បរិវារ បឋមភាគ បាលី

ភាគទី១២

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស

មហាវិភង្គេ សោឡស មហាវារា

កត្ថបញ្ញត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[១] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បឋមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តិ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នំ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខំ កា វិបត្តិ កា សម្បត្តិ កា បដិបត្តិ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តំ។ កេ សិក្ខន្តិ។ កេ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនំ។ កេនាភដន្តិ។

[២] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បឋមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយំ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សុទិន្នំ កលន្ទបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុទិន្នោ កលន្ទបុត្តោ បុរាណទុតិយិកាយ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោបញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ទុតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណន្តិ។ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោតិ។ បញ្ញត្តិ វិនយោ វិភត្តិ អភិវិនយោ។ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខន្តិ។ បញ្ញត្តិ បាតិមោក្ខំ វិភត្តិ អធិប្បាតិមោក្ខំ។ កា វិបត្តីតិ។ អសំវរោ វិបត្តិ។ កា សម្បត្តីតិ។ សំវរោ សម្បត្តិ។ កា បដិបត្តីតិ។ ន ឯវរូបំ ករិស្សាមីតិ យាវជីវំ អាបាណកោដិកំ សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តន្តិ។ ទស អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តំ  សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ កេ សិក្ខុន្តីតិ។ សេក្ខា ច បុថុជ្ជនកល្យាណកា ច សិក្ខន្តិ។ កេ សិក្ខិតសិក្ខាតិ។ អរហន្តោ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតន្តិ។ សិក្ខាកាមេសុ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តីតិ។ យេសំ វត្តតិ តេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនន្តិ។ ភគវតោ វចនំ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ [ឱ.ម. បរំបរាភតំ។]

[៣] ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលីបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ [ជម្ពូសិរិវ្ហយេតិ កត្ថចិ ទិស្សតិ។]។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្ដិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ [ឱ. ខត្តិយោ សម្ពលោ តថា។ ម. ខដ្តិយោ សម្បលោ តថា។]

ភទ្ទនាមោ ច បណ្ឌិតោ

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា ជម្ពុទីបា ឥធាគតា

វិនយំ តេ វាចយឹសុ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយា

និកាយេ បញ្ច វាចេសុំ

សត្ត ចេវ បករណេ។

តតោ អរិដ្ឋោ មេធាវី

តិស្សទត្តោ ច បណ្ឌិតោ

វិសារទោ កាឡសុមនោ

ថេរោ ច ទីឃនាមកោ

ទីឃសុមនោ ច បណ្ឌិតោ

បុនរេវ កាឡសុមនោ

នាគត្ថេរោ ច ពុទ្ធរក្ខិតោ

តិស្សត្ថេរោ ច មេធាវី

ទេវត្ថេរោ [ម. រេវត្ថេរោ។] ច បណ្ឌិតោ

បុនរេវ សុមនោ មេធាវី

វិនយេ ច វិសារទោ

ពហុស្សុតោ ចូឡនាគោ

គជោវ ទុប្បធំសិយោ

ធម្មបាលិតនាមោ ច

រោហណេ សាធុបូជិតោ

តស្ស សិស្សោ មហាបញ្ញោ

ខេមនាមោ តិបេដកី

ទីបេ តារករាជាវ

បញ្ញាយ អតិរោចតិ [ឱ.ម. អតិរោចថ។]

ឧបតិស្សោ ច មេធាវី

បុស្សទេវោ មហាកថី

បុនរេវ សុមនោ មេធាវី

បុប្ផនាមោ ពហុស្សុតោ

មហាកថី មហាសីវោ

បិដកេ សព្វត្ថ កោវិទោ

បុនរេវ ឧបាលិ មេធាវី

វិនយេ ច វិសារទោ

មហានាគោ មហាបញ្ញោ

សទ្ធម្មវំសកោវិទោ

បុនរេវ អភយោ មេធាវី

បិដកេ សព្វត្ថ កោវិទោ

តិស្សត្ថេរោ ច មេធាវី

វិនយេ ច វិសារទោ

តស្ស សិស្សោ មហាបញ្ញោ

បុស្សនាមោ [ឱ.ម. បុប្ផនាមោ។] ពហុស្សុតោ

សាសនំ អនុរក្ខន្តោ

ជម្ពុទីបេ បតិដ្ឋិតោ

ចូឡាភយោ ច មេធាវី

វិនយេ ច វិសារទោ

តិស្សត្ថេរោ ច មេធាវី សទ្ធម្មវំសកោវិទោ

ចូឡាទេវោ ច មេធាវី

វិនយេ ច វិសារទោ

សីវត្ថេរោ ច មេធាវី

វិនយេ សព្វត្ថ កោវិទោ

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[៤] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ទុតិយំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ធនិយំ កុម្ភការបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ធនិយោ កុម្ភការបុត្តោ រញ្ញោ ទារូនិ អទិន្នានិ [ឱ.ម. អទិន្នំ។] អាទិយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ នត្ថិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ [សព្វត្ថ នត្ថិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ ន ទិស្សតិ។]។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥] តតិយំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អញ្ញមញ្ញំ ជីវិតា វោរោបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ នត្ថិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៦] ចតុត្ថំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ វគ្គុមុទាតីរិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ វគ្គុមុទាតីរិយា ភិក្ខូ គិហីនំ អញ្ញមញ្ញស្ស ឧត្តរិមនុស្សធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ នត្ថិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

ចត្តារោ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៧] មេថុនាទិន្នទានញ្ច

មនុស្សវិគ្គហុត្តរិ

បារាជិកានិ ចត្តារិ

ឆេជ្ជវត្ថូ អសំសយាតិ។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌំ

[៨] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ  អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តិ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នំ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខំ កា វិបត្តិ កា សម្បត្តិ កា បដិបត្តិ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ បញ្ញត្តោ។ កេ សិក្ខន្តិ កេ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនំ។ កេនាភដន្តិ។

[៩] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា សេយ្យសកោ ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ តតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណន្តិ។ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោតិ។ បញ្ញត្តិ វិនយោ វិភត្តិ អភិវិនយោ។ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខន្តិ។ បញ្ញត្តិ បាតិមោក្ខំ វិភត្តិ អធិប្បាតិមោក្ខំ។ កា វិបត្តីតិ។ អសំវរោ វិបត្តិ។ កា សម្បត្តីតិ។ សំវរោ សម្បត្តិ។ កា បដិបត្តីតិ។ ន ឯវរូបំ ករិស្សាមីតិ យាវជីវំ អាបាណកោដិកំ សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ បញ្ញត្តោតិ។ ទស អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ បញ្ញត្តោ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ កេ សិក្ខន្តីតិ។ សេក្ខា ច បុថុជ្ជនកល្យាណកា ច សិក្ខន្តិ។ កេ សិក្ខិតសិក្ខាតិ។ អរហន្តោ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតន្តិ។ សិក្ខាកាមេសុ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តីតិ។ យេសំ វត្តតិ  តេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនន្តិ។ ភគវតោ វចនំ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ

ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលីបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្ដិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ។បេ។

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[១០] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយី មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១១] មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយី មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២] មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយី មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ អភាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣] សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយី សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤] សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាឡវិកេ [ឱ.ម. អាឡវកេ។] ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាឡវិកា ភិក្ខូ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥] មហល្លកំ វិហារំ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ កោសម្ពិយំ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ វិហារវត្ថុំ សោធេន្តោ អញ្ញតរំ ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៦] ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៧] ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៨] សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ [សមនុភាសិយមានាយាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ទេវទត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ទេវទត្តោ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៩] ភេទានុវត្តកានំ ភិក្ខូនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តានំ សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ទេវទត្តស្ស សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា អហេសុំ [ឱ.ម. ឯត្ថន្តរេ វគ្គវាទកាតិ ទិស្សតិ។] តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[២០] ទុព្វចស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[២១] កុលទូសកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អស្សជិបុនព្វសុកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា បាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

តេរស សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[២២] វិសដ្ឋិ កាយសំសគ្គោ [ឱ.ម. កាយសំសគ្គំ។]

ទុដ្ឋុល្លំ អត្តកាមតំ [ឱ.ម. អត្តកាមញ្ច។]

សញ្ចរិត្តំ កុដី ចេវ

វិហារោ ច អមូលកំ

កញ្ចិ ទេសញ្ច ភេទោ ច

តថេវ អនុវត្តកា

ទុព្វចំ កុលទូសញ្ច [កុលទូសន្តិ បាឋោ បញ្ញាយតិ។]

សង្ឃាទិសេស [ឱ.ម. សង្ឃាទិសេសា។] តេរសាតិ។

អនិយតកណ្ឌំ

[២៣] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បឋមោ អនិយតោ កត្ថ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តិ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នំ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោ។ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខំ។ កា វិបត្តិ កា សម្បត្តិ កា បដិបត្តិ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមោ អនិយតោ បញ្ញត្តោ។ កេ សិក្ខន្តិ។ កេ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនំ។ កេនាភដន្តិ។

[២៤] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បឋមោ អនិយតោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលង្កម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ចតុត្ថេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សិយា សីលវិបត្តិ សិយា អាចារវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណន្តិ។ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោតិ។ បញ្ញត្តិ វិនយោ វិភត្តិ អភិវិនយោ។ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខន្តិ។ បញ្ញត្តិ បាតិមោក្ខំ វិភត្តិ អធិប្បាតិមោក្ខំ។ កា វិបត្តីតិ។ អសំវរោ វិបត្តិ។ កា សម្បត្តីតិ។ សំវរោ សម្បត្តិ។ កា បដិបត្តីតិ។ ន ឯវរូបំ ករិស្សាមីតិ យាវជីវំ អាបាណកោដិកំ សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមោ អនិយតោ បញ្ញត្តោតិ។ ទស អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា បឋមោ អនិយតោ បញ្ញត្តោ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ កេ សិក្ខន្តីតិ។ សេក្ខា ច បុថុជ្ជនកល្យាណកា ច សិក្ខន្តិ។ កេ សិក្ខិតសិក្ខាតិ។ អរហន្តោ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតន្តិ។ សិក្ខាកាមេសុ ឋិតំ។ កេ ធារេន្តីតិ។ យេសំ វត្តតិ តេ ធារេន្តិ។ កស្ស វចនន្តិ។ ភគវតោ វចនំ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។

ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលីបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្ដិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ។បេ។

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[២៥] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ទុតិយោ អនិយតោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ចតុត្ថេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សិយា សីលវិបត្តិ សិយា អាចារវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណន្តិ។ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

ទ្វេ អនិយតា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[២៦] អលង្កម្មនិយញ្ចេវ

តថេវ ច ន ហេវ ខោ

អនិយតា សុបញ្ញត្តា

ពុទ្ធសេដ្ឋេន តាទិនាតិ។

និស្សគ្គិយកណ្ឌំ

កថិនវគ្គោ

[២៧] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន អតិរេកចីវរំ ទសាហំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អតិរេកចីវរំ [ឯត្ថន្តរេ ទសាហាតិក្កន្តន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ បញ្ញាយតិ។] ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[២៨] ឯករត្តំ តិចីវរេន វិប្បវសន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ភិក្ខូនំ ហត្ថេ ចីវរំ និក្ខិបិត្វា សន្តរុត្តរេន ជនបទចារិកំ បក្កមឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[២៩] អកាលចីវរំ បដិគ្គហេត្វា មាសំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អកាលចីវរំ បដិគ្គហេត្វា មាសំ អតិក្កាមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣០] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា បុរាណចីវរំ ធោវាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា បុរាណចីវរំ ធោវាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣១] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ហត្ថតោ ចីវរំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ហត្ថតោ ចីវរំ បដិគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣២] អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា ចីវរំ វិញ្ញាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ អញ្ញាតកំ សេដ្ឋិបុត្តំ ចីវរំ វិញ្ញាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣៣] អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា តទុត្តរឹ ចីវរំ វិញ្ញាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ន មត្តំ ជានិត្វា ពហុំ ចីវរំ វិញ្ញាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣៤] បុព្វេ អប្បវារិតេន [ម. អប្បវារិតស្ស។] អញ្ញាតកំ គហបតិកំ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកំ គហបតិកំ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣៥] បុព្វេ អប្បវារិតេន [ម. អប្បវារិតស្ស] អញ្ញាតកេ គហបតិកេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកេ គហបតិកេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣៦] អតិរេកតិក្ខត្តុំ ចោទនាយ អតិរេកឆក្ខត្តុំ ឋានេន ចីវរំ អភិនិប្ផាទេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ឧបាសកេន  អជ្ជុណ្ហោ ភន្តេ អាគមេហីតិ វុច្ចមានោ នាគមេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

កថិនវគ្គោ បឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣៧] អតិរេកេករត្តញ្ច

អកាលបោរាណធោវនំ

បដិគ្គហណបញ្ចមញ្ចេវ

វិញ្ញត្តិ ច តទុត្តរិ

ទ្វេវ អប្បវារិតា ចេវ

តិក្ខត្តុំ ចោទនាយ ចាតិ [បដិគ្គហញ្ចបញ្ចេវ វិញ្ញត្តិ ច តទុត្តរិ ទ្វេ អប្បវារិតាចេវ តិក្ខត្តុំ ចោទនាយ វាតីតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។

កោសិយវគ្គោ

[៣៨] កោសិយមិស្សកំ សន្ថតំ ការាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កោសិយការកេ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមាហំសុ ពហូ អាវុសោ កោសការកេ [កោសិយការកេតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បចថ អម្ហាកំបិ ទស្សថ មយំបិ ឥច្ឆាម កោសិយមិស្សកំ សន្ថតំ ការាបេតុន្តិ [ឱ.ម. កាតុន្តិ។] តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៣៩] សុទ្ធកាឡកានំ ឯឡកលោមានំ សន្ថតំ ការាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សុទ្ធកាឡកានំ ឯឡកលោមានំ សន្ថតំ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤០] អនាទយិត្វា តុលំ ឱទាតានំ តុលំ គោចរិយានំ នវំ សន្ថតំ ការាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ថោកំយេវ ឱទាតានំ [ឱ.ម. ថោកញ្ញេវ ឱទាតំ។] អន្តេ អាទយិត្វា តថេវ សុទ្ធកាឡកានំ ឯឡកលោមានំ សន្ថតំ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤១] អនុវស្សំ សន្ថតំ ការាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អនុវស្សំ សន្ថតំ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤២] អនាទយិត្វា បុរាណសន្ថតស្ស សាមន្តា សុគតវិទត្ថឹ នវំ និសីទនសន្ថតំ ការាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ សន្ថតានិ ឧជ្ឈិត្វា អារញ្ញកង្គំ [អារញ្ញិកង្គន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បិណ្ឌបាតិកង្គំ បំសុកូលិកង្គំ សមាទិយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤៣] ឯឡកលោមានិ បដិគ្គហេត្វា តិយោជនំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឯឡកលោមានិ បដិគ្គហេត្វា តិយោជនំ អតិក្កាមេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[៤៤] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ឯឡកលោមានិ ធោវាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អញ្ញាតិកាហិ ភិក្ខុនីហិ ឯឡកលោមានិ ធោវាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤៥] រូបិយំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ រូបិយំ បដិគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤៦] នានប្បការកំ រូបិយសំវោហារំ សមាបជ្ជន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នានប្បការកំ រូបិយសំវោហារំ សមាបជ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤៧] នានប្បការកំ កយវិក្កយំ សមាបជ្ជន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បរិព្វាជកេន សទ្ធឹ កយវិក្កយំ សមាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

កោសិយវគ្គោ ទុតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៤៨] មិស្សកំ សុទ្ធកញ្ចេវ

តុលញ្ច អនុវស្សកំ

បុរាណសន្ថតញ្ចេវ

លោមានិ ហារណេន ច

ធោវនំ រូបិយញ្ចេវ

ទ្វេ ច នានប្បការកន្តិ។

បត្តវគ្គោ

[៤៩] អតិរេកបត្តំ ទសាហំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អតិរេកបត្តំ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥០] ឩនបញ្ចពន្ធនេន បត្តេន អញ្ញំ នវំ បត្តំ ចេតាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បមត្តកេនបិ ភិន្នេន អប្បមត្តកេនបិ ខណ្ឌេន វិលិខិតមត្តេនបិ ពហូ បត្តេ វិញ្ញាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥១] ភេសជ្ជានិ បដិគ្គហេត្វា សត្តាហំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ភេសជ្ជានិ បដិគ្គហេត្វា សត្តាហំ អតិក្កាមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៥២] អតិរេកមាសេ សេសេ គិម្ហានំ [ឱ.ម. គិម្ហានេ។] វស្សិកសាដិកចីវរំ បរិយេសន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អតិរេកមាសេ សេសេ គិម្ហានំ វស្សិកសាដិកចីវរំ បរិយេសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥៣] ភិក្ខុស្ស សាមំ ចីវរំ ទត្វា កុបិតេន អនត្តមនេន អច្ឆិន្ទន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ភិក្ខុស្ស សាមំ ចីវរំ ទត្វា កុបិតោ អនត្តមនោ អច្ឆិន្ទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥៤] សាមំ សុត្តំ វិញ្ញាបេត្វា តន្តវាយេហិ ចីវរំ វាយាបេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សាមំ សុត្តំ វិញ្ញាបេត្វា តន្តវាយេហិ ចីវរំ វាយាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥៥] បុព្វេ អប្បវារិតេន [អប្បវារិតស្សាតិ សព្វត្ថ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អញ្ញាតកស្ស គហបតិកស្ស តន្តវាយេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកស្ស គហបតិកស្ស តន្តវាយេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៥៦] អច្ចេកចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អច្ចេកចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៥៧] តិណ្ណំ ចីវរានំ អញ្ញតរំ ចីវរំ អន្តរឃរេ និក្ខិបិត្វា អតិរេកឆារត្តំ វិប្បវសន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ តិណ្ណំ ចីវរានំ អញ្ញតរំ ចីវរំ អន្តរឃរេ និក្ខិបិត្វា អតិរេកឆារត្តំ វិប្បវសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៥៨] ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ អត្តនោ បរិណាមេន្តស្ស និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ អត្តនោ បរិណាមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

បត្តវគ្គោ តតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៥៩] អតិរេកញ្ច បត្តញ្ច

ឩនេន ពន្ធនេន ច

ភេសជ្ជំ សាដកញ្ចេវ

កុបិតេន អច្ឆិន្ទនំ

ទុវេ តន្តវាយា ចេវ

អច្ចេកចីវរេន ច

ចារត្តំ វិប្បវាសេន

អត្តនោ បរិណាមនាតិ [តេសំ តេសំ វគ្គានំ អវសានេ ឧទ្ទានានិ ឱរោបិយបោត្ថកេ ន ទិស្សតិ។]។

តឹស និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា និដ្ឋិតា [ឥតោ បរំ តេសំ តេសំ វគ្គានំ ឧទ្ទានំ ទស្សតិ តំ បន វិសទិសំ ហោតិ។ ឥច្ឆន្តេន តត្ថ ឱលោកេតព្វំ។]។

បាចិត្តិយកណ្ឌំ

មុសាវាទវគ្គោ

[៦០] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន សម្បជានមុសាវាទេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ហត្ថកំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ហត្ថកោ សក្យបុត្តោ តិត្ថិយេហិ សទ្ធឹ សល្លបន្តោ អវជានិត្វា បដិជានិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៦១] ឱមសវាទេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បេសលេហិ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ ភណ្ឌន្តា បេសលេ ភិក្ខូ ឱមសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៦២] ភិក្ខុបេសុញ្ញេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ បេសុញ្ញំ ឧបសំហរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៦៣] អនុបសម្បន្នំ បទសោ ធម្មំ វាចេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧបាសកេ បទសោ ធម្មំ វាចេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។បេ។

[៦៤] អនុបសម្បន្នេន ឧត្តរិទិ្វរត្តតិរត្តំ [ឧត្តរិទិរត្តតិរត្តន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សន្តិ។] សហសេយ្យំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អនុបសម្បន្នេន សហសេយ្យំ កប្បេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ  ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[៦៥] មាតុគ្គាមេន សហ សេយ្យំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ អនុរុទ្ធំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា អនុរុទ្ធោ មាតុគ្គាមេន សហ សេយ្យំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[៦៦] មាតុគ្គាមស្ស ឧត្តរិឆប្បញ្ចវាចាហិ ធម្មំ ទេសេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមស្ស ធម្មំ ទេសេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (បទសោធម្មេ)។បេ។

[៦៧] អនុបសម្បន្នស្ស ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ភូតំ អារោចេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ វគ្គុមុទាតីរិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ វគ្គុមុទាតីរិយា ភិក្ខូ គិហីនំ អញ្ញមញ្ញស្ស ឧត្តរិមនុស្សធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ។បេ។

[៦៨] ភិក្ខុស្ស ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អនុបសម្បន្នស្ស អារោចេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុស្ស ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អនុបសម្បន្នស្ស អារោចេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (អទិន្នាទានសមុដ្ឋានេ)។បេ។

[៦៩] បថវឹ ខនន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាឡវិកេ [ឱ.ម. អាឡវកេ។] ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាឡវិកា ភិក្ខូ បថវឹ ខនឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិ សមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

មុសាវាទវគ្គោ បឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៧០] មុសាឱមសបេសុញ្ញំ

បទសោ ទ្វេ និបជ្ជានា

ទេសនារោចនា ចេវ

ទុដ្ឋល្លំ បឋវីខនេតិ។

ភូតគាមវគ្គោ

[៧១] ភូតគាមបាតព្យតា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាឡវិកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាឡវិកា ភិក្ខូ រុក្ខំ ឆិន្ទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៧២] អញ្ញវាទកេ វិហេសកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ សង្ឃមជ្ឈេ អាបត្តិយា អនុយុញ្ជិយមានោ អញ្ញេនញ្ញំ បដិចរិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៧៣] ឧជ្ឈាបនកេ ខីយនកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ភិក្ខូ ឧជ្ឈាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៧៤] សង្ឃិកំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា ភិសឹ វា កោច្ឆំ វា អជ្ឈោកាសេ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ សង្ឃិកំ សេនាសនំ អជ្ឈោកាសេ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៧៥] សង្ឃិកេ វិហារេ សេយ្យំ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមន្ដស្ស បាចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សត្ដរសវគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ដុស្មិន្ដិ។ សត្ដរសវគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃិកេ វិហារេ សេយ្យំ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៧៦] សង្ឃិកេ វិហារេ ជានំ បុព្វូបគតំ ភិក្ខុំ អនុប្បខជ្ជ សេយ្យំ កប្បេន្ដស្ស បចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្ដិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ថេរេ ភិក្ខូ អនុប្បខជ្ជ សេយ្យំ កប្បេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្ដតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[៧៧] ភិក្ខុំ កុបិតេន អនត្ដមនេន សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍន្ដស្ស បាចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្ដិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្ដមនា ភិក្ខូ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។      [៧៨] សង្ឃិកេ វិហារេ ឧបរិវេហាសកុដិយា អាហច្ចបទកំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា អភិនិសីទន្ដស្ស បាចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្ដិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សង្ឃិកេ វិហារេ ឧបរិវេហាសកុដិយា អាហច្ចបទកំ មញ្ចំ [មញ្ចំ វា បីឋំ វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] សហសា អភិនិសីទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្ដតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្ដតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[៧៩] ទ្វិត្ដិបរិយាយេ អធិដ្ឋហិត្វា តទុត្ដរឹ អធិដ្ឋហន្ដស្ស បាចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្ដំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្ដិ។ អាយស្មា ឆន្នោ កតបរិយោសិតំ វិហារំ បុនប្បុនំ ឆាទាបេសិ បុនប្បុនំ លិម្បាបេសិ អតិភារិកោ វិហារោ បរិបតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៨០] ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ តិណំ វា មត្ដិកំ វា សិញ្ចន្ដស្ស បចិត្ដិយំ កត្ថ បញ្ញត្ដន្ដិ។ អាឡវិយា បញ្ញត្ដំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាឡវិកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្ដិ។ អាឡវិកា ភិក្ខូ ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ តិណម្បិ មត្ដិកម្បិ [តិណំ វា មត្តិកំ វាតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] សិញ្ចឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្ដិ។ ឆន្នំ អាបត្ដិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

ភូតគាមវគ្គោ ទុតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨១] រុក្ខុបច្ឆេទនញ្ចេវ

បេសុញ្ញុជ្ឈាបនេន ច

អជ្ឈោកាសោ វិហារោ ច

អនុបខជ្ជនិកឌ្ឍិនា

វេហាសកុដិលេបនា

សប្បាណកវិសិញ្ចនន្ដិ។

ឱវាទវគ្គោ

[៨២] អសម្មតេន ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អសម្មតា ភិក្ខុនិយោ ឱវទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នបញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នបញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។បេ។

[៨៣] អត្ថង្គតេ សុរិយេ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ចូឡបន្ថកំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ចូឡបន្ថកោ អត្ថង្គតេ សុរិយេ ភិក្ខុនិយោ ឱវទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (បទសោធម្មេ)។បេ។

[៨៤] ភិក្ខុនូបស្សយំ ឧបសង្កមិត្វា ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុនូបស្សយំ ឧបសង្កមិត្វា ភិក្ខុនិយោ ឱវទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៨៥] អាមិសហេតុ ភិក្ខូ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តីតិ ភណន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អាមិសហេតុ ភិក្ខូ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តីតិ ភណឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៨៦] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ ទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ អទាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៨៧] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ សិព្វេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ សិព្វេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ ។បេ។

[៨៨] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុនីហិ សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៨៩] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកំ នាវំ អភិរូហន្តស្ស [អភិរុយ្ហន្តស្សាតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុនីហិ សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកំ នាវំ អភិរូហឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៩០] ជានំ ភិក្ខុនិបរិបាចិតំ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ទេវទត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ទេវទត្តោ ជានំ ភិក្ខុនីបរិបាចិតំ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[៩១] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

ឱវាទវគ្គោ តតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៩២] អសម្មតោ វ ឱវាទោ

អត្ថង្គតំ ឧបស្សយំ

អាមិសហេតុ ទេន្តស្ស

ចីវរំ សិព្វនេន ច

សំវិធាយ គមនេន

នាវាយ អភិរូហនេ

បរិចាចិតំ ភត្តញ្ច

រហោ វាបិ និសីទនន្តិ។

ភោជនវគ្គោ

[៩៣] តទុត្តរឹ អាវសថបិណ្ឌំ ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អនុវសិត្វា អនុវសិត្វា អាវសថបិណ្ឌំ ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[៩៤] គណភោជនេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ទេវទត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ទេវទត្តោ សបរិសោ កុលេសុ វិញ្ញាបេត្វា វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ សត្ត អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[៩៥] បរម្បរភោជនេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អញ្ញត្រ និមន្តិតា អញ្ញត្រ ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ តិស្សោ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៩៦] ទ្វិត្តិបត្តបូរេ បូវេ បដិគ្គហេត្វា តទុត្តរឹ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ន មត្តំ ជានិត្វា បដិគ្គហេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៩៧] ភុត្តាវិនា បវារិតេន អនតិរិត្តំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ភុត្តាវី បវារិតា អញ្ញត្រ [ឯត្ថន្តរេ អនតិរិត្តំ ភោជនន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[៩៨] ភិក្ខុំ ភុត្តាវឹ បវារិតំ អនតិរិត្តេន ខាទនីយេន វា ភោជនីយេន វា អភិហដ្ឋុំ បវារេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ភិក្ខុំ ភុត្តាវឹ បវារិតំ អនតិរិត្តេន ភោជនីយេន [ខាទនីយេន វា ភោជនីយេន វា។] អភិហដ្ឋុំ បវារេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៩៩] វិកាលេ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សត្តរសវគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សត្តរសវគ្គិយា ភិក្ខូ វិកាលេ ភោជនំ [ភោជនីយំ។] ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១០០] សន្និធិការកំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ វេលដ្ឋសីសំ [ឱ.ម. ពេលដ្ឋសីសំ។] អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា វេលដ្ឋសីសោ សន្និធិការកំ ភោជនំ ភុញ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១០១] បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ [ឯកា អនុប្បញ្ញត្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ នត្ថិ។]។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១០២] អទិន្នំ មុខទ្វារំ អាហារំ អាហរន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អទិន្នំ មុខទ្វារំ អាហារំ អាហរេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

ភោជនវគ្គោ ចតុត្ថោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១០៣] អាវសថគណញ្ចេវ

បរម្បរញ្ច ច ភោជនំ

ទ្វេបត្តបវារិតា ចេវ

វិកាលេ ខាទនេន ច

សន្និធិបណីតញ្ចេវ

អទិន្នំ ទ្វារកេន ចាតិ។

អចេលកវគ្គោ

[១០៤] អចេលកស្ស វា បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សហត្ថា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា អានន្ទោ អញ្ញតរិស្សា បរិព្វាជិកាយ ឯកំ មញ្ញមានោ ទ្វេ បូវេ អទាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១០៥] ភិក្ខុំ ឯហាវុសោ គាមំ វា និគមំ វា បិណ្ឌាយ បវិសិស្សាមាតិ តស្ស ទាបេត្វា វា អទាបេត្វា វា ឧយ្យោជេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ភិក្ខុំ ឯហាវុសោ គាមំ [ឯត្តន្តរេ គាមំ វា និគមំ វា បិណ្ឌាយ បវិសិស្សាមាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បិណ្ឌាយ បវិសិស្សាមាតិ តស្ស អទាបេត្វា ឧយ្យោជេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១០៦] សភោជនេ កុលេ អនុប្បខជ្ជ និសជ្ជំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ សភោជនេ កុលេ អនុប្បខជ្ជ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១០៧] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ និសជ្ជំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១០៨] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១០៩] និមន្តិតេន សភត្តេន សន្តំ ភិក្ខុំ អនាបុច្ឆា បុរេភត្តំ វា បច្ឆាភត្តំ វា កុលេសុ ចារិត្តំ អាបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ និមន្តិតោ សភត្តោ សមានោ បុរេភត្តំ បច្ឆាភត្តំ កុលេសុ ចារិត្តំ អាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ចតស្សោ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[១១០] តទុត្តរឹ ភេសជ្ជំ វិញ្ញាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មហានាមេន សក្កេន អជ្ជុណ្ហោ ភន្តេ អាគមេថាតិ វុច្ចមានា នាគមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១១១] ឧយ្យុត្តំ សេនំ ទស្សនាយ គច្ឆន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧយ្យុត្តំ សេនំ ទស្សនាយ អគមំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១១២] អតិរេកតិរត្តំ សេនាយ វសន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អតិរេកតិរត្តំ សេនាយ វសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១១៣] ឧយ្យោធិកំ គច្ឆន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧយ្យោធិកំ អគមំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

អចេលកវគ្គោ បញ្ចមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១១៤] អចេលកស្ស ទានេន

ភិក្ខុ ឧយ្យោជនេន ច

សភោជនំ កុលញ្ចេវ

ទ្វេ ច រហោ និសីទនំ

សន្តំ ភិក្ខុញ្ច ភេសជ្ជំ

ឧយ្យុត្តំ ទស្សនេន ច

អតិរេកតិរត្តញ្ចេវ

ឧយ្យោធិកគមនេន ចាតិ។

សុរាបានវគ្គោ

[១១៥] សុរាមេរយបានេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ សាគតំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា សាគតោ មជ្ជំ បិវិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១១៦] អង្គុលិបតោទកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អង្គុលិបតោទកេន ហាសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១១៧] ឧទកេ ហស្សធម្មេ [ឱ.ហាសធម្មេ។] បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សត្តរសវគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សត្តរសវគ្គិយា ភិក្ខូ អចិរវតិយា នទិយា ឧទកេ កីឡឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១១៨] អនាទរិយេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ អនាទរិយំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១១៩] ភិក្ខុំ ភឹសាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុំ ភឹសាបេសុំ  តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២០] ជោតឹ សមាទហិត្វា វិសិព្វេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ជោតឹ សមាទហិត្វា វិសិព្វេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២១] ឱរេនឌ្ឍមាសំ ន្ហាយន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ រាជានំបិ បស្សិត្វា ន មត្តំ ជានិត្វា ន្ហាយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ បទេសប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១២២] អនាទិយិត្វា តិណ្ណំ ទុព្វណ្ណករណានំ អញ្ញតរំ ទុព្វណ្ណករណំ នវំ ចីវរំ បរិភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អត្តនោ ចីវរំ ន សញ្ជានឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។បេ។

[១២៣] ភិក្ខុស្ស វា ភិក្ខុនិយា វា សិក្ខមានាយ វា សាមណេរស្ស វា សាមណេរិយា វា សាមំ ចីវរំ វិកប្បេត្វា អប្បច្ចុទ្ធារណំ បរិភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ភិក្ខុស្ស សាមំ ចីវរំ វិកប្បេត្វា អប្បច្ចុទ្ធារណំ បរិភុញ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[១២៤] ភិក្ខុស្ស បត្តំ វា ចីវរំ វា និសីទនំ វា សូចិឃរំ វា កាយពន្ធនំ វា អបនិធេន្តស្ស បាចិត្តិយំ។ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខូនំ បត្តំបិ ចីវរំបិ និសីទនំបិ សូចិឃរំបិ កាយពន្ធនំបិ អបនិធេសុំ  តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

សុរាមេរយវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១២៥] សុរំ អង្គុលិបតោទេ

ឧទកេ ច អនាទរេ

ភិក្ខុំ វា ភឹសាបនញ្ច

ជោតិញ្ច ន្ហានទុព្វណ្ណ

ករណំ វិកប្បញ្ចេវ

ចីវរំ អបនិធេន ចាតិ។

សប្បាណកវគ្គោ

[១២៦] សញ្ចិច្ច បាណំ ជីវិតា វោរោបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ សញ្ចិច្ច បាណំ ជីវិតា វោរោបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២៧] ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ បរិភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ បរិភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២៨] ជានំ យថាធម្មំ នីហតាធិករណំ បុនក្កម្មាយ ឧក្កោដេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ យថាធម្មំ នីហតាធិករណំ បុនក្កម្មាយ ឧក្កោដេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១២៩] ភិក្ខុស្ស ជានំ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ បដិច្ឆាទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ភិក្ខុស្ស ជានំ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ បដិច្ឆាទេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣០] ជានំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ជានំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣១] ជានំ ថេយ្យសត្ថេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ជានំ ថេយ្យសត្ថេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣២] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣៣] បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អរិដ្ឋំ ភិក្ខុំ គន្ធពាធិបុព្វំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អរិដ្ឋោ ភិក្ខុ គន្ធពាធិបុព្វោ បាបិកំ ទិដ្ឋឹ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣៤] ជានំ តថាវាទិនា ភិក្ខុនា អកដានុធម្មេន តំ ទិដ្ឋឹ អប្បដិនិស្សដ្ឋេន សទ្ធឹ សម្ភុញ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ តថាវាទិនា អរិដ្ឋេន ភិក្ខុនា អកដានុធម្មេន តំ ទិដ្ឋឹ អប្បដិនិស្សដ្ឋេន សទ្ធឹ សម្ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣៥] ជានំ តថានាសិតំ សមណុទ្ទេសំ ឧបលាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ តថានាសិតំ កណ្ឌកំ សមណុទ្ទេសំ ឧបលាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

សប្បាណកវគ្គោ សត្តមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៣៦] សញ្ចិច្ច បាណំ ចីវិតា

បរិភោគញ្ច សប្បាណកំ

យថាធម្មញ្ច នីហតំ

ជានំ ទុដ្ឋល្លច្ឆាទកំ

ឩនវីសតិថេយ្យញ្ច

មាតុគ្គាមេន សំវិធា

សទ្ធឹ សម្ភុញ្ចនា ចេវ

នាសិតំ ឧបលាបនន្តិ។

សហធម្មិកវគ្គោ

[១៣៧] ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានេន [វុច្ចមានស្សាតិ បាឋោ យុត្តតរោយេវ។] ន តាវាហំ អាវុសោ ឯតស្មឹ សិក្ខាបទេ សិក្ខិស្សាមិ យាវនញ្ញំ ភិក្ខុំ ព្យត្តំ វិនយធរំ បរិបុច្ឆាមីតិ ភណន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ ន តាវាហំ អាវុសោ ឯតស្មឹ សិក្ខាបទេ សិក្ខិស្សាមិ [សិក្ខេយ្យន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] យាវនញ្ញំ ភិក្ខុំ ព្យត្តំ វិនយធរំ បរិបុច្ឆាមីតិ ភណិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣៨] វិនយំ វិវណ្ណេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ វិនយំ វិវណ្ណេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៣៩] មោហណកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មោហេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤០] ភិក្ខុស្ស កុបិតេន អនត្តមនេន បហារំ ទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្តមនា ភិក្ខូនំ បហារំ អទំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៤១] ភិក្ខុស្ស កុបិតេន អនត្តមនេន តលសត្តិកំ ឧគ្គិរន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កុបិតា អនត្តមនា ភិក្ខូនំ តលសត្តិកំ ឧគ្គិរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៤២] ភិក្ខុំ អមូលកេន សង្ឃាទិសេសេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អមូលកេន សង្ឃាទិសេសេន អនុទ្ធំសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៣] ភិក្ខុស្ស សញ្ចិច្ច កុក្កុច្ចំ ឧប្បាទេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខូនំ សញ្ចិច្ច កុក្កុច្ចំ ឧបទហឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៤] ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ ឧបស្សុតឹ តិដ្ឋន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ ឧបស្សុតឹ តិដ្ឋំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៥] ធម្មិកានំ កម្មានំ ឆន្ទំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ធម្មិកានំ កម្មានំ ឆន្ទំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៦] សង្ឃេ វិនិច្ឆយកថាយ វត្តមានាយ ឆន្ទំ អទត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កមន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វិនិច្ឆយកថាយ វត្តមានាយ ឆន្ទំ អទត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៧] សមគ្គេន សង្ឃេន ចីវរំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សមគ្គេន សង្ឃេន ចីវរំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៤៨] ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ បុគ្គលស្ស បរិណាមេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ បុគ្គលស្ស បរិណាមេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

សហធម្មិកវគ្គោ អដ្ឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៤៩] វុច្ចមានោ សហធម្មេន

វិនយញ្ច វិវណ្ណយិ

មោហេន្តោ បហារំ ទេន្តោ

តលសត្តិកំ អមូលកំ

កុក្កុច្ចានុបស្សុតិញ្ច

ធម្មិកានំ វិនិច្ឆយំ

សមគ្គសង្ឃទានេន

បុគ្គលបរិណាមនាតិ។

រាជវគ្គោ

[១៥០] បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតេន រញ្ញោ អន្តេបុរំ បវិសន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា អានន្ទោ បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតោ រញ្ញោ អន្តេបុរំ បាវិសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[១៥១] រតនំ ឧគ្គណ្ហន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ រតនំ ឧគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥២] សន្តំ ភិក្ខុំ អនាបុច្ឆា វិកាលេ គាមំ បវិសន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សន្តំ ភិក្ខុំ អនាបុច្ឆា វិកាលេ គាមំ បវិសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ តិស្សោ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។បេ។

[១៥៣] អដ្ឋិមយំ វា ទន្តមយំ វា វិសាណមយំ វា សូចិឃរំ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ន មត្តំ ជានិត្វា ពហូ សូចិឃរេ វិញ្ញាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៤] បមាណាតិក្កន្តំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧបនន្ទំ សក្យបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧបនន្ទោ សក្យបុត្តោ ឧច្ចំ មញ្ចំ ការាបេសិ [ឱ.ម. ឧច្ចេ មញ្ចេ សយិ។] តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៥] មញ្ចំ វា បីឋំ វា តូលោនទ្ធំ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មញ្ចំបិ បីឋំបិ តូលោនទ្ធំ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៦] បមាណាតិក្កន្តំ និសីទនំ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បមាណិកានិ និសីទនានិ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៧] បមាណាតិក្កន្តំ កណ្ឌុប្បដិច្ឆាទឹ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បមាណិកាយោ កណ្ឌុប្បដិច្ឆាទិយោ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៨] បមាណាតិក្កន្តំ វស្សិកសាដិកំ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អប្បមាណិកាយោ វស្សិកសាដិកាយោ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៥៩] សុគតចីវរប្បមាណំ ចីវរំ ការាបេន្តស្ស បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ នន្ទំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា នន្ទោ សុគតចីវរប្បមាណំ ចីវរំ ធារេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។

រាជវគ្គោ នវមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៦០] អន្តេបុរញ្ច ឧគ្គណ្ហេ

អនាបុច្ឆា បវេសនេ

សូចិឃរញ្ច មញ្ចញ្ច

តូលោនទ្ធំ និសីទនំ

កណ្ឌុវស្សិកសាដិកំ

បមាណំ ចីវរំ ធារយីតិ [តេសំ តេសំ វគ្គានំ អវសានេ ឧទ្ទានានិ ឱតាបិយបោត្ថកេ ន ទិស្សន្តិ ឥធេវ ទស្សិយន្តិ តានិ បន វិសទិសានិ ហោន្តិ។ ឥច្ឆេន្តេន តត្ថ ឱលោកេតព្វំ។]។

ទ្វេនវុតិ បាចិត្តិយា និដ្ឋិតា។

តេសំ វគ្គានំ ឧទ្ទានំ

[១៦១] មុសា ភូតញ្ច [ឱ. ភូតា ច។] ឱវាទោ

ភោជនាចេលកេន ច

សុរា សប្បាណកា ធម្មោ

រាជវគ្គេន តេ នវាតិ។

បាដិទេសនីយកណ្ឌំ

[១៦២] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ អាមិសំ បដិគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៦៣] ភិក្ខុនិយា វោសាសន្តិយា ន និវារេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភិក្ខុនិយោ វោសាសន្តិយា ន និវារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៦៤] សេក្ខសម្មតេសុ កុលេសុ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ន មត្តំ ជានិត្វា បដិគ្គហេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៦៥] អារញ្ញកេសុ សេនាសនេសុ បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា អជ្ឈារាមេ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ អារាមេ ចោរេ បដិវសន្តេ នារោចេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

ចត្តារោ បាដិទេសនីយា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[១៦៦] អញ្ញាតិកាយ វោសាសំ

សេក្ខអារញ្ញកេន ច

បាដិទេសនីយា ចត្តារោ

សម្ពុទ្ធេន បកាសិតាតិ [អញ្ញាតិកាយ បវិដ្ឋាយ វោសាសន្តិ ន និវារយ សេក្ខសម្មតជានេន អារញ្ញភោជនេន ចាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។

សេខិយកណ្ឌំ

បរិមណ្ឌលវគ្គោ

[១៦៧] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តេន និវាសេន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បុរតោបិ បច្ឆតោបិ ឱលម្ពេន្តា និវាសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៦៨] អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តេន បារុបន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បុរតោបិ បច្ឆតោបិ ឱលម្ពេន្តា បារុបឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។

[១៦៩] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧០] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ និសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧១] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថំ វា បាទំ វា កីឡាបេន្តេន អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ហត្ថម្បិ បាទម្បិ កីឡាបេន្តា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧២] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថំ វា បាទំ វា កីឡាបេន្តេន អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ហត្ថម្បិ បាទម្បិ កីឡាបេន្តា អន្តរឃរេ និសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧៣] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តេន អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ តហំ តហំ ឱលោកេន្តា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧៤] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តេន អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ តហំ តហំ ឱលោកេន្តា អន្តរឃរេ និសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧៥] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៧៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ និសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

បរិមណ្ឌលវគ្គោ បឋមោ។

ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គោ

[១៧៧] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ជគ្ឃិកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ មហាហសិតំ ហសន្តា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[១៧៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ជគ្ឃិកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[១៧៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ ករោន្តេន អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ ករោន្តា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (សមនុភាសនាយ)។

[១៨០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ ករោន្តេន អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (សមនុភាសនាយ)។

[១៨១] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ កាយប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨២] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ពាហុប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ពាហុប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សីសប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៦] អនាទរិយំ បដិច្ច សីសប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គោ ទុតិយោ។

ខម្ភកតវគ្គោ

[១៨៧] អនាទរិយំ បដិច្ច ខម្ភកតេន អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ខម្ភកតេន អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៨៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតេន អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សសីសកំ បារុបិត្វា អន្តរឃរេ គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតេន អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩១] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្កុដិកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩២] អនាទរិយំ បដិច្ច បល្លត្ថិកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៣] អនាទរិយំ បដិច្ច អសក្កច្ចំ បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៤] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តេន បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបញ្ញេវ ពហុំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ថូបីកតំ បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

ខម្ភកតវគ្គោ តតិយោ។

បិណ្ឌបាតវគ្គោ

[១៩៧] អនាទរិយំ បដិច្ច អសក្កច្ចំ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៨] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តេន បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[១៩៩] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱមសន្តេន បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០០] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបញ្ញេវ ពហុំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០១] អនាទរិយំ បដិច្ច ថូបតោ [ឱ. ថូបកតោ។] ឱមទ្ទិត្វា បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០២] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបំ វា ព្យញ្ជនំ វា ឱទនេន បដិច្ឆាទេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០៣] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបំ វា ឱទនំ វា អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សូបម្បិ ឱទនម្បិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[២០៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ឈានសញ្ញិនា [ឱ. ឧជ្ឈានសញ្ញិនោ។] បរេសំ បត្តំ ឱលោកេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០៥] អនាទរិយំ បដិច្ច មហន្តំ កពឡំ ករោន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ទីឃំ អាលោបំ ករោន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

បិណ្ឌបាតវគ្គោ ចតុត្ថោ។

កពឡវគ្គោ

[២០៧] អនាទរិយំ បដិច្ច អនាហដេ កពឡេ មុខទ្វារំ វិវរន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ភុញ្ជមានេន សព្វំ ហត្ថំ មុខេ បក្ខិបន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២០៩] អនាទរិយំ បដិច្ច សកពឡេន មុខេន ព្យាហរន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[២១០] អនាទរិយំ បដិច្ច បិណ្ឌុក្ខេបកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១១] អនាទរិយំ បដិច្ច កពឡាវច្ឆេទកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១២] អនាទរិយំ បដិច្ច អវគណ្ឌការកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថនិទ្ធូនកំ ភុញ្ជន្តស្ស។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៤] អនាទរិយំ បដិច្ច សិត្ថាវការកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៥] អនាទរិយំ បដិច្ច ជិវ្ហានិច្ឆារកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ចបុចបុការកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

កពឡវគ្គោ បញ្ចមោ។

សុរុសុរុវគ្គោ

[២១៧] អនាទរិយំ បដិច្ច សុរុសុរុការកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ សុរុសុរុការកំ ខីរំ បិវឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២១៩] អនាទរិយំ បដិច្ច បត្តនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២២០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱដ្ឋនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។បេ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[២២១] អនាទរិយំ បដិច្ច សាមិសេន ហត្ថេន បានីយថាលកំ បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ សាមិសេន ហត្ថេន បានីយថាលកំ បដិគ្គហេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

[២២២] អនាទរិយំ បដិច្ច សសិត្ថកំ បត្តធោវនំ អន្តរឃរេ ឆឌ្ឌេន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ សសិត្ថកំ បត្តធោវនំ អន្តរឃរេ ឆឌ្ឌេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

[២២៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ឆត្តបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឆត្តបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២២៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ទណ្ឌបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២២៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សត្ថបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២២៦] អនាទរិយំ បដិច្ច អាវុធបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

សុរុសុរុវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

បាទុកវគ្គោ

[២២៧] អនាទរិយំ បដិច្ច បាទុការូឡ្ហស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២២៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧបាហនារូឡ្ហស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២២៩] អនាទរិយំ បដិច្ច យានគតស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ  ន កាយតោ។

[២៣០] អនាទរិយំ បដិច្ច សយនគតស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣១] អនាទរិយំ បដិច្ច បល្លត្ថិកាយ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣២] អនាទរិយំ បដិច្ច វេឋិតសីសស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតសីសស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ឆមាយំ និសីទិត្វា អាសនេ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣៥] អនាទរិយំ បដិច្ច នីចេ អាសនេ និសីទិត្វា ឧច្ចេ អាសនេ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ឋិតេន និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ។

[២៣៧] អនាទរិយំ បដិច្ច បច្ឆតោ គច្ឆន្តេន បុរតោ គច្ឆន្តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[២៣៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧប្បថេន គច្ឆន្តេន បថេន គច្ឆន្តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[២៣៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឋិតេន ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ករោន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេ សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

[២៤០] អនាទរិយំ បដិច្ច ហរិតេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស ទុក្កដំ។បេ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

[២៤១] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧទកេ ឧច្ចារម្បិ បស្សាវម្បិ ខេឡម្បិ អកំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

បាទុកាវគ្គោ សត្តមោ។

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា និដ្ឋិតា។

មហាវិភង្គេ កត្ថបញ្ញត្តិវារំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៤២] បរិមណ្ឌលំ បដិច្ឆន្នំ

សុសំវុតោក្ខិត្តចក្ខុនា

ឧក្ខិត្តោជ្ជគ្ឃិកា សទ្ទោ

តយោ ចេវ បចាលនា

ខម្ភំ ឱគុណ្ឋិតោ ចេវ

កុដិ បល្លត្ថិកាយ ច

សក្កច្ចំ បត្តសញ្ញី ច

សមសូបំ សមតិត្តិកំ

សក្កច្ចំ បត្តសញ្ញី ច

សបទានំ សមសូបកំ

ថូបតោ [ឱ.ម. ថូបកតោ។] ច បដិច្ឆន្នំ

វិញ្ញត្តុជ្ឈានសញ្ញិនា

ន មហន្តំ មណ្ឌលំ ទ្វារំ

សព្វហត្ថំ ន ព្យាហរេ

ឧក្ខេបោ ឆេទនា គណ្ឌោ

ធូនំ សិត្ថាវការកំ

ជិវ្ហានិច្ឆារកញ្ចេវ

ចបុចបុ សុរុសុរុ

ហត្ថោ បត្តោ ច ឱដ្ឋោ ច

សាមិសំ សិត្ថកេន ច

ឆត្តបាណិស្ស សទ្ធម្មំ

ន ទេសេន្តិ តថាគតា

ឯវមេវ ទណ្ឌបាណិស្ស

សត្ថអាវុធបាណិនំ

បាទុកា ឧបាហនា ចេវ

យានសេយ្យាគតស្ស ច

បល្លត្ថិកា និសិន្នស្ស

វេឋិតោគុណ្ឋិតស្ស ច

ឆមានីចាសនេ ឋានេ

បច្ឆតោ ឧប្បថេន ច

ឋិតកេន ន កាតព្វំ

ហរិតេ ឧទកម្ហិ ចាតិ។

តេសំ វគ្គានំ ឧទ្ទានំ

[២៤៣] បរិមណ្ឌលំ ឧជ្ជគ្ឃិ

ខម្ភំ បិណ្ឌំ តថេវ ច

កពឡា សុរុសុរុ ច

បាទុកេន ច សត្តមាតិ។

កតាបត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[២៤៤] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អក្ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យេភុយ្យេន ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិវដកតេ [ឱ. វត្តកតេ។ ម. វដ្តកតេ។] មុខេ អច្ឆុបន្តំ អង្គជាតំ បវេសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[២៤៥] អទិន្នំ អាទិយន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អទិន្នំ អាទិយន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បញ្ចមាសកំ វា អតិរេកបញ្ចមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស អតិរេកមាសកំ វា ឩនបញ្ចមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មាសកំ វា ឩនមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  អទិន្នំ អាទិយន្តោ ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[២៤៦] សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ មនុស្សំ ឱទិស្ស ឱបាតំ ខនតិ បបតិត្វា មរិស្សតីតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បបតិតេ ទុក្ខា វេទនា ឧប្បជ្ជតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មរតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស  សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[២៤៧] អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យោ តេ វិហារេ វសតិ សោ ភិក្ខុ អរហាតិ ភណតិ បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស នប្បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបន្តោ ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

ចត្តារោ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌំ

[២៤៨] ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ឧបក្កមតិ អសុចឹ មោចេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស បយោគេ ទុក្កដំ។

[២៤៩] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ កាយេន កាយំ អាមសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៥០] មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ ឋបេត្វា អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៥១] អត្តកាមបារិចរិយា វណ្ណំ ភាសន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស បណ្ឌកស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តិរច្ឆានគតស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៥២] សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ  អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ ន បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ ន បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៥៣] សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៤] មហល្លកំ វិហារំ ការាបេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៥] ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៥៦] ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៥៧] សង្ឃភេទកោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសិយមានោ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៨] ភេទកានុវត្តកា ភិក្ខូ យាវតតិយំ សមនុភាសិយមានា នប្បដិនិស្សជ្ជន្តា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជន្តិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៩] ទុព្វចោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសិយមានោ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៦០] កុលទូសកោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសិយមានោ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

តេរស សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។

និស្សគ្គិយកណ្ឌំ

កឋិនវគ្គោ

[២៦១] អតិរេកចីវរំ ទសាហំ អតិក្កាមេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦២] ឯករត្តឹ តិចីវរេន វិប្បវសន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៣] អកាលចីវរំ បដិគ្គហេត្វា មាសំ អតិក្កាមេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៤] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា បុរាណចីវរំ ធោវាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធោវាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធោវាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៥] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ហត្ថតោ ចីវរំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គណ្ហាតិ បយោគេ ទុក្កដំ គហិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៦] អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា ចីវរំ វិញ្ញាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិញ្ញាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិញ្ញាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៧] អញ្ញាតកំ គហបតឹ វា គហបតានឹ វា តទុត្តរឹ ចីវរំ វិញ្ញាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិញ្ញាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិញ្ញាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៨] បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកំ គហបតិកំ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិកប្បំ អាបជ្ជតិ  បយោគេ ទុក្កដំ វិកប្បំ អាបន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៦៩] បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកេ គហបតិកេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិកប្បំ អាបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិកប្បំ អាបន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧០] អតិរេកតិក្ខត្តុំ ចោទនាយ អតិរេកឆក្ខត្តុំ ឋានេន ចីវរំ អភិនិប្ផាទេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អភិនិប្ផាទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អភិនិប្ផាទិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

កឋិនវគ្គោ បឋមោ។

កោសិយវគ្គោ

[២៧១] កោសិយមិស្សកំ សន្ថតំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧២] សុទ្ធកាឡកានំ ឯឡកលោមានំ សន្ថតំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៣] អនាទយិត្វា តុលំ ឱទាតានំ តុលំ គោចរិយានំ នវំ សន្ថតំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៤] អនុវស្សំ សន្ថតំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៥] អនាទយិត្វា បុរាណសន្ថតស្ស សាមន្តា សុគតវិទត្ថឹ នវំ និសីទនសន្ថតំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៦] ឯឡកលោមានិ បដិគ្គហេត្វា តិយោជនំ អតិក្កាមេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ តិយោជនំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៧] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ឯឡកលោមានិ ធោវាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធោវាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធោវាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៨] រូបិយំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គណ្ហាតិ បយោគេ ទុក្កដំ គហិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៧៩] នានប្បការកំ រូបិយសំវោហារំ សមាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សមាបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ សមាបន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨០] នានប្បការកំ កយវិក្កយំ សមាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សមាបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ សមាបន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

កោសិយវគ្គោ ទុតិយោ។

បត្តវគ្គោ

[២៨១] អតិរេកបត្តំ ទសាហំ អតិក្កាមេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨២] ឩនបញ្ចពន្ធនេន បត្តេន អញ្ញំ នវំ បត្តំ ចេតាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៣] ភេសជ្ជានិ បដិគ្គហេត្វា សត្តាហំ អតិក្កាមេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៤] អតិរេកមាសេ សេសេ គិម្ហានំ [ឱ.ម. គិម្ហានេ។] វស្សិកសាដិកចីវរំ បរិយេសន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិយេសតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិយិដ្ឋេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៥] ភិក្ខុស្ស សាមំ ចីវរំ ទត្វា កុបិតោ អនត្តមនោ អច្ឆិន្ទន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អច្ឆិន្ទតិ បយោគេ ទុក្កដំ អច្ឆិន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៦] សាមំ សុត្តំ វិញ្ញាបេត្វា តន្តវាយេហិ ចីវរំ វាយាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វាយាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វាយាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៧] បុព្វេ អប្បវារិតោ អញ្ញាតកស្ស គហបតិកស្ស តន្តវាយេ ឧបសង្កមិត្វា ចីវរេ វិកប្បំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិកប្បំ អាបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិកប្បំ អាបន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៨] អច្ចេកចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៨៩] តិណ្ណំ ចីវរានំ អញ្ញតរំ ចីវរំ អន្តរឃរេ និក្ខិបិត្វា អតិរេកឆារត្តំ វិប្បវសន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[២៩០] ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ អត្តនោ បរិណាមេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិណាមេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិណាមិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

បត្តវគ្គោ តតិយោ។

តឹស និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា និដ្ឋិតា។

បាចិត្តិយកណ្ឌំ

មុសាវាទវគ្គោ

[២៩១] សម្បជានមុសា ភាសន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សម្បជានមុសា ភាសន្តោ បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស យោ តេ វិហារេ វសតិ សោ ភិក្ខុ អរហាតិ ភណតិ បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស នប្បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស សម្បជានមុសាវាទេ បាចិត្តិយំ  សម្បជានមុសា ភាសន្តោ ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[២៩២] ឱមសន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អនុបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៩៣] បេសុញ្ញំ ឧបសំហរន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបសម្បន្នស្ស បេសុញ្ញំ ឧបសំហរតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អនុបសម្បន្នស្ស បេសុញ្ញំ ឧបសំហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៩៤] អនុបសម្បន្នំ បទសោ ធម្មំ វាចេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វាចេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បទេ បទេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[២៩៥] អនុបសម្បន្នេន ឧត្តរិទិ្វរត្តតិរត្តំ សហសេយ្យំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ និបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[២៩៦] មាតុគ្គាមេន សហសេយ្យំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ និបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[២៩៧] មាតុគ្គាមស្ស ឧត្តរិឆប្បញ្ចវាចាហិ ធម្មំ ទេសេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ទេសេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បទេ បទេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[២៩៨] អនុបសម្បន្នស្ស ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ភូតំ អារោចេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អារោចេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អារោចិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[២៩៩] ភិក្ខុស្ស ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អនុបសម្បន្នស្ស អារោចេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អារោចេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អារោចិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០០] បឋវឹ ខនន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខនតិ បយោគេ ទុក្កដំ បហារេ បហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

មុសាវាទវគ្គោ បឋមោ។

ភូតគាមវគ្គោ

[៣០១] ភូតគាមំ បាតេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បាតេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បហារេ បហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០២] អញ្ញេនញ្ញំ បដិចរន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនារោបិតេ អញ្ញវាទកេ អញ្ញេនញ្ញំ បដិចរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អារោបិតេ អញ្ញវាទកេ អញ្ញេនញ្ញំ បដិចរតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៣] ភិក្ខុំ ឧជ្ឈាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧជ្ឈាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧជ្ឈាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៤] សង្ឃិកំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា ភិសឹ វា កោច្ឆំ វា អជ្ឈោកាសេ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ លេឌ្ឌុបាតំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៥] សង្ឃិកេ វិហារេ សេយ្យំ សន្ថរិត្វា អនុទ្ធរិត្វា អនាបុច្ឆា បក្កមន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៦] សង្ឃិកេ វិហារេ ជានំ បុព្វូបគតំ ភិក្ខុំ អនុប្បខជ្ជ សេយ្យំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ និបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៧] ភិក្ខុំ កុបិតោ អនត្តមនោ សង្ឃិកា វិហារា និក្កឌ្ឍន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និក្កឌ្ឍតិ បយោគេ ទុក្កដំ និក្កឌ្ឍិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៨] សង្ឃិកេ វិហារេ ឧបរិ វេហាសកុដិយា អាហច្ចបាទកំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា អភិនិសីទន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អភិនិសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ អភិនិសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣០៩] ទ្វិត្តិបរិយាយេ អធិដ្ឋហិត្វា តទុត្តរឹ អធិដ្ឋហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អធិដ្ឋេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អធិដ្ឋិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១០] ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ តិណំ វា មត្តិកំ វា សិញ្ចន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សិញ្ចតិ បយោគេ ទុក្កដំ សិញ្ចិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

ភូតគាមវគ្គោ ទុតិយោ។

ឱវាទវគ្គោ

[៣១១] អសម្មតោ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឱវទតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឱវទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១២] អត្ថង្គតេ សូរិយេ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឱវទតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឱវទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៣] ភិក្ខុនូបស្សយំ ឧបសង្កមិត្វា ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឱវទតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឱវទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៤] អាមិសហេតុ ភិក្ខូ ភិក្ខុនិយោ ឱវទន្តីតិ ភណន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភណតិ បយោគេ ទុក្កដំ ភណិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៥] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ ទេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ទិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៦] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ សិព្វេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សិព្វេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អារាបថេ អារាបថេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៧] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៨] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកំ នាវំ អភិរូហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អភិរូហតិ បយោគេ ទុក្កដំ អភិរូឡ្ហេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣១៩] ជានំ ភិក្ខុនីបរិបាចិតំ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២០] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

ឱវាទវគ្គោ តតិយោ។

ភោជនវគ្គោ

[៣២១] តទុត្តរឹ អាវសថបិណ្ឌំ ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២២] គណភោជនំ ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៣] បរម្បរភោជនំ ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៤] ទ្វិត្តិបត្តបូរេ បូវេ បដិគ្គហេត្វា តទុត្តរឹ បដិគ្គណ្ហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិគ្គណ្ហាតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិគ្គហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៥] ភុត្តាវី បវារិតោ អនតិរិត្តំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៦] ​ភិក្ខុំ ភុត្តាវឹ បវារិតំ អនតិរិត្តេន ខាទនីយេន វា ភោជនីយេន វា អភិហដ្ឋុំ បវារេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ តស្ស វចនេន ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ភោជនបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៧] វិកាលេ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៨] សន្និធិការកំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣២៩] បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣០] អទិន្នំ មុខទ្វារំ អាហារំ អាហរន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

ភោជនវគ្គោ ចតុត្ថោ។

អចេលកវគ្គោ

[៣៣១] អចេលកស្ស វា បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សហត្ថា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ទេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ទិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣២] ភិក្ខុំ ឯហាវុសោ គាមំ វា និគមំ វា បិណ្ឌាយ បវិសិស្សាមាតិ តស្ស ទាបេត្វា វា អទាបេត្វា វា ឧយ្យោជេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧយ្យោជេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧយ្យោជិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៣] សភោជនេ កុលេ អនុប្បខជ្ជ និសជ្ជំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៤] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ និសជ្ជំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៥] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៦] និមន្តិតោ សភត្តោ សមានោ បុរេភត្តំ វា បច្ឆាភត្តំ វា សន្តំ ភិក្ខុំ អនាបុច្ឆា កុលេសុ ចារិត្តំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ ឧម្មារំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៧] តទុត្តរឹ ភេសជ្ជំ វិញ្ញាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិញ្ញាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិញ្ញាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៨] ឧយ្យុត្តំ សេនំ ទស្សនាយ គច្ឆន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស យត្ថ ឋិតោ បស្សតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៣៩] អតិរេកតិរត្តំ សេនាយ វសន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វសតិ បយោគេ ទុក្កដំ វសិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤០] ឧយ្យោធិកំ គច្ឆន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស យត្ថ ឋិតោ បស្សតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

អចេលកវគ្គោ បញ្ចមោ។

សុរាមេរយវគ្គោ

[៣៤១] មជ្ជំ បិវន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បិវិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤២] ភិក្ខុំ អង្គុលិបតោទកេន ហាសេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហាសេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ហាសិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៣] ឧទកេ កីឡន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហេដ្ឋាគោប្ផកេ ឧទកេ កីឡតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ឧបរិគោប្ផកេ កីឡតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៤] អនាទរិយំ ករោន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ករោតិ បយោគេ ទុក្កដំ កតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៥] ភិក្ខុំ ភឹសាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភឹសាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ភឹសាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៦] ជោតឹ សមាទហិត្វា វិសិព្វេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សមាទហតិ  បយោគេ ទុក្កដំ សមាទហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៧] ឱរេនឌ្ឍមាសំ ន្ហាយន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ន្ហាយតិ បយោគេ ទុក្កដំ ន្ហានបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៨] អនាទយិត្វា តិណ្ណំ ទុព្វណ្ណករណានំ អញ្ញតរំ ទុព្វណ្ណករណំ នវំ ចីវរំ បរិភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៤៩] ភិក្ខុស្ស វា ភិក្ខុនិយា វា សិក្ខមានាយ វា សាមណេរស្ស វា សាមណេរិយា វា សាមំ ចីវរំ វិកប្បេត្វា អបច្ចុទ្ធារណំ បរិភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥០] ភិក្ខុស្ស បត្តំ វា ចីវរំ វា និសីទនំ វា សូចិឃរំ វា កាយពន្ធនំ វា អបនិធេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អបនិធេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អបនិធិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

សុរាមេរយវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

សប្បាណកវគ្គោ

[៣៥១] សញ្ចិច្ច បាណំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សញ្ចិច្ច បាណំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនោទិស្ស ឱបាតំ ខនតិ  យោ កោចិ បបតិត្វា មរិស្សតីតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស មនុស្សោ តស្មឹ បបតិត្វា មរតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យក្ខោ វា បេតោ វា តិរច្ឆានគតមនុស្សវិគ្គហោ វា តស្មឹ បបតិត្វា មរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តិរច្ឆានគតោ តស្មឹ បបតិត្វា មរតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស  សញ្ចិច្ច បាណំ ជីវិតា វោរោបេន្តោ ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៣៥២] ជានំ សប្បាណកំ ឧទកំ បរិភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៣] ជានំ យថាធម្មំ នីហតាធិករណំ បុនក្កម្មាយ ឧក្កោដេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧក្កោដេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧក្កោដិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៤] ភិក្ខុស្ស ជានំ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ បដិច្ឆាទេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៣៥៥] ជានំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបសម្បាទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧបសម្បាទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៦] ជានំ ថេយ្យសត្ថេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៧] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ សំវិធាយ ឯកទ្ធានមគ្គំ បដិបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៨] បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៥៩] ជានំ តថាវាទិនា ភិក្ខុនា អកដានុធម្មេន តំ ទិដ្ឋឹ អប្បដិនិស្សដ្ឋេន សទ្ធឹ សម្ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សម្ភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ សម្ភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦០] ជានំ តថានាសិតំ សមណុទ្ទេសំ ឧបលាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបលាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧបលាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

សប្បាណកវគ្គោ សត្តមោ។

សហធម្មិកវគ្គោ

[៣៦១] ភិក្ខុ [ឱ.ម. ភិក្ខុសទ្ទោ នត្ថិ។] ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ  ន តាវាហំ អាវុសោ ឯតស្មឹ សិក្ខាបទេ សិក្ខិស្សាមិ យាវ នញ្ញំ ភិក្ខុំ ព្យត្តំ វិនយធរំ បរិបុច្ឆាមីតិ ភណន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភណតិ បយោគេ ទុក្កដំ ភណិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦២] វិនយំ វិវណ្ណេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិវណ្ណេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិវណ្ណិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៣] មោហេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនារោបិតេ មោហេ មោហេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អារោបិតេ មោហេ មោហេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៤] ភិក្ខុស្ស កុបិតោ អនត្តមនោ បហារំ ទេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បហរតិ បយោគេ ទុក្កដំ បហដេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៥] ភិក្ខុស្ស កុបិតោ អនត្តមនោ តលសត្តិកំ ឧគ្គិរន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧគ្គិរតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧគ្គិរិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៦] ភិក្ខុំ អមូលកេន សង្ឃាទិសេសេន អនុទ្ធំសេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនុទ្ធំសេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អនុទ្ធំសិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៧] ភិក្ខុស្ស សញ្ចិច្ច កុក្កុច្ចំ ឧបទហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបទហតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧបទហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៨] ភិក្ខូនំ ភណ្ឌនជាតានំ កលហជាតានំ វិវាទាបន្នានំ ឧបស្សុតឹ តិដ្ឋន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សោស្សាមីតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស យត្ថ ឋិតោ សុណាតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៦៩] ធម្មិកានំ កម្មានំ ឆន្ទំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខីយតិ បយោគេ ទុក្កដំ ខីយិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧០] សង្ឃេ វិនិច្ឆយកថាយ វត្តមានាយ ឆន្ទំ អទត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កមន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិសាយ ហត្ថបាសំ វិជហន្តស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស វិជហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧១] សមគ្គេន សង្ឃេន ចីវរំ ទត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខីយតិ បយោគេ ទុក្កដំ ខីយិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧២] ជានំ សង្ឃិកំ លាភំ បរិណតំ បុគ្គលស្ស បរិណាមេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិណាមេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិណាមិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

សហធម្មិកវគ្គោ អដ្ឋមោ។

រាជវគ្គោ

[៣៧៣] បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតោ រញ្ញោ អន្តេបុរំ បវិសន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ ឧម្មារំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៤] រតនំ ឧគ្គណ្ហន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គណ្ហាតិ បយោគេ ទុក្កដំ គហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៥] សន្តំ ភិក្ខុំ អនាបុច្ឆា វិកាលេ គាមំ បវិសន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ បវិសន្តោ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៦] អដ្ឋិមយំ វា ទន្តមយំ វា វិសាណមយំ វា សូចិឃរំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៧] បមាណាតិក្កន្តំ មញ្ចំ វា បីឋំ វា ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៨] មញ្ចំ វា បីឋំ វា តូលោនទ្ធំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៧៩] បមាណាតិក្កន្តំ និសីទនំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៨០] បមាណាតិក្កន្តំ កណ្ឌុប្បដិច្ឆាទឹ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៨១] បមាណាតិក្កន្តំ វស្សិកសាដិកំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៣៨២] សុគតចីវរប្បមាណំ ចីវរំ ការាបេន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សុគតចីវរប្បមាណំ ចីវរំ ការាបេន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ  បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស  សុគតចីវរប្បមាណំ ចីវរំ ការាបេន្តោ ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

រាជវគ្គោ នវមោ។

ខុទ្ទកា និដ្ឋិតា។

បាដិទេសនីយកណ្ឌំ

[៣៨៣] អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៣៨៤] ភិក្ខុនិយា វោសាសន្តិយា ន និវារេត្វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៣៨៥] សេក្ខសម្មតេសុ កុលេសុ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៣៨៦] អារញ្ញកេសុ សេនាសនេសុ បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា អជ្ឈារាមេ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អារញ្ញកេសុ សេនាសនេសុ បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា អជ្ឈារាមេ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស  អារញ្ញកេសុ សេនាសនេសុ បុព្វេ អប្បដិសំវិទិតំ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា អជ្ឈារាមេ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តោ ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

ចត្តារោ បាដិទេសនីយា និដ្ឋិតា។

សេខិយកណ្ឌំ

បរិមណ្ឌលវគ្គោ

[៣៨៧] អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តោ និវាសេន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តោ និវាសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ  អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តោ និវាសេន្តោ ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។

[៣៨៨] អនាទរិយំ បដិច្ច បុរតោ វា បច្ឆតោ វា ឱលម្ពេន្តោ បារុបន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៨៩] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩០] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយំ វិវរិត្វា អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩១] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថំ វា បាទំ វា កីឡាបេន្តោ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩២] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថំ វា បាទំ វា កីឡាបេន្តោ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៣] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តោ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៤] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តោ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៥] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្ខិត្តកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

បឋមោ វគ្គោ [ឱ.ម. បរិមណ្ឌលវគ្គោ បឋមោ]។

ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គោ

[៣៩៧] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ជគ្ឃិកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ជគ្ឃិកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៣៩៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ ករោន្តោ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧច្ចាសទ្ទំ មហាសទ្ទំ ករោន្តោ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០១] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០២] អនាទរិយំ បដិច្ច កាយប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ពាហុប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ពាហុប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សីសប្បចាលកំ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៦] អនាទរិយំ បដិច្ច សីសប្បចាលកំ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

ទុតិយោ វគ្គោ [ឱ.ម. ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គោ ទុតិយោ។]។

ខម្ភកតវគ្គោ

[៤០៧] អនាទរិយំ បដិច្ច ខម្ភកតោ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ខម្ភកតោ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤០៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតោ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតោ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១១] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧក្កុដិកាយ អន្តរឃរេ គច្ឆន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១២] អនាទរិយំ បដិច្ច បល្លត្ថិកាយ អន្តរឃរេ និសីទន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៣] អនាទរិយំ បដិច្ច អសក្កច្ចំ បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៤] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តោ បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបញ្ញេវ ពហុំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ថូបីកតំ បិណ្ឌបាតំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

តតិយោ វគ្គោ [ឱ.ម. ខម្ភកតវគ្គោ តតិយោ]។

បិណ្ឌបាតវគ្គោ

[៤១៧] អនាទរិយំ បដិច្ច អសក្កច្ចំ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៨] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱលោកេន្តោ បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤១៩] អនាទរិយំ បដិច្ច តហំ តហំ ឱមសិត្វា បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២០] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបញ្ញេវ ពហុំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២១] អនាទរិយំ បដិច្ច ថូបតោ ឱមទ្ទិត្វា បិណ្ឌបាតំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២២] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបំ វា ព្យញ្ជនំ វា ឱទនេន បដិច្ឆាទេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៣] អនាទរិយំ បដិច្ច សូបំ វា ឱទនំ វា អគិលានោ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧជ្ឈានសញ្ញី បរេសំ បត្តំ ឱលោកេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៥] អនាទរិយំ បដិច្ច មហន្តំ កពឡំ ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ទីឃំ អាលោបំ ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

ចតុត្ថោ វគ្គោ [ឱ.ម. បិណ្ឌបាតវគ្គោ ចតុត្ថោ]។

កពឡវគ្គោ

[៤២៧] អនាទរិយំ បដិច្ច អនាហដេ កពឡេ មុខទ្វារំ វិវរន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ភុញ្ជន្តោ សព្វំ ហត្ថំ មុខេ បក្ខិបន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤២៩] អនាទរិយំ បដិច្ច សកពឡេន មុខេន ព្យាហរន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣០] អនាទរិយំ បដិច្ច បិណ្ឌុក្ខេបកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣១] អនាទរិយំ បដិច្ច កពឡាវច្ឆេទកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣២] អនាទរិយំ បដិច្ច អវគណ្ឌការកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថនិទ្ធូនកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៤] អនាទរិយំ បដិច្ច សិត្ថាវការកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៥] អនាទរិយំ បដិច្ច ជិវ្ហានិច្ឆារកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ចបុចបុការកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

បញ្ចមោ វគ្គោ [ឱ.ម. កពឡវគ្គោ បញ្ចមោ]។

សុរុសុរុវគ្គោ

[៤៣៧] អនាទរិយំ បដិច្ច សុរុសុរុការកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ហត្ថនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៣៩] អនាទរិយំ បដិច្ច បត្តនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤០] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱដ្ឋនិល្លេហកំ ភុញ្ជន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤១] អនាទរិយំ បដិច្ច សាមិសេន ហត្ថេន បានីយថាលកំ បដិគ្គណ្ហន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤២] អនាទរិយំ បដិច្ច សសិត្ថកំ បត្តធោវនំ អន្តរឃរេ ឆឌ្ឌេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ឆត្តបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ទណ្ឌបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៥] អនាទរិយំ បដិច្ច សត្ថបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៦] អនាទរិយំ បដិច្ច អាវុធបាណិស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

ឆដ្ឋោ វគ្គោ [ឱ.ម. សុរុសុរុវគ្គោ ឆដ្ឋោ]។

បាទុកវគ្គោ

[៤៤៧] អនាទរិយំ បដិច្ច បាទុការូឡ្ហស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧបាហនារូឡ្ហស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៤៩] អនាទរិយំ បដិច្ច យានគតស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥០] អនាទរិយំ បដិច្ច សយនគតស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥១] អនាទរិយំ បដិច្ច បល្លត្ថិកាយ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥២] អនាទរិយំ បដិច្ច វេឋិតសីសស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៣] អនាទរិយំ បដិច្ច ឱគុណ្ឋិតសីសស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ឆមាយំ និសីទិត្វា អាសនេ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៥] អនាទរិយំ បដិច្ច នីចេ អាសនេ និសីទិត្វា ឧច្ចេ អាសនេ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៦] អនាទរិយំ បដិច្ច ឋិតោ និសិន្នស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៧] អនាទរិយំ បដិច្ច បច្ឆតោ គច្ឆន្តោ បុរតោ គច្ឆន្តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៨] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧប្បថេន គច្ឆន្តោ បថេន គច្ឆន្តស្ស ធម្មំ ទេសេន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៥៩] អនាទរិយំ បដិច្ច ឋិតោ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៦០] អនាទរិយំ បដិច្ច ហរិតេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។

[៤៦១] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។

សត្តមោ វគ្គោ [ម. បាទុកវគ្គោ សត្តមោ]។

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា និដ្ឋិតា [សេក្ខិយា និដ្ឋិតា។]។

កតាបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

វិបត្តិវារោ

[៤៦២] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ  សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជតិ  អាចារវិបត្តឹ។

វិបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សង្គហិតវារោ

[៤៦៣] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឯកេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា  ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។

សង្គហិតវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

សមុដ្ឋានវារោ

[៤៦៤] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

សមុដ្ឋានវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

អធិករណវារោ

[៤៦៥] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។

អធិករណវារំ និដ្ឋិតំ ឆដ្ឋំ។

សមថវារោ

[៤៦៦] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តស្ស អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស អាបត្តិ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមថវារំ និដ្ឋិតំ សត្តមំ។

សមុច្ចយវារោ

[៤៦៧] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អក្ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យេភុយ្យេន ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិវដកតេ មុខេ អច្ឆុបន្តំ អង្គជាតំ បវេសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោ ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ។  អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តោ ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជតិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជតិ  អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឯកេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា  ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមុច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋមំ។

ឥមេ អដ្ឋ វារា សជ្ឈាយមគ្គេន លិខិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៤៦៨] កត្ថ បញ្ញត្តិ កតី ច

វិបត្តិសង្គហេន ច

សមុដ្ឋានាធិករណា

សមថោ ច សមុច្ចយោតិ។

កត្ថបញ្ញត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៤៦៩] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សុទិន្នំ កលន្ទបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុទិន្នោ កលន្ទបុត្តោ បុរាណទុតិយិកាយ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ទុតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។

ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលិបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ [ជម្ពូសិវិវ្ហ យេតិបិ បាឋោ។]។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្តិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ។បេ។

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[៤៧០] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន អទិន្នំ អាទិយនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ធនិយំ កុម្ភការបុត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ធនិយោ កុម្ភការបុត្តោ រញ្ញោ ទារូនិ អទិន្នានិ អាទិយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧១] សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយំ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អញ្ញមញ្ញំ ជីវិតា វោរោបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧២] អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ វគ្គុមុទាតីរិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ វគ្គុមុទាតីរិយា ភិក្ខូ គិហីនំ អញ្ញមញ្ញស្ស ឧត្តរិមនុស្សធម្មស្ស វណ្ណំ ភាសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

ចត្តារោ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌាទិ

[៤៧៣] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា សេយ្យសកោ ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ បញ្ចន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ តតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។

ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលិបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្តិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ។បេ។

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[៤៧៤] មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

[៤៧៥] មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧៦] មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ អភាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧៧] សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឧទាយិ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧៨] សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ ។ អាឡវិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាឡវិកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាឡវិកា ភិក្ខូ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៤៧៩] មហល្លកំ វិហារំ ការាបនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ វិហារវត្ថុំ សោធេន្តោ អញ្ញតរំ ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨០] ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨១] ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨២] សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ទេវទត្តំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ទេវទត្តោ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨៣] ភេទនុវត្តកានំ ភិក្ខូនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ទេវទត្តស្ស សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា អហេសុំ វគ្គវាទកា តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨៤] ទុព្វចស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អាយស្មា ឆន្នោ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៤៨៥] កុលទូសកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អស្សជិបុនព្វសុកេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា [ឆន្ទគាមិនោ។ល។ ភយគាមិនោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។

[៤៨៦] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា ទុក្កដំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧទកេ ឧច្ចារម្បិ បស្សាវម្បិ ខេឡម្បិ អកំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

កត្ថប្បញ្ញត្តិវារំ និដ្ឋិតំ បឋមំ។

កតាបត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៤៨៧] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អក្ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យេភុយ្យេន ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិវដកតេ មុខេ អច្ឆុបន្តំ អង្គជាតំ បវេសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ជតុមដ្ឋកេ បាចិត្តិយំ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៤៨៨] អទិន្នំ អាទិយនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អទិន្នំ អាទិយនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បញ្ចមាសកំ វា អតិរេកបញ្ចមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស អតិរេកមាសកំ វា ឩនបញ្ចមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មាសកំ វា ឩនមាសកំ វា អគ្ឃនកំ អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អទិន្នំ អាទិយនប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៤៨៩] សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ មនុស្សំ ឱទិស្ស ឱបាតំ ខនតិ បបតិត្វា មរិស្សតីតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បបតិតេ ទុក្ខា វេទនា ឧប្បជ្ជតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស មរតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស  សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបនប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៤៩០] អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យោ តេ វិហារេ វសតិ សោ ភិក្ខុ អរហាតិ ភណតិ បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស នប្បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបនប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

ចត្តារោ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌាទិ

[៤៩១] ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស បយោគេ ទុក្កដំ។

[៤៩២] កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជនប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភិក្ខុ កាយេន កាយំ អាមសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អង្គុលិបតោទកេ បាចិត្តិយំ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជនប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៤៩៣] មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ ឋបេត្វា អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធំ អាទិស្ស វណ្ណម្បិ ភណតិ អវណ្ណម្បិ ភណតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៤៩៤] អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស បណ្ឌកស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តិរច្ឆានគតស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៤៩៥] សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ ន បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ ន បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៤៩៦] សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៤៩៧] មហល្លកំ វិហារំ ការាបនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៤៩៨] ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[៤៩៩] ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[៥០០] សង្ឃភេទកោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៥០១] ភេទានុវត្តកា ភិក្ខូ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៥០២] ទុព្វចោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៥០៣] កុលទូសកោ ភិក្ខុ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។

[៥០៤] អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។

កតាបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

វិបត្តិវារោ

[៥០៥] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយោ អាចារវិបត្តឹ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជតិ  អាចារវិបត្តឹ។

វិបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សង្គហិតវារោ

[៥០៦] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឯកេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា  ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។

សង្គហិតវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

សមុដ្ឋានវារោ

[៥០៧] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

សមុដ្ឋានវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

អធិករណវារោ

[៥០៨] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។

អធិករណវារំ និដ្ឋិតំ ឆដ្ឋំ។

សមថវារោ

[៥០៩] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន តិណវត្ថារកេន ច។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា អាបត្តិ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមថវារំ និដ្ឋិតំ សត្តមំ។

សមុច្ចយវារោ

[៥១០] មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អក្ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស យេភុយ្យេន ខាយិតេ សរីរេ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស វិវដកេ មុខេ អច្ឆុបន្តំ អង្គជាតំ បវេសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ជតុមដ្ឋកេ បាចិត្តិយំ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវនប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ទុក្កដំ  អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណប្បច្ចយា ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជតិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជតិ  អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឯកេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា  ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ចាតិ។

សមុច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋមំ។

អដ្ឋ បច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ។

មហាវិភង្គេ សោឡស មហាវារា និដ្ឋិតា។

ភិក្ខុវិភង្គមហាវារោ និដ្ឋិតោ។

ភិក្ខុនីវិភង្គេ សោឡស មហាវារោ

កត្ថបញ្ញត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៥១១] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ភិក្ខុនីនំ បញ្ចមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តិ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តិ។ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នំ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខំ កា វិបត្តិ កា សម្បត្តិ កា បដិបត្តិ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ភិក្ខុនីនំ បញ្ចមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តំ។ កា សិក្ខន្តិ។ កា សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតំ។ កា ធារេន្តិ។ កស្ស វចនំ។ កេនាភដន្តិ។

[៥១២] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ភិក្ខុនីនំ បញ្ចមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សុន្ទរីនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុន្ទរីនន្ទា ភិក្ខុនី អវស្សុតា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ  បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ទុតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេ សមុដ្ឋាតិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណន្តិ។ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។ កោ តត្ថ វិនយោ កោ តត្ថ អភិវិនយោតិ។ បញ្ញត្តិ វិនយោ វិភត្តិ អភិវិនយោ។ កឹ តត្ថ បាតិមោក្ខំ កឹ តត្ថ អធិប្បាតិមោក្ខន្តិ។ បញ្ញត្តិ បាតិមោក្ខំ វិភត្តិ អធិប្បាតិមោក្ខំ។ កា វិបត្តីតិ។ អសំវរោ វិបត្តិ។ កា សម្បត្តីតិ។ សំវរោ សម្បត្តិ។ កា បដិបត្តីតិ។ ន ឯវរូបំ ករិស្សាមីតិ យាវជីវំ អាបាណកោដិកំ សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ។ កតិ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ភិក្ខុនីនំ បញ្ចមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តន្តិ។ ទស អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា ភិក្ខុនីនំ បញ្ចមំ បារាជិកំ បញ្ញត្តំ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ ទុម្មង្កូនំ ភិក្ខុនីនំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខុនីនំ ផាសុវិហារាយ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ កា សិក្ខន្តីតិ។ សេក្ខា ច បុថុជ្ជនកល្យាណិកា ច សិក្ខន្តិ។ កា សិក្ខិតសិក្ខាតិ។ អរហន្តិយោ សិក្ខិតសិក្ខា។ កត្ថ ឋិតន្តិ។ សិក្ខាកាមាសុ ឋិតំ។ កា ធារេន្តីតិ។ យាសំ វត្តតិ តា ធារេន្តិ។ កស្ស វចនន្តិ។ ភគវតោ វចនំ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។

ឧបាលិ ទាសកោ ចេវ

សោណកោ សិគ្គវោ តថា

មោគ្គលិបុត្តេន បញ្ចមា

ឯតេ ជម្ពុសិរិវ្ហយេ [ជម្ពូសិរិវ្ហយេតិបិ បាឋោ​ ទិស្សតិ។]។

តតោ មហិន្ទោ ឥដ្ដិយោ

ឧត្តិយោ ចេវ សម្ពលោ។បេ។

ឯតេ នាគា មហាបញ្ញា

វិនយញ្ញូ មគ្គកោវិទា

វិនយំ ទីបេ បកាសេសុំ

បិដកំ តម្ពបណ្ណិយាតិ។

[៥១៣] យ​ន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ភិក្ខុនីនំ ឆដ្ឋំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នំ ភិក្ខុនឹ នេវ អត្តនា បដិចោទេសិ ន គណស្ស អារោចេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៥១៤] ភិក្ខុនីនំ សត្តមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ អរិដ្ឋំ ភិក្ខុំ គទ្ធពា្វធិបុព្វំ អនុវត្តិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥១៥] ភិក្ខុនីនំ អដ្ឋមំ បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

អដ្ឋ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៥១៦] មេថុនាទិន្នាទានញ្ច

មនុស្សវិគ្គហុត្តរិ

កាយសំសគ្គំ នាទេតិ

ឧក្ខិត្តា អដ្ឋវត្ថុកា

បញ្ញបេសិ មហាវីរោ

ឆេជ្ជវត្ថូ អសំសយាតិ។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌំ

[៥១៧] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧសូយវាទិកាយ [ឱ.ម. ឧស្សយវាទិកាយ។] ភិក្ខុនិយា អដ្តំ ករោន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មឹ។បេ។ កេនាភដន្តិ។

[៥១៨] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧសូយវាទិកាយ ភិក្ខុនិយា អដំ ករោន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ឧសូយវាទិកា វិហរិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ តតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។បេ។

[៥១៩] ចោរឹ វុដ្ឋាបេន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ចោរឹ វុដ្ឋាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៥២០] ឯកាយ គាមន្តរំ គច្ឆន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ឯកា គាមន្តរំ គច្ឆិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ តិស្សោ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៥២១] សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារេន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥២២] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សុន្ទរីនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុន្ទរីនន្ទា ភិក្ខុនី អវស្សុតា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ អាមិសំ បដិគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៥២៣] កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជេន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អរព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥២៤] កុបិតាយ ភិក្ខុនិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី កុបិតា អនត្តមនា ឯវំ អវច  ពុទ្ធំ បច្ចាចិក្ខាមិ [បច្ចក្ខាមីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ធម្មំ បច្ចាចិក្ខាមិ សង្ឃំ បច្ចាចិក្ខាមិ សិក្ខំ បច្ចាចិក្ខាមីតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥២៥] កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ចាកតាយ [ម. បច្ចាគតា។] កុបិតាយ ភិក្ខុនិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ចាកតា កុបិតា អនត្តមនា ឯវំ អវច ឆន្ទគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ ទោសគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ មោហគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ ភយគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥២៦] សំសដ្ឋានំ ភិក្ខុនីនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តីនំ សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សំសដ្ឋា វិហរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥២៧] សំសដ្ឋាវយ្យេ តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេន្តិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី  សំសដ្ឋាវយ្យេ តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

ទស សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៥២៨] ឧសូយចោរី គាមន្តំ

ឧក្ខិត្តំ ខាទនេន ច

កិន្តេ កុបិតា កិស្មិញ្ចិ

សំសដ្ឋា អញ្ញាយ តេ ទសាតិ។

និស្សគ្គិយកណ្ឌំ

[៥២៩] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន បត្តសន្និចយំ ករោន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ បត្តសន្និចយំ អកំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៣០] អកាលចីវរំ កាលចីវរន្តិ អធិដ្ឋហិត្វា ភាជាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អកាលចីវរំ កាលចីវរន្តិ អធិដ្ឋហិត្វា ភាជាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣១] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ចីវរំ បរិវដ្តេត្វា អច្ឆិន្ទន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ចីវរំ បរិវដ្តេត្វា អច្ឆិន្ទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣២] អញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា អញ្ញំ វិញ្ញាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា អញ្ញំ វិញ្ញាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៣] អញ្ញំ ចេតាបេត្វា អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អញ្ញំ ចេតាបេត្វា អញ្ញំ ចេតាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៤] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថំ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន អញ្ញំ ចេតាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៥] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៦] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន អញ្ញំ ចេតាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៧] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៨] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន បុគ្គលិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន បុគ្គលិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៣៩] អតិរេកចតុក្កំសបរមំ គរុបាបុរណំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី រាជានំ កម្ពលំ វិញ្ញាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៤០] អតិរេកអឌ្ឍតេយ្យកំសបរមំ លហុបាបុរណំ ចេតាបេន្តិយា និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី រាជានំ ខោមំ វិញ្ញាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

ទ្វាទស និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៥៤១] បត្តំ អកាលកាលញ្ច

បរិវដ្តេ ច វិញ្ញបេ

ចេតាបេត្វា អញ្ញទត្ថិ

សង្ឃិកញ្ច មហាជនិ

សញ្ញាចិកា បុគ្គលិកា

ចតុក្កំសឌ្ឍតេយ្យកាតិ។

បាចិត្តិយកណ្ឌំ

លសុណវគ្គោ

[៥៤២] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន លសុណំ ខាទន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ន មត្តំ ជានិត្វា លសុណំ ហរាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៤៣] សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៤៤] តលឃាតកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ទ្វេ ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ទ្វេ ភិក្ខុនិយោ តលឃាតកមកំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៥៤៥] ជតុមដ្ឋកេ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ជតុមដ្ឋកំ អាទិយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៥៤៦] អតិរេកទ្វង្គុលបព្វបរមំ ឧទកសុទ្ធិកំ អាទិយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី អតិគម្ភីរំ ឧទកសុទ្ធិកំ អាទិយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៥៤៧] ភិក្ខុស្ស ភុញ្ជន្តស្ស បានីយេន វា វិធូបនេន វា ឧបតិដ្ឋន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ភិក្ខុស្ស ភុញ្ជន្តស្ស បានីយេន ច វិធូបនេន ច ឧបតិដ្ឋិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៤៨] អាមកធញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អាមកធញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៤៩] ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ខេឡំ វាតិ បាឋោ ន បញ្ញាយតិ។] សង្ការំ វា វិឃាសំ វា តិរោកុឌ្ឌេ ឆឌ្ឌេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ឧច្ចារំបិ បស្សាវំបិ ខេឡំបិ សង្ការំបិ វិឃាសំបិ តិរោកុឌ្ឌេ ឆឌ្ឌេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៥០] ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា សង្ការំ វា វិឃាសំ វា ហរិតេ ឆឌ្ឌេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឧច្ចារម្បិ បស្សាវម្បិ ខេឡម្បិ សង្ការម្បិ វិឃាសម្បិ ហរិតេ ឆឌ្ឌេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៥១] នច្ចំ វា គីតំ វា វាទិតំ វា ទស្សនាយ គច្ឆន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ នច្ចម្បិ គីតម្បិ វាទិតម្បិ ទស្សនាយ អគមំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

លសុណវគ្គោ បឋមោ។

រត្តន្ធការវគ្គោ

[៥៥២] រត្តន្ធការេ អប្បទីបេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកាយ សន្តិដ្ឋន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី រត្តន្ធការេ អប្បទីបេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ថេយ្យសត្ថកេ)។

[៥៥៣] បដិច្ឆន្នេ ឱកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកាយ សន្តិដ្ឋន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី បដិច្ឆន្នេ ឱកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ថេយ្យសត្ថកេ)។

[៥៥៤] អជ្ឈោកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកាយ សន្តិដ្ឋន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី អជ្ឈោកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ថេយ្យសត្ថកេ)។

[៥៥៥] រថិយាយ វា ព្យូហេ វា សិង្ឃាដកេ វា បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកាយ សន្តិដ្ឋន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី រថិយាយបិ ព្យូហេបិ សិង្ឃាដកេបិ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ថេយ្យសត្ថកេ)។

[៥៥៦] បុរេភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា អាសនេ និសីទិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា បក្កមន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី បុរេភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា អាសនេ និសីទិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា បក្កាមិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៥៧] បច្ឆាភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី បច្ឆាភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៥៨] វិកាលេ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា សេយ្យំ សន្ថរិត្វា វា សន្ថរាបេត្វា វា អភិនិសីទន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ វិកាលេ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា សេយ្យំ សន្ថរិត្វា [ម. សន្ថរិត្វា វា សន្ថរាបេត្វា វា។] អភិនិសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៥៩] ទុគ្គហិតេន ទូបធារិតេន បរំ ឧជ្ឈាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ទុគ្គហិតេន ទូបធារិតេន បរំ ឧជ្ឈាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៦០] អត្តានំ វា បរំ វា និរយេន វា ព្រហ្មចរិយេន វា អភិសបន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី អត្តានម្បិ បរម្បិ និរយេនបិ ព្រហ្មចរិយេនបិ អភិសបិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៦១] អត្តានំ វធិត្វា វធិត្វា រោទន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី អត្តានំ វធិត្វា វធិត្វា រោទិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

រត្តន្ធការវគ្គោ ទុតិយោ។

នហានវគ្គោ

[៥៦២] នគ្គាយ នហាយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ នគ្គា នហាយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៦៣] បមាណាតិក្កន្តំ ឧទកសាដិកំ ការាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អប្បមាណិកាយោ ឧទកសាដិកាយោ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៦៤] ភិក្ខុនិយា ចីវរំ វិសិព្វេត្វា វា វិសិព្វាបេត្វា វា នេវ សិព្វាបេន្តិយា [ឱ. សិព្វេន្តិយា។ ម. សិព្វន្តិយា។] ន សិព្វាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា ចីវរំ វិសិព្វាបេត្វា [ម. វិសិព្វេត្វា វា វិសិព្វាបេត្វា វា។] នេវ សិព្វេសិ ន សិព្វាបនាយ ឧស្សុក្កំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥៦៥] បញ្ចាហិកំ សង្ឃាដិវារំ អតិក្កាមេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ភិក្ខុនីនំ ហត្ថេ ចីវរំ និក្ខិបិត្វា សន្តរុត្តរេន ជនបទចារិកំ បក្កមឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៦៦] ចីវរសង្កមនីយំ ធារេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា ចីវរំ [ឱ.ម. អញ្ញតរាយ ភិក្ខុនិយា ចីវរំ។] អនាបុច្ឆា បារុបិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (កឋិនកេ)។

[៥៦៧] គណស្ស ចីវរលាភំ អន្តរាយំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី គណស្ស ចីវរលាភំ អន្តរាយំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៦៨] ធម្មិកំ ចីវរវិភង្គំ បដិពាហន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ធម្មិកំ ចីវរវិភង្គំ បដិពាហិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៦៩] អាគារិកស្ស វា បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សមណចីវរំ ទេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អាគារិកស្ស សមណចីវរំ អទាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៧០] ទុព្វលចីវរប្បច្ចាសាយ ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ទុព្វលចីវរប្បច្ចាសាយ ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៧១] ធម្មិកំ កឋិនុទ្ធារំ បដិពាហន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ធម្មិកំ កឋិនុទ្ធារំ បដិពាហិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

នហានវគ្គោ [កត្ថចិ ឋានេ នគ្គវគ្គោតិបិ បាឋោ។] តតិយោ។

តុវដ្ដវគ្គោ

[៥៧២] ទ្វិន្នំ ភិក្ខុនីនំ ឯកមញ្ចេ តុវដ្ដេន្តីនំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ទ្វេ ឯកមញ្ចេ តុវដ្ដេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៧៣] ទ្វិន្នំ ភិក្ខុនីនំ ឯកត្ថរណបាបុរណេ តុវដ្ដេន្តីនំ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ទ្វេ ឯកត្ថរណបាបុរណា តុវដ្ដេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៧៤] ភិក្ខុនិយា សញ្ចិច្ច អផាសុំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា សញ្ចិច្ច អផាសុំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៧៥] ទុក្ខិតំ សហជីវិនឹ នេវ ឧបដ្ឋាបេន្តិយា [ម. ឧបដ្ឋន្តិយា។] ន ឧបដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ទុក្ខិតំ សហជីវិនឹ នេវ ឧបដ្ឋាបេសិ ន ឧបដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥៧៦] ភិក្ខុនិយា ឧបស្សយំ ទត្វា កុបិតាយ អនត្តមនាយ និក្កឌ្ឍន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា ឧបស្សយំ ទត្វា កុបិតា អនត្តមនា និក្កឌ្ឍិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៧៧] សំសដ្ឋាយ ភិក្ខុនិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី សំសដ្ឋា វិហរិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (សមនុភាសនាយ [ឱ.ម. ធុរនិក្ខេបេ])។

[៥៧៨] អន្តោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកាយ ចារិកំ ចរន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អន្តោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកាយោ ចារិកំ ចរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៧៩] តិរោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកាយ ចារិកំ ចរន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ តិរោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកាយោ ចារិកំ ចរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨០] អន្តោវស្សំ ចារិកំ ចរន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អន្តោវស្សំ ចារិកំ ចរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨១] វស្សំ វុត្ថាយ ភិក្ខុនិយា ចារិកំ ន បក្កមន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ វស្សំ វុត្ថា ចារិកំ ន បក្កមឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (បឋមបារាជិកេ)។

តុវដ្ដវគ្គោ ចតុត្ថោ។

ចិត្តាគារវគ្គោ

[៥៨២] រាជាគារំ វា ចិត្តាគារំ វា អារាមំ វា ឧយ្យានំ វា បោក្ខរណឹ វា ទស្សនាយ គច្ឆន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ រាជាគារំបិ ចិត្តាគារំបិ អារាមំបិ ឧយ្យានំបិ បោក្ខរណឹបិ ទស្សនាយ អគមំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨៣] អាសន្ទឹ វា បល្លង្កំ វា បរិភុញ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អាសន្ទឹបិ បល្លង្កំបិ បរិភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨៤] សុត្តំ កន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សុត្តំ កន្តឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨៥] គិហិវេយ្យាវច្ចំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ គិហិវេយ្យាវច្ចំ អកំសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨៦] ភិក្ខុនិយា ឯហយ្យេ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេហីតិ វុច្ចមានាយ សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា នេវ វូបសមេន្តិយា ន វូបសមាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ភិក្ខុនិយា  ឯហយ្យេ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេហីតិ វុច្ចមានា សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា នេវ វូបសមេសិ ន វូបសមាយ ឧស្សុក្កំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥៨៧] អាគារិកស្ស វា បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សហត្ថា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ទេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អាគារិកស្ស សហត្ថា ខាទនីយម្បិ ភោជនីយម្បិ អទាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៨៨] អាវសថចីវរំ អនិស្សជ្ជិត្វា បរិភុញ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អាវសថចីវរំ អនិស្សជ្ជិត្វា បរិភុញ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៨៩] អាវសថំ អនិស្សជ្ជិត្វា ចារិកំ បក្កមន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី អាវសថំ អនិស្សជ្ជិត្វា ចារិកំ បក្កាមិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

[៥៩០] តិរច្ឆានវិជ្ជំ បរិយាបុណន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ តិរច្ឆានវិជ្ជំ បរិយាបុណឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (បទសោធម្មេ)។

[៥៩១] តិរច្ឆានវិជ្ជំ វាចេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ តិរច្ឆានវិជ្ជំ វាចេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (បទសោធម្មេ)។

ចិត្តាគារវគ្គោ បញ្ចមោ។

អារាមវគ្គោ

[៥៩២] ជានំ សភិក្ខុកំ អារាមំ អនាបុច្ឆា បវិសន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អនាបុច្ឆា អារាមំ បវិសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ទ្វេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥៩៣] ភិក្ខុំ អក្កោសន្តិយា បរិភាសន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ វេសាលិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អាយស្មន្តំ ឧបាលឹ អក្កោសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៩៤] ចណ្ឌីកតាយ គណំ បរិភាសន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ចណ្ឌីកតាយ គណំ បរិភាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៩៥] និមន្តិតាយ វា បវារិតាយ វា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ភុត្តាវី [ម. ភុត្តាវិនិយោ។] បវារិតា អញ្ញត្រ ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៩៦] កុលំ មច្ឆរាយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី កុលំ មច្ឆរាយិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៥៩៧] អភិក្ខុកេ អាវាសេ វស្សំ វសន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អភិក្ខុកេ អាវាសេ វស្សំ វសឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៥៩៨] វស្សំ វុត្ថាយ ភិក្ខុនិយា ឧភតោសង្ឃេ តីហិ ឋានេហិ នប្បវារេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ វស្សំ វុត្ថា ភិក្ខុសង្ឃំ នប្បវារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៥៩៩] ឱវាទាយ វា សំវាសាយ វា ន គច្ឆន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សក្កេសុ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ឱវាទំ ន គច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៦០០] ឧបោសថំបិ ន បុច្ឆន្តិយា ឱវាទំបិ ន យាចន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឧបោសថំបិ ន បុច្ឆឹសុ ឱវាទំបិ ន យាចឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៦០១] បសាខេ ជាតំ គណ្ឌំ វា រុហិតំ [បិលកំ វា រុធិរំ វាតិ កត្ថចិ ចោត្ថកេ ទិស្សតិ។ ម. រុធិតំ វា។] វា អនបលោកេត្វា សង្ឃំ វា គណំ វា បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកាយ ភេទាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី បសាខេ ជាតំ គណ្ឌំ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា ភេទាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (កឋិនកេ)។

អារាមវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

គព្ភិនីវគ្គោ

[៦០២] គព្ភិនឹ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ គព្ភិនឹ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៣] បាយន្តឹ វុដ្ឋាបេន្តិយោ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បាយន្តឹ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៤] ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តិយោ បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៥] ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៦] ឩនទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឩនទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៧] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេសុំ  តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៨] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦០៩] សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា ទ្វេ វស្សានិ នេវ អនុគ្គណ្ហន្តិយា ន អនុគ្គណ្ហាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា ទ្វេ វស្សានិ នេវ អនុគ្គហេសិ ន អនុគ្គណ្ហាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៦១០] វុដ្ឋាបិតំ បវត្តិនឹ ទ្វេ វស្សានិ នានុពន្ធន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ វុដ្ឋាបិតំ បវត្តិនឹ ទ្វេ វស្សានិ នានុពន្ធឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (បឋមបារាជិកេ)។

[៦១១] សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា នេវ វូបកាសេន្តិយា ន វូបកាសាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា នេវ វូបកាសេសិ ន វូបកាសាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

គព្ភិនីវគ្គោ សត្តមោ។

កុមារីភូតវគ្គោ

[៦១២] ឩនវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឩនវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៣] បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៤] បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៥] ឩនទ្វាទសវស្សាយ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឩនទ្វាទសវស្សា វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៦] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សាយ សង្ឃេន អសម្មតាយ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សា សង្ឃេន អសម្មតា វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៧] អលន្តាវ តេ អយ្យេ វុដ្ឋាបិតេនាតិ វុច្ចមានាយ សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី អលន្តាវ តេ អយ្យេ វុដ្ឋាបិតេនាតិ វុច្ចមានា សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦១៨] សិក្ខមានំ សចេ មេ ត្វំ អយ្យេ ចីវរំ ទស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេន្តិយា ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សិក្ខមានំ សចេ មេ ត្វំ អយ្យេ ចីវរំ ទស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេសិ ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៦១៩] សិក្ខមានំ សចេ មំ ត្វំ អយ្យេ ទ្វេ វស្សានិ អនុពន្ធិស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេន្តិយា ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សិក្ខមានំ សចេ មំ ត្វំ អយ្យេ ទ្វេ វស្សានិ អនុពន្ធិស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេសិ ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ អកាសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៦២០]​ បុរិសសំសដ្ឋំ កុមារកសំសដ្ឋំ ចណ្ឌឹ សោកាវស្សំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី បុរិសសំសដ្ឋំ កុមារកសំសដ្ឋំ ចណ្ឌឹ សោកាវស្សំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦២១] មាតាបិតូហិ វា សាមិកេន វា អននុញ្ញាតំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី មាតាបិតូហិបិ សាមិកេនាបិ អននុញ្ញាតំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៦២២] បារិវាសិកច្ឆន្ទទានេន សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ រាជគហេ បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី បារិវាសិកច្ឆន្ទទានេន សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦២៣] អនុវស្សំ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អនុវស្សំ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦២៤] ឯកំ វស្សំ ទ្វេ វុដ្ឋាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ឯកំ វស្សំ ទ្វេ វុដ្ឋាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

កុមារីភូតវគ្គោ អដ្ឋមោ។

ឆត្តុបាហនវគ្គោ

[៦២៥] ឆត្តុបាហនំ ធារេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ឆត្តុបាហនំ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦២៦] យានេន យាយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ យានេន យាយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦២៧] សង្ឃាណឹ ធារេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី សង្ឃាណឹ ធារេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦២៨] ឥត្ថាលង្ការំ ធារេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ឥត្ថាលង្ការំ ធារេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦២៩] គន្ធវណ្ណកេន នហាយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ គន្ធវណ្ណកេន នហាយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣០] វាសិតកេន បិញ្ញាកេន [វិញ្ញាតកេនាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] នហាយន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ វាសិតកេន បិញ្ញាកេន នហាយឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣១] ភិក្ខុនិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តិយា បរិមទ្ទាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ភិក្ខុនិយា ឧម្មទ្ទាបេសុំ បរិមទ្ទាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣២] សិក្ខមានាយ ឧម្មទ្ទាបេន្តិយា បរិមទ្ទាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សិក្ខមានាយ ឧម្មទ្ទាបេសុំ បរិមទ្ទាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣៣] សាមណេរិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តិយា បរិមទ្ទាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សាមណេរិយា ឧម្មទ្ទាបេសុំ បរិមទ្ទាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣៤] គិហិនិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តិយា បរិមទ្ទាបេន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ គិហិនិយា ឧម្មទ្ទាបេសុំ បរិមទ្ទាបេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (ឯឡកលោមកេ)។

[៦៣៥] ភិក្ខុស្ស បុរតោ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ ភិក្ខុស្ស បុរតោ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  (កឋិនកេ)។

[៦៣៦] អនោកាសកតំ ភិក្ខុំ បញ្ហំ បុច្ឆន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អនោកាសកតំ ភិក្ខុំ បញ្ហំ បុច្ឆឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ (បទសោធម្មេ)។

[៦៣៧] អសង្កច្ឆិកាយ គាមំ បវិសន្តិយា បាចិត្តិយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី អសង្កច្ឆិកា គាមំ បាវិសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

ឆត្តុបាហនវគ្គោ នវមោ។

នវ វគ្គា ខុទ្ទកា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៦៣៨] លសុណំ សំហរេ លោមំ

តលមដ្ឋញ្ច សុទ្ធិកំ

ភុញ្ជន្តាមកធញ្ញានំ

ទ្វេ វិឃាសេន ទស្សនា

អន្ធការេ បដិច្ឆន្នេ

អជ្ឈោកាសេ រថិកាយ ច

បុរេ បច្ឆា វិកាលេ ច

ទុគ្គហិ និរយេ វធិ

នគ្គោទកា វិសិព្វេត្វា

បញ្ចាហិកំ សង្កមនីយំ

គណំ វិភង្គសមណំ

ទុព្វលំ កឋិនេន ច

ឯកមញ្ចត្ថរណេន [ឱ.ម. ឯកមញ្ចត្ថរណេន ច។]

សញ្ចិច្ច សហជីវិនី

ទត្វា សំសដ្ឋអន្តោ ច

តិរោ វស្សំ ន បក្កមេ

រាជា អាសន្ទិ សុត្តញ្ច

គិហី វូបសមេន ច

ទទេ ចីវរាវសថំ

បរិយាបុណញ្ច វាចយេ

អារាមក្កោសចណ្ឌី ច

ភុញ្ជេយ្យ កុលមច្ឆរី

វសេ បវារណោវាទា

ទ្វេ ធម្មា បសាខេន ច

គព្ភិនី បាយន្តី ឆ ធម្មេ

អសម្មតូនទ្វាទស

បរិបុណញ្ច សង្ឃេន

សហវុដ្ឋាបនេន ច

កុមារី ទ្វេ ច សង្ឃេន

ទ្វាទសាសម្មតេន ច

អលំ សចេ [ឱ.ម. សចេ ច។] ទ្វេ វស្សំ

សំសដ្ឋា សាមិកេន ច

បារិវាសិកានុវស្សំ

ទុវេ វុដ្ឋាបនេន ច

ឆត្តយានេន សង្ឃាណិ

ឥត្ថាលង្ការវណ្ណកេ

បិញ្ញាកា ភិក្ខុនី ចេវ

សិក្ខា ច សាមណេរិកា

គិហិ ភិក្ខុស្ស បុរតោ

អនោកាសំ សង្កច្ឆិកាតិ។

តេសំ វគ្គានំ ឧទ្ទានំ

[៦៣៩] លសុណន្ធការា ន្ហានំ

តុវដ្ដា ចិត្តគារកា

អារាមំ គព្ភិនី ចេវ

កុមារី ឆត្តុបាហនាតិ។

បាដិទេសនីយកណ្ឌំ

[៦៤០] សប្បឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ សប្បឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤១] តេលំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ តេលំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤២] មធុំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ មធុំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤៣] ផាណិតំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ផាណិតំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤៤] មច្ឆំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ មច្ឆំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤៥] មំសំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ មំសំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤៦] ខីរំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ខីរំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៦៤៧] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

អដ្ឋ បាដិទេសនីយា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៦៤៨] សប្បិ តេលំ មធុញ្ចេវ

ផាណិតំ មច្ឆមេវ ច

មំសំ ខីរំ ទធិញ្ចាបិ

វិញ្ញាបេត្វាន ភិក្ខុនី

បាដិទេសនីយា អដ្ឋ

សយម្ពុទ្ធេន ទេសិតាតិ។

យេ សិក្ខាបទា ភិក្ខុវិភង្គេ វិត្ថារិតា តេ សង្ខិបិត្វា ភិក្ខុនីវិភង្គេ។

កត្ថប្បញ្ញត្តិវារំ និដ្ឋិតំ បឋមំ។

កតាបត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៦៤៩] អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបជ្ជតិ បារាជិកស្ស ឧព្ភក្ខកំ អធោជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៦៥០] វជ្ជប្បដិច្ឆាទិកា ភិក្ខុនី វជ្ជំ បដិច្ឆាទេន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ វជ្ជប្បដិច្ឆាទិកា ភិក្ខុនី វជ្ជំ បដិច្ឆាទេន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស វេមតិកា បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អាចារវិបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  វជ្ជប្បដិច្ឆាទិកា ភិក្ខុនី វជ្ជំ បដិច្ឆាទេន្តី ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៦៥១] ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បារាជិកស្ស  ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៦៥២] អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បុរិសេន ឥត្ថន្នាមំ គព្ភំ គច្ឆាតិ វុត្តា គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បុរិសស្ស ហត្ថបាសំ ឱក្កន្តមត្តេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេន្តី ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌំ

[៦៥៣] ឧសូយវាទិកា [ឱ.ម. ឧស្សយវាទិកា។] ភិក្ខុនី អដ្តំ ករោន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឯកស្ស អារោចេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយស្ស អារោចេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អដ្តបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៥៤] ចោរឹ វុដ្ឋាបេន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៥៥] ឯកា គាមន្តរំ គច្ឆន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៥៦] សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារេន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៥៧] អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស ឧទកទន្តបោណំ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៥៨] កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជេន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ តស្សា វចនេន ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ភោជនបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៥៩] កុបិតា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា  កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៦០] កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ចាកតា កុបិតា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៦១] សំសដ្ឋា ភិក្ខុនិយោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិយោ តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជន្តិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៦៦២] សំសដ្ឋាវយ្យេ តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេន្តី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។

និស្សគ្គិយកណ្ឌំ

[៦៦៣] បត្តសន្និចយំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៤] អកាលចីវរំ កាលចីវរន្តិ អធិដ្ឋហិត្វា ភាជាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភាជាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ភាជាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៥] ភិក្ខុនិយា សទ្ធឹ ចីវរំ បរិវដ្តេត្វា អច្ឆិន្ទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អច្ឆិន្ទតិ បយោគេ ទុក្កដំ អច្ឆិន្នេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៦] អញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា អញ្ញំ វិញ្ញាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វិញ្ញាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វិញ្ញាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៧] អញ្ញំ ចេតាបេត្វា អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៨] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៦៩] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន សង្ឃិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៧០] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៧១] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេន មហាជនិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៧២] អញ្ញទត្ថិកេន បរិក្ខារេន អញ្ញុទ្ទិសិកេ បុគ្គលិកេន សញ្ញាចិកេន អញ្ញំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៧៣] អតិរេកចតុក្កំសបរមំ គរុបាបុរណំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

[៦៧៤] អតិរេកឌ្ឍតេយ្យកំសបរមំ លហុបាបុរណំ ចេតាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ចេតាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ចេតាបិតេ និស្សគ្គិយំ បាចិត្តិយំ។

និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា និដ្ឋិតា។

បាចិត្តិយកណ្ឌំ

លសុណវគ្គោ

[៦៧៥] លសុណំ ខាទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខាទិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៧៦] សម្ពាធេ លោមំ សំហរាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ សំហរាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ សំហរាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៧៧] តលឃាតកំ ករោន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ករោតិ បយោគេ ទុក្កដំ កតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៧៨] ជតុមដ្ឋកំ អាទិយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អាទិយតិ បយោគេ ទុក្កដំ អាទិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៧៩] អតិរេកទ្វង្គុលបព្វបរមំ ឧទកសុទ្ធិកំ អាទិយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អាទិយតិ បយោគេ ទុក្កដំ អាទិន្នេ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៨០] ភិក្ខុស្ស ភុញ្ជន្តស្ស [ភុញ្ជមានស្សាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បានីយេន វា វិធូបនេន វា ឧបតិដ្ឋន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហត្ថបាសេ តិដ្ឋតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស ហត្ថបាសំ វិជហិត្វា តិដ្ឋតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៨១] អាមកធញ្ញំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៨២] ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា សង្ការំ វា វិឃាសំ វា តិរោកុឌ្ឌេ ឆឌ្ឌេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឆឌ្ឌេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឆឌ្ឌិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៨៣] ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា សង្ការំ វា វិឃាសំ វា ហរិតេ ឆឌ្ឌេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឆឌ្ឌេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឆឌ្ឌិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៨៤] នច្ចំ វា គីតំ វា វាទិតំ វា ទស្សនាយ គច្ឆន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស យត្ថ ឋិតា បស្សតិ វា សុណាតិ វា អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

លសុណវគ្គោ បឋមោ។

រត្តន្ធការវគ្គោ

[៦៨៥] រត្តន្ធការេ អប្បទីបេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហត្ថបាសេ តិដ្ឋតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស ហត្ថបាសំ វិជហិត្វា តិដ្ឋតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៨៦] បដិច្ឆន្នេ ឱកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហត្ថបាសេ តិដ្ឋតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស ហត្ថបាសំ វិជហិត្វា តិដ្ឋតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៨៧] អជ្ឈោកាសេ បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហត្ថបាសេ តិដ្ឋតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស ហត្ថបាសំ វិជហិត្វា តិដ្ឋតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៨៨] រថិកាយ វា ព្យូហេ វា សិង្ឃាតកេ វា បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា សន្តិដ្ឋន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ហត្ថបាសេ តិដ្ឋតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស ហត្ថបាសំ វិជហិត្វា តិដ្ឋតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៦៨៩] បុរេភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា អាសនេ និសីទិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា បក្កមន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ អនោវស្សកំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩០] បច្ឆាភត្តំ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩១] វិកាលេ កុលានិ ឧបសង្កមិត្វា សាមិកេ អនាបុច្ឆា សេយ្យំ សន្ថរិត្វា វា សន្ថរាបេត្វា វា អភិនិសីទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អភិនិសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ អភិនិសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩២] ទុគ្គហិតេន ទូបធារិតេន បរំ ឧជ្ឈាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧជ្ឈាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧជ្ឈាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩៣] អត្តានំ វា បរំ វា និរយេន វា ព្រហ្មចរិយេន វា អភិសបន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អភិសបតិ បយោគេ ទុក្កដំ អភិសបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩៤] អត្តានំ វធិត្វា វធិត្វា រោទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វធតិ រោទតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស វធតិ ន រោទតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

រត្តន្ធការវគ្គោ ទុតិយោ។

នហានវគ្គោ

[៦៩៥] នគ្គា នហាយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ នហាយតិ បយោគេ ទុក្កដំ នហានបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩៦] បមាណាតិក្កន្តំ ឧទកសាដិកំ ការាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ការាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ការាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៦៩៧] ភិក្ខុនិយា ចីវរំ វិសិព្វេត្វា វា វិសិព្វាបេត្វា វា នេវ សិព្វេន្តី ន សិព្វាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៦៩៨] បញ្ចាហិកំ សង្ឃាដិវារំ អតិក្កាមេន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។ [៦៩៩] ចីវរសង្កមនីយំ ធារេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធារេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធារិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០០] គណស្ស ចីវរលាភំ អន្តរាយំ ករោន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ករោតិ បយោគេ ទុក្កដំ កតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០១] ធម្មិកំ ចីវរវិភង្គំ បដិពាហន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិពាហតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិពាហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០២] អាគារិកស្ស វា បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សមណចីវរំ ទេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ទិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០៣] ទុព្វលចីវរប្បច្ចាសាយ ចីវរកាលសមយំ អតិក្កាមេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អតិក្កាមេតិ បយោគេ ទុក្កដំ អតិក្កាមិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០៤] ធម្មិកំ កឋិនុទ្ធារំ បដិពាហន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិពាហតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិពាហិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

នហានវគ្គោ តតិយោ។

តុវដ្ដវគ្គោ

[៧០៥] ទ្វេ ភិក្ខុនិយោ ឯកមញ្ចេ តុវដ្ដេន្តិយោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជន្តិ និបជ្ជន្តិ បយោគេ ទុក្កដំ និបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០៦] ទ្វេ ភិក្ខុនិយោ ឯកត្ថរណបាបុរណា តុវដ្ដេន្តិយោ ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជន្តិ និបជ្ជន្តិ បយោគេ ទុក្កដំ និបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០៧] ភិក្ខុនិយា សញ្ចិច្ច អផាសុំ ករោន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ករោតិ បយោគេ ទុក្កដំ កតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧០៨] ទុក្ខិតំ សហជីវិនឹ នេវ ឧបដ្ឋេន្តី ន ឧបដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧០៩] ភិក្ខុនិយា ឧបស្សយំ ទត្វា កុបិតា អនត្តមនា និក្កឌ្ឍន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និក្កឌ្ឍតិ បយោគេ ទុក្កដំ និក្កឌ្ឍិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១០] សំសដ្ឋា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១១] អន្តោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកា ចារិកំ ចរន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១២] តិរោរដ្ឋេ សាសង្កសម្មតេ សប្បដិភយេ អសត្ថិកា ចារិកំ ចរន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៣] អន្តោវស្សំ ចារិកំ ចរន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បដិបជ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បដិបន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៤] វស្សំ វុត្ថា ភិក្ខុនី ចារិកំ ន បក្កមន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

តុវដ្ដវគ្គោ ចតុត្ថោ។

ចិត្តាគារវគ្គោ

[៧១៥] រាជាគារំ វា ចិត្តាគារំ វា អារាមំ វា ឧយ្យានំ វា បោក្ខរណឹ វា ទស្សនាយ គច្ឆន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ បយោគេ ទុក្កដំ [ឱ.ម. គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។] យត្ថ ឋិតា បស្សតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៦] អាសន្ទឹ វា បល្លង្កំ វា បរិភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៧] សុត្តំ កន្តន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ កន្តតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧជ្ជវុជ្ជវេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៨] គិហិវេយ្យាវច្ចំ ករោន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ករោតិ បយោគេ ទុក្កដំ កតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧១៩] ភិក្ខុនិយា ឯហយ្យេ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេហីតិ វុច្ចមានា សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា នេវ វូបសមេន្តី ន វូបសមាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧២០] អាគារិកស្ស វា [អាគារិកស្ស វា អចេលកស្ស វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បរិព្វាជកស្ស វា បរិព្វាជិកាយ វា សហត្ថា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ទេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ទេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ទិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២១] អាវសថចីវរំ អនិស្សជ្ជិត្វា បរិភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភុញ្ជតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភុត្តេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២២] អាវសថំ អនិស្សជ្ជិត្វា ចារិកំ បក្កមន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៣] តិរច្ឆានវិជ្ជំ បរិយាបុណន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិយាបុណាតិ បយោគេ ទុក្កដំ បទេ បទេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៤] តិរច្ឆានវិជ្ជំ វាចេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វាចេតិ បយោគេ ទុក្កដំ បទេ បទេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

ចិត្តាគារវគ្គោ បញ្ចមោ។

អារាមវគ្គោ

[៧២៥] ជានំ សភិក្ខុកំ អារាមំ អនាបុច្ឆា បវិសន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៦] ភិក្ខុំ អក្កោសន្តី បរិភាសន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អក្កោសតិ បយោគេ ទុក្កដំ អក្កោសិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៧] ចណ្ឌីកតា គណំ បរិភាសន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បរិភាសតិ បយោគេ ទុក្កដំ បរិភាសិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៨] និមន្តិតា វា បវារិតា វា ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧២៩] កុលំ មច្ឆរាយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ មច្ឆរាយតិ បយោគេ ទុក្កដំ មច្ឆរិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣០] អភិក្ខុកេ អាវាសេ វស្សំ វសន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វស្សំ វសិស្សាមីតិ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ បានីយំ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតិ បរិវេណំ សម្មជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស សហ អរុណុគ្គមនា អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣១] វស្សំ វុត្ថា ភិក្ខុនី ឧភតោសង្ឃេ តីហិ ឋានេហិ នប្បវារេន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៣២] ឱវាទាយ វា សំវាសាយ វា ន គច្ឆន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៣៣] ឧបោសថម្បិ ន បុច្ឆន្តី ឱវាទម្បិ ន យាចន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៣៤] បសាខេ ជាតំ គណ្ឌំ វា រុហិតំ វា [គណ្ឌំ វា បិលកំ វា រុធិរំ វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ ម. រុធិតំ។] អនបលោកេត្វា សង្ឃំ វា គណំ វា បុរិសេន សទ្ធឹ ឯកេនេកា ភេទាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភេទាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ភិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

អារាមវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

គព្ភិនីវគ្គោ

[៧៣៥] គព្ភិនឹ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣៦] បាយន្តឹ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣៧] ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣៨] ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សិក្ខមានំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៣៩] ឩនទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤០] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤១] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សំ គិហិគតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤២] សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា ទ្វេ វស្សានិ នេវ អនុគ្គណ្ហន្តី នានុគ្គហាបេន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៤៣] វុដ្ឋាបិតំ បវត្តិនឹ ទ្វេ វស្សានិ នានុពន្ធន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៤៤] សហជីវិនឹ វុដ្ឋាបេត្វា នេវ វូបកាសេន្តី ន វូបកាសាបេន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

គព្ភិនីវគ្គោ សត្តមោ។

កុមារីភូតវគ្គោ

[៧៤៥] ឩនវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤៦] បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ អសិក្ខិតសិក្ខំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤៧] បរិបុណ្ណវីសតិវស្សំ កុមារីភូតំ ទ្វេ វស្សានិ ឆសុ ធម្មេសុ សិក្ខិតសិក្ខំ សង្ឃេន អសម្មតំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤៨] ឩនទ្វាទសវស្សា វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៤៩] បរិបុណ្ណទ្វាទសវស្សា សង្ឃេន អសម្មតា វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥០] អលន្តាវ តេ អយ្យេ វុដ្ឋាបិតេនាតិ វុច្ចមានា សាធូតិ បដិស្សុណិត្វា បច្ឆា ខីយនធម្មំ អាបជ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខីយតិ បយោគេ ទុក្កដំ ខីយិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥១] សិក្ខមានំ  សចេ មេ ត្វំ អយ្យេ ចីវរំ ទស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេន្តី ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៥២] សិក្ខមានំ  សចេ មំ ត្វំ អយ្យេ ទ្វេ វស្សានិ អនុពន្ធិស្សសិ ឯវាហន្តំ វុដ្ឋាបេស្សាមីតិ វត្វា នេវ វុដ្ឋាបេន្តី ន វុដ្ឋាបនាយ ឧស្សុក្កំ ករោន្តី ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បាចិត្តិយំ។

[៧៥៣] បុរិសសំសដ្ឋំ កុមារកសំសដ្ឋំ ចណ្ឌឹ សោកាវស្សំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥៤] មាតាបិតូហិ វា សាមិកេន វា អននុញ្ញាតំ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥៥] បារិវាសិកច្ឆន្ទទានេ សិក្ខមានំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥៦] អនុវស្សំ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥៧] ឯកំ វស្សំ ទ្វេ វុដ្ឋាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ វុដ្ឋាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ វុដ្ឋាបិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

កុមារីភូតវគ្គោ អដ្ឋមោ។

ឆត្តុបាហនវគ្គោ

[៧៥៨] ឆត្តុបាហនំ ធារេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធារេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធារិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៥៩] យានេន យាយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ យាយតិ បយោគេ ទុក្កដំ យាយិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦០] សង្ឃាណឹ ធារេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធារេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធារិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦១] ឥត្ថាលង្ការំ ធារេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ធារេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ធារិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦២] គន្ធវណ្ណកេន នហាយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ នហាយតិ  បយោគេ ទុក្កដំ នហានបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៣] វាសិតកេន បិញ្ញាកេន [វិញ្ញាតកេនាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] នហាយន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ នហាយតិ បយោគេ ទុក្កដំ នហានបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៤] ភិក្ខុនិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តី បរិមទ្ទាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧម្មទ្ទាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧម្មទ្ទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៥] សិក្ខមានាយ ឧម្មទ្ទាបេន្តី បរិមទ្ទាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧម្មទ្ទាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧម្មទ្ទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៦] សាមណេរិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តី បរិមទ្ទាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧម្មទ្ទាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧម្មទ្ទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ គិហិនិយា ឧម្មទ្ទាបេន្តី បរិមទ្ទាបេន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧម្មទ្ទាបេតិ បយោគេ ទុក្កដំ ឧម្មទ្ទិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ភិក្ខុស្ស បុរតោ អនាបុច្ឆា អាសនេ និសីទន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ និសីទតិ បយោគេ ទុក្កដំ និសិន្នេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៧] អនោកាសកតំ ភិក្ខុំ បញ្ហំ បុច្ឆន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បុច្ឆតិ បយោគេ ទុក្កដំ បុច្ឆិតេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

[៧៦៨] អសង្កច្ឆិកា គាមំ បវិសន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។

ឆត្តុបាហនវគ្គោ នវមោ។

នវ វគ្គា ខុទ្ទកា និដ្ឋិតា [ឱ.ម. ខុទ្ទកំ និដ្ឋិតំ។]។

បាដិទេសនីយកណ្ឌំ

[៧៦៩] សប្បឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧០] តេលំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧១] មធុំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧២] ផាណិតំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧៣] មច្ឆំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧៤] មំសំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧៥] ខីរំ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

[៧៧៦] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។

អដ្ឋ បាដិទេសនីយា និដ្ឋិតា។

កតាបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

វិបត្តិវារោ

[៧៧៧] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។បេ។

[៧៧៨] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ  អាចារវិបត្តឹ។

វិបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សង្គហវារោ

[៧៧៩] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។បេ។

[៧៨០] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។

សង្គហវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

សមុដ្ឋានវារោ

[៧៨១] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។បេ។

[៧៨២] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

សមុដ្ឋានវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

អធិករណវារោ

[៧៨៣] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ  អាបត្តាធិករណំ។បេ។

[៧៨៤] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ  អាបត្តាធិករណំ។

អធិករណវារំ និដ្ឋិតំ ឆដ្ឋំ។

សមថវារោ

[៧៨៥] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។

[៧៨៦] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមថវារំ និដ្ឋិតំ សត្តមំ។

សមុច្ចយវារោ

[៧៨៧] អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ឧព្ភក្ខកំ អធោជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយន្តី ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។

[៧៨៨] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស  ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តី ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ  អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមុច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋមំ។

កត្ថបញ្ញត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៧៨៩] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភ។ សុន្ទរីនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុន្ទរីនន្ទា ភិក្ខុនី អវស្សុតា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស កាយសំសគ្គំ សាទិយំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ ទុតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ ។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។បេ។

[៧៩០] វជ្ជប្បដិច្ឆាទនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នំ ភិក្ខុនឹ នេវ អត្តនា បដិចោទេសិ ន គណស្ស អារោចេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។បេ។

[៧៩១] យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ អរិដ្ឋំ ភិក្ខុំ គទ្ធពាធិបុព្វំ អនុវត្តិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៧៩២] អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរណប្បច្ចយា បារាជិកំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេសុំ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌាទិ

[៧៩៣] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ឧសូយវាទិកាយ ភិក្ខុនិយា អដ្តករណប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ឧសូយវាទិកា វិហរិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ អត្ថិ តត្ថ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តីតិ។ ឯកា បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ តស្មឹ នត្ថិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តីតិ។ សព្វត្ថ បញ្ញត្តិ។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ អសាធារណប្បញ្ញត្តីតិ។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ ឧភតោ បញ្ញត្តីតិ។ ឯកតោ បញ្ញត្តិ។ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសានំ កត្ថោគធំ កត្ថ បរិយាបន្នន្តិ។ និទានោគធំ និទានបរិយាបន្នំ។ កតមេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតីតិ។ តតិយេន ឧទ្ទេសេន ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ។ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតមា វិបត្តីតិ។ សីលវិបត្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតមោ អាបត្តិក្ខន្ធោតិ។ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតីតិ។ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។បេ។ កេនាភដន្តិ។ បរម្បរាភដំ។

[៧៩៤] យន្តេន ភគវតា ជានតា បស្សតា អរហតា សម្មាសម្ពុទ្ធេន ចោរឹ វុដ្ឋាបនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី ចោរឹ វុដ្ឋាបេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ទ្វីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ  សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

[៧៩៥] ឯកាយ [ម. ឯកា គាមន្តរំ។] គាមន្តរំ គមនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី ឯកា គាមន្តរំ គច្ឆិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ តិស្សោ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (បឋមបារាជិកេ)។

[៧៩៦] សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារណប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៧៩៧] អវស្សុតាយ ភិក្ខុនិយា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សុន្ទរីនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សុន្ទរីនន្ទា ភិក្ខុនី អវស្សុតា អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ អាមិសំ បដិគ្គហេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (បឋមបារាជិកេ)។

[៧៩៨] កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ អញ្ញតរំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ អញ្ញតរា ភិក្ខុនី កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។

[៧៩៩] កុបិតាយ ភិក្ខុនិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី កុបិតា អនត្តមនា ឯវំ អវច ពុទ្ធំ បច្ចាចិក្ខាមិ ធម្មំ បច្ចាចិក្ខាមិ សង្ឃំ បច្ចាចិក្ខាមិ សិក្ខំ បច្ចាចិក្ខាមីតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៨០០] កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ចាកតាយ កុបិតាយ ភិក្ខុនិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ចណ្ឌកាលឹ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ចណ្ឌកាលី ភិក្ខុនី កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ចាកតា កុបិតា អនត្តមនា ឯវំ អវច ឆន្ទគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ ទោសគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ មោហគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោ ភយគាមិនិយោ ច ភិក្ខុនិយោតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ  (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៨០១] សំសដ្ឋានំ ភិក្ខុនីនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សំសដ្ឋា វិហរឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។

[៨០២] សំសដ្ឋា អយ្យេ តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេន្តិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា សង្ឃាទិសេសោ កត្ថ បញ្ញត្តោតិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តោ។ កំ អារព្ភាតិ។ ថុល្លនន្ទំ ភិក្ខុនឹ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី  សំសដ្ឋា វយ្យេ តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេសិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ (ធុរនិក្ខេបេ)។បេ។

[៨០៣] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា បាដិទេសនីយំ កត្ថ បញ្ញត្តន្តិ។ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តំ។ កំ អារព្ភាតិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ អារព្ភ។ កិស្មឹ វត្ថុស្មិន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខុនិយោ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជឹសុ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ។ ឯកា បញ្ញត្តិ ឯកា អនុប្បញ្ញត្តិ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ សិយា កាយតោ។ល។ ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតីតិ ន ទិស្សតិ។]។

កត្ថបញ្ញត្តិវារំ និដ្ឋិតំ បឋមំ។

កតាបត្តិវារោ

បារាជិកកណ្ឌំ

[៨០៤] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភិក្ខុ កាយេន កាយំ អាមសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អង្គុលិប្បតោទកេ បាចិត្តិយំ  កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៨០៥] វជ្ជំ បដិច្ឆាទនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ វជ្ជំ បដិច្ឆាទនប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស វេមតិកា បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អាចារវិបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស  វជ្ជំ បដិច្ឆាទនប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៨០៦] យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភេទានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស  យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

[៨០៧] អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរណប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បុរិសេន  ឥត្ថន្នាមំ អាគច្ឆាតិ វុត្តា គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បុរិសស្ស ហត្ថបាសំ ឱក្កន្តមត្តេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរណប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌាទិ

[៨០៨] ឧសូយវាទិកា [ឱ.ម. ឧស្សយវាទិកា។] ភិក្ខុនី អដ្តករណប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឯកស្ស អារោចេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ទុតិយស្ស អារោចេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អដ្តបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨០៩] ចោរឹ វុដ្ឋាបនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១០] ឯកា គាមន្តរំ គមនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ គច្ឆតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស បឋមំ បាទំ បរិក្ខេបំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ទុតិយំ បាទំ អតិក្កាមេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១១] សមគ្គេន សង្ឃេន ឧក្ខិត្តំ ភិក្ខុនឹ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន អនបលោកេត្វា ការកសង្ឃំ អនញ្ញាយ គណស្ស ឆន្ទំ ឱសារណប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១២] អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស ឧទកទន្តបោណំ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៨១៣] កិន្តេ អយ្យេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ករិស្សតិ អវស្សុតោ វា អនវស្សុតោ វា យតោ ត្វំ អនវស្សុតា ឥង្ឃយ្យេ យន្តេ ឯសោ បុរិសបុគ្គលោ ទេតិ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា តំ ត្វំ សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ខាទ វា ភុញ្ជ វាតិ ឧយ្យោជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ តស្សា វចនេន ខាទិស្សាមិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ភោជនបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១៤] កុបិតា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១៥] កិស្មិញ្ចិទេវ អធិករណេ បច្ឆាកតា កុបិតា [ឱ.ម. កុបិតាតិ ន ទិស្សតិ។] ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១៦] សំសដ្ឋា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៨១៧] សំសដ្ឋា វយ្យេ [ឱ.ម. វ អយ្យេ។] តុម្ហេ វិហរថ មា តុម្ហេ នានា វិហរិត្ថាតិ ឧយ្យោជេន្តី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។ [ឱ.ម. ទសសង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។]។បេ។

[៨១៨] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស  ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។

កតិអាបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

វិបត្តិវារោ

[៨១៩] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ  សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។បេ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ។

វិបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ តតិយំ។

សង្គហវារោ

[៨២០] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។បេ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។

សង្គហវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

សមុដ្ឋានវារោ

[៨២១] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។បេ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

សមុដ្ឋានវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

អធិករណវារោ

[៨២២] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។បេ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ អធិករណានំ  អាបត្តាធិករណំ។

អធិករណវារំ និដ្ឋិតំ ឆដ្ឋំ។

សមថវារោ

[៨២៣] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា អាបត្តិយោ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

សមថវារំ និដ្ឋិតំ សត្តមំ។

សមុច្ចយវារោ

[៨២៤] កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អវស្សុតា ភិក្ខុនី អវស្សុតស្ស បុរិសបុគ្គលស្ស អធក្ខកំ ឧព្ភជានុមណ្ឌលំ គហណំ សាទិយតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភិក្ខុ កាយេន កាយំ អាមសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អង្គុលិបតោទកេ បាចិត្តិយំ  កាយសំសគ្គំ សាទិយនប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។បេ។

[៨២៥] ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ភុញ្ជិស្សាមីតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អជ្ឈោហារេ អជ្ឈោហារេ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស  ទធឹ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជនប្បច្ចយា ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា  សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ចាតិ។

សមុច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋមំ។

អដ្ឋ បច្ចយវារា និដ្ឋិតា។

ភិក្ខុនីវិភង្គេ សោឡស មហាវារា និដ្ឋិតា។

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេបំ

[៨២៦] អនិច្ចា សព្វេសង្ខារា [ឱ.ម. សព្វេ សង្ខារា។]

ទុក្ខានត្តា ច សង្ខតា

និព្វានញ្ចេវ បណ្ណត្តិ

អនត្តា ឥតិ និច្ឆយា។

ពុទ្ធចន្ទេ អនុប្បន្នេ

ពុទ្ធាទិច្ចេ អនុគ្គតេ

តេសំ សភាគធម្មានំ

នាមមត្តំ ន ញាយតិ [ឱ.ម. ន នាយតិ]។

ទុក្ករំ វិវិធំ កត្វា

បូរយិត្វាន បារមី

ឧបជ្ជន្តិ មហាវីរា

ចក្ខុភូតា សព្រហ្មកេ

តេ ទេសយន្តិ សទ្ធម្មំ

ទុក្ខហានឹ សុខាវហំ។

អង្គីរសោ សក្យមុនិ

សព្វភូតានុកម្បកោ

សព្វសត្តុត្តមោ សីហោ

បិដកេ តីណិ ទេសយិ

សុត្តន្តំ អភិធម្មញ្ច [ឱ.ម. សុត្តន្តមភិធម្មញ្ច។]

វិនយញ្ច មហាគុណំ។

ឯវំ នីយតិ សទ្ធម្មោ

វិនយោ យទិ តិដ្ឋតិ

ឧភតោ ច វិភង្គានិ

ខន្ធកា យា ច មាតិកា

មាលា សុត្តគុណេនេវ

បរិវារេន គន្ថិតា។

តស្សេវ បរិវារស្ស

សមុដ្ឋានំ និយតោ កតំ

សម្ភេទនិទានញ្ចញ្ញំ

សុត្តេ ទិស្សន្តិ ឧបរិ

តស្មា សិក្ខេ បរិវារំ

ធម្មកាមោ សុបេសលោតិ។

វិភង្គេ ទ្វីសុ បញ្ញត្តំ

ឧទ្ទិសន្តិ ឧបោសថេ

បវក្ខាមិ សមុដ្ឋានំ

យថាញាយំ សុណាថ មេ។

បារាជិកំ យំ បឋមំ

ទុតិយញ្ច តតោ បរំ

សញ្ចរិត្តានុភាសនញ្ច

អតិរេកញ្ច ចីវរំ

លោមានិ បទសោធម្មោ

ភូតសំវិធានេន ច

ថេយ្យទេសនចោរិញ្ច

អននុញ្ញាយ តេរស។

តេរសេតេ សមុដ្ឋាន

នយា វិញ្ញូហិ ចិន្តិតា

ឯកេកស្មឹ សមុដ្ឋានេ

សទិសា ឥធ ទិស្សរេ។

បឋមបារាជិកសមុដ្ឋានំ

[៨២៧] មេថុនំ សុក្កសំសគ្គោ

អនិយតា បឋមិកា

បុព្វូបបរិបាចិតា

រហោ ភិក្ខុនិយា សហ

សភោជនេ រហោ ទ្វេ ច

អង្គុលិ ឧទកេ ហសំ

បហារេ ឧគ្គិរេ ចេវ

តេបញ្ញាសា ច សេក្ខិយា

អធក្ខគាមាវស្សុតា [ឱ. អធក្ខកំ គាមាវស្សុតា។]

តលមដ្ឋញ្ច សុទ្ធិកា

វស្សំ វុត្ថា ច ឱវាទំ

នានុពន្ធេ បវត្តិនឹ

ឆសត្តតិ ឥមេ សិក្ខា

កាយមានសិកា កតា

សព្វេ ឯកសមុដ្ឋានា

បឋមំ បារាជិកំ យថា។

បឋមបារាជិកសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ទុតិយបារាជិកសមុដ្ឋានំ

[៨២៨] អទិន្នំ វិគ្គហុត្តរឹ [ម. វិគ្គហុត្តរិ។]

ទុដ្ឋុល្លា អត្តកាមិនំ

អមូលា អញ្ញភាគិយា

អនិយតា ទុតិយិកា

អច្ឆិន្ទេ បរិណាមនេ

មុសា ឱមសបេសុណា

ទុដ្ឋុល្លា បឋវីខណេ

ភូតំ អញ្ញាយ ឧជ្ឈាបេ

និក្កឌ្ឍនំ សិញ្ចនញ្ច

អាមិសហេតុ ភុត្តាវី

ឯហិ អនាទរិ ភឹសា

អបនិធេ ច ជីវិតំ

ជានំ សប្បាណកំ កម្មំ

ឩនសំវាសនាសនា

សហធម្មិកវិលេខា

មោហោ អមូលកេន ច

កុក្កុច្ចំ ធម្មិកំ [ម. កុក្កុច្ចធម្មិកំ។] ទត្វា

បរិណាមេយ្យ បុគ្គលេ

កិន្តេ អកាលអច្ឆិន្ទេ

ទុគ្គហិ និរយេន ច

គណំ វិភង្គំ ទុព្វលំ

កឋិនផាសុបស្សយំ

អក្កោសចណ្ឌី មច្ឆរី

គព្ភិនី ច បាយន្តិយា

ទ្វេ វស្សា សិក្ខា សង្ឃេន

តយោ ចេវ គិហិគតា

កុមារីភូតា តិស្សោ ច

ឩនទ្វាទសសម្មតា

អលន្តាវ សោកាវស្សំ

ឆន្ទា អនុវស្សា ច ទ្វេ

សិក្ខាបទា សត្តតីមេ

សមុដ្ឋានា តិកា កតា

កាយចិត្តេន ន វាចា

វាចាចិត្តា ន កាយិកា

តីហិ ទ្វារេហិ ជាយន្តិ

បារាជិកំ ទុតិយំ យថា។

ទុតិយបារាជិកសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

សញ្ចរិត្តសមុដ្ឋានំ

[៨២៩] សញ្ចរិ កុដិ វិហារោ

ធោវនញ្ច បដិគ្គហោ

វិញ្ញត្តុត្តរិ អភិហដ្ឋុំ

ឧភិន្នំ ទូតកេន ច

កោសិយា សុទ្ធទ្វេភាគា

ឆព្វស្សានិ និសីទនំ

រិញ្ចន្តិ រូបិកា ចេវ

ឧភោ នានប្បការកា

ឩនពន្ធនវស្សិកា

សុត្តំ វិកប្បនេន ច

ទ្វារទានសិព្វិនី ច

បូវបច្ចយជោតិ ច

រតនំ សូចិ មញ្ចោ ច

តូលំ និសីទនកណ្ឌុ ច

វស្សកា ច សុគតេន

វិញ្ញត្តិ អញ្ញចេតាបនា

ទ្វេ សង្ឃិកា មហាជនិកា

ទ្វេ បុគ្គលា លហុកា គរុ

ទ្វេ វិឃាសា សាដិកា ច

សមណចីវរេន ច

សមបញ្ញាសិមេ ធម្មា

ឆហិ ឋានេហិ ជាយរេ

កាយតោ ន វាចាចិត្តា

វាចតោ ន កាយមនា

កាយវាចា ន ចិត្តតោ [ឱ.ម. ន ច ចិត្តា។]

កាយចិត្តា ន វាចិតោ [ន វាចិកា។]

វាចាចិត្តា ន កាយេន

តីហិ ឋានេហិ [ទ្វារេហិ] ជាយរេ

ឆសមុដ្ឋានិកា ចេតេ [ឱ.ម. ឯតេ។]

សញ្ចរិត្តេន សាទិសា។

សញ្ចរិត្តសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

សមនុភាសនាសមុដ្ឋានំ

[៨៣០] ភេទានុវត្តទុព្វច

ទូសទុដ្ឋុល្លទិដ្ឋិ ច

ឆន្ទំ ឧជ្ជគ្ឃិកា ទ្វេ ច

ទ្វេ ច សទ្ទា ន ព្យាហរេ

ឆមា នីចាសនេ ឋានំ

បច្ឆតោ ឧប្បថេន ច

វជ្ជានុវត្តិ គហណា

ឱសារេ បច្ចាចិក្ខនា

កិស្មឹ សំសដ្ឋា ទ្វេ វធី

វិសិព្វេ ទុក្ខិតាយ ច

បុន សំសដ្ឋា ន វូបសមេ

អារាមញ្ច បវារណា

អន្វឌ្ឍមាសំ សហជីវិនី

ទ្វេ ចីវរំ អនុពន្ធនា

សត្តតឹស ឥមេ ធម្មា

កាយវាចាយ ចិត្តតោ

សព្វេ ឯកសមុដ្ឋានា

សមនុភាសនា យថា

សមនុភាសនសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

កឋិនសមុដ្ឋានំ

[៨៣១] ឧព្ភតំ កឋិនំ តីណិ

បឋមំ បត្តភេសជ្ជំ

អច្ចេកញ្ចាបិ [ឱ. អច្ចេកំ វាបិ។] សាសង្កំ

បក្កមន្តេន វា ទុវេ

ឧបស្សយំ បរម្បរា

អនតិរិត្តំ និមន្តនា

វិកប្បំ រញ្ញោ វិកាលេ

វោសាសារញ្ញកេន ច

ឧសូយា [ឱ.ម. ឧស្សយា។] សន្និចយញ្ច

បុរេ បច្ឆា វិកាលេ ច

បញ្ចាហិកា សង្កមនី

ទ្វេបិ [ឱ.ម. ទ្វេ។] អាវសថេន ច

បសាខេ អាសនេ ចេវ

តឹស ឯកូនកា ឥមេ

កាយវាចា ន ចិត្តតោ [ឱ. ន ច ចិត្តា។]

តីហិ ទ្វារេហិ ជាយរេ

ទ្វិសមុដ្ឋានិកា សព្វេ

កឋិនេន សហា សមា។

កឋិនសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ឯឡកលោមសមុដ្ឋានំ

[៨៣២] ឯឡកលោមា ទ្វេ សេយ្យា

អាហច្ច បិណ្ឌភោជនំ

គណវិកាលេ សន្និធិ

ទន្តបោណេនចេលកា

ឧយ្យុត្តំ វសេ [ឱ. សេនំ។] ឧយ្យោធិ

សុរា ឱរេន ន្ហាយនា

ទុព្វណ្ណេ ទ្វេ ទេសនិកា

លសុណុត្តិដ្ឋេ នច្ចនា

ន្ហានំ អត្ថរណំ [ឱ.ម. ន្ហានមត្ថរណំ។] សេយ្យា

អន្តោរដ្ឋេ តថា ពហិ

អន្តោវស្សំ ចិត្តាគារំ

អាសន្ទិ សុត្តកន្តនា

វេយ្យាវច្ចំ សហត្ថា ច

អភិក្ខុកាវាសេន ច

ឆត្តំ យានញ្ច សង្ឃាណឹ

អលង្ការំ គន្ធវាសិតំ

ភិក្ខុនី សិក្ខមានា ច

សាមណេរី គិហិនិយា

អសង្កច្ឆិកា [ម. អសង្កច្ចិកា។] អាបត្តី

ចត្តារីសា ចតុត្តរិ

កាយេន ន វាចាចិត្តេន

កាយចិត្តេន ន វាចតោ

ទ្វិសមុដ្ឋានិកា សព្វេ

សមា ឯឡកលោមកា។

ឯឡកលោមសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

បទសោធម្មសមុដ្ឋានំ

[៨៣៣] បទញ្ញត្រ អសម្មតា

តថា អត្ថង្គតេន ច

តិរច្ឆានវិជ្ជា ទ្វេ វុត្តា

អនោកាសេ ច បុច្ឆនា

សត្ត សិក្ខាបទា ឯតេ

វាចា ន កាយចិត្តតោ [ម. វាចា ន កាយចិត្តកា]

វាចាចិត្តេន ជាយន្តិ

ន តុ កាយេន ជាយរេ

ទ្វិសមុដ្ឋានិកា សព្វេ

បទសោធម្មសាទិសា។

បទសោធម្មសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

អទ្ធានសមុដ្ឋានំ

[៨៣៤] អទ្ធាននាវំ បណីតំ

មាតុគ្គាមេន សង្ឃរេ [ម. សង្ហរេ។]

ធញ្ញំ និមន្តិតា ចេវ

អដ្ឋ ច បាដិទេសនី

សិក្ខា បណ្ណរសា ឯតេ

កាយា ន វាចា ន មនា

កាយវាចាយ ជាយន្តិ

ន តេ ចិត្តេន ជាយរេ

កាយចិត្តេន ជាយន្តិ

ន តេ ជាយន្តិ វាចតោ

កាយវាចាយ [ម. កាយវាចាហិ] ចិត្តេន

សមុដ្ឋានា ចតុព្វិធា

បញ្ញត្តា ពុទ្ធញាណេន

អទ្ធានេន សមា នយា [ឱ. សហា សមា។ ម. សមា]។

អទ្ធានសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ថេយ្យសត្ថសមុដ្ឋានំ

[៨៣៥] ថេយ្យសត្ថំ ឧបស្សុតំ

សូបវិញ្ញាបនេន ច

រត្តិ ឆន្នញ្ច ឱកាសំ

ឯតេ ព្យូហេន សត្តមា

កាយចិត្តេន ជាយន្តិ

ន តេ ជាយន្តិ វាចតោ

តីហិ ទ្វារេហិ ជាយន្តិ

ទ្វិសមុដ្ឋានិកា ឥមេ

ថេយ្យសត្ថសមុដ្ឋានា

ទេសិតាទិច្ចពន្ធុនា។

ថេយ្យសត្ថសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ធម្មទេសនាសមុដ្ឋានំ

[៨៣៦] ឆត្តបាណិស្ស សទ្ធម្មំ

ន ទេសេន្តិ តថាគតា

តថេវ [ឱ.ម. ឯវមេវ។] ទណ្ឌបាណិស្ស

សត្ថអាវុធបាណិនំ

បាទុកុបាហនា យានំ

សេយ្យា បល្លត្ថិកាយ ច

វេឋិតោគុណ្ឋិតោ ចេវ

ឯកាទសមនូនកា

វាចាចិត្តេន ជាយន្តិ

ន តេ ជាយន្តិ កាយតោ

សព្វេ ឯកសមុដ្ឋានា

សមកា ធម្មទេសនា [ឱ.ម. ធម្មទេសនេ។ ]។

ធម្មទេសនាសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ភូតារោចនសមុដ្ឋានំ

[៨៣៧] ភូតំ កាយេន ជាយតិ

ន វាចាយ ន ចិត្តតោ

វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ

ន កាយា ន ច ចិត្តតោ

កាយវាចាយ ជាយតិ

ន ច [ឱ.ម. តុ] ជាយតិ ចិត្តតោ

ភូតារោចនកន្នាម

តីហិ ឋានេហិ ជាយតិ។

ភូតារោចនសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

ចោរិវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋានំ

[៨៣៨] ចោរី វាចាយ ចិត្តេន

ន តំ ជាយតិ កាយតោ

ជាយតិ តីហិ ទ្វារេហិ

ចោរីវុដ្ឋាបនំ ឥទំ

អកតំ ទ្វិសមុដ្ឋានំ

ធម្មរាជេន ឋបិតំ [ឱ.ម. ភាសិតំ។]។

ចោរីវុដ្ឋាបនសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

អននុញ្ញាតសមុដ្ឋានំ

[៨៣៩] អននុញ្ញាតំ វាចាយ

ន កាយា ន ច ចិត្តតោ

ជាយតិ កាយវាចាយ

ន តំ ជាយតិ ចិត្តតោ

ជាយតិ វាចាចិត្តេន

ន តំ ជាយតិ កាយតោ

ជាយតិ តីហិ ឋានេហិ [ឱ.ម. ទ្វារេហិ]

អកតំ ចតុដ្ឋានិកំ។

អននុញ្ញាតសមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

[៨៤០] សមុដ្ឋានំ ហិ សង្ខេបំ

ទស តីណិ សុទេសិតំ

អសម្មោហករណដ្ឋានំ [ឱ. អសម្មោហករណំ ឋានំ។ ម. អសម្មោហករំ ឋានំ។]

នេត្តិធម្មានុលោមិកំ

ធារយន្តោ ឥមំ វិញ្ញូ

សមុដ្ឋានេ ន មុយ្ហតីតិ។

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេបំ និដ្ឋិតំ។

អន្តរបេយ្យាលំ

កតិបុច្ឆាវារំ

[៨៤១] កតិ អាបត្តិយោ។ កតិ អាបត្តិក្ខន្ធា។ កតិ វិនីតវត្ថូនិ។ កតិ អគារវា។ កតិ គារវា។ កតិ វិនីតវត្ថូនិ។ កតិ វិបត្តិយោ។ កតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានា។ កតិ វិវាទមូលានិ។ កតិ អនុវាទមូលានិ។ កតិ សារាណីយា ធម្មា។ កតិ ភេទករវត្ថូនិ។ កតិ អធិករណានិ។ កតិ សមថា។

[៨៤២] បញ្ច អាបត្តិយោ។ បញ្ច អាបត្តិក្ខន្ធា។ បញ្ច វិនីតវត្ថូនិ។ សត្ត អាបត្តិយោ។ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា។ សត្ត វិនីតវត្ថូនិ។ ឆ អគារវា។ ឆ គារវា។ ឆ វិនីតវត្ថូនិ។ ចតស្សោ វិបត្តិយោ។ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា។ ឆ វិវាទមូលានិ។ ឆ អនុវាទមូលានិ។ ឆ សារាណីយា ធម្មា។ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ។ ចត្តារិ អធិករណានិ។ សត្ត សមថា។

[៨៤៣] តត្ថ កតមា បញ្ច អាបត្តិយោ។ បារាជិកាបត្តិ សង្ឃាទិសេសាបត្តិ បាចិត្តិយាបត្តិ បាដិទេសនីយាបត្តិ ទុក្កដាបត្តិ។ ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ។

[៨៤៤] តត្ថ កតមេ បញ្ច អាបត្តិក្ខន្ធា។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធោ បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធោ ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឥមេ បញ្ច អាបត្តិក្ខន្ធា។

[៨៤៥] តត្ថ កតមានិ បញ្ច វិនីតវត្ថូនិ។ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ អារតិ វិរតិ បដិវិរតិ វេរមណី អកិរិយា អករណំ អនជ្ឈាបត្តិ វេលាអនតិក្កមោ សេតុឃាតោ។  ឥមានិ បញ្ច វិនីតវត្ថូនិ។

[៨៤៦] តត្ថ កតមា សត្ត អាបត្តិយោ។ បារាជិកាបត្តិ សង្ឃាទិសេសាបត្តិ ថុល្លច្ចយាបត្តិ បាចិត្តិយាបត្តិ បាដិទេសនីយាបត្តិ ទុក្កដាបត្តិ ទុព្ភាសិតាបត្តិ។  ឥមា សត្ត អាបត្តិយោ។

[៨៤៧] តត្ថ កតមេ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា។ បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធោ សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធោ ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធោ បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធោ បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធោ ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធោ ទុព្ភាសិតាបត្តិក្ខន្ធោ។ ឥមេ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា។

[៨៤៨] តត្ថ កតមានិ សត្ត វិនីតវត្ថូនិ។ សត្តហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ អារតិ វិរតិ បដិវិរតិ វេរមណី អកិរិយា អករណំ អនជ្ឈាបត្តិ វេលាអនតិក្កមោ សេតុឃាតោ។  ឥមានិ សត្ត វិនីតវត្ថូនិ។

[៨៤៩] តត្ថ កតមេ ឆ អគារវា។ ពុទ្ធេ អគារវោ ធម្មេ អគារវោ សង្ឃេ អគារវោ សិក្ខាយ អគារវោ អប្បមាទេ អគារវោ បដិសន្ថារេ អគារវោ។ ឥមេ ឆ អគារវា។

[៨៥០] តត្ថ កតមេ ឆ គារវា។ ពុទ្ធេ គារវោ ធម្មេ គារវោ សង្ឃេ គារវោ សិក្ខាយ គារវោ អប្បមាទេ គារវោ បដិសន្ថារេ គារវោ។ ឥមេ ឆ គារវា។

[៨៥១] តត្ថ កតមានិ ឆ វិនីតវត្ថូនិ។ ឆហិ អគារវេហិ អារតិ វិរតិ បដិវិរតិ វេរមណី អកិរិយា អករណំ អនជ្ឈាបត្តិ វេលាអនតិក្កមោ សេតុឃាតោ។ ឥមានិ ឆ វិនីតវត្ថូនិ។

[៨៥២] តត្ថ កតមា ចតស្សោ វិបត្តិយោ។ សីលវិបត្តិ អាចារវិបត្តិ ទិដ្ឋិវិបត្តិ អាជីវវិបត្តិ។  ឥមា ចតស្សោ វិបត្តិយោ។

[៨៥៣] តត្ថ កតមេ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា។ អត្ថាបត្តិ កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ អត្ថាបត្តិ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ អត្ថាបត្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។  ឥមេ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា។

[៨៥៤] តត្ថ កតមានិ ឆ វិវាទមូលានិ។ ឥធ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី យោ សោ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បតិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ។ យោ សោ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។ សង្ឃេបិ។បេ។ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ សោ សង្ឃេ វិវាទំ ជនេតិ។ យោ សោ ហោតិ វិវាទោ ពហុជនាហិតាយ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្ថ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។

បុន ចបរំ ភិក្ខុ មក្ខី ហោតិ បលាសី។បេ។ ឥស្សុកី ហោតិ មច្ឆរី សឋោ ហោតិ មាយាវី បាបិច្ឆោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាធានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី យោ សោ ភិក្ខុ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាធានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ។ យោ សោ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។ សង្ឃេបិ។បេ។ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី សោ សង្ឃេ វិវាទំ ជនេតិ។ យោ សោ ហោតិ វិវាទោ ពហុជនាហិតាយ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ វិវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស វិវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។ ឥមានិ ឆ វិវាទមូលានិ។

[៨៥៥] តត្ថ កតមានិ ឆ អនុវាទមូលានិ។ ឥធ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី យោ សោ ភិក្ខុ កោធនោ ហោតិ ឧបនាហី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ។ យោ សោ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។ សង្ឃេបិ។បេ។ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ សោ សង្ឃេ អនុវាទំ ជនេតិ។ យោ សោ ហោតិ អនុវាទោ ពហុជនាហិតាយ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុ មក្ខី ហោតិ បលាសី។បេ។ ឥស្សុកី ហោតិ មច្ឆរី សឋោ ហោតិ មាយាវី បាបិច្ឆោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាធានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី។ យោ សោ ភិក្ខុ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាធានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី សោ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សង្ឃេបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ។ យោ សោ ភិក្ខុ សត្ថរិបិ អគារវោ វិហរតិ អប្បដិស្សោ ធម្មេបិ។បេ។ សង្ឃេបិ។បេ។ សិក្ខាយបិ ន បរិបូរិការី ហោតិ សោ សង្ឃេ អនុវាទំ ជនេតិ។ យោ សោ ហោតិ អនុវាទោ ពហុជនាហិតាយ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ។ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានាយ វាយមេយ្យាថ ឯវរូបញ្ចេ តុម្ហេ អនុវាទមូលំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ន សមនុបស្សេយ្យាថ តត្រ តុម្ហេ តស្សេវ បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវាយ បដិបជ្ជេយ្យាថ។ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស បហានំ ហោតិ ឯវមេតស្ស បាបកស្ស អនុវាទមូលស្ស អាយតឹ អនវស្សវោ ហោតិ។ ឥមានិ ឆ អនុវាទមូលានិ។

[៨៥៦] តត្ថ កតមេ ឆ សារាណីយា ធម្មា។ ឥធ ភិក្ខុនោ មេត្តំ កាយកម្មំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សព្រហ្មចារីសុ អាវិ ចេវ រហោ ច អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុនោ មេត្តំ វចីកម្មំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សព្រហ្មចារីសុ អាវិ ចេវ រហោ ច អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុនោ មេត្តំ មនោកម្មំ បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សព្រហ្មចារីសុ អាវិ ចេវ រហោ ច អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុ យេ តេ លាភា ធម្មិកា ធម្មលទ្ធា អន្តមសោ បត្តបរិយាបន្នមត្តម្បិ តថារូបេហិ លាភេហិ អប្បដិវិភត្តភោគី ហោតិ សីលវន្តេហិ សព្រហ្មចារីហិ សាធារណភោគី អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុ យានិ តានិ សីលានិ អខណ្ឌានិ អច្ឆិទ្ទានិ អសពលានិ អកម្មាសានិ ភុជិស្សានិ វិញ្ញុបសត្ថានិ អបរាមដ្ឋានិ សមាធិសំវត្តនិកានិ តថារូបេសុ សីលេសុ សីលសាមញ្ញគតោ វិហរតិ សព្រហ្មចារីហិ អាវិ ចេវ រហោ ច អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខុ យាយំ ទិដ្ឋិ អរិយា និយ្យានិកា និយ្យាតិ តក្ករស្ស សម្មាទុក្ខក្ខយាយ តថារូបាយ ទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិសាមញ្ញគតោ វិហរតិ សព្រហ្មចារីហិ អាវិ ចេវ រហោ ច អយម្បិ ធម្មោ សារាណីយោ បិយករណោ គរុករណោ សង្គហាយ អវិវាទាយ សាមគ្គិយា ឯកីភាវាយ សំវត្តតិ។ ឥមេ ឆ សារាណីយា ធម្មា។

[៨៥៧] តត្ថ កតមានិ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ។ ឥធ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេន ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេន អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អនាចិណ្ណំ តថាគតេន អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អាចិណ្ណំ តថាគតេន អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេន បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ បញ្ញត្តំ តថាគតេន អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អាបត្តឹ អនាបត្តីតិ ទីបេតិ អនាបត្តឹ អាបត្តីតិ ទីបេតិ លហុកំ អាបត្តឹ គរុកា អាបត្តីតិ ទីបេតិ គរុកំ អាបត្តឹ លហុកា អាបត្តីតិ ទីបេតិ សាវសេសំ អាបត្តឹ អនវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អនវសេសំ អាបត្តឹ សាវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ។ ឥមានិ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ។

[៨៥៨] តត្ថ កតមានិ ចត្តារិ អធិករណានិ។ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ។ ឥមានិ ចត្តារិ អធិករណានិ។

[៨៥៩] តត្ថ កតមេ សត្ត សមថា។ សម្មុខាវិនយោ សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា [ឱ. តស្សបាបិយ្យសិកា។] តិណវត្ថារកោ។ ឥមេ សត្ត សមថា។

កតិបុច្ឆាវារំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨៦០] អាបត្តិ អាបត្តិក្ខន្ធា

វិនីតា សត្តធា បុន

វិនីតាគារវា ចេវ

គារវា មូលមេវ ច

បុន វិនីតា វិបត្តិ

សមុដ្ឋានវិវាទនា [ឱ. សមុដ្ឋានំ វិវាទនា។]

អនុវាទា សារាណីយំ

ភេទាធិករណេន ច។

សត្តេវ សមថា វុត្តា

បទា សត្តរសា [ឱ. សត្តរស។] ឥមេតិ។

ឆអាបត្តិសមុដ្ឋានវារោ

វីសតិ វារោ

[៨៦១] បឋមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។

[៨៦២] ទុតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។

[៨៦៣] តតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។

[៨៦៤] ចតុត្ថេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។

[៨៦៥] បញ្ចមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។

[៨៦៦] ឆដ្ឋេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បារាជិកំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ សង្ឃាទិសេសំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ថុល្លច្ចយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាចិត្តិយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ បាដិទេសនីយំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ សិយាតិ វត្តព្វំ។ ទុព្ភាសិតំ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ ន ហីតិ វត្តព្វំ។

ឆអាបត្តិសមុដ្ឋានវារំ និដ្ឋិតំ បឋមំ។

កតាបត្តិវារោ

[៨៦៧] បឋមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ បឋមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី វិកាលេ ភោជនំ ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។ បឋមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៦៨] ទុតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ទុតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី សមាទិសតិ  កុដឹ មេ ករោថាតិ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី អនុបសម្បន្នំ បទសោ ធម្មំ វាចេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ទុតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  វាចតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៦៩] តតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី សំវិទហិត្វា កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ភិក្ខុ កប្បិយសញ្ញី ភិក្ខុនិយា វោសាសន្តិយា ន និវារេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។  តតិយេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧០] ចតុត្ថេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ចតុត្ថេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  ភិក្ខុ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី វិកាលេ ភោជនំ ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី អញ្ញាតិកាយ ភិក្ខុនិយា អន្តរឃរំ បវិដ្ឋាយ ហត្ថតោ ខាទនីយំ វា ភោជនីយំ វា សហត្ថា បដិគ្គហេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។ ចតុត្ថេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ  សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឆហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧១] បញ្ចមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ បញ្ចមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី អនុបសម្បន្នំ បទសោ ធម្មំ វាចេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ន ខុំសេតុកាមោ ន វម្ភេតុកាមោ ន មង្កុំ កត្តុកាមោ ទវកម្យតា ហីនេន ហីនំ វទេតិ អាបត្តិ ទុព្ភាសិតស្ស។ បញ្ចមេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឆហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុព្ភាសិតាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧២] ឆដ្ឋេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ឆដ្ឋេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ  ភិក្ខុ សំវិទហិត្វា ភណ្ឌំ អវហរតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី សំវិទហិត្វា កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌេ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ភិក្ខុ អកប្បិយសញ្ញី ភិក្ខុនិយា វោសាសន្តិយា ន និវារេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។ ឆដ្ឋេន អាបត្តិសមុដ្ឋានេន ឥមា ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា ។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ អាបត្តិសមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឆហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ  កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេនច [ឱ.ម. ចាតិ]។

ឆអាបត្តិ សមុដ្ឋានកតាបត្តិវារំ និដ្ឋិតំ ទុតិយំ។

អាបត្តិសមុដ្ឋានគាថា

[៨៧៣] សមុដ្ឋានា កាយិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា បញ្ច។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា វាចសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា វាចសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា ចតស្សោ។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា វាចសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា វាចសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា បញ្ច។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា ឆ។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា វាចសិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា វាចសិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា ឆ។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា វាចសិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា កតិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

សមុដ្ឋានា កាយិកា វាចសិកា មានសិកា អនន្តទស្សិនា

អក្ខាតា លោកហិតេន វិវេកទស្សិនា

អាបត្តិយោ តេន សមុដ្ឋិតា ឆ។

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទាតិ។

អាបត្តិសមុដ្ឋានគាថា និដ្ឋិតា តតិយា។

វិបត្តិបច្ចយវារោ

[៨៧៤] សីលវិបត្តិប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ សីលវិបត្តិប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ វេមតិកា បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ អត្តនោ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សីលវិបត្តិប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧៥] អាចារវិបត្តិប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អាចារវិបត្តិប្បច្ចយា ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាចារវិបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អាចារវិបត្តិប្បច្ចយា ឥមំ ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជតិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ សា អាបត្តិ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជតិ អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឯកេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧៦] ទិដ្ឋិវិបត្តិប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ ទិដ្ឋិវិបត្តិប្បច្ចយា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ទុក្កដា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ ទិដ្ឋិវិបត្តិប្បច្ចយា ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន  សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧៧] អាជីវវិបត្តិប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អាជីវវិបត្តិប្បច្ចយា ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ អាជីវហេតុ អាជីវការណា សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អាជីវហេតុ អាជីវការណា យោ តេ វិហារេ វសតិ សោ ភិក្ខុ អរហាតិ ភណតិ បដិវិជានន្តស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុ បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុនី បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ បាដិទេសនីយស្ស។ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ភិក្ខូតិ បាឋោ ន បញ្ញាយតិ។] សូបំ វា ឱទនំ វា អគិលានោ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អាជីវវិបត្តិប្បច្ចយា ឥមា ឆ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ឆហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាដិទេសនីយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

វិបត្តិប្បច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ ចតុត្ថំ។

អធិករណបច្ចយវារោ

[៨៧៨] វិវាទាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ អនុបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៧៩] អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អមូលកេន សង្ឃាទិសេសេន អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ អមូលិកាយ អាចារវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៨០] អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ វេមតិកា បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ អាចារវិបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៨១] កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ ភេទកានុវត្តកា ភិក្ខូ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស។ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។បេ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ។ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៨២] ឋបេត្វា សត្ត អាបត្តិយោ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធេ អវសេសា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ ឋបេត្វា សត្ត អាបត្តិយោ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធេ អវសេសា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ន កតមំ វិបត្តឹ ភជន្តិ។ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ន [១.២.៣.៤ ឱ. បោត្ថកេ នសទ្ទោ ន បញ្ញាយតិ។] កតមេន អាបត្តិក្ខន្ធេន សង្គហិតា។ ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ន [២] កតមេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ ន [៣] កតមំ អធិករណំ។ សត្តន្នំ សមថានំ ន [៤] កតមេន សមថេន សម្មន្តិ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ ឋបេត្វា សត្ត អាបត្តិយោ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធេ នត្ថញ្ញា អាបត្តិយោតិ។

អធិករណប្បច្ចយវារំ និដ្ឋិតំ បញ្ចមំ។

អនន្តរបេយ្យាលំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨៨៣] កតិបុច្ឆា សមុដ្ឋានា

កតាបត្តិ តថេវ ច

សមុដ្ឋានា វិបត្តិ ច

តថាធិករណេន ចាតិ។

សមថភេទោ

អធិករណបរិយាយវារោ

[៨៨៤] វិវាទាធិករណស្ស  កឹ បុព្វង្គមំ កតិ ឋានានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ កតិ ហេតូ កតិ មូលានិ កតីហាការេហិ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណស្ស កឹ បុព្វង្គមំ កតិ ឋានានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ កតិ ហេតូ កតិ មូលានិ កតីហាការេហិ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អាបត្តាធិករណស្ស  កឹ បុព្វង្គមំ កតិ ឋានានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ កតិ ហេតូ កតិ មូលានិ កតីហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ កិច្ចាធិករណស្ស  កឹ បុព្វង្គមំ កតិ ឋានានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ កតិ ហេតូ កតិ មូលានិ កតីហាការេហិ កិច្ចំ ជាយតិ កិច្ចាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។

[៨៨៥] វិវាទាធិករណស្ស កឹ បុព្វង្គមន្តិ។ លោភោ បុព្វង្គមោ ទោសោ បុព្វង្គមោ មោហោ បុព្វង្គមោ អលោភោ បុព្វង្គមោ អទោសោ បុព្វង្គមោ អមោហោ បុព្វង្គមោ។ កតិ ឋានានីតិ។ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ ឋានានិ។ កតិ វត្ថូនីតិ។ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ។ កតិ ភូមិយោតិ។ អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ ភូមិយោ។ កតិ ហេតូតិ។ នវ ហេតូ  តយោ កុសលហេតូ តយោ អកុសលហេតូ តយោ អព្យាកតហេតូ។ កតិ មូលានីតិ។ ទ្វាទស មូលានិ។ កតីហាការេហិ វិវទតីតិ។ ទ្វីហាការេហិ វិវទតិ  ធម្មទិដ្ឋិ វា អធម្មទិដ្ឋិ វា។ វិវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ វិវាទាធិករណំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។

[៨៨៦] អនុវាទាធិករណស្ស កឹ បុព្វង្គមន្តិ។ លោភោ បុព្វង្គមោ ទោសោ បុព្វង្គមោ មោហោ បុព្វង្គមោ អលោភោ បុព្វង្គមោ អទោសោ បុព្វង្គមោ អមោហោ បុព្វង្គមោ។ កតិ ឋានានីតិ។ ចតស្សោ វិបត្តិយោ ឋានានិ។ កតិ វត្ថូនីតិ។ ចតស្សោ វិបត្តិយោ វត្ថូនិ។ កតិ ភូមិយោតិ។ ចតស្សោ វិបត្តិយោ ភូមិយោ។ កតិ ហេតូតិ។ នវ ហេតូ  តយោ កុសលហេតូ តយោ អកុសលហេតូ តយោ អព្យាកតហេតូ។ កតិ មូលានីតិ។ ចុទ្ទស មូលានិ។ កតីហាការេហិ អនុវទតីតិ។ ទ្វីហាការេហិ អនុវទតិ  វត្ថុតោ វា អាបត្តិតោ វា។ អនុវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ អនុវាទាធិករណំ ចតូហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។

[៨៨៧] អាបត្តាធិករណស្ស កឹ បុព្វង្គមន្តិ។ លោភោ បុព្វង្គមោ ទោសោ បុព្វង្គមោ មោហោ បុព្វង្គមោ អលោភោ បុព្វង្គមោ អទោសោ បុព្វង្គមោ អមោហោ បុព្វង្គមោ។ កតិ ឋានានីតិ។ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា ឋានានិ។ កតិ វត្ថូនីតិ។ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា វត្ថូនិ។ កតិ ភូមិយោតិ។ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា ភូមិយោ។ កតិ ហេតូតិ។ នវ ហេតូ តយោ កុសលហេតូ តយោ អកុសលហេតូ តយោ អព្យាកតហេតូ។ កតិ មូលានីតិ។ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា [ឱ.ម. អាបត្តិសមុដ្ឋានានិ។] មូលានិ។ កតីហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតីតិ។ ឆហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អលជ្ជិតា អញ្ញាណតា កុក្កុច្ចបកតតា អកប្បិយេ កប្បិយសញ្ញិតា កប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញិតា សតិសម្មោសា។ អាបត្តាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ អាបត្តាធិករណំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[៨៨៨] កិច្ចាធិករណស្ស កឹ បុព្វង្គមន្តិ។ លោភោ បុព្វង្គមោ ទោសោ បុព្វង្គមោ មោហោ បុព្វង្គមោ អលោភោ បុព្វង្គមោ អទោសោ បុព្វង្គមោ អមោហោ បុព្វង្គមោ។ កតិ ឋានានីតិ។ ចត្តារិ កម្មានិ ឋានានិ។ កតិ វត្ថូនីតិ។ ចត្តារិ កម្មានិ វត្ថូនិ។ កតិ ភូមិយោតិ។ ចត្តារិ កម្មានិ ភូមិយោ។ កតិ ហេតូតិ។ នវ ហេតូ  តយោ កុសលហេតូ តយោ អកុសលហេតូ តយោ អព្យាកតហេតូ។ កតិ មូលានីតិ។ ឯកំ មូលំ សង្ឃោ។ កតីហាការេហិ កិច្ចំ ជាយតីតិ។ ទ្វីហាការេហិ កិច្ចំ ជាយតិ  ញត្តិតោ វា អបលោកនតោ វា។ កិច្ចាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតីតិ។ កិច្ចាធិករណំ ឯកេន សមថេន សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។

[៨៨៩] កតិ សមថាតិ។ សត្ត សមថា សម្មុខាវិនយោ សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ  ឥមេ សត្ត សមថា។ សិយា ឥមេ សត្ត សមថា ទស សមថា ហោន្តិ ទស សមថា សត្ត សមថា ហោន្តិ វត្ថុវសេន បរិយាយេន។ សិយាតិ។ កថញ្ច សិយា។ វិវាទាធិករណស្ស ទ្វេ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស ចត្តារោ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស តយោ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស ឯកោ សមថោ។ ឯវំ ឥមេ សត្ត សមថា ទស សមថា ហោន្តិ ទស សមថា សត្ត សមថា ហោន្តិ វត្ថុវសេន បរិយាយេន។

បរិយាយវារំ និដ្ឋិតំ ឆដ្ឋំ។

សាធារណវារោ

[៨៩០] កតិ សមថា វិវាទាធិករណស្ស សាធារណា កតិ សមថា វិវាទាធិករណស្ស អសាធារណា។ កតិ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស សាធារណា កតិ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស អសាធារណា កតិ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស សាធារណា កតិ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស អសាធារណា។ កតិ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស សាធារណា កតិ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស អសាធារណា។ ទ្វេ សមថា វិវាទាធិករណស្ស សាធារណា  សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា។ បញ្ច សមថា វិវាទាធិករណស្ស អសាធារណា  សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ។ ចត្តារោ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស សាធារណា សម្មុខាវិនយោ សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ តស្សបាបិយសិកា។ តយោ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស អសាធារណា យេភុយ្យសិកា បដិញ្ញាតករណំ តិណវត្ថារកោ។ តយោ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស សាធារណា សម្មុខាវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តិណវត្ថារកោ។ ចត្តារោ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស អសាធារណា  យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ តស្សបាបិយសិកា។ ឯកោ សមថោ កិច្ចាធិករណស្ស សាធារណោ  សម្មុខាវិនយោ។ ឆ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស អសាធារណា យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ។

សាធារណវារំ និដ្ឋិតំ សត្តមំ។

តព្ភាគិយវារោ

[៨៩១] កតិ សមថា វិវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយា កតិ សមថា វិវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា។ កតិ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយា កតិ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា។ កតិ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស តព្ភាគិយា កតិ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា។ កតិ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស តព្ភាគិយា កតិ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា។ ទ្វេ សមថា វិវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយា សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា។ បញ្ច សមថា វិវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ។ ចត្តារោ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយា  សម្មុខាវិនយោ សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ តស្សបាបិយសិកា។ តយោ សមថា អនុវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា  យេភុយ្យសិកា បដិញ្ញាតករណំ តិណវត្ថារកោ។ តយោ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស តព្ភាគិយា សម្មុខាវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តិណវត្ថារកោ។ ចត្តារោ សមថា អាបត្តាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ តស្សបាបិយសិកា។ ឯកោ សមថោ កិច្ចាធិករណស្ស តព្ភាគិយោ  សម្មុខាវិនយោ។ ឆ សមថា កិច្ចាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយា  យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ។

តព្ភាគិយវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋមំ។

សមថា សមថស្ស សាធារណវារោ

[៨៩២] សមថា សមថស្ស សាធារណា សមថា សមថស្ស អសាធារណា សិយា សមថា សមថស្ស សាធារណា សិយា សមថា សមថស្ស អសាធារណា។ កថំ សិយា សមថា សមថស្ស សាធារណា កថំ សិយា សមថា សមថស្ស អសាធារណា។ យេភុយ្យសិកា សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណា សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស អសាធារណា។ សតិវិនយោ សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណោ អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ អសាធារណោ។ អមូឡ្ហវិនយោ សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណោ បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អសាធារណោ។ បដិញ្ញាតករណំ សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណំ តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស អសាធារណំ។ តស្សបាបិយសិកា សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណា តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស អសាធារណា។ តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយស្ស សាធារណោ យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ អសាធារណោ។ ឯវំ សិយា សមថា សមថស្ស សាធារណា ឯវំ សិយា សមថា សមថស្ស អសាធារណា។

សមថា សមថស្ស សាធារណវារំ និដ្ឋិតំ នវមំ។

សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយវារោ

[៨៩៣] សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយា សមថា សមថស្ស អញ្ញភាគិយា សិយា សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយា សិយា សមថា សមថស្ស អញ្ញភាគិយា។ កថំ សិយា សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយា កថំ សិយា សមថា សមថស្ស អញ្ញភាគិយា។ យេភុយ្យសិកា សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយា សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស អញ្ញភាគិយា។ សតិវិនយោ សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយោ អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ អញ្ញភាគិយោ។ អមូឡ្ហវិនយោ សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយោ បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អញ្ញភាគិយោ។ បដិញ្ញាតករណំ សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយំ តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស អញ្ញភាគិយំ។ តស្សបាបិយសិកា សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយា តិណវត្ថារកស្ស យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស អញ្ញភាគិយា។ តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយស្ស តព្ភាគិយោ យេភុយ្យសិកាយ សតិវិនយស្ស អមូឡ្ហវិនយស្ស បដិញ្ញាតករណស្ស តស្សបាបិយសិកាយ អញ្ញភាគិយោ។ ឯវំ សិយា សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយា ឯវំ សិយា សមថា សមថស្ស អញ្ញភាគិយា។

សមថា សមថស្ស តព្ភាគិយវារំ និដ្ឋិតំ ទសមំ។

សមថសម្មុខាវិនយវារោ

[៨៩៤] សមថោ សម្មុខាវិនយោ សម្មុខាវិនយោ សមថោ។ សមថោ យេភុយ្យសិកា យេភុយ្យសិកា សមថោ។ សមថោ សតិវិនយោ សតិវិនយោ សមថោ។ សមថោ អមូឡ្ហវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ សមថោ។ សមថោ បដិញ្ញាតករណំ បដិញ្ញាតករណំ សមថោ។ សមថោ តស្សបាបិយសិកា តស្សបាបិយសិកា សមថោ។ សមថោ តិណវត្ថារកោ តិណវត្ថារកោ សមថោ។ យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ  ឥមេ សមថា សមថា នោ សម្មុខាវិនយោ សម្មុខាវិនយោ សមថោ ចេវ សម្មុខាវិនយោ ច។ សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយោ  ឥមេ សមថា សមថា នោ យេភុយ្យសិកា យេភុយ្យសិកា សមថោ ចេវ យេភុយ្យសិកា ច។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា ឥមេ សមថា សមថា នោ សតិវិនយោ សតិវិនយោ សមថោ ចេវ សតិវិនយោ ច។ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ  ឥមេ សមថា សមថា នោ អមូឡ្ហវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ សមថោ ចេវ អមូឡ្ហវិនយោ ច។ តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ  ឥមេ សមថា សមថា នោ បដិញ្ញាតករណំ បដិញ្ញាតករណំ សមថោ ចេវ បដិញ្ញាតករណញ្ច។ តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ  ឥមេ សមថា សមថា នោ តស្សបាបិយសិកា តស្សបាបិយសិកា សមថោ ចេវ តស្សបាបិយសិកា ច។ សម្មុខាវិនយោ យេភុយ្យសិកា សតិវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ តស្សបាបិយសិកា  ឥមេ សមថា សមថា នោ តិណវត្ថារកោ តិណវត្ថារកោ សមថោ ចេវ តិណវត្ថារកោ ច។

[៨៩៥] វិនយោ សម្មុខាវិនយោ សម្មុខាវិនយោ វិនយោ។ វិនយោ យេភុយ្យសិកា យេភុយ្យសិកា វិនយោ។ វិនយោ សតិវិនយោ សតិវិនយោ វិនយោ។ វិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ វិនយោ។ វិនយោ បដិញ្ញាតករណំ បដិញ្ញាតករណំ វិនយោ។ វិនយោ តស្សបាបិយសិកា តស្សបាបិយសិកា វិនយោ។ វិនយោ តិណវត្ថារកោ តិណវត្ថារកោ វិនយោ។

សមថសម្មុខាវិនយវារំ និដ្ឋិតំ ឯកាទសមំ។

[៨៩៦] វិនយោ សិយា សម្មុខាវិនយោ សិយា ន សម្មុខាវិនយោ សម្មុខាវិនយោ វិនយោ ចេវ សម្មុខាវិនយោ ច។ វិនយោ សិយា យេភុយ្យសិកា សិយា ន យេភុយ្យសិកា យេភុយ្យសិកា វិនយោ ចេវ យេភុយ្យសិកា ច។ វិនយោ សិយា សតិវិនយោ សិយា ន សតិវិនយោ សតិវិនយោ វិនយោ ចេវ សតិវិនយោ ច។ វិនយោ សិយា អមូឡ្ហវិនយោ សិយា ន អមូឡ្ហវិនយោ អមូឡ្ហវិនយោ វិនយោ ចេវ អមូឡ្ហវិនយោ ច។ វិនយោ សិយា បដិញ្ញាតករណំ សិយា ន បដិញ្ញាតករណំ បដិញ្ញាតករណំ វិនយោ ចេវ បដិញ្ញាតករណញ្ច។ វិនយោ សិយា តស្សបាបិយសិកា សិយា ន តស្សបាបិយសិកា តស្សបាបិយសិកា វិនយោ ចេវ តស្សបាបិយសិកា ច។ វិនយោ សិយា តិណវត្ថារកោ សិយា ន តិណវត្ថារកោ តិណវត្ថារកោ វិនយោ ចេវ តិណវត្ថារកោ ច។

វិនយវារំ និដ្ឋិតំ ទ្វាទសមំ។

កុសលវារោ

[៨៩៧] សម្មុខាវិនយោ កុសលោ អកុសលោ អព្យាកតោ។ យេភុយ្យសិកា កុសលា អកុសលា អព្យាកតា។ សតិវិនយោ កុសលោ អកុសលោ អព្យាកតោ។ អមូឡ្ហវិនយោ កុសលោ អកុសលោ អព្យាកតោ។ បដិញ្ញាតករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ តស្សបាបិយសិកា កុសលា អកុសលា អព្យាកតា។ តិណវត្ថារកោ កុសលោ អកុសលោ អព្យាកតោ។ សម្មុខាវិនយោ សិយា កុសលោ សិយា អព្យាកតោ នត្ថិ សម្មុខាវិនយោ អកុសលោ។ យេភុយ្យសិកា សិយា កុសលា សិយា អកុសលា សិយា អព្យាកតា។ សតិវិនយោ សិយា កុសលោ សិយា អកុសលោ សិយា អព្យាកតោ។ អមូឡ្ហវិនយោ សិយា កុសលោ សិយា អកុសលោ សិយា អព្យាកតោ។ បដិញ្ញាតករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។ តស្សបាបិយសិកា សិយា កុសលា សិយា អកុសលា សិយា អព្យាកតា។ តិណវត្ថារកោ សិយា កុសលោ សិយា អកុសលោ សិយា អព្យាកតោ។

[៨៩៨] វិវាទាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ អនុវាទាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ អាបត្តាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ កិច្ចាធិករណំ កុសលំ អកុសលំ អព្យាកតំ។ វិវាទាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។ អនុវាទាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។ អាបត្តាធិករណំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។ នត្ថិ អាបត្តាធិករណំ កុសលំ។ កិច្ចាធិករណំ សិយា កុសលំ សិយា អកុសលំ សិយា អព្យាកតំ។

កុសលវារំ និដ្ឋិតំ តេរសមំ។

យត្ថវារោ បុច្ឆាវារោ

[៨៩៩] យត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ។ យត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ។ យត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ។ យត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ។ យត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ។ យត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ។

[៩០០] យត្ថ យេភុយ្យសិកា តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ យេភុយ្យសិកា ន តត្ថ សតិវិនយោ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ។ យត្ថ សតិវិនយោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ សតិវិនយោ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា។ (សម្មុខាវិនយំ កាតូន មូលំ)។បេ។ យត្ថ តិណវត្ថារកោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ តិណវត្ថារកោ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា ន តត្ថ សតិវិនយោ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា។

ចក្កបេយ្យាលំ។ យត្ថវារំ និដ្ឋិតំ ចុទ្ទសមំ។

សមថវារោ វិស្សជ្ជនាវារោ

[៩០១] យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ លព្ភតិ តត្ថ តិណវត្ថារកោ លព្ភតិ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា លព្ភតិ ន តត្ថ សតិវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ លព្ភតិ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ លព្ភតិ ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា លព្ភតិ។

សមយវារំ និដ្ឋិតំ បណ្ណរសមំ។

សំសដ្ឋវារោ

[៩០២] អធិករណន្តិ វា សមថាតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា ឧទាហុ វិសំសដ្ឋា លព្ភា ច ឥមេសំ [ឱ.ម. លព្ភាបនិមេសំ] ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា [ម. វិនិព្ភុជ្ជិត្វា វិនិព្ភុជ្ជិត្វា] នានាករណំ បញ្ញាបេសុំ។ អធិករណន្តិ វា សមថាតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា នោ វិសំសដ្ឋា លព្ភា ច ឥមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុន្តិ។ សោ  មា ហេវន្តិស្ស វចនីយោ អធិករណន្តិ វា សមថាតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា នោ វិសំសដ្ឋា ន ច លព្ភា ឥមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុំ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ ននុ វុត្តំ ភគវតា  ចត្តារីមានិ [ចត្តារិមានីតិបិ។] ភិក្ខវេ អធិករណានិ សត្ត សមថា អធិករណា សមថេហិ សម្មន្តិ សមថា អធិករណេហិ សម្មន្តិ ឯវំ ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា នោ វិសំសដ្ឋា ន ច លព្ភា ឥមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុន្តិ។

សំសដ្ឋវារំ និដ្ឋិតំ សោឡសមំ។

សម្មតិវារោ

[៩០៣] វិវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ អនុវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ អាបត្តាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ កិច្ចាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ វិវាទាធិករណំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច អនុវាទាធិករណំ ចតូហិ សមថេហិ សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច អាបត្តាធិករណំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច កិច្ចាធិករណំ ឯកេន សមថេន សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច បញ្ចហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច ចតូហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច ឆហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច ចតូហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច សត្តហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច បញ្ចហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច សត្តហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។

សម្មន្តិវារំ និដ្ឋិតំ សត្តរសមំ។

សម្មន្តិ ន សម្មន្តិវារោ

[៩០៤] វិវាទាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ។បេ។ កិច្ចាធិករណំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មតិ។ វិវាទាធិករណំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច បញ្ចហិ សមថេហិ ន សម្មតិ  សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ អនុវាទាធិករណំ ចតូហិ សមថេហិ សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តីហិ សមថេហិ ន សម្មតិ  យេភុយ្យសិកាយ ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ អាបត្តាធិករណំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច ចតូហិ សមថេហិ ន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ កិច្ចាធិករណំ ឯកេន សមថេន សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ឆហិ សមថេហិ ន សម្មតិ  យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច បញ្ចហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច ទ្វីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ  បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច ចតូហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច តីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ  សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ វិវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច បញ្ចហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ  សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច ឆហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច ឯកេន សមថេន ន សម្មន្តិ  យេភុយ្យសិកាយ។ អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច ចតូហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកា ច តីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ  យេភុយ្យសិកាយ ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច ចតូហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច សត្តហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច បញ្ចហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច ទ្វីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ  បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច ឆហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច ឯកេន សមថេន ន សម្មន្តិ  យេភុយ្យសិកាយ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ កតីហិ សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណញ្ច អនុវាទាធិករណញ្ច អាបត្តាធិករណញ្ច កិច្ចាធិករណញ្ច សត្តហិ សមថេហិ សម្មន្តិ  សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច។

សម្មន្តិ ន សម្មន្តិវារំ និដ្ឋិតំ អដ្ឋារសមំ។

សមថាធិករណវារោ

[៩០៥] សមថា សមថេហិ សម្មន្តិ សមថា អធិករណេហិ សម្មន្តិ អធិករណា សមថេហិ សម្មន្តិ អធិករណា អធិករណេហិ សម្មន្តិ។ សិយា សមថា សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សមថា សមថេហិ ន សម្មន្តិ សិយា សមថា អធិករណេហិ សម្មន្តិ សិយា សមថា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ សិយា អធិករណា សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា អធិករណា សមថេហិ ន សម្មន្តិ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ សម្មន្តិ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ។

[៩០៦] កថំ សិយា សមថា សមថេហិ សម្មន្តិ កថំ សិយា សមថា សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ យេភុយ្យសិកា សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ សតិវិនយេន ន សម្មតិ អមូឡ្ហវិនយេន ន សម្មតិ បដិញ្ញាតករណេន ន សម្មតិ តស្សបាបិយសិកាយ ន សម្មតិ តិណវត្ថារកេន ន សម្មតិ។ សតិវិនយោ សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ អមូឡ្ហវិនយេន ន សម្មតិ បដិញ្ញាតករណេន ន សម្មាតិ តស្សបាបិយសិកាយ ន សម្មតិ តិណវត្ថារកេន ន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ន សម្មតិ។ អមូឡ្ហវិនយោ សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ បដិញ្ញាតករណេន ន សម្មតិ តស្សបាបិយសិកាយ ន សម្មតិ តិណវត្ថារកេន ន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ន សម្មតិ សតិវិនយេន ន សម្មតិ។ បដិញ្ញាតករណំ សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ តស្សបាបិយសិកាយ ន សម្មតិ តិណវត្ថារកេន ន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ន សម្មតិ សតិវិនយេន ន សម្មតិ អមូឡ្ហវិនយេន ន សម្មតិ។ តស្សបាបិយសិកា សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ តិណវត្ថារកេន ន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ន សម្មតិ សតិវិនយេន ន សម្មតិ អមូឡ្ហវិនយេន ន សម្មតិ បដិញ្ញាតករណេន ន សម្មតិ។ តិណវត្ថារកោ សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ន សម្មតិ សតិវិនយេន ន សម្មតិ អមូឡ្ហវិនយេន ន សម្មតិ បដិញ្ញាតករណេន ន សម្មតិ តស្សបាបិយសិកាយ ន សម្មតិ។ ឯវំ សិយា សមថា សមថេហិ សម្មន្តិ ឯវំ សិយា សមថា សមថេហិ ន សម្មន្តិ។

[៩០៧] កថំ សិយា សមថា អធិករណេហិ សម្មន្តិ កថំ សិយា សមថា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ។ សម្មុខាវិនយោ វិវាទាធិករណេន ន [១.២. ឱ. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន សម្មតិ។ យេភុយ្យសិកា វិវាទាធិករណេន ន [២] សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន [ម. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [៤.៥. ឱ. នសទ្ទោ ឯត្ថន្តរេ ទិស្សតិ។] សម្មតិ។ សតិវិនយោ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [៥] សម្មតិ។ អមូឡ្ហវិនយោ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [ឱ. នសទ្ទោ ទិស្សតិ។] សម្មតិ។ បដិញ្ញាតករណំ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន [ឱ. នសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [៣.៤.៥ ឱ. នសទ្ទោ ទិស្សតិ។] សម្មតិ។ តស្សបាបិយសិកា វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [៤] សម្មតិ។ តិណវត្ថារកោ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន [៥] សម្មតិ។ ឯវំ សិយា សមថា អធិករណេហិ សម្មន្តិ ឯវំ សិយា សមថា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ។

[៩០៨] កថំ សិយា អធិករណា សមថេហិ សម្មន្តិ កថំ សិយា អធិករណា សមថេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណំ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច សម្មតិ សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច តិណវត្ថារកេន ច ន សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណំ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច ន សម្មតិ។ អាបត្តាធិករណំ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តិណវត្ថារកេន ច សម្មតិ យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច ន សម្មតិ។ កិច្ចាធិករណំ សម្មុខាវិនយេន សម្មតិ  យេភុយ្យសិកាយ ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកេន ច ន សម្មតិ។ ឯវំ សិយា អធិករណា សមថេហិ សម្មន្តិ ឯវំ សិយា អធិករណា សមថេហិ ន សម្មន្តិ។

[៩០៩] កថំ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ សម្មន្តិ កថំ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ។ វិវាទាធិករណំ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណំ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន សម្មតិ។ អាបត្តាធិករណំ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន សម្មតិ។ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អនុវាទាធិករណេន ន សម្មតិ អាបត្តាធិករណេន ន សម្មតិ កិច្ចាធិករណេន សម្មតិ។ ឯវំ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ សម្មន្តិ ឯវំ សិយា អធិករណា អធិករណេហិ ន សម្មន្តិ។

[៩១០] ឆបិ សមថា ចត្តារោបិ អធិករណា សម្មុខាវិនយេន សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយោ ន កេនចិ សម្មតិ។

សមថាធិករណវារំ និដ្ឋិតំ ឯកូនវីសតិមំ [ឱ. ឩនវីសតិមំ]។

សមុដ្ឋាបនវារោ

[៩១១] វិវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ។ វិវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ន កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ អបិច វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ [ឱ.ម. ចត្តារោ។] អធិករណា ជាយន្តិ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ ភិក្ខូ វិវទន្តិ  ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា វិនយោតិ វា អវិនយោតិ វា ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ វា អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ វា អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ វា បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ វា អាបត្តីតិ វា អនាបត្តីតិ វា លហុកា អាបត្តីតិ វា គរុកា អាបត្តីតិ វា សាវសេសា អាបត្តីតិ វា អនវសេសា អាបត្តីតិ វា ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធកំ ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវាទាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។

[៩១២] អនុវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ។ អនុវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ន កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ អបិច អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវាទាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។

[៩១៣] អាបត្តាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ។ អាបត្តាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ន កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ អបិច អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។ យថា កថំ វិយ។ បញ្ចបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ សត្តបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ ឥទំ វុច្ចតិ អាបត្តាធិករណំ។ អាបត្តាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។

[៩១៤] កិច្ចាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ។ កិច្ចាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ន កតមំ អធិករណំ សមុដ្ឋាបេតិ អបិច កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។ យថា កថំ វិយ។ យា សង្ឃស្ស កិច្ចយតា ករណីយតា អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ។ កិច្ចាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ចត្តារោបិ អធិករណា ជាយន្តិ។

សមុដ្ឋាបេតិវារំ [ឱ. សមុដ្ឋាបនវារំ] និដ្ឋិតំ វីសតិមំ។

ភជតិវារោ

[៩១៥] វិវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ ភជតិ កតមំ អធិករណំ ឧបនិស្សិតំ កតមំ អធិករណំ បរិយាបន្នំ កតមេន អធិករណេន សង្គហិតំ។ អនុវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ ភជតិ កតមំ អធិករណំ ឧបនិស្សិតំ កតមំ អធិករណំ បរិយាបន្នំ កតមេន អធិករណេន សង្គហិតំ។ អាបត្តាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ ភជតិ កតមំ អធិករណំ ឧបនិស្សិតំ កតមំ អធិករណំ បរិយាបន្នំ កតមេន អធិករណេន សង្គហិតំ។ កិច្ចាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ ភជតិ កតមំ អធិករណំ ឧបនិស្សិតំ កតមំ អធិករណំ បរិយាបន្នំ កតមេន អធិករណេន សង្គហិតំ។ វិវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ វិវាទាធិករណំ ភជតិ វិវាទាធិករណំ ឧបនិស្សិតំ វិវាទាធិករណំ បរិយាបន្នំ វិវាទាធិករណេន សង្គហិតំ។ អនុវាទាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ អនុវាទាធិករណំ ភជតិ អនុវាទាធិករណំ ឧបនិស្សិតំ អនុវាទាធិករណំ បរិយាបន្នំ អនុវាទាធិករណេន សង្គហិតំ។ អាបត្តាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ ភជតិ អាបត្តាធិករណំ ឧបនិស្សិតំ អាបត្តាធិករណំ បរិយាបន្នំ អាបត្តាធិករណេន សង្គហិតំ។ កិច្ចាធិករណំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កិច្ចាធិករណំ ភជតិ កិច្ចាធិករណំ ឧបនិស្សិតំ កិច្ចាធិករណំ បរិយាបន្នំ កិច្ចាធិករណេន សង្គហិតំ។

[៩១៦] វិវាទាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ កតិ សមថេ ភជតិ កតិ សមថេ ឧបនិស្សិតំ កតិ សមថេ បរិយាបន្នំ កតីហិ សមថេហិ សង្គហិតំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ។បេ។ កិច្ចាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ កតិ សមថេ ភជតិ កតិ សមថេ ឧបនិស្សិតំ កតិ សមថេ បរិយាបន្នំ កតីហិ សមថេហិ សង្គហិតំ កតីហិ សមថេហិ សម្មតិ។ វិវាទាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ ទ្វេ សមថេ ភជតិ ទ្វេ សមថេ ឧបនិស្សិតំ ទ្វេ សមថេ បរិយាបន្នំ ទ្វីហិ សមថេហិ សង្គហិតំ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។ អនុវាទាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ ចត្តារោ សមថេ ភជតិ ចត្តារោ សមថេ ឧបនិស្សិតំ ចត្តារោ សមថេ បរិយាបន្នំ ចតូហិ សមថេហិ សង្គហិតំ ចតូហិ សមថេហិ សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។ អាបត្តាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ តយោ សមថេ ភជតិ តយោ សមថេ ឧបនិស្សិតំ តយោ សមថេ បរិយាបន្នំ តីហិ សមថេហិ សង្គហិតំ តីហិ សមថេហិ សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន តិណវត្ថារកេន ច។ កិច្ចាធិករណំ សត្តន្នំ សមថានំ ឯកំ សមថំ ភជតិ ឯកំ សមថំ ឧបនិស្សិតំ ឯកំ សមថំ បរិយាបន្នំ ឯកេន សមថេន សង្គហិតំ ឯកេន សមថេន សម្មតិ  សម្មុខាវិនយេនាតិ។

ភជតិវារំ និដ្ឋិតំ ឯកវីសតិមំ។

សមថភេទំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៩១៧] អធិករណំ បរិយាបន្នំ

សាធារណា ច ភាគិយា

សមថា សាធារណិកា

សមថស្ស តព្ភាគិយា

សមថា សម្មុខា ចេវ

វិនយេ កុសលេន ច

យត្ថ សមយសំសដ្ឋា

សម្មន្តិ ន សម្មន្តិ ច

សមថាធិករណញ្ចេវ

សមុដ្ឋានំ ភជន្តិ ចាតិ។

ចប់ ភាគ១២។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil