មហាវគ្គ បឋមភាគ បាលី

ភាគទី៦

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស។

មហាខន្ធកំ

១. ពោធិកថា

[១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា ឧរុវេលាយំ វិហរតិ នជ្ជា នេរញ្ជរាយ តីរេ ពោធិរុក្ខមូលេ បឋមាភិសម្ពុទ្ធោ។ អថខោ ភគវា ពោធិរុក្ខមូលេ សត្តាហំ ឯកបល្លង្កេន និសីទិ វិមុត្តិសុខប្បដិសំវេទី។ អថខោ ភគវា រត្តិយា បឋមំ យាមំ បដិច្ចសមុប្បាទំ អនុលោមប្បដិលោមំ មនសាកាសិ អវិជ្ជាបច្ចយា សង្ខារា សង្ខារប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបប្បច្ចយា សឡាយតនំ សឡាយតនប្បច្ចយា ផស្សោ ផស្សប្បច្ចយា វេទនា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស សមុទយោ ហោតិ អវិជ្ជាយ ត្វេវ អសេសវិរាគនិរោធា សង្ខារនិរោធោ សង្ខារនិរោធា វិញ្ញាណនិរោធោ វិញ្ញាណនិរោធា នាមរូបនិរោធោ នាមរូបនិរោធា សឡាយតននិរោធោ សឡាយតននិរោធា ផស្សនិរោធោ ផស្សនិរោធា វេទនានិរោធោ វេទនានិរោធា តណ្ហានិរោធោ តណ្ហានិរោធា ឧបាទាននិរោធោ ឧបាទាននិរោធា ភវនិរោធោ ភវនិរោធា ជាតិនិរោធោ ជាតិនិរោធា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា និរុជ្ឈន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស និរោធោ ហោតីតិ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

យទា ហវេ បាតុភវន្តិ ធម្មា               អាតាបិនោ ឈាយតោ ព្រាហ្មណស្ស

អថស្ស កង្ខា វបយន្តិ សព្វា យតោ បជានាតិ សហេតុធម្មន្តិ។

[២] អថខោ ភគវា រត្តិយា មជ្ឈិមំ យាមំ បដិច្ចសមុប្បាទំ អនុលោមប្បដិលោមំ មនសាកាសិ អវិជ្ជាបច្ចយា សង្ខារា សង្ខារប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបប្បច្ចយា សឡាយតនំ សឡាយតនប្បច្ចយា ផស្សោ ផស្សប្បច្ចយា វេទនា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស សមុទយោ ហោតិ អវិជ្ជាយ ត្វេវ អសេសវិរាគនិរោធា សង្ខារនិរោធោ សង្ខារនិរោធា វិញ្ញាណនិរោធោ វិញ្ញាណនិរោធា នាមរូបនិរោធោ នាមរូបនិរោធា សឡាយតននិរោធោ សឡាយតននិរោធា ផស្សនិរោធោ ផស្សនិរោធា វេទនានិរោធោ វេទនានិរោធា តណ្ហានិរោធោ តណ្ហានិរោធា ឧបាទាននិរោធោ ឧបាទាននិរោធា ភវនិរោធោ ភវនិរោធា ជាតិនិរោធោ ជាតិនិរោធា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា និរុជ្ឈន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស និរោធោ ហោតីតិ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

យទា ហវេ បាតុភវន្តិ ធម្មា               អាតាបិនោ ឈាយតោ ព្រាហ្មណស្ស

អថស្ស កង្ខា វបយន្តិ សព្វា យតោ ខយំ បច្ចយានំ អវេទីតិ។

[៣] អថខោ ភគវា រត្តិយា បច្ឆិមំ យាមំ បដិច្ចសមុប្បាទំ អនុលោមប្បដិលោមំ មនសាកាសិ អវិជ្ជាបច្ចយា សង្ខារា សង្ខារប្បច្ចយា វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ នាមរូបប្បច្ចយា សឡាយតនំ សឡាយតនប្បច្ចយា ផស្សោ ផស្សប្បច្ចយា វេទនា វេទនាបច្ចយា តណ្ហា តណ្ហាបច្ចយា ឧបាទានំ ឧបាទានប្បច្ចយា ភវោ ភវប្បច្ចយា ជាតិ ជាតិប្បច្ចយា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា សម្ភវន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស សមុទយោ ហោតិ អវិជ្ជាយ ត្វេវ អសេសវិរាគនិរោធា សង្ខារនិរោធោ សង្ខារនិរោធា វិញ្ញាណនិរោធោ វិញ្ញាណនិរោធា នាមរូបនិរោធោ នាមរូបនិរោធា សឡាយតននិរោធោ សឡាយតននិរោធា ផស្សនិរោធោ ផស្សនិរោធា វេទនានិរោធោ វេទនានិរោធា តណ្ហានិរោធោ តណ្ហានិរោធា ឧបាទាននិរោធោ ឧបាទាននិរោធា ភវនិរោធោ ភវនិរោធា ជាតិនិរោធោ ជាតិនិរោធា ជរាមរណំ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសា និរុជ្ឈន្តិ ឯវមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខក្ខន្ធស្ស និរោធោ ហោតីតិ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

យទា ហវេ បាតុភវន្តិ ធម្មា               អាតាបិនោ ឈាយតោ ព្រាហ្មណស្ស

វិធូបយំ តិដ្ឋតិ មារសេនំ                    សូរិយោវ ឱភាសយមន្តលិក្ខន្តិ។

ពោធិកថា និដ្ឋិតា។

២. អជបាលកថា

[៤] អថខោ ភគវា សត្តាហស្ស អច្ចយេន តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋហិត្វា ពោធិរុក្ខមូលា យេន អជបាលនិគ្រោធោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អជបាលនិគ្រោធរុក្ខមូលេ សត្តាហំ ឯកបល្លង្កេន និសីទិ វិមុត្តិសុខប្បដិសំវេទី។

អថខោ អញ្ញតរោ ហុំហុំកជាតិកោ​​[ឱ.ម.​ហុហុង្កជាតិកោ។ ហុំហុំកជាតិកោតិ សោ កិរ ទិដ្ឋមង្គលិកោ នាម មានវសេន កោធវសេន ច ហុំហុន្តិ ករោន្តោ វិចរតិ តស្មា ហុំហុំកជាតិកោតិ វុច្ចតិ។ ហុហុក្កជាតិកោតិបិ បឋន្តីតិ តព្វណ្ណនា។] ព្រាហ្មណោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ សោ ព្រាហ្មណោ ភគវន្តំ ឯតទវោច កិត្តាវតា នុ ខោ ភោ គោតម ព្រាហ្មណោ ហោតិ កតមេ ច បន ព្រាហ្មណករណា ធម្មាតិ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

យោ ព្រាហ្មណោ ពាហិតបាបធម្មោ

និហុំហុកោ​[ឱ.និហុហុង្កោ ម.​និហុំហុង្កោ] និក្កសាវោ យតត្តោ

វេទន្តគូ វុសិតព្រហ្មចរិយោ

ធម្មេន សោ​[ឱ.ម.​សោ ព្រាហ្មណោ] ព្រហ្មវាទំ វទេយ្យ

យស្សុស្សទា នត្ថិ កុហិញ្ចិ លោកេតិ។

អជបាលនិគ្រោធកថា និដ្ឋិតា។

៣. មុចលិន្ទកថា

[៥] អថខោ ភគវា សត្តាហស្ស អច្ចយេន តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋហិត្វា អជបាលនិគ្រោធមូលា យេន មុចលិន្ទោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មុចលិន្ទមូលេ សត្តាហំ ឯកបល្លង្កេន និសីទិ វិមុត្តិសុខប្បដិសំវេទី។

តេន ខោ បន សមយេន មហាអកាលមេឃោ ឧទបាទិ។ សត្តាហវទ្ទលិកា សីតវាតទុទ្ទិនី។ អថខោ មុចលិន្ទោ នាគរាជា សកភវនា និក្ខមិត្វា ភគវតោ កាយំ សត្តក្ខត្តុំ ភោគេហិ បរិក្ខិបិត្វា ឧបរិមុទ្ធនិ មហន្តំ ផណំ ករិត្វា អដ្ឋាសិ មា ភគវន្តំ សីតំ មា ភគវន្តំ ឧណ្ហំ មា ភគវន្តំ ឌំសមកសវាតាតបសិរឹសបសម្ផស្សោតិ។ អថខោ មុចលិន្ទោ នាគរាជា សត្តាហស្ស អច្ចយេន វិទ្ធំ វិគតពលាហកំ ទេវំ វិទិត្វា ភគវតោ កាយា ភោគេ វិនីវេឋេត្វា សកវណ្ណំ បដិសំហរិត្វា មាណវកវណ្ណំ អភិនិម្មិត្វា ភគវតោ បុរតោ អដ្ឋាសិ អញ្ជលិកោ ភគវន្តំ នមស្សមានោ។ អថខោ ភគវា ឯតមត្ថំ វិទិត្វា តាយំ វេលាយំ ឥមំ ឧទានំ ឧទានេសិ

សុខោ វិវេកោ តុដ្ឋស្ស សុតធម្មស្ស បស្សតោ

អព្យាបជ្ឈំ សុខំ លោកេ បាណភូតេសុ សញ្ញមោ

សុខា វិរាគតា លោកេ កាមានំ សមតិក្កមោ

អស្មិមានស្ស យោ វិនយោ ឯតំ វេ បរមំ សុខន្តិ។

មុចលិន្ទកថា និដ្ឋិតា។

៤. រាជាយតនកថា

[៦] អថខោ ភគវា សត្តាហស្ស អច្ចយេន តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋហិត្វា មុចលិន្ទមូលា យេន រាជាយតនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា រាជាយតនមូលេ សត្តាហំ ឯកបល្លង្កេន និសីទិ វិមុត្តិសុខប្បដិសំវេទី។

តេន ខោ បន សមយេន តបុស្សភល្លិកា វាណិជា ឧក្កលា តំ ទេសំ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នា ហោន្តិ។ អថខោ តបុស្សភល្លិកានំ វាណិជានំ ញាតិសាលោហិតា ទេវតា តបុស្សភល្លិកេ វាណិជេ ឯតទវោច អយំ មារិសា ភគវា រាជាយតនមូលេ វិហរតិ បឋមាភិសម្ពុទ្ធោ គច្ឆថ តំ ភគវន្តំ មន្ថេន ច មធុបិណ្ឌិកាយ ច បដិមានេថ តំ វោ ភវិស្សតិ ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ អថខោ តបុស្សភល្លិកា វាណិជា មន្ថញ្ច មធុបិណ្ឌិកញ្ច អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ តបុស្សភល្លិកា វាណិជា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ បដិគ្គណ្ហាតុ នោ ភន្តេ ភគវា មន្ថញ្ច មធុបិណ្ឌិកញ្ច យំ អម្ហាកំ អស្ស ទីឃរត្តំ ហិតាយ សុខាយាតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ ន ខោ តថាគតា ហត្ថេសុ បដិគ្គណ្ហន្តិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ បដិគ្គណ្ហេយ្យំ មន្ថញ្ច មធុបិណ្ឌិកញ្ចាតិ។ អថខោ ចត្តារោ មហារាជា [យេភុយ្យេន មហារាជានោតិ ទិស្សតិ។] ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ចតុទ្ទិសា ចត្តារោ សេលមយេ​ [ចត្តារោ បច្ចគ្ឃេ សេលមយេតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បត្តេ ភគវតោ ឧបនាមេសុំ ឥធ ភន្តេ ភគវា បដិគ្គណ្ហាតុ មន្ថញ្ច មធុបិណ្ឌិកញ្ចាតិ។ បដិគ្គហេសិ ភគវា បច្ចគ្ឃេ សេលមយេ បត្តេ មន្ថញ្ច មធុបិណ្ឌិកញ្ច បដិគ្គហេត្វា ច បរិភុញ្ជិ។ អថខោ តបុស្សភល្លិកា វាណិជា [ឥតោ បរំ ភគវន្តំ ឱនីតបត្តបាណឹ វិទិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វាតិ វចនំ ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ ទិស្សតិ។] ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ ឯតេ មយំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច ឧបាសកេ នោ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតេ សរណំ គតេតិ។ តេ ច [ឱ. តេវ] លោកេ បឋមំ ឧបាសកា អហេសុំ ទ្វេវាចិកា។

រាជាយតនកថា និដ្ឋិតា។

៥. ព្រហ្មយាចនកថា

[៧] អថខោ ភគវា សត្តាហស្ស អច្ចយេន តម្ហា សមាធិម្ហា វុដ្ឋហិត្វា រាជាយតនមូលា យេន អជបាលនិគ្រោធោ តេនុបសង្កមិ [ឥតោ បរំ យេភុយ្យេន ឧបសង្កមិត្វាតិ បាឋោ ទិស្សតិ។ សោ អតិរេកោតិ ទដ្ឋព្វោ]។ តត្រ សុទំ ភគវា អជបាលនិគ្រោធមូលេ វិហរតិ។ អថខោ ភគវតោ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ អធិគតោ ខោ ម្យាយំ ធម្មោ គម្ភីរោ ទុទ្ទសោ ទុរនុពោធោ សន្តោ បណីតោ អតក្កាវចរោ និបុណោ បណ្ឌិតវេទនីយោ អាលយរាមា ខោ បនាយំ បជា អាលយរតា អាលយសម្មុទិតា អាលយរាមាយ ខោ បន បជាយ អាលយរតាយ អាលយសម្មុទិតាយ ទុទ្ទសំ ឥទំ ឋានំ យទិទំ ឥទប្បច្ចយតាបដិច្ចសមុប្បាទោ ឥទំបិ ខោ ឋានំ សុទុទ្ទសំ យទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ សព្វូបធិប្បដិនិស្សគ្គោ តណ្ហក្ខយោ វិរាគោ និរោធោ និព្វានំ អហញ្ចេវ ខោ បន ធម្មំ ទេសេយ្យំ បរេ ច មេ ន អាជានេយ្យុំ សោ មមស្ស កិលមថោ សា មមស្ស វិហេសាតិ។ អបិស្សុ [អបិស្សុទន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ភគវន្តំ ឥមា អនច្ឆរិយា គាថាយោ បដិភំសុ បុព្វេ អស្សុតបុព្វា

កិច្ឆេន មេ អធិគតំ ហលន្ទានិ បកាសិតុំ

រាគទោសបរេតេហិ នាយំ ធម្មោ សុសម្ពុធោ។

បដិសោតគាមឹ និបុណំ គម្ភីរំ ទុទ្ទសំ អណុំ

រាគរត្តា ន ទក្ខន្តិ តមោក្ខន្ធេន អាវុដាតិ។

ឥតិហ ភគវតោ បដិសញ្ចិក្ខតោ អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមតិ នោ ធម្មទេសនាយ។

[៨] អថខោ ព្រហ្មុនោ សហម្បតិស្ស [សហម្បតីតិបិ តស្ស នាមំ។] ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ឯតទហោសិ នស្សតិ វត ភោ លោកោ វិនស្សតិ វត ភោ លោកោ យត្រ ហិ នាម តថាគតស្ស អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមតិ នោ ធម្មទេសនាយាតិ។ អថខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ ព្រហ្មលោកេ អន្តរហិតោ ភគវតោ បុរតោ បាតុរហោសិ។ អថខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ទក្ខិណជាណុមណ្ឌលំ [ឱ. ទក្ខិណំ ជាណុមណ្ឌលំ] បឋវិយំ និហន្ត្វា យេន ភគវា តេនញ្ជលឹ បណាមេត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច ទេសេតុ ភន្តេ ភគវា ធម្មំ ទេសេតុ សុគតោ ធម្មំ សន្តិ [សន្តីធាតិបិ បាឋោ] សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោតិ។ ឥទមវោច ព្រហ្មា សហម្បតិ ឥទំ វត្វា អថាបរំ ឯតទវោច

បាតុរហោសិ មគធេសុ បុព្វេ

ធម្មោ អសុទ្ធោ សមលេហិ ចិន្តិតោ។

អបាបុរេតំ អមតស្ស ទ្វារំ

សុណន្តុ ធម្មំ វិមលេនានុពុទ្ធំ។

សេលេ យថា បព្វតមុទ្ធនិដ្ឋិតោ

យថាបិ បស្សេ ជនតំ សមន្តតោ

តថូបមំ ធម្មមយំ សុមេធ

បាសាទមារុយ្ហ សមន្តចក្ខុ

សោកាវតិណ្ណំ ជនតំ មបេតសោកោ

អវេក្ខស្សុ [អប្បេក្ខស្សូតិបិ បាឋោ។] ជាតិជរាភិភូតំ។

ឧដ្ឋេហិ វីរ វិជិតសង្គាម

សត្ថវាហ អនណ វិចរ លោកេ។

ទេសស្សុ [យេភុយ្យេន ទេសេតូតិ បាឋោ ទិស្សតិ។] ភគវា ធម្មំ

អញ្ញាតារោ ភវិស្សន្តីតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តិក្ខត្តុំ អជ្ឈេសនា កតា។ តេសុ ហិ ឯវំ ទិស្សតិ ឯវំ វុត្តេ ភគវា ព្រហ្មានំ សហម្បតឹ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ព្រហ្មេ ឯតទហោសិ អធិគតោ ខោ ម្យាយំ ធម្មោ គម្ភីរោ… សាមមស្ស វិហេសាតិ អបិស្សុ មំ ព្រហ្មេ ឥមា អនច្ឆរិយា គាថាយោ បដិភំសុ បុព្វេ មេ អស្សុតបុព្វា… អាវុដាតិ ឥតិហ មេ ព្រហ្មេ បដិសញ្ចិក្ខតោ អប្បោស្សុក្កតាយ ចិត្តំ នមតិ នោ ធម្មទេសនាយាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច ទេសេតុ ភន្តេ ភគវា ធម្មំ… អញ្ញាតារោ ភវិស្សន្តីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា ព្រហ្មានំ សហម្បតឹ ឯតទវោច មយ្ហំ ខោ ព្រហ្មេ ឯតទហោសិ… នោ ធម្មទេសនាយាតិ។ តតិយម្បិ ខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ ភគវន្តំ ឯតទវោច ទេសេតុ ភន្តេ ភគវា ធម្មំ… អញ្ញាតារោ ភវិស្សន្តីតិ។]។

[៩] អថខោ ភគវា ព្រហ្មុនោ ច អជ្ឈេសនំ វិទិត្វា សត្តេសុ ច ការុញ្ញតំ បដិច្ច ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេសិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេន្តោ សត្តេ អប្បរជក្ខេ មហារជក្ខេ តិក្ខិន្ទ្រិយេ មុទិន្ទ្រិយេ ស្វាការេ ទ្វាការេ សុវិញ្ញាបយេ ទុវិញ្ញាបយេ [ឯត្ថន្តរេ ភព្ពេ អភព្ពេតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អប្បេកច្ចេ បរលោកវជ្ជភយទស្សាវិនោ វិហរន្តេ [ឥតោ បរំ អប្បេកច្ចេ ន បរលោករជ្ជភយទស្សាវិនោ វិហរន្តេតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ សេយ្យថាបិ នាម ឧប្បលិនិយំ វា បទុមិនិយំ វា បុណ្ឌរីកិនិយំ វា អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ ឧទកានុគ្គតានិ អន្តោ និមុគ្គបោសីនិ អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ សមោទកំ ឋិតានិ អប្បេកច្ចានិ ឧប្បលានិ វា បទុមានិ វា បុណ្ឌរីកានិ វា ឧទកេ ជាតានិ ឧទកេ សំវឌ្ឍានិ ឧទកា អច្ចុគ្គម្ម តិដ្ឋន្តិ អនុបលិត្តានិ ឧទកេន ឯវមេវ ភគវា ពុទ្ធចក្ខុនា លោកំ វោលោកេន្តោ អទ្ទស សត្តេ អប្បរជក្ខេ មហារជក្ខេ តិក្ខិន្ទ្រិយេ មុទិន្ទ្រិយេ ស្វាការេ ទ្វាការេ សុវិញ្ញាបយេ ទុវិញ្ញាបយេ អប្បេកច្ចេ បរលោកវជ្ជភយទស្សាវិនោ វិហរន្តេ ទិស្វាន ព្រហ្មានំ សហម្បតឹ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

អបារុតា តេ អមតស្ស ទ្វារា

យេ សោតវន្តោ បមុញ្ចន្តុ សទ្ធំ។

វិហឹសសញ្ញី បគុណំ ន ភាសឹ

ធម្មំ បណីតំ មនុជេសុ ព្រហ្មេតិ។

អថខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ កតាវកាសោ ខោម្ហិ ភគវតា ធម្មទេសនាយាតិ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា តត្ថេវន្តរធាយិ។

ព្រហ្មយាចនកថា និដ្ឋិតា។

៦. បញ្ចវគ្គិយកថា

[១០] អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កស្ស នុ ខោ អហំ បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ កោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ អយំ ខោ អាឡារោ កាលាមោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី ទីឃរត្តំ អប្បរជក្ខជាតិកោ យន្នូនាហំ អាឡារស្ស កាលាមស្ស បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ សោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ទេវតា អន្តរហិតា ភគវតោ អារោចេសិ សត្តាហកាលកតោ ភន្តេ អាឡារោ កាលាមោតិ។ ភគវតោបិ ខោ ញាណំ ឧទបាទិ សត្តាហកាលកតោ អាឡារោ កាលាមោតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ មហាជានិយោ ខោ អាឡារោ កាលាមោ សចេ ហិ សោ ឥមំ ធម្មំ សុណេយ្យ ខិប្បមេវ អាជានេយ្យាតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កស្ស នុ ខោ អហំ បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ កោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ អយំ ខោ ឧទ្ទកោ រាមបុត្តោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី ទីឃរត្តំ អប្បរជក្ខជាតិកោ យន្នូនាហំ ឧទ្ទកស្ស រាមបុត្តស្ស បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ សោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ទេវតា អន្តរហិតា ភគវតោ អារោចេសិ អភិទោសកាលកតោ ភន្តេ ឧទ្ទកោ រាមបុត្តោតិ។ ភគវតោបិ ខោ ញាណំ ឧទបាទិ អភិទោសកាលកតោ ឧទ្ទកោ រាមបុត្តោតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ មហាជានិយោ ខោ ឧទ្ទកោ រាមបុត្តោ សចេ ហិ សោ ឥមំ ធម្មំ សុណេយ្យ ខិប្បមេវ អាជានេយ្យាតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កស្ស នុ ខោ អហំ បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យំ កោ ឥមំ ធម្មំ ខិប្បមេវ អាជានិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ ពហូការា ខោ មេ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ យេ មំ បធានបហិតត្តំ ឧបដ្ឋហឹសុ យន្នូនាហំ បញ្ចវគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ បឋមំ ធម្មំ ទេសេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កហំ នុ ខោ ឯតរហិ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ វិហរន្តីតិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ពារាណសិយំ វិហរន្តេ ឥសិបតនេ មិគទាយេ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលាយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន ពារាណសី តេន ចារិកំ បក្កាមិ។

[១១] អទ្ទសា ខោ ឧបកោ អាជីវកោ ភគវន្តំ អន្តរា ច គយំ អន្តរា ច ពោធឹ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នំ ទិស្វាន ភគវន្តំ ឯតទវោច វិប្បសន្នានិ ខោ តេ អាវុសោ ឥន្ទ្រិយានិ បរិសុទ្ធោ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ កំសិ ត្វំ អាវុសោ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ កោ វា តេ សត្ថា កស្ស វា ត្វំ ធម្មំ រោចេសីតិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា ឧបកំ អាជីវកំ គាថាហិ អជ្ឈភាសិ

សព្វាភិភូ សព្វវិទូហមស្មិ

សព្វេសុ ធម្មេសុ អនូបលិត្តោ

សព្វញ្ជហោ តណ្ហក្ខយេ វិមុត្តោ

សយំ អភិញ្ញាយ កមុទ្ទិសេយ្យំ។

ន មេ អាចរិយោ អត្ថិ សទិសោ មេ ន វិជ្ជតិ

សទេវកស្មឹ លោកស្មឹ         នត្ថិ មេ បដិបុគ្គលោ។

អហញ្ហិ អរហា លោកេ        អហំ សត្ថា អនុត្តរោ

ឯកោម្ហិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ         សីតិភូតោស្មិ និព្វុតោ។

ធម្មចក្កំ បវត្តេតុំ                    គច្ឆាមិ កាសិនំ បុរំ

អន្ធភូតស្មឹ លោកស្មឹ            អហញ្ញឹ អមតទុន្ទុភិន្តិ។

យថា ខោ ត្វំ អាវុសោ បដិជានាសិ អរហសិ អនន្តជិនោតិ។

មាទិសា វេ ជិនា ហោន្តិ        យេ បត្តា អាសវក្ខយំ

ជិតា មេ បាបកា ធម្មា          តស្មាហមុបក ជិនោតិ។

ឯវំ វុត្តេ ឧបកោ អាជីវកោ ហុវេយ្យាវុសោតិ [ឱ. ហុបេយ្យ អាវុសោតិ។ ម. ហុបេយ្យាវុសោតិ] វត្វា សីសំ ឱកម្បេត្វា ឧម្មគ្គំ គហេត្វា បក្កាមិ។

[១២] អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន ពារាណសី ឥសិបតនំ មិគទាយោ យេន បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ។ អទ្ទសំសុ ខោ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវន្តំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន អញ្ញមញ្ញំ សណ្ឋបេសុំ អយំ អាវុសោ សមណោ គោតមោ អាគច្ឆតិ ពាហុល្លិកោ បធានវិព្ភន្តោ អាវត្តោ ពាហុល្លាយ សោ នេវ អភិវាទេតព្វោ ន បច្ចុដ្ឋាតព្វោ នាស្ស បត្តចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ អបិច ខោ អាសនំ ឋបេតព្វំ សចេ អាកង្ខិស្សតិ និសីទិស្សតីតិ។ យថា យថា ខោ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមតិ តថា តថា តេ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ សកាយ កតិកាយ អសណ្ឋហន្តា ភគវន្តំ បច្ចុគ្គន្ត្វា ឯកោ ភគវតោ បត្តចីវរំ បដិគ្គហេសិ ឯកោ អាសនំ បញ្ញបេសិ ឯកោ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិ។ និសីទិ ភគវា បញ្ញត្តេ អាសនេ។ និសជ្ជ ខោ ភគវា បាទេ បក្ខាលេសិ។ អបិស្សុ ភគវន្តំ នាមេន ច អាវុសោវាទេន ច សមុទាចរន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឯតទវោច មា ភិក្ខវេ តថាគតំ នាមេន ច អាវុសោវាទេន ច សមុទាចរិត្ថ [ឱ. សមុទាចរថ]។ អរហំ ភិក្ខវេ តថាគតោ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ឱទហថ ភិក្ខវេ សោតំ អមតមធិគតំ អហមនុសាសាមិ អហំ ធម្មំ ទេសេមិ [អហមនុសាសិស្សាមិ អហំ ធម្មំ ទេសេស្សាមីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] យថានុសិដ្ឋំ [ឥតោ បរំ សព្វបោត្ថកេសុ តថាសទ្ទោ ទិស្សតិ។ សោ បន យស្មា យថានុសិដ្ឋន្តិ បទំ បដិបជ្ជមានាតិបទេ កិរិយាវិសេសនំ ហោតិ តស្មា អតិរេកោតិ ទដ្ឋព្វោ។ តេន តំ វជ្ជេត្វា សោធិតំ។] បដិបជ្ជមានា នចិរស្សេវ យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ ឯវំ វុត្តេ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ តាយបិ ខោ ត្វំ អាវុសោ គោតម ចរិយាយ តាយ បដិបទាយ តាយ ទុក្ករការិកាយ នេវជ្ឈគា [នេវ អជ្ឈគ្គមាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ អលមរិយញ្ញាណទស្សនវិសេសំ កឹ បន ត្វំ ឯតរហិ ពាហុល្លិកោ បធានវិព្ភន្តោ អាវត្តោ ពាហុល្លាយ អធិគមិស្សសិ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ អលមរិយញ្ញាណទស្សនវិសេសន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឯតទវោច ន ភិក្ខវេ តថាគតោ ពាហុល្លិកោ ន បធានវិព្ភន្តោ ន អាវត្តោ ពាហុល្លាយ អរហំ ភិក្ខវេ តថាគតោ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ឱទហថ ភិក្ខវេ សោតំ អមតមធិគតំ អហមនុសាសាមិ អហំ ធម្មំ ទេសេមិ យថានុសិដ្ឋំ បដិបជ្ជមានា នចិរស្សេវ យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ។បេ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឯតទវោច។បេ។ តតិយម្បិ ខោ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ តាយបិ ខោ ត្វំ អាវុសោ គោតម ចរិយាយ តាយ បដិបទាយ តាយ ទុក្ករការិកាយ នេវជ្ឈគា ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ អលមរិយញ្ញាណទស្សនវិសេសំ កឹ បន ត្វំ ឯតរហិ ពាហុល្លិកោ បធានវិព្ភន្តោ អាវត្តោ ពាហុល្លាយ អធិគមិស្សសិ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ អលមរិយញ្ញាណទស្សនវិសេសន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ ឯតទវោច អភិជានាថ មេ នោ តុម្ហេ ភិក្ខវេ ឥតោ បុព្វេ ភាសិតមេតន្តិ [រា. អព្ភាចិក្ខិតមេតន្តិ]។ នោហេតំ ភន្តេ។ អរហំ ភិក្ខវេ តថាគតោ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ឱទហថ ភិក្ខវេ សោតំ អមតមធិគតំ អហមនុសាសាមិ អហំ ធម្មំ ទេសេមិ។ យថានុសិដ្ឋំ បដិបជ្ជមានា នចិរស្សេវ យស្សត្ថាយ កុលបុត្តា សម្មទេវ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជន្តិ តទនុត្តរំ ព្រហ្មចរិយបរិយោសានំ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរិស្សថាតិ។ អសក្ខិ ខោ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ សញ្ញាបេតុំ។ អថខោ បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវន្តំ សុស្សូសឹសុ សោតំ ឱទហឹសុ អញ្ញាយ ចិត្តំ ឧបដ្ឋាបេសុំ។

[១៣] អថខោ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ទ្វេមេ ភិក្ខវេ អន្តា បព្វជិតេន ន សេវិតព្វា។ យោ ចាយំ កាមេសុ កាមសុខល្លិកានុយោគោ ហីនោ គម្មោ បោថុជ្ជនិកោ អនរិយោ អនត្ថសញ្ហិតោ យោ ចាយំ អត្តកិលមថានុយោគោ ទុក្ខោ អនរិយោ អនត្ថសញ្ហិតោ ឯតេ តេ ភិក្ខវេ ឧភោ អន្តេ អនុបគម្ម មជ្ឈិមា បដិបទា តថាគតេន អភិសម្ពុទ្ធា ចក្ខុករណី ញាណករណី ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ។ កតមា ច សា ភិក្ខវេ មជ្ឈិមា បដិបទា តថាគតេន អភិសម្ពុទ្ធា ចក្ខុករណី ញាណករណី ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្កប្បោ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសមាធិ។ អយំ ខោ សា ភិក្ខវេ មជ្ឈិមា បដិបទា តថាគតេន អភិសម្ពុទ្ធា ចក្ខុករណី ញាណករណី ឧបសមាយ អភិញ្ញាយ សម្ពោធាយ និព្វានាយ សំវត្តតិ។

[១៤] ឥទំ ខោ បន ភិក្ខវេ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ ជាតិបិ ទុក្ខា ជរាបិ ទុក្ខា ព្យាធីបិ [ព្យាធីបិ ទុក្ខាតិ ឥទំ បទំ វិភង្គេ ទុក្ខសច្ចនិទ្ទេសបាលិយំ ន អាគតំ តេនេវ វិសុទ្ធិមគ្គេបិ ទុក្ខសច្ចនិទ្ទេស តំ ន ឧទ្ទិដ្ឋំ។ ធម្មចក្កប្បវត្តនសុត្តន្តបាលិយំយេវ បន ឧបលព្ភតិ។ តស្មា តត្ថេវិមស្ស វចនេ អញ្ញត្ថ ច អវចនេ ការណំ វិមំសិតព្វំ។ ឥមស្មិញ្ច ឋានេ សោកបរិទេវទុក្ខទោមនស្សុបាយាសាបិ ទុក្ខាតិ វិភង្គេ ទុក្ខសច្ចនិទ្ទេសេ អាគតំ ឥធ បន តំ នត្ថិ។ តត្ថាបិ ការណំ បរិយេសិតព្វន្តិ តតិយសារត្ថទីបនីដីកា។] ទុក្ខា មរណម្បិ ទុក្ខំ អប្បិយេហិ សម្បយោគោ ទុក្ខោ បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោ យម្បិច្ឆំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ សង្ខិត្តេន បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា ទុក្ខា។ ឥទំ ខោ បន ភិក្ខវេ ទុក្ខសមុទយោ [សព្វត្ថ ទុក្ខសមុទយំ អរិយសច្ចំ ទុក្ខនិរោធំ អរិយសច្ចន្តិ ទិស្សតិ។ តម្បន ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចន្តិ បាលិយា ន សមេតិ។ តេនាយំ អម្ហាកំ អនុមតិយា សោធិតោតិ វេទិតព្វោ។] អរិយសច្ចំ យាយំ តណ្ហា បោនោព្ភវិកា នន្ទិរាគសហគតា តត្រ តត្រាភិនន្ទិនី សេយ្យថីទំ កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា វិភវតណ្ហា។ ឥទំ ខោ បន ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធោ [សព្វត្ថ ទុក្ខសមុទយំ អរិយសច្ចំ ទុក្ខនិរោធំ អរិយសច្ចន្តិ ទិស្សតិ។ តម្បន ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចន្តិ បាលិយា ន សមេតិ។ តេនាយំ អម្ហាកំ សោធិតោតិ វេទិតព្វោ។] អរិយសច្ចំ យោ តស្សាយេវ តណ្ហាយ អសេសវិរាគនិរោធោ ចាគោ បដិនិស្សគ្គោ មុត្តិ អនាលយោ។ ឥទំ ខោ បន ភិក្ខវេ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចំ អយមេវ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ សេយ្យថីទំ សម្មាទិដ្ឋិ។បេ។ សម្មាសមាធិ។

[១៥] ឥទំ ទុក្ខំ អរិយសច្ចន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ តំ ខោ បនិទំ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ បរិញ្ញេយ្យន្តិ មេ ភិក្ខវេ។បេ។ បរិញ្ញាតន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ ឥទំ ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ តំ ខោ បនិទំ ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចំ បហាតព្វន្តិ មេ ភិក្ខវេ។បេ។ បហីនន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ ឥទំ ទុក្ខនិរោធោ អរិយសច្ចន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ តំ ខោ បនិទំ ទុក្ខនិរោធោ អរិយសច្ចំ សច្ឆិកាតព្វន្តិ មេ ភិក្ខវេ។បេ។ សច្ឆិកតន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ ឥទំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។ តំ ខោ បនិទំ ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ចំ ភាវេតព្វន្តិ មេ ភិក្ខវេ។បេ។ ភាវិតន្តិ មេ ភិក្ខវេ បុព្វេ អននុស្សុតេសុ ធម្មេសុ ចក្ខុំ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញា ឧទបាទិ វិជ្ជា ឧទបាទិ អាលោកោ ឧទបាទិ។

[១៦] យាវកីវញ្ច មេ ភិក្ខវេ ឥមេសុ ចតូសុ អរិយសច្ចេសុ ឯវន្តិបរិវដ្ដំ ទ្វាទសាការំ យថាភូតំ ញាណទស្សនំ ន សុវិសុទ្ធំ អហោសិ នេវ តាវាហំ ភិក្ខវេ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុទ្ធោ [ម.ឱ.​អភិសម្ពុទ្ធោតិ] បច្ចញ្ញាសឹ។ យតោ ច ខោ មេ ភិក្ខវេ ឥមេសុ ចតូសុ អរិយសច្ចេសុ ឯវន្តិបរិវដ្ដំ ទ្វាទសាការំ យថាភូតំ ញាណទស្សនំ សុវិសុទ្ធំ អហោសិ អថាហំ ភិក្ខវេ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ អនុត្តរំ សម្មាសម្ពោធឹ អភិសម្ពុទ្ធោ បច្ចញ្ញាសឹ។ ញាណញ្ច បន មេ ទស្សនំ ឧទបាទិ អកុប្បា មេ វិមុត្តិ [អម្ហាកំ បោត្ថកេ ឋបេត្វា សព្វត្ថ ចេតោវិមុត្តីតិ បាឋោ ទិស្សតិ។ សោ ន យុជ្ជតិ។ កស្មា។ ន កេវលំ ចេតោវិមុត្តិ ឥធ អធិប្បេតោ បញ្ញា វិមុត្តិបិ ឥធ គហិតា។] អយមន្តិមា ជាតិ នត្ថិទានិ បុនព្ភវោតិ [ឥតោ បរំ ឥទមវោច ភគវា អត្តមនា បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុន្តីតិ ឱរោបិយបោត្ថកេ អាគតំ។ អញ្ញត្ថ បន ន ទិស្សតិ។ អនត្តលក្ខណសុត្តន្តេ បន សព្វត្ថ ទិស្សតិ។ តតិយសារត្ថទីបនីយម្បិ ឥមស្មឹ សុត្តន្តេ អវណ្ណេត្វា អនត្តលក្ខណសុត្តន្តេ វណ្ណិតំ។ អាទិត្តបរិយាយេ បន សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។ ឥមស្មឹ ច អាទិត្តបរិយាយេ ច អវចនេ អនត្តលក្ខណសុត្តន្តេ ច វចនេ ការណំ បរិយេសិតព្វំ។]។ ឥមស្មិញ្ច បន វេយ្យាករណស្មឹ ភញ្ញមានេ អាយស្មតោ កោណ្ឌញ្ញស្ស វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

[១៧] បវត្តិតេ ច ភគវតា ធម្មចក្កេ ភុម្មា ទេវា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ ឯតម្ភគវតា ពារាណសិយំ ឥសិបតនេ មិគទាយេ អនុត្តរំ ធម្មចក្កំ បវត្តិតំ អប្បដិវត្តិយំ សមណេន វា ព្រាហ្មណេន វា ទេវេន វា មារេន វា ព្រហ្មុនា វា កេនចិ វា លោកស្មិន្តិ។ ភុម្មានំ ទេវានំ សទ្ទំ សុត្វា ចាតុម្មហារាជិកា ទេវា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ។ ចាតុម្មហារាជិកានំ ទេវានំ សទ្ទំ សុត្វា តាវត្តឹសា ទេវា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ។បេ។ យាមា ទេវា… តុសិតា ទេវា… និម្មានរតី ទេវា… បរនិម្មិតវសវត្តី ទេវា… ព្រហ្មកាយិកា ទេវា សទ្ទមនុស្សាវេសុំ។ ឯតម្ភគវតា ពារាណសិយំ ឥសិបតនេ មិគទាយេ អនុត្តរំ ធម្មចក្កំ បវត្តិតំ អប្បដិវត្តិយំ សមណេន វា ព្រាហ្មណេន វា ទេវេន វា មារេន វា ព្រហ្មុនា វា កេនចិ វា លោកស្មិន្តិ។ ឥតិហ តេន ខណេន [ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេន លយេនាតិ អត្ថិ។] តេន មុហុត្តេន យាវ ព្រហ្មលោកា សទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆិ។ អយញ្ច ទសសហស្សី លោកធាតុ សង្កម្បិ សម្បកម្បិ សម្បវេធិ។ អប្បមាណោ ច ឧឡារោ ឱភាសោ លោកេ បាតុរហោសិ អតិក្កម្ម ទេវានំ ទេវានុភាវំ [យេភុយ្យេន ឥតិសទ្ទោ បក្ខិត្តោ។ សោ សមាបន្នោ ទដ្ឋព្វោ។]។ អថខោ ភគវា ឧទានំ [ឱ.ម. ឥមំ ឧទានំ។] ឧទានេសិ អញ្ញាសិ វត ភោ កោណ្ឌញ្ញោ អញ្ញាសិ វត ភោ កោណ្ឌញ្ញោតិ។ ឥតិហិទំ អាយស្មតោ កោណ្ឌញ្ញស្ស អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញោ ត្វេវ [ឱ.ម. អញ្ញាតកោណ្ឌញ្ញោ។] នាមំ អហោសិ។

[១៨] អថខោ អាយស្មា អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញោ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច លភេយ្យាហំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យំ ឧបសម្បទន្តិ។ ឯហិ ភិក្ខូតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ [ស្វាក្ខាតេ ធម្មេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ចរ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទា អហោសិ។

[១៩] អថខោ ភគវា តទវសេសេ ភិក្ខូ ធម្មិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ អថខោ អាយស្មតោ ច វប្បស្ស អាយស្មតោ ច ភទ្ទិយស្ស ភគវតា ធម្មិយា កថាយ ឱវទិយមានានំ អនុសាសិយមានានំ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។ អថខោ ភគវា តទវសេសេ ភិក្ខូ នីហារភត្តោ [ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឥមិនា និហារេនាតិ បាឋទ្វយំ អត្ថិ។] ធម្មិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ យំ តយោ ភិក្ខូ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា អាហរន្តិ តេន ឆព្វគ្គោ យាបេតិ [ឆព្វគ្គិយា យាបេន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]។ អថខោ អាយស្មតោ ច មហានាមស្ស អាយស្មតោ ច អស្សជ្ជិស្ស ភគវតា ធម្មិយា កថាយ ឱវទិយមានានំ អនុសាសិយមានានំ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សាវ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

[២០] អថខោ ភគវា បញ្ចវគ្គិយេ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ រូបំ ភិក្ខវេ អនត្តា។ រូបញ្ច ហិទំ ភិក្ខវេ អត្តា អភវិស្ស នយិទំ រូបំ អាពាធាយ សំវត្តេយ្យ លព្ភេថ ច រូបេ ឯវំ មេ រូបំ ហោតុ ឯវំ មេ រូបំ មា អហោសីតិ។ យស្មា ច ខោ ភិក្ខវេ រូបំ អនត្តា តស្មា រូបំ អាពាធាយ សំវត្តតិ ន ច លព្ភតិ រូបេ ឯវំ មេ រូបំ ហោតុ ឯវំ មេ រូបំ មា អហោសីតិ។ វេទនា អនត្តា [វេទនា ភិក្ខវេ អនត្តាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ វេទនា ច ហិទំ ភិក្ខវេ អត្តា អភវិស្ស នយិទំ វេទនា អាពាធាយ សំវត្តេយ្យ លព្ភេថ ច វេទនាយ ឯវំ មេ វេទនា ហោតុ ឯវំ មេ វេទនា មា អហោសីតិ។ យស្មា ច ខោ ភិក្ខវេ វេទនា អនត្តា តស្មា វេទនា អាពាធាយ សំវត្តតិ ន ច លព្ភតិ វេទនាយ ឯវំ មេ វេទនា ហោតុ ឯវំ មេ វេទនា មា អហោសីតិ។ សញ្ញា [១.២.៣ឥតោ បរំ ភិក្ខវេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អនត្តា។ សញ្ញា ច ហិទំ ភិក្ខវេ អត្តា អភវិស្ស នយិទំ សញ្ញា អាពាធាយ សំវត្តេយ្យ។ លព្ភេថ ច សញ្ញាយ ឯវំ មេ សញ្ញា ហោតុ ឯវំ មេ សញ្ញា មា អហោសីតិ។ យស្មា ច ខោ ភិក្ខវេ សញ្ញា អនត្តា តស្មា សញ្ញា អាពាធាយ សំវត្តតិ ន ច លព្ភតិ សញ្ញាយ ឯវំ មេ សញ្ញា ហោតុ ឯវំ មេ សញ្ញា មា អហោសីតិ។ សង្ខារា [២] អនត្តា។ សង្ខារា ច ហិទំ ភិក្ខវេ អត្តា អភវិស្សំសុ នយិទំ សង្ខារា អាពាធាយ សំវត្តេយ្យុំ លព្ភេថ ច សង្ខារេសុ ឯវំ មេ សង្ខារា ហោន្តុ ឯវំ មេ សង្ខារា មា អហេសុន្តិ។ យស្មា ច ខោ ភិក្ខវេ សង្ខារា អនត្តា តស្មា សង្ខារា អាពាធាយ សំវត្តន្តិ ន ច លព្ភតិ សង្ខារេសុ ឯវំ មេ សង្ខារា ហោន្តុ ឯវំ មេ សង្ខារា មា អហេសុន្តិ។ វិញ្ញាណំ [៣] អនត្តា។ វិញ្ញាណញ្ច ហិទំ ភិក្ខវេ អត្តា អភវិស្ស នយិទំ វិញ្ញាណំ អាពាធាយ សំវត្តេយ្យ លព្ភេថ ច វិញ្ញាណេ ឯវំ មេ វិញ្ញាណំ ហោតុ ឯវំ មេ វិញ្ញាណំ មា អហោសីតិ។ យស្មា ច ខោ ភិក្ខវេ វិញ្ញាណំ អនត្តា តស្មា វិញ្ញាណំ អាពាធាយ សំវត្តតិ ន ច លព្ភតិ វិញ្ញាណេ ឯវំ មេ វិញ្ញាណំ ហោតុ ឯវំ មេ វិញ្ញាណំ មា អហោសីតិ។

[២១] តំ កឹ មញ្ញថ ភិក្ខវេ រូបំ និច្ចំ វា អនិច្ចំ វាតិ។ អនិច្ចំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វា តំ សុខំ វាតិ។ ទុក្ខំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វិបរិណាមធម្មំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស្សិតុំ ឯតំ មម ឯសោហមស្មិ ឯសោ មេ អត្តាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ វេទនា និច្ចា វា អនិច្ចា វាតិ [វេទនាទីសុ បទេសុ តំ កឹ មញ្ញថ ភិក្ខវេតិ វេទនា ភិក្ខវេតិ បាឋោ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ អនិច្ចា ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វា តំ សុខំ វាតិ។ ទុក្ខំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វិបរិណាមធម្មំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស្សិតុំ ឯតំ មម ឯសោហមស្មិ ឯសោ មេ អត្តាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ សញ្ញា និច្ចា វា អនិច្ចា វាតិ។ អនិច្ចា ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វា តំ សុខំ វាតិ។ ទុក្ខំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វិបរិណាមធម្មំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស្សិតុំ ឯតំ មម ឯសោហមស្មិ ឯសោ មេ អត្តាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ សង្ខារា និច្ចា វា អនិច្ចា វាតិ។ អនិច្ចា ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វា តំ សុខំ វាតិ។ ទុក្ខំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វិបរិណាមធម្មំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស្សិតុំ ឯតំ មម ឯសោហមស្មិ ឯសោ មេ អត្តាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ វិញ្ញាណំ និច្ចំ វា អនិច្ចំ វាតិ។ អនិច្ចំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វា តំ សុខំ វាតិ។ ទុក្ខំ ភន្តេ។ យំ បនានិច្ចំ ទុក្ខំ វិបរិណាមធម្មំ កល្លំ នុ តំ សមនុបស្សិតុំ ឯតំ មម ឯសោហមស្មិ ឯសោ មេ អត្តាតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។

[២២] តស្មាតិហ ភិក្ខវេ យង្កិញ្ចិ រូបំ អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ឱឡារិកំ វា សុខុមំ វា ហីនំ វា បណីតំ វា យំ ទូរេ វា សន្តិកេ វា សព្វំ រូបំ នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អត្តាតិ ឯវមេតំ [ឯវមេតំ ខោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] យថាភូតំ សម្មប្បញ្ញាយ ទដ្ឋព្វំ។ យា កាចិ វេទនា អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នា អជ្ឈត្តា វា ពហិទ្ធា វា ឱឡារិកា វា សុខុមា វា ហីនា វា បណីតា វា យា ទូរេ សន្តិកេ វា សព្វា វេទនា នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អត្តាតិ ឯវមេតំ យថាភូតំ សម្មប្បញ្ញាយ ទដ្ឋព្វំ។ យា កាចិ សញ្ញា អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នា អជ្ឈត្តា វា ពហិទ្ធា វា ឱឡារិកា វា សុខុមា វា ហីនា វា បណីតា វា យា ទូរេ វា សន្តិកេ វា សព្វា សញ្ញា នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អត្តាតិ ឯវមេតំ យថាភូតំ សម្មប្បញ្ញាយ ទដ្ឋព្វំ។ យេ កេចិ សង្ខារា អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នា អជ្ឈត្តា វា ពហិទ្ធា វា ឱឡារិកា វា សុខុមា វា ហីនា វា បណីតា វា យេ ទូរេ សន្តិកេ វា សព្វេ សង្ខារា នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អត្តាតិ ឯវមេតំ យថាភូតំ សម្មប្បញ្ញាយ ទដ្ឋព្វំ។ យង្កិញ្ចិ វិញ្ញាណំ អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នំ អជ្ឈត្តំ វា ពហិទ្ធា វា ឱឡារិកំ វា សុខុមំ វា ហីនំ វា បណីតំ វា យំ ទូរេ វា សន្តិកេ វា សព្វំ វិញ្ញាណំ នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អត្តាតិ ឯវមេតំ យថាភូតំ សម្មប្បញ្ញាយ ទដ្ឋព្វំ។

[២៣] ឯវំ បស្សំ ភិក្ខវេ សុតវា អរិយស្សាវកោ រូបស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ វេទនាយបិ និព្វិន្ទតិ សញ្ញាយបិ និព្វិន្ទតិ សង្ខារេសុបិ និព្វិន្ទតិ វិញ្ញាណស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ និព្វិន្ទំ វិរជ្ជតិ វិរាគា វិមុច្ចតិ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមិតិ [វិមុត្តម្ហិបិ បាឋោ]​ ញាណំ ហោតិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតីតិ។

[២៤] ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា បញ្ចវគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទំ [អភិនន្ទន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]។ ឥមស្មឹ ច បន វេយ្យាករណស្មឹ ភញ្ញមានេ បញ្ចវគ្គិយានំ ភិក្ខូនំ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆ លោកេ អរហន្តោ ហោន្តិ។

បញ្ចវគ្គិយកថា និដ្ឋិតា។

បឋមភាណវារំ

៧. បព្វជ្ជាកថា

[២៥] តេន ខោ បន សមយេន ពារាណសិយំ យសោ នាម កុលបុត្តោ សេដ្ឋិបុត្តោ សុខុមាលោ ហោតិ។ តស្ស តយោ បាសាទា ហោន្តិ ឯកោ ហេមន្តិកោ ឯកោ គិម្ហិកោ ឯកោ វស្សិកោ។ សោ វស្សិកេ បាសាទេ ចត្តារោ មាសេ និប្បុរិសេហិ តុរិយេហិ បរិចារយមានោ ន ហេដ្ឋាបាសាទំ ឱរោហតិ។ អថខោ យសស្ស កុលបុត្តស្ស បញ្ចហិ កាមគុណេហិ សមប្បិតស្ស សមង្គីភូតស្ស បរិចារយមានស្ស បដិកច្ចេវ និទ្ទា ឱក្កមិ បរិជនស្សបិ បច្ឆា និទ្ទា ឱក្កមិ។ សព្វរត្តិយោ ច តេលប្បទីបោ ឈាយតិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ បដិកច្ចេវ បពុជ្ឈិត្វា អទ្ទស សកំ បរិជនំ សុបន្តំ អញ្ញិស្សា កច្ឆេ វីណំ អញ្ញិស្សា កណ្ឋេ មុទិង្គំ អញ្ញិស្សា ឧរេ [ឱ.ម.​កច្ឆេ។] អាលម្ពរំ អញ្ញំ វិកេសិកំ អញ្ញំ វិខេឡិកំ អញ្ញា [សព្វត្ថ ន ទិស្សគាយំ បាឋោ អញ្ញត្រ មរម្មបោត្ថកា។ អយម្បន តំ អនុវត្តិត្វា សោធិតោតិ វេទិតព្វោ។] វិប្បលបន្តិយោ ហត្ថប្បត្តំ សុសានំ មញ្ញេ។ ទិស្វានស្ស អាទីនវោ បាតុរហោសិ និព្វិទាយ ចិត្តំ សណ្ឋាសិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ ឧទានំ ឧទានេសិ ឧបទ្ទុតំ វត ភោ ឧបស្សដ្ឋំ វត ភោតិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ សុវណ្ណបាទុកាយោ អារោហិត្វា យេន និវេសនទ្វារំ តេនុបសង្កមិ។ អមនុស្សា ទ្វារំ វិវរឹសុ មា យសស្ស កុលបុត្តស្ស កោចិ អន្តរាយមកាសិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជ្ជាយាតិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ យេន នគរទ្វារំ តេនុបសង្កមិ។ អមនុស្សា ទ្វារំ វិវរឹសុ មា យសស្ស កុលបុត្តស្ស កោចិ អន្តរាយមកាសិ អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជ្ជាយាតិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ យេន ឥសិបតនំ មិគទាយោ តេនុបសង្កមិ។

[២៦] តេន ខោ បន សមយេន ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ អជ្ឈោកាសេ ចង្កមតិ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា យសំ កុលបុត្តំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន ចង្កមា ឱរោហិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ ភគវតោ អវិទូរេ ឧទានំ ឧទានេសិ ឧបទ្ទុតំ វត ភោ ឧបស្សដ្ឋំ វត ភោតិ។ អថខោ ភគវា យសំ កុលបុត្តំ ឯតទវោច ឥទំ ខោ យស អនុបទ្ទុតំ ឥទំ អនុបស្សដ្ឋំ ឯហិ យស និសីទ ធម្មំ តេ ទេសេស្សាមីតិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ ឥទំ កិរ អនុបទ្ទុតំ ឥទំ អនុបស្សដ្ឋន្តិ ហដ្ឋោ ឧទគ្គោ សុវណ្ណបាទុកាហិ ឱរោហិត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នស្ស ខោ យសស្ស កុលបុត្តស្ស ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា ភគវា អញ្ញាសិ យសំ កុលបុត្តំ កល្លចិត្តំ មុទុចិត្តំ វិនីវរណចិត្តំ ឧទគ្គចិត្តំ បសន្នចិត្តំ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ យសស្ស កុលបុត្តស្ស តស្មឹយេវាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

[២៧] អថខោ យសស្ស កុលបុត្តស្ស មាតា បាសាទំ អភិរូហិត្វា យសំ កុលបុត្តំ អបស្សន្តី យេន សេដ្ឋី គហបតិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា សេដ្ឋឹ គហបតឹ ឯតទវោច បុត្តោ តេ គហបតិ យសោ ន ទិស្សតីតិ។ អថខោ សេដ្ឋី គហបតិ ចតុទ្ទិសា អស្សទូតេ ឧយ្យោជេត្វា សាមញ្ញេវ យេន ឥសិបតនំ មិគទាយោ តេនុបសង្កមិ។ អទ្ទសា ខោ សេដ្ឋី គហបតិ សុវណ្ណបាទុកានំ និក្ខេបំ ទិស្វាន តញ្ញេវ អនុគមា [ឱ.អនុគមាសី]។ អទ្ទសា ខោ ភគវា សេដ្ឋឹ គហបតឹ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ។ ទិស្វាន ភគវតោ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ តថារូបំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ អភិសង្ខរេយ្យំ យថា សេដ្ឋី គហបតិ ឥធ និសិន្នោ ឥធ និសិន្នំ យសំ កុលបុត្តំ ន បស្សេយ្យាតិ។ អថខោ ភគវា តថារូបំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ អភិសង្ខរេសិ។ អថខោ សេដ្ឋី គហបតិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច អបិ​[ម.​អបិនុ] ភន្តេ ភគវា យសំ កុលបុត្តំ បស្សេយ្យាតិ។ តេនហិ គហបតិ និសីទ អប្បេវ នាម ត្វំ ឥធ និសិន្នោ ឥធ និសិន្នំ យសំ កុលបុត្តំ បស្សេយ្យាសីតិ។ អថខោ សេដ្ឋី គហបតិ ឥធេវ កិរាហំ និសិន្នោ ឥធ និសិន្នំ យសំ កុលបុត្តំ បស្សិស្សាមីតិ ហដ្ឋោ ឧទគ្គោ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នស្ស ខោ សេដ្ឋិស្ស គហបតិស្ស ភគវា អនុបុព្វិកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា ភគវា អញ្ញាសិ សេដ្ឋឹ គហបតឹ កល្លចិត្តំ មុទុចិត្តំ វិនីវរណចិត្តំ ឧទគ្គចិត្តំ បសន្នចិត្តំ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ សេដ្ឋិស្ស គហបតិស្ស តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ អថខោ សេដ្ឋី គហបតិ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មុឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ [ឱ.​ទក្ខិន្តីតិ] ឯវមេវំ [ឯវមេវាតិ សព្វត្ថ ទិស្សតិ។] ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណំ គតន្តិ។ សោ ច លោកេ បឋមំ ឧបាសកោ អហោសិ តេវាចិកោ។

[២៨] អថខោ យសស្ស កុលបុត្តស្ស បិតុនោ ធម្មេ ទេសិយមានេ យថាទិដ្ឋំ យថាវិទិតំ ភូមឹ បច្ចវេក្ខន្តស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុច្ចិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ យសស្ស ខោ កុលបុត្តស្ស បិតុនោ ធម្មេ ទេសិយមានេ យថាទិដ្ឋំ យថាវិទិតំ ភូមឹ បច្ចវេក្ខន្តស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុត្តំ អភព្វោ ខោ យសោ កុលបុត្តោ ហីនាយាវត្តិត្វា កាមេ បរិភុញ្ជិតុំ សេយ្យថាបិ បុព្វេ អគារិកភូតោ យន្នូនាហំ តំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ បដិប្បស្សម្ភេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា តំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ បដិប្បស្សម្ភេសិ។ អទ្ទសា ខោ សេដ្ឋី គហបតិ យសំ កុលបុត្តំ និសិន្នំ ទិស្វាន យសំ កុលបុត្តំ ឯតទវោច មាតា តេ តាត យស បរិទេវិ សោកសមាបន្នា​[ឱ.​បរិទេវ សោកសម្បន្នា។ ម.បរិទេវិ សោកសម្បន្នា] ទេហិ មាតុយា [ឱ.មាតុ] ជីវិតន្តិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ ភគវន្តំ ឧល្លោកេសិ។ អថខោ ភគវា សេដ្ឋឹ គហបតឹ ឯតទវោច តំ កឹ មញ្ញសិ គហបតិ យសស្ស កុលបុត្តស្ស សេខេន ញាណេន សេខេន ទស្សនេន ធម្មោ ទិដ្ឋោ សេយ្យថាបិ តយា តស្ស យថាទិដ្ឋំ យថាវិទិតំ ភូមឹ បច្ចវេក្ខន្តស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុត្តំ ភព្វោ នុ ខោ សោ គហបតិ ហីនាយាវត្តិត្វា កាមេ បរិភុញ្ជិតុំ សេយ្យថាបិ បុព្វេ អាគារិកភូតោតិ។ នោ ហេតំ ភន្តេ។ យសស្ស ខោ គហបតិ កុលបុត្តស្ស សេខេន ញាណេន សេខេន ទស្សនេន ធម្មោ ទិដ្ឋោ សេយ្យថាបិ តយា តស្ស យថាទិដ្ឋំ យថាវិទិតំ ភូមឹ បច្ចវេក្ខន្តស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុត្តំ អភព្វោ ខោ គហបតិ យសោ កុលបុត្តោ ហីនាយាវត្តិត្វា កាមេ បរិភុញ្ជិតុំ សេយ្យថាបិ បុព្វេ អាគារិកភូតោតិ។ លាភា ភន្តេ យសស្ស កុលបុត្តស្ស សុលទ្ធំ ភន្តេ យសស្ស កុលបុត្តស្ស យថា យសស្ស កុលបុត្តស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តំ វិមុត្តំ អធិវាសេតុ មេ ភន្តេ ភគវា អជ្ជតនាយ ភត្តំ យសេន កុលបុត្តេន បច្ឆាសមណេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ សេដ្ឋី គហបតិ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ យសោ កុលបុត្តោ អចិរប្បក្កន្តេ សេដ្ឋិម្ហិ គហបតិម្ហិ ភគវន្តំ ឯតទវោច លភេយ្យាហំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យំ ឧបសម្បទន្តិ។ ឯហិ ភិក្ខូតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរ ព្រហ្មចរិយន្តិ​[ឥមស្មឹ ឋានេ កត្ថចិ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ បក្ខិត្តំ។ តម្បន យស្មា តេនាយស្មតោ ទុក្ខស្សន្តោ កតោ អហោសិ នត្ថិ តស្ស ឧត្តរឹ ករណីយំ តស្មា អតិរេកន្តិ ទដ្ឋព្វំ។]។ សា វ តស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទា អហោសិ។ តេន ខោ បន សមយេន សត្ត លោកេ អរហន្តោ ហោន្តិ។

យសស្ស បព្វជ្ជា​[ឱ.​យសបព្វជ្ជា] និដ្ឋិតា។

[២៩] អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ អាយស្មតា យសេន បច្ឆាសមណេន យេន សេដ្ឋិស្ស គហបតិស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ អាយស្មតោ យសស្ស មាតា ច បុរាណទុតិយិកា ច យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តាសំ ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តា ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តា មុទុចិត្តា វិនីវរណចិត្តា ឧទគ្គចិត្តា បសន្នចិត្តា អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តាសំ តស្មឹយេវាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តា ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវំ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯតា មយំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាម ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសិកាយោ នោ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណំ គតាតិ។ តា ច លោកេ បឋមំ ឧបាសិកា អហេសុំ តេវាចិកា។ អថខោ អាយស្មតោ យសស្ស មាតា ច បិតា ច បុរាណទុតិយិកា ច ភគវន្តញ្ច អាយស្មន្តញ្ច យសំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តប្បាណឹ ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ អថខោ ភគវា អាយស្មតោ យសស្ស [កត្ថចិ បោត្ថកេ យសស្ស កុលបុត្តស្សាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] មាតរញ្ច បិតរញ្ច បុរាណទុតិយិកញ្ច ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។

[៣០] អស្សោសុំ​ ខោ អាយស្មតោ យសស្ស ចត្តារោ គិហិសហាយកា ពារាណសិយំ សេដ្ឋានុសេដ្ឋីនំ កុលានំ បុត្តា វិមលោ សុពាហុ បុណ្ណជិ គវម្បតិ យសោ កិរ កុលបុត្តោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោតិ។ សុត្វាន នេសំ ឯតទហោសិ ន ហិ នូន សោ ឱរកោ ធម្មវិនយោ ន សា ឱរកា បព្វជ្ជា យត្ថ យសោ កុលបុត្តោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោតិ។ តេ យេនាយស្មា យសោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ យសំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ អថខោ អាយស្មា យសោ តេ ចត្តារោ គិហិសហាយកេ អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា យសោ ឯតទវោច ឥមេ មេ ភន្តេ ចត្តារោ គិហិសហាយកា ពារាណសិយំ សេដ្ឋានុសេដ្ឋីនំ កុលានំ បុត្តា វិមលោ សុពាហុ បុណ្ណជិ គវម្បតិ ឥមេ ភគវា ឱវទតុ អនុសាសតូតិ។ តេសំ ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តេសំ តស្មឹយេវ អាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។ អថខោ ភគវា តេ ភិក្ខូ ធម្មិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ តេសំ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ ឱវទិយមានានំ អនុសាសិយមានានំ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។ តេន ខោ បន សមយេន ឯកាទស លោកេ អរហន្តោ ហោន្តិ។

ចតុគ្គិហិសហាយកប្បព្វជ្ជា និដ្ឋិតា។

[៣១] អស្សោសុំ ខោ អាយស្មតោ យសស្ស បញ្ញាសមត្តា គិហិសហាយកា ជានបទា បុព្វានុបុព្វកានំ កុលានំ បុត្តា យសោ កិរ កុលបុត្តោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោតិ។ សុត្វាន នេសំ ឯតទហោសិ ន ហិ នូន សោ ឱរកោ ធម្មវិនយោ ន សា ឱរកា បព្វជ្ជា យត្ថ យសោ កុលបុត្តោ កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អគារស្មា អនគារិយំ បព្វជិតោតិ។ តេ យេនាយស្មា យសោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ យសំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋំសុ។ អថខោ អាយស្មា យសោ តេ បញ្ញាសមត្តេ គិហិសហាយកេ អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា យសោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥមេ មេ ភន្តេ បញ្ញាសមត្តា គិហិសហាយកា ជានបទា បុព្វានុបុព្វកានំ កុលានំ បុត្តា ឥមេ ភគវា ឱវទតុ អនុសាសតូតិ។ តេសំ ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តេសំ តស្មឹយេវាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។ អថខោ ភគវា តេ ភិក្ខូ ធម្មិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ តេសំ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ ឱវទិយមានានំ អនុសាសិយមានានំ អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។ តេន ខោ បន សមយេន ឯកសដ្ឋី លោកេ អរហន្តោ ហោន្តិ។

បញ្ញាសគិហិសហាយកបព្ពជ្ជា និដ្ឋិតា។

បព្វជ្ជាកថា និដ្ឋិតា។

៨. មារកថា

[៣២] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ មុត្តាហំ ភិក្ខវេ សព្វបាសេហិ យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា តុម្ហេបិ ភិក្ខវេ មុត្តា សព្វបាសេហិ យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា ចរថ ភិក្ខវេ ចារិកំ [ជនបទចារិកន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ លោកានុកម្បាយ អត្ថាយ ហិតាយ សុខាយ ទេវមនុស្សានំ មា ឯកេន ទ្វេ អគមិត្ថ ទេសេថ ភិក្ខវេ ធម្មំ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេថ សន្តិ សត្តា អប្បរជក្ខជាតិកា អស្សវនតា ធម្មស្ស បរិហាយន្តិ ភវិស្សន្តិ ធម្មស្ស អញ្ញាតារោ អហម្បិ ភិក្ខវេ យេន ឧរុវេលា សេនានិគមោ តេនុបសង្កមិស្សាមិ ធម្មទេសនាយាតិ។

[៣៣] អថខោ មារោ បាបិមា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

ពទ្ធោសិ សព្វបាសេហិ         យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា

មហាពន្ធនពទ្ធោសិ              ន មេ សមណ មោក្ខសីតិ។

មុត្តាហំ សព្វបាសេហិ          យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា

មហាពន្ធនមុត្តោម្ហិ                និហតោ ត្វមសិ អន្តកាតិ។

អន្តលិក្ខចរោ បាសោ          យ្វាយំ ចរតិ មានសោ

តេន តំ ពន្ធយិស្សាមិ​[ឱ.ម.​ពាធយិស្សាមិ] ន មេ សមណ មោក្ខសីតិ។

រូបា សទ្ទា គន្ធា រសា             ផោដ្ឋព្វា ច មនោរមា

ឯត្ថ មេ វិគតោ ឆន្ទោ និហតោ ត្វមសិ អន្តកាតិ។

អថខោ មារោ បាបិមា ជានាតិ មំ ភគវា ជានាតិ មំ សុគតោតិ ទុក្ខី ទុម្មនោ តត្ថេវន្តរធាយិ។

មារកថា និដ្ឋិតា។

៩. បព្វជ្ជូបសម្បទាកថា

[៣៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ នានាទិសា នានាជនបទា បព្វជ្ជាបេក្ខេ ច ឧបសម្បទាបេក្ខេ ច អានេន្តិ ភគវា នេ បព្វាជេស្សតិ ឧបសម្បាទេស្សតីតិ។ តត្ថ ភិក្ខូ ចេវ កិលមន្តិ បព្វជ្ជាបេក្ខា ច ឧបសម្បទាបេក្ខា ច។ អថខោ ភគវតោ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ឯតរហិ ខោ ភិក្ខូ នានាទិសា នានាជនបទា បព្វជ្ជាបេក្ខេ ច ឧបសម្បទាបេក្ខេ ច អានេន្តិ ភគវា នេ បព្វាជេស្សតិ ឧបសម្បាទេស្សតីតិ តត្ថ ភិក្ខូ ចេវ កិលមន្តិ បព្វជ្ជាបេក្ខា ច ឧបសម្បទាបេក្ខា ច យន្នូនាហំ ភិក្ខូនំ អនុជានេយ្យំ តុម្ហេវទានិ ភិក្ខវេ តាសុ តាសុ ទិសាសុ តេសុ តេសុ ជនបទេសុ បព្វាជេថ ឧបសម្បាទេថាតិ។ អថខោ ភគវា សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ឥធ មយ្ហំ ភិក្ខវេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ឯតរហិ ខោ ភិក្ខូ នានាទិសា នានាជនបទា បព្វជ្ជាបេក្ខេ ច ឧបសម្បទាបេក្ខេ ច អានេន្តិ ភគវា នេ បព្វាជេស្សតិ ឧបសម្បាទេស្សតីតិ តត្ថ ភិក្ខូ ចេវ កិលមន្តិ បព្វជ្ជាបេក្ខា ច ឧបសម្បទាបេក្ខា ច យន្នូនាហំ ភិក្ខូនំ អនុជានេយ្យំ តុម្ហេវទានិ ភិក្ខវេ តាសុ តាសុ ទិសាសុ តេសុ តេសុ ជនបទេសុ បព្វាជេថ ឧបសម្បាទេថាតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តុម្ហេវទានិ តាសុ តាសុ ទិសាសុ តេសុ តេសុ ជនបទេសុ បព្វាជេថ ឧបសម្បាទេថាតិ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ បព្វាជេតព្វោ ឧបសម្បាទេតព្វោ។ បឋមំ កេសមស្សុំ ឱហារាបេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទាបេត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ការាបេត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទាបេត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទាបេត្វា អញ្ជលឹ បគ្គណ្ហាបេត្វា ឯវំ វទេហីតិ វត្តព្វោ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមីតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ តីហិ សរណគមនេហិ បព្វជ្ជំ ឧបសម្បទន្តិ។

តីហិ សរណគមនេហិ ឧបសម្បទាកថា និដ្ឋិតា។

១០. ទុតិយមារកថា

[៣៥] អថខោ ភគវា វស្សំ វុត្ថោ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ មយ្ហំ ខោ ភិក្ខវេ យោនិសោ មនសិការា យោនិសោ សម្មប្បធានា អនុត្តរា វិមុត្តិ អនុប្បត្តា អនុត្តរា វិមុត្តិ សច្ឆិកតា តុម្ហេបិ ភិក្ខវេ យោនិសោ មនសិការា យោនិសោ សម្មប្បធានា អនុត្តរំ វិមុត្តឹ អនុបាបុណាថ អនុត្តរំ វិមុត្តឹ សច្ឆិករោថាតិ។

អថខោ មារោ បាបិមា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

ពទ្ធោសិ មារបាសេហិ យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា

មហាពន្ធនពទ្ធោសិ ន មេ សមណ មោក្ខសីតិ។

មុត្តាហំ មារបាសេហិ យេ ទិព្វា យេ ច មានុសា

មារពន្ធនមុត្តោម្ហិ  និហតោ ត្វមសិ អន្តកាតិ។

អថខោ មារោ បាបិមា ជានាតិ មំ ភគវា ជានាតិ មំ សុគតោតិ ទុក្ខី ទុម្មនោ

តត្ថេវន្តរធាយិ។

ទុតិយមារកថា និដ្ឋិតា។

១១. ភទ្ទវគ្គិយវត្ថុ

[៣៦] អថខោ ភគវា ពារាណសិយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន ឧរុវេលា តេន ចារិកំ បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា មគ្គា ឱក្កម្ម យេន អញ្ញតរោ វនសណ្ឌោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ វនសណ្ឌំ អជ្ឈោគាហេត្វា អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសីទិ។

តេន ខោ បន សមយេន តឹសមត្តា ភទ្ទវគ្គិយា សហាយកា សបជាបតិកា តស្មឹ​ [ឱ.​តស្មឹយេវ។] វនសណ្ឌេ បរិចារេន្តិ។ ឯកស្ស បជាបតិ នាហោសិ។ តស្សត្ថាយ វេសី អានីតា អហោសិ។ អថខោ សា វេសី តេសុ បមត្តេសុ បរិចារេន្តេសុ ភណ្ឌំ អាទាយ បលាយិត្ថ។ អថខោ តេ សហាយកា សហាយកស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករោន្តា តំ ឥត្ថឹ គវេសន្តា តំ វនសណ្ឌំ អាហិណ្ឌន្តា អទ្ទសំសុ ភគវន្តំ អញ្ញតរស្មឹ រុក្ខមូលេ និសិន្នំ ទិស្វាន យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ អបិ ភន្តេ ភគវា ឥត្ថឹ [ឱ.ម.​ឯកំ ឥត្ថឹ] បស្សេយ្យាតិ។ កឹ បន វោ កុមារា ឥត្ថិយាតិ។ ឥធ មយំ ភន្តេ តឹសមត្តា ភទ្ទវគ្គិយា សហាយកា សបជាបតិកា ឥមស្មឹ វនសណ្ឌេ បរិចារិម្ហា ឯកស្ស បជាបតិ នាហោសិ តស្សត្ថាយ វេសី អានីតា អហោសិ អថខោ សា ភន្តេ វេសី អម្ហេសុ បមត្តេសុ បរិចារេន្តេសុ ភណ្ឌំ អាទាយ បលាយិត្ថ តេ មយំ ភន្តេ សហាយកា សហាយកស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករោន្តា តំ ឥត្ថឹ គវេសន្តា ឥមំ វនសណ្ឌំ អាហិណ្ឌាមាតិ។ តំ កឹ មញ្ញថ វោ កុមារា កតមំ នុ ខោ តុម្ហាកំ វរំ យំ វា តុម្ហេ ឥត្ថឹ គវេសេយ្យាថ យំ វា អត្តានំ គវេសេយ្យាថាតិ។ ឯតទេវ ភន្តេ អម្ហាកំ វរំ យំ មយំ អត្តានំ គវេសេយ្យាមាតិ។ តេនហិ វោ កុមារា និសីទថ ធម្មំ វោ ទេសេស្សាមីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ តេ ភទ្ទវគ្គិយា សហាយកា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ តេសំ ភគវា អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ តេសំ តស្មឹយេវាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ តេ ទិដ្ឋធម្មា បត្តធម្មា វិទិតធម្មា បរិយោគាឡ្ហធម្មា តិណ្ណវិចិកិច្ឆា វិគតកថំកថា វេសារជ្ជប្បត្តា អបរប្បច្ចយា សត្ថុ សាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

ភទ្ទវគ្គិយសហាយកានំ វត្ថុ និដ្ឋិតំ។

ទុតិយភាណវារំ។

១២. ឧរុវេលបាដិហារិយកថា

[៣៧] អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន ឧរុវេលា តទវសរិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឧរុវេលាយំ តយោ ជដិលា បដិវសន្តិ ឧរុវេលកស្សបោ នទីកស្សបោ គយាកស្សបោតិ។ តេសុ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ បញ្ចន្នំ ជដិលសតានំ នាយកោ ហោតិ វិនាយកោ អគ្គោ បមុខោ បាមោក្ខោ។ នទីកស្សបោ ជដិលោ តិណ្ណំ ជដិលសតានំ នាយកោ ហោតិ វិនាយកោ អគ្គោ បមុខោ បាមោក្ខោ។ គយាកស្សបោ ជដិលោ ទ្វិន្នំ ជដិលសតានំ នាយកោ ហោតិ វិនាយកោ អគ្គោ បមុខោ បាមោក្ខោ។ អថខោ ភគវា យេន ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស អស្សមោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច សចេ តេ កស្សប អគរុ វសេយ្យាម ឯករត្តឹ អគ្យាគារេតិ។ ន ខោ មេ មហាសមណ គរុ អបិច ខោ ចណ្ឌេត្ថ នាគរាជា ឥទ្ធិមា អាសីវិសោ ឃោរវិសោ សោ តំ មា វិហេឋេសីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច សចេ តេ កស្សប អគរុ វសេយ្យាម ឯករត្តឹ អគ្យាគារេតិ។ ន ខោ មេ មហាសមណ គរុ អបិច ខោ ចណ្ឌេត្ថ នាគរាជា ឥទ្ធិមា អាសីវិសោ ឃោរវិសោ សោ តំ មា វិហេឋេសីតិ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច សចេ តេ កស្សប អគរុ វសេយ្យាម ឯករត្តឹ អគ្យាគារេតិ។ ន ខោ មេ មហាសមណ គរុ អបិច ខោ ចណ្ឌេត្ថ នាគរាជា ឥទ្ធិមា អាសីវិសោ ឃោរវិសោ សោ តំ មា វិហេឋេសីតិ។ អប្បេវ [អប្បេវនាមាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] មំ ន វិហេឋេយ្យ ឥង្ឃ ត្វំ កស្សប អនុជានាហិ អគ្យាគារន្តិ។ វិហរ មហាសមណ យថាសុខន្តិ។ អថខោ ភគវា អគ្យាគារំ បវិសិត្វា តិណសន្ថារកំ បញ្ញាបេត្វា និសីទិ បល្លង្កំ អាភុជិត្វា ឧជុំ កាយំ បណិធាយ បរិមុខំ សតឹ ឧបដ្ឋបេត្វា។

[៣៨] អថខោ សោ នាគោ អទ្ទស ភគវន្តំ បវិដ្ឋំ ទិស្វាន ទុក្ខី ទុម្មនោ បធូបាសិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ ឥមស្ស នាគស្ស អនុបហច្ច ឆវិញ្ច ចម្មញ្ច មំសញ្ច នហារុញ្ច អដ្ឋិញ្ច អដ្ឋិមិញ្ជញ្ច តេជសា តេជំ បរិយាទេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា តថារូបំ ឥទ្ធាភិសង្ខារំ អភិសង្ខរិត្វា បធូបាសិ។ អថខោ សោ នាគោ មក្ខំ អសហន្តោ បជ្ជលិ។ ភគវាបិ តេជោធាតុំ សមាបជ្ជិត្វា បជ្ជលិ។ ឧភិន្នំ សញ្ជោតិភូតានំ [១.២.សជ្ជោតិភូតានំ សជ្ជោតិភូតន្តិបិ បាឋោ] អគ្យាគារំ អាទិត្តំ វិយ ហោតិ សម្បជ្ជលិតំ សញ្ជោតិភូតំ​[២]។ អថខោ តេ ជដិលា អគ្យាគារំ បរិវារេត្វា ឯវមាហំសុ អភិរូបោ វត ភោ មហាសមណោ នាគេន វិហេឋិយតីតិ។ អថខោ ភគវា តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន តស្ស នាគស្ស អនុបហច្ច ឆវិញ្ច ចម្មញ្ច មំសញ្ច នហារុញ្ច អដ្ឋិញ្ច អដ្ឋិមិញ្ជញ្ច តេជសា តេជំ បរិយាទិយិត្វា បត្តេ បក្ខិបិត្វា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ទស្សេសិ អយន្តេ កស្សប នាគោ បរិយាទិន្នោ អស្ស តេជសា តេជោតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម ចណ្ឌស្ស នាគរាជស្ស ឥទ្ធិមតោ អាសីវិសស្ស ឃោរវិសស្ស តេជសា តេជំ បរិយាទយិស្សតិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៣៩] នេរញ្ជរាយ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលមវោច សចេ តេ កស្សប អគរុ វិហរេមុ អជ្ជុណ្ហោ អគ្គិសរណម្ហីតិ។ ន ខោ មេ មហាសមណ គរុ ផាសុកាមោច [ឱ.​ផាសុកាមោវ] តំ និវារេមិ ចណ្ឌេត្ថ នាគរាជា ឥទ្ធិមា អាសីវិសោ ឃោរវិសោ សោ តំ មា វិហេឋេសីតិ។

អប្បេវ មំ ន វិហេឋេយ្យ ឥង្ឃ ត្វំ កស្សប អនុជានាហិ អគ្យាគារន្តិ។

ទិន្នន្តិ នំ វិទិត្វា អភិតោ [ឱ.អសម្ភីតោ]

បាវិសិ ភយមតីតោ។

ទិស្វា ឥសឹ បវិដ្ឋំ អហិនាគោ [ឯត្ថន្តរេ ទុក្ខីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]

ទុម្មនោ បធូបាសិ។

សុមនមានសោ [ឱ.សុមានសោ] ន វិមនោ

មនុស្សនាគោបិ តត្ថ បធូបាសិ។

មក្ខញ្ច អសហមានោ

អហិនាគោ បាវកោវ បជ្ជលិ។

តេជោធាតុកុសលោ មនុស្សនាគោបិ តត្ថ​[ម.​តត្ថេវ។] បជ្ជលិ។

ឧភិន្នំ សញ្ជោតិភូតានំ អគ្យាគារំ ឧទិច្ចរេ។

ជដិលា អភិរូបោ វត ភោ មហាសមណោ នាគេន វិហេឋិយតីតិ ភណន្តិ។

អថ រត្តិយា អច្ចយេន អហិនាគស្ស​[ឱ.ម.​ហតា នាគស្ស] អច្ចិយោ ន ហោន្តិ។

ឥទ្ធិមតោ បន ឋិតា អនេកវណ្ណា អច្ចិយោ ហោន្តិ។

នីលា អថ លោហិតកា​[ឱ.​លោហិតិកា] មញ្ជោដ្ឋា បីតកា ផលិកវណ្ណាយោ អង្គីរសស្ស កាយេ អនេកវណ្ណា អច្ចិយោ ហោន្តិ។

បត្តម្ហិ ឱទហិត្វា អហិនាគំ ព្រាហ្មណស្ស ទស្សេសិ អយំ តេ កស្សប នាគោ បរិយាទិន្នោ អស្ស តេជសា តេជោតិ​[នេរញ្ជរាយ ភគវាតិអាទិគាថាយោ បច្ឆា បក្ខិត្តាតិ តព្វណ្ណនាយំ វុត្តំ។]។

អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ ភគវតោ ឥមិនា ឥទ្ធិប្បាដិហារិយេន អភិប្បសន្នោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធេវ មហាសមណ វិហរ អហន្តេ ធុវភត្តេនាតិ។

បឋមំ បាដិហារិយំ។

[៤០] អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស អស្សមស្ស អវិទូរេ អញ្ញតរស្មឹ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។ អថខោ ចត្តារោ មហារាជានោ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណា កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ចតុទ្ទិសា អដ្ឋំសុ សេយ្យថាបិ មហន្តា អគ្គិក្ខន្ធា។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តំ កេ នុ ខោ តេ មហាសមណ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណា កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ត្វំ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា តំ អភិវាទេត្វា ចតុទ្ទិសា អដ្ឋំសុ សេយ្យថាបិ មហន្តា អគ្គិក្ខន្ធាតិ។ ឯតេ ខោ កស្សប ចត្តារោ មហារាជានោ យេនាហំ តេនុបសង្កមឹសុ ធម្មស្សវនាយាតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម ចត្តារោបិ មហារាជានោ ឧបសង្កមិស្សន្តិ ធម្មស្សវនាយ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។

ទុតិយំ បាដិហារិយំ។

[៤១] អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណោ​[ឱ.អភិក្កន្តវណ្ណា។ តត្ថ ការណំ បរិយេសិតព្វំ។] កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ សេយ្យថាបិ មហាអគ្គិក្ខន្ធោ បុរិមាហិ វណ្ណនិភាហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ច។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តំ កោ នុ ខោ សោ មហាសមណ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណោ កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ត្វំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ សេយ្យថាបិ មហាអគ្គិក្ខន្ធោ បុរិមាហិ វណ្ណនិភាហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ចាតិ។ ឯសោ ខោ កស្សប សក្កោ ទេវានមិន្ទោ យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ធម្មស្សវនាយាតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ឧបសង្កមិស្សតិ ធម្មស្សវនាយ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។

តតិយំ បាដិហារិយំ។

[៤២] អថខោ ព្រហ្មា សហម្បតិ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណោ កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ សេយ្យថាបិ មហាអគ្គិក្ខន្ធោ បុរិមាហិ វណ្ណនិភាហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ច។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តំ កោ នុ ខោ សោ មហាសមណ អភិក្កន្តាយ រត្តិយា អភិក្កន្តវណ្ណោ កេវលកប្បំ វនសណ្ឌំ ឱភាសេត្វា យេន ត្វំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ សេយ្យថាបិ មហាអគ្គិក្ខន្ធោ បុរិមាហិ វណ្ណនិភាហិ អភិក្កន្តតរោ ច បណីតតរោ ចាតិ។ ឯសោ ខោ កស្សប ព្រហ្មា សហម្បតិ យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ធម្មស្សវនាយាតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម ព្រហ្មា សហម្បតិ ឧបសង្កមិស្សតិ ធម្មស្សវនាយ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។

ចតុត្ថំ បាដិហារិយំ។

[៤៣] តេន ខោ បន សមយេន ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស មហាយញ្ញោ បច្ចុបដ្ឋិតោ ហោតិ កេវលកប្បា ច អង្គមគធា បហូតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ អាទាយ អភិក្កមិតុកាមា ហោន្តិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ ឯតរហិ ខោ មេ មហាយញ្ញោ បច្ចុបដ្ឋិតោ កេវលកប្បា ច អង្គមគធា បហូតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ អាទាយ អភិក្កមិស្សន្តិ សចេ មហាសមណោ មហាជនកាយេ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ករិស្សតិ មហាសមណស្ស លាភសក្ការោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ មម លាភសក្ការោ បរិហាយិស្សតិ អហោ នូន មហាសមណោ ស្វាតនាយ នាគច្ឆេយ្យាតិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ឧត្តរកុរុំ គន្ត្វា តតោ បិណ្ឌបាតំ អាហរិត្វា អនោតត្តទហេ បរិភុញ្ជិត្វា តត្ថេវ ទិវាវិហារំ អកាសិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តំ កឹ នុ ខោ មហាសមណ ហិយ្យោ នាគមាសិ អបិច មយំ តំ សរាម កឹ នុ ខោ មហាសមណោ នាគច្ឆតីតិ ខាទនីយស្ស ច​ [ឱ.ម.​ខាទនីយស្ស ច ភោជនីយស្ស ច។] តេ បដិវិសោ ឋបិតោតិ។ ននុ តេ កស្សប ឯតទហោសិ ឯតរហិ ខោ មេ មហាយញ្ញោ បច្ចុបដ្ឋិតោ កេវលកប្បា ច អង្គមគធា បហូតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ អាទាយ អភិក្កមិស្សន្តិ សចេ មហាសមណោ មហាជនកាយេ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ ករិស្សតិ មហាសមណស្ស លាភសក្ការោ អភិវឌ្ឍិស្សតិ មម លាភសក្ការោ បរិហាយិស្សតិ អហោ នូន មហាសមណោ ស្វាតនាយ នាគច្ឆេយ្យាតិ សោ ខោ អហំ កស្សប តវ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ ឧត្តរកុរុំ គន្ត្វា តតោ បិណ្ឌបាតំ អាហរិត្វា អនោតត្តទហេ បរិភុញ្ជិត្វា តត្ថេវ ទិវាវិហារំ អកាសិន្តិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម ចេតសាបិ ចិត្តំ បជានិស្សតិ​[បរិជានិស្សតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។

បញ្ចមំ បាដិហារិយំ។

[៤៤] តេន ខោ បន សមយេន ភគវតោ បំសុកូលំ ឧប្បន្នំ ហោតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កត្ថ នុខោ អហំ បំសុកូលំ ធោវេយ្យន្តិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ បាណិនា បោក្ខរណឹ ខនិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ ធោវតូតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុខោ អហំ បំសុកូលំ បរិមទ្ទេយ្យន្តិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ មហតឹ សិលំ ឧបនិក្ខិបិ ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ បរិមទ្ទតូតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ អាលម្ពិត្វា ឧត្តរេយ្យន្តិ។ អថខោ កកុធេ អធិវត្ថា ទេវតា ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សាខំ ឱនាមេសិ ឥធ ភន្តេ ភគវា អាលម្ពិត្វា ឧត្តរតូតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ បំសុកូលំ វិស្សជ្ជេយ្យន្តិ។ អថខោ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ ភគវតោ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ មហតឹ សិលំ ឧបនិក្ខិបិ ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ វិស្សជ្ជេតូតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តំ កឹ នុ ខោ មហាសមណ នាយំ បុព្វេ ឥធ បោក្ខរណី សាយំ ឥធ បោក្ខរណី នយិមា សិលា បុព្វេ ឧបនិក្ខិត្តា កេនិមា សិលា ឧបនិក្ខិត្តា នយិមស្ស កកុធស្ស បុព្វេ សាខា ឱនតា សាយំ សាខា ឱនតាតិ។ ឥធ មេ កស្សប បំសុកូលំ ឧប្បន្នំ អហោសិ តស្ស មយ្ហំ កស្សប ឯតទហោសិ កត្ថ នុ ខោ អហំ បំសុកូលំ ធោវេយ្យន្តិ អថខោ កស្សប សក្កោ ទេវានមិន្ទោ មម ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ បាណិនា បោក្ខរណឹ ខនិត្វា មំ ឯតទវោច ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ ធោវតូតិ សាយំ អមនុស្សេន បាណិនា ខនិតា បោក្ខរណី តស្ស មយ្ហំ កស្សប ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ បំសុកូលំ បរិមទ្ទេយ្យន្តិ អថខោ កស្សប សក្កោ ទេវានមិន្ទោ មម ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ មហតឹ សិលំ ឧបនិក្ខិបិ ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ បរិមទ្ទតូតិ សាយំ អមនុស្សេន និក្ខិត្តា សិលា តស្ស មយ្ហំ កស្សប ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ អាលម្ពិត្វា ឧត្តរេយ្យន្តិ អថខោ កស្សប កកុធេ អធិវត្ថា ទេវតា មម ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សាខំ ឱនាមេសិ ឥធ ភន្តេ ភគវា អាលម្ពិត្វា ឧត្តរតូតិ ស្វាហំ អាហរហត្ថោ កកុធោ តស្ស មយ្ហំ កស្សប ឯតទហោសិ កិម្ហិ នុ ខោ អហំ បំសុកូលំ វិស្សជ្ជេយ្យន្តិ អថខោ កស្សប សក្កោ ទេវានមិន្ទោ មម ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ មហតឹ សិលំ ឧបនិក្ខិបិ ឥធ ភន្តេ ភគវា បំសុកូលំ វិស្សជ្ជេតូតិ សាយំ អមនុស្សេន និក្ខិត្តា សិលាតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម សក្កោ ទេវានមិន្ទោ វេយ្យាវច្ចំ ករិស្សតិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា​ [បរិភុញ្ជិត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។

[៤៥] អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចេសិ កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ គច្ឆ ត្វំ កស្សប អាយាមហន្តិ។ ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឧយ្យោជេត្វា យាយ ជម្ពុយា [ឱ.ជម្ពុយាយំ] ជម្ពុទីបោ បញ្ញាយតិ តតោ ផលំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសីទិ។ អទ្ទសា ខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ ភគវន្តំ អគ្យាគារេ និសិន្នំ ទិស្វាន ភគវន្តំ ឯតទវោច កតមេន ត្វំ មហាសមណ មគ្គេន អាគតោ អហំ តយា បឋមតរំ បក្កន្តោ សោ ត្វំ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសិន្នោតិ។ ឥធាហំ កស្សប តំ ឧយ្យោជេត្វា យាយ ជម្ពុយា ជម្ពុទីបោ បញ្ញាយតិ តតោ ផលំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសិន្នោ ឥទំ ខោ កស្សប ជម្ពុផលំ វណ្ណសម្បន្នំ គន្ធសម្បន្នំ រសសម្បន្នំ សចេ អាកង្ខសិ បរិភុញ្ជាតិ។ អលំ មហាសមណ ត្វំយេវេតំ អរហសិ ត្វំយេវេតំ បរិភុញ្ជាតិ​[ឱ.​បរិភុញ្ជាហីតិ]។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម មំ បឋមតរំ ឧយ្យោជេត្វា យាយ ជម្ពុយា ជម្ពុទីបោ បញ្ញាយតិ តតោ ផលំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសីទិស្សតិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ភត្តំ ភុញ្ជិត្វា តស្មឹយេវ វនសណ្ឌេ វិហាសិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចេសិ កាលោ មហាសមណ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ គច្ឆ ត្វំ កស្សប អាយាមហន្តិ ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឧយ្យោជេត្វា យាយ ជម្ពុយា ជម្ពុទីបោ បញ្ញាយតិ តស្សា អវិទូរេ អម្ពោ។បេ។ តស្សា អវិទូរេ អាមលកី។បេ។ តស្សា អវិទូរេ ហរីតកី។បេ។ តាវត្តឹសំ គន្ត្វា បារិច្ឆត្តកបុប្ផំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសីទិ។ អទ្ទសា ខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ ភគវន្តំ អគ្យាគារេ និសិន្នំ ទិស្វាន ភគវន្តំ ឯតទវោច កតមេន ត្វំ មហាសមណ មគ្គេន អាគតោ អហំ តយា បឋមតរំ បក្កន្តោ សោ ត្វំ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសិន្នោតិ។ ឥធាហំ កស្សប តំ ឧយ្យោជេត្វា តាវត្តឹសំ គន្ត្វា បារិច្ឆត្តកបុប្ផំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសិន្នោ ឥទំ ខោ កស្សប បារិច្ឆត្តកបុប្ផំ វណ្ណសម្បន្នំ គន្ធសម្បន្នន្តិ [ឥទំ ខោ កស្សប បារិច្ឆត្តកបុប្ផំ វណ្ណសម្បន្នំ គន្ធសម្បន្នំ សចេ អាកង្ខសិ គណ្ហាតិ។ អលំ មហាសមណ ត្វំយេវេតំ អាហរសិ ត្វំយេវេតំ គណ្ហាតិ ឱរោបិយបោត្ថកេយេវ ទិស្សតិ]។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម មំ បឋមតរំ ឧយ្យោជេត្វា តាវត្តឹសំ គន្ត្វា បារិច្ឆត្តកបុប្ផំ គហេត្វា បឋមតរំ អាគន្ត្វា អគ្យាគារេ និសីទិស្សតិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៤៦] តេន ខោ បន សមយេន តេ ជដិលា អគ្គី បរិចរិតុកាមា ន សក្កោន្តិ កដ្ឋានិ ផាលេតុំ។ អថខោ តេសំ ជដិលានំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ មហាសមណស្ស ឥទ្ធានុភាវោ យថា មយំ ន សក្កោម កដ្ឋានិ ផាលេតុន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច ផាលិយន្តុ កស្សប កដ្ឋានីតិ។ ផាលិយន្តុ មហាសមណាតិ។ សកិទេវ បញ្ច កដ្ឋសតានិ ផាលិយឹសុ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម កដ្ឋានិបិ ផាលិយិស្សន្តិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៤៧] តេន ខោ បន សមយេន តេ ជដិលា អគ្គី បរិចរិតុកាមា ន សក្កោន្តិ អគ្គី ឧជ្ជលេតុំ។ អថខោ តេសំ ជដិលានំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ មហាសមណស្ស ឥទ្ធានុភាវោ យថា មយំ ន សក្កោម អគ្គី ឧជ្ជលេតុន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច ឧជ្ជលិយន្តុ កស្សប អគ្គីតិ។ ឧជ្ជលិយន្តុ មហាសមណាតិ។ សកិទេវ បញ្ច អគ្គិសតានិ ឧជ្ជលិយឹសុ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម អគ្គីបិ ឧជ្ជលិយិស្សន្តិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៤៨] តេន ខោ បន សមយេន តេ ជដិលា អគ្គី បរិចរិត្វា ន សក្កោន្តិ អគ្គី វិជ្ឈាបេតុំ។ អថខោ តេសំ ជដិលានំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ មហាសមណស្ស ឥទ្ធានុភាវោ យថា មយំ ន សក្កោម អគ្គី វិជ្ឈាបេតុន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច វិជ្ឈាយន្តុ កស្សប អគ្គីតិ។ វិជ្ឈាយន្តុ មហាសមណាតិ។ សកិទេវ បញ្ច អគ្គិសតានិ វិជ្ឈាយឹសុ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម អគ្គីបិ វិជ្ឈាយិស្សន្តិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៤៩] តេន ខោ បន សមយេន តេ ជដិលា សីតាសុ ហេមន្តិកាសុ រត្តីសុ អន្តរដ្ឋកាសុ ហិមបាតសមយេ នជ្ជា នេរញ្ជរាយំ និមុជ្ជន្តិបិ ឧម្មុជ្ជន្តិបិ ឧម្មុជ្ជនិមុជ្ជម្បិ ករោន្តិ។ អថខោ ភគវា បញ្ចមត្តានិ មន្ទាមុខិសតានិ អភិនិម្មិនិ យត្ថ តេ ជដិលា ឧត្តរិត្វា វិសិព្វេសុំ។ អថខោ តេសំ ជដិលានំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ មហាសមណស្ស ឥទ្ធានុភាវោ យថាយិមា មន្ទាមុខិយោ និម្មិតាតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម តាវ ពហូ មន្ទាមុខិយោបិ​[ឱ.​មហាមន្ទាមុខិយោ] អភិនិម្មិនិស្សតិ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៥០] តេន ខោ បន សមយេន មហាអកាលមេឃោ បាវស្សិ មហាឧទកវាហកោ សញ្ជាយិ។ យស្មឹ បទេសេ ភគវា វិហរតិ សោ បទេសោ ឧទកេន ឱត្ថតោ ហោតិ។ អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ សមន្តា ឧទកំ ឧស្សាទេត្វា​[ឱ.​ឧស្សារេត្វា] មជ្ឈេ រេណុហតាយ ភូមិយា ចង្កមេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា សមន្តា ឧទកំ ឧស្សាទេត្វា មជ្ឈេ រេណុហតាយ ភូមិយា ចង្កមិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ មា ហេវ ខោ មហាសមណោ ឧទកេន វុឡ្ហោ អហោសីតិ។ នាវាយ សម្ពហុលេហិ ជដិលេហិ សទ្ធឹ យស្មឹ បទេសេ ភគវា វិហរតិ តំ បទេសំ អគមាសិ។ អទ្ទសា ខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ ភគវន្តំ សមន្តា ឧទកំ ឧស្សាទេត្វា មជ្ឈេ រេណុហតាយ ភូមិយា ចង្កមន្តំ ទិស្វាន ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ នុ ត្វំ មហាសមណាតិ។ អាម អហមស្មិ [ឱ.អយមហមស្មិ] កស្សបាតិ ភគវា វេហាសំ អព្ភុគ្គន្ត្វា នាវាយ បច្ចុដ្ឋាសិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបស្ស ជដិលស្ស ឯតទហោសិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ យត្រ ហិ នាម ឧទកំបិ នប្បវាហិស្សតិ [ឱ.​នប្បវិហិស្សតិ] ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ។

[៥១] អថខោ ភគវតោ ឯតទហោសិ ចិរំបិ ខោ ឥមស្ស មោឃបុរិសស្ស ឯវំ ភវិស្សតិ មហិទ្ធិកោ ខោ មហាសមណោ មហានុភាវោ ន ត្វេវ ច ខោ អរហា យថា អហន្តិ យន្នូនាហំ ឥមំ ជដិលំ សំវេជេយ្យន្តិ។ អថខោ ភគវា ឧរុវេលកស្សបំ ជដិលំ ឯតទវោច នេវ ខោ ត្វំ កស្សប អរហា នាបិ អរហត្តមគ្គំ សមាបន្នោ សាបិ តេ បដិបទា នត្ថិ យាយ ត្វំ អរហា វា អស្សសិ អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នោតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច លភេយ្យាមហំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាមិ ឧបសម្បទន្តិ។ ត្វំ ខោសិ កស្សប បញ្ចន្នំ ជដិលសតានំ នាយកោ វិនាយកោ អគ្គោ បមុខោ បាមោក្ខោ តេបិ តាវ អបលោកេហិ យថា តេ មញ្ញិស្សន្តិ តថា ករិស្សន្តីតិ។ អថខោ ឧរុវេលកស្សបោ ជដិលោ យេន តេ ជដិលា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ជដិលេ ឯតទវោច ឥច្ឆាមហំ ភោ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរិតុំ យថា ភវន្តោ មញ្ញន្តិ តថា ករោន្តូតិ។ ចិរបដិកា មយំ ភោ មហាសមណេ អភិប្បសន្នា សចេ ភវំ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរិស្សតិ សព្វេ វ មយំ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរិស្សាមាតិ។ អថខោ តេ ជដិលា កេសមិស្សំ ជដាមិស្សំ ខារិកាជមិស្សំ អគ្គិហុត្តមិស្សំ ឧទកេ បវាហេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

[៥២] អទ្ទសា ខោ នទីកស្សបោ ជដិលោ កេសមិស្សំ ជដាមិស្សំ ខារិកាជមិស្សំ អគ្គិហុត្តមិស្សំ ឧទកេ វុយ្ហមានេ ទិស្វានស្ស ឯតទហោសិ មា ហេវ មេ ភាតុនោ ឧបសគ្គោ អហោសីតិ។ ជដិលេ បាហេសិ គច្ឆថ មេ ភាតរំ ជានាថាតិ សាមញ្ច តីហិ ជដិលសតេហិ សទ្ធឹ យេនាយស្មា ឧរុវេលកស្សបោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧរុវេលកស្សបំ ឯតទវោច ឥទំ នុ ខោ កស្សប សេយ្យោតិ។ អាមាវុសោ ឥទំ សេយ្យោតិ។ អថខោ តេ ជដិលា កេសមិស្សំ ជដាមិស្សំ ខារិកាជមិស្សំ អគ្គិហុត្តមិស្សំ ឧទកេ បវាហេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

[៥៣] អទ្ទសា ខោ គយាកស្សបោ ជដិលោ កេសមិស្សំ ជដាមិស្សំ ខារិកាជមិស្សំ អគ្គិហុត្តមិស្សំ ឧទកេ វុយ្ហមានេ ទិស្វានស្ស ឯតទហោសិ មា ហេវ មេ ភាតូនំ ឧបសគ្គោ អហោសីតិ។ ជដិលេ បាហេសិ គច្ឆថ មេ ភាតរោ ជានាថាតិ សាមញ្ច ទ្វីហិ ជដិលសតេហិ យេនាយស្មា ឧរុវេលកស្សបោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧរុវេលកស្សបំ ឯតទវោច ឥទំ នុ ខោ កស្សប សេយ្យោតិ។ អាមាវុសោ ឥទំ សេយ្យោតិ។ អថខោ តេ ជដិលា កេសមិស្សំ ជដាមិស្សំ ខារិកាជមិស្សំ អគ្គិហុត្តមិស្សំ ឧទកេ បវាហេត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

[៥៤] ភគវតោ អធិដ្ឋានេន បញ្ច កដ្ឋសតានិ ន ផាលិយឹសុ ផាលិយឹសុ អគ្គី ន ឧជ្ជលិយឹសុ ឧជ្ជលិយឹសុ ន វិជ្ឈាយឹសុ វិជ្ឈាយឹសុ បញ្ចមន្ទាមុខិសតានិ អភិនិម្មិនិ។ ឯតេន នយេន អឌ្ឍុឌ្ឍប្បាដិហារិយសហស្សានិ ហោន្តិ។

[៥៥] អថខោ ភគវា ឧរុវេលាយំ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន គយាសីសំ តេន ចារិកំ បក្កាមិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ ភិក្ខុសហស្សេន សព្វេហេវ បុរាណជដិលេហិ។ តត្រ សុទំ ភគវា គយាយំ វិហរតិ គយាសីសេ សទ្ធឹ ភិក្ខុសហស្សេន។ តត្រ ខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សព្វំ ភិក្ខវេ អាទិត្តំ កិញ្ច ភិក្ខវេ សព្វំ អាទិត្តំ ចក្ខុ អាទិត្តំ រូបា អាទិត្តា ចក្ខុវិញ្ញាណំ អាទិត្តំ ចក្ខុសម្ផស្សោ អាទិត្តោ យម្បិទំ ចក្ខុសម្ផស្សប្បច្ចយា ឧប្បជ្ជតិ វេទយិតំ សុខំ វា ទុក្ខំ វា អទុក្ខមសុខំ វា តម្បិ អាទិត្តំ កេន អាទិត្តំ រាគគ្គិនា ទោសគ្គិនា មោហគ្គិនា អាទិត្តំ ជាតិយា ជរាមរណេន សោកេហិ បរិទេវេហិ ទុក្ខេហិ ទោមនស្សេហិ ឧបាយាសេហិ អាទិត្តន្តិ វទាមិ។ សោតំ អាទិត្តំ សទ្ទា អាទិត្តា។បេ។ ឃានំ អាទិត្តំ គន្ធា អាទិត្តា។បេ។ ជិវ្ហា អាទិត្តា រសា អាទិត្តា។បេ។ កាយោ អាទិត្តោ ផោដ្ឋព្វា អាទិត្តា។បេ។ មនោ អាទិត្តោ ធម្មា អាទិត្តា មនោវិញ្ញាណំ អាទិត្តំ មនោសម្ផស្សោ អាទិត្តោ យម្បិទំ មនោសម្ផស្សប្បច្ចយា ឧប្បជ្ជតិ វេទយិតំ សុខំ វា ទុក្ខំ វា អទុក្ខមសុខំ វា តម្បិ អាទិត្តំ កេន អាទិត្តំ រាគគ្គិនា ទោសគ្គិនា មោហគ្គិនា អាទិត្តំ ជាតិយា ជរាមរណេន សោកេហិ បរិទេវេហិ ទុក្ខេហិ ទោមនស្សេហិ ឧបាយាសេហិ អាទិត្តន្តិ វទាមិ។ ឯវំ បស្សំ ភិក្ខវេ សុតវា អរិយស្សាវកោ ចក្ខុស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ រូបេសុបិ និព្វិន្ទតិ ចក្ខុវិញ្ញាណេបិ និព្វិន្ទតិ ចក្ខុសម្ផស្សេបិ និព្វិន្ទតិ យម្បិទំ ចក្ខុសម្ផស្សប្បច្ចយា ឧប្បជ្ជតិ វេទយិតំ សុខំ វា ទុក្ខំ វា អទុក្ខមសុខំ វា តស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ សោតស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ សទ្ទេសុបិ និព្វិន្ទតិ។បេ។ ឃានស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ គន្ធេសុបិ និព្វិន្ទតិ។បេ។ ជិវ្ហាយបិ និព្វិន្ទតិ រសេសុបិ និព្វិន្ទតិ។បេ។ កាយស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ ផោដ្ឋព្វេសុបិ និព្វិន្ទតិ។បេ។ មនស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ ធម្មេសុបិ និព្វិន្ទតិ មនោវិញ្ញាណេបិ និព្វិន្ទតិ មនោសម្ផស្សេបិ និព្វិន្ទតិ យម្បិទំ មនោសម្ផស្សប្បច្ចយា ឧប្បជ្ជតិ វេទយិតំ សុខំ វា ទុក្ខំ វា អទុក្ខមសុខំ វា តស្មឹបិ និព្វិន្ទតិ និព្វិន្ទំ វិរជ្ជតិ វិរាគា វិមុច្ចតិ វិមុត្តស្មឹ វិមុត្តមិតិ[វិមុត្តម្ហីតិបិ បាឋោ។]​ ញាណំ ហោតិ ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ ករណីយំ នាបរំ ឥត្ថត្តាយាតិ បជានាតីតិ​[ឯត្ថន្តរេ ឥទមវោច ភគវា។ អត្តមនា ភិក្ខូ ភគវតោ ភាសិតំ អភិនន្ទុនិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]។ ឥមស្មឹ ច បន វេយ្យាករណស្មឹ ភញ្ញមានេ តស្ស ភិក្ខុសហស្សស្ស អនុបាទាយ អាសវេហិ ចិត្តានិ វិមុច្ចឹសុ។

អាទិត្តបរិយាយំ និដ្ឋិតំ។

ឧតុវេលប្បាដិហារិយំ តតិយភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

១៣. ពិម្ពិសារសមាគមកថា

[៥៦] អថខោ ភគវា គយាសីសេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន រាជគហំ តេន ចារិកំ បក្កាមិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ ភិក្ខុសហស្សេន សព្វេហេវ បុរាណជដិលេហិ។ អថខោ ភគវា អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន រាជគហំ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ លដ្ឋិវនុយ្យានេ សុប្បតិដ្ឋេ ចេតិយេ។

[៥៧] អស្សោសិ ខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សមណោ ខលុ ភោ គោតមោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ រាជគហំ អនុប្បត្តោ រាជគហេ វិហរតិ លដ្ឋិវនុយ្យានេ សុប្បតិដ្ឋេ ចេតិយេ តំ ខោ បន ភវន្តំ គោតមំ ឯវំ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គតោ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្ថា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ​[ឱ.​បោត្ថកេ ឥតិសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] សោ ឥមំ លោកំ សទេវកំ សមារកំ សព្រហ្មកំ សស្សមណព្រាហ្មណឹ បជំ សទេវមនុស្សំ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា បវេទេតិ សោ ធម្មំ ទេសេតិ អាទិកល្យាណំ មជ្ឈេកល្យាណំ បរិយោសានកល្យាណំ សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ បកាសេតិ សាធុ ខោ បន តថារូបានំ អរហតំ ទស្សនំ ហោតីតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ទ្វាទសនហុតេហិ មាគធិកេហិ ព្រាហ្មណគហបតិកេហិ បរិវុតោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ តេបិ ខោ ទ្វាទសនហុតា មាគធិកា ព្រាហ្មណគហបតិកា អប្បេកច្ចេ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ ភគវតា សទ្ធឹ សម្មោទឹសុ សម្មោទនីយកថំ សារណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ យេន ភគវា តេនញ្ជលឹ បណាមេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ ភគវតោ សន្តិកេ នាមគោត្តំ សាវេត្វា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ អប្បេកច្ចេ តុណ្ហីភូតា ឯកមន្តំ និសីទឹសុ។ អថខោ តេសំ ទ្វាទសនហុតានំ មាគធិកានំ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ ឯតទហោសិ កឹ នុ ខោ មហាសមណោ ឧរុវេលកស្សបេ ព្រហ្មចរិយំ ចរតិ ឧទាហុ ឧរុវេលកស្សបោ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរតីតិ។ អថខោ ភគវា តេសំ ទ្វាទសនហុតានំ មាគធិកានំ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ អាយស្មន្តំ ឧរុវេលកស្សបំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

កិមេវ ទិស្វា ឧរុវេលវាសិ

បហាសិ អគ្គឹ កិសកោវទានោ។

បុច្ឆាមិ តំ កស្សប ឯតមត្ថំ

កថំ បហីនំ តវ អគ្គិហុត្តំ​[យេភុយ្យេន ឥតិសទ្ទោ បក្ខិត្តោ]។

រូបេ ច សទ្ទេ ច អថោ រសេ ច

កាមិត្ថិយោ ចាភិវទន្តិ យញ្ញា

ឯតំ មលន្តិ ឧបធីសុ ញត្វា

តស្មា ន យិដ្ឋេ ន ហុតេ អរញ្ជឹ​[យេភុយ្យេន ឥតិសទ្ទោ បក្ខិត្តោ។]។

ឯត្ថ ច តេ មនោ ន រមិត្ថ កស្សបាតិ ភគវា​[សព្វត្ថ ភគវា អវោចាតិ ទិស្សតិ។]

រូបេសុ សទ្ទេសុ អថោ រសេសុ

អថ កោចរហិ ទេវមនុស្សលោកេ

រតោ មនោ កស្សប ព្រូហិ មេតំ។

ទិស្វា បទំ សន្តមនូបធីកំ

អកិញ្ចនំ កាមភវេ អសត្តំ

អនញ្ញថាភាវិមនញ្ញនេយ្យំ

តស្មា ន យិដ្ឋេ ន ហុតេ អរញ្ជិន្តិ។

[៥៨] អថខោ អាយស្មា ឧរុវេលកស្សបោ ឧដ្ឋាយាសនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោច សត្ថា មេ ភន្តេ ភគវា សាវកោហមស្មិ សត្ថា មេ ភន្តេ ភគវា សាវកោហមស្មីតិ។ អថខោ តេសំ ទ្វាទសនហុតានំ មាគធិកានំ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ ឯតទហោសិ ឧរុវេលកស្សបោ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរតីតិ។ អថខោ ភគវា តេសំ ទ្វាទសនហុតានំ មាគធិកានំ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ អនុបុព្វីកថំ កថេសិ សេយ្យថីទំ ទានកថំ សីលកថំ សគ្គកថំ កាមានំ អាទីនវំ ឱការំ សង្កិលេសំ នេក្ខម្មេ អានិសំសំ បកាសេសិ។ យទា តេ ភគវា អញ្ញាសិ កល្លចិត្តេ មុទុចិត្តេ វិនីវរណចិត្តេ ឧទគ្គចិត្តេ បសន្នចិត្តេ អថ យា ពុទ្ធានំ សាមុក្កំសិកា ធម្មទេសនា តំ បកាសេសិ ទុក្ខំ សមុទយំ និរោធំ មគ្គំ។ សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធំ វត្ថំ អបគតកាឡកំ សម្មទេវ រជនំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ ឯវមេវ ឯកាទសនហុតានំ មាគធិកានំ ព្រាហ្មណគហបតិកានំ ពិម្ពិសារប្បមុខានំ តស្មឹយេវាសនេ វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។ ឯកនហុតំ ឧបាសកតំ បដិវេទេសិ។

[៥៩] អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ទិដ្ឋធម្មោ បត្តធម្មោ វិទិតធម្មោ បរិយោគាឡ្ហធម្មោ តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ វិគតកថំកថោ វេសារជ្ជប្បត្តោ អបរប្បច្ចយោ សត្ថុសាសនេ ភគវន្តំ ឯតទវោច បុព្វេ មេ ភន្តេ កុមារស្ស សតោ បញ្ច អស្សាសកា អហេសុំ តេ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធា បុព្វេ មេ ភន្តេ កុមារស្ស សតោ ឯតទហោសិ អហោ វត មំ រជ្ជេ អភិសិញ្ចេយ្យុន្តិ អយំ ខោ មេ ភន្តេ បឋមោ អស្សាសកោ អហោសិ សោ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធោ តស្ស មេ វិជិតំ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ឱក្កមេយ្យាតិ អយំ ខោ មេ ភន្តេ ទុតិយោ អស្សាសកោ អហោសិ សោ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធោ តញ្ចាហំ ភគវន្តំ បយិរុបាសេយ្យន្តិ អយំ ខោ មេ ភន្តេ តតិយោ អស្សាសកោ អហោសិ សោ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធោ សោ ច មេ ភគវា ធម្មំ ទេសេយ្យាតិ អយំ ខោ មេ ភន្តេ ចតុត្ថោ អស្សាសកោ អហោសិ សោ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធោ តស្ស ចាហំ ភគវតោ ធម្មំ អាជានេយ្យន្តិ អយំ ខោ មេ ភន្តេ បញ្ចមោ អស្សាសកោ អហោសិ សោ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធោ បុព្វេ មេ ភន្តេ កុមារស្ស សតោ ឥមេ បញ្ច អស្សាសកា អហេសុំ តេ មេ ឯតរហិ សមិទ្ធា អភិក្កន្តំ ភន្តេ អភិក្កន្តំ ភន្តេ សេយ្យថាបិ ភន្តេ និក្កុជ្ជិតំ វា ឧក្កុជ្ជេយ្យ បដិច្ឆន្នំ វា វិវរេយ្យ មូឡ្ហស្ស វា មគ្គំ អាចិក្ខេយ្យ អន្ធការេ វា តេលប្បជ្ជោតំ ធារេយ្យ ចក្ខុមន្តោ រូបានិ ទក្ខន្តីតិ ឯវមេវំ ភគវតា អនេកបរិយាយេន ធម្មោ បកាសិតោ ឯសាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មញ្ច ភិក្ខុសង្ឃញ្ច ឧបាសកំ មំ ភគវា ធារេតុ អជ្ជតគ្គេ បាណុបេតំ សរណំ គតំ អធិវាសេតុ ច មេ ភន្តេ ភគវា ស្វាតនាយ ភត្តំ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេនាតិ។ អធិវាសេសិ ភគវា តុណ្ហីភាវេន។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវតោ អធិវាសនំ វិទិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។

[៦០] អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ តស្សា រត្តិយា អច្ចយេន បណីតំ ខាទនីយំ ភោជនីយំ បដិយាទាបេត្វា ភគវតោ កាលំ អារោចាបេសិ កាលោ ភន្តេ និដ្ឋិតំ ភត្តន្តិ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ រាជគហំ បាវិសិ មហតា ភិក្ខុសង្ឃេន សទ្ធឹ ភិក្ខុសហស្សេន សព្វេហេវ បុរាណជដិលេហិ។

[៦១] តេន ខោ បន សមយេន សក្កោ ទេវានមិន្ទោ មាណវកវណ្ណំ អភិនិម្មិត្វា ពុទ្ធប្បមុខស្ស ភិក្ខុសង្ឃស្ស បុរតោ បុរតោ គច្ឆតិ ឥមា គាថាយោ គាយមានោ [ឱ.​គីយមានោ]

ទន្តោ ទន្តេហិ សហ បុរាណជដិលេហិ វិប្បមុត្តោ វិប្បមុត្តេហិ សិង្គីនិក្ខសុវណ្ណោ រាជគហំ បាវិសិ ភគវា។

មុត្តោ មុត្តេហិ សហ បុរាណជដិលេហិ វិប្បមុត្តោ វិប្បមុត្តេហិ សិង្គីនិក្ខសុវណ្ណោ រាជគហំ បាវិសិ ភគវា។

តិណ្ណោ តិណ្ណេហិ សហ បុរាណជដិលេហិ វិប្បមុត្តោ វិប្បមុត្តេហិ សិង្គីនិក្ខសុវណ្ណោ រាជគហំ បាវិសិ ភគវា។

សន្តោ សន្តេហិ សហ បុរាណជដិលេហិ វិប្បមុត្តោ វិប្បមុត្តេហិ សិង្គីនិក្ខសុវណ្ណោ រាជគហំ បាវិសិ ភគវា។

ទសវាសោ ទសពលោ ទសធម្មវិទូ ទសភិ ចុបេតោ សោ ទសសតបរិវារោ រាជគហំ បាវិសិ ភគវាតិ។

[៦២] មនុស្សា សក្កំ ទេវានមិន្ទំ បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ អភិរូបោ វតាយំ មាណវកោ ទស្សនីយោ វតាយំ មាណវកោ បាសាទិកោ វតាយំ មាណវកោ កស្ស នុ ខោ អយំ មាណវកោតិ។ ឯវំ វុត្តេ សក្កោ ទេវានមិន្ទោ តេ មនុស្សេ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

យោ ធីរោ សព្វធិទន្តោ          សុទ្ធោ អប្បដិបុគ្គលោ

អរហំ សុគតោ លោកេ        តស្សាហំ បរិចារកោតិ។

[៦៣] អថខោ ភគវា យេន រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ សទ្ធឹ ភិក្ខុសង្ឃេន។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ពុទ្ធប្បមុខំ ភិក្ខុសង្ឃំ បណីតេន ខាទនីយេន ភោជនីយេន សហត្ថា សន្តប្បេត្វា សម្បវារេត្វា ភគវន្តំ ភុត្តាវឹ ឱនីតបត្តបាណឹ ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នស្ស ខោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស ឯតទហោសិ កត្ថ នុ ខោ ភគវា វិហរេយ្យ យំ អស្ស គាមតោ នេវ អតិទូរេ ន អច្ចាសន្នេ គមនាគមនសម្បន្នំ អត្ថិកានំ​​[កត្ថចិ ឥធ អាមេណ្ឌិតំ កតំ។]​ មនុស្សានំ អភិក្កមនីយំ ទិវា អប្បកិណ្ណំ [ឱ.​អប្បាកិណ្ណំ] រត្តឹ អប្បសទ្ទំ អប្បនិគ្ឃោសំ វិជនវាតំ មនុស្សរាហស្សេយ្យកំ បដិសល្លានសារុប្បន្តិ។ អថខោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស ឯតទហោសិ ឥទំ ខោ អម្ហាកំ វេឡុវនំ ឧយ្យានំ គាមតោ នេវ អតិទូរេ ន អច្ចាសន្នេ គមនាគមនសម្បន្នំ អត្ថិកានំ មនុស្សានំ អភិក្កមនីយំ ទិវា អប្បកិណ្ណំ រត្តឹ អប្បសទ្ទំ អប្បនិគ្ឃោសំ វិជនវាតំ មនុស្សរាហស្សេយ្យកំ បដិសល្លានសារុប្បំ យន្នូនាហំ វេឡុវនំ ឧយ្យានំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស ភិក្ខុសង្ឃស្ស ទទេយ្យន្តិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សោវណ្ណមយំ ភិង្គារំ​[ឱ.​ភង្ការំ។ សោ បន ភង្គារោតិ សកដសទ្ទេន ន សមេតិ។] គហេត្វា ភគវតោ ឱណោជេសិ ឯតាហំ ភន្តេ វេឡុវនំ ឧយ្យានំ ពុទ្ធប្បមុខស្ស ភិក្ខុសង្ឃស្ស ទម្មីតិ។ បដិគ្គហេសិ ភគវា អារាមំ។ អថខោ ភគវា រាជានំ មាគធំ សេនិយំ ពិម្ពិសារំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ [ឯត្ថន្តរេ ឯតស្មឹ បករណេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អារាមន្តិ​[ឱ.​អារាមំ បដិគ្គហេតុន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។

[៦៤] តេន ខោ បន សមយេន សញ្ជយោ បរិព្វាជកោ រាជគហេ បដិវសតិ មហតិយា បរិព្វាជកបរិសាយ សទ្ធឹ អឌ្ឍតេយ្យេហិ បរិព្វាជកសតេហិ។ តេន ខោ បន សមយេន សារីបុត្តមោគ្គល្លានា សញ្ជយេ បរិព្វាជកេ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ។ តេហិ កតិកា កតា ហោតិ យោ បឋមំ អមតំ អធិគច្ឆតិ សោ ឥតរស្ស​[ឱ.បោត្ថកេ អយំ បាឋោ ន ហោតិ។] អារោចេតូតិ។ អថខោ អាយស្មា អស្សជិ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ រាជគហំ បិណ្ឌាយ បាវិសិ បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខុ ឥរិយាបថសម្បន្នោ។ អទ្ទសា ខោ សារីបុត្តោ បរិព្វាជកោ អាយស្មន្តំ អស្សជឹ រាជគហេ បិណ្ឌាយ ចរន្តំ បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខុំ ឥរិយាបថសម្បន្នំ ទិស្វានស្ស ឯតទហោសិ យេ វត លោកេ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នា អយំ តេសំ ភិក្ខុ អញ្ញតរោ យន្នូនាហំ ឥមំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា បុច្ឆេយ្យំ កំសិ ត្វំ អាវុសោ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ កោ វា តេ សត្ថា កស្ស វា ត្វំ ធម្មំ រោចេសីតិ។ អថខោ សារីបុត្តស្ស បរិព្វាជកស្ស ឯតទហោសិ អកាលោ ខោ ឥមំ ភិក្ខុំ បុច្ឆិតុំ អន្តរឃរំ បវិដ្ឋោ បិណ្ឌាយ ចរតិ យន្នូនាហំ ឥមំ ភិក្ខុំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធេយ្យំ អត្ថិកេហិ ឧបញ្ញាតំ មគ្គន្តិ។ អថខោ អាយស្មា អស្សជិ រាជគហេ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បិណ្ឌបាតំ អាទាយ បដិក្កមិ។ អថខោ សារីបុត្តោ បរិព្វាជកោ យេនាយស្មា អស្សជិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មតា អស្សជិនា សទ្ធឹ សម្មោទិ សម្មោទនីយំ កថំ សារណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ សារីបុត្តោ បរិព្វាជកោ អាយស្មន្តំ អស្សជឹ ឯតទវោច វិប្បសន្នានិ ខោ តេ អាវុសោ ឥន្ទ្រិយានិ បរិសុទ្ធោ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ កំសិ ត្វំ អាវុសោ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ កោ វា តេ សត្ថា កស្ស វា ត្វំ ធម្មំ រោចេសីតិ។ អត្ថាវុសោ មហាសមណោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ តាហំ ភគវន្តំ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ សោ ច មេ ភគវា សត្ថា តស្ស ចាហំ ភគវតោ ធម្មំ រោចេមីតិ។ កឹវាទី បនាយស្មតោ សត្ថា កិមក្ខាយីតិ។ អហំ ខោ អាវុសោ នវោ អចិរប្បព្វជិតោ អធុនាគតោ ឥមំ ធម្មវិនយំ ន តាហំ សក្កោមិ វិត្ថារេន ធម្មំ ទេសេតុំ អបិច តេ សង្ខិត្តេន អត្ថំ វក្ខាមីតិ​[ឥតោ បរំ សព្វត្ថ អថខោ សារីបុត្តោ បរិព្វាជកំ អាយស្មន្តំ អស្សជឹ ឯតទវោច ហោតុ អាវុសោ អប្បំ វា ពហុំ វា ភាសស្សុ។បេ។ ពហុន្តិ ទិស្សតិ។]។

អប្បំ វា ពហុំ វា ភាសស្សុ

អត្ថំយេវ មេ ព្រូហិ

អត្ថេនេវ មេ អត្ថោ កឹ

កាហសិ ព្យញ្ជនំ ពហុន្តិ។

[៦៥] អថខោ អាយស្មា អស្សជិ សារីបុត្តស្ស បរិព្វាជកស្ស ឥមំ ធម្មបរិយាយំ អភាសិ

យេ ធម្មា ហេតុប្បភវា           តេសំ ហេតុំ តថាគតោ (អាហ)

តេសញ្ច យោ និរោធោ          ឯវំវាទី មហាសមណោតិ។

[៦៦] អថខោ សារីបុត្តស្ស បរិព្វាជកស្ស ឥមំ ធម្មបរិយាយំ សុត្វា​[ឯត្ថន្តរេ តស្មឹ អាសនេ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

ឯសេវ ធម្មោ យទិ តាវទេវ                បច្ចព្យថា បទមសោកំ

អទិដ្ឋំ អព្ភតីតំ                         ពហុកេហិ កប្បនហុតេហីតិ។

[៦៧] អថខោ សារីបុត្តោ បរិព្វាជកោ យេន មោគ្គល្លានោ បរិព្វាជកោ តេនុបសង្កមិ អទ្ទសា ខោ មោគ្គល្លានោ បរិព្វាជកោ សារីបុត្តំ បរិព្វាជកំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន សារីបុត្តំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោច វិប្បសន្នានិ ខោ តេ អាវុសោ ឥន្ទ្រិយានិ បរិសុទ្ធោ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ កច្ចិ នុ ត្វំ អាវុសោ អមតមធិគតោតិ។ អាម អាវុសោ អមតមធិគតោតិ។ យថា កថំ បន ត្វំ អាវុសោ អមតមធិគតោតិ។ ឥធាហំ អាវុសោ អទ្ទសំ អស្សជឹ ភិក្ខុំ រាជគហេ បិណ្ឌាយ ចរន្តំ បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខុំ ឥរិយាបថសម្បន្នំ ទិស្វាន មេ ឯតទហោសិ យេ វត លោកេ អរហន្តោ វា អរហត្តមគ្គំ វា សមាបន្នា អយំ តេសំ ភិក្ខុ អញ្ញតរោ យន្នូនាហំ ឥមំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា បុច្ឆេយ្យំ កំសិ ត្វំ អាវុសោ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ កោ វា តេ សត្ថា កស្ស វា ត្វំ ធម្មំ រោចេសីតិ តស្ស មយ្ហំ អាវុសោ ឯតទហោសិ អកាលោ ខោ ឥមំ ភិក្ខុំ បុច្ឆិតុំ អន្តរឃរំ បវិដ្ឋោ បិណ្ឌាយ ចរតិ យន្នូនាហំ ឥមំ ភិក្ខុំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធេយ្យំ អត្ថិកេហិ ឧបញ្ញាតំ មគ្គន្តិ អថខោ អាវុសោ អស្សជិ ភិក្ខុ រាជគហេ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បិណ្ឌបាតំ អាទាយ បដិក្កមិ អថខ្វាហំ អាវុសោ យេន អស្សជិ ភិក្ខុ តេនុបសង្កមឹ ឧបសង្កមិត្វា អស្សជិនា ភិក្ខុនា សទ្ធឹ សម្មោទឹ សម្មោទនីយំ កថំ សារាណីយំ វីតិសារេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសឹ ឯកមន្តំ ឋិតោ ខោ អហំ អាវុសោ អស្សជឹ ភិក្ខុំ ឯតទវោចំ វិប្បសន្នានិ ខោ តេ អាវុសោ ឥន្ទ្រិយានិ បរិសុទ្ធោ ឆវិវណ្ណោ បរិយោទាតោ កំសិ ត្វំ អាវុសោ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ កោ វា តេ សត្ថា កស្ស វា ត្វំ ធម្មំ រោចេសីតិ អត្ថាវុសោ មហាសមណោ សក្យបុត្តោ សក្យកុលា បព្វជិតោ តាហំ ភគវន្តំ ឧទ្ទិស្ស បព្វជិតោ សោ ច មេ ភគវា សត្ថា តស្ស ចាហំ ភគវតោ ធម្មំ រោចេមីតិ កឹវាទី បនាយស្មតោ សត្ថា កិមក្ខាយីតិ អហំ ខោ អាវុសោ នវោ អចិរប្បព្វជិតោ អធុនាគតោ ឥមំ ធម្មវិនយំ ន តាហំ សក្កោមិ វិត្ថារេន ធម្មំ ទេសេតុំ អបិច តេ សង្ខិត្តេន អត្ថំ វក្ខាមីតិ

អប្បំ វា ពហុំ វា ភាសស្សុ     អត្ថំយេវ មេ ព្រូហិ

អត្ថេនេវ មេ អត្ថោ                  កឹ កាហសិ ព្យញ្ជនំ ពហុន្តិ។

[៦៨] អថខោ អាវុសោ អស្សជិ ភិក្ខុ ឥមំ ធម្មបរិយាយំ អភាសិ

យេ ធម្មា ហេតុប្បភវា           តេសំ ហេតុំ តថាគតោ (អាហ)

តេសញ្ច យោ និរោធោ          ឯវំវាទី មហាសមណោតិ។

[៦៩] អថខោ មោគ្គល្លានស្ស បរិព្វាជកស្ស ឥមំ ធម្មបរិយាយំ សុត្វា វិរជំ វីតមលំ ធម្មចក្ខុំ ឧទបាទិ យំង្កិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មន្តិ។

ឯសេវ ធម្មោ យទិ តាវទេវ                បច្ចព្យថា បទមសោកំ

អទិដ្ឋំ អព្ភតីតំ                         ពហុកេហិ កប្បនហុតេហីតិ។

[៧០] អថខោ មោគ្គល្លានោ បរិព្វាជកោ សារីបុត្តំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោច គច្ឆាម មយំ អាវុសោ ភគវតោ សន្តិកេ សោ នោ ភគវា សត្ថាតិ។ ឥមានិ ខោ អាវុសោ អឌ្ឍតេយ្យានិ បរិព្វាជកសតានិ អម្ហេ និស្សាយ អម្ហេ សម្បស្សន្តា ឥធ វិហរន្តិ តេបិ តាវ អបលោកេម [ឱ.ម. អបលោកាម] យថា តេ មញ្ញិស្សន្តិ តថា ករិស្សន្តីតិ។ អថខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា យេន តេ បរិព្វាជកា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា តេ បរិព្វាជកេ ឯតទវោចុំ គច្ឆាម មយំ អាវុសោ ភគវតោ សន្តិកេ សោ នោ ភគវា សត្ថាតិ។ មយំ អាយស្មន្តេ និស្សាយ អាយស្មន្តេ សម្បស្សន្តា ឥធ វិហរាម សចេ អាយស្មន្តា មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរិស្សន្តិ សព្វេ វ មយំ មហាសមណេ ព្រហ្មចរិយំ ចរិស្សាមាតិ។ អថខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា យេន សញ្ជយោ បរិព្វាជកោ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា សញ្ជយំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោចុំ គច្ឆាម មយំ អាវុសោ ភគវតោ សន្តិកេ សោ នោ ភគវា សត្ថាតិ។ អលំ អាវុសោ មា គមិត្ថ សព្វេ វ តយោ ឥមំ គណំ បរិហរិស្សាមាតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។ តតិយម្បិ ខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា សញ្ជយំ បរិព្វាជកំ ឯតទវោចុំ គច្ឆាម មយំ អាវុសោ ភគវតោ សន្តិកេ សោ នោ ភគវា សត្ថាតិ។ អលំ អាវុសោ មា គមិត្ថ សព្វេ វ តយោ ឥមំ គណំ បរិហរិស្សាមាតិ។ អថខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា តានិ អឌ្ឍតេយ្យានិ បរិព្វាជកសតានិ អាទាយ យេន វេឡុវនំ តេនុបសង្កមឹសុ។ សញ្ជយស្ស បន បរិព្វាជកស្ស តត្ថេវ ឧណ្ហំ លោហិតំ មុខតោ ឧគ្គច្ឆិ​[ឧគ្គញ្ឆីតិបិ បាឋោ]។

[៧១] អទ្ទសា ខោ ភគវា សារីបុត្តមោគ្គល្លានេ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តេ ទិស្វាន ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ឯតេ ភិក្ខវេ ទ្វេ សហាយា អាគច្ឆន្តិ កោលិតោ ឧបតិស្សោ ច ឯតំ មេ សាវកយុគំ ភវិស្សតិ អគ្គំ ភទ្ទយុគន្តិ។

គម្ភីរេ ញាណវិសយេ           អនុត្តរេ ឧបធិសង្ខយេ

វិមុត្តេ អប្បត្តេ វេឡុវនំ            អថ នេ សត្ថា ព្យាកាសិ

ឯតេ ទ្វេ សហាយ                 អាគច្ឆន្តិ កោលិតោ ឧបតិស្សោ ច។

ឯតំ មេ សាវកយុគំ              ភវិស្សតិ អគ្គំ ភទ្ទយុគន្តិ។

[៧២] អថខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា យេន ភគវា តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បាទេសុ សិរសា និបតិត្វា ភគវន្តំ ឯតទវោចុំ លភេយ្យាម មយំ ភន្តេ ភគវតោ សន្តិកេ បព្វជ្ជំ លភេយ្យាម ឧបសម្បទន្តិ។ ឯថ ភិក្ខវោតិ ភគវា អវោច ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរថ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ សា វ តេសំ អាយស្មន្តានំ ឧបសម្បទា អហោសិ។

អភិញ្ញាតានំ បព្ពជ្ជា

[៧៣] តេន ខោ បន សមយេន អភិញ្ញាតា អភិញ្ញាតា មាគធិកា កុលបុត្តា ភគវតិ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អបុត្តកតាយ បដិបន្នោ សមណោ គោតមោ វេធព្យាយ បដិបន្នោ សមណោ គោតមោ កុលុបច្ឆេទាយ បដិបន្នោ សមណោ គោតមោ ឥទានិ តេន [ឱ.ម. អនេន] ជដិលសហស្សំ បព្វាជិតំ ឥមានិ ច អឌ្ឍតេយ្យានិ បរិព្វាជកសតានិ សញ្ជយានិ បព្វាជិតានិ ឥមេ ច អភិញ្ញាតា អភិញ្ញាតា មាគធិកា កុលបុត្តា សមណេ គោតមេ ព្រហ្មចរិយំ ចរន្តីតិ។ អបិស្សុ ភិក្ខូ ទិស្វា ឥមាយ គាថាយ ចោទេន្តិ

អាគតោ ខោ មហាសមណោ         មាគធានំ គិរិព្វជំ

សព្វេ សញ្ជយេ នេត្វាន                    កំសុទានិ នយិស្សតីតិ។

[៧៤] អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សោ សទ្ទោ ចិរំ ភវិស្សតិ សត្តាហមេវ ភវិស្សតិ សត្តាហស្ស អច្ចយេន អន្តរធាយិស្សតិ។ តេនហិ ភិក្ខវេ យេ តុម្ហេ ឥមាយ គាថាយ ចោទេន្តិ

អាគតោ ខោ មហាសមណោ         មាគធានំ គិរិព្វជំ

សព្វេ សញ្ជយេ នេត្វាន                    កំសុទានិ នយិស្សតីតិ។

តេ តុម្ហេ ឥមាយ គាថាយ បដិចោទេថ

នយន្តិ វេ មហាវីរា                 សទ្ធម្មេន តថាគតា

ធម្មេន នីយមានានំ               កា ឧស្សុយា វិជានតន្តិ។

[៧៥] តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភិក្ខូ ទិស្វា ឥមាយ គាថាយ ចោទេន្តិ

អាគតោ ខោ មហាសមណោ         មាគធានំ គិរិព្វជំ

សព្វេ សញ្ជយេ នេត្វាន                    កំសុទានិ នយិស្សតីតិ។

ភិក្ខូ តេ មនុស្សេ ឥមាយ គាថាយ បដិចោទេន្តិ

នយន្តិ វេ មហាវីរា                             សទ្ធម្មេន តថាគតា

ធម្មេន នីយមានានំ                           កា ឧសុយ្យា វិជានតន្តិ។

[៧៦] មនុស្សា ឯវមាហំសុ [សព្វត្ថាយំ បាឋោ ន ហោតិ។] ធម្មេន កិរ សមណា សក្យបុត្តិយា នេន្តិ នោ អធម្មេនាតិ។ សត្តាហមេវ សោ សទ្ទោ អហោសិ សត្តាហស្ស អច្ចយេន អន្តរធាយិ។

សារីបុត្តមោគ្គល្លានប្បព្វជ្ជា និដ្ឋិតា។

ចតុត្ថភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

១៥. ឧបជ្ឈាយវត្តកថា

[៧៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អនុបជ្ឈាយកា អនោវទិយមានា អននុសាសិយមានា ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរន្តិ[ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តេសទ្ទោ ទិស្សតិ។] មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិសាយនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរិស្សន្តិ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិសាយនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជិស្សន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណភោជនេតិ។

[៧៨] អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរិស្សន្តិ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិសាយនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជិស្សន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរិស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។

[៧៩] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរន្តិ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិសាយនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ​[ឱ.ម.​អននុច្ឆវិយំ] ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរិស្សន្តិ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិសាយនីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជិស្សន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរិស្សន្តិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ បសន្នានំ វា ភិយ្យោភាវាយ អថខ្វេតំ​[ឱ.ម. អថខោ តំ] ភិក្ខវេ អប្បសន្នានញ្ចេវ អប្បសាទាយ បសន្នានញ្ច ឯកច្ចានំ អញ្ញថត្តាយាតិ។

[៨០] អថខោ ភគវា តេ ភិក្ខូ អនេកបរិយាយេន វិគរហិត្វា ទុព្ភរតាយ ទុប្បោសតាយ មហិច្ឆតាយ អសន្តុដ្ឋតាយ [ឱ.អសន្តុដ្ឋិយា។ ម. អសន្តុដ្ឋិតាយ សង្គណិការាមស្ស។] សង្គណិកាយ កោសជ្ជស្ស អវណ្ណំ ភាសិត្វា អនេកបរិយាយេន សុភរតាយ សុបោសតាយ អប្បិច្ឆស្ស សន្តុដ្ឋស្ស ធូតស្ស សល្លេខស្ស បាសាទិកស្ស អបចយស្ស វីរិយារម្ភស្ស វណ្ណំ ភាសិត្វា ភិក្ខូនំ តទនុច្ឆវិកំ តទនុលោមិកំ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបជ្ឈាយំ ឧបជ្ឈាយោ ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកម្ហិ បុត្តចិត្តំ ឧបដ្ឋបេស្សតិ សទ្ធិវិហារិកោ ឧបជ្ឈាយម្ហិ បិតុចិត្តំ ឧបដ្ឋបេស្សតិ ឯវន្តេ អញ្ញមញ្ញំ សគារវា សប្បតិស្សា សភាគវុត្តិកា វិហរន្តា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ វុឌ្ឍឹ វិរូឡ្ហឹ វេបុល្លំ អាបជ្ជិស្សន្តិ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឧបជ្ឈាយោ គហេតព្វោ។ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ ឧបជ្ឈាយោ មេ ភន្តេ ហោហិ ឧបជ្ឈាយោ មេ ភន្តេ ហោហិ ឧបជ្ឈាយោ មេ ភន្តេ ហោហីតិ។ សាហូតិ វា លហូតិ វា ឱបាយិកន្តិ វា បដិរូបន្តិ វា បាសាទិកេន សម្បាទេហីតិ វា កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ គហិតោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយោ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន គហិតោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយោ។

[៨១] សទ្ធិវិហារិកេន ភិក្ខវេ ឧបជ្ឈាយម្ហិ សម្មា វត្តិតព្វំ។ តត្រាយំ សម្មាវត្តនា។ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ ឧបាហនា ឱមុញ្ចិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ទន្តកដ្ឋំ ទាតព្វំ មុខោទកំ ទាតព្វំ អាសនំ បញ្ញបេតព្វំ សចេ យាគុ ហោតិ ភាជនំ ធោវិត្វា យាគុ ឧបនាមេតព្វា យាគុំ បីតស្ស ឧទកំ ទត្វា ភាជនំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា បដិសាមេតព្វំ ឧបជ្ឈាយម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ ឧបជ្ឈាយោ គាមំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ និវាសនំ ទាតព្វំ បដិនិវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ កាយពន្ធនំ ទាតព្វំ សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ ទាតព្វា ធោវិត្វា បត្តោ សឧទកោ ទាតព្វោ សចេ ឧបជ្ឈាយោ បច្ឆាសមណំ អាកង្ខតិ តិមណ្ឌលំ បដិច្ឆាទេន្តេន បរិមណ្ឌលំ និវាសេត្វា កាយពន្ធនំ ពន្ធិត្វា សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ បារុបិត្វា គណ្ឋិកំ បដិមុញ្ចិត្វា ធោវិត្វា បត្តំ គហេត្វា ឧបជ្ឈាយស្ស បច្ឆាសមណេន ហោតព្វំ នាតិទូរេ គន្តព្វំ នាច្ចាសន្នេ គន្តព្វំ បត្តបរិយាបន្នំ បដិគ្គហេតព្វំ ន ឧបជ្ឈាយស្ស ភណមានស្ស អន្តរន្តរា កថា ឱបាតេតព្វា ឧបជ្ឈាយោ អាបត្តិសាមន្តា ភណមានោ និវារេតព្វោ និវត្តន្តេន បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ បច្ចុគ្គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ បដិនិវាសនំ ទាតព្វំ និវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ។ សចេ ចីវរំ សិន្នំ ហោតិ មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វំ ន ច ឧណ្ហេ ចីវរំ និទហិតព្វំ ចីវរំ សំហរិតព្វំ​[ម.​សង្ឃរិតព្វំ] ចីវរំ សំហរន្តេន​[សង្ឃរន្តេន] ចតុរង្គុលំ កណ្ណំ ឧស្សាទេត្វា​[ឱ.ម.​ឧស្សារេត្វា] ចីវរំ សំហរិតព្វំ​[ម.​សង្ឃរិតព្វំ] មា មជ្ឈេ ភង្គោ អហោសីតិ ឱភោគេ កាយពន្ធនំ កាតព្វំ។ សចេ បិណ្ឌបាតោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយោ ច ភុញ្ជិតុកាមោ ហោតិ ឧទកំ ទត្វា បិណ្ឌបាតោ ឧបនាមេតព្វោ ឧបជ្ឈាយោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ ភុត្តាវិស្ស ឧទកំ ទត្វា បត្តំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា វោទកំ កត្វា មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វោ ន ច ឧណ្ហេ បត្តោ និទហិតព្វោ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ ឧបជ្ឈាយម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ បដិសាមេតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ ឧបជ្ឈាយោ នហាយិតុកាមោ ហោតិ នហានំ បដិយាទេតព្វំ សចេ សីតេន អត្ថោ ហោតិ សីតំ បដិយាទេតព្វំ សចេ ឧណ្ហេន អត្ថោ ហោតិ ឧណ្ហំ បដិយាទេតព្វំ។ សចេ ឧបជ្ឈាយោ ជន្តាឃរំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ ចុណ្ណំ សន្នេតព្វំ មត្តិកា តេមេតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ ឧបជ្ឈាយស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គន្ត្វា ជន្តាឃរបីឋំ ទត្វា ចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ចុណ្ណំ ទាតព្វំ មត្តិកា ទាតព្វា សចេ ឧស្សហតិ ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ជន្តាឃរំ បវិសន្តេន មត្តិកាយ មុខំ មក្ខេត្វា បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ន ថេរេ ភិក្ខូ អនុបខជ្ជ និសីទិតព្វំ ន នវា ភិក្ខូ អាសនេន បដិពាហេតព្វា ជន្តាឃរេ ឧបជ្ឈាយស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ជន្តាឃរា និក្ខមន្តេន ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរា និក្ខមិតព្វំ​ឧទកេបិ ឧបជ្ឈាយស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ នហាតេន បឋមតរំ ឧត្តរិត្វា អត្តនោ គត្តំ វោទកំ កត្វា និវាសេត្វា ឧបជ្ឈាយស្ស គត្តតោ ឧទកំ បមជ្ជិតព្វំ និវាសនំ ទាតព្វំ សង្ឃាដិ​[សង្ឃាដិយោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ទាតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ ឧបជ្ឈាយោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ។ សចេ ឧទ្ទិសាបេតុកាមោ ហោតិ ឧទ្ទិសាបេតព្វោ សចេ បរិបុច្ឆិតុកាមោ ហោតិ បរិបុច្ឆិតព្វោ។ យស្មឹ វិហារេ ឧបជ្ឈាយោ វិហរតិ សចេ សោ វិហារោ ឧក្លាបោ ហោតិ សចេ ឧស្សហតិ សោធេតព្វោ វិហារំ សោធេន្តេន បឋមំ បត្តចីវរំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចោ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ បីឋំ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វា ខេឡមល្លកោ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ អបស្សេនផលកំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ យថាបញ្ញត្តំ សល្លក្ខេត្វា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ សចេ វិហារេ សន្តានកំ ហោតិ ឧល្លោកា បឋមំ ឱហារេតព្វំ អាលោកសន្ធិកណ្ណភាគា បមជ្ជិតព្វា សចេ គេរុកបរិកម្មកតា ភិត្តិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ កាឡវណ្ណកតា ភូមិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ អកតា ហោតិ ភូមិ ឧទកេន បរិប្ផោសេត្វា សម្មជ្ជិតព្វា មា វិហារោ រជេន ឩហញ្ញីតិ សង្ការំ វិចិនិត្វា ឯកមន្តំ ឆឌ្ឌេតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា​[១.២.៣ បប្បោឋេត្វាតិបិ បាឋោ។] អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វា មញ្ចោ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា​[២] នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វោ បីឋំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា​[៣] នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ខេឡមល្លកោ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វោ អបស្សេនផលកំ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វំ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ បុរត្ថិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បុរត្ថិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ បច្ឆិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បច្ឆិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ឧត្តរា សរជា វាតា វាយន្តិ ឧត្តរា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ទក្ខិណា សរជា វាតា វាយន្តិ ទក្ខិណា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ សីតកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា វិវរិតព្វា រត្តឹ ថកេតព្វា សចេ ឧណ្ហកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា ថកេតព្វា រត្តឹ វិវរិតព្វា។ សចេ បរិវេណំ ឧក្លាបំ ហោតិ បរិវេណំ សម្មជ្ជិតព្វំ សចេ កោដ្ឋកោ ឧក្លាបោ ហោតិ កោដ្ឋកោ សម្មជ្ជិតព្វោ សចេ ឧបដ្ឋានសាលា ឧក្លាបា ហោតិ ឧបដ្ឋានសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ អគ្គិសាលា ឧក្លាបា ហោតិ អគ្គិសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ វច្ចកុដី ឧក្លាបា ហោតិ វច្ចកុដី សម្មជ្ជិតព្វា សចេ បានីយំ ន ហោតិ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ បរិភោជនីយំ ន ហោតិ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ ន ហោតិ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ អាសិញ្ចិតព្វំ។ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស អនភិរតិ ឧប្បន្នា ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន វូបកាសេតព្វោ វូបកាសាបេតព្វោ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស កុក្កុច្ចំ ឧប្បន្នំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន វិនោទេតព្វំ វិនោទាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន វិវេចេតព្វំ វិវេចាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា។ សចេ ឧបជ្ឈាយោ គរុធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បរិវាសារហោ សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយស្ស បរិវាសំ ទទេយ្យាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយំ មូលាយ បដិកស្សេយ្យាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយោ មានត្តារហោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយស្ស មានត្តំ ទទេយ្យាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយោ អព្ភានារហោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយំ អព្ភេយ្យាតិ។ សចេ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយស្ស កម្មំ កត្តុកាមោ ហោតិ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ  វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ ឧបជ្ឈាយស្ស កម្មំ ន ករេយ្យ លហុកាយ វា បរិណាមេយ្យាតិ កតំ វា បនស្ស ហោតិ សង្ឃេន កម្មំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា សទ្ធិវិហារិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ ឧបជ្ឈាយោ សម្មាវត្តេយ្យ លោមំ បាតេយ្យ នេត្ថារំ វត្តេយ្យ សង្ឃោ តំ កម្មំ បដិប្បស្សម្ភេយ្យាតិ។ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ ធោវិតព្វំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន ធោវិតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ ធោវិយេថាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ កាតព្វំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន កាតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ ករិយេថាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស រជនំ បចិតព្វំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន បចិតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ ឧបជ្ឈាយស្ស រជនំ បចិយេថាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ រជេតព្វំ[ឱ.​រជិតព្វំ] ហោតិ សទ្ធិវិហារិកេន រជិតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ រជិយេថាតិ ចីវរំ រជេន្តេន [ឱ.រជន្តេន] សាធុកំ សម្បរិវត្តកំ សម្បរិវត្តកំ រជេតព្វំ ន ច អច្ឆិន្នេ ថេវេ បក្កមិតព្វំ។ ន ឧបជ្ឈាយំ អនាបុច្ឆា ឯកច្ចស្ស បត្តោ ទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បត្តោ បដិគ្គហេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស ចីវរំ ទាតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស ចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស បរិក្ខារោ ទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បរិក្ខារោ បដិគ្គហេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស កេសា ឆេទេតព្វា ន ឯកច្ចេន កេសា ឆេទាបេតព្វា ន ឯកច្ចស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ន ឯកច្ចេន បរិកម្មំ ការាបេតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស វេយ្យាវច្ចោ កាតព្វោ ន ឯកច្ចេន វេយ្យាវច្ចោ ការាបេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បច្ឆាសមណេន ហោតព្វំ ន ឯកច្ចោ បច្ឆាសមណោ អាទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បិណ្ឌបាតោ នីហរិតព្វោ ន ឯកច្ចេន បិណ្ឌបាតោ នីហរាបេតព្វោ។ ន ឧបជ្ឈាយំ អនាបុច្ឆា គាមោ បវិសិតព្វោ ន សុសានំ គន្តព្វំ ន ទិសា បក្កមិតព្វា។ សចេ ឧបជ្ឈាយោ គិលានោ ហោតិ យាវជីវំ ឧបដ្ឋាតព្វោ វុដ្ឋានស្ស អាគមេតព្វន្តិ។

ឧបជ្ឈាយវត្តំ និដ្ឋិតំ។

១៦. សទ្ធិវិហារិកវត្តកថា

[៨២] ឧបជ្ឈាយេន ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកម្ហិ សម្មាវត្តិតព្វំ។ តត្រាយំ សម្មាវត្តនា។ ឧបជ្ឈាយេន ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកោ សង្គហេតព្វោ អនុគ្គហេតព្វោ ឧទ្ទេសេន បរិបុច្ឆាយ ឱវាទេន អនុសាសនិយា។ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស បត្តោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកស្ស បត្តោ ន ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន សទ្ធិវិហារិកស្ស បត្តោ ទាតព្វោ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស បត្តោ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស ចីវរំ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ន ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ទាតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ សចេ ឧបជ្ឈាយស្ស បរិក្ខារោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិក្ខារោ ន ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិក្ខារោ ទាតព្វោ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិក្ខារោ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ គិលានោ ហោតិ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ​[វុដ្ឋាយាតិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។] ទន្តកដ្ឋំ ទាតព្វំ មុខោទកំ ទាតព្វំ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ សចេ យាគុ ហោតិ ភាជនំ ធោវិត្វា យាគុ ឧបនាមេតព្វា យាគុំ បីតស្ស ឧទកំ ទត្វា ភាជនំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា បដិសាមេតព្វំ សទ្ធិវិហារិកម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ គាមំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ និវាសនំ ទាតព្វំ បដិនិវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ កាយពន្ធនំ ទាតព្វំ សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ ទាតព្វា ធោវិត្វា បត្តោ សទកោ​[សោទកោតិបិ បាឋោ​ ទិស្សតិ។] ទាតព្វោ ឯត្តាវតា និវត្តិស្សតីតិ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ បច្ចុគ្គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ បដិនិវាសនំ ទាតព្វំ និវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ។ សចេ ចីវរំ សិន្នំ ហោតិ មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វំ ន ច ឧណ្ហេ ចីវរំ និទហិតព្វំ ចីវរំ សំហរិតព្វំ ចីវរំ សំហរន្តេន ចតុរង្គុលំ កណ្ណំ ឧស្សាទេត្វា ចីវរំ សំហរិតព្វំ មា មជ្ឈេ ភង្គោ អហោសីតិ ឱភោគេ កាយពន្ធនំ កាតព្វំ។ សចេ បិណ្ឌបាតោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកោ ច ភុញ្ជិតុកាមោ ហោតិ ឧទកំ ទត្វា បិណ្ឌបាតោ ឧបនាមេតព្វោ សទ្ធិវិហារិកោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ ភុត្តាវិស្ស ឧទកំ ទត្វា បត្តំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា វោទកំ កត្វា មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វោ ន ច ឧណ្ហេ បត្តោ និទហិតព្វោ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ សទ្ធិវិហារិកម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ បដិសាមេតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ នហាយិតុកាមោ ហោតិ នហានំ បដិយាទេតព្វំ សចេ សីតេន អត្ថោ ហោតិ សីតំ បដិយាទេតព្វំ សចេ ឧណ្ហេន អត្ថោ ហោតិ ឧណ្ហំ បដិយាទេតព្វំ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ ជន្តាឃរំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ ចុណ្ណំ សន្នេតព្វំ មត្តិកា តេមេតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ គន្ត្វា ជន្តាឃរបីឋំ ទត្វា ចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ចុណ្ណំ ទាតព្វំ មត្តិកា ទាតព្វា សចេ ឧស្សហតិ ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ជន្តាឃរំ បវិសន្តេន មត្តិកាយ មុខំ មក្ខេត្វា បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ន ថេរេ ភិក្ខូ អនុប្បខជ្ជ និសីទិតព្វំ ន នវា ភិក្ខូ អាសនេន បដិពាហេតព្វា ជន្តាឃរេ សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ជន្តាឃរា និក្ខមន្តេន ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរា និក្ខមិតព្វំ ឧទកេបិ សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ នហាតេន បឋមតរំ ឧត្តរិត្វា អត្តនោ គត្តំ វោទកំ កត្វា និវាសេត្វា សទ្ធិវិហារិកស្ស គត្តតោ ឧទកំ បមជ្ជិតព្វំ និវាសនំ ទាតព្វំ សង្ឃាដិ ទាតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ សទ្ធិវិហារិកោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ។ យស្មឹ វិហារេ សទ្ធិវិហារិកោ វិហរតិ សចេ សោ វិហារោ ឧក្លាបោ ហោតិ សចេ ឧស្សហតិ សោធេតព្វោ វិហារំ សោធេន្តេន បឋមំ បត្តចីវរំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចោ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ បីឋំ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វា ខេឡមល្លកោ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ អបស្សេនផលកំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ យថាបញ្ញត្តំ សល្លក្ខេត្វា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ សចេ វិហារេ សន្តានកំ ហោតិ ឧល្លោកា បឋមំ ឱហារេតព្វំ អាលោកសន្ធិកណ្ណភាគា បមជ្ជិតព្វា សចេ គេរុកបរិកម្មកតា ភិត្តិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ កាឡវណ្ណកតា ភូមិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ អកតា ហោតិ ភូមិ ឧទកេន បរិប្ផោសេត្វា សម្មជ្ជិតព្វា មា វិហារោ រជេន ឩហញ្ញីតិ សង្ការំ វិចិនិត្វា ឯកមន្តំ ឆឌ្ឌេតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វា មញ្ចោ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វោ បីឋំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ខេឡមល្លកោ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វោ អបស្សេនផលកំ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វំ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ បុរត្ថិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បុរត្ថិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ បច្ឆិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បច្ឆិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ឧត្តរា សរជា វាតា វាយន្តិ ឧត្តរា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ទក្ខិណា សរជា វាតា វាយន្តិ ទក្ខិណា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ សីតកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា វិវរិតព្វា រត្តឹ ថកេតព្វា សចេ ឧណ្ហកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា ថកេតព្វា រត្តឹ វិវរិតព្វា។ សចេ បរិវេណំ ឧក្លាបំ ហោតិ បរិវេណំ សម្មជ្ជិតព្វំ សចេ កោដ្ឋកោ ឧក្លាបោ ហោតិ កោដ្ឋកោ សម្មជ្ជិតព្វោ សចេ ឧបដ្ឋានសាលា ឧក្លាបា ហោតិ ឧបដ្ឋានសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ អគ្គិសាលា ឧក្លាបា ហោតិ អគ្គិសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ វច្ចកុដី ឧក្លាបា ហោតិ វច្ចកុដី សម្មជ្ជិតព្វា សចេ បានីយំ ន ហោតិ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ បរិភោជនីយំ ន ហោតិ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ ន ហោតិ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ អាសិញ្ចិតព្វំ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស អនភិរតិ ឧប្បន្នា ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន វូបកាសេតព្វោ វូបកាសាបេតព្វោ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស កុក្កុច្ចំ ឧប្បន្នំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន វិនោទេតព្វំ វិនោទាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន វិវេចេតព្វំ វិវេចាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ គរុធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បរិវាសារហោ ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកស្ស បរិវាសំ ទទេយ្យាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកំ មូលាយ បដិកស្សេយ្យាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ មានត្តារហោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកស្ស មានត្តំ ទទេយ្យាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ អព្ភានារហោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកំ អព្ភេយ្យាតិ។ សចេ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកស្ស កម្មំ កត្តុកាមោ ហោតិ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ សទ្ធិវិហារិកស្ស កម្មំ ន ករេយ្យ លហុកាយ វា បរិណាមេយ្យាតិ កតំ វា បនស្ស ហោតិ សង្ឃេន កម្មំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា ឧបជ្ឈាយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកោ សម្មាវត្តេយ្យ លោមំ បាតេយ្យ នេត្ថារំ វត្តេយ្យ សង្ឃោ តំ កម្មំ បដិប្បស្សម្ភេយ្យាតិ។សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ធោវិតព្វំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ ធោវេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ធោវិយេថាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ កាតព្វំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ ករេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ ករិយេថាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស រជនំ បចិតព្វំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ បចេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស រជនំ បចិយេថាតិ សចេ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ រជេតព្វំ ហោតិ ឧបជ្ឈាយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ រជេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សទ្ធិវិហារិកស្ស ចីវរំ រជិយេថាតិ ចីវរំ រជេន្តេន សាធុកំ សម្បរិវត្តកំ សម្បរិវត្តកំ រជេតព្វំ ន ច អច្ឆិន្នេ ថេវេ បក្កមិតព្វំ។ សចេ សទ្ធិវិហារិកោ គិលានោ ហោតិ យាវជីវំ ឧបដ្ឋាតព្វោ វុដ្ឋានស្ស អាគមេតព្វន្តិ។

សទ្ធិវិហារិកវត្តំ និដ្ឋិតំ។

១៧. បណាមិតកថា

[៨៣] តេន ខោ បន សមយេន សទ្ធិវិហារិកា ឧបជ្ឈាយេសុ ន សម្មាវត្តន្តិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សទ្ធិវិហារិកា ឧបជ្ឈាយេសុ ន សម្មាវត្តិស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកា ឧបជ្ឈាយេសុ ន សម្មាវត្តន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកា ឧបជ្ឈាយេសុ ន សម្មាវត្តិស្សន្តីតិ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ សទ្ធិវិហារិកេន ឧបជ្ឈាយម្ហិ ន សម្មាវត្តិតព្វំ យោ ន សម្មាវត្តេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ នេវ​[តេ នេវ សម្មាវត្តន្តីតិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។] សម្មាវត្តន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អសម្មាវត្តន្តំ បណាមេតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ បណាមេតព្វោ បណាមេមិ តន្តិ វា មាយិធ បដិក្កមីតិ វា នីហរ តេ បត្តចីវរន្តិ វា នាហំ តយា ឧបដ្ឋាតព្វោតិ វា កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ បណាមិតោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកោ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន បណាមិតោ ហោតិ សទ្ធិវិហារិកោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន សទ្ធិវិហារិកា បណាមិតា ន ខមាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខមាបេតុន្តិ។ នេវ ខមាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បណាមិតេន ន ខមាបេតព្វោ យោ ន ខមាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។​ តេន ខោ បន សមយេន ឧបជ្ឈាយា ខមាបិយមានា ន ខមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខមិតុន្តិ។ នេវ ខមន្តិ។ សទ្ធិវិហារិកា បក្កមន្តិបិ វិព្ភមន្តិបិ តិត្ថិយេសុបិ សង្កមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ខមាបិយមានេន ន ខមិតព្វំ យោ ន ខមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៨៤] តេន ខោ បន សមយេន ឧបជ្ឈាយា សម្មាវត្តន្តំ បណាមេន្តិ អសម្មាវត្តន្តំ ន បណាមេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សម្មាវត្តន្តោ បណាមេតព្វោ យោ បណាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ន ច ភិក្ខវេ អសម្មាវត្តន្តោ ន បណាមេតព្វោ យោ ន បណាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ បណាមេតព្វោ ឧបជ្ឈាយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តោ គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ បណាមេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ ន បណាមេតព្វោ ឧបជ្ឈាយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ ន បណាមេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ អលំ បណាមេតុំ ឧបជ្ឈាយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តា គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ អលំ បណាមេតុំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ នាលំ បណាមេតុំ ឧបជ្ឈាយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សទ្ធិវិហារិកោ នាលំ បណាមេតុំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ សទ្ធិវិហារិកំ អប្បណាមេន្តោ ឧបជ្ឈាយោ សាតិសារោ ហោតិ បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តោ គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ សទ្ធិវិហារិកំ អប្បណាមេន្តោ ឧបជ្ឈាយោ សាតិសារោ ហោតិ បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ សទ្ធិវិហារិកំ បណាមេន្តោ ឧបជ្ឈាយោ សាតិសារោ ហោតិ អប្បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ ឧបជ្ឈាយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ សទ្ធិវិហារិកំ បណាមេន្តោ ឧបជ្ឈាយោ សាតិសារោ ហោតិ អប្បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតីតិ។

[៨៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ព្រាហ្មណោ​[អញ្ញតរោ រាធោ នាម ព្រាហ្មណោតិ អម្ហាកំ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ តព្វណ្ណនាដីកាយម្បំ តំ នាមំ បាកដំ ហោតិ។ យស្មា បន អញ្ញតរសទ្ទេន អនិយមេ កតេ នាមំ វត្តព្វំ ន ហោតិ នាមេ វា វុត្តេ អនិយមោ ភត្តព្វោ ន ហោតិ តស្មា រាធោ នាមាតិ បាឋទ្វយំ អតិរេកន្តិ ទដ្ឋប្វំ។ ឥតរថា អញ្ញតរសទ្ទោ ន ភវេយ្យ អទ្ទសា ខោ ភគវា រាធំ ព្រាហ្មណន្តិ ច វត្តព្វំ ភវេយ្យ អយម្បន ឱ.ម. បោត្ថកេ អនុវត្តិត្វា សោធិតោតិ វេទិតព្វោ។] ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ តំ ភិក្ខូ ន ឥច្ឆឹសុ បព្វាជេតុំ។ សោ ភិក្ខូសុ បព្វជ្ជំ អលភមានោ កិសោ អហោសិ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ។ អទ្ទសា ខោ ភគវា តំ ព្រាហ្មណំ កិសំ លូខំ ទុព្វណ្ណំ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតំ ធមនិសន្ថតគត្តំ ទិស្វាន ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កិន្នុ ខោ សោ ភិក្ខវេ ព្រាហ្មណោ កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ ឯសោ ភន្តេ ព្រាហ្មណោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ តំ ភិក្ខូ ន ឥច្ឆឹសុ បព្វាជេតុំ សោ ភិក្ខូសុ បព្វជ្ជំ អលភមានោ កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ កោ នុ ខោ ភិក្ខវេ តស្ស ព្រាហ្មណស្ស អធិការំ សរសីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អាយស្មា សារីបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច អហំ ខោ ភន្តេ តស្ស ព្រាហ្មណស្ស អធិការំ សរាមីតិ។ កឹ បន ត្វំ សារីបុត្ត តស្ស ព្រាហ្មណស្ស អធិការំ សរសីតិ។ ឥធ មេ ភន្តេ សោ ព្រាហ្មណោ រាជគហេ បិណ្ឌាយ ចរន្តស្ស ឯកំ កដច្ឆុភិក្ខំ ទាបេសិ ឥមំ ខោ អហំ ភន្តេ តស្ស ព្រាហ្មណស្ស អធិការំ សរាមីតិ។ សាធុ សាធុ សារីបុត្ត កតញ្ញុនោ ហិ សារីបុត្ត សប្បុរិសា កតវេទិនោ តេនហិ ត្វំ សារីបុត្ត តំ ព្រាហ្មណំ បព្វាជេហិ ឧបសម្បាទេហីតិ ។ កថាហំ ភន្តេ តំ ព្រាហ្មណំ បព្វាជេមិ ឧបសម្បាទេមីតិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ យា សា ភិក្ខវេ មយា តីហិ សរណគមនេហិ ឧបសម្បទា អនុញ្ញាតា តាហំ អជ្ជតគ្គេ បដិក្ខិបាមិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ញត្តិចតុត្ថេន កម្មេន ឧបសម្បទំ [ឱ.ឧបសម្បាទេតុំ។] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឧបសម្បាទេតព្វោ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ​[ឧបសម្បទាបេខោតិបិ បាឋោ]។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេយ្យ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ឧបសម្បន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៨៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឧបសម្បន្នសមនន្តរា អនាចារំ អាចរតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ មា អាវុសោ ឯវរូបំ អកាសិ នេតំ កប្បតីតិ។ សោ ឯវមាហ នេវាហំ​[ឯត្ថន្តរេ ឧបសម្បទន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អាយស្មន្តេ យាចឹ ឧបសម្បាទេថ មន្តិ កិស្ស មំ តុម្ហេ អយាចិតា ឧបសម្បាទិត្ថាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អយាចិតេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យាចិតេន ឧបសម្បាទេតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ យាចិតព្វោ តេន ឧបសម្បទាបេក្ខេន សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ សង្ឃំ ភន្តេ ឧបសម្បទំ យាចាមិ ឧល្លុម្បតុ មំ ភន្តេ សង្ឃោ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេយ្យ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ ឧបសម្បន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៨៧] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ បណីតានំ ភត្តានំ ភត្តប្បដិបាដិ អដ្ឋិតា​[ឱ.អធិដ្ឋិតា។] ហោតិ។ អថខោ អញ្ញតរស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា សុខសីលា សុខសមាចារា សុភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា និវាតេសុ សយនេសុ សយន្តិ យន្នូនាហំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ ព្រាហ្មណោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ តំ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ តស្មឹ បព្វជិតេ ភត្តប្បដិបាដិ ខីយិត្ថ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ ឯហិទានិ អាវុសោ បិណ្ឌាយ ចរិស្សាមាតិ។ សោ ឯវមាហ នាហំ អាវុសោ ឯតំការណា បព្វជិតោ បិណ្ឌាយ ចរិស្សាមីតិ សចេ មេ ទស្សថ ភុញ្ជិស្សាមិ នោ ចេ មេ ទស្សថ វិព្ភមិស្សាមីតិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ ឧទរស្ស ការណា បព្វជិតោតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខុ ឯវំ ស្វាក្ខាតេ ធម្មវិនយេ ឧទរស្ស ការណា បព្វជិស្សតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ភិក្ខុ ឧទរស្ស ការណា បព្វជិតោតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស ឯវំ ស្វាក្ខាតេ ធម្មវិនយេ ឧទរស្ស ការណា បព្វជិស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ បសន្នានំ វា ភិយ្យោភាវាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបសម្បាទេន្តេន ចត្តារោ និស្សយេ អាចិក្ខិតុំ បិណ្ឌិយា លោបភោជនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ អតិរេកលាភោ សង្ឃភត្តំ ឧទ្ទេសភត្តំ និមន្តនំ សលាកភត្តំ បក្ខិកំ ឧបោសថិកំ បាដិបទិកំ។ បំសុកូលចីវរំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ អតិរេកលាភោ ខោមំ កប្បាសិកំ កោសេយ្យំ កម្ពលំ សាណំ ភង្គំ។ រុក្ខមូលសេនាសនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ អតិរេកលាភោ វិហារោ អឌ្ឍយោគោ បាសាទោ ហម្មិយំ គុហា។ បូតិមុត្តភេសជ្ជំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ អតិរេកលាភោ សប្បិ នវនីតំ តេលំ មធុ ផាណិតន្តិ។

បណាមិតកថា និដ្ឋិតា។

ឧបជ្ឈាយវត្តភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

បញ្ចមភាណវារោ

១៨. អាចរិយវត្តកថា

[៨៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ មាណវកោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ តស្ស ភិក្ខូ បដិកច្ចេវ​[ឱ.បដិគច្ចេវ។] និស្សយេ អាចិក្ខឹសុ។ សោ ឯវមាហ សចេ មេ ភន្តេ បព្វជិតេ និស្សយេ អាចិក្ខេយ្យាថ អភិរមេយ្យាមហំ [ឱ.អភិរមេយ្យំ ស្វាហំ] នទានាហំ ភន្តេ បព្វជិស្សាមិ ជេគុច្ឆា មេ និស្សយា បដិកូលាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បដិកច្ចេវ និស្សយា អាចិក្ខិតព្វា យោ អាចិក្ខេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបសម្បន្នសមនន្តរា និស្សយេ អាចិក្ខិតុន្តិ។

[៨៩] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ទុវគ្គេនបិ តិវគ្គេនបិ ចតុវគ្គេនបិ​[ចតុវគ្គេនបីតិ បាឋោ ឱរោបិយបោត្ថកេ ន ទិស្សតិ។] គណេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឩនទសវគ្គេន គណេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទសវគ្គេន វា អតិរេកទសវគ្គេន វា គណេន ឧបសម្បាទេតុន្តិ។

[៩០] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឯកវស្សាបិ ទុវស្សាបិ សទ្ធិវិហារិកំ ឧបសម្បាទេន្តិ។ អាយស្មាបិ ឧបសេនោ វង្គន្តបុត្តោ ឯកវស្សោ សទ្ធិវិហារិកំ ឧបសម្បាទេសិ។ សោ វស្សំ វុត្ថោ ទុវស្សោ ឯកវស្សំ សទ្ធិវិហារិកំ អាទាយ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ អាចិណ្ណំ ខោ បនេតំ ពុទ្ធានំ ភគវន្តានំ អាគន្តុកេហិ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ បដិសម្មោទិតុំ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ឧបសេនំ វង្គន្តបុត្តំ ឯតទវោច កច្ចិ ភិក្ខវេ ខមនីយំ កច្ចិ យាបនីយំ កច្ចិត្ថ អប្បកិលមថេន អទ្ធានំ អាគតោតិ [អាគតោសីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ]។ ខមនីយំ ភគវា យាបនីយំ ភគវា អប្បកិលមថេន ច មយំ ភន្តេ អទ្ធានំ អាគតាតិ។ ជានន្តាបិ តថាគតា បុច្ឆន្តិ ជានន្តាបិ ន បុច្ឆន្តិ កាលំ វិទិត្វា បុច្ឆន្តិ កាលំ វិទិត្វា ន បុច្ឆន្តិ អត្ថសញ្ហិតំ តថាគតា បុច្ឆន្តិ នោ អនត្ថសញ្ហិតំ អនត្ថសញ្ហិតេ សេតុឃាតោ តថាគតានំ។ ទ្វីហិ អាការេហិ ពុទ្ធា ភគវន្តោ ភិក្ខូ បដិបុច្ឆន្តិ ធម្មំ វា ទេសេស្សាម សាវកានំ វា សិក្ខាបទំ បញ្ញាបេស្សាមាតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ឧបសេនំ វង្គន្តបុត្តំ ឯតទវោច កតិវស្សោសិ ត្វំ ភិក្ខូតិ។ ទុវស្សោ អហំ ភគវាតិ។ អយំ បន ភិក្ខុ កតិវស្សោតិ។ ឯកវស្សោ ភគវាតិ។ កិន្តាយំ ភិក្ខុ ហោតីតិ។ សទ្ធិវិហារិកោ មេ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស អញ្ញេហិ ឱវទិយោ អនុសាសិយោ អញ្ញំ ឱវទិតុំ អនុសាសិតុំ មញ្ញិស្សសិ អតិលហុំ ខោ ត្វំ មោឃបុរិស ពាហុល្លាយ អាវត្តោ យទិទំ គណពន្ធិកំ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ បសន្នានំ វា ភិយ្យោភាវាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ឩនទសវស្សេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទសវស្សេន វា អតិរេកទសវស្សេន វា ឧបសម្បាទេតុន្តិ។

[៩១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា ឧបសម្បាទេន្តិ។ ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ពាលា សទ្ធិវិហារិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អព្យត្តា សទ្ធិវិហារិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អប្បស្សុតា សទ្ធិវិហារិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ទុប្បញ្ញា សទ្ធិវិហារិកា បញ្ញវន្តោ។ អញ្ញតរោបិ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឧបជ្ឈាយេន សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ ឧបជ្ឈាយស្ស វាទំ អារោបេត្វា តំយេវ តិត្ថាយតនំ សង្កមិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា ឧបសម្បាទេន្តិ [ម.​ឧបសម្បាទេស្សន្តីតិ បាឋោ]​ ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ពាលា សទ្ធិវិហារិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អព្យត្តា សទ្ធិវិហារិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អប្បស្សុតា សទ្ធិវិហារិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ទុប្បញ្ញា សទ្ធិវិហារិកា បញ្ញវន្តោតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា ឧបសម្បាទេន្តិ ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ពាលា សទ្ធិវិហារិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អព្យត្តា សទ្ធិវិហារិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អប្បស្សុតា សទ្ធិវិហារិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ទុប្បញ្ញា សទ្ធិវិហារិកា បញ្ញវន្តោតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា ឧបសម្បាទេស្សន្តិ ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ពាលា សទ្ធិវិហារិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អព្យត្តា សទ្ធិវិហារិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា អប្បស្សុតា សទ្ធិវិហារិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ ឧបជ្ឈាយា ទុប្បញ្ញា សទ្ធិវិហារិកា បញ្ញវន្តោ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ពាលេន អព្យត្តេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន ទសវស្សេន វា អតិរេកទសវស្សេន វា ឧបសម្បាទេតុន្តិ។

[៩២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ឧបជ្ឈាយេសុ បក្កមន្តេសុបិ វិព្ភមន្តេសុបិ កាលកតេសុបិ បក្ខសង្កន្តេសុបិ អនាចរិយកា អនោវទិយមានា អននុសាសិយមានា ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ… ឧបរិសាយនីយេបិ… ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា បិណ្ឌាយ ចរិស្សន្តិ មនុស្សានំ ភុញ្ជមានានំ ឧបរិភោជនេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ ឧបរិខាទនីយេបិ… ឧបរិសាយនីយេបិ… ឧបរិបានីយេបិ ឧត្តិដ្ឋបត្តំ ឧបនាមេស្សន្តិ សាមំ សូបម្បិ ឱទនម្បិ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជិស្សន្តិ ភត្តគ្គេបិ ឧច្ចាសទ្ទា មហាសទ្ទា វិហរិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ ព្រាហ្មណា ព្រាហ្មណភោជនេតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា… វិហរិស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ទុន្និវត្ថា ទុប្បារុតា អនាកប្បសម្បន្នា… វិហរន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាចរិយំ។ អាចរិយោ ភិក្ខវេ អន្តេវាសិកម្ហិ បុត្តចិត្តំ ឧបដ្ឋាបេស្សតិ អន្តេវាសិកោ អាចរិយម្ហិ បិតុចិត្តំ ឧបដ្ឋាបេស្សតិ ឯវន្តេ អញ្ញមញ្ញំ សគារវា សប្បតិស្សា សភាគវុត្តិនោ វិហរន្តា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ វុឌ្ឍឹ វិរូឡ្ហឹ វេបុល្លំ អាបជ្ជិស្សន្តិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទសវស្សំ និស្សាយ វត្ថុំ ទសវស្សេន និស្សយំ ទាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ អាចរិយោ គហេតព្វោ។ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អាចរិយោ មេ ភន្តេ ហោហិ អាយស្មតោ និស្សាយ វច្ឆាមិ អាចរិយោ មេ ភន្តេ ហោហិ អាយស្មតោ និស្សាយ វច្ឆាមិ អាចរិយោ មេ ភន្តេ ហោហិ អាយស្មតោ និស្សាយ វច្ឆាមីតិ។ សាហូតិ វា លហូតិ វា ឱបាយិកន្តិ វា បដិរូបន្តិ វា បាសាទិកេន សម្បាទេហីតិ វា កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ គហិតោ ហោតិ អាចរិយោ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន គហិតោ ហោតិ អាចរិយោ។

[៩៣] អន្តេវាសិកេន ភិក្ខវេ អាចរិយម្ហិ សម្មាវត្តិតព្វំ។ តត្រាយំ សម្មាវត្តនា។ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ ឧបាហនា ឱមុញ្ចិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ទន្តកដ្ឋំ ទាតព្វំ មុខោទកំ ទាតព្វំ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ សចេ យាគុ ហោតិ ភាជនំ ធោវិត្វា យាគុ ឧបនាមេតព្វា យាគុំ បីតស្ស ឧទកំ ទត្វា ភាជនំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា បដិសាមេតព្វំ អាចរិយម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ អាចរិយោ គាមំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ និវាសនំ ទាតព្វំ បដិនិវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ កាយពន្ធនំ ទាតព្វំ សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ ទាតព្វា ធោវិត្វា បត្តោ សឧទកោ ទាតព្វោ សចេ អាចរិយោ បច្ឆាសមណំ អាកង្ខតិ តិមណ្ឌលំ បដិច្ឆាទេន្តេន បរិមណ្ឌលំ និវាសេត្វា កាយពន្ធនំ ពន្ធិត្វា សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ បារុបិត្វា គណ្ឋិកំ បដិមុញ្ចិត្វា ធោវិត្វា បត្តំ គហេត្វា អាចរិយស្ស បច្ឆាសមណេន ហោតព្វំ នាតិទូរេ គន្តព្វំ នាច្ចាសន្នេ គន្តព្វំ បត្តបរិយាបន្នំ បដិគ្គហេតព្វំ ន អាចរិយស្ស ភណមានស្ស អន្តរន្តរា កថា ឱបាតេតព្វា អាចរិយោ អាបត្តិសាមន្តា ភណមានោ និវារេតព្វោ និវត្តន្តេន បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ បច្ចុគ្គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ បដិនិវាសនំ ទាតព្វំ និវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ។ សចេ ចីវរំ សិន្នំ ហោតិ មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វំ ន ច ឧណ្ហេ ចីវរំ និទហិតព្វំ ចីវរំ សំហរិតព្វំ ចីវរំ សំហរន្តេន ចតុរង្គុលំ កណ្ណំ ឧស្សាទេត្វា ចីវរំ សំហរិតព្វំ មា មជ្ឈេ ភង្គោ អហោសីតិ ឱភោគេ កាយពន្ធនំ កាតព្វំ។ សចេ បិណ្ឌបាតោ ហោតិ អាចរិយោ ច ភុញ្ជិតុកាមោ ហោតិ ឧទកំ ទត្វា បិណ្ឌបាតោ ឧបនាមេតព្វោ អាចរិយោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ ភុត្តាវិស្ស ឧទកំ ទត្វា បត្តំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា វោទកំ កត្វា មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វោ ន ច ឧណ្ហេ បត្តោ និទហិតព្វោ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ អាចរិយម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ បដិសាមេតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ អាចរិយោ នហាយិតុកាមោ ហោតិ នហានំ បដិយាទេតព្វំ សចេ សីតេន អត្ថោ ហោតិ សីតំ បដិយាទេតព្វំ សចេ ឧណ្ហេន អត្ថោ ហោតិ ឧណ្ហំ បដិយាទេតព្វំ។ សចេ អាចរិយោ ជន្តាឃរំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ ចុណ្ណំ សន្នេតព្វំ មត្តិកា តេមេតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ អាចរិយស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គន្ត្វា ជន្តាឃរបីឋំ ទត្វា ចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ចុណ្ណំ ទាតព្វំ មត្តិកា ទាតព្វា សចេ ឧស្សហតិ ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ជន្តាឃរំ បវិសន្តេន មត្តិកាយ មុខំ មក្ខេត្វា បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ន ថេរេ ភិក្ខូ អនូបខជ្ជ និសីទិតព្វំ ន នវា ភិក្ខូ អាសនេន បដិពាហេតព្វា ជន្តាឃរេ អាចរិយស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ជន្តាឃរា និក្ខមន្តេន ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរា និក្ខមិតព្វំ ឧទកេបិ អាចរិយស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ នហាតេន បឋមតរំ ឧត្តរិត្វា អត្តនោ គត្តំ វោទកំ កត្វា និវាសេត្វា អាចរិយស្ស គត្តតោ ឧទកំ បមជ្ជិតព្វំ និវាសនំ ទាតព្វំ សង្ឃាដិ​[សង្ឃាដិយោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ទាតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ អាចរិយោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ។ សចេ ឧទ្ទិសាបេតុកាមោ ហោតិ ឧទ្ទិសាបេតព្វោ សចេ បរិបុច្ឆិតុកាមោ ហោតិ បរិបុច្ឆិតព្វោ។ យស្មឹ វិហារេ អាចរិយោ វិហរតិ សចេ សោ វិហារោ ឧក្លាបោ ហោតិ សចេ ឧស្សហតិ សោធេតព្វោ វិហារំ សោធេន្តេន បឋមំ បត្តចីវរំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចោ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ បីឋំ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វា ខេឡមល្លកោ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ អបស្សេនផលកំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ យថាបញ្ញត្តំ សល្លក្ខេត្វា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ វិហារេ សន្តានកំ ហោតិ ឧល្លោកា បឋមំ ឱហារេតព្វំ អាលោកសន្ធិកណ្ណភាគា បមជ្ជិតព្វា សចេ គេរុកបរិកម្មកតា ភិត្តិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ កាឡវណ្ណកតា ភូមិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ អកតា ហោតិ ភូមិ ឧទកេន បរិប្ផោសេត្វា សម្មជ្ជិតព្វា មា វិហារោ រជេន ឩហញ្ញីតិ សង្ការំ វិចិនិត្វា ឯកមន្តំ ឆឌ្ឌេតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វា មញ្ចោ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វោ បីឋំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ខេឡមល្លកោ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វោ អបស្សេនផលកំ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វំ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ បុរត្ថិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បុរត្ថិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ បច្ឆិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បច្ឆិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ឧត្តរា សរជា វាតា វាយន្តិ ឧត្តរា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ទក្ខិណា សរជា វាតា វាយន្តិ ទក្ខិណា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ សីតកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា វិវរិតព្វា រត្តឹ ថកេតព្វា សចេ ឧណ្ហកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា ថកេតព្វា រត្តឹ វិវរិតព្វា។ សចេ បរិវេណំ ឧក្លាបំ ហោតិ បរិវេណំ សម្មជ្ជិតព្វំ សចេ កោដ្ឋកោ ឧក្លាបោ ហោតិ កោដ្ឋកោ សម្មជ្ជិតព្វោ សចេ ឧបដ្ឋានសាលា ឧក្លាបា ហោតិ ឧបដ្ឋានសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ អគ្គិសាលា ឧក្លាបា ហោតិ អគ្គិសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ វច្ចកុដិ ឧក្លាបា ហោតិ វច្ចកុដិ សម្មជ្ជិតព្វា សចេ បានីយំ ន ហោតិ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ បរិភោជនីយំ ន ហោតិ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ ន ហោតិ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ អាសិញ្ចិតព្វំ។ សចេ អាចរិយស្ស អនភិរតិ ឧប្បន្នា ហោតិ អន្តេវាសិកេន វូបកាសេតព្វោ វូបកាសាបេតព្វោ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ អាចរិយស្ស កុក្កុច្ចំ ឧប្បន្នំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន វិនោទេតព្វំ វិនោទាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ អាចរិយស្ស ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន វិវេចេតព្វំ វិវេចាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា។ សចេ អាចរិយោ គរុធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បរិវាសារហោ អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អាចរិយស្ស បរិវាសំ ទទេយ្យាតិ សចេ អាចរិយោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ ហោតិ អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អាចរិយំ មូលាយ បដិកស្សេយ្យាតិ សចេ អាចរិយោ មានត្តារហោ ហោតិ អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អាចរិយស្ស មានត្តំ ទទេយ្យាតិ សចេ អាចរិយោ អព្ភានារហោ ហោតិ អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អាចរិយំ អព្ភេយ្យាតិ។ សចេ សង្ឃោ អាចរិយស្ស កម្មំ កត្តុកាមោ ហោតិ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អាចរិយស្ស កម្មំ ន ករេយ្យ លហុកាយ វា បរិណាមេយ្យាតិ កតំ វា បនស្ស ហោតិ សង្ឃេន កម្មំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា អន្តេវាសិកេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អាចរិយោ សម្មាវត្តេយ្យ លោមំ បាតេយ្យ នេត្ថារំ វត្តេយ្យ សង្ឃោ តំ កម្មំ បដិប្បស្សម្ភេយ្យាតិ។ សចេ អាចរិយស្ស ចីវរំ ធោវិតព្វំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន ធោវិតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អាចរិយស្ស ចីវរំ ធោវិយេថាតិ សចេ អាចរិយស្ស ចីវរំ កាតព្វំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន កាតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អាចរិយស្ស ចីវរំ ករិយេថាតិ សចេ អាចរិយស្ស រជនំ បចិតព្វំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន បចិតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អាចរិយស្ស រជនំ បចិយេថាតិ សចេ អាចរិយស្ស ចីវរំ រជេតព្វំ ហោតិ អន្តេវាសិកេន រជេតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អាចរិយស្ស ចីវរំ រជិយេថាតិ ចីវរំ រជេន្តេន សាធុកំ សម្បរិវត្តកំ សម្បរិវត្តកំ រជេតព្វំ ន ច អច្ឆិន្នេ ថេវេ បក្កមិតព្វំ។ ន អាចរិយំ អនាបុច្ឆា ឯកច្ចស្ស បត្តោ ទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បត្តោ បដិគ្គហេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស ចីវរំ ទាតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស ចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស បរិក្ខារោ ទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បរិក្ខារោ បដិគ្គហេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស កេសា ឆេទេតព្វា ន ឯកច្ចេន កេសា ឆេទាបេតព្វា ន ឯកច្ចស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ន ឯកច្ចេន បរិកម្មំ ការាបេតព្វំ ន ឯកច្ចស្ស វេយ្យាវច្ចោ កាតព្វោ ន ឯកច្ចេន វេយ្យាវច្ចោ ការាបេតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បច្ឆាសមណេន ហោតព្វំ ន ឯកច្ចោ បច្ឆាសមណោ អាទាតព្វោ ន ឯកច្ចស្ស បិណ្ឌបាតោ នីហរិតព្វោ ន ឯកច្ចេន បិណ្ឌបាតោ នីហរាបេតព្វោ។ ន អាចរិយំ អនាបុច្ឆា គាមោ បវិសិតព្វោ ន សុសានំ គន្តព្វំ ន ទិសា បក្កមិតព្វា។ សចេ អាចរិយោ គិលានោ ហោតិ យាវជីវំ ឧបដ្ឋាតព្វោ វុដ្ឋានស្ស អាគមេតព្វន្តិ។

អាចរិយវត្តំ និដ្ឋិតំ។

១៩. អន្តេវាសិកវត្តកថា

[៩៤] អាចរិយេន ភិក្ខវេ អន្តេវាសិកម្ហិ សម្មាវត្តិតព្វំ។ តត្រាយំ សម្មាវត្តនា។ អាចរិយេន ភិក្ខវេ អន្តេវាសិកោ សង្គហេតព្វោ អនុគ្គហេតព្វោ ឧទ្ទេសេន បរិបុច្ឆាយ ឱវាទេន អនុសាសនិយា។ សចេ អាចរិយស្ស បត្តោ ហោតិ អន្តេវាសិកស្ស បត្តោ ន ហោតិ អាចរិយេន អន្តេវាសិកស្ស បត្តោ ទាតព្វោ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស បត្តោ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ សចេ អាចរិយស្ស ចីវរំ ហោតិ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ន ហោតិ អាចរិយេន អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ទាតព្វំ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ សចេ អាចរិយស្ស បរិក្ខារោ ហោតិ អន្តេវាសិកស្ស បរិក្ខារោ ន ហោតិ អាចរិយេន អន្តេវាសិកស្ស បរិក្ខារោ ទាតព្វោ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ  កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស បរិក្ខារោ ឧប្បជ្ជិយេថាតិ។ សចេ អន្តេវាសិកោ គិលានោ ហោតិ កាលស្សេវ ឧដ្ឋាយ ទន្តកដ្ឋំ ទាតព្វំ មុខោទកំ ទាតព្វំ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ សចេ យាគុ ហោតិ ភាជនំ ធោវិត្វា យាគុ ឧបនាមេតព្វា យាគុំ បីតស្ស ឧទកំ ទត្វា ភាជនំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា បដិសាមេតព្វំ អន្តេវាសិកម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ អន្តេវាសិកោ គាមំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ និវាសនំ ទាតព្វំ បដិនិវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ កាយពន្ធនំ ទាតព្វំ សគុណំ កត្វា សង្ឃាដិយោ ទាតព្វា ធោវិត្វា បត្តោ សឧទកោ ទាតព្វោ ឯត្តាវតា និវត្តិស្សតីតិ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ បច្ចុគ្គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិគ្គហេតព្វំ បដិនិវាសនំ ទាតព្វំ និវាសនំ បដិគ្គហេតព្វំ។ សចេ ចីវរំ សិន្នំ ហោតិ មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វំ ន ច ឧណ្ហេ ចីវរំ និទហិតព្វំ ចីវរំ សំហរិតព្វំ ចីវរំ សំហរន្តេន ចតុរង្គុលំ កណ្ណំ ឧស្សាទេត្វា ចីវរំ សំហរិតព្វំ មា មជ្ឈេ ភង្គោ អហោសីតិ ឱភោគេ កាយពន្ធនំ កាតព្វំ។ សចេ បិណ្ឌបាតោ ហោតិ អន្តេវាសិកោ ច ភុញ្ជិតុកាមោ ហោតិ ឧទកំ កត្វា បិណ្ឌបាតោ ឧបនាមេតព្វោ អន្តេវាសិកោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ ភុត្តាវិស្ស ឧទកំ ទត្វា បត្តំ បដិគ្គហេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន ធោវិត្វា វោទកំ កត្វា មុហុត្តំ ឧណ្ហេ ឱតាបេតព្វោ ន ច ឧណ្ហេ បត្តោ និទហិតព្វោ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ អន្តេវាសិកម្ហិ វុដ្ឋិតេ អាសនំ ឧទ្ធរិតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ បដិសាមេតព្វំ សចេ សោ ទេសោ ឧក្លាបោ ហោតិ សោ ទេសោ សម្មជ្ជិតព្វោ។ សចេ អន្តេវាសិកោ នហាយិតុកាមោ ហោតិ នហានំ បដិយាទេតព្វំ សចេ សីតេន អត្ថោ ហោតិ សីតំ បដិយាទេតព្វំ សចេ ឧណ្ហេន អត្ថោ ហោតិ ឧណ្ហំ បដិយាទេតព្វំ។ សចេ អន្តេវាសិកោ ជន្តាឃរំ បវិសិតុកាមោ ហោតិ ចុណ្ណំ សន្នេតព្វំ មត្តិកា តេមេតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ គន្ត្វា ជន្តាឃរបីឋំ ទត្វា ចីវរំ បដិគ្គហេត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ចុណ្ណំ ទាតព្វំ មត្តិកា ទាតព្វា សចេ ឧស្សហតិ ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ជន្តាឃរំ បវិសន្តេន មត្តិកាយ មុខំ មក្ខេត្វា បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរំ បវិសិតព្វំ ន ថេរេ ភិក្ខូ អនូបខជ្ជ និសីទិតព្វំ ន នវា ភិក្ខូ អាសនេន បដិពាហេតព្វា ជន្តាឃរេ អន្តេវាសិកស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ ជន្តាឃរា និក្ខមន្តេន ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បុរតោ ច បច្ឆតោ ច បដិច្ឆាទេត្វា ជន្តាឃរា និក្ខមិតព្វំ ឧទកេបិ អន្តេវាសិកស្ស បរិកម្មំ កាតព្វំ នហាតេន បឋមតរំ ឧត្តរិត្វា អត្តនោ គត្តំ វោទកំ កត្វា និវាសេត្វា អន្តេវាសិកស្ស គត្តតោ ឧទកំ បមជ្ជិតព្វំ និវាសនំ ទាតព្វំ សង្ឃាដិ ទាតព្វា ជន្តាឃរបីឋំ អាទាយ បឋមតរំ អាគន្ត្វា អាសនំ បញ្ញាបេតព្វំ បាទោទកំ បាទបីឋំ បាទកថលិកំ ឧបនិក្ខិបិតព្វំ អន្តេវាសិកោ បានីយេន បុច្ឆិតព្វោ។ យស្មឹ វិហារេ អន្តេវាសិកោ វិហរតិ សចេ សោ វិហារោ ឧក្លាបោ ហោតិ សចេ ឧស្សហតិ សោធេតព្វោ វិហារំ សោធេន្តេន បឋមំ បត្តចីវរំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ និសីទនប្បច្ចត្ថរណំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចោ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ បីឋំ នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ មញ្ចបដិបាទកា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វា ខេឡមល្លកោ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វោ អបស្សេនផលកំ នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ យថាបញ្ញត្តំ សល្លក្ខេត្វា នីហរិត្វា ឯកមន្តំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ វិហារេ សន្តានកំ ហោតិ ឧល្លោកា បឋមំ ឱហារេតព្វំ អាលោកសន្ធិកណ្ណភាគា បមជ្ជិតព្វា សចេ គេរុកបរិកម្មកតា ភិត្តិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ កាឡវណ្ណកតា ភូមិ កណ្ណកិតា ហោតិ ចោឡកំ តេមេត្វា បីឡេត្វា បមជ្ជិតព្វា សចេ អកតា ហោតិ ភូមិ ឧទកេន បរិប្ផោសេត្វា សម្មជ្ជិតព្វា មា វិហារោ រជេន ឩហញ្ញីតិ សង្ការំ វិចិនិត្វា ឯកមន្តំ ឆឌ្ឌេតព្វំ ភុម្មត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ មញ្ចប្បដិបាទកា ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វា មញ្ចោ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វោ បីឋំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា នីចំ កត្វា សាធុកំ អបរិឃំសន្តេន អសង្ឃដ្ដន្តេន កវាដបិដ្ឋំ អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ភិសិពិម្ពោហនំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ និសីទនបច្ចត្ថរណំ ឱតាបេត្វា សោធេត្វា បប្បោដេត្វា អតិហរិត្វា យថាបញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតព្វំ ខេឡមល្លកោ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វោ អបស្សេនផលកំ ឱតាបេត្វា បមជ្ជិត្វា អតិហរិត្វា យថាឋានេ ឋបេតព្វំ បត្តចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ បត្តំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន បត្តំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ហេដ្ឋាមញ្ចំ វា ហេដ្ឋាបីឋំ វា បរាមសិត្វា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ន ច អនន្តរហិតាយ ភូមិយា បត្តោ និក្ខិបិតព្វោ ចីវរំ និក្ខិបន្តេន ឯកេន ហត្ថេន ចីវរំ គហេត្វា ឯកេន ហត្ថេន ចីវរវំសំ វា ចីវររជ្ជុំ វា បមជ្ជិត្វា បារតោ អន្តំ ឱរតោ ភោគំ កត្វា ចីវរំ និក្ខិបិតព្វំ។ សចេ បុរត្ថិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បុរត្ថិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ បច្ឆិមា សរជា វាតា វាយន្តិ បច្ឆិមា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ឧត្តរា សរជា វាតា វាយន្តិ ឧត្តរា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ ទក្ខិណា សរជា វាតា វាយន្តិ ទក្ខិណា វាតបានា ថកេតព្វា សចេ សីតកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា វិវរិតព្វា រត្តឹ ថកេតព្វា សចេ ឧណ្ហកាលោ ហោតិ ទិវា វាតបានា ថកេតព្វា រត្តឹ វិវរិតព្វា។ សចេ បរិវេណំ ឧក្លាបំ ហោតិ បរិវេណំ សម្មជ្ជិតព្វំ សចេ កោដ្ឋកោ ឧក្លាបោ ហោតិ កោដ្ឋកោ សម្មជ្ជិតព្វោ សចេ ឧបដ្ឋានសាលា ឧក្លាបា ហោតិ ឧបដ្ឋានសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ អគ្គិសាលា ឧក្លាបា ហោតិ អគ្គិសាលា សម្មជ្ជិតព្វា សចេ វច្ចកុដី ឧក្លាបា ហោតិ វច្ចកុដី សម្មជ្ជិតព្វា សចេ បានីយំ ន ហោតិ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ បរិភោជនីយំ ន ហោតិ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វំ សចេ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ ន ហោតិ អាចមនកុម្ភិយា ឧទកំ អាសិញ្ចិតព្វំ។ សចេ អន្តេវាសិកស្ស អនភិរតិ ឧប្បន្នា ហោតិ អាចរិយេន វូបកាសេតព្វោ វូបកាសាបេតព្វោ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ អន្តេវាសិកស្ស កុក្កុច្ចំ ឧប្បន្នំ ហោតិ អាចរិយេន វិនោទេតព្វំ វិនោទាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា សចេ អន្តេវាសិកស្ស ទិដ្ឋិគតំ ឧប្បន្នំ ហោតិ អាចរិយេន វិវេចេតព្វំ វិវេចាបេតព្វំ ធម្មកថា វាស្ស កាតព្វា។ សចេ អន្តេវាសិកោ គរុធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បរិវាសារហោ អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អន្តេវាសិកស្ស បរិវាសំ ទទេយ្យាតិ សចេ អន្តេវាសិកោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ ហោតិ អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អន្តេវាសិកំ មូលាយ បដិកស្សេយ្យាតិ សចេ អន្តេវាសិកោ មានត្តារហោ ហោតិ អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អន្តេវាសិកស្ស មានត្តំ ទទេយ្យាតិ សចេ អន្តេវាសិកោ អព្ភានារហោ ហោតិ អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អន្តេវាសិកំ អព្ភេយ្យាតិ។ សចេ សង្ឃោ អន្តេវាសិកស្ស កម្មំ កត្តុកាមោ ហោតិ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ សង្ឃោ អន្តេវាសិកស្ស កម្មំ ន ករេយ្យ លហុកាយ វា បរិណាមេយ្យាតិ កតំ វា បនស្ស ហោតិ សង្ឃេន កម្មំ តជ្ជនីយំ វា និយស្សំ វា បព្វាជនីយំ វា បដិសារណីយំ វា ឧក្ខេបនីយំ វា អាចរិយេន ឧស្សុក្កំ កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកោ សម្មាវត្តេយ្យ លោមំ បាតេយ្យ នេត្ថារំ វត្តេយ្យ សង្ឃោ តំ កម្មំ បដិប្បស្សម្ភេយ្យាតិ។ សចេ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ធោវិតព្វំ ហោតិ អាចរិយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ ធោវេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ធោវិយេថាតិ សចេ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ កាតព្វំ ហោតិ អាចរិយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ ករេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ ករិយេថាតិ សចេ អន្តេវាសិកស្ស រជនំ បចិតព្វំ ហោតិ អាចរិយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ បចេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស រជនំ បចិយេថាតិ សចេ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ រជេតព្វំ ហោតិ អាចរិយេន អាចិក្ខិតព្វំ ឯវំ រជេយ្យាសីតិ ឧស្សុក្កំ វា កាតព្វំ កិន្តិ នុ ខោ អន្តេវាសិកស្ស ចីវរំ រជិយេថាតិ ចីវរំ រជេន្តេន សាធុកំ សម្បរិវត្តកំ សម្បរិវត្តកំ រជេតព្វំ ន ច អច្ឆិន្នេ ថេវេ បក្កមិតព្វំ។ សចេ អន្តេវាសិកោ គិលានោ ហោតិ យាវជីវំ ឧបដ្ឋាតព្វោ វុដ្ឋានស្ស អាគមេតព្វន្តិ។

អន្តេវាសិកវត្តំ និដ្ឋិតំ។

ឆដ្ឋភាណវារោ។

២០. បណាមនា ខមាបនា

[៩៥] តេន ខោ បន សមយេន អន្តេវាសិកា អាចរិយេសុ ន សម្មាវត្តន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អន្តេវាសិកេន អាចរិយម្ហិ ន សម្មាវត្តិតព្វំ យោ ន សម្មាវត្តេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ នេវ សម្មាវត្តន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។  អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អសម្មាវត្តន្តំ បណាមេតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ បណាមេតព្វោ។ បណាមេមិ តន្តិ វា មាយិធ បដិក្កមីតិ​ [មា​ ឥធ បដិក្កមាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] វា នីហរ តេ បត្តចីវរន្តិ វា នាហំ តយា ឧបដ្ឋាតព្វោតិ វា កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ បណាមិតោ ហោតិ អន្តេវាសិកោ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន បណាមិតោ ហោតិ អន្តេវាសិកោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អន្តេវាសិកា បណាមិតា ន ខមាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខមាបេតុន្តិ។ នេវ ខមាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បណាមិតេន ន ខមាបេតព្វោ យោ ន ខមាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អាចរិយា ខមាបិយមានា ន ខមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ខមិតុន្តិ។ នេវ ខមន្តិ។ អន្តេវាសិកា បក្កមន្តិបិ វិព្ភមន្តិបិ តិត្ថិយេសុបិ សង្កមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ខមាបិយមានេន ន ខមិតព្វំ យោ ន ខមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អាចរិយា សម្មាវត្តន្តំ បណាមេន្តិ អសម្មាវត្តន្តំ ន បណាមេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សម្មាវត្តន្តោ បណាមេតព្វោ យោ បណាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ន ច ភិក្ខវេ អសម្មាវត្តន្តោ ន បណាមេតព្វោ យោ ន បណាមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ បណាមេតព្វោ អាចរិយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តោ គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ បណាមេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ ន បណាមេតព្វោ អាចរិយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ ន បណាមេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ អលំ បណាមេតុំ អាចរិយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តោ គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ អលំ បណាមេតុំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ នាលំ បណាមេតុំ អាចរិយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អន្តេវាសិកោ នាលំ បណាមេតុំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ អន្តេវាសិកំ អប្បណាមេន្តោ អាចរិយោ សាតិសារោ ហោតិ បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ អាចរិយម្ហិ នាធិមត្តំ បេមំ ហោតិ នាធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ នាធិមត្តា ហិរី ហោតិ នាធិមត្តោ គារវោ ហោតិ នាធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ អន្តេវាសិកំ អប្បណាមេន្តោ អាចរិយោ សាតិសារោ ហោតិ បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតំ អន្តេវាសិកំ បណាមេន្តោ អាចរិយោ សាតិសារោ ហោតិ អប្បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតិ អាចរិយម្ហិ អធិមត្តំ បេមំ ហោតិ អធិមត្តោ បសាទោ ហោតិ អធិមត្តា ហិរី ហោតិ អធិមត្តោ គារវោ ហោតិ អធិមត្តា ភាវនា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ អន្តេវាសិកំ បណាមេន្តោ អាចរិយោ សាតិសារោ ហោតិ អប្បណាមេន្តោ អនតិសារោ ហោតីតិ។

បណាមនា ខមាបនា និដ្ឋិតា។

២១. ពាលអព្យត្តវត្ថុ

[៩៦] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា និស្សយំ ទេន្តិ។ ទិស្សន្តិ អាចរិយា ពាលា អន្តេវាសិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ អាចរិយា អព្យត្តា អន្តេវាសិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ អាចរិយា អប្បស្សុតា អន្តេវាសិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ អាចរិយា ទុប្បញ្ញា អន្តេវាសិកា បញ្ញវន្តោ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា និស្សយំ ទស្សន្តិ ទិស្សន្តិ អាចរិយា ពាលា អន្តេវាសិកា បណ្ឌិតា ទិស្សន្តិ អាចរិយា អព្យត្តា អន្តេវាសិកា ព្យត្តា ទិស្សន្តិ អាចរិយា អប្បស្សុតា អន្តេវាសិកា ពហុស្សុតា ទិស្សន្តិ អាចរិយា ទុប្បញ្ញា អន្តេវាសិកា បញ្ញវន្តោតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ទសវស្សម្ហ ទសវស្សម្ហាតិ ពាលា អព្យត្តា និស្សយំ ទេន្តិ ទិស្សន្តិ អាចរិយា ពាលា… អន្តេវាសិកា​ បញ្ញវន្តោតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា… វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ពាលេន អព្យត្តេន និស្សយោ ទាតព្វោ យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន ទសវស្សេន វា អតិរេកទសវស្សេន វា និស្សយំ ទាតុន្តិ។

ពាលអព្យត្តវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

២២. និស្សយបដិប្បស្សទ្ធិកថា

[៩៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អាចរិយុបជ្ឈាយេសុ បក្កន្តេសុបិ វិព្ភន្តេសុបិ កាលកតេសុបិ បក្ខសង្កន្តេសុបិ និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ ន ជានន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ បញ្ចិមា ភិក្ខវេ និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ ឧបជ្ឈាយម្ហា ឧបជ្ឈាយោ បក្កន្តោ វា ហោតិ វិព្ភន្តោ វា កាលកតោ វា បក្ខសង្កន្តោ វា អាណត្តិយេវ បញ្ចមី ឥមា ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ ឧបជ្ឈាយម្ហា។ ឆយិមា ភិក្ខវេ និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ អាចរិយម្ហា អាចរិយោ បក្កន្តោ វា ហោតិ វិព្ភន្តោ វា កាលកតោ វា បក្ខសង្កន្តោ វា អាណត្តិយេវ បញ្ចមី ឧបជ្ឈាយេន វា សមោធានគតោ​[ឱ.​សមោធានំ គតោ] ហោតិ ឥមា ខោ ភិក្ខវេ ឆ និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ អាចរិយម្ហា។

និស្សបដិប្បស្សទ្ធិកថា និដ្ឋិតា។

២៣. ឧបសម្បាទេតព្វបញ្ចកំ

[៩៨] បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អត្តនា ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ សីលក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ សមាធិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ បញ្ញាខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេ សមាទបេតា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អត្តនា អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សីលក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សមាធិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ បញ្ញាខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេ សមាទបេតា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អស្សទ្ធោ ហោតិ អហិរិកោ ហោតិ អនោត្តាបី [ឱ.ម.​អនោត្តប្បី] ហោតិ កុសីតោ ហោតិ មុដ្ឋស្សតិ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តាបី [ឱ.ម.​ឱត្តប្បី] ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ ឧបដ្ឋិតស្សតិ​[ឱបដ្ឋិតសតីតិ កត្ថចិ​ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ អប្បស្សុតោ ហោតិ ទុប្បញ្ញោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ន អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ន អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ បញ្ញវា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ [១.២.ឱ.ម.​ឧប្បន្នំ អនភិរតឹ។] វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិយា វុដ្ឋានំ ន ជានាតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ​[២] វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិយា វុដ្ឋានំ ជានាតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចរិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ ឧប្បន្នំ ទិដ្ឋិគតំ ធម្មតោ វិវេចេតុំ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចរិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ ឧប្បន្នំ ទិដ្ឋិគតំ ធម្មតោ វិវេចេតុំ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោតិ។

ឧបសម្បាទេតព្វបញ្ចកសោឡសវារំ និដ្ឋិតំ។

២៤. ឧបសម្បាទេតព្វឆក្កំ

[៩៩] ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឩនទសវស្សោ​ [ឩនទសវស្សោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អត្តនា ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ សីលក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ សមាធិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ បញ្ញាខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេ សមាទបេតា ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អត្តនា អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សីលក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សមាធិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ បញ្ញាខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេ សមាទបេតា ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អស្សទ្ធោ ហោតិ អហិរិកោ ហោតិ អនោត្តាបី ហោតិ កុសីតោ ហោតិ មុដ្ឋស្សតិ ហោតិ ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តាបី ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ ឧបដ្ឋិតស្សតិ ហោតិ ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ អប្បស្សុតោ ហោតិ ទុប្បញ្ញោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ន អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ន អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ បញ្ញវា ហោតិ ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អាបត្តឹ ន ជានាតិ​[ឯត្ថន្តរេ អនាបត្តឹ ន ជានាតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អាបត្តិយា វុដ្ឋានំ ន ជានាតិ ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិយា វុដ្ឋានំ ជានាតិ ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចរិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ ឧប្បន្នំ ទិដ្ឋិគតំ ធម្មតោ វិវេចេតុំ ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចរិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ ឧប្បន្នំ ទិដ្ឋិគតំ ធម្មតោ វិវេចេតុំ ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឩនទសវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ទសវស្សោ វា​ ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោតិ។

(ឧបសម្បាទេតព្វឆក្កសោឡសវារំ និដ្ឋិតំ។)

២៥. អញ្ញតិត្ថិយបុព្វកថា

[១០០] តេន ខោ បន សមយេន យោ សោ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឧបជ្ឈាយេន សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ ឧបជ្ឈាយស្ស វាទំ អារោបេត្វា តំយេវ តិត្ថាយតនំ សង្កមិ។ សោ បុន បច្ចាគន្ត្វា ភិក្ខូ ឧបសម្បទំ យាចិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យោ សោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឧបជ្ឈាយេន សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ ឧបជ្ឈាយស្ស វាទំ អារោបេត្វា តំយេវ តិត្ថាយតនំ សង្កន្តោ សោ អាគតោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ។ យោ សោ ភិក្ខវេ អញ្ញោបិ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ បព្វជ្ជំ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ តស្ស ចត្តារោ មាសេ បរិវាសោ ទាតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ បឋមំ កេសមស្សុំ ឱហារាបេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទាបេត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ការាបេត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទាបេត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទាបេត្វា អញ្ជលឹ បគ្គណ្ហាបេត្វា ឯវំ វទេហីតិ វត្តព្វោ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមីតិ។ តេន ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វេន សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខាមិ ឧបសម្បទំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ ចត្តារោ មាសេ បរិវាសំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ សោ សង្ឃំ ចត្តារោ មាសេ បរិវាសំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស ចត្តារោ មាសេ បរិវាសំ ទទេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ អាកង្ខតិ ឧបសម្បទំ។ សោ សង្ឃំ ចត្តារោ មាសេ បរិវាសំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស ចត្តារោ មាសេ បរិវាសំ ទេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស ចត្តារោ មាសេ បរិវាសស្ស ទានំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស ចត្តារោ មាសេ បរិវាសោ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ ឯវំ អនារាធកោ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អតិកាលេន គាមំ បវិសតិ អតិទិវា បដិក្កមតិ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ វេសិយាគោចរោ វា ហោតិ វិធវាគោចរោ វា ហោតិ ថុល្លកុមារិកគោចរោ វា ហោតិ បណ្ឌកគោចរោ វា ហោតិ ភិក្ខុនីគោចរោ​[ឯត្ថន្តរេ បាណាគារគោចរោ វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] វា ហោតិ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ យានិ តានិ សព្រហ្មចារីនំ ឧច្ចាវចានិ កិង្ករណីយានិ តត្ថ ន ទក្ខោ ហោតិ ន អនលសោ ន តត្រុបាយាយ វិមំសាយ សមន្នាគតោ ន អលំ កាតុំ ន អលំ សំវិធាតុំ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ន តិព្វច្ឆន្ទោ ហោតិ ឧទ្ទេសេ បរិបុច្ឆាយ អធិសីលេ អធិចិត្តេ អធិប្បញ្ញាយ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ យស្ស តិត្ថាយតនា សង្កន្តោ ហោតិ តស្ស សត្ថុនោ តស្ស ទិដ្ឋិយា តស្ស ខន្តិយា តស្ស រុចិយា តស្ស អាទាយស្ស អវណ្ណេ ភញ្ញមានេ កុបិតោ ហោតិ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ ពុទ្ធស្ស វា ធម្មស្ស វា សង្ឃស្ស វា អវណ្ណេ ភញ្ញមានេ អត្តមនោ ហោតិ ឧទគ្គោ អភិរទ្ធោ យស្ស វា បន តិត្ថាយតនា សង្កន្តោ ហោតិ តស្ស សត្ថុនោ តស្ស ទិដ្ឋិយា តស្ស ខន្តិយា តស្ស រុចិយា តស្ស អាទាយស្ស វណ្ណេ ភញ្ញមានេ អត្តមនោ ហោតិ ឧទគ្គោ អភិរទ្ធោ ពុទ្ធស្ស វា ធម្មស្ស វា សង្ឃស្ស វា វណ្ណេ ភញ្ញមានេ កុបិតោ ហោតិ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ។ ឥទំ ភិក្ខវេ សង្ឃាតនិកំ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស អនារាធនីយស្មឹ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អនារាធកោ ហោតិ។ ឯវំ អនារាធកោ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អាគតោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ។ កថញ្ច ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ ឥធ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ នាតិកាលេន គាមំ បវិសតិ នាតិទិវា បដិក្កមតិ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ ន វេសិយាគោចរោ ហោតិ ន វិធវាគោចរោ ហោតិ ន ថុល្លកុមារិកគោចរោ ហោតិ ន បណ្ឌកគោចរោ ហោតិ ន ភិក្ខុនីគោចរោ ហោតិ​[ឯត្ថន្តរេ ន បានាគារគោចរោ ហោតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ យានិ តានិ សព្រហ្មចារីនំ ឧច្ចាវចានិ កិង្ករណីយានិ តត្ថ ទក្ខោ ហោតិ អនលសោ តត្រុបាយាយ វិមំសាយ សមន្នាគតោ អលំ កាតុំ អលំ សំវិធាតុំ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ តិព្វច្ឆន្ទោ ហោតិ ឧទ្ទេសេ បរិបុច្ឆាយ អធិសីលេ អធិចិត្តេ អធិប្បញ្ញាយ។ ឯវំបិ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ បុន ចបរំ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ យស្ស តិត្ថាយតនា សង្កន្តោ ហោតិ តស្ស សត្ថុនោ តស្ស ទិដ្ឋិយា តស្ស ខន្តិយា តស្ស រុចិយា តស្ស អាទាយស្ស អវណ្ណេ ភញ្ញមានេ អត្តមនោ ហោតិ ឧទគ្គោ អភិរទ្ធោ ពុទ្ធស្ស វា ធម្មស្ស វា សង្ឃស្ស វា អវណ្ណេ ភញ្ញមានេ កុបិតោ ហោតិ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ យស្ស វា បន តិត្ថាយតនា សង្កន្តោ ហោតិ តស្ស សត្ថុនោ តស្ស ទិដ្ឋិយា តស្ស ខន្តិយា តស្ស រុចិយា តស្ស អាទាយស្ស វណ្ណេ ភញ្ញមានេ កុបិតោ ហោតិ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ ពុទ្ធស្ស វា ធម្មស្ស វា សង្ឃស្ស វា វណ្ណេ ភញ្ញមានេ អត្តមនោ ហោតិ ឧទគ្គោ អភិរទ្ធោ។ ឥទំ ភិក្ខវេ សង្ឃាតនិកំ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វស្ស អារាធនីយស្មឹ។ ឯវំ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អារាធកោ ហោតិ។ ឯវំ អារាធកោ ខោ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អាគតោ ឧបសម្បាទេតព្វោ។ សចេ ភិក្ខវេ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ នគ្គោ អាគច្ឆតិ ឧបជ្ឈាយមូលកំ ចីវរំ បរិយេសិតព្វំ សចេ អច្ឆិន្នកេសោ អាគច្ឆតិ សង្ឃោ អបលោកេតព្វោ ភណ្ឌុកម្មាយ។ យេ តេ ភិក្ខវេ អគ្គិកា ជដិលកា តេ អាគតា ឧបសម្បាទេតព្វា ន តេសំ បរិវាសោ ទាតព្វោ។ តំ កិស្ស ហេតុ។ កម្មវាទិនោ ឯតេ ភិក្ខវេ កិរិយវាទិនោ។ សចេ ភិក្ខវេ ជាតិយា សាកិយោ អញ្ញតិត្ថិយបុព្វោ អាគច្ឆតិ សោ អាគតោ ឧបសម្បាទេតព្វោ ន តស្ស បរិវាសោ ទាតព្វោ។ ឥមាហំ ភិក្ខវេ ញាតីនំ អាវេណិកំ បរិហារំ ទម្មីតិ។

អញ្ញតិត្ថិយបុព្វកថា។

សត្តមំ ភាណវារំ។

២៦. បញ្ចាពាធវត្ថុ

[១០១] តេន ខោ បន សមយេន មគធេសុ បញ្ច អាពាធា ឧស្សន្នា ហោន្តិ កុដ្ឋំ គណ្ឌោ កិលាសោ សោសោ អបមារោ។ មនុស្សា បញ្ចហិ អាពាធេហិ ផុដ្ឋា ជីវកំ កោមារភច្ចំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេន្តិ [វទន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ] សាធុ នោ អាចរិយ តិកិច្ឆាហីតិ។ អហំ ខ្វយ្យា​[ឱ.ម.​អហំ ខោយ្យោ] ពហុកិច្ចោ ពហុករណីយោ រាជា ច មេ មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ឧបដ្ឋាតព្វោ ឥត្ថាគារញ្ច ពុទ្ធប្បមុខោ ច សង្ឃោ [ឱ.ម.​ភិក្ខុសង្ឃោ] នាហំ សក្កោមិ តិកិច្ឆិតុន្តិ។ សព្វំ សាបតេយ្យញ្ច តេ អាចរិយ ហោតុ មយញ្ច តេ ទាសា សាធុ នោ អាចរិយ តិកិច្ឆាហីតិ។ អហំ ខ្វយ្យា ពហុកិច្ចោ ពហុករណីយោ រាជា ច មេ មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ឧបដ្ឋាតព្វោ ឥត្ថាគារញ្ច ពុទ្ធប្បមុខោ ច សង្ឃោ នាហំ សក្កោមិ តិកិច្ឆិតុន្តិ។ អថខោ តេសំ មនុស្សានំ ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា សុខសីលា សុខសមាចារា សុភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា និវាតេសុ សយនេសុ សយន្តិ យន្នូន មយំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យាម តត្ថ ភិក្ខូ ចេវ ឧបដ្ឋហិស្សន្តិ ជីវកោ ច កោមារភច្ចោ តិកិច្ឆិស្សតីតិ។ អថខោ តេ មនុស្សា ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចឹសុ។ តេ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ តេ ភិក្ខូ ចេវ ឧបដ្ឋហឹសុ ជីវកោ ច កោមារភច្ចោ តិកិច្ឆិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ពហូ គិលានេ ភិក្ខូ ឧបដ្ឋហន្តា យាចនពហុលា វិញ្ញត្តិពហុលា វិហរន្តិ គិលានភត្តំ ទេថ គិលានុបដ្ឋាកភត្តំ ទេថ គិលានភេសជ្ជំ ទេថាតិ។ ជីវកោបិ កោមារភច្ចោ ពហូ គិលានេ ភិក្ខូ តិកិច្ឆន្តោ អញ្ញតរំ រាជកិច្ចំ បរិហាបេសិ។ អញ្ញតរោបិ បុរិសោ បញ្ចហិ អាពាធេហិ ផុដ្ឋោ ជីវកំ កោមារភច្ចំ ឧបសង្កមិត្វា ឯតទវោច សាធុ មំ អាចរិយ តិកិច្ឆាហីតិ។ អហំ ខ្វយ្យ [ឱ.ម.​អហំ ខោយ្យោ] ពហុកិច្ចោ ពហុករណីយោ រាជា ច មេ មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ឧបដ្ឋាតព្វោ ឥត្ថាគារញ្ច ពុទ្ធប្បមុខោ ច សង្ឃោ នាហំ សក្កោមិ តិកិច្ឆិតុន្តិ។ សព្វំ សាបតេយ្យញ្ច តេ អាចរិយ ហោតុ អហញ្ច តេ ទាសោ សាធុ មំ អាចរិយ តិកិច្ឆាហីតិ។ អហំ ខ្វយ្យ ពហុកិច្ចោ ពហុករណីយោ រាជា ច មេ មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ឧបដ្ឋាតព្វោ ឥត្ថាគារញ្ច ពុទ្ធប្បមុខោ ច សង្ឃោ នាហំ សក្កោមិ តិកិច្ឆិតុន្តិ។ អថខោ តស្ស បុរិសស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា សុខសីលា សុខសមាចារា សុភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា និវាតេសុ សយនេសុ សយន្តិ យន្នូនាហំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យំ តត្ថ ភិក្ខូ ចេវ ឧបដ្ឋហិស្សន្តិ ជីវកោ ច កោមារភច្ចោ តិកិច្ឆិស្សតិ សោហំ អរោគោ វិព្ភមិស្សាមីតិ។ អថខោ សោ បុរិសោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ តំ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ តំ ភិក្ខូ ចេវ ឧបដ្ឋហឹសុ ជីវកោ ច កោមារភច្ចោ តិកិច្ឆិ។ សោ អរោគោ វិព្ភមិ។ អទ្ទសា ខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ តំ បុរិសំ វិព្ភន្តំ ទិស្វាន តំ បុរិសំ ឯតទវោច ននុ ត្វំ អយ្យ [១.២.សព្វត្ថ អយ្យោតិ ទិស្សតិ។] ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ អហោសីតិ។ ឯវំ អាចរិយាតិ។ កិស្ស បន ត្វំ អយ្យ [២] ឯវរូបំ អកាសីតិ។ អថខោ សោ បុរិសោ ជីវកស្ស កោមារភច្ចស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ កថំ ហិ នាម ភទន្តា បញ្ចហិ អាពាធេហិ ផុដ្ឋំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ អថខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សាធុ ភន្តេ អយ្យា បញ្ចហិ អាពាធេហិ ផុដ្ឋំ ន បព្វាជេយ្យុន្តិ។ អថខោ ភគវា ជីវកំ កោមារភច្ចំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ ជីវកោ កោមារភច្ចោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ បញ្ចហិ អាពាធេហិ ផុដ្ឋោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

បញ្ចាពាធវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

២៧. រាជភដវត្ថុ

[១០២] តេន ខោ បន សមយេន រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស បច្ចន្តោ កុបិតោ ហោតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ សេនានាយកេ មហាមត្តេ អាណាបេសិ គច្ឆថ ភណេ បច្ចន្តំ ឧច្ចិនថាតិ។ ឯវំ ទេវាតិ ខោ សេនានាយកា មហាមត្តា រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស បច្ចស្សោសុំ។ អថខោ អភិញ្ញាតានំ អភិញ្ញាតានំ យោធានំ ឯតទហោសិ មយំ ខោ យុទ្ធាភិនន្ទិនោ គច្ឆន្តា បាបញ្ច ករោម ពហុញ្ច អបុញ្ញំ បសវាម កេន នុ ខោ មយំ ឧបាយេន បាបា ច វិរមេយ្យាម កល្យាណញ្ច ករេយ្យាមាតិ។ អថខោ តេសំ យោធានំ ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា ធម្មចារិនោ សមចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា សចេ ខោ មយំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យាម ឯវំ មយំ បាបា ច វិរមេយ្យាម កល្យាណញ្ច ករេយ្យាមាតិ។ អថខោ តេ យោធា ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចឹសុ។ តេ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ សេនានាយកា មហាមត្តា រាជភដេ បុច្ឆឹសុ កិន្នុ ខោ ភណេ ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច យោធា ន ទិស្សន្តីតិ។ ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច សាមិ យោធា ភិក្ខូសុ បព្វជិតាតិ។ សេនានាយកា មហាមត្តា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា រាជភដំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ សេនានាយកា មហាមត្តា រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ វោហារិកេ មហាមត្តេ បុច្ឆិ យោ ភណេ រាជភដំ បព្វាជេតិ កឹ សោ បសវតីតិ។ ឧបជ្ឈាយស្ស ទេវ សីសំ ឆេទេតព្វំ អនុស្សាវកស្ស ជិវ្ហា ឧទ្ធរិតព្វា គណស្ស ឧបឌ្ឍផាសុកា ភញ្ជិតព្វាតិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវន្តំ ឯតទវោច សន្តិ ភន្តេ រាជានោ អស្សទ្ធា អប្បសន្នា តេ អប្បមត្តកេនបិ ភិក្ខូ វិហេឋេយ្យុំ សាធុ ភន្តេ អយ្យា រាជភដំ ន បព្វាជេយ្យុន្តិ។ អថខោ ភគវា រាជានំ មាគធំ សេនិយំ ពិម្ពិសារំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ រាជភដោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

រាជភដវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

២៨. អង្គុលិមាលចោរវត្ថុ

[១០៣] តេន ខោ បន សមយេន ចោរោ អង្គុលិមាលោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ មនុស្សា បស្សិត្វា ឧព្វិជ្ជន្តិបិ ឧត្តសន្តិបិ [ឧត្រសន្តិបីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]​ បលាយន្តិបិ អញ្ញេនបិ គច្ឆន្តិ អញ្ញេនបិ មុខំ ករោន្តិ ទ្វារំបិ ថកេន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ធជពន្ធំ [ធជពន្ធន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ចោរំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ [ឯត្ថន្តរេ តេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ធជពន្ធោ ចោរោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

អង្គុលិមាលចោរវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

២៩. ការភេទកចោរវត្ថុ

[១០៤] តេន ខោ បន សមយេន រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន អនុញ្ញាតំ ហោតិ យេ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជន្តិ ន តេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរន្តុ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ ចោរិកំ កត្វា ការាយ ពទ្ធោ ហោតិ។ សោ ការំ ភិន្ទិត្វា បលាយិត្វា ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ មនុស្សា បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ អយំ សោ ការភេទកោ ចោរោ ហន្ទ នំ នេមាតិ។ ឯកច្ចេ ឯវមាហំសុ មាយ្យា [សព្វត្ថ មាយ្យោតិ ទិស្សតិ។] ឯវំ អវចុត្ថ អនុញ្ញាតំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន យេ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជន្តិ ន តេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរន្តុ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អភយូវរា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា នយិមេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ កថំ ហិ នាម ការភេទកំ ចោរំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ការភេទកោ ចោរោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

ការភេទកចោរវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣០. លិខិតកចោរវត្ថុ

[១០៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ ចោរិកំ កត្វា បលាយិត្វា ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ សោ ច រញ្ញោ អន្តេបុរេ លិខិតោ ហោតិ យត្ថ បស្សិតព្វោ [បស្សិត្វាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] តត្ថ ហន្តព្វោតិ។ មនុស្សា បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ អយំ សោ លិខិតកោ ចោរោ ហន្ទ នំ ហនាមាតិ។ ឯកច្ចេ ឯវមាហំសុ មាយ្យា ឯវំ អវចុត្ថ អនុញ្ញាតំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន យេ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជន្តិ ន តេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរន្តុ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អភយូវរា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា នយិមេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ កថំ ហិ នាម លិខិតកំ ចោរំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ លិខិតកោ ចោរោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

លិខិតកចោរវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣១. កសាហតវត្ថុ

[១០៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ កសាហតោ កតទណ្ឌកម្មោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា កសាហតំ កតទណ្ឌកម្មំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ កសាហតោ កតទណ្ឌកម្មោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

កសាហតវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣២. លក្ខណាហតវត្ថុ

[១០៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ លក្ខណាហតោ កតទណ្ឌកម្មោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា លក្ខណាហតំ កតទណ្ឌកម្មំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ លក្ខណាហតោ កតទណ្ឌកម្មោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

លក្ខណាហតវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៣. ឥណាយិកវត្ថុ

[១០៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ឥណាយិកោ បលាយិត្វា ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ ធនយា បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ អយំ សោ អម្ហាកំ ឥណាយិកោ ហន្ទ នំ នេមាតិ។ ឯកច្ចេ ឯវមាហំសុ មាយ្យា ឯវំ អវចុត្ថ អនុញ្ញាតំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន យេ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជន្តិ ន តេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរន្តុ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អភយូវរា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា នយិមេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ កថំ ហិ នាម ឥណាយិកំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ ។ ន ភិក្ខវេ ឥណាយិកោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

ឥណាយិកវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៤. ទាសវត្ថុ

[១០៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ទាសោ បលាយិត្វា ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ អយ្យិកា បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ អយំ សោ អម្ហាកំ ទាសោ ហន្ទ នំ នេមាតិ។ ឯកច្ចេ ឯវមាហំសុ មាយ្យា ឯវំ អវចុត្ថ អនុញ្ញាតំ រញ្ញា មាគធេន សេនិយេន ពិម្ពិសារេន យេ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជន្តិ ន តេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ ស្វាក្ខាតោ ធម្មោ ចរន្តុ ព្រហ្មចរិយំ សម្មា ទុក្ខស្ស អន្តកិរិយាយាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អភយូវរា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា នយិមេ លព្ភា កិញ្ចិ កាតុំ កថំ ហិ នាម ទាសំ បព្វាជេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ទាសោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

ទាសវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៥. កម្មារភណ្ឌុវត្ថុ

[១១០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ កម្មារភណ្ឌុ មាតាបិតូហិ សទ្ធឹ ភណ្ឌិត្វា អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ អថខោ តស្ស កម្មារភណ្ឌុស្ស មាតាបិតរោ តំ កម្មារភណ្ឌុំ វិចិនន្តា អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូ បុច្ឆឹសុ អបិ ភន្តេ ឯវរូបំ ទារកំ បស្សេយ្យាថាតិ។ ភិក្ខូ អជានន្តាយេវ អាហំសុ ន ជានាមាតិ អបស្សន្តាយេវ អាហំសុ ន បស្សាមាតិ។ អថខោ តស្ស កម្មារភណ្ឌុស្ស មាតាបិតរោ តំ កម្មារភណ្ឌុំ វិចិនន្តា ភិក្ខូសុ បព្វជិតំ ទិស្វា [ទិស្វានាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អលជ្ជិនោ ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ទុស្សីលា [ឯត្ថន្តរេ បាបធម្មាតិ ទិស្សតិ។] មុសាវាទិនោ ជានន្តាយេវ អាហំសុ ន ជានាមាតិ បស្សន្តាយេវ [ឱ.ម.​បស្សំយេវ] អាហំសុ ន បស្សាមាតិ អយំ ទារកោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស កម្មារភណ្ឌុស្ស មាតាបិតូនំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃំ អបលោកេតុំ ភណ្ឌុកម្មាយាតិ។

កម្មារភណ្ឌុវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៦. ឧបាលិទារកវត្ថុ

[១១១] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ សត្តរសវគ្គិយា ទារកា សហាយកា ហោន្តិ ឧបាលិទារកោ តេសំ បាមោក្ខោ ហោតិ។ អថខោ ឧបាលិស្ស មាតាបិតូនំ [ឱ.​មាតាបិតុន្នំ] ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ ឧបាយេន ឧបាលិ អម្ហាកំ អច្ចយេន សុខញ្ច ជីវេយ្យ ន ច កិលមេយ្យាតិ។ អថខោ ឧបាលិស្ស មាតាបិតូនំ ឯតទហោសិ សចេ ខោ ឧបាលិ លេខំ សិក្ខេយ្យ ឯវំ ខោ ឧបាលិ អម្ហាកំ អច្ចយេន សុខញ្ច ជីវេយ្យ ន ច កិលមេយ្យាតិ។ អថខោ ឧបាលិស្ស មាតាបិតូនំ ឯតទហោសិ សចេ ខោ ឧបាលិ លេខំ សិក្ខិស្សតិ អង្គុលិយោ ទុក្ខា ភវិស្សន្តិ សចេ ខោ ឧបាលិ គណនំ សិក្ខេយ្យ ឯវំ ខោ ឧបាលិ អម្ហាកំ អច្ចយេន សុខញ្ច ជីវេយ្យ ន ច កិលមេយ្យាតិ។ អថខោ ឧបាលិស្ស មាតាបិតូនំ ឯតទហោសិ សចេ ខោ ឧបាលិ គណនំ សិក្ខិស្សតិ ឧរស្ស ទុក្ខោ ភវិស្សតិ សចេ ខោ ឧបាលិ រូបំ សិក្ខេយ្យ ឯវំ ខោ ឧបាលិ អម្ហាកំ អច្ចយេន សុខញ្ច ជីវេយ្យ ន ច កិលមេយ្យាតិ។ អថខោ ឧបាលិស្ស មាតាបិតូនំ ឯតទហោសិ សចេ ខោ ឧបាលិ រូបំ សិក្ខិស្សតិ អក្ខីនិ ទុក្ខានិ ភវិស្សន្តិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា សុខសីលា សុខសមាចារា សុភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា និវាតេសុ សយនេសុ សយន្តិ សចេ ខោ ឧបាលិ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យ ឯវំ ខោ ឧបាលិ អម្ហាកំ អច្ចយេន សុខញ្ច ជីវេយ្យ ន ច កិលមេយ្យាតិ។ អស្សោសិ ខោ ឧបាលិ ទារកោ មាតាបិតូនំ ឥមំ កថាសល្លាបំ។ អថខោ ឧបាលិ ទារកោ យេន តេ ទារកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ទារកេ ឯតទវោច ឯថ មយំ អយ្យា [សព្វត្ថ អយ្យោតិ ទិស្សតិ។] សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជិស្សាមាតិ។ សចេ ខោ ត្វំ អយ្យ [សព្វត្ថ អយ្យោតិ ទិស្សតិ។] បព្វជិស្សសិ ឯវំ មយម្បិ បព្វជិស្សាមាតិ។ អថខោ តេ ទារកា ឯកមេកស្ស មាតាបិតរោ ឧបសង្កមិត្វា ឯតទវោចុំ អនុជានាថ មំ អគារស្មា អនាគារិយំ បព្វជ្ជាយាតិ។ អថខោ តេសំ ទារកានំ មាតាបិតរោ សព្វេបិមេ ទារកា សមានច្ឆន្ទា កល្យាណាធិប្បាយាតិ អនុជានឹសុ។ តេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចឹសុ។ តេ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ តេ រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ រោទន្តិ យាគុំ ទេថ ភត្តំ ទេថ ខាទនីយំ [រោទន្តិយេវាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ទេថាតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ អាគមេថ អាវុសោ យាវ វិភាយតិ សចេ យាគុ ភវិស្សតិ បិវិស្សថ សចេ ភត្តំ ភវិស្សតិ ភុញ្ជិស្សថ សចេ ខាទនីយំ ភវិស្សតិ ខាទិស្សថ នោ ចេ ភវិស្សតិ យាគុ វា ភត្តំ វា ខាទនីយំ វា បិណ្ឌាយ ចរិត្វា ភុញ្ជិស្សថាតិ។ ឯវម្បិ ខោ តេ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានា រោទន្តេវ [រោទន្តិយេវាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] យាគុំ ទេថ ភត្តំ ទេថ ខាទនីយំ ទេថាតិ សេនាសនំ ឧហទន្តិបិ ឧម្មិហន្តិបិ។ អស្សោសិ ខោ ភគវា រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ ទារកសទ្ទំ សុត្វាន អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ កិន្នុ ខោ សោ អានន្ទ ទារកសទ្ទោតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ជានំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេន្តីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ជានំ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេស្សន្តិ ឩនវីសតិវស្សោ ភិក្ខវេ បុគ្គលោ អក្ខមោ ហោតិ សីតស្ស ឧណ្ហស្ស ជិឃច្ឆាយ បិបាសាយ ឌំសមកសវាតាតបសិរឹសបសម្ផស្សានំ ទុរុត្តានំ ទុរាគតានំ វចនបថានំ ឧប្បន្នានំ សារីរិកានំ វេទនានំ ទុក្ខានំ តិព្វានំ ខរានំ កដុកានំ អសាតានំ អមនាបានំ បាណហរានំ អនធិវាសកជាតិកោ ហោតិ វីសតិវស្សោ ច ខោ ភិក្ខវេ បុគ្គលោ ខមោ ហោតិ សីតស្ស ឧណ្ហស្ស ជិឃច្ឆាយ បិបាសាយ ឌំសមកសវាតាតបសិរឹសបសម្ផស្សានំ ទុរុត្តានំ ទុរាគតានំ វចនបថានំ ឧប្បន្នានំ សារីរិកានំ វេទនានំ ទុក្ខានំ តិព្វានំ ខរានំ កដុកានំ អសាតានំ អមនាបានំ បាណហរានំ អធិវាសកជាតិកោ ហោតិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ បសន្នានំ វា ភិយ្យោភាវាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ ជានំ ឩនវីសតិវស្សោ បុគ្គលោ ឧបសម្បាទេតព្វោ។ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោតិ។

ឧបាលិទារកវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៧. អហិវាតករោគវត្ថុ

[១១២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរំ កុលំ អហិវាតករោគេន កាលកតំ ហោតិ។ តស្ស បិតាបុត្តកា សេសា ហោន្តិ។ តេ ភិក្ខូសុ បព្វជិត្វា ឯកតោ វ បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ អថខោ សោ ទារកោ បិតុនោ ភិក្ខាយ ទិន្នាយ ឧបធាវិត្វា ឯតទវោច មយ្ហម្បិ តាត ទេហិ មយ្ហម្បិ តាត ទេហីតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អព្រហ្មចារិនោ ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា អយំ ទារកោ ភិក្ខុនិយា ជាតោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឩនបណ្ណរសវស្សោ ទារកោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១៣] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឧបដ្ឋាកកុលំ សទ្ធំ បសន្នំ អហិវាតករោគេន កាលកតំ ហោតិ។ ទ្វេ ច ទារកា សេសា ហោន្តិ។ តេ បោរាណកេន អាចិណ្ណកប្បេន ភិក្ខូ បស្សិត្វា ឧបធាវន្តិ។ ភិក្ខូ អបសាទេន្តិ។ តេ ភិក្ខូហិ អបសាទិយមានា រោទន្តិ។ អថខោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន ឩនបណ្ណរសវស្សោ ទារកោ បព្វាជេតព្វោតិ ឥមេ ច ទារកា ឩនបណ្ណរសវស្សា កេន នុ ខោ ឧបាយេន ឥមេ ទារកា ន វិនស្សេយ្យុន្តិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ឧស្សហន្តិ បន តេ អានន្ទ ទារកា កាកេ ឧឌ្ឌេបេតុន្តិ [ឧដ្ឋាបេតុន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ ឧស្សហន្តិ ភគវាតិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឩនបណ្ណរសវស្សំ ទារកំ កាកុឌ្ឌេបកំ បព្វាជេតុន្តិ។

អហិវាតករោគវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៨. កណ្ដកវត្ថុ

[១១៤] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ ឧបនន្ទស្ស សក្យបុត្តស្ស ទ្វេ សាមណេរា ហោន្តិ កណ្ឋកោ [ឱ.ម.​កណ្ឌកោ] ច មហកោ ច។ តេ អញ្ញមញ្ញំ ទូសេសុំ។ ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សាមណេរា ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឯកេន ទ្វេ សាមណេរា ឧបដ្ឋាបេតព្វា យោ ឧបដ្ឋាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

កណ្ដកវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៣៩. អាហុន្ទរិកវត្ថុ

[១១៥] តេន ខោ បន សមយេន ភគវា តត្ថេវ រាជគហេ វស្សំ វសិ តត្ថ ហេមន្តំ តត្ថ គិម្ហំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អាហុន្ទរិកា សមណានំ សក្យបុត្តិយានំ ទិសា អន្ធការា ន ឥមេសំ ទិសា បក្ខាយន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ គច្ឆានន្ទ អវាបុរណំ [អបាបុរណន្តិបិ បាឋោ] អាទាយ អនុបរិវេណិយំ ភិក្ខូនំ អារោចេហិ ឥច្ឆតាវុសោ ភគវា ទក្ខិណាគិរឹ ចារិកំ បក្កមិតុំ យស្សាយស្មតោ អត្ថោ សោ អាគច្ឆតូតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ បដិស្សុត្វា អវាបុរណំ អាទាយ អនុបរិវេណិយំ ភិក្ខូនំ អារោចេសិ ឥច្ឆតាវុសោ ភគវា ទក្ខិណាគិរឹ ចារិកំ បក្កមិតុំ យស្សាយស្មតោ អត្ថោ សោ អាគច្ឆតូតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ ភគវតា អាវុសោ អានន្ទ បញ្ញត្តំ ទស វស្សានិ និស្សាយ វត្ថុំ ទសវស្សេន និស្សយំ ទាតុំ តត្ថ ច នោ គន្តព្វំ ភវិស្សតិ និស្សយោ ច គហេតព្វោ ភវិស្សតិ ឥត្តរោ ច វាសោ ភវិស្សតិ បុន ច បច្ចាគន្តព្វំ ភវិស្សតិ បុន ច និស្សយោ គហេតព្វោ ភវិស្សតិ សចេ អម្ហាកំ អាចរិយុបជ្ឈាយា គមិស្សន្តិ មយម្បិ គមិស្សាម នោ ចេ អម្ហាកំ អាចរិយុបជ្ឈាយា គមិស្សន្តិ មយម្បិ ន គមិស្សាម លហុចិត្តកតា នោ អាវុសោ អានន្ទ បញ្ញាយិស្សតីតិ។ អថខោ ភគវា ឱគណេន ភិក្ខុសង្ឃេន ទក្ខិណាគិរឹ ចារិកំ បក្កាមិ។

អាហុន្ទរិកវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៤០. និស្សយមុច្ចនកកថា

អថខោ ភគវា ទក្ខិណាគិរិស្មឹ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា បុនទេវ រាជគហំ បច្ចាគច្ឆិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ អានន្ទំ អាមន្តេសិ កិន្នុ ខោ អានន្ទ តថាគតោ ឱគណេន ភិក្ខុសង្ឃេន ទក្ខិណាគិរឹ ចារិកំ បក្កន្តោតិ។ អថខោ អាយស្មា អានន្ទោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ព្យត្តេន [ឱ.​វ្យត្តេន] ភិក្ខុនា បដិពលេន បញ្ច វស្សានិ និស្សាយ វត្ថុំ អព្យត្តេន យាវជីវំ។

[១១៦] បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អស្សទ្ធោ ហោតិ អហិរិកោ ហោតិ អនោត្តាបី ហោតិ កុសីតោ ហោតិ មុដ្ឋស្សតិ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តាបី ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ ឧបដ្ឋិតស្សតិ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ អប្បស្សុតោ ហោតិ ទុប្បញ្ញោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ ន អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ន អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ន អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ បញ្ញវា ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។

និស្សយមុច្ចនកកថា និដ្ឋិតា។

បញ្ចកទសវារោ និដ្ឋិតោ។

[១១៧] ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អស្សទ្ធោ ហោតិ អហិរិកោ ហោតិ អនោត្តាបី ហោតិ កុសីតោ ហោតិ មុដ្ឋស្សតិ ហោតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តាបី ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ ឧបដ្ឋិតស្សតិ ហោតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ អប្បស្សុតោ ហោតិ ទុប្បញ្ញោ ហោតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ ន អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ន អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ន អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ បញ្ញវា ហោតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អនាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ ឆហិ ភិក្ខវេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា ឥមេហិ ខោ ភិក្ខវេ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ។

អភយូវរភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

អដ្ឋមភាណវារោ។

៤១. រាហុលវត្ថុ

[១១៨] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន កបិលវត្ថុ តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន កបិលវត្ថុ តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា សក្កេសុ វិហរតិ កបិលវត្ថុស្មឹ និគ្រោធារាមេ។ អថខោ ភគវា បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន សុទ្ធោទនស្ស សក្កស្ស និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ រាហុលមាតា ទេវី រាហុលំ កុមារំ [សព្វត្ថ រាហុលកុមារន្តិ ទិស្សតិ។] ឯតទវោច ឯសោ តេ រាហុល បិតា គច្ឆស្ស [គច្ឆ អស្សាតិ បទច្ឆេទោ យេភុយ្យេន បន គច្ឆស្សូតិ ទិស្សតិ] ទាយជ្ជំ យាចាហីតិ។ អថខោ រាហុលោ កុមារោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវតោ បុរតោ អដ្ឋាសិ សុខា តេ សមណ ឆាយាតិ។ អថខោ ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កាមិ។ អថខោ រាហុលោ កុមារោ ភគវន្តំ បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ អនុពន្ធិ ទាយជ្ជំ មេ សមណ ទេហិ ទាយជ្ជំ មេ សមណ ទេហីតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ សារីបុត្តំ អាមន្តេសិ តេនហិ ត្វំ សារីបុត្ត រាហុលំ កុមារំ បព្វាជេហីតិ។ កថាហំ ភន្តេ រាហុលំ កុមារំ បព្វាជេមីតិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តីហិ សរណគមនេហិ សាមណេរប្បព្វជ្ជំ [សាមណេរំ បព្វាជេតុន្តិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។]។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ បព្វាជេតព្វោ បឋមំ កេសមស្សុំ ឱហារាបេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទាបេត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ការាបេត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទាបេត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទាបេត្វា អញ្ជលឹ បគ្គណ្ហាបេត្វា ឯវំ វទេហីតិ វត្តព្វោ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ទុតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ តតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមីតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ តីហិ សរណគមនេហិ សាមណេរបព្វជ្ជន្តិ។ អថខោ អាយស្មា សារីបុត្តោ រាហុលំ កុមារំ បព្វាជេសិ។ អថខោ សុទ្ធោទនោ សក្កោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ សុទ្ធោទនោ សក្កោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឯកាហំ ភន្តេ ភគវន្តំ វរំ យាចាមីតិ។ អតិក្កន្តវរា ខោ គោតម តថាគតាតិ។ យញ្ច ភន្តេ កប្បតិ យញ្ច អនវជ្ជន្តិ។ តំ វទេហិ គោតមាតិ។ ភគវតិ មេ ភន្តេ បព្វជិតេ អនប្បកំ ទុក្ខំ អហោសិ តថា នន្ទេ អធិមត្តំ រាហុលេ បុត្តបេមំ ភន្តេ ឆវឹ ឆិន្ទតិ ឆវឹ ឆេត្វា ចម្មំ ឆិន្ទតិ ចម្មំ ឆេត្វា មំសំ ឆិន្ទតិ មំសំ ឆេត្វា ន្ហារុំ ឆិន្ទតិ ន្ហារុំ ឆេត្វា អដ្ឋឹ ឆិន្ទតិ អដ្ឋឹ ឆេត្វា អដ្ឋិមិញ្ជំ អាហច្ច តិដ្ឋតិ សាធុ ភន្តេ អយ្យា អននុញ្ញាតំ មាតាបិតូហិ បុត្តំ ន បព្វាជេយ្យុន្តិ។ អថខោ ភគវា សុទ្ធោទនំ សក្កំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ សុទ្ធោទនោ សក្កោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ន ភិក្ខវេ អននុញ្ញាតោ មាតាបិតូហិ បុត្តោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ អថខោ ភគវា កបិលវត្ថុស្មឹ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន សាវត្ថី តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន សាវត្ថី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។

[១១៩] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ សារីបុត្តស្ស ឧបដ្ឋាកកុលំ អាយស្មតោ សារីបុត្តស្ស សន្តិកេ ទារកំ បាហេសិ ឥមំ ទារកំ ថេរោ បព្វាជេតូតិ។ អថខោ អាយស្មតោ សារីបុត្តស្ស ឯតទហោសិ ភគវតា [ឱ.​សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ] បញ្ញត្តំ ន ឯកេន ទ្វេ សាមណេរា ឧបដ្ឋាបេតព្វាតិ អយញ្ច មេ រាហុលោ សាមណេរោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន ឯកេន ទ្វេ សាមណេរេ ឧបដ្ឋាបេតុំ យាវតកេ វា បន ឧស្សហតិ ឱវទិតុំ អនុសាសិតុំ តាវតកេ ឧបដ្ឋាបេតុន្តិ។

រាហុលវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៤២. សិក្ខាបទកថា

[១២០] អថខោ សាមណេរានំ ឯតទហោសិ កតិ នុ ខោ អម្ហាកំ សិក្ខាបទានិ កត្ថ ច អម្ហេហិ សិក្ខិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សាមណេរានំ ទស សិក្ខាបទានិ តេសុ ច សាមណេរេហិ សិក្ខិតុំ បាណាតិបាតា វេរមណី អទិន្នាទានា វេរមណី អព្រហ្មចរិយា វេរមណី មុសាវាទា វេរមណី សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា វេរមណី វិកាលភោជនា វេរមណី នច្ចគីតវាទិតវិសូកទស្សនា វេរមណី មាលាគន្ធវិលេបនធារណមណ្ឌនវិភូសនដ្ឋានា វេរមណី ឧច្ចាសយនមហាសយនា វេរមណី ជាតរូបរជតបដិគ្គហណា វេរមណី អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សាមណេរានំ ឥមានិ ទស សិក្ខាបទានិ ឥមេសុ ច សាមណេរេហិ សិក្ខិតុន្តិ។

សិក្ខាបទកថា និដ្ឋិតា។

៤៣. ទណ្ឌកម្មវត្ថុ

[១២១] តេន ខោ បន សមយេន សាមណេរា ភិក្ខូសុ អគារវា អប្បតិស្សា អសភាគវុត្តិកា [ឱ.​អសភាគវត្តិនោ] វិហរន្តិ។ ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សាមណេរា ភិក្ខូសុ អគារវា អប្បតិស្សា អសភាគវុត្តិកា វិហរិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស សាមណេរស្ស ទណ្ឌកម្មំ កាតុំ ភិក្ខូនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ ភេទេតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស សាមណេរស្ស ទណ្ឌកម្មំ កាតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កឹ នុ ខោ ទណ្ឌកម្មំ កាតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អាវរណំ កាតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សាមណេរានំ សព្វំ សង្ឃារាមំ អាវរណំ ករោន្តិ។ សាមណេរា អារាមំ បវិសិតុំ អលភមានា បក្កមន្តិបិ វិព្ភមន្តិបិ តិត្ថិយេសុបិ សង្កមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សព្វោ សង្ឃារាមោ អាវរណំ កាតព្វោ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យត្ថ វា វសតិ យត្ថ វា បដិក្កមតិ តត្ថ អាវរណំ កាតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សាមណេរានំ មុខទ្វារិកំ អាហារំ អាវរណំ ករោន្តិ។ មនុស្សា យាគុបានម្បិ សង្ឃភត្តំបិ ករោន្តា សាមណេរេ ឯវំ វទេន្តិ ឯថ ភន្តេ យាគុំ បិវថ ឯថ ភន្តេ ភត្តំ ភុញ្ជថាតិ។ សាមណេរា ឯវំ វទេន្តិ នាវុសោ លព្ភា [លភាមាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ] ភិក្ខូហិ អាវរណំ កតន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភទន្តា សាមណេរានំ មុខទ្វារិកំ អាហារំ អាវរណំ ករិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ មុខទ្វារិកោ អាហារោ អាវរណំ កាតព្វោ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

ទណ្ឌកម្មវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៤៤. អនាបុច្ឆាវរណវត្ថុ

[១២២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ឧបជ្ឈាយេ អនាបុច្ឆា សាមណេរានំ អាវរណំ ករោន្តិ។ ឧបជ្ឈាយា គវេសន្តិ កថំ នុ ខោ អម្ហាកំ សាមណេរា ន ទិស្សន្តីតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ ឆព្វគ្គិយេហិ អាវុសោ ភិក្ខូហិ អាវរណំ កតន្តិ។ ឧបជ្ឈាយា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អម្ហេ អនាបុច្ឆា អម្ហាកំ សាមណេរានំ អាវរណំ ករិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឧបជ្ឈាយេ អនាបុច្ឆា អាវរណំ កាតព្វំ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

អនាបុច្ឆាវរណវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៤៥. អបលាឡនវត្ថុ

[១២៣] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ថេរានំ ភិក្ខូនំ សាមណេរេ អបលាឡេន្តិ ថេរា សាមំ ទន្តកដ្ឋម្បិ មុខោទកម្បិ គណ្ហន្តា កិលមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អញ្ញស្ស បរិសា អបលាឡេតព្វា យោ អបលាឡេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

អបលាឡនវត្ថុ និដ្ឋិតំ។

៤៦. កណ្ដកសាមណេរវត្ថុ

[១២៤] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ ឧបនន្ទស្ស សក្យបុត្តស្ស កណ្ដកោ នាម សាមណេរោ កណ្ដកឹ នាម ភិក្ខុនឹ ទូសេសិ។ ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សាមណេរោ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរិស្សតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតំ សាមណេរំ នាសេតុំ បាណាតិបាតី ហោតិ អទិន្នាទាយី ហោតិ អព្រហ្មចារី ហោតិ មុសាវាទី ហោតិ មជ្ជបាយី ហោតិ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ហោតិ ភិក្ខុនីទូសកោ ហោតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឥមេហិ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតំ សាមណេរំ នាសេតុន្តិ។

៤៧. បណ្ឌកវត្ថុ

[១២៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បណ្ឌកោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ សោ ទហរេ ទហរេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេតិ ឯថ មំ អាយស្មន្តោ ទូសេថាតិ។ ភិក្ខូ អបសាទេន្តិ នស្ស បណ្ឌក វិនស្ស បណ្ឌក កោ តយា អត្ថោតិ។ សោ ភិក្ខូហិ អបសាទិតោ មហន្តេ មហន្តេ មោលិគល្លេ សាមណេរេ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេតិ ឯថ មំ អាយស្មន្តោ [ឱ.​អាវុសោ] ទូសេថាតិ។ សាមណេរា អបសាទេន្តិ នស្ស បណ្ឌក វិនស្ស បណ្ឌក កោ តយា អត្ថោតិ។ សោ សាមណេរេហិ អបសាទិតោ ហត្ថិភណ្ឌេ អស្សភណ្ឌេ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេតិ ឯថ មំ អាវុសោ ទូសេថាតិ។ ហត្ថិភណ្ឌា អស្សភណ្ឌា ទូសេសុំ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ បណ្ឌកា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា យេបិ ឥមេសំ ន បណ្ឌកា តេបិ បណ្ឌកេ ទូសេន្តិ ឯវំ ឥមេ សព្វេ វ អព្រហ្មចារិនោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ ហត្ថិភណ្ឌានំ អស្សភណ្ឌានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ បណ្ឌកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៤៨. ថេយ្យសំវាសកវត្ថុ

[១២៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរាណកុលបុត្តោ ខីណកោលញ្ញោ សុខុមាលោ ហោតិ។ អថខោ តស្ស បុរាណកុលបុត្តស្ស ខីណកោលញ្ញស្ស ឯតទហោសិ អហំ ខោ សុខុមាលោ ន បដិពលោ អនធិគតំ វា ភោគំ អធិគន្តុំ អធិគតំ វា ភោគំ ផាតឹ កាតុំ [ជាតិកាតុន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ អដ្ឋកថាសម្បន ជាតឹ កាតុន្តិ វឌ្ឍេតុន្តិ ទិស្សតិ។] កេន នុ ខោ អហំ ឧបាយេន សុខំ ជីវេយ្យំ ន ច កិលមេយ្យន្តិ។ អថខោ តស្ស បុរាណកុលបុត្តស្ស ខីណកោលញ្ញស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា សុខសីលា សុខសមាចារា សុភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា និវាតេសុ សយនេសុ សយន្តិ យន្នូនាហំ សាមំ បត្តចីវរំ បដិយាទេត្វា កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ សំវសេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ បុរាណកុលបុត្តោ ខីណកោលញ្ញោ សាមំ បត្តចីវរំ បដិយាទេត្វា កេសមស្សុំ ឱហារេត្វា កាសាយានិ វត្ថានិ អច្ឆាទេត្វា អារាមំ គន្ត្វា ភិក្ខូ អភិវាទេតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កតិវស្សោសិ ត្វំ អាវុសោតិ។ កឹ ឯតំ អាវុសោ កតិវស្សោ នាមាតិ។ កោ បន តេ អាវុសោ ឧបជ្ឈាយោតិ។ កឹ ឯតំ អាវុសោ ឧបជ្ឈាយោ នាមាតិ។ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ឧបាលឹ ឯតទវោចុំ ឥង្ឃាវុសោ ឧបាលិ ឥមំ បព្វជិតំ អនុយុញ្ជាហីតិ។ អថខោ សោ បុរាណកុលបុត្តោ ខីណកោលញ្ញោ អាយស្មតា ឧបាលិនា អនុយុញ្ជិយមានោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាយស្មា ឧបាលិ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ថេយ្យសំវាសកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោ។ តិត្ថិយបក្កន្តកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៤៩. តិរច្ឆានគតវត្ថុ

[១២៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ នាគោ នាគយោនិយា អដ្ដិយតិ ហរាយតិ ជិគុច្ឆតិ។ អថខោ តស្ស នាគស្ស ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ អហំ ឧបាយេន នាគយោនិយា ច បរិមុច្ចេយ្យំ ខិប្បញ្ច មនុស្សត្តំ បដិលភេយ្យន្តិ។ អថខោ តស្ស នាគស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា ធម្មចារិនោ សមចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា សចេ ខោ អហំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យំ ឯវាហំ នាគយោនិយា ច បរិមុច្ចេយ្យំ ខិប្បញ្ច មនុស្សត្តំ បដិលភេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ នាគោ មាណវកវណ្ណេន ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ តំ ភិក្ខូ បព្វាជេសុំ ឧបសម្បាទេសុំ។ តេន ខោ បន សមយេន សោ នាគោ អញ្ញតរេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ បច្ចន្តិមេ វិហារេ បដិវសតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ រត្តិយា បច្ចូសសមយំ បច្ចុដ្ឋាយ អជ្ឈោកាសេ ចង្កមតិ។ អថខោ សោ នាគោ តស្ស ភិក្ខុនោ និក្ខន្តេ វិស្សដ្ឋោ និទ្ទំ ឱក្កមិ។ សព្វោ វិហារោ អហិនា បុណ្ណោ។ វាតបានេហិ ភោគា និក្ខន្តា ហោន្តិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ វិហារំ បវិសិស្សាមីតិ កវាដំ បណាមេន្តោ អទ្ទស សព្វំ វិហារំ អហិនា បុណ្ណំ វាតបានេហិ ភោគេ និក្ខន្តេ ទិស្វាន ភីតោ វិស្សរមកាសិ។ ភិក្ខូ ឧបធាវិត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោចុំ កិស្ស ត្វំ អាវុសោ វិស្សរមកាសីតិ។ អយំ អាវុសោ សព្វោ វិហារោ អហិនា បុណ្ណោ វាតបានេហិ ភោគា និក្ខន្តាតិ។ អថខោ សោ នាគោ តេន សទ្ទេន បដិពុជ្ឈិត្វា សកេ អាសនេ និសីទិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កោសិ ត្វំ អាវុសោតិ។ អហំ ភន្តេ នាគោតិ។ កិស្ស បន ត្វំ អាវុសោ ឯវរូបមកាសីតិ។ អថខោ សោ នាគោ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា តំ នាគំ ឯតទវោច តុម្ហេ ខ្វត្ថ នាគា អវិរុឡ្ហិធម្មា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ គច្ឆ ត្វំ នាគ តត្ថេវ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស ឧបោសថំ ឧបវស ឯវំ ត្វំ នាគយោនិយា ច បរិមុច្ចិស្សសិ ខិប្បញ្ច មនុស្សត្តំ បដិលភិស្សសីតិ។ អថខោ សោ នាគោ អវិរុឡ្ហិធម្មោ កិរាហំ ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេតិ ទុក្ខី ទុម្មនោ អស្សូនិ បវត្តយមានោ វិស្សរំ ករិត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ទ្វេមេ ភិក្ខវេ បច្ចយា នាគស្ស សភាវបាតុកម្មាយ យទា ច សជាតិយា មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ យទា ច វិស្សដ្ឋោ និទ្ទំ ឱក្កមតិ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ទ្វេ បច្ចយា នាគស្ស សភាវបាតុកម្មាយ។ តិរច្ឆានគតោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥០. មាតុឃាតកវត្ថុ

[១២៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ មាណវកោ មាតរំ ជីវិតា វោរោបេសិ។ សោ តេន បាបកេន កម្មេន អដ្ដិយតិ ហរាយតិ ជិគុច្ឆតិ។ អថខោ តស្ស មាណវកស្ស ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ អហំ ឧបាយេន ឥមស្ស បាបកស្ស កម្មស្ស និក្ខន្តឹ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ តស្ស មាណវកស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា ធម្មចារិនោ សមចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា សចេ ខោ អហំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យំ ឯវាហំ ឥមស្ស បាបកស្ស កម្មស្ស និក្ខន្តឹ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ មាណវកោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ឧបាលឹ ឯតទវោចុំ បុព្វេបិ ខោ អាវុសោ ឧបាលិ នាគោ មាណវកវណ្ណេន ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ឥង្ឃាវុសោ ឧបាលិ ឥមំ មាណវកំ អនុយុញ្ជាហីតិ។ អថខោ សោ មាណវកោ អាយស្មតា ឧបាលិនា អនុយុញ្ជិយមានោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាយស្មា ឧបាលិ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ មាតុឃាតកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥១. បិតុឃាតកវត្ថុ

[១២៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ មាណវកោ បិតរំ ជីវិតា វោរោបេសិ។ សោ តេន បាបកេន កម្មេន អដ្ដិយតិ ហរាយតិ ជិគុច្ឆតិ។ អថខោ តស្ស មាណវកស្ស ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ អហំ ឧបាយេន ឥមស្ស បាបកស្ស កម្មស្ស និក្ខន្តឹ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ តស្ស មាណវកស្ស ឯតទហោសិ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា ធម្មចារិនោ សមចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា សចេ ខោ អហំ សមណេសុ សក្យបុត្តិយេសុ បព្វជេយ្យំ ឯវាហំ ឥមស្ស បាបកស្ស កម្មស្ស និក្ខន្តឹ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ សោ មាណវកោ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា បព្វជ្ជំ យាចិ។ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ឧបាលឹ ឯតទវោចុំ បុព្វេបិ ខោ អាវុសោ ឧបាលិ នាគោ មាណវកវណ្ណេន ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ឥង្ឃាវុសោ ឧបាលិ ឥមំ មាណវកំ អនុយុញ្ជាហីតិ។ អថខោ សោ មាណវកោ អាយស្មតា ឧបាលិនា អនុយុញ្ជិយមានោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាយស្មា ឧបាលិ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ បិតុឃាតកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥២. អរហន្តឃាតកវត្ថុ

[១៣០] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ភិក្ខូ សាកេតា សាវត្ថឹ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នា ហោន្តិ។ អន្តរាមគ្គេ ចោរា និក្ខមិត្វា ឯកច្ចេ ភិក្ខូ អច្ឆិន្ទឹសុ ឯកច្ចេ ភិក្ខូ ហនឹសុ។ សាវត្ថិយា រាជភដា និក្ខមិត្វា ឯកច្ចេ ចោរេ អគ្គហេសុំ។ ឯកច្ចេ ចោរា បលាយឹសុ។ យេ តេ បលាយឹសុ តេ ភិក្ខូសុ បព្វជឹសុ។ យេ តេ គហិតា តេ វធាយ ឱនីយន្តិ។ អទ្ទសំសុ ខោ តេ បព្វជិតា តេ ចោរេ វធាយ ឱនីយមានេ ទិស្វាន ឯវមាហំសុ សាធុ ខោ មយំ បលាយិម្ហា សចជ្ជ មយំ គយ្ហេយ្យាម មយម្បិ ឯវមេវ ហញ្ញេយ្យាមាតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ អកត្ថាតិ។ អថខោ តេ បព្វជិតា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អរហន្តោ ឯតេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ អរហន្តឃាតកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥៣. ភិក្ខុនីទូសកវត្ថុ

[១៣១] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ភិក្ខុនិយោ សាកេតា សាវត្ថឹ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នា ហោន្តិ។ អន្តរាមគ្គេ ចោរា និក្ខមិត្វា ឯកច្ចេ ភិក្ខុនិយោ អច្ឆិន្ទឹសុ ឯកច្ចា ភិក្ខុនិយោ ទូសេសុំ។ សាវត្ថិយា រាជភដា និក្ខមិត្វា ឯកច្ចេ ចោរេ អគ្គហេសុំ។ ឯកច្ចេ ចោរា បលាយឹសុ។ យេ តេ បលាយឹសុ តេ ភិក្ខូសុ បព្វជឹសុ។ យេ តេ គហិតា តេ វធាយ ឱនីយន្តិ។ អទ្ទសំសុ ខោ តេ បព្វជិតា តេ ចោរេ វធាយ ឱនីយមានេ ទិស្វាន ឯវមាហំសុ សាធុ ខោ មយំ បលាយិម្ហា សចជ្ជ មយំ គយ្ហេយ្យាម មយម្បិ ឯវមេវ ហញ្ញេយ្យាមាតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ អកត្ថាតិ។ អថខោ តេ បព្វជិតា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ភិក្ខុនីទូសកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។ សង្ឃភេទកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។ លោហិតុប្បាទកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥៤. ឧភតោព្យញ្ជនកវត្ថុ

[១៣២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ឧភតោព្យញ្ជនកោ ភិក្ខូសុ បព្វជិតោ ហោតិ។ សោ ករោតិបិ ការាបេតិបិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ ភិក្ខវេ អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោតិ។

៥៥. អនុបជ្ឈាយកាទិវត្ថូនិ

[១៣៣] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អនុបជ្ឈាយកំ ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អនុបជ្ឈាយកោ ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ សង្ឃេន ឧបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃេន ឧបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ គណេន ឧបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ គណេន ឧបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បណ្ឌកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។បេ។ ថេយ្យសំវាសកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ តិត្ថិយប្បក្កន្តកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ តិរច្ឆានគតុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ មាតុឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ បិតុឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ អរហន្តឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភិក្ខុនីទូសកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ សង្ឃភេទកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ លោហិតុប្បាទកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ឧភតោព្យញ្ជនកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បណ្ឌកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន ថេយ្យសំវាសកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន តិត្ថិយប្បក្កន្តកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន តិរច្ឆានគតុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន មាតុឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន បិតុឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន អរហន្តឃាតកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន ភិក្ខុនីទូសកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន សង្ឃភេទកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន លោហិតុប្បាទកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ ន ឧភតោព្យញ្ជនកុបជ្ឈាយេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៥៦. អបត្តកាទិវត្ថុ

[១៣៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អបត្តកំ ឧបសម្បាទេន្តិ។ ហត្ថេសុ [អបត្តកា ហត្ថេសូតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អបត្តកោ ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អចីវរកំ ឧបសម្បាទេន្តិ។ នគ្គា បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អចីវរកោ ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អបត្តចីវរកំ ឧបសម្បាទេន្តិ។ នគ្គា ហត្ថេសុ បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អបត្តចីវរកោ ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ យាចិតកេន បត្តេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ឧបសម្បន្នេ បត្តំ បដិហរន្តិ។ ហត្ថេសុ បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ យាចិតកេន បត្តេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ យាចិតកេន ចីវរេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ឧបសម្បន្នេ ចីវរំ បដិហរន្តិ។ នគ្គា បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ យាចិតកេន ចីវរេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ យាចិតកេន បត្តចីវរេន ឧបសម្បាទេន្តិ។ ឧបសម្បន្នេ បត្តចីវរំ បដិហរន្តិ។ នគ្គា ហត្ថេសុ បិណ្ឌាយ ចរន្តិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ សេយ្យថាបិ តិត្ថិយាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ យាចិតកេន បត្តចីវរេន ឧបសម្បាទេតព្វោ យោ ឧបសម្បាទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

នឧបសម្បាទេតព្វកវីសតិវារំ និដ្ឋិតំ។

៥៧. នបព្វាជេតព្វទ្វត្តឹសវារោ

[១៣៥] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ហត្ថច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។បេ។ បាទច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ ហត្ថបាទច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ កណ្ណច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ នាសច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ កណ្ណនាសច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ អង្គុលិច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ អឡច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ កណ្ឌរច្ឆិន្នំ បព្វាជេន្តិ។ ផណហត្ថកំ បព្វាជេន្តិ។ ខុជ្ជំ បព្វាជេន្តិ។ វាមនំ បព្វាជេន្តិ។ គលគណ្ឌិកំ [ឱ.ម. គលគណ្ឌឹ] បព្វាជេន្តិ។ លក្ខណាហតំ បព្វាជេន្តិ។ កសាហតំ បព្វាជេន្តិ។ លិខិតកំ បព្វាជេន្តិ។ សីបទឹ បព្វាជេន្តិ។ បាបរោគឹ បព្វាជេន្តិ។ បរិសទូសកំ បព្វាជេន្តិ។ កាណំ បព្វាជេន្តិ។ កុណឹ បព្វាជេន្តិ។ ខញ្ជំ បព្វាជេន្តិ។ បក្ខហតំ បព្វាជេន្តិ។ ឆិន្និរិយាបថំ បព្វាជេន្តិ។ ជរាទុព្វលំ បព្វាជេន្តិ។ អន្ធំ បព្វាជេន្តិ។ មូគំ បព្វាជេន្តិ។ ពធិរំ បព្វាជេន្តិ។ អន្ធមូគំ បព្វាជេន្តិ។ អន្ធពធិរំ បព្វាជេន្តិ។ មូគពធិរំ បព្វាជេន្តិ។ អន្ធមូគពធិរំ បព្វាជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ហត្ថច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន បាទច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន ហត្ថបាទច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន កណ្ណច្ឆិន្នោ បប្វាជេតព្វោ ន នាសច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន កណ្ណនាសច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន អង្គុលិច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន អឡច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន កណ្ឌរច្ឆិន្នោ បព្វាជេតព្វោ ន ផណហត្ថកោ បព្វាជេតព្វោ នខុជ្ជោ បព្វាជេតព្វោ ន វាមនោ បព្វាជេតព្វោ ន គលគណ្ឌិកោ បព្វាជេតព្វោ ន លក្ខណាហតោ បព្វាជេតព្វោ ន កសាហតោ បព្វាជេតព្វោ ន លិខិតកោ បព្វាជេតព្វោ ន សីបទី បព្វាជេតព្វោ ន បាបរោគី បព្វាជេតព្វោ ន បរិសទូសកោ បព្វាជេតព្វោ ន កាណោ បព្វាជេតព្វោ ន កុណី បព្វាជេតព្វោ ន ខញ្ជោ បព្វាជេតព្វោ ន បក្ខហតោ បព្វាជេតព្វោ ន ឆិន្និរិយាបថោ បព្វាជេតព្វោ ន ជរាទុព្វោលោ បព្វាជេតព្វោ ន អន្ធោ បព្វាជេតព្វោ ន មូគោ បព្វាជេតព្វោ ន ភិក្ខវេ ពធិរោ បព្វាជេតព្វោ ន អន្ធមូគោ បព្វាជេតព្វោ ន អន្ធពធិរោ បព្វាជេតព្វោ ន មូគពធិរោ បព្វាជេតព្វោ ន អន្ធមូគពធិរោ បព្វាជេតព្វោ យោ បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

នបព្វាជេតព្វទ្វត្តឹសវារំ និដ្ឋិតំ។

ទាយជ្ជភាណវារំ និដ្ឋិតំ នវមំ។

៥៨. អលជ្ជីនិស្សយវត្ថូនិ

[១៣៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អលជ្ជីនំ និស្សយំ ទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អលជ្ជីនំ និស្សយោ ទាតព្វោ យោ ទទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អលជ្ជីនំ និស្សាយ វសន្តិ។ តេបិ នចិរស្សេវ អលជ្ជិនោ ហោន្តិ បាបកាភិក្ខូ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អលជ្ជីនំ និស្សាយ វត្ថព្វំ យោ វសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន អលជ្ជីនំ និស្សយោ ទាតព្វោ ន អលជ្ជីនំ និស្សាយ វត្ថព្វន្តិ កថំ នុ ខោ មយំ ជានេយ្យាម លជ្ជឹ វា អលជ្ជឹ វាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចតូហបញ្ចាហំ អាគមេតុំ យាវ ភិក្ខុសភា គតំ ជានាមីតិ។

៥៩. គមិកាទិនិស្សយវត្ថូនិ

[១៣៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ កោសលេសុ ជនបទេសុ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ ហោតិ។ អថខោ តស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ អហញ្ចម្ហិ និស្សយករណីយោ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នេន ភិក្ខុនា និស្សយំ អលភមានេន អនិស្សិតេន វត្ថុន្តិ។

[១៣៨] តេន ខោ បន សមយេន ទ្វេ ភិក្ខូ កោសលេសុ ជនបទេសុ អទ្ធានមគ្គប្បដិបន្នា ហោន្តិ។ តេ អញ្ញតរំ អាវាសំ ឧបគច្ឆឹសុ។ តត្ថ ឯកោ ភិក្ខុ គិលានោ ហោតិ។ អថខោ តស្ស គិលានស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ អហញ្ចម្ហិ និស្សយករណីយោ គិលានោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានេន ភិក្ខុនា និស្សយំ អលភមានេន អនិស្សិតេន វត្ថុន្តិ។ អថខោ តស្ស គិលានុបដ្ឋាកស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ អហញ្ចម្ហិ និស្សយករណីយោ អយញ្ច ភិក្ខុ គិលានោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានុបដ្ឋាកេន ភិក្ខុនា និស្សយំ អលភមានេន យាចិយមានេន អនិស្សិតេន វត្ថុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អរញ្ញេ វិហរតិ។ តស្ស ច តស្មឹ សេនាសនេ ផាសុ ហោតិ។ អថខោ តស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ អហញ្ចម្ហិ និស្សយករណីយោ អរញ្ញេ វិហរាមិ មយ្ហញ្ច ឥមស្មឹ សេនាសនេ ផាសុ ហោតិ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អារញ្ញិកេន ភិក្ខុនា ផាសុវិហារំ សល្លក្ខេន្តេន និស្សយំ អលភមានេន អនិស្សិតេន វត្ថុំ យទា បដិរូបោ និស្សយទាយកោ អាគច្ឆិស្សតិ តស្ស និស្សាយ វសិស្សាមីតិ។

៦០. គោត្តេន អនុស្សាវនានុជាននា

[១៣៩] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ មហាកស្សបស្ស ឧបសម្បទាបេក្ខោ ហោតិ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ អាយស្មតោ អានន្ទស្ស សន្តិកេ ទូតំ បាហេសិ អាគច្ឆតុ អានន្ទោ ឥមំ អនុស្សាវេស្សតីតិ។ អាយស្មា អានន្ទោ ឯវមាហ នាហំ ឧស្សហាមិ ថេរស្ស នាមំ គហេតុំ គរុ [គរុកោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] មេ ថេរោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គោត្តេនបិ អនុស្សាវេតុន្តិ។

៦១. ទ្វេឧបសម្បទាបេក្ខាទិវត្ថុ

[១៤០] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ មហាកស្សបស្ស ទ្វេ ឧបសម្បទាបេក្ខា ហោន្តិ។ តេ វិវទន្តិ អហំ បឋមំ ឧបសម្បជ្ជិស្សាមិ អហំ បឋមំ ឧបសម្បជ្ជិស្សាមីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វេ ឯកានុស្សាវនេ កាតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលានំ ថេរានំ ឧបសម្បទាបេក្ខា ហោន្តិ។ តេ វិវទន្តិ អហំ បឋមំ ឧបសម្បជ្ជិស្សាមិ អហំ បឋមំ ឧបសម្បជ្ជិស្សាមីតិ។ ថេរា ឯវមាហំសុ ហន្ទ មយំ អាវុសោ សព្វេ វ ឯកានុស្សាវនេ ករោមាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វេ តយោ ឯកានុស្សាវនេ កាតុំ តញ្ច ខោ ឯកេន ឧបជ្ឈាយេន ន ត្វេវ នានុបជ្ឈាយេនាតិ។

៦២. គព្ភវីសូបសម្បទានុជាននា

[១៤១] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា កុមារកស្សបោ គព្ភវីសោ ឧបសម្បន្នោ ហោតំ។ អថខោ អាយស្មតោ កុមារកស្សបស្ស ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន ឩនវីសតិវស្សោ បុគ្គលោ ឧបសម្បាទេតព្វោតិ អហញ្ចម្ហិ គព្ភវីសោ ឧបសម្បន្នោ ឧបសម្បន្នោ នុ ខោម្ហិ ន នុ ខោ ឧបសម្បន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យំ ភិក្ខវេ មាតុកុច្ឆិស្មឹ បឋមំ ចិត្តំ ឧប្បន្នំ បឋមំ វិញ្ញាណំ បាតុភូតំ តទុបាទាយ សា វស្ស ជាតិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គព្ភវីសំ ឧបសម្បាទេតុន្តិ។

៦៣. ឧបសម្បទាវិធិ

[១៤២] តេន ខោ បន សមយេន ឧបសម្បន្នា ទិស្សន្តិ កុដ្ឋិកាបិ គណ្ឌិកាបិ កិលាសិកាបិ សោសិកាបិ អបមារិកាបិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបសម្បាទេន្តេន តេរស អន្តរាយិកេ ធម្មេ បុច្ឆិតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ បុច្ឆិតព្វោ សន្តិ តេ ឯវរូបា អាពាធា កុដ្ឋំ គណ្ឌោ កិលាសោ សោសោ អបមារោ មនុស្សោសិ បុរិសោសិ ភុជិស្សោសិ អនណោសិ នសិរាជភដោ អនុញ្ញាតោសិ មាតាបិតូហិ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សោសិ បរិបុណ្ណន្តេ បត្តចីវរំ កិន្នាមោសិ កោនាមោ [កោ នាមាតិ អម្ហាកំ រុចិ] តេ ឧបជ្ឈាយោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អននុសិដ្ឋេ ឧបសម្បទាបេក្ខេ អន្តរាយិកេ ធម្មេ បុច្ឆន្តិ។ ឧបសម្បទាបេក្ខា វិត្ថាយន្តិ មង្កូ ហោន្តិ ន សក្កោន្តិ វិស្សជ្ជេតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បឋមំ អនុសាសិត្វា បច្ឆា អន្តរាយិកេ ធម្មេ បុច្ឆិតុន្តិ។ តត្ថេវ សង្ឃមជ្ឈេ អនុសាសន្តិ។ ឧបសម្បទាបេក្ខា តថេវ វិត្ថាយន្តិ មង្កូ ហោន្តិ ន សក្កោន្តិ វិស្សជ្ជេតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកមន្តំ អនុសាសិត្វា សង្ឃមជ្ឈេ អន្តរាយិកេ ធម្មេ បុច្ឆិតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ អនុសាសិតព្វោ។ បឋមំ ឧបជ្ឈំ គាហាបេតព្វោ។ ឧបជ្ឈំ គាហាបេត្វា បត្តចីវរំ អាចិក្ខិតព្វំ អយន្តេ បត្តោ អយំ សង្ឃាដិ អយំ ឧត្តរាសង្គោ អយំ អន្តរវាសកោ គច្ឆ អមុម្ហិ ឱកាសេ តិដ្ឋាហីតិ។ ពាលា អព្យត្តា អនុសាសន្តិ ទុរនុសិដ្ឋា [ឱ.​អនុសិដ្ឋា។] ឧបសម្បទាបេក្ខា វិត្ថាយន្តិ មង្កូ ហោន្តិ ន សក្កោន្តិ វិស្សជ្ជេតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ពាលេន អព្យត្តេន អនុសាសិតព្វោ យោ អនុសាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន អនុសាសិតុន្តិ។ អសម្មតា អនុសាសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អសម្មតេន អនុសាសិតព្វោ យោ អនុសាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សម្មតេន អនុសាសិតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ បរេន វា បរោ សម្មន្និតព្វោ។ កថញ្ច អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមំ អនុសាសេយ្យន្តិ។ ឯវំ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ កថញ្ច បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ [ឧបសម្បទាបេខោតិ វា បាឋោ] យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមំ អនុសាសេយ្យាតិ។ ឯវំ បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោ។ តេន សម្មតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បទាបេក្ខោ ឧបសង្កមិត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ សុណសិ ឥត្ថន្នាម អយន្តេ សច្ចកាលោ ភូតកាលោ យំ ជាតំ តំ សង្ឃមជ្ឈេ បុច្ឆន្តេ សន្តំ អត្ថីតិ វត្តព្វំ អសន្តំ នត្ថីតិ វត្តព្វំ មា ខោ វិត្ថាយិ មា ខោ មង្កុ អហោសិ ឯវន្តិ បុច្ឆិស្សន្តិ សន្តិ តេ ឯវរូបា អាពាធា កុដ្ឋំ គណ្ឌោ កិលាសោ សោសោ អបមារោ មនុស្សោសិ បុរិសោសិ ភុជិស្សោសិ អនណោសិ នសិរាជភដោ អនុញ្ញាតោសិ មាតាបិតូហិ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សោសិ បរិបុណ្ណន្តេ បត្តចីវរំ កិន្នាមោសិ កោនាមោ តេ ឧបជ្ឈាយោតិ។ ឯកតោ អាគច្ឆន្តិ [ឥទំ បាឋទ្វយំ អន្តរា បក្ខិត្តំ វិយ ខាយតិ]។ ន ឯកតោ អាគន្តព្វំ។ អនុសាសកេន បឋមតរំ អាគន្ត្វា សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ អនុសិដ្ឋោ សោ មយា។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមោ អាគច្ឆេយ្យាតិ។ អាគច្ឆាហីតិ វត្តព្វោ។ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ការាបេត្វា ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទាបេត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទាបេត្វា អញ្ជលឹ បគ្គណ្ហាបេត្វា ឧបសម្បទំ យាចាបេតព្វោ សង្ឃម្ភន្តេ ឧបសម្បទំ យាចាមិ ឧល្លុម្បតុ មំ ភន្តេ សង្ឃោ អនុកម្បំ ឧបាទាយ។ ទុតិយម្បិ ភន្តេ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចាមិ ឧល្លុម្បតុ មំ ភន្តេ សង្ឃោ អនុកម្បំ ឧបាទាយ។ តតិយម្បិ ភន្តេ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចាមិ ឧល្លុម្បតុ មំ ភន្តេ សង្ឃោ អនុកម្បំ ឧបាទាយាតិ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមំ អន្តរាយិកេ ធម្មេ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ សុណសិ ឥត្ថន្នាម អយន្តេ សច្ចកាលោ ភូតកាលោ យំ ជាតំ តំ បុច្ឆាមិ សន្តំ អត្ថីតិ វត្តព្វំ អសន្តំ នត្ថីតិ វត្តព្វំ សន្តិ តេ ឯវរូបា អាពាធា កុដ្ឋំ គណ្ឌោ កិលាសោ សោសោ អបមារោ មនុស្សោសិ បុរិសោសិ ភុជិស្សោសិ អនណោសិ នសិ រាជភដោ អនុញ្ញាតោសិ មាតាបិតូហិ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សោសិ បរិបុណ្ណន្តេ បត្តចីវរំ កិន្នាមោសិ កោនាមោ តេ ឧបជ្ឈាយោតិ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ បរិសុទ្ធោ អន្តរាយិកេហិ ធម្មេហិ។ បរិបុណ្ណស្ស បត្តចីវរំ។ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេយ្យ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ បរិសុទ្ធោ អន្តរាយិកេហិ ធម្មេហិ។ បរិបុណ្ណស្ស បត្តចីវរំ។ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ បរិសុទ្ធោ អន្តរាយិកេហិ ធម្មេហិ។ បរិបុណ្ណស្ស បត្តចីវរំ។ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ បរិសុទ្ធោ អន្តរាយិកេហិ ធម្មេហិ។ បរិបុណ្ណស្ស បត្តចីវរំ។ ឥត្ថន្នាមោ សង្ឃំ ឧបសម្បទំ យាចតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបសម្បាទេតិ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបសម្បទា ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ឧបសម្បន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមេន ឧបជ្ឈាយេន។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

ឧបសម្បទាកម្មំ និដ្ឋិតំ។

៦៤. ចត្តារោ និស្សយា

[១៤៣] តាវទេវ ឆាយា មេតព្វា ឧតុប្បមាណំ អាចិក្ខិតព្វំ ទិវសភាគោ អាចិក្ខិតព្វោ សង្គីតិ អាចិក្ខិតព្វា ចត្តារោ និស្សយា អាចិក្ខិតព្វា បិណ្ឌិយាលោបភោជនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ។ អតិរេកលាភោ សង្ឃភត្តំ ឧទ្ទេសភត្តំ និមន្តនំ សលាកភត្តំ បក្ខិកំ ឧបោសថិកំ បាដិបទិកំ។ បំសុកូលចីវរំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ។ អតិរេកលាភោ ខោមំ កប្បាសិកំ កោសេយ្យំ កម្ពលំ សាណំ ភង្គំ។ រុក្ខមូលសេនាសនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ។ អតិរេកលាភោ វិហារោ អឌ្ឍយោគោ បាសាទោ ហម្មិយំ គុហា។ បូតិមុត្តភេសជ្ជំ និស្សាយ បព្វជ្ជា តត្ថ តេ យាវជីវំ ឧស្សាហោ ករណីយោ។ អតិរេកលាភោ សប្បិ នវនីតំ តេលំ មធុ ផាណិតន្តិ។

ចត្តារោ និស្សយា និដ្ឋិតា។

៦៥. ចត្តារិ អករណីយានិ

[១៤៤] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ ឧបសម្បាទេត្វា ឯកកំ ឱហាយ បក្កមឹសុ។ សោ បច្ឆា ឯកកោ វ អាគច្ឆន្តោ អន្តរាមគ្គេ បុរាណទុតិយិកាយ សមាគច្ឆិ។ សា ឯវមាហ កិន្ទានិ បព្វជិតោសីតិ។ អាម បព្វជិតោម្ហីតិ។ ទុល្លភោ ខោ បព្វជិតានំ មេថុនោ ធម្មោ ឯហិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវាតិ។ សោ តស្សា មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិត្វា បច្ឆា ចិរេន អគមាសិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កិស្ស ត្វំ អាវុសោ ឯវំ ចិរំ អកាសីតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបសម្បាទេត្វា ទុតិយំ ទាតុំ ចត្តារិ ច អករណីយានិ អាចិក្ខិតុំ ឧបសម្បន្នេន ភិក្ខុនា មេថុនោ ធម្មោ ន បដិសេវិតព្វោ អន្តមសោ តិរច្ឆានគតាយបិ។ យោ ភិក្ខុ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវតិ អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ សេយ្យថាបិ នាម បុរិសោ សីសច្ឆិន្នោ អភព្វោ តេន សរីរពន្ធនេន ជីវិតុំ ឯវមេវ ភិក្ខុ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិត្វា អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ តន្តេ យាវជីវំ អករណីយំ។ ឧបសម្បន្នេន ភិក្ខុនា អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ ន អាទាតព្វំ អន្តមសោ តិណសលាកំ ឧបាទាយ។ យោ ភិក្ខុ បាទំ វា បាទារហំ វា អតិរេកបាទំ វា អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយតិ អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ សេយ្យថាបិ នាម បណ្ឌុបលាសោ ពន្ធនា បមុត្តោ អភព្វោ ហរិតត្ថាយ ឯវមេវ ភិក្ខុ បាទំ វា បាទារហំ វា អតិរេកបាទំ វា អទិន្នំ ថេយ្យសង្ខាតំ អាទិយិត្វា អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ តន្តេ យាវជីវំ អករណីយំ។ ឧបសម្បន្នេន ភិក្ខុនា សញ្ចិច្ច បាណោ ជីវិតា ន វោរោបេតព្វោ អន្តមសោ កុន្ថកិបិល្លិកំ ឧបាទាយ។ យោ ភិក្ខុ សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបេតិ អន្តមសោ គព្ភបាតនំ ឧបាទាយ អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ សេយ្យថាបិ នាម បុថុសិលា ទ្វេធា ភិន្នា អប្បដិសន្ធិកា ហោតិ ឯវមេវ ភិក្ខុ សញ្ចិច្ច មនុស្សវិគ្គហំ ជីវិតា វោរោបេត្វា អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ តន្តេ យាវជីវំ អករណីយំ។ ឧបសម្បន្នេន ភិក្ខុនា ឧត្តរិមនុស្សធម្មោ ន ឧល្លបិតព្វោ អន្តមសោ សុញ្ញាគារេ អភិរមាមីតិ។ យោ ភិក្ខុ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ ឈានំ វា វិមោក្ខំ វា សមាធឹ វា សមាបត្តឹ វា មគ្គំ វា ផលំ វា អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ សេយ្យថាបិ នាម តាលោ មត្ថកច្ឆិន្នោ អភព្វោ បុន វិរុឡ្ហិយា ឯវមេវ ភិក្ខុ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបិត្វា អស្សមណោ ហោតិ អសក្យបុត្តិយោ។ តន្តេ យាវជីវំ អករណីយន្តិ។

ចត្តារិ អករណីយានិ និដ្ឋិតានិ។

៦៦. អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកវត្ថូនិ

[១៤៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ វិព្ភមិ។ សោ បុន បច្ចាគន្ត្វា ភិក្ខូ ឧបសម្បទំ យាចិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ វិព្ភមតិ។ សោ បុន បច្ចាគន្ត្វា ភិក្ខូ ឧបសម្បទំ យាចតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ បស្សិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បស្សិស្សាមីតិ បព្វាជេតព្វោ សចាហំ ន បស្សិស្សាមីតិ ន បព្វាជេតព្វោ។ បព្វាជេត្វា វត្តព្វោ បស្សិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បស្សិស្សាមីតិ ឧបសម្បាទេតព្វោ សចាហំ ន បស្សិស្សាមីតិ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ។ ឧបសម្បាទេត្វា វត្តព្វោ បស្សិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បស្សិស្សាមីតិ ឱសារេតព្វោ សចាហំ ន បស្សិស្សាមីតិ ន ឱសារេតព្វោ។ ឱសារេត្វា វត្តព្វោ បស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចេ បស្សតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បស្សតិ លព្ភមានាយ សាមគ្គិយា បុន ឧក្ខិបិតព្វោ អលព្ភមានាយ សាមគ្គិយា អនាបត្តិ សម្ភោគេ សំវាសេ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកោ វិព្ភមតិ។ សោ បុន បច្ចាគន្ត្វា ភិក្ខូ ឧបសម្បទំ យាចតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ បដិករិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បដិករិស្សាមីតិ បព្វាជេតព្វោ សចាហំ ន បដិករិស្សាមីតិ ន បព្វាជេតព្វោ។ បព្វាជេត្វា វត្តព្វោ បដិករិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បដិករិស្សាមីតិ ឧបសម្បាទេតព្វោ សចាហំ ន បដិករិស្សាមីតិ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ។ ឧបសម្បាទេត្វា វត្តព្វោ បដិករិស្សសិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចាហំ បដិករិស្សាមីតិ ឱសារេតព្វោ សចាហំ ន បដិករិស្សាមីតិ ន ឱសារេតព្វោ។ ឱសារេត្វា វត្តព្វោ បដិករោហិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សចេ បដិករោតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិករោតិ លព្ភមានាយ សាមគ្គិយា បុន ឧក្ខិបិតព្វោ អលព្ភមានាយ សាមគ្គិយា អនាបត្តិ សម្ភោគេ សំវាសេ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកោ វិព្ភមតិ។ សោ បុន បច្ចាគន្ត្វា ភិក្ខូ ឧបសម្បទំ យាចតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ បដិនិស្សជ្ជិស្សសិ តំ បាបិកំ ទិដ្ឋិន្តិ។ សចាហំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ បព្វាជេតព្វោ សចាហំ ន បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ ន បព្វាជេតព្វោ។ បព្វាជេត្វា វត្តព្វោ បដិនិស្សជ្ជិស្សសិ តំ បាបិកំ ទិដ្ឋិន្តិ។ សចាហំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ ឧបសម្បាទេតព្វោ សចាហំ ន បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ ន ឧបសម្បាទេតព្វោ។ ឧបសម្បាទេត្វា វត្តព្វោ បដិនិស្សជ្ជិស្សសិ តំ បាបិកំ ទិដ្ឋិន្តិ។ សចាហំ បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ ឱសារេតព្វោ សចាហំ ន បដិនិស្សជ្ជិស្សាមីតិ ន ឱសារេតព្វោ។ ឱសារេត្វា វត្តព្វោ បដិនិស្សជ្ជាហិ តំ បាបិកំ ទិដ្ឋិន្តិ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ លព្ភមានាយ សាមគ្គិយា បុន ឧក្ខិបិតព្វោ អលព្ភមានាយ សាមគ្គិយា អនាបត្តិ សម្ភោគេ សំវាសេតិ។

មហាខន្ធកោ បឋមោ។

៦៧. តស្សុទ្ទានំ

[១៤៦] វិនយម្ហិ មហត្ថេសុ                បេសលានំ សុខាវហេ

និគ្គហានញ្ច [និគ្គហានន្តិ និគ្គហករណេសូតិ វិមតិវិនោទនី។ ឱ.​និគ្គហេ ច បាបិច្ឆានំ។] បាបិច្ឆេ             លជ្ជីនំ បគ្គហេសុ ច

សាសនាធារណេ ចេវ         សព្វញ្ញុជិនគោចរេ

អនញ្ញវិសយេ ខេមេ              សុប្បញ្ញត្តេ អសំសយេ

ខន្ធកេ វិនយេ ចេវ                បរិវារេ ច មាតិកេ

យថាត្ថការី កុសលោ        បដិបជ្ជតិ យោនិសោ។

យោ គវំ ន វិជានាតិ              ន សោ រក្ខតិ គោគណំ

ឯវំ សីលំ អជានន្តោ              កឹ សោ រក្ខេយ្យ សំវរំ។

បមុដ្ឋម្ហិ ច សុត្តន្តេ                 អភិធម្មេ ច តាវទេ

វិនយេ អវិនដ្ឋម្ហិ                      បុន តិដ្ឋតិ សាសនំ។

តស្មា សង្គាហនាហេតុ        ឧទ្ទានំ អនុបុព្វសោ

បវក្ខាមិ យថាញាយំ           សុណាថ មម ភាសតោ។

វត្ថុ និទានំ អាបត្តិ                   នយា បេយ្យាលមេវ ច

ទុក្ករន្តំ អសេសេតុំ               នយតោ តំ វិជានថាតិ។

ពោធិ រាជាយតនញ្ច [ឱ.​ពោធិ ច រាជាយតនំ។]    អជបាលោ សហម្បតិ

ព្រហ្មាឡារោ ឧទ្ទកោ ច[ឱ.ម. ព្រហ្មា អាឡរោ ឧទ្ទកោ។]         ភិក្ខុ ច ឧបកោ ឥសិ។

កោណ្ឌញ្ញោ ភទ្ទិយោ វប្បោ [ឱ.ម.​កោណ្ឌញ្ញោ វប្បោ ភទ្ទិយោ។]       មហានាមោ ច អស្សជិ

យសោ ចត្តារិ បញ្ញាស [ឱ.​យសោ ចត្តារោ បញ្ញាសំ។]                សព្វេ បេសេសិ សោ ទិសា

វត្ថុ [ឱ.ម.វត្ថុំ។] មារេសិ តឹសា ច                   ឧរុវេលន្តយោ ជដី [ឱ.ម.​ឧរុវេលំ តយោ ជដី។]

អគ្យាគារំ មហារាជា             សក្កោ ព្រហ្មា ច កេវលា

បំសុកូលំ បោក្ខរណី         សិលា ច កកុធោ សិលា

ជម្ពុ អម្ពោ ច អាមណ្ឌោ [ឱ.​អាមលកោ]               បារិបុប្ផញ្ច អាហរិ [ឱ.​បារិច្ឆត្តបុប្ផំ អាហរិ។]។

ផាលិយន្ត ឧជ្ជលន្តុ               វិជ្ឈាយន្តុ ច កស្សប

និមុជ្ជន្តិ មុខី មេឃោ              គយា លដ្ឋី ច មាគធោ

ឧបតិស្សោ កោលិតោ ច    អភិញ្ញាតា ច បព្វជុំ [ឱ.​បព្វជ្ជំ]

ទុន្និវត្ថា បណាមនា              កិសោ លូខោ ច ព្រាហ្មណោ

អនាចារំ អាចរតិ                    ឧទរំ មាណវោ គណោ

វស្សំ ពាលេហិ បក្កន្តោ        ទស វស្សានិ និស្សយោ

ន វត្តន្តិ បណាមេតុំ               ពាលា បស្សទ្ធិ បញ្ច ឆ

យោ សោ អញ្ញោ ច នគ្គោ ច            អច្ឆិន្នំ ជដិ សាកិយោ

មគធេសុ បញ្ច អាពាធា                   ភដោ ចោរោ ច អង្គុលិ [ឱ.​ឯកោ ចោរោ ច អង្គុលិ។ ម. ​ឯកោ រាជា ច អង្គុលិ។]

មាគធោ ច អនុញ្ញាសិ                      ការា លិខិ កសាហតោ

លក្ខណា ឥណទាសោ ច             ភណ្ឌុកោ ឧបាលិ អហិ

សទ្ធំ កុលំ កណ្ដកោ ច                អាហុន្ទរិកមេវ ច

វត្ថុស្មឹ ទារកោ សិក្ខា                      វិហរន្តិ ច កិន្នុខោ

សព្វំ មុខំ ឧបជ្ឈាយេ            អបលាឡន កណ្ដកោ។

បណ្ឌកោ ថេយ្យបក្កន្តោ               អហិ ច មាតរិ បិតា

អរហន្តភិក្ខុនីភេទា                          រុហិរេន ច ព្យញ្ជនំ

អនុបជ្ឈាយសង្ឃេន                         គណបណ្ឌកបត្តកោ

អចីវរំ តទុភយំ                       យាចិតេនបិ យេ តយោ

ហត្ថា បាទា ហត្ថបាទា        កណ្ណា នាសា តទូភយំ

អង្គុលិ អឡកណ្ឌរំ              ផណំ ខុជ្ជញ្ច វាមនំ

គលគណ្ឌី លក្ខណា ច      កសា លិខិតសីបទី

បាបបរិសទូសី ច [ឱ.​បាបបរិសទូសញ្ច]    កាណកុណី [ឱ.​កាណកុណំ] តថេវ ច

ខញ្ជបក្ខហតញ្ចេវ                សញ្ឆិន្នឥរិយាបថំ

ជរាន្ធមូគពធិរំ            អន្ធមូគញ្ច យំ តហឹ

អន្ធពធិរំ យំ វុត្តំ                      មូគពធិរមេវ ច

អន្ធមូគពធិរញ្ច                      អលជ្ជីនញ្ច និស្សយំ

វត្ថព្វញ្ច តថាទ្ធានំ [ឱ.​កតទ្ធានំ]      យាចមានេន បេក្ខនា

អាគច្ឆតុ [ឱ.​អាគច្ឆន្តំ] វិវាទេន្តិ          ឯកុបជ្ឈេន កស្សបោ

ទិស្សន្តិ ឧបសម្បន្នា អាពាធេហិ ច បីឡិតា

អននុសិដ្ឋា វិត្ថន្តិ                    តត្ថេវ អនុសាសនា

សង្ឃេបិ ច អថោ ពាលា       អសម្មតា ច ឯកតោ

ឧល្លុម្បតុបសម្បទា              និស្សយោ ឯកកោ តយោតិ។

ឥមស្មឹ ខន្ធកេ វត្ថុ ឯកសតំ ទ្វាសត្តតិ។

មហាខន្ធកេ និដ្ឋិតំ។

ឧបោសថក្ខន្ធកំ

៦៨. សន្និបាតានុជាននា

[១៤៧] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា ធម្មំ ភាសន្តិ។ តេ មនុស្សា ឧបសង្កមន្តិ ធម្មស្សវនាយ។ តេ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយេសុ បរិព្វាជកេសុ បេមំ លភន្តិ បសាទំ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា បក្ខំ។ អថខោ រញ្ញោ មាគធស្ស សេនិយស្ស ពិម្ពិសារស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ឯតរហិ ខោ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា ធម្មំ ភាសន្តិ តេ មនុស្សា ឧបសង្កមន្តិ ធម្មស្សវនាយ តេ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយេសុ បរិព្វាជកេសុ បេមំ លភន្តិ បសាទំ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា បក្ខំ យន្នូន អយ្យាបិ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតេយ្យុន្តិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ មយ្ហំ ភន្តេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ ឯតរហិ ខោ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា ធម្មំ ភាសន្តិ តេ មនុស្សា ឧបសង្កមន្តិ ធម្មស្សវនាយ តេ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយេសុ បរិព្វាជកេសុ បេមំ លភន្តិ បសាទំ លភន្តិ អញ្ញតិត្ថិយា បរិព្វាជកា បក្ខំ យន្នូន អយ្យាបិ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតេយ្យុន្តិ សាធុ ភន្តេ អយ្យាបិ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតេយ្យុន្តិ។ អថខោ ភគវា រាជានំ មាគធំ សេនិយំ ពិម្ពិសារំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ រាជា មាគធោ សេនិយោ ពិម្ពិសារោ ភគវតា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិតុន្តិ។

[១៤៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា អនុញ្ញាតំ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិតុន្តិ។ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា តុណ្ហី និសីទន្តិ។ តេ មនុស្សា ឧបសង្កមន្តិ ធម្មស្សវនាយ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា តុណ្ហី និសីទិស្សន្តិ សេយ្យថាបិ មូគសូករា ននុ នាម សន្និបតិតេហិ ធម្មោ ភាសិតព្វោតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស សន្និបតិត្វា ធម្មំ ភាសិតុន្តិ។

៦៩. បាតិមោក្ខុទ្ទេសានុជាននា

[១៤៩] អថខោ ភគវតោ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ យន្នូនាហំ យានិ មយា ភិក្ខូនំ បញ្ញត្តានិ សិក្ខាបទានិ តានិ នេសំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ អនុជានេយ្យំ សោ នេសំ ភវិស្សតិ ឧបោសថកម្មន្តិ។ អថខោ ភគវា សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានាវុដ្ឋិតោ ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ ឥធ មយ្ហំ ភិក្ខវេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ យន្នូនាហំ យានិ មយា ភិក្ខូនំ បញ្ញត្តានិ សិក្ខាបទានិ តានិ នេសំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ អនុជានេយ្យំ សោ នេសំ ភវិស្សតិ ឧបោសថកម្មន្តិ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ [ឥតោ បរំ សព្វបោត្ថកេសុ អដ្ឋុបោសថោ បណ្ណរសោតិ បាលិ បញ្ញាយតិ។ សា បន យស្មា ឥធ ទិវសោ ន តាវ អនុញ្ញាតោ ហោតិ តថា ហិ វក្ខតិ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ អនុញ្ញាតោតិ ទេវសិកំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តីតិអាទិ សចេ ឥធ ទិវសំ អនុជានេយ្យ តេ ភិក្ខូ ទេវសិកំ បាតិមោក្ខំ ន ឧទ្ទិសេយ្យុំ តស្មា ឥធ ន យុជ្ជតិ ទិវសស្ស បន អនុញ្ញាតកាលតោ បដ្ឋាយ វដ្តតិ។] យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឧបោសថំ ករេយ្យ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសេយ្យ។ កឹ សង្ឃស្ស បុព្វកិច្ចំ។ បារិសុទ្ធឹ អាយស្មន្តោ អារោចេថ។ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិស្សាមិ។ តំ សព្វេ វ សន្តា សាធុកំ សុណោម មនសិករោម។ យស្ស សិយា អាបត្តិ សោ អាវិករេយ្យ អសន្តិយា អាបត្តិយា តុណ្ហីភវិតព្វំ។ តុណ្ហីភាវេន ខោ បនាយស្មន្តេ បរិសុទ្ធាតិ វេទិស្សាមិ។ យថា ខោ បន បច្ចេកបុដ្ឋស្ស វេយ្យាករណំ ហោតិ ឯវមេវំ [ឱ.ឯវមេវ] ឯវរូបាយ បរិសាយ យាវតតិយំ អនុស្សាវិតំ ហោតិ។ យោ បន ភិក្ខុ យាវតតិយំ អនុស្សាវិយមានេ សរមានោ សន្តឹ អាបត្តឹ នាវិករេយ្យ សម្បជានមុសាវាទស្ស ហោតិ។ សម្បជានមុសាវាទោ ខោ បនាយស្មន្តោ អន្តរាយិកោ ធម្មោ វុត្តោ ភគវតា តស្មា សរមានេន ភិក្ខុនា អាបន្នេន វិសុទ្ធាបេក្ខេន សន្តី អាបត្តិ អាវិកាតព្វា។ អាវិកតា ហិស្ស ផាសុ ហោតីតិ។

[១៥០] បាតិមោក្ខន្តិ អាទិមេតំ មុខមេតំ បមុខមេតំ កុសលានំ ធម្មានំ តេន វុច្ចតិ បាតិមោក្ខន្តិ។ អាយស្មន្តោតិ បិយវចនមេតំ គរុវចនមេតំ សគារវសប្បតិស្សាធិវចនមេតំ អាយស្មន្តោតិ។ ឧទ្ទិសិស្សាមីតិ អាចិក្ខិស្សាមិ ទេសេស្សាមិ បញ្ញាបេស្សាមិ បដ្ឋបេស្សាមិ វិវរិស្សាមិ វិភជិស្សាមិ ឧត្តានីករិស្សាមិ បកាសេស្សាមិ។ តន្តិ បាតិមោក្ខំ វុច្ចតិ។ សព្វេ វ សន្តាតិ យាវតិកា តស្សា បរិសាយ ថេរា ច នវា ច មជ្ឈិមា ច ឯតេ វុច្ចន្តិ សព្វេ វ សន្តាតិ។ សាធុកំ សុណោមាតិ អដ្ឋិកត្វា មនសិកត្វា សព្វំ ចេតសា សមន្នាហរាម។ មនសិករោមាតិ ឯកគ្គចិត្តា អវិក្ខិត្តចិត្តា អវិសាហដចិត្តា និសាមេម។ យស្ស សិយា អាបត្តីតិ ថេរស្ស វា នវស្ស វា មជ្ឈិមស្ស វា បញ្ចន្នំ វា អាបត្តិក្ខន្ធានំ អញ្ញតរា អាបត្តិ សត្តន្នំ វា អាបត្តិក្ខន្ធានំ អញ្ញតរា អាបត្តិ។ សោ អាវិករេយ្យាតិ សោ ទេសេយ្យ សោ វិវរេយ្យ សោ ឧត្តានីករេយ្យ សោ បកាសេយ្យ សង្ឃមជ្ឈេ វា គណមជ្ឈេ វា ឯកបុគ្គលេ វា។ អសន្តី នាម អាបត្តិ អនជ្ឈាបន្នោ [ឱ.ម. អនជ្ឈាបន្នា។] វា ហោតិ អាបជ្ជិត្វា វា វុដ្ឋិតោ [អវុដ្ឋិតា។ តព្វណ្ណនាយំ បន អនជ្ឈាបន្នោ វា ហោតិ អាបជ្ជិត្វា វា​ វុដ្ឋិតោតិ ឯត្ថ យំ អាបត្តឹ ភិក្ខុ ន អជ្ឈាបន្នោ វា ហោតិ អាបជ្ជិត្វា វា វុដ្ឋិតោ អយំ អសន្តី នាម អាបត្តីតិ ឯវមត្ថោ វេទិតព្វោតិ វុត្តំ។]។ តុណ្ហីភវិតព្វន្តិ អធិវាសេតព្វំ ន ព្យាហរិតព្វំ [ឱ. ន វ្យាហាតព្វំ]។ បរិសុទ្ធាតិ វេទិស្សាមីតិ ជានិស្សាមិ ធារេស្សាមិ។ យថា ខោ បន បច្ចេកបុដ្ឋស្ស វេយ្យាករណំ ហោតីតិ យថា ឯកេន ឯកោ បុដ្ឋោ ព្យាករេយ្យ ឯវមេវំ តស្សា បរិសាយ ជានិតព្វំ មំ បុច្ឆតីតិ។ ឯវរូបា នាម បរិសា ភិក្ខុបរិសា វុច្ចតិ។ យាវតតិយំ អនុស្សាវិតំ ហោតីតិ សកឹបិ អនុស្សាវិតំ ហោតិ ទុតិយម្បិ អនុស្សាវិតំ ហោតិ តតិយម្បិ អនុស្សាវិតំ ហោតិ។ សរមានោតិ ជានមានោ សញ្ជានមានោ។ សន្តី នាម អាបត្តិ អជ្ឈាបន្នោ [ឱ.​អជ្ឈាបន្នា។] វា ហោតិ អាបជ្ជិត្វា វា អវុដ្ឋិតោ [អវុដ្ឋិតា]។ នាវិករេយ្យាតិ ន ទេសេយ្យ ន វិវរេយ្យ ន ឧត្តានីករេយ្យ ន បកាសេយ្យ សង្ឃមជ្ឈេ វា គណមជ្ឈេ វា ឯកបុគ្គលេ វា។ សម្បជានមុសាវាទស្ស ហោតីតិ សម្បជានមុសាវាទោ កឹ ហោតិ។ ទុក្កដំ ហោតិ។ អន្តរាយិកោ ធម្មោ វុត្តោ ភគវតាតិ កិស្ស អន្តរាយិកោ។ បឋមស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ អន្តរាយិកោ ទុតិយស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ អន្តរាយិកោ តតិយស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ អន្តរាយិកោ ចតុត្ថស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ អន្តរាយិកោ ឈានានំ វិមោក្ខានំ សមាធីនំ សមាបត្តីនំ នេក្ខម្មានំ និស្សរណានំ បវិវេកានំ កុសលានំ ធម្មានំ អធិគមាយ អន្តរាយិកោ។ តស្មាតិ តំការណា។ សរមានេនាតិ ជានមានេន សញ្ជានមានេន។ វិសុទ្ធាបេក្ខេនាតិ វុដ្ឋាតុកាមេន វិសុជ្ឈិតុកាមេន។ សន្តី នាម អាបត្តិ អជ្ឈាបន្នោ វា ហោតិ អាបជ្ជិត្វា វា អវុដ្ឋិតោ។ អាវិកាតព្វាតិ អាវិកាតព្វា សង្ឃមជ្ឈេ វា គណមជ្ឈេ វា ឯកបុគ្គលេ វា។ អាវិកតា ហិស្ស ផាសុ ហោតីតិ កិស្ស ផាសុ ហោតិ។ បឋមស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ ផាសុ ហោតិ ទុតិយស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ ផាសុ ហោតិ តតិយស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ ផាសុ ហោតិ ចតុត្ថស្ស ឈានស្ស អធិគមាយ ផាសុ ហោតិ ឈានានំ វិមោក្ខានំ សមាធីនំ សមាបត្តីនំ នេក្ខម្មានំ និស្សរណានំ បវិវេកានំ កុសលានំ ធម្មានំ អធិគមាយ ផាសុ ហោតីតិ។

[១៥១] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ អនុញ្ញាតោតិ ទេវសិកំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ទេវសិកំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបោសថេ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា ឧបោសថេ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ អនុញ្ញាតោតិ បក្ខស្ស តិក្ខត្តុំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ ចាតុទ្ទសេ បណ្ណរសេ អដ្ឋមិយា ច បក្ខស្ស។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បក្ខស្ស តិក្ខត្តុំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សកឹ បក្ខស្ស ចាតុទ្ទសេ វា បណ្ណរសេ វា បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុន្តិ។

[១៥២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ យថាបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ សកាយ សកាយ បរិសាយ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ យថាបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ សកាយ សកាយ បរិសាយ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សមគ្គានំ ឧបោសថកម្មន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ សមគ្គានំ ឧបោសថកម្មន្តិ កិត្តាវតា នុ ខោ សាមគ្គី ហោតិ យាវតា ឯកាវាសោ ឧទាហុ សព្វា បថវីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯត្តាវតា សាមគ្គី យាវតា ឯកាវាសោតិ។

៧០. មហាកប្បិនវត្ថុ

[១៥៣] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា មហាកប្បិនោ រាជគហេ វិហរតិ មទ្ទកុច្ឆិស្មឹ មិគទាយេ។ អថខោ អាយស្មតោ មហាកប្បិនស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ គច្ឆេយ្យំ វាហំ ឧបោសថំ ន វា គច្ឆេយ្យំ គច្ឆេយ្យំ វា សង្ឃកម្មំ ន វា គច្ឆេយ្យំ អថខ្វាហំ វិសុទ្ធោ បរមាយ វិសុទ្ធិយាតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មតោ មហាកប្បិនស្ស ចេតសា ចេតោបរិវិតក្កមញ្ញាយ សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ អន្តរហិតោ មទ្ទកុច្ឆិស្មឹ មិគទាយេ អាយស្មតោ មហាកប្បិនស្ស បមុខេ បាតុរហោសិ។ និសីទិ ភគវា បញ្ញត្តេ អាសនេ។ អាយស្មាបិ ខោ មហាកប្បិនោ ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អាយស្មន្តំ មហាកប្បិនំ ភគវា ឯតទវោច ននុ តេ កប្បិន រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ គច្ឆេយ្យំ វាហំ ឧបោសថំ ន វា គច្ឆេយ្យំ គច្ឆេយ្យំ វា សង្ឃកម្មំ ន វា គច្ឆេយ្យំ អថខ្វាហំ វិសុទ្ធោ បរមាយ វិសុទ្ធិយាតិ។ ឯវំ ភន្តេ។ តុម្ហេ ចេ ព្រាហ្មណា ឧបោសថំ ន សក្ករិស្សថ ន គរុករិស្សថ ន មានេស្សថ ន បូជេស្សថ អថ កោ ចរហិ [ឯតរហីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឧបោសថំ សក្ករិស្សតិ គរុករិស្សតិ មានេស្សតិ បូជេស្សតិ គច្ឆ ត្វំ ព្រាហ្មណ ឧបោសថំ មា នោ អគមាសិ គច្ឆេវ សង្ឃកម្មំ មា នោ អគមាសីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា មហាកប្បិនោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ មហាកប្បិនំ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេត្វា សមាទបេត្វា សមុត្តេជេត្វា សម្បហំសេត្វា សេយ្យថាបិ នាម ពលវា បុរិសោ សម្មិញ្ជិតំ វា ពាហំ បសារេយ្យ បសារិតំ វា ពាហំ សម្មិញ្ជេយ្យ ឯវមេវ មទ្ទកុច្ឆិស្មឹ មិគទាយេ អាយស្មតោ មហាកប្បិនស្ស បមុខេ អន្តរហិតោ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ បាតុរហោសិ។

៧១. សីមានុជាននា

[១៥៤] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ឯត្តាវតា សាមគ្គី យាវតា ឯកាវាសោតិ។ កិត្តាវតា នុ ខោ ឯកាវាសោ ហោតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សីមំ សម្មន្និតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វា។ បឋមំ និមិត្តា កិត្តេតព្វា បព្វតនិមិត្តំ បាសាណនិមិត្តំ វននិមិត្តំ រុក្ខនិមិត្តំ មគ្គនិមិត្តំ វម្មិកនិមិត្តំ នទីនិមិត្តំ ឧទកនិមិត្តំ និមិត្តេ កិត្តេត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យាវតា សមន្តា និមិត្តា កិត្តិតា យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឯតេហិ និមិត្តេហិ សីមំ សម្មន្នេយ្យ សមានសំវាសំ ឯកុបោសថំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យាវតា សមន្តា និមិត្តា កិត្តិតា សង្ឃោ ឯតេហិ និមិត្តេហិ សីមំ សម្មន្នតិ សមានសំវាសំ ឯកុបោសថំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតេហិ និមិត្តេហិ សីមាយ សម្មតិ [សព្វត្ថ សម្មុតីតិ ទិស្សតិ។] សមានសំវាសាយ ឯកុបោសថាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតា សីមា សង្ឃេន [សម្មតា សង្ឃេន សីមាតិ បាឋោ យុត្តតរោ ភវេយ្យ បទតោ កត្តុ និច្ចំ ឋបិតត្តា ឧបសម្បន្នោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោតិ ច សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ វិហារោ ឧបោសថាគារន្តិ ច និទស្សនំ។] ឯតេហិ និមិត្តេហិ សមានសំវាសា ឯកុបោសថា។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[១៥៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ ភគវតា សីមាសម្មតិ អនុញ្ញាតាតិ អតិមហតិយោ សីមាយោ សម្មន្នន្តិ ចតុយោជនិកាបិ បញ្ចយោជនិកាបិ ឆយោជនិកាបិ។ ភិក្ខូ ឧបោសថំ អាគច្ឆន្តា ឧទ្ទិស្សមានេបិ បាតិមោក្ខេ អាគច្ឆន្តិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេបិ អាគច្ឆន្តិ អន្តរាបិ បរិវសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អតិមហតី សីមា សម្មន្និតព្វា ចតុយោជនិកា វា បញ្ចយោជនិកា វា ឆយោជនិកា វា យោ សម្មន្នេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិយោជនបរមំ សីមំ សម្មន្និតុន្តិ។

[១៥៦] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ នទីបារសីមំ [ឱ. នទីបារំ សីមំ] សម្មន្នន្តិ។ ឧបោសថំ អាគច្ឆន្តា ភិក្ខូបិ វុយ្ហន្តិ បត្តាបិ វុយ្ហន្តិ ចីវរានិបិ វុយ្ហន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ នទីបារសីមា សម្មន្និតព្វា យោ សម្មន្នេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យត្ថស្ស ធុវនាវា វា ធុវសេតុ វា ឯវរូបំ នទីបារសីមំ សម្មន្និតុន្តិ។

៧២. ឧបោសថាគារកថា

[១៥៧] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អនុបរិវេណិយំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ អសង្កេតេន។ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ន ជានន្តិ កត្ថ វា [អយំ សទ្ទោ អតិរេកោ វិយ ជាយតិ។] អជ្ជ ឧបោសថោ ករិយិស្សតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អនុបរិវេណិយំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ អសង្កេតេន យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបោសថាគារំ សម្មន្និត្វា ឧបោសថំ កាតុំ យំ សង្ឃោ អាកង្ខតិ វិហារំ វា អឌ្ឍយោគំ វា បាសាទំ វា ហម្មិយំ វា គុហំ វា។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ វិហារំ ឧបោសថាគារំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ វិហារំ ឧបោសថាគារំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស វិហារស្ស ឧបោសថាគារស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ វិហារោ ឧបោសថាគារំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[១៥៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ ទ្វេ ឧបោសថាគារានិ សម្មតានិ ហោន្តិ។ ភិក្ខូ ឧភយត្ថ សន្និបតន្តិ ឥធ ឧបោសថោ ករិយិស្សតិ ឥធ ឧបោសថោ ករិយិស្សតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ឯកស្មឹ អាវាសេ ទ្វេ ឧបោសថាគារានិ សម្មន្និតព្វានិ យោ សម្មន្នេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯកំ សមូហនិត្វា ឯកត្ថ ឧបោសថំ កាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមូហន្តព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបោសថាគារំ សមូហនេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ឧបោសថាគារំ សមូហនតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ឧបោសថាគារស្ស សមុគ្ឃាតោ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមូហតំ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមំ ឧបោសថាគារំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

៧៣. ឧបោសថប្បមុខានុជាននា

[១៥៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ អតិខុទ្ទកំ ឧបោសថាគារំ សម្មតំ ហោតិ។ តទហុបោសថេ មហាភិក្ខុសង្ឃោ សន្និបតិតោ ហោតិ។ ភិក្ខូ អសម្មតាយ ភូមិយា និសិន្នា បាតិមោក្ខំ អស្សោសុំ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ឧបោសថាគារំ សម្មន្និត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោតិ មយញ្ចម្ហ អសម្មតាយ ភូមិយា និសិន្នា បាតិមោក្ខំ អស្សុម្ហា [ឱ. អស្សោសុម្ហា] កតោ នុ ខោ អម្ហាកំ ឧបោសថោ អកតោ នុ ខោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ សម្មតាយ វា ភិក្ខវេ ភូមិយា និសិន្នោ អសម្មតាយ វា យតោ បាតិមោក្ខំ សុណាតិ កតោវស្ស ឧបោសថោ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ យាវមហន្តំ ឧបោសថមុខំ [ឱ.ម. បមុខំ] អាកង្ខតិ តាវមហន្តំ ឧបោសថមុខំ សម្មន្នតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វំ។ បឋមំ និមិត្តា កិត្តេតព្វា និមិត្តេ កិត្តេត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យាវតា សមន្តា និមិត្តា កិត្តិតា យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឯតេហិ និមិត្តេហិ ឧបោសថមុខំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យាវតា សមន្តា និមិត្តា កិត្តិតា សង្ឃោ ឯតេហិ និមិត្តេហិ ឧបោសថមុខំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតេហិ និមិត្តេហិ ឧបោសថមុខស្ស សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតំ សង្ឃេន ឯតេហិ និមិត្តេហិ ឧបោសថមុខំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[១៦០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ នវកា ភិក្ខូ បឋមតរំ សន្និបតិត្វា ន តាវ ថេរា អាគច្ឆន្តីតិ បក្កមឹសុ។ ឧបោសថោ វិកាលោ អហោសិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ ថេរេហិ ភិក្ខូហិ បឋមតរំ សន្និបតិតុន្តិ។

[១៦១] តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ សម្ពហុលា អាវាសា សមានសីមា ហោន្តិ។ តត្ថ ភិក្ខូ វិវទន្តិ អម្ហាកំ អាវាសេ ឧបោសថោ ករិយតុ អម្ហាកំ អាវាសេ ឧបោសថោ ករិយតូតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ សម្ពហុលា អាវាសា សមានសីមា ហោន្តិ តត្ថ ភិក្ខូ វិវទន្តិ អម្ហាកំ អាវាសេ ឧបោសថោ ករិយតុ អម្ហាកំ អាវាសេ ឧបោសថោ ករិយតូតិ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ សព្វេហេវ ឯកជ្ឈំ សន្និបតិត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ យត្ថ វា បន ថេរោ ភិក្ខុ វិហរតិ តត្ថ សន្និបតិត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ ន ត្វេវ វគ្គេន សង្ឃេន ឧបោសថោ កាតព្វោ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៧៤. អវិប្បវាសសីមានុជាននា

[១៦២] តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា មហាកស្សបោ អន្ធកវិន្ទា រាជគហំ ឧបោសថំ អាគច្ឆន្តោ អន្តរាមគ្គេ នទឹ តរន្តោ មនំ វុឡ្ហោ អហោសិ ចីវរានិស្ស អល្លានិ។ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ មហាកស្សបំ ឯតទវោចុំ កិស្ស តេ អាវុសោ ចីវរានិ អល្លានីតិ។ ឥធាហំ អាវុសោ អន្ធកវិន្ទា រាជគហំ ឧបោសថំ អាគច្ឆន្តោ អន្តរាមគ្គេ នទឹ តរន្តោ មនម្ហិ [មនំ អម្ហីតិ បទច្ឆេទោ] វុឡ្ហោ តេន មេ ចីវរានិ អល្លានីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យា សា ភិក្ខវេ សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតិស្សា សីមាយ តិចីវរេន អវិប្បវាសស្ស [សព្វត្ថ តិចីវរេន អវិប្បវាសាយាតិ​ ទិស្សតិ។] សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតា សា សីមា សង្ឃេន តិចីវរេន អវិប្បវាសា [សព្វត្ថ តិចីវរេន អវិប្បវាសាតិ ទិស្សតិ។ វិកតិកម្មេតំ ន វិសេសនំ តស្មា តិចីវរេន អវិប្បវាសស្សាតិ ច តិចីវរេន អវិប្បវាសោតិ ច យុត្តតរំ សម្មតោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ វិហារោ ឧបោសថាគារន្តិ ហេត្ថ និទស្សនំ។]។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា តិចីវរេន អវិប្បវាសសម្មតិ អនុញ្ញាតាតិ អន្តរឃរេ ចីវរានិ [តិចីវរានីតិបិ បាឋោ] និក្ខិបន្តិ។ តានិ ចីវរានិ នស្សន្តិបិ ទយ្ហន្តិបិ ឧន្ទុរេហិបិ ខជ្ជន្តិ។ ភិក្ខូ ទុច្ចោលា ហោន្តិ លូខចីវរា។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ កិស្ស តុម្ហេ អាវុសោ ទុច្ចោលា លូខចីវរាតិ។ ឥធ មយំ អាវុសោ ភគវតា តិចីវរេន អវិប្បវាសសម្មតិ អនុញ្ញាតាតិ អន្តរឃរេ ចីវរានិ និក្ខិបិម្ហា តានិ ចីវរានិ នដ្ឋានិបិ ទឌ្ឍានិបិ ឧន្ទុរេហិបិ ខាយិតានិ តេន មយំ ទុច្ចោលា លូខចីវរាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យា សា ភិក្ខវេ សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នតុ ឋបេត្វា គាមញ្ច គាមូបចារញ្ច។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នេយ្យ ឋបេត្វា គាមញ្ច គាមូបចារញ្ច។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សម្មន្នតិ ឋបេត្វា គាមញ្ច គាមូបចារញ្ច។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតិស្សា សីមាយ តិចីវរេន អវិប្បវាសស្ស សម្មតិ ឋបេត្វា គាមញ្ច គាមូបចារញ្ច សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតា សា សីមា សង្ឃេន [សម្មតា សា សង្ឃេន សីមា តិចីវរេន អវិប្បវាសោ។] តិចីវរេន អវិប្បវាសា ឋបេត្វា គាមញ្ច គាមូបចារញ្ច។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

៧៥. សីមាសមូហនន

[១៦៣] សីមំ ភិក្ខវេ សម្មន្នន្តេន បឋមំ សមានសំវាសា សីមា [សមានសំវាសសីមាតិបិ​ បាឋោ។ បឋមំ សីមា សម្មន្និតព្វា។] សម្មន្និតព្វា បច្ឆា តិចីវរេន អវិប្បវាសោ សម្មន្និតព្វោ។ សីមំ ភិក្ខវេ សមូហនន្តេន បឋមំ តិចីវរេន អវិប្បវាសោ សមូហន្តព្វោ បច្ឆា សមានសំវាសា សីមា [បច្ឆា សីមា សមូហន្តញ្វ] សមូហន្តព្វា។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ តិចីវរេន អវិប្បវាសោ សមូហន្តព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យោ សោ សង្ឃេន តិចីវរេន អវិប្បវាសោ សម្មតោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ តំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សមូហនេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យោ សោ សង្ឃេន តិចីវរេន អវិប្បវាសោ សម្មតោ សង្ឃោ តំ តិចីវរេន អវិប្បវាសំ សមូហនតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតស្ស តិចីវរេន អវិប្បវាសស្ស សមុគ្ឃាតោ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមូហតោ សោ សង្ឃេន តិចីវរេន អវិប្បវាសោ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមានសំវាសា [ឱ.​បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតាយំ បាឋោ។] ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឯតិស្សា សីមាយ សមានសំវាសាយ ឯកុបោសថាយ សមុគ្ឃាតោ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមូហតា សា សីមា សង្ឃេន សមានសំវាសា ឯកុបោសថា។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ [សព្វបោត្ថកេសុ ឦទិសាយេវាយំ កម្មវាចា អាគតា។ សា បន ឩនា វា អតិរេកា វា ខាយតិ។ តត្ថ ហិ សមានសំវាសា ឯកុបោសថាតិ បទទ្វយំ សចេ សីមាតិ បទស្ស វិសេសនំ សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនេយ្យាតិ ច សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនតីតិ ច វចនេសុ ឩនំ សិយា យទិ បន សម្មតាតិ បទេ វិកតិកម្មំ យស្សាយស្មតោ… សមុគ្ឃាតោតិ ច សមូហតា សា … ឯកុបោសថាតិ ច វចនេសុ អតិរេកំ សិយា។ វិបារេត្វា គហេតព្វំ។ អម្ហាកម្បនាយំ ខន្តិ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យា សា សង្ឃេន សីមា សម្មតា សមានសំវាសា ឯកុបោសថា សង្ឃោ តំ សីមំ សមូហនតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតី ឯតិស្សា​ សីមាយ សមគ្ឃាតោ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមូហតា សា សង្ឃេន សីមា។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។]

៧៦. គាមសីមាទិ

[១៦៤] អសម្មតាយ ភិក្ខវេ សីមាយ អដ្ឋបិតាយ យំ គាមំ វា និគមំ វា ឧបនិស្សាយ វិហរតិ យា តស្ស គាមស្ស វា គាមសីមា និគមស្ស វា និគមសីមា អយំ តត្ថ សមានសំវាសា ឯកុបោសថា។ អគាមកេ ចេ ភិក្ខវេ អរញ្ញេ សមន្តា សត្តព្ភន្តរា អយំ តត្ថ សមានសំវាសា ឯកុបោសថា។ សព្វា ភិក្ខវេ នទី អសីមា សព្វោ សមុទ្ទោ អសីមោ សព្វោ ជាតស្សរោ អសីមោ។ នទិយា វា ភិក្ខវេ សមុទ្ទេ វា ជាតស្សរេ វា យំ មជ្ឈិមស្ស បុរិសស្ស សមន្តា ឧទកុក្ខេបា អយំ តត្ថ សមានសំវាសា ឯកុបោសថាតិ។

[១៦៥] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សីមាយ សីមំ សម្ភិន្ទន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យេសំ ភិក្ខវេ សីមា បឋមំ សម្មតា តេសំ តំ កម្មំ ធម្មិកំ អកុប្បំ ឋានារហំ យេសំ ភិក្ខវេ សីមា បច្ឆា សម្មតា តេសំ តំ កម្មំ អធម្មិកំ កុប្បំ អដ្ឋានារហំ ន ភិក្ខវេ សីមាយ សីមា សម្ភិន្ទិតព្វា យោ សម្ភិន្ទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សីមាយ សីមំ អជ្ឈោត្ថរន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ យេសំ ភិក្ខវេ សីមា បឋមំ សម្មតា តេសំ តំ កម្មំ ធម្មិកំ អកុប្បំ ឋានារហំ យេសំ ភិក្ខវេ បច្ឆា សីមា សម្មតា តេសំ តំ កម្មំ អធម្មិកំ កុប្បំ អដ្ឋានារហំ ន ភិក្ខវេ សីមាយ សីមា អជ្ឈោត្ថរិតព្វា យោ អជ្ឈោត្ថរេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សីមំ សម្មន្នន្តេន សីមន្តរិកំ ឋបេត្វា សីមំ សម្មន្និតុន្តិ។

៧៧. ឧបោសថភេទាទិ

[១៦៦] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កតិ នុ ខោ ឧបោសថាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ទ្វេមេ ភិក្ខវេ ឧបោសថា ចាតុទ្ទសិកោ ច បណ្ណរសិកោ ច ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ ទ្វេ ឧបោសថាតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កតិ នុ ខោ ឧបោសថកម្មានីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ចត្តារីមានិ ភិក្ខវេ ឧបោសថកម្មានិ [ឯត្ថន្តរេ គតមានិ ចត្តារិ កម្មានីតិ បាឋោ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ] អធម្មេន វគ្គំ ឧបោសថកម្មំ អធម្មេន សមគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ធម្មេន វគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ធម្មេន សមគ្គំ ឧបោសថកម្មំ។ តត្រ ភិក្ខវេ យទិទំ អធម្មេន វគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ន ភិក្ខវេ ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ កាតព្វំ ន ច មយា ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ អនុញ្ញាតំ។ តត្រ ភិក្ខវេ យទិទំ អធម្មេន សមគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ន ភិក្ខវេ ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ កាតព្វំ ន ច មយា ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ អនុញ្ញាតំ។ តត្រ ភិក្ខវេ យទិទំ ធម្មេន វគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ន ភិក្ខវេ ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ កាតព្វំ ន ច មយា ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ អនុញ្ញាតំ។ តត្រ ភិក្ខវេ យទិទំ ធម្មេន សមគ្គំ ឧបោសថកម្មំ ឯវរូបំ ភិក្ខវេ ឧបោសថកម្មំ កាតព្វំ ឯវរូបំ មយា ឧបោសថកម្មំ អនុញ្ញាតំ។ តស្មាតិហ ភិក្ខវេ ឯវរូបំ ឧបោសថកម្មំ ករិស្សាម យទិទំ ធម្មេន សមគ្គន្តិ។ ឯវញ្ហិ វោ ភិក្ខវេ សិក្ខិតព្វន្តិ។

៧៨. សំខិត្តេន បាតិមោក្ខុទ្ទេសាទិ

[១៦៧] អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កតិ នុ ខោ បាតិមោក្ខុទ្ទេសាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ បញ្ចិមេ ភិក្ខវេ បាតិមោក្ខុទ្ទេសា និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ បឋមោ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ទុតិយោ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ តតិយោ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា ទ្វេ អនិយតេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ចតុត្ថោ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ។ វិត្ថារេនេវ បញ្ចមោ។ ឥមេ ខោ ភិក្ខវេ បញ្ច បាតិមោក្ខុទ្ទេសាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ ភគវតា សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ អនុញ្ញាតោតិ សព្វកាលំ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន កោសលេសុ ជនបទេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សញ្ចរភយំ [ឱ. សវរភយំ] អហោសិ។ ភិក្ខូ នាសក្ខឹសុ វិត្ថារេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សតិ អន្តរាយេ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អសតិបិ អន្តរាយេ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អសតិ អន្តរាយេ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សតិ អន្តរាយេ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ។ តត្រិមេ អន្តរាយា រាជន្តរាយោ ចោរន្តរាយោ អគ្យន្តរាយោ ឧទកន្តរាយោ មនុស្សន្តរាយោ អមនុស្សន្តរាយោ វាឡន្តរាយោ សិរឹសបន្តរាយោ ជីវិតន្តរាយោ ព្រហ្មចរិយន្តរាយោ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបេសុ អន្តរាយេសុ សង្ខិត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ អសតិ អន្តរាយេ វិត្ថារេនាតិ។

[១៦៨] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ អនជ្ឈិដ្ឋា ធម្មំ ភាសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ អនជ្ឈិដ្ឋេន ធម្មោ ភាសិតព្វោ យោ ភាសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា សាមំ វា ធម្មំ ភាសិតុំ បរំ វា អជ្ឈេសិតុន្តិ។

៧៩. វិនយបុច្ឆនកថា

[១៦៩] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ អសម្មតា វិនយំ បុច្ឆន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ អសម្មតេន វិនយោ បុច្ឆិតព្វោ យោ បុច្ឆេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតេន វិនយំ បុច្ឆិតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ បរេន វា បរោ សម្មន្និតព្វោ។ កថញ្ច អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមំ វិនយំ បុច្ឆេយ្យន្តិ។ ឯវំ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ កថញ្ច បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមំ វិនយំ បុច្ឆេយ្យាតិ។ ឯវំ បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន បេសលា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតា វិនយំ បុច្ឆន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លភន្តិ អាឃាតំ លភន្តិ អប្បច្ចយំ វធេន តជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតេនបិ បរិសំ ឱលោកេត្វា បុគ្គលំ តុលយិត្វា វិនយំ បុច្ឆិតុន្តិ។

៨០. វិនយវិស្សជ្ជនកថា

តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ អសម្មតា វិនយំ វិស្សជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ អសម្មតេន វិនយោ វិស្សជ្ជេតព្វោ យោ វិស្សជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតេន វិនយំ វិស្សជ្ជេតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ។ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ បរេន វា បរោ សម្មន្និតព្វោ។ កថញ្ច អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ អហំ ឥត្ថន្នាមេន វិនយំ បុដ្ឋោ វិស្សជ្ជេយ្យន្តិ។ ឯវំ អត្តនា វ អត្តានំ សម្មន្និតព្វំ។ កថញ្ច បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ ឥត្ថន្នាមោ ឥត្ថន្នាមេន វិនយំ បុដ្ឋោ វិស្សជ្ជេយ្យាតិ។ ឯវំ បរេន បរោ សម្មន្និតព្វោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន បេសលា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតា វិនយំ វិស្សជ្ជេន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លភន្តិ អាឃាតំ លភន្តិ អប្បច្ចយំ វធេន តជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ សម្មតេនបិ បរិសំ ឱលោកេត្វា បុគ្គលំ តុលយិត្វា វិនយំ វិស្សជ្ជេតុន្តិ។

៨១. ចោទនាកថា

[១៧០] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ អនោកាសកតំ ភិក្ខុំ អាបត្តិយា ចោទេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ អនោកាសកតោ ភិក្ខុ អាបត្តិយា ចោទេតព្វោ យោ ចោទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឱកាសំ ការាបេត្វា អាបត្តិយា ចោទេតុំ ករោតុ អាយស្មា ឱកាសំ អហន្តំ វត្តុកាមោតិ។ តេន ខោ បន សមយេន បេសលា ភិក្ខូ ឆព្វគ្គិយេ ភិក្ខូ ឱកាសំ ការាបេត្វា អាបត្តិយា ចោទេន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លភន្តិ អាឃាតំ លភន្តិ អប្បច្ចយំ វធេន តជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ កតេបិ ឱកាសេ បុគ្គលំ តុលយិត្វា អាបត្តិយា ចោទេតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ បុរម្ហាកំ បេសលា ភិក្ខូ ឱកាសំ ការាបេន្តីតិ បដិកច្ចេវ សុទ្ធានំ ភិក្ខូនំ អនាបត្តិកានំ អវត្ថុស្មឹ អការណេ ឱកាសំ ការាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សុទ្ធានំ ភិក្ខូនំ អនាបត្តិកានំ អវត្ថុស្មឹ អការណេ ឱកាសោ ការាបេតព្វោ យោ ការាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បុគ្គលំ តុលយិត្វា ឱកាសំ ការាបេតុន្តិ។

៨២. អធម្មកម្មបដិក្កោសនាទិ

[១៧១] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ អធម្មកម្មំ ករោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ អធម្មកម្មំ កាតព្វំ យោ ករេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ ករោន្តិយេវ អធម្មកម្មំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អធម្មកម្មេ កយិរមានេ បដិក្កោសិតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន បេសលា ភិក្ខូ ឆព្វគ្គិយេហិ ភិក្ខូហិ អធម្មកម្មេ កយិរមានេ បដិក្កោសន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លភន្តិ អាឃាតំ លភន្តិ អប្បច្ចយំ វធេន តជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទិដ្ឋឹបិ អាវិកាតុន្តិ។ តេសំយេវ សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោន្តិ។ ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ លភន្តិ អាឃាតំ លភន្តិ អប្បច្ចយំ វធេន តជ្ជេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចតូហិ បញ្ចហិ បដិក្កោសិតុំ ទ្វីហិ តីហិ ទិដ្ឋឹ អាវិកាតុំ ឯកេន អធិដ្ឋាតុំ ន មេ តំ ខមតីតិ។

[១៧២] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសមានា សញ្ចិច្ច ន សាវេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ បាតិមោក្ខុទ្ទេសកេន សញ្ចិច្ច ន សាវេតព្វំ យោ ន សាវេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ សង្ឃស្ស បាតិមោក្ខុទ្ទេសកោ ហោតិ កាកស្សរកោ។ អថខោ អាយស្មតោ ឧទាយិស្ស ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ បាតិមោក្ខុទ្ទេសកេន សាវេតព្វន្តិ អហញ្ចម្ហិ កាកស្សរកោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បាតិមោក្ខុទ្ទេសកេន វាយមិតុំ កថំ សាវេយ្យន្តិ វាយមន្តស្ស អនាបត្តីតិ។

[១៧៣] តេន ខោ បន សមយេន ទេវទត្តោ សគហដ្ឋាយ បរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សគហដ្ឋាយ បរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៧៤] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈេ អនជ្ឈិដ្ឋា បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សង្ឃមជ្ឈេ អនជ្ឈិដ្ឋេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរាធិកំ បាតិមោក្ខន្តិ។

អញ្ញតិត្ថិយភាណវារំ និដ្ឋិតំ ឯកាទសមំ [ឱ. អញ្ញតិត្ថិយភាណវារំ និដ្ឋិតំ]។

៨៣. បាតិមោក្ខុទ្ទេសកអជ្ឈេសនាទិ

[១៧៥] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន ចោទនាវត្ថុ [បោទនាវត្ថុ នាម ឯកំ នគរន្តិ តដ្តីកា] តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន ចោទនាវត្ថុ តទវសរិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ។ តត្ថ ថេរោ ភិក្ខុ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ។ សោ ន ជានាតិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ថេរាធិកំ បាតិមោក្ខន្តិ អយញ្ច អម្ហាកំ ថេរោ ពាលោ អព្យត្តោ ន ជានាតិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យោ តត្ថ ភិក្ខុ ព្យត្តោ បដិពលោ តស្សាធេយ្យំ បាតិមោក្ខន្តិ។

[១៧៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ពាលា អព្យត្តា។ តេ ន ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ តេ ថេរំ អជ្ឈេសឹសុ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោ ឯវមាហ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ ទុតិយំ ថេរំ [ឱ.ម. ទុតិយថេរំ] អជ្ឈេសឹសុ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវមាហ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ តតិយំ ថេរំ [ឱ. តតិយថេរំ] អជ្ឈេសឹសុ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវមាហ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ ឯតេនេវ ឧបាយេន យាវសង្ឃនវកំ អជ្ឈេសឹសុ ឧទ្ទិសតុ អាយស្មា បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវមាហ ន មេ ភន្តេ វត្តតីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ពាលា អព្យត្តា។ តេ ន ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ តេ ថេរំ អជ្ឈេសន្តិ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ ទុតិយំ ថេរំ អជ្ឈេសន្តិ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវំ វទេតិ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ តតិយំ ថេរំ អជ្ឈេសន្តិ ឧទ្ទិសតុ ភន្តេ ថេរោ បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវំ វទេតិ ន មេ អាវុសោ វត្តតីតិ។ ឯតេនេវ ឧបាយេន យាវសង្ឃនវកំ អជ្ឈេសន្តិ ឧទ្ទិសតុ អាយស្មា បាតិមោក្ខន្តិ។ សោបិ ឯវំ វទេតិ ន មេ ភន្តេ វត្តតីតិ។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ ឯកោ ភិក្ខុ សាមន្តា អាវាសា សជ្ជុកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ សង្ខិត្តេន វា វិត្ថារេន វា បាតិមោក្ខំ បរិយាបុណិត្វា អាគច្ឆាតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កោ [ឱ.​កេនាតិ] នុ ខោ បាហេតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា នវកំ ភិក្ខុំ អាណាបេតុន្តិ។ ថេរេន អាណត្តា នវា ភិក្ខូ ន គច្ឆន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ថេរេន អាណត្តេន អគិលានេន ន គន្តព្វំ យោ ន គច្ឆេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៨៤. បក្ខគណនាទិឧគ្គហណានុជាននា

[១៧៧] អថខោ ភគវា ចោទនាវត្ថុស្មឹ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា បុនទេវ រាជគហំ បច្ចាគច្ឆិ។ តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភិក្ខូ បិណ្ឌាយ ចរន្តេ បុច្ឆន្តិ កតិមី ភន្តេ បក្ខស្សាតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ ន ខោ មយំ អាវុសោ ជានាមាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ បក្ខគណនមត្តម្បិមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ន ជានន្តិ កិម្បនិមេ អញ្ញំ កិញ្ចិ កល្យាណំ ជានិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បក្ខគណនំ ឧគ្គហេតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ បក្ខគណនា ឧគ្គហេតព្វាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ សព្វេហេវ បក្ខគណនំ ឧគ្គហេតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន មនុស្សា ភិក្ខូ បិណ្ឌាយ ចរន្តេ បុច្ឆន្តិ កីវតិកា ភន្តេ ភិក្ខូតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ ន ខោ មយំ អាវុសោ ជានាមាតិ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អញ្ញមញ្ញម្បិមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ន ជានន្តិ កិម្បនិមេ អញ្ញំ កិញ្ចិ កល្យាណំ ជានិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ គណេតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កទា នុ ខោ ភិក្ខូ គណេតព្វាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ នាមគ្គេន [ឱ. គណមគ្គេន] វា គណេតុំ សលាកំ វា គហេតុន្តិ [គាហេតុន្តិបិ បាឋោ]។

[១៧៨] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ អជានន្តា អជ្ជុបោសថោតិ ទូរំ គាមំ បិណ្ឌាយ គច្ឆន្តិ។ តេ ឧទ្ទិស្សមានេបិ បាតិមោក្ខេ អាគច្ឆន្តិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេបិ អាគច្ឆន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ អារោចេតុំ អជ្ជុបោសថោតិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ អារោចេតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា កាលវតោ អារោចេតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ថេរោ កាលវតោ នស្សរិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ភត្តកាលេបិ អារោចេតុន្តិ។ ភត្តកាលេបិ នស្សរិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ យំ កាលំ សរតិ តំ កាលំ អារោចេតុន្តិ។

៨៥. បុព្ពករណានុជាននា

[១៧៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ ឧបោសថាគារំ ឧក្លាបំ ហោតិ។ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ឧបោសថាគារំ ន សម្មជ្ជិស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបោសថាគារំ សម្មជ្ជិតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ ឧបោសថាគារំ សម្មជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា នវំ ភិក្ខុំ អាណាបេតុន្តិ។ ថេរេន អាណត្តា នវា ភិក្ខូ ន សម្មជ្ជន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ថេរេន អាណត្តេន អគិលានេន ន សម្មជ្ជិតព្វំ យោ ន សម្មជ្ជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឧបោសថាគារេ អាសនំ អប្បញ្ញត្តំ ហោតិ។ ភិក្ខូ ឆមាយំ និសីទន្តិ គត្តានិបិ ចីវរានិបិ បំសុកិតានិ ហោន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបោសថាគារេ អាសនំ បញ្ញាបេតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ ឧបោសថាគារេ អាសនំ បញ្ញាបេតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា នវំ ភិក្ខុំ អាណាបេតុន្តិ។ ថេរេន អាណត្តា នវា ភិក្ខូ អាសនំ ន បញ្ញាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ថេរេន អាណត្តេន អគិលានេន អាសនំ ន បញ្ញាបេតព្វំ យោ ន បញ្ញាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឧបោសថាគារេ បទីបោ ន ហោតិ។ ភិក្ខូ អន្ធការេ កាយម្បិ ចីវរម្បិ អក្កមន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឧបោសថាគារេ បទីបំ កាតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ ឧបោសថាគារេ បទីបោ កាតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា នវំ ភិក្ខុំ អាណាបេតុន្តិ។ ថេរេន អាណត្តា នវា ភិក្ខូ ន បទីបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ថេរេន អាណត្តេន អគិលានេន នប្បទីបេតព្វោ យោ នប្បទីបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ [ឥតោ បរំ បានីយបរិភោជនីយុបដ្ឋបនវត្ថុ ឱ. បោត្ថកេសុ ឯវំ ទិស្សតិ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ អាវាសិកា ភិក្ខូ នេវ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេន្តិ ន បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេន្តិ។ អាគន្តុកា ភិក្ខូ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាវាសិកា ភិក្ខូ នេវ បានីយំ ឧបដ្ឋាបេស្សន្តិ ន បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេស្សន្តីតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ បានីយំ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតុន្តិ។ អថខោ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ កេន នុ ខោ បានីយំ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ថេរេន ភិក្ខុនា នវំ ភិក្ខុំ អាណាបេតុន្តិ។ ថេរេន អាណត្តា នវា ភិក្ខូ ន ឧបដ្ឋាបេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ ថេរេន អាណត្តេន អគិលានេន ន ឧបដ្ឋាបេតព្វំ យោ ន ឧបដ្ឋាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។]។

៨៦. ទិសំគមិកាទិវត្ថុ

[១៨០] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ភិក្ខូ ពាលា អព្យត្តា ទិសង្គមិកា អាចរិយុបជ្ឈាយេ ន អាបុច្ឆឹសុ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ ពាលា អព្យត្តា ទិសង្គមិកា អាចរិយុបជ្ឈាយេ ន អាបុច្ឆន្តិ។ តេ[សព្វត្ថ តេហីតិ ទិស្សតិ។] ភិក្ខវេ អាចរិយុបជ្ឈាយេហិ បុច្ឆិតព្វា កហំ គមិស្សថ កេន សទ្ធឹ គមិស្សថាតិ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ពាលា អព្យត្តា អញ្ញេ ពាលេ អព្យត្តេ អបទិសេយ្យុំ ន ភិក្ខវេ អាចរិយុបជ្ឈាយេហិ អនុជានិតព្វា អនុជានេយ្យុំ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ពាលា អព្យត្តា អននុញ្ញាតា អាចរិយុបជ្ឈាយេហិ គច្ឆេយ្យុញ្ចេ [ឱ. គច្ឆេយ្យុំ] អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ពាលា អព្យត្តា។ តេ ន ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ តត្ថ អញ្ញោ ភិក្ខុ អាគច្ឆតិ ពហុស្សុតោ អាគតាគមោ ធម្មធរោ វិនយធរោ មាតិកាធរោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី លជ្ជី កុក្កុច្ចកោ សិក្ខាកាមោ។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ សោ ភិក្ខុ សង្គហេតព្វោ អនុគ្គហេតព្វោ ឧបលាបេតព្វោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ចុណ្ណេន មត្តិកាយ ទន្តកដ្ឋេន មុខោទកេន នោ ចេ សង្គណ្ហេយ្យុំ អនុគ្គណ្ហេយ្យុំ ឧបលាបេយ្យុំ ឧបដ្ឋាបេយ្យុំ ចុណ្ណេន មត្តិកាយ ទន្តកដ្ឋេន មុខោទកេន អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វិហរន្តិ ពាលា អព្យត្តា។ តេ ន ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ ឯកោ ភិក្ខុ សាមន្តា អាវាសា សជ្ជុកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ សង្ខិត្តេន វា វិត្ថារេន វា បាតិមោក្ខំ បរិយាបុណិត្វា អាគច្ឆាតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ សព្វេហេវ យត្ថ ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា សោ អាវាសោ គន្តព្វោ នោ ចេ គច្ឆេយ្យុំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ សម្ពហុលា ភិក្ខូ វស្សំ វសន្តិ ពាលា អព្យត្តា។ តេ ន ជានន្តិ ឧបោសថំ វា ឧបោសថកម្មំ វា បាតិមោក្ខំ វា បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ វា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ ឯកោ ភិក្ខុ សាមន្តា អាវាសា សជ្ជុកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ សង្ខិត្តេន វា វិត្ថារេន វា បាតិមោក្ខំ បរិយាបុណិត្វា អាគច្ឆាតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ឯកោ ភិក្ខុ សត្តាហកាលិកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ សង្ខិត្តេន វា វិត្ថារេន វា បាតិមោក្ខំ បរិយាបុណិត្វា អាគច្ឆាតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ន ភិក្ខវេ តេហិ ភិក្ខូហិ តស្មឹ អាវាសេ វស្សំ វសិតព្វំ វសេយ្យុំ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៨៧. បារិសុទ្ធិទានកថា

[១៨១] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សន្និបតថ ភិក្ខវេ សង្ឃោ ឧបោសថំ ករិស្សតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ភគវន្តំ ឯតទវោច អត្ថិ ភន្តេ ភិក្ខុ គិលានោ សោ អនាគតោតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានេន ភិក្ខុនា បារិសុទ្ធឹ ទាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វា។ តេន គិលានេន ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ បារិសុទ្ធឹ ទម្មិ បារិសុទ្ធឹ មេ ហរ បារិសុទ្ធឹ មេ អារោចេហីតិ។ កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ទិន្នា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន ទិន្នា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ សោ ភិក្ខវេ គិលានោ ភិក្ខុ មញ្ចេន វា បីឋេន វា សង្ឃមជ្ឈេ អានេត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ។ សចេ ភិក្ខវេ គិលានុបដ្ឋាកានំ ភិក្ខូនំ ឯវំ ហោតិ សចេ ខោ មយំ គិលានំ ឋានា ចាវេស្សាម អាពាធោ វា អភិវឌ្ឍិស្សតិ កាលកិរិយា វា ភវិស្សតីតិ ន ភិក្ខវេ គិលានោ ឋានា ចាវេតព្វោ សង្ឃេន តត្ថ គន្ត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ។ ន ត្វេវ វគ្គេន សង្ឃេន ឧបោសថោ កាតព្វោ ករេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា តត្ថេវ បក្កមតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វា បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា តត្ថេវ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ សាមណេរោ បដិជានាតិ សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកោ បដិជានាតិ អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកោ បដិជានាតិ ឧម្មត្តកោ បដិជានាតិ ខិត្តចិត្តោ បដិជានាតិ វេទនដ្ដោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បណ្ឌកោ បដិជានាតិ ថេយ្យសំវាសកោ បដិជានាតិ តិត្ថិយបក្កន្តកោ បដិជានាតិ តិរច្ឆានគតោ បដិជានាតិ មាតុឃាតកោ បដិជានាតិ បិតុឃាតកោ បដិជានាតិ អរហន្តឃាតកោ បដិជានាតិ ភិក្ខុនីទូសកោ បដិជានាតិ សង្ឃភេទកោ បដិជានាតិ លោហិតុប្បាទកោ បដិជានាតិ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វា បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា អន្តរាមគ្គេ បក្កមតិ។ អនាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា អន្តរាមគ្គេ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ។បេ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អនាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា សង្ឃប្បត្តោ បក្កមតិ អាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា សង្ឃប្បត្តោ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ។បេ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា សង្ឃប្បត្តោ សុត្តោ ន អារោចេតិ បមត្តោ ន អារោចេតិ សមាបន្នោ ន អារោចេតិ អាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ។ បារិសុទ្ធិហារកស្ស អនាបត្តិ។ បារិសុទ្ធិហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នាយ បារិសុទ្ធិយា សង្ឃប្បត្តោ សញ្ចិច្ច ន អារោចេតិ អាហដា ហោតិ បារិសុទ្ធិ បារិសុទ្ធិហារកស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៨៨. ឆន្ទទានកថា

[១៨២] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សន្និបតថ ភិក្ខវេ សង្ឃោ កម្មំ ករិស្សតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ភគវន្តំ ឯតទវោច អត្ថិ ភន្តេ ភិក្ខុ គិលានោ សោ អនាគតោតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ គិលានេន ភិក្ខុនា ឆន្ទំ ទាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វោ។ តេន គិលានេន ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ ឆន្ទំ ទម្មិ ឆន្ទំ មេ ហរ ឆន្ទំ មេ អារោចេហីតិ។ កាយេន វិញ្ញាបេតិ វាចាយ វិញ្ញាបេតិ កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ទិន្នោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ន កាយេន វិញ្ញាបេតិ ន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន កាយេន វាចាយ វិញ្ញាបេតិ ន ទិន្នោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ សោ ភិក្ខវេ គិលានោ ភិក្ខុ មញ្ចេន វា បីឋេន វា សង្ឃមជ្ឈេ អានេត្វា កម្មំ កាតព្វំ សចេ ភិក្ខវេ គិលានុបដ្ឋាកានំ ភិក្ខូនំ ឯវំ ហោតិ សចេ ខោ មយំ គិលានំ ឋានា ចាវេស្សាម អាពាធោ វា អភិវឌ្ឍិស្សតិ កាលកិរិយា វា ភវិស្សតីតិ ន ភិក្ខវេ គិលានោ ឋានា ចាវេតព្វោ សង្ឃេន តត្ថ គន្ត្វា កម្មំ កាតព្វំ ន ត្វេវ វគ្គេន សង្ឃេន កម្មំ កាតព្វំ ករេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ តត្ថេវ បក្កមតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វោ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ តត្ថេវ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ សាមណេរោ បដិជានាតិ សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកោ បដិជានាតិ អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកោ បដិជានាតិ ឧម្មត្តកោ បដិជានាតិ ខិត្តចិត្តោ បដិជានាតិ វេទនដ្ដោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកោ បដិជានាតិ បណ្ឌកោ បដិជានាតិ ថេយ្យសំវាសកោ បដិជានាតិ តិត្ថិយប្បក្កន្តកោ បដិជានាតិ តិរច្ឆានគតោ បដិជានាតិ មាតុឃាតកោ បដិជានាតិ បិតុឃាតកោ បដិជានាតិ អរហន្តឃាតកោ បដិជានាតិ ភិក្ខុនីទូសកោ បដិជានាតិ សង្ឃភេទកោ បដិជានាតិ លោហិតុប្បាទកោ បដិជានាតិ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អញ្ញស្ស ទាតព្វោ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ អន្តរាមគ្គេ បក្កមតិ អនាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ អន្តរាមគ្គេ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ។បេ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អនាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ សង្ឃប្បត្តោ បក្កមតិ អាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ សង្ឃប្បត្តោ វិព្ភមតិ កាលំ ករោតិ។បេ។ ឧភតោព្យញ្ជនកោ បដិជានាតិ អាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ សង្ឃប្បត្តោ សុត្តោ ន អារោចេតិ បមត្តោ ន អារោចេតិ សមាបន្នោ ន អារោចេតិ អាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកស្ស អនាបត្តិ។ ឆន្ទហារកោ ចេ ភិក្ខវេ ទិន្នេ ឆន្ទេ សង្ឃប្បត្តោ សញ្ចិច្ច ន អារោចេតិ អាហដោ ហោតិ ឆន្ទោ។ ឆន្ទហារកស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ បារិសុទ្ធឹ ទេន្តេន ឆន្ទំបិ ទាតុំ សន្តិ សង្ឃស្ស ករណីយន្តិ។

៨៩. ញាតកាទិគ្គហណកថា

[១៨៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ តទហុបោសថេ ញាតកា គណ្ហឹសុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុំ តទហុបោសថេ ញាតកា គណ្ហន្តិ។ តេ ញាតកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឥមំ ភិក្ខុំ មុហុត្តំ មុញ្ចថ យាវាយំ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ករោតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេ ញាតកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ មុហុត្តំ ឯកមន្តំ ហោថ យាវាយំ ភិក្ខុ បារិសុទ្ធឹ ទេតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេ ញាតកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឥមំ ភិក្ខុំ មុហុត្តំ និស្សីមំ នេថ យាវ សង្ឃោ ឧបោសថំ ករោតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ន ត្វេវ វគ្គេន សង្ឃេន ឧបោសថោ កាតព្វោ ករេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុំ តទហុបោសថេ រាជានោ គណ្ហន្តិ។បេ ចោរា គណ្ហន្តិ… ធុត្តា គណ្ហន្តិ… ភិក្ខុប្បច្ចត្ថិកា គណ្ហន្តិ។ តេ ភិក្ខុប្បច្ចត្ថិកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឥមំ ភិក្ខុំ មុហុត្តំ មុញ្ចថ យាវាយំ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ករោតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេ ភិក្ខុប្បច្ចត្ថិកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ មុហុត្តំ ឯកមន្តំ ហោថ យាវាយំ ភិក្ខុ បារិសុទ្ធឹ ទេតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ តេ ភិក្ខុប្បច្ចត្ថិកា ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា ឥង្ឃ តុម្ហេ អាយស្មន្តោ ឥមំ ភិក្ខុំ មុហុត្តំ និស្សីមំ នេថ យាវ សង្ឃោ ឧបោសថំ ករោតីតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ន ត្វេវ វគ្គេន សង្ឃេ ឧបោសថោ កាតព្វោ ករេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៩០. ឧម្មត្តកសម្មុតិ

[១៨៤] អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ សន្និបតថ ភិក្ខវេ អត្ថិ សង្ឃស្ស ករណីយន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ភគវន្តំ ឯតទវោច អត្ថិ ភន្តេ គគ្គោ នាម ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ សោ អនាគតោតិ។ ទ្វេមេ ភិក្ខវេ ឧម្មត្តកា អត្ថិ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ សរតិបិ ឧបោសថំ នបិ សរតិ សរតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ សរតិ អត្ថិ នេវ សរតិ អាគច្ឆតិបិ ឧបោសថំ នបិ អាគច្ឆតិ អាគច្ឆតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ អាគច្ឆតិ អត្ថិ នេវ អាគច្ឆតិ។ តត្រ ភិក្ខវេ យ្វាយំ ឧម្មត្តកោ សរតិបិ ឧបោសថំ នបិ សរតិ សរតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ សរតិ អាគច្ឆតិបិ ឧបោសថំ នបិ អាគច្ឆតិ អាគច្ឆតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ អាគច្ឆតិ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ឯវរូបស្ស ឧម្មត្តកស្ស ឧម្មត្តកសម្មតឹ ទាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ទាតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ គគ្គោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ សរតិបិ ឧបោសថំ នបិ សរតិ សរតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ សរតិ អាគច្ឆតិបិ ឧបោសថំ នបិ អាគច្ឆតិ អាគច្ឆតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ អាគច្ឆតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ ឧម្មត្តកស្ស ឧម្មត្តកសម្មតឹ ទទេយ្យ សរេយ្យ វា គគ្គោ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ន វា សរេយ្យ សរេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា សរេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា ឧបោសថំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ សង្ឃោ សហ វា គគ្គេន វិនា វា គគ្គេន ឧបោសថំ ករេយ្យ សង្ឃកម្មំ ករេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ គគ្គោ ភិក្ខុ ឧម្មត្តកោ សរតិបិ ឧបោសថំ នបិ សរតិ សរតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ សរតិ អាគច្ឆតិបិ ឧបោសថំ នបិ អាគច្ឆតិ អាគច្ឆតិបិ សង្ឃកម្មំ នបិ អាគច្ឆតិ។ សង្ឃោ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ ឧម្មត្តកស្ស ឧម្មត្តកសម្មតឹ ទេតិ សរេយ្យ វា គគ្គោ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ន វា សរេយ្យ សរេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា សរេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា ឧបោសថំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ សង្ឃោ សហ វា គគ្គេន វិនា វា គគ្គេន ឧបោសថំ ករិស្សតិ សង្ឃកម្មំ ករិស្សតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ ឧម្មត្តកស្ស ឧម្មត្តកសម្មតិយា ទានំ សរេយ្យ វា គគ្គោ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ន វា សរេយ្យ សរេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា សរេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា ឧបោសថំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ សង្ឃោ សហ វា គគ្គេន វិនា វា គគ្គេន ឧបោសថំ ករិស្សតិ សង្ឃកម្មំ ករិស្សតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទិន្នា សង្ឃេន គគ្គស្ស ភិក្ខុនោ ឧម្មត្តកស្ស ឧម្មត្តកសម្មតិ សរេយ្យ វា គគ្គោ ភិក្ខុ ឧបោសថំ ន វា សរេយ្យ សរេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា សរេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា ឧបោសថំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ អាគច្ឆេយ្យ វា សង្ឃកម្មំ ន វា អាគច្ឆេយ្យ សង្ឃោ សហ វា គគ្គេន វិនា វា គគ្គេន ឧបោសថំ ករិស្សតិ សង្ឃកម្មំ ករិស្សតិ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

៩១. សង្ឃុបោសថាទិប្បភេទំ

[១៨៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ ចត្តារោ ភិក្ខូ វិហរន្តិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ឧបោសថោ កាតព្វោតិ មយញ្ចម្ហ ចត្តារោ ជនា កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ ឧបោសថោ កាតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ តយោ ភិក្ខូ វិហរន្តិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា អនុញ្ញាតំ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ មយញ្ចម្ហ តយោ ជនា កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ ឧបោសថោ កាតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ តិណ្ណន្នំ អញ្ញមញ្ញំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ កាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន តេ ភិក្ខូ ញាបេតព្វា សុណន្តុ មេ អាយស្មន្តា អជ្ជុបោសថោ បណ្ណរសោ យទាយស្មន្តានំ បត្តកល្លំ មយំ អញ្ញមញ្ញំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ ករេយ្យាមាតិ។ ថេរេន ភិក្ខុនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា តេ ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថាតិ។ នវកេន ភិក្ខុនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា តេ ភិក្ខូ ឯវមស្សុ វចនីយា បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ ទ្វេ ភិក្ខូ វិហរន្តិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា អនុញ្ញាតំ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ តិណ្ណន្នំ អញ្ញមញ្ញំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ កាតុំ មយញ្ចម្ហ ទ្វេ ជនា កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ ឧបោសថោ កាតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អនុជានាមិ ភិក្ខវេ ទ្វិន្នំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ កាតុំ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វោ។ ថេរេន ភិក្ខុនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា នវោ ភិក្ខុ ឯវមស្ស វចនីយោ បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេហិ បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេហិ បរិសុទ្ធោ អហំ អាវុសោ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេហីតិ។ នវកេន ភិក្ខុនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ថេរោ ភិក្ខុ ឯវមស្ស វចនីយោ បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថ បរិសុទ្ធោ អហំ ភន្តេ បរិសុទ្ធោតិ មំ ធារេថាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ ឯកោ ភិក្ខុ វិហរតិ។ អថខោ តស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា អនុញ្ញាតំ ចតុន្នំ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ តិណ្ណន្នំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ កាតុំ ទ្វិន្នំ បារិសុទ្ធិឧបោសថំ កាតុំ អហញ្ចម្ហិ ឯកកោ កថំ នុ ខោ មយា ឧបោសថោ កាតព្វោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ ឯកោ ភិក្ខុ វិហរតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា យត្ថ ភិក្ខូ បដិក្កមន្តិ ឧបដ្ឋានសាលាយ វា មណ្ឌបេ វា រុក្ខមូលេ វា សោ ទេសោ សម្មជ្ជិត្វា [សោ ទេសោ សម្មជ្ជិត្វា តំ ទេសំ សម្មជ្ជិត្វា។ ឧបយោគត្ថេ បច្ចត្តន្តិ តព្វណ្ណនា។] បានីយំ បរិភោជនីយំ ឧបដ្ឋាបេត្វា អាសនំ បញ្ញាបេត្វា បទីបំ កត្វា និសីទិតព្វំ។ សចេ អញ្ញេ ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ តេហិ សទ្ធឹ ឧបោសថោ កាតព្វោ នោ ចេ អាគច្ឆន្តិ អជ្ជ មេ ឧបោសថោតិ អធិដ្ឋាតព្វោ នោ ចេ អធិដ្ឋហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តត្រ ភិក្ខវេ យត្ថ ចត្តារោ ភិក្ខូ វិហរន្តិ ន ឯកស្ស បារិសុទ្ធឹ អាហរិត្វា តីហិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ ឧទ្ទិសេយ្យុញ្ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តត្រ ភិក្ខវេ យត្ថ តយោ ភិក្ខូ វិហរន្តិ ន ឯកស្ស បារិសុទ្ធឹ អាហរិត្វា ទ្វីហិ បារិសុទ្ធិឧបោសថោ កាតព្វោ ករេយ្យុញ្ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តត្រ ភិក្ខវេ យត្ថ ទ្វេ ភិក្ខូ វិហរន្តិ ន ឯកស្ស បារិសុទ្ធឹ អាហរិត្វា ឯកេន អធិដ្ឋាតព្វោ អធិដ្ឋហេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៩២. អាបត្តិបដិកម្មវិធិ

[១៨៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ តទហុបោសថេ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ អថខោ តស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន សាបត្តិកេន ឧបោសថោ កាតព្វោតិ អហញ្ចម្ហិ អាបត្តឹ អាបន្នោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ តទហុបោសថេ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ អាវុសោ ឥត្ថន្នាមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ តំ បដិទេសេមីតិ។ តេន វត្តព្វោ បស្សសីតិ។ អាម បស្សាមីតិ។ អាយតឹ សំវរេយ្យាសីតិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ តទហុបោសថេ អាបត្តិយា វេមតិកោ ហោតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ អាវុសោ ឥត្ថន្នាមាយ អាបត្តិយា វេមតិកោ យទា និព្វេមតិកោ ភវិស្សាមិ តទា តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមីតិ វត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ បាតិមោក្ខំ សោតព្វំ ន ត្វេវ តប្បច្ចយា ឧបោសថស្ស អន្តរាយោ កាតព្វោតិ។

[១៨៧] តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សភាគំ អាបត្តឹ ទេសេន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សភាគា អាបត្តិ ទេសេតព្វា យោ ទេសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន ឆព្វគ្គិយា ភិក្ខូ សភាគំ អាបត្តឹ បដិគ្គណ្ហន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ន ភិក្ខវេ សភាគា អាបត្តិ បដិគ្គហេតព្វា យោ បដិគ្គណ្ហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

៩៣. អាបត្តិអាវិករណវិធិ

[១៨៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ បាតិមោក្ខេ ឧទ្ទិស្សមានេ អាបត្តឹ សរតិ។ អថខោ តស្ស ភិក្ខុនោ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន សាបត្តិកេន ឧបោសថោ កាតព្វោតិ អហញ្ចម្ហិ អាបត្តឹ អាបន្នោ កថំ នុ ខោ មយា បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ បាតិមោក្ខេ ឧទ្ទិស្សមានេ អាបត្តឹ សរតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សាមន្តោ [ឱ. សាមន្តា] ភិក្ខុ ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ អាវុសោ ឥត្ថន្នាមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ឥតោ វុដ្ឋហិត្វា តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមីតិ វត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ បាតិមោក្ខំ សោតព្វំ ន ត្វេវ តប្បច្ចយា ឧបោសថស្ស អន្តរាយោ កាតព្វោ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ ភិក្ខុ បាតិមោក្ខេ ឧទ្ទិស្សមានេ អាបត្តិយា វេមតិកោ ហោតិ។ តេន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនា សាមន្តោ ភិក្ខុ ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ អាវុសោ ឥត្ថន្នាមាយ អាបត្តិយា វេមតិកោ យទា និព្វេមតិកោ ភវិស្សាមិ តទា តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមីតិ វត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ បាតិមោក្ខំ សោតព្វំ ន ត្វេវ តប្បច្ចយា ឧបោសថស្ស អន្តរាយោ កាតព្វោតិ។

៩៤. សភាគាបត្តិបដិកម្មវិធិ

[១៨៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ អថខោ តេសំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ ភគវតា បញ្ញត្តំ ន សភាគា អាបត្តិ ទេសេតព្វា ន សភាគា អាបត្តិ បដិគ្គហេតព្វាតិ អយញ្ច សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ កថំ នុ ខោ អម្ហេហិ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ ឯកោ ភិក្ខុ សាមន្តា អាវាសា សជ្ជុកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ តំ អាបត្តឹ បដិករិត្វា អាគច្ឆ មយន្តេ សន្តិកេ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមាតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេថ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ យទា អញ្ញំ ភិក្ខុំ សុទ្ធំ អនាបត្តិកំ បស្សិស្សតិ តទា តស្ស សន្តិកេ តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សតីតិ វត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ ន ត្វេវ តប្បច្ចយា ឧបោសថស្ស អន្តរាយោ កាតព្វោ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សព្វោ សង្ឃោ សភាគាយ អាបត្តិយា វេមតិកោ ហោតិ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ សព្វោ សង្ឃោ សភាគាយ អាបត្តិយា វេមតិកោ យទា និព្វេមតិកោ ភវិស្សតិ តទា តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សតីតិ វត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ ន ត្វេវ តប្បច្ចយា ឧបោសថស្ស អន្តរាយោ កាតព្វោ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ វស្សូបគតោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ ឯកោ ភិក្ខុ សាមន្តា អាវាសា សជ្ជុកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ តំ អាបត្តឹ បដិករិត្វា អាគច្ឆ មយន្តេ សន្តិកេ តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមាតិ។ ឯវញ្ចេតំ លភេយ្យ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ លភេថ ឯកោ ភិក្ខុ សត្តាហកាលិកំ បាហេតព្វោ គច្ឆាវុសោ តំ អាបត្តឹ បដិករិត្វា អាគច្ឆ មយន្តេ សន្តិកេ តំ អាបត្តឹ បដិករិស្សាមាតិ។

[១៩០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ សោ ន ជានាតិ តស្សា អាបត្តិយា នាមំ ន គោត្តំ។ តត្ថអញ្ញោ ភិក្ខុ អាគច្ឆតិ ពហុស្សុតោ អាគតាគមោ ធម្មធរោ វិនយធរោ មាតិកាធរោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី លជ្ជី កុក្កុច្ចកោ សិក្ខាកាមោ។ តមេនំ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ យេន សោ ភិក្ខុ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច យោ នុ ខោ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ កឹ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតីតិ។ សោ ឯវមាហ យោ ខោ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ ឥមំ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ឥមំ នាម ត្វំ អាវុសោ អាបត្តឹ អាបន្នោ បដិករោហិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សោ ឯវមាហ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឯកោ វ ឥមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ អយំ សព្វោ សង្ឃោ ឥមំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ សោ ឯវមាហ កិន្តេ អាវុសោ ករិស្សតិ បរោ អាបន្នោ វា អនាបន្នោ វា ឥង្ឃ ត្វំ អាវុសោ សកាយ អាបត្តិយា វុដ្ឋហាតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ តស្ស ភិក្ខុនោ វចនេន តំ អាបត្តឹ បដិករិត្វា យេន តេ ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ភិក្ខូ ឯតទវោច យោ កិរ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ ឥមំ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ឥមំ នាម តុម្ហេ អាវុសោ អាបត្តឹ អាបន្នា បដិករោថ តំ អាបត្តិន្តិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ន ឥច្ឆឹសុ តស្ស ភិក្ខុនោ វចនេន តំ អាបត្តឹ បដិកាតុំ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ អាបត្តឹ អាបន្នោ ហោតិ។ សោ ន ជានាតិ តស្សា អាបត្តិយា នាមំ ន គោត្តំ។ តត្ថញ្ញោ ភិក្ខុ អាគច្ឆតិ ពហុស្សុតោ អាគតាគមោ ធម្មធរោ វិនយធរោ មាតិកាធរោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី លជ្ជី កុក្កុច្ចកោ សិក្ខាកាមោ។ តមេនំ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ យេន សោ ភិក្ខុ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ ភិក្ខុំ ឯវំ វទេតិ យោ នុ ខោ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ កឹ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតីតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ យោ ខោ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ ឥមំ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ឥមំ នាម ត្វំ អាវុសោ អាបត្តឹ អាបន្នោ បដិករោហិ តំ អាបត្តិន្តិ។ សោ ឯវំ វទេតិ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឯកោ វ ឥមំ អាបត្តឹ អាបន្នោ អយំ សព្វោ សង្ឃោ ឥមំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ កិន្តេ អាវុសោ ករិស្សតិ បរោ អាបន្នោ វា អនាបន្នោ វា ឥង្ឃ ត្វំ អាវុសោ សកាយ អាបត្តិយា វុដ្ឋហាតិ។ សោ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខុ តស្ស ភិក្ខុនោ វចនេន តំ អាបត្តឹ បដិករិត្វា យេន តេ ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ ភិក្ខូ ឯវំ វទេតិ យោ កិរ អាវុសោ ឯវញ្ចេវញ្ច ករោតិ ឥមំ នាម សោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ ឥមំ នាម តុម្ហេ អាវុសោ អាបត្តឹ អាបន្នា បដិករោថ តំ អាបត្តិន្តិ។ តេ ចេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តស្ស ភិក្ខុនោ វចនេន តំ អាបត្តឹ បដិករេយ្យុំ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិករេយ្យុំ ន តេ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ តេន ភិក្ខុនា អកាមា វចនីយាតិ។

ចោទនាវត្ថុភាណវារំ និដ្ឋិតំ។

៩៥. អនាបត្តិបន្នរសកំ

[១៩១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតឹសុ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានឹសុ អត្ថញ្ញេ [អត្ថិ អញ្ញេតិ បទច្ឆេទោ។] អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ អកំសុ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសឹសុ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ [អថ អញ្ញេតិ បទច្ឆេទោ] អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆឹសុ ពហុតរា។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គាសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ថោកតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ ឯកច្ចាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អនាបត្តិ។

អនាបត្តិបណ្ណរសកំ និដ្ឋិតំ។

៩៦. វគ្គាវគ្គសញ្ញីបន្នរសកំ

[១៩២] ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ ធម្មសញ្ញិនោ វិនយសញ្ញិនោ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោ ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ ឯកច្ចាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

វគ្គសមគ្គសញ្ញិនោ បណ្ណរសកំ និដ្ឋិតំ។

៩៧. វេមតិកបន្នរសកំ

            [១៩៣] ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ កប្បតិ នុ ខោ អម្ហាកំ ឧបោសថោ កាតុំ ន នុ ខោ កប្បីតិ វេមតិកា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ កប្បតិ នុ ខោ អម្ហាកំ ឧបោសថោ កាតុំ ន នុ ខោ កប្បតីតិ វេមតិកា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ។បេ។ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ ឯកច្ចាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

វេមតិកបណ្ណរសកំ និដ្ឋិតំ។

៩៨. កុក្កុច្ចបកតបន្នរសកំ

[១៩៤] ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ កប្បតេវ អម្ហាកំ ឧបោសថោ កាតុំ ន អម្ហាកំ ន កប្បតីតិ កុក្កុច្ចបកតា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ កប្បតេវ អម្ហាកំ ឧបោសថោ កាតុំ ន អម្ហាកំ ន កប្បតីតិ កុក្កុច្ចបកតា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ។បេ។ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ ឯកច្ចាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

កុក្កុច្ចប្បកតបណ្ណរសកំ និដ្ឋិតំ។

៩៩. ភេទបុរេក្ខារបន្នរសកំ

[១៩៥] ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ។ តេ នស្សន្តេតេ [នស្សន្តុ ឯតេតិ បទច្ឆេទោ] វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិស្សមានេ បាតិមោក្ខេ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ អវសេសំ សោតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ជានន្តិ អត្ថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អនាគតាតិ ។ តេ នស្សន្តេតេ វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសន្តិ។ តេហិ ឧទ្ទិដ្ឋមត្តេ បាតិមោក្ខេ។បេ។ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ ឯកច្ចាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។បេ។ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ ពហុតរា។ តេហិ ភិក្ខវេ ភិក្ខូហិ បុន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។បេ។ អថញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាគច្ឆន្តិ សមសមា។បេ។ ថោកតរា។ ឧទ្ទិដ្ឋំ សុឧទ្ទិដ្ឋំ តេសំ សន្តិកេ បារិសុទ្ធិ អារោចេតព្វា។ ឧទ្ទេសកានំ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។

ភេទបុរេក្ខារបណ្ណរសកំ និដ្ឋិតំ។

បញ្ចវីសតិកំ និដ្ឋិតំ។

១០០. សីមោក្កន្តិកបេយ្យាលំ

[១៩៦] ឥធ បន ភិក្ខវេ អញ្ញតរស្មឹ អាវាសេ តទហុបោសថេ សម្ពហុលា អាវាសិកា ភិក្ខូ សន្និបតន្តិ ចត្តារោ វា អតិរេកា វា។ តេ ន [កត្ថចិ បោត្ថកេ ច ឱរោបិយបោត្ថកេ ច នសទ្ទោ នត្ថិ។] ជានន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កមន្តីតិ។បេ។ តេ ន ជានន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កន្តាតិបេ។ តេ ន បស្សន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកេ ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កមន្តេ។បេ។ តេ ន បស្សន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកេ ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កន្តេ។បេ។ តេ ន សុណន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កមន្តីតិ។បេ។ តេ ន សុណន្តិ អញ្ញេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អន្តោសីមំ ឱក្កន្តាតិ។បេ។ អាវាសិកេន អាវាសិកា… ឯកសតបញ្ចសត្តតិតិកនយតោ អាវាសិកេន អាគន្តុកា អាគន្តុកេន អាវាសិកា អាគន្តុកេន អាគន្តុកាតិ បេយ្យាលមុខេន សត្តតិកសតានិ ហោន្តិ។

[១៩៧] ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ ចាតុទ្ទសោ ហោតិ អាគន្តុកានំ បណ្ណរសោ។ សចេ អាវាសិកា ពហុតរា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ សចេ សមសមា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ សចេ អាគន្តុកា ពហុតរា ហោន្តិ អាវាសិកេហិ អាគន្តុកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ បណ្ណរសោ ហោតិ អាគន្តុកានំ ចាតុទ្ទសោ។ សចេ អាវាសិកា ពហុតរា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ សចេ សមសមា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ សចេ អាគន្តុកា ពហុតរា ហោន្តិ អាវាសិកេហិ អាគន្តុកានំ អនុវត្តិតព្វំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ បាដិបទោ ហោតិ អាគន្តុកានំ បណ្ណរសោ។ សចេ អាវាសិកា ពហុតរា ហោន្តិ អាវាសិកេហិ អាគន្តុកានំ នាកាមា ទាតព្វា សាមគ្គី អាគន្តុកេហិ និស្សីមំ គន្ត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ។ សចេ សមសមា ហោន្តិ អាវាសិកេហិ អាគន្តុកានំ នាកាមា ទាតព្វា សាមគ្គី អាគន្តុកេហិ និស្សីមំ គន្ត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ។ សចេ អាគន្តុកា ពហុតរា ហោន្តិ អាវាសិកេហិ អាគន្តុកានំ សាមគ្គី វា ទាតព្វា និស្សីមំ វា គន្តព្វំ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ បណ្ណរសោ ហោតិ អាគន្តុកានំ បាដិបទោ។ សចេ អាវាសិកា ពហុតរា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ សាមគ្គី វា ទាតព្វា និស្សីមំ វា គន្តព្វំ។ សចេ សមសមា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ សាមគ្គី វា ទាតព្វា និស្សីមំ វា គន្តព្វំ។ សចេ អាគន្តុកា ពហុតរា ហោន្តិ អាគន្តុកេហិ អាវាសិកានំ នាកាមា ទាតព្វា សាមគ្គី អាវាសិកេហិ និស្សីមំ គន្ត្វា ឧបោសថោ កាតព្វោ។

សីមោក្កន្តិកបេយ្យាលំ និដ្ឋិតំ។

១០១. លិង្គាទិទស្សនំ

[១៩៨] ឥធ បន ភិក្ខវេ អាគន្តុកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ អាវាសិកាការំ អាវាសិកលិង្គំ អាវាសិកនិមិត្តំ អាវាសិកុទ្ទេសំ សុប្បញ្ញត្តំ មញ្ចបីឋំ ភិសិពិម្ពោហនំ បានីយំ បរិភោជនីយំ សុប្បដ្ឋិតំ [ឱ. សុបតិដ្ឋិតំ] បរិវេណំ សុសម្មដ្ឋំ បស្សិត្វា វេមតិកា ហោន្តិ អត្ថិ នុ ខោ អាវាសិកា ភិក្ខូ នត្ថិ នុ ខោតិ។ តេ វេមតិកា ន វិចិនន្តិ អវិចិនិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា ន បស្សន្តិ អបស្សិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា នស្សន្តេតេ វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាគន្តុកា ភិក្ខូ សុណន្តិ អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ អាវាសិកាការំ អាវាសិកលិង្គំ អាវាសិកនិមិត្តំ អាវាសិកុទ្ទេសំ ចង្កមន្តានំ បទសទ្ទំ សជ្ឈាយសទ្ទំ ឧក្កាសិតសទ្ទំ ខិបិតសទ្ទំ សុត្វា វេមតិកា ហោន្តិ អត្ថិ នុ ខោ អាវាសិកា ភិក្ខូ នត្ថិ នុ ខោតិ។ តេ វេមតិកា ន វិចិនន្តិ អវិចិនិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា ន បស្សន្តិ អបស្សិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា នស្សន្តេតេ វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាគន្តុកានំ ភិក្ខូនំ អាគន្តុកាការំ អាគន្តុកលិង្គំ អាគន្តុកនិមិត្តំ អាគន្តុកុទ្ទេសំ អញ្ញាតកំ បត្តំ អញ្ញាតកំ ចីវរំ អញ្ញាតកំ និសីទនំ បាទានំ ធោតំ ឧទកនិស្សេកំ បស្សិត្វា វេមតិកា ហោន្តិ អត្ថិ នុ ខោ អាគន្តុកា ភិក្ខូ នត្ថិ នុ ខោតិ។ តេ វេមតិកា ន វិចិនន្តិ អវិចិនិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា ន បស្សន្តិ អបស្សិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា នស្សន្តេតេ វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ សុណន្តិ អាគន្តុកានំ ភិក្ខូនំ អាគន្តុកាការំ អាគន្តុកលិង្គំ អាគន្តុកនិមិត្តំ អាគន្តុកុទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តានំ បទសទ្ទំ ឧបាហនាបប្បោឋនសទ្ទំ ឧក្កាសិតសទ្ទំ ខិបិតសទ្ទំ សុត្វា វេមតិកា ហោន្តិ អត្ថិ នុ ខោ អាគន្តុកា ភិក្ខូ នត្ថិ នុ ខោតិ។ តេ វេមតិកា ន វិចិនន្តិ អវិចិនិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា ន បស្សន្តិ អបស្សិត្វា ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ វេមតិកា វិចិនន្តិ វិចិនិត្វា បស្សន្តិ បស្សិត្វា នស្សន្តេតេ វិនស្សន្តេតេ កោ តេហិ អត្ថោតិ ភេទបុរេក្ខារា ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។

លិង្គាទិទស្សនំ និដ្ឋិតំ។

១០២. នានាសំវាសកាទីហិ ឧបោសថករណំ

[១៩៩] ឥធ បន ភិក្ខវេ អាគន្តុកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាវាសិកេ ភិក្ខូ នានាសំវាសកេ តេ សមានសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភន្តិ សមានសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភិត្វា ន បុច្ឆន្តិ អបុច្ឆិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា នាភិវិតរន្តិ អនភិវិតរិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា នាភិវិតរន្តិ អនភិវិតរិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាគន្តុកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាវាសិកេ ភិក្ខូ សមានសំវាសកេ តេ នានាសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភន្តិ នានាសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភិត្វា ន បុច្ឆន្តិ អបុច្ឆិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា អភិវិតរន្តិ អភិវិតរិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា អភិវិតរន្តិ អភិវិតរិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាគន្តុកេ ភិក្ខូ នានាសំវាសកេ តេ សមានសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភន្តិ សមានសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភិត្វា ន បុច្ឆន្តិ អបុច្ឆិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា នាភិវិតរន្តិ អនភិវិតរិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា នាភិវិតរន្តិ អនភិវិតរិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។ ឥធ បន ភិក្ខវេ អាវាសិកា ភិក្ខូ បស្សន្តិ អាគន្តុកេ ភិក្ខូ សមានសំវាសកេ តេ នានាសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភន្តិ នានាសំវាសកទិដ្ឋឹ បដិលភិត្វា ន បុច្ឆន្តិ អបុច្ឆិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា អភិវិតរន្តិ អភិវិតរិត្វា បាដេក្កំ ឧបោសថំ ករោន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ បុច្ឆន្តិ បុច្ឆិត្វា អភិវិតរន្តិ អភិវិតរិត្វា ឯកតោ ឧបោសថំ ករោន្តិ អនាបត្តិ។

នានាសំវាសកាទីហិ ឧបោសថករណំ និដ្ឋិតំ។

១០៣. នគន្តព្វវារោ

[២០០] ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា អភិក្ខុកោ អាវាសោ គន្តព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា អភិក្ខុកោ អនាវាសោ គន្តព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា អភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា គន្តព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អនាវាសា អភិក្ខុកោ អាវាសោ… អភិក្ខុកោ អនាវាសោ… អភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា គន្តព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា វា អនាវាសា វា អភិក្ខុកោ អាវាសោ… អភិក្ខុកោ អនាវាសោ… អភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា គន្តព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា សភិក្ខុកោ អាវាសោ គន្តព្វោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ នានាសំវាសកា អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា សភិក្ខុកោ អនាវាសោ គន្តព្វោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ នានាសំវាសកា អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា សភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា គន្តព្វោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ នានាសំវាសកា អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អនាវាសា សភិក្ខុកោ អាវាសោ… សភិក្ខុកា អនាវាសា… សភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា គន្តព្វោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ នានាសំវាសកា អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។ ន ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា វា អនាវាសា វា សភិក្ខុកោ អាវាសោ… សភិក្ខុកា អនាវាសោ… សភិក្ខុកា​ អាវាសា វា អនាវាសា វា គន្តព្វោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ នានាសំវាសកា អញ្ញត្រ សង្ឃេន អញ្ញត្រ អន្តរាយា។

នគន្តព្ពវារោ និដ្ឋិតោ។

១០៤. គន្តព្ពវារោ

គន្តព្វោ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា សភិក្ខុកោ អាវាសោ យត្ថស្សុ ភិក្ខូ សមានសំវាសកា យំ ជញ្ញា សក្កោមិ អជ្ជេវ គន្តុន្តិ។ គន្តព្វោ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា សភិក្ខុកោ អនាវាសោ… សភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា យត្ថស្សុ ភិក្ខូ សមានសំវាសកា យំ ជញ្ញា សក្កោមិ អជ្ជេវ គន្តុន្តិ។ គន្តព្វោ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អនាវាសា សភិក្ខុកោ អាវាសោ… សភិក្ខុកោ អនាវាសោ… សភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា យត្ថស្សុ ភិក្ខូ សមានសំវាសកា យំ ជញ្ញា សក្កោមិ អជ្ជេវ គន្តុន្តិ។ គន្តព្វោ ភិក្ខវេ តទហុបោសថេ សភិក្ខុកា អាវាសា វា អនាវាសា វា សភិក្ខុកោ អាវាសោ… សភិក្ខុកោ អនាវាសោ… សភិក្ខុកោ អាវាសោ វា អនាវាសោ វា យត្ថស្សុ ភិក្ខូ សមានសំវាសកា យំ ជញ្ញា សក្កោមិ អជ្ជេវ គន្តុន្តិ។

គន្តព្វវារោ និដ្ឋិតោ។

១០៥. វជ្ជនីយបុគ្គលសន្ទស្សនា

[២០១] ន ភិក្ខវេ ភិក្ខុនិយា និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ន សិក្ខមានាយ… ន សាមណេរស្ស … ន សាមណេរិយា [ឱ. សាមណេរាយាតិ បាឋោ]… ន សិក្ខំ បច្ចក្ខាតកស្ស… ន អន្តិមវត្ថុំ អជ្ឈាបន្នកស្ស និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ន អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិត្តកស្ស និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោ។ ន អាបត្តិយា អប្បដិក្កម្មេ ឧក្ខិត្តកស្ស និសិន្នបរិសាយ… ន បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខិត្តកស្ស និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ យថាធម្មោ ការេតព្វោ។ ន បណ្ឌកស្ស និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ន ថេយ្យសំវាសកស្ស… ន តិត្ថិយប្បក្កន្តកស្ស… ន តិរច្ឆានគតស្ស… ន មាតុឃាតកស្ស… ន បិតុឃាតកស្ស… ន អរហន្តឃាតកស្ស… ន ភិក្ខុនីទូសកស្ស… ន សង្ឃភេទកស្ស… ន លោហិតុប្បាទកស្ស… ន ឧភតោព្យញ្ជនកស្ស និសិន្នបរិសាយ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតព្វំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២០២] ន ភិក្ខវេ បារិវាសិកបារិសុទ្ធិទានេន ឧបោសថោ កាតព្វោ អញ្ញត្រ អវុដ្ឋិតាយ បរិសាយ។

[២០៣] ន ច ភិក្ខវេ អនុបោសថេ ឧបោសថោ កាតព្វោ អញ្ញត្រ សង្ឃសាមគ្គិយាតិ។

ឧបោសថក្ខន្ធកំ និដ្ឋិតំ។

តតិយំ ភាណវារំ។

ឥមម្ហិ ខន្ធកេ វត្ថុ ឆអសីតិ។

តស្សុទ្ទានំ

[២០៤] តិត្ថិយា ពិម្ពិសារោ ច            សន្និបតិតុំ តុណ្ហិកា

ធម្មំ រហោ បាតិមោក្ខំ                      ទេវសិកំ តទា សកឹ

យថាបរិសាយ សមគ្គំ                      សាមគ្គី មទ្ទកុច្ឆិ ច

សីមា មហតី នទិយា                        អនុ ទ្វេ ខុទ្ទកានិ ច

នវា រាជគហេ ចេវ                              សីមា អវិប្បវាសនា

សម្មន្នេ បឋមំ សីមំ                            បច្ឆា សីមំ សមូហនេ

អសម្មតា គាមសីមា                         នទិយា សមុទ្ទេ សរេ

ឧទកុក្ខេបោ ភិន្ទន្តិ                         តថេវជ្ឈោត្ថរន្តិ ច

កតិ កម្មានិ ឧទ្ទេសោ                     សញ្ចរា [ឱ. សវរា] អសតីបិ ច

ធម្មំ វិនយំ តជ្ជេន្តិ                   បុន វិនយតជ្ជនា

ចោទនា កតេ ឱកាសេ      អធម្មប្បដិក្កោសនា

ចតុបញ្ច បរាអាវិ                    សញ្ចិច្ចាបិច [ឱ. សញ្ចិច្ចចេបិ] វាយមេ

សគហដ្ឋា អនជ្ឈិដ្ឋា             ចោទនម្ហិ ន ជានតិ

សម្ពហុលា ន ជានន្តិ            សជ្ជុកំ ន ច គច្ឆរេ

កតិមី កីវតិកា ទូរេ អារោចេតុញ្ច នស្សរិ

ឧក្លាបំ អាសនំ ទីបោ           ទិសា អញ្ញោ ពហុស្សុតោ

សជ្ជុកំ វស្សុបោសថោ        សុទ្ធិកម្មញ្ច ញាតកា

គគ្គោ ចតុតយោ ទ្វេកោ      អាបត្តិ សភាគា សរិ

សព្វោ សង្ឃោ វេមតិកោ     ន ជានន្តិ ពហុស្សុតោ

ពហូ សមសមា ថោកា       បរិសាវុដ្ឋិតាយ ច

ឯកច្ចា វុដ្ឋិតា សព្វា ជានន្តិ ច វេមតិកា

កប្បតេ វាតិ កុក្កុច្ចា           ជានំ បស្សំ សុណន្តិ

អាវាសិកេន អាគន្តុកា      ចាតុបណ្ណរសោ បុន

បាដិបទោ បណ្ណរសោ         លិង្គសំវាសកា ឧភោ

បារិវាសានុបោសថោ           អញ្ញត្រ សង្ឃសមគ្គិយា

ឯតេ វិភត្តា ឧទ្ទានា               វត្ថុវិភូតការណាតិ។

ចប់ ភាគ៦។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil