កថាវត្ថុ១០

១.  អប្បិច្ឆកថា ពាក្យនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច។

២.  សន្តុដ្ឋិកថា ពាក្យនាំឲ្យមានសេចក្តីសន្តោស។

៣.  បវិវេកថា ពាក្យនាំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់។

៤.  អសំសគ្គថា ពាក្យនាំមិនឲ្យជាប់ចំពាក់។

៥.  វីវិយារម្ភកថា ពាក្យនាំប្រារព្ធព្យាយាម។

៦.  សីលកថា ពាក្យនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសីល។

៧.  សមាធិកថា ពាក្យនាំឲ្យសមាធិកើត។

៨.  បញ្ញាកថា ពាក្យនាំឲ្យកើតបញ្ញា។

៩.  វិមុត្តិកថា ពាក្យនាំឲ្យវិមុត្តិកើតឡើង។

១០. វិមុត្តិញាណទស្សនកថា ពាក្យនាំឲ្យវិមុត្តិញាណទស្សនៈកើត។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil