វសី ៥យ៉ាង

ការស្ទាត់ជំនាញ ៥យ៉ាង
  1. អាវជ្ជនវសី ស្ទាត់ក្នុងការនឹករកអង្គឈាន។
  2. សមាបជ្ជនវសី ស្ទាត់ក្នុងការចូលកាន់អង្គឈាន។
  3. អធិដ្ឋានវសី ស្ទាត់ក្នុងការតម្កល់ទុកអង្គឈាន។
  4. វុដ្ឋានវសី ស្ទាត់ក្នុងការចេញចាកអង្គឈាន។
  5. បច្ចវេក្ខណវសី ស្ទាត់ក្នុងការពិចារណាលះបង់អង្គឈាន។

វិធីហ្វឹកហាត់ចិត្តឲ្យបានជាឧបេក្ខាឆាប់រហ័សនោះគឺ យោគាវចរ ត្រូវប្រតិបត្តិចម្រើន​អានាបានស្សតិ​កម្មដ្ឋានតាមលំដាប់ខ្យល់ ៤ត្រកូលនោះឯង គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ចំរើន​រឿយៗ សេពរឿយៗ ធ្វើឲ្យច្រើនទៅ យោគាវចរនោះ នឹងបាននូវ​ចិត្តជា​ឧបេក្ខា​ឆាប់​រហ័ស​ពិតប្រាកដ។

ឧបេក្ខាចិត្ត ដែលស្ទាត់ជំនាញ តែងបានក្នុងខណៈចិត្តទី ៤ ឬទី ៥ បើជាខិប្បាភិញ្ញាបុគ្គល (បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងឆាប់) ឧបេក្ខាបានក្នុងខណៈចិត្តទី ៤ ដូច្នេះគឺ ឧបចារជវ័ន ១ អនុលោមជវ័ន ១ គោត្រភូជវ័ន ១ ឧបេក្ខាជវ័ន ១។ បើជាទន្ធាភិញ្ញាបុគ្គល (បុគ្គលអ្នក​ត្រាស់ដឹង​យឺត) ឧបេក្ខាបានក្នុងខណៈចិត្តទី ៥គឺ បរិកម្មជវ័ន ១ ឧបចារជវ័ន​ ១ អនុលោមជវ័ន ១ គោត្រភូជវ័ន ១ ឧបេក្ខាជវ័ន ១។

(បឋមវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ)


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil