ធម្មសារ – ន

នីវរណៈ ៦

ពួកធម៌ជានីវរណៈ (ធម៌ជារនាំង) មាន ៦ គឺ កាមច្ឆន្ទនីវរណៈ ព្យាបាទនីវរណៈ ថីនមិទ្ធនីវរណៈ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ចនីវរណៈ វិចិកិច្ឆានីវរណៈ អវិជ្ជានីវរណៈ។ (ពិស្តារ បិ.៧៩, ឃ.២៤៨)


នាថករណធម៌ ធម៌ជាទីពឹង១០យ៉ាង
  1. ជាអ្នកមានសីល
  2. ជាពហុស្សូត
  3. មានកល្យាណមិត្ត
  4. ជាអ្នកប្រដៅងាយ
  5. ជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងការងារ
  6. ជាអ្នកមានប្រាថ្នាក្នុងកុសលធម៌
  7. ជាអ្នកប្រារព្ធព្យាយាម
  8. ជាអ្នកសន្តោស
  9. ជាអ្នកមានស្មារតី
  10. ជាអ្នកមានបញ្ញា (ដឹងនូវធម៌ទៅតាមសភាពពិត គឺទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា…)

(ពិស្តារ បិ.៥០, ឃ.១៧)


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil