ធម្មសារ – ស

សញ្ញោជនៈ ១០

ពួកធម៌ជាសញ្ញោជនៈ (ធម៌ចងសត្វទុកក្នុងវដ្តៈ) មាន ១០ ប្រការ គឺកាមរាគសញ្ញោជនៈ បដិឃសញ្ញោជនៈ មានសញ្ញោជនៈ ទិដ្ឋិសញ្ញោជនៈ វិចិកិច្ឆាសញ្ញោជនៈ សីលព្វតបរាមាសសញ្ញោជនៈ ភវរាគសញ្ញោជនៈ ឥស្សាសញ្ញោជនៈ មច្ឆរិយសញ្ញោជនៈ អវិជ្ជាសញ្ញោជនៈ ១។ (ពិស្តារ បិ.៧៩, ឃ.២១៩)


សញ្ញោជនៈ ១០ ដទៃទៀត

សំយោជនៈជាចំណែកខាងក្រោម ៥ គឺ សក្កាយទិដ្ឋិ ១ វិចិកិច្ឆា ១ សីលព្វតបរាមាសៈ ១ កាមច្ឆន្ទៈ ១ ព្យាបាទៈ ១។

សំយោជនៈជាចំណែកខាងលើ ៥ គឺ រូបរាគៈ ១ អរូបរាគៈ ១ មានះ ១ ឧទ្ធច្ចៈ ១ អវិជ្ជា ១។ (បិ.៨២, ឃ.២១០)


សាច់ ១០យ៉ាង ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្ត

សាច់មនុស្ស ១ សាច់ដំរី ១ សាច់សេះ ១ សាច់ឆ្កែ ១ សាច់ពស់ ១ សាច់សីហៈ ១ ​សាច់​ខ្លាធំ ១ សាច់ខ្លាដម្បង ១ សាច់ខ្លាឃ្មុំ ១ ​សាច់ឆ្កែព្រៃ ១។

ភិក្ខុឆាន់សាច់មនុស្ស ត្រូវអាបត្តិ​ថុល្លច្ច័យ (បិ.៧, ឃ.១០៧)។ ភិក្ខុឆាន់សាច់​ ៩យ៉ាង​ដទៃ​ទៀត ត្រូវ​អាបត្តិ​ទុក្កដ (បិ.៧, ឃ.១០៨)។


សំវរធម៌ ៥
  1. បាតិមោក្ខសំវរ គឺសង្រួមតាមសិក្ខាបទដែលមាននៅក្នុងបាតិមោក្ខ។
  2. សតិសំវរ ការសង្រួមសតិ គឺសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រិយទាំង ៦។
  3. ញាណសំវរ ការសង្រួមញាណ គឺប្រាជ្ញាតំកល់ខ្លួនដោយប្រពៃ។
  4. ខន្តិសំវរ ការសង្រួមក្នុងការអត់ធន់ មានត្រជាក់ ក្តៅជាដើម។
  5. វីរិយសំវរ សង្រួមព្យាយាម ដើម្បីអត់សង្កត់ កំចាត់នូវអកុសលវិតក្កៈ។

មើលសេចក្តីពិស្តារ សំវរធម៌


សាធុនរធម៌ ៤
  1. ជាអ្នកតបគុណគេ
  2. ជាអ្នកមិនទ្រូស្តមិត្រ (មិនក្បត់មិត្រ)
  3. ជាអ្នកមិនដុតបាតដៃទទឹក (មិនប្រទូស្តអ្នកដែលទើបធ្វើគុណចំពោះខ្លួនថ្មីៗ)
  4. ជាអ្នកមិនសេពគប់ស្ត្រីអត់ធម៌


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil