បដ្ឋាន-បណ្ណរសមភាគ

ភាគទី១០៨

បច្ចនីយប្បដ្ឋាន

សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះ។

បច្ចនីយត្តិកប្បដ្ឋាន

នកុសលត្តិកៈ

[១] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ជាអកុសល ជាអព្យាកតៈក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជាអកុសល ជាអព្យាតកៈ ខន្ធ២ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ២។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២] ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣] ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៥] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៦] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧] ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមែន​ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[១១] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ … សហជាតប្បច្ច័យ … អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … និស្សយប្បច្ច័យ … ឧបនិស្សយបច្ច័យ…។

[១២] … ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអកុសល ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអកុសលផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៦ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៨ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៨ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៤។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ដែលយើងរាប់ហើយ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះចុះ។

នវេទនាត្តិកៈ

[១៤] ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនាក្តី មិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនាក្តី មិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនាក្តី មិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនាក្តី មិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនាក្តី មិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ ធម៌ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

នវិបាកត្តិកៈ

[១៥] ធម៌មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាវិបាក ទាំងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាវិបាក ទាំងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកៈ

[១៦] ធម៌មិនមែន​ជាឧបាទិន្នុបាទានិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទិន្នុបាទានិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នុបាទានិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នុបាទានិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នអនុបាទានិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នអនុបាទានិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកៈ

[១៧] ធម៌ដែលមិនមែន​សៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្ដីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្ដីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នវិតក្កត្តិកៈ

[១៨] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នបីតិត្តិកៈ

[១៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។

នទស្សនត្តិកៈ

[២០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[២១] អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នអាចយគាមិត្តិកៈ

[២២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង…។

នសេក្ខត្តិកៈ

[២៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានេវសេក្ខានាសេក្ខៈ…។

នបរិត្តត្តិកៈ

[២៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានសភាពតូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានប្រមាណមិនបាន…។

នបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[២៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន…។

នហីនត្តិកៈ

[២៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ថោកទាប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកណ្តាល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ឧត្តម…។

នមច្ឆត្តត្តិកៈ

[២៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានសភាពខុស និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានសភាពត្រូវ និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទៀង…។

នមគ្គារម្មណត្តិកៈ

[២៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ…។

នឧប្បន្នត្តិកៈ

[២៩] ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​កើតឡើង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយក្តី មិនមែន​កើតឡើងក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ ទើបកើតឡើងព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​កើតឡើង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយក្តី មិនមែន​កើតឡើងក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយផង មិនមែន​កើតឡើងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​កើតឡើង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយផង មិនមែន​កើតឡើងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយក្តី មិនមែន​កើតឡើងក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយផង មិនមែន​កើតឡើងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នអតីតត្តិកៈ

[៣០] ធម៌មិនមែន​ជាអតីត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១] ធម៌មិនមែន​ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអនាគត ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាអតីតផង មិនមែន​ជាអនាគតផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

នអតីតារម្មណត្តិកៈ

[៣២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអនាគត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន…។

នអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[៣៣] ធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

[៣៤] ធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នសនិទស្សនត្តិកៈ

[៣៥] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៨] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ដែលយើងរាប់ហើយ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ បច្ចនីយត្តិកប្បដ្ឋាន។

បច្ចនីយទុកប្បដ្ឋាន

នហេតុទុកៈ

[៤១] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ … ដរាបដល់ពួកមហាភូត។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធមិនមែន​ជាហេតុ … ហេតុប្បដិសន្ធិ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះផងចុះ។

[៤៣] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្ដី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្ដី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្ដី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្ដី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្ដី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្ដី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

នសហេតុកទុកៈ

[៤៦] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ មហាភូត៣ អាស្រ័យនូវមហាភូត១ មហាភូត២ អាស្រ័យនូវមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ ពួកសហេតុកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៤៨] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៩] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

នហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៥១] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុក្តី មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុក្តី មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ចុះ។

នហេតុសហេតុកទុកៈ

[៥៣] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៥៥] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុក្តី មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុក្តី មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នហេតុនសហេតុកទុកៈ

[៥៧] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺមហាភូត៣ អាស្រ័យនូវមហាភូត១។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកខន្ធមិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៩] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៦០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

បញ្ហាវារៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះផងចុះ។

នសប្បច្ចយទុកៈ

[៦១] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

[៦៣] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នសង្ខតទុកៈ

[៦៦] ធម៌ដែលមិនមែន​បច្ច័យមិនប្រជុំតាក់តែង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​បច្ច័យមិនប្រជុំតាក់តែង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ដូចគ្នានឹងសប្បច្ចយទុកៈ។

នសនិទស្សនទុកៈ

[៦៨] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

នសប្បដិឃទុកៈ

[៦៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧១] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បណ្ឌិតគប្បីញ៉ាំងបញ្ហាវារៈ ឲ្យពិស្តារផងចុះ។

នរូបីទុកៈ

[៧៤] ធម៌មិនមែន​មានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានរូបក្តី មិនមែន​ជាមិនមានរូបក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានរូបក្តី មិនមែន​ជាមិនមានរូបក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​មានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូបផង មិនមែន​ជាមិនមានរូបផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូបផង មិនមែន​ជាមិនមានរូបផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានរូបក្តី មិនមែន​ជាមិនមានរូបក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូបផង មិនមែន​ជាមិនមានរូបផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នលោកិយទុកៈ

[៧៦] ធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាលោកិយក្តី មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយផង មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ

[៧៨] ធម៌ដែលមិនមែន​គប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណនីមួយ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​​គប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែល​មិនមែន​គប្បី​ដឹងដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​​គប្បីដឹងដោយ​វិញ្ញាណណានីមួយក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​គប្បីដឹងដោយ​វិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជា​មិនមែន​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជា​មិនមែន​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែល​មិនមែន​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​​គប្បីដឹង​ដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយផង មិនមែន​​ជាមិនមែន​គប្បី​ដឹងដោយវិញ្ញាណណា​នីមួយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យ​ទាំងអស់។

នោអាសវទុកៈ

[៨០] ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​​ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមានអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ធម៌មិនមែន​​ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិនមែន​​ជាអាសវៈ​ផង មិនមែន​ជាមិនមាន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាអាសវៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមានអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាអាសវៈ​ផង មិនមែន​ជា​មិនមានអាសវៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នសាសវទុកៈ

[៨២] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ប្រកប​ដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ប្រកប​ដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ប្រកបដោយ​​អាសវៈក្តី មិនមែន​ជាមិន​មានអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិនមែន​​ប្រកបដោយ​​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាមិនមាន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ប្រកបដោយ​​អាសវៈផង មិនមែន​ជាមិន​មានអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៨៤] ធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​​ជាអាសវសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជា​អាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​អាសវសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​អាសវសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជា​អាសវវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​អាសវសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជា​អាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​អាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាអាសវសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នអាសវសាសវទុកៈ

[៨៦] ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈផង មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈផង មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈផង មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៨៨] ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្តផង មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

អាសវវិប្បយុត្តនសាសវទុកៈ

[៩០] ធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈក្តី បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈផង ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នោសញ្ញោជនទុកៈ

[៩២] ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈក្ដី មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈក្ដី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនៈផង មិនមែន​ជា​មិនមែន​សញ្ញោជនៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមែន​​សញ្ញោជនៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសញ្ញោជនិយទុកៈ

[៩៤] ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនិយៈ​ក្តី មិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិន​មែនជាសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនិយៈផង មិនមែន​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៦] ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនសម្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនសម្បយុត្តផង មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

នសញ្ញោជនសញ្ញោជនិយទុកៈ

[៩៨] ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមែន​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមានសញ្ញោជនិយៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជា​មិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈផង មិនមែន​ជា​មិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកៈ

[១០០] ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមែន​សញ្ញោជនៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិន​មែនជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាសញ្ញោជនៈ ទាំងមិនមែន​​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្តក្តី មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមែន​​សញ្ញោជនៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

សញ្ញោជនវិប្បយុត្តនសញ្ញោជនិយទុកៈ

[១០២] ធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនិយៈក្ដី ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈក្ដី អាស្រ័យនូវធម៌ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​មិនមានសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមានសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជា​សញ្ញោជនិយៈផង ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​​ជាមិនមាន​សញ្ញោជនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច័្ចយ មានវារៈ៥ សេចកី្ដពិសា្ដរ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

បច្ចនីយទុកប្បដា្ឋន

នោគន្ថទុកៈ

[១០៤] ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ (គ្រឿងដោតក្រង) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាគន្ថៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាគន្ថៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាគន្ថៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈផង មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈក្តី មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈផង មិនមែន​ជា​មិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នគន្ថនិយទុកៈ

[១០៦] ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ (ធម៌ដែលគួរដល់គន្ថៈ) អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាអគន្ថនិយៈ (ដែលមិនគួរដល់គន្ថៈ) អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​​ជាគន្ថនិយៈកី្ត មិនមែន​​អគន្ថនិយៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើងព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថនិយៈផង មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៥។

នគន្ថសម្បយុត្តទុកៈ

[១០៨] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈក្តី មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈអាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈក្តី មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈផង មិនមែន​ប្រាសចាកគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈផង មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈក្តី មិនមែន​ប្រាសចាក​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​គន្ថៈផង មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នគន្ថគន្ថនិយទុកៈ

[១១០] ធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈក្តី មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈក្តី មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈផង មិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នគន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកៈ

[១១២] ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈក្តី មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈក្តី មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈផង មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈផង មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈក្តី មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈផង មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

គន្ថវិប្បយុត្តនគន្ថនិយទុកៈ

[១១៤] ធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌ប្រាសចាក​គន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌​បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈក្តី ប្រាសចាក​គន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាគន្ថនិយៈផង បា្រសចាកគន្ថៈ និងមិនមែន​ជាអគន្ថនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នោឱឃយោគនីវរណគោច្ឆកទុកៈ

[១១៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឱឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាយោគៈ … អាមសនៈ (ការពាល់ត្រូវ គឺសេចក្តីប្រកាន់) ក្នុងឱឃគោច្ឆកៈ និងយោគគោច្ឆកៈ ប្រហែលគ្នានឹងអាមសនៈ ក្នុងអាសវគោច្ឆកៈដែរ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានីវរណៈ … អាមសនៈ ក្នុងនីវរណគោច្ឆកៈ ប្រហែលគ្នានឹងអាមសនៈ ក្នុងសញ្ញោជនគោច្ឆកៈដែរ។

នោបរាមាសគោច្ឆកទុកៈ

[១១៧] ធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ (ការស្ទាបអង្អែល គឺសេចក្ដីប្រកាន់ខុស) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បរាមាសៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ (ដែលកិលេសមិនស្ទាបអង្អែលហើយ) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ … ធម៌មិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​បរាមាសៈ … ធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈក្តី មិនមែន​អបរាមដ្ឋៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​បរាមាសៈក្តី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​បរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ ទាំងមិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈផង មិនមែន​ជាអបរាមដ្ឋៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​បរាមាសៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នសារម្មណទុកៈ

[១១៨] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមាន​អារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផង មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផង មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្តី មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផង មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នចិត្តទុកៈ

[១២០] ធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាចិត្តក្តី មិនមែន​ជាមិនមានចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ

[១២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៥។

នចេតសិកទុកៈ

[១២២] ធម៌មិនមែនជាចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាចេតសិកក្តី មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាចេតសិកក្តី មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ មិនមែន​ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាចេតសិកផង មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិក អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាចេតសិកផង មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាចេតសិកក្តី មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចេតសិកផង មិនមែន​ជាមិនមានចេតសិកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នចិត្តសម្បយុត្តទុកៈ

[១២៤] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវធម៌ជាចិត្ត។ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកខន្ធ​ដែលប្រកបដោយ​ចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌ជាចិត្ត។ បណ្ឌិត ចូរធ្វើនូវបញ្ហា ៩ ៗ ដើម្បីបំពេញនូវធម៌ ដែលយើងមិនគប្បីពោល ត្រឹមតែបច្ចនីយទុកៈ។

នចិត្តសំសដ្ឋទុកៈ

[១២៥] ធម៌មិនមែនលាយឡំដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តសមុដ្ឋានទុកៈ

[១២៦] ធម៌មិនមែនជាចិត្តសមុដ្ឋាន (តាំងឡើងអំពីចិត្ត) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្តសមុដ្ឋាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តសហភុទុកៈ

[១២៧] ធម៌មិនមែនកើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តានុបរិវត្តិទុកៈ

[១២៨] ធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកៈ

[១២៩] ធម៌មិនមែនលាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកៈ

[១៣០] ធម៌មិនមែនលាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ

[១៣១] ធម៌មិនមែនលាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នអជ្ឈត្តិកទុកៈ

[១៣៣] ធម៌មិនមែនជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ កដត្តារូប ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវចិត្ត ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។

[១៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នឧបាទាទុកៈ

[១៣៥] ធម៌មិនមែនជាឧបាទា (សេចក្តីប្រកាន់) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ឧបាទា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាឧបាទាក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ឧបាទាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។បេ។

[១៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

នឧបាទិន្នទុកៈ

[១៣៧] ធម៌ដែលមិនមែនកម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសកាន់យក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសមិនកាន់យក អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសកាន់យក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែល​មិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស​កាន់យក អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសមិនកាន់យក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសកាន់​យកក្តី ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសមិនកាន់យកក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស​កាន់យក អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសកាន់យកផង ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេសមិនកាន់យកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នឧបាទានទុកៈ

[១៣៩] ធម៌មិនមែនជាឧបាទាន (សេចក្តីប្រកាន់មាំ) អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

នោកិលេសទុកៈ

[១៤០] ធម៌មិនមែនកិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​កិលេសក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេសក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេសផង មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នសងិ្កលេសិកទុកៈ

[១៤២] ធម៌មិនមែនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងក្តី មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសង្កិលិដ្ឋទុកៈ

[១៤៤] ធម៌ដែលមិនមែនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ដែលមិនមែន​សៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ ដែលមិនមែន​សៅហ្មងក្តី ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មងក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ ដែលមិនមែន​សៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​សៅហ្មងផង ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ

[១៤៦] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយកិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​កិលេសផង មិនមែន​បា្រសចាកកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នកិលេសសង្កិលេសិកទុកៈ

[១៤៨] ធម៌មិនមែនកិលេស ទាំងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ។

[១៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នកិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកៈ

[១៥០] ធម៌មិនមែនកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែនជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មងផង មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នកិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ

[១៥២] ធម៌មិនមែនកិលេស ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកកិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​កិលេស ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកកិលេស អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កិលេសទាំងមិនមែន​បា្រសចាកកិលេសផង មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

កិលេសវិប្បយុត្តនសង្កិលេសិកទុកៈ

[១៥៤] ធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែនជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកកិលេស និងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង ប្រាសចាកកិលេស និងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ

[១៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នទស្សេនេនបហាតព្វទុកៈ

[១៥៦] ធម៌ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

នភាវនាយបហាតព្វទុកៈ

[១៥៨] ធម៌ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនាផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ

[១៦០] ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈផង មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ

[១៦២] ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនាផង មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នសវិតក្កទុកៈ

[១៦៤] ធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈផង មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នសវិចារទុកៈ

[១៦៦] ធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈផង មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នសប្បីតិទុកៈ

[១៦៨] ធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិផង មិនមែន​ជាមិនមានបីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នបីតិសហគតទុកៈ

[១៧០] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នសុខសហគតទុកៈ

[១៧២] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នឧបេក្ខាសហគតទុកៈ

[១៧៤] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខាផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នកាមាវចរទុកៈ

[១៧៦] ធម៌មិនមែនជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកាមាវចរៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នរូបាវចរទុកៈ

[១៧៨] ធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជារូបាវចរៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នអរូបាវចរទុកៈ

[១៨០] ធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

នបរិយាបន្នទុកៈ

[១៨២] ធម៌មិនមែនជាបរិយាបន្នៈ (ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងតេភូមិកវដ្តៈ) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈផង មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ននិយ្យានិកទុកៈ

[១៨៤] ធម៌មិនមែនជានិយ្យានិកៈ (ធម៌ដែលកាត់នូវវដ្តមូល) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈផង មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ននិយតទុកៈ

[១៨៦] ធម៌មិនមែនជានិយតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមាននិយតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមាននិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមាននិយតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយតៈផង មិនមែន​ជាមិនមាននិយតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

នសឧត្តរទុកៈ

[១៨៨] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយ​ឧត្តរៈ (ការរើឡើងនូវខ្លួន) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧត្តរៈផង មិនមែន​ជាអនុត្តរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

នសរណទុកៈ

[១៩០] ធម៌មិនមែនប្រកបដោយរណៈ (លាមក) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​រណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​រណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​រណៈផង មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ចប់ បច្ចនីយទុកប្បដ្ឋាន។

បច្ចនីយទុកត្តិកប្បដ្ឋាន

នហេតុទុកនកុសលត្តិកៈ

[១៩២] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ ខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវខន្ធ១ មិនមែន​ជាហេតុ ជាអកុសល ជាអព្យាកតៈ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺហេតុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលមិនមែន​ជាហេតុ ជាអកុសល ជាអព្យាកតៈ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៣] ធម៌មិនមែនជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៤] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១៩៦] ធម៌មិនមែនជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៧] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បណ្ឌិតគប្បីញុំាងបញ្ហាវារៈឲ្យពិសា្ដរ យ៉ាងនេះចុះ។

[១៩៩] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលមិនមែន​ជាហេតុ ជាកុសល ជាអព្យាកតៈ។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺហេតុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលមិនមែន​ជាហេតុ ជាកុសល ជាអព្យាកតៈ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្ដី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្ដី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០០] ធម៌មិនមែនជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០១] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[២០៣] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលជាកុសលាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវខន្ធ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៤] ធម៌មិនមែនជាមិនមែនហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៥] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែនជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នហេតុទុកនវេទនាត្តិកៈ

[២០៧] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[២០៩] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[២១១] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នហេតុទុកនវិបាកត្តិកៈ

[២១៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែន​ជាហេតុ … នូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី … មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក ទាំងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាហេតុ…។

នហេតុទុកនឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកៈ

[២១៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទាំងមិនជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន…។

នហេតុទុកនសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកៈ

[២១៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​សៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង…។

នហេតុទុកនវិតក្កត្តិកៈ

[២១៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ…។

នហេតុទុកនបីតិត្តិកៈ

[២១៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។

នហេតុទុកនទស្សនត្តិកៈ

[២១៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នហេតុទុកនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[២១៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ដែលមានហេតុមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមានហេតុមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ដែលមានហេតុមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នហេតុទុកនអាចយគាមិត្តិកៈ

[២២០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង…។

នហេតុទុកនសេក្ខត្តិកៈ

[២២១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជានេវសេក្ខានាសេក្ខៈ…។

នហេតុទុកនបរិត្តត្តិកៈ

[២២២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាសភាពតូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានប្រមាណមិនបាន…។

នហេតុទុកនបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[២២៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍មានប្រមាណមិនបាន…។

នហេតុទុកនហីនត្តិកៈ

[២២៤]អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ថោកទាប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកណ្តាល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ឧត្តម…។

នហេតុទុកនមិច្ឆត្តត្តិកៈ

[២២៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានសភាពខុស និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានសភាពត្រូវ និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអនិយតៈ…។

នហេតុទុកនមគា្គរម្មណត្តិកៈ

[២២៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ…។

នហេតុទុកនឧប្បន្នត្តិកៈ

[២២៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រុងកើតឡើង…។

នហេតុទុកនអតីតត្តិកៈ

[២២៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអនាគត…។

នហេតុទុកនអតីតារម្មណត្តិកៈ

[២២៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអនាគត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន…។

នហេតុទុកនអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[២៣០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ជាខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាខាងក្រៅ…។

នហេតុទុកនអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

[២៣១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ…។

នហេតុទុកនសនិទស្សនត្តិកៈ

[២៣២] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៣] ធម៌មិនមែនជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៤] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[២៣៦] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៧] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៨] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់ៗបច្ច័យទាំងអស់។

[២៤០] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤១] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បណ្ឌិតគប្បីញុំាងបញ្ហាវារៈឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនេះចុះ។

[២៤៣] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសហេតុកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៤៥] ធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ (មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ) មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ មហាភូត៣ អាស្រ័យនូវមហាភូត១។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ (មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ) មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ ពួកសហេតុកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ ធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែនជាកុសលផង មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤៧] ធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសលផង មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤៩] ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង មិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[២៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

នហេតុសម្បយុត្តទុកៈ ប្រហែលគ្នានឹងនហេតុនសហេតុកទុកៈដែរ។

នហេតុសហេតុកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៥១] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ (មិនមានហេតុ) មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៣] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៥] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នហេតុចេវនហេតុវិប្បយុត្តទុកៈ ប្រហែលគ្នានឹងនហេតុចេវនហេតុសម្បយុត្តទុកៈដែរ។

នហេតុនសហេតុកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៥៧] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ មិនមែន​ជាអកុសល … មានវារៈ៩។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ដោយឧបាយនេះ កុសលាកុសលទុកៈ គឺជាកុសលត្តិកៈហ្នឹងឯង ទើបគួរ ក្នុងសេចក្ដីនេះ។

ចូឡន្ដរទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៥៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអប្បច្ចយៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូប មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែន​ជាកុសល…។

នោអាសវគោច្ឆកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៥៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ មិនមែន​ជាកុសល…។

ឆគោច្ឆកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៦០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​សញ្ញោជនៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ (ធម៌ដោតក្រងសត្វទុកក្នុងវដ្តៈ ដោយអំណាចចុតិ និងបដិសន្ធិ) មិនមែន​ជាកុសល … មិនមែន​ជាឱឃៈ … មិនមែន​ជាយោគៈ … មិនមែន​ជានីវរណៈ … មិនមែន​ជាបរាមាសៈ…។

មហន្តរទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៦១] មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ … មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចេតសិក មិនមែន​ជាកុសល…។ សេចកី្តបំប្រួញ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្តសមុដ្ឋាន មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទា មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក មិនមែន​ជាកុសល…។

នោឧបាទានគោច្ឆកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៦២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទាន មិនមែន​ជាកុសល…។

នោកិលេសគោច្ឆកទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៦៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកិលេស មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​កិលេស មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកិលេស ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកកិលេស មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកកិលេស និងមិនមែន​ជាមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល…។

បិដ្ឋិទុកនកុសលត្តិកៈ

[២៦៤] អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​វិតក្កៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអវិតក្កៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអវិចារៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជារូបាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ (ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងតេភូមិកវដ្តៈ) មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ទៀង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទៀង មិនមែន​ជាកុសល…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧត្តរៈ (ការរើឡើងនូវខ្លួន) មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ មិនមែន​ជាកុសល…។

[២៦៥] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ (ប្រកបដោយ​កិលេសជាសត្រូវ) មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ (មិនមានកិលេសជាសត្រូវ) មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៦៧] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[២៦៩] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់ៗបច្ច័យទាំងអស់។

នសរណទុកនវេទនាត្តិកៈ

[២៧១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា…។

នសរណទុកនវិបាកត្តិកៈ

[២៧២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែន​ជាសរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាសរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក និងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាសរណៈ…។

នសរណទុកនឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកៈ

[២៧៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន…។បេ។

នសរណទុកនសនិទស្សនត្តិកៈ

[២៧៤] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៧៦] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់ៗបច្ច័យផងចុះ។

[២៧៨] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់ៗបច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បច្ចនីយទុកត្តិកប្បដ្ឋាន។

បច្ចនីយត្តិកទុកប្បដ្ឋាន

នកុសលត្តិកនហេតុទុកៈ

[២៨០] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៨១] ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៨២] ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[២៨៣] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៨៤] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៨៥] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[២៨៧] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នកុសលត្តិកនសហេតុកទុកៈ

[២៨៩] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ (ប្រកបដោយ​ហេតុ) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[២៩១] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ (មិនមានហេតុ) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ សេចក្តីពិសា្តរ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នកុសលត្តិកនហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[២៩៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុសម្បយុត្ត (ប្រកបដោយ​ហេតុ) … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត (បា្រសចាកហេតុ)…។

នកុសលត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ

[២៩៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ…។

នកុសលត្តិកនហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[២៩៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ…។

នកុសលត្តិកនហេតុនសហេតុកទុកៈ

[២៩៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ…។

នកុសលត្តិកចូឡន្តរទុកៈ

[២៩៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអប្បច្ច័យ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសនិទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនិទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសប្បដិឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអប្បដិឃៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានរូប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានរូប…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាលោកិយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ…។

នកុសលត្តិកនោអាសវគោច្ឆកទុកៈ

[២៩៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវសម្បយុត្ត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ជាអាសវវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។

នកុសលត្តិកឆគោច្ឆកទុកៈ

[២៩៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាគន្ថៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាឱឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាយោគៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជានីវរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាបរាមាសៈ…។

នកុសលត្តិកមហន្តរទុកៈ

[៣០០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានអារម្មណ៍…។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ មិនសំដៅយកនូវបទ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ចិត្តទេ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាចេតសិក…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាចិត្តសម្បយុត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាចិត្តសមុដ្ឋាន…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាខាងក្រៅ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាឧបាទា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាឧបាទិន្ន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនុបាទិន្ន…។

នកុសលត្តិកទ្វិគោច្ឆកទុកៈ

[៣០១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ឧបាទាន…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាកិលេស … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​កិលេស…។

[៣០២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេកា្ខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេកា្ខ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជារូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជានិយតៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនិយតៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសឧត្តរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ…។

[៣០៣] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈផង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាសរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសរណៈផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាសរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ សេចក្ដីពិសា្ដរ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣០៥] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នវេទនាតិកនហេតុទុកៈ

[៣០៧] ធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាហេតុ…។

នវិបាកត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣០៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក ទាំងមិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាហេតុ…។

នឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣០៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទិន្នុបាទានិយៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នុបាទានិយៈមិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នអនុបាទានិយៈមិនមែន​ជាហេតុ…។

នសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នវិតក្កត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ និងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នបីតិតិ្តកនហេតុទុកៈ

[៣១២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេកា្ខ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នទស្សនត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៣] អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ…។

នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៤] អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ…។

នអាចយគាមិត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៥] អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទាំងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាហេតុ…។

នសេក្ខត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសេក្ខៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាសេកា្ខនាសេក្ខៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នបរិត្តត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសភាពតូចឆា្មរ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ដល់នូវសភាពធំ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាប្រមាណមិនបាន មិនមែន​ជាហេតុ…។

នបរិត្តារម្មណត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរិត្តារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមហគ្គតារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអប្បមាណារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នហីនត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣១៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ថោកទាប មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកណា្ដល មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧត្ដម មិនមែន​ជាហេតុ…។

នមិច្ឆត្តត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិយតៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នមគា្គរម្មណត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នឧប្បន្នត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុប្បន្នៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧប្បាទិមិនមែន​ជាហេតុ…។

នអតីតត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអតីត មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនាគតមិនមែន​ជាហេតុ…។

នអតីតារម្មណត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអនាគត មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែន​ជាហេតុ…។

នអជ្ឈត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានហេតុខាងក្នុងជាអារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានហេតុខាងក្រៅជាអារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នសនិទស្សនត្តិកនហេតុទុកៈ

[៣២៧] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្ដារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣២៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

នសនិទស្សនត្តិកនសហេតុកទុកៈ

[៣៣០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសហេតុកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈ…។

នសនិទស្សនត្តិកនហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៣៣១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុសម្បយុត្ត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត…។

នសនិទស្សនត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ

[៣៣២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអហេតុកៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ…។

នសនិទស្សនត្តិកនហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៣៣៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុវិប្បយុត្ត ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ…។

នសនិទស្សនត្តិកនហេតុនសហេតុកទុកៈ

[៣៣៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាសហេតុកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាអហេតុកៈ…។

នសនិទស្សនត្តិកចូឡន្តរទុកៈ

[៣៣៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអប្បច្ចយៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសនិទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអប្បដិឃៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​មានរូប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាមិនមានរូប…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាលោកិយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ…។

សនិទស្សនត្តិកសត្តគោច្ឆកទុកៈ

[៣៣៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាគន្ថៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាឱឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាយោគៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជានីវរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាបរាមាសៈ…។

សនិទស្សនត្តិកមហន្តរទុកៈ

[៣៣៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អារម្មណ៍…។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាចិត្ត…។ មិនសំដៅយកបទថា មិនមែន​ជាមិនមែន​ចិត្តទេ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាចេតសិក…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​លាយឡំនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​តាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាលាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាខាងក្នុង…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាខាងក្រៅ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាឧបាទា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាឧបាទិន្នៈ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអនុបាទិន្នៈ…។

នសនិទស្សនត្តិកទ្វិគោច្ឆកទុកៈ

[៣៣៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាកិលេស…។

នសនិទស្សនត្តិកបិដ្ឋិទុកៈ

[៣៣៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។

បិដ្ឋិទុកៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៣៤០] ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈផង មិនមែន​ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈផង មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាសរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣៤២] ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៣] ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៤] ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្ដី បច្ចយវារៈក្ដី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

ចប់ បច្ចនីយត្តិកទុកប្បដ្ឋាន។

បច្ចនីយត្តិកត្តិកប្បដ្ឋាន

នកុសលត្តិកនវេទនាតិកៈ

[៣៤៦] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៤៧] ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៤៨] ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៤៩] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៥០] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៥១] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៣៥៣] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ចុះ។

[៣៥៥] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នកុសលត្តិកនវិបាកត្តិកៈ

[៣៥៧] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាកកី្ត មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាកកី្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាកក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាកក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ។ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាកផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាកផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ជាវិបាកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាវិបាកផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ជាវិបាកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣៥៩] ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាអកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[៣៦១] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក និងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក និងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នកុសលត្តិកនឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកៈ

[៣៦២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន…។

នកុសលត្តិកនសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកៈ

[៣៦៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​សៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង…។

នកុសលត្តិកនវិតក្កត្តិកៈ

[៣៦៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ និងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ និងមិនមានវិចារៈ…។

នកុសលត្តិកនបីតិត្តិកៈ

[៣៦៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។

នកុសលត្តិកនទស្សនត្តិកៈ

[៣៦៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នកុសលត្តិកនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[៣៦៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នកុសលត្តិកនអាចយគាមិត្តិកៈ

[៣៦៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង (ដោយកម្មកិលេស) … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង…។

នកុសលត្តិកនសេក្ខត្តិកៈ

[៣៦៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជានេវសេក្ខានាសេក្ខៈ…។

នកុសលត្តិកនបរិត្តត្តិកៈ

[៣៧០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសភាពតូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមានប្រមាណមិនបាន…។

នកុសលត្តិកនបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[៣៧១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន…។

នកុសលត្តិកនហីនត្តិកៈ

[៣៧២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ថោកទាប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាកណ្តាល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ឧត្តម…។

នកុសលត្តិកនមិច្ឆត្តត្តិកៈ

[៣៧៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសភាពខុស និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសភាពត្រូវ និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាសភាពមិនទៀង…។

នកុសលត្តិកនមគ្គារម្មណត្តិកៈ

[៣៧៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ…។

នកុសលត្តិកនឧប្បន្នត្តិកៈ

[៣៧៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​កើតឡើង…។

នកុសលត្តិកនអតីតត្តិកៈ

[៣៧៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាអនាគត…។

នកុសលត្តិកនអតីតារម្មណត្តិកៈ

[៣៧៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអនាគត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន…។

នកុសលត្តិកនអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[៣៧៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាខាងក្រៅ…។

នកុសលត្តិកនអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

[៣៧៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ…។

នកុសលត្តិកនសនិទស្សនត្តិកៈ

[៣៨០] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៨១] ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៨២] ធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់កី្ត មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់កី្ត អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ មានវារៈ៦។

[៣៨៣] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ មានវារៈ៥។

[៣៨៤] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៨៥] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង មិនមែន​ជាអកុសល មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣៨៧] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៣៨៩] ធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកុសល មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នវេទនាតិកនកុសលត្តិកៈ

[៣៩១] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៣៩២] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៣៩៣] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៣៩៤] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៣៩៥] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩។

[៣៩៧] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩។

[៣៩៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៨ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច័្ចយទាំងអស់។

នវេទនាតិកនវិបាកត្តិកៈ

[៤០១] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាវិបាក អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា មិនមែន​ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤៩ សេចក្តីបំប្រួញ។

នវិបាកត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក និងមិនមែន​មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាកុសល…។

នឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៤] អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក និងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​កម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែន​ជាកុសល…។

នសងិ្កលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៥] អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​សៅហ្មង និងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាកុសល…។

នវិតក្កត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ និងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ និងមិនមានវិចារៈ មិនមែន​ជាកុសល…។

នបីតិត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា មិនមែន​ជាកុសល…។

នទស្សនត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល…។

នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤០៩] អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាកុសល…។

នអាចយគាមិត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង (ដោយកម្មកិលេស) មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទាំងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាកុសល…។

នសេក្ខត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសេក្ខៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានេវសេក្ខានាសេក្ខៈ មិនមែន​ជាកុសល…។

នបរិត្តត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសភាពតូចឆ្មារ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ដល់នូវសភាពធំ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានប្រមាណមិនបាន មិនមែន​ជាកុសល…។

នបរិត្តារម្មណត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែន​ជាកុសល…។

នហីនត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាថោកទាប មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជា​កណ្តាល មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ឧត្តម មិនមែន​ជាកុសល…។

នមិច្ឆត្តត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសភាពខុស និងទៀង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទៀង មិនមែន​ជាកុសល…។

នមគ្គារម្មណត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែន​ជាកុសល…។

នឧប្បន្នត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតឡើង មិនមែន​ជាកុសល…។

នអតីតត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអតីត មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនាគត មិនមែន​ជាកុសល…។

នអតីតារម្មណត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤១៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអនាគត មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែន​ជាកុសល…។

នអជ្ឈត្តត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤២០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្នុង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាខាងក្រៅ មិនមែន​ជាកុសល…។

នអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤២១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង មិនមែន​ជាកុសល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ មិនមែន​ជាកុសល…។

នសនិទស្សនត្តិកនកុសលត្តិកៈ

[៤២២] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសលផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកុសលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៤២៤] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៤២៦] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នសនិទស្សនត្តិកនវេទនាតិកៈ

[៤២៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខវេទនា … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា … មានវារៈ៣០។

នសនិទស្សនតិ្តកនវិបាកត្តិកៈ

[៤២៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​វិបាក និងមិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ … មានវារៈ៩។

នសនិទស្សនត្តិកនឧបាទិន្នុបាទានិយត្តិកៈ

[៤៣០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … មានវារៈ៣០។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន … មានវារៈ៣០។

នសនិទស្សនត្តិកនសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកត្តិកៈ

[៤៣១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​សៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង…។

នសនិទស្សនត្តិកនវិតក្កត្តិកៈ

[៤៣២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ…។

នសនិទស្សនត្តិកនបីតិត្តិកៈ

[៤៣៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។

នសនិទស្សនត្តិកនទស្សនត្តិកៈ

[៤៣៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែនជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នសនិទស្សនត្តិកនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[៤៣៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មានហេតុដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មានហេតុដែលមិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។

នសនិទស្សនត្តិកនអាចយគាមិត្តិកៈ

[៤៣៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង…។

នសនិទស្សនត្តិកនសេក្ខត្តិកៈ

[៤៣៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអសេក្ខៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាសេក្ខៈ ទាំងមិនមែន​ជាអសេក្ខៈ…។

នសនិទស្សនត្តិកនបរិត្តត្តិកៈ

[៤៣៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាសភាពតូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានប្រមាណមិនបាន…។

នសនិទស្សនត្តិកនបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[៤៣៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន…។

នសនិទស្សនត្តិកនហីនត្តិកៈ

[៤៤០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាថោកទាប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាកណា្តល … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាឧត្តម…។

នសនិទស្សនត្តិកនមិច្ឆត្តត្តិកៈ

[៤៤១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាសកាពខុស និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាសភាពត្រូវ និងទៀង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាសភាពមិនទៀង…។

នសនិទស្សនតិ្តកនមគ្គារម្មណត្តិកៈ

[៤៤២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានមគ្គជាអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានមគ្គជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានមគ្គជាអធិបតិ…។

នសនិទស្សនត្តិកនឧប្បន្នត្តិកៈ

[៤៤៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាមិនទាន់កើតឡើងហើយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​កើតឡើង…។

នសនិទស្សនត្តិកនអតីតត្តិកៈ

[៤៤៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ជាអនាគត…។

នសនិទស្សនត្តិកនអតីតារម្មណត្តិកៈ

[៤៤៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាអតីត … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន…។

នសនិទស្សនត្តិកនអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[៤៤៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅ…។

នសនិទស្សនត្តិកនអជ្ឈតា្តរម្មណត្តិកៈ

[៤៤៧] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៤៤៩] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥០] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥១] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥២] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥៣] ធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅផង មិនមែន​ជាមិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ មិនមែន​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្រៅផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០។

សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងសហជាតវារៈផង ក្នុងបច្ចយវារៈផង ក្នុងនិស្សយវារៈផង ក្នុងសំសដ្ឋវារៈផង ក្នុងសម្បយុត្តវារៈផង ក្នុងបញ្ហាវារៈផង។

ចប់ បច្ចនីយត្តិកត្តិកប្បដ្ឋាន។

បច្ចនីយទុកទុកប្បដ្ឋាន

នហេតុទុកនសហេតុកទុកៈ

[៤៥៥] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥៧] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៨] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៥៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦០] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦១] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៤៦៣] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៤] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៥] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នហេតុទុកនហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៤៦៧] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

នហេតុទុកនហេតុសហេតុកទុក

[៤៦៩] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈ មានវារៈតែ១ ជាកំណត់។ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នហេតុទុកនហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៤៧០] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នហេតុទុកនហេតុនសហេតុកទុកៈ

[៤៧១] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

នហេតុទុកចូឡន្តរទុកៈ

[៤៧២] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៣] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៤] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

[៤៧៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសនិទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសប្បដិឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអប្បដិឃៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានរូប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានរូប…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាលោកិយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ដែលត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ…។

នហេតុទុកនោអាសវគោច្ឆកទុកៈ

[៤៧៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ …។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ …។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។

នហេតុទុកឆគោច្ឆកទុកៈ

[៤៧៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាគន្ថៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាឱឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាយោគៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជានីវរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាបរាមាសៈ…។

នហេតុទុកមហន្តរទុកៈ

[៤៧៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាចេតសិក…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​តាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅ…។ នូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាឧបាទា…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាឧបាទិន្ន … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​អនុបាទិន្ន…។

នហេតុទុកទ្វិគោច្ឆកទុកៈ

[៤៨០] មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាឧបាទាន … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកិលេស…។

នហេតុទុកបិដិ្ឋទុកៈ

[៤៨១] មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា …។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​កាមាវចរៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជារូបាវចរៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​រូបាវចរៈ …។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​អរូបាវចរៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជានិយតៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអនិយតៈ…។ មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧត្តរៈ … មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានឧត្តរៈ…។

[៤៨២] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសរណៈ (មានកិលេស) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ (មិនមានកិលេស) អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមានកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៣] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៤] ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

នសហេតុកទុកនហេតុទុកៈ

[៤៨៦] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៧] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៨] ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៤៩០] ធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

នហេតុសម្បយុត្តទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នហេតុសហេតុកទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ…។

នហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ…។

នហេតុនសហេតុកទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ…។

ចូឡន្តរទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសនិទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានរូប មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានរូប មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកិយ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែន​ជាហេតុ…។

នោអាសវគោច្ឆកទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​បា្រសចាកអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌បា្រសចាកអាសវៈ និងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

ឆគោច្ឆកទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាគន្ថៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឱឃៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាយោគៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានីវរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរាមាសៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

មហន្តរទុកនហេតុទុកៈ

[៤៩៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាចេតសិក មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​តាំងឡើងអំពីចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទា មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទិន្ន មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុបាទិន្ន មិនមែន​ជាហេតុ…។

ទិ្វគោច្ឆកទុកនហេតុទុកៈ

[៥០០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាឧបាទាន មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកិលេស មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាកិលេស មិនមែន​ជាហេតុ…។

បិដ្ឋិទុកនហេតុទុកៈ

[៥០១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាកាមាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ …។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជារូបាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជារូបាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជានិយតៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនិយតៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសឧត្តរៈ មិនមែន​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ មិនមែន​ជាហេតុ…។

[៥០២] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ (មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងកិលេស) មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ (មិនមែន​ជាមិនមានកិលេស) មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុផង មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៥០៤] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

នសរណទុកនសហេតុកទុកៈ

[៥០៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ…។

នសរណទុកនហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៥០៧] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ…។

នសរណទុកនហេតុសហេតុកទុកៈ

[៥០៨] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ…។

នសរណទុកនហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៥០៩] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រាសចាក​ហេតុ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាហេតុ…។

នសរណទុកនហេតុនសហេតុកទុកៈ

[៥១០] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាហេតុ និងមិនមែន​ជាមិនមានហេតុ…។

សរណទុកចូឡន្តរទុកៈ

[៥១១] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានបច្ច័យ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអសង្ខតៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាសនិទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាសប្បដិឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអប្បដិឃៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​មានរូប … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានរូប…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាលោកិយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាលោកុត្តរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ…។

នសរណទុកនោអាសវគោច្ឆកទុកៈ

[៥១២] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​អាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ ប្រាសចាក​អាសវៈ និងមិនមែន​ជាមិនមានអាសវៈ…។

នសរណទុកឆគោច្ឆកទុកៈ

[៥១៣] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាសញ្ញោជនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាគន្ថៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាឱឃៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាយោគៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជានីវរណៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាបរាមាសៈ…។

នសរណទុកមហន្តរទុកៈ

[៥១៤] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាចេតសិក…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​លាយឡំដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​តាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​កើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​លាយឡំ និងតាំងឡើងអំពីចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​លាយឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាឧបាទា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាឧបាទិន្ន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុបាទិន្ន…។

នសរណទុកទ្វិគោច្ឆកទុកៈ

[៥១៥] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាឧបាទាន … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកិលេស…។

នសរណទុកបិដ្ឋិទុកៈ

[៥១៦] អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានវិតក្កៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានវិចារៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមានបីតិ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​បីតិ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​សុខ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាកាមាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាកាមាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជារូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជារូបាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាមិនមែន​ជាអរូបាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាបរិយាបន្នៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអបរិយាបន្នៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជានិយ្យានិកៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនិយ្យានិកៈ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជានិយតៈ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនិយតៈ…។

[៥១៧] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាសឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាសឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៥១៩] ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈក្តី មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាសរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈផង មិនមែន​ជាអរណៈ មិនមែន​ជាអនុត្តរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ បច្ចនីយទុកទុកប្បដ្ឋាន។

ចប់ ភាគ១០៨។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil