អាហារេបដិកូលសញ្ញា

អាហារ ៤ យ៉ាង​គឺ​ កពឡិង្ការាហារ ផស្សាហារ មនោសញ្ចេតនាហារ បន្ត​ការ​អាន “អាហារេបដិកូលសញ្ញា”