បច្ចយសន្និស្សិតសីល

សីលដែលអាស្រ័យនូវបច្ច័យ​ ៤ ហៅថា បច្ចយសន្និស្សិតសីល បានដលបន្ត​ការ​អាន “បច្ចយសន្និស្សិតសីល”

តិរច្ឆានវិជ្ជា

តិរច្ឆានវិជ្ជា គឺចំណេះដែលថោកទាប ទុកដូចជាចំណេះរបស់សត្វតិបន្ត​ការ​អាន “តិរច្ឆានវិជ្ជា”

និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន

និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន មាន ៣ គឺ បរិកម្មនិមិត្ត ១ ឧគ្គហនិមបន្ត​ការ​អាន “និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន”