ទីឃនិកាយ បឋមភាគ បាលី

ភាគទី១៤

សីលក្ខន្ធវគ្គោ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

ព្រហ្មជាលសុត្តំ បឋមំ

[១] ឯវមេ្ម សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា អន្តរា ច រាជគហំ អន្តរា ច នាឡន្ទំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ ហោតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ។ សុប្បិយោបិ ខោ បរិព្វាជកោ អន្តរា ច រាជគហំ អន្តរា ច នាឡន្ទំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ ហោតិ សទ្ធឹ អន្តេវាសិនា ព្រហ្មទត្តេន មាណវេន។ តត្រ សុទំ សុប្បិយោ បរិព្វាជកោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ។ សុប្បិយស្ស បន បរិព្វាជកស្ស អន្តេវាសី ព្រហ្មទត្តោ មាណវោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស វណ្ណំ ភាសតិ។ ឥតិហ តេ ឧភោ អាចរិយន្តេវាសី អញ្ញមញ្ញស្ស ឧជុវិបច្ចនិកវាទា ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា [ឱ. អនុពទ្ធា។] ហោន្តិ ភិក្ខុសង្ឃញ្ច។ អថ ខោ ភគវា អម្ពលដ្ឋិកាយំ រាជាគារកេ ឯករត្តិវាសំ ឧបគញ្ឆិ [២.៣. ឧបគច្ឆីតិបិ បាឋោ។] សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ សុប្បិយោបិ ខោ បរិព្វាជកោ អម្ពលដ្ឋិកាយំ រាជាគារកេ ឯករត្តិវាសំ ឧបគញ្ឆិ [៣] សទ្ធឹ អន្តេវាសិនា ព្រហ្មទត្តេន មាណវេន។ តត្របិ សុទំ សុប្បិយោ បរិព្វាជកោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ។ សុប្បិយស្ស បន បរិព្វាជកស្ស អន្តេវាសី ព្រហ្មទត្តោ មាណវោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស វណ្ណំ ភាសតិ។ ឥតិហ តេ ឧភោ អាចរិយន្តេវាសី អញ្ញមញ្ញស្ស ឧជុវិបច្ចនិកវាទា ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា ហោន្តិ ភិក្ខុសង្ឃញ្ច។ អថខោ សម្ពហុលានំ ភិក្ខូនំ រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋិតានំ មណ្ឌលមាឡេ សន្និសិន្នានំ សន្និបតិតានំ អយំ សង្ខិយធម្មោ [សង្ខិយាធម្មោតិបិ បាឋោ។] ឧទបាទិ អច្ឆរិយំ អាវុសោ អព្ភូតំ [ឱ. អព្ភុតំ។] អាវុសោ យាវញ្ចិទំ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន សត្តានំ នានាធិមុត្តិកតា សុប្បដិវិទិតា [សុប្បដិវិទិតាតិបិ បាឋោ វិធានេន យុត្តតរោ។]។ អយំ ហិ សុប្បិយោ បរិព្វាជកោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សុប្បិយស្ស បន បរិព្វាជកស្ស អន្តេវាសី ព្រហ្មទត្តោ មាណវោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ឥតិហ ឥមេ ឧភោ [ឥតិហ តេ ឥមេ ឧភោតិបិ បាឋោ។ ឱ.ម. ឥតិហ មេ។] អាចរិយន្តេវាសី អញ្ញមញ្ញស្ស ឧជុវិបច្ចនិកវាទា ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា ហោន្តិ ភិក្ខុសង្ឃញ្ចាតិ។ អថខោ ភគវា តេសំ ភិក្ខូនំ ឥមំ សង្ខិយធម្មំ វិទិត្វា យេន មណ្ឌលមាឡោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កាយ នុត្ថ ភិក្ខវេ ឯតរហិ កថាយ សន្និសិន្នា សន្និបតិតា កា ច បន វោ អន្តរាកថា វិប្បកតាតិ។ ឯវំ វុត្តេ តេ ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ ឥធ ភន្តេ អម្ហាកំ រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋិតានំ មណ្ឌលមាឡេ សន្និសិន្នានំ សន្និបតិតានំ អយំ សង្ខិយធម្មោ ឧទបាទិ អច្ឆរិយំ អាវុសោ អព្ភុតំ អាវុសោ យាវញ្ចិទំ តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន សត្តានំ នានាធិមុត្តិកតា សុប្បដិវិទិតា អយំ​ ហិ សុប្បិយោ បរិព្វាជកោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សុប្បិយស្ស បន បរិព្វាជកស្ស អន្តេវាសី ព្រហ្មទត្តោ មាណវោ អនេកបរិយាយេន ពុទ្ធស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស វណ្ណំ ភាសតិ ឥតិហ ឥមេ ឧភោ អាចរិយន្តេវាសី អញ្ញមញ្ញស្ស ឧជុវិបច្ចនិកវាទា ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធា ហោន្តិ ភិក្ខុសង្ឃញ្ចាតិ អយំ ខោ នោ ភន្តេ អន្តរាកថា វិប្បកតា អថ ភគវា អនុប្បត្តោតិ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ តុម្ហេហិ ន អាឃាតោ ន អបច្ចយោ ន ចេតសោ អនភិរទ្ធិ ករណីយា។ មមំ វា ភិក្ខវេ  បរេ អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ ចេ តុម្ហេ អស្សថ កុបិតា វា អនត្តមនា វា តុម្ហញ្ញេវស្ស [ឱ.ម. តុម្ហំ យេវស្ស។] តេន អន្តរាយោ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ ចេ តុម្ហេ អស្សថ កុបិតា វា អនត្តមនា វា អបិ នុ តុម្ហេ បរេសំ សុភាសិតំ ទុព្ភាសិតំ អាជានេយ្យាថាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា អវណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ តុម្ហេហិ អភូតំ អភូតតោ និព្វេថេតព្វំ ឥតិបេតំ [ឱ. ឥតិបិ ឯតំ។] អភូតំ ឥតិបេតំ អតច្ឆំ នត្ថិបេតំ អម្ហេសុ ន ច បនេតំ អម្ហេសុ សំវិជ្ជតីតិ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ តុម្ហេហិ ន អានន្ទោ ន សោមនស្សំ ន ចេតសោ ឧព្វិលាវិតត្តំ ករណីយំ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ ចេ តុម្ហេ ភិក្ខវេ អស្សថ អានន្ទិនោ សុមនា ឧព្វិលាវិតត្តា តុម្ហញ្ញេវស្ស តេន អន្តរាយោ។ មមំ វា ភិក្ខវេ បរេ វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ ធម្មស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ សង្ឃស្ស វា វណ្ណំ ភាសេយ្យុំ តត្រ តុម្ហេហិ ភូតំ ភូតតោ បដិជានិតព្វំ  ឥតិបេតំ ភូតំ ឥតិបេតំ តច្ឆំ អត្ថិបេតំ អម្ហេសុ សំវិជ្ជតិ ច បនេតំ អម្ហេសូតិ។

[២] អប្បមត្តកំ ខោ បនេតំ ភិក្ខវេ ឱរមត្តកំ សីលមត្តកំ យេន បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ កតមញ្ចេតំ [ឱ.ម. កតមញ្ច តំ។] ភិក្ខវេ អប្បមត្តកំ ឱរមត្តកំ សីលមត្តកំ យេន បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[៣] បាណាតិបាតំ បហាយ បាណាតិបាតា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ និហិតទណ្ឌោ និហិតសត្ថោ លជ្ជី ទយាបន្នោ សព្វប្បាណភូតហិតានុកម្បី វិហរតីតិ។  ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ អទិន្នាទានំ បហាយ អទិន្នាទានា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ ទិន្នាទាយី ទិន្នបាដិកង្ខី អថេនេន សុចិភូតេន អត្តនា វិហរតីតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ អព្រហ្មចរិយំ បហាយ ព្រហ្មចារី សមណោ គោតមោ អារាចារី វិរតោ មេថុនា គាមធម្មាតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[៤] មុសាវាទំ បហាយ មុសាវាទា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ សច្ចវាទី សច្ចសន្ធោ ថេតោ បច្ចយិកោ អវិសំវាទកោ លោកស្សាតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ បិសុណំ វាចំ បហាយ បិសុណាយ វាចាយ បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ ឥតោ សុត្វា ន អមុត្រ អក្ខាតា ឥមេសំ ភេទាយ អមុត្រ វា សុត្វា ន ឥមេសំ អក្ខាតា អមូសំ ភេទាយ។ ឥតិ ភិន្នានំ វា សន្ធាតា សហិតានំ វា អនុប្បទាតា សមគ្គារាមោ សមគ្គរតោ សមគ្គនន្ទី សមគ្គករណឹ វាចំ ភាសិតាតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ ផរុសំ វាចំ បហាយ ផរុសាយ វាចាយ បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ យា សា វាចា នេលា កណ្ណសុខា បេមនីយា ហទយង្គមា បោរី ពហុជនកន្តា ពហុជនមនាបា តថារូបឹ វាចំ ភាសិតាតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ សម្ផប្បលាបំ បហាយ សម្ផប្បលាបា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ កាលវាទី ភូតវាទី អត្ថវាទី ធម្មវាទី វិនយវាទី និធានវតឹ វាចំ ភាសិតា កាលេន សាបទេសំ បរិយន្តវតឹ អត្ថសញ្ហិតន្តិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[៥] ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ។បេ។

[៦] ឯកភត្តិកោ សមណោ គោតមោ រត្តូបរតោ វិរតោ វិកាលភោជនា។ នច្ចគីតវាទិតវិសូកទស្សនា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ មាលាគន្ធវិលេបនធារណមណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ឧច្ចាសយនមហាសយនា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ជាតរូបរជតប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។

[៧] អាមកធញ្ញប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ អាមកមំសប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ឥត្ថិកុមារិកប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ទាសិទាសប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ អជេឡកប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ កុក្កុដសូករប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ហត្ថិគវស្សវឡវាបដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ខេត្តវត្ថុប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។

[៨] ទូតេយ្យបហិណគមនានុយោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ កយវិក្កយា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ តុលាកូដកំសកូដមានកូដា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ឧក្កោដនវញ្ចននិកតិសាវិយោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោ។ ឆេទនវធពន្ធនវិបរាមោសអាលោបសហសាការា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

ចូឡសីលំ និដ្ឋិតំ។

[៩] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ មូលពីជំ ខន្ធពីជំ ផលុពីជំ អគ្គពីជំ ពីជពីជមេវ បញ្ចមំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១០] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ សន្និធិការបរិភោគំ [សន្និធិការបរិភោគន្តិបិ បាឋោ។] អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អន្នសន្និធិ [អន្នសន្និធិន្តិបិ អន្នសន្និធីតិបិ ទិស្សតិ។] បានសន្និធិ វត្ថសន្និធិ យានសន្និធិ សយនសន្និធិ វិលេបនសន្និធិ គន្ធសន្និធិ អាមិសសន្និធិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា សន្និធិការបរិភោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១១] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ វិសូកទស្សនំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ នច្ចំ គីតំ វាទិតំ បេក្ខំ អក្ខានំ បាណិស្សរំ វេតាឡំ កុម្ភថូនំ សោភនគរកំ [សោភននង្គរកន្តិបិ សោភណគរកន្តិបិ សោភណករណន្តិបិ សោភណកន្តិបិ បាថន្តរំ។] ចណ្ឌាលំ វំសំ ធោវនំ ហត្ថិយុទ្ធំ អស្សយុទ្ធំ មហិសយុទ្ធំ ឧសភយុទ្ធំ អជយុទ្ធំ មេណ្ឌយុទ្ធំ កុក្កុដយុទ្ធំ វដ្ដកយុទ្ធំ ទណ្ឌយុទ្ធំ មុដ្ឋិយុទ្ធំ និព្វុទ្ធំ ឧយ្យោធិកំ ពលគ្គំ សេនាព្យូហំ អនីកទស្សនំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា វិសូកទស្សនា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១២] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ជូតប្បមាទដ្ឋានានុយោគមនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អដ្ឋបទំ ទសបទំ អាកាសំ បរិហារបថំ សន្តិកំ ខលិកំ [ពលិកំ។] ឃដិកំ សលាកហត្ថំ អក្ខំ បង្គចីរំ វង្កកំ មោក្ខចិកំ ចិង្គុលិកំ [ចិង្កុលកំ។] បត្តាឡ្ហកំ រថកំ ធនុកំ អក្ខលិកំ មនេសិកំ [មានេសិកំ] យថាវជ្ជំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ជូតប្បមាទដ្ឋានានុយោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៣] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ឧច្ចាសយនមហាសយនំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អាសន្ទឹ បល្លង្កំ គោនកំ ចិត្តកំ បដិកំ បដលិកំ តូលិកំ វិកតិកំ ឧទ្ធលោមឹ [ឧទ្ទលោមឹ។] ឯកន្តលោមឹ កដ្ឋិស្សំ [កដ្តិស្សំ] កោសេយ្យំ កុត្តកំ [កុដ្តកំ] ហត្ថត្ថរំ អស្សត្ថរំ រថត្ថរំ [ហត្ថន្ថរណំ អស្សត្ថរណំ រថត្ថរណំ។] អជិនប្បវេណឹ កទលិមិគបវរប្បច្ចត្ថរណំ សឧត្តរច្ឆទំ ឧភតោលោហិតកូបធានំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ឧច្ចាសយនមហាសយនា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៤] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ មណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានានុយោគំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ឧច្ឆាទនំ បរិមទ្ទនំ នហាបនំ សម្ពាហនំ អាទាសំ អញ្ជនំ មាលា វិលេបនំ មុខចុណ្ណកំ មុខាលេបំ [ឱ.ម. មុខាលេបនំ] ហត្ថពន្ធំ សិខាពន្ធំ ទណ្ឌំ នាលិកំ អសឹ ខត្តំ ឆត្តំ ចិត្រុបាហនំ ឧណ្ហីសំ មណឹ វាលវីជនឹ ឱទាតានិ វត្ថានិ ទីឃទសានិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា មណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានានុយោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៥] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ តិរច្ឆានកថំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រាជកថំ ចោរកថំ មហាមត្តកថំ សេនាកថំ ភយកថំ យុទ្ធកថំ អន្នកថំ បានកថំ វត្ថកថំ សយនកថំ មាលាកថំ គន្ធកថំ ញាតិកថំ យានកថំ គាមកថំ និគមកថំ នគរកថំ ជនបទកថំ ឥត្ថីកថំ បុរិសកថំ សូរកថំ វិសិខាកថំ កុម្ភដ្ឋានកថំ បុព្វប្បេតកថំ នានត្តកថំ លោកក្ខាយិកំ សមុទ្ទក្ខាយិកំ ឥតិភវាភវកថំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានកថាយ បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៦] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ វិគ្គាហិកកថំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ន ត្វំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានាសិ អហំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានាមិ។ កឹ ត្វំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានិស្សសិ មិច្ឆា បដិបន្នោ ត្វមសិ អហមស្មិ សម្មាបដិបន្នោ។ សហិតំ មេ អសហិតន្តេ។ បុរេ វចនីយំ បច្ឆា អវច។ បច្ឆា វចនីយំ បុរេ អវច។ អធិចិណ្ណន្តេ វិបរាវត្តំ។ អារោបិតោ តេ វាទោ។ និគ្គហិតោ ត្វមសិ។ ចរ វាទប្បមោក្ខាយ និព្វេថេហិ វា សចេ បហោសីតិ។ ឥតិ ឯវរូបាយ វិគ្គាហិកកថាយ បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៧] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ទូតេយ្យបហិណគមនានុយោគំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ខត្តិយានំ ព្រាហ្មណានំ គហបតិកានំ កុមារានំ ឥធ គច្ឆ អមុត្រ គច្ឆ ឥទំ ហរ អមុត្រ ឥទំ អាហរាតិ។ ឥតិ ឯវរូបា ទូតេយ្យបហិណគមនានុយោគា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[១៨] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ កុហកា ច ហោន្តិ លបកា ច នេមិត្តិកា ច និប្បេសិកា ច លាភេន លាភំ និជិ្ជគឹសិតារោ។ ឥតិ ឯវរូបា កុហនលបនា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

មជ្ឈិមសីលំ និដ្ឋិតំ។

[១៩] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ [ជីវិតន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អង្គំ និមិត្តំ ឧប្បាតំ សុបិនំ លក្ខណំ មូសិកច្ឆិន្នំ អគ្គិហោមំ ទព្វិហោមំ ថុសហោមំ កណហោមំ តណ្ឌុលហោមំ សប្បិហោមំ តេលហោមំ មុខហោមំ លោហិតហោមំ អង្គវិជ្ជា វត្ថុវិជ្ជា ខត្តវិជ្ជា សិវវិជ្ជា ភូតវិជ្ជា ភូរិវិជ្ជា អហិវិជ្ជា វិសវិជ្ជា វិច្ឆិកវិជ្ជា មូសិកវិជ្ជា សកុណវិជ្ជា វាយសវិជ្ជា បក្កជ្ឈានំ សរបរិត្តាណំ មិគចក្កំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២០] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។  មណិលក្ខណំ ទណ្ឌលក្ខណំ វត្ថលក្ខណំ សត្ថលក្ខណំ [ឱ. សត្ថលក្ខណន្តិ ឥទំ ន ទិស្សតិ។] អសិលក្ខណំ ឧសុលក្ខណំ ធនុលក្ខណំ អាវុធលក្ខណំ ឥត្ថីលក្ខណំ បុរិសលក្ខណំ កុមារលក្ខណំ កុមារីលក្ខណំ ទាសលក្ខណំ ទាសីលក្ខណំ ហត្ថិលក្ខណំ អស្សលក្ខណំ មហិសលក្ខណំ ឧសភលក្ខណំ គោលក្ខណំ អជលក្ខណំ មេណ្ឌលក្ខណំ កុក្កុដលក្ខណំ វដ្ដកលក្ខណំ គោធាលក្ខណំ កណ្ណិកាលក្ខណំ កច្ឆបលក្ខណំ មិគលក្ខណំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២១] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រញ្ញំ និយ្យានំ ភវិស្សតិ។ រញ្ញំ អនិយ្យានំ ភវិស្សតិ។ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ ឧបយានំ ភវិស្សតិ។ ពាហិរានំ រញ្ញំ អបយានំ ភវិស្សតិ។ ពាហិរានំ រញ្ញំ ឧបយានំ ភវិស្សតិ។ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ អបយានំ ភវិស្សតិ។ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ ជយោ ភវិស្សតិ។ ពាហិរានំ រញ្ញំ បរាជយោ ភវិស្សតិ។ ពាហិរានំ រញ្ញំ ជយោ ភវិស្សតិ។ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ បរាជយោ ភវិស្សតិ។ ឥតិ ឥមស្ស ជយោ ភវិស្សតិ ឥមស្ស បរាជយោ ភវិស្សតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២២] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ចន្ទគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ សុរិយគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ នក្ខត្តគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ ចន្ទិមសុរិយានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ចន្ទិមសុរិយានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ។ នក្ខត្តានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ។ នក្ខត្តានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ឧក្កាបាតោ ភវិស្សតិ។ ទិសាឌាហោ ភវិស្សតិ។ ភូមិចាលោ ភវិស្សតិ។ ទេវទុន្ទុភិ ភវិស្សតិ។ ចន្ទិមសុរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្គមនំ សំកិលេសំ វោទានំ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ ចន្ទគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ សុរិយគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ នក្ខត្តគ្គាហោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកំ នក្ខត្តានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកំ នក្ខត្តានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ ឧក្កាបាតោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ ទិសាឌាហោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ ភូមិចាលោ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកោ ទេវទុន្ទុភិ ភវិស្សតិ។ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្គមនំ សំកិលេសំ វោទានំ ភវិស្សតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២៣] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សុវុដ្ឋិកា [ឱ.ម. សុព្វុដ្ឋិកា] ភវិស្សតិ។ ទុព្វុដ្ឋិកា ភវិស្សតិ។ សុភិក្ខំ ភវិស្សតិ។ ទុព្ភិក្ខំ ភវិស្សតិ។ ខេមំ ភវិស្សតិ។ ភយំ ភវិស្សតិ។ រោគោ ភវិស្សតិ។ អារោគ្យំ ភវិស្សតិ។ មុទ្ធា គណនា សំខានំ កាវេយ្យំ លោកាយតំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២៤] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អាវាហនំ វិវាហនំ សំវទនំ វិវទនំ សង្កិរណំ វិកិរណំ សុភគករណំ ទុព្ភគករណំ វិរុទ្ធគព្ភករណំ ជិវ្ហានិពន្ធនំ ហនុសំហននំ ហត្ថាភិជប្បនំ កណ្ណជប្បនំ អាទាសបញ្ហំ កុមារីបញ្ហំ ទេវបញ្ហំ អាទិច្ចុបដ្ឋានំ មហតុបដ្ឋានំ អព្ភុជ្ជលនំ សិរិវ្ហាយនំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

[២៥] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សន្តិកម្មំ បណិធិកម្មំ ភូតិកម្មំ [ឱ. ភូតិកម្មន្តិ ឥទំ នត្ថិ។] ភូរិកម្មំ វស្សកម្មំ វោស្សកម្មំ វត្ថុកម្មំ វត្ថុបរិករណំ អាចមនំ នហាបនំ ជូហនំ វមនំ វិរេចនំ ឧទ្ធវិរេចនំ អធោវិរេចនំ សីសវិរេចនំ កណ្ណតេលំ នេត្តប្បានំ នត្ថុកម្មំ អញ្ជនំ បច្ចញ្ជនំ សាលាកិយំ សល្លកត្តិយំ ទារកតិកិច្ឆា មូលភេសជ្ជានំ អនុប្បទានំ ឱសធីនំ បដិមោក្ខោ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ សមណោ គោតមោតិ។ ឥតិ វា ហិ ភិក្ខវេ បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។ ឥទំ ខោ តំ ភិក្ខវេ អប្បមត្តកំ ឱរមត្តកំ សីលមត្តកំ យេន បុថុជ្ជនោ តថាគតស្ស វណ្ណំ វទមានោ វទេយ្យ។

មហាសីលំ និដ្ឋិតំ។

[២៦] អត្ថិ ភិក្ខវេ អញ្ញេ វ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។ កតមេ ច [ឱ.ម. ច បន] តេ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[២៧] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ [ឱ. អធិវុត្តិបទានិ។] អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ [ឱ. អដ្ឋាទសហិ] វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ។ សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ [បញ្ញាបេន្តិ។] ចតូហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ (បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ) អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សេយ្យថីទំ។ ឯកម្បិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ ទសបិ ជាតិយោ វីសម្បិ [ឱ. វីសតិម្បិ។] ជាតិយោ តឹសម្បិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសម្បិ [ឱ. ចត្តារីសម្បិ។] ជាតិយោ បញ្ញាសម្បិ ជាតិយោ ជាតិសតម្បិ ជាតិសហស្សម្បិ ជាតិសតសហស្សម្បិ អនេកានិបិ ជាតិសតានិ អនេកានិបិ ជាតិសហស្សានិ អនេកានិបិ ជាតិសតសហស្សានិ  អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ [ឧប្បាទឹ] តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ [ឯកដ្ឋាយិដ្ឋិតោ។] តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមំ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហំ ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ សេយ្យថីទំ។ ឯកម្បិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ ទសបិ ជាតិយោ វីសម្បិ ជាតិយោ តឹសម្បិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសម្បិ ជាតិយោ បញ្ញាសម្បិ ជាតិយោ ជាតិសតម្បិ ជាតិសហស្សម្បិ ជាតិសតសហស្សម្បិ អនេកានិបិ ជាតិសតានិ អនេកានិបិ ជាតិសហស្សានិ អនេកានិបិ ជាតិសតសហស្សានិ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ យថា សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមន្តិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ បឋមំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[២៨] ទុតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សេយ្យថីទំ។ ឯកម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដំ ទ្វេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ តីណិបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ចត្តារិបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ បញ្ចបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ទសបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ  អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមំ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហញ្ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ សេយ្យថីទំ។ ឯកម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដំ ទ្វេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ តីណិបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ចត្តារិបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ បញ្ចបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ទសបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ យថា សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមន្តិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[២៩] តតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សេយ្យថីទំ។ ទសបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ វីសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ តឹសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ចត្តាឡីសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ  អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមំ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហញ្ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ សេយ្យថីទំ។ ទសបិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ វីសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ តឹសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ ចត្តាឡីសម្បិ សំវដ្ដវិវដ្ដានិ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ។ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរាមិ។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ យថា សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមន្តិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ តតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[៣០] ចតុត្ថេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តក្កី ហោតិ វិមំសី សោ តក្កបរិយាហតំ វិមំសានុចរិតំ សយំ បដិភានំ ឯវមាហ សស្សតោ អត្តា ច លោកោ ច វញ្ឈោ កូដដ្ឋោ ឯសិកដ្ឋាយី ឋិតោ តេ ច សត្តា សន្ធាវន្តិ សំសរន្តិ ចវន្តិ ឧបបជ្ជន្តិ អត្ថិត្វេវ សស្សតិសមន្តិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ចតុត្ថំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ចតូហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។ តយិទំ  ភិក្ខវេ តថាគតោ បជានាតិ  ឥមេ ទិដ្ឋិដ្ឋានា ឯវំគហិតា ឯវំបរាមដ្ឋា ឯវំគតិកា ភវន្តិ ឯវំអភិសម្បរាយាតិ។ តញ្ច តថាគតោ បជានាតិ តតោ ច ឧត្តរិតរំ បជានាតិ តញ្ច បជាននំ [ជាននំ] ន បរាមសតិ។ អបរាមសតោ ចស្ស បច្ចត្តញ្ញេវ និព្វុតិ វិទិតា វេទនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា។ អនុបាទា វិមុត្តោ ភិក្ខវេ តថាគតោ។ ឥមេ ខោ តេ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

បឋមភាណវារំ។

[៣១] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ ហោតិ ខោ សោ ភិក្ខវេ សមយោ យំ កទាចិ ករហចិ ទីឃស្ស អទ្ធុនោ អច្ចយេន អយំ លោកោ សំវដ្ដតិ។ សំវដ្ដមានេ លោកេ យេភុយ្យេន សត្តា អាភស្សរសំវត្តនិកា ហោន្តិ។ តេ តត្ថ ហោន្តិ មនោមយា បីតិភក្ខា សយម្បភា អន្តលិក្ខចរា សុភដ្ឋាយិនោ ចិរំ ទីឃមទ្ធានំ តិដ្ឋន្តិ។ ហោតិ ខោ សោ ភិក្ខវេ សមយោ យំ កទាចិ ករហចិ ទីឃស្ស អទ្ធុនោ អច្ចយេន អយំ លោកោ វិវដ្ដតិ។ វិវដ្ដមានេ លោកេ សុញ្ញំ ព្រហ្មវិមានំ បាតុភវតិ។ អថ អញ្ញតរោ សត្តោ អាយុក្ខយា វា បុញ្ញក្ខយា វា អាភស្សរកាយា ចវិត្វា សុញ្ញំ ព្រហ្មវិមានំ ឧបបជ្ជតិ។ សោបិ តត្ថ ហោតិ មនោមយោ បីតិភក្ខោ សយម្បភោ អន្តលិក្ខចរោ សុភដ្ឋាយី ចិរំ ទីឃមទ្ធានំ តិដ្ឋតិ។ តត្ថ តស្ស ឯកស្ស ទីឃរត្តំ និវុសិតត្តា អនភិរតិ បរិតស្សនា ឧប្បជ្ជតិ  អហោ វត អញ្ញេបិ សត្តា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆេយ្យុន្តិ។ អថញ្ញេបិ សត្តា អាយុក្ខយា វា បុញ្ញក្ខយា វា អាភស្សរកាយា ចវិត្វា ព្រហ្មវិមានំ ឧបបជ្ជន្តិ តស្ស សត្តស្ស សហព្យតំ។ តេបិ តត្ថ ហោន្តិ មនោមយា បីតិភក្ខា សយម្បភា អន្តលិក្ខចរា សុភដ្ឋាយិនោ ចិរំ ទីឃមទ្ធានំ តិដ្ឋន្តិ។ តត្រ ភិក្ខវេ យោ សោ សត្តោ បឋមំ ឧបបន្នោ តស្ស ឯវំ ហោតិ  អហមស្មិ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា [ឱ. និម្មាតា] សេដ្ឋោ សជិ្ជតា [ឱ. សញ្ជិតា] វសី បិតា ភូតភព្យានំ មយា ឥមេ សត្តា និម្មិតា។ តំ កិស្ស ហេតុ។ មមំ ហិ បុព្វេ ឯតទហោសិ អហោ វត អញ្ញេបិ សត្តា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆេយ្យុន្តិ។ ឥតិ មម ច មនោបណិធិ ឥមេ ច សត្តា ឥត្ថត្តំ អាគតាតិ។ យេបិ តេ សត្តា បច្ឆា ឧបបន្នា តេសម្បិ ឯវំ ហោតិ អយំ ខោ ភវំ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានំ ឥមិនា មយំ ភោតា ព្រហ្មុនា និម្មិតា។ តំ កិស្ស ហេតុ។ ឥមញ្ហិ មយំ [ឱ. ឥមំ មយំ ហិ។] អទ្ទសាម ឥធ បឋមំ ឧបបន្នំ មយំ បនម្ហា បច្ឆា ឧបបន្នាតិ។ តត្រ ភិក្ខវេ យោ សោ សត្តោ បឋមំ ឧបបន្នោ សោ ទីឃាយុកតរោ ច ហោតិ វណ្ណវន្តតរោ ច មហេសក្ខតរោ ច។ យេ បន តេ សត្តា បច្ឆា ឧបបន្នា តេ អប្បាយុកតរា ច ហោន្តិ ទុព្វណ្ណតរា ច អប្បេសក្ខតរា ច។ ឋានំ ខោ បនេតំ ភិក្ខវេ វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតរោ សត្តោ តម្ហា កាយា ចវិត្វា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆតិ ឥត្ថត្តំ អាគតោ សមានោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមានោ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថាសមាហិតេ ចិត្តេ តំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ តតោ បរន្នានុស្សរតិ [ឱ. បរំ នានុស្សរតិ។]។ សោ ឯវមាហ យោ ខោ សោ ភវំ ព្រហ្មា មហាព្រហ្មា អភិភូ អនភិភូតោ អញ្ញទត្ថុទសោ វសវត្តិ ឥស្សរោ កត្តា និម្មិតា សេដ្ឋោ សជិ្ជតា វសី បិតា ភូតភព្យានំ យេន មយំ ភោតា ព្រហ្មុនា និម្មិតា សោ និច្ចោ ធុវោ សស្សតោ អវិបរិណាមធម្មោ សស្សតិសមំ តថេវ ឋស្សតិ។ យេ បន មយំ អហុម្ហា តេន ភោតា ព្រហ្មុនា និម្មិតា តេ មយំ អនិច្ចា អទ្ធុវា អប្បាយុកា ចវនធម្មា ឥត្ថត្តំ អាគតាតិ។ ឥទំ ខោ ភិក្ខវេ បឋមំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[៣២] ទុតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ សន្តិ ភិក្ខវេ ខិឌ្ឌាបទោសិកា នាម ទេវា។ តេ អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នា វិហរន្តិ។ តេសំ អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នានំ វិហរតំ សតិ បម្មុស្សតិ [សម្មុស្សតិ។]។ សតិយា សម្មោសា តេ ទេវា តម្ហា កាយា ចវន្តិ។ ឋានំ ខោ បនេតំ ភិក្ខវេ វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតរោ សត្តោ តម្ហា កាយា ចវិត្វា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆតិ ឥត្ថត្តំ អាគតោ សមានោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមានោ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថាសមាហិតេ ចិត្តេ តំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ តតោ បរន្នានុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ យេ ខោ តេ ភោន្តោ ទេវា ន ខិឌ្ឌាបទោសិកា តេ ន អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នា វិហរន្តិ។ តេសំ ន អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នានំ វិហរតំ សតិ ន បម្មុស្សតិ។ សតិយា អសម្មោសា តេ ទេវា តម្ហា កាយា ន ចវន្តិ និច្ចា ធុវា សស្សតា អវិបរិណាមធម្មា សស្សតិសមំ តថេវ ឋស្សន្តិ។ យេ បន មយំ អហុម្ហា ខិឌ្ឌាបទោសិកា តេ មយំ អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នា វិហរិម្ហា។ តេសន្នោ អតិវេលំ ហស្សខិឌ្ឌារតិធម្មសមាបន្នានំ វិហរតំ សតិ បម្មុស្សតិ។ សតិយា សម្មោសា ឯវំ មយំ តម្ហា កាយា ចុតា អនិច្ចា អទ្ធុវា អប្បាយុកា ចវនធម្មា ឥត្ថត្តំ អាគតាតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[៣៣] តតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ សន្តិ ភិក្ខវេ មនោបទោសិកា នាម ទេវា។ តេ អតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយន្តិ។ តេ អតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយន្តា អញ្ញមញ្ញម្ហិ ចិត្តានិ បទោសេន្តិ។ តេ អញ្ញមញ្ញំ បទុដ្ឋចិត្តា កិលន្តកាយា កិលន្តចិត្តា។ តេ ទេវា តម្ហា កាយា ចវន្តិ។ ឋានំ ខោ បនេតំ ភិក្ខវេ វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតរោ សត្តោ តម្ហា កាយា ចវិត្វា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆតិ ឥត្ថត្តំ អាគតោ សមានោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមានោ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថាសមាហិតេ ចិត្តេ តំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ តតោ បរន្នានុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ យេ ខោ តេ ភោន្តោ ទេវា ន មនោបទោសិកា តេ នាតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយន្តិ។ តេ នាតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយន្តា អញ្ញមញ្ញម្ហិ ចិត្តានិ នប្បទុសេន្តិ។ តេ អញ្ញមញ្ញំ អប្បទុដ្ឋចិត្តា អកិលន្តកាយា អកិលន្តចិត្តា។ តេ ទេវា តម្ហា កាយា ន ចវន្តិ និច្ចា ធុវា សស្សតា អវិបរិណាមធម្មា សស្សតិសមំ តថេវ ឋស្សន្តិ។ យេ បន មយំ អហុម្ហា មនោបទោសិកា តេ មយំ អតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយិម្ហា។ តេ មយំ អតិវេលំ អញ្ញមញ្ញំ ឧបនិជ្ឈាយន្តា អញ្ញមញ្ញម្ហិ ចិត្តានិ បទោសិម្ហា។ តេ មយំ អញ្ញមញ្ញំ បទុដ្ឋចិត្តា កិលន្តកាយា កិលន្តចិត្តា។ ឯវំ មយំ តម្ហា កាយា ចុតា អនិច្ចា អទ្ធុវា អប្បាយុកា ចវនធម្មា ឥត្ថត្តំ អាគតាតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ តតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[៣៤] ចតុត្ថេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តក្កី ហោតិ វិមំសី។ សោ តក្កបរិយាហតំ វិមំសានុចរិតំ សយំ បាដិភាណំ [ឱ. សយំ បដិភានំ] ឯវមាហ យំ ខោ ឥទំ វុច្ចតិ ចក្ខុន្តិបិ សោតន្តិបិ ឃានន្តិបិ ជិវ្ហាតិបិ កាយោតិបិ អយំ អត្តា អនិច្ចោ អទ្ធុវោ អសស្សតោ វិបរិណាមធម្មោ។ យញ្ច ខោ ឥទំ វុច្ចតិ ចិត្តន្តិ វា មនោតិ វា វិញ្ញាណន្តិ វា អយំ អត្តា និច្ចោ ធុវោ សស្សតោ អវិបរិណាមធម្មោ សស្សតិសមំ តថេវ ឋស្សតីតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ចតុត្ថំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ចតូហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។ តយិទំ ភិក្ខវេ តថាគតោ បជានាតិ ឥមេ ទិដ្ឋិដ្ឋានា ឯវំគហិតា ឯវំបរាមដ្ឋា ឯវំគតិកា ភវន្តិ [ឱ. ភវិស្សន្តិ។] ឯវំអភិសម្បរាយាតិ។ តញ្ច តថាគតោ បជានាតិ តតោ ច ឧត្តរិតរំ បជានាតិ តញ្ច បជាននំ ន បរាមសតិ។ អបរាមសតោ ចស្ស បច្ចត្តញ្ញេវ និព្វុតិ វិទិតា វេទនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា។ អនុបាទា វិមុត្តោ ភិក្ខវេ តថាគតោ។ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៣៥] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរតិ។ សោ ឯវមាហ អន្តវា អយំ លោកោ បរិវដុមោ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហំ ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរាមិ។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ យថា អន្តវា អយំ លោកោ បរិវដុមោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ បឋមំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។

[៣៦] ទុតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរតិ។ សោ ឯវមាហ អនន្តោ អយំ លោកោ អបរិយន្តោ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ អន្តវា អយំ លោកោ បរិវដុមោតិ។ តេសំ មុសា។ អនន្តោ អយំ លោកោ អបរិយន្តោ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហំ ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ អនន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរាមិ។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ យថា អនន្តោ អយំ លោកោ អបរិយន្តោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។

[៣៧] តតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ ឧទ្ធមធោ អន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរតិ តិរិយំ អនន្តសញ្ញី។ សោ ឯវមាហ អន្តវា ច អយំ លោកោ អនន្តោ ច យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ អន្តវា អយំ លោកោ បរិវដុមោតិ។ តេសំ មុសា។ យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ អនន្តោ អយំ លោកោ អបរិយន្តោតិ។ តេសំបិ មុសា។ អន្តវា ច អយំ លោកោ អនន្តោ ច។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហំ ហិ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសាមិ យថា សមាហិតេ ចិត្តេ ឧទ្ធមធោ អន្តសញ្ញី លោកស្មឹ វិហរាមិ តិរិយំ អនន្តសញ្ញី។ ឥមិនាមហំ ឯតំ ជានាមិ  យថា អន្តវា ច អយំ លោកោ អនន្តោ ចាតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ តតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។

[៣៨] ចតុត្ថេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តក្កី ហោតិ វិមំសី។ សោ តក្កបរិយាហតំ វីមំសានុចរិតំ សយំ បាដិភាណំ ឯវមាហ នេវាយំ លោកោ អន្តវា ន បនានន្តោ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ អន្តវា អយំ លោកោ បរិវដុមោតិ។ តេសម្បិ មុសា។ យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ  អនន្តោ អយំ លោកោ អបរិយន្តោតិ។ តេសម្បិ មុសា។ យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯវមាហំសុ  អន្តវា ច អយំ លោកោ អនន្តោ ចាតិ។ តេសម្បិ មុសា។ នេវាយំ លោកោ អន្តវា ន បនានន្តោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ចតុត្ថំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេ ហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ចតូហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។ តយិទំ ភិក្ខវេ តថាគតោ បជានាតិ ឥមេ ទិដ្ឋិដ្ឋានា ឯវំគហិតា ឯវំបរាមដ្ឋា ឯវំគតិកា ភវន្តិ ឯវំអភិសម្បរាយាតិ។ តញ្ច តថាគតោ បជានាតិ តតោ ច ឧត្តរិតរំ បជានាតិ តញ្ច បជាននំ ន បរាមសតិ។ អបរាមសតោ ចស្ស បច្ចត្តញ្ញេវ និព្វុតិ វិទិតា វេទនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា។ អនុបាទា វិមុត្តោ ភិក្ខវេ តថាគតោ។ ឥមេ ខោ តេ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៣៩] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ហោតិ  អហំ ខោ ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ អហញ្ចេ ខោ [ឱ. អហញ្ចេវ ខោ។] បន ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ កុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ ឥទំ អកុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ តំ មមស្ស មុសា យំ មមស្ស មុសា សោ មមស្ស វិឃាតោ យោ មមស្ស វិឃាតោ សោ មមស្ស អន្តរាយោតិ។ ឥតិ សោ មុសាវាទភយា មុសាវាទបរិជេគុច្ឆា នេវិទំ កុសលន្តិ ព្យាករោតិ ន បនិទំ អកុសលន្តិ ព្យាករោតិ តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សមានោ វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជតិ អមរាវិក្ខេបំ ឯវន្តិបិ មេ នោ។ តថាតិបិ មេ នោ។ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ។ នោតិបិ មេ នោ។ នោ នោតិបិ មេ នោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ បឋមំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។

[៤០] ទុតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ហោតិ អហំ ខោ ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ អហញ្ចេ ខោ [ឱ. អហញ្ចេវ ខោ។] បន ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ កុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ ឥទំ អកុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ តត្ថ មេ អស្ស ឆន្ទោ វា រាគោ វា ទោសោ វា បដិឃោ វា យត្ថ មេ អស្ស ឆន្ទោ វា រាគោ វា ទោសោ វា បដិឃោ វា តំ មមស្ស ឧបាទានំ យំ មមស្ស ឧបាទានំ សោ មមស្ស វិឃាតោ យោ មមស្ស វិឃាតោ សោ មមស្ស អន្តរាយោតិ។ ឥតិ សោ ឧបាទានភយា ឧបាទានបរិជេគុច្ឆា នេវិទំ កុសលន្តិ ព្យាករោតិ ន បនិទំ អកុសលន្តិ ព្យាករោតិ តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សមានោ វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជតិ អមរាវិក្ខេបំ ឯវន្តិបិ [ឱ. ឯវម្បិ។] មេ នោ។ តថាតិបិ មេ នោ។ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ។ នោតិបិ មេ នោ។ នោ នោតិបិ មេ នោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។

[៤១] តតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ហោតិ អហំ ខោ ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ នប្បជានាមិ អហញ្ចេ ខោ [ឱ. អហញ្ចេវ ខោ។] បន ឥទំ កុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ អកុសលន្តិ យថាភូតំ អប្បជានន្តោ ឥទំ កុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ ឥទំ អកុសលន្តិ វា ព្យាករេយ្យំ សន្តិ ហិ ខោ សមណព្រាហ្មណា បណ្ឌិតា និបុណា កតបរប្បវាទា វាលវេធិរូបា តេ [ឱ. វោ] ភិន្ទន្តា មញ្ញេ ចរន្តិ បញ្ញាគតេន ទិដ្ឋិគតានិ តេ មំ តត្ថ សមនុយុញ្ជេយ្យុំ សមនុគ្គាហេយ្យុំ សមនុភាសេយ្យុំ យេ មំ តត្ថ សមនុយុញ្ជេយ្យុំ សមនុគ្គាហេយ្យុំ សមនុភាសេយ្យុំ តេសាហំ ន សម្បាយេយ្យំ [សម្បាហេយ្យំ សម្បាបេយ្យំ សម្បាយេយ្យំ សម្បាទេយ្យំ។] យញ្ចាហំ [ឱ. យេសាហំ។] ន សម្បាយេយ្យំ សោ មមស្ស វិឃាតោ យោ មមស្ស វិឃាតោ សោ មមស្ស អន្តរាយោតិ។ ឥតិ សោ អនុយោគភយា អនុយោគបរិជេគុច្ឆា នេវិទំ កុសលន្តិ ព្យាករោតិ ន បនិទំ អកុសលន្តិ ព្យាករោតិ តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សមានោ វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជតិ អមរាវិក្ខេបំ ឯវន្តិបិ មេ នោ។ តថាតិបិ មេ នោ។ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ។ នោតិបិ មេ នោ។ នោ នោតិបិ មេ នោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ តតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។

[៤២] ចតុត្ថេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា មន្ទោ ហោតិ មោមូហោ។ សោ មន្ទត្តា មោមូហត្តា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សមានោ វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជតិ អមរាវិក្ខេបំ អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ ចេ មំ បុច្ឆសិ អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ ចេ មេ អស្ស អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ តេ ន [ឱ.ម. តេ នំ។] ព្យាករេយ្យំ ឯវន្តិបិ មេ នោ។ តថាតិបិ មេ នោ។ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ។ នោតិបិ មេ នោ។ នោ នោតិបិ មេ នោ។ នត្ថិ បរោ លោកោ។បេ។ អត្ថិ ច នត្ថិ ច បរោ លោកោ។ នេវត្ថិ ន នត្ថិ បរោ លោកោ។ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា។ នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា។ អត្ថិ ច នត្ថិ ច សត្តា ឱបបាតិកា។ នេវត្ថិ ន នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា។ អត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ។ នត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ។ អត្ថិ ច នត្ថិ ច សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ។ នេវត្ថិ ន នត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ។ ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ ហោតិ ច ន ច ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ ចេ មំ បុច្ឆសិ។ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ ចេ មេ អស្ស នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ តេ ន [តេ នន្តិបិ តេ នាតិបិ បាឋោ។] ព្យាករេយ្យំ ឯវន្តិបិ មេ នោ។ តថាតិបិ មេ នោ។ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ។ នោតិបិ មេ នោ។ នោ នោតិបិ មេ នោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ចតុត្ថំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ចតូហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៤៣] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ។ សន្តិ ភិក្ខវេ អសញ្ញីសត្តា [ឱ. អសញ្ញសត្តា] នាម ទេវា សញ្ញុប្បាទា ច បន តេ ទេវា តម្ហា កាយា ចវន្តិ។ ឋានំ ខោ បនេតំ ភិក្ខវេ វិជ្ជតិ យំ អញ្ញតរោ សត្តោ តម្ហា កាយា ចវិត្វា ឥត្ថត្តំ អាគច្ឆតិ ឥត្ថត្តំ អាគតោ សមានោ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមានោ អាតប្បមន្វាយ បធានមន្វាយ អនុយោគមន្វាយ អប្បមាទមន្វាយ សម្មាមនសិការមន្វាយ តថារូបំ ចេតោសមាធឹ ផុសតិ យថាសមាហិតេ ចិត្តេ សញ្ញុប្បាទំ អនុស្សរតិ តតោ បរំ នានុស្សរតិ។ សោ ឯវមាហ អធិច្ចសមុប្បន្នោ អត្តា ច លោកោ ច។ តំ កិស្ស ហេតុ។ អហំ ហិ បុព្វេ នាហោសឹ សោម្ហិ ឯតរហិ អហុត្វា សន្តតាយ បរិណតោតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ បឋមំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។

[៤៤] ទុតិយេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តក្កី ហោតិ វីមំសី។ សោ តក្កបរិយាហតំ វីមំសានុចរិតំ សយំ បាដិភាណំ ឯវមាហ អធិច្ចសមុប្បន្នោ អត្តា ច លោកោ ចាតិ។ ឥទំ ភិក្ខវេ ទុតិយំ ឋានំ យំ អាគម្ម យំ អារព្ភ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ទ្វីហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។ តយិទំ ភិក្ខវេ តថាគតោ បជានាតិ ឥមេ ទិដ្ឋិដ្ឋានា ឯវំគហិតា ឯវំបរាមដ្ឋា ឯវំគតិកា ភវន្តិ ឯវំអភិសម្បរាយាតិ។ តញ្ច តថាគតោ បជានាតិ តតោ ច ឧត្តរិតរំ បជានាតិ តញ្ច បជាននំ ន បរាមសតិ។ អបរាមសតោ ចស្ស បច្ចត្តញ្ញេវ និព្វុតិ វិទិតា វេទនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា។ អនុបាទា វិមុត្តោ ភិក្ខវេ តថាគតោ។ ឥមេ ខោ តេ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៤៥] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ។

[៤៦] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ [ម. ឧទ្ធមាឃាតនិកា សញ្ញិវាទា ឧទ្ធមាឃាតនំ សញ្ញឹ អត្តានំ។ ឱ. សញ្ញឹ អត្តានំ។] បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ។ រូបី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា សញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ អរូបី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា សញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ រូបី ច អរូបី ច អត្តា ហោតិ។បេ។ នេវរូបី នារូបី អត្តា ហោតិ។ អន្តវា អត្តា ហោតិ។ អនន្តវា អត្តា ហោតិ។ អន្តវា ច អនន្តវា ច អត្តា ហោតិ។ នេវន្តវា នានន្តវា អត្តា ហោតិ។ ឯកត្តសញ្ញី អត្តា ហោតិ។ នានត្តសញ្ញី អត្តា ហោតិ។ បរិត្តសញ្ញី អត្តា ហោតិ។ អប្បមាណសញ្ញី អត្តា ហោតិ។ ឯកន្តសុខី អត្តា ហោតិ។ ឯកន្តទុក្ខី អត្តា ហោតិ។ សុខទុក្ខី អត្តា ហោតិ។ អទុក្ខមសុខី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា សញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ សោឡសហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៤៧] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ រូបី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា អសញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ អរូបី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា អសញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ រូបី ច អរូបី ច អត្តា ហោតិ។បេ។ នេវរូបី នារូបី អត្តា ហោតិ។ អន្តវា អត្តា ហោតិ។ អនន្តវា អត្តា ហោតិ។ អន្តវា ច អនន្តវា ច អត្តា ហោតិ។ នេវន្តវា នានន្តវា អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា អសញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៤៨] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ [ឱ. នេវសញ្ញឹ នាសញ្ញឹ អត្តានំ។ ម. នេវសញ្ញឹនាសញ្ញី អត្តានំ។] បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ រូបី អត្តា ហោតិ អរោគោ បរំ មរណា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ អរូបី អត្តា ហោតិ។បេ។ រូបី ច អរូបី ច អត្តា ហោតិ។ នេវរូបី នារូបី អត្តា ហោតិ។ អន្តវា អត្តា ហោតិ។ អនន្តវា អត្តា ហោតិ។ អន្តវា ច អនន្តវា ច អត្តា ហោតិ។ នេវន្តវា នានន្តវា អត្តា ហោតិ អរោគោ បរម្មរណា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីតិ នំ បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៤៩] សន្តិ  ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា សតោ [ឱ. សតោតិ ន ទិស្សតិ។] សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឯវំវាទី ហោតិ ឯវំទិដ្ឋិ យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ មាតាបេត្តិកសម្ភវោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ [ឱ. តំ អញ្ញោ។] ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា ទិព្វោ រូបី កាមាវចរោ កវឡិង្ការាហារភក្ខោ [ឱ. កពឡិង្ការាហារភក្ខោ។ ម. កពឡិការាហារភក្ខោ។] តំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរំ មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា ទិព្វោ រូបី មនោមយោ សព្វង្គប្បច្ចង្គី អហីនិន្ទ្រិយោ តំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា សព្វសោ រូបសញ្ញានំ សមតិក្កមា បដិឃសញ្ញានំ អត្ថង្គមា នានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា អនន្តោ អាកាសោតិ [ឱ. ឱកាសោតិ។] អាកាសានញ្ចាយតនូបគោ យំ [ឱ.ម. តំ។] ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា សព្វសោ អាកាសានញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម អនន្តំ វិញ្ញាណន្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនូបគោ យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ សោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា សព្វសោ វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ សមតិក្កម្ម នត្ថិ កិញ្ចីតិ អាកិញ្ចញ្ញាយតនូបគោ យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ  ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតិ អត្ថិ ខោ ភោ អញ្ញោ អត្តា សព្វសោ អាកិញ្ចញ្ញាយតនំ សមតិក្កម្ម សន្តមេតំ បណីតមេតន្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនូបគោ យំ ត្វំ ន ជានាសិ ន បស្សសិ តមហំ ជានាមិ បស្សាមិ សោ ខោ ភោ អយំ [ឱ. អយន្តិ បាឋោ​ ន ទិស្សតិ។] អត្តា យតោ កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជតិ វិនស្សតិ ន ហោតិ បរម្មរណា ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា សម្មា សមុច្ឆិន្នោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ សត្តហិ វត្ថូហិ។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៥០] សន្តិ ភិក្ខវេ ឯកេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ។ តេ ច ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា កិមាគម្ម កិមារព្ភ ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ។ ឥធ ភិក្ខវេ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឯវំវាទី ហោតិ ឯវំទិដ្ឋិ  យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គីភូតោ បរិចារេតិ ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ [បរមទិដ្ឋិធម្មនិព្វានំ បត្តោតិបិ បាឋោ។] ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតិ តំ កិស្ស ហេតុ កាមា ហិ ភោ អនិច្ចា ទុក្ខា វិបរិណាមធម្មា តេសំ វិបរិណាមញ្ញថាភាវា ឧប្បជ្ជន្តិ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតិ តំ កិស្ស ហេតុ យទេវ តត្ថ វិតក្កិតំ វិចារិតំ ឯតេន ឯតំ ឱឡារិកំ អក្ខាយតិ យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតិ តំ កិស្ស ហេតុ យទេវ តត្ថ បីតិគតំ ចេតសោ ឧព្វិលាវិតត្តំ [ឱ. ឧព្វល្លាវិតត្តំ។ ម. ឧប្បិលាវិត្តំ។] ឯតេនេតំ ឱឡារិកំ អក្ខាយតិ យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា បីតិយា ច វិរាគា ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ សតោ ច សម្បជានោ សុខញ្ច កាយេន បដិសំវេទេតិ យន្តំ អរិយា អាចិក្ខន្តិ ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារីតិ តតិយំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ។ តមញ្ញោ ឯវមាហ អត្ថិ ខោ ភោ ឯសោ អត្តា យំ ត្វំ វទេសិ នេសោ នត្ថីតិ វទាមិ នោ ច ខោ ភោ អយំ អត្តា ឯត្តាវតា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតិ តំ កិស្ស ហេតុ យទេវ តត្ថ សុខមិតិ ចេតសោ អាភោគោ ឯតេនេតំ ឱឡារិកំ អក្ខាយតិ យតោ ខោ ភោ អយំ អត្តា សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេ វ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឯត្តាវតា ខោ ភោ អយំ អត្តា បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានប្បត្តោ ហោតីតិ។ ឥត្ថេកេ សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ បញ្ចហិ វត្ថូហិ។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ។បេ។ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។ ឥមេហិ ខោ តេ ភិក្ខវេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា ច អបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា បុព្វន្តកប្បិកា វា អបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ ឯតេសំ វា អញ្ញតរេន នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា។ តយិទំ ភិក្ខវេ តថាគតោ បជានាតិ ឥមេ ទិដ្ឋិដ្ឋានា ឯវំគហិតា ឯវំបរាមដ្ឋា ឯវំគតិកា ភវន្តិ ឯវំ អភិសម្បរាយាតិ។ តញ្ច តថាគតោ បជានាតិ តតោ ច ឧត្តរិតរំ បជានាតិ តញ្ច បជាននំ ន បរាមសតិ អបរាមសតោ ចស្ស បច្ចត្តញ្ញេវ [ឱ. បច្ចត្តិយេវ។] និព្វុតិ វិទិតា វេទនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ វិទិត្វា។ អនុបាទា វិមុត្តោ ភិក្ខវេ តថាគតោ។ ឥមេ ខោ តេ ភិក្ខវេ ធម្មា គម្ភីរា ទុទ្ទសា ទុរនុពោធា សន្តា បណីតា អតក្កាវចរា និបុណា បណ្ឌិតវេទនីយា យេ តថាគតោ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ យេហិ តថាគតស្ស យថាភុច្ចំ វណ្ណំ សម្មា វទមានា វទេយ្យុំ។

[៥១] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ [ឱ.ម. បរិត្តស្សិតវិប្ផន្ទិតមេវ។]។

[៥២] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៣] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៤] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៥] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៦] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ [ឱ. អធិវុត្តិបទានិ។] អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៧] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៨] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៥៩] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៦០] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៦១] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៦២] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៦៣] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា ច អបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ តទបិ តេសំ ភវតំ សមណព្រាហ្មណានំ អជានតំ អបស្សតំ វេទយិតំ តណ្ហាគតានំ បរិត្តស្សិតំ វិប្ផន្ទិតមេវ។

[៦៤] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៦៥] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៦៦] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៦៧] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៦៨] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៦៩] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧០] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧១] តត្រ  ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧២] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧៣] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧៤] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧៥] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧៦] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា ច អបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ តទបិ ផស្សប្បច្ចយា។

[៧៧] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៧៨] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា ឯកច្ចំ សស្សតំ ឯកច្ចំ អសស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៧៩] តត្រ  ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា អន្តានន្តំ លោកស្ស បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨០] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា តត្ថ តត្ថ បញ្ហំ បុដ្ឋា សមានា វាចាវិក្ខេបំ អាបជ្ជន្តិ អមរាវិក្ខេបំ ចតូហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨១] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា អធិច្ចសមុប្បន្នំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ទ្វីហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨២] តត្រ  ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា បុព្វន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៣] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា សញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ សោឡសហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៤] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា អសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៥] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា ឧទ្ធមាឃតនា នេវសញ្ញីនាសញ្ញិមត្តានំ បញ្ញបេន្តិ អដ្ឋហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៦] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា សតោ សត្តស្ស ឧច្ឆេទំ វិនាសំ វិភវំ បញ្ញបេន្តិ សត្តហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៧] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា សតោ សត្តស្ស បរមទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ បញ្ញបេន្តិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៨] តត្រ  ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា អបរន្តានុទិដ្ឋិនោ អបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ចតុច្ចត្តាឡីសាយ វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៨៩] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា ច អបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ តេ វត អញ្ញត្រ ផស្សា បដិសំវេទិស្សន្តីតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។

[៩០] តត្រ ភិក្ខវេ យេ តេ សមណព្រាហ្មណា សស្សតវាទា សស្សតំ អត្តានញ្ច លោកញ្ច បញ្ញបេន្តិ ចតូហិ វត្ថូហិ យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឯកច្ចសស្សតិកា ឯកច្ចអសស្សតិកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា អន្តានន្តិកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា អមរាវិក្ខេបិកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា អធិច្ចសមុប្បន្និកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា សញ្ញីវាទា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា អសញ្ញីវាទា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧទ្ធមាឃតនិកា នេវសញ្ញីនាសញ្ញីវាទា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ឧច្ឆេទវាទា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកា [ឱ. យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា អបរន្តកប្បិកាតិ ទិស្សន្តិ។] យេបិ តេ សមណព្រាហ្មណា បុព្វន្តកប្បិកា ច អបរន្តកប្បិកា ច បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា ច [ឱ. ចាតិ ន ទិស្សតិ។] បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ សព្វេ តេ ឆហិ ផស្សាយតនេហិ ផុស្សា ផុស្សា [ឱ.ម. ផុស្ស ផុស្ស។ កត្ថចិ អម្ហាកំ បោត្ថកេសុបិ ឦទិសោយេវ។] បដិសំវេទេន្តិ។ តេសំ វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ។ យតោ ខោ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឆន្នំ ផស្សាយតនានំ សមុទយញ្ច អត្ថង្គមញ្ច អស្សាទញ្ច អាទីនវញ្ច និស្សរណញ្ច យថាភូតំ បជានាតិ។ អយំ ឥមេហិ សព្វេហេវ ឧត្តរិតរំ បជានាតិ។ យេ ហិ កេចិ ភិក្ខវេ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា បុព្វន្តកប្បិកា វា អបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ អន្តោជាលិកតា ឯត្ថ សិតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ ឯត្ថ បរិយាបន្នា អន្តោជាលិកតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ ទក្ខោ កេវដ្ដោ វា កេវដ្ដន្តេវាសី វា សុខុមច្ឆិទ្ទកេន ជាលេន បរិត្តំ ឧទករហទំ [ឱ.ម. ឧទកទហំ។] ឱត្ថរេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស យេ ខោ កេចិ ឥមស្មឹ ឧទករហេទេ ឱឡារិកា បាណា សព្វេបេតេ [ឱ.ម. សព្វេ តេ។] អន្តោជាលិកតា ឯត្ថ សិតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ ឯត្ថ បរិយាបន្នា អន្តោជាលិកតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ យេ ហិ កេចិ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា បុព្វន្តកប្បិកា វា អបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តកប្បិកា វា បុព្វន្តាបរន្តានុទិដ្ឋិនោ បុព្វន្តាបរន្តំ អារព្ភ អនេកវិហិតានិ អធិមុត្តិបទានិ អភិវទន្តិ សព្វេ តេ ឥមេហេវ ទ្វាសដ្ឋិយា វត្ថូហិ អន្តោជាលិកតា ឯត្ថ សិតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ ឯត្ថ បរិយាបន្នា អន្តោជាលិកតា វ ឧម្មុជ្ជមានា ឧម្មុជ្ជន្តិ។ ឧច្ឆិន្នភវនេត្តិកោ ភិក្ខវេ តថាគតស្ស កាយោ តិដ្ឋតិ យាវស្ស កាយោ ឋស្សតិ តាវ នំ ទក្ខន្តិ [ឱ. ទក្ខិន្តិ] ទេវមនុស្សា កាយស្ស ភេទា ឧទ្ធំ ជីវិតបរិយាទានា ន នំ [ឱ. នន្តិ ន ទិស្សតិ។] ទក្ខន្តិ ទេវមនុស្សា សេយ្យថាបិ ភិក្ខវេ អម្ពបិណ្ឌិយា វណ្ដច្ឆិន្នាយ យានិ កានិចិ អម្ពានិ វណ្ដប្បដិពន្ធានិ [ឱ. វណ្តូបនិពន្ធនានិ។] សព្វានិ តានិ តទន្វយានិ ភវន្តិ ឯវមេវ ខោ ភិក្ខវេ ឧច្ឆិន្នភវនេត្តិកោ តថាគតស្ស កាយោ តិដ្ឋតិ យាវស្ស កាយោ ឋស្សតិ តាវ នំ ទក្ខន្តិ ទេវមនុស្សា កាយស្ស ភេទា ឧទ្ធំ ជីវិតបរិយាទានា ន នំ ទក្ខន្តិ ទេវមនុស្សាតិ។ ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អច្ឆរិយំ ភន្តេ អព្ភូតំ ភន្តេ កោនាមោ អយំ ភន្តេ ធម្មបរិយាយោតិ។ តស្មាតិហ ត្វំ អានន្ទ ឥមំ ធម្មបរិយាយំ អត្ថជាលន្តិបិ នំ ធារេហិ ធម្មជាលន្តិ នំ ធារេហិ ព្រហ្មជាលន្តិបិ នំ ធារេហិ ទិដ្ឋិជាលន្តិបិ នំ ធារេហិ អនុត្តរោ សង្គាមវិជយោតិបិ នំ ធារេហីតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តិ។ ឥមស្មឹ ច បន វេយ្យាករណស្មឹ ភញ្ញមានេ ទសសហស្សី លោកធាតុ អកម្បិត្ថាតិ។

ព្រហ្មជាលសុត្តំ បឋមំ និដ្ឋិតំ។

សាមញ្ញផលសុត្តំ ទុតិយំ

[៩១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ ជីវកស្ស កោមារភច្ចស្ស អម្ពវនេ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ អឌ្ឍតេឡសេហិ ភិក្ខុសតេហិ។ តេន ខោ បន សមយេន រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តទហុបោសថេ បណ្ណរសេ កោមុទិយា ចាតុម្មាសិនិយា បុណ្ណាយ បុណ្ណមាយ រត្តិយា រាជាមច្ចបរិវុតោ ឧបរិបាសាទវរគតោ និសិន្នោ ហោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ឧទានំ ឧបានេសិ រមណីយា វត ភោ ទោសិនា រត្តិ អភិរូបា វត ភោ ទោសិនា រត្តិ ទស្សនីយា វត ភោ ទោសិនា រត្តិ បាសាទិកា វត ភោ ទោសិនា រត្តិ លក្ខញ្ញា វត ភោ ទោសិនា រត្តិ កំ នុ ខ្វជ្ជ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា បយិរុបាសេយ្យាម យន្នោ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ បូរណោ កស្សបោ សង្ឃីចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ បូរណំ កស្សបំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស បូរណំ កស្សបំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។ អញ្ញតរោបិ ខោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ មក្ខលិ គោសាលោ សង្ឃីចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ មក្ខលឹ គោសាលំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស មក្ខលឹ គោសាលំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។ អញ្ញតរោបិ ខោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ អជិតោ កេសកម្ពលោ សង្ឃី ចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ អជិតំ កេសកម្ពលំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស អជិតំ កេសកម្ពលំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។ អញ្ញតរោបិ ខោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ បកុធោ កច្ចាយនោ សង្ឃី ចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ បកុធំ កច្ចាយនំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស បកុធំ កច្ចាយនំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។ អញ្ញតរោបិ ខោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ សង្ឃី ចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ សញ្ជយំ វេលដ្ឋបុត្តំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស សញ្ជយំ វេលដ្ឋបុត្តំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។ អញ្ញតរោបិ ខោ រាជាមច្ចោ រាជានំ មាគធំ អជាតសត្តុំ វេទេហីបុត្តំ ឯតទវោច អយំ ទេវ និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ សង្ឃី ចេវ គណី ច គណាចរិយោ ច ញាតោ យសស្សី តិត្ថករោ សាធុសម្មតោ ពហុជនស្ស រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ តំ ទេវោ និគណ្ឋំ នាដបុត្តំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស និគណ្ឋំ នាដបុត្តំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហី អហោសិ។

[៩២] តេន ខោ បន សមយេន ជីវកោ កោមារភច្ចោ រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស អវិទូរេ តុណ្ហីភូតោ និសិន្នោ ហោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ជីវកំ កោមារភច្ចំ ឯតទវោច ត្វំ បន សម្ម ជីវក កឹ តុណ្ហីតិ។ អយំ ទេវ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ អម្ហាកំ អម្ពវនេ វិហរតិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ អឌ្ឍតេឡសេហិ ភិក្ខុសតេហិ តំ ខោ បន ភគវន្តំ [ឱ.ម. ភគវន្តំ គោតមំ។] ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ តំ ទេវោ ភគវន្តំ បយិរុបាសតុ អប្បេវនាម ទេវស្ស ភគវន្តំ បយិរុបាសតោ ចិត្តំ បសីទេយ្យាតិ។ តេនហិ សម្ម ជីវក ហត្ថិយានានិ កប្បាបេហីតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស បដិស្សុណិត្វា បញ្ចមត្តានិ ហត្ថិនិយាសតានិ [ឱ. ហត្ថិនិកាសតានិ។] កប្បាបេត្វា រញ្ញោ ច អារោហណីយំ នាគំ រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស បដិវេទេសិ កប្បិតានិ ខោ តេ ទេវ ហត្ថិយានានិ យស្សទានិ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ បញ្ចសុ ហត្ថិនិយាសតេសុ [ហត្ថិទិកាសតេសូតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បច្ចេកា ឥត្ថិយោ អារោបេត្វា អារោហណីយំ នាគំ អភិរូហិត្វា ឧក្កាសុ ធារិយមានាសុ រាជគហម្ហា និយ្យាសិ មហច្ចរាជានុភាវេន យេន ជីវកស្ស កោមារភច្ចស្ស អម្ពវនំ តេន បាយាសិ។ អថខោ រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស អវិទូរេ អម្ពវនស្ស អហុទេវ ភយំ អហុ ឆម្ភិតត្តំ អហុ លោមហំសោ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភីតោ សំវិគ្គោ លោមហដ្ឋជាតោ [លោមហំសជាតោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ជីវកំ កោមារភច្ចំ ឯតទវោច កច្ចិ មំ សម្ម ជីវក ន វញ្ចេសិ កច្ចិ មំ សម្ម ជីវក ន បលម្ភេសិ កច្ចិ មំ សម្ម ជីវក ន បច្ចត្ថិកានំ ទេសិ កថំ ហិ នាម តាវមហតោ ភិក្ខុសង្ឃស្ស អឌ្ឍតេឡសានំ ភិក្ខុសតានំ នេវ ខិបិតសទ្ទោ ភវិស្សតិ ន ឧក្កាសិតសទ្ទោ ន និគ្ឃោសោតិ។ មា ភាយិ មហារាជ មា ភាយិ មហារាជ ន តំ ទេវ វញ្ចេមិ ន តំ ទេវ បលម្ភាមិ ន តំ ទេវ បច្ចត្ថិកានំ ទេមិ អភិក្កម មហារាជ អភិក្កម មហារាជ ឯតេ មណ្ឌលមាឡេ បទីបា [ឱ.ម. ទីបា។] ឈាយន្តីតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ យាវតិកា នាគស្ស ភូមិ នាគេន គន្ត្វា នាគា បច្ចោរោហិត្វា បទិកោ វ [ឱ.ម. បត្តិកោ វ។] យេន មណ្ឌលមាឡស្ស ទ្វារំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ជីវកំ កោមារភច្ចំ ឯតទវោច កហំ បន សម្ម ជីវក ភគវាតិ។ ឯសោ មហារាជ ភគវា មជ្ឈិមំ ថម្ភំ និស្សាយ បុរត្ថាភិមុខោ និសិន្នោ បុរក្ខតោ ភិក្ខុសង្ឃស្សាតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ តុណ្ហីភូតំ តុណ្ហីភូតំ ភិក្ខុសង្ឃំ អនុវិលោកេត្វា រហទមិវ វិប្បសន្នំ ឧទានំ ឧទានេសិ ឥមិនា មេ ឧបសមេន ឧទយភទ្ទោ [ឱ. ឧទាយិភទ្ទោ។] កុមារោ សមន្នាគតោ ហោតុ យេនេតរហិ ឧបសមេន ភិក្ខុសង្ឃោ សមន្នាគតោតិ។ អគមា ខោ ត្វំ មហារាជ យថាបេមន្តិ។ បិយោ មេ ភន្តេ ឧទយភទ្ទោ កុមារោ ឥមិនា មេ ភន្តេ ឧបសមេន ឧទយភទ្ទោ កុមារោ សមន្នាគតោ ហោតុ យេនេតរហិ ឧបសមេន ភិក្ខុសង្ឃោ សមន្នាគតោតិ។

[៩៣] អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ភិក្ខុសង្ឃស្ស អញ្ជលឹ ឧបនាមេត្វា [ឱ.ម. បណាមេត្វា។] ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច បុច្ឆេយ្យាមហំ ភន្តេ ភគវន្តំ កញ្ចិទេវ ទេសំ លេសមត្តំ សចេ មេ ភគវា ឱកាសំ ករោតិ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណាយាតិ។ បុច្ឆ មហារាជ យទាកង្ខសីតិ។ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភន្តេ បុថុសិប្បាយតនានិ សេយ្យថីទំ ហត្ថារោហា អស្សារោហា រថិកា ធនុគ្គហា ចេលកា ចលកា បិណ្ឌទាយិកា ឧគ្គា រាជបុត្តា បក្ខន្ទិនោ មហានាគា សូរា ចម្មយោធិនោ ទាសកបុត្តា អាឡារិកា កប្បកា នហាបកា [នហាបិកាតិបិ ទិស្សតិ។] សូទា មាលាការា រជកា បេសការា នលការា កុម្ភការា គណកា មុទ្ទិកា យានិ វា បនញ្ញានិបិ ឯវំគតានិ បុថុសិប្បាយតនានិ តេ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សិប្បផលំ ឧបជីវន្តិ តេ តេន អត្តានំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មាតាបិតរោ សុខេន្តិ បិណេន្តិ បុត្តទារំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មិត្តាមច្ចេ សុខេន្តិ បិណេន្តិ សមណព្រាហ្មណេសុ ឧទ្ធគ្គិកំ ទក្ខិណំ បតិដ្ឋបេន្តិ សោវគ្គិកំ សុខវិបាកំ សគ្គសំវត្តនិកំ សក្កា នុ ខោ ភន្តេ ឯវមេវ [ឱ. ឯវមេវំ] ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ។ អភិជានាសិ នោ ត្វំ មហារាជ ឥមំ បញ្ហំ អញ្ញេបិ សមណព្រាហ្មណេ បុច្ឆិតាតិ។ អភិជានាមហំ ភន្តេ ឥមំ បញ្ហំ អញ្ញេ សមណព្រាហ្មណេ បុច្ឆិតាតិ។ យថា កថំ បន តេ មហារាជ ព្យាករឹសុ សចេ តេ អគរុ ភាសស្សូតិ។ ន ខោ មេ ភន្តេ គរុ យត្ថស្ស ភគវា និសិន្នោ ភគវន្តរូបោ វាតិ។ តេនហិ មហារាជ ភាសស្សូតិ។

[៩៤] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន បូរណោ កស្សបោ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា បូរណេន កស្សបេន សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ បូរណំ កស្សបំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ កស្សប បុថុសិប្បាយតនានិ សេយ្យថីទំ ហត្ថារោហា អស្សារោហា រថិកា ធនុគ្គហា ចេលកា ចលកា បិណ្ឌទាយិកា ឧគ្គា រាជបុត្តា បក្ខន្ទិនោ មហានាគា សូរា ចម្មយោធិនោ ទាសកបុត្តា អាឡារិកា កប្បកា នហាបកា សូទា មាលាការា រជកា បេសការា នលការា កុម្ភការា គណកា មុទ្ទិកា យានិ វា បនញ្ញានិបិ ឯវំគតានិ បុថុសិប្បាយតនានិ តេ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សិប្បផលំ ឧបជីវន្តិ តេ តេន អត្តានំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មាតាបិតរោ សុខេន្តិ បិណេន្តិ បុត្តទារំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មិត្តាមច្ចេ សុខេន្តិ បិណេន្តិ សមណព្រាហ្មណេសុ ឧទ្ធគ្គិកំ ទក្ខិណំ បតិដ្ឋបេន្តិ សោវគ្គិកំ សុខវិបាកំ សគ្គសំវត្តនិកំ សក្កា នុ ខោ ភោ កស្សប ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ បូរណោ កស្សបោ មំ ឯតទវោច ករោតោ [ឱ. ករតោ។] ខោ មហារាជ ការយតោ ឆិន្ទតោ ឆេទាបយតោ បចតោ បចាបយតោ សោចយតោ សោចាបយតោ កិលមយតោ កិលមាបយតោ ផន្ទតោ ផន្ទាបយតោ បាណមតិបាបយតោ [ឱ. បាចយតោ សោចយតោ កិលមយតោ ផន្ទតោ ផន្ទាចយតោ បាណំ អតិមាបយតោ។ ម. បាណមតិបាតាបយតោ។] អទិន្នំ អាទិយតោ សន្ធឹ ឆិន្ទតោ និល្លោបំ ហរតោ ឯកាគារិកំ ករោតោ បរិបន្ថេ តិដ្ឋតោ បរទារំ គច្ឆតោ មុសា ភណតោ ករតោ ន ករិយតិ បាបំ ខុរបរិយន្តេន ចេបិ ចក្កេន យោ ឥមិស្សា បឋវិយា បាណេ ឯកំ មំសខលំ ឯកំ មំសបុញ្ជំ ករេយ្យ នត្ថិ តតោនិទានំ បាបំ នត្ថិ បាបស្ស អាគមោ ទក្ខិណញ្ចេបិ គង្គាយ តីរំ គច្ឆេយ្យ ហនន្តោ ឃាតេន្តោ ឆិន្ទន្តោ ឆេទាបេន្តោ បចន្តោ បចាបេន្តោ [ឱ. បាចេន្តោ។] នត្ថិ តតោនិទានំ បាបំ នត្ថិ បាបស្ស អាគមោ ឧត្តរញ្ចេបិ គង្គាយ តីរំ គច្ឆេយ្យ ទទន្តោ ទទាបេន្តោ [ឱ.ម. ទាបេន្តោ។] យជន្តោ យជាបេន្តោ នត្ថិ តតោនិទានំ បុញ្ញំ នត្ថិ បុញ្ញស្ស អាគមោ ទានេន ទមេន សំយមេន សច្ចវាចេន [ឱ.ម. សច្ចវជ្ជេន។] នត្ថិ តតោនិទានំ បុញ្ញំ នត្ថិ បុញ្ញស្ស អាគមោតិ ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ បូរណោ កស្សបោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ អកិរិយំ ព្យាកាសិ សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ បូរណោ កស្សបោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ អកិរិយំ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថំ ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ បូរណស្ស កស្សបស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[៩៥] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន មក្ខលិ គោសាលោ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា មក្ខលិនា គោសាលេន [ឱ. មក្ខលិគោសាលេន។] សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ មក្ខលឹ គោសាលំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ គោសាល បុថុសិប្បាយតនានិ។បេ។ សក្កា នុ ខោ ភោ គោសាល ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ មក្ខលិ គោសាលោ មំ ឯតទវោច នត្ថិ មហារាជ ហេតុ នត្ថិ បច្ចយោ សត្តានំ សំកិលេសាយ អហេតូ អប្បច្ចយា សត្តា សំកិលិស្សន្តិ នត្ថិ ហេតុ នត្ថិ បច្ចយោ សត្តានំ វិសុទ្ធិយា អហេតូ អប្បច្ចយា សត្តា វិសុជ្ឈន្តិ នត្ថិ អត្តការេ នត្ថិ បរការេ នត្ថិ បុរិសការេ នត្ថិ ពលំ នត្ថិ វីរិយំ នត្ថិ បុរិសថាមោ នត្ថិ បុរិសបរក្កមោ សព្វេ សត្តា សព្វេ បាណា សព្វេ ភូតា សព្វេ ជីវា អវសា អពលា អវីរិយា និយតិសង្គតិភាវបរិណតា ឆស្វេវាភិជាតីសុ សុខញ្ច ទុក្ខញ្ច [ឱ. ឆស្សេវាភិជាតីសុ សុខទុក្ខំ។] បដិសំវេទេន្តិ ចុទ្ទស ខោ បនិមានិ មហារាជ [ឱ.ម. មហារាជាតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] យោនិប្បមុខសតសហស្សានិ សដ្ឋី ច សតានិ ឆ សតានិ [ឱ. សដ្ឋិញ្ច សតានិ ឆ ច សតានិ។] បញ្ច ច កម្មុនោ សតានិ បញ្ច ច កម្មានិ តីណិ ច កម្មានិ កម្មេ ច ឧបឌ្ឍកម្មេ [ឱ.ម. អឌ្ឍកម្មេ។] ច ទ្វដ្ឋិបដិបទា ទ្វដ្ឋន្តរកប្បា ឆឡាភិជាតិយោ អដ្ឋ បុរិសភូមិយោ ឯកូនបញ្ញាស អាជីវកសតេ ឯកូនបញ្ញាស បរិព្វាជកសតេ ឯកូនបញ្ញាស នាគវាសសតេ [ឱ.ម. នាគាវាសសតេ។] វីសេ ឥន្ទ្រិយសតេ តឹសេ និរយសតេ ឆត្តឹសរជោធាតុយោ សត្តសញ្ញីគព្ភា សត្តអសញ្ញីគព្ភា សត្តនិគណ្ឋិគព្ភា សត្តទេវា សត្តមនុស្សា សត្តបិសាចា [ឱ. សត្តបេសាចា] សត្តសរា សត្តបវុដា សត្តបវុដសតានិ សត្តបបាតា សត្តបបាតសតានិ សត្តសុបិនា សត្តសុបិនសតានិ ចុល្លាសីតិមហាកប្បិនោ [ឱ. ចុល្លាសីតិមហាកប្បុនោ] សតសហស្សានិ យានិ ពាលេ ច បណ្ឌិតេ ច សន្ធាវិត្វា សំសរិត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តិ តត្ថ នត្ថិ ឥមិនាហំ សីលេន វា វត្តេន វា តបេន វា ព្រហ្មចរិយេន វា អបរិបក្កំ វា កម្មំ បរិបាចេស្សាមិ បរិបក្កំ វា កម្មំ ផុស្សា ផុស្សា [ឱ.ម. ផុស្ស ផុស្ស។] ព្យន្តិករិស្សាមីតិ ហេវំ នត្ថិ ទោណមិតេ សុខទុក្ខេ បរិយន្តកតេ សំសារេ នត្ថិ ហានវឌ្ឍនេ [ឱ.ម. ហាយនវឌ្ឍនេ។] នត្ថិ ឧក្កំសាវក្កំសេ សេយ្យថាបិ នាម សុត្តគុលេ ខិត្តេ និព្វេឋិយមានមេវ បលេតិ ឯវមេវ ពាលេ ច បណ្ឌិតេ ច សន្ធាវិត្វា សំសរិត្វា ទុក្ខស្សន្តំ ករិស្សន្តីតិ ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ មក្ខលិ គោសាលោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ សំសារសុទ្ធឹ ព្យាកាសិ សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ [ឱ. មេតិ បទំ ន ទិស្សតិ។] ភន្តេ មក្ខលិ គោសាលោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ សំសារសុទ្ធឹ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថំ ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ មក្ខលិស្ស គោសាលស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ [ឱ. អនិក្កុជ្ជន្តោ។ ម. អនិកុជេន្តោ។] ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[៩៦] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន អជិតោ កេសកម្ពលោ [ឱ. កេសកម្ពលី] តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា អជិតេន កេសកម្ពលេន [ឱ. កេសកម្ពលីនា។] សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ អជិតំ កេសកម្ពលំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ អជិត បុថុសិប្បាយតនានិ។បេ។ សក្កា នុ ខោ ភោ អជិត ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ អជិតោ កេសកម្ពលោ មំ ឯតទវោច នត្ថិ មហារាជ ទិន្នំ នត្ថិ យិដ្ឋំ នត្ថិ ហុតំ នត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ នត្ថិ អយំ លោកោ នត្ថិ បរលោកោ [ឱ. បរោ លោកោ។] នត្ថិ មាតា នត្ថិ បិតា នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ លោកេ សមណព្រាហ្មណា សមគ្គគតា [ឱ. សមគ្គតា សម្មគ្គតាតិបិ ទ្វេ បាឋោ ទិស្សន្តិ។] សម្មាបដិបន្នា យេ ឥមញ្ច លោកំ បរញ្ច លោកំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេន្តិ ចាតុម្មហាភូតិកោ អយំ បុរិសោ យទា កាលំ ករោតិ បឋវី បឋវិកាយំ អនុបេតិ អនុបគច្ឆតិ អាបោ អាបោកាយំ អនុបេតិ អនុបគច្ឆតិ តេជោ តេជោកាយំ អនុបេតិ អនុបគច្ឆតិ វាយោ វាយោកាយំ អនុបេតិ អនុបគច្ឆតិ អាកាសំ ឥន្ទ្រិយានិ សំកមន្តិ អាសន្ទិបញ្ចមា បុរិសា តំ [ឱ.ម. មតំ។] អាទាយ គច្ឆន្តិ យាវ អាឡាហនា បទានិ បញ្ញាយន្តិ [ឱ. អាឡាហនា បទានិ បញ្ញាបេន្តិ។] កាបោតកានិ អដ្ឋីនិ ភវន្តិ ភស្សន្តា ហុតិយោ ទត្តុបញ្ញត្តមិទំ ទានំ តេសំ តុច្ឆំ មុសា វិលាបោ យេ កេចិ អត្ថិកវាទំ វទន្តិ ពាលេ ច បណ្ឌិតេ ច កាយស្ស ភេទា ឧច្ឆិជ្ជន្តិ វិនស្សន្តិ ន ហោន្តិ បរំ មរណាតិ ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ អជិតោ កេសកម្ពលោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ ឧច្ឆេទំ ព្យាកាសិ [ឱ. ឧច្ឆេទវាទំ វយាកាសិ។] សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ អជិតោ កេសកម្ពលោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ ឧច្ឆេទំ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថំ ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ អជិតស្ស កេសកម្ពលស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[៩៧] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន បកុធោ កច្ចាយនោ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា បកុធេន កច្ចាយនេន សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ បកុធំ កច្ចាយនំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ កច្ចាយន បុថុសិប្បាយតនានិ។បេ។ សក្កា នុ ខោ ភោ កច្ចាយន ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ បកុធោ កច្ចាយនោ មំ ឯតទវោច សត្តិមេ មហារាជ កាយា អកដា អកដវិធា អនិម្មិតា អនិម្មាតា វញ្ឈា កូដដ្ឋា ឯសិកដ្ឋាយិដ្ឋិតា [ឯសិកដ្ឋាយិដ្ឋិកាតិបិ បាឋោ។]។ តេ ន ឥញ្ជន្តិ ន វិបរិណមន្តិ ន អញ្ញមញ្ញំ ព្យាពាធេន្តិ នាលំ អញ្ញមញ្ញស្ស សុខាយ វា ទុក្ខាយ វា សុខទុក្ខាយ វា កតមេ សត្ត បឋវិកាយោ អាបោកាយោ តេជោកាយោ វាយោកាយោ សុខេ ទុក្ខេ ជីវេ សត្តមេ [ឱ. ជីវសត្តមេ។] ឥមេ សត្តកាយា អកដា អកដវិធា អនិម្មិតា អនិម្មាតា វញ្ឈា កូដដ្ឋា ឯសិកដ្ឋាយិដ្ឋិតា តេ ន ឥញ្ជន្តិ ន វិបរិណមន្តិ ន អញ្ញមញ្ញំ ព្យាពាធេន្តិ នាលំ អញ្ញមញ្ញស្ស សុខាយ វា ទុក្ខាយ វា សុខទុក្ខាយ វា តត្ថ នត្ថិ ហន្តា វា ឃាតេតា វា សោតា វា សាវេតា វា វិញ្ញាតា វា វិញ្ញាបេតា វា សោហិ [ឱ.ម. សោ បិ។] តិណ្ហេន សត្ថេន សីសំ ឆិន្ទតិ ន កោចិ កញ្ចិ ជីវិតា វោរោបេតិ សត្តន្នំយេវ កាយានំ អន្តរេន សត្ថមនុបត្តតីតំ [ម. សត្តន្នំ ត្វេវ កាយានមន្តរេន សត្ថំ វិវរមនុបតតីតិ។ ឱ. សត្ថវិវរំ អនុបតតីតិ។] ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ បកុធោ កច្ចាយនោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ អញ្ញេន អញ្ញំ ព្យាកាសិ សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ បកុធោ កច្ចាយនោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ អញ្ញេន អញ្ញំ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថំ ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ បកុធស្ស កច្ចាយនស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[៩៨] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ តេនុបសង្កមឹ  ឧបសង្កមិត្វា និគណ្ឋេន នាដបុត្តេន សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ និគណ្ឋំ នាដបុត្តំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ អគ្គិវេស្សន បុថុសិប្បាយតនានិ។បេ។ សក្កា នុ ខោ ភោ អគ្គិវេស្សន ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ មំ ឯតទវោច ឥធ មហារាជ និគណ្ឋោ ចាតុយាមសំវរសំវុតោ ហោតិ កថញ្ច ខោ [ឱ.ម. ខោតិ ន ទិស្សតិ។] មហារាជ និគណ្ឋោ ចាតុយាមសំវរសំវុតោ ហោតិ ឥធ មហារាជ និគណ្ឋោ សព្វវារិវារិតោ ច ហោតិ សព្វវារិយុត្តោ ច សព្វវារិធុតោ ច សព្វវារិផុដោ ច ឯវំ ខោ មហារាជ និគណ្ឋោ ចាតុយាមសំវរសំវុតោ ហោតិ យតោ ខោ មហារាជ និគណ្ឋោ ឯវំ ចាតុយាមសំវរសំវុតោ ហោតិ អយំ វុច្ចតិ មហារាជ និគណ្ឋោ គតត្តោ ច យតត្តោ ច ឋិតត្តោ ចាតិ ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ ចាតុយាមសំវរំ ព្យាកាសិ សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ និគណ្ឋោ នាដបុត្តោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ ចាតុយាមសំវរំ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថំ ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ និគណ្ឋស្ស នាដបុត្តស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[៩៩] ឯកមិទាហំ ភន្តេ សមយំ យេន សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា សញ្ជយេន វេលដ្ឋបុត្តេន សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អហំ ភន្តេ សញ្ជយំ វេលដ្ឋបុត្តំ ឯតទវោចំ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភោ សញ្ជយ បុថុសិប្បាយតនានិ។បេ។ សក្កា នុ ខោ ភោ សញ្ជយ ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ ឯវំ វុត្តេ ភន្តេ សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ មំ ឯតទវោច អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ ចេ មំ បុច្ឆសិ អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ ចេ មេ អស្ស អត្ថិ បរោ លោកោតិ ឥតិ តេ នំ [តេនាតិបិ ទិស្សតិ។] ព្យាករេយ្យ ឯវន្តិបិ [ឱ. ឯវម្បិ] មេ នោ តថាតិបិ មេ នោ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ នោតិបិ មេ នោ នោ នោតិបិ មេ នោ នត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ ច នត្ថិ ច បរោ លោកោ នេវ អត្ថិ ន នត្ថិ បរោ លោកោ អត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ ច នត្ថិ ច សត្តា ឱបបាតិកា នេវ អត្ថិ ន នត្ថិ សត្តា ឱបបាតិកា អត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ នត្ថិ ចេ មំ បុច្ឆសិ អត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ អត្ថិ ចេ មេ អស្ស អត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ ឥតិ តេ នំ ព្យាករេយ្យំ នត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ អត្ថិ ច នត្ថិ ច សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ នេវ អត្ថិ ន នត្ថិ សុកដទុក្កដានំ កម្មានំ ផលំ វិបាកោ ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណា ហោតិ ច ន ច ហោតិ [ឱ.ម. ន ហោតិ ច។] តថាគតោ បរម្មរណា នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ ចេ មំ បុច្ឆសិ នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ ចេ មេ អស្ស នេវ ហោតិ ន ន ហោតិ តថាគតោ បរម្មរណាតិ ឥតិ តេ នំ ព្យាករេយ្យំ ឯវន្តិបិ មេ នោ តថាតិបិ មេ នោ អញ្ញថាតិបិ មេ នោ នោតិបិ មេ នោ នោ នោតិបិ មេ នោតិ ឥត្ថំ ខោ មេ ភន្តេ សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ វិក្ខេបំ ព្យាកាសិ សេយ្យថាបិ ភន្តេ អម្ពំ វា បុដ្ឋោ លពុជំ ព្យាករេយ្យ លពុជំ វា បុដ្ឋោ អម្ពំ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវ ខោ មេ ភន្តេ សញ្ជយោ វេលដ្ឋបុត្តោ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ វិក្ខេបំ ព្យាកាសិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ អយញ្ច ឥមេសំ សមណព្រាហ្មណានំ សព្វពាលោ សព្វមូឡ្ហោ កថំ ហិ នាម សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុដ្ឋោ សមានោ វិក្ខេបំ ព្យាករិស្សតីតិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ កថញ្ហិ នាម មាទិសោ សមណំ វា ព្រាហ្មណំ វា វិជិតេ វសន្តំ អបសាទេតព្វំ មញ្ញេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ ភន្តេ សញ្ជយស្ស វេលដ្ឋបុត្តស្ស ភាសិតំ នេវ អភិនន្ទឹ នប្បដិក្កោសឹ អនភិនន្ទិត្វា អប្បដិក្កោសិត្វា អនត្តមនោ អនត្តមនវាចំ អនិច្ឆារេត្វា តមេវ វាចំ អនុគ្គណ្ហន្តោ អនិក្កុជ្ជេន្តោ ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមឹ។

[១០០] សោហំ ភន្តេ ភគវន្តម្បិ បុច្ឆាមិ យថា នុ ខោ ឥមានិ ភន្តេ បុថុសិប្បាយតនានិ សេយ្យថីទំ ហត្ថារោហា អស្សារោហា រថិកា ធនុគ្គហា ចេលកា ចលកា បិណ្ឌទាយិកា ឧគ្គា រាជបុត្តា បក្ខន្ទិនោ មហានាគា សូរា ចម្មយោធិនោ ទាសកបុត្តា អាឡារិកា កប្បកា នហាបកា សូទា មាលាការា រជកា បេសការា នលការា កុម្ភការា គណកា មុទ្ទិកា យានិ វា បនញ្ញានិបិ ឯវំគតានិ បុថុសិប្បាយតនានិ តេ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សិប្បផលំ ឧបជីវន្តិ តេ តេន អត្តានំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មាតាបិតរោ សុខេន្តិ បិណេន្តិ បុត្តទារំ សុខេន្តិ បិណេន្តិ មិត្តាមច្ចេ សុខេន្តិ បិណេន្តិ សមណព្រាហ្មណេសុ ឧទ្ធគ្គិកំ ទក្ខិណំ បតិដ្ឋាបេន្តិ សោវគ្គិកំ សុខវិបាកំ សគ្គសំវត្តនិកំ សក្កា នុ ខោ ភន្តេ ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ។ សក្កា [ឱ. សក្កា នុ ខោ។] មហារាជ តេនហិ មហារាជ តញ្ញេវេត្ថ បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ [ឱ. នំ] ព្យាករេយ្យាសិ តំ កឹ មញ្ញសិ មហារាជ ឥធ តេ អស្ស បុរិសោ ទាសោ កម្មករោ បុព្វុដ្ឋាយី បច្ឆានិបាតី កឹការប្បដិស្សាវី មនាបចារី បិយវាទី មុខុល្លោកិកោ តស្ស ឯវមស្ស អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ បុញ្ញានំ គតិ បុញ្ញានំ វិបាកោ អយំ ហិ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ មនុស្សោ អហំបិ មនុស្សោ អយំ ហិ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គីភូតោ បរិចារេតិ ទេវោ មញ្ញេ អហំ បនម្ហិស្ស [អហំ បនម្ហស្សាតិបិ បាឋោ។] ទាសោ កម្មករោ បុព្វុដ្ឋាយី បច្ឆានិបាតី កឹការប្បដិស្សាវី មនាបចារី បិយវាទី មុខុល្លោកិកោ [ឱ. មុខុល្លោកកោ។] សោ វតស្សាហំ បុញ្ញានិ ករេយ្យំ យន្នូនាហំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យន្តិ។ សោ អបរេន សមយេន កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យ។ សោ ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ កាយេន សំវុតោ វិហរេយ្យ វាចាយ សំវុតោ វិហរេយ្យ មនសា សំវុតោ វិហរេយ្យ ឃាសច្ឆាទនបរមតាយ សន្តុដ្ឋោ អភិរតោ បវិវេកេ។ តញ្ចេកេ [ឱ.ម. តំ ចេ តេ។] បុរិសា ឯវមារោចេយ្យុំ យគ្ឃេ ទេវ ជានេយ្យាសិ យោ តេ សោ [១] បុរិសោ ទាសោ កម្មការោ បុព្វុដ្ឋាយី បច្ឆានិបាតី កឹការប្បដិស្សាវី មនាបចារី បិយវាទី មុខុល្លោកិកោ សោ ទេវ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សោ ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ កាយេន សំវុតោ វិហរតិ វាចាយ សំវុតោ វិហរតិ មនសា សំវុតោ វិហរតិ ឃាសច្ឆាទនបរមតាយ សន្តុដ្ឋោ អភិរតោ បវិវេកេតិ។ អបិ នុ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ ឯតុ មេ ភោ សោ បុរិសោ បុនទេវ ហោតុ ទាសោ កម្មករោ បុព្វុដ្ឋាយី បច្ឆានិបាតី កឹការប្បដិស្សាវី មនាបចារី បិយវាទី មុខុល្លោកិកោតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ អថខោ នំ មយមេវ អភិវាទេយ្យាមបិ បច្ចុដ្ឋេយ្យាមបិ អាសនេនបិ និមន្តេយ្យាម អភិនិមន្តេយ្យាមបិ នំ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារេហិ ធម្មិកំបិស្ស រក្ខាវរណគុត្តឹ សំវិទហេយ្យាមាតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ មហារាជ យទិ ឯវំ សន្តេ ហោតិ វា សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ នោ វាតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ ហោតិ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលន្តិ។ ឥទំ ខោ តេ មហារាជ មយា បឋមំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញត្តន្តិ។

[១០១] សក្កា បន ភន្តេ អញ្ញំបិ ឯវមេវ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុន្តិ។ សក្កា មហារាជ តេនហិ មហារាជ តញ្ញេវេត្ថ បដិបុច្ឆិស្សាមិ យថា តេ ខមេយ្យ តថា នំ ព្យាករេយ្យាសិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ មហារាជ ឥធ តេ អស្ស បុរិសោ កស្សកោ គហបតិកោ ការការកោ រាសិវឌ្ឍកោ។ តស្ស ឯវមស្ស អច្ឆរិយំ វត ភោ អព្ភូតំ វត ភោ បុញ្ញានំ គតិ បុញ្ញានំ វិបាកោ [ឱ. បុញ្ញានំ គតិ បុញ្ញានំ វិបាកោតិ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] អយំ ហិ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ មនុស្សោ អហម្បិ មនុស្សោ អយំ ហិ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតោ សមង្គីភូតោ បរិចារេតិ ទេវោ មញ្ញេ អហំ បនម្ហិស្ស កស្សកោ គហបតិកោ ការការកោ រាសិវឌ្ឍកោ សោ វតស្សាហំ បុញ្ញានិ ករេយ្យំ យន្នូនាហំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យន្តិ។ សោ អបរេន សមយេន អប្បំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ មហន្តំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ អប្បំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ មហន្តំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យ។ សោ ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ កាយេន សំវុតោ វិហរេយ្យ វាចាយ សំវុតោ វិហរេយ្យ មនសា សំវុតោ វិហរេយ្យ ឃាសច្ឆាទនបរមតាយ សន្តុដ្ឋោ អភិរតោ បវិវេកេ។ តញ្ចេកេ បុរិសា ឯវមារោចេយ្យុំ យគ្ឃេ ទេវ ជានេយ្យាសិ យោ តេ សោ បុរិសោ កស្សកោ គហបតិកោ ការការកោ រាសិវឌ្ឍកោ សោ ទេវ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សោ ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ កាយេន សំវុតោ វិហរតិ វាចាយ សំវុតោ វិហរតិ មនសា សំវុតោ វិហរតិ ឃាសច្ឆាទនបរមតាយ សន្តុដ្ឋោ អភិរតោ បវិវេកេតិ។ អបិនុ ត្វំ ឯវំ វទេយ្យាសិ ឯតុ មេ ភោ សោ បុរិសោ បុនទេវ ហោតុ កស្សកោ គហបតិកោ ការការកោ រាសិវឌ្ឍកោតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ អថខោ នំ មយមេវ អភិវាទេយ្យាមបិ បច្ចុដ្ឋេយ្យាមបិ អាសនេនបិ និមន្តេយ្យាម អភិនិមន្តេយ្យាមបិ នំ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារេហិ ធម្មិកំបិស្ស រក្ខាវរណគុត្តឹ សំវិទហេយ្យាមាតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ មហារាជ យទិ ឯវំ សន្តេ ហោតិ វា សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ នោ វាតិ។ អទ្ធា ខោ ភន្តេ ឯវំ សន្តេ ហោតិ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលន្តិ។ ឥទំ ខោ តេ មហារាជ មយា ទុតិយំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញត្តន្តិ។

[១០២] សក្កា បន ភន្តេ អញ្ញំបិ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បញ្ញបេតុំ ឥមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ចាតិ។ សក្កា មហារាជ តេនហិ មហារាជ សុណាហិ [ឱ.ម. សុណោហិ] សាធុកំ មនសិ ករោហិ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ ភគវា ឯតទវោច ឥធ មហារាជ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ [ឱ.ម. តិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ។ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ។ តំ ធម្មំ សុណាតិ គហបតិ វា គហបតិបុត្តោ វា អញ្ញតរស្មឹ វា កុលេ បច្ឆា ជាតោ។ សោ តំ ធម្មំ សុត្វា តថាគតេ សទ្ធំ បដិលភតិ។ សោ តេន សទ្ធាបដិលាភេន សមន្នាគតោ ឥតិ បដិសញ្ចិក្ខតិ សម្ពាធោ ឃរាវាសោ រជាបថោ អព្ភោកាសោ បព្វជ្ជា នយិទំ សុករំ អគារំ អជ្ឈាវសតា ឯកន្តបរិបុណ្ណំ ឯកន្តបរិសុទ្ធំ សំខលិខិតំ ព្រហ្មចរិយំ ចរិតុំ យន្នូនាហំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជេយ្យន្តិ។ សោ អបរេន សមយេន អប្បំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ មហន្តំ វា ភោគក្ខន្ធំ បហាយ អប្បំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ មហន្តំ វា ញាតិបរិវដ្ដំ បហាយ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ។ សោ [ឱ. សោតិ ន ទិស្សតិ។] ឯវំ បព្វជិតោ សមានោ បាតិមោក្ខសំវរសំវុតោ វិហរតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ អណុមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សាវី សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ កាយកម្មវចីកម្មេន សមន្នាគតោ កុសលេន បរិសុទ្ធាជីវោ សីលសម្បន្នោ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ សន្តុដ្ឋោ។

[១០៣] កថញ្ច មហារាជ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ ឥធ មហារាជ ភិក្ខុ បាណាតិបាតំ បហាយ បាណាតិបាតា បដិវិរតោ ហោតិ និហិតទណ្ឌោ និហិតសត្ថោ លជ្ជី ទយាបន្នោ សព្វបាណភូតហិតានុកម្បី វិហរតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ អទិន្នាទានំ បហាយ អទិន្នាទានា បដិវិរតោ ហោតិ ទិន្នាទាយី ទិន្នបាដិកង្ខី អថេនេន សុចិភូតេន អត្តនា វិហរតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ អព្រហ្មចរិយំ បហាយ ព្រហ្មចារី ហោតិ អារាចារី វិរតោ មេថុនា គាមធម្មា។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ មុសាវាទំ បហាយ មុសាវាទា បដិវិរតោ ហោតិ សច្ចវាទី សច្ចសន្ធោ ឋេតោ បច្ចយិកោ អវិសំវាទកោ លោកស្ស។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ បិសុណំ វាចំ បហាយ បិសុណាយ វាចាយ បដិវិរតោ ហោតិ ឥតោ សុត្វា ន អមុត្រ អក្ខាតា ឥមេសំ ភេទាយ អមុត្រ វា សុត្វា ន ឥមេសំ អក្ខាតា អមូសំ ភេទាយ ឥតិ ភិន្នានំ វា សន្ធាតា សហិតានំ វា អនុប្បទាតា សមគ្គារាមោ សមគ្គរតោ សមគ្គនន្ទី សមគ្គករណឹ វាចំ ភាសិតា ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ ផរុសំ វាចំ បហាយ ផរុសាយ វាចាយ បដិវិរតោ ហោតិ យា សា វាចា នេលា កណ្ណសុខា បេមនីយា ហទយង្គមា បោរី ពហុជនកន្តា ពហុជនមនាបា តថារូបឹ វាចំ ភាសិតា ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ សម្ផប្បលាបំ បហាយ សម្ផប្បលាបា បដិវិរតោ ហោតិ កាលវាទី ភូតវាទី អត្ថវាទី ធម្មវាទី វិនយវាទី និធានវតឹ វាចំ ភាសិតា ហោតិ កាលេន សាបទេសំ បរិយន្តវតឹ អត្ថសញ្ហិតំ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។ ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឯកភត្តិកោ ហោតិ រត្តូបរតោ វិរតោ វិកាលភោជនា។ នច្ចគីតវាទិតវិសូកទស្សនា បដិវិរតោ ហោតិ។ មាលាគន្ធវិលេបនធារណមណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឧច្ចាសយនមហាសយនា បដិវិរតោ ហោតិ។ ជាតរូបរជដប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ អាមកធញ្ញប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ អាមកមំសប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥត្ថីកុមារិកប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ ទាសីទាសប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ អជេឡកប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ កុក្កុដសូករប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ ហត្ថិគវាស្សវឡវាបដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ ខេត្តវត្ថុប្បដិគ្គហណា បដិវិរតោ ហោតិ។ ទូតេយ្យបហិណគមនានុយោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ កយវិក្កយា បដិវិរតោ ហោតិ។ តុលាកូដកំសកូដមានកូដា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឧក្កោដនវញ្ចននិកតិសាវិយោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឆេទនវធពន្ធនវិបរាមោសអាលោបសហសាការា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

ចូឡសីលំ និដ្ឋិតំ។

[១០៤] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ មូលពីជំ ខន្ធពីជំ ផលុពីជំ អគ្គពីជំ ពីជពីជមេវ បញ្ចមំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ពីជគាមភូតគាមសមារម្ភា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១០៥] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ សន្និធិការបរិភោគំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អន្នសន្និធី [អន្នសន្និធិន្តិបិ អន្នសន្និធីតិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។ ឯវំ សព្វត្ថ។] បានសន្និធិ វត្ថសន្និធិ យានសន្និធិ សយនសន្និធិ គន្ធសន្និធិ អាមិសសន្និធិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា សន្និធិការបរិភោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១០៦] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ វិសូកទស្សនំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ នច្ចំ គីតំ វាទិតំ បេក្ខំ អក្ខានំ បាណិស្សរំ វេតាឡំ កុម្ភថូនំ សោភនគរកំ ចណ្ឌាលំ វំសំ ធោវនំ ហត្ថិយុទ្ធំ អស្សយុទ្ធំ មហិសយុទ្ធំ [ម. មហឹសយុទ្ធំ។] ឧសភយុទ្ធំ អជយុទ្ធំ មេណ្ឌយុទ្ធំ [ឱ.ម. មេណ្ឌកយុទ្ធំ។] កុក្កុដយុទ្ធំ វដ្ដកយុទ្ធំ ទណ្ឌយុទ្ធំ មុដ្ឋិយុទ្ធំ និព្វុទ្ធំ ឧយ្យោធិកំ ពលគ្គំ សេនាព្យូហំ អនីកទស្សនំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា វិសូកទស្សនា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១០៧] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ជូតប្បមាទដ្ឋានានុយោគមនុយុត្តា [ឱ.ម. ជូតប្បមាទដ្ឋានានុយោគំ អនុយុត្តា។] វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អដ្ឋបទំ ទសបទំ អាកាសំ បរិហារបថំ សន្តិកំ ខលិកំ ឃដិកំ សលាកហត្ថំ អក្ខំ បង្កចីរំ [ឱ.ម. បង្គចីរំ។] វង្កកំ មោក្ខចិកំ ចិង្គុលកំ [ឱ.ម. ចិង្គុលិកំ] បត្តាឡ្ហកំ រថកំ ធនុកំ អក្ខរិកំ មានេសិកំ [មនេសិកន្តិបិ បាឋោ។] យថាវជ្ជំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ជូតប្បមាទដ្ឋានានុយោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១០៨] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ឧច្ចាសយនមហាសយនំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អាសន្ទឹ បល្លង្កំ គោណកំ ចិត្តកំ បដិកំ បដលិកំ តូលិកំ [ម. តុលិកំ។] វិកតិកំ ឧទ្ធលោមឹ ឯកន្តលោមឹ កដិស្សំ កោសេយ្យំ កុត្តកំ ហត្ថត្ថរំ អស្សត្ថរំ រថត្ថរំ អជិនប្បវេណឹ កទលិមិគប្បវរប្បច្ចត្ថរណំ សឧត្តរច្ឆទំ ឧភតោលោហិតកូបធានំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ឧច្ចាសយនមហាសយនា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១០៩] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ មណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានានុយោគំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ឧច្ឆាទនំ បរិមទ្ទនំ នហាបនំ សម្ពាហនំ អាទាសំ អញ្ជនំ មាលាគន្ធវិលេបនំ មុខចុណ្ណំ មុខវិលេបនំ ហត្ថពន្ធំ សិខាពន្ធំ ទណ្ឌំ នាលិកំ អសឹ ខគ្គំ ឆត្តំ ចិត្រុបាហនំ ឧណ្ហីសំ មណឹ វាលវីជនឹ ឱទាតានិ វត្ថានិ ទីឃទសានិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា មណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានានុយោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១០] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ តិរច្ឆានកថំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រាជកថំ ចោរកថំ មហាមត្តកថំ សេនាកថំ ភយកថំ យុទ្ធកថំ អន្នកថំ បានកថំ វត្ថកថំ សយនកថំ មាលាកថំ គន្ធកថំ ញាតិកថំ យានកថំ គាមកថំ និគមកថំ នគរកថំ ជនបទកថំ ឥត្ថីកថំ បុរិសកថំ សូរកថំ [សុរាកថន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] វិសិខាកថំ កុម្ភដ្ឋានកថំ បុព្វបេ្បតកថំ នានត្តកថំ លោកក្ខាយិកំ សមុទ្ទក្ខាយិកំ ឥតិភវាភវកថំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានកថាយ បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១១] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ វិគ្គាហិកកថំ អនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ន ត្វំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានាសិ អហំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានាមិ កឹ ត្វំ ឥមំ ធម្មវិនយំ អាជានិស្សសិ មិច្ឆាបដិបន្នោ ត្វមសិ អហមស្មិ សម្មាបដិបន្នោ សហិតំ មេ អសហិត​ន្តេ បុរេ វចនីយំ បច្ឆា អវច បច្ឆា វចនីយំ បុរេ អវច អធិចិណ្ណន្តេ វិបរាវតំ អារោបិតោ តេ វាទោ និគ្គហិតោសិ ចរ វាទប្បមោក្ខាយ និព្វេឋេហិ វា សចេ បហោសីតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ វិគ្គាហិកកថាយ បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១២] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបំ ទ្វតេយ្យប្បហិណគមនានុយោគមនុយុត្តា វិហរន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រញ្ញំ រាជមហាមត្តានំ ខត្តិយានំ ព្រាហ្មណានំ គហបតិកានំ កុមារានំ ឥធ គច្ឆ អមុត្រ [ឱ.ម. អមុត្រា។] គច្ឆ ឥទំ ហរ អមុត្រ ឥទំ អាហរាតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា ទ្វតេយ្យប្បហិណគមនានុយោគា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១៣] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ កុហកា ច ហោន្តិ លបកា ច នេមិត្តិកា ច និប្បេសិកា ច លាភេន ច លាភំ និជិ្ជគឹសិតារោ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបា កុហនលបនា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

មជ្ឈិមសីលំ និដ្ឋិតំ។

[១១៤] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អង្គំ និមិត្តំ ឧប្បាដំ សុបិនំ លក្ខណំ មូសិកច្ឆិន្នំ អគ្គិហោមំ ទទ្វិហោមំ ថុសហោមំ កណហោមំ តណ្ឌុលហោមំ សប្បិហោមំ តេលហោមំ មុខហោមំ លោហិតហោមំ អង្គវិជ្ជា វត្ថុវិជ្ជា ខេត្តវិជ្ជា សិវវិជ្ជា ភូតវិជ្ជា ភូរិវិជ្ជា អហិវិជ្ជា វិសវិជ្ជា វិច្ឆិកវិជ្ជា មូសិកវិជ្ជា សកុណវិជ្ជា វាយសវិជ្ជា បក្កជ្ឈានំ សរបរិត្តានំ មិគបក្កំ [ឱ.ម. មិគចក្កំ។] ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១៥] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ មណិលក្ខណំ វត្ថលក្ខណំ ទណ្ឌលក្ខណំ សត្ថលក្ខណំ អសិលក្ខណំ [ឱ. មណឹលក្ខណំ ទណ្ឌលក្ខណំ វត្ថលក្ខណំ អសិលក្ខណំ។ ម. មណិលក្ខណំ ទណ្ឌលក្ខណំ សត្ថលក្ខណំ អសិលក្ខណំ។] ឧសុលក្ខណំ ធនុលក្ខណំ អាវុធលក្ខណំ ឥត្ថីលក្ខណំ បុរិសលក្ខណំ កុមារលក្ខណំ កុមារីលក្ខណំ ទាសលក្ខណំ ទាសិលក្ខណំ ហត្ថិលក្ខណំ អស្សលក្ខណំ មហិសលក្ខណំ ឧសភលក្ខណំ គោលក្ខណំ អជលក្ខណំ មេណ្ឌលក្ខណំ កុក្កុដលក្ខណំ វដ្ដកលក្ខណំ គោធាលក្ខណំ កណ្ណិកលក្ខណំ កច្ឆបលក្ខណំ មិគលក្ខណំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។      [១១៦] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ រញ្ញំ និយ្យានំ ភវិស្សតិ រញ្ញំ អនិយ្យានំ ភវិស្សតិ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ ឧបយានំ ភវិស្សតិ ពាហិរានំ រញ្ញំ អបយានំ ភវិស្សតិ ពាហិរានំ រញ្ញំ ឧបយានំ ភវិស្សតិ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ អបយានំ ភវិស្សតិ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ ជយោ ភវិស្សតិ ពាហិរានំ រញ្ញំ បរាជយោ ភវិស្សតិ ពាហិរានំ រញ្ញំ ជយោ ភវិស្សតិ អព្ភន្តរានំ រញ្ញំ បរាជយោ ភវិស្សតិ ឥតិ ឥមស្ស ជយោ ភវិស្សតិ ឥមស្ស បរាជយោ ភវិស្សតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១៧] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ ចន្ទគ្គាហោ ភវិស្សតិ សុរិយគ្គាហោ ភវិស្សតិ នក្ខត្តគ្គាហោ ភវិស្សតិ ចន្ទិមសុរិយានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ ចន្ទិមសុរិយានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ នក្ខត្តានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ នក្ខត្តានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ ឧក្កាបាតោ ភវិស្សតិ ទិសាឌាហោ ភវិស្សតិ ភូមិចាលោ ភវិស្សតិ ទេវទុន្ទុភិ ភវិស្សតិ ចន្ទិមសុរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្គមនំ សង្កិលេសំ វោទានំ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ ចន្ទគ្គាហោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ សុរិយគ្គាហោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ នក្ខត្តគ្គាហោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកំ នក្ខត្តានំ បថគមនំ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកំ នក្ខត្តានំ ឧប្បថគមនំ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ ឧក្កាបាតោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ ទិសាឌាហោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ ភូមិចាលោ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកោ ទេវទុន្ទុភិ ភវិស្សតិ ឯវំវិបាកំ ចន្ទិមសុរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្គមនំ សង្កិលេសំ វោទានំ ភវិស្សតិ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១៨] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សុវុដ្ឋិកា ភវិស្សតិ ទុព្វុដ្ឋិកា ភវិស្សតិ សុភិក្ខំ ភវិស្សតិ ទុព្ភិក្ខំ ភវិស្សតិ ខេមំ ភវិស្សតិ ភយំ ភវិស្សតិ រោគោ ភវិស្សតិ អារោគ្យំ ភវិស្សតិ មុទ្ទា គណនា សង្ខានំ កាវេយ្យំ លោកាយតំ [លោកាយតនន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១១៩] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ អាវាហនំ វិវាហនំ សំវរនំ វិវរនំ សង្កិរណំ វិកិរណំ សុភគករណំ ទុព្ភគករណំ វិរុទ្ធគព្ភករណំ ជិវ្ហានិពន្ធនំ [ឱ. ជិវ្ហានិត្តទ្ទនំ។] ហនុសំហននំ ហត្ថាភិជប្បនំ [ម. ឯត្ថន្តរេ ហនុជប្បនន្តិ បាឋោ ទិស្សតិ។] កណ្ណជប្បនំ អាទាសប្បញ្ហំ កុមារីបញ្ហំ ទេវប្បញ្ហំ អាទិច្ចុបដ្ឋានំ មហតុបដ្ឋានំ អព្ភុជ្ជលនំ សិរិវ្ហាយនំ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១២០] យថា វា បនេកេ ភោន្តោ សមណព្រាហ្មណា សទ្ធាទេយ្យានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា តេ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវេន ជីវិកំ កប្បេន្តិ។ សេយ្យថីទំ។ សន្តិកម្មំ បណិធិកម្មំ ភូតកម្មំ ភូរិកម្មំ [ឱ. ភូរិកម្មំ ភូតិកម្មំ។ ម. ភូតកម្មំ ភូរិកម្មំ។] វស្សកម្មំ វោស្សកម្មំ វត្ថុកម្មំ វត្ថុបរិករណំ [ម. វត្ថុបរិកម្មំ។ ឱ. វត្ថុបដិកិរណំ។] អាចមនំ នហាបនំ ជុហនំ វមនំ វិរេចនំ ឧទ្ធវិរេចនំ អធោវិរេចនំ សីសវិរេចនំ កណ្ណតេលំ នេត្តប្បានំ [ឱ. នេត្តតប្បនំ។ ម. នេត្តបានំ។] នត្ថុកម្មំ អញ្ជនំ បច្ចញ្ជនំ សាលាកិយំ សល្លកត្តិយំ ទារកតិកិច្ឆំ [ឱ.ម. ទារកតិកិច្ឆា។] មូលភេសជ្ជានំ អនុប្បទានំ ឱសធីនំ បដិមោក្ខោ ឥតិ វា។ ឥតិ ឯវរូបាយ តិរច្ឆានវិជ្ជាយ មិច្ឆាជីវា បដិវិរតោ ហោតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ សីលស្មឹ។

[១២១] ស [សោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ខោ សោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សីលសម្បន្នោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ សីលសំវរតោ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ ខត្តិយោ មុទ្ធាវសិត្តោ និហតបច្ចាមិត្តោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ បច្ចត្ថិកតោ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សីលសម្បន្នោ ន កុតោចិ ភយំ សមនុបស្សតិ យទិទំ សីលសំវរតោ។ សោ ឥមិនា អរិយេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ អជ្ឈត្តំ អនវជ្ជសុខំ បដិសំវេទេតិ។ ឯវំ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។

មហាសីលំ និដ្ឋិតំ។

[១២២] កថញ្ច មហារាជ ភិក្ខុ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ហោតិ។ ឥធ មហារាជ ភិក្ខុ ចក្ខុនា រូបំ ទិស្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ ចក្ខុន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈា ទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ ចក្ខុន្ទ្រិយំ ចក្ខុន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ សោតេន សទ្ទំ សុត្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ សោតិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ សោតិន្ទ្រិយំ សោតិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ ឃានេន គន្ធំ ឃាយិត្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ ឃានិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ ឃានិន្ទ្រិយំ ឃានិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ ជិវ្ហាយ រសំ សាយិត្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ ជិវ្ហិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ ជិវ្ហិន្ទ្រិយំ ជិវ្ហិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ កាយេន ផោដ្ឋព្វំ ផុសិត្វា ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ កាយិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ កាយិន្ទ្រិយំ សោតិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ មនសា ធម្មំ វិញ្ញាយ ន និមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ជនគ្គាហី យត្វាធិករណមេនំ មនិន្ទ្រិយំ អសំវុតំ វិហរន្តំ អភិជ្ឈាទោមនស្សា បាបកា អកុសលា ធម្មា អន្វាស្សវេយ្យុំ តស្ស សំវរាយ បដិបជ្ជតិ រក្ខតិ មនិន្ទ្រិយំ មនិន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបជ្ជតិ។ សោ ឥមិនា អរិយេន ឥន្ទ្រិយសំវរេន សមន្នាគតោ អជ្ឈត្តំ អព្យាសេកសុខំ បដិសំវេទេតិ។ ឯវំ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ហោតិ។

[១២៣] កថញ្ច  មហារាជ ភិក្ខុ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ ឥធ មហារាជ ភិក្ខុ អភិក្កន្តេ បដិក្កន្តេ សម្បជានការី ហោតិ អាលោកិតេ វិលោកិតេ សម្បជានការី ហោតិ សមិ្មញ្ជិតេ បសារិតេ សម្បជានការី ហោតិ សង្ឃាដិបត្តចីវរធារណេ សម្បជានការី ហោតិ អសិតេ បីតេ ខាយិតេ សាយិតេ សម្បជានការី ហោតិ ឧច្ចារបស្សាវកម្មេ សម្បជានការី ហោតិ គតេ ឋិតេ និសិន្នេ សុត្តេ ជាគរិតេ ភាសិតេ តុណ្ហីភាវេ សម្បជានការី ហោតិ។ ឯវំ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ហោតិ។

[១២៤] កថញ្ច មហារាជ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ។ ឥធ មហារាជ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ កាយបរិហារិកេន ចីវរេន កុច្ឆិបរិហារិកេន បិណ្ឌបាតេន សោ យេន យេនេវ បក្កមតិ សមាទាយេវ បក្កមតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បក្ខី សកុណោ យេន យេនេវ ឌេតិ សបត្តភារោ វ ឌេតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ កាយបរិហារិកេន ចីវរេន កុច្ឆិបរិហារិកេន បិណ្ឌបាតេន សោ យេន យេនេវ បក្កមតិ សមាទាយេវ បក្កមតិ។ ឯវំ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ សន្តុដ្ឋោ ហោតិ។

[១២៥] សោ ឥមិនា ច អរិយេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ឥមិនា ច អរិយេន ឥន្ទ្រិយសំវរេន សមន្នាគតោ ឥមិនា ច អរិយេន សតិសម្បជញ្ញេន សមន្នាគតោ ឥមាយ ច អរិយាយ សន្តុដ្ឋិយា សមន្នាគតោ វិវិត្តំ សេនាសនំ ភជតិ អរញ្ញំ រុក្ខមូលំ បព្វតំ កន្ទរំ គិរិគុហំ សុសានំ វនបត្ថំ [វនសណ្ឌន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អព្ភោកាសំ បលាលបុញ្ជំ។ សោ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ និសីទតិ បល្លង្កំ អាភុជិត្វា ឧជុំ កាយំ បណិធាយ បរិមុខំ សតឹ ឧបដ្ឋបេត្វា។ សោ អភិជ្ឈំ លោកេ បហាយ វិគតាភិជ្ឈេន ចេតសា វិហរតិ អភិជ្ឈាយ ចិត្តំ បរិសោធេតិ ព្យាបាទប្បទោសំ បហាយ អព្យាបន្នចិត្តោ វិហរតិ សព្វបាណភូតហិតានុកម្បី ព្យាបាទប្បទោសា ចិត្តំ បរិសោធេតិ ថីនមិទ្ធំ បហាយ វិគតថីនមិទ្ធោ វិហរតិ អាលោកសញ្ញី សតោ សម្បជានោ ថីនមិទ្ធា ចិត្តំ បរិសោធេតិ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចំ បហាយ អនុទ្ធតោ វិហរតិ អជ្ឈត្តំ វូបសន្តចិត្តោ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចា ចិត្តំ បរិសោធេតិ វិចិកិច្ឆំ បហាយ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិហរតិ អកថង្កថី កុសលេសុ ធម្មេសុ វិចិកិច្ឆាយ ចិត្តំ បរិសោធេតិ។

[១២៦] សេយ្យថាបិ  មហារាជ បុរិសោ ឥណំ អាទាយ កម្មន្តេ បយោជេយ្យ តស្ស តេ កម្មន្តា សមិជ្ឈេយ្យុំ សោ យានិ ច បោរាណានិ ឥណមូលានិ តានិ ច ព្យន្តីករេយ្យ [ម. ព្យន្តឹ ករេយ្យ។] សិយា ចស្ស ឧត្តរឹ អវសិដ្ឋំ ទារភរណាយ [ឱ. ទារាភរណាយ។] តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ឥណមាទាយ កម្មន្តេ បយោជេសឹ តស្ស មេ តេ កម្មន្តា សមិជ្ឈឹសុ សោហំ យានិ ច បោរាណានិ ឥណមូលានិ តានិ ច ព្យន្តីអកាសឹ អត្ថិ ច មេ ឧត្តរឹ អវសិដ្ឋំ ទារភរណាយាតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគេច្ឆយ្យ [អធិគច្ឆេតិបិ បាឋោ។] សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ អាពាធិកោ អស្ស ទុក្ខិតោ ពាឡ្ហគិលានោ ភត្តញ្ចស្ស នច្ឆាទេយ្យ ន ចស្ស កាយេ ពលមត្តា។ សោ អបរេន សមយេន តម្ហា អាពាធា មុច្ចេយ្យ ភត្តញ្ចស្ស ឆាទេយ្យ សិយា ចស្ស កាយេ ពលមត្តា តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ អាពាធិកោ អហោសឹ ទុក្ខិតោ ពាឡ្ហគិលានោ ភត្តញ្ច មេ ន ឆាទេសិ ន ច មេ អាសិ កាយេ ពលមត្តា សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា អាពាធា មុត្តោ ភត្តញ្ច មេ ឆាទេតិ អត្ថិ ច មេ កាយេ ពលមត្តាតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេយ្យ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ ពន្ធនាគារេ ពទ្ធោ អស្ស សោ អបរេន សមយេន តម្ហា ពន្ធនា មុច្ចេយ្យ សោត្ថិនា អព្ភយេន ន ចស្ស កិញ្ចិ ភោគានំ វយោ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ពន្ធនាគារេ ពទ្ធោ អហោសឹ សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា ពន្ធនា មុត្តោ សោត្ថិនា អព្ភយេន នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ភោគានំ វយោតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេយ្យ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ ទាសោ អស្ស អនត្តាធីនោ បរាធីនោ ន យេនកាមង្គមោ សោ អបរេន សមយេន តម្ហា ទាសព្យា មុច្ចេយ្យ អត្តាធីនោ អបរាធីនោ ភុជិស្សោ យេនកាមង្គមោ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ ទាសោ អហោសឹ អនត្តាធីនោ បរាធីនោ ន យេនកាមង្គមោ សោម្ហិ ឯតរហិ តម្ហា ទាសព្យា មុត្តោ អត្តាធីនោ អបរាធីនោ ភុជិស្សោ យេនកាមង្គមោតិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេយ្យ សោមនស្សំ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ សធនោ សភោគោ កន្តារំ អទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជេយ្យ ទុព្ភិក្ខំ សប្បដិភយំ សោ អបរេន សមយេន តំ កន្តារំ និត្ថរេយ្យ សោត្ថិនា គាមន្តំ អនុបាបុណេយ្យ ខេមំ អប្បដិភយំ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ បុព្វេ សធនោ សភោគោ កន្តារំ អទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជឹ ទុព្ភិក្ខំ សប្បដិភយំ សោម្ហិ ឯតរហិ តំ កន្តារំ និត្ថិណ្ណោ សោត្ថិនា គាមន្តំ អនុប្បត្តោ ខេមំ អប្បដិភយន្តិ។ សោ តតោនិទានំ លភេថ បាមោជ្ជំ អធិគច្ឆេយ្យ សោមនស្សំ។ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ យថាឥណំ យថារោគំ យថាពន្ធនាគារំ យថាទាសព្យំ យថាកន្តារទ្ធានមគ្គំ ឯវំ ឥមេ បញ្ច នីវរណេ អប្បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ យថាអានណ្យំ យថាអារោគ្យំ យថាពន្ធនាមោក្ខំ យថាភុជិស្សំ យថាខេមន្តភូមឹ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥមេ បញ្ច នីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតិ។

[១២៧] តស្សិមេ បញ្ច នីវរណេ បហីនេ អត្តនិ សមនុបស្សតោ បាមោជ្ជំ ជាយតិ បមុទិតស្ស បីតិ ជាយតិ បីតិមនស្ស កាយោ បស្សម្ភតិ បស្សទ្ធកាយោ សុខំ បដិសំវេទេតិ [ឱ.ម. វេទេតិ។] សុខិនោ ចិត្តំ សមាធិយតិ។ សោ វិវិច្ចេវ កាមេហិ វិវិច្ច អកុសលេហិ ធម្មេហិ សវិតក្កំ សវិចារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ វិវេកជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស វិវេកជេន បីតិសុខេន អប្ផុដំ [ឱ. អប្ផុតំ។] ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ ទក្ខោ នហាបកោ វា នហាបកន្តេវាសី វា កំសថាលេ នហានីយចុណ្ណានិ អាកិរិត្វា ឧទកេន បរិប្ផោសកំ សន្នេយ្យ សាយំ នហានីយបិណ្ឌិ ស្នេហានុគតា ស្នេហបរេតា សន្តរពាហិរា ផុដា [ផុដ្ឋាតិបិ បាឋោ។] ស្នេហេន ន ច បគ្ឃរតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ វិវេកជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស វិវេកជេន បីតិសុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១២៨] បុន ចបរំ មហារាជ ភិក្ខុ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា អជ្ឈត្តំ សម្បសាទនំ ចេតសោ ឯកោទិភាវំ អវិតក្កំ អវិចារំ សមាធិជំ បីតិសុខំ ទុតិយជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ សមាធិជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស សមាធិជេន បីតិសុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ ឧទករហទោ គម្ភីរោ ឧព្ភិតោទកោ [ឱ. ឧព្ភិទោទកោ] តស្ស នេវស្ស បុរត្ថិមាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ន ទក្ខិណាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ន បច្ឆិមាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ន ឧត្តរាយ ទិសាយ ឧទកស្ស អាយមុខំ ទេវោ វា [ឱ.ម. ច] នំ កាលេន កាលំ សម្មាធារំ អនុប្បវេច្ឆេយ្យ អថខោ តម្ហា វា [ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។ ម. ច។] ឧទករហទា សីតា វារិធារា [ឱ. សីតវារិធារា] ឧព្ភិជ្ជិត្វា តមេវ ឧទករហទំ សីតេន វារិនា អភិសន្ទេយ្យ បរិសន្ទេយ្យ បរិបូរេយ្យ បរិប្ផរេយ្យ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ ឧទករហទស្ស សីតេន វារិនា អប្ផុដំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ សមាធិជេន បីតិសុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស សមាធិជេន បីតិសុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១២៩] បុន ចបរំ មហារាជ ភិក្ខុ បីតិយា ច វិរាគា ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ សតោ ច សម្បជានោ សុខញ្ច កាយេន បដិសំវេទេតិ យន្តំ អរិយា អាចិក្ខន្តិ ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារីតិ តតិយជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ និប្បីតិកេន សុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស និប្បីតិកេន សុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ ឧប្បលិនិយំ វា [១.២.៣. ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] បទុមិនិយំ វា [២] បុណ្ឌរីកិនិយំ វា [៣] អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ ឧទកានុគតានិ អន្តោនិម្មុគ្គបោសីនិ [ឱ. អន្តោនិមគ្គាបោសីនិ។] តានិ យាវ ច អគ្គា យាវ ច មូលា សីតេន វារិនា អភិសន្នានិ បរិសន្នានិ បរិបូរានិ បរិប្ផុដានំ [ឱ. បរិប្ផុដ្ឋានិ។ ម. បរិប្ផុតានិ។] នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតំ ឧប្បលានំ វា បទុមានំ វា បុណ្ឌរីកានំ វា សីតេន វារិនា អប្ផុដំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ និប្បីតិកេន សុខេន អភិសន្ទេតិ បរិសន្ទេតិ បរិបូរេតិ បរិប្ផរតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស និប្បីតិកេន សុខេន អប្ផុដំ ហោតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣០] បុន ចបរំ មហារាជ ភិក្ខុ សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា បុព្វេវ សោមនស្សទោមនស្សានំ អត្ថង្គមា អទុក្ខមសុខំ ឧបេក្ខាសតិបារិសុទ្ធឹ ចតុត្ថជ្ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សោ ឥមមេវ កាយំ បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន ផរិត្វា និសិន្នោ ហោតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន អប្ផុដំ ហោតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ ឱទាតេន វត្ថេន សសីសំ បារុបិត្វា និសិន្នោ អស្ស នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស ឱទាតេន វត្ថេន អប្ផុដំ អស្ស ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឥមមេវ កាយំ បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន ផរិត្វា និសិន្នោ ហោតិ នាស្ស កិញ្ចិ សព្វាវតោ កាយស្ស បរិសុទ្ធេន ចេតសា បរិយោទាតេន អប្ផុដំ ហោតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣១] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ [ឱ. មុទូភូតេ។] កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ [ឱ. អនេជ្ជប្បត្តេ។] ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឯវំ បជានាតិ អយំ ខោ មេ កាយោ រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ មាតាបេត្តិកសម្ភវោ ឱទនកុម្មាសុបចយោ អនិច្ចុច្ឆាទនបរិមទ្ទនភេទនវិទ្ធំសនធម្មោ ឥទញ្ច បន មេ វិញ្ញាណំ ឯត្ថ និស្សិតំ [ឱ.ម. សិតំ។] ឯត្ថ បដិពទ្ធន្តិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រស្ស សុត្តំ អាវុតំ [អាវុដន្តិបិ បាឋោ។] នីលំ វា បីតំ វា លោហិតំ វា ឱទាតំ វា បណ្ឌរសុត្តំ [ឱ.ម. បណ្ឌុសុត្តំ] វា តមេនំ ចក្ខុមា បុរិសោ ហត្ថេ ករិត្វា បច្ចវេក្ខេយ្យ អយំ ខោ មណិវេឡុរិយោ សុភោ ជាតិមា អដ្ឋំសោ សុបរិកម្មកតោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ សព្វាការសម្បន្នោ តត្រិទំ សុត្តំ អាវុតំ នីលំ វា បីតំ វា លោហិតំ វា [ម. បីតកំ វា លោហិតកំ វា។] ឱទាតំ វា បណ្ឌរសុត្តំ វាតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ ឯវំ បជានាតិ អយំ ខោ មេ កាយោ រូបី ចាតុម្មហាភូតិកោ មាតាបេត្តិកសម្ភវោ ឱទនកុម្មាសុបចយោ អនិច្ចុច្ឆាទនបរិមទ្ទនភេទនវិទ្ធំសនធម្មោ ឥទញ្ច បន មេ វិញ្ញាណំ ឯត្ថ និស្សិតំ ឯត្ថ បដិពទ្ធន្តិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣២] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ មនោមយំ អភិនិម្មិននាយ [ឱ.ម. មនោមយំ កាយំ អភិនិម្មិនាយ។] ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥមម្ហា កាយា អញ្ញំ កាយំ អភិនិម្មិនាតិ រូបឹ មនោមយំ សព្វង្គប្បច្ចង្គំ អហីនិន្ទ្រិយំ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ មុញ្ជម្ហា ឥសិកំ [ឱ. ឥសីកំ។ ឦសិកន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បព្វាហេយ្យ [ឱ. បវាហេយ្យ។] តស្ស ឯវមស្ស អយំ មុញ្ជោ អយំ ឥសិកា អញ្ញោ មុញ្ជោ អញ្ញា ឥសិកា មុញ្ជម្ហា ត្វេវ ឥសិកា បព្វាឡ្ហាតិ សេយ្យថា វា [១.២.ឱ. បវាឡ្ហាតិ សេយ្យថាបិ។] បន មហារាជ បុរិសោ អសឹ កោសិយា បព្វាហេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អយំ អសិ អយំ កោសិ អញ្ញោ អសិ អញ្ញា កោសិ កោសិយា ត្វេវ អសិ បព្វាឡ្ហាតិ សេយ្យថា វា [២] បន មហារាជ បុរិសោ អហឹ ករណ្ឌា ឧទ្ធរេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អយំ អហិ អយំ ករណ្ឌោ អញ្ញោ អហិ អញ្ញោ ករណ្ឌោ ករណ្ឌាត្វេវ អហិ ឧទ្ធរិតោតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ មនោមយំ អភិនិម្មិននាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥមម្ហា កាយា អញ្ញំ កាយំ អភិនិម្មិនាតិ រូបឹ មនោមយំ សព្វង្គប្បច្ចង្គំ អហីនិន្ទ្រិយំ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៣] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ឥទ្ធិវិធាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោតិ ពហុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោតិ អាវិភាវំ តិរោភាវំ តិរោកុឌ្ឌំ តិរោបាការំ តិរោបព្វតំ អស្សជ្ជមានោ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ អាកាសេ បឋវិយាបិ ឧម្មុជ្ជនិម្មុជ្ជំ ករោតិ សេយ្យថាបិ ឧទកេ ឧទកេបិ អភិជ្ជមានេ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ បឋវិយំ អាកាសេបិ បល្លង្កេន កមតិ សេយ្យថាបិ បក្ខី សកុណោ ឥមេបិ ចន្ទិមសុរិយេ ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ បាណិនា បរិមសតិ [ម. បរាមសតិ។] បរិមជ្ជតិ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតិ សេយ្យថាបិ មហារាជ ទក្ខោ កុម្ភការោ វា កុម្ភការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតាយ មត្តិកាយ យំ យទេវ ភាជនវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ [ឱ.ម. តំ តទេវ។] ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ សេយ្យថា វា បន មហារាជ ទក្ខោ ទន្តការោ វា ទន្តការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតស្មឹ ទន្តស្មឹ យំ យទេវ ទន្តវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ សេយ្យថា វា បន មហារាជ ទក្ខោ សុវណ្ណការោ វា សុវណ្ណការន្តេវាសី វា សុបរិកម្មកតស្មឹ សុវណ្ណស្មឹ យំ យទេវ សុវណ្ណវិកតឹ អាកង្ខេយ្យ តន្តទេវ ករេយ្យ អភិនិប្ផាទេយ្យ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ឥទ្ធិវិធាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ អនេកវិហិតំ ឥទ្ធិវិធំ បច្ចនុភោតិ ឯកោបិ ហុត្វា ពហុធា ហោតិ ពហ្មុធាបិ ហុត្វា ឯកោ ហោតិ អាវិភាវំ តិរោភាវំ តិរោកុឌ្ឌំ តិរោបាការំ តិរោបព្វតំ អសជ្ជមានោ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ អាកាសេ បឋវិយាបិ ឧម្មុជ្ជនិម្មុជ្ជំ ករោតិ សេយ្យថាបិ ឧទកេ ឧទកេបិ អភិជ្ជមានេ គច្ឆតិ សេយ្យថាបិ បឋវិយំ អាកាសេបិ បល្លង្កេន កមតិ សេយ្យថាបិ បក្ខី សកុណោ ឥមេបិ ចន្ទិមសុរិយេ ឯវំមហិទ្ធិកេ ឯវំមហានុភាវេ បាណិនា បរិមសតិ បរិមជ្ជតិ យាវ ព្រហ្មលោកាបិ កាយេន វសំ វត្តេតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៤] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ទិព្វាយ សោតធាតុយា ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ទិព្វាយ សោតធាតុយា វិសុទ្ធាយ អតិក្កន្តមានុសិកាយ ឧភោ សទ្ទេ សុណាតិ ទិព្វេ ច មានុសេ ច យេ ទូរេ សន្តិកេ ច សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ សោ សុណេយ្យ ភេរិសទ្ទំបិ មុទិង្គសទ្ទំបិ សង្ខសន្ទំបិ បណវសទ្ទំបិ ទេន្ទិមសទ្ទំបិ [ឱ.ម. សង្ខបណវទេន្ទិមសទ្ទំបិ។] តស្ស ឯវមស្ស ភេរិសទ្ទោ ឥតិបិ មុទិង្គសទ្ទោ ឥតិបិ សង្ខសទ្ទោ ឥតិបិ បណវសទ្ទោ ឥតិបិ ទេន្ទិមសទ្ទោ ឥតិបិ [ឱ. មុតិង្គសទ្ទោ ឥតិបិ សង្ខបណវទេន្ទិមសទ្ទោ ឥតិបិ។] ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ទិព្វាយ សោតធាតុយា ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ ទិព្វាយ សោតធាតុយា វិសុទ្ធាយ អតិក្កន្តមានុសិកាយ ឧភោ សទ្ទេ សុណាតិ ទិព្វេ ច មានុសេ ច យេ ទូរេ សន្តិកេ ច។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៥] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ចេតោបរិយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច បជានាតិ សរាគំ វា ចិត្តំ សរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតរាគំ វា ចិត្តំ វីតរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សទោសំ វា ចិត្តំ សទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតទោសំ វា ចិត្តំ វីតទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមោហំ វា ចិត្តំ សមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតមោហំ វា ចិត្តំ វីតមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សង្ខិត្តំ វា ចិត្តំ សង្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិក្ខិត្តំ វា ចិត្តំ វិក្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ មហគ្គតំ វា ចិត្តំ មហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អមហគ្គតំ វា ចិត្តំ អមហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សឧត្តរំ វា ចិត្តំ សឧត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អនុត្តរំ វា ចិត្តំ អនុត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមាហិតំ វា ចិត្តំ សមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អសមាហិតំ វា ចិត្តំ អសមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិមុត្តំ វា ចិត្តំ វិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អវិមុត្តំ វា ចិត្តំ អវិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ ឥត្ថី វា បុរិសោ វា ទហរោ វា យុវា មណ្ឌនកជាតិកោ [ឱ.ម. មណ្ឌនជាតិកោ។] អាទាសេ វា បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អច្ឆេ វា ឧទកបត្តេ សកំ មុខនិមិត្តំ បច្ចវេក្ខមានោ សកណិកំ វា សកណិកន្តិ ជានេយ្យ អកណិកំ វា អកណិកន្តិ ជានេយ្យ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ ចេតោបរិយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ បរសត្តានំ បរបុគ្គលានំ ចេតសា ចេតោ បរិច្ច បជានាតិ សរាគំ វា ចិត្តំ សរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតរាគំ វា ចិត្តំ វីតរាគំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សទោសំ វា ចិត្តំ សទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតទោសំ វា ចិត្តំ វីតទោសំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមោហំ វា ចិត្តំ សមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វីតមោហំ វា ចិត្តំ វីតមោហំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សង្ខិត្តំ វា ចិត្តំ សង្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិក្ខិត្តំ វា ចិត្តំ វិក្ខិត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ មហគ្គតំ វា ចិត្តំ មហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អមហគ្គតំ វា ចិត្តំ អមហគ្គតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សឧត្តរំ វា ចិត្តំ សឧត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អនុត្តរំ វា ចិត្តំ អនុត្តរំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ សមាហិតំ វា ចិត្តំ សមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អសមាហិតំ វា ចិត្តំ អសមាហិតំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ វិមុត្តំ វា ចិត្តំ វិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ អវិមុត្តំ វា ចិត្តំ អវិមុត្តំ ចិត្តន្តិ បជានាតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៦] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ សេយ្យថីទំ ឯកំបិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ ទសបិ ជាតិយោ វីសំបិ ជាតិយោ តឹសំបិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសំបិ [ឱ. ចត្តារីសម្បិ។] ជាតិយោ បញ្ញាសំបិ ជាតិយោ សតំបិ ជាតិយោ សហស្សំបិ ជាតិយោ សតសហស្សំបិ ជាតិយោ អនេកេបិ សំវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ វិវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដកប្បេ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បុរិសោ សកម្ហា គាមា អញ្ញំ គាមំ គច្ឆេយ្យ តម្ហាបិ គាមា អញ្ញំបិ គាមំ គច្ឆេយ្យ សោ តម្ហា គាមា សកំយេវ គាមំ បច្ចាគច្ឆេយ្យ តស្ស ឯវមស្ស អហំ ខោ សកម្ហា គាមា អមុំ គាមំ អគញ្ឆឹ តត្រាហំ [ឱ. តត្រ។ ម. តត្រាបិ] ឯវំ អដ្ឋាសឹ ឯវំ និសីទឹ ឯវំ អភាសឹ ឯវំ តុណ្ហី អហោសឹ តម្ហាបិ គាមា អមុំ គាមំ អគញ្ឆឹ តត្រាបាហំ [ឱ.ម. តត្រាបិ] ឯវំ អដ្ឋាសឹ ឯវំ និសីទឹ ឯវំ អភាសឹ ឯវំ តុណ្ហី អហោសឹ សោម្ហិ តម្ហា គាមា សកំយេវ គាមំ បច្ចាគតោតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ សេយ្យថីទំ ឯកំបិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ ទសបិ ជាតិយោ វីសំបិ ជាតិយោ តឹសំបិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសំបិ ជាតិយោ បញ្ញាសំបិ ជាតិយោ សតំបិ ជាតិយោ សហស្សំបិ ជាតិយោ សតសហស្សំបិ ជាតិយោ អនេកេបិ សំវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ វិវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដកប្បេ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៧] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ សត្តានំ ចុតូបបាតញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ ឥមេ វត ភោន្តោ សត្តា កាយទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា វចីទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា មនោទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ ឧបវាទកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នា ឥមេ វា បន ភោន្តោ សត្តា កាយសុចរិតេន សមន្នាគតា វចីសុចរិតេន សមន្នាគតា មនោសុចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ អនុបវាទកា សម្មាទិដ្ឋិកា សម្មាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នាតិ ឥតិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ មជ្ឈេ សិង្ឃាដកេ បាសាទោ តត្ថ ចក្ខុមា បុរិសោ ឋិតោ បស្សេយ្យ មនុស្សេ គេហំ បវិសន្តេបិ និក្ខមន្តេបិ រថិយាយ វិថឹ សញ្ចរន្តេបិ មជ្ឈេ សិង្ឃាដកេ និសិន្នេបិ តស្ស ឯវមស្ស ឯតេ មនុស្សា គេហំ បវិសន្តិ ឯតេ និក្ខមន្តិ ឯតេ រថិយាយ វិថឹ សញ្ចរន្តិ ឯតេ មជ្ឈេ សិង្ឃាដកេ និសិន្នាតិ ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ សត្តានំ ចុតូបបាតញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ ឥមេ វត ភោន្តោ សត្តា កាយទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា វចីទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា មនោទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ ឧបវាទកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នា ឥមេ វា បន ភោន្តោ សត្តា កាយសុចរិតេន សមន្នាគតា វចីសុចរិតេន សមន្នាគតា មនោសុចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ អនុបវាទកា សម្មាទិដ្ឋិកា សម្មាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នាតិ ឥតិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មូបគេ សត្តេ បជានាតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។

[១៣៨] សោ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ អាសវានំ ខយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។ សោ ឥទំ ទុក្ខន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥមេ អាសវាតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ កាមាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ ភវាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ អវិជ្ជាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ។ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមិតិ ញាណំ ហោតិ។ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ សេយ្យថាបិ មហារាជ បព្វតសង្ខេបេ ឧទករហទោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ អនាវិលោ តត្ថ ចក្ខុមា បុរិសោ តីរេ ឋិតោ បស្សេយ្យ សិប្បិកសម្ពុកំបិ [ឱ. សិប្បិសម្ពុកម្បិ។] សក្ខរកឋលំបិ មច្ឆគុម្ពំបិ ចរន្តំបិ តិដ្ឋន្តំបិ តស្ស ឯវមស្ស អយំ ខោ ឧទករហទោ អច្ឆោ វិប្បសន្នោ អនាវិលោ តត្ថិមេ [ឱ.ម. តត្រឹមេ។] សិប្បិកសម្ពុកាបិ សក្ខរកឋលំបិ [ឱ. សក្ខរកឋលាបិ។ ម. សក្ខរកថលាបិ។] មច្ឆគុម្ពាបិ ចរន្តិបិ តិដ្ឋន្តិបីតិ [ម. ចរន្តាបិ តិដ្ឋន្តាបីតិ។] ឯវមេវ ខោ មហារាជ ភិក្ខុ ឯវំ សមាហិតេ ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ បរិយោទាតេ អនង្គណេ វិគតូបក្កិលេសេ មុទុភូតេ កម្មនីយេ ឋិតេ អានេញ្ជប្បត្តេ អាសវានំ ខយញ្ញាណាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ សោ ឥទំ [ឱ. ឥមំ] ទុក្ខន្តិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ ឥមេ អាសវាតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវសមុទយោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធោតិ យថាភូតំ បជានាតិ អយំ អាសវនិរោធគាមិនី បដិបទាតិ យថាភូតំ បជានាតិ។ តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ កាមាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ ភវាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ អវិជ្ជាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចតិ។ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមិតិ ញាណំ ហោតិ។ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ ឥទំបិ ខោ មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ បុរិមេហិ សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ អភិក្កន្តតរញ្ច បណីតតរញ្ច។ ឥមស្មា ច បន [ឱ. ឥមម្ហា។] មហារាជ សន្ទិដ្ឋិកា សាមញ្ញផលា [ឱ. សន្ទិដ្ឋិកេហិ សាមញ្ញផលេហិ។] អញ្ញំ សន្ទិដ្ឋិកំ សាមញ្ញផលំ ឧត្តរិតរំ វា បណីតតរំ វា នត្ថីតិ។

[១៣៩] ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ [ម. ឯវមេវ ភន្តេ។] ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ [ឱ. សោ អហំ] ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតំ អច្ចយោ មំ ភន្តេ អច្ចគមា យថាពាលំ យថាមូឡ្ហំ យថាអកុសលំ យោហំ ភន្តេ បិតរំ ធម្មិកំ ធម្មរាជានំ ឥស្សរិយស្ស ការណា ជីវិតា វោរោបេសឹ តស្ស មេ ភន្តេ ភគវា អច្ចយំ អច្ចយតោ បដិគ្គណ្ហាតុ អាយតឹ សំវរាយាតិ។ តគ្ឃ ត្វំ មហារាជ អច្ចយោ អច្ចគមា យថាពាលំ យថាមូឡ្ហំ យថាអកុសលំ យោ ត្វំ បិតរំ ធម្មិកំ ធម្មរាជានំ ឥស្សរិយស្ស ការណា ជីវិតា វោរោបេសិ យតោ ច ខោ ត្វំ មហារាជ អច្ចយំ អច្ចយតោ ទិស្វា យថាធម្មំ បដិករោសិ តន្តេ មយំ បដិគ្គណ្ហាម វុឌ្ឍិ ហេសា មហារាជ អរិយស្ស វិនយេ យោ អច្ចយំ អច្ចយតោ ទិស្វា យថាធម្មំ បដិករោតិ អាយតឹ សំវរំ អាបជ្ជតីតិ។

[១៤០] ឯវំ វុត្តេ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ហន្ទ ចទានិ មយំ ភន្តេ គច្ឆាម ពហុកិច្ចា មយំ ពហុករណីយាតិ។ យស្សទានិ ត្វំ មហារាជ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ អជាតសត្តុ វេទេហីបុត្តោ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទិត្វា អនុមោទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា អចិរប្បក្កន្តស្ស រញ្ញោ មាគធស្ស អជាតសត្តុស្ស វេទេហីបុត្តស្ស ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ខតាយំ ភិក្ខវេ រាជា ឧបហតាយំ ភិក្ខវេ រាជា សចាយំ ភិក្ខវេ រាជា បិតរំ ធម្មិកំ ធម្មរាជានំ ជីវិតា ន វោរោបេស្សថ ឥមស្មឹ យេវស្ស អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧប្បជ្ជិស្សថាតិ។ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តិ។

សាមញ្ញផលសុត្តំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

អម្ពដ្ឋសុត្តំ តតិយំ

[១៤១] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា កោសលេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន ឥច្ឆានង្គលន្នាម កោសលានំ ព្រាហ្មណគ្គាមោ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ឥច្ឆានង្គលេ វិហរតិ ឥច្ឆានង្គលវនសណ្ឌេ។

[១៤២] តេន ខោ បន សមយេន ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ [ឱ. បោក្ខរសាទិ។] ឧក្កដ្ឋំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា បសេនទិកោសលេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ។ អស្សោសិ ខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ កោសលេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ឥច្ឆានង្គលំ អនុប្បត្តោ ឥច្ឆានង្គលេ វិហរតិ ឥច្ឆានង្គលវនសណ្ឌេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ [ឱ.ម. ឥតិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។

[១៤៣] តេន ខោ បន សមយេន ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស អម្ពដ្ឋោ នាម មាណវោ អន្តេវាសី ហោតិ អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ អនុញ្ញាតប្បដិញ្ញាតោ សកេ អាចរិយកេ តេវិជ្ជកេ បាវចនេ យមហំ ជានាមិ តំ ត្វំ ជានាសិ យំ ត្វំ ជានាសិ តមហំ ជានាមីតិ។ អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ អាមន្តេសិ អយំ តាត អម្ពដ្ឋ សមណោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ កោសលេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ឥច្ឆានង្គលំ អនុប្បត្តោ ឥច្ឆានង្គលេ វិហរតិ ឥច្ឆានង្គលវនសណ្ឌេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ ឯហិ ត្វំ តាត អម្ពដ្ឋ មាណវ យេន សមណោ គោតមោ តេនុបសង្កម ឧបសង្កមិត្វា សមណំ គោតមំ ជានាហិ យទិ វា តំ ភវន្តំ គោតមំ តថាសន្ថំយេវ សទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ យទិ វា នោ តថា យទិ វា សោ ភវំ គោតមោ តាទិសោ យទិ វា ន តាទិសោ តថា មយន្តំ ភវន្តំ គោតមំ វេទិស្សាមាតិ។ យថាកថំ បនាហំ ភោ តំ ភវន្តំ គោតមំ ជានិស្សាមិ យទិ វា តំ ភវន្តំ គោតមំ តថាសន្តំយេវ សទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ យទិ វា នោ តថា យទិ វា សោ ភវំ គោតមោ តាទិសោ យទិ វា ន តាទិសោតិ។ អាគតានិ ខោ តាត អម្ពដ្ឋ អម្ហាកំ មន្តេសុ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ យេហិ សមន្នាគតស្ស មហាបុរិសស្ស ទ្វេ វ គតិយោ ភវន្តិ អនញ្ញា សចេ អគារំ អជ្ឈាវសតិ រាជា ហោតិ ចក្កវត្តី ធម្មិកោ ធម្មរាជា ចាតុរន្តោ វិជិតាវី ជនបទដ្ឋាវរិយប្បត្តោ សត្តរតនសមន្នាគតោ តស្សិមានិ សត្តរតនានិ ភវន្តិ សេយ្យថីទំ ចក្ករតនំ ហត្ថិរតនំ អស្សរតនំ មណិរតនំ ឥត្ថីរតនំ គហបតិរតនំ បរិណាយករតនមេវ សត្តមំ បរោសហស្សំ ខោ បនស្ស បុត្តា ភវន្តិ សូរា វីរង្គរូបា បរសេនប្បមទ្ទនា សោ ឥមំ បឋវឹ សាគរបរិយន្តំ អទណ្ឌេន អសត្ថេន ធម្មេន អភិវិជិយ អជ្ឈាវសតិ សចេ បន អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជតិ អរហំ ហោតិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ លោកេ វិវដច្ឆទោ អហំ ខោ បន តាត អម្ពដ្ឋ មន្តានំ ទាតា ត្វំ មន្តានំ បដិគ្គហិតាតិ [ឱ.ម. បដិគ្គហេតាតិ។]។ ឯវំ ភោតិ ខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស បដិស្សុត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ព្រាហ្មណំ បោក្ខរសាតឹ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា វឡវារថមារុយ្ហ សម្ពហុលេហិ មាណវេហិ សទ្ធឹ យេន ឥច្ឆានង្គលវនសណ្ឌោ តេន បាយាសិ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកោ វ អារាមំ បាវិសិ។

[១៤៤] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ភិក្ខូ អព្ភោកាសេ ចង្កមន្តិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ យេន តេ ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ភិក្ខូ ឯតទវោច កហំ នុ ខោ ភោ ឯតរហិ សោ ភវំ គោតមោ វិហរតិ តំ ហិ មយំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឥធូបសង្កន្តាតិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ អយំ ខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ អភិញ្ញាតកោលញ្ញោ ចេវ អភិញ្ញាតស្ស ច ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស អន្តេវាសី អគរុ ខោ បន ភគវតោ ឯវរូបេហិ កុលបុត្តេហិ សទ្ធឹ កថាសល្លាបោ ហោតីតិ។ តេ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោចុំ ឯសោ អម្ពដ្ឋ វិហារោ សំវុតទ្វារោ តេន អប្បសទ្ទោ ឧបសង្កមិត្វា អតរមានោ អាឡិន្ទំ បវិសិត្វា ឧក្កាសិត្វា អគ្គឡំ អាកោដេហិ វិវរិស្សតិ តេ ភគវា ទ្វារន្តិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ យេន សោ វិហារោ សំវុតទ្វារោ តេន អប្បសទ្ទោ ឧបសង្កមិត្វា អតរមានោ អាឡិន្ទំ បវិសិត្វា ឧក្កាសិត្វា អគ្គឡំ អាកោដេសិ។ វិវរិ ភគវា ទ្វារំ។ បាវិសិ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ។ មាណវកាបិ ខោ [ឱ.ម. ខោសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។] បវិសិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។

[១៤៥] អម្ពដ្ឋោ បន មាណវោ ចង្កមន្តោបិ និសិន្នេន ភគវតា កញ្ចិ កញ្ចិ [ម. កិញ្ចិ កិញ្ចិ។] កថំ សារាណីយំ វីតិសារេតិ ឋិតោបិ និសិន្នេន ភគវតា កញ្ចិ កញ្ចិ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេតិ។ អថខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច ឯវំ នុ [ឱ. នុ ខោ។] តេ អម្ពដ្ឋ ព្រាហ្មណេហិ វុឌ្ឍេហិ មហល្លកេហិ អាចរិយបាចរិយេហិ សទ្ធឹ កថាសល្លាបោ ហោតិ យថយិទំ ចរំ តិដ្ឋំ និសិន្នេន មយា កញ្ចិ កញ្ចិ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេសីតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម គច្ឆន្តោ វា ហិ ភោ គោតម គច្ឆន្តេន ព្រាហ្មណោ ព្រាហ្មណេន សទ្ធឹ សល្លបិតុមរហតិ ឋិតោ វា ហិ ភោ គោតម ឋិតេន ព្រាហ្មណោ ព្រាហ្មណេន សទ្ធឹ សល្លបិតុមរហតិ និសិន្នោ វា ហិ ភោ គោតម និសិន្នេន ព្រាហ្មណោ ព្រាហ្មណេន សទ្ធឹ សល្លបិតុមរហតិ សយានោ វា ហិ ភោ គោតម សយានេន ព្រាហ្មណោ ព្រាហ្មណេន សទ្ធឹ សល្លបិតុមរហតិ យេ ច ខោ ភោ គោតម មុណ្ឌកា សមណកា ឥព្ភា កណ្ហា ពន្ធុបាទាបច្ចា [ពន្ធុបាទាបច្ចាតិបិ បាឋោ។] តេហិបិ មេ សទ្ធឹ ឯវំ កថាសល្លាបោ ហោតិ យថរិវ ភោតា គោតមេនាតិ។ អត្ថិកវតោ ខោ បន តេ អម្ពដ្ឋ ឥធាគមនំ អហោសិ យាយេវ ខោ បនត្ថាយ អាគច្ឆេយ្យាថ តមេវ អត្ថំ សាធុកំ មនសិករេយ្យាថ អវុសិតវាយេវ ខោ បន អម្ពដ្ឋោ មាណវោ វុសិតមានី កិមញ្ញត្រ អវុសិតត្តាតិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភគវតា អវុសិតវាទេន វុច្ចមានោ កុបិតោ អនត្តមនោ ភគវន្តំយេវ ខុំសេន្តោ ភគវន្តំយេវ វម្ភេន្តោ ភគវន្តំយេវ វទមានោ [ឱ.ម. ឧបវទមានោ។] សមណោ ច មេ ភោ គោតមោ បាបិតោ ភវិស្សតីតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច ចណ្ឌា ភោ គោតម សក្យជាតិ ផរុសា ភោ គោតម សក្យជាតិ លហុសា ភោ គោតម សក្យជាតិ រភសា ភោ គោតម សក្យជាតិ ឥព្ភា សន្តា ឥព្ភា សមានា ន ព្រាហ្មណេ សក្ករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ គរុករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ មានេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ បូជេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ អបចាយន្តិ តយិទំ ភោ គោតម ន ឆន្នំ តយិទំ នប្បដិរូបំ យទិមេ សក្យា ឥព្ភា សន្តា ឥព្ភា សមានា ន ព្រាហ្មណេ សក្ករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ គរុករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ មានេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ បូជេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ អបចាយន្តីតិ។ ឥតិហ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ឥទំ បឋមំ សក្យេសុ ឥព្ភាវាទំ និបាតេសិ។

[១៤៦] កឹ បន តេ អម្ពដ្ឋ សក្យា អបរទ្ធុន្តិ។ ឯកមិទាហំ ភោ គោតម សមយំ អាចរិយស្ស ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស កេនចិទេវ ករណីយេន កបិលវត្ថុំ អគមាសឹ យេន សក្យានំ សណ្ឋាគារំ តេនុបសង្កមឹ តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា សក្យា ចេវ សក្យកុមារា ច សណ្ឋាគារេ ឧច្ចេសុ អាសនេសុ និសិន្នា ហោន្តិ អញ្ញមញ្ញំ អង្គុលិប្បតោទកេហិ [ម. អង្គុលិបតោទកេន។] សញ្ជគ្ឃន្តា សង្កីឡន្តា អញ្ញទត្ថុំ មមញ្ញេវ [ឱ. អញ្ញទត្ថុ មមំយេវ។ ម​. អញ្ញទត្តមមញ្ញេវ។] មញ្ញេ អនុជគ្ឃន្តា [ឱ. អនោជគ្ឃន្តា។] ន មំ កោចិ អាសនេនបិ និមន្តេសិ តយិទំ ភោ គោតម ន ឆន្នំ តយិទំ នប្បដិរូបំ យទិមេ សក្យា ឥព្ភា សន្តា ឥព្ភា សមានា ន ព្រាហ្មណេ សក្ករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ គរុករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ មានេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ បូជេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ អបចាយន្តីតិ។ ឥតិហ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ឥទំ ទុតិយំ សក្យេសុ ឥព្ភាវាទំ និបាតេសិ។

[១៤៧] លដុកិកាបិ [ម. លដ្តុកិកាបិ។] ខោ អម្ពដ្ឋ សកុណិកា សកេ កុលាវកេ កាមលាបិនី ហោតិ សកំ ខោ បនេតំ អម្ពដ្ឋ សក្យានំ យទិទំ កបិលវត្ថុំ ន អរហតា [ឱ. ន អរហតិ។ ម. នារហតា។] យស្មា អម្ពដ្ឋោ ឥមាយ អប្បមត្តាយ អភិសជ្ជិតុន្តិ។ ចត្តារោមេ ភោ គោតម វណ្ណា ខត្តិយា ព្រាហ្មណា វេស្សា សុទ្ទា ឥមេសំ ហិ ភោ គោតម ចតុន្នំ វណ្ណានំ តយោ វណ្ណា ខត្តិយា ច វេស្សា ច សុទ្ទា ច អញ្ញទត្ថុំ ព្រាហ្មណស្សេវ បរិចារកា សម្បជ្ជន្តិ តយិទំ ភោ គោតម ន ឆន្នំ តយិទំ នប្បដិរូបំ យទិមេ សក្យា ឥព្ភា សន្តា ឥព្ភា សមានា ន ព្រាហ្មណេ សក្ករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ គរុករោន្តិ ន ព្រាហ្មណេ មានេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ បូជេន្តិ ន ព្រាហ្មណេ អបចាយន្តីតិ។ ឥតិហ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ឥទំ តតិយំ សក្យេសុ ឥព្ភាវាទំ និបាតេសិ។

[១៤៨] អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ អតិពាឡ្ហំ ខោ អយំ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ សក្យេសុ ឥព្ភាវាទេន និម្មាទេតិ យន្នូនាហំ គោត្តំ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច កថំ គោត្តោសិ អម្ពដ្ឋាតិ។ កណ្ហាយនោហមស្មិ ភោ គោតមាតិ។ បោរាណំ ខោ បន តេ អម្ពដ្ឋ មាតាបេត្តិកំ នាមគោត្តំ អនុស្សរតោ អយ្យបុត្តា សក្យា ភវន្តិ ទាសីបុត្តោ ត្វមសិ សក្យានំ សក្យា ខោ បន អម្ពដ្ឋ រាជានំ ឧក្កាកំ [ឱ. ឱក្កាកំ។] បិតាមហំ ទហន្តិ។

[១៤៩] ភូតបុព្វំ អម្ពដ្ឋ រាជា ឱក្កាកោ យា សា មហេសី បិយា មនាបា តស្សា បុត្តស្ស រជ្ជំ បរិណាមេតុកាមោ ជេដ្ឋកុមារេ រដ្ឋស្មា បព្វាជេសិ ឧក្កាមុខំ ករកណ្ឌុំ ហត្ថិនិកំ សិនិបុរំ [ឱ. ករណ្ឌុំ ហត្ថិនីយំ សីនិបុរំ។ ម. ករកណ្ឌំ ហត្ថិនិកំ សិនិសូរំ។]។ តេ រដ្ឋស្មា បព្វាជិតា [ឱ. ឯត្ថន្តរេ យត្ថាតិ បាឋោ ទិស្សតិ។] ហិមវន្តបស្សេ បោក្ខរណិយា តីរេ មហាសាកវនសណ្ឌោ [ឱ.ម. មហាសាកសណ្ឌោ។] តត្ថ វាសំ កប្បេសុំ។ តេ ជាតិសម្ភេទភយា សកាហិ ភគិនីហិ សទ្ធឹ សំវាសំ កប្បេសុំ។ អថខោ អម្ពដ្ឋ រាជា ឧក្កាកោ អមច្ចេ បារិសជ្ជេ អាមន្តេសិ កហំ នុ ខោ ភោ ឯតរហិ កុមារា សម្មន្តីតិ។ អត្ថិ នេវ ហិមវន្តបស្សេ បោក្ខរណិយា តីរេ មហាសាកវនសណ្ឌោ តត្ថេតរហិ កុមារា សម្មន្តិ តេ ជាតិសម្ភេទភយា សកាហិ ភគិនីហិ សទ្ធឹ សំវាសំ កប្បេន្តីតិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋ រាជា ឧក្កាកោ ឧទានំ ឧទានេសិ សក្យា វត ភោ កុមារា បរមសក្យា វត ភោ កុមារាតិ។ តទគ្គេ ខោ បន អម្ពដ្ឋ សក្យា បញ្ញាយន្តិ។ សោ ច សក្យានំ [ម. នេសំ។] បុព្វបុរិសោ។ រញ្ញោ ខោ បន អម្ពដ្ឋ ឧក្កាកស្ស ទិសា នាម ទាសី អហោសិ សា កណ្ហំ នាម ជនេសិ។ ជាតោ កណ្ហោ បព្យាហាសិ ធោវថ មំ អម្ម នហាបេថ មំ អម្ម ឥមស្មា មំ អម្ម អសុចិស្មា បរិមោចេថ អត្ថាយ តេ [វោតិបិ បាឋោ។] ភវិស្សាមីតិ។ យថា ខោ បន អម្ពដ្ឋ ឯតរហិ មនុស្សា បិសាចេ បិសាចាតិ សញ្ជានន្តិ ឯវមេវ ខោ អម្ពដ្ឋ តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា បិសាចេ កណ្ហាតិ សញ្ជានន្តិ។ តេ ឯវមាហំសុ អយំ ជាតោ បព្យាហាសិ កណ្ហោ ជាតោ បិសាចោ ជាតោតិ។ តទគ្គេ ខោ បន អម្ពដ្ឋ កណ្ហាយនា បញ្ញាយន្តិ។ សោ ច កណ្ហាយនានំ បុព្វបុរិសោ។ ឥតិ ខោ តេ អម្ពដ្ឋ បោរាណំ មាតាបេត្តិកំ នាមគោត្តំ អនុស្សរតោ អយ្យបុត្តា សក្យា ភវន្តិ ទាសីបុត្តោ ត្វមសិ សក្យានន្តិ។

[១៥០] ឯវំ វុត្តេ តេ មាណវកា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ មា ភវំ គោតមោ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ អតិពាឡ្ហំ ទាសីបុត្តវាទេន និម្មាទេសិ សុជាតោ ច ភោ គោតម អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កុលបុត្តោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ពហុស្សុតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កល្យាណវាក្ករណោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បណ្ឌិតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បហោតិ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភោតា គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតុន្តិ។ អថខោ ភគវា តេ មាណវកេ ឯតទវោច សចេ ខោ តុម្ហាកំ មាណវកានំ [ឱ. មាណវកា។] ឯវំ ហោតិ ទុជ្ជាតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ អកុលបុត្តោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ អប្បស្សុតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ អកល្យាណវាក្ករណោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ទុប្បញ្ញោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ន ច បហោតិ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បដិមន្តេតុន្តិ តិដ្ឋតុ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ តុម្ហេ មយា សទ្ធឹ មន្តវ្ហោ អស្មឹ វចនេ សចេ បន តុម្ហាកំ មាណវកានំ ឯវំ ហោតិ សុជាតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កុលបុត្តោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ពហុស្សុតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កល្យាណវាក្ករណោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បណ្ឌិតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បហោតិ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតុន្តិ តិដ្ឋថ តុម្ហេ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ មយា សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតូតិ។ សុជាតោ ច ភោ គោតម អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កុលបុត្តោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ពហុស្សុតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ កល្យាណវាក្ករណោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បណ្ឌិតោ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ បហោតិ ច អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភោតា គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតុំ តុណ្ហី មយំ ភវិស្សាម អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភោតា គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតូតិ។

[១៥១] អថខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច អយំ ខោ បន តេ អម្ពដ្ឋ សហធម្មិកោ បញ្ហោ អាគច្ឆតិ អកាមាបិ ព្យាកាតព្វោ សចេ ត្វំ ន ព្យាករិស្សសិ អញ្ញេន វា អញ្ញំ បតិចរិស្សសិ តុណ្ហី វា ភវិស្សសិ បក្កមិស្សសិ វា ឯត្ថេវ តេ សត្តធា មុទ្ធា ផលិស្សតិ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ កិន្តិ តេ សុតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កុតោបភូតិកា កណ្ហាយនា កោ ច កណ្ហាយនានំ បុព្វបុរិសោតិ។ ឯវំ វុត្តេ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ តុណ្ហី អហោសិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ កិន្តិ តេ សុតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កុតោបភូតិកា កណ្ហាយនា កោ ច កណ្ហាយនានំ បុព្វបុរិសោតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ តុណ្ហី អហោសិ។ អថខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច ព្យាករោហិទានិ [ឱ. វ្យាករោហិ ឥទានិ។] អម្ពដ្ឋ នទានិ តេ តុណ្ហីភាវស្ស កាលោ យោ ខោ អម្ពដ្ឋ តថាគតេន យាវតតិយកំ សហធម្មិកំ បញ្ហំ បុដ្ឋោ ន ព្យាករោតិ ឯត្ថេវស្ស សត្តធា មុទ្ធា ផលិស្សតីតិ។

[១៥២] តេន ខោ បន សមយេន វជិរបាណិ [ឱ.ម. វជីរបាណី។] យក្ខោ មហន្តំ អយោកូដំ អាទាយ អាទិត្តំ សម្បជ្ជលិតំ សំជោតិភូតំ អម្ពដ្ឋស្ស មាណវស្ស ឧបរិវេហាសំ ឋិតោ ហោតិ សចាយំ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភគវតា យាវតតិយកំ សហធម្មិកំ បញ្ហំ បុដ្ឋោ ន ព្យាករិស្សតិ ឯត្ថេវស្ស សត្តធា មុទ្ធំ ផាលេស្សាមីតិ។ តំ ខោ បន វជិរបាណឹ យក្ខំ ភគវា ចេវ បស្សតិ អម្ពដ្ឋោ ច មាណវោ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភីតោ សំវិគ្គោ លោមហដ្ឋជាតោ ភគវន្តំយេវ តាណំ គវេសិ [ឱ.ម. គវេសី។] ភគវន្តំយេវ លេណំ គវេសិ ភគវន្តំយេវ សរណំ គវេសិ ឧបនិសីទិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កិមេតំ ភវំ គោតមោ អាហ បុន គោតមោ ព្រូតូតិ [ឱ. ព្រូមេតូតំ។ ម. ព្រវិតូតិ។]។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ កិន្តិ តេ សុតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ កុតោបភូតិកា កណ្ហាយនា កោ ច កណ្ហាយនានំ បុព្វបុរិសោតិ។ ឯវមេវ ភោ [ឱ.ម. ឯវមេវ មេ ភោ។] គោតម សុតំ យទេវ [ឱ.ម. យថេវ។] ភវំ គោតមោ អាហ តតោបភូតិកា កណ្ហាយនា សោ ច កណ្ហាយនានំ បុព្វបុរិសោតិ។

[១៥៣] ឯវំ វុត្តេ តេ [ឱ. តេសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] មាណវកា ឧន្នាទិនោ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា អហេសុំ ទុជ្ជាតោ កិរ ភោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ អកុលបុត្តោ កិរ ភោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ទាសីបុត្តោ កិរ ភោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ សក្យានំ អយ្យបុត្តា កិរ ភោ អម្ពដ្ឋស្ស មាណវស្ស សក្យា ភវន្តិ ធម្មវាទីយេវ [ឱ.ម. ធម្មវាទិញ្ញេវ។] កិរ មយំ សមណំ គោតមំ អបសាទេតព្វំ អមញ្ញិម្ហាតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ អតិពាឡ្ហំ ខោ ឥមេ មាណវកា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ទាសីបុត្តវាទេន និម្មាទេន្តិ យន្នូនាហំ បរិមោចេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា តេ មាណវកេ ឯតទវោច មា ខោ តុម្ហេ មាណវកា អម្ពដ្ឋំ មាណវកំ អតិពាឡ្ហំ ទាសីបុត្តវាទេន និម្មាទេថ ឧឡារោ ច [ឱ.ម. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សោ កណ្ហោ ឥសិ អហោសិ សោ ទក្ខិណំ ជនបទំ គន្ត្វា ព្រហ្មមន្តេ អធិយិត្វា រាជានំ ឧក្កាកំ ឧបសង្កមិត្វា មទ្ទរូបឹ ធីតរំ យាចិ។ តស្ស រាជា ឧក្កាកោ នេវរេ មយ្ហំ ទាសីបុត្តោ សមានោ មទ្ទរូបឹ ធីតរំ យាចតីតិ កុបិតោ អនត្តមនោ ខុរប្បំ សន្នយ្ហិ។ សោ តំ ខុរប្បំ នេវ អសក្ខិ មុញ្ចិតុំ នោ បដិសំហរិតុំ។

[១៥៤] អថខោ មាណវកា អមច្ចា បារិសជ្ជា កណ្ហំ ឥសឹ ឧបសង្កមិត្វា ឯតទវោចុំ សោត្ថិ ភទន្តេ ហោតុ រញ្ញោ សោត្ថិ ភទន្តេ ហោតុ រញ្ញោតិ។ សោត្ថិ ភវិស្សតិ រញ្ញោ អបិច រាជា យទិ អធោ ខុរប្បំ មុញ្ចិស្សតិ យាវតា រញ្ញោ វិជិតំ ឯត្តាវតា បឋវី ឧទិយិស្សតីតិ [ឧទ្រិយិស្សតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ សោត្ថិ ភទន្តេ ហោតុ រញ្ញោ សោត្ថិ ជនបទស្សាតិ។ សោត្ថិ ភវិស្សតិ រញ្ញោ សោត្ថិ ជនបទស្ស អបិច រាជា យទិ ឧទ្ធំ ខុរប្បំ មុញ្ចិស្សតិ យាវតា រញ្ញោ វិជិតំ ឯត្តាវតា សត្ត វស្សានិ ទេវោ ន វស្សិស្សតីតិ។ សោត្ថិ ភទន្តេ ហោតុ រញ្ញោ សោត្ថិ ជនបទស្ស ទេវោ បវស្សតូតិ [ឱ.ម. ទេវោ ច វស្សតូតិ។]។ សោត្ថិ ភវិស្សតិ រញ្ញោ សោត្ថិ ជនបទស្ស ទេវោ បវស្សិស្សតិ [ឱ.ម. ទេវោ ច វសិស្សតិ។] អបិច រាជា ជេដ្ឋកុមារេ ខុរប្បំ បតិដ្ឋាបេតុ សោត្ថិ កុមារោ បល្លោមោ ភវិស្សតីតិ។ អថខោ មាណវកា រាជា ឧក្កាកោ ជេដ្ឋកុមារេ ខុរប្បំ បតិដ្ឋាបេសិ សោត្ថិកុមារោ បល្លោមោ ភវិស្សតីតិ [ឱ.ម. អថខោ មាណវកា អមច្ចា ឧក្កាកស្ស អាវោចេសុំ។ ឧក្កាកោ ជេដ្ឋកុមារេ ខុរប្បំ បតិដ្ឋាបេតុ សោត្ថិកុមារោ បល្លោមោ ភវិស្សតីតិ។]។ អថខោ មាណវកា [ឱ.ម. មាណវកាតិ ន ទិស្សតិ។] រាជា ឧក្កាកោ ជេដ្ឋកុមារេ ខុរប្បំ បតិដ្ឋាបេសិ។ សោត្ថិកុមារោ បល្លោមោ សម្ភវិ។ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ អថខោតិ ទិស្សតិ។] តស្ស រាជា ឧក្កាកោ ភីតោ ព្រហ្មទណ្ឌេន តជ្ជិតោ មទ្ទរូបឹ [ឱ. ខុទ្ទរូបំ។] ធីតរំ អទាសិ។ មា ខោ តុម្ហេ មាណវកា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ អតិពាឡ្ហំ ទាសីបុត្តវាទេន និម្មាទេថ ឧឡារោ សោ កណ្ហោ ឥសិ អហោសីតិ។

[១៥៥] អថខោ ភគវា អម្ពដ្ឋំ មាណវំ អាមន្តេសិ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ ឥធ ខត្តិយកុមារោ ព្រាហ្មណកញ្ញាយ សទ្ធឹ សំវាសំ កប្បេយ្យ តេសំ សំវាសមន្វាយ បុត្តោ ជាយេថ យោ សោ ខត្តិយកុមារេន ព្រាហ្មណកញ្ញាយ បុត្តោ ឧប្បន្នោ អបិនុ សោ លភេថ ព្រាហ្មណេសុ អាសនំ វា ឧទកំ វាតិ។ លភេថ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា ភោជេយ្យុំ សទ្ទេ វា ថាលិបាកេ វា យញ្ញេ វា បាហុនេ វាតិ។ ភោជេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា មន្តេ វាចេយ្យុំ វា នោ វាតិ។ វាចេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុស្ស ឥត្ថីសុ អាវដំ វា អស្ស អនាវដំ វាតិ។ អនាវដំ ហិស្ស ភោ គោតម។ អបិនុ ខត្តិយាភិសេកេន [ឱ.ម. អបិនុ នំ​ ខត្តិយាខត្តិយាភិសេកេន។] អភិសិញ្ចេយ្យុន្តិ។ នោ ហិទំ [ឱ. នោ ហេតំ។] ភោ គោតម។ តំ កិស្ស ហេតុ។ មាតិតោ ហិ ភោ គោតម អនុប្បន្នោតិ។

[១៥៦] តំ កិម្មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ ឥធ ព្រាហ្មណកុមារោ ខត្តិយកញ្ញាយ សទ្ធឹ សំវាសំ កប្បេយ្យ តេសំ សំវាសមន្វាយ បុត្តោ ជាយេថ យោ សោ ព្រាហ្មណកុមារេន ខត្តិយកញ្ញាយ បុត្តោ ឧប្បន្នោ អបិនុ សោ លភេថ ព្រាហ្មណេសុ អាសនំ វា ឧទកំ វាតិ។ លភេថ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា ភោជេយ្យុំ សទ្ទេ វា ថាលិបាកេ វា យញ្ញេ វា បាហុនេ វាតិ។ ភោជេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា មន្តេ វាចេយ្យុំ វា នោ វាតិ។ វាចេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុស្ស ឥត្ថីសុ អាវដំ វា អស្ស អនាវដំ វាតិ។ អនាវដំ ហិស្ស ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ខត្តិយាភិសេកេន អភិសិញ្ចេយ្យុន្តិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ តំ កិស្ស ហេតុ។ បិតិតោ ហិ ភោ គោតម អនុប្បន្នោតិ។

[១៥៧] ឥតិ ខោ អម្ពដ្ឋ ឥត្ថិយា វា ឥត្ថឹ ករិត្វា បុរិសេន វា បុរិសំ ករិត្វា ខត្តិយា វ សេដ្ឋា ហីនា ព្រាហ្មណា។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ ឥធ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ កិស្មិញ្ចិទេវ [ឱ. កិស្មឹចិទេវ។] បករណេ ខុរមុណ្ឌំ ករិត្វា ភស្សបុដេន វធិត្វា រដ្ឋា វា នគរា វា បព្វាជេយ្យុំ អបិនុ សោ លភេថ ព្រាហ្មណេសុ អាសនំ វា ឧទកំ វាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា ភោជេយ្យុំ សទ្ទេ វា ថាលិបាកេ វា យញ្ញេ វា បាហុនេ វាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា មន្តេ វាចេយ្យុំ វា នោ វាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ អបិនុស្ស ឥត្ថីសុ អាវដំ វា អស្ស អនាវដំ វាតិ។ អាវដំ ហិស្ស ភោ គោតម។       [១៥៨] តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ ឥធ ខត្តិយា ខត្តិយំ កិស្មិញ្ចិទេវ បករណេ ខុរមុណ្ឌំ ករិត្វា ភស្សបុដេន វធិត្វា រដ្ឋា វា នគរា វា បព្វាជេយ្យុំ អបិនុ សោ លភេថ ព្រាហ្មណេសុ អាសនំ វា ឧទកំ វាតិ។ លភេថ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា ភោជេយ្យុំ សទ្ទេ វា ថាលិបាកេ វា យញ្ញេ វា បាហុនេ វាតិ។ ភោជេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុ នំ ព្រាហ្មណា មន្តេ វាចេយ្យុំ វា នោ វាតិ។ វាចេយ្យុំ ភោ គោតម។ អបិនុស្ស ឥត្ថីសុ អាវដំ វា អស្ស អនាវដំ វាតិ។ អនាវដញ្ហិស្ស [ឱ. អនាវដំ ហិស្ស។] ភោ គោតម។ ឯត្តាវតា ខោ អម្ពដ្ឋ ខត្តិយោ បរមនិហីនតប្បត្តោ [ឱ.ម. បរមនិហីនតំ បត្តោ។] ហោតិ យទិទំ ខត្តិយា ខុរមុណ្ឌំ ករិត្វា ភស្សបុដេន វធិត្វា រដ្ឋា វា នគរា វា បព្វាជេន្តិ។ ឥតិ ខោ អម្ពដ្ឋ យទាបិ ខត្តិយោ បរមនិហីនតប្បត្តោ ហោតិ តទាបិ ខត្តិយា វ សេដ្ឋា ហីនា ព្រាហ្មណា។ ព្រហ្មុនា ចេសា អម្ពដ្ឋ សនង្កុមារេន គាថា ភាសិតា

[១៥៩] ខត្តិយោ សេដ្ឋោ [ជេដ្ឋោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ជនេតស្មឹ

យេ គោត្តប្បដិសារិនោ

វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ

សោ សេដ្ឋោ [ជេដ្ឋោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ទេវមានុសេតិ។

[១៦០] សា ខោ បនេសា អម្ពដ្ឋ ព្រហ្មុនា សនង្កុមារេន គាថា សុគីតា ន ទុគ្គីតា សុភាសិតា ន ទុព្ភាសិតា អត្ថសញ្ហិតា នោ អនត្ថសញ្ហិតា អនុមតា មយា អហំបិ អម្ពដ្ឋ ឯវំ វទាមិ

[១៦១] ខត្តិយោ សេដ្ឋោ ជនេតស្មឹ

យេ គោត្តប្បដិសារិនោ

វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ

សោ សេដ្ឋោ ទេវមានុសេតិ។

ភាណវារំ បឋមំ។

[១៦២] កតមំ បន តំ ភោ គោតម ចរណំ កតមា សា វិជ្ជាតិ។ ន ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ជាតិវាទោ វា វុច្ចតិ គោត្តវាទោ វា វុច្ចតិ មានវាទោ វា វុច្ចតិ អរហសិ វា មំ ត្វំ ន វា មំ ត្វំ អរហសីតិ យត្ថ ខោ អម្ពដ្ឋ អាវាហោ វា ហោតិ វិវាហោ វា ហោតិ អាវាហវិវាហោ វា ហោតិ ឯត្ថេតំ វុច្ចតិ ជាតិវាទោ វា [១.២.៣. ឱ. វាសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ឥតិបិ គោត្តវាទោ វា [២] ឥតិបិ មានវាទោ វា [៣] ឥតិបិ អរហសិ វា មំ ត្វំ ន វា មំ ត្វំ អរហសីតិ យេ ហិ កេចិ អម្ពដ្ឋ ជាតិវាទវិនិពទ្ធា [ឱ. ជាតិវាទវិនិពន្ធា។] វា គោត្តវាទវិនិពទ្ធា វា មានវាទវិនិពទ្ធា វា អាវាហវិវាហវិនិពទ្ធា វា អារកា តេ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ បហាយ ខោ អម្ពដ្ឋ ជាតិវាទវិនិពទ្ធញ្ច គោត្តវាទវិនិពទ្ធញ្ច មានវាទវិនិពទ្ធញ្ច អាវាហវិវាហវិនិពទ្ធញ្ច អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ សច្ឆិកិរិយា ហោតីតិ។

[១៦៣] កតមំ បន តំ ភោ គោតម ចរណំ កតមា សា វិជ្ជាតិ។ ឥធ អម្ពដ្ឋ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។ [យថា សាមញ្ញផលេ [ឱ. សាមញ្ញផលំ។] ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ]។បេ។ ឯវំ ខោ អម្ពដ្ឋ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។បេ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ ឥទំបិស្ស ហោតិ ចរណស្មឹ។បេ។ វិតក្កវិចារានំ វូបសមា ទុតិយំ ឈានំ តតិយំ ឈានំ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ ចរណស្មឹ។ ឥទំបិ ខោ តំ អម្ពដ្ឋ ចរណំ។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។បេ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ វិជ្ជាយ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ ឥទំបិស្ស ហោតិ វិជ្ជាយ។ អយំ ខោ សា អម្ពដ្ឋ វិជ្ជា។ អយំ វុច្ចតិ អម្ពដ្ឋ វិជ្ជាសម្បន្នោ ឥតិបិ ចរណសម្បន្នោ ឥតិបិ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ ឥតិបិ។ ឥមាយ ច អម្ពដ្ឋ វិជ្ជាសម្បទាយ ចរណសម្បទាយ អញ្ញា វិជ្ជាសម្បទា ចរណសម្បទា ឧត្តរិតរា វា បណីតតរា វា នត្ថិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ចត្តារិ អបាយមុខានិ ភវន្តិ។ កតមានិ ចត្តារិ។ ឥធ អម្ពដ្ឋ ឯកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥមំយេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ ខារិវិវិធមាទាយ អរញ្ញវនមជ្ឈោគាហតិ បវត្តផលភោជនោ ភវិស្សាមីតិ។ សោ អញ្ញទត្ថុំ វិជ្ជាចរណសម្បន្នស្សេវ បរិចារកោ សម្បជ្ជតិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ឥទំ បឋមំ អបាយមុខំ ភវតិ។

[១៦៤] បុន ចបរំ អម្ពដ្ឋ ឥធេកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥមញ្ចេវ [ឱ. ឥមញ្ច។] អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កុទ្ទាលបិដកំ អាទាយ អរញ្ញ វនមជ្ឈោគាហតិ [ឱ. អរញ្ញ វនំ អជ្ឈោគាហតិ។] កណ្ឌមូលផលភោជនោ ភវិស្សាមីតិ។ សោ អញ្ញទត្ថុំ វិជ្ជាចរណសម្បន្នស្សេវ បរិចារកោ សម្បជ្ជតិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ឥទំ ទុតិយំ អបាយមុខំ ភវតិ។

[១៦៥] បុន ចបរំ អម្ពដ្ឋ ឥធេកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥមញ្ចេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កណ្ឌមូលផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ គាមសាមន្តំ វា និគមសាមន្តំ វា អគ្យាគារំ ករិត្វា អគ្គឹ បរិចរន្តោ អច្ឆតិ។ សោ អញ្ញទត្ថុំ វិជ្ជាចរណសម្បន្នស្សេវ បរិចារកោ សម្បជ្ជតិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ឥទំ តតិយំ អបាយមុខំ ភវតិ។

[១៦៦] បុន ចបរំ អម្ពដ្ឋ ឥធេកច្ចោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា ឥមញ្ចេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កណ្ឌមូលផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ អគ្គិបរិចរិយញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ ចាតុម្មហាបថេ ចតុទ្វារំ អគារំ ករិត្វា អច្ឆតិ យោ ឥមាហិ ចតូហិ ទិសាហិ អាគមិស្សតិ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តមហំ [ឱ. តំ អហំ។] យថាសត្តិ យថាពលំ បដិបូជិស្សាមីតិ។ សោ អញ្ញទត្ថុំ វិជ្ជាចរណសម្បន្នស្សេវ បរិចារកោ សម្បជ្ជតិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ឥទំ ចតុត្ថំ អបាយមុខំ ភវតិ។ ឥមាយ ខោ អម្ពដ្ឋ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ឥមានិ ចត្តារិ អបាយមុខានិ ភវន្តិ។

[១៦៧] តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ អបិនុ ត្វំ ឥមាយ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ សន្ទិស្សសិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម កោ ចាហំ ភោ គោតម សាចរិយកោ កា ច អនុត្តរា វិជ្ជាចរណសម្បទា អារកាហំ [ឱ. អារកោហំ។] ភោ គោតម ឥមាយ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ សាចរិយកោតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ អបិនុ ត្វំ ឥមំយេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ ខារិវិធមាទាយ អរញ្ញវនមជ្ឈោគាហសិ សាចរិយកោ បវត្តផលភោជនា [ឱ.ម. បវត្តផលភោជនោ។] ភវិស្សាមាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ អបិនុ ត្វំ ឥមញ្ចេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កុទ្ទាលបិដកំ អាទាយ អរញ្ញវនមជ្ឈោគាហសិ សាចរិយកោ កណ្ឌមូលផលភោជនា ភវិស្សាមាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ អបិនុ ត្វំ ឥមញ្ចេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កណ្ឌមូលផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ គាមសាមន្តំ វា និគមសាមន្តំ វា អគ្យាគារំ ករិត្វា អគ្គឹ បរិចរន្តោ អច្ឆសិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ អបិនុ ត្វំ ឥមញ្ចេវ អនុត្តរំ វិជ្ជាចរណសម្បទំ អនភិសម្ភូណមានោ បវត្តផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ កណ្ឌមូលផលភោជនត្តញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ អគ្គិបរិចរិយញ្ច អនភិសម្ភូណមានោ ចាតុម្មហាបថេ ចតុទ្វារំ អគារំ ករិត្វា អច្ឆសិ សាចរិយកោ យោ ឥមាហិ ចតូហិ ទិសាហិ អាគមិស្សតិ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តមហំ យថាសត្តិ យថាពលំ បដិបូជិស្សាមីតិ [ឱ.ម. បដិបូជេស្សាមាតិ។]។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឥតិ ខោ អម្ពដ្ឋ ឥមាយ ចេវ ត្វំ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ បរិហីនោ សាចរិយកោ យេ ហិ កេចិមេ [ឱ.ម. យេចិមេ។] អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ ចត្តារិ អបាយមុខានិ ភវន្តិ តតោ ច [ឱ. ចសិ។ ម. ច ត្វំ។] បរិហីនោ សាចរិយកោ។

[១៦៨] ភាសិតា ខោ បន តេ ឯសា អម្ពដ្ឋ អាចរិយេន ព្រាហ្មណេន បោក្ខរសាតិនា វាចា កេចិ [ឱ.ម. កេច] មុណ្ឌកា សមណកា ឥព្ភា កណ្ហា ពន្ធុបាទបច្ចា [ឱ. ពន្ធុបទាបច្ចា។ ម. ពន្ធុបាទាបច្ចា។] កា ច តេវិជ្ជានំ ព្រាហ្មណានំ សាកច្ឆាតិ។ អត្តនា អាបាយិកោបិ អបរិបូរមានោ។ បស្ស អម្ពដ្ឋ យាវ អបរទ្ធញ្ច តេ ឥទំ អាចរិយស្ស ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស។ ព្រាហ្មណោ ខោ បន អម្ពដ្ឋ បោក្ខរសាតិ រញ្ញោ បសេនទិកោសលស្ស ទត្តិកំ ភុញ្ជតិ តស្ស រាជា បសេនទិកោសលោ សម្មុខីភាវំបិ ន ទទាតិ យទាបិ តេន មន្តេតិ តិរោទុស្សន្តេន មន្តេតិ។ យស្ស ខោ បន អម្ពដ្ឋ ធម្មិកំ បយាតំ [ឱ. បយតំ។] ភិក្ខំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ កថំ តស្ស រាជា បសេនទិកោសលោ សម្មុខីភាវំបិ ន ទទេយ្យ។ បស្ស អម្ពដ្ឋ យាវ អបរទ្ធញ្ច តេ ឥទំ អាចរិយស្ស ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស។

[១៦៩] តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ ឥធ រាជា បសេនទិកោសលោ ហត្ថិគ្គីវាយំ វា និសិន្នោ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ អស្សបិដ្ឋេ វា និសិន្នោតិ ទិស្សតិ។] រថូបត្ថរេ វា ឋិតោ ឧគ្គេហិ វា រាជញ្ញេហិ វា [ឱ. រាជន្យេហិ វា។] កិញ្ចិទេវ មន្តនំ មន្តេយ្យ។ សោ តម្ហា បទេសា អបក្កម្ម ឯកមន្តំ [ឱ. ឯកមន្តេ។] តិដ្ឋេយ្យ អថ អាគច្ឆេយ្យ សុទ្ទោ វា សុទ្ទទាសោ វា សោ តស្មឹ បទេសេ ឋិតោ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ តទេវាតិ ទិស្សតិ។] មន្តនំ មន្តេយ្យ ឯវំបិ រាជា បសេនទិកោសលោ អាហ ឯវំបិ រាជា បសេនទិកោសលោ អាហាតិ។ អបិនុ ខោ រាជភណិតំ វា ភណតិ រាជមន្តនំ វា មន្តេតិ តាវតា សោ អស្ស រាជា វា រាជមហាមត្តោ វាតិ [ឱ. ឯវំបិ វាជា បសេនទិកោសលោ អភាសិ។ អបិនុ សោ វាជាភណិតំ វា ភណតិ វាជាមន្តនំ វា មន្តេតិ តាវតា សោ អស្ស រាជា វា រាជមត្តោ វាតិ។]។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។ ឯវមេវ ខោ ត្វំ អម្ពដ្ឋ យេ តេបិ [ឱ.ម. តេ] អហេសុំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ ព្រាហ្មណា បោរាណំ មន្តបទំ គីតំ បវុត្តំ សមិហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គិ [យមតគ្គី ឥតិបិ បាឋោ។] អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ ត្យាហំ មន្តេ អធិយាមិ សាចរិយកោ តាវតា ត្វំ ភវិស្សសិ ឥសិ វា ឥសិតាយ វា បដិបន្នោតិ នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ។ តំ កឹ មញ្ញសិ អម្ពដ្ឋ កិន្តិ តេ សុតំ ព្រាហ្មណានំ វុឌ្ឍានំ មហល្លកានំ អាចរិយបាចរិយានំ ភាសមានានំ យេ តេ អហេសុំ ព្រាហ្មណានំ បុព្វកា ឥសយោ មន្តានំ កត្តារោ មន្តានំ បវត្តារោ យេសមិទំ ឯតរហិ ព្រាហ្មណា បោរាណមន្តបទំ [ឱ.ម. បោរាណំ មន្តបទំ] គីតំ បវុត្តំ សមិហិតំ តទនុគាយន្តិ តទនុភាសន្តិ ភាសិតមនុភាសន្តិ វាចិតមនុវាចេន្តិ សេយ្យថីទំ អដ្ឋកោ វាមកោ វាមទេវោ វេស្សាមិត្តោ យមតគ្គិ អង្គីរសោ ភារទ្វាជោ វាសេដ្ឋោ កស្សបោ ភគុ ឯវំ សុ តេ សុនហាតា សុវិលិត្តា កប្បិតកេសមស្សូ អាមុត្តមាលាភរណា [ម. អាមុត្តមណិកុណ្ឌលាភរណា។] ឱទាតវត្ថវសនា បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតា សមង្គិភូតា បរិចារេន្តិ សេយ្យថាបិ ត្វំ ឯតរហិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។បេ។ ឯវំ សុ តេ សាលីនំ ឱទនំ វិចិត្តកាឡកំ អនេកសូបំ អនេកព្យញ្ជនំ បរិភុញ្ជន្តិ សេយ្យថាបិ ត្វំ ឯតរហិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។បេ។ ឯវំ សុ តេ វេដ្ឋកនតបស្សាហិ [ម. វេវដ្ឋនកតបស្សាហិ។] នារីហិ បរិចារេន្តិ សេយ្យថាបិ ត្វំ ឯតរហិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។បេ។ ឯវំ សុ តេ កុត្តវាលេហិ វឡវារថេហិ ទីឃាហិ បតោទលដ្ឋីហិ វាហនេ វិតុទន្តា វិចរិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ ត្វំ ឯតរហិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។បេ។ ឯវំ សុ តេ ឧក្កិណ្ណបរិក្ខាសុ ឧក្ខិត្តបលិឃាសុ [ឱ.ម. ឧក្ខិត្តបលិឃាសុ] នគរូបការិកាសុ ទីឃាសិពទ្ធេហិ [ម. ទីឃាសិវុទ្ធេហិ។] បុរិសេហិ រក្ខាបេន្តិ សេយ្យថាបិ ត្វំ ឯតរហិ សាចរិយកោតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម។បេ។ ឥតិ ខោ អម្ពដ្ឋ នេវ ត្វំ ឥសិ ន បន [ម. បនសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។] ឥសិតាយ បដិបន្នោ សាចរិយកោ យស្ស ខោ បន អម្ពដ្ឋ មយិ កង្ខា វា វិមតិ វា សោ មំ បញ្ហេន អហំ វេយ្យាករណេន សោធិស្សាមីតិ។

[១៧០] អថខោ ភគវា វិហារា និក្ខម្ម ចង្កមំ អព្ភុដ្ឋាសិ។ អម្ពដ្ឋោបិ មាណវោ វិហារា និក្ខម្ម ចង្កមំ អព្ភុដ្ឋាសិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភគវន្តំ ចង្កមន្តំ អនុចង្កមមានោ ភគវតោ កាយេ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ សម្មន្នេសិ។ អទ្ទសា ខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភគវតោ កាយេ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ យេភុយ្យេន ឋបេត្វា ទ្វេ ទ្វីសុ មហាបុរិសលក្ខណេសុ កង្ខតិ វិចិកិច្ឆតិ នាធិមុច្ចតិ ន សម្បសីទតិ កោសោហិតេ ច វត្ថគុយ្ហេ បហូតជិវ្ហតាយ ច។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ បស្សតិ ខោ មេ អយំ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ យេភុយ្យេន ឋបេត្វា ទ្វេ ទ្វីសុ មហាបុរិសលក្ខណេសុ អម្ពដ្ឋោ កង្ខតិ វិចិកិច្ឆតិ នាធិមុច្ចតិ ន សម្បសីទតិ កោសោហិតេ ច វត្ថគុយ្ហេ បហូតជិវ្ហតាយ ចាតិ។ អថខោ ភគវា តថារូបំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ អភិសង្ខារេសិ [ឱ. អភិសង្ខាសិ។ ម. អភិសង្ខាតិ។] យថា អទ្ទស អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ភគវតោ កោសោហិតវត្ថគុយ្ហំ [ឱ.ម. កោសោហិតំ វត្ថគុយ្ហំ។]។ អថខោ ភគវា ជិវ្ហំ និន្នាមេត្វា ឧភោបិ កណ្ណសោតានិ អនុមសិ បដិមសិ ឧភោបិ នាសិកសោតានិ អនុមសិ បដិមសិ កេវលម្បិ នលាដមណ្ឌលំ ជិវ្ហាយ ឆាទេសិ។

[១៧១] អថខោ អម្ពដ្ឋស្ស មាណវស្ស ឯតទហោសិ សមន្នាគតោ ខោ សមណោ គោតមោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ បរិបុណ្ណេហិ នោ អបរិបុណ្ណេហីតិ។ ភគវន្តំ ឯតទវោច ហន្ទ ចទានិ មយំ ភោ គោតម គច្ឆាម ពហុកិច្ចា មយំ ពហុករណីយាតិ។ យស្សទានិ ត្វំ អម្ពដ្ឋ កាលំ មញ្ញសីតិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ វឡវារថមារុយ្ហ [ឱ.ម. វឡវារថំ​ អារុយ្ហ។] បក្កាមិ។

[១៧២] តេន ខោ បន សមយេន ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ឧដ្ឋាយ និក្ខមិត្វា មហតា ព្រាហ្មណគណេន សទ្ធឹ សកេ អារាមេ និសិន្នោ ហោតិ អម្ពដ្ឋំយេវ មាណវំ បដិមានេន្តោ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ យេន សកោ អារាមោ តេន បាយាសិ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកោ វ យេន ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ព្រាហ្មណំ បោក្ខរសាតឹ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ឯតទវោច កច្ចិ តាត អម្ពដ្ឋ អទ្ទស តំ ភវន្តំ គោតមន្តិ។ អទ្ទសាម ខោ មយំ ភោ តំ ភវន្តំ គោតមន្តិ។ កច្ចិ តាត អម្ពដ្ឋ តំ ភវន្តំ គោតមំ តថាសន្តំយេវ សទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ នោ អញ្ញថា កច្ចិ បន ភោ សោ ភវំ គោតមោ តាទិសោ នោ អញ្ញាទិសោតិ។ តថាសន្តំយេវ ភោ តំ ភវន្តំ គោតមំ តថាសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ នោ អញ្ញថា តាទិសោ វ ភោ សោ ភវំ គោតមោ នោ អញ្ញាទិសោ សមន្នាគតោ វ ភោ សោ ភវំ គោតមោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ បរិបុណ្ណេហិ នោ អបរិបុណ្ណេហីតិ។ អហុ បន តេ តាត អម្ពដ្ឋ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ អហុ ខោ មេ ភោ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ យថាកថំ បន តេ តាត អម្ពដ្ឋ អហុ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ អថខោ អម្ពដ្ឋោ មាណវោ យាវតកោ [ម. យាវតិកោ។] អហោសិ ភគវតា សទ្ធឹ កថាសល្លាបោ តំ សព្វំ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស អារោចេសិ។

[១៧៣] ឯវំ វុត្តេ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ ឯតទវោច អហោ វត រេ អម្ហាកំ បណ្ឌិតក អហោ វត រេ អម្ហាកំ ពហុស្សុតក អហោ វត រេ អម្ហាកំ តេវិជ្ជក ឯវរូបេន កិរ ភោ បុរិសោ អត្ថចរកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជេយ្យ យទេវ ខោ ត្វំ អម្ពដ្ឋ តំ ភវន្តំ គោតមំ ឯវំ អាសជ្ជ អាសជ្ជ អវចាសិ អថខោ [ឱ. ឯត្ថន្តរេ សោតិ ទិស្សតិ។] ភវំ គោតមោ អម្ហេបិ ឯវំ ឧបនេយ្យំ ឧបនេយ្យំ អវច អហោ វត រេ អម្ហាកំ បណ្ឌិតក អហោ វត រេ អម្ហាកំ ពហុស្សុតក អហោ វត រេ អម្ហាកំ តេវិជ្ជក ឯវរូបេន កិរ ភោ បុរិសោ អត្ថចរកេន កាយស្ស ភេទា បរំ មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជេយ្យាតិ។ កុបិតោ [ឱ. សោ កុបិតោ។] អនត្តមនោ អម្ពដ្ឋំ មាណវំ បទសាយេវ បវត្តេសិ ឥច្ឆតិ ច តាវទេវ ភគវន្តំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ។ អថខោ តេ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បោក្ខរសាតឹ ឯតទវោចុំ អតិវិកាលោ ខោ ភោ អជ្ជ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ស្វេទានិ ភវំ បោក្ខរសាតិ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។

[១៧៤] អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ សកេ និវេសនេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា យានេ អារោបេត្វា ឧក្កាសុ ធារិយមានាសុ ឧក្កដ្ឋាយ និយ្យាសិ យេន ឥច្ឆានង្គលវនសណ្ឌោ តេន បាយាសិ យាវតិកា យានស្ស ភូមិ យានេន គន្ត្វា យានា បច្ចោរោហិត្វា បត្តិកោ វ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច អាគមា នុ ខ្វិធ ភោ គោតម អម្ហាកំ អន្តេវាសី អម្ពដ្ឋោ មាណវោតិ។ អាគមា ខោ តេធ ព្រាហ្មណ អន្តេវាសី អម្ពដ្ឋោ មាណវោតិ។ អហុ បន តេ ភោ គោតម អម្ពដ្ឋេន មាណវេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ អហុ ខោ មេ ព្រាហ្មណ អម្ពដ្ឋេន មាណវេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ យថាកថំ បន តេ ភោ គោតម អហុ អម្ពដ្ឋេន មាណវេន សទ្ធឹ កោចិទេវ កថាសល្លាបោតិ។ អថខោ ភគវា យាវតកោ អហោសិ អម្ពដ្ឋេន មាណវេន សទ្ធឹ កថាសល្លាបោ តំ សព្វំ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស អារោចេសិ។

[១៧៥] ឯវំ វុត្តេ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវន្តមេតទវោច ពាលោ ភោ គោតម អម្ពដ្ឋោ មាណវោ ខមតុ ភវំ គោតមោ អម្ពដ្ឋស្ស មាណវស្សាតិ។ សុខី ហោតុ ព្រាហ្មណ អម្ពដ្ឋោ មាណវោតិ។ អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវតោ កាយេ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ សម្មន្នេសិ។ អទ្ទសា ខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវតោ កាយេ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ យេភុយ្យេន ឋបេត្វា ទ្វេ ទ្វីសុ មហាបុរិសលក្ខណេសុ កង្ខតិ វិចិកិច្ឆតិ នាធិមុច្ចតិ ន សម្បសីទតិ កោសោហិតេ ច វត្ថគុយ្ហេ បហូតជិវ្ហតាយ ច។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ បស្សតិ ខោ មេ អយំ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណានិ យេភុយ្យេន ឋបេត្វា ទ្វេ ទ្វីសុ មហាបុរិសលក្ខណេសុ កង្ខតិ វិចិកិច្ឆតិ នាធិមុច្ចតិ ន សម្បសីទតិ កោសោហិតេ ច វត្ថគុយ្ហេ បហូតជិវ្ហតាយ ចាតិ។ អថខោ ភគវា តថារូបំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ អភិសង្ខាសិ យថា អទ្ទស ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវតោ កោសោហិតំ វត្ថគុយ្ហំ។ អថខោ ភគវា ជិវ្ហំ និន្នាមេត្វា ឧភោបិ កណ្ណសោតានិ អនុមសិ បដិមសិ ឧភោ នាសិកសោតានិ អនុមសិ បដិមសិ កេវលម្បិ នលាដមណ្ឌលំ ជិវ្ហាយ ឆាទេសិ។ អថខោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស ឯតទហោសិ សមន្នាគតោ ខោ សមណោ គោតមោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ បរិបុណ្ណេហិ នោ អបរិបុណ្ណេហីតិ។ ភគវន្តំ ឯតទវោច អធិវាសេតុ មេ ភវំ គោតមោ អជ្ជតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចេសិ កាលោ ភោ គោតម និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។

[១៧៦] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវន្តំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសិ សម្បវារេសិ មាណវកា ច ភិក្ខុសង្ឃំ។ អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នស្ស ខោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា ភគវា អញ្ញាសិ ព្រាហ្មណំ បោក្ខរសាតឹ កល្លចិត្តំ មុទុចិត្តំ វិនីវរណចិត្តំ ឧទគ្គចិត្តំ បសន្នចិត្តំ អថស្ស យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ ខោ [ឱ.ម. ខោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំ កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

[១៧៧] អថខោ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភោ គោតម អភិក្កន្តំ ភោ គោតម សេយ្យថាបិ ភោ គោតម និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ  អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភោតា គោតមេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភោ គោតម សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ ភវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភវំ គោតមោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតំ យថា ច ភវំ គោតមោ ឧក្កដ្ឋាយំ អញ្ញានិ ឧបាសកកុលានិ ឧបសង្កមតិ ឯវមេវ ខោ ភវំ គោតមោ បោក្ខរសាតិកុលំ ឧបសង្កមតុ តត្ថ យេ តេ មាណវកា វា មាណវិកា វា ភវន្តំ គោតមំ អភិវាទេស្សន្តិ វា បច្ចុដ្ឋិស្សន្តិ វា អាសនំ វា ឧទកំ វា ទស្សន្តិ ចិត្តំ វា បសាទេស្សន្តិ តេសំ តំ ភវិស្សតិ ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ កល្យាណំ វុច្ចតិ ព្រាហ្មណាតិ។

អម្ពដ្ឋសុត្តំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សោណទណ្ឌសុត្តំ ចតុត្ថំ

[១៧៨] ឯវម្មេ សុតំ។ ឯកំ សមយំ ភគវា អង្គេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ យេន ចម្បា តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា ចម្បាយំ វិហរតិ គគ្គរាយ បោក្ខរណិយា តីរេ។

[១៧៩] តេន ខោ បន សមយេន សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ចម្បំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ។ អស្សោសុំ ខោ ចម្បេយ្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ អង្គេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ចម្បំ អនុប្បត្តោ ចម្បាយំ វិហរតិ គគ្គរាយ បោក្ខរណិយា តីរេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។ អថខោ ចម្បេយ្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា ចម្បាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃាសង្ឃីគណីភូតា យេន គគ្គរា បោក្ខរណី តេនុបសង្កមន្តិ។

[១៨០] តេន ខោ បន សមយេន សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ឧបរិប្បាសាទេ ទិវាសេយ្យំ ឧបគតោ ហោតិ។ អទ្ទសា ខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ចម្បេយ្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ចម្បាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃាសង្ឃីគណីភូតេ យេន គគ្គរា បោក្ខរណី តេនុបសង្កមន្តេ ទិស្វា ខត្តំ អាមន្តេសិ កឹ នុ ខោ ភោ ខត្តេ ចម្បេយ្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា ចម្បាយ និក្ខមិត្វា សង្ឃាសង្ឃីគណីភូតា យេន គគ្គរា បោក្ខរណី តេនុបសង្កមន្តីតិ។ អត្ថិ ខោ ភោ សមណោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ អង្គេសុ ចារិកញ្ចរមានោ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ បញ្ចមត្តេហិ ភិក្ខុសតេហិ ចម្បំ អនុប្បត្តោ ចម្បាយំ វិហរតិ គគ្គរាយ បោក្ខរណិយា តីរេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ តមេតេ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមន្តីតិ។ តេនហិ ភោ ខត្តេ យេន ចម្បេយ្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចម្បេយ្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯវំ វទេហិ សោណទណ្ឌោ ភោ [ឱ. ភោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ សោណទណ្ឌោបិ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោ ខត្តោ សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស បដិស្សុត្វា យេន ចម្បេយ្យកា ព្រាហ្មណគហបតិកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ចម្បេយ្យកេ ព្រាហ្មណគហបតិកេ ឯតទវោច សោណទណ្ឌោ ភោ ព្រាហ្មណោ ឯវមាហ អាគមេន្តុ កិរ ភវន្តោ សោណទណ្ឌោបិ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។

[១៨១] តេន ខោ បន សមយេន នានាវេរជ្ជកានំ ព្រាហ្មណានំ បញ្ចមត្តានិ ព្រាហ្មណសតានិ ចម្បាយំ បដិវសន្តិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ អស្សោសុំ ខោ តេ ព្រាហ្មណា សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ព្រាហ្មណា យេន សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ សច្ចំ កិរ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតីតិ។ ឯវំ ខោ មេ ភោ ហោតិ អហម្បិ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សាមីតិ។ មា ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិ ន អរហតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សចេ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សតិ ភោតោ សោណទណ្ឌស្ស យសោ ហាយិស្សតិ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ យម្បិ ភោតោ សោណទណ្ឌស្ស យសោ ហាយិស្សតិ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ ឥមិនា ចង្គេន [ឱ.ម. បង្គេន។] ន អរហតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ សោណទណ្ឌំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ភវំ​ ហិ សោណទណ្ឌោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន យម្បិ ភវំ សោណទណ្ឌោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ សោណទណ្ឌំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ភវំ ហិ សោណទណ្ឌោ អឌ្ឍោ មហទ្ធនោ មហាភោគោ។បេ។ ភវំ ហិ សោណទណ្ឌោ អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ ភវំ ហិ សោណទណ្ឌោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ [ឱ. ព្រហ្មវណ្ណី ព្រហ្មវច្ឆសី។] អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ ភវញ្ហិ សោណទណ្ឌោ សីលវា វុឌ្ឍសីលី [ឱ.ម. វុទ្ធសីលី។] វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ ភវំ ហិ សោណទណ្ឌោ កល្យាណវាចោ កល្យាណវាក្ករណោ បោរិយា វាចាយ សមន្នាគតោ វិស្សដ្ឋាយ អនេលគលាយ អត្ថស្ស វិញ្ញាបនិយា ភវំ ហិ សោណទណ្ឌោ ពហូនំ អាចរិយបាចរិយោ តីណិ មាណវកសតានិ មន្តេ វាចេតិ ពហុកា ខោ [ឱ.ម. ពហូ ខោ។] បន នានាទិសា នានាជនបទា មាណវកា អាគច្ឆន្តិ ភោតោ សោណទណ្ឌស្ស សន្តិកេ មន្តត្ថិកា មន្តេ អធិយិតុកាមា ភវញ្ហិ សោណទណ្ឌោ ជិណ្ណោ វុឌ្ឍោ មហល្លកោ អទ្ធគតោ វយោអនុប្បត្តោ សមណោ គោតមោ តរុណោ ចេវ តរុណប្បព្វជិតោ ច ភវញ្ហិ សោណទណ្ឌោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ ភវញ្ហិ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ ភវញ្ហិ សោណទណ្ឌោ ចម្បំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ យម្បិ ភវំ សោណទណ្ឌោ ចម្បំ អជ្ឈាវសតិ សត្តុស្សទំ សតិណកដ្ឋោទកំ សធញ្ញំ រាជភោគ្គំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន ទិន្នំ រាជទាយំ ព្រហ្មទេយ្យំ ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ត្វេវ គោតមោ អរហតិ ភវន្តំ សោណទណ្ឌំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុន្តិ។

[១៨២] ឯវំ វុត្តេ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ តេ ព្រាហ្មណេ ឯតទវោច តេនហិ ភោ មមបិ សុណាថ យថា មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ន ត្វេវ អរហតិ សោ ភវំ គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន យម្បិ ភោ សមណោ គោតមោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ សោ ភវំ គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អថខោ មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ មហន្តំ ញាតិសង្ឃំ ឱហាយ បព្វជិតោ។បេ។ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ បហូតំ ហិរញ្ញសុវណ្ណំ ឱហាយ បព្វជិតោ ភូមិគតញ្ច វេហាសដ្ឋញ្ច សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ទហរោ វ សមានោ សុសូ [ឱ. សុសុ។ ម. យុវា សុសុ។] កាឡកេសោ ភទ្រេន យោព្វនេន សមន្នាគតោ បឋមេន វយសា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អកាមកានំ មាតាបិតូនំ អស្សុមុខានំ រុទន្តានំ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សីលវា អរិយសីលី កុសលសីលី កុសលសីលេន សមន្នាគតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ កល្យាណវាចោ កល្យាណវាក្ករណោ បោរិយា វាចាយ សមន្នាគតោ វិស្សដ្ឋាយ អនេលគលាយ អត្ថស្ស វិញ្ញាបនិយា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ពហូនំ អាចរិយបាចរិយោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ខីណកាមរាគោ វិគតចាបល្លោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ កម្មវាទី កិរិយវាទី អបាបបុរេក្ខារោ ព្រហ្មញ្ញាយ បជាយ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឧច្ចា កុលា បព្វជិតោ អភិន្នខត្តិយកុលា [ឱ. អាទីនក្ខតិយកុលា។ ម. អសម្ភិន្នខត្តិយកុលា។] សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ អឌ្ឍា [អទ្ធាតិបិ អទ្ធកុលាតិបិ អឌ្ឍកុលាតិបិ បាឋោ។] កុលា បព្វជិតោ មហទ្ធនា មហាភោគា សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ តិរោរដ្ឋា តិរោជនបទា សំបុច្ឆិតុំ អាគច្ឆន្តិ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ អនេកានិ ទេវតាសហស្សានិ បាណេហិ សរណង្គតានិ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ ឯវំកល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ទ្វត្តឹសមហាបុរិសលក្ខណេហិ សមន្នាគតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ឯហិសាគតវាទី [ឯហិស្វាគតវាទី ឥតិបិ បាឋោ។] សខិលោ សម្មោទកោ អព្ភាកុដិកោ ឧត្តានមុខោ បុព្វភាសី សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ចតុន្នំ បរិសានំ សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ [ឱ. សមណេ ខលុ ភោ គោតមេ។ ម. សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ។] ពហូ ទេវា ច [ឱ. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] មនុស្សា ច អភិប្បសន្នា សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ យស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា បដិវសតិ ន តស្មឹ គាមេ វា និគមេ វា អមនុស្សា មនុស្សេ វិហេឋេន្តិ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សង្ឃីគណីគណាចរិយោ បុថុតិត្ថករានំ អគ្គមក្ខាយតិ យថា ខោ បន ភោ ឯតេសំ សមណព្រាហ្មណានំ យថា វា តថា វា យសោ សមុទាគច្ឆតិ ន ហេវំ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ សមុទាគតោ អថខោ អនុត្តរាយ វិជ្ជាចរណសម្បទាយ សមណស្ស គោតមស្ស យសោ សមុទាគតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ រាជា បសេនទិ កោសលោ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណំ ខលុ ភោ គោតមំ ព្រាហ្មណោ បោក្ខរសាតិ សបុត្តោ សភរិយោ សបរិសោ សាមច្ចោ បាណេហិ សរណង្គតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ រញ្ញោ បសេនទិកោសលស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ព្រាហ្មណស្ស បោក្ខរសាតិស្ស សក្កតោ គរុកតោ មានិតោ បូជិតោ អបចិតោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ ចម្បំ អនុប្បត្តោ ចម្បាយំ វិហរតិ គគ្គរាយ បោក្ខរណិយា តីរេ យេ ខោ បន ភោ [ឱ. ភោសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] កេចិ សមណា វា ព្រាហ្មណា វា អម្ហាកំ គាមក្ខេត្តំ អាគច្ឆន្តិ អតិថិនោ តេ ហោន្តិ អតិថី ខោ [ឱ. អតិថិបិ ខោ។] បនម្ហេហិ សក្កាតព្វា គរុកាតព្វា មានេតព្វា បូជេតព្វា អបចេតព្វា យម្បិ ភោ សមណោ គោតមោ ចម្បំ អនុប្បត្តោ ចម្បាយំ វិហរតិ គគ្គរាយ បោក្ខរណិយា តីរេ អតិថិស្មាកំ សមណោ គោតមោ អតិថី ខោ បនម្ហេហិ សក្កាតព្វោ គរុកាតព្វោ មានេតព្វោ បូជេតព្វោ អបចិតព្វោ ឥមិនា ចង្គេន ន អរហតិ សោ ភវំ គោតមោ អម្ហាកំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អថខោ មយមេវ អរហាម តំ ភវន្តំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ ឯត្តកេ ខោ អហំ ភោតោ គោតមស្ស វណ្ណេ បរិយាបុណាមិ នោ ច ខោ សោ ភវំ គោតមោ ឯត្តកវណ្ណោ អបរិមាណវណ្ណោ ហិ សោ ភវំ គោតមោតិ។

[១៨៣] ឯវំ វុត្តេ តេ ព្រាហ្មណា សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ យថា ខោ ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណស្ស គោតមស្ស វណ្ណេ ភាសតិ ឥតោ ចេបិ សោ ភវំ គោតមោ យោជនសតេ វិហរតិ អលមេវ សទ្ធេន កុលបុត្តេន ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ អបិ បុដោសេនាតិ [បុដំសេនាតិ។ ម. ផុដោសេនាតិ។]។ តេនហិ ភោ សព្វេ វ មយំ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិស្សាមាតិ។ អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ មហតា ព្រាហ្មណគណេន សទ្ធឹ យេន គគ្គរា បោក្ខរណី តេនុបសង្កមិ។ អថខោ សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស តិរោវនសណ្ឌគតស្ស ឯវំ ចេតសោ [ឱ. ចេតសា។] បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ អហញ្ចេវ ខោ បន សមណំ គោតមំ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យំ តត្រ ចេ មំ សមណោ គោតមោ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ ឯស [ឱ. ន ចេស។] ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ឯវំ បុច្ឆិតព្វោ ឯវំ នាមេស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ បុច្ឆិតព្វោតិ តេន មំ អយំ បរិសា បរិភវេយ្យ ពាលោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្យត្តោ នាសក្ខិ សមណំ គោតមំ យោនិសោ បញ្ហំ បុច្ឆិតុន្តិ យំ ខោ បនាយំ បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា មញ្ចេវ បន [ឱ. មំ ចេវ ខោ បន។ ម. មមញ្ចេវ ខោ បន។] សមណោ គោតមោ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យ តស្ស ចាហំ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេន ចិត្តំ ន អារាធេយ្យំ តត្រ ចេ មំ សមណោ គោតមោ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ ឯស [ឱ. ន ចេស] ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ឯវំ ព្យាកាតព្វោ ឯវំ នាមេស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ព្យាកាតព្វោតិ តេន មំ អយំ បរិសា បរិភវេយ្យ ពាលោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្យត្តោ នាសក្ខិ សមណស្ស គោតមស្ស បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេន ចិត្តំ អារាធេតុន្តិ យំ ខោ បនាយំ បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន ឯវំ យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា អហញ្ចេវ ខោ បន ឯវំ សមីបគតោ សមានោ អទិស្វា វ សមណំ គោតមំ និវត្តេយ្យំ តេន មំ អយំ បរិសា បរិភវេយ្យ ពាលោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្យត្តោ មានថទ្ធោ ភីតោ នោ វិសហិ សមណំ គោតមំ ទស្សនាយ ឧបសង្កមិតុំ កថញ្ហិ នាម ឯវំ សមីបគតោ សមានោ អទិស្វា សមណំ គោតមំ និវត្តិស្សតីតិ យំ ខោ បនាយំ បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគាតិ។

[១៨៤] អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ចម្បេយ្យកាបិ ខោ ព្រាហ្មណគហបតិកា អប្បេកច្ចេ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ យេន ភគវា តេនញ្ជលិម្បណាមេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ នាមគោត្តំ សាវេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ តុណ្ហីភូតា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តត្រ សុទំ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ឯតទេវ [ឱ. ឯតទេវាតិ ន ទិស្សតិ។] ពហុលមនុវិតក្កេន្តោ និសិន្នោ ហោតិ អហញ្ចេវ ខោ បន សមណំ គោតមំ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យំ តត្រ ចេ មំ សមណោ គោតមោ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ ឯស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ឯវំ បុច្ឆិតព្វោ ឯវំ នាមេស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ បុច្ឆិតព្វោតិ តេន មំ អយំ បរិសា បរិភវេយ្យ ពាលោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្យត្តោ នាសក្ខិ សមណំ គោតមំ យោនិសោ បញ្ហំ បុច្ឆិតុន្តិ យំ ខោ បនាយំ បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា មញ្ចេវ ខោ បន សមណោ គោតមោ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យ តស្ស ចាហំ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេន ចិត្តំ ន អារាធេយ្យំ តត្រ ចេ មំ សមណោ គោតមោ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ ឯស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ឯវំ ព្យាកាតព្វោ ឯវំ នាមេស ព្រាហ្មណ បញ្ហោ ព្យាកាតព្វោតិ តេន មំ អយំ បរិសា បរិភវេយ្យ ពាលោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្យត្តោ នាសក្ខិ សមណស្ស គោតមស្ស បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេន ចិត្តំ អារាធេតុន្តិ យំ ខោ បនាយំ បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា អហោ វត មំ សមណោ គោតមោ សកេ អាចរិយកេ តេវិជ្ជកេ មំ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យ អទ្ធា វ តស្សាហំ ចិត្តំ អារាធេយ្យំ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេនាតិ។

[១៨៥] អថខោ ភគវតោ សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ឯតទហោសិ វិហញ្ញតិ ខោ អយំ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ សកេន ចិត្តេន យន្នូនាហំ សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ សកេ អាចរិយកេ តេវិជ្ជកេ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោច កតីហិ បន ព្រាហ្មណ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ អថខោ សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ យំ វត នោ អហោសិ ឥច្ឆិតំ យំ អាកង្ខិតំ យំ អធិប្បេតំ យំ អភិបត្ថិតំ អហោ វត មំ សមណោ គោតមោ សកេ អាចរិយកេ តេវិជ្ជកេ បញ្ហំ បុច្ឆេយ្យ អទ្ធា វ តស្សាហំ ចិត្តំ អារាធេយ្យំ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេនាតិ តត្រ ចេ មំ សមណោ គោតមោ សកេ អាចរិយកេ តេវិជ្ជកេ បញ្ហំ បុច្ឆតិ អទ្ធា វ តស្សាហំ ចិត្តំ អារាធេស្សាមិ បញ្ហស្ស វេយ្យាករណេនាតិ។

[១៨៦] អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អព្ភុន្នាមេត្វា កាយំ អនុវិលោកេត្វា បរិសំ ភគវន្តំ ឯតទវោច បញ្ចហិ ភោ គោតម អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យ កតមេហិ បញ្ចហិ ឥធ ភោ គោតម [ឱ. គោតមាតិ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណោ ឧភតោ សុជាតោ ហោតិ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អជ្ឈាយកោ ច [២.៣.ឱ.ម. ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] ហោតិ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ អភិរូបោ ច [៣] ហោតិ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ សីលវា ច ហោតិ វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ច ហោតិ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ [ឱ.ម. សុជំ។] បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមេហិ ខោ ភោ គោតម បញ្ចហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។

[១៨៧] ឥមេសំ បន ព្រាហ្មណ បញ្ចន្នំ អង្គានំ សក្កា ឯកំ អង្គំ ឋបយិត្វា ចតូហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេតុំ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សក្កា ភោ គោតម ឥមេសំ ហិ ភោ គោតម បញ្ចន្នំ អង្គានំ វណ្ណំ ឋបយាម កឹ ហិ វណ្ណោ ករិស្សតិ យតោ ខោ ភោ គោតម ព្រាហ្មណោ ឧភតោ សុជាតោ ហោតិ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អជ្ឈាយកោ ច ហោតិ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ សីលវា ច ហោតិ វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ច ហោតិ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ [ឱ.ម. សុជំ។] បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមេហិ ខោ ភោ គោតម ចតូហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។

[១៨៨] ឥមេសំ បន ព្រាហ្មណ ចតុន្នំ អង្គានំ សក្កា ឯកំ អង្គំ ឋបយិត្វា តីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេតុំ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សក្កា ភោ គោតម ឥមេសំ ហិ ភោ គោតម ចតុន្នំ អង្គានំ មន្តេ ឋបយាម កឹ ហិ មន្តា ករិស្សន្តិ យតោ ខោ ភោ គោតម [ឱ. គោតមាតិ ន ទិស្សតិ។] ព្រាហ្មណោ ឧភតោ សុជាតោ ហោតិ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន សីលវា ច ហោតិ វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ច ហោតិ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ [ឱ.ម. សុជំ។] បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមេហិ ខោ ភោ គោតម តីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។

[១៨៩] ឥមេសំ បន ព្រាហ្មណ តិណ្ណំ អង្គានំ សក្កា ឯកំ អង្គំ ឋបយិត្វា ទ្វីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេតុំ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សក្កា ភោ គោតម ឥមេសំ ហិ ភោ គោតម តិណ្ណំ អង្គានំ ជាតឹ ឋបយាម កឹ ហិ ជាតិ ករិស្សតិ យតោ ខោ ភោ គោតម ព្រាហ្មណោ សីលវា ច ហោតិ វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ច ហោតិ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមេហិ ខោ ភោ គោតម ទ្វីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។

[១៩០] ឯវំ វុត្តេ តេ ព្រាហ្មណា សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោចុំ មា ភវំ សោណទណ្ឌោ ឯវំ អវច មា ភវំ សោណទណ្ឌោ ឯវំ អវច អបវទតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ វណ្ណំ អបវទតិ មន្តេ អបវទតិ ជាតឹ ឯកំសេន ភវំ សោណទណ្ឌោ សមណស្សយេវ [ឱ. សមណស្សេវ។ ម​. សមណស្ស។] គោតមស្ស វាទំ អនុបក្ខន្ទតីតិ។ អថខោ ភគវា តេ ព្រាហ្មណេ ឯតទវោច សចេ ខោ តុម្ហាកំ ព្រាហ្មណានំ ឯវំ ហោតិ អប្បស្សុតោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ អកល្យាណវាក្ករណោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ទុប្បញ្ញោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ន ច បហោតិ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតុន្តិ តិដ្ឋតុ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ តុម្ហេ មយា សទ្ធឹ មន្តវ្ហោ សចេ បន តុម្ហាកំ ព្រាហ្មណានំ ឯវំ ហោតិ ពហុស្សុតោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ កល្យាណវាក្ករណោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ បណ្ឌិតោ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ បហោតិ ច សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ សមណេន គោតមេន សទ្ធឹ អស្មឹ វចនេ បតិមន្តេតុន្តិ តិដ្ឋថ តុម្ហេ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ មយា សទ្ធឹ បតិមន្តេតូតិ។

[១៩១] ឯវំ វុត្តេ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច តិដ្ឋតុ ភវំ គោតមោ តុណ្ហី ភវំ គោតមោ ហោតុ អហមេវ តេសំ សហធម្មេន បដិវចនំ ករិស្សាមីតិ។ អថខោ សោណទណ្ឌោ [ម. សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ។] តេ ព្រាហ្មណេ ឯតទវោច មា ភវន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ មា ភវន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ អបវទតិ ភវំ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ វណ្ណំ អបវទតិ មន្តេ អបវទតិ ជាតឹ ឯកំសេន ភវំ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ សមណស្សេវ គោតមស្ស វាទំ អនុបក្ខន្ទតីតិ នាហំ ភោ អបវទាមិ វណ្ណំ វា មន្តេ វា ជាតឹ វាតិ។

[១៩២] តេន ខោ បន សមយេន សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស ភាគិនេយ្យោ អង្គកោ នាម មាណវកោ តស្សំ បរិសាយំ និសិន្នោ ហោតិ។ អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ តេ ព្រាហ្មណេ ឯតទវោច បស្សន្តិ នោ ភោន្តោ ឥមំ អង្គកំ មាណវកំ អម្ហាកំ ភាគិនេយ្យន្តិ។ ឯវំ ភោ អង្គកោ ខោ ភោ មាណវកោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បរមាយ វណ្ណបោក្ខរតាយ សមន្នាគតោ ព្រហ្មវណ្ណិ ព្រហ្មវច្ឆសិ អក្ខុទ្ទាវកាសោ ទស្សនាយ នាស្ស ឥមិស្សំ បរិសាយំ [ឱ. ឥមិស្សា បរិសាយ។] សមសមោ អត្ថិ វណ្ណេន ឋបេត្វា សមណំ គោតមំ។ អង្គកោ ខោ ភោ មាណវកោ អជ្ឈាយកោ មន្តធរោ តិណ្ណំ វេទានំ បារគូ សនិឃណ្ឌុកេតុភានំ សាក្ខរប្បភេទានំ ឥតិហាសបញ្ចមានំ បទកោ វេយ្យាករណោ លោកាយតមហាបុរិសលក្ខណេសុ អនវយោ អហមស្ស មន្តេ វាចេតា អង្គកោ ខោ ភោ មាណវកោ ឧភតោ សុជាតោ មាតិតោ ច បិតិតោ ច សំសុទ្ធគ្គហណិកោ យាវ សត្តមា បិតាមហយុគា អក្ខិត្តោ អនុបក្កុដ្ឋោ ជាតិវាទេន អហមស្ស មាតាបិតរោ ជានាមិ អង្គកោ ខោ ភោ មាណវកោ បាណំបិ ហនេយ្យ អទិន្នំបិ អាទិយេយ្យ បរទារំបិ គច្ឆេយ្យ មុសាបិ ភាសេយ្យ មជ្ជំបិ បិវេយ្យ ឯត្ថទានិ [ឱ.ម. ឯត្ថទានិ ភោ។] កឹ វណ្ណោ ករិស្សតិ កឹ មន្តា [ឱ. មន្តំ។] កឹ ជាតិ យតោ ខោ ភោ ព្រាហ្មណោ សីលវា ច ហោតិ វុឌ្ឍសីលី វុឌ្ឍសីលេន សមន្នាគតោ បណ្ឌិតោ ច ហោតិ មេធាវី បឋមោ វា ទុតិយោ វា បូជំ បគ្គណ្ហន្តានំ ឥមេហិ ខោ ភោ ទ្វីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណោ ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេន្តិ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។

[១៩៣] ឥមេសំ បន ព្រាហ្មណ ទ្វិន្នំ អង្គានំ សក្កា ឯកំ អង្គំ ឋបយិត្វា ឯកេន អង្គេន សមន្នាគតំ ព្រាហ្មណំ បញ្ញបេតុំ ព្រាហ្មណោស្មីតិ ច វទមានោ សម្មា វទេយ្យ ន ច បន មុសាវាទំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ នោ ហិទំ ភោ គោតម សីលបរិធោតា ហិ ភោ គោតម បញ្ញា បញ្ញាបរិធោតំ [ឱ. បញ្ញបរិធោតំ។] សីលំ យត្ថ សីលំ តត្ថ បញ្ញា យត្ថ បញ្ញា តត្ថ សីលំ សីលវតោ បញ្ញា បញ្ញវតោ សីលំ សីលប្បញ្ញានញ្ច បន លោកស្មឹ អគ្គមក្ខាយតិ សេយ្យថាបិ ភោ គោតម ហត្ថេន វា ហត្ថំ ធោវេយ្យ បាទេន វា បាទំ ធោវេយ្យ ឯវមេវ ខោ ភោ គោតម សីលបរិធោតា បញ្ញា បញ្ញាបរិធោតំ សីលំ យត្ថ សីលំ តត្ថ បញ្ញា យត្ថ បញ្ញា តត្ថ សីលំ សីលវតោ បញ្ញា បញ្ញវតោ សីលំ សីលប្បញ្ញានញ្ច បន លោកស្មឹ អគ្គមក្ខាយតីតិ។

[១៩៤] ឯវមេតំ ព្រាហ្មណ ឯវមេតំ ព្រាហ្មណ សីលបរិធោតា ហិ ព្រាហ្មណ បញ្ញា បញ្ញាបរិធោតំ សីលំ យត្ថ សីលំ តត្ថ បញ្ញា យត្ថ បញ្ញា តត្ថ សីលំ សីលវតោ បញ្ញា បញ្ញវតោ សីលំ សីលប្បញ្ញានញ្ច បន លោកស្មឹ អគ្គមក្ខាយតិ សេយ្យថាបិ ព្រាហ្មណ ហត្ថេន វា ហត្ថំ ធោវេយ្យ បាទេន វា បាទំ ធោវេយ្យ ឯវមេវ ខោ ព្រាហ្មណ សីលបរិធោតា បញ្ញា បញ្ញាបរិធោតំ សីលំ យត្ថ សីលំ តត្ថ បញ្ញា យត្ថ បញ្ញា តត្ថ សីលំ សីលវតោ បញ្ញា បញ្ញវតោ សីលំ សីលប្បញ្ញានញ្ច បន លោកស្មឹ អគ្គមក្ខាយតីតិ កតមំ បន តំ ព្រាហ្មណ សីលំ កតមា បន សា បញ្ញាតិ។ ឯត្តកបរមា ច [ឱ.ម. វ។] មយំ ភោ គោតម កិស្មឹ [ឱ.ម. ឯតស្មឹ។] អត្ថេ សាធុ វត ភវន្តំយេវ [ឱ. ភវន្តំយេវ ភោ។] គោតមំ បដិភាតុ ឯតស្ស ភាសិតស្ស អត្ថោតិ។

[១៩៥] តេនហិ ព្រាហ្មណ សុណាហិ សាធុកំ មនសិករោហិ ភាសិស្សាមីតិ។ ឯវំ ភោតិ ខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ ភគវា ឯតទវោច ឥធ ព្រាហ្មណ តថាគតោ លោកេ ឧប្បជ្ជតិ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ។បេ។(យថា សាមញ្ញផលេ ឯវំ វិត្ថារេតព្វំ)។បេ។ ឯវំ ខោ បន ព្រាហ្មណ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ។ ឥទំបិ ខោ តំ ព្រាហ្មណ សីលំ។ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ ទុតិយំ ឈានំ។ តតិយំ ឈានំ។ ចតុត្ថំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។បេ។ ញាណទស្សនាយ ចិត្តំ អភិនីហរតិ អភិនិន្នាមេតិ។បេ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។បេ។ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតិ។ ឥទម្បិស្ស ហោតិ បញ្ញាយ។ អយំ ខោ សា ព្រាហ្មណ បញ្ញាតិ។

[១៩៦] ឯវំ វុត្តេ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភោ គោតម អភិក្កន្តំ ភោ គោតម សេយ្យថាបិ ភោ គោតម និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវ ភោតា គោតមេន អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភវន្តំ គោតមំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភវំ គោតមោ ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណង្គតំ អធិវាសេតុ ច មេ ភវំ គោតមោ ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[១៩៧] អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន សកេ និវេសនេ បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភោ គោតម និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន យេន សោណទណ្ឌស្ស ព្រាហ្មណស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេសិ សម្បវារេសិ។

[១៩៨] អថខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ អញ្ញតរំ នីចំ អាសនំ គហេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សោណទណ្ឌោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម បរិសគតោ សមានោ អាសនា វុដ្ឋហិត្វា ភវន្តំ គោតមំ អភិវាទេយ្យំ តេន មំ សា បរិសា បរិភវេយ្យ យំ ខោ បន សា បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម បរិសគតោ សមានោ អញ្ជលឹ បគ្គណ្ហេយ្យំ អាសនា មេ តំ ភវំ គោតមោ បច្ចុដ្ឋានំ ធារេតុ អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម បរិសគតោ សមានោ វេដ្ឋនំ ឱមុញ្ចេយ្យំ សិរសា មេ តំ ភវំ គោតមោ អភិវាទនំ ធារេតុ អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម យានគតោ សមានោ យានា បច្ចោរោហិត្វា ភវន្តំ គោតមំ អភិវាទេយ្យំ តេន មំ សា បរិសា បរិភវេយ្យ យំ ខោ បន សា បរិសា បរិភវេយ្យ យសោបិ តស្ស ហាយេថ យស្ស ខោ បន យសោ ហាយេថ ភោគាបិ តស្ស ហាយេយ្យុំ យសោលទ្ធា ខោ បនម្ហាកំ ភោគា អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម យានគតោ សមានោ បតោទលដ្ឋឹ អព្ភុន្នមេយ្យំ យានា មេ តំ ភវំ គោតមោ បច្ចោរោហនំ ធារេតុ អហញ្ចេវ ខោ បន ភោ គោតម យានគតោ សមានោ ឆត្តំ អបនាមេយ្យំ សិរសា មេ តំ ភវំ គោតមោ អភិវាទនំ ធារេតូតិ។ អថខោ ភគវា សោណទណ្ឌំ ព្រាហ្មណំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមីតិ។

សោណទណ្ឌសុត្តំ ចតុត្ថំ និដ្ឋិតំ។

ចប់ ភាគ១៤។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil