អារុប្ប៤

  1. អាកាសនញ្ចាយតនៈ យកអាកាសក្នុងបដិភាគនិមិត្ត ដែលកើតអំពីកសិណ ៩ លើក​អាកាសកសិណ​ចេញ ដែលមិនមានទីបំផុតជាអារម្មណ៍។
  2. វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ ស្រាវយកអរូបវិញ្ញាណទី១ ដែលផ្សាយទៅ​មិនមាន​ទីបំផុត​មក​ជា​អារម្មណ៍។
  3. អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ កំណត់យកអរូបវិញ្ញាណទី១ ដែលផ្សាយទៅមិនមានកង្វល់​តិចតួច​មក​ជាអារម្មណ៍។
  4. នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ កំណត់យកសេចក្តីល្អិតរបស់អរូបវិញ្ញាណទី២ ដែល​មាន​ស្ទើរ​តែ​នឹងមិនមានមកជាអារម្មណ៍។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil