តួវិបស្សនាបញ្ញា

សរីរៈ គឺតួរបស់វិបស្សនាបញ្ញា មាន ៥គឺ

១. ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទិដ្ឋិ។

២. កង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃញាណ ដែលឆ្លងផុតនូវសេចក្តីសង្ស័យ។

៣. មគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃញាណ ដែលដឹងច្បាស់ ឃើញច្បាស់ថា ផ្លូវ និងមិនមែនផ្លូវ។

៤. បដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃញាណ ដែលដឹងច្បាស់ ឃើញច្បាស់​នូវផ្លូវ​ប្រតិបត្តិ។

៥. ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃញាណទស្សនៈ។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil