ធម្មសារ ​- ភ

ភ័យ ៤ យ៉ាង

ភ័យ ៤យ៉ាងគឺ ជាតិភ័យ ១ ជរាភ័យ ១ ព្យាធិភ័យ ១ មរណភ័យ ១។ (បិ.៨២, ឃ. ២០៥)

ភ័យ ៤យ៉ាងដទៃទៀត គឺ រាជភ័យ ១ ចោរភ័យ ១ អគ្គិភ័យ ១ ឧទកភ័យ ១។ (បិ.៨២, ឃ. ២០៦)

ភ័យ ៤យ៉ាងដទៃទៀតគឺ ភ័យអំពី​រលក ១ ភ័យអំពីក្រពើ ១ ភ័យអំពីអន្លង់ទឹក ១ ភ័យអំពីត្រីសាហាវ ១។ (បិ.៨២, ឃ. ២០៧)

ភ័យ ៤យ៉ាងដទៃទៀតគឺ ភ័យអំពី​សេចក្ដីតិះដៀលខ្លួនឯង ១ ភ័យអំពីសេចក្ដីតិះដៀល​របស់បុគ្គលដទៃ ១ ភ័យអំពី​អាជ្ញា ១ ភ័យអំពីទុគ្គតិ ១ នេះ ភ័យ ៤។ (បិ.៨២, ឃ. ២០៨)


ភ័យ ៥ យ៉ាង

ភ័យ ៥យ៉ាងគឺ ភ័យអំពីការចិញ្ចឹម​ជីវិត ១ ភ័យអំពីគេមិនសរសើរ ១ ភ័យអំពីសេចក្ដីកោត​ញញើតក្នុងបរិស័ទ ១ ភ័យអំពីសេចក្ដីស្លាប់ ១ ភ័យអំពីទុគ្គតិ ១។

ភ័យ ៥យ៉ាង ដទៃទៀត គឺ


ភោជន ៥ យ៉ាង

បាយ ១ នំស្រស់ ១ នំក្រៀម ១ ត្រី ១ (សំដៅយកសត្វទឹក/បិ.៥,ឃ.៤៩១), សាច់ ១ (គឺសាច់​សត្វ​ទាំង​ឡាយ​​​ដែលគួរ /បិ.៥,ឃ.៤៩១)។ (បិ.៤, ឃ.១៥៤)


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil