អនុបសម្បន្នសីល

សីលរបស់អនុបសម្បន្ន បានដល់​សីល ១០ របស់​សាមណេរ។ វិន័យ​របសបន្ត​ការ​អាន “អនុបសម្បន្នសីល”