មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ បាលី

ភាគទី២

តេរសកណ្ឌំ

១. សុក្កវិស្សដ្ឋិសិក្ខាបទំ[ឆ.ស.]

ឥមេ ខោ បនាយស្មន្តោ តេរស សង្ឃាទិសេសា

ធម្មា ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ

បឋមសង្ឃាទិសេសំ

[១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា សេយ្យសកោ អនភិរតោ ព្រហ្មចរិយំ ចរតិ។ សោ តេន កិសោ ហោតិ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ។ អទ្ទសា ខោ អាយស្មា ឧទាយិ អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ កិសំ លូខំ ទុព្វណ្ណំ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតំ ធមនិសន្ថតគត្តំ។ ទិស្វាន អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ ឯតទវោច កិស្ស ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ កច្ចិ នោ ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក អនភិរតោ ព្រហ្មចរិយំ ចរសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ តេនហិ ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក យាវទត្ថំ ភុញ្ជ យាវទត្ថំ សុប យាវទត្ថំ នហាយ យាវទត្ថំ ភុញ្ជិត្វា យាវទត្ថំ សុបិត្វា យាវទត្ថំ នហាយិត្វា យទា តេ អនភិរតិ ឧប្បជ្ជតិ រាគោ ចិត្តំ អនុទ្ធំសេតិ តទា ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេហីតិ។ កិន្នុ ខោ អាវុសោ កប្បតិ ឯវរូបំ កាតុន្តិ។ អាមាវុសោ អហំបិ ឯវរូបំ [ឱ.ម.ឯវំ។] ករោមីតិ។ អថខោ អាយស្មា សេយ្យសកោ យាវទត្ថំ ភុញ្ជិ យាវទត្ថំ សុបិ យាវទត្ថំ នហាយិ យាវទត្ថំ ភុញ្ជិត្វា យាវទត្ថំ សុបិត្វា យាវទត្ថំ នហាយិត្វា យទា អនភិរតិ ឧប្បជ្ជតិ រាគោ ចិត្តំ អនុទ្ធំសេតិ តទា ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេតិ [ឱ.ម. មោចេសិ]។ អថខោ អាយស្មា សេយ្យសកោ អបរេន សមយេន វណ្ណវា អហោសិ បីនិន្ទ្រិយោ [ម. បិណិន្ទ្រិយោ។] បសន្នមុខវណ្ណោ វិប្បសន្នច្ឆវិវណ្ណោ។ អថខោ អាយស្មតោ សេយ្យសកស្ស សហាយកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ ឯតទវោចុំ បុព្វេ ខោ ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក កិសោ អហោសិ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ សោទានិ ត្វំ ឯតរហិ វណ្ណវា បីនិន្ទ្រិយោ [បិណិន្ទ្រិយោ] បសន្នមុខវណ្ណោ វិប្បសន្នច្ឆវិវណ្ណោ កិន្នុ ខោ ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក ភេសជ្ជំ ករោសីតិ។ ន ខោ អហំ អាវុសោ ភេសជ្ជំ ករោមិ អបិចាហំ យាវទត្ថំ ភុញ្ជាមិ យាវទត្ថំ សុបាមិ យាវទត្ថំ នហាយាមិ យាវទត្ថំ ភុញ្ជិត្វា យាវទត្ថំ សុបិត្វា យាវទត្ថំ នហាយិត្វា យទា មេ អនភិរតិ ឧប្បជ្ជតិ រាគោ ចិត្តំ អនុទ្ធំសេតិ តទា ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេមីតិ។ កឹ បន ត្វំ អាវុសោ សេយ្យសក យេនេវ ហត្ថេន សទ្ធាទេយ្យំ ភុញ្ជសិ តេនេវ ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេសីតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា សេយ្យសកោ ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ អនេកបរិយាយេន វិគរហិត្វា ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ សេយ្យសក ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស ហត្ថេន ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេស្សសិ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន វិរាគាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សរាគាយ វិសំយោគាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សំយោគាយ អនុបាទានាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សឧបាទានាយ តត្ថ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មយា វិរាគាយ ធម្មេ ទេសិតេ សរាគាយ ចេតេស្សសិ វិសំយោគាយ ធម្មេ ទេសិតេ សំយោគាយ ចេតេស្សសិ អនុបាទានាយ ធម្មេ ទេសិតេ សឧបាទានាយ ចេតេស្សសិ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន រាគវិរាគាយ ធម្មោ ទេសិតោ មទនិម្មទនាយ បិបាសវិនយាយ អាលយសមុគ្ឃាតាយ វដ្ដូបច្ឆេទាយ តណ្ហក្ខយាយ វិរាគាយ និរោធាយ និព្វានាយ ធម្មោ ទេសិតោ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន កាមានំ បហានំ អក្ខាតំ កាមសញ្ញានំ បរិញ្ញា អក្ខាតា កាមបិបាសានំ បដិវិនយោ អក្ខាតោ កាមវិតក្កានំ សមុគ្ឃាតោ អក្ខាតោ កាមបរិឡាហានំ វូបសមោ អក្ខាតោ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ បសន្នានំ វា ភិយ្យោភាវាយ អថខ្វេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានញ្ចេវ អប្បសាទាយ បសន្នានញ្ច ឯកច្ចានំ អញ្ញថត្តាយាតិ។ អថខោ ភគវា អាយស្មន្តំ សេយ្យសកំ អនេកបរិយាយេន វិគរហិត្វា ទុព្ភរតាយ ទុប្បោសតាយ ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ សញ្ចេតនិកា សុក្កវិសដ្ឋិ សង្ឃាទិសេសោតិ។ ឯវញ្ចិទំ ភគវតា ភិក្ខូនំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ហោតិ។

[២] តេន ខោ បន សមយេន ភិក្ខូ បណីតានិ ភោជនានិ ភុញ្ជិត្វា មុដ្ឋស្សតី អសម្បជានា និទ្ទំ ឱក្កមន្តិ។ តេសំ មុដ្ឋស្សតីនំ អសម្បជានានំ និទ្ទំ ឱក្កមន្តានំ សុបិនន្តេន អសុចិ មុច្ចតិ។ តេសំ កុក្កុច្ចំ អហោសិ ភគវតា សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ សញ្ចេតនិកា សុក្កវិសដ្ឋិ សង្ឃាទិសេសោតិ អម្ហាកញ្ច សុបិនន្តេន អសុចិ មុច្ចតិ [ឱ. មុច្ចិ] អត្ថិ ចេត្ថ ចេតនា ឧបលព្ភតិ [លព្ភា] កច្ចិ នុ ខោ មយំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នាតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អត្ថេសា ភិក្ខវេ ចេតនា សា ច ខោ អព្វោហារិកាតិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា អាមន្តេសិ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ សញ្ចេតនិកា សុក្កវិសដ្ឋិ អញ្ញត្រ សុបិនន្តា សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣] សញ្ចេតនិកាតិ ជានន្តោ សញ្ជានន្តោ ចេច្ច អភិវិតរិត្វា វីតិក្កមោ។ សុក្កន្តិ ទស សុក្កានិ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ។ វិសដ្ឋីតិ ឋានា [ឱ.ម. ឋានតោ] ចាវនា វុច្ចតិ វិសដ្ឋីតិ។ អញ្ញត្រ សុបិនន្តាតិ ឋបេត្វា សុបិនន្តំ។ សង្ឃាទិសេសោតិ សង្ឃោ វ តស្សា អាបត្តិយា បរិវាសំ ទេតិ មូលាយ បដិកស្សតិ មានត្តំ ទេតិ អព្ភេតិ ន សម្ពហុលា ន ឯកបុគ្គលោ តេន វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។ តស្សេវ អាបត្តិនិកាយស្ស នាមកម្មំ អធិវចនំ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៤] អជ្ឈត្តរូបេ មោចេតិ ពហិទ្ធារូបេ មោចេតិ អជ្ឈត្តពហិទ្ធារូបេ មោចេតិ អាកាសេ កដឹ កម្បេន្តោ មោចេតិ រាគូបត្ថម្ភេ មោចេតិ វច្ចូបត្ថម្ភេ មោចេតិ បស្សាវូបត្ថម្ភេ មោចេតិ វាតូបត្ថម្ភេ មោចេតិ ឧច្ចាលិង្គប្បាណកទដ្ឋូបត្ថម្ភេ មោចេតិ អារោគ្យត្ថាយ មោចេតិ សុខត្ថាយ មោចេតិ ភេសជ្ជត្ថាយ មោចេតិ ទានត្ថាយ មោចេតិ បុញ្ញត្ថាយ មោចេតិ យញ្ញត្ថាយ មោចេតិ សគ្គត្ថាយ មោចេតិ វីជត្ថាយ មោចេតិ វីមំសត្ថាយ មោចេតិ ទវត្ថាយ មោចេតិ នីលំ មោចេតិ បីតកំ មោចេតិ លោហិតកំ មោចេតិ ឱទាតំ មោចេតិ តក្កវណ្ណំ មោចេតិ ទកវណ្ណំ មោចេតិ តេលវណ្ណំ មោចេតិ ខីរវណ្ណំ មោចេតិ ទធិវណ្ណំ មោចេតិ សប្បិវណ្ណំ មោចេតិ។

[៥] អជ្ឈត្តរូបេតិ អជ្ឈត្តំ ឧបាទិន្នរូបេ។ ពហិទ្ធារូបេតិ ពហិទ្ធា ឧបាទិន្នេ វា អនុបាទិន្នេ វា។ អជ្ឈត្តពហិទ្ធារូបេតិ តទុភយេ។ អាកាសេ កដឹ កម្បេន្តោតិ អាកាសេ វាយមន្តស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ រាគូបត្ថម្ភេតិ រាគេន បីឡិតស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ វច្ចូបត្ថម្ភេតិ វច្ចេន បីឡិតស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ បស្សាវូបត្ថម្ភេតិ បស្សាវេន បីឡិតស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ វាតូបត្ថម្ភេតិ វាតេន បីឡិតស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ ឧច្ចាលិង្គប្បាណកទដ្ឋូបត្ថម្ភេតិ ឧច្ចាលិង្គប្បាណកទដ្ឋេន បីឡិតស្ស អង្គជាតំ កម្មនិយំ ហោតិ។ អារោគ្យត្ថាយាតិ អរោគោ ភវិស្សាមីតិ។ សុខត្ថាយាតិ សុខំ វេទនំ ឧប្បាទេស្សាមីតិ។ ភេសជ្ជត្ថាយាតិ ភេសជ្ជំ ភវិស្សតីតិ។ ទានត្ថាយាតិ ទានំ ទស្សាមីតិ។ បុញ្ញត្ថាយាតិ បុញ្ញំ ភវិស្សតិ។ យញ្ញត្ថាយាតិ យញ្ញំ យជ្ជិស្សាមីតិ។ សគ្គត្ថាយាតិ សគ្គំ គមិស្សាមីតិ។ វីជត្ថាយាតិ វីជំ ភវិស្សតិ។ វីមំសត្ថាយាតិ វីមំសិស្សាមិ [ឱ.ម.​ បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន បញ្ញាយតិ។] នីលំ ភវិស្សតិ បីតកំ ភវិស្សតិ លោហិតកំ ភវិស្សតិ ឱទាតំ ភវិស្សតិ ។បេ។ សប្បិវណ្ណំ ភវិស្សតីតិ។ ទវត្ថាយាតិ ខិឌ្ឌាធិប្បាយោ។

[៦] អជ្ឈត្តរូបេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ពហិទ្ធារូបេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អជ្ឈត្តពហិទ្ធារូបេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អាកាសេ កដឹ កម្បេន្តោ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ រាគូបត្ថម្ភេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ វច្ចូបត្ថម្ភេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បស្សាវូបត្ថម្ភេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ វាតូបត្ថម្ភេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឧច្ចាលិង្គប្បាណកទដ្ឋូបត្ថម្ភេ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថាយ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុខត្ថាយ ។បេ។ ភេសជ្ជត្ថាយ ទានត្ថាយ បុញ្ញត្ថាយ យញ្ញត្ថាយ សគ្គត្ថាយ វីជត្ថាយ វីមំសត្ថាយ ទវត្ថាយ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សុទ្ធិកំ និដ្ឋិតំ។

[៧] អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។  អារោគ្យត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ អារោគ្យត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលំ [ឱ.ម. ឯកមូលកស្ស] ខណ្ឌចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[៨] សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុខត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ សុខត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុខត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[៩] ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ ភេសជ្ជត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១០] ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។  ទានត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ ទានត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១១] បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។  បុញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ បុញ្ញត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១២] យញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ យញ្ញត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ យញ្ញត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៣] សគ្គត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ សគ្គត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៤] វីជត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ វីជត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៥] វីមំសត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ វីមំសត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៦] ទវត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។  ទវត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច។ ទវត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ [ឱ.ម. ឯកមូលកស្ស] ពទ្ធចក្កំ និដ្ឋិតំ។

ទុមូលកាទិបិ ឯវមេវ នេតព្វំ។

[១៧] អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ទុមូលកំ ខណ្ឌចក្កំ។

[១៨] សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច។បេ។ សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។។បេ។ វីមំសត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច អារោគ្យត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ វីមំសត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ទុមូលកំ ពទ្ធចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[១៩] តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ឆម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ ឯវមេវ កាតព្វំ។

ឥទំ សព្វមូលកំ។

[២០] អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សព្វមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[២១] នីលញ្ច បីតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលញ្ច លោហិតកញ្ច។បេ។ នីលញ្ច ឱទាតញ្ច។ នីលញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ នីលញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ នីលញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ នីលញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ នីលញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ នីលញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ ខណ្ឌចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[២២] បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បីតកញ្ច ឱទាតញ្ច។បេ។ បីតកញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ បីតកញ្ច នីលញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ លោហិតកញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ លោហិតកញ្ច នីលញ្ច។ លោហិតកញ្ច បីតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ ឱទាតញ្ច នីលញ្ច។ ឱទាតញ្ច បីតកញ្ច។ ឱទាតញ្ច លោហិតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច នីលញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ តក្កវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច នីលញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច។ ទកវណ្ណញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ តេលវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច នីលញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ តេលវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ខីរវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។  ខីរវណ្ណញ្ច នីលញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ ខីរវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទធិវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច នីលញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ ទធិវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សប្បិវណ្ណញ្ច នីលញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សប្បិវណ្ណញ្ច បីតកញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច លោហិតកញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច ឱទាតញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច។ សប្បិវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ ពទ្ធចក្កំ និដ្ឋិតំ។

ទុមូលកាទិបិ ឯវមេវ នេតព្វំ។

[២៣] នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលញ្ច បិតកញ្ច ឱទាតញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ នីលញ្ច បីតកញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ទុមូលកំ ខណ្ឌចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[២៤] បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច នីលញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ ទធិវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច នីលញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមេតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ ទធិវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ទុមូលកំ ពទ្ធចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[២៥] តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ឆម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ ឯវមេវ កាតព្វំ។

ឥទំ សព្វមូលកំ។

[២៦] នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សព្វមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[២៧] អារោគ្យត្ថញ្ច នីលញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោកហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អារោគ្យត្ថញ្ច សុខត្ថញ្ច ភេសជ្ជត្ថញ្ច ទានត្ថញ្ច បុញ្ញត្ថញ្ច យញ្ញត្ថញ្ច សគ្គត្ថញ្ច វីជត្ថញ្ច វីមំសត្ថញ្ច ទវត្ថញ្ច នីលញ្ច បីតកញ្ច លោហិតកញ្ច ឱទាតញ្ច តក្កវណ្ណញ្ច ទកវណ្ណញ្ច តេលវណ្ណញ្ច ខីរវណ្ណញ្ច ទធិវណ្ណញ្ច សប្បិវណ្ណញ្ច ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឧភតោពទ្ធមិស្សកចក្កំ [ឱ.ម. មិស្សកចក្កំ] និដ្ឋិតំ។

[២៨] នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ បីតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ លោហិតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ឱទាតំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ សប្បិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[២៩] បីតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ លោហិតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បីតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ឱទាតំ មុច្ចតិ។បេ។ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ។ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ។ សប្បិវណ្ណំ មុច្ចតិ។ នីលំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[៣០] លោហិតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ឱទាតំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ លោហិតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ។បេ។ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ។ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ។  សប្បិវណ្ណំ មុច្ចតិ។ នីលំ មុច្ចតិ។បីតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឱទាតំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ លោហិតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ (ឯវំ ចក្កានិ វេទិទព្វានិ) សប្បិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សប្បិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ បីតកំ មុច្ចតិ។បេ។ លោហិតកំ មុច្ចតិ។ ឱទាតំ មុច្ចតិ។ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ។ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ។ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

កុច្ឆិចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[៣១] បីតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ លោហិតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ ឱទាតំ  មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ តក្កវណ្ណំ  មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ ទកវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ តេលវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ ខីរវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ ទធិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ។ សប្បិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ នីលំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស [បឋមំ បិដ្ឋិចក្កគមនន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] បឋមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣២] លោហិតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ បីតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឱទាតំ [មរម្មបោត្ថកេ ឯត្ថន្តរេ បេយ្យាលោ ទិស្សតិ ឥតោ បរំឦទិសេ អន្តរេបិ ទិស្សតិយេវ។ តំ យុត្តំ។] តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ  ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ។ នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ បីតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស ទុតិយំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៣] ឱទាតំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ លោហិតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ នីលំ។  បីតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ លោហិតកំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស តតិយំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៤] តក្កវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ឱទាតំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ នីលំ បីតកំ។ លោហិតកំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ឱទាតំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស ចតុត្ថំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៥] ទកវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ។ ឱទាតំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តក្កវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស បញ្ចមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៦] តេលវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ខីរវណ្ណំ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ។ តក្កវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទកវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស ឆដ្ឋំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៧] ខីរវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទធិវណ្ណំ សប្បិវណ្ណំ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ។ ទកវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ តេលវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស សត្តមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៨] ទធិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សប្បិវណ្ណំ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ។ តេលវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ខីរវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស អដ្ឋមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៣៩] សប្បិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ នីលំ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ។ ខីរវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ទធិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស នវមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

[៤០] នីលំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ សប្បិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បីតកំ លោហិតកំ ឱទាតំ តក្កវណ្ណំ ទកវណ្ណំ តេលវណ្ណំ ខីរវណ្ណំ។ ទធិវណ្ណំ មោចេស្សាមីតិ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ សប្បិវណ្ណំ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បិដ្ឋិចក្កស្ស ទសមំ គមនំ និដ្ឋិតំ។

បិដ្ឋិចក្កំ[ឱ.ម. បិដ្ឋិចក្កបេយ្យាលោ និដ្ឋិតោ។ តេសុ តេសុ បោត្ថកេសុ អាគតោ បេយ្យាលវិធិ យេភុយ្យេន វិសទិសោ ហោតិ កត្ថចិ សង្ខិត្តោ កត្ថចិ វិត្ថារោ។ តទត្ថិកេន តតោ តតោ បរិយេសិតព្វំ] និដ្ឋិតំ។

[៤១] ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ចេតេតិ ន ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អនាបត្តិ។ ចេតេតិ ន ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អនាបត្តិ។ ន ចេតេតិ ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អនាបត្តិ។ ន ចេតេតិ ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អនាបត្តិ។ ន ចេតេតិ ន ឧបក្កមតិ មុច្ចតិ អនាបត្តិ។ ន ចេតេតិ ន ឧបក្កមតិ ន មុច្ចតិ អនាបត្តិ។

[៤២] អនាបត្តិ សុបិនន្តេន នមោចនាធិប្បាយស្ស ឧម្មត្តកស្ស ខិត្តចិត្តស្ស វេទនដ្ដស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

វិនីតវត្ថុឧទ្ទានគាថា

[៤៣] សុបិនោច្ចារបស្សាវោ វិតក្កុណ្ហោទកេន ច ភេសជ្ជំ កណ្ឌុវំ មគ្គោ វត្ថិ ជន្តាឃរំ [ឱ.ម. វត្ថិ ជន្តាឃរុបក្កមោ។]ឩរុ សាមណេរោ ច សុត្តោ ច ឩរុ មុដ្ឋិនា បីឡយិ អាកាសេ ថម្ភំ និជ្ឈាយិ ឆិទ្ទំ កដ្ឋេន ឃដ្ដយិ សោតេ [ម. សោតោ] ឧទញ្ជលំ ធាវំ បុប្ផាវឡិយំ បោក្ខរំ វាលិកា កទ្ទមុស្សេកោ សយនង្គុដ្ឋកេន ចាតិ។

វិនីតវត្ថុ [ឆ.ស.]

[៤៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ សុបិនន្តេន អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សុបិនន្តេនាតិ។

[៤៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឧច្ចារំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ កឹចិត្តោ ត្វំ ភិក្ខូតិ។ នាហំ ភគវា មោចនាធិប្បាយោតិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។

[៤៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ បស្សាវំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។

[៤៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ កាមវិតក្កំ វិតក្កេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ កាមវិតក្កំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន ហោតិ។] វិតក្កេន្តស្សាតិ។

[៤៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឧណ្ហោទកេន នហាយន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ កឹចិត្តោ ត្វំ ភិក្ខូតិ។ នាហំ ភគវា មោចនាធិប្បាយោតិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឧណ្ហោទកេន នហាយន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឧណ្ហោទកេន នហាយន្តស្ស អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៤៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ អង្គជាតេ វណោ ហោតិ។ ភេសជ្ជេន អាលិម្បន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ កឹចិត្តោ ត្វំ ភិក្ខូតិ។ នាហំ ភគវា មោចនាធិប្បាយោតិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ អង្គជាតេ វណោ ហោតិ។ តស្ស មោចនាធិប្បាយស្ស ភេសជ្ជេន អាលិម្បន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ អណ្ឌំ កណ្ឌុវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស អណ្ឌំ កណ្ឌុវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មគ្គំ គច្ឆន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស មគ្គំ គច្ឆន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ វត្ថឹ គហេត្វា បស្សាវំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស វត្ថឹ គហេត្វា បស្សាវំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ជន្តាឃរេ ឧទរវដ្ដឹ តាបេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ជន្តាឃរេ ឧទរវដ្ដឹ តាបេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ជន្តាឃរេ ឧបជ្ឈាយស្ស បិដ្ឋិបរិកម្មំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ជន្តាឃរេ ឧបជ្ឈាយស្ស បិដ្ឋិបរិកម្មំ ករោន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឩរុំ ឃដ្ដាបេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឩរុំ ឃដ្ដាបេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ មោចនាធិប្បាយោ អញ្ញតរំ សាមណេរំ ឯតទវោច ឯហិ មេ ត្វំ អាវុសោ សាមណេរ អង្គជាតំ គណ្ហាហីតិ។ សោ តស្ស អង្គជាតំ អគ្គហេសិ។ តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។

[៥៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សុត្តស្ស សាមណេរស្ស អង្គជាតំ អគ្គហេសិ។ តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៥៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឩរូហិ អង្គជាតំ បីឡេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឩរូហិ អង្គជាតំ បីឡេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៥៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មុដ្ឋិនា បីឡេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស មុដ្ឋិនា អង្គជាតំ បីឡេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស អាកាសេ កដឹ កម្បេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ កាយំ ថម្ភេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស កាយំ ថម្ភេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ មាតុគាមស្ស អង្គជាតំ ឧបនិជ្ឈាយិ។ តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស ន ច ភិក្ខវេ សារត្តេន មាតុគាមស្ស អង្គជាតំ ឧបនិជ្ឈាយិតព្វំ យោ ឧបនិជ្ឈាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៦៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស តាលច្ឆិទ្ទំ អង្គជាតំ បវេសេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស កដ្ឋេន អង្គជាតំ ឃដ្ដេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ បដិសោតេ នហាយន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស បដិសោតេ នហាយន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឧទញ្ជលេ កីឡន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឧទញ្ជលេ កីឡន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៧] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឧទកេ ធាវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឧទកេ ធាវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ បុប្ផាវឡិយំ កីឡន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស បុប្ផាវឡិយំ កីឡន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៦៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ បោក្ខរវនេ ធាវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស បោក្ខរវនេ ធាវន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៧០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស វាលិកំ អង្គជាតំ បវេសេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៧១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស កទ្ទមំ អង្គជាតំ បវេសេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៧២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ ឧទកេន អង្គជាតំ ឱសិញ្ចន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នមោចនាធិប្បាយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស ឧទកេន អង្គជាតំ ឱសិញ្ចន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៧៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស សយនេ អង្គជាតំ ឃដ្ដេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។បេ។ អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៧៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស អង្គុដ្ឋេន អង្គជាតំ ឃដ្ដេន្តស្ស អសុចិ មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរស្ស ភិក្ខុនោ មោចនាធិប្បាយស្ស អង្គុដ្ឋេន អង្គជាតំ ឃដ្ដេន្តស្ស អសុចិ ន មុច្ចិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតា ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

បឋមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ទុតិយសង្ឃាទិសេសំ

២. កាយសំសគ្គសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[៧៥] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ អរញ្ញេ វិហរតិ។ តស្សាយស្មតោ វិហារោ អភិរូបោ ហោតិ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ មជ្ឈេគព្ភោ សមន្តាបរិយាគារោ សុបញ្ញត្តំ មញ្ចបីឋំ ភិសិពិម្ពោហនំ បានីយំ បរិភោជនីយំ សុបដ្ឋិតំ បរិវេណំ សុសម្មដ្ឋំ។ ពហូ មនុស្សា អាយស្មតោ ឧទាយិស្ស វិហារបេក្ខកា អាគច្ឆន្តិ។ អញ្ញតរោបិ ព្រាហ្មណោ សបជាបតិកោ យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច ឥច្ឆាម មយំ ភោតោ ឧទាយិស្ស វិហារំ បេក្ខិតុន្តិ។ តេនហិ ព្រាហ្មណ បេក្ខស្សូតិ អបាបុរណំ អាទាយ ឃដិកំ ឧគ្ឃាដេត្វា កវាដំ បណាមេត្វា វិហារំ បាវិសិ។ សោបិ ខោ ព្រាហ្មណោ អាយស្មតោ ឧទាយិស្ស បិដ្ឋិតោ បាវិសិ។ សាបិ ខោ ព្រាហ្មណី តស្ស ព្រាហ្មណស្ស បិដ្ឋិតោ បាវិសិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ ឯកច្ចេ វាតបានេ វិវរន្តោ ឯកច្ចេ វាតបានេ ថកេន្តោ គព្ភំ អនុបរិគន្ត្វា បិដ្ឋិតោ អាគន្ត្វា តស្សា ព្រាហ្មណិយា អង្គមង្គានិ បរាមសិ។ អថខោ សោ ព្រាហ្មណោ អាយស្មតា ឧទាយិនា សទ្ធឹ បដិសម្មោទិត្វា អគមាសិ។ អថខោ សោ ព្រាហ្មណោ អត្តមនោ អត្តមនវាចំ និច្ឆារេសិ ឧឡារា ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា យេ ឥមេ ឯវរូបេ អរញ្ញេ វិហរន្តិ ភវំបិ ឧទាយិ ឧឡារោ យោ ឯវរូបេ អរញ្ញេ វិហរតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ សា ព្រាហ្មណី តំ ព្រាហ្មណំ ឯតទវោច កុតោ តស្ស ឧឡារតា យថេវ មេ ត្វំ អង្គមង្គានិ បរាមសិ ឯវមេវ មេ សមណោ ឧទាយិ អង្គមង្គានិ បរាមសីតិ។ អថខោ សោ ព្រាហ្មណោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ អលជ្ជិនោ ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ទុស្សីលា មុសាវាទិនោ ឥមេ ហិ នាម ធម្មចារិនោ សមចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា បដិជានិស្សន្តិ នត្ថិ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នត្ថិ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ សាមញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ អបគតា ឥមេ សាមញ្ញា អបគតា ឥមេ ព្រហ្មញ្ញា កថំ ហិ នាម សមណោ ឧទាយិ មម ភរិយាយ អង្គមង្គានិ បរាមសិស្សតិ ន ហិ សក្កា កុលិត្ថីហិ កុលធីតាហិ កុលកុមារីហិ កុលសុណ្ហាហិ កុលទាសីហិ អារាមំ វា វិហារំ វា គន្តុំ សចេ ហិ កុលិត្ថិយោ កុលធីតាយោ កុលកុមារិកាយោ កុលសុណ្ហាយោ កុលទាសិយោ អារាមំ វា វិហារំ វា គច្ឆេយ្យុំ តាបិ សមណា សក្យបុត្តិយា ទូសេយ្យុន្តិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស ព្រាហ្មណស្ស ឧជ្ឈាយន្តស្ស ខីយន្តស្ស វិបាចេន្តស្ស។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិស្សសិ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន វិរាគាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សរាគាយ។បេ។ កាមបរិឡាហានំ វូបសមោ អក្ខាតោ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ ឱតិណ្ណោ វិបរិណតេន ចិត្តេន មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជេយ្យ ហត្ថគ្គាហំ វា វេណិគ្គាហំ វា អញ្ញតរស្ស វា អញ្ញតរស្ស វា អង្គស្ស បរាមសនំ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៧៦] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ ឱតិណ្ណោ នាម សារត្តោ អបេក្ខវា បដិពទ្ធចិត្តោ។ វិបរិណតន្តិ រត្តំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ ទុដ្ឋំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ មូឡ្ហំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ អបិច រត្តំ ចិត្តំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតំ វិបរិណតន្តិ។ មាតុគាមោ នាម មនុស្សិត្ថី ន យក្ខី ន បេតី ន តិរច្ឆានគតា អន្តមសោ តទហុជាតាបិ ទារិកា បគេវ មហន្តរី [ឱ.ម. មហត្តរី]។ សទ្ធិន្តិ ឯកតោ។ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជេយ្យាតិ អជ្ឈាចារោ វុច្ចតិ។ ហត្ថោ នាម កប្បុរំ ឧបាទាយ យាវ អគ្គនខា។ វេណិ នាម សុទ្ធកេសា វា សុត្តមិស្សា វា មាលាមិស្សា វា ហិរញ្ញមិស្សា វា សុវណ្ណមិស្សា វា មុត្តាមិស្សា វា មណិមិស្សា វា។ អង្គំ នាម ហត្ថញ្ច វេណិញ្ច ឋបេត្វា អវសេសំ អង្គំ នាម។

[៧៧] អាមសនា បរាមសនា ឱមសនា ឧម្មសនា ឱលង្ឃនា ឧល្លង្ឃនា អាកឌ្ឍនា បតិកឌ្ឍនា អភិនិគ្គណ្ហនា អភិនិប្បីឡនា គហណំ ឆុបនន្តិ។

[៧៨] អាមសនា នាម អាមដ្ឋមត្តា។ បរាមសនា នាម ឥតោ ចិតោ ច សញ្ចោបនា។ ឱមសនា នាម ហេដ្ឋា ឱរោបនា។ ឧម្មសនា នាម ឧទ្ធំ ឧច្ចារណា។ ឱលង្ឃនា នាម ហេដ្ឋា ឱនមនា។ ឧល្លង្ឃនា នាម ឧទ្ធំ ឧច្ចារណា។ អាកឌ្ឍនា នាម អាវិញ្ជនា។ បដិកឌ្ឍនា នាម បដិប្បណាមនា។ អភិនិគ្គណ្ហនា នាម អង្គំ គហេត្វា និប្បីឡនា [ឱ.ម. និគ្គណ្ហនា]។ អភិនិប្បីឡនា នាម កេនចិ សហ និប្បីឡនា។ គហណំ នាម គហិតមត្តំ។ ឆុបនំ នាម ផុដ្ឋមត្តំ។

[៧៩] សង្ឃាទិសេសោតិ សង្ឃោវ តស្សា អាបត្តិយោ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៨០] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថិសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ ឱមសតិ ឧម្មសតិ ឱលង្ឃតិ ឧល្លង្ឃតិ អាកឌ្ឍតិ បដិកឌ្ឍតិ អភិនិគ្គណ្ហាតិ អភិនិប្បីឡេតិ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស [ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឯកមូលកន្តិ បាឋោ ទិស្សតី។]។

[៨១] ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ បណ្ឌកសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ បុរិសសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ វេមតិកោ។បេ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ បុរិសសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ វេមតិកោ។បេ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ វេមតិកោ។បេ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ បណ្ឌកសញ្ញី។បេ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[៨២] ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ។បេ។ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី។បេ។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី។បេ។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ។បេ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី។បេ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី។បេ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ។បេ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី។បេ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ [ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ទុមូលកន្តិ បាឋោ ទិស្សតិ]។

[៨៣] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន ទិស្សតិ។ ឯវំ សព្វស្មឹ ឦទិសេ ឋានេ ទដ្ឋព្វំ។]  អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសតិ បរាមសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

ភិក្ខុបេយ្យាលោ និដ្ឋិតោ។

[៨៤] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ ឱមសតិ ឧម្មសតិ ឱលង្ឃេតិ ឧល្លង្ឃេតិ អាកឌ្ឍតិ បដិកឌ្ឍតិ អភិនិគ្គណ្ហាតិ អភិនិប្បីឡេតិ គណ្ហាតិ ឆុបតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ ឱមសន្តិ ឧម្មសន្តិ ឱលង្ឃេន្តិ ឧល្លង្ឃេន្តិ អាកឌ្ឍន្តិ បដិកឌ្ឍន្តិ អភិនិគ្គណ្ហន្តិ អភិនិប្បីឡេន្តិ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ។បេ។ គណ្ហាតិ ឆុបតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស កាយប្បដិពទ្ធេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ។បេ។ គណ្ហន្តិ ឆុបន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសតិ បរាមសតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសតិ បរាមសតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន កាយប្បដិពទ្ធំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថី ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសតិ បរាមសតិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឥត្ថិយោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ឧភោ ច នំ ភិក្ខុស្ស និស្សគ្គិយេន និស្សគ្គិយំ អាមសន្តិ បរាមសន្តិ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[៨៥] សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សេវនាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ន ច ផស្សំ បដិវិជានាតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សេវនាធិប្បាយោ ន ច កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។ សេវនាធិប្បាយោ ន ច កាយេន វាយមតិ ន ច ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។ មោក្ខាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។ មោក្ខាធិប្បាយោ កាយេន វាយមតិ ន ច ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។ មោក្ខាធិប្បាយោ ន ច កាយេន វាយមតិ ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។ មោក្ខាធិប្បាយោ ន ច កាយេន វាយមតិ ន ច ផស្សំ បដិវិជានាតិ អនាបត្តិ។

[៨៦] អនាបត្តិ អសញ្ចិច្ច អសតិយា អជានន្តស្ស អសាទិយន្តស្ស ឧម្មត្តកស្ស ខិត្តចិត្តស្ស វេទនដ្ដស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

[៨៧] មាតា ធីតា ច ភគិនី ជាយា យក្ខី ច បណ្ឌកោ

សុត្តា មតា តិរច្ឆានា ទារុធិតលិកាយ ច

សម្បីឡេ សង្កមោ មគ្គោ រុក្ខោ នាវា ច រជ្ជុ ច

ទណ្ឌោ បត្តំ បណាមេសិ វន្ទេ វាយមិ នច្ឆុបី[ម.នច្ឆុបេ]តិ។

[៨៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ មាតុយា មាតុប្បេមេន អាមសតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ធីតុយា ធីតុប្បេមេន អាមសតិ។បេ។ ភគិនិយា ភគិនីបេមេន អាមសតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៨៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ បុរាណទុតិយិកាយ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ យក្ខិនិយា កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ បណ្ឌកស្ស កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សុត្តិត្ថិយា កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ មតិត្ថិយា កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ តិរច្ឆានគតិត្ថិយា កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ទារុធីតលិកាយ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៩០] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ឥត្ថិយោ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ សម្បីឡេត្វា ពាហាបរម្បរាយ នេសុំ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ សាទិយសិ ត្វំ ភិក្ខូតិ។ នាហំ ភគវា សាទិយាមីតិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខូ អសាទិយន្តស្សាតិ។

[៩១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា អភិរុឡ្ហំ សង្កមំ សារត្តោ សញ្ចាលេសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៩២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថឹ បដិបថេ បស្សិត្វា សារត្តោ អំសកូដេន បហារំ អទាសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។

[៩៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា អភិរុឡ្ហំ រុក្ខំ សារត្តោ សញ្ចាលេសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៩៤] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា អភិរុឡ្ហំ នាវំ សារត្តោ សញ្ចាលេសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[៩៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា គហិតំ រជ្ជុំ សារត្តោ អាវិញ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា គហិតំ ទណ្ឌំ សារត្តោ អាវិញ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[៩៦] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ ឥត្ថឹ បត្តេន បណាមេសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថិយា វន្ទន្តិយា សារត្តោ បាទំ ឧច្ចារេសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ឥត្ថឹ គហេស្សាមីតិ វាយមិត្វា ន ឆុបិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

ទុតិយសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

តតិយសង្ឃាទិសេសំ

៣. ទុដ្ឋុល្លវាចាសិក្ខាបទំ[ឆ.ស.]

[៩៧] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ អរញ្ញេ វិហរតិ[ឥតោ បរំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ តស្សាយស្មតោ វិហារោ អភិរូបោ ហោតិ ទស្សនីយោ បាសាទិកោតិ បញ្ញាយតិ។]។ តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ឥត្ថិយោ អារាមំ អាគមំសុ វិហារបេក្ខិកាយោ។ អថខោ តា ឥត្ថិយោ យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោចុំ ឥច្ឆាម មយំ ភន្តេ អយ្យស្ស វិហារំ បេក្ខិតុន្តិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ តា ឥត្ថិយោ វិហារំ បេក្ខាបេត្វា តាសំ ឥត្ថីនំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ យាចតិបិ អាយាចតិបិ បុច្ឆតិបិ បដិបុច្ឆតិបិ អាចិក្ខតិបិ អនុសាសតិបិ អក្កោសតិបិ។ យា តា ឥត្ថិយោ ឆិន្នកា [ឱ.ម.បោត្ថកេសុ ឆិន្និកា ធុត្តិកា អហិរិកាតិ បញ្ញាយតិ។] ធុត្តិកា អហិរិកាយោ[] អហេសុំ [តេសុ អយំ បាឋោ ន ទិស្សតិ។] តា អាយស្មតា ឧទាយិនា សទ្ធឹ ឧហសន្តិបិ ឧល្លបន្តិបិ ឧជ្ឈគ្គន្តិបិ ឧប្ផណ្ឌេន្តិបិ យា បន តា ឥត្ថិយោ ហិរិមនា តា និក្ខមិត្វា ភិក្ខូ ឧជ្ឈាបេន្តិ ឥទំ ភន្តេ ន ឆន្នំ ន បដិរូបំ សាមិកេនបិ មយំ ឯវំ វុត្តា ន ឥច្ឆេយ្យាម កឹ បនយ្យេន ឧទាយិនាតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិស្សសិ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន វិរាគាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សរាគាយ។បេ។ កាមបរិឡាហានំ វូបសមោ អក្ខាតោ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ ឱតិណ្ណោ វិបរិណតេន ចិត្តេន មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសេយ្យ យថាតំ យុវា យុវតឹ មេថុនូបសញ្ហិតាហិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៩៨] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ ឱតិណ្ណោ នាម សារត្តោ អបេក្ខវា បដិពទ្ធចិត្តោ។ វិបរិណតន្តិ រត្តំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ ទុដ្ឋំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ មូឡ្ហំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ អបិច រត្តំ ចិត្តំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតំ វិបរិណតន្តិ។ មាតុគ្គាមោ នាម មនុស្សិត្ថី ន យក្ខី ន បេតី ន តិរច្ឆានគតា វិញ្ញូ បដិពលា សុភាសិតទុព្ភាសិតំ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាជានិតុំ។ ទុដ្ឋុល្លា នាម វាចា វច្ចមគ្គប្បស្សាវមគ្គមេថុនធម្មទុដ្ឋុល្លា នាម វាចា វច្ចមគ្គប្បស្សាវមគ្គមេថុនធម្មប្បដិសំយុត្តា វាចា។ ឱភាសេយ្យាតិ អជ្ឈាចារោ វុច្ចតិ។ យថាតំ យុវា យុវតិន្តិ ទហរោ ទហរឹ តរុណោ តរុណឹ កាមភោគី កាមភោគិនឹ។ មេថុនូបសញ្ហិតាហីតិ មេថុនធម្មប្បដិសំយុត្តាហិ វាចាហិ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៩៩] ទ្វេ មគ្គេ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ យាចតិបិ អាយាចតិបិ បុច្ឆតិបិ បដិបុច្ឆតិបិ អាចិក្ខតិបិ អនុសាសតិបិ អក្កោសតិបិ។

[១០០] វណ្ណំ ភណតិ នាម ទ្វេ មគ្គេ ថោមេតិ វណ្ណេតិ បសំសតិ។ អវណ្ណំបិ ភណតិ នាម ទ្វេ មគ្គេ ខុំសេតិ វម្ភេតិ គរហតិ។ យាចតិ នាម ទេហិ មេ ទទាហិ មេ អរហសិ មេ ទាតុន្តិ។ អាយាចតិ នាម កទា តេ មាតា បសីទិស្សតិ កទា តេ បិតា បសីទិស្សតិ កទា តេ ទេវតាយោ បសីទិស្សន្តិ កទា តេ សុខណោ សុលយោ សុមុហុត្តោ ភវិស្សតិ កទា តេ មេថុនំ ធម្មំ លភិស្សាមីតិ។ បុច្ឆតិ នាម កថំ ត្វំ សាមិកស្ស ទេសិ កថំ ជារស្ស ទេសីតិ។ បដិបុច្ឆតិ នាម ឯវំ កិរ ត្វំ សាមិកស្ស ទេសិ ឯវំ ជារស្ស ទេសីតិ។ អាចិក្ខតិ នាម បុដ្ឋោ ភណតិ ឯវំ ទេហិ ឯវំ ទេន្តី សាមិកស្ស បិយា ភវិស្សសិ មនាបា ចាតិ។ អនុសាសតិ នាម អបុដ្ឋោ ភណតិ ឯវំ ទេហិ ឯវំ ទេន្តី សាមិកស្ស បិយា ភវិស្សសិ មនាបា ចាតិ។ អក្កោសតិ នាម អនិមិត្តាសិ និមិត្តមត្តាសិ អលោហិតាសិ ធុវលោហិតាសិ ធុវចោឡាសិ បគ្ឃរន្តីសិ សិខិរណីសិ ឥត្ថីបណ្ឌកាសិ វេបុរិសិកាសិ សម្ភិន្នាសិ ឧភតោព្យញ្ជនកាសីតិ។

[១០១] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ យាចតិបិ អាយាចតិបិ បុច្ឆតិបិ បដិបុច្ឆតិបិ អាចិក្ខតិបិ អនុសាសតិបិ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ ឥត្ថី ច ហោតិ វេមតិកា បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី វេមតិកោ តិរច្ឆានសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី  បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី  វេមតិកោ ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[១០២] ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វិន្នំ បុរិសានំ បុរិសសញ្ញី វេមតិកោ តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី វេមតិកោ ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[១០៣] ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ។បេ។ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។បេ។ បណ្ឌកសញ្ញី។បេ។ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។បេ។ បុរិសសញ្ញី។បេ។ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ សង្ឃាទេសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី វេមតិកោ តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[១០៤] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ ឋបេត្វា អធក្ខកំ ឧព្ភជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ បុរិសោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ ឋបេត្វា អធក្ខកំ ឧព្ភជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ វច្ចមគ្គំ បស្សាវមគ្គំ ឋបេត្វា អធក្ខកំ ឧព្ភជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។

[១០៥] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា ឧព្ភក្ខកំ អធោជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ បុរិសោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី។បេ។ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឧព្ភក្ខកំ អធោជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ ឧព្ភក្ខកំ អធោជាណុមណ្ឌលំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា កាយប្បដិពទ្ធំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ។បេ។ បុរិសោ ច ហោតិ។បេ។ តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ។បេ។ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ កាយប្បដិពទ្ធំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ កាយប្បដិពទ្ធំ អាទិស្ស វណ្ណំបិ ភណតិ អវណ្ណំបិ ភណតិ។បេ។ អក្កោសតិបិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[១០៦] អនាបត្តិ អត្ថបុរេក្ខារស្ស ធម្មបុរេក្ខារស្ស អនុសាសនីបុរេក្ខារស្ស ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

វិនីតវត្ថុឧទ្ទានគាថា [ឆ.ស.]

[១០៧] លោហិតំកក្កសាកិណ្ណំ ខរំទីឃញ្ចវាបិតំ

កច្ចិ សំសរតិ[ឱ.ម.សំសីទតិ] មគ្គោ សទ្ធាទានេនកម្មុនាតិ។

[១០៨] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី នវរត្តំ កម្ពលំ បារុតា ហោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច លោហិតំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម អយ្យ នវរត្តោ កម្ពលោតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កក្កសកម្ពលំ បារុតា ហោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច កក្កសលោមំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ។ អាម អយ្យ កក្កសកម្ពលោតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី នវធោតំ កម្ពលំ បារុតា ហោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច អាកិណ្ណលោមំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម អយ្យ នវធោតោ កម្ពលោតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី ខរកម្ពលំ បារុតា ហោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច ខរលោមំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម អយ្យ ខរកម្ពលោតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១០៩] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី ទីឃបាវារំ បារុតា ហោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច ទីឃលោមំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម អយ្យ ទីឃបាវារោតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី ខេត្តំ វបាបេត្វា អាគច្ឆតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច វាបិតំ ខោ តេ ភគិនីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម អយ្យ នោ ច ខោ បដិវុត្តន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១១១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ បរិព្វាជិកំ បដិបថេ បស្សិត្វា សារត្តោ តំ បរិព្វាជិកំ ឯតទវោច កច្ចិ ភគិនិ តេ មគ្គោ សំសរតីតិ [ឱ.ម. សំសីទតីតិ]។ សា ន បដិវិជានាតិ អាម ភិក្ខុ បដិបជិស្សសីតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

[១១២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ អញ្ញតរំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច សទ្ធាសិ ត្វំ ភគិនិ អបិច យំ សាមិកស្ស ទេសិ តំ នម្ហាកំ ទេសីតិ។ កឹ ភន្តេតិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ អញ្ញតរំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច សទ្ធាសិ ត្វំ ភគិនិ អបិច យំ អគ្គទានំ តំ នម្ហាកំ ទេសីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។

[១១៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កម្មំ ករោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច តិដ្ឋ ភគិនិ អហំ ករិស្សាមីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កម្មំ ករោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច និសីទ ភគិនិ អហំ ករិស្សាមីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កម្មំ ករោតិ។ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ សារត្តោ តំ ឥត្ថឹ ឯតទវោច និបជ្ជ ភគិនិ អហំ ករិស្សាមីតិ។ សា ន បដិវិជានាតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

តតិយសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ចតុត្ថសង្ឃាទិសេសំ

៤. អត្តកាមបារិចរិយសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[១១៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ សាវត្ថិយំ កុលូបកោ ហោតិ ពហុកានិ កុលានិ ឧបសង្កមតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី មតបតិកា អភិរូបា ហោតិ ទស្សនីយា បាសាទិកា។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន តស្សា ឥត្ថិយា និវេសនំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ញត្តេ អាសនេ និសីទិ។ អថខោ សា ឥត្ថី យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ តំ ឥត្ថឹ អាយស្មា ឧទាយិ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ សា ឥត្ថី អាយស្មតា ឧទាយិនា ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតា សមាទបិតា សមុត្តេជិតា សម្បហំសិតា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច វទេយ្យាថ ភន្តេ យេន អត្ថោ បដិពលា មយំ អយ្យស្ស ទាតុំ យទិទំ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារន្តិ [ឱ.ម.បរិក្ខារានន្តិ]។ ន ខោ តេ ភគិនិ អម្ហាកំ ទុល្លភា យទិទំ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារា អបិច ខោ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ខោសទ្ទោ នត្ថិ អបិចាតិ ទិស្សតិ។] យោ អម្ហាកំ ទុល្លភោ តំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេតិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ អត្ថោ ភន្តេតិ។ អត្ថោ ភគិនីតិ។ ឯហិ ភន្តេតិ ឱវរកំ បវិសិត្វា សាដកំ និក្ខិបិត្វា មញ្ចកេ ឧត្តានា និបជ្ជិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន សា ឥត្ថី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កោ ឥមំ វសលំ ទុគ្គន្ធំ អាមសិស្សតីតិ នុដ្ឋុហិត្វា បក្កាមិ។ អថខោ សា ឥត្ថី ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ អលជ្ជិនោ ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ទុស្សីលា មុសាវាទិនោ ឥមេហិ នាម សមចារិនោ ធម្មចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា បដិជានិស្សន្តិ នត្ថិ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នត្ថិ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ សាមញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ អបគតា ឥមេ សាមញ្ញា អបគតា ឥមេ ព្រហ្មញ្ញា កថំ ហិ នាម សមណោ ឧទាយិ មំ សាមំ មេថុនធម្មំ យាចិត្វា កោ ឥមំ វសលំ ទុគ្គន្ធំ អាមសិស្សតីតិ នុដ្ឋុហិត្វា បក្កមិស្សតិ កឹ មេ បាបកំ កឹ មេ ទុគ្គន្ធំ កិស្សាហំ កេន ហាយាមីតិ។ អញ្ញាបិ ឥត្ថិយោ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ អលជ្ជិនោ ឥមេ សមណា សក្យបុត្តិយា ទុស្សីលា មុសាវាទិនោ ឥមេ ហិ នាម សមចារិនោ ធម្មចារិនោ ព្រហ្មចារិនោ សច្ចវាទិនោ សីលវន្តោ កល្យាណធម្មា បដិជានិស្សន្តិ នត្ថិ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នត្ថិ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ សាមញ្ញំ នដ្ឋំ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ សាមញ្ញំ កុតោ ឥមេសំ ព្រហ្មញ្ញំ អបគតា ឥមេ សាមញ្ញា អបគតា ឥមេ ព្រហ្មញ្ញា កថំ ហិ នាម សមណោ ឧទាយិ ឥមិស្សា សាមំ មេថុនធម្មំ យាចិត្វា កោ ឥមំ វសលំ ទុគ្គន្ធំ អាមសិស្សតីតិ នុដ្ឋុហិត្វា បក្កមិស្សតិ កឹ ឥមិស្សា បាបកំ កឹ ឥមិស្សា ទុគ្គន្ធំ កិស្សាយំ កេន ហាយតីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តាសំ ឥត្ថីនំ ឧជ្ឈាយន្តីនំ ខីយន្តីនំ វិបាចេន្តីនំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ មាតុគាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មាតុគាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសិស្សសិ ននុ មយា មោឃបុរិស អនេកបរិយាយេន វិរាគាយ ធម្មោ ទេសិតោ នោ សរាគាយ។បេ។ កាមបរិឡាហានំ វូបសមោ អក្ខាតោ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ ឱតិណ្ណោ វិបរិណតេន ចិត្តេន មាតុគាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសេយ្យ ឯតទគ្គំ ភគិនិ បារិចរិយានំ យា មាទិសំ សីលវន្តំ កល្យាណធម្មំ ព្រហ្មចារឹ ឯតេន ធម្មេន បរិចរេយ្យាតិ មេថុនូបសញ្ហិតេន សង្ឃាទិសេសោតិ។

[១១៥] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ ឱតិណ្ណោ នាម សារត្តោ អបេក្ខវា បដិពទ្ធចិត្តោ។ វិបរិណតន្តិ រត្តំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ ទុដ្ឋំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ មូឡ្ហំបិ ចិត្តំ វិបរិណតំ អបិច រត្តំ ចិត្តំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតំ វិបរិណតន្តិ។ មាតុគាមោ នាម មនុស្សិត្ថី ន យក្ខី ន បេតី ន តិរច្ឆានគតា វិញ្ញូ បដិពលា សុភាសិតទុព្ភាសិតំ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាជានិតុំ។ មាតុគាមស្ស សន្តិកេតិ មាតុគាមស្ស សាមន្តា មាតុគាមស្ស អវិទូរេ។ អត្តកាមន្តិ អត្តនោ កាមំ អត្តនោ ហេតុំ អត្តនោ អធិប្បាយំ អត្តនោ បារិចរិយំ។ ឯតទគ្គន្តិ ឯតំ អគ្គំ ឯតំ សេដ្ឋំ ឯតំ មោក្ខំ ឯតំ ឧត្តមំ ឯតំ បវរំ។ យាតិ ខត្តិយា វា ព្រាហ្មណី វា វេស្សី វា សុទ្ទី វា។ មាទិសន្តិ ខត្តិយំ វា ព្រាហ្មណំ វា វេស្សំ វា សុទ្ទំ វា។ សីលវន្តន្តិ បាណាតិបាតា បដិវិរតំ អទិន្នាទានា បដិវិរតំ មុសាវាទា បដិវិរតំ។ ព្រហ្មចារិន្តិ មេថុនធម្មា បដិវិរតំ។ កល្យាណធម្មោ នាម តេន ច សីលេន តេន ច ព្រហ្មចរិយេន កល្យាណធម្មោ ហោតិ។ ឯតេន ធម្មេនាតិ មេថុនធម្មេន។ បរិចរេយ្យាតិ អភិរមេយ្យ។ មេថុនូបសញ្ហិតេនាតិ មេថុនធម្មប្បដិសំយុត្តេន។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[១១៦] ឥត្ថី ច ហោតិ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ឥត្ថី ច ហោតិ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឥត្ថិយា សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បណ្ឌកោ ច ហោតិ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បណ្ឌកស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បុរិសោ ច ហោតិ បុរិសសញ្ញី វេមតិកោ តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ បុរិសស្ស សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។  តិរច្ឆានគតោ ច ហោតិ តិរច្ឆានគតសញ្ញី វេមតិកោ ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ តិរច្ឆានគតស្ស សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[១១៧] ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ទ្វេ ឥត្ថិយោ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ ឥត្ថីនំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។ ទ្វេ បណ្ឌកា ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ បណ្ឌកានំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ទ្វេ បុរិសា ទ្វន្នំ បុរិសានំ។បេ។ ទ្វេ តិរច្ឆានគតា ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ តិរច្ឆានគតសញ្ញី វេមតិកោ ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី សរត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ទ្វិន្នំ តិរច្ឆានគតានំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បណ្ឌកោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ។បេ។ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។បេ។ បណ្ឌកសញ្ញី​។បេ។ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ថុល្លច្ចយានំ។បេ។ បុរិសសញ្ញី។បេ។ តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ឥត្ថី ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បណ្ឌកសញ្ញី​ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច បុរិសោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយេន ទុក្កដស្ស។ បណ្ឌកោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ វេមតិកោ បុរិសសញ្ញី តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ បុរិសោ ច តិរច្ឆានគតោ ច ឧភិន្នំ បុរិសសញ្ញី វេមតិកោ តិរច្ឆានគតសញ្ញី ឥត្ថីសញ្ញី បណ្ឌកសញ្ញី សារត្តោ ច ភិក្ខុ ច នំ ឧភិន្នំ សន្តិកេ អត្តកាមចារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសតិ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។

[១១៨] អនាបត្តិ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារេន ឧបដ្ឋហាតិ ភណតិ ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

[១១៩] កថំ វញ្ឈា [វជ្ឈាតិបិ បាឋោ។] លភេ បុត្តំ

បិយា ច សុភគា សិយំ [ម.អស្សំ]

កឹ ទជ្ជំ កេនុបដ្ឋេយ្យំ

កថំ គច្ឆេយ្យំ សុគ្គតិន្តិ [ឆន្ទានុរក្ខនត្ថំ សំយោគោ គតោ។]។

[១២០] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា វញ្ឈា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ វិជាយេយ្យន្តិ។ តេនហិ ភគិនិ អគ្គទានំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា វិជាយិនី ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ បុត្តំ ន[ឱ.ម. បោត្ថកេសុ នសទ្ធោ ន ហោតិ។] លភេយ្យន្តិ។ តេនហិ ភគិនិ អគ្គទានំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ សាមិកស្ស បិយា អស្សន្តិ។ តេនហិ ភគិនិ អគ្គទានំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ សុភគា អស្សន្តិ។ តេនហិ ភគិនិ អគ្គទានំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច ក្យាហំ ភន្តេ អយ្យស្ស ទជ្ជាមីតិ។ អគ្គទានំ ភគិនីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កេនាហំ ភន្តេ អយ្យំ ឧបដ្ឋាមីតិ។ អគ្គទានេន ភគិនីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី កុលូបកំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កថាហំ ភន្តេ សុគតឹ គច្ឆេយ្យន្តិ។ តេនហិ ភគិនិ អគ្គទានំ ទេហីតិ។ កឹ ភន្តេ អគ្គទានន្តិ។ មេថុនធម្មន្តិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ  អាបន្នោ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អាបត្តឹ ត្វំ ភិក្ខុ អាបន្នោ សង្ឃាទិសេសន្តិ។

ចតុត្ថសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

បញ្ចមសង្ឃាទិសេសំ

៥. សញ្ចរិត្តសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[១២១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ សាវត្ថិយំ កុលូបកោ ហោតិ ពហុកានិ កុលានិ ឧបសង្កមតិ យត្ថ បស្សតិ កុមារកំ វា អបជាបតិកំ កុមារិកំ វា អបតិកំ កុមារកស្ស មាតាបិតូនំ សន្តិកេ កុមារិកាយ វណ្ណំ ភណតិ អមុកស្ស កុលស្ស កុមារិកា អភិរូបា ទស្សនីយា បាសាទិកា បណ្ឌិតា ព្យត្តា មេធាវិនី ទក្ខា អនលសា ឆន្នា សា កុមារិកា ឥមស្ស កុមារកស្សាតិ។ តេ ឯវំ វទេន្តិ [ឱ.ម.វទន្តិ។] ឯតេ ខោ ភន្តេ អម្ហេ ន ជានន្តិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ សចេ ភន្តេ អយ្យោ ទាបេយ្យ អានេយ្យាម មយំ តំ កុមារិកំ ឥមស្ស កុមារកស្សាតិ។ កុមារិកាយ មាតាបិតូនំ សន្តិកេ កុមារកស្ស វណ្ណំ ភណតិ អមុកស្ស កុលស្ស កុមារកោ អភិរូបោ ទស្សនីយោ បាសាទិកោ បណ្ឌិតោ ព្យត្តោ មេធាវី ទក្ខោ អនលសោ ឆន្នោ សោ កុមារកា ឥមិស្សា កុមារិកាយាតិ [ឱ.ម. ឆន្នាយំ កុមារិកា តស្ស កុមារកស្សាតិ] ។ តេ ឯវំ វទេន្តិ ឯតេ ខោ ភន្តេ អម្ហេ ន ជានន្តិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ កិស្មឹ វិយ កុមារិកាយ វត្តុំ សចេ ភន្តេ អយ្យោ យាចាបេយ្យ ទជ្ជេយ្យាម មយំ ឥមំ កុមារិកំ តស្ស កុមារកស្សាតិ។ ឯតេនេវ ឧបាយេន អាវាហានិបិ ការាបេតិ វិវាហានិបិ ការាបេតិ វារេយ្យានិបិ វត្តាបេតិ។

[១២២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរិស្សា បុរាណគណកិយា ធីតា អភិរូបា ហោតិ ទស្សនីយា បាសាទិកា។ តីរោគាមកា អាជីវកស្សាវកា អាគន្ត្វា តំ គណកឹ ឯតទវោចុំ ទេហយ្យេ ឥមំ កុមារិកំ អម្ហាកំ កុមារកស្សាតិ។ សា ឯវមាហ អហំ ខ្វយ្យា  តុម្ហេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អយញ្ច មេ ឯកធីតិកា តីរោគាមោ ច គន្តព្វោ នាហំ ទស្សាមីតិ។ មនុស្សា តេ អាជីវកស្សាវកា ឯតទវោចុំ កិស្ស តុម្ហេ អយ្យា អាគតត្ថាតិ។ ឥធ មយំ អយ្យា អមុកំ នាម គណកឹ ធីតរំ យាចិម្ហា អម្ហាកំ កុមារកស្ស សា ឯវមាហ អហំ ខ្វយ្យា តុម្ហេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អយញ្ច មេ ឯកធីតិកា តិរោគាមោ ច គន្តព្វោ នាហំ ទស្សាមីតិ។ កិស្ស តុម្ហេ អយ្យា តំ គណកឹ ធីតរំ យាចិត្ថ ននុ អយ្យោ ឧទាយិ វត្តព្វោ អយ្យោ ឧទាយិ ទាបេស្សតីតិ។ អថខោ តេ អាជីវកស្សាវកេ យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោចុំ ឥធ មយំ ភន្តេ អមុកំ នាម គណកឹ ធីតរំ យាចិម្ហា អម្ហាកំ កុមារកស្ស សា ឯវមាហ អហំ ខ្វយ្យា តុម្ហេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អយញ្ច មេ ឯកធីតិកា តីរោគាមោ ច គន្តព្វោ នាហំ ទស្សាមីតិ សាធុ ភន្តេ អយ្យោ តំ គណកឹ ធីតរំ ទាបេតុ អម្ហាកំ កុមារកស្សាតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន សា គណកី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ គណកឹ ឯតទវោច កិស្ស ឥមេសំ ធីតរំ ន ទេសីតិ។ អហំ ខ្វយ្យ ឥមេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អយញ្ច មេ ឯកធីតិកា តីរោគាមោ ច គន្តព្វោ នាហំ ទស្សាមីតិ។ ទេហិ ឥមេសំ អហំ ឥមេ ជានាមីតិ។ សចេ ភន្តេ អយ្យោ ជានាតិ ទស្សាមីតិ។ អថខោ សា គណកី តេសំ អាជីវកស្សាវកានំ ធីតរំ អទាសិ។ អថខោ តេ អាជីវកស្សាវកា តំ កុមារិកំ នេត្វា មាសំយេវ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ។

[១២៣] អថខោ សា កុមារិកា មាតុយា សន្តិកេ ទូតំ បាហេសិ អហំ ហិ ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភាមិ មាសំយេវ មំ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ អាគច្ឆតុ មេ មាតា មំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ មន្តិ បាឋោ ន ហោតិ។] នេស្សតូតិ។ អថខោ សា គណកី យេន តេ អាជីវកស្សាវកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ អាជីវកសាវកេ ឯតទវោច មា អយ្យា ឥមំ កុមារិកំ ទាសីភោគេន ភុញ្ជិត្ថ សុណិសាភោគេន ឥមំ កុមារិកំ ភុញ្ជថាតិ។ តេ ឯវមាហំសុ នត្ថម្ហាកំ តយា សទ្ធឹ អាហារូបហារោ សមណេន សទ្ធឹ អម្ហាកំ អាហារូបហារោ គច្ឆ ត្វំ ន មយន្តំ ជានាមាតិ។ អថខោ សា គណកី តេហិ អាជីវកស្សាវកេហិ អបសាទិតា បុនទេវ សាវត្ថឹ បច្ចាគញ្ឆិ។ ទុតិយម្បិ ខោ សា កុមារិកា មាតុយា សន្តិកេ ទូតំ បាហេសិ អហំ ហិ ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភាមិ មាសំយេវ មំ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ អាគច្ឆតុ មេ មាតា មំ នេស្សតូតិ។ អថខោ សា គណកី យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច សា កិរ ភន្តេ កុមារិកា ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភតិ មាសំយេវ នំ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ វទេយ្យាថ ភន្តេ មា អយ្យា ឥមំ កុមារិកំ ទាសីភោគេន ភុញ្ជិត្ថ សុណិសាភោគេន ឥមំ កុមារិកំ ភុញ្ជថាតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន តេ អាជីវកស្សាវកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តេ អាជីវកស្សាវកេ ឯតទវោច មា អយ្យា ឥមំ កុមារិកំ ទាសីភោគេន ភុញ្ជិត្ថ សុណិសាភោគេន ឥមំ កុមារិកំ ភុញ្ជថាតិ។ តេ ឯវមាហំសុ នត្ថម្ហាកំ តយា សទ្ធឹ អាហារូបហារោ គណកិយា សទ្ធឹ អម្ហាកំ អាហារូបហារោ សមណេន ភវិតព្វំ អព្យាវដេន សមណោ អស្ស សុស្សមណោ គច្ឆ ត្វំ ន មយន្តំ ជានាមាតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ តេហិ អាជីវកស្សាវកេហិ អបសាទិតោ បុនទេវ សាវត្ថឹ បច្ចាគញ្ឆិ តតិយម្បិ ខោ សា កុមារិកា មាតុយា សន្តិកេ ទូតំ បាហេសិ អហំ ហិ ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភាមិ មាសំយេវ មំ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ អាគច្ឆតុ មេ មាតា មំ នេស្សតូតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ សា គណកី យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច សា កិរ ភន្តេ កុមារិកា ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភតិ មាសំយេវ នំ សុណិសាភោគេន ភុញ្ជឹសុ តតោ អបរេន ទាសីភោគេន ភុញ្ជន្តិ វទេយ្យាថ ភន្តេ មា អយ្យា ឥមំ កុមារិកំ ទាសីភោគេន ភុញ្ជិត្ថ សុណិសាភោគេន ឥមំ កុមារិកំ ភុញ្ជថាតិ។ បឋមំ បាហំ តេហិ អាជីវកស្សាវកេហិ អបសាទិតោ គច្ឆ ត្វំ នាហំ គមិស្សាមីតិ។

[១២៤] អថខោ សា គណកី ឧជ្ឈាយតិ ខិយតិ វិបាចេតិ ឯវំ ទុគ្គតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ ទុក្ខិតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ មា សុខំ លភតុ អយ្យោ ឧទាយិ យថា មេ កុមារិកា ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភតិ បាបិកាយ សស្សុយា បាបកេន សស្សុរេន បាបកេន សាមិកេនាតិ។ សាបិ ខោ កុមារិកា ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ ឯវំ ទុគ្គតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ ទុក្ខិតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ មា សុខំ លភតុ អយ្យោ ឧទាយិ យថាហំ ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភាមិ បាបិកាយ សស្សុយា បាបកេន សស្សុរេន បាបកេន សាមិកេនាតិ។ អញ្ញាបិ ឥត្ថិយោ អសន្តុដ្ឋា សស្សូហិ វា សស្សុរេហិ វា សាមិកេហិ វា តា ឯវំ ឱយាចន្តិ ឯវំ ទុគ្គតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ ទុក្ខិតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ មា សុខំ លភតុ អយ្យោ ឧទាយិ យថា មយំ ទុគ្គតា ទុក្ខិតា ន សុខំ លភាម បាបិកាហិ សស្សូហិ បាបកេហិ សស្សុរេហិ បាបកេហិ សាមិកេហីតិ។ យា បន តា ឥត្ថិយោ សន្តុដ្ឋា សស្សូហិ វា សស្សុរេហិ វា សាមិកេហិ វា តា ឯវំ អាយាចន្តិ ឯវំ សុខិតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ សជ្ជិតោ ហោតុ អយ្យោ ឧទាយិ ឯវំ សុខមេធតុ អយ្យោ ឧទាយិ យថា មយំ សុខិតា សជ្ជិតា សុខមេធាម ភទ្ទិកាហិ សស្សូហិ ភទ្ទកេហិ សស្សុរេហិ ភទ្ទកេហិ សាមិកេហីតិ។

[១២៥] អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ ឯកច្ចានំ ឥត្ថីនំ ឱយាចន្តីនំ ឯកច្ចានំ ឥត្ថីនំ អាយាចន្តីនំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ អប្បដិរូបំ អស្សាមណកំ អកប្បិយំ អករណីយំ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជេយ្យ ឥត្ថិយា វា បុរិសមតឹ បុរិសស្ស វា ឥត្ថីមតឹ ជាយត្តនេ វា ជារត្តនេ វា សង្ឃាទិសេសោតិ។ ឯវញ្ចិទំ ភគវតា ភិក្ខូនំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ហោតិ។

[១២៦] តេន ខោ បន សមយេន សម្ពហុលា ធុត្តា ឧយ្យានេ បរិចារេន្តា អញ្ញតរិស្សា វេសិយា សន្តិកេ ទូតំ បាហេសុំ អាគច្ឆតុ ឧយ្យានេ បរិចារេស្សាមាតិ។ សា ឯវមាហ អហំ ខ្វយ្យា តុម្ហេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អហញ្ចម្ហិ ពហុភណ្ឌា ពហុបរិក្ខារា ពហិនគរញ្ច គន្តព្វំ នាហំ គមិស្សាមីតិ។ អថខោ សោ ទូតោ តេសំ ធុត្តានំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ បុរិសោ តេ ធុត្តេ ឯតទវោច កិស្ស តុម្ហេ អយ្យោ ឯតំ វេសឹ យាចិត្ថ ននុ អយ្យោ ឧទាយិ វត្តព្វោ អយ្យោ ឧទាយិ ឧយ្យោជេស្សតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ អញ្ញតរោ ឧបាសកោ តំ បុរិសំ ឯតទវោច មា អយ្យោ ឯវំ អវច ន កប្បតិ សមណានំ សក្យបុត្តិយានំ ឯវរូបំ កាតុំ នាយ្យោ ឧទាយិ ឯវរូបំ ករិស្សតីតិ។ ឯវំ វុត្តេ ករិស្សតិ ន ករិស្សតីតិ អព្ភុតំ អកំសុ។ អថខោ តេ ធុត្តា យេនាយស្មា ឧទាយិ តេនុបសង្កមឹសុ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោចុំ ឥធ មយំ ភន្តេ ឧយ្យានេ បរិចារេន្តា អមុកាយ នាម វេសិយា សន្តិកេ ទូតំ បហិណិម្ហា អាគច្ឆតុ ឧយ្យានេ បរិចារេស្សាមាតិ សា ឯវមាហ អហំ ខ្វយ្យា តុម្ហេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អហញ្ចម្ហិ ពហុភណ្ឌា ពហុបរិក្ខារា ពហិនគរញ្ច គន្តព្វំ នាហំ គមិស្សាមីតិ សាធុ ភន្តេ អយ្យោ តំ វសឹ ឧយ្យោជេតូតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន សា វេសី តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ វេសឹ ឯតទវោច កិស្ស ឥមេសំ ន គច្ឆសីតិ អហំ ខ្វយ្យ ឥមេ ន ជានាមិ កេ វា ឥមេ កស្ស វាតិ អហញ្ចម្ហិ ពហុភណ្ឌា ពហុបរិក្ខារា ពហិនគរញ្ច គន្តព្វំ នាហំ គមិស្សាមីតិ។ គច្ឆ ឥមេសំ អហំ ឥមេ ជានាមីតិ។ សចេ ភន្តេ អយ្យោ ជានាតិ គមិស្សាមីតិ។ អថខោ តេ ធុត្តា តំ វេសឹ អាទាយ ឧយ្យានំ អគមំសុ។ អថខោ សោ ឧបាសកោ ឧជ្ឈាយតិ ខីយតិ វិបាចេតិ កថំ ហិ នាម អយ្យោ ឧទាយិ តំខណិកំ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិស្សតីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តស្ស ឧបាសកស្ស ឧជ្ឈាយន្តស្ស ខីយន្តស្ស វិបាចេន្តស្ស។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ តំខណិកំ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ តំខណិកំ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ ។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស តំខណិកំ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជេយ្យ ឥត្ថិយា វា បុរិសមតឹ បុរិសស្ស វា ឥត្ថិមតឹ ជាយត្តនេ វា ជារត្តនេ វា អន្តមសោ តំខណិកាយបិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[១២៧] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជេយ្យាតិ ឥត្ថិយា វា បហិតោ បុរិសស្ស សន្តិកេ គច្ឆតិ បុរិសេន វា បហិតោ ឥត្ថិយា សន្តិកេ គច្ឆតិ។ ឥត្ថិយា វា បុរិសមតិន្តិ បុរិសស្ស មតឹ ឥត្ថិយា វា អារោចេតិ។ បុរិសស្ស វា ឥត្ថីមតិន្តិ ឥត្ថិយា មតឹ បុរិសស្ស វា អារោចេតិ។ ជាយត្តនេ វាតិ ជាយា ភវិស្សសិ។ ជារត្តនេ វាតិ ជារី ភវិស្សសិ។ អន្តមសោ តំខណិកាយបីតិ មុហុត្តិកា ភវិស្សសិ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[១២៨] ទស ឥត្ថិយោ មាតុរក្ខិតា បិតុរក្ខិតា មាតាបិតុរក្ខិតា ភាតុរក្ខិតា ភគិនីរក្ខិតា ញាតិរក្ខិតា គោត្តរក្ខិតា ធម្មរក្ខិតា សារក្ខា សបរិទណ្ឌា។

[១២៩] ទស ភរិយាយោ ធនក្កីតា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកា។

[១៣០] មាតុរក្ខិតា នាម មាតា រក្ខតិ គោបេតិ ឥស្សរិយំ ការេតិ វសំ វត្តេតិ។ បិតុរក្ខិតា នាម បិតា រក្ខតិ គោបេតិ ឥស្សរិយំ ការេតិ វសំ វត្តេតិ។ មាតាបិតុរក្ខិតា នាម មាតាបិតរោ រក្ខន្តិ គោបេន្តិ ឥស្សរិយំ ការេន្តិ វសំ វត្តេន្តិ។ ភាតុរក្ខិតា នាម ភាតា រក្ខតិ គោបេតិ ឥស្សរិយំ ការេតិ វសំ វត្តេតិ។ ភគិនីរក្ខិតា នាម ភគិនី រក្ខតិ គោបេតិ ឥស្សរិយំ ការេតិ វសំ វត្តេតិ។ ញាតិរក្ខិតា នាម ញាតកា រក្ខន្តិ គោបេន្តិ ឥស្សរិយំ ការេន្តិ វសំ វត្តេន្តិ។ គោត្តរក្ខិតា នាម សគោត្តា រក្ខន្តិ គោបេន្តិ ឥស្សរិយំ ការេន្តិ វសំ វត្តេន្តិ។ ធម្មរក្ខិតា នាម សហធម្មិកា រក្ខន្តិ គោបេន្តិ ឥស្សរិយំ ការេន្តិ វសំ វត្តេន្តិ។ សារក្ខា នាម គព្ភេ បរិគ្គហិតា ហោតិ មយ្ហំ ឯសាតិ អន្តមសោ មាលាគុលបរិក្ខិត្តាបិ។ សបរិទណ្ឌា នាម កេនចិ ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ យោ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ គច្ឆតិ ឯត្តកោ ទណ្ឌោតិ។

[១៣១] ធនក្កីតា នាម ធនេន កីណិត្វា វាសេតិ។ ឆន្ទវាសិនី នាម បិយោ បិយំ វាសេតិ។ ភោគវាសិនី នាម ភោគំ ទត្វា វាសេតិ។ បដវាសិនី នាម បដំ ទត្វា វាសេតិ។ ឱទបត្តកិនី នាម ឧទកបត្តំ អាមសិត្វា វាសេតិ។ ឱភតចុម្ពដា នាម ចុម្ពដំ ឱរោបេត្វា វាសេតិ។ ទាសី នាម ទាសី ចេវ ហោតិ ភរិយា ច។ កម្មការី នាម កម្មការី ចេវ ហោតិ ភរិយា ច។ ធជាហដា នាម ករមរានីតា វុច្ចតិ។ មុហុត្តិកា នាម តំខណិកា វុច្ចតិ។

[១៣២] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។បេ។ មាតាបិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ភាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ភគិនីរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ញាតិរក្ខិតំ ព្រូហិ។ គោត្តរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ធម្មរក្ខិតំ ព្រូហិ។ សារក្ខំ ព្រូហិ។ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៣៣] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ។ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ។បេ។ មាតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៣៤] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ [ឱ.ម. ពទ្ធចក្កំ មូលំ សង្ខិតំ។ ឥតោ បរំ តត្ថ ទុតិយពទ្ធចក្កាទីនិ អវិភជិត្វា អវសានពទ្ធចក្កមេវ វិភត្តំ។ វេសេសត្ថំ ឥច្ឆន្តេន តត្ថ ឱលោកេតព្វំ។] ។

[១៣៥] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ អបសាទិតោ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ទុតិយំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៣៦] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ភាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ ភាតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

តតិយំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៣៧] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ភគិនីរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ ភគិនីរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ចតុត្ថំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៣៨] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ញាតិរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ ញាតិរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បញ្ចមំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៣៩] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ គោត្តរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ គោត្តរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឆដ្ឋំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៤០] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ធម្មរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ ធម្មរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច  ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សត្តមំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៤១] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សារក្ខញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ សារក្ខញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ សារក្ខញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

អដ្ឋមំ ពទ្ធចក្កំ។

[១៤២] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច សារក្ខញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

នវមំ ពទ្ធចក្កំ។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[១៤៣] ទុមូលកំ តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ធម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ ឯវមេវ កាតព្វំ [ឯវំ ទុមូលកំបិ តិមូលកំបិ យាវនវមូលកំ កាតព្វន្តិ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ លិខិតំ]។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៤៤] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ធនក្កីតាចក្កំ [ឱ.ម. ធនក្កីតាឥត្ថីចក្កំ និដ្ឋិតំ។] និដ្ឋិតំ។

[១៤៥] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។បេ។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ មាតាបិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ភាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ញាតិរក្ខិតំ ព្រូហិ។ គោត្តរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ធម្មរក្ខិតំ ព្រូហិ។ សារក្ខំ ព្រូហិ។ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៤៦] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ មាតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៤៧] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច។ បិតុរក្ខិតញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៤៨] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌញ្ច មាតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច។ សបរិទណ្ឌញ្ច សារក្ខញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[១៤៩] ទុមូលកំ តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ធម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ កាតព្វំ។

ឥទំ ទសមូលកំ

[១៥០] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

មុហុត្តិកាចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[១៥១] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ។ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៥២] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ភោគវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច បដវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱទបត្តកិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱភតចុម្ពដា ច។ ធនក្កីតា ច ទាសី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច កម្មការី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច ធជាហដា ច។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ និដ្ឋិតំ។

[១៥៣] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច។ ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៥៤] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។ មុហុត្តិកា ច ឆន្ទវាសិនី ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[១៥៥] ទុមូលកំ តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ឆម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ ឯវមេវ កាតព្វំ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៥៦] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៥៧] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ បិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ មាតាបិតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ភាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ភគិនីរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ញាតិរក្ខិតំ ព្រូហិ គោត្តរក្ខិតំ ព្រូហិ។ ធម្មរក្ខិតំ ព្រូហិ។ សារក្ខំ ព្រូហិ។ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៥៨] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ភោគវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច បដវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱទបត្តកិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱភតចុម្ពដា ច។ ធនក្កតីតា ច ទាសី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច កម្មការី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច ធជាហដា ច។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៥៩] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច ឆន្ទវាសិនី ច បដវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៦០] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

[១៦១] ទុមូលកំ តិមូលកំ ចតុម្មូលកំ បញ្ចមូលកំ ឆម្មូលកំ សត្តមូលកំ អដ្ឋមូលកំ នវមូលកំ ឯវមេវ កាតព្វំ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៦២] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ សបរិទណ្ឌំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ។ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៦៣] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតំ ព្រូហិ ហោហិ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯវំ ឧភតោពទ្ធកំ [អម្ហាកំ បោត្ថកេ ច មរម្មបោត្ថកេ ច ឧភតោវឌ្ឍកន្តិ ទិស្សតិ។] កាតព្វំ។

ឥទំ សព្វមូលកំ[មរម្មបោត្ថកេ ឥទំ បាឋទ្វយំ ន ហោតិ]។

[១៦៤] បុរិសោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ មាតុរក្ខិតញ្ច បិតុរក្ខិតញ្ច មាតាបិតុរក្ខិតញ្ច ភាតុរក្ខិតញ្ច ភគិនីរក្ខិតញ្ច ញាតិរក្ខិតញ្ច គោត្តរក្ខិតញ្ច ធម្មរក្ខិតញ្ច សារក្ខញ្ច សបរិទណ្ឌញ្ច ព្រូហិ ហោថ កិរ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយាយោ ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឧភតោពទ្ធកំ និដ្ឋិតំ។

[១៦៥] បុរិសស្ស មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។បេ។ បុរិសស្ស បិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។បេ។ បុរិសស្ស មាតាបិតរោ ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។បេ។ បុរិសស្ស ភាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។បេ។ បុរិសស្ស ភគិនី ភិក្ខុំ បហិណតិ។បេ។ បុរិសស្ស ញាតកា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។បេ។ បុរិសស្ស គោត្តា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។បេ។ បុរិសស្ស សហធម្មិកា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។បេ។ (បុរិសស្ស បេយ្យាលោ វិត្ថារេតព្វោ។ ឧភតោពទ្ធកំ យថា បុរិមនយេន តថេវ វិត្ថារេតព្វំ [មរម្មបោត្ថកេ បុរិសស្ស បេយ្យាលោត្យាទយោ ឥមេ បាឋោ ន ហោន្តិ]។

[១៦៦] មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៦៧] មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ភោគវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច បដវាសិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱទបត្តកិនី ច។ ធនក្កីតា ច ឱភតចុម្ពដា ច។ ធនក្កីតា ច ទាសី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច កម្មការី ច ភរិយា ច។ ធនក្កីតា ច ធជាហដា ច។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៦៨] មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច។ ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៦៩] មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

ឯវំ ទុមូលកំបិ យាវនវមូលកំ កាតព្វំ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៧០] មាតុរក្ខិតាយ មាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៧១] បិតុរក្ខិតាយ បិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ មាតាបិតុរក្ខិតាយ មាតាបិតរោ ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។ ភាតុរក្ខិតាយ ភាតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ភគិនីរក្ខិតាយ ភគិនី ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ញាតិរក្ខិតាយ ញាតកា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។ គោត្តរក្ខិតាយ គោត្តា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។ ធម្មរក្ខិតាយ សហធម្មិកា ភិក្ខុំ បហិណន្តិ។ សារក្ខាយ យេន បរិគ្គហិតា ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ។ សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៧២] សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច។បេ។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៧៣] សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច។ ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៧៤] សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

ឯវំ ទុមូលកំបិ យាវនវមូលកំ កាតព្វំ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៧៥] សបរិទណ្ឌាយ យេន ទណ្ឌោ ឋបិតោ ហោតិ សោ ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោតុ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៧៦] មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៧៧] មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច។បេ។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៧៨] មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច។ ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៧៩] មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

ទុមូលកាទីនិបិ ឯវំ កាតព្វានិ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៨០] មាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[១៨១] បិតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ មាតាបិតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ភាតុរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ភគិនីរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ញាតិរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ គោត្តរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ ធម្មរក្ខិតា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ សារក្ខា ភិក្ខុំ បហិណតិ។ សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ភោគវាសិនី បដវាសិនី ឱទបត្តកិនី ឱភតចុម្ពដា ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា មុហុត្តិកាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

និក្ខេបបទានិ។

[១៨២] សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច។បេ។ ធនក្កីតា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ខណ្ឌចក្កំ។

[១៨៣] សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច។បេ។ ឆន្ទវាសិនី ច មុហុត្តិកា ច។ ឆន្ទវាសិនី ច ធនក្កីតា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ពទ្ធចក្កំ។

 មូលំ សង្ខិត្តំ។

[១៨៤] សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា មុហុត្តិកា ច ធនក្កីតា ច។បេ។ មុហុត្តិកា ច ធជាហដា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកមូលកំ និដ្ឋិតំ។

ទុមូលកាទីនី ឯវមេវ កាតព្វានិ។

ឥទំ ទសមូលកំ។

[១៨៥] សបរិទណ្ឌា ភិក្ខុំ បហិណតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ព្រូហិ ហោមិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភរិយា ធនក្កីតា ច ឆន្ទវាសិនី ច ភោគវាសិនី ច បដវាសិនី ច ឱទបត្តកិនី ច ឱភតចុម្ពដា ច ទាសី ច ភរិយា ច កម្មការី ច ភរិយា ច ធជាហដា ច មុហុត្តិកា ចាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

សព្វំ ចក្កបេយ្យាលំ និដ្ឋិតំ។

[១៨៦] បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ នប្បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ នប្បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ នប្បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ ន វីមំសតិ នប្បច្ចាហរតិ អនាបត្តិ។

[១៨៧] បុរិសោ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អាណាបេតិ គច្ឆថ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសថាតិ សព្វេ បដិគ្គណ្ហន្តិ សព្វេ វីមំសន្តិ សព្វេ បច្ចាហរន្តិ អាបត្តិ សព្វេសំ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អាណាបេតិ គច្ឆថ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសថាតិ សព្វេ បដិគ្គណ្ហន្តិ សព្វេ វីមំសន្តិ ឯកំ បច្ចាហរាបេន្តិ អាបត្តិ សព្វេសំ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អាណាបេតិ គច្ឆថ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសថាតិ សព្វេ បដិគ្គណ្ហន្តិ ឯកំ វីមំសាបេត្វា សព្វេ បច្ចាហរន្តិ អាបត្តិ សព្វេសំ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ សម្ពហុលេ ភិក្ខូ អាណាបេតិ គច្ឆថ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសថាតិ សព្វេ បដិគ្គណ្ហន្តិ ឯកំ វីមំសាបេត្វា ឯកំ បច្ចាហរាបេន្តិ អាបត្តិ សព្វេសំ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ វីមំសតិ អន្តេវាសឹ បច្ចាហរាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អន្តេវាសឹ វីមំសាបេត្វា អត្តនា បច្ចាហរតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បុរិសោ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វិមំសាតិ បដិគ្គណ្ហាតិ អន្តេវាសឹ វីមំសាបេតិ អន្តេវាសឹ វីមំសិត្វា ពហិទ្ធា បច្ចាហរតិ អាបត្តិ ឧភិន្នំ ថុល្លច្ចយស្ស។

[១៨៨] គច្ឆន្តោ សម្បាទេតិ អាគច្ឆន្តោ វីសំវាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ គច្ឆន្តោ វីសំវាទេតិ អាគច្ឆន្តោ សម្បាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ គច្ឆន្តោ សម្បាទេតិ អាគច្ឆន្តោ សម្បាទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ គច្ឆន្តោ វីសំវាទេតិ អាគច្ឆន្តោ វីសំវាទេតិ អនាបត្តិ។

[១៨៩] អនាបត្តិ សង្ឃស្ស វា ចេតិយស្ស វា គិលានស្ស វា ករណីយេន គច្ឆតិ ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

[១៩០] សុត្តា មតា ច និក្ខន្តា

អនិត្ថី ឥត្ថិបណ្ឌកា

កលហំ កត្វាន សម្មោទិ

សញ្ចរិត្តញ្ច បណ្ឌកេតិ។

[១៩១] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ។ សោ គន្ត្វា មនុស្សេ បុច្ឆិ កហំ ឥត្ថន្នាមាតិ។ សុត្តា ភន្តេតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ កច្ចិ នុ ខោ អហំ សង្ឃាទិសេសំ អាបត្តឹ អាបន្នោតិ។ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ។ សោ គន្ត្វា មនុស្សេ បុច្ឆិ កហំ ឥត្ថន្នាមាតិ។ មតា ភន្តេតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ បុរិសោ អញ្ញតរំ ភិក្ខុំ អាណាបេតិ គច្ឆ ភន្តេ ឥត្ថន្នាមំ ឥត្ថឹ វីមំសាតិ។ សោ គន្ត្វា មនុស្សេ បុច្ឆិ កហំ ឥត្ថន្នាមាតិ។ និក្ខន្តា ភន្តេតិ។បេ។ អនិត្ថី ភន្តេតិ។បេ។ ឥត្ថីបណ្ឌកា ភន្តេតិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្សាតិ។

[១៩២] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរា ឥត្ថី សាមិកេន សហ ភណ្ឌិត្វា មាតុឃរំ អគមាសិ។ កុលូបកោ ភិក្ខុ សម្មោទនីយំ អកាសិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អលំវចនីយា ភិក្ខូតិ។ នាលំវចនីយា ភគវាតិ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ នាលំវចនីយេតិ។

[១៩៣] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ បណ្ឌកេ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជិ។ តស្ស កុក្កុច្ចំ អហោសិ។បេ។ អនាបត្តិ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្សាតិ។

បញ្ចមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ឆដ្ឋសង្ឃាទិសេសំ

៦. កុដិការសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[១៩៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាឡវិកា [ឱ.ម. អាឡវកា។] ភិក្ខូ សញ្ញាចិកាយោ កុដិកាយោ [ឱ.ម. សំយោចិកាយោ កុដិយោ] ការាបេន្តិ អស្សាមិកាយោ អត្តុទ្ទេសិកាយោ អប្បមាណិកាយោ។ តាយោ ន និដ្ឋានំ គច្ឆន្តិ។ តេ យាចនពហុលា វិញ្ញត្តិពហុលា វិហរន្តិ បុរិសំ ទេថ បុរិសត្ថករំ ទេថ គោណំ ទេថ សកដំ ទេថ វាសឹ ទេថ ផរសុំ ទេថ កុឋារឹ ទេថ កុទ្ទាលំ ទេថ និខាទនំ ទេថ វល្លឹ ទេថ វេឡុំ ទេថ មុញ្ជំ ទេថ បព្វជំ ទេថ តិណំ ទេថ មត្តិកំ ទេថាតិ។ មនុស្សា ឧបទ្ទុតា យាចនាយ ឧបទ្ទុតា វិញ្ញត្តិយា ភិក្ខូ ទិស្វា ឧព្វិជ្ជន្តិបិ ឧត្តសន្តិបិ បលាយន្តិបិ អញ្ញេនបិ គច្ឆន្តិ អញ្ញេនបិ មុខំ ករោន្តិ ទ្វារំបិ ថកេន្តិ គាវីបិ ទិស្វា បលាយន្តិ ភិក្ខូតិ មញ្ញមានា។

[១៩៥] អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ រាជគហេ វស្សំ វុដ្ឋោ យេន អាឡវី តេន បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ [ឥទំ បាឋទ្វយំ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។] យេន អាឡវី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ អាយស្មា មហាកស្សបោ អាឡវិយំ វិហរតិ អគ្គាឡវេ ចេតិយេ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ អាឡវឹ បិណ្ឌាយ បាវិសិ។ មនុស្សា អាយស្មន្តំ មហាកស្សបំ បស្សិត្វា ឧព្វិជ្ជន្តិបិ ឧត្តសន្តិបិ បលាយន្តិបិ អញ្ញេនបិ គច្ឆន្តិ អញ្ញេនបិ មុខំ ករោន្តិ ទ្វារំបិ ថកេន្តិ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ អាឡវិយំ បិណ្ឌាយ ចរិត្វា បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តោ ភិក្ខូ អាមន្តេសិ បុព្វាយំ អាវុសោ អាឡវី សុភិក្ខា អហោសិ សុលភបិណ្ឌា សុករា ឧញ្ឆេន បគ្គហេន យាបេតុំ ឯតរហិ ខោ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន ហោតិ។] បនាយំ អាឡវី ទុព្ភិក្ខា ទុល្លភបិណ្ឌា ន សុករា ឧញ្ឆេន បគ្គហេន យាបេតុំ កោ នុ ខោ អាវុសោ ហេតុ កោ បច្ចយោ យេនាយំ អាឡវី ទុព្ភិក្ខា ទុល្លភបិណ្ឌា ន សុករា ឧញ្ឆេន បគ្គហេន យាបេតុន្តិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ អាយស្មតោ មហាកស្សបស្ស ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។

[១៩៦] អថខោ ភគវា រាជគហេ យថាភិរន្តំ វិហរិត្វា យេន អាឡវី តេន ចារិកំ បក្កាមិ អនុបុព្វេន ចារិកំ ចរមានោ យេន អាឡវី តទវសរិ។ តត្រ សុទំ ភគវា អាឡវិយំ វិហរតិ អគ្គាឡវេ ចេតិយេ។ អថខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា មហាកស្សបោ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាឡវកេ ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ ភិក្ខវេ សញ្ញាចិកាយោ កុដិយោ ការាបេថ អស្សាមិកាយោ អត្តុទ្ទេសិកាយោ អប្បមាណិកាយោ តាយោ ន និដ្ឋានំ គច្ឆន្តិ តេ តុម្ហេ យាចនពហុលា វិញ្ញត្តិពហុលា វិហរថ បុរិសំ ទេថ បុរិសត្ថករំ ទេថ គោណំ ទេថ សកដំ ទេថ វាសឹ ទេថ ផរសុំ ទេថ កុឋារឹ ទេថ កុទ្ទាលំ ទេថ និខាទនំ ទេថ វល្លឹ ទេថ វេឡុំ ទេថ មុញ្ជំ ទេថ បព្វជំ ទេថ តិណំ ទេថ មត្តិកំ ទេថាតិ មនុស្សា ឧបទ្ទុតា យាចនាយ ឧបទ្ទុតា វិញ្ញត្តិយា ភិក្ខូ ទិស្វា ឧព្វិជ្ជន្តិបិ ឧត្តសន្តិបិ បលាយន្តិបិ អញ្ញេនបិ គច្ឆន្តិ អញ្ញេនបិ មុខំ ករោន្តិ ទ្វារំបិ ថកេន្តិ គាវីបិ ទិស្វា បលាយន្តិ ភិក្ខូតិ មញ្ញមានាតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិសា។បេ។ អករណីយំ កថំ ហិ នាម តុម្ហេ មោឃបុរិសា សញ្ញាចិកាយោ កុដិយោ ការាបេស្សថ អស្សាមិកាយោ អត្តុទ្ទេសិកាយោ អប្បមាណិកាយោ តាយោ ន និដ្ឋានំ គច្ឆន្តិ តេ តុម្ហេ យាចនពហុលា វិញ្ញត្តិពហុលា វិហរិស្សថ បុរិសំ ទេថ បុរិសត្ថករំ ទេថ គោណំ ទេថ សកដំ ទេថ វាសឹ ទេថ ផរសុំ ទេថ កុឋារឹ ទេថ កុទ្ទាលំ ទេថ និខាទនំ ទេថ វល្លឹ ទេថ វេឡុំ ទេថ មុញ្ជំ ទេថ បព្វជំ ទេថ តិណំ ទេថ មត្តិកំ ទេថាតិ នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។  អញ្ញថត្តាយាតិ។ អថខោ ភគវា អាឡវិកេ ភិក្ខូ អនេកបរិយាយេន វិគរហិត្វា។បេ។ ភិក្ខូនំ តទនុច្ឆវិកំ តទនុលោមិកំ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ [នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសីតិ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ទិស្សតិ។]។

[១៩៧] ភូតបុព្វំ ភិក្ខវេ ទ្វេ ភាតរោ ឥសិយោ គង្គំ នទឹ ឧបនិស្សាយ វិហរឹសុ។ អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា គង្គំ នទឹ ឧត្តរិត្វា យេន កនិដ្ឋោ ឥសិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កនិដ្ឋំ ឥសឹ សត្តក្ខត្តុំ ភោគេហិ បរិក្ខិបិត្វា ឧបរិ មុទ្ធនិ មហន្តំ ផណំ ករិត្វា អដ្ឋាសិ។ អថខោ ភិក្ខវេ កនិដ្ឋោ ឥសិ តស្ស នាគស្ស ភយា កិសោ អហោសិ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ ជេដ្ឋោ ឥសិ កនិដ្ឋំ ឥសឹ កិសំ លូខំ ទុព្វណ្ណំ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតំ ធមនិសន្ថតគត្តំ ទិស្វាន កនិដ្ឋំ ឥសឹ ឯតទវោច កិស្ស ត្វំ ភោ កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ ឥធ មេ ភោ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា គង្គំ នទឹ ឧត្តរិត្វា យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មំ សត្តក្ខត្តុំ ភោគេហិ បរិក្ខិបិត្វា ឧបរិ មុទ្ធនិ មហន្តំ ផណំ ករិត្វា អដ្ឋាសិ តស្សាហំ ភោ នាគស្ស ភយា កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ ឥច្ឆសិ បន ត្វំ ភោ តស្ស នាគស្ស អនាគមនន្តិ។ ឥច្ឆាមហំ ភោ តស្ស នាគស្ស អនាគមនន្តិ។ អបិ បន ត្វំ ភោ តស្ស នាគស្ស កិញ្ចិ បស្សសីតិ។ បស្សាមហំ ភោ មណិមស្ស កណ្ឋេ បិលន្ទនន្តិ។ តេនហិ ត្វំ ភោ តំ នាគំ មណឹ យាច មណឹ មេ ភោ ទេហិ មណិនា មេ អត្ថោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា គង្គំ នទឹ ឧត្តរិត្វា យេន កនិដ្ឋោ ឥសិ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ។ ឯកមន្តំ ឋិតំ ខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋំ នាគរាជានំ កនិដ្ឋោ ឥសិ ឯតទវោច មណឹ មេ ភោ ទេហិ មណិនា មេ អត្ថោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា ភិក្ខុ មណឹ យាចតិ ភិក្ខុស្ស មណិនា អត្ថោតិ ខិប្បមេវ អគមាសិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា គង្គំ នទឹ ឧត្តរិត្វា យេន កនិដ្ឋោ ឥសិ តេនុបសង្កមិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ កនិដ្ឋោ ឥសិ មណិកណ្ឋំ នាគរាជានំ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តំ ទិស្វាន មណិកណ្ឋំ នាគរាជានំ ឯតទវោច មណឹ មេ ភោ ទេហិ មណិនា មេ អត្ថោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា ភិក្ខុ មណឹ យាចតិ ភិក្ខុស្ស មណិនា អត្ថោតិ តតោ វ បដិនិវត្តិ។ តតិយម្បិ ខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា គង្គំ នទឹ ឧត្តរតិ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ កនិដ្ឋោ ឥសិ មណិកណ្ឋំ នាគរាជានំ គង្គំ នទឹ ឧត្តរន្តំ ទិស្វាន មណិកណ្ឋំ នាគរាជានំ ឯតទវោច មណឹ មេ ភោ ទេហិ មណិនា មេ អត្ថោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា កនិដ្ឋំ ឥសឹ គាថាហិ អជ្ឈភាសិ។

មមន្នបានំ វិបុលំ ឧឡារំ

ឧប្បជ្ជតីមស្ស មណិស្ស ហេតុ

តន្តេ ន ទស្សំ អតិយាចកោសិ

ន ចាបិ តេ អស្សមមាគមិស្សំ។

សុសូ យថា សក្ខរធោតបាណិ

តាសេសិ មំ សេលមាយាចមានោ[សេលំ មំ យាចមានោតិ បទច្ឆេទោ។]

តន្តេ ន ទស្សំ អតិយាចកោសិ

ន ចាបិ តេ អស្សមមាគមិស្សន្តិ។

អថខោ ភិក្ខវេ មណិកណ្ឋោ នាគរាជា ភិក្ខុ មណឹ យាចតិ ភិក្ខុស្ស មណិនា អត្ថោតិ បក្កាមិ។ តថា បក្កន្តោ វ អហោសិ ន បុន បច្ចាគញ្ឆិ។ អថខោ ភិក្ខវេ កនិដ្ឋោ ឥសិ តស្ស នាគស្ស ទស្សនីយស្ស អទស្សនេន ភិយ្យោសោ មត្តាយ កិសោ អហោសិ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោ។ អទ្ទសា ខោ ភិក្ខវេ ជេដ្ឋោ ឥសិ កនិដ្ឋំ ឥសឹ ភិយ្យោសោមត្តាយ កិសំ លូខំ ទុព្វណ្ណំ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតំ ធមនិសន្ថតគត្តំ ទិស្វាន កនិដ្ឋំ ឥសឹ ឯតទវោច កិស្ស ត្វំ ភោ ភិយ្យោសោ មត្តាយ កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ តស្សាហំ ភោ នាគស្ស ទស្សនីយស្ស អទស្សនេន ភិយ្យោសោ មត្តាយ កិសោ លូខោ ទុព្វណ្ណោ ឧប្បណ្ឌុប្បណ្ឌុកជាតោ ធមនិសន្ថតគត្តោតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ ជេដ្ឋោ ឥសិ កនិដ្ឋំ ឥសឹ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

ន តំ យាចេ យស្ស បិយំ ជិគឹសេ

ទេស្សោ ច [ម. វិទ្ទេស្សោ ហោតិ អតិយាចនាយ។] ហោតិ អតិយាចនាយ

នាគោ មណឹ យាចិតោ ព្រាហ្មណេន

អទស្សនញ្ញេវ តទជ្ឈគមាតិ។

តេសំ ហិ នាម ភិក្ខវេ តិរច្ឆានគតានំ បាណានំ អមនាបា ភវិស្សតិ យាចនា អមនាបា វិញ្ញត្តិ កិមង្គំ បន មនុស្សភូតានំ។

[១៩៨] ភូតបុព្វំ ភិក្ខវេ អញ្ញតរោ ភិក្ខុ ហិមវន្តបស្សេ វិហរតិ អញ្ញតរស្មឹ វនសណ្ឌេ។ តស្ស ខោ បន [ឱ.ម. បោត្ថកេស្វាយំ បាឋោ ន បញ្ញាយតិ។] ភិក្ខវេ វនសណ្ឌស្ស អវិទូរេ មហន្តំ និន្នំ បល្លលំ។ អថខោ ភិក្ខវេ មហាសកុណសង្ឃោ តស្មឹ បល្លលេ ទិវសំ គោចរំ ចរិត្វា សាយំ តំ វនសណ្ឌំ វាសាយ ឧបគច្ឆតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ សោ ភិក្ខុ តស្ស សកុណសង្ឃស្ស សទ្ទេន ឧព្វាឡ្ហោ យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ អហំ ភិក្ខវេ តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កច្ចិ ភិក្ខុ ខមនីយំ កច្ចិ យាបនីយំ កច្ចិសិ អប្បកិលមថេន អទ្ធានំ អាគតោ កុតោ ច ត្វំ ភិក្ខុ អាគច្ឆសីតិ។ ខមនីយំ ភគវា យាបនីយំ ភគវា អប្បកិលមថេន ចាហំ ភន្តេ អទ្ធានំ អាគតោ អត្ថិ ភន្តេ ហិមវន្តបស្សេ មហាវនសណ្ឌោ តស្ស ខោ បន ភន្តេ វនសណ្ឌស្ស អវិទូរេ មហន្តំ និន្នំ បល្លលំ អថខោ ភន្តេ មហាសកុណសង្ឃោ តស្មឹ បល្លលេ ទិវសំ គោចរំ ចរិត្វា សាយំ តំ វនសណ្ឌំ វាសាយ ឧបគច្ឆតិ តតោ អហំ ភគវា អាគច្ឆាមិ តស្ស សកុណសង្ឃស្ស សទ្ទេន ឧព្វាឡ្ហោតិ។ ឥច្ឆសិ បន ត្វំ ភិក្ខុ តស្ស សកុណសង្ឃស្ស អនាគមនន្តិ។ ឥច្ឆាមហំ ភន្តេ តស្ស សកុណសង្ឃស្ស អនាគមនន្តិ។ តេនហិ ត្វំ ភិក្ខុ តត្ថ គន្ត្វា តំ វនសណ្ឌំ អជ្ឈោគាហេត្វា រត្តិយា បឋមំ យាមំ តិក្ខត្តុំ សទ្ទមនុស្សាវេហិ សុណន្តុ មេ ភោន្តោ សកុណា យាវតិកា ឥមស្មឹ វនសណ្ឌេ វាសំ ឧបគតា បត្តេន មេ អត្ថោ ឯកេកំ មេ ភោន្តោ បត្តំ ទទន្តូតិ រត្តិយា មជ្ឈិមំ យាមំ។បេ។ រត្តិយា បច្ឆិមំ យាមំ តិក្ខត្តុំ សទ្ទមនុស្សាវេហិ សុណន្តុ មេ ភោន្តោ សកុណា យាវតិកា ឥមស្មឹ វនសណ្ឌេ វាសំ ឧបគតា បត្តេន មេ អត្ថោ ឯកេកំ មេ ភោន្តោ បត្តំ ទទន្តូតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ សោ ភិក្ខុ តត្ថ គន្ត្វា តំ វនសណ្ឌំ អជ្ឈោគាហេត្វា រត្តិយា បឋមំ យាមំ តិក្ខត្តុំ សទ្ទមនុស្សាវេសិ សុណន្តុ មេ ភោន្តោ សកុណា យាវតិកា ឥមស្មឹ វនសណ្ឌេ វាសំ ឧបគតា បត្តេន មេ អត្ថោ ឯកេកំ មេ ភោន្តោ បត្តំ ទទន្តូតិ រត្តិយា មជ្ឈិមំ យាមំ។បេ។ រត្តិយា បច្ឆិមំ យាមំ តិក្ខត្តុំ សទ្ទមនុស្សាវេសិ សុណន្តុ មេ ភោន្តោ សកុណា យាវតិកា ឥមស្មឹ វនសណ្ឌេ វាសំ ឧបគតា បត្តេន មេ អត្ថោ ឯកេកំ មេ ភោន្តោ បត្តំ ទទន្តូតិ។ អថខោ ភិក្ខវេ សោ សកុណសង្ឃោ ភិក្ខុ បត្តំ យាចតិ ភិក្ខុស្ស បត្តេន អត្ថោតិ តម្ហា វនសណ្ឌា បក្កាមិ តថា បក្កន្តោ វ អហោសិ ន បុន បច្ចាគញ្ឆិ។ តេសំ ហិ នាម ភិក្ខវេ តិរច្ឆានគតានំ បាណានំ អមនាបា ភវិស្សតិ យាចនា អមនាបា វិញ្ញត្តិ កិមង្គំ បន មនុស្សភូតានំ។

[១៩៩] ភូតបុព្វំ ភិក្ខវេ រដ្ឋបាលស្ស កុលបុត្តស្ស បិតា រដ្ឋបាលំ កុលបុត្តំ គាថាយ អជ្ឈភាសិ

អបាហន្តេ ន ជានាមិ            រដ្ឋបាល ពហូ ជនា[ឱ.ម.ពហុជ្ជនា។]

យេ មំ សង្គម្ម យាចន្តិ           កស្មា មំ ត្វំ ន យាចសីតិ។

យាចកោ អប្បិយោ ហោតិ             យាចំ អទទមប្បិយោ

តស្មាហន្តំ ន យាចាមិ          មា មេ វិទ្ទេសនា អហូតិ។

សោ ហិ នាម ភិក្ខវេ រដ្ឋបាលោ កុលបុត្តោ សកំ បិតរំ ឯវំ វក្ខតិ កិមង្គំ បន ជនោ ជនំ។

[២០០] គិហីនំ ហិ[ឱ.ម.​បោត្ថកេស្វាយំ បាឋោ ន បញ្ញាយតិ។] ភិក្ខវេ ទុស្សំហរានិ ភោគានិ សម្ភតានិបិ ទុរនុរក្ខិយានិ តត្ថ នាម តុម្ហេ មោឃបុរិសា ឯវំ ទុស្សំហរេសុ ភោគេសុ សម្ភតេសុបិ ទុរនុរក្ខិយេសុ យាចនពហុលា វិញ្ញត្តិពហុលា វិហរិស្សថ បុរិសំ ទេថ បុរិសត្ថករំ ទេថ គោណំ ទេថ សកដំ ទេថ វាសឹ ទេថ ផរសុំ ទេថ កុឋារឹ ទេថ កុទ្ទាលំ ទេថ និខាទនំ ទេថ វល្លឹ ទេថ វេឡុំ ទេថ មុញ្ជំ ទេថ បព្វជំ ទេថ តិណំ ទេថ មត្តិកំ ទេថាតិ។ នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ សញ្ញាចិកាយ បន ភិក្ខុនា កុដឹ ការយមានេន អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ បមាណិកា ការេតព្វា តត្រិទំ បមាណំ ទីឃសោ ទ្វាទស វិទត្ថិយោ សុគតវិទត្ថិយា តិរិយំ សត្តន្តរា ភិក្ខូ អភិនេតព្វា វត្ថុទេសនាយ។ តេហិ ភិក្ខូហិ វត្ថុំ ទេសេតព្វំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ សារម្ភេ ចេ ភិក្ខុ វត្ថុស្មឹ អបរិក្កមនេ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការេយ្យ ភិក្ខូ វា អនភិនេយ្យ វត្ថុទេសនាយ បមាណំ វា អតិក្កាមេយ្យ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២០១] សញ្ញាចិកា នាម សយំ យាចិត្វា បុរិសំបិ បុរិសត្ថករំបិ គោណំបិ សកដំបិ វាសឹបិ ផរសុំបិ កុឋារឹបិ កុទ្ទាលំបិ និខាទនំបិ។បេ។ តិណំបិ មត្តិកំបិ។ កុដី [ឱ.ម. កដិ] នាម ឧល្លិត្តា វា ហោតិ អវលិត្តា វា ឧល្លិត្តាវលិត្តា វា។ ការយមានេនាតិ ករោន្តោ វា ការាបេន្តោ វា។ អស្សាមិកន្តិ ន អញ្ញោ កោចិ សាមិកោ ហោតិ ឥត្ថី វា បុរិសោ វា គហដ្ឋោ វា បព្វជិតោ វា។ អត្តុទ្ទេសន្តិ អត្តនោ អត្ថាយ។ បមាណិកា ការេតព្វា តត្រិទំ បមាណំ ទីឃសោ ទ្វាទស វិទត្ថិយោ សុគតវិទត្ថិយាតិ ពាហិរិមេន មានេន។ តិរិយំ សត្តន្តរាតិ អព្ភន្តរិមេន មានេន។

[២០២] ភិក្ខូ អភិនេតព្វា វត្ថុទេសនាយាតិ តេន កុដីការកេន ភិក្ខុនា កុដីវត្ថុំ សោធេត្វា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ កុដីវត្ថុឱលោកនំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។ សចេ សព្វោ សង្ឃោ ឧស្សហតិ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ សព្វេន សង្ឃេន ឱលោកេតព្វំ។ នោ ចេ សព្វោ សង្ឃោ ឧស្សហតិ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ យេ តត្ថ ហោន្តិ ភិក្ខូ ព្យត្តា បដិពលា សារម្ភំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អបរិក្កមនំ ជានិតុំ តេ យាចិត្វា សម្មន្និតព្វា។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ កុដីវត្ថុឱលោកនំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សម្មន្នេយ្យ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ កុដីវត្ថុឱលោកនំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សម្មន្នតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ច ឥត្ថន្នាមស្ស ច ភិក្ខូនំ សម្មតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២០៣] តេហិ សម្មតេហិ ភិក្ខូហិ តត្ថ គន្ត្វា កុដីវត្ថុ ឱលោកេតព្វំ សារម្ភំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អបរិក្កមនំ ជានិតព្វំ។ សចេ សារម្ភំ ហោតិ អបរិក្កមនំ មា យិធ ករីតិ វត្តព្វោ។ សចេ អនារម្ភំ ហោតិ សបរិក្កមនំ សង្ឃស្ស អារោចេតព្វំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនន្តិ។ តេន កុដីការកេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ កុដីវត្ថុទេសនំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វោ តតិយម្បិ យាចិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ កុដីវត្ថុទេសនំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ទេសេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ កត្តុកាមោ អស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ កុដីវត្ថុទេសនំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ ទេសេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុស្ស ទេសនា សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទេសិតំ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ កុដីវត្ថុំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២០៤] សារម្ភំ នាម កិបិល្លិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ឧបចិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ឧន្ទុរានំ វា អាសយោ ហោតិ អហីនំ វា អាសយោ ហោតិ វិច្ឆិកានំ វា អាសយោ ហោតិ សតបទីនំ វា អាសយោ ហោតិ ហត្ថីនំ វា អាសយោ ហោតិ អស្សានំ វា អាសយោ ហោតិ សីហានំ វា អាសយោ ហោតិ ព្យគ្ឃានំ វា អាសយោ ហោតិ ទីបីនំ វា អាសយោ ហោតិ អច្ឆានំ វា អាសយោ ហោតិ តរច្ឆានំ វា អាសយោ ហោតិ យេសំ កេសញ្ចិ តិរច្ឆានគតានំ បាណានំ អាសយោ ហោតិ បុព្វណ្ណនិស្សិតំ វា ហោតិ អបរណ្ណនិស្សិតំ វា ហោតិ អព្ភាឃាតនិស្សិតំ វា ហោតិ អាឃាតននិស្សិតំ វា ហោតិ សុសាននិស្សិតំ វា ហោតិ ឧយ្យាននិស្សិតំ វា ហោតិ រាជវត្ថុនិស្សិតំ វា ហោតិ ហត្ថិសាលានិស្សិតំ វា ហោតិ អស្សសាលានិស្សិតំ វា ហោតិ ពន្ធនាគារនិស្សិតំ វា ហោតិ បានាគារនិស្សិតំ វា ហោតិ សូននិស្សិតំ វា ហោតិ រច្ឆានិស្សិតំ វា ហោតិ ចច្ចរនិស្សិតំ វា ហោតិ សភានិស្សិតំ វា ហោតិ សំសរណនិស្សិតំ វា ហោតិ ឯតំ សារម្ភំ នាម។

[២០៥] អបរិក្កមនំ នាម ន សក្កា ហោតិ យថាយុត្តេន សកដេន អនុបរិគន្តុំ សមន្តា និស្សេណិយា អនុបរិគន្តុំ ឯតំ អបរិក្កមនំ នាម។

[២០៦] អនារម្ភំ នាម ន កិបិល្លិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ន ឧបចិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ន ឧន្ទុរានំ វា អាសយោ ហោតិ ន អហីនំ វា អាសយោ ហោតិ ន វិច្ឆិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ន សតបទីនំ វា អាសយោ ហោតិ។បេ។ ន សំសរណនិស្សិតំ វា ហោតិ ឯតំ អនារម្ភំ នាម។

[២០៧] សបរិក្កមនំ នាម សក្កា ហោតិ យថាយុត្តេន សកដេន អនុបរិគន្តុំ សមន្តា និស្សេណិយា អនុបរិគន្តុំ ឯតំ សបរិក្កមនំ នាម។

[២០៨] សញ្ញាចិកា នាម សយំ យាចិត្វា បុរិសំបិ បុរិសត្ថករំបិ។បេ។ និខាទនំបិ។ កុដី នាម ឧល្លិត្តា វា ហោតិ អវលិត្តា វា ឧល្លិត្តាវលិត្តា វា។ ការេយ្យាតិ ករោតិ វា ការាបេតិ វា។ ភិក្ខូ វា អនភិនេយ្យ វត្ថុទេសនាយ បមាណំ វា អតិក្កាមេយ្យាតិ ញត្តិទុតិយេន កម្មេន កុដីវត្ថុំ ន ទេសាបេត្វា អាយាមតោ វា វិត្ថារតោ វា អន្តមសោ កេសគ្គមត្តម្បិ អតិក្កាមេត្វា ករោតិ វា ការាបេតិ វា បយោគេ [បយោគេ បយោគេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ អាមេណ្ឌិតំ ទិស្សតិ។] ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌំ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២០៩] ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១០] ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណាតិក្កន្តំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណាតិក្កន្តំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណិកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណិកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ បមាណិកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១១] ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ [អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានន្តិ អាទឹសុ ច ទ្វីហិ សង្ឃាទិសេសេហិ សទ្ធឹ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានន្តិអាទិនោ នយេន អត្ថោ វេទិតព្វោតិ តព្វណ្ណនា។]។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។

[២១២] ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ កុដឹ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៣] ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៤] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៥] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកា សារម្ភា សបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកា អនារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ សបរិក្កមនា ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកា អនារម្ភា សបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកា ហោតូតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ ទេសិតវត្ថុកា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ អនារម្ភា ច ហោតុ សបរិក្កមនា ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ ទេសិតវត្ថុកា សារម្ភា សបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ អនារម្ភា ហោតូតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ ទេសិតវត្ថុកា អនារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ សបរិក្កមនា ហោតូតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៦] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ បមាណាតិក្កន្តា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ចាតិ។បេ។ បមាណិកា ច ហោតុ សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ បមាណិកា ហោតូតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ បមាណិកា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ អនារម្ភា ច ហោតុ សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ អនារម្ភា ហោតូតិ។បេ។ សបរិក្កមនា ហោតូតិ។បេ។ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកា បមាណាតិក្កន្តា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ចាតិ។បេ។ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ កុដី កិរ មេ កយិរតិ ទេសិតវត្ថុកា បមាណិកា សារម្ភា អបរិក្កមនាតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ អនារម្ភា ច ហោតុ សបរិក្កមនា ចាតិ។បេ។ អនារម្ភា ហោតូតិ។បេ។ សបរិក្កមនា ហោតូតិ។បេ។ អនាបត្តិ។

[២១៧] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ តិណ្ណំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កាដនំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ តិណ្ណំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច បមាណិកា ច ហោតុ អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ចតុន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ តិណ្ណំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ តិណ្ណំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកា ច ហោតុ បមាណិកា ច អនារម្ភា ច សបរិក្កមនា ចាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៨] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ.… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ.… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទ្វិន្នំ សង្ឃាទិសេសានំ។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ កុដឹ មេ ករោថាតិ។ តស្ស កុដឹ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សា កុដី អញ្ញស្ស វា ទាតព្វា ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វា។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២១៩] អត្តនា វិប្បកតំ អត្តនា បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អត្តនា វិប្បកតំ បរេហិ បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរេហិ វិប្បកតំ អត្តនា បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរេហិ វិប្បកតំ បរេហិ បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២២០] អនាបត្តិ លេណេ គុហាយ តិណកុដិកាយ អញ្ញស្សត្ថាយ វាសាគារំ ឋបេត្វា សព្វត្ថ អនាបត្តិ ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

ឆដ្ឋសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

សត្តមសង្ឃាទិសេសំ

៧. វិហារការសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[២២១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា កោសម្ពិយំ វិហរតិ ឃោសិតារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ ឆន្នស្ស ឧបដ្ឋាកោ គហបតិ អាយស្មន្តំ ឆន្នំ ឯតទវោច វិហារវត្ថុំ ភន្តេ ជានាហិ អយ្យស្ស វិហារំ ការាបេស្សាមីតិ។ អថខោ អាយស្មា ឆន្នោ វិហារវត្ថុំ សោធេន្តោ អញ្ញតរំ ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេសិ គាមបូជិតំ និគមបូជិតំ នគរបូជិតំ ជនបទបូជិតំ រដ្ឋបូជិតំ។ មនុស្សា ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម សមណា សក្យបុត្តិយា ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេស្សន្តិ គាមបូជិតំ និគមបូជិតំ នគរបូជិតំ ជនបទបូជិតំ រដ្ឋបូជិតំ ឯកិន្ទ្រិយំ សមណា សក្យបុត្តិយា ជីវំ វិហេឋេន្តីតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឆន្នោ ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេស្សតិ គាមបូជិតំ។បេ។ រដ្ឋបូជិតន្តិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឆន្ន ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេស្សសិ គាមបូជិតំ។បេ។ រដ្ឋបូជិតន្តិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស ចេតិយរុក្ខំ ឆេទាបេស្សសិ គាមបូជិតំ និគមបូជិតំ នគរបូជិតំ ជនបទបូជិតំ រដ្ឋបូជិតំ ជីវសញ្ញិនោ ហិ មោឃបុរិស មនុស្សា រុក្ខស្មឹ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ មហល្លកំ បន ភិក្ខុនា វិហារំ ការយមានេន សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ ភិក្ខូ អភិនេតព្វា វត្ថុទេសនាយ តេហិ ភិក្ខូហិ វត្ថុំ ទេសេតព្វំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ សារម្ភេ ចេ ភិក្ខុ វត្ថុស្មឹ អបរិក្កមនេ មហល្លកំ វិហារំ ការេយ្យ ភិក្ខូ វា អនភិនេយ្យ វត្ថុទេសនាយ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២២២] មហល្លកោ នាម វិហារោ សស្សាមិកោ វុច្ចតិ។ វិហារោ នាម ឧល្លិត្តោ វា ហោតិ អវលិត្តោ វា ឧល្លិត្តាវលិត្តោ វា។ ការយមានេនាតិ ករោន្តោ វា ការាបេន្តោ វា។ សស្សាមិកន្តិ អញ្ញោ កោចិ សាមិកោ ហោតិ ឥត្ថី វា បុរិសោ វា គហដ្ឋោ វា បព្វជិតោ វា។ អត្តុទ្ទេសន្តិ អត្តនោ អត្ថាយ។

[២២៣] ភិក្ខូ អភិនេតព្វា វត្ថុទេសនាយាតិ តេន វិហារការកេន ភិក្ខុនា វិហារវត្ថុំ សោធេត្វា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ វិហារវត្ថុឱលោកនំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។ សចេ សព្វោ សង្ឃោ ឧស្សហតិ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ សព្វេន សង្ឃេន ឱលោកេតព្វំ។ នោ ចេ សព្វោ សង្ឃោ ឧស្សហតិ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ យេ តត្ថ ហោន្តិ ភិក្ខូ ព្យត្តា បដិពលា សារម្ភំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អបរិក្កមនំ ជានិតុំ តេ យាចិត្វា សម្មន្និតព្វា។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ វិហារវត្ថុឱលោកនំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សម្មន្នេយ្យ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ វិហារវត្ថុឱលោកនំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សម្មន្នតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ច ឥត្ថន្នាមស្ស ច ភិក្ខូនំ សម្មតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ឱលោកេតុំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២២៤] តេហិ សម្មតេហិ ភិក្ខូហិ តត្ថ គន្ត្វា វិហារវត្ថុ ឱលោកេតព្វំ។ សារម្ភំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អបរិក្កមនំ ជានិតព្វំ។ សចេ សារម្ភំ ហោតិ អបរិក្កមនំ មា យិធ ករី’តិ វត្តព្វោ។ សចេ អនារម្ភំ ហោតិ សបរិក្កមនំ សង្ឃស្ស អារោចេតព្វំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនន្តិ។ តេន វិហារការកេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា វុឌ្ឍានំ ភិក្ខូនំ បាទេ វន្ទិត្វា ឧក្កុដិកំ និសីទិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អហំ ភន្តេ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោហំ ភន្តេ សង្ឃំ វិហារវត្ថុទេសនំ យាចាមីតិ។ ទុតិយម្បិ យាចិតព្វា តតិយម្បិ យាចិតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ វិហារវត្ថុទេសនំ យាចតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ទេសេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ មហល្លកំ វិហារំ កត្តុកាមោ សស្សាមិកំ អត្តុទ្ទេសំ សោ សង្ឃំ វិហារវត្ថុទេសនំ យាចតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ ទេសេតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុទេសនា សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទេសិតំ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ វិហារវត្ថុំ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២២៥] សារម្ភំ នាម កិបិល្លិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ឧបចិកានំ វា អាសយោ ហោតិ ឧន្ទុរានំ វា អាសយោ ហោតិ អហីនំ វា អាសយោ ហោតិ វិច្ឆិកានំ វា អាសយោ ហោតិ សតបទីនំ វា អាសយោ ហោតិ ហត្ថីនំ វា អាសយោ ហោតិ អស្សានំ វា អាសយោ ហោតិ ព្យគ្ឃានំ វា អាសយោ ហោតិ ទីបីនំ វា អាសយោ ហោតិ អច្ឆានំ វា អាសយោ ហោតិ តរច្ឆានំ វា អាសយោ ហោតិ យេសំ កេសញ្ចិ តិរច្ឆានគតានំ វា បាណានំ អាសយោ ហោតិ បុព្វណ្ណនិស្សិតំ វា ហោតិ អបរណ្ណនិស្សិតំ វា ហោតិ អព្ភាឃាតនិស្សិតំ វា ហោតិ អាឃាតននិស្សិតំ វា ហោតិ សុសាននិស្សិតំ វា ហោតិ ឧយ្យាននិស្សិតំ វា ហោតិ រាជវត្ថុនិស្សិតំ វា ហោតិ ហត្ថិសាលានិស្សិតំ វា ហោតិ អស្សសាលានិស្សិតំ វា ហោតិ ពន្ធនាគារនិស្សិតំ វា ហោតិ បានាគារនិស្សិតំ វា ហោតិ សូននិស្សិតំ វា ហោតិ រច្ឆានិស្សិតំ វា ហោតិ ចច្ចរនិស្សិតំ វា ហោតិ សភានិស្សិតំ វា ហោតិ សំសរណនិស្សិតំ វា ហោតិ ឯតំ សារម្ភំ នាម។

[២២៦] អបរិក្កមនំ នាម ន សក្កា ហោតិ យថាយុត្តេន សកដេន អនុបរិគន្តុំ សមន្តា និស្សេណិយា អនុបរិគន្តុំ ឯតំ អបរិក្កមនំ នាម។

[២២៧] អនារម្ភំ នាម ន កិបិល្លិកានំ វា អាសយោ ហោតិ។បេ។ ន សំសរណនិស្សិតំ វា ហោតិ ឯតំ អនារម្ភំ នាម។

[២២៨] សបរិក្កមនំ នាម សក្កា ហោតិ យថាយុត្តេន សកដេន អនុបរិគន្តុំ សមន្តា និស្សេណិយា អនុបរិគន្តុំ ឯតំ សបរិក្កមនំ នាម។

[២២៩] មហល្លកោ នាម វិហារោ សស្សាមិកោ វុច្ចតិ។ វិហារោ នាម ឧល្លិត្តោ វា ហោតិ អវលិត្តោ វា ឧល្លិត្តាវលិត្តោ វា។ ការេយ្យាតិ ករោតិ វា ការាបេតិ វា។ ភិក្ខូ វា អនភិនេយ្យ វត្ថុទេសនាយាតិ ញត្តិទុតិយេន កម្មេន វិហារវត្ថុំ ន ទេសាបេត្វា ករោតិ វា ការាបេតិ វា បយោគេ ទុក្កដំ ឯកបិណ្ឌំ អនាគតេ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស តស្មឹ បិណ្ឌេ អាគតេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៣០] ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ អទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ វិហារំ ករោតិ ទេសិតវត្ថុកំ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២៣១] ភិក្ខុ សមាទិសតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២៣២] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ ន ច សមាទិសតិ ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២៣៣] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ វិហារោ កិរ មេ កយិរតិ អទេសិតវត្ថុកោ សារម្ភោ អបរិក្កមនោតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ចាតិ។បេ។ ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ សបរិក្កមនោ ចាតិ។បេ។ ទេសិតវត្ថុកោ ហោតូតិ។ នោ ចេ សាមំ វា គច្ឆេយ្យ ទូតំ វា បហិណេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ សុណាតិ វិហារោ កិរ មេ កយិរតិ ទេសិតវត្ថុកោ សារម្ភោ អបរិក្កមនោតិ។ តេន ភិក្ខុនា សាមំ វា គន្តព្វំ ទូតោ វា បាហេតព្វោ អនារម្ភោ ច ហោតុ សបរិក្កមនោ ចាតិ។បេ។ អនារម្ភោ ហោតូតិ។បេ។ សបរិក្កមនោ ហោតូតិ។បេ។ អនាបត្តិ។

[២៣៤] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ តិណ្ណំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ សមាទិសតិ ច ទេសិតវត្ថុកោ ច ហោតុ អនារម្ភោ ច សបរិក្កមនោ ចាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ អាបត្តិ ការុកានំ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២៣៥] ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ អទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ។ តេន ភិក្ខុនា សោ វិហារោ អញ្ញស្ស វា ទាតព្វោ ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វោ។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សមាទិសិត្វា បក្កមតិ វិហារំ មេ ករោថាតិ។ តស្ស វិហារំ ករោន្តិ ទេសិតវត្ថុកំ សារម្ភំ អបរិក្កមនំ។ សោ ចេ វិប្បកតេ អាគច្ឆតិ តេន ភិក្ខុនា សោ វិហារោ អញ្ញស្ស វា ទាតព្វោ ភិន្ទិត្វា វា បុន កាតព្វោ។ នោ ចេ អញ្ញស្ស វា ទទេយ្យ ភិន្ទិត្វា វា បុន ការេយ្យ អាបត្តិ ទ្វិន្នំ ទុក្កដានំ។បេ។ សារម្ភំ សបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ អបរិក្កមនំ… អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។បេ។ អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អនាបត្តិ។

[២៣៦] អត្តនា វិប្បកតំ អត្តនា បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អត្តនា វិប្បកតំ បរេហិ បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរេហិ វិប្បកតំ អត្តនា បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរេហិ វិប្បកតំ បរេហិ បរិយោសាបេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៣៧] អនាបត្តិ លេណេ គុហាយំ តិណកុដិកាយ អញ្ញស្សត្ថាយ វាសាគារំ ឋបេត្វា សព្វត្ថ អនាបត្តិ ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

សត្តមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

អដ្ឋមសង្ឃាទិសេសំ

៨. ទុដ្ឋទោសសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[២៣៨] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតា ទព្វេន មល្លបុត្តេន ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ ហោតិ យំ កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ តេន អនុប្បត្តំ ហោតិ នត្ថិ ចស្ស កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ។

[២៣៩] អថខោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មយា ខោ ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ យំ កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ មយា អនុប្បត្តំ នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ កិន្នុ ខោ អហំ សង្ឃស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករេយ្យន្តិ។ អថខោ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេយ្យំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសេយ្យន្តិ។ អថខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សាយណ្ហសមយំ បដិសល្លានា វុដ្ឋិតោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥធ មយ្ហំ ភន្តេ រហោគតស្ស បដិសល្លីនស្ស ឯវំ ចេតសោ បរិវិតក្កោ ឧទបាទិ មយា ខោ ជាតិយា សត្តវស្សេន អរហត្តំ សច្ឆិកតំ យំ កិញ្ចិ សាវកេន បត្តព្វំ សព្វំ មយា អនុប្បត្តំ នត្ថិ ច មេ កិញ្ចិ ឧត្តរឹ ករណីយំ កតស្ស វា បតិចយោ កិន្នុ ខោ អហំ សង្ឃស្ស វេយ្យាវច្ចំ ករេយ្យន្តិ តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឯតទហោសិ យន្នូនាហំ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេយ្យំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសេយ្យន្តិ ឥច្ឆាមហំ ភន្តេ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេតុំ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសិតុន្តិ។ សាធុ សាធុ ទព្វ តេន ហិ ត្វំ ទព្វ សង្ឃស្ស សេនាសនញ្ច បញ្ញាបេហិ ភត្តានិ ច ឧទ្ទិសាហីតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ភគវតោ បច្ចស្សោសិ។

[២៤០] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ធម្មឹ កថំ កត្វា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ សង្ឃោ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នតុ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សម្មន្និតព្វោ បឋមំ ទព្វោ មល្លបុត្តោ យាចិតព្វោ យាចិត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នេយ្យ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ សង្ឃោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សេនាសនប្បញ្ញាបកញ្ច ភត្តុទ្ទេសកញ្ច សម្មន្នតិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សេនាសនប្បញ្ញាបកស្ស ច ភត្តុទ្ទេសកស្ស ច សម្មតិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សម្មតោ សង្ឃេន អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សេនាសនប្បញ្ញាបកោ ច ភត្តុទ្ទេសកោ ច។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៤១] សម្មតោ ច បនាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ សភាគានំ សភាតានំ [សព្វត្ថ អាមេណ្ឌិតំ អគតំ ហោតិ។] ភិក្ខូនំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ យេ តេ ភិក្ខូ សុត្តន្តិកា តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ សុត្តន្តំ សង្គាយិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ វិនយធរា តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ វិនយំ វិនិច្ឆិនិស្សន្តីតិ [កត្ថចិ វិនិច្ឆិស្សន្តីតិ ទិស្សតិ។] យេ តេ ភិក្ខូ អភិធម្មិកា [ឱ.ម. ធម្មកថិកា] តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ អភិធម្មំ [ឱ.ម.ធម្មំ] សាកច្ឆិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ ឈាយិនោ តេសំ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ តេ អញ្ញមញ្ញំ ន ព្យាពាធិស្សន្តីតិ យេ តេ ភិក្ខូ តិរច្ឆានកថិកា កាយទឡ្ហីពហុលា វិហរន្តិ តេសំបិ ឯកជ្ឈំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ ឥមាយបិមេ អាយស្មន្តោ [កត្ថចិ អាយស្មន្តាតិ ទិស្សតិ។] រតិយា អច្ឆិស្សន្តីតិ យេ តេ [ឱ.យេបិ តេ។ ម.រា.យេបិ។] ភិក្ខូ វិកាលេ អាគច្ឆន្តិ តេសំបិ តេជោធាតុំ សមាបជ្ជិត្វា តេនេវ អាលោកេន សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ។ អបិស្សុ ភិក្ខូ សញ្ចិច្ច វិកាលេ អាគច្ឆន្តិ មយំ អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស ឥទ្ធិប្បាដិហារិយំ បស្សិស្សាមាតិ។ តេ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឧបសង្កមិត្វា ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ សេនាសនំ បញ្ញាបេហីតិ។ តេ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ វទេតិ កត្ថាយស្មន្តោ [ឱ.រា.កត្ថាយស្មន្តា] ឥច្ឆន្តិ កត្ថ បញ្ញាបេមីតិ។ តេ សញ្ចិច្ច ទូរេ អបទិស្សន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ គិជ្ឈកូដេ បព្វតេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ [ឥតោ បរំ ទព្វាត្យាលបនំ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។] ចោរប្បបាតេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ឥសិគិលិបស្សេ កាឡសិលាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ វេភារបស្សេ សត្តបណ្ណគុហាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ សីតវនេ សប្បសោណ្ឌិកបព្ភារេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ គោមដកន្ទរាយំ [គោវិន្ទកន្តរាយន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ ម. គោតមកកន្ទរាយំ។] សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ តិន្ទុកកន្ទរាយំ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ កបោតកន្ទរាយំ [តបោទកន្ទរាយំ] សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ តបោទារាមេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ ជីវកម្ពវនេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហិ អម្ហាកំ អាវុសោ ទព្វ មទ្ទកុច្ឆិស្មឹ មិគទាយេ សេនាសនំ បញ្ញាបេហីតិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ តេជោធាតុំ សមាបជ្ជិត្វា អង្គុលិយា ជលមានាយ បុរតោ បុរតោ គច្ឆតិ។ តេបិ តេនេវ អាលោកេន អាយស្មតោ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស បិដ្ឋិតោ បិដ្ឋិតោ គច្ឆន្តិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ សេនាសនំ បញ្ញាបេតិ អយំ មញ្ចោ ឥទំ បីឋំ អយំ ភិសិ ឥទំ ពិម្ពោហនំ ឥទំ វច្ចដ្ឋានំ ឥទំ បស្សាវដ្ឋានំ ឥទំ បានីយំ ឥទំ បរិភោជនីយំ អយំ កត្តរទណ្ឌោ ឥទំ សង្ឃស្ស កតិកសណ្ឋានំ ឥមំ កាលំ បវិសិតព្វំ ឥមំ កាលំ និក្ខមិតព្វន្តិ។ តេសំ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ សេនាសនំ បញ្ញាបេត្វា បុនទេវ វេឡុវនំ បច្ចាគច្ឆតិ។

[២៤២] តេន ខោ បន សមយេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នវកា ចេវ ហោន្តិ អប្បបុញ្ញា ច យានិ សង្ឃស្ស លាមកានិ សេនាសនានិ តានិ តេសំ បាបុណន្តិ លាមកានិ ច ភត្តានិ។ តេន ខោ បន សមយេន រាជគហេ មនុស្សា ឥច្ឆន្តិ ថេរានំ ភិក្ខូនំ អភិសំខារិកំ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ឥតោ បរំ បិណ្ឌបាតន្តិបិ ទិស្សតិ។] ទាតុំ សប្បឹបិ តេលំបិ ឧត្តរិភង្គំបិ មេត្តិយភុម្មជកានំ បន ភិក្ខូនំ បាកតិកំ ទេន្តិ យថារន្ធំ កាណាជកំ ពិលង្គទុតិយំ។ តេ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តា ថេរេ ភិក្ខូ បុច្ឆន្តិ តុម្ហាកំ អាវុសោ ភត្តគ្គេ កឹ អហោសិ តុម្ហាកំ អាវុសោ ភត្តគ្គេ កឹ អហោសីតិ។ ឯកច្ចេ ថេរា ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ សប្បិ អហោសិ តេលំ អហោសិ ឧត្តរិភង្គំ អហោសីតិ។ មេត្តិយភុម្មជកា បន ភិក្ខូ ឯវំ វទេន្តិ អម្ហាកំ អាវុសោ ន កិញ្ចិ អហោសិ បាកតិកំ យថារន្ធំ កាណាជកំ ពិលង្គទុតិយន្តិ។

[២៤៣] តេន ខោ បន សមយេន កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ សង្ឃស្ស ចតុក្កភត្តំ ទេតិ និច្ចភត្តំ។ សោ ភត្តគ្គេ សបុត្តទារោ ឧបតិដ្ឋិត្វា បរិវិសតិ។ អញ្ញេ ឱទនេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ សូបេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ តេលេន បុច្ឆន្តិ អញ្ញេ ឧត្តរិភង្គេន បុច្ឆន្តិ។ តេន ខោ បន សមយេន កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ ភត្តំ ស្វាតនាយ មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អារាមំ អគមាសិ កេនចិទេវ ករណីយេន។ សោ យេនាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នំ ខោ កល្យាណភត្តិកំ គហបតឹ អាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សេសិ សមាទបេសិ សមុត្តេជេសិ សម្បហំសេសិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អាយស្មតា ទព្វេន មល្លបុត្តេន ធម្មិយា កថាយ សន្ទស្សិតោ សមាទបិតោ សមុត្តេជិតោ សម្បហំសិតោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច កស្ស ភន្តេ អម្ហាកំ ឃរេ ស្វាតនាយ ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋន្តិ។ មេត្តិយភុម្មជកានំ ខោ គហបតិ ភិក្ខូនំ តុម្ហាកំ ឃរេ ស្វាតនាយ ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋន្តិ។ អថខោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អនត្តមនោ អហោសិ កថំ ហិ នាម បាបភិក្ខូ អម្ហាកំ ឃរេ ភុញ្ជិស្សន្តីតិ ឃរំ គន្ត្វា ទាសឹ អាណាបេសិ យេ ជេ ស្វេ ភត្តិកា អាគច្ឆន្តិ តេ កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន បរិវិសាតិ។ ឯវំ អយ្យាតិ ខោ សា ទាសី កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ បច្ចស្សោសិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ ហិយ្យោ ខោ អាវុសោ អម្ហាកំ កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ ឃរេ [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] ភត្តំ ឧទ្ទិដ្ឋំ ស្វេ អម្ហេ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ សបុត្តទារោ ឧបតិដ្ឋិត្វា បរិវិសិស្សតិ អញ្ញេ ឱទនេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ សូបេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ តេលេន បុច្ឆិស្សន្តិ អញ្ញេ ឧត្តរិភង្គេន បុច្ឆិស្សន្តីតិ។ តេ តេនេវ សោមនស្សេន ន ចិត្តរូបំ រត្តិយា សុបឹសុ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន កល្យាណភត្តិកស្ស គហបតិនោ និវេសនំ តេនុបសង្កមឹសុ។ អទ្ទសា ខោ សា ទាសី មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ទូរតោ វ អាគច្ឆន្តេ ទិស្វាន កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច និសីទថ ភន្តេតិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ ឯតទហោសិ និស្សំសយំ ខោ ន តាវ ភត្តំ សិទ្ធំ ភវិស្សតិ យថា មយំ កោដ្ឋកេ និសីទាបិយាមាតិ [សព្វត្ថ និសីទាបេយ្យាមាតិ ទិស្សតិ។]។ អថខោ សា ទាសី កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន ឧបគញ្ឆិ ភុញ្ជថ ភន្តេតិ។ មយំ ខោ ភគិនិ និច្ចភត្តិកាតិ។ ជានាមិ អយ្យា និច្ចភត្តិកាតិ អបិចាហំ ហិយ្យោ វ គហបតិនា អាណត្តា យេ ជេ ស្វេ ភត្តិកា អាគច្ឆន្តិ តេ កោដ្ឋកេ អាសនំ បញ្ញាបេត្វា កាណាជកេន ពិលង្គទុតិយេន បរិវិសាតិ ភុញ្ជថ ភន្តេតិ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ ហិយ្យោ ខោ អាវុសោ កល្យាណភត្តិកោ គហបតិ អារាមំ អគមាសិ ទព្វស្ស មល្លបុត្តស្ស សន្តិកេ និស្សំសយំ ខោ មយំ ទព្វេន មល្លបុត្តេន គហបតិនោ សន្តិកេ បរិភិន្នាតិ។ តេ តេនេវ ទោមនស្សេន ន ចិត្តរូបំ ភុញ្ជឹសុ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ បច្ឆាភត្តំ បិណ្ឌបាតប្បដិក្កន្តា អារាមំ គន្ត្វា បត្តចីវរំ បដិសាមេត្វា ពហារាមកោដ្ឋកេ សង្ឃាដិបល្លត្ថិកាយ និសីទឹសុ តុណ្ហីភូតា មង្កុភូតា បត្តក្ខន្ធា អធោមុខា បជ្ឈាយន្តា អប្បដិភាណា។

[២៤៤] អថខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី យេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ ឯវំ វុត្តេ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ទុតិយម្បិ ខោ។បេ។ តតិយម្បិ ខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ ឯតទវោច វន្ទាមិ អយ្យាតិ។ តតិយម្បិ ខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ នាលបឹសុ។ ក្យាហំ អយ្យានំ អបរជ្ឈាមិ កិស្ស មំ អយ្យា នាលបន្តីតិ។ តថា ហិ បន ត្វំ ភគិនិ អម្ហេ ទព្វេន មល្លបុត្តេន វិហេឋិយមានេ អជ្ឈុបេក្ខសីតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមីតិ។ សចេ ខោ ត្វំ ភគិនិ ឥច្ឆេយ្យាសិ អជ្ជេវ ភគវា ទព្វំ មល្លបុត្តំ នាសាបេយ្យាតិ។ ក្យាហំ អយ្យា ករោមិ កឹ មយា សក្កា កាតុន្តិ។ ឯហិ ត្វំ ភគិនិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ ឯវំ វទេហិ ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ និវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេនម្ហិ ទព្វេន មល្លបុត្តេន ទូសិតាតិ។ ឯវំ អយ្យាតិ ខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី មេត្តិយភុម្មជកានំ ភិក្ខូនំ បដិស្សុត្វា យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ អដ្ឋាសិ ឯកមន្តំ ឋិតា ខោ មេត្តិយា ភិក្ខុនី ភគវន្តំ ឯតទវោច ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យាយំ ភន្តេ ទិសា អភយា អនីតិកា អនុបទ្ទវា សាយំ ទិសា សភយា សឦតិកា សឧបទ្ទវា យតោ នីវាតំ តតោ បវាតំ ឧទកំ មញ្ញេ អាទិត្តំ អយ្យេនម្ហិ ទព្វេន មល្លបុត្តេន ទូសិតាតិ។

[២៤៥] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ បដិបុច្ឆិ សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ ភិក្ខុនី អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។បេ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថាយំ ភិក្ខុនី អាហាតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ន ខោ ទព្វ ទព្វា ឯវំ និព្វេឋេន្តិ សចេ តយា កតំ កតន្តិ វទេហិ សចេ តយា អកតំ អកតន្តិ វទេហីតិ។ យតោហំ ភន្តេ ជាតោ នាភិជានាមិ សុបិនន្តេនបិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតា បគេវ ជាគរោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេថ ឥមេ ច ភិក្ខូ អនុយុញ្ជថាតិ។ ឥទំ វត្វា ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា វិហារំ បាវិសិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេសុំ។ អថខោ មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ តេ ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ មា អាវុសោ មេត្តិយំ ភិក្ខុនឹ នាសេថ ន សា កិញ្ចិ អបរជ្ឈតិ អម្ហេហិ សា ឧស្សាហិតា កុបិតេហិ អនត្តមនេហិ ចាវនាធិប្បាយេហីតិ។ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេថាតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ ភិក្ខវេ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេថាតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវាកថំ ហិ នាម តុម្ហេ មោឃបុរិសា ទព្វំ មល្លបុត្តំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេស្សថ នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ ភិក្ខុំ ទុដ្ឋោ ទោសោ អប្បតីតោ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេយ្យ អប្បេវនាម នំ ឥមម្ហា ព្រហ្មចរិយា ចាវេយ្យន្តិ តតោ អបរេន សមយេន សមនុគ្គាហិយមានោ វា អសមនុគ្គាហិយមានោ វា អមូលកញ្ចេវ តំ អធិករណំ ហោតិ ភិក្ខុ ច ទោសំ បតិដ្ឋាតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៤៦] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ ភិក្ខុន្តិ អញ្ញំ ភិក្ខុំ។ ទុដ្ឋោ ទោសោតិ កុបិតោ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ អាហតចិត្តោ ខិលជាតោ។ អប្បតីតោតិ តេន ច កោបេន តេន ច ទោសេន តាយ ច អនត្តមនតាយ តាយ ច អនភិរទ្ធិយា អប្បតីតោ ហោតិ។ អមូលកំ នាម អទិដ្ឋំ អសុតំ អបរិសង្កិតំ។ បារាជិកេន ធម្មេនាតិ ចតុន្នំ អញ្ញតរេន។ អនុទ្ធំសេយ្យាតិ ចោទេតិ វា ចោទាបេតិ វា។ អប្បេវនាម នំ ឥមម្ហា ព្រហ្មចរិយា ចាវេយ្យន្តិ ភិក្ខុភាវា ចាវេយ្យំ សមណធម្មា ចាវេយ្យំ សីលក្ខន្ធា ចាវេយ្យំ តបោគុណា ចាវេយ្យំ។

[២៤៧] តតោ អបរេន សមយេនាតិ យស្មឹ ខណេ អនុទ្ធំសិតោ ហោតិ តំ ខណំ តំ លយំ តំ មុហុត្តំ វីតិវត្តេ។ សមនុគ្គាហិយមានោ វាតិ យេន វត្ថុនា អនុទ្ធំសិតោ ហោតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ សមនុគ្គាហិយមានោ វា។ អសមនុគ្គាហិយមានោ វាតិ ន កេនចិ វុច្ចមានោ។

[២៤៨] អធិករណំ នាម ចត្តារិ អធិករណានិ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ។

[២៤៩] ភិក្ខុ ច ទោសំ បតិដ្ឋាតីតិ តុច្ឆកំ មយា ភណិតំ មុសា មយា ភណិតំ អភូតំ មយា ភណិតំ អជានន្តេន មយា ភណិតំ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៥០] អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ សុតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥១] អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា សុតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា បរិសង្កិតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា សុតោ ច បរិសង្កិតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ សុតោ មយា បរិសង្កិតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទេតិ សុតោ មយា ទិដ្ឋោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទេតិ សុតោ មយា បរិសង្កិតោ ច ទិដ្ឋោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា ទិដ្ឋោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា សុតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។  អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា ទិដ្ឋោ ច សុតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥២] ទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ សុតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទេតិ សុតោ មយា បរិសង្កិតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា ទិដ្ឋោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទេតិ សុតោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា សុតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៣] ទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋេ វេមតិកោ ទិដ្ឋំ នោកប្បេតិ ទិដ្ឋំ ន សរតិ ទិដ្ឋំ បមុដ្ឋោ [ឱ.ម. សម្មុដ្ឋោ។] ហោតិ តញ្ចេ បោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា សុតោ ច ។បេ។ ទិដ្ឋោ មយា បរិសង្កិតោ ច ។បេ។ ទិដ្ឋោ មយា សុតោ ច បរិសង្កិតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ សុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតេ វេមតិកោ សុតំ នោកប្បេតិ សុតំ ន សរតិ សុតំ បមុដ្ឋោ ហោតិ តញ្ចេ បោទេតិ សុតោ មយា បរិសង្កិតោ ច។បេ។ សុតោ មយា ទិដ្ឋោ ច ។បេ។ សុតោ មយា បរិសង្កិតោ ច ទិដ្ឋោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ បរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កិតេ វេមតិកោ បរិសង្កិតំ នោកប្បេតិ បរិសង្កិតំ ន សរតិ បរិសង្កិតំ បមុដ្ឋោ ហោតិ តញ្ចេ ចោទេតិ បរិសង្កិតោ មយា ទិដ្ឋោ ច។បេ។ បរិសង្កិតោ មយា សុតោ ច។បេ។ បរិសង្កិតោ មយា ទិដ្ឋោ ច សុតោ ច បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៤] អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទាបេតិ សុតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទាបេតិ បរិសង្កិតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៥] អទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ។បេ។ ទិដ្ឋោសិ បរិសង្កិតោសិ។បេ។ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ បរិសង្កិតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទាបេតិ សុតោសិ បរិសង្កិតោសិ។បេ។ សុតោសិ ទិដ្ឋោសិ។បេ។ សុតោសិ បរិសង្កិតោសិ ទិដ្ឋោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អបរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ ចោទាបេតិ បរិសង្កិតោសិ ទិដ្ឋោសិ។បេ។ បរិសង្កិតោសិ សុតោសិ។បេ។ បរិសង្កិតោសិ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៦] ទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ តញ្ចេ ចោទាបេតិ សុតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ បរិសង្កិតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ សុតោសិ បរិសង្កិតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទាបេតិ បរិសង្កិតោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ ។បេ។ តញ្ចេ ចោទាបេតិ បរិសង្កិតោសិ ទិដ្ឋោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ បរិសង្កិតស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោតិ តញ្ចេ បោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ តញ្ចេ ចោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ។បេ។ តញ្ចេ បោទាបេតិ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ។បេ។ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៧] ទិដ្ឋស្ស ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋេ វេមតិកោ ទិដ្ឋំ នោកប្បេតិ ទិដ្ឋំ ន សរតិ ទិដ្ឋំ បមុដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ សុតេ វេមតិកោ សុតំ នោកប្បេតិ សុតំ ន សរតិ សុតំ បមុដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ បរិសង្កិតេ វេមតិកោ បរិសង្កិតំ នោកប្បេតិ បរិសង្កិតំ ន សរតិ បរិសង្កិតំ បមុដ្ឋោ ហោតិ តញ្ចេ ចោទាបេតិ បរិសង្កិតោសិ។បេ។ បរិសង្កិតោសិ សុតោសិ។បេ។ បរិសង្កិតោសិ ទិដ្ឋោសិ សុតោសិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៥៨] អសុទ្ធេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សុទ្ធេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ អសុទ្ធេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សុទ្ធេ សុទ្ធទិដ្ឋិ។

[២៥៩] អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទេន ទុក្កដស្ស។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៦០] សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អនាបត្តិ។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទេន ទុក្កដស្ស។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៦១] អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អនាបត្តិ។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទេន ទុក្កដស្ស។ អសុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ អសុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៦២] សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសេន ទុក្កដស្ស។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា ចាវនាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ អនោកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទេន ទុក្កដស្ស។ សុទ្ធោ ហោតិ បុគ្គលោ អញ្ញតរំ បារាជិកំ ធម្មំ អនជ្ឈាបន្នោ តញ្ចេ សុទ្ធទិដ្ឋិ សមានោ ឱកាសំ ការាបេត្វា អក្កោសាធិប្បាយោ វទេតិ អាបត្តិ ឱមសវាទស្ស។

[២៦៣] អនាបត្តិ សុទ្ធេ អសុទ្ធទិដ្ឋិស្ស អសុទ្ធេ អសុទ្ធទិដ្ឋិស្ស ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

អដ្ឋមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

នវមសង្ឃាទិសេសំ

៩. ទុតិយទុដ្ឋទោសសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[២៦៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ គិជ្ឈកូដា បព្វតា ឱរោហន្តា អទ្ទសំសុ ឆកលកំ អជិកាយ វិប្បដិបជ្ជន្តំ ទិស្វាន ឯវមាហំសុ ហន្ទ មយំ អាវុសោ ឥមំ ឆកលកំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ នាម ករោម ឥមំ អជិកំ មេត្តិយំ នាម ភិក្ខុនឹ ករោម ឯវំ មយំ វោហរិស្សាម បុព្វេ មយំ អាវុសោ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សុតេន អវោចុម្ហា ឥទានិ បន អម្ហេហិ សាមំ ទិដ្ឋោ មេត្តិយាយ ភិក្ខុនិយា វិប្បដិបជ្ជន្តោតិ។ តេ តំ ឆកលកំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ នាម អកំសុ តំ អជិកំ មេត្តិយំ នាម ភិក្ខុនឹ អកំសុ។ តេ ភិក្ខូនំ អារោចេសុំ បុព្វេ មយំ អាវុសោ ទព្វំ មល្លបុត្តំ សុតេន អវោចុម្ហា ឥទានិ បន អម្ហេហិ សាមំ ទិដ្ឋោ មេត្តិយាយ ភិក្ខុនិយា វិប្បដិបជ្ជន្តោតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ មា អាវុសោ ឯវំ អវចុត្ថ នាយស្មា ទព្វោ មល្លបុត្តោ ឯវំ ករិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ បដិបុច្ឆិ សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថា ឥមេ ភិក្ខូ អាហំសូតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ទុតិយម្បិ ខោ ភគវា។បេ។ តតិយម្បិ ខោ ភគវា អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ ឯតទវោច សរសិ ត្វំ ទព្វ ឯវរូបំ កត្តា យថា ឥមេ ភិក្ខូ អាហំសូតិ។ យថា មំ ភន្តេ ភគវា ជានាតីតិ។ ន ខោ ទព្វ ទព្វា ឯវំ និព្វេឋេន្តិ សចេ តយា កតំ កតន្តិ វទេហិ សចេ តយា អកតំ អកតន្តិ វទេហីតិ។ យតោហំ ភន្តេ ជាតោ នាភិជានាមិ សុបិនន្តេនបិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតា បគេវ ជាគរោតិ។ អថខោ ភគវា ភិក្ខូ អាមន្តេសិ តេនហិ ភិក្ខវេ ឥមេ ភិក្ខូ អនុយុញ្ជថាតិ។ ឥទំ វត្វា ភគវា ឧដ្ឋាយាសនា វិហារំ បាវិសិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ មេត្តិយភុម្មជកេ ភិក្ខូ អនុយុញ្ជឹសុ។ តេ តេហិ ភិក្ខូហិ អនុយុញ្ជិយមានា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ កឹ បន តុម្ហេ អាវុសោ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កញ្ចិទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេថាតិ។ ឯវមាវុសោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម មេត្តិយភុម្មជកា ភិក្ខូ អាយស្មន្តំ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេស្សន្តីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ តុម្ហេ ភិក្ខវេ ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេថាតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា កថំ ហិ នាម តុម្ហេ មោឃបុរិសា ទព្វំ មល្លបុត្តំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេស្សថ នេតំ មោឃបុរិសា អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុំ ទុដ្ឋោ ទោសោ អប្បតីតោ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេយ្យ អប្បេវនាម នំ ឥមម្ហា ព្រហ្មចរិយា ចាវេយ្យន្តិ តតោ អបរេន សមយេន សមនុគ្គាហិយមានោ វា អសមនុគ្គាហិយមានោ វា អញ្ញភាគិយញ្ចេវ តំ អធិករណំ ហោតិ កោចិ ទេសោ លេសមត្តោ ឧបាទិន្នោ ភិក្ខុ ច ទោសំ បតិដ្ឋាតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៦៥] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ ភិក្ខុន្តិ អញ្ញំ ភិក្ខុំ។ ទុដ្ឋោ ទោសោតិ កុបិតោ អនត្តមនោ អនភិរទ្ធោ អាហតចិត្តោ ខិលជាតោ។ អប្បតីតោតិ តេន ច កោបេន តេន ច ទោសេន តាយ ច អនត្តមនតាយ តាយ ច អនភិរទ្ធិយា [កត្ថចិ បោត្ថកេ អនភិរតិយាតិបិ បាឋោ ទិស្សតិ។] អប្បតីតោ ហោតិ។

[២៦៦] អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្សាតិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ វា ហោតិ អធិករណញ្ញភាគិយំ វា។

[២៦៧] កថំ អធិករណំ អធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ។ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណស្ស អាបត្តាធិករណស្ស កិច្ចាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស កិច្ចាធិករណស្ស វិវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណស្ស វិវាទាធិករណស្ស អនុវាទាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណស្ស អនុវាទាធិករណស្ស អាបត្តាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ។ ឯវំ អធិករណំ អធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ។

[២៦៨] កថំ អធិករណំ អធិករណស្ស តព្ភាគិយំ។ វិវាទាធិករណំ វិវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយំ អនុវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណស្ស តព្ភាគិយំ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស សិយា តព្ភាគិយំ សិយា អញ្ញភាគិយំ។ កថំ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ។ មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិ អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិយា មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិយា ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិយា អញ្ញភាគិយា អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិ មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិយា ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិយា មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិយា អញ្ញភាគិយា មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិ ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិយា មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិយា អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិយា អញ្ញភាគិយា ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិ មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិយា អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិយា មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិយា អញ្ញភាគិយា។ ឯវំ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស អញ្ញភាគិយំ។ កថញ្ច អាបត្តាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស តព្ភាគិយំ។ មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិ មេថុនធម្មបារាជិកាបត្តិយា តព្ភាគិយា អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិ អទិន្នាទានបារាជិកាបត្តិយា តព្ភាគិយា មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិ មនុស្សវិគ្គហបារាជិកាបត្តិយា តព្ភាគិយា ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិ ឧត្តរិមនុស្សធម្មបារាជិកាបត្តិយា តព្ភាគិយា។ ឯវំ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តាធិករណស្ស តព្ភាគិយំ។ កិច្ចាធិករណំ កិច្ចាធិករណស្ស តព្ភាគិយំ។ ឯវំ អធិករណំ អធិករណស្ស តព្ភាគិយំ។

[២៦៩] កញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយាតិ លេសោ នាម ទស លេសា ជាតិលេសោ នាមលេសោ គោត្តលេសោ លិង្គលេសោ អាបត្តិលេសោ បត្តលេសោ ចីវរលេសោ ឧបជ្ឈាយលេសោ អាចរិយលេសោ សេនាសនលេសោ។

[២៧០] ជាតិលេសោ នាម ខត្តិយោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ ខត្តិយំ បស្សិត្វា ចោទេតិ ខត្តិយោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ព្រាហ្មណោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ វេស្សោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ សុទ្ទោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ សុទ្ទំ បស្សិត្វា ចោទេតិ សុទ្ទោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧១] នាមលេសោ នាម ពុទ្ធរក្ខិតោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ធម្មរក្ខិតោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃរក្ខិតោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ សង្ឃរក្ខិតំ បស្សិត្វា ចោទេតិ សង្ឃរក្ខិតោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧២] គោត្តលេសោ នាម គោតមោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ មោគ្គល្លានោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ កច្ចាយនោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ វាសិដ្ឋោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ វាសិដ្ឋំ បស្សិត្វា ចោទេតិ វាសិដ្ឋោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៣] លិង្គលេសោ នាម ទីឃោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ រស្សោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ កណ្ហោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ឱទាតោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ ឱទាតំ បស្សិត្វា ចោទេតិ ឱទាតោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៤] អាបត្តិលេសោ នាម លហុកំ អាបត្តឹ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ធម្មេន ចោទេតិ ទិដ្ឋោ មយា បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៥] បត្តលេសោ នាម លោហបត្តធរោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ មត្តិកាបត្តធរោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ សាដកបត្តធរោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ សុម្ភកបត្តធរោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ សុម្ភកបត្តធរំ បស្សិត្វា ចោទេតិ សុម្ភកបត្តធរោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៦] ចីវរលេសោ នាម បំសុកូលិកោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ គហបតិចីវរធរោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ គហបតិចីវរធរំ បស្សិត្វា ចោទេតិ គហបតិចីវរធរោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៧] ឧបជ្ឈាយលេសោ នាម ឥត្ថន្នាមស្ស សទ្ធិវិហារិកោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ ឥត្ថន្នាមស្ស សទ្ធិវិហារិកំ បស្សិត្វា ចោទេតិ ឥត្ថន្នាមស្ស សទ្ធិវិហារិកោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៨] អាចារិយលេសោ នាម ឥត្ថន្នាមស្ស អន្តេវាសិកោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ ឥត្ថន្នាមស្ស អន្តេវាសិកំ បស្សិត្វា ចោទេតិ ឥត្ថន្នាមស្ស អន្តេវាសិកោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៧៩] សេនាសនលេសោ នាម ឥត្ថន្នាមស្ស សេនាសនវាសិកោ ទិដ្ឋោ ហោតិ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ អញ្ញំ ឥត្ថន្នាមស្ស សេនាសនវាសិកំ បស្សិត្វា ចោទេតិ ឥត្ថន្នាមស្ស សេនាសនវាសិកោ មយា ទិដ្ឋោ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នោសិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៨០] បារាជិកេន ធម្មេនាតិ ចតុន្នំ អញ្ញតរេន។ អនុទ្ធំសេយ្យាតិ ចោទេតិ វា ចោទាបេតិ វា។ អប្បេវ នាម នំ ឥមម្ហា ព្រហ្មចរិយា ចាវេយ្យន្តិ ភិក្ខុភាវា ចាវេយ្យំ សមណធម្មា ចាវេយ្យំ សីលក្ខន្ធា ចាវេយ្យំ តបោគុណា ចាវេយ្យំ។

[២៨១] តតោ អបរេន សមយេនាតិ យស្មឹ ខណេ អនុទ្ធំសិតោ ហោតិ តំ ខណំ តំ លយំ តំ មុហុត្តំ វីតិវត្តេ។ សមនុគ្គាហិយមានោតិ យេន វត្ថុនា អនុទ្ធំសិតោ ហោតិ តស្មឹ វត្ថុស្មឹ សមនុគ្គាហិយមានោ។ អសមនុគ្គាហិយមានោតិ ន កេនចិ វុច្ចមានោ។

[២៨២] អធិករណំ នាម ចត្តារិ អធិករណានិ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ [អយំ បាឋោ សព្វត្ថ ន ទិស្សតិ។] អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ។

[២៨៣] កោចិ ទេសោ លេសមត្តោ ឧបាទិន្នោតិ តេសំ ទសន្នំ លេសានំ អញ្ញតរោ លេសោ ឧបាទិន្នោ ហោតិ។

[២៨៤] ភិក្ខុ ច ទោសំ បតិដ្ឋាតីតិ តុច្ឆកំ មយា ភណិតំ មុសា មយា ភណិតំ អភូតំ មយា ភណិតំ អជានន្តេន មយា ភណិតំ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៨៥] ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទេតិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន បោទេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទេសេសេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទេសេសេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៨៦] ភិក្ខុ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ ថុល្លច្ចយេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ភិក្ខុ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ភិក្ខុ ទុក្កដំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ភិក្ខុ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ ទុព្ភាសិតេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

ឯកេកំ [កត្ថចិ បោត្ថកេ បោទនបេយ្យាលំ និដ្ឋិតន្តិបិ បាឋោ។] មូលំ កាតូន ចក្កំ ពន្ធិតព្វំ។

[២៨៧] ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទាបេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ សង្ឃាទិសេសេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទិសេសេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទិសេសេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទិសេសេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ សង្ឃាទិសេសេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទាបេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។

[២៨៨] ភិក្ខុ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ ថុល្លច្ចយេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ថុល្លច្ចយេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទាបេតិ អស្សមណោសិ។បេ។ សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ភិក្ខុ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ភិក្ខុ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ភិក្ខុ ទុក្កដំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ហោតិ ទុព្ភាសិតេ ទុព្ភាសិតទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ សង្ឃាទិសេសទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ ថុល្លច្ចយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ បាចិត្តិយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ បាដិទេសនីយទិដ្ឋិ ហោតិ។បេ។ ទុព្ភាសិតេ ទុក្កដទិដ្ឋិ ហោតិ តញ្ចេ បារាជិកេន ចោទាបេតិ អស្សមណោសិ អសក្យបុត្តិយោសិ នត្ថិ តយា សទ្ធឹ ឧបោសថោ វា បវារណា វា សង្ឃកម្មំ វាតិ ឯវំបិ អាបត្តញ្ញភាគិយំ ហោតិ លេសោ ច ឧបាទិន្នោ អាបត្តិ វាចាយ វាចាយ សង្ឃាទិសេសស្ស [ឥតោ បរំ កត្ថចិ បោត្ថកេ យថា បោទនបេយ្យាលំ ឯវំ បោទាបនំ កាតព្វន្តិ បាឋោ]។

[២៨៩] អនាបត្តិ តថាសញ្ញី ចោទេតិ វា ចោទាបេតិ វា ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

នវមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ទសមសង្ឃាទិសេសំ

១០. សង្ឃភេទសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[២៩០] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ អថខោ ទេវទត្តោ យេន កោកាលិកោ កដមោរកតិស្សកោ ខណ្ឌទេវិយា បុត្តោ សមុទ្ទទត្តោ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា កោកាលិកំ កដមោរកតិស្សកំ ខណ្ឌទេវិយា បុត្តំ សមុទ្ទទត្តំ ឯតទវោច ឯថ មយំ អាវុសោ សមណស្ស គោតមស្ស សង្ឃភេទំ ករិស្សាម ចក្កភេទន្តិ។ ឯវំ វុត្តេ កោកាលិកោ ទេវទត្តំ ឯតទវោច សមណោ ខោ អាវុសោ គោតមោ មហិទ្ធិកោ មហានុភាវោ កថំ មយំ សមណស្ស គោតមស្ស សង្ឃភេទំ ករិស្សាម ចក្កភេទន្តិ។ ឯថ មយំ អាវុសោ សមណំ គោតមំ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ច វត្ថូនិ យាចិស្សាម ភគវា ភន្តេ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆស្ស សន្តុដ្ឋស្ស សល្លេខស្ស ធូតស្ស បាសាទិកស្ស អប្បច្ចយស្ស វីរិយារម្ភស្ស វណ្ណវាទី ឥមានិ ភន្តេ បញ្ច វត្ថូនិ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆតាយ សន្តុដ្ឋតាយ [ឱ.ម. សន្តុដ្ឋិយា] សល្លេខាយ ធូតាយ [ឱ.ម.ធុតតាយ] បាសាទិកាយ [ឱ.ម. បាសាទិកតាយ] អប្បច្ចយាយ វីរិយារម្ភាយ សំវត្តន្តិ សាធុ ភន្តេ ភិក្ខូ យាវជីវំ អារញ្ញិកា អស្សុ យោ គាមន្តំ ឱសរេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បិណ្ឌបាតិកា អស្សុ យោ និមន្តនំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បំសុកូលិកា អស្សុ យោ គហបតិចីវរំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ រុក្ខមូលិកា អស្សុ យោ ឆន្នំ ឧបគច្ឆេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ មច្ឆមំសំ ន ខាទេយ្យុំ យោ មច្ឆមំសំ ខាទេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យាតិ ឥមានិ សមណោ គោតមោ នានុជានិស្សតិ តេ មយំ ឥមេហិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ ជនំ សញ្ញាបេស្សាមាតិ។ សក្កា ខោ អាវុសោ ឥមេហិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ សមណស្ស គោតមស្ស សង្ឃភេទំ [ឱ.ម.សង្ឃភេទោ] កាតុំ ចក្កភេទំ [ឱ.ម.ចក្កភេទោ] លូខប្បសន្នា ហិ អាវុសោ មនុស្សាតិ។

[២៩១] អថខោ ទេវទត្តោ សបរិសោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ ទេវទត្តោ ភគវន្តំ ឯតទវោច ភគវា ភន្តេ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆស្ស សន្តុដ្ឋស្ស សល្លេខស្ស ធូតស្ស បាសាទិកស្ស អប្បច្ចយស្ស វីរិយារម្ភស្ស វណ្ណវាទី ឥមានិ ភន្តេ បញ្ច វត្ថូនិ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆតាយ សន្តុដ្ឋតាយ សល្លេខាយ ធូតាយ បាសាទិកាយ អប្បច្ចយាយ វីរិយារម្ភាយ សំវត្តន្តិ សាធុ ភន្តេ ភិក្ខូ យាវជីវំ អារញ្ញកា អស្សុ យោ គាមន្តំ ឱសរេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បិណ្ឌបាតិកា អស្សុ យោ និមន្តនំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បំសុកូលិកោ  អស្សុ យោ គហបតិចីវរំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ រុក្ខមូលិកា អស្សុ យោ ឆន្នំ ឧបគច្ឆេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ មច្ឆមំសំ ន ខាទេយ្យុំ យោ មច្ឆមំសំ ខាទេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យាតិ។ អលំ ទេវទត្ថ យោ ឥច្ឆតិ អារញ្ញកោ ហោតុ យោ ឥច្ឆតិ គាមន្តេ វិហរតុ យោ ឥច្ឆតិ បិណ្ឌបាតិកោ ហោតុ យោ ឥច្ឆតិ និមន្តនំ សាទិយតុ យោ ឥច្ឆតិ បំសុកូលិកោ ហោតុ យោ ឥច្ឆតិ គហបតិចីវរំ សាទិយតុ អដ្ឋមាសេ ខោ មយា ទេវទត្ត រុក្ខមូលសេនាសនំ អនុញ្ញាតំ តិកោដិបរិសុទ្ធំ មច្ឆមំសំ អទិដ្ឋំ អស្សុតំ អបរិសង្កិតន្តិ។

[២៩២] អថខោ ទេវទត្តោ ន ភគវា ឥមានិ បញ្ច វត្ថូនិ អនុជានាតីតិ ហដ្ឋោ ឧទគ្គោ សបរិសោ ឧដ្ឋាយាសនា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា បទក្ខិណំ កត្វា បក្កាមិ។ អថខោ ទេវទត្តោ សបរិសោ [ឱ.ម.បោត្ថកេសុ អយំ បាឋោ ន ហោតិ។] រាជគហំ បវិសិត្វា បញ្ចហិ វត្ថូហិ ជនំ សញ្ញាបេសិ មយំ អាវុសោ សមណំ គោតមំ ឧបសង្កមិត្វា បញ្ច វត្ថូនិ យាចិម្ហា ភគវា ភន្តេ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆស្ស សន្តុដ្ឋស្ស សល្លេខស្ស ធូតស្ស បាសាទិកស្ស អប្បច្ចយស្ស វីរិយារម្ភស្ស វណ្ណវាទី ឥមានិ ភន្តេ បញ្ច វត្ថូនិ អនេកបរិយាយេន អប្បិច្ឆតាយ សន្តុដ្ឋយា សល្លេខាយ ធូតាយ បាសាទិកាយ អប្បច្ចយាយ វីរិយារម្ភាយ សំវត្តន្តិ សាធុ ភន្តេ ភិក្ខូ យាវជីវំ អារញ្ញកា អស្សុ យោ គាមន្តំ ឱសរេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បិណ្ឌបាតិកា អស្សុ យោ និមន្តនំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ បំសុកូលិកា អស្សុ យោ គហបតិចីវរំ សាទិយេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ រុក្ខមូលិកា អស្សុ យោ ឆន្នំ ឧបគច្ឆេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យ យាវជីវំ មច្ឆមំសំ ន ខាទេយ្យុំ យោ មច្ឆមំសំ ខាទេយ្យ វជ្ជំ នំ ផុសេយ្យាតិ ឥមានិ សមណោ គោតមោ នានុជានាតិ តេ មយំ ឥមេហិ បញ្ចហិ វត្ថូហិ សមាទាយ វត្តាមាតិ។

[២៩៣] តត្ថ យេ តេ មនុស្សា អស្សទ្ធា អប្បសន្នា ទុព្វុទ្ធិនោ តេ ឯវមាហំសុ ឥមេ ខោ សមណា សក្យបុត្តិយា ធូតា សល្លេខវុត្តិនោ សមណោ បន គោតមោ ពាហុល្លិកោ ពាហុល្លាយ ចេតេតីតិ។ យេ បន តេ មនុស្សា សទ្ធា បសន្នា បណ្ឌិតា ពុទ្ធិមន្តោ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ទេវទត្តោ ភគវតោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមិស្សតិ ចក្កភេទាយាតិ។ អស្សោសុំ ខោ ភិក្ខូ តេសំ មនុស្សានំ ឧជ្ឈាយន្តានំ ខីយន្តានំ វិបាចេន្តានំ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ទេវទត្តោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមិស្សតិ ចក្កភេទាយាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ទេវទត្តំ បដិបុច្ឆិ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ទេវទត្ត សង្ឃភេទាយ បរក្កមសិ ចក្កភេទាយាតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស សង្ឃភេទាយ បរក្កមិស្សសិ ចក្កភេទាយ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមេយ្យ ភេទនសំវត្តនិកំ វា អធិករណំ សមាទាយ បគ្គយ្ហ តិដ្ឋេយ្យ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ ឯវមស្ស វចនីយោ មា អាយស្មា សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមិ ភេទនសំវត្តនិកំ វា អធិករណំ សមាទាយ បគ្គយ្ហ អដ្ឋាសិ សមេតាយស្មា សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ឯវញ្ច សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានោ តថេវ បគ្គណ្ហេយ្យ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ យាវតតិយំ សមនុភាសិតព្វោ តស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យាវតតិយញ្ចេ សមនុភាសិយមានោ តំ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៩៤] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ សមគ្គោ នាម សង្ឃោ សមានសំវាសកោ សមានសីមាយ ឋិតោ។ ភេទាយ បរក្កមេយ្យាតិ កថំ ឥមេ នានា អស្សុ វិនា អស្សុ វគ្គា អស្សូតិ បក្ខំ បរិយេសតិ គណំ ពន្ធតិ។ ភេទនសំវត្តនិកំ វា អធិករណន្តិ អដ្ឋារសភេទករវត្ថូនិ។ សមាទាយាតិ អាទាយ។ បគ្គយ្ហាតិ ទីបេយ្យ។ តិដ្ឋេយ្យាតិ ន បដិនិស្សជ្ជេយ្យ។

[២៩៥] សោ ភិក្ខូតិ យោ សោ សង្ឃភេទកោ ភិក្ខុ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ យេ បស្សន្តិ យេ សុណន្តិ តេហិ វត្តព្វោ មា អាយស្មា សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមិ ភេទនសំវត្តនិកំ វា អធិករណំ សមាទាយ បគ្គយ្ហ អដ្ឋាសិ សមេតាយស្មា សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សុត្វា ន វទន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈំបិ អាកឌ្ឍិត្វា វត្តព្វោ មា អាយស្មា សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមិ ភេទនសំវត្តនិកំ វា អធិករណំ សមាទាយ បគ្គយ្ហ អដ្ឋាសិ សមេតាយស្មា សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៩៦] សោ ភិក្ខុ សមនុភាសិតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមនុភាសិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសេយ្យ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស ភេទាយ បរក្កមតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមនុភដ្ឋោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[២៩៧] ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តស្ស ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា បដិប្បស្សម្ភន្តិ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[២៩៨] ធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ វេមតិកោ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ វេមតិកោ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[២៩៩] អនាបត្តិ អសមនុភាសន្តស្ស បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស ឧម្មត្តកស្ស [ឥតោ បរំ ឱរោបិយបោត្ថកេយេវ ខិត្តចិត្តស្ស វេទនដ្តស្សាតិ ទិស្សតិ។] អាទិកម្មិកស្សាតិ។

ទសមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ឯកាទសមសង្ឃាទិសេសំ

១១. ភេទានុវត្តកសិក្ខាបទំ

[៣០០] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា រាជគហេ វិហរតិ វេឡុវនេ កលន្ទកនិវាបេ។ តេន ខោ បន សមយេន ទេវទត្តោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមតិ ចក្កភេទាយ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ អធម្មវាទី ទេវទត្តោ អវិនយវាទី ទេវទត្តោ កថំ ហិ នាម ទេវទត្តោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមិស្សតិ ចក្កភេទាយាតិ។ ឯវំ វុត្តេ កោកាលិកោ កដមោរកតិស្សកោ ខណ្ឌទេវិយា បុត្តោ សមុទ្ទទត្តោ តេ ភិក្ខូ ឯតទវោចុំ មា អាយស្មន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ ធម្មវាទី ទេវទត្តោ វិនយវាទី ទេវទត្តោ អម្ហាកញ្ច ទេវទត្តោ ឆន្ទញ្ច រុចិញ្ច អាទាយ វោហរតិ ជានាតិ នោ ភាសតិ អម្ហាកម្បេតំ ខមតីតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម ភិក្ខូ ទេវទត្តស្ស សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា ភវិស្សន្តិ វគ្គវាទកាតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ ភិក្ខូ ទេវទត្តស្ស សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ។បេ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ទេវទត្តស្ស សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា ភវិស្សន្តិ វគ្គវាទកា នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ តស្សេវ ខោ បន ភិក្ខុស្ស ភិក្ខូ ហោន្តិ អនុវត្តកា វគ្គវាទកា ឯកោ វា ទ្វេ វា តយោ វា តេ ឯវំ វទេយ្យុំ មា អាយស្មន្តោ ឯតំ ភិក្ខុំ កិញ្ចិ អវចុត្ថ ធម្មវាទី ចេសោ ភិក្ខុ វិនយវាទី ចេសោ ភិក្ខុ អម្ហាកញ្ចេសោ ភិក្ខុ ឆន្ទញ្ច រុចិញ្ច អាទាយ វោហរតិ ជានាតិ នោ ភាសតិ អម្ហាកម្បេតំ ខមតីតិ។ តេ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ ឯវមស្សុ វចនីយា មា អាយស្មន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ ន ចេសោ ភិក្ខុ ធម្មវាទី ន ចេសោ ភិក្ខុ វិនយវាទី មា អាយស្មន្តានម្បិ សង្ឃភេទោ រុច្ចិត្ថ សមេតាយស្មន្តានំ សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ឯវញ្ច តេ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានា តថេវ បគ្គណ្ហេយ្យុំ តេ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ យាវតតិយំ សមនុភាសិតព្វា តស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យាវតតិយញ្ចេ សមនុភាសិយមានា តំ បដិនិស្សជ្ជេយ្យុំ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជេយ្យុំ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣០១] តស្សេវ ខោ បនាតិ តស្ស សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ។ ភិក្ខូ ហោន្តីតិ អញ្ញេ ភិក្ខូ ហោន្តិ។ អនុវត្តកាតិ យំទិដ្ឋិកោ ហោតិ យំខន្តិកោ យំរុចិកោ តេបិ តំទិដ្ឋិកា ហោន្តិ តំខន្តិកា តំរុចិកា។ វគ្គវាទកាតិ តស្ស វណ្ណាយ បក្ខាយ ឋិតា ហោន្តិ។ ឯកោ វា ទ្វេ វា តយោ វាតិ ឯកោ វា ហោតិ ទ្វេ វា តយោ វា តេ ឯវំ វទេយ្យុំ មា អាយស្មន្តោ ឯតំ ភិក្ខុំ កិញ្ចិ អវចុត្ថ ធម្មវាទី ចេសោ ភិក្ខុ វិនយវាទី ចេសោ ភិក្ខុ អម្ហាកញ្ចេសោ ភិក្ខុ ឆន្ទញ្ច រុចិញ្ច អាទាយ វោហរតិ ជានាតិ នោ ភាសតិ អម្ហាកម្បេតំ ខមតីតិ។

[៣០២] តេ ភិក្ខូតិ យេ តេ អនុវត្តកា ភិក្ខូ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ យេ បស្សន្តិ យេ សុណន្តិ តេហិ វត្តព្វា មា អាយស្មន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ ន ចេសោ ភិក្ខុ ធម្មវាទី ន ចេសោ ភិក្ខុ វិនយវាទី មា អាយស្មន្តានម្បិ សង្ឃភេទោ រុច្ចិត្ថ សមេតាយស្មន្តានំ សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វា តតិយម្បិ វត្តព្វា។ សចេ បដិនិស្សជ្ជន្តិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សុត្វា ន វទន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ តេ ភិក្ខូ សង្ឃមជ្ឈំបិ អាកឌ្ឍិត្វា វត្តព្វា មា អាយស្មន្តោ ឯវំ អវចុត្ថ ន ចេសោ ភិក្ខុ ធម្មវាទី ន ចេសោ ភិក្ខុ វិនយវាទី មា អាយស្មន្តានម្បិ សង្ឃភេទោ រុច្ចិត្ថ សមេតាយស្មន្តានំ សង្ឃេន សមគ្គោ ហិ សង្ឃោ សម្មោទមានោ អវិវទមានោ ឯកុទ្ទេសោ ផាសុ វិហរតីតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វា តតិយម្បិ វត្តព្វា។ សចេ បដិនិស្សជ្ជន្តិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣០៣] តេ ភិក្ខូ ភិក្ខូហិ សមនុភាសិតព្វា។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមនុភាសិតព្វា។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា វគ្គវាទកា។ តេ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សមនុភាសេយ្យ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា វគ្គវាទកា។ តេ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ច ឥត្ថន្នាមស្ស ច ភិក្ខូនំ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃភេទាយ បរក្កមន្តស្ស អនុវត្តកា វគ្គវាទកា។ តេ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមញ្ច ឥត្ថន្នាមញ្ច ភិក្ខូ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ច ឥត្ថន្នាមស្ស ច ភិក្ខូនំ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមនុភដ្ឋា សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ច ឥត្ថន្នាមោ ច ភិក្ខូ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣០៤] ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តានំ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា បដិប្បស្សម្ភន្តិ។ ទ្វេ តយោ ឯកតោ សមនុភាសិតព្វា តទុត្តរិ ន សមនុភាសិតព្វា។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣០៥] ធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ វេមតិកា នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ វេមតិកា អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣០៦] អនាបត្តិ អសមនុភាសន្តានំ បដិនិស្សជ្ជន្តានំ ឧម្មត្តកានំ ខិត្តចិត្តានំ វេទនដ្ដានំ អាទិកម្មិកានន្តិ។

ឯកាទសមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

ទ្វាទសមសង្ឃាទិសេសំ

១២. ទុព្វចសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[៣០៧] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា កោសម្ពិយំ វិហរតិ ឃោសិតារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឆន្នោ អនាចារំ អាចរតិ។ ភិក្ខូ ឯវមាហំសុ មា អាវុសោ ឆន្ន ឯវរូបំ អកាសិ នេតំ កប្បតីតិ។ សោ ឯវំ វទេតិ កិ នុ ខោ នាម តុម្ហេ អាវុសោ មំ វត្តព្វំ មញ្ញថ អហំ ខោ នាម តុម្ហេ វទេយ្យំ អម្ហាកំ ពុទ្ធោ អម្ហាកំ ធម្មោ អម្ហាកំ អយ្យបុត្តេន ធម្មោ អភិសមិតោ សេយ្យថាបិ នាម មហាវាតោ វាយន្តោ តិណកដ្ឋបណ្ណសដំ [ឱ.ម. តិណកដ្ឋបណ្ណកសដំ] ឯកតោ ឧស្សាទេយ្យ [ឧស្សារេយ្យ] សេយ្យថាបិ វា បន នទី បព្វតេយ្យា សង្ខសេវាលបណកំ ឯកតោ ឧស្សាទេយ្យ ឯវមេវ តុម្ហេ នានានាមា នានាគោត្តា នានាជច្ចា នានាកុលា បព្វជិតា ឯកតោ ឧស្សាទិតា [ឱ.ម.ឧស្សារិតា] កឹ នុ ខោ នាម តុម្ហេ អាវុសោ មំ វត្តព្វំ មញ្ញថ អហំ ខោ នាម តុម្ហេ វទេយ្យំ អម្ហាកំ ពុទ្ធោ អម្ហាកំ ធម្មោ អម្ហាកំ អយ្យបុត្តេន ធម្មោ អភិសមិតោតិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា លជ្ជិនោ កុក្កុច្ចកា សិក្ខាកាមា តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឆន្នោ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករិស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា អាយស្មន្តំ ឆន្នំ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឆន្ន ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករិស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ ភិក្ខុ បនេវ ទុព្វច្ចជាតិកោ ហោតិ ឧទ្ទេសបរិយាបន្នេសុ សិក្ខាបទេសុ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោតិ មា មំ អាយស្មន្តោ កិញ្ចិ អវចុត្ថ កល្យាណំ វា បាបកំ វា អហម្បាយស្មន្តេ ន កិញ្ចិ វក្ខាមិ កល្យាណំ វា បាបកំ វា វិរមថាយស្មន្តោ មម វចនាយាតិ។ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ ឯវមស្ស វចនីយោ មា អាយស្មា អត្តានំ អវចនីយំ អកាសិ វចនីយមេវ អាយស្មា អត្តានំ ករោតុ អាយស្មាបិ ភិក្ខូ វទេតុ សហធម្មេន ភិក្ខូបិ អាយស្មន្តំ វក្ខន្តិ សហធម្មេន ឯវំ សំវឌ្ឍា ហិ តស្ស ភគវតោ បរិសា យទិទំ អញ្ញមញ្ញវចនេន អញ្ញមញ្ញវុដ្ឋាបនេនាតិ។ ឯវញ្ច សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានោ តថេវ បគ្គណ្ហេយ្យ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ យាវតតិយំ សមនុភាសិតព្វោ តស្ស បដិនិស្សគ្គាយ យាវតតិយញ្ចេ សមនុភាសិយមានោ តំ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣០៨] ភិក្ខូ បនេវ ទុព្វច្ចជាតិកោ ហោតីតិ ទុព្វច្ចោ ហោតិ ទោវចស្សករណេហិ ធម្មេហិ សមន្នាគតោ អក្ខមោ អប្បទក្ខិណគ្គាហី អនុសាសនឹ។ ឧទ្ទេសបរិយាបន្នេសុ សិក្ខាបទេសូតិ បាតិមោក្ខបរិយាបន្នេសុ សិក្ខាបទេសុ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ សហធម្មិកំ នាម យំ ភគវតា បញ្ញត្តំ សិក្ខាបទំ ឯតំ សហធម្មិកំ នាម។ តេន វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោតិ មា មំ អាយស្មន្តោ កិញ្ចិ អវចុត្ថ កល្យាណំ វា បាបកំ វា អហម្បាយស្មន្តេ ន កិញ្ចិ វក្ខាមិ កល្យាណំ វា បាបកំ វា វិរមថាយស្មន្តោ មម វចនាយាតិ។

[៣០៩] សោ ភិក្ខូតិ យោ សោ ទុព្វច្ចជាតិកោ ភិក្ខុ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ យេ បស្សន្តិ យេ សុណន្តិ តេហិ វត្តព្វោ មា អាយស្មា អត្តានំ អវចនីយំ អកាសិ វចនីយមេវ អាយស្មា អត្តានំ ករោតុ អាយស្មាបិ ភិក្ខូ វទេតុ សហធម្មេន ភិក្ខូបិ អាយស្មន្តំ វក្ខន្តិ សហធម្មេន ឯវំ សំវឌ្ឍា ហិ តស្ស ភគវតោ បរិសា យទិទំ អញ្ញមញ្ញវចនេន អញ្ញមញ្ញវុដ្ឋាបនេនាតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សុត្វា ន វទន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈំបិ អាកឌ្ឍិត្វា វត្តព្វោ មា អាយស្មា អត្តានំ អវចនីយំ អកាសិ វចនីយមេវ អាយស្មា អត្តានំ ករោតុ អាយស្មាបិ ភិក្ខូ វទេតុ សហធម្មេន ភិក្ខូបិ អាយស្មន្តំ វក្ខន្តិ សហធម្មេន ឯវំ សំវឌ្ឍា ហិ តស្ស ភគវតោ បរិសា យទិទំ អញ្ញមញ្ញវចនេន អញ្ញមញ្ញវុដ្ឋាបនេនាតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣១០] សោ ភិក្ខុ សមនុភាសិតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមនុភាសិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសេយ្យ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ សហធម្មិកំ វុច្ចមានោ អត្តានំ អវចនីយំ ករោតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ សមនុភដ្ឋោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣១១] ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តស្ស ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា បដិប្បស្សម្ភន្តិ។ សង្ឃាទិសេសោតិ។បេ។ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣១២] ធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ វេមតិកោ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ វេមតិកោ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣១៣] អនាបត្តិ អសមនុភាសន្តស្ស បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស ឧម្មត្តកស្ស អាទិកម្មិកស្សាតិ។

ទ្វាទសមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

តេរសមសង្ឃាទិសេសំ

១៣. កុលទូសកសិក្ខាបទំ [ឆ.ស.]

[៣១៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អស្សជិបុនព្វសុកា នាម  កិដាគិរិស្មឹ អាវាសិកា ហោន្តិ អលជ្ជិនោ បាបភិក្ខូ។ តេ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរន្តិ មាលាវច្ឆំ រោបេន្តិបិ រោបាបេន្តិបិ សិញ្ចន្តិបិ សិញ្ចាបេន្តិបិ ឱចិនន្តិបិ ឱចិនាបេន្តិបិ គន្ថេន្តិបិ គន្ថាបេន្តិបិ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្ដិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ មញ្ជរិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វិធុតិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វដំសកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ អាវេឡំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧរច្ឆទំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ។ តេ កុលិត្ថីនំ កុលធីតានំ កុលកុមារីនំ កុលសុណ្ហានំ កុលទាសីនំ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្ដិកមាលំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ មញ្ជរិកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ វិធុតិកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ វដំសកំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ អាវេឡំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ ឧរច្ឆទំ ហរន្តិបិ ហរាបេន្តិបិ។ តេ កុលិត្ថីហិ កុលធីតាហិ កុលកុមារីហិ កុលសុណ្ហាហិ កុលទាសីហិ សទ្ធឹ ឯកភាជនេបិ ភុញ្ជន្តិ ឯកថាលកេបិ បិវន្តិ ឯកាសនេបិ និសីទន្តិ ឯកមញ្ចេបិ តុវដ្ដេន្តិ ឯកត្ថរណាបិ តុវដ្ដេន្តិ ឯកបាវុរណាបិ [កត្ថចិ បោត្ថកេ បាបុរណន្តិ បាឋោ ទិស្សតិ។] តុវដ្ដេន្តិ ឯកត្ថរណបាវុរណាបិ តុវដ្ដេន្តិ វិកាលេបិ ភុញ្ជន្តិ មជ្ជំបិ បិវន្តិ មាលាគន្ធវិលេបនំបិ ធារេន្តិ នច្ចន្តិបិ គាយន្តិបិ វាទេន្តិបិ លាសេន្តិបិ នច្ចន្តិយាបិ នច្ចន្តិ នច្ចន្តិយាបិ គាយន្តិ នច្ចន្តិយាបិ វាទេន្តិ នច្ចន្តិយាបិ លាសេន្តិ គាយន្តិយាបិ នច្ចន្តិ គាយន្តិយាបិ គាយន្តិ គាយន្តិយាបិ វាទេន្តិ គាយន្តិយាបិ លាសេន្តិ វាទេន្តិយាបិ នច្ចន្តិ វាទេន្តិយាបិ គាយន្តិ វាទេន្តិយាបិ វាទេន្តិ វាទេន្តិយាបិ លាសេន្តិ លាសេន្តិយាបិ នច្ចន្តិ លាសេន្តិយាបិ គាយន្តិ លាសេន្តិយាបិ វាទេន្តិ លាសេន្តិយាបិ លាសេន្តិ អដ្ឋបទេបិ កីឡន្តិ ទសបទេបិ កីឡន្តិ អាកាសេបិ កីឡន្តិ បរិហារបថេបិ កីឡន្តិ សន្តិកាយបិ កីឡន្តិ ខលិកាយបិ កីឡន្តិ ឃដិកាយបិ កីឡន្តិ សលាកហត្ថេនបិ កីឡន្តិ អក្ខេនបិ កីឡន្តិ បង្កចីរេនបិ [ឱ.ម. បង្គចីរនបិ] កីឡន្តិ វង្កកេនបិ កីឡន្តិ មោក្ខចិកាយបិ កីឡន្តិ ចិង្គុលកេនបិ កីឡន្តិ បត្តាឡ្ហកេនបិ កីឡន្តិ រថកេនបិ កីឡន្តិ ធនុកេនបិ កីឡន្តិ អក្ខរិកាយបិ កីឡន្តិ មនេសិកាយបិ កីឡន្តិ យថាវជ្ជេនបិ កីឡន្តិ ហត្ថិស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ អស្សស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ រថស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ធនុស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ថរុស្មិម្បិ សិក្ខន្តិ ហត្ថិស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិ អស្សស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិ រថស្សបិ បុរតោ ធាវន្តិ ធាវន្តិបិ អាធាវន្តិបិ ឧស្សេឡ្ហេន្តិបិ អប្ផោដេន្តិបិ និព្វុជ្ឈន្តិបិ មុដ្ឋីហិបិ យុជ្ឈន្តិ រង្គមជ្ឈេបិ សង្ឃាដឹ បត្ថរិត្វា នច្ចន្តឹ [ឱ.ម.នច្ចកឹ] ឯវំ វទេន្តិ [ឱ.ម.រា.វទន្តិ] ឥធ ភគិនិ នច្ចស្សូតិ នលាដិកំបិ ទេន្តិ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរន្តិ។

[៣១៥] តេន ខោ បន សមយេន អញ្ញតរោ ភិក្ខុ កាសីសុ វស្សំ វុត្ថោ សាវត្ថឹ គច្ឆន្តោ ភគវន្តំ ទស្សនាយ យេន កិដាគិរិ តទវសរិ។ អថខោ សោ ភិក្ខុ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ កិដាគិរឹ បិណ្ឌាយ បាវិសិ បាសាទិកេន អភិក្កន្តេន បដិក្កន្តេន អាលោកិតេន វិលោកិតេន សម្មិញ្ជិតេន បសារិតេន ឱក្ខិត្តចក្ខុ ឥរិយាបថសម្បន្នោ។ មនុស្សា តំ ភិក្ខុំ បស្សិត្វា ឯវមាហំសុ ក្វាយំ អពលពលោ [កត្ថចិ បោត្ថកេ អពឡពឡោតិ បាឋោ ទិស្សតិ។] វិយ មន្ទមន្ទោ វិយ ភាកុដិកភាកុដិកោ វិយ កោ ឥមស្ស ឧបគតស្ស បិណ្ឌកំបិ ទស្សតិ អម្ហាកំ បន អយ្យា អស្សជិបុនព្វសុកា សណ្ហា សខិលា សុខសម្ភាសា មិហិតបុព្វង្គមា ឯហិស្វាគតវាទិនោ អព្ភាកុដិកា ឧត្តានមុខា បុព្វភាសិនោ តេសំ ខោ នាម បិណ្ឌោ ទាតព្វោតិ។ អទ្ទសា ខោ អញ្ញតរោ ឧបាសកោ តំ ភិក្ខុំ កិដាគិរិស្មឹ បិណ្ឌាយ ចរន្តំ ទិស្វាន យេន សោ ភិក្ខុ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តំ ភិក្ខុំ អភិវាទេត្វា ឯតទវោច អបិ ភន្តេ បិណ្ឌោ លព្ភតីតិ។ ន ខោ អាវុសោ បិណ្ឌោ លព្ភតីតិ។ ឯហិ ភន្តេ ឃរំ គមិស្សាមាតិ។ អថខោ សោ ឧបាសកោ តំ ភិក្ខុំ ឃរំ នេត្វា ភោជេត្វា ឯតទវោច កហំ ភន្តេ អយ្យោ គមិស្សតីតិ។ សាវត្ថឹ ខោ អហំ អាវុសោ គមិស្សាមិ ភគវន្តំ ទស្សនាយាតិ។ តេនហិ ភន្តេ មម វចនេន ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទ ឯវញ្ច វទេហិ ទុដ្ឋោ ភន្តេ កិដាគិរិស្មឹ អាវាសោ អស្សជិបុនព្វសុកា នាម កិដាគិរិស្មឹ អាវាសិកា អលជ្ជិនោ បាបភិក្ខូ តេ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរន្តិ មាលាវច្ឆំ រោបេន្តិបិ រោបាបេន្តិបិ សិញ្ចន្តិបិ សិញ្ចាបេន្តិបិ ឱចិនន្តិបិ ឱចិនាបេន្តិបិ គន្ថេន្តិបិ គន្ថាបេន្តិបិ ឯកតោវណ្តិក [កត្ថចិ បោត្ថកេ វណ្ឌិកន្តិ បាឋោ ទិស្សតិ។] មាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្តិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ។បេ។ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរន្តិ យេបិ តេ ភន្តេ មនុស្សា បុព្វេ សទ្ធា អហេសុំ បសន្នា តេបិ ឯតរហិ អស្សទ្ធា អប្បសន្នា យានិបិ តានិ សង្ឃស្ស បុព្វេ ទានបថានិ តានិបិ ឯតរហិ ឧបច្ឆិន្នានិ រិញ្ចន្តិ បេសលា ភិក្ខូ និវសន្តិ បាបភិក្ខូ សាធុ ភន្តេ ភគវា កិដាគិរឹ ភិក្ខូ បហិណេយ្យ យថាយំ កិដាគិរិស្មឹ អាវាសោ សណ្ឋហេយ្យាតិ។ ឯវមាវុសោតិ ខោ សោ ភិក្ខុ តស្ស ឧបាសកស្ស បដិស្សុត្វា [ឥតោ បរំ ឱរោបិយបោត្ថកេ ឱដ្ឋាយាសនាតិ ទិស្សតិ។] យេន សាវត្ថី តេន បក្កាមិ អនុបុព្វេន យេន សាវត្ថី ជេតវនំ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមោ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។

[៣១៦] អាចិណ្ណំ ខោ បនេតំ ពុទ្ធានំ ភគវន្តានំ អាគន្តុកេហិ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ បដិសម្មោទិតុំ។ អថខោ ភគវា តំ ភិក្ខុំ ឯតទវោច កច្ចិ ភិក្ខុ ខមនីយំ កច្ចិ យាបនីយំ កច្ចិ អប្បកិលមថេន អទ្ធានំ អាគតោ កុតោ ច ត្វំ ភិក្ខុ អាគច្ឆសីតិ។ ខមនីយំ ភគវា យាបនីយំ ភគវា អប្បកិលមថេន ចាហំ ភន្តេ អទ្ធានំ អាគតោ ឥធាហំ ភន្តេ កាសីសុ វស្សំ វុត្ថោ សាវត្ថឹ អាគច្ឆន្តោ ភគវន្តំ ទស្សនាយ យេន កិដាគិរិ តទវសរឹ អថខ្វាហំ ភន្តេ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ កិដាគិរឹ បិណ្ឌាយ បាវិសឹ អទ្ទសា ខោ មំ ភន្តេ អញ្ញតរោ ឧបាសកោ កិដាគិរិស្មឹ បិណ្ឌាយ ចរន្តំ ទិស្វាន យេនាហំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មំ អភិវាទេត្វា ឯតទវោច អបិ ភន្តេ បិណ្ឌោ លព្ភតីតិ ន ខោ អាវុសោ បិណ្ឌោ លព្ភតីតិ ឯហិ ភន្តេ ឃរំ គមិស្សាមាតិ អថខោ ភន្តេ សោ ឧបាសកោ មំ ឃរំ នេត្វា ភោជេត្វា ឯតទវោច កហំ ភន្តេ អយ្យោ គមិស្សសីតិ សាវត្ថឹ ខោ អហំ អាវុសោ គមិស្សាមិ ភគវន្តំ ទស្សនាយាតិ តេនហិ ភន្តេ មម វចនេន ភគវតោ បាទេ សិរសា វន្ទ ឯវញ្ច វទេហិ ទុដ្ឋោ ភន្តេ កិដាគិរិស្មឹ អាវាសោ អស្សជិបុនព្វសុកា នាម កិដាគិរិស្មឹ អាវាសិកា អលជ្ជិនោ បាបភិក្ខូ តេ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរន្តិ មាលាវច្ឆំ រោបេន្តិបិ រោបាបេន្តិបិ សិញ្ចន្តិបិ សិញ្ចាបេន្តិបិ។បេ។ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរន្តិ យេបិ តេ ភន្តេ មនុស្សា បុព្វេ សទ្ធា អហេសុំ បសន្នា តេបិ ឯតរហិ អស្សទ្ធា អប្បសន្នា យានិបិ តានិ សង្ឃស្ស បុព្វេ ទានបថានិ តានិបិ ឯតរហិ ឧបច្ឆិន្នានិ រិញ្ចន្តិ បេសលា ភិក្ខូ និវសន្តិ បាបភិក្ខូ សាធុ ភន្តេ ភគវា កិដាគិរឹ ភិក្ខូ បហិណេយ្យ យថាយំ កិដាគិរិស្មឹ អាវាសោ សណ្ឋហេយ្យាតិ តតោ អហំ ភគវា អាគច្ឆាមីតិ។

[៣១៧] អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ អស្សជិបុនព្វសុកា នាម កិដាគិរិស្មឹ អាវាសិកា អលជ្ជិនោ បាបភិក្ខូ តេ ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរន្តិ មាលាវច្ឆំ រោបេន្តិបិ រោបាបេន្តិបិ សិញ្ចន្តិបិ សិញ្ចាបេន្តិបិ ឱចិនន្តិបិ ឱចិនាបេន្តិបិ គន្ថេន្តិបិ គន្ថាបេន្តិបិ ឯកតោវណ្តិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧភតោវណ្តិកមាលំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ មញ្ជរិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វិធុតិកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ វដំសកំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ អាវេឡំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ ឧរច្ឆនំ ករោន្តិបិ ការាបេន្តិបិ។បេ។ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរន្តិ យេបិ តេ [ឥតោ បរំ ឱ.ម.រា.បោត្ថកេសុ ភិក្ខវេតិ បាឋោ បញ្ញាយតិ។] មនុស្សា បុព្វេ សទ្ធា អហេសុំ បសន្នា តេបិ ឯតរហិ អស្សទ្ធា អប្បសន្នា យានិបិ តានិ សង្ឃស្ស បុព្វេ ទានបថានិ តានិបិ ឯតរហិ ឧបច្ឆិន្នានិ រិញ្ចន្តិ បេសលា ភិក្ខូ និវសន្តិ បាបភិក្ខូតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ។បេ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា ឯវរូបំ អនាចារំ អាចរិស្សន្តិ មាលាវច្ឆំ រោបេស្សន្តិបិ រោបាបេស្សន្តិបិ សិញ្ចិស្សន្តិបិ សិញ្ចាបេស្សន្តិបិ ឱចិនិស្សន្តិបិ ឱចិនាបេស្សន្តិបិ គន្ថិស្សន្តិបិ គន្ថាបេស្សន្តិបិ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ ឧភតោវណ្ដិកមាលំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ មញ្ជរិកំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ វិធុតិកំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ វដំសកំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ អាវេឡំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ ឧរច្ឆទំ ករិស្សន្តិបិ ការាបេស្សន្តិបិ តេ កុលិត្ថីនំ កុលធីតានំ កុលកុមារីនំ កុលសុណ្ហានំ កុលទាសីនំ ឯកតោវណ្ដិកមាលំ ហរិស្សន្តិបិ ហរាបេស្សន្តិបិ មញ្ជរិកំ ហរិស្សន្តិបិ ហរាបេស្សន្តិបិ វិធុតិកំ ហរិស្សន្តិបិ ហរាបេស្សន្តិបិ វដំសកំ ហរិស្សន្តិបិ ហារាបេស្សន្តិបិ អាវេឡំ ហរិស្សន្តិបិ ហរាបេស្សន្តិបិ ឧរច្ឆទំ ហរិស្សន្តិបិ ហរាបេស្សន្តិបិ តេ កុលិត្ថីហិ កុលធីតាហិ កុលកុមារីហិ កុលសុណ្ហាហិ កុលទាសីហិ សទ្ធឹ ឯកភាជនេបិ ភុញ្ជិស្សន្តិ ឯកថាលកេបិ បិវិស្សន្តិ ឯកាសនេបិ និសីទិស្សន្តិ ឯកមញ្ចេបិ តុវដ្ដេស្សន្តិ ឯកត្ថរណាបិ តុវដ្ដេស្សន្តិ ឯកបាវុរណាបិ តុវដ្ដេស្សន្តិ ឯកត្ថរណបាវុរណាបិ តុវដ្ដេស្សន្តិ វិកាលេបិ ភុញ្ជិស្សន្តិ មជ្ជំបិ បិវិស្សន្តិ មាលាគន្ធវិលេបនំបិ ធារេស្សន្តិ នច្ចិស្សន្តិបិ គាយិស្សន្តិបិ វាទេស្សន្តិបិ លាសេស្សន្តិបិ នច្ចន្តិយាបិ នច្ចិស្សន្តិ នច្ចន្តិយាបិ គាយិស្សន្តិ នច្ចន្តិយាបិ វាទេស្សន្តិ នច្ចន្តិយាបិ លាសេស្សន្តិ គាយន្តិយាបិ នច្ចិស្សន្តិ គាយន្តិយាបិ គាយិស្សន្តិ គាយន្តិយាបិ វាទេស្សន្តិ គាយន្តិយាបិ លាសេស្សន្តិ វាទេន្តិយាបិ នច្ចិស្សន្តិ វាទេន្តិយាបិ គាយិស្សន្តិ វាទេន្តិយាបិ វាទេស្សន្តិ វាទេន្តិយាបិ លាសេស្សន្តិ លាសេន្តិយាបិ នច្ចិស្សន្តិ លាសេន្តិយាបិ គាយិស្សន្តិ លាសេន្តិយាបិ វាទេស្សន្តិ លាសេន្តិយាបិ លាសេស្សន្តិ អដ្ឋបទេបិ កីឡិស្សន្តិ ទសបទេបិ កីឡិស្សន្តិ អាកាសេបិ កីឡិស្សន្តិ បរិហារបថេបិ កីឡិស្សន្តិ សន្តិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ ខលិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ ឃដិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ សលាកហត្ថេនបិ កីឡិស្សន្តិ អក្ខេនបិ កីឡិស្សន្តិ បង្កចីរេនបិ កីឡិស្សន្តិ វង្កកេនបិ កីឡិស្សន្តិ មោក្ខចិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ ចិង្គុលកេនបិ កីឡិស្សន្តិ បត្តាឡ្ហកេនបិ កីឡិស្សន្តិ រថកេនបិ កីឡិស្សន្តិ ធនុកេនបិ កីឡិស្សន្តិ អក្ខរិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ មនេសិកាយបិ កីឡិស្សន្តិ យថាវជ្ជេនបិ កីឡិស្សន្តិ ហត្ថិស្មិម្បិ សិក្ខិស្សន្តិ អស្សស្មិម្បិ សិក្ខិស្សន្តិ រថស្មិម្បិ សិក្ខិស្សន្តិ ធនុស្មិម្បិ សិក្ខិស្សន្តិ ថរុស្មិម្បិ សិក្ខិស្សន្តិ ហត្ថិស្សបិ បុរតោ ធាវិស្សន្តិ អស្សស្សបិ បុរតោ ធាវិស្សន្តិ រថស្សបិ បុរតោ ធាវិស្សន្តិ ធាវិស្សន្តិបិ អាធាវិស្សន្តិបិ ឧស្សេឡ្ហេស្សន្តិបិ អប្ផោដេស្សន្តិបិ [ឱ.អប្បោឋិស្សន្តិ] និព្វុជ្ឈិស្សន្តិបិ មុដ្ឋីហិបិ យុជ្ឈិស្សន្តិ រង្គមជ្ឈេបិ សង្ឃាដឹ បត្ថរិត្វា នច្ចន្តឹ ឯវំ វក្ខន្តិ ឥធ ភគិនិ នច្ចស្សូតិ នលាដិកំបិ ទស្សន្តិ វិវិធម្បិ អនាចារំ អាចរិស្សន្តិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ អញ្ញថត្តាយាតិ។

[៣១៨] អថខោ ភគវា អស្សជិបុនព្វសុកេ ភិក្ខូ អនេកបរិយាយេន វិគរហិត្វា ធម្មឹ កថំ កត្វា សារីបុត្តមោគ្គល្លានេ អាមន្តេសិ គច្ឆថ តុម្ហេ សារីបុត្តា កិដាគិរឹ គន្ត្វា អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ ករោថ តុម្ហាកំ ឯតេ សទ្ធិវិហារិកាតិ។ កថំ មយំ ភន្តេ អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ ករោម ចណ្ឌា តេ ភិក្ខូ ផរុសាតិ។ តេនហិ តុម្ហេ សារីបុត្តា ពហុកេហិ ភិក្ខូហិ សទ្ធឹ គច្ឆថាតិ។ ឯវំ ភន្តេតិ ខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានា ភគវតោ បច្ចស្សោសុំ។

[៣១៩] ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ កាតព្វំ។ បឋមំ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ ចោទេតព្វា ចោទេត្វា សារេតព្វា សារេត្វា អាបត្តឹ រោបេតព្វា អាបត្តឹ រោបេត្វា ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥមេ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ កុលទូសកា បាបសមាចារា។ ឥមេសំ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ច ឥមេហិ ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ ករេយ្យ នាស្សជិបុនព្វសុកេហិ [យេភុយ្យេន បទច្ឆេទោ តតោ។] ភិក្ខូហិ កិដាគិរិស្មឹ វត្ថព្វន្តិ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ ឥមេ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ កុលទូសកា បាបសមាចារា។ ឥមេសំ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ច ឥមេហិ ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច។ សង្ឃោ អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ ករោតិ នាស្សជិបុនព្វសុកេហិ ភិក្ខូហិ កិដាគិរិស្មឹ វត្ថព្វន្តិ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មស្ស ករណំ នាស្សជិបុនព្វសុកេហិ ភិក្ខូហិ កិដាគិរិស្មឹ វត្ថព្វន្តិ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ។បេ។ សោ ភាសេយ្យ។ កតំ សង្ឃេន អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ នាស្សជិបុនព្វសុកេហិ ភិក្ខូហិ កិដាគិរិស្មឹ វត្ថព្វន្តិ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣២០] អថខោ សារីបុត្តមោគ្គល្លានប្បមុខោ ភិក្ខុសង្ឃោ កិដាគិរឹ គន្ត្វា អស្សជិបុនព្វសុកានំ ភិក្ខូនំ កិដាគិរិស្មា បព្វាជនីយកម្មំ អកាសិ នាស្សជិបុនព្វសុកេហិ ភិក្ខូហិ កិដាគិរិស្មឹ វត្ថព្វន្តិ។ តេ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ន សម្មា វត្តន្តិ ន លោមំ បាតេន្តិ ន នេត្ថារំ វត្តន្តិ ន ភិក្ខូ ខមាបេន្តិ អក្កោសន្តិ បរិភាសន្តិ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា បាបេន្តិ បក្កមន្តិបិ វិព្ភមន្តិបិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ន សម្មា វត្តិស្សន្តិ ន លោមំ បាតេស្សន្តិ ន នេត្ថារំ វត្តិស្សន្តិ ន ភិក្ខូ ខមាបេស្សន្តិ អក្កោសិស្សន្តិ បរិភាសិស្សន្តិ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា បាបេស្សន្តិ បក្កមិស្សន្តិបិ វិព្ភមិស្សន្តិបីតិ។

[៣២១] អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។ អថខោ ភគវា ឯតស្មឹ និទានេ ឯតស្មឹ បករណេ ភិក្ខុសង្ឃំ សន្និបាតាបេត្វា ភិក្ខូ បដិបុច្ឆិ សច្ចំ កិរ ភិក្ខវេ អស្សជិបុនព្វសុកា ភិក្ខូ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ន សម្មា វត្តន្តិ។បេ។ វិព្ភមន្តិបីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ ភិក្ខវេ តេសំ មោឃបុរិសានំ។បេ។ កថំ ហិ នាម តេ ភិក្ខវេ មោឃបុរិសា សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតា ន សម្មា វត្តិស្សន្តិ។បេ។ វិព្ភមិស្សន្តិបិ នេតំ ភិក្ខវេ អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ ភិក្ខុ បនេវ អញ្ញតរំ គាមំ វា និគមំ វា ឧបនិស្សាយ វិហរតិ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ។ តស្ស ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ច តេន ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច។ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ ឯវមស្ស វចនីយោ អាយស្មា ខោ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ អាយស្មតោ ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ចាយស្មតា ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច បក្កមតាយស្មា ឥមម្ហា អាវាសា អលន្តេ ឥធ វាសេនាតិ។ ឯវញ្ច សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានោ តេ ភិក្ខូ ឯវំ វទេយ្យ ឆន្ទគាមិនោ ច ភិក្ខូ ទោសគាមិនោ ច ភិក្ខូ មោហគាមិនោ ច ភិក្ខូ ភយគាមិនោ ច ភិក្ខូ តាទិសិកាយ អាបត្តិយា ឯកច្ចំ បព្វាជេន្តិ ឯកច្ចំ ន បព្វាជេន្តីតិ។ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ ឯវមស្ស វចនីយោ មា អាយស្មា ឯវំ អវច ន ច ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ទោសគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ មោហគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ភយគាមិនោ អាយស្មា ខោ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ អាយស្មតោ ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ចាយស្មតា ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច បក្កមតាយស្មា ឥមម្ហា អាវាសា អលន្តេ ឥធ វាសេនាតិ។ ឯវញ្ច សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានោ តថេវ បគ្គណ្ហេយ្យ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ យាវតតិយំ សមនុភាសិតព្វោ តស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យាវតតិយញ្ចេ សមនុភាសិយមានោ តំ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជេយ្យ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣២២] ភិក្ខុ បនេវ អញ្ញតរំ គាមំ វា និគមំ វាតិ គាមោបិ និគមោបិ នគរំបិ គាមោ ចេវ និគមោ ច។ ឧបនិស្សាយ វិហរតីតិ តត្ថ បដិពទ្ធា ហោន្តិ ចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនគិលានប្បច្ចយភេសជ្ជ-​បរិក្ខារា។ កុលំ នាម ចត្តារិ កុលានិ  ខត្តិយកុលំ ព្រាហ្មណកុលំ វេស្សកុលំ សុទ្ទកុលំ។ កុលទូសកោតិ កុលានិ ទូសេតិ បុប្ផេន វា ផលេន វា ចុណ្ណេន វា មត្តិកាយ វា ទន្តកដ្ឋេន វា វេឡុនា [ឱ.ម.វេឡុយា] វា  វេជ្ជិកាយ វា ជង្ឃបេសនិកេន វា។ បាបសមាចារោតិ មាលាវច្ឆំ រោបេតិបិ រោបាបេតិបិ សិញ្ចតិបិ សិញ្ចាបេតិបិ ឱចិនាតិបិ ឱចិនាបេតិបិ គន្ថេតិបិ គន្ថាបេតិបិ។

[៣២៣] ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ចាតិ យេ សម្មុខា តេ បស្សន្តិ យេ តិរោក្ខា តេ សុណន្តិ។ កុលានិ ច តេន ទុដ្ឋានីតិ បុព្វេ សទ្ធា ហុត្វា តំ អាគម្ម អស្សទ្ធា ហោន្តិ បសន្នា ហុត្វា អប្បសន្នា ហោន្តិ។ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ចាតិ យេ សម្មុខា តេ បស្សន្តិ យេ តិរោក្ខា តេ សុណន្តិ។

[៣២៤] សោ ភិក្ខូតិ យោ សោ កុលទូសកោ ភិក្ខុ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ យេ បស្សន្តិ យេ សុណន្តិ តេហិ វត្តព្វោ អាយស្មា ខោ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ អាយស្មតោ ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ចាយស្មតា ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច បក្កមតាយស្មា ឥមម្ហា អាវាសា អលន្តេ ឥធ វាសេនាតិ។ ឯវញ្ច សោ ភិក្ខុ ភិក្ខូហិ វុច្ចមានោ តេ ភិក្ខូ ឯវំ វទេយ្យ ឆន្ទគាមិនោ ច ភិក្ខូ ទោសគាមិនោ ច ភិក្ខូ មោហគាមិនោ ច ភិក្ខូ ភយគាមិនោ ច ភិក្ខូ តាទិសិកាយ អាបត្តិយា ឯកច្ចំ បព្វាជេន្តិ ឯកច្ចំ ន បព្វាជេន្តីតិ។

[៣២៥] សោ ភិក្ខូតិ យោ សោ កម្មកតោ ភិក្ខុ។ ភិក្ខូហីតិ អញ្ញេហិ ភិក្ខូហិ។ យេ បស្សន្តិ យេ សុណន្តិ តេហិ វត្តព្វោ មា អាយស្មា ឯវំ អវច ន ច ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ទោសគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ មោហគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ភយគាមិនោ អាយស្មា ខោ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ អាយស្មតោ ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ចាយស្មតា ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច បក្កមតាយស្មា ឥមម្ហា អាវាសា អលន្តេ ឥធ វាសេនាតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សុត្វា ន វទន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ សោ ភិក្ខុ សង្ឃមជ្ឈំបិ អាកឌ្ឍិត្វា វត្តព្វោ មា អាយស្មា ឯវំ អវច ន ច ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ទោសគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ មោហគាមិនោ ន ច ភិក្ខូ ភយគាមិនោ អាយស្មា ខោ កុលទូសកោ បាបសមាចារោ អាយស្មតោ ខោ បាបកា សមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច កុលានិ ចាយស្មតា ទុដ្ឋានិ ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ច បក្កមតាយស្មា ឥមម្ហា អាវាសា អលន្តេ ឥធ វាសេនាតិ។ ទុតិយម្បិ វត្តព្វោ តតិយម្បិ វត្តព្វោ។ សចេ បដិនិស្សជ្ជតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣២៦] សោ ភិក្ខុ សមនុភាសិតព្វោ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ សមនុភាសិតព្វោ។ ព្យត្តេន ភិក្ខុនា បដិពលេន សង្ឃោ ញាបេតព្វោ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតោ ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា បាបេតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសេយ្យ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ឯសា ញត្តិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ សង្ឃេន បព្វាជនីយកម្មកតោ ភិក្ខូ ឆន្ទគាមិតា ទោសគាមិតា មោហគាមិតា ភយគាមិតា បាបេតិ។ សោ តំ វត្ថុំ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ។ សង្ឃោ ឥត្ថន្នាមំ ភិក្ខុំ សមនុភាសតិ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ យស្សាយស្មតោ ខមតិ ឥត្ថន្នាមស្ស ភិក្ខុនោ សមនុភាសនា តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ សោ តុណ្ហស្ស យស្ស នក្ខមតិ សោ ភាសេយ្យ។ ទុតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។បេ។ តតិយម្បិ ឯតមត្ថំ វទាមិ។ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ។បេ។ សោ ភាសេយ្យ។ សមនុភដ្ឋោ សង្ឃេន ឥត្ថន្នាមោ ភិក្ខុ តស្ស វត្ថុស្ស បដិនិស្សគ្គាយ។ ខមតិ សង្ឃស្ស តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

[៣២៧] ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តស្ស ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា បដិប្បស្សម្ភន្តិ។ សង្ឃាទិសេសោតិ សង្ឃោ វ តស្សា អាបត្តិយា បរិវាសំ ទេតិ មូលាយ បដិកស្សតិ មានត្តំ ទេតិ អព្ភេតិ ន សម្ពហុលា ន ឯកបុគ្គលោ តេន វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។ តស្សេវ អាបត្តិនិកាយស្ស នាម កម្មំ អធិវចនំ តេនបិ វុច្ចតិ សង្ឃាទិសេសោតិ។

[៣២៨] ធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ វេមតិកោ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ ធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី នប្បដិនិស្សជ្ជតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស។ អធម្មកម្មេ ធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ វេមតិកោ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ អធម្មកម្មេ អធម្មកម្មសញ្ញី អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។

[៣២៩] អនាបត្តិ អសមនុភាសន្តស្ស បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស ឧម្មត្តកស្ស ខិត្តចិត្តស្ស វេទនដ្តស្ស [ខិត្តចិត្តស្ស, វេទនដ្តស្សៈ ឥទំ បាឋទ្វយំ ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ន ទិស្សតិ។] អាទិកម្មិកស្សាតិ។

តេរសមសង្ឃាទិសេសំ និដ្ឋិតំ។

[៣៣០] ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ តេរស សង្ឃាទិសេសា ធម្មា នវ បឋមាបត្តិកា ចត្តារោ យាវតតិយកា យេសំ ភិក្ខុ អញ្ញតរំ វា អញ្ញតរំ វា អាបជ្ជិត្វា យាវតិហំ ជានំ បដិច្ឆាទេតិ តាវតិហំ តេន ភិក្ខុនា អកាមា បរិវត្ថព្វំ។ បរិវុត្ថបរិវាសេន ភិក្ខុនា ឧត្តរឹ ឆារត្តំ ភិក្ខុមានត្តាយ បដិបជ្ជិតព្វំ។ ចិណ្ណមានត្តោ ភិក្ខុ យត្ថ សិយា វីសតិគណោ ភិក្ខុសង្ឃោ តត្ថ សោ ភិក្ខុ អព្ភេតព្វោ។ ឯកេនបិ ចេ ឩនោ វីសតិគណោ ភិក្ខុសង្ឃោ តំ ភិក្ខុំ អព្ភេយ្យ។ សោ ច ភិក្ខុ អនព្ភិតោ តេ ច ភិក្ខូ គារយ្ហា។ អយំ តត្ថ សាមីចិ។ តត្ថាយស្មន្តេ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា ទុតិយម្បិ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា តតិយម្បិ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា បរិសុទ្ធេត្ថាយស្មន្តោ តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

តេរសកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

វិសដ្ឋិ កាយសំសគ្គោ [ឱ.កាយសំសគ្គំ] ទុដ្ឋុល្លំ [ឱ.ទុដ្ឋុល្លោ] អត្តកាមញ្ច

សញ្ចរិត្តំ កុដី ចេវ វិហារោ ច អមូលកំ

កញ្ចិ លេសញ្ច [ឱ.ទេសញ្ច] ភេទោ ច តស្សេវ អនុវត្តកា

ទុព្វច្ចំ កុលទូសញ្ច សង្ឃាទិសេសា តេរសាតិ [មរម្មរាមញ្ញបោត្ថកេសុ តស្សុទ្ទានំ ន ហោតិ]។

សង្ឃាទិសេសកណ្ឌំ និដ្ឋិតំ។

អនិយតកណ្ឌំ

ឥមេ ខោ បនាយស្មន្តោ ទ្វេ អនិយតា ធម្មា ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ។

បឋមានិយតោ

[៣៣១] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ សាវត្ថិយំ កុលូបកោ ហោតិ ពហុកានិ កុលានិ ឧបសង្កមតិ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មតោ ឧទាយិស្ស ឧបដ្ឋាកកុលស្ស កុមារិកា អញ្ញតរស្ស កុលស្ស កុមារកស្ស ទិន្នា ហោតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ បុព្វណ្ហសមយំ និវាសេត្វា បត្តចីវរមាទាយ យេន តំ កុលំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មនុស្សេ បុច្ឆិ កហំ ឥត្ថន្នាមាតិ។ តេ ឯវមាហំសុ ទិន្នា ភន្តេ អមុកស្ស កុលស្ស កុមារកស្សាតិ។ តម្បិ ខោ កុលំ អាយស្មតោ ឧទាយិស្ស ឧបដ្ឋាកំ ហោតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន តំ កុលំ តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា មនុស្សេ បុច្ឆិ កហំ ឥត្ថន្នាមាតិ។ ឯសយ្យ ឱវរកេ និសិន្នាតិ។ អថខោ អាយស្មា ឧទាយិ យេន សា កុមារិកា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា តស្សា កុមារិកាយ សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេសិ កាលយុត្តំ សមុល្លបន្តោ កាលយុត្តំ ធម្មំ ភណន្តោ។

[៣៣២] តេន ខោ បន សមយេន វិសាខា មិគារមាតា ពហុបុត្តា ហោតិ ពហុនត្តា អរោគបុត្តា អរោគនត្តា អភិមង្គលសម្មតា។ មនុស្សា យញ្ញេសុ ឆណេសុ ឧស្សវេសុ វិសាខំ មិគារមាតរំ បឋមំ ភោជេន្តិ។ អថខោ វិសាខា មិគារមាតា និមន្តិតា តំ កុលំ អគមាសិ។ អទ្ទសា ខោ វិសាខា មិគារមាតា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ តស្សា កុមារិកាយ សទ្ធឹ ឯកំ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសិន្នំ ទិស្វាន អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យំ អយ្យោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេតិ កិញ្ចាបិ ភន្តេ អយ្យោ អនត្ថិកោ តេន ធម្មេន អបិច ទុស្សទ្ធាបយា អប្បសន្នា មនុស្សាតិ។ ឯវំបិ ខោ អាយស្មា ឧទាយិ វិសាខាយ មិគារមាតុយា វុច្ចមានោ នាទិយិ។ អថខោ វិសាខា មិគារមាតា និក្ខមិត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា សន្តុដ្ឋា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា អននុច្ឆវិកំ មោឃបុរិស អននុលោមិកំ។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ យោ បន ភិក្ខុ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេយ្យ តមេនំ សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា ទិស្វា តិណ្ណំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន វទេយ្យ បារាជិកេន វា សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា និសជ្ជំ ភិក្ខុ បដិជានមានោ តិណ្ណំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន ការេតព្វោ បារាជិកេន វា សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា យេន វា សា សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា វទេយ្យ តេន សោ ភិក្ខុ ការេតព្វោ។ អយំ ធម្មោ អនិយតោតិ។

[៣៣៣] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ មាតុគ្គាមោ នាម មនុស្សិត្ថី ន យក្ខី ន បេតី ន តិរច្ឆានគតា អន្តមសោ តទហុជាតាបិ ទារិកា បគេវ មហន្តតវី [ឱ.ម.រា.មហត្តរី]។ សទ្ធិន្តិ ឯកតោ។ ឯកោ ឯកាយាតិ ភិក្ខុ ចេវ ហោតិ មាតុគ្គាមោ ច។ រហោ នាម ចក្ខុស្ស រហោ សោតស្ស រហោ។ ចក្ខុស្ស រហោ នាម ន សក្កា ហោតិ អក្ខឹ វា និខនិយមានេ ភមុកំ វា ឧក្ខិបិយមានេ សីសំ វា ឧក្ខិបិយមានេ បស្សិតុំ។ សោតស្ស រហោ នាម ន សក្កា ហោតិ បកតិកថា សោតុំ។ បដិច្ឆន្នំ នាម អាសនំ កុឌ្ឌេន វា កវាដេន វា កិលញ្ជេន វា សាណិបាការេន វា រុក្ខេន វា ថម្ភេន វា កោដ្ឋឡិយា វា យេន កេនចិ បដិច្ឆន្នំ ហោតិ។ អលំកម្មនិយេតិ សក្កា ហោតិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតុំ។ និសជ្ជំ កប្បេយ្យាតិ មាតុគ្គាមេ និសិន្នេ ភិក្ខុ ឧបនិសិន្នោ វា ហោតិ ឧបនិបន្នោ វា ភិក្ខុ និសិន្នេ មាតុគ្គាមោ ឧបនិសិន្នោ វា ហោតិ ឧបនិបន្នោ វា ឧភោ វា និសិន្នា ហោន្តិ ឧភោ វា និបន្នា។

[៣៣៤] សទ្ធេយ្យវចសា នាម អាគតផលា អភិសមេតាវិនី វិញ្ញាតសាសនា។ ឧបាសិកា នាម ពុទ្ធំ សរណំ គតា ធម្មំ សរណំ គតា សង្ឃំ សរណំ គតា។ ទិស្វាតិ បស្សិត្វា។

[៣៣៥] តិណ្ណំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន វទេយ្យ បារាជិកេន វា សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា និសជ្ជំ ភិក្ខុ បដិជានមានោ តិណ្ណំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន ការេតព្វោ  បារាជិកេន វា សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា យេន វា សា សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា វទេយ្យ តេន សោ ភិក្ខុ ការេតព្វោ។

[៣៣៦] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ [ឱ.ម.ច] តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និសិន្នោ នោ ច ខោ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិន្តិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៣៧] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និបន្នោ នោ ច ខោ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិន្តិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមស្ស មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៣៨] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និសិន្នោ នោ ច ខោ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិន្តិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៣៩] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និបន្នោ នោ ច ខោ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិន្តិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៤០] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសិន្នោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៤១] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និបន្នោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៤២] អនិយតោតិ ន និយតោ បារាជិកំ វា សង្ឃាទិសេសោ វា បាចិត្តិយំ វា។

[៣៤៣] គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ ន ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ ន ការេតព្វោ។

បឋមោ អនិយតោ និដ្ឋិតោ។

ទុតិយានិយតោ

[៣៤៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ តេន ខោ បន សមយេន អាយស្មា ឧទាយិ ភគវតា បដិក្ខិត្តំ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អលំកម្មនិយេ និសជ្ជំ កប្បេតុន្តិ តស្សាយេវ កុមារិកាយ សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេសិ កាលយុត្តំ សមុល្លបន្តោ កាលយុត្តំ ធម្មំ ភណន្តោ។ ទុតិយម្បិ ខោ វិសាខា មិគារមាតា និមន្តិតា តំ កុលំ អគមាសិ។ អទ្ទសា ខោ វិសាខា មិគារមាតា អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ តស្សាយេវ កុមារិកាយ សទ្ធឹ ឯកំ ឯកាយ រហោ និសិន្នំ ទិស្វាន អាយស្មន្តំ ឧទាយឹ ឯតទវោច ឥទំ ភន្តេ នច្ឆន្នំ នប្បដិរូបំ យំ អយ្យោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេតិ កិញ្ចាបិ ភន្តេ អយ្យោ អនត្ថិកោ តេន ធម្មេន អបិច ទុស្សទ្ធាបយា អប្បសន្នា មនុស្សាតិ។ ឯវំបិ ខោ អាយស្មា ឧទាយិ វិសាខាយ មិគារមាតុយា វុច្ចមានោ នាទិយិ។ អថខោ វិសាខា មិគារមាតា និក្ខមិត្វា ភិក្ខូនំ ឯតមត្ថំ អារោចេសិ។ យេ តេ ភិក្ខូ អប្បិច្ឆា។បេ។ តេ ឧជ្ឈាយន្តិ ខីយន្តិ វិបាចេន្តិ កថំ ហិ នាម អាយស្មា ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេស្សតីតិ។ អថខោ តេ ភិក្ខូ ភគវតោ ឯតមត្ថំ អារោចេសុំ។បេ។ សច្ចំ កិរ ត្វំ ឧទាយិ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេសីតិ។ សច្ចំ ភគវាតិ។ វិគរហិ ពុទ្ធោ ភគវា។បេ។ កថំ ហិ នាម ត្វំ មោឃបុរិស មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេស្សសិ នេតំ មោឃបុរិស អប្បសន្នានំ វា បសាទាយ។បេ។ ឯវញ្ច បន ភិក្ខវេ ឥមំ សិក្ខាបទំ ឧទ្ទិសេយ្យាថ ន ហេវ ខោ បន បដិច្ឆន្នំ អាសនំ ហោតិ នាលំកម្មនិយំ អលញ្ច ខោ ហោតិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិតុំ។ យោ បន ភិក្ខុ តថារូបេ អាសនេ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសជ្ជំ កប្បេយ្យ តមេនំ សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា ទិស្វា ទ្វិន្នំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន វទេយ្យ សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា និសជ្ជំ ភិក្ខុ បដិជានមានោ ទ្វិន្នំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន ការេតព្វោ សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា យេន វា សា សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា វទេយ្យ តេន សោ ភិក្ខុ ការេតព្វោ។ អយម្បិ ធម្មោ អនិយតោតិ។

[៣៤៥] ន ហេវ ខោ បន បដិច្ឆន្នំ អាសនំ ហោតីតិ អប្បដិច្ឆន្នំ ហោតិ កុឌ្ឌេន វា កវាដេន វា កិលញ្ជេន វា សាណិបាការេន វា រុក្ខេន វា ថម្ភេន វា កោដ្ឋឡិយា វា យេន កេនចិ អប្បដិច្ឆន្នំ ហោតិ។ នាលំ កម្មនិយន្តិ ន សក្កា ហោតិ មេថុនំ ធម្មំ បដិសេវិតុំ។ អលញ្ច ខោ ហោតិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិតុន្តិ សក្កា ហោតិ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិតុំ។

[៣៤៦] យោ បនាតិ យោ យាទិសោ។បេ។ ភិក្ខូតិ។បេ។ អយំ ឥមស្មឹ អត្ថេ អធិប្បេតោ ភិក្ខូតិ។ តថារូបេ អាសនេតិ ឯវរូបេ អាសនេ។ មាតុគ្គាមោ នាម មនុស្សិត្ថី ន យក្ខី ន បេតី ន តិរច្ឆានគតា វិញ្ញូ បដិពលា សុភាសិតទុព្ភាសិតំ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាជានិតុំ។ សទ្ធិន្តិ ឯកតោ។ ឯកោ ឯកាយាតិ ភិក្ខុ ចេវ ហោតិ មាតុគ្គាមោ ច។ រហោ នាម ចក្ខុស្ស រហោ សោតស្ស រហោ។ ចក្ខុស្ស រហោ នាម ន សក្កា ហោតិ អក្ខឹ វា និខនិយមានេ ភមុកំ វា ឧក្ខិបិយមានេ សីសំ វា ឧក្ខិបិយមានេ បស្សិតុំ។ សោតស្ស រហោ នាម ន សក្កា ហោតិ បកតិកថា សោតុំ។ និសជ្ជំ កប្បេយ្យាតិ មាតុគ្គាមេ និសិន្នេ ភិក្ខុ ឧបនិសិន្នោ វា ហោតិ ឧបនិបន្នោ វា ភិក្ខុ និសិន្នេ មាតុគ្គាមោ ឧបនិសិន្នោ វា ហោតិ ឧបនិបន្នោ វា ឧភោ វា និសិន្នា ហោន្តិ ឧភោ វា និបន្នា។

[៣៤៧] សទ្ធេយ្យវចសា នាម អាគតផលា អភិសមេតាវិនី វិញ្ញាតសាសនា។ ឧបាសិកា នាម ពុទ្ធំ សរណំ គតា ធម្មំ សរណំ គតា សង្ឃំ សរណំ គតា។ ទិស្វាតិ បស្សិត្វា។

[៣៤៨] ទ្វិន្នំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន វទេយ្យ សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា និសជ្ជំ ភិក្ខុ បដិជានមានោ ទ្វិន្នំ ធម្មានំ អញ្ញតរេន ការេតព្វោ សង្ឃាទិសេសេន វា បាចិត្តិយេន វា យេន វា សា សទ្ធេយ្យវចសា ឧបាសិកា វទេយ្យ តេន សោ ភិក្ខុ ការេតព្វោ។

[៣៤៩] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ [ឱ.ម.ច] តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និសិន្នោ នោ ច ខោ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិន្តិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និសិន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥០] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ និបន្នោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។បេ។ សច្ចាហំ និបន្នោ នោ ច ខោ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជិន្តិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥១] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យស្ស មយា សុតំ និសិន្នស្ស មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្សាតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យស្ស មយា សុតំ និសិន្នស្ស មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្សាតិ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សច្ចាហំ និសិន្នោ នោ ច ខោ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិន្តិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥២] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យស្ស មយា សុតំ និបន្នស្ស មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្សាតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។បេ។ សច្ចាហំ និបន្នោ នោ ច ខោ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសិន្តិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥៣] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និសិន្នោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ និបន្នោតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និសិន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥៤] សា ចេ ឯវំ វទេយ្យ អយ្យោ មយា ទិដ្ឋោ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ ឯកោ ឯកាយ រហោ និបន្នោតិ សោ ចេ តំ បដិជានាតិ និបជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ និសិន្នោតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។បេ។ នាហំ និបន្នោ អបិច ខោ ឋិតោតិ ន ការេតព្វោ។

[៣៥៥] អយម្បីតិ បុរិមំ ឧបាទាយ វុច្ចតិ។ អនិយតោតិ ន និយតោ សង្ឃាទិសេសោ វា បាចិត្តិយំ វា។

[៣៥៦] គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ គមនំ បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ ន ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ បដិជានាតិ អាបត្តិយា ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជាយ ការេតព្វោ។ គមនំ នប្បដិជានាតិ និសជ្ជំ នប្បដិជានាតិ អាបត្តឹ នប្បដិជានាតិ ន ការេតព្វោតិ។

ទុតិយោ អនិយតោ និដ្ឋិតោ។

[៣៥៧] ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ ទ្វេ អនិយតា ធម្មា។ តត្ថាយស្មន្តេ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា ទុតិយម្បិ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា តតិយម្បិ បុច្ឆាមិ កច្ចិត្ថ បរិសុទ្ធា បរិសុទ្ធេត្ថាយស្មន្តោ តស្មា តុណ្ហី។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ។

អនិយតកណ្ឌំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

អលំកម្មនិយញ្ចេវ តថេវ ច ន ហេវ ខោ

អនិយតា សុបញ្ញត្តា ពុទ្ធសេដ្ឋេន តាទិនាតិ។

ចប់ ភាគ២។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil