មណឹ វា វេស្សឹ វា សុទ្ទឹ វាតិ [ឱ.ម. ខត្តិយី វា ព្រាហ្មណី វា វេស្សី វា សុទ្ទី វាតិ។]។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ។ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ  អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ជនបទកល្យាណឹ ឥច្ឆសិ កាមេសិ ជានាសិ តំ ជនបទកល្យាណឹ  ឯវំនាមា វា ឯវំគោត្តា វា ទីឃា វា រស្សា វា មជ្ឈិមា វា [ឱ. មជ្ឈិមា វាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] កាឡិកា វា សាមា វា មង្គុរច្ឆវិ វាតិ អមុកស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា នគរេ វាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ។ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ  អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តំ ត្វំ ឥច្ឆសិ កាមេសីតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ អាមាតិ [ឱ. អាមោតិ។] វទេយ្យ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភោ គោតម ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ ន កិរ តេវិជ្ជេហិ ព្រាហ្មណេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ។បេ។

[១៧៧] សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ បុរិសោ ចាតុម្មហាបថេ [ម. ចាតុមហាបថេ។] និស្សេណឹ ករេយ្យ បាសាទស្ស អារោហនាយ។ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ អម្ភោ បុរិស យំ [ឱ. យស្ស។] ត្វំ បាសាទស្ស អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោសិ ជានាសិ តំ បាសាទំ បុរត្ថិមាយ វា [៤.៥. ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ទិសាយ ទក្ខិណាយ វា [៥] ទិសាយ បច្ឆិមាយ វា [១.២. ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ទិសាយ ឧត្តរាយ វា [២] ទិសាយ ឧច្ចោ វា នីចោ វា មជ្ឈោ [ម. មជ្ឈិមោ។] វាតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ នោតិ វទេយ្យ។ តមេនំ ឯវំ វទេយ្យុំ  អម្ភោ បុរិស យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តស្ស ត្វំ បាសាទស្ស អារោហនាយ និស្សេណឹ ករោសីតិ។ ឥតិ បុដ្ឋោ អាមាតិ វទេយ្យ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភោ គោតម ឯវំ សន្តេ តស្ស បុរិសស្ស អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ ន កិរ តេវិជ្ជេហិ ព្រាហ្មណេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អាចរិយបាចរិយេហិ ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ នបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ យាវ សត្តមាចរិយមហយុគា ព្រហ្មា សក្ខិ ទិដ្ឋោ យេបិ កិរ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា បោរាណំ មន្តបទំ គីតំ បវុត្តំ សមីហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ  អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គី អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ តេបិ ន ឯវមាហំសុ មយមេតំ ជានាម មយមេតំ បស្សាម យត្ថ វា ព្រហ្មា យេន វា ព្រហ្មា យហឹ វា ព្រហ្មាតិ។ តេ វ [ឱ. វត] តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ យំ ន ជានាម យំ ន បស្សាម តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេម អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ អទ្ធា ខោ ភោ គោតម ឯវំ សន្តេ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អប្បាដិហិរិកតំ ភាសិតំ សម្បជ្ជតីតិ។ សាធុ វាសេដ្ឋ តេ ច វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យំ ន ជានន្តិ យំ ន បស្សន្តិ តស្ស សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេស្សន្តិ អយមេវ ឧជុមគ្គោ អយមញ្ជសាយនោ និយ្យានិកោ និយ្យាតិ តក្ករស្ស ព្រហ្មសហព្យតាយាតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[១៧៨] សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ អយំ អចិរវតី នទី បូរា ឧទកស្ស សមតិត្តិកា កាកបេយ្យា អថខោ [ឱ.ម. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បុរិសោ អាគច្ឆេយ្យ បារត្ថិកោ បារគវេសី បារគាមី [ម. បារគាមី បារគវេសី។] បារំ តរិតុកាមោ សោ ឱរិមេ តីរេ ឋិតោ បារិមន្តីរំ អវ្ហេយ្យ ឯហិ បារាបារំ ឯហិ បារាបារន្តិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ អបិ នុ តស្ស បុរិសស្ស អវ្ហាយនហេតុ វា អាយាចនហេតុ វា បត្ថនហេតុ វា អភិនន្ទនហេតុ វា អចិរវតិយា នទិយា បារិមន្តីរំ ឱរិមន្តីរំ អាគច្ឆេយ្យាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យេ ធម្មា ព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ បហាយ វត្តមានា យេ ធម្មា អព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ សមាទាយ វត្តមានា ឯវមាហំសុ ឥន្ទំ អវ្ហយាម សោមំ អវ្ហយាម វរុណំ អវ្ហយាម ឦសានំ អវ្ហយាម បជាបតឹ អវ្ហយាម ព្រហ្មានំ អវ្ហយាម មហិន្ទំ អវ្ហយាមាតិ។ តេ ច វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យេ ធម្មា ព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ បហាយ បវត្តមានា យេ ធម្មា អព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ សមាទាយ វត្តមានា អវ្ហាយនហេតុ វា អាយាចនហេតុ វា បត្ថនហេតុ វា អភិនន្ទនហេតុ វា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ព្រហ្មានំ សហព្យូបគា ភវិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[១៧៩] សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ អយំ អចិរវតី នទី បូរា ឧទកស្ស សមតិត្តិកា កាកបេយ្យា អថ បុរិសោ អាគច្ឆេយ្យ បារត្ថិកោ បារគវេសី បារគាមី បារំ តរិតុកាមោ សោ ឱរិមេ តីរេ ទឡ្ហាយ រជ្ជុយា បច្ឆាពាហំ គាឡ្ហពន្ធនំ ពទ្ធោ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ននុ [ឱ. អបិ នុ។ ម. អបិ នុ ខោ។] សោ បុរិសោ អចិរវតិយា នទិយា ឱរិមា តីរា [ឱ. ឱរិមតីរា។] បារិមន្តីរំ គច្ឆេយ្យាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ចិមេ កាមគុណា អរិយស្ស វិនយេ អទ្ទុន្តិបិ វុច្ចន្តិ ពន្ធនន្តិបិ វុច្ចន្តិ កតមេ បញ្ច ចក្ខុវិញ្ញេយ្យា រូបា ឥដ្ឋា កន្តា មនាបា បិយរូបា កាមូបសញ្ហិតា រជនិយា សោតវិញ្ញេយ្យា សទ្ទា។បេ។ ឃានវិញ្ញេយ្យា គន្ធា។ ជិវ្ហាវិញ្ញេយ្យា រសា។ កាយវិញ្ញេយ្យា ផោដ្ឋព្វា ឥដ្ឋា កន្តា មនាបា បិយរូបា កាមូបសញ្ហិតា រជនិយាតិ។ ឥមេ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ច កាមគុណា អរិយស្ស វិនយេ អទ្ទុន្តិបិ វុច្ចន្តិ ពន្ធនន្តិបិ វុច្ចន្តិ ឥមេ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ច កាមគុណេ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា គធិតា មុច្ឆិតា អជ្ឈោសន្នា អនាទីនវទស្សាវិនោ [ឱ. អជ្ឈាបន្នា អនាទីនវទស្សាវី។ ម. អជ្ឈោបន្នា អនាទីនវទស្សាវិនោ។] អនិស្សរណបញ្ញា បរិភុញ្ជន្តិ។ តេ ច វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យេ ធម្មា ព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ បហាយ វត្តមានា យេ ធម្មា អព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ សមាទាយ វត្តមានា បញ្ច កាមគុណេ គធិតា មុច្ឆិតា អជ្ឈោសន្នា អនាទីនវទស្សាវិនោ អនិស្សរណបញ្ញា បរិភុញ្ជន្តិ កាមច្ឆន្ទពន្ធា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ព្រហ្មានំ សហព្យូបគា ភវិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[១៨០] សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ អយំ អចិរវតី នទី បូរា ឧទកស្ស សមតិត្តិកា កាកបេយ្យា អថខោ បុរិសោ អាគច្ឆេយ្យ បារត្ថិកោ បារគវេសី បារគាមី បារំ តរិតុកាមោ សោ ឱរិមេ តីរេ សសីសំ បារុបិត្វា និបជ្ជេយ្យ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ អបិ នុ ខោ សោ បុរិសោ អចិរវតិយា នទិយា ឱរិមា តីរា បារិមន្តីរំ គច្ឆេយ្យាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ចិមេ នីវរណា អរិយស្ស វិនយេ អាវរណាតិបិ វុច្ចន្តិ នីវរណាតិបិ វុច្ចន្តិ ឱនាហនាតិបិ [ឱ. ឱនហាតិបិ បាឋោ។] វុច្ចន្តិ បរិយោហនាតិបិ [បរិយោនហាតិបិ បាឋោ។ ម. បរិយោនាហនាតិបិ បាឋោ។] វុច្ចន្តិ កតមេ បញ្ច កាមច្ឆន្ទនីវរណំ ព្យាបាទនីវរណំ ថីនមិទ្ធនីវរណំ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចនីវរណំ វិចិកិច្ឆានីវរណំ ឥមេ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ច នីវរណា អរិយស្ស វិនយេ អាវរណាតិបិ វុច្ចន្តិ នីវរណាតិបិ វុច្ចន្តិ ឱនាហនាតិបិ វុច្ចន្តិ បរិយោហនាតិបិ វុច្ចន្តិ។

[១៨១] ឥមេហិ ខោ វាសេដ្ឋ បញ្ចហិ នីវរណេហិ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អាវុដា និវុដា ឱផុតា បរិយោនទ្ធា។ តេ ច វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា យេ ធម្មា ព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ បហាយ វត្តមានា យេ ធម្មា អព្រាហ្មណករណា តេ ធម្មេ សមាទាយ វត្តមានា បញ្ចហិ នីវរណេហិ អាវុដា និវុដា ឱផុតា បរិយោនទ្ធា តេ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា ព្រហ្មសហព្យូបគា [ឱ. ព្រហ្មានំ សហវ្យូបគា។ ម. ព្រហ្មានំ សហព្យូបគា។] ភវិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[១៨២] តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ កិន្តិ [ឱ. កិញ្ចិ។] តេ សុតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ សបរិគ្គហោ វា ព្រហ្មា អបរិគ្គហោ វាតិ។ អបរិគ្គហោ ភោ គោតម។ សវេរចិត្តោ វា អវេរចិត្តោ វាតិ។ អវេរចិត្តោ ភោ គោតម។ សព្យាបជ្ឈចិត្តោ វា អព្យាបជ្ឈចិត្តោ វាតិ។ អព្យាបជ្ឈចិត្តោ ភោ គោតម។ សំកិលិដ្ឋចិត្តោ វា អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ វាតិ។ អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ ភោ គោតម។ វសវត្តី វា អវសវត្តី វាតិ។ វសវត្តី ភោ គោតម។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ សបរិគ្គហា វា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អបរិគ្គហា វាតិ។ សបរិគ្គហា ភោ គោតម។ សវេរចិត្តា វា អវេរចិត្តា វាតិ។ សវេរចិត្តា ភោ គោតម។ សព្យាបជ្ឈចិត្តា វា អព្យាបជ្ឈចិត្តា វាតិ។ សព្យាបជ្ឈចិត្តា ភោ គោតម។ សំកិលិដ្ឋចិត្តា វា អសំកិលិដ្ឋចិត្តា វាតិ។ សំកិលិដ្ឋចិត្តា ភោ គោតម។ វសវត្តី វា អវសវត្តី វាតិ។ អវសវត្តី ភោ គោតម។

[១៨៣] ឥតិ កិរ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] តេ វាសេដ្ឋ សបរិគ្គហា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អបរិគ្គហោ ព្រហ្មា អបិ នុ ខោ សបរិគ្គហានំ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អបរិគ្គហេន ព្រហ្មុនា សទ្ធឹ សំសន្ទតិ សមេតីតិ។ នោ ហេតំ ភោ គោតម។ សាធុ វាសេដ្ឋ តេ ច [ឱ. វត។] វាសេដ្ឋ សបរិគ្គហា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបរិគ្គហស្ស ព្រហ្មុនោ សហព្យូបគា ភវិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។ ឥតិ កិរ តេ វាសេដ្ឋ សវេរចិត្តា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អវេរចិត្តោ ព្រហ្មា អបិ នុ ខោ សវេរចិត្តានំ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ អវេរចិត្តេន ព្រហ្មុនា សទ្ធឹ សំសន្ទតិ សមេតីតិ។ នោ ហេតំ ភោ គោតម។ ឥតិ កិរ តេ វាសេដ្ឋ សព្យាបជ្ឈចិត្តា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អព្យាបជ្ឈចិត្តោ ព្រហ្មា សំកិលិដ្ឋចិត្តា តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ ព្រហ្មា អវសវត្តី តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា វសវត្តី ព្រហ្មា អបិ នុ ខោ អវសវត្តីនំ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ វសវត្តិនា ព្រហ្មុនា សទ្ធឹ សំសន្ទតិ សមេតីតិ។ នោ ហេតំ ភោ គោតម។ សាធុ វាសេដ្ឋ តេ ច វាសេដ្ឋ អវសវត្តី តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា វសវត្តិស្ស ព្រហ្មុនោ សហព្យូបគា ភវិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។ ឥធ ខោ បន តេ [ឱ. តេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] វាសេដ្ឋ តេវិជ្ជា ព្រាហ្មណា អាសីទិត្វា សំសីទន្តិ សំសីទិត្វា វិសត្តំ [ឱ. វិសាទំ វា។ ម. វិសារំ។] បាបុណន្តិ សុខតរំ មញ្ញេ តរន្តិ [ឱ. បតរន្តិ។] តស្មា ឥទំ តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ តេវិជ្ជាឥរិណន្តិបិ វុច្ចតិ តេវិជ្ជាវីវនន្តិបិ វុច្ចតិ តេវិជ្ជាព្យសនន្តិបិ វុច្ចតីតិ។

[១៨៤] ឯវំ វុត្តេ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភោ គោតម សមណោ គោតមោ ព្រហ្មានំ សហព្យតាយ មគ្គំ ជានាតីតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ អាសន្នេ ឥតោ មនសាកតំ ន ឥតោ ទូរេ មនសាកតន្តិ។ ឯវំ ភោ គោតម អាសន្នេ ឥតោ មនសាកតំ ន ឥតោ ទូរេ មនសាកតន្តិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ឥធ [ឱ.ម. ឥធស្ស។] បុរិសោ មនសាកតេ ជាតសំវឌ្ឍោ [ឱ. ជាតោ សំវទ្ធោ។] តមេនំ មនសាកតា [ឱ.ម. មនសាកដតោ។] តាវទេវ អវសតំ មនសាកតស្ស មគ្គំ បុច្ឆេយ្យុំ សិយា នុ ខោ វាសេដ្ឋ តស្ស បុរិសស្ស មនសាកតេ ជាតសំវឌ្ឍស្ស មនសាកតស្ស មគ្គំ បុដ្ឋស្ស ទន្ធាយិតត្តំ វា វិត្ថាយិតត្តំ វាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អសុកោ ហិ ភោ គោតម បុរិសោ មនសាកតេ ជាតសំវឌ្ឍោ តស្ស សព្វានេវ មនសាកតស្ស មគ្គានិ សុវិទិតានីតិ។ សិយា ខោ វាសេដ្ឋ តស្ស បុរិសស្ស មនសាកតេ ជាតសំវឌ្ឍស្ស មនសាកតស្ស មគ្គំ បុដ្ឋស្ស ទន្ធាយិតត្តំ វា វិត្ថាយិតត្តំ វា [ឱ. នោ។] ន ត្វេវ តថាគតស្ស ព្រហ្មលោកេ វា ព្រហ្មលោកគាមិនិយា វា បដិបទាយ បុដ្ឋស្ស ទន្ធាយិតត្តំ វា វិត្ថាយិតត្តំ វា ព្រហ្មានញ្ចាហំ [ឱ. ព្រហ្មានំ បហំ] វាសេដ្ឋ បជានាមិ ព្រហ្មលោកញ្ច ព្រហ្មលោកគាមិនិញ្ច បដិបទំ យថាបដិបន្នោ ច ព្រហ្មា [ឱ.ម. ព្រហ្មាតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] ព្រហ្មលោកំ ឧបបន្នោ តញ្ច បជានាមីតិ។

[១៨៥] ឯវំ វុត្តេ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សុតំ មេតំ ភោ គោតម សមណោ គោតមោ ព្រហ្មានំ សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេតីតិ សាធុ នោ ភវំ គោតមោ ព្រហ្មានំ សហព្យតាយ មគ្គំ ទេសេតុ ឧល្លុម្បតុ ភវំ គោតមោ ព្រាហ្មណំ បជន្តិ។ តេនហិ វាសេដ្ឋ សុណាហិ សាធុកំ មនសិករោហិ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ វាសេដ្ឋោ មាណវោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ ភគវា ឯតទវោច ឥធ វាសេដ្ឋ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ (យថា សាមញ្ញផលំ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឯវំ ខោ វាសេដ្ឋ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ តស្សិមេ បញ្ច នីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតោ បាមុជ្ជំ ជាយតិ បមុទិតស្ស បីតិ ជាយតិ បីតិមនស្ស កាយោ បស្សម្ភតិ បស្សទ្ធកាយា សុខំ វេទេតិ សុខិនោ ចិត្តំ សមាធិយតិ។ សោ មេត្តាសហគតេន ចេតសា ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហរតិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ មេត្តាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហរតិ។ សេយ្យថាបិ វាសេដ្ឋ ពលវា សំខធមោ អប្បកសិរេនេវ ចតុទ្ទិសា វិញ្ញាបេយ្យ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ ឯវំ ភាវិតាយ មេត្តាយ ចេតោវិមុត្តិយា យំ បមាណកតំ កម្មំ ន តំ តត្រាវសិស្សតិ ន តំ តត្រាវតិដ្ឋតិ។ អយំបិ ខោ វាសេដ្ឋ ព្រហ្មានំ សហព្យតាយ មគ្គោ។

[១៨៦] បុន ចបរំ វាសេដ្ឋ ភិក្ខុ ករុណាសហគតេន ចេតសា។បេ។ មុទិតាសហគតេន ចេតសា។បេ។ ឧបេក្ខាសហគតេន ចេតសា។បេ។ ចេតសា ឯកំ ទិសំ ផរិត្វា វិហរតិ តថា ទុតិយំ តថា តតិយំ តថា ចតុត្ថំ ឥតិ ឧទ្ធមធោ តិរិយំ សព្វធិ សព្វត្តតាយ សព្វាវន្តំ លោកំ ឧបេក្ខាសហគតេន ចេតសា វិបុលេន មហគ្គតេន អប្បមាណេន អវេរេន អព្យាបជ្ឈេន ផរិត្វា វិហរតិ។ សេយ្យថាបិ  វាសេដ្ឋ ពលវា សំខធមោ អប្បកសិរេនេវ ចតុទ្ទិសា វិញ្ញាបេយ្យ ឯវមេវ ខោ វាសេដ្ឋ ឯវំ ភាវិតាយ ឧបេក្ខាយ ចេតោវិមុត្តិយា យំ បមាណកតំ កម្មំ ន តំ តត្រាវសិស្សតិ ន តំ តត្រាវតិដ្ឋតិ។ អយំ [ឱ.ម. អយម្បិ ខោ។] ខោ វាសេដ្ឋ ព្រហ្មានំ សហព្យតាយ មគ្គោ។ តំ កឹ មញ្ញសិ វាសេដ្ឋ ឯវំវិហារី ភិក្ខុ សបរិគ្គហោ វា អបរិគ្គហោ វាតិ។ អបរិគ្គហោ ភោ គោតម។ សវេរចិត្តោ វា អវេរចិត្តោ វាតិ។ អវេរចិត្តោ ភោ គោតម។ សព្យាបជ្ឈចិត្តោ វា អព្យាបជ្ឈចិត្តោ វាតិ។ អព្យាបជ្ឈចិត្តោ ភោ គោតម។ សំកិលិដ្ឋចិត្តោ វា អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ វាតិ។ អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ ភោ គោតម។ វសវត្តិ វា អវសវត្តិ វាតិ។ វសវត្តិ ភោ គោតម។ ឥតិ កិរ វាសេដ្ឋ អបរិគ្គហោ ភិក្ខុ អបរិគ្គហោ ព្រហ្មា អបិ នុ ខោ អបរិគ្គហស្ស ភិក្ខុនោ អបរិគ្គហេន ព្រហ្មុនា សទ្ធឹ សំសន្ទតិ សមេតីតិ។ ឯវំ ភោ គោតម។ សាធុ វាសេដ្ឋ សោ ច [ឱ.ម. វត។] វាសេដ្ឋ អបរិគ្គហោ ភិក្ខុ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបរិគ្គហស្ស ព្រហ្មុនោ សហព្យូបគោ ភវិស្សតីតិ ឋានមេតំ វិជ្ជតិ។ ឥតិ កិរ វាសេដ្ឋ អវេរចិត្តោ ភិក្ខុ អវេរចិត្តោ ព្រហ្មា។បេ។ អព្យាបជ្ឈចិត្តោ ភិក្ខុ អព្យាបជ្ឈចិត្តោ ព្រហ្មា។ អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ ភិក្ខុ អសំកិលិដ្ឋចិត្តោ ព្រហ្មា។ វសវត្តិ ភិក្ខុ វសវត្តិ ព្រហ្មា អបិ នុ ខោ វសវត្តិស្ស ភិក្ខុនោ វសវត្តិនា ព្រហ្មុនា សទ្ធឹ សំសន្ទតិ សមេតីតិ។ ឯវំ ភោ គោតម។ សាធុ វាសេដ្ឋ សោ ច វាសេដ្ឋ វសវត្តិ ភិក្ខុ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា វសវត្តិស្ស ព្រហ្មុនោ សហព្យូបគោ ភវិស្សតីតិ ឋានមេតំ វិជ្ជតីតិ។

[១៨៧] ឯវំ វុត្តេ វាសេដ្ឋភារទ្វាជា មាណវា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អភិក្កន្តំ ភោ គោតម អភិក្កន្តំ ភោ គោតម សេយ្យថាបិ ភោ គោតម និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ខោ ភោតា គោតមេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯតេ មយំ ភគវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកេ នោ ភវំ គោតមោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតេតិ។

តេវិជ្ជសុត្តំ តេរសមំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

ព្រហ្មា សាមញ្ញអម្ពដ្ឋ

សោណកូដមហាលិ ជាលិនី

សីហបោដ្ឋបាទសុភោ កេវដ្ដោ

លោហិច្ចតេវិជ្ជា តេរសាតិ។

សីលក្ខន្ធវគ្គោ និដ្ឋិតោ។

ចប់ ភាគ១៥។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil