ព្រះត្រៃបិដក

ធម្មសារ

ទំព័រនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោល​បំណងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនា។ អត្ថបទ​ធម្មសារៈនេះ យើងខ្ញុំបានដកស្រង់ដោយច្រើន គឺចេញពីគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​ដូចជា ព្រះត្រៃបិដក ព្រះអដ្ឋកថា និងគម្ពីរដីកាជាដើម។

រាល់អត្ថបទទាំងឡាយនៅលើទំព័រនេះ ពុទ្ធបរិស័ទ​អាចយក​ទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ត ឬ​យក​ទៅប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអប់រំកាយ វាចា ចិត្ត តាម​គន្លង​​ព្រះពុទ្ធសាសនា។

ព្រះត្រៃបិដក

វិន័យបិដក

សុត្តន្តបិដក

ភាគ ១៤ | ភាគ ១៥ | ភាគ ១៦ | ភាគ ១៧ | ភាគ ១៨ | ភាគ ១៩ | ភាគ ២០ | ភាគ ២១ | ភាគ ២២ | ភាគ ២៣ | ភាគ ២៤ | ភាគ ២៥ | ភាគ ២៦ | ភាគ ២៧ | ភាគ ២៨ | ភាគ ២៩ | ភាគ ៣០ | ភាគ ៣១ | ភាគ ៣២ | ភាគ ៣៣ | ភាគ ៣៤ | ភាគ ៣៥ | ភាគ ៣៦ | ភាគ ៣៧ | ភាគ ៣៨ | ភាគ ៣៩ | ភាគ ៤០ | ភាគ ៤១ | ភាគ ៤២ | ភាគ ៤៣ | ភាគ ៤៤ | ភាគ ៤៥ | ភាគ ៤៦ | ភាគ ៤៧ | ភា៧គ ៤៨ | ភាគ ៤៩ | ភាគ ៥០ | ភាគ ៥១ | ភាគ ៥២ | ភាគ ៥៣ | ភាគ ៥៤ | ភាគ ៥៥ | ភាគ ៥៦ | ភាគ ៥៧ | ភាគ ៥៨ | ភាគ ៥៩ | ភាគ ៦០ | ភាគ ៦១ | ភាគ ៦២ | ភាគ ៦៣ | ភាគ ៦៤ | ភាគ ៦៥ | ភាគ ៦៦ | ភាគ ៦៧ | ភាគ ៦៨ | ភាគ ៦៩ | ភាគ ៧០ | ភាគ ៧១ | ភាគ ៧២ | ភាគ ៧៣ | ភាគ ៧៤ | ភាគ ៧៥ | ភាគ ៧៦ | ភាគ ៧៧


បាលីភាគ១៤ | បាលីភាគ១៥ | បាលីភាគ១៦ | បាលីភាគ១៧ | បាលីភាគ១៨ |

អភិធម្មបិដក

ភាគ ៧៨ | ភាគ ៧៩ | ភាគ ៨០ | ភាគ ៨១ | ភាគ ៨២ | ភាគ ៨៣ | ភាគ ៨៤ | ភាគ ៨៥ | ភាគ ៨៦ | ភាគ ៨៧ | ភាគ ៨៨ | ភាគ ៨៩ | ភាគ ៩០ | ភាគ ៩១ | ភាគ ៩២ | ភាគ ៩៣ | ភាគ ៩៤ | ភាគ ៩៥ | ភាគ ៩៦ | ភាគ ៩៧ | ភាគ ៩៨ | ភាគ ៩៩ | ភាគ ១០០ | ភាគ ១០១ | ភាគ ១០២ | ភាគ ១០៣ | ភាគ ១០៤ | ភាគ ១០៥ | ភាគ ១០៦ | ភាគ ១០៧ | ភាគ ១០៨ | ភាគ ១០៩ | ភាគ ១១០