តិរច្ឆានវិជ្ជា

តិរច្ឆានវិជ្ជា គឺចំណេះដែលថោកទាប ទុកដូចជាចំណេះរបស់សត្វតិបន្ត​ការ​អាន “តិរច្ឆានវិជ្ជា”

ជំនួញខុស ៥ប្រការ

អាជីវនៃឧបាសក កិរិយា​លះបង់​នូវ​ជំនួញ​ខុស​ ៥​ ប្រការ​ ហេីបន្ត​ការ​អាន “ជំនួញខុស ៥ប្រការ”

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ ទានមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​ទាន សីលមយ បុណ្បន្ត​ការ​អាន “បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ”