អានាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន

ខ្យល់មាន ៤ ត្រកូល ភិក្ខុ កាលដកដង្ហើមចេញវែង ក៏ដឹងច្បាស់ថបន្ត​ការ​អាន “អានាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន”

ជំនួញខុស ៥ប្រការ

អាជីវនៃឧបាសក កិរិយា​លះបង់​នូវ​ជំនួញ​ខុស​ ៥​ ប្រការ​ ហេីបន្ត​ការ​អាន “ជំនួញខុស ៥ប្រការ”