ធម្មសារ – ច

ចរណៈ ១៥
 1. សទ្ធា ការជឿដោយត្រឹមត្រូវ។
 2. សតិ ការរឭកដឹង។
 3. ហិរិ សេចក្តីខ្មាសបាប។
 4. ឱត្តប្បៈ សេចក្តីខ្លាចបាប។
 5. វីរិយៈ ព្យាយាមចម្រើនកុសល ព្យាយាមលះបាប ព្យាយាមកុំឲ្យបាបកើត ជាដើម។
 6. សុតៈ ការស្តាប់ច្រើន ចេះដឹងច្រើន។
 7. បញ្ញា សេចក្តីដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិត។
 8. សង្រួមក្នុងភោជន គឺដឹងប្រមាណក្នុងភោជន។
 9. ប្រកបរឿយៗនូវការភ្ញាក់រលឹក។
 10. សីលសំរវៈ ការសង្រួមក្នុងសីល។
 11. ឥន្ទ្រិយសំរវៈ គឺការសង្រួមនៅក្នុងទ្វារទាំង ៦។
 12. បឋមឈាន
 13. ទុតិយឈាន
 14. តតិយឈាន
 15. ចតុត្ថឈាន
ចំណងរបស់ចិត្ត ៥
 1. បុគ្គលមិនទាន់ប្រាសចាកតម្រេក មិនទាន់ប្រាសចាកចំណង់ មិនទាន់​ប្រាសចាក​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ មិនទាន់ប្រាសចាកសេចក្ដីស្រេកឃ្លាន មិនទាន់ប្រាសចាក​សេចក្ដី​ក្រវល់​ក្រវាយ មិនទាន់ប្រាសចាកសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាម។
 2. មិនទាន់ប្រាសចាក​តម្រេក មិនទាន់ប្រាសចាកចំណង់ មិនទាន់ប្រាសចាកសេចក្តី​ស្រឡាញ់ មិនទាន់​ប្រាសចាកសេចក្ដីស្រេកឃ្លាន មិនទាន់ប្រាសចាក​សេចក្ដីក្រវល់​ក្រវាយ មិនទាន់​ប្រាសចាកសេចក្ដីប្រាថ្នាក្នុងកាយ។
 3. មិនទាន់ប្រាសចាកតម្រេក មិនទាន់ប្រាសចាកចំណង់ មិនទាន់ប្រាសចាកសេចក្តី​ស្រឡាញ់ មិនទាន់ប្រាសចាកសេចក្ដី​ស្រេកឃ្លាន មិនទាន់ប្រាសចាក​សេចក្ដីក្រវល់​ក្រវាយ មិនទាន់ប្រាសចាក​សេចក្តី​ប្រាថ្នាក្នុងរូប។
 4. បរិភោគត្រាតែឆ្អែតពេញពោះ ហើយប្រកបរឿយៗ នូវ​សេចក្ដី​សុខក្នុងទីដេក នូវ​សេចក្ដី​សុខ (ក្នុងការ​ដេកប្រែប្រួល) ទៅខាងស្ដាំខាង​ឆ្វេង នូវ​សេចក្ដីសុខ​ក្នុងការ​ដេកលក់​ស៊ប់។
 5. ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ ព្រោះប្រាថ្នានូវ​ពួក​ទេវតាណាមួយ ថាអាត្មាអញនឹងបានជាទេវតា (មានស័ក្តិធំ) ឬទេវតា (មានស័ក្តតូច) ណាមួយ ដោយសីលនេះក្ដី ដោយវ័តនេះក្ដី ដោយតបៈនេះក្ដី ដោយ​ព្រហ្មចរិយៈនេះក្ដី។ (បិ. ៨២, ឃ. ២១៦)