បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០

  1. ទានមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​ទាន
  2. សីលមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​សីល
  3. ភាវនាមយ បុណ្យសម្រេច​ដោយ​ភាវនា
  4. អបចាយន បុណ្យសម្រេចដោយ​ការ​ឱន​លំទោន
  5. វេយ្យាវច្ចមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​ការ​ជួយ​ការងារ​ក្នុង​បុណ្យកុសល
  6. ធម្មស្សវនមយ បុណ្យសម្រេច​ដោយ​ការ​ស្តាប់​ធម៌
  7. ធម្មទេសនាមយ បុណ្យសម្រេច​ដោយ​ការ​សំដែង​ធម៌​ប្រាប់​អ្នក​ដទៃ
  8. បត្តិទានមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​ការ​ចែក​ចំណែក​ផល​បុណ្យ​ដល់​អ្នក​ដទៃ
  9. បត្តានុមោទនាមយ បុណ្យសម្រេច​ដោយ​ការ​ជ្រះថ្លា ពេញចិត្ត​អនុមោទនា​បុណ្យ​​ដែល​គេ​បាន​​ធ្វើ​ហើយ
  10. ទិដ្ឋុជុកម្មមយ បុណ្យសម្រេច​ដោយ​ការ​យល់ត្រង់ យល់​ត្រូវ​តាម​ហេតុ​ផល​ពិត

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil