ព្រហ្មវិហារធម៌៤

  1. មេត្តា ផ្សាយមេត្តាដល់សព្វសត្វទាំងអស់
  2. ករុណា ផ្សាយករុណាដល់សព្វសត្វទាំងអស់
  3. មុទិតា ផ្សាយមុទិតាដល់សព្វសត្វទាំងអស់
  4. ឧបេក្ខា ផ្សាយឧបេក្ខាដល់សព្វសត្វទាំងអស់។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil