សុទ្ធិកថា

សីលទាំង ៤ បើចាត់ឲ្យល្មមឈ្មោះតាមសុទ្ធិ គឺកិច្ចដែល​ត្រូវតែឲ្យស្អាតឡើងវិញ ក្នុងវេលា​ដែល​បែកធ្លាយម្តងៗនោះ មាន ៤យ៉ាង មានឈ្មោះដោយឡែកៗអំពីគ្នាគឺ

  1. ទេសនាសុទ្ធិ សីលបរិសុទ្ធិដោយកិរិយាសំដែង បានដល់ បាដិមោក្ខសំវរសី។
  2. សំវរសុទ្ធិ សីលបរិសុទ្ធិដោយសង្រួម បានដល់ឥន្ទ្រិយសំវរសីល។
  3. បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ សីលបរិសុទ្ធដោយកិរិយាស្វែងរក បានដល់ អាជីវបារិសុទ្ធិសីល។
  4. បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ សីលបរិសុទ្ធដោយកិរិយាពិចារណា បានដល់ បច្ច័យសន្និស្សិតសីល។

អធិប្បាយ

បាដិមោក្ខសំវរសីល បានឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិដោយកិរិយាសំដែង ព្រោះថា កាល​បើបែកធ្លាយហើយ ត្រូវតែសំដែងចំពោះមុខសង្ឃ គណៈ ឬបុគ្គល ទើបអាច​កែឲ្យ​បរិសុទ្ធឡើងវិញបាន។

ឥន្ទ្រិយសំវរសីល បានឈ្មោះថា សំវរសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយកិរិយាសង្រួម ព្រោះថា បើ​បែកធ្លាយ​ហើយ ត្រូវតែអធិដ្ឋានតាំងចិត្តថា អញនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត ហើយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​សង្រួមតទៅ ទើបអាចកែឲ្យបរិសុទ្ធឡើងវិញបាន។

អាជីវបារិសុទ្ធិ បានឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយកិរិយាស្វែងរក ព្រោះថា បើ​បែក​ធ្លាយ​ហើយ ត្រូវតែលះបង់នូវអនេសនៈដែល​ជាហេតុនាំឲ្យបែកធ្លាយនោះចេញ ហើយ​ស្វែង​​រកនូវ​បច្ច័យដែលកើតឡើង ប្រកបដោយធម៌ យកមកបរិភោគ ទើប​អាច​កែ​ឲ្យ​បរិសុទ្ធ​ឡើងវិញ។

បច្ចយសន្និស្សិតសីល បានឈ្មោះថា បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយកិរិយាពិចារណា ព្រោះ​​សីលនេះ ដែលនឹងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឡើងបាន ត្រាតែបានពិចារណាតាមបច្ចវេក្ខណវិធី ដែល​ពោលរួចមកហើយនោះ។

កាលបើដូច្នេះ ព្រះយោគាវចរភិក្ខុដែលមានសីលទាំង ៤ ណាមួយ ធ្លុះធ្លាយ មិនបរិសុទ្ធ​នោះ គួរតែកែឲ្យបរិសុទ្ធឡើងវិញ តាមទំនងដែលបានអធិប្បាយមកនេះចុះ មិនគួរសម្ងំ​ឲ្យ​យក​គ្រឿងមិនស្អាតនោះទុកក្នុងខ្លួនឡើយ។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil