ធម្មសារ – ព

ពៀរ ៥ យ៉ាង

ពៀរ ៥ គឺ បាណាតិបាត (ការសម្លាប់សត្វ) ១ អទិន្នាទាន (ការលួចទ្រព្យគេ) ១ កាមេសុ មិច្ឆាចារ (ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម) ១ មុសាវាទ (ការពោលពាក្យកុហក) ១ សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋាន (ការផឹកនូវគ្រឿងស្រវឹង) ១។ (បិ. ៨២, ឃ. ២២០)

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil