អសុភ១០

  1. ឧទ្ធុមាតក អសុភហើមពោរពងឡើង
  2. វិនីលក អសុភហើមមានពណ៌ខៀវដោយច្រើន
  3. វិបុព្វក អសុភហើមមានខ្ទុះហូរទៅក្នុងខាងលើ ខាងក្រោម
  4. វិច្ឆិទ្ទក អសុភដែលគេកាត់ដាច់ពាក់កណ្តាលខ្លួន
  5. វិក្ខាយិតក អសុភដែលសត្វខាំកកេរស៊ីមានសំណាមរលុះរលាយផ្សេងៗ
  6. វិក្ខិត្តក អសុភដែលគេកាត់ដាច់ចេញពីគ្នាជាកំណាត់ៗ រាត់រាយទៅផ្សេងៗ
  7. ហតវិក្ខិត្តក អសុភដែលគេកាប់សាប់មានស្នាមសាំរវាម
  8. លោហិតក អសុភត្រូវប្រហារមានឈាមហូរស្រោចស្រប
  9. បុឡូវក អសុភមានដង្កូវចុះហូរចេញតាមទ្វារទាំង ៩
  10. អដ្ឋិក អសុភមានតែរាងឆ្អឹងរាត់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅផ្សេងៗ

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil