បដ្ឋាន ទ្វាទសមភាគ

ភាគទី១០៥

អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន

សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ អង្គនោះ។

ហេតុទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១] កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​ហេតុផង នូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុផង នូវ​កុសលធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុផង នូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២] កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ល។

[៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤] កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុផង នូវ​កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥] កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុផង នូវកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។

[៧] កុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នា​នឹង​បច្ចយវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[១១] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃកុសលធម៌ជាហេតុផង នៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១២] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជា​បច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៣] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជា​បច្ច័យ នៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[១៤] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៥] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌​ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ នៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មាន​វារៈ៣។

[១៦] … ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៧] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុផង នៃកុសលធម៌មិន​មែន​ជា​ហេតុផង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ។

[១៨] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៩] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[២០] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​ឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២១] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[២៣] កុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌​​មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុផង នៃ​កុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាហេតុក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២៧] អកុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុក្តី អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុក្តី អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុបច្ច័យ។ អកុសល​ធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុផង នូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ជាហេតុផង នូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុក្តី អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាហេតុផង នូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៩] អកុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០] អកុសលធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺមានវារៈ៩។

[៣១] អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាហេតុផង នូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ។

[៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៥] អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ ជាហេតុផង នៃអកុសលធម៌ មិនមែន​ជាហេតុផង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦] អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺមានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាហេតុក្តី អកុសលធម៌មិនមែនជា​ហេតុក្តី ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៧] អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃ​អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ជាហេតុក្តី អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មាន​វារៈ៣។

[៣៨] អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាហេតុផង នៃ​អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុផង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៩] អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤០] អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤១] អកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ព្រោះ​ឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៤៣] អកុសលធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។

[៤៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​នោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៤៧] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាហេតុក្តី អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​មិន​មែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៨] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥០] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវព្យាកតធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវព្យាកតធម៌ជាហេតុផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥២] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៣] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ជាហេតុផង នូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៤] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ។

[៥៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៥៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យ​ពិស្តារចុះ។

[៥៨] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុផង នៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជា​ហេតុ​ផង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៦០] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុក្តី អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មាន​វារៈ៣។

[៦១] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦២] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុក្តី អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[៦៣] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៤] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៦៥] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦៦] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុក្តី អព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៨] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុផង នៃ​អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុផង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៦៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ លោករាប់ហើយ​យ៉ាង​ណា (ក្នុងហេតុទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកកុសលត្តិកៈ។

ហេតុទុកវេទនាតិ្តកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៧២] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា) ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​​មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ មិនមែនជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុផង នូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុផង នូវសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យ​នូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុផង នូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៤] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិន​មែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។

[៧៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នា​នឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧៩] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​សុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨០] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី សុខាយ​វេទនាយ​​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ នៃសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨១] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ នៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៨២] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្ត​ធម៌ជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៩។

[៨៣] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ សុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជា​ហេតុ​ផង នៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ មិនមែនជាហេតុផង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ។ … ជា​បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ។

[៨៤] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៥] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ។

[៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៧] សុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសុខាយវេទនាយសម្បយុត្ត​ធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។

[៨៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩១] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិន​មែន​ជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជា​ហេតុ​ផង នូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៣] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយ​សម្បយុត្ត​ធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៨] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជា​ហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុផង នៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុផង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែន​ជា​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិន​មែន​ជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០០] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២] ទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១០៦] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអទុក្ខមសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុផង នូវអទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៨] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអទុក្ខម​សុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១០៩] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១១០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៣] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១៤] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៥] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អទុក្ខមសុខាយវេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុក្តី អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជា​បច្ច័យ​នៃអទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ។ មានវារៈ៣។ នៅជាអារម្មណាធិបតិដដែល។

[១១៦] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៩។ … ជាបច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៧] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខម​សុខាយ​វេទនាយសម្បយុត្តធម៌មិនមែនជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១៨] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២០] អទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខាយ​វេទនាយ​សម្បយុត្តធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១២១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ។

ហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១២៤] វិបាកធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ វិបាកធម៌ជាហេតុក្តី វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​វិបាកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ វិបាកធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាហេតុផង នូវវិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២៦] វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៧] វិបាកធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១២៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៣១] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៣២] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ វិបាកធម៌ ជាហេតុក្តី វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ​នៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នៅជាតទារម្មណ៍ដដែល។

[១៣៣] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នៅជាសហជាតាធិបតិដដែល ឯអារម្មណាធិបតិ មិនមានទេ។បេ។

[១៣៤] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។ វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុផង នៃវិបាកធម៌ មិនមែន​ជាហេតុផង ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។ វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ បានដល់​អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ ទាំងពីរក្រៅនេះដែរ។

[១៣៥] វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ហើយជាសហជាតកម្ម។

[១៣៦] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣៧] វិបាកធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ។

[១៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣៩] វិបាកធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី របស់បញ្ហាវារៈ​ក្នុងកុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១៤៣] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មានវិបាកជា​ប្រក្រតី ជាហេតុក្តី ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាក​ជា​ប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិន​មែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌​មានវិបាក​ជា​ប្រក្រតីជាហេតុផង នូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤៥] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី​មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៦] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤៧] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤៨] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុផង នូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ។

[១៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៥០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៥២] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៥៣] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៥៤] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៩។

[១៥៥] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៩។ … ជាបច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៥៦] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៥៧] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី​មិន​មែន​ជាហេតុ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ។

[១៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[១៥៩] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៦០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៦១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១៦៣] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជា​ប្រក្រតី​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុផង នូវធម៌​មិនមែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៦៥] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦៦] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាក​ជាប្រក្រតី​មិន​មែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុផង នូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៦៧] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិន​មែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៦៨] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៦៩] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអាហារប្បច្ច័យ។

[១៧០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៧៣] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិន​មែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះហេតុបច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។

[១៧៤] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិន​មែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[១៧៥] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃ​ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត មានវារៈ៣។

[១៧៦] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌មិន​មែន​ជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌​មិន​មែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីមិនមែនជាហេតុ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ ធម៌​មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី ជាហេតុក្តី ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែន​មានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែន​មាន​វិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[១៧៧] ជាបច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៧៨] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃ​ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី មិនមែនជាហេតុ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៨០] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិន​មែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតីជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៨១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៨២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ។

ហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៨៤] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន [បានដល់វិបាកក្នុងភូមិ៣ និងកម្មស្ស កដត្តារូប។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាហេតុផង នូវធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៨៦] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៧] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិន​មែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៨៨] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៨៩] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ។ … ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ។

[១៩០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៩១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៩៣] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជនដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៩៤] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជា​ហេតុក្តី ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៩៦] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដៃលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌ដែល​កម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែន​ជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[១៩៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៩៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២០០] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២០២] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២០៣] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែល​កម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែល​កម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២០៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២០៧] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៨] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២០៩] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៩។

[២១០] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៩។

[២១១] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត មានវារៈ៣។

[២១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២១៣] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២១៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២១៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២១៧] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំង​មិន​ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២១៩] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំង​មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២២០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២២១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នា​នឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២២៣] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំង​មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២២៤] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំង​មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន មិន​មែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២២៦] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំង​មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាហេតុ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២២៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២២៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ។

ហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៣០] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយ​សេចក្តី​សៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៣២] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៣] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៣៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៣៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៣៧] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៣៨] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៣៩] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៩។

[២៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[២៤១] ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៤២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២៤៥] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនប្រកប​ដោយ​សេចក្តី​សៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកប​ដោយ​សេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មងជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មងជាហេតុផង នូវធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤៧] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៥១] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥២] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជា​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៣] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិន​មែន​ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មាន​វារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុក្តី ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[២៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៥] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៥៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២៥៩] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦១] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយ​សេចក្តី​សៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​មិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរ​ដល់​សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តី​សៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៦២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៦៥] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៦] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង មិន​មែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦៨] ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង​ជា​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង​ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[២៦៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៧០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ។

ហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៧២] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​ប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌​ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​ប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌​ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុក្តី ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកប​ដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយ​វិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកប​ដោយ​វិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកប​ដោយ​វិចារៈ ជាហេតុផង នូវធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែន​ជាហេតុ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៧៤] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២៧៥] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​ប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៧៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៧៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៧៩] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨០] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨១] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកប​ដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុក្តី ធម៌ដែល​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែល​ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មាន​វារៈ៣។

[២៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៣] ធម៌ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែល​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៨៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ ដែលលោក​រាប់​ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២៨៧] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិន​មែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹម​តែ​វិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុផង នូវធម៌​មិន​មានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[២៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៩] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៩០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៩១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៩៣] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹម​តែវិចារៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩៤] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩៥] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែ​វិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុក្តី ធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែ​វិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ។

[២៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៩៧] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹម​តែវិចារៈ ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៩៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៩៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់ យ៉ាង​នោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៣០១] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣០៣] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៤] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមាន​វិចារៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិន​មានវិចារៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ​ផង នូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣០៥] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣០៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣០៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣០៩] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣១០] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣១២] ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទាំង​មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣១៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣១៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ។

ហេតុទុកបីតិត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣១៦] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣១៨] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៩] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៣២០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣២៣] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣២៤] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌ច្រឡំ​ដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២៥] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំ​ដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ធម៌ច្រឡំ​ដោយ​បីតិ ជាហេតុក្តី ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ ច្រឡំដោយ​បីតិ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៣២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២៧] ធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយបីតិ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣២៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបីតិត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៣១] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយសុខ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ច្រឡំដោយសុខ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុផង នូវ​ធម៌ច្រឡំដោយសុខ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៣៣] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយសុខ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៤] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៣៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៣៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នា​នឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៣៨] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៣៩] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤០] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤២] ធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយសុខ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបីតិត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះ​ដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៤៦] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជា​ហេតុ​ផង នូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៣៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤៨] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៣៤៩] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥០] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥១] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៥៥] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៥៦] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥៧] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥៩] ធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ច្រឡំដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣៦០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៦១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបីតិត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកបីតិត្តិកៈ។

ហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៦៣] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ [សោតាបត្តិមគ្គ។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌​ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលគួរ​លះ​ដោយ​ទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុផង នូវធម៌​ដែល​គួរ​លះ​ដោយទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៦៥] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៦] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៦៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៧០] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៧១] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧៣] ធម៌ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយ​ទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣៧៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់ យ៉ាងនោះដែរ។

[៣៧៧] ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុផង នូវធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជា​ហេតុ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧៩] ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៨០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៨១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៨៣] ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៨៤] ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។។

[៣៨៦] ធម៌ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣៨៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៨៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៩០] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំង​មិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៩២] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៣] ធម៌មិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ មិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយ​ភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះ​ដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែល​មិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុផង នូវធម៌ដែល​មិន​គួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៩៤] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៣៩៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៩៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៩៨] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៩៩] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០១] ធម៌ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជា​បច្ច័យនៃធម៌ ដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤០២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់ យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ។

ហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤០៥] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុ​ដែល​គួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុ​ដែលគួរលះដោយទស្សនៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុ​ដែល​គួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុផង នូវធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ មិន​មែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០៧] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មាន​ហេតុ​ដែល​គួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤០៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យ​ពិស្តារ​ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤១១] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មាន​ហេតុដែល​គួរលះ​ដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤១២] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មាន​ហេតុ​ដែល​គួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤១៤] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មាន​ហេតុដែល​គួរលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤១៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤១៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៤១៨] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មាន​ហេតុ​ដែល​គួរ​លះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​ហេតុ​ដែល​គួរលះដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែល​គួរលះ​ដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២០] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មាន​ហេតុដែល​គួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤២៤] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានហេតុ​ដែល​គួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤២៥] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានហេតុ​ដែល​គួរ​លះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២៧] ធម៌មានហេតុដែលគួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មាន​ហេតុដែល​គួរលះដោយភាវនា ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤២៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤២៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៤៣១] ធម៌មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយ​ភាវនា ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៣៣] ធម៌មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា មិន​មែនជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះ​ដោយភាវនា មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៣៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៣៧] ធម៌មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជា​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយ​ភាវនា ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៣៩] ធម៌មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយភាវនា ជា​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មានហេតុដែលមិនគួរលះដោយទស្សនៈ ទាំងមិនគួរលះដោយ​ភាវនា ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៤១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់ យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ។

ហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤៤៣] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់នូវការសន្សំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ដល់នូវការសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុផង នូវធម៌​ដល់​នូវ​ការសន្សំ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៤៥] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៦] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៤៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៤៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៥០] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការសន្សំជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥១] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៥២] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់​នូវការ​សន្សំ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌​ដល់​នូវ​ការសន្សំ ជាហេតុក្តី ធម៌ដល់នូវការសន្សំ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌​ដល់នូវ​ការ​សន្សំ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៤៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៥៤] ធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការសន្សំ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤៥៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៥៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់ យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៤៥៨] ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជា​ហេតុផង នូវធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦០] ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៦១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៦៤] ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៥] ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៤៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦៧] ធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៤៦៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧០] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៤៧១] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​មិន​ដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិន​ដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការ​មិនសន្សំ ជាហេតុផង នូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែន​ជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៧៣] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៤] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែន​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការ​មិន​សន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជា​ហេតុផង នូវធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៧៥] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៧៦] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៧៧] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[៤៧៨] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ។

[៤៧៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៨០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៨២] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌​មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៤៨៣] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌​មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៨៥] ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌​មិនដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិន​ដល់នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនដល់​នូវការសន្សំ ទាំងមិនដល់នូវការមិនសន្សំ មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ។

[៤៨៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៨៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាក់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់ យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ។

ហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤៨៩] សេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​សេក្ខធម៌ជាហេតុផង នូវសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩១] សេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៩២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៩៥] សេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៩៦] សេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ សេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​សេក្ខធម៌​មិនមែន​ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៤៩៧] សេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៤៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩៩] សេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥០០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥០១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០២] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៥០៣] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អសេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​អសេក្ខធម៌ជាហេតុផង នូវអសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥០៥] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥០៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥០៩] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៥១០] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៥១១] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ។

[៥១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥១៣] អសេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥១៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥១៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៦] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៥១៧] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ (ធម៌មិនមែនជាសេក្ខៈ ទាំងមិនមែនជាអសេក្ខៈ) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិន​មែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាហេតុផង នូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌​មិនមែន​ជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥១៩] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌​មិន​មែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២០] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​នេវសេក្ខា​នាសេក្ខធម៌ ជាហេតុផង នូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥២១] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥២២] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥២៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥២៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនេះចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥២៦] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥២៧] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥២៨] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៩។

[៥២៩] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ មិន​មែន​ជាហេតុ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៥៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​វិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៣១] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៣៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ។

ហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៥៣៥] ធម៌មានសភាពតូច [កាមាវចរកុសល អកុសល កាមាវចរវិបាកទាំងអស់ កាមាវចរកិរិយាព្យាក្រឹត រួមទាំងអស់។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពតូចមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ មានសភាពតូចមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូចជាហេតុផង នូវធម៌​មាន​សភាពតូច មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៣៧] ធម៌មានសភាពតូច មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូច មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌មានសភាពតូចមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៨] ធម៌មានសភាតូចមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មានសភាពតូចមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​មានសភាពតូច មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌​មាន​សភាព​តូចមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុផង នូវធម៌​មាន​សភាព​តូច មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៣៩] ធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៤៣] ធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤៤] ធម៌មានសភាពតូចជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៤៦] ធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពតូច ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៤៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៥៥០] ធម៌មានសភាពធំ [កុសល និងកិរិយាព្យាក្រឹត ជារូបាវចរ និងជាអរូបាវចរ។] ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌មានសភាពធំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មានសភាពធំមិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពធំជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មានសភាពធំជាហេតុផង នូវធម៌មានសភាពធំ មិនមែនជាហេតុផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៥២] ធម៌មានសភាពធំជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥៥៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៥៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៥៦] ធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៥៧] ធម៌មានសភាពធំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពធំ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពធំមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌មាន​សភាពធំ មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពធំ ជា​ហេតុក្តី ធម៌មានសភាពធំមិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពធំ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៥៨] ធម៌មានសភាពធំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពធំមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌មានសភាពធំមិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៥៥៩] ធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ជាបច្ច័យ នៃធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៦១] ធម៌មានសភាពធំ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពធំជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៦៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៥៦៥] ធម៌មានប្រមាណមិនបាន [មគ្គ៤ ផល៤ និព្វាន។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​មាន​ប្រមាណ​មិនបាន ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​ប្រមាណ​មិនបានមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានប្រមាណមិនបានមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មានប្រមាណមិនបាន ជាហេតុផង នូវធម៌មានប្រមាណមិនបាន​មិនមែន​ជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៦៧] ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥៦៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៦៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៧១] ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៧២] ធម៌មានប្រមាណ មិនបានមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណ​មិន​បាន មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៧៣] ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មានប្រមាណមិនបាន ជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានប្រមាណ​មិនបាន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៥៧៤] ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៧៥] ធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណមិនបានជាហេតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ មានវារៈ៩។

[៥៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៥៧៧] ធម៌មានប្រមាណមិនបាន ជាហេតុ ជាប្បច្ច័យនៃធម៌មានប្រមាណមិនបាន ជា​ហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៧៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ។

ហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៥៨១] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច [កាមាវចរវិបាកទាំងអស់ កិរិយាមនោធាតុ កិរិយាអហេតុក​មនោវិញ្ញាណធាតុ កើតព្រមដោយសោមនស្ស។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌​មាន​អារម្មណ៍​តូច ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍តូច មិន​មែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍តូច មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មាន​អារម្មណ៍​តូច ជាហេតុផង នូវធម៌មានអារម្មណ៍តូច មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៨៣] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍តូច មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មានអារម្មណ៍តូចមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៤] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍តូចជាហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥៨៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៨៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៨៨] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៨៩] ធម៌មានអារម្មណ៍តូចជាហេតុ ជាច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍តូចជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៩០] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៩២] ធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍តូច ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៩៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៩៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៥៩៦] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំ [វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍ធំ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍ធំមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍ធំ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌​មានអារម្មណ៍ធំ ជាហេតុផង នូវធម៌មានអារម្មណ៍ធំ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៩៨] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍ធំ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌​មានអារម្មណ៍ធំមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៩] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦០០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦០១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារ​ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦០៣] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦០៤] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦០៥] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​អារម្មណ៍​ធំមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យ​ នៃធម៌មានអារម្មណ៍ធំមិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​អារម្មណ៍​ធំជាហេតុក្តី ធម៌មានអារម្មណ៍ធំ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌មាន​អារម្មណ៍​ធំជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៦០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦០៧] ធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍ធំជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦០៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦០៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៦១១] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបានជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជា​ហេតុ​ផង នូវធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦១៣] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦១៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦១៧] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបានជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦១៨] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបានជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦១៩] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបានជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ ជា​បច្ច័យ​នៃធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបាន ជាហេតុក្តី ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យ​នៃ​ធម៌​​ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៦២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦២១] ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបានជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦២២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦២៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ។

ហេតុទុកហីនត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៦២៥] ធម៌ដ៏ថោកទាប [អកុសលចិត្ត១២។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប ជាហេតុផង នូវធម៌​ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦២៧] ធម៌ដ៏ថោកទាប ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៨] ធម៌ដ៏ថោកទាប ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌​ដ៏ថោកទាប មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌​ដ៏ថោកទាបជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ថោកទាប ជាហេតុផង នូវធម៌ដ៏ថោកទាប មិន​មែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦២៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៣០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦៣២] ធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៣៣] ធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ។

[៦៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៣៥] ធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ថោកទាបជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៣៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៣៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកហីនត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៦៣៩] ធម៌ជាកណ្តាល [កុសលវិបាក និងកិរិយាព្យាក្រឹត ក្នុងភូមិ៣។] ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៤១] ធម៌ជាកណ្តាលមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកណ្តាលមិនមែនជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៤៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៤៥] ធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤៦] ធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ។

[៥៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៤៨] ធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកណ្តាលជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៥០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកហីនត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៦៥២] ធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដ៏ប្រសើរមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ប្រសើរ​មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុផង នូវធម៌ដ៏ប្រសើរមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៥៤] ធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦៥៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៥៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦៥៨] ធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៦៥៩] ធម៌ដ៏ប្រសើរមិនមែនហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ប្រសើរមិនមែនជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៦០] ធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៦៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៦២] ធម៌ដ៏ប្រសើរជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដ៏ប្រសើរ ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៦៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៦៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកហីនត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកហីនត្តិកៈ។

ហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៦៦៦] ធម៌មានសភាពខុស [ចិត្តុប្បាទ៤ ប្រកបដោយទិដ្ឋិ ចិត្តុប្បាទ២ កើតព្រម​ដោយ​ទោមនស្ស។] និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពខុសនិងទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុផង នូវធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែន​ជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៦៧] ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពខុស និង​ទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៦៩] ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦៧០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៧១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈ​ក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦៧៣] ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពខុស និង​ទៀង ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៧៤] ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពខុស និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៦៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៧៦] ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពខុស និង​ទៀង ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៧៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៧៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៩] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៦៨០] ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុផង នូវធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែន​ជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៨២] ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦៨៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៨៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦៨៦] ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៨៧] ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៦៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៨៩] ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៩០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៩១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩២] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៦៩៣] ធម៌មិនទៀង [ចិត្តុប្បាទ៤ ប្រកបដោយលោភៈ តែប្រាសចាកទិដ្ឋិ ចិត្តុប្បាទ១ ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ចិត្តុប្បាទ១ ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ កុសលក្នុងភូមិ៣ វិបាកក្នុងភូមិ៤ កិរិយាព្យាក្រឹត៣ រូប និព្វាន។] ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនទៀង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង ជាហេតុផង នូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៩៥] ធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនទៀងជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៦] ធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀងជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនទៀងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនទៀង ជាហេតុផង នូវធម៌មិនទៀង មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៩៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៩៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧០០] ធម៌មិនទៀងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧០១] ធម៌មិនទៀងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧០២] ធម៌មិនទៀងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនទៀងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងមិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនទៀងជាហេតុក្តី ធម៌មិនទៀងមិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧០៤] ធម៌មិនទៀងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនទៀងជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧០៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧០៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាណា (ក្នុងហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ។

ហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៧០៨] ធម៌មានមគ្គ [ចិត្តុប្បាទ៤ ជាកាមាវចរកុសលញាណសម្បយុត្ត ចិត្តុប្បាទ៤ ជា​កិរិយាញាណសម្បយុត្ត។] ជាអារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជា​អារម្មណ៍ជាហេតុផង នូវធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧១០] ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍​មិន​មែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧១២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧១៤] ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧១៥] ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិន​មែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧១៦] ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៧១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧១៨] ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧១៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧២០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២១] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៧២២] ធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាហេតុ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាហេតុ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាហេតុជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាហេតុជាហេតុផង នូវ​ធម៌មានមគ្គជាហេតុមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៧២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧២៤] ធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧២៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧២៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧២៨] ធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧២៩] ធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាហេតុ មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាហេតុ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣១] ធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាហេតុ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៤] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៧៣៥] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ​ផង នូវធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣៧] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៣៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧៤១] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៤២] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៤៣] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌​មាន​មគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុក្តី ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៤៥] ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជា​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧៤៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៤៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ។

ហេតុទុកឧប្បន្នត្តិកៈ

បញ្ហាវារៈ

[៧៤៩] ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ [វិបាកក្នុងភូមិ៤ កម្មស្សកដត្តារូប។] ជាហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥០] ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដែលកើតឡើងហើយ មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥១] ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ដែលកើតឡើង​ហើយ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៥២] ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជា​ហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៧៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ បុគ្គលអាស្រ័យនូវរដូវ ដែលកើតឡើងហើយ ញុំាងឈានឲ្យកើតឡើង ញុំាងវិបស្សនា ឲ្យកើតឡើង ញុំាង​មគ្គឲ្យ​កើតឡើង ញុំាងអភិញ្ញា ឲ្យកើតឡើង ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៥៤] ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ជា​ហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៧៥៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៥៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកឧប្បន្នត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។ បដិច្ចវារៈក្តី សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី (ធម៌) មិនកើតហើយក្តី កំពុងកើតក្តី មិនមានក្នុងទុកត្តិកៈនេះទេ។

ចប់ ហេតុទុកឧប្បន្នត្តិកៈ។

ហេតុទុកអតីតត្តិកៈ

បញ្ហាវារៈ

[៧៥៨] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន [បានដល់ធម៌ទាំងអស់។] ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥៩] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៦០] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៦១] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។

[៧៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦៣] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាហេតុ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។

[៧៦៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអតីតត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។ បដិច្ចវារៈក្តី សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី អតីតធម៌ក្តី អនាគតធម៌ក្តី មិនមានក្នុងទុកត្តិកៈនេះទេ។

ចប់ ហេតុទុកអតីតត្តិកៈ។

ហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៧៦៧] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ [វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ។] (ធម៌​មាន​អារម្មណ៍ជាអតីត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ជាហេតុផង នូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជា​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦៩] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧០] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៧១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧៧៤] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៧៥] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧៦] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អតីតារម្មណ៍ ជាហេតុក្តី ជាអតីតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌​ជា​អតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧៨] ធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអតីតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧៧៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៨០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៧៨២] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ [ចិត្តុប្បាទ១០ ជាកាមាវចរកុសលវិបាក មនោវិញ្ញាណធាតុ ជាអកុសលវិបាក ប្រកបដោយឧបេក្ខា កិរិយាអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ប្រកបដោយ​សោមនស្ស។] (ធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុផង នូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៨៤] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិន​មែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៥] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៨៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៨៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧៨៩] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៩០] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៩១] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុក្តី ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌​ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាអធិបតិ មានវារៈ៣។

[៧៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៩៣] ធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនាគតារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧៩៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៩៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចយនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៧៩៧] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ [ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ និងមនោធាតុទាំង៣។] ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុផង នូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៩៩] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិន​មែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០០] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨០១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨០២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨០៤] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨០៥] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨០៦] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​បច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​បច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុក្តី ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌​ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៨០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨០៨] ធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨១០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ។

ហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨១២] ធម៌ខាងក្នុង ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុង ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុង មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ខាងក្នុងជាហេតុផង នូវធម៌ខាងក្នុងមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨១៤] ធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុង មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១៥] ធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុង មិនមែន​ជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ខាងក្នុងជាហេតុផង នូវធម៌ខាងក្នុង មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨១៦] ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨១៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨១៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨២០] ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៨២១] ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៨២២] ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្នុងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងមិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុក្តី ធម៌ខាងក្នុងមិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មាន​វារៈ៣។

[៨២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​វិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨២៤] ធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្នុងជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨២៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨២៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៨២៨] ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៣០] ធម៌ខាងក្រៅមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្រៅមិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្រៅ​មិនមែនជា​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៣២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨៣៤] ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៨៣៥] ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៣៦] ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅមិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុក្តី ធម៌ខាងក្រៅមិនមែនជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ មាន​វារៈ៣។

[៨៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៣៨] ធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៣៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៤០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។ អជ្ឈត្តពហិទ្ធាធម៌ទាំងឡាយ បណ្ឌិតមិនបាច់និយាយឡើយ។

ចប់ ហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ។

ហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨៤២] ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ [វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ។] (ធម៌​មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុផង នូវធម៌ជា​អជ្ឈត្តារម្មណ៍​មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៤៤] ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤៥] ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨៤៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៤៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨៤៩] ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៥១] ធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៥២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៥៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៨៥៥] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៥៧] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៥៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨៦១] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ [រូបាវចរជ្ឈានទាំង៣ ឬទាំង៤ ទាំងកុសល វិបាក និងកិរិយា ចតុត្ថជ្ឈាន វិបាក អាកាសានញ្ចាយតនៈ មគ្គ៤ ផល៤។] (ធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ) ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៦២] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៦៣] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ មិនមែន​ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៨៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៦៥] ធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ជាហេតុ ជាបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៦៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៦៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ។

ហេតុទុកសនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨៦៩] ធម៌ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ (ធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ … ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៨៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៧១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ បច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យផងចុះ។បេ។ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

បញ្ហាវារៈ

[៨៧២] ធម៌ជាអនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជា​អនិទស្សនសប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៨៧៣] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ [កុសល អកុសល និងវិបាក ក្នុងភូមិ៤ កិរិយាព្យាក្រឹត ក្នុងភូមិ៣ ធម្មាយតនៈ និងនិព្វាន។] (ធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ មិន​ប្រកប​ដោយ​ការប៉ះពាល់) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ​មិនមែន​ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អនិទស្សន​អប្បដិឃៈ ជាហេតុផង នូវធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៧៥] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អនិទស្សន​អប្បដិឃៈ​មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអនិទស្សន​អប្បដិឃៈ​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈមិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៧៦] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អនិទស្សន​អប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៧៧] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៧៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៨០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨៨១] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៨២] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៨៣] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែនជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុក្តី ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ មិនមែន​ជាហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណាធិបតិ មានវារៈ៣។

[៨៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៨៥] ធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអនិទស្សនអប្បដិឃៈ ជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៨៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៨៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៨៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុទុកសនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ។

សហេតុទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨៨៩] កុសលធម៌ ជាសហេតុកៈ (ប្រកបដោយហេតុ) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​សហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩០] កុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៩២] កុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨៩៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៩៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨៩៦] កុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩៧] កុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១។

[៨៩៩] កុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩០០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩០១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩០៣] អកុសលធម៌ ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាសហេតុកៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​អហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈផង នូវអកុសលធម៌ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០៤] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈក្តី អកុសលធម៌ជា​អហេតុកៈក្តី អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអហេតុកៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាសហេតុកៈផង នូវអកុសលធម៌ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩០៥] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩០៧] អកុសលធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០៨] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩១០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩១២] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៩១៣] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជា​អហេតុកៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈក្តី អកុសល​ធម៌​ជាអហេតុកៈក្តី ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាសហេតុក ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៩១៤] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។

[៩១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩១៦] អកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩១៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩១៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩២០] អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ជាអហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈផង នូវអព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩២២] អព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៣] អព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជា​អហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈ អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈផង នូវអព្យាកតធម៌ជាអហេតុកៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩២៤] អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩២៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩២៨] អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២៩] អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៩៣១] អព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាសហេតុកៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៩៣៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ សហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ។

ហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៩៣៥] កុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩៣៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩៣៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៤០] កុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩៤២] កុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៩៤៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩៤៦] អកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ប្រាសចាកហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុផង នូវអកុសលធម៌ប្រាសចាក​ហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤៧] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុផង នូវ​អកុសលធម៌​ប្រាសចាកហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៤៨] អកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩៥០] អកុសលធម៌ប្រាសចាកហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥១] អកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩៥២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩៥៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៥៥] អកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៩៥៦] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រាសចាកហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​អកុសលធម៌ ប្រាសចាកហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកប​ដោយហេតុក្តី អកុសលធម៌ប្រាសចាកហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកបដោយ​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩៥៨] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៥៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៦០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៦១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុទុកសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩៦២] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកហេតុ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុផង នូវ​អព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៦៤] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៦៥] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៦៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៦៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៦៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៦៩] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៧០] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៩៧២] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៧៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៩៧៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈដែល​លោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាង​នោះដែរ។

ចប់ ហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

ហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៩៧៦] កុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ តែមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ តែមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុផង នូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ តែមិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៧៨] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩៧៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៨០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៨២] កុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំង​ប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៨៤] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំង​ប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៨៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៨៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៩៨៨] អកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៩០] អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៩១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៩២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៩៤] អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៩៦] អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៩៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៩៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១០០០] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០២] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១០០៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០០៦] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០៨] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០១១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ។

ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០១២] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ តែមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១៤] កុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១០១៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០១៨] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២០] កុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០២១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១០២៤] អកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២៦] អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១០២៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០៣០] អកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជា​ហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣២] អកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជា​ហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០៣៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៣៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១០៣៦] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជា​ហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣៨] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជា​ហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១០៣៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០៤២] អព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤៤] អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០៤៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

នហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៤៨] កុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិន​មែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៥០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ បច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៥១] អកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ហេតុប្បច្ច័យ មិនមានទេ។ ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ បច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។ ឯក្នុង​បញ្ហាវារៈ ហេតុប្បច្ច័យនៃធម៌ទាំង ៣ នេះ មិនមានទេ។

បដិច្ចវារៈ

[១០៥៣] អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុក្តី អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនមានហេតុក្តី អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុផង នូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិន​ប្រកបដោយហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៥៥] អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៥៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០៥៩] អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១០៦០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១០៦១] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១០៦៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១០៦៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងនហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ នហេតុសហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ ហេតុគោច្ឆកទុកត្តិកៈ។

សប្បច្ចយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៦៥] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៦៧] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១០៦៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០៦៩] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៧១] អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ បច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៧៣] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៧៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បញ្ហាវារៈ

[១០៧៦] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧៧] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​ប្រកប​ដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១០៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនប្រកប​ដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៧៩] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​ប្រកប​ដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០៨០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៨១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៨២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ សប្បច្ចយទុកកុសលត្តិកៈ។

សង្ខតទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៨៣] កុសលធម៌ដែលបច្ច័យតាក់តែងហើយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលបច្ច័យតាក់​តែង​ហើយ ទើបកើតឡើងព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ដូចគ្នានឹងសប្បច្ចយទុកកុសលត្តិកៈ​ដែរ។

ចប់ សង្ខតទុកកុសលត្តិកៈ។

សនិទស្សនទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៨៤] កុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ (កុសលធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ) អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៨៦] អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៨៨] អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៩០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៣ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០៩១] អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៩២] អព្យាកតធម៌ជាសនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[១០៩៣] អព្យាកតធម៌ជាសនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អព្យាកតធម៌ជា​អនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈផង នៃអព្យាកតធម៌ជា​សនិទស្សនៈ​ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។

[១០៩៤] ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៩៥] អព្យាកតធម៌ជាសនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់បកតូបនិស្ស័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។

[១០៩៦] ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ចប់ សនិទស្សនទុកកុសលត្តិកៈ។

អប្បច្ចយធម៌ក្តី អសង្ខតធម៌ក្តី សនិទស្សនធម៌ក្តី មិនបាច់និយាយឡើយ។

អប្បដិឃទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៩៧] កុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ (មិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១០៩៩] អកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១១០១] អព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជា​សប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈក្តី អព្យាកត​ធម៌​ជាអប្បដិឃៈក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១០២] អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១១០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១០៤] អព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១១០៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បញ្ហាវារៈ

[១១០៦] អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១០៨] អព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។បេ។

[១១០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១១០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១១១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងសប្បដិឃទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ អប្បដិឃទុកកុសលត្តិកៈ។

រូបីទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១១២] កុសលធម៌មិនមានរូប អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ក្នុង​សហជាតវារៈ​ក្តី។បេ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១១១៤] អកុសលធម៌មិនមានរូប អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី។បេ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១១១៦] អព្យាកតធម៌មានរូប អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានរូប អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មានរូប អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​មានរូបផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមានរូបផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១១៧] អព្យាកតធម៌មិនមានរូប អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១១១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ​១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១១៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

បញ្ហាវារៈ

[១១២០] អព្យាកតធម៌មិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានរូប ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១១២២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១១២៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១២៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងរូបីទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ រូបីទុកកុសលត្តិកៈ។

លោកិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១២៥] កុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១២៦] កុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១១២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១១២៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១២៩] កុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១១៣០] កុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[១១៣១] កុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ។ កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណាធិបតិ។

[១១៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

បដិច្ចវារៈ

[១១៣៣] អកុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ បញ្ហាវារៈក្តី ដូចគ្នាក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

បដិច្ចវារៈ

[១១៣៥] អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១១៣៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៣៨] អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងលោកិយទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ លោកិយទុកកុសលត្តិកៈ។

កេនចិវិញ្ញេយ្យទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៤០] កុសលធម៌ ដែលគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ដែលមិនគួរ​ដឹង​ដោយវិញ្ញាណណាមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ដែលគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយក្តី កុសលធម៌ ដែលមិនគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគួរ​ដឹង​ដោយវិញ្ញាណណាមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៤២] កុសលធម៌ ដែលគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១១៤៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៤៤] កុសលធម៌ ដែលគួរដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែល​គួរ​ដឹងដោយវិញ្ញាណណាមួយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៤៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៤៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៤៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

កេនចិវិញ្ញេយ្យអកុសលក្តី កេនចិវិញ្ញេយ្យអព្យាកតៈក្តី ដូចគ្នានឹងកេនចិវិញ្ញេយ្យកុសល​ដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កេនចិវិញ្ញេយ្យទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ ចូឡន្តរទុកកុសលត្តិកៈ។

អាសវទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៤៩] កុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី។បេ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[១១៥១] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៥៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិគប្បីឲ្យពិស្តារ​គ្រប់បច្ច័យ​ទាំង​អស់ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៥៤] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ឯសហជាតាធិបតិ នៃវារៈទាំង៣ លោកសំដៅយកត្រង់បទកណ្តាល ក្នុង​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បដិច្ចវារៈ

[១១៥៦] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបច្ចយវារៈក្តី។បេ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មានវារៈ១។

ចប់ អាសវទុកកុសលត្តិកៈ។

សាសវទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៥៨] កុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១១៦០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២។

បញ្ហាវារៈ

[១១៦១] កុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងសាសវទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១១៦៣] អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១១៦៥] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​​មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​ប្រកប​ដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈក្តី អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈក្តី អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ប្រកប​ដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមាន​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១១៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៦៨] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិន​មាន​អាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងសាសវទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ សាសវទុកកុសលត្តិកៈ។

អាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៧០] កុសលធម៌ដែលប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាក​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។ ការកំណត់​នូវ​កុសលទុកៈ ឯអកុសលទុកៈ តើដូចម្តេច។

[១១៧២] អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៥។

[១១៧៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៧៥] អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសល​ធម៌ ប្រកប​ដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងអាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១១៧៧] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១១៧៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បញ្ហាវារៈ

[១១៨០] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងអាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ អាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

អាសវសាសវទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៨២] កុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១១៨៤] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​អាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌​ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈផង នូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៨៦] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៨៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៨៨] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌​ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៩០] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១១៩១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៩២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៩៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងអាសវសាសវទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១១៩៤] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកត​ធម៌​ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ អាសវសាសវទុកកុសលត្តិកៈ។

អាសវអាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៩៦] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​អាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកប​ដោយអាសវៈ តែមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈផង នូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយអាសវៈ តែមិនមែនជា​អាសវៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៩៨] អកុសលធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១១៩៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងសម្បយុត្តវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

បញ្ហាវារៈ

[១២០០] អកុសលធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌​ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១២០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២០២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២០៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២០៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងអាសវអាសវទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​រាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ អាសវអាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

អាសវវិប្បយុត្តសាវទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១២០៥] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសល​ធម៌ ប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១២០៧] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈក្តី អព្យាកត​ធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាក​អាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១២០៩] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[១២១០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១២១១] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាក​អាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយ​អាសវៈផង នៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១២១២] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១២១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១២១៤] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ តែប្រកបដោយអាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ។

[១២១៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១២១៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២១៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា (ក្នុងអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ អាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ អាសវគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ ភាគ១០៥។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil