ធម្មសារ

ក | | | ឃ | ឈ | ឋ | | | | | | | | | |
កិលេស ១០ យ៉ាង

ពួកធម៌ជាកិលេល (គ្រឿងសៅហ្មង)​​។

កិលេសវត្ថុ ១០

 • លោភៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យជាប់ជំពាក់ នៅក្នុងអារម្មណ៍
 • ទោសៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យប្រទុស្ត ក្នុងអារម្មណ៍
 • មោហៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យវង្វេង ក្នុងអារម្មណ៍
 • មានះ សភាពលើកខ្លួន ឬដាក់ខ្លួន ហួសការពិត
 • ទិដ្ឋិ ធម្មជាតិធ្វើចិត្តឲ្យឃើញខុស ឬយល់ខុស
 • វិចិកិច្ឆា ធម្មជាតិឲ្យសង្ស័យ ឬស្ទាក់ស្ទើរ
 • ថីនៈ ធម្មជាតិឲ្យចិត្តឲ្យរួញរា ឬធុញទ្រាន់ក្នុងកុសលផ្សេងៗ
 • ឧទ្ធច្ចៈ ធម្មជាតិធ្វើចិត្តឲ្យញាប់ញ័រ ឬឲ្យរាយមាយ
 • អហិរិកៈ ធម្មជាតិមិនខ្ពើមអំពើទុច្ចរិត
 • អនោតប្បៈ ធម្មជាតិមិនខ្លាច ឬមិនតក់ស្លុតនូវអំពើទុច្ចរិត

(ពិស្តារ បិ.៧៩, ឃ.២៩១)

កិលេស ១០ យ៉ាងដទៃទៀត

 • សក្កាយទិដ្ឋិ ប្រកាន់មាំក្នុងកាយជារបស់ខ្លួន
 • វិចិកិច្ឆា សេចក្តីសង្ស័យ
 • សីលព្វតបរាមសៈ ការស្ទាបអង្អែលនូវសីល និងវត្ត
 • កាមរាគៈ តម្រេកក្នុងកាម
 • បដិឃៈ សេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់
 • រូបរាគៈ តម្រេកក្នុងរូប
 • អរូបរាគៈ តម្រេកក្នុងអរូប
 • មានះ សេចក្តីប្រកាន់
 • ឧទ្ធច្ចៈ សេចក្តីរសាប់រសល់
 • អវិជ្ជា សេចក្តីល្ងង់

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil