ត្រៃលក្ខណ៍

ត្រៃលក្ខណ៍ ឬលក្ខណៈ ៣ មាន អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា។

អនិច្ចំ សេចក្តីមិនទៀង។ ធម៌ទាំងអស់ដែល​មាន​បច្ច័យ​តាក់តែង ដូចជាភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត រូបជាដើម​ ជារបស់​មិនទៀង​ទាត់​ស្ថិតស្ថេរ​ឡើយ មាន​ដំណើរ​ប្រែប្រួល​ជា​ធម្មតា។ របស់​ទាំងឡាយ​ណា​មិនទៀង របស់​នោះ ជាទុក្ខ របស់​ណាជា​ទុក្ខ របស់​នោះ​ជា​អនត្តា កាលបើ​បុគ្គលយល់​យ៉ាងនោះ​ហើយ មិន​គប្បី​ប្រកាន់​មាំក្នុង​របស់​ទាំងនោះ​ឡើយ។

ទុក្ខំ សេចក្តីព្រួយលំបាក។ អាយតនៈ ៦ មាន​ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត ជាទុក្ខ។ របស់​ណា​ជាទុក្ខ របស់​នោះ​ជាអនត្តា បុគ្គល​គប្បី​លះការ​ប្រកាន់​ក្នុង​របស់​ទាំងនោះឡើយ។

អនត្តា ភាវៈមិនមែន​ជារបស់​ខ្លួន។ អាយតនៈ ៦ ជាអនត្តា បុគ្គល​កាលបើ​យល់​យ៉ាងនេះ​ហើយ ចិត្តក៏​រមែង​រួចស្រឡះ​ មិនប្រកាន់​មាំទៀតឡើយ។ (ពិស្តារ បិដក.៣៥, ឃ.១)

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil