ធម្មសារ – ឧ

ឧបាទាន ៤

ពួកធម៌ជាឧបាទាន (សេចក្តីប្រកាន់មាំ) មាន ៤ គឺ កាមុបាទាន ទិដ្ឋុបាទាន សីលព្វតុបាទាន អត្តវាទុបាទាន។ (ពិស្តារ បិ.៧៩, ឃ.២៨០)

ឥន្ទ្រិយចាស់ក្លា គឺសំដៅលើ សទ្ធា, វីរិយៈ, សតិ, សមាធិ និងបញ្ញាចាស់ក្លា។


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil