បដ្ឋាន បឋមភាគ

ភាគទី៩៤

សូមនមស្ការព្រះមានព្រះភាគ អរហន្ដសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ។

មាតិកានិក្ខេបវារៈ

[១] ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។

បច្ចយវិភង្គវារៈ

[២] ពាក្យថា ហេតុប្បច្ច័យ បានដល់ហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយហេតុផង នៃពួករូប ដែលតាំងឡើងអំពីធម៌នោះផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣] ពាក្យថា អារម្មណប្បច្ច័យ បានដល់រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃ​ពួក​ធម៌ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយសោតវិញ្ញាណធាតុ​នោះ​ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គន្ធាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួក​ធម៌ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ រសាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌​ដែល​ប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ សទ្ទាយតនៈ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួក​ធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ទាំងពួង ជាបច្ច័យ​នៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ពួកធម៌ណាៗ ប្រារព្ធនូវធម៌ណាៗ ហើយកើតឡើង ពួកធម៌នោះៗ គឺ​ចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌នោះៗ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤] ពាក្យថា អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ឆន្ទាធិបតិ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែល​ប្រកប​ដោយ​ឆន្ទៈផង នៃពួករូបដែលកើតអំពីឆន្ទៈនោះផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ វីរិយាធិបតិ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយវីរិយៈផង នៃពួករូបដែលកើតអំពីវីរិយៈនោះផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ ចិត្តាធិបតិ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយចិត្តផង នៃពួករូប​ដែលកើតអំពីចិត្តនោះផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ វីមំសាធិបតិ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌​ដែលប្រកបដោយវីមំសៈផង នៃពួករូប ដែលកើតអំពីវីមំសៈនោះផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ពួកធម៌ណាៗ ធ្វើនូវធម៌ណាៗ ឲ្យជាទីគោរព ហើយកើតឡើង ពួកធម៌នោះៗ គឺចិត្ត​ចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃពួកធម៌នោះៗ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥] ពាក្យថា អនន្ដរប្បច្ច័យ បានដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ​នោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​មនោធាតុ​នោះផង ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុ​នោះ​ផង ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ សោតវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​វិញ្ញាណធាតុ​នោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃ​មនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ឃានវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃ​មនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជា​បច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃ​មនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ កាយវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្តី ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃ​មនោវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកធម៌ណាៗ កើតឡើង ក្នុងលំដាប់នៃពួកធម៌ណាៗ ពួកធម៌នោះៗ គឺចិត្ត​ចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃពួកធម៌នោះៗ ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ។

[៦] ពាក្យថា សមនន្ដរប្បច្ច័យ បានដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុ​នោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុ​នោះ​ផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ សោតវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​សោតវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយ​មនោធាតុនោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​មនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុ​នោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ ឃាណវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកប​ដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុក្ដី ពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី ពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះក្ដី ជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ កាយវិញ្ញាណធាតុក្តី ពួកធម៌ដែល​ប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះក្តី ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយមនោធាតុនោះផង ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ មនោធាតុក្តី ពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយ​មនោធាតុនោះក្តី ជាបច្ច័យ នៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​កុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​កុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយសមនន្ដរប្បច្ច័យ ពួកធម៌ណាៗ កើតឡើង ក្នុងលំដាប់ស្មើ នៃពួកធម៌ណាៗ ពួកធម៌នោះៗ គឺចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌នោះៗ ដោយ​សមនន្ដរប្បច្ច័យ។

[៧] ពាក្យថា សហជាតប្បច្ច័យ បានដល់ពួកធម៌ ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ៤ ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយសហជាតប្បច្ច័យ នាមរូបជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកចិត្ត​ចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ជាបច្ច័យនៃឧបាទារូបទាំងឡាយ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ចួនកាល ពួកធម៌ដែលមានរូប ជាបច្ច័យនៃពួកធម៌ដែលមិនមានរូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ចួនកាល ជាបច្ច័យ ដោយនសហជាតប្បច្ច័យ។

[៨] ពាក្យថា អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ បានដល់ខន្ធ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូតរូប៤ ជាបច្ច័យដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នាមរូប ជាបច្ច័យ​ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។

[៩] ពាក្យថា និស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ខន្ធ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូតរូប៤ ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ នាមរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ជាបច្ច័យនៃឧបាទារូបទាំងឡាយ ដោយនិស្សយបច្ច័យ ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយសោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ឃានាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ ជិវ្ហាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​កាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី មនោវិញ្ញាណធាតុក្ដី អាស្រ័យនូវរូបណាហើយ ប្រព្រឹត្តទៅ រូបនោះ ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១០] ពាក្យថា ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​កុសលក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អកុសលធម៌ក្រោយៗខ្លះ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកុសលធម៌ក្រោយៗខ្លះ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុគ្គលក៏ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យដែរ សេនាសនៈ ក៏ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យដែរ។

[១១] ពាក្យថា បុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយ​សោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ឃានាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​ឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ ជិវ្ហាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​កាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​សោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយសោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ គន្ធាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ រសាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃកាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ សទ្ទាយតនៈ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី មនោវិញ្ញាណធាតុក្ដី អាស្រ័យនូវរូបណា ហើយប្រព្រឹត្តទៅ រូបនោះ ជាបច្ច័យនៃ​មនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ចួនកាល ជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុ​នោះផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ចួនកាល ជាបច្ច័យ ដោយ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[១២] ពាក្យថា បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ បានដល់ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ដែលកើតក្រោយ ជាបច្ច័យ នៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[១៣] ពាក្យថា អាសេវនប្បច្ច័យ បានដល់ពួកកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​កុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ ពួកអកុសលធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួក​អកុសលធម៌ក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ ពួកកិរិយាព្យាកតធម៌មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកិរិយាព្យាកតធម៌ក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ។

[១៤] ពាក្យថា កម្មប្បច្ច័យ បានដល់កុសលាកុសលកម្មក្ដី កដត្តាកម្មនៃ​វិបាកក្ខន្ធ​ទាំងឡាយក្ដី ជាបច្ច័យនៃរូបទាំងឡាយ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលប្រកបដោយចេតនាផង នៃរូបទាំងឡាយ ដែលកើតអំពីធម៌នោះផង ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។

[១៥] ពាក្យថា វិបាកប្បច្ច័យ បានដល់វិបាកក្ខន្ធ ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៦] ពាក្យថា អាហារប្បច្ច័យ បានដល់កពលិង្ការាហារ ជាបច្ច័យ នៃកាយនេះ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ អាហារទាំងឡាយ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃសម្បយុត្តធម៌ផង នៃរូប​ទាំងឡាយ ដែលកើតអំពីសម្បយុត្តធម៌នោះផង ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[១៧] ពាក្យថា ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ បានដល់ចក្ខុន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យ នៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ សោតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យ នៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយសោតវិញ្ញាណធាតុ​នោះផង ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឃានិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យ នៃឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជិវ្ហិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ កាយិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យ នៃកាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃ​កដត្តារូបទាំងឡាយ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ពួកឥន្រ្ទិយដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យ នៃ​សម្បយុត្តធម៌ផង នៃរូបទាំងឡាយ ដែលកើតអំពីសម្បយុត្តធម៌នោះផង ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[១៨] ពាក្យថា ឈានប្បច្ច័យ បានដល់អង្គឈានទាំងឡាយ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌​ដែល​ប្រកបដោយឈានផង នៃរូបទាំងឡាយ ដែលកើតអំពីធម៌នោះផង ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[១៩] ពាក្យថា មគ្គប្បច្ច័យ បានដល់អង្គមគ្គទាំងឡាយ ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែលប្រកប​ដោយមគ្គផង នៃរូបទាំងឡាយ ដែលកើតអំពីធម៌នោះផង ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[២០] ពាក្យថា សម្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ខន្ធ ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យ នៃគ្នានិងគ្នា ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[២១] ពាក្យថា វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ពួកធម៌ដែលមានរូប ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែល​មិនមានរូប ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ពួកធម៌មិនមានរូប ជាបច្ច័យ នៃពួកធម៌ដែលមានរូប ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[២២] ពាក្យថា អត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ខន្ធ ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យ នៃគ្នានិងគ្នា ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ៤ ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ នាមរូប ជា​បច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ជាបច្ច័យ នៃឧបាទារូបទាំងឡាយ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយសោតវិញ្ញាណធាតុ​នោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ឃានាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ជិវ្ហាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃកាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកប​ដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយសោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គន្ធាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​ឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ រសាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយ​ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​កាយវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ សទ្ទាយតនៈ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មនោធាតុក្តី មនោវិញ្ញាណធាតុក្ដី អាស្រ័យរូបណា ហើយប្រព្រឹត្តទៅ រូបនោះ ជា​បច្ច័យនៃមនោធាតុផង នៃមនោវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​មនោវិញ្ញាណធាតុ​នោះផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[២៣] ពាក្យថា នត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ដែលរលត់ក្នុងលំដាប់ស្មើ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ។

[២៤] ពាក្យថា វិគតប្បច្ច័យ បានដល់ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ដែលទៅប្រាសក្នុងលំដាប់ស្មើ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តចេតសិកធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយវិគតប្បច្ច័យ។

[២៥] ពាក្យថា អវិគតប្បច្ច័យ បានដល់ខន្ធ ៤ ដែលមិនមានរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយអវិគតប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ៤ ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយអវិគតប្បច្ច័យ នាមរូប ជាបច្ច័យនៃគ្នានិងគ្នា ដោយអវិគតប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកចិត្តចេតសិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយអវិគតប្បច្ច័យ មហាភូតរូប ជាបច្ច័យនៃឧបាទារូបទាំងឡាយ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃសោតវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយសោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ ឃានាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​ឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ ជិវ្ហាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយ​ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​កាយវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយ​ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​សោតវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ដែលប្រកបដោយសោតវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ គន្ធាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃឃានវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកប​ដោយឃានវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ រសាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃកាយវិញ្ញាណធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ សទ្ទាយតនៈ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃពួកធម៌ ដែល​ប្រកបដោយមនោធាតុនោះផង ដោយអវិគតប្បច្ច័យ មនោធាតុក្ដី មនោវិញ្ញាណធាតុក្ដី អាស្រ័យនូវរូបណា ហើយប្រព្រឹត្តទៅ រូបនោះ ជាបច្ច័យ នៃមនោធាតុផង នៃ​មនោវិញ្ញាណធាតុ​ផង នៃពួកធម៌ ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផង ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចយវិភង្គវារៈ។

អនុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន

កុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្តី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[២៧] អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យ​អកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[២៨] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្តី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[២៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌​ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌​ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៣០] កុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បី​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌​ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៣១] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង គប្បី​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌​ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌​ក្តី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌​ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌​ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៣២] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុបច្ច័យ ក៏មាន។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​កុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌​ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្តី អកុសលធម៌ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុបច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ក្តី អកុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៣៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ហេតុប្បច្ច័យ ដែលលោកឲ្យពិស្ដារហើយយ៉ាងណា ឯអារម្មណប្បច្ច័យ បណ្ឌិតគប្បី​ឲ្យ​ពិស្ដារ តាមបែបផែននៃការបង្រៀន ក៏យ៉ាងនោះដែរ។

[៣៤] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះអនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ក៏មាន។ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌។ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង។ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង។ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង។ កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង អកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង អព្យាកតធម៌ គប្បីកើតឡើង កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី គប្បីកើតឡើង អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី គប្បីកើតឡើង កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី គប្បីកើតឡើង កុសលធម៌ក្តី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី គប្បីកើតឡើង ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ។ ហេតុប្បច្ច័យ ដែលលោកឲ្យពិស្ដារហើយ យ៉ាងណា ឯ​អវិគតប្បច្ច័យ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារ តាមបែបផែននៃការបង្រៀន ក៏យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ឯកមូលកៈ។

[៣៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។បេ។ កុសលធម៌ក្ដី អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យ​កុសលធម៌ផង អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៣៧] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ ទុមូលកៈ។

[៣៨] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ តិមូលកៈ។

[៣៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ ក៏មាន។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ ចតុម្មូលកៈ។

[៤០] ពួកមូលកៈ មានបញ្ចមូលកៈជាដើម លោកបានបំប្រួញហើយ។ ឯកមូលកៈ ទុមូលកៈ តិមូលកៈ ចតុម្មូលកៈ បញ្ចមូលកៈ សព្វមូលកៈ បុគ្គលអ្នកមិនវង្វេង គប្បីឲ្យ​ពិស្ដារផងចុះ។

ចប់ ហេតុមូលកៈ។

[៤១] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ក៏មាន…។ ព្រោះ​អវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ។

[៤២] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ។ ព្រោះ​អវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ។

[៤៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ…។ ព្រោះវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៤] ឯកមូលកៈ ទុមូលកៈ តិមូលកៈ ចតុម្មូលកៈ បញ្ចមូលកៈ សព្វមូលកៈ នៃបទមួយៗ បុគ្គលអ្នកមិនវង្វេង គប្បីឲ្យពិស្ដារចុះ។

ន័យទាំង ៦ គឺ តិកប្បដ្ឋាន [តិកៈ មាន២២ មានកុសលត្តិកៈ ជាដើម។] ដ៏ប្រសើរ ១ ទុកប្បដ្ឋាន [ទុកៈ មាន ១០០ មានហេតុទុកៈ ជាដើម។] ដ៏ឧត្តម ១ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន [យក តិកៈ ២២ មកបញ្ចូលក្នុងទុកៈ ១០០។] ១ តិកទ្ទុកប្បដ្ឋាន [យកទុកៈ ១០០ មកបញ្ចូល​ក្នុងតិកៈ ២២។] ១ តិកត្ដិកប្បដ្ឋាន [យក តិកៈ ២២ មកបញ្ចូលក្នុងតិកៈ ២២។] ១ ទុកទ្ទុកប្បដ្ឋាន [យកទុកៈ ១០០ មកបញ្ចូលក្នុងទុកៈ ១០០។] ១ ជាន័យដ៏ជ្រៅ ក្នុង​អនុលោម។

[៤៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ [នហេតុប្បច្ច័យ គឺធម៌ជាសត្រូវដល់ហេតុប្បច្ច័យ ហៅថា បច្ចនីយដ្ឋាន។] ក៏មាន។ ហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងអនុលោម លោកឲ្យពិស្ដារហើយយ៉ាងណា ឯនហេតុប្បច្ច័យ ក្នុង​បច្ចនីយប្បដ្ឋាន បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

[៤៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ នសមនន្ដរប្បច្ច័យ នសហជាតប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ននិស្សយប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ នអាហារប្បច្ច័យ នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ នឈានប្បច្ច័យ នមគ្គប្បច្ច័យ នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នោអត្ថិប្បច័្ចយ នោនត្ថិប្បច្ច័យ នោវិគតប្បច្ច័យ និងនោអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៧] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ឯកមូលកៈ ទុមូលកៈ តិមូលកៈ ចតុម្មូលកៈ ដរាបដល់មូលកៈ ២៣ នៃបទមួយៗ ក្នុងអនុលោមដែលលោកឲ្យពិស្ដារហើយ យ៉ាងណា ឯក្នុងបច្ចនីយៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

ន័យទាំង ៦ គឺ តិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ១ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ឧត្ត ១ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន ១ តិកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ តិកត្ដិកប្បដ្ឋាន ១ ទុកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ ជាន័យដ៏ជ្រៅ ក្នុងបច្ចនីយៈ។

[៤៨] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងអនុលោម លោកឲ្យ​ពិស្ដារ​ហើយ យ៉ាងណា ឯបទក្នុងអនុលោមប្បច្ចនីយៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

[៤៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នោអវិគតប្បច្ច័យ។

[៥០] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ នោអវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ នោអវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ នសមនន្ដប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ នោអវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ… សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ… និងនោអវិគតប្បច្ច័យ។

[៥១] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ អវិគតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ … និងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ន័យទាំង ៦ គឺ តិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ១ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ឧត្តម ១ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន ១ តិកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ តិកត្តិកប្បដ្ឋាន ១ ទុកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ ជាន័យដ៏ជ្រៅ ក្នុង​អនុលោមបច្ចនីយៈ។

[៥២] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ ក៏មាន។ កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ និងអធិបតិប្បច្ច័យ ក៏មាន។បេ។ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៥៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ… នអនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ នោអត្ថិប្បច្ច័យ នោនត្ថិប្បច្ច័យ នោវិគតប្បច្ច័យ… និងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៥៤] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ និង​ហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។

[៥៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ គប្បីកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ អវិគតប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះ​នោអវិគតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ ក៏មាន។ ព្រោះនោអវិគតប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះនោអវិគតប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះនោអវិគតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ នោអវិគតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះ​នោអវិគតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ… ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះ​នោអត្ថិប្បច្ច័យ នោនត្ថិប្បច្ច័យ… និងវិគតប្បច្ច័យ។

ន័យទាំង ៦ គឺ តិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ១ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ឧត្ដម ១ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន ១ តិកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ តិកត្តិកប្បដ្ឋាន ១ ទុកទ្ទុកប្បដ្ឋាន ១ ជាន័យដ៏ជ្រៅ ក្នុង​បច្ចនីយានុលោម។

ចប់ បណ្ណត្តិវារៈ។

[៥៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ [កុសលហេតុ។ អដ្ឋកថា។] គឺ ខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកត និងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្ត​សមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្តី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំងឡាយផង។

[៥៧] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យវិបាកាព្យាកត និងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ។

[៥៨] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប និងឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំង​ឡាយ​ផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​ទាំងឡាយផង។

[៥៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអនន្ដរប្បច្ច័យ និង​សមនន្ដរប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ អនន្ដរប្បច្ច័យក្ដី សមនន្ដរប្បច្ច័យក្តី ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៦០] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្តី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យ​វត្ថុ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប ពាហិររូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូតរូបទាំងឡាយ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ ដែលមានអាហារជា​សមុដ្ឋាន មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ ដែលមានរដូវជាសមុដ្ឋាន មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប២ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​ទាំង​ឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​​ទាំងឡាយផង។

[៦១] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី វត្ថុក្តី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី វត្ថុក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប​២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២។ ពាហិររូប។ អាហារសមុដ្ឋានរូប។ ឧតុសមុដ្ឋានរូប។ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២។

[៦២] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ គឺ​អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ និស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យដែរ។

[៦៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៦៤] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យ​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ) ទើបកើតឡើង ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ) ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៦៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។

[៦៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលធម៌។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធទាំងឡាយ) អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ ក្នុងខណៈនៃ​បដិសន្ធិ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំងឡាយផង។

[៦៧] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្ដារូបក្ដី អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្ដារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូតរូបទាំងឡាយ។

[៦៨] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធទាំងឡាយ) អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកត​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្ដារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ (មហាភូតរូប​ទាំងឡាយ) អាស្រ័យមហាភូតរូប១ ដែលមានអាហារជាសមុដ្ឋាន ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូតរូបទាំងឡាយ។ (អព្យាកតធម៌) អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​ទាំងឡាយផង។

[៦៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលធម៌។ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌។បេ។ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ប្រហែល​គ្នានឹងកម្មប្បច្ច័យ​ដែរ។

[៧០] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឈានប្បច្ច័យ… ព្រោះ​មគ្គប្បច្ច័យ។ ឈានប្បច្ច័យក្ដី មគ្គប្បច្ច័យក្ដី ប្រហែលគ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[៧១] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺ​អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធ១។ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៧២] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យ​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ) ខន្ធទាំង​ឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យ​អកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យ ខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (អាស្រ័យ) វត្ថុ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (អាស្រ័យ) វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ កដត្តារូប (អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុ (អាស្រ័យ) ខន្ធ​ទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មហាភូតរូប៣ អាស្រ័យ​មហាភូតរូប១ មហាភូតរូប១ អាស្រ័យមហាភូតរូប៣ មហាភូតរូប២ អាស្រ័យមហាភូតរូប២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​ទាំងឡាយ​ផង (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូប​ទាំងឡាយផង (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ) ខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៧៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ អត្ថិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យ​ដែរ។

[៧៤] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនត្ថិប្បច្ច័យ គឺ… ព្រោះ​វិគតប្បច្ច័យ។ នត្ថិប្បច្ច័យក្ដី វិគតប្បច្ច័យក្ដី ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៧៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធ១។ អវិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យដែរ។

បច្ច័យ ២៣ នេះ បុគ្គលអ្នកស្វាធ្យាយ គប្បីឲ្យពិស្ដារចុះ។

[៧៦] វារៈ៩ [១.វារៈនៃការសួរ និងឆ្លើយ មាន៩គឺ កុសលកើតឡើង មួយអន្លើដោយ​កុសល ១ អព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយកុសលធម៌ ១ កុសល និងអព្យាកតៈ​កើតឡើង មួយអន្លើដោយកុសល ១ អកុសលកើតឡើង មួយអន្លើដោយកុសល ១ អព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយអកុសល ១ អកុសល និងអព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយអកុសល ១ អព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយអព្យាកតៈ ១ អព្យាកតៈ​កើតឡើង មួយអន្លើដោយកុសល និងអព្យាកតៈ ១ អព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយ​អកុសល និងអព្យាកតៈ ១។] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ [២. គឺកុសលកើតឡើង មួយអន្លើដោយកុសល ១ អកុសលកើតឡើង មួយអន្លើដោយអកុសល ១ អព្យាកតៈ​កើតឡើង មួយអន្លើដោយអព្យាកតៈ ១។] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុង​សមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ [៣. អព្យាកតៈកើតឡើង មួយអន្លើដោយអព្យាកតៈតែម្យ៉ាង។ អដ្ឋកថា។] ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ [ន័យដូចទី២] ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ [ន័យដូចទី១] ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៧៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[៧៨] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ… ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៩] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ… ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះអនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ… ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨០] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។

[៨១] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨២] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ ហេតុមូលកគណនា។

បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ (គប្បីដឹង) នូវបញ្ហា ៣ ក្នុងបទទាំងអស់។

[៨៣] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុង​អារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះ​អនន្ដរប្បច្ច័យ និងសមនន្ដរប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុង​ហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៨៤] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វិបាកប្បច្ច័យ មិន​មានក្នុងអាសេវនមូលកៈទេ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ។

[៨៥] វារៈ១ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ អាសេវនប្បច្ច័យ មិនមានក្នុងវិបាកមូលកៈទេ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៩ ក្នុង​ហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនត្ថិប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុង​ហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិគតប្បច្ច័យ។

[៨៦] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

បណ្ឌិតគប្បីធ្វើនូវបច្ច័យមួយៗ ឲ្យជាមូល ហើយរាប់តាមបែបផែននៃការស្វាធ្យាយ។

ចប់ អនុលោម។

[៨៧] អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ [គឺកើតឡើង ដោយបច្ច័យដទៃ ក្រៅអំពីហេតុប្បច្ច័យ។] គឺមោហៈ ច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូប​ក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យ​មហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប… អាហារសមុដ្ឋានរូប… ឧតុសមុដ្ឋានរូប… មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូតរូប១ របស់អសញ្ញសត្វទាំងឡាយ មហាភូត១ អាស្រ័យ​មហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូត​ទាំងឡាយ។

[៨៨] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ កដត្តារូប អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតរូបទាំងឡាយផង។

[៨៩] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​កុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យ​មហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប… ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់​អសញ្ញសត្វទាំងឡាយ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

[៩០] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអនន្ដរប្បច្ច័យ … ព្រោះ​នសមនន្ដរប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ នអនន្ដរប្បច្ច័យក្ដី នសមនន្តរប្បច្ច័យក្តី ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៩១] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ កដត្តារូប អាស្រ័យ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ជាខាងក្រៅ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ដែលមានអាហារជាសមុដ្ឋាន ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ដែលមានរដូវជាសមុដ្ឋាន កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូតទាំងឡាយ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

[៩២] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹង​នអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៩៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យ​មហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប… អាហារសមុដ្ឋានរូប… ឧតុសមុដ្ឋានរូប… មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។

[៩៤] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ គឺអាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធ១។បេ។

[៩៥] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺ​អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យក្ដី នអាសេវនប្បច្ច័យក្តី ប្រហែលគ្នានឹង​នអធិបតិប្បច្ច័យដែរ។

[៩៦] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលចេតនា អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកិរិយាព្យាកតចេតនា អាស្រ័យកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ ដែលមានរដូវជាសមុដ្ឋាន មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យមហាភូត២ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។

[៩៧] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នវិបាកប្បច្ច័យ។ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នវិបាកប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយ​ផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នវិបាកប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។

[៩៨] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ គឺពាហិររូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។

[៩៩] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប… មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ ដែលមាន​រដូវជា​សមុដ្ឋាន។បេ។ ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ អាស្រ័យ​មហាភូត​ទាំងឡាយ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។

[១០០] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យខន្ធ១ ដែលច្រឡំដោយបញ្ចវិញ្ញាណ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។

[១០១] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យ​មហាភូត៣ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់​ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។

[១០២] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ (នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ) ប្រហែលគ្នានឹង​នអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[១០៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យ​មហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប អាស្រ័យ​មហាភូត​ទាំងឡាយ។

[១០៤] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនោនត្ថិប្បច្ច័យ… ព្រោះ​នោវិគតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ (នោវិគតប្បច្ច័យ) ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[១០៥] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១០៦] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១០៧] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ… វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១០៨] ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ និងនអធិបតិប្បច្ច័យ … ព្រោះ​នអនន្ដរប្បច្ច័យ នសមនន្ដរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ នអាហារប្បច្ច័យ នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ នឈានប្បច្ច័យ នមគ្គប្បច្ច័យ នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនោនត្ថិប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ នហេតុមូលកៈ។

[១០៩] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១០] វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១១] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៣] វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៤] ព្រោះនអនន្ដរប្បច្ច័យ … ព្រោះនសមនន្ដរប្បច្ច័យ … ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … ព្រោះនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ …។ ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[១១៥] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៦] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៧] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៨] ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១១៩] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២០] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២១] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៣] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៤] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៥] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៦] ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ … ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ … ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ… វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៧] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុង​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ (នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ) ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។ … វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៨] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១២៩] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៣០] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៣១] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនោនត្ថិប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ។

[១៣២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយៈ។

[១៣៣] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៣៤] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៣៥] វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ និង​អធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៣៦] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងបុរេជាតប្បច្ច័យ …វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៣៧] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៣៨] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៣៩] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ ។

[១៤០] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[១៤១] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៤២] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

ហេតុមូលកៈ យ៉ាងណា អារម្មណមូលកៈ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

[១៤៣] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៤៤] វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អារម្មណប្បច្ច័យ យ៉ាង​ណា អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្ដរប្បច្ច័យ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យពិស្ដារយ៉ាងនោះដែរ។

[១៤៥] វារៈ២ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៤៦] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៤៧] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ដូចជាហេតុមូលកៈដែរ។

[១៤៨] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៤៩] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៥០] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៥១] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ … ដូចសហជាតមូលកៈដែរ។ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ… ដូច​អារម្មណមូលកៈដែរ។

[១៥២] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ …វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[១៥៣] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាហេតុមូលកៈដែរ។

[១៥៤] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៥៥] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៥៦] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៥៧] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៥៨] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៥៩] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦០] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្ដប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦១] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៦២] វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ និងអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៦៣] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្ដរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[១៦៤] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ… វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦៥] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦៦] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៦៧] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ… វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦៨] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៦៩] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៧០] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧១] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧២] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៧៣] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧៤] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ …វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧៥] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៧៦] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៧៧] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ …វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៧៨] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧៩] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៨០] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៨១] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ និងអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៨២] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងបុរេជាតប្បច្ច័យ… វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៨៣] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ។

[១៨៤] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[១៨៥] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ។

[១៨៦] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៨៧] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ …វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៨៨] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[១៨៩] ព្រោះនត្ថិប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បី​ឲ្យពិស្ដារ ដូចអារម្មណមូលកៈដែរ។

[១៩០] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ… វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩១] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

ចប់ អនុលោមបច្ចនីយគណនា។

[១៩២] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ២ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៣] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៤] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ នសមនន្ដរប្បច្ច័យ និងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់)។

[១៩៥] ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនអាសេវនប្បច្ច័យ។ បច្ច័យទាំងអស់ ដរាបដល់អាសេវនប្បច្ច័យ សុទ្ធតែដូចៗគ្នា។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ ដែលលោករាប់ហើយ មានបញ្ហា ៥ យ៉ាង។ … វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៦] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្ដរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ និងនអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៧] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ នអាហារប្បច្ច័យ នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ នឈានប្បច្ច័យ នមគ្គប្បច្ច័យ នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នោនត្ថិប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៨] វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៩៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ ដូច​នហេតុមូលកៈដែរ។

[២០០] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០១] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០២] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២០៣] ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ … នសមនន្តរប្បច្ច័យ … នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០៤] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២០៥] វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០៦] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០៧] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២០៨] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០៩] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១០] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២១១] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[១១២] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១៣] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២១៤] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១៥] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១៦] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២១៧] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១៨] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២១៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។

[២២០] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ …វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២២១] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ …វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២២២] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២២៣] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២២៤] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២២៥] វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ …វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២២៦] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[២២៧] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ …វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២២៨] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[២២៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[២៣០] ព្រោះនោនត្ថិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣១] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣២] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ ព្រោះនសមនន្តរប្បច្ច័យ ព្រោះនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣៣] ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣៤] ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣៥] ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនោនត្ថិប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម។

ចប់ បដិច្ចវារៈ។

សហជាតវារៈ

[២៣៦] កុសលធម៌ កើតជាមួយនឹងកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ កើតជាមួយនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ កើតជាមួយ​នឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប កើតជាមួយនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី កើតជាមួយនឹងកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូប​ក្ដី កើតជាមួយនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី កើតជាមួយនឹងខន្ធ២។

[២៣៧] អកុសលធម៌ កើតជាមួយនឹងអកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ កើតជាមួយនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ កើតជា​មួយនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងអកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប កើតជាមួយនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី កើតជាមួយនឹងអកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជា​មួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ២។

[២៣៨] អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងអព្យាកតធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ២ វត្ថុ កើតជាមួយនឹងខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ កើតជាមួយនឹងវត្ថុ មហាភូ៣ កើតជា​មួយនឹងមហាភូត១ មហាភូត១ កើតជាមួយនឹងមហាភូត៣ មហាភូត២ កើតជាមួយ​នឹងមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប កើតជាមួយនឹងមហាភូតទាំងឡាយ។

[២៣៩] អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប កើតជាមួយនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។ អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង រមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប កើតជាមួយនឹងអកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៤០] វារៈ៩ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ …វារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោម។

បណ្ឌិត គប្បីរាប់ដូចជាការរាប់ ក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៤១] អកុសលធម៌ កើតជាមួយនឹងអកុសលធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ កើតជាមួយនឹងខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។

[២៤២] អព្យាកតធម៌ កើតជាមួយនឹងអព្យាកតធម៌ រមែងកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី កើតជាមួយ​នឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី កើតជាមួយនឹងខន្ធ២ វត្ថុ កើតជាមួយនឹងខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ កើតជាមួយនឹងវត្ថុ មហាភូត៣ កើតជាមួយនឹងមហាភូត១ មហាភូត១ កើតជាមួយនឹងមហាភូត៣ មហាភូត២ កើតជាមួយនឹងមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប កើតជាមួយ​នឹងមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ កើតជាមួយនឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប កើតជាមួយនឹងមហាភូតទាំងឡាយ។

បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៤៣] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយៈ។

[២៤៤] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោមបច្ចនីយៈ។

[២៤៥] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម។

ចប់ សហជាតវារៈ។

អត្ថរបស់សហជាតវារៈឈ្មោះថា អត្ថរបស់បដិច្ចវារៈ អត្ថរបស់បដិច្ចវារៈឈ្មោះថា អត្ថ​របស់​សហជាតវារៈ។

បច្ចយវារៈ

[២៤៦] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ២។

[២៤៧] អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២។

[២៤៨] អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ២ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ វត្ថុ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ មហាភូត១ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត៣ មហាភូត២ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ពឹងផ្អែក​នឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌​ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹង​មហាភូតទាំងឡាយ។

[២៤៩] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។

[២៥០] អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

[២៥១] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២។

[២៥២] អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ សោតវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងសោតាយតនៈ ឃានវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹងឃានាយតនៈ ជិវ្ហាវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងជិវ្ហាយតនៈ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។

[២៥៣] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។

[២៥៤] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង។

[២៥៥] អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង។

[២៥៦] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ វិបាកាព្យាកតកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ បណ្ឌិត គប្បី​ឲ្យពិស្ដារ ដូចជាហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[២៥៧] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអនន្តរប្បច្ច័យ … ព្រោះសមនន្តរប្បច្ច័យ …។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[២៥៨] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូប​ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ពាហិររូប ពឹងផ្អែកនឹង​មហាភូត១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹង​មហាភូតទាំងឡាយ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[២៥៩] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធ១។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធ១។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី វត្ថុក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ វត្ថុ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១។បេ។ មហាភូត២ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត២ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ មហាភូត២ ពឹងផ្អែក​នឹងមហាភូត២ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹង​កាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[២៦០] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាសហជាតប្បច្ច័យដែរ។

[២៦១] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធ៣) ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ (ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ) ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យ​ដែរ។

[២៦២] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំង​ឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកត​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[២៦៣] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អាសេវនប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក​នឹងវត្ថុ។ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង។បេ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។

[២៦៤] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​កម្មប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ (ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១)។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់ពួក​អសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកត​កិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ។បេ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

[២៦៥] អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។

[២៦៦] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ។បេ។ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អាហារសមុដ្ឋានរូប មហាភូត១។បេ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក​នឹងវត្ថុ។ បរិបូណ៌។

[២៦៧] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។បេ។ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹង​ចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាកម្មប្បច្ច័យដែរ។

[២៦៨] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះឈានប្បច្ច័យ និងមគ្គប្បច្ច័យ។ ព្រោះឈានប្បច្ច័យផង ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យផង។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[២៦៩] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។ (សម្បយុត្តប្បច្ច័យ) ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[២៧០] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប) ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកត​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ កដត្តារូប ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុ (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុ (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ (អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹង​មហាភូតទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​កុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង (ខន្ធ២ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ខន្ធ១ ពឹងផ្អែក​នឹងខន្ធ៣ផង វត្ថុផង ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង ខន្ធទាំងឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង (ខន្ធ២ ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង (ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង ខន្ធទាំង​ឡាយ (ពឹងផ្អែក) នឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប (ពឹងផ្អែក) នឹងខន្ធទាំងឡាយ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[២៧១] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ។បេ។ អត្ថិប្បច្ច័យ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យដែរ។ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យ។ អវិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​សហជាតប្បច្ច័យ។

[២៧២] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៣] វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៤] វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ៧ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) … វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៥] វារៈ៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៦] វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៧] វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៧៨] វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ ហេតុមូលកៈ។

[២៧៩] វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ អារម្មណមូលកៈ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចជាហេតុមូលកៈដែរ។

[២៨០] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ។ ព្រោះអនន្តរប្បច្ច័យ …វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសមនន្តរប្បច្ច័យ។ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ … អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៨១] ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៨២] ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ … ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​វិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោម ក្នុងបច្ចយវារៈ។

[២៨៣] អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹង​អហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។ប។ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ វត្ថុ ពឹងផ្អែកនឹង​ខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ អហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំ​ដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយ​វិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈផង វត្ថុផង។

[២៨៤] អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជា​នអារម្មណប្បច្ច័យ ក្នុងបដិច្ចវារៈផងចុះ។

[២៨៥] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌។ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងអព្យាកតធម៌ ឲ្យបរិបូណ៌ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … (មហាភូត៣) ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១ របស់​ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែក​នឹងកាយាយតនៈ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។បេ។ បណ្ឌិត គប្បីរាប់ ដូចជាសហជាតប្បច្ច័យ ក្នុងអនុលោមដែរ។

[២៨៦] អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ … ព្រោះនសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងនបុរេជាតប្បច្ច័យ …។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងឲ្យពិស្ដារ ដូចជាក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៨៧] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យក្ដី នអាសេវនប្បច្ច័យក្ដី បណ្ឌិត គប្បីសំដែងឲ្យបរិបូណ៌ សុទ្ធតែមានវារៈ១៧។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងឲ្យពិស្ដារ ដូចជាសហជាតប្បច្ច័យ ក្នុងអនុលោមដែរ។

[២៨៨] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺ​កុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកិរិយាព្យាកតចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … (មហាភូត៣) ពឹងផ្អែកនឹង​មហាភូត១។បេ។ ឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូតទាំងឡាយ កិរិយាព្យាកតចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​កុសលធម៌​ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ផង វត្ថុផង។ អកុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា ពឹងផ្អែកនឹង​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង វត្ថុផង។

[២៨៩] កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធ១។ ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអកុសលធម៌។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែក​នឹងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ២ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប និងឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត​ទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ ពឹងផ្អែក​នឹងមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប និងឧបាទារូប ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត​ទាំងឡាយ កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ កុសលធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ ពឹងផ្អែក​នឹងវត្ថុ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងឲ្យពិស្ដារ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួងចុះ វៀរលែងតែវិបាកប្បច្ច័យ​ចេញ។

[២៩០] អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ … ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ … ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ ការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នានេះ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ។ … ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ អហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នានេះ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។ ពាក្យដ៏សេសសល់ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជាបច្ចនីយៈ ក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ។ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនោនត្ថិប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងឲ្យពិស្ដារ ដូចជាក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៩១] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៣] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់) វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៤] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៥] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៦] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៧] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩៨] វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង)។ ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[២៩៩] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០០] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០១] ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​នអាសេវនប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០៣] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះ​នកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០៤] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០៥] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​នវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០៦] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) … វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង)។ វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុង​បច្ច័យ​ទាំងពួង)។ វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង )។ ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យដែរ។

[៣០៧] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣០៨] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង) ព្រោះ​នោនត្ថិប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

ចប់ បច្ចនីយៈ ក្នុងបច្ចយវារៈ។

[៣០៩] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣១០] វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៣១១] វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣១២] វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ …វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣១៣] វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ …វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣១៤] វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៣១៥] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៣១៦] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៣១៧] វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីរាប់ ដូចជាហេតុមូលកៈដែរ។

[៣១៨] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ ព្រោះ​អនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងសមនន្តរប្បច្ច័យ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចជា​អារម្មណមូលកៈដែរ។

[៣១៩] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣២០] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះសហជាតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះ​សហជាតប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣២១] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣២២] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣២៣] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនិស្សយប្បច្ច័យ។ និស្សយប្បច្ច័យ ដូចជា​សហជាតប្បច្ច័យដែរ។ វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៣២៤] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។បេ។

[៣២៥] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៣២៦] វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៣២៧] វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។បេ។

[៣២៨] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣២៩] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។ … វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៣០] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៣១] វារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៣២] ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។បេ។

[៣៣៣] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៣៤] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។ … វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៣៥] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុបច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៣៦] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ។បេ។ … វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៣៧] វារៈ៣ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹង​អារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៣៣៨] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៣៩] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៤០] វារៈ៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣៤១] វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ និងអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣៤២] វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ បុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣៤៣] ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ។

[៣៤៤] ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៣៤៥] ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។បេ។ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។បេ។

[៣៤៦] ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យ។ ព្រោះនត្ថិប្បច្ច័យ និង​វិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យ។ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹង​សហជាតប្បច្ច័យដែរ។

ចប់ អនុលោមបច្ចនីយៈ ក្នុងបច្ចយវារៈ។

[៣៤៧] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៤៨] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៤៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ និងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥០] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ និង​នកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥១] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ និងនអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥២] ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអារម្មណប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ នអាហារប្បច្ច័យ និងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនោវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥៣] វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥៤] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។

[៣៥៥] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥៦] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥៧] ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងនអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

[៣៥៨] វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៥៩] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦០] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​នត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦១] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ… វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦២] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអារម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៣] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុង​នត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និងនអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៤] វារៈ៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុង​មគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៥] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៦] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៦៧] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៨] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៦៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។

[៣៧០] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៧១] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៣៧២] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៧៣] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៧៤] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ ។

[៣៧៥] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[៣៧៦] វារៈ៥ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនសម្បយុត្តច្ច័យ … វារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះ​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៧៧] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៧៨] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៣៧៩] វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ និង​នអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ព្រោះនោនត្ថិប្បច្ច័យ និងនោវិគតប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងអារម្មណប្បច្ច័យដែរ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម ក្នុងបច្ចយវារៈ។

ចប់ បច្ចយវារៈ។

និស្សយវារៈ

[៣៨០] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលខន្ធ១ ខន្ធ១ អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​កុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។

[៣៨១] អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យ​អកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​អកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២។

[៣៨២] អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយអាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ មហាភូត១ អាស្រ័យមហាភូត៣ មហាភូត២ អាស្រ័យ​មហាភូត២ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប និងឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ។ កុសលធម៌ អាស្រ័យ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ។

[៣៨៣] កុសលធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ អាស្រ័យ​ខន្ធ២ផង វត្ថុផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។ កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូត​ទាំងឡាយផង។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ អាស្រ័យ​ខន្ធ២ផង វត្ថុផង។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។ អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង។បេ។ ខន្ធ២ អាស្រ័យខន្ធ២ផង វត្ថុផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យអកុសលក្ខន្ធ​ទាំងឡាយផង មហាភូតទាំងឡាយផង។

[៣៨៤] វារៈ១៧ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោម ក្នុងនិស្សយវារៈ។

[៣៨៥] អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ដែល​ច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អព្យាកតធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យអហេតុក​វិបាកាព្យាកត​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ៣ ខន្ធ២ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ ខន្ធ៣ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី កដត្តារូបក្ដី អាស្រ័យខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១។បេ។ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប កដត្តារូប និងឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ពាហិររូប … អាហារសមុដ្ឋានរូប … ឧតុសមុដ្ឋានរូប … មហាភូត៣ អាស្រ័យមហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ។បេ។ កដត្តារូប និងឧបាទារូប អាស្រ័យមហាភូតទាំងឡាយ ចក្ខុវិញ្ញាណ អាស្រ័យចក្ខាយតនៈ។បេ។ កាយវិញ្ញាណ អាស្រ័យកាយាយតនៈ អហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ អាស្រ័យវត្ថុ។ អកុសលធម៌ អាស្រ័យអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យវត្ថុ។

[៣៨៦] អកុសលធម៌ អាស្រ័យអកុសលធម៌ផង អព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​ខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈផង វត្ថុផង។

[៣៨៧] វារៈ៤ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ និស្សយវារៈ បច្ចនីយៈ។

[៣៨៨] វារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១៧ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៧ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១៧ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ និស្សយវារៈ អនុលោមបច្ចនីយៈ។

[៣៨៩] វារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម ក្នុងនិស្សយវារៈ។

អត្ថរបស់និស្សយវារៈឈ្មោះថា អត្ថរបស់បច្ចយវារៈ អត្ថរបស់បច្ចយវារៈឈ្មោះថា អត្ថ​របស់​និស្សយវារៈដែរ។

ចប់ និស្សយវារៈ។

សំសដ្ឋវារៈ

[៣៩០] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។ អកុសលធម៌ ច្រឡំនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។

[៣៩១] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ … អធិបតិប្បច្ច័យ … អធិបតិប្បច្ច័យ មិនមានក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិទេ។ បទទាំងអស់ ប្រហែល​គ្នានឹងហេតុមូលកៈ ព្រោះអនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ និងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣៩២] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ច្រឡំនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹងវត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹងវត្ថុ (ទើបកើតឡើង) ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៣៩៣] ច្រឡំនឹងកុសលធម៌។បេ។ នឹងអកុសលធម៌។បេ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ គឺ (ខន្ធ៣) ច្រឡំនឹងកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។

[៣៩៤] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ។ ច្រឡំនឹង​អកុសលធម៌។បេ។ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌។បេ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ គឺវិបាកាព្យាកតៈ។បេ។

[៣៩៥] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ … ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ និងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ បទទាំងនេះ ប្រហែល​គ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[៣៩៦] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹងវត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ នឹងអកុសលធម៌។បេ។ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹង​វត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ នឹងអព្យាកតធម៌។បេ។ (ខន្ធទាំងឡាយ) ច្រឡំនឹងវត្ថុ ទើបកើតឡើង ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៣៩៧] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ … នត្ថិប្បច្ច័យ … វិគតប្បច្ច័យ … អវិគតប្បច្ច័យ … ប្រហែលគ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[៣៩៨] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​ឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យ​ពិស្ដារ ដូចហេតុមូលកៈដែរ។

[៣៩៩] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​មគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤០០] វារៈ១ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ… វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោម ក្នុងសំសដ្ឋវារៈ។

[៤០១] អកុសលធម៌ ច្រឡំនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ ច្រឡំនឹងខន្ធទាំងឡាយ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ច្រឡំ​នឹង​ខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ ច្រឡំនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។

[៤០២] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … ព្រោះ​នបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹង​ខន្ធ២។

[៤០៣] នឹងអកុសលធម៌។បេ។ នឹងអព្យាកតធម៌។បេ។ កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ …។ … ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣។

[៤០៤] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសល​ចេតនា ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អកុសលធម៌ ច្រឡំនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលចេតនា ច្រឡំនឹងអកុសលក្ខន្ធទាំងឡាយ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ គឺកិរិយាព្យាកត​ចេតនា ច្រឡំនឹងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ។

[៤០៥] ច្រឡំនឹងកុសលធម៌។បេ។ ច្រឡំនឹងអកុសលធម៌។បេ។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹង​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។ បដិសន្ធិ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ និងក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មិនមាន ក្នុងបច្ចនីយវិភង្គ ត្រង់​សំសដ្ឋវារៈទេ មានតែក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ដ៏សេសសល់។

[៤០៦] អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងខន្ធ១ ដែលច្រឡំនឹងបញ្ចវិញ្ញាណ។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។

[៤០៧] អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២ ក្នុង​ខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។

[៤០៨] កុសលធម៌ ច្រឡំនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។ អកុសលធម៌ ច្រឡំនឹង​អកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូបភព។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។ អព្យាកតធម៌ ច្រឡំនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ច្រឡំនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុង​អរូបភព។បេ។ ខន្ធ២ ច្រឡំនឹងខន្ធ២។ បដិសន្ធិ មិនមាន ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យទេ។

[៤០៩] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១០] វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១១] វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១២] វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ និង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៣] វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៤] វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ និងនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៥] វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ និងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤១៦] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៧] វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៨] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤១៩] វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[៤២០] ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤២១] វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤២២] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤២៣] វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤២៤] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤២៥] វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤២៦] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤២៧] វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ និងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៤២៨] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤២៩] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤៣០] វារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤៣១] វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ និងនវិបាកប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយៈ។

[៤៣២] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤៣៣] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤៣៤] វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤៣៥] វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និងបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៤៣៦] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ និងអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៤៣៧] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៤៣៨] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និងវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៤៣៩] ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … ព្រោះ​បុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៤៤០] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៤១] វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … ព្រោះអនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ និងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដូចអារម្មណមូលកៈដែរ។

[៤៤២] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤៤៣] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៤៤] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៤៤៥] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះអាសេវនប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៤៦] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះកម្មប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដី​បំប្រួញ។

[៤៤៧] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិបាកប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៤៨] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះអាហារប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​អាហារប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៤៩] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៥០] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះឈានប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៥១] វារៈ១ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះមគ្គប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៥២] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះសម្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៥៣] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ។

[៤៥៤] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។

[៤៥៥] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និង​អារម្មណប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។ ព្រោះ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ហេតុប្បច្ច័យ និងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ អាសេវនប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ និង​អាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ។ ព្រោះវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … ព្រោះបុរេជាតប្បច្ច័យ កម្មប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ និងអាហារប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ១ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ព្រោះអវិគតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៤៥៦] ព្រោះអត្ថិប្បច្ច័យ នត្ថិប្បច្ច័យ វិគតប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យ​ពិស្ដារ ដូចអារម្មណមូលកៈដែរ។

ចប់ អនុលោមបច្ចនីយៈ។

[៤៥៧] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៥៨] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ និងនអធិបតិប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ (វារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់)។

[៤៥៩] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ និង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៦០] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ និងនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ (វារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់)។

[៤៦១] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ នកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ នមគ្គប្បច្ច័យ និងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្តិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ នវិបាកប្បច្ច័យ នមគ្គប្បច្ច័យ នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងនកម្មប្បច្ច័យដែរ។

[៤៦២] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ នអធិបតិមូលកៈ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យប្រហែលគ្នានឹងនហេតុមូលកៈ តាមវារៈដែលតាំងនៅ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យដែរ។

[៤៦៣] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ … វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ។ បទទាំងអស់ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារផងចុះ។ បញ្ហាទាំង៣ នេះ មានក្នុងបទទាំងឡាយ ដែលលោកមិនបានសរសេរទុកហើយ។ ប្រស្នា ១ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ និងក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើតាមវារៈដែលតាំងនៅ ក្នុង​នហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងនបុរេជាតមូលកៈផងចុះ។ ប្រស្នាក្រៅពីនេះ ប្រហែលគ្នានឹង​នហេតុប្បច្ច័យដែរ។ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ពេញគ្រប់គ្រាន់ ប្រហែលគ្នានឹង​នអធិបតិប្បច្ច័យ​ដែរ។

[៤៦៤] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​មគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៦៥] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៦៦] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ និងនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ បទទាំងឡាយដ៏សេស បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ ដោយឧបាយនុ៎ះចុះ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៦៧] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ ពាក្យគ្រប់គ្រាន់។ … វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិបាកប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ និងនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។ នវិបាកមូលកៈនេះ មានការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នា។ (បទទាំងឡាយ) ដ៏សេស ដូចជានហេតុមូលកៈដែរ។

[៤៦៨] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៦៩] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនឈានប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យ និងនមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៧០] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៧១] វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ និងនបុរេជាតប្បច្ច័យ … វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ ព្រោះនមគ្គប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៧២] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៧៣] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ និងនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៧៤] ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ នហេតុប្បច្ច័យ នអធិបតិប្បច្ច័យ នបុរេជាតប្បច្ច័យ និងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ នអាសេវនប្បច្ច័យមូលកៈ ប្រហែលគ្នានឹងនហេតុមូលកៈដែរ។ ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ នវិបាកប្បច្ច័យ និងនមគ្គប្បច្ច័យ មូលទាំង ៣ នេះ ប្រហែលៗ​គ្នាតែបែបមួយ។ … វារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​សមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម។

ចប់ សំសដ្ឋវារៈ។

សម្បយុត្តវារៈ

[៤៧៥] កុសលធម៌ ប្រកបនឹងកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ប្រកបនឹងកុលសក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២។

[៤៧៦] អកុសលធម៌ ប្រកបនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ប្រកបនឹងអកុសលក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២។

[៤៧៧] អព្យាកតធម៌ ប្រកបនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ប្រកបនឹងវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ ប្រកបនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៧៨] វារៈ៣ ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោម។

[៤៧៩] អកុសលធម៌ ប្រកបនឹងអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ ប្រកបនឹងខន្ធទាំងឡាយ ដែល​ច្រឡំដោយវិចិកិច្ឆា ច្រឡំដោយឧទ្ធច្ចៈ។

[៤៨០] អព្យាកតធម៌ ប្រកបនឹងអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ប្រកបនឹងអហេតុកវិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២ ខន្ធ៣ ប្រកបនឹងវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ១ ប្រកបនឹងខន្ធ៣ ខន្ធ២ ប្រកបនឹងខន្ធ២។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[៤៨១] វារៈ២ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយៈ។

[៤៨២] វារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

ចប់ អនុលោមបច្ចនីយៈ។

[៤៨៣] វារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … វារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ វារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ វារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ។

ចប់ បច្ចនីយានុលោម។

ចប់ សម្បយុត្តវារៈ។

អត្ថ របស់សម្បយុត្តសព្ទ ដែលប្រែថា ប្រកប ដូចគ្នានឹងអត្ថរបស់សំសដ្ឋសព្ទ ដែលប្រែថា ច្រឡំ ទាំងអត្ថរបស់សំសដ្ឋសព្ទ ដែលប្រែថា ច្រឡំ ក៏ដូចគ្នានឹងសម្បយុត្តសព្ទ ដែល​ប្រែថា ប្រកបដែរ។

បញ្ហាវារៈ

[៤៨៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៥] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​វិបាកាព្យាកតហេតុ (ក្ដី) ពួកកិរិយាព្យាកតហេតុ (ក្តី) ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ ពួកវិបាកាព្យាកតហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។

[៤៨៧] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណាកុសលនោះ ពិចារណាពួកកុសល ដែលខ្លួន​ធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ចេញចាកឈាន ហើយពិចារណាឈាន ពួកសេក្ខបុគ្គល ពិចារណាគោត្រភូញាណ ពិចារណាវោទានៈ (សេចក្ដីផូរផង់) ពួកសេក្ខបុគ្គល ចេញ​ចាកមគ្គ ហើយពិចារណាមគ្គ ពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយកុសលចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ អាកាសានញ្ចាយតនកុសល ជាបច្ច័យ នៃ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសល ជាបច្ច័យ នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ នៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៨៨] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺ (បុគ្គល) ឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ហើយត្រេកអរ រីករាយ នឹងកុសលនោះ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធកុសលនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្ស​កើតឡើង (បុគ្គលនោះ) ត្រេកអរ រីករាយ នឹងពួកកុសល ដែលធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធអំពើនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង (បុគ្គនោះ) ចេញចាកឈាន ហើយត្រេកអរ រីករាយនឹងឈាន រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធកុសលនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆា​កើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង កាលដែលឈានសាបសូន្យហើយ ទោមនស្សរបស់​បុគ្គល​អ្នកមានសេចក្ដីស្តាយក្រោយ ក៏កើតឡើង។

[៤៨៩] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺព្រះអរហន្ត ចេញចាកមគ្គ ហើយពិចារណាមគ្គ ពិចារណាពួកកុសល ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឃើញច្បាស់នូវកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ដឹងនូវចិត្ត​របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយកុសលចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន កាលដែល​កុសលរលត់ហើយ វិបាកក៏កើតឡើង ព្រោះមានកម្មនោះជាអារម្មណ៍ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយនឹងកុសល រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធកុសលនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆា​កើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង កាលអកុសលរលត់ហើយ វិបាក​កើតឡើង ព្រោះមានកម្មនោះជាអារម្មណ៍ អាកាសានញ្ចាយតនកុសល ជាបច្ច័យ នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈវិបាក និងកិរិយា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អាកិញ្ចញ្ញាយតនកុសល ជាបច្ច័យ នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនវិបាក និងកិរិយា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួក​កុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩០] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយនឹងរាគៈ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធអំពើនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង (បុគ្គលនោះ) ត្រេកអរ រីករាយនឹងទិដ្ឋិ (នោះ) រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធទិដ្ឋិនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធវិចិកិច្ឆា ទិដ្ឋិកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈ​កើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធឧទ្ធច្ចៈ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធទោមនស្ស ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង។

[៤៩១] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសេក្ខបុគ្គល ពិចារណាពួកកិលេស ដែលលះបង់បានហើយ ពិចារណាពួកកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិន​បានហើយ ដឹងពួកកិលេស ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវអកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអកុសលចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺព្រះអរហន្ត ពិចារណាពួកកិលេស ដែលលះបង់បានហើយ ដឹងពួកកិលេស ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឃើញច្បាស់នូវអកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអកុសលចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកសេក្ខបុគ្គក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវអកុសល ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន កាល​ដែលអកុសលរលត់ហើយ វិបាកក៏កើតឡើង ព្រោះមានអកុសលនោះជាអារម្មណ៍ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយនឹងអកុសល រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធអកុសលនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង កាល​ដែលអកុសលរលត់ហើយ វិបាកក៏កើតឡើង ព្រោះមានអកុសលនោះជាអារម្មណ៍ ពួក​អកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩៣] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺព្រះអរហន្ត ពិចារណាផល ពិចារណាព្រះនិព្វាន ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃការពិចារណានូវផល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ព្រះអរហន្ត ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ រូបទាំងឡាយ សំឡេងទាំងឡាយ ក្លិនទាំងឡាយ រស​ទាំងឡាយ ផោដ្ឋព្វៈទាំងឡាយ វត្ថុ … ឃើញច្បាស់ នូវពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកប​ដោយ​វិបាកាព្យាកតកិរិយាព្យាកតចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ អាកាសានញ្ចាយតនកិរិយា ជាបច្ច័យ នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនកិរិយា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អាកិញ្ចញ្ញាយតនកិរិយា ជាបច្ច័យ នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកិរិយា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសោតវិញ្ញាណ គន្ធាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃឃានវិញ្ញាណ រសាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃកាយវិញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកអព្យាកតក្ខន្ធ ជា​បច្ច័យនៃការពិចារណា នូវឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩៤] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសេក្ខបុគ្គល ពិចារណាផល ពិចារណាព្រះនិព្វាន ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ និងមគ្គ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ វត្ថុ … ឃើញច្បាស់នូវពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ថាមិន​ទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយវិបាកាព្យាកតចិត្ត និងកិរិយាព្យាកតចិត្ត ដោយ​ចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកអព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩៥] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយនឹងចក្ខុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធចក្ខុនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយនឹងសោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ វត្ថុ … ពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធវត្ថុនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆា​កើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង។

[៤៩៦] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើពួកកុសលដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ចេញចាកឈាន ធ្វើឈានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ពួកសេក្ខបុគ្គល ធ្វើគោត្រភូ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើវោទានៈ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ពួកសេក្ខបុគ្គល ចេញចាកមគ្គ ធ្វើមគ្គ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៩៧] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ គឺ (បុគ្គល) ឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល) ធ្វើពួកកុសល ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល) ចេញចាកឈាន ធ្វើឈានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើឈាននោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។

[៤៩៨] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺព្រះអរហន្ត ចេញចាកមគ្គ ធ្វើមគ្គ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ គឺកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤៩៩] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺ (បុគ្គល) ធ្វើរាគៈឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើរាគៈនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល) ធើ្វទិដ្ឋិ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើទិដ្ឋិនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០០] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ គឺអកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០១] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ គឺអកុសលាធិបតិធម៌ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០២] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ អារម្មណាធិបតិ គឺព្រះអរហន្ត ធ្វើផលឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើព្រះនិព្វាន ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺវិបាកាព្យាកតាធិបតិក្ដី កិរិយាព្យាកតាធិបតិក្ដី ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០៣] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ គឺពួកសេក្ខបុគ្គល ធ្វើផលឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើ​ព្រះនិព្វានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ និងមគ្គ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៥០៤] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គល ធ្វើចក្ខុឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើចក្ខុនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល ធ្វើ) សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ វត្ថុ … ធ្វើនូវវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធទាំងឡាយ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើវត្ថុនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។

[៥០៥] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃកុសលធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃវោទានៈ គោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥០៦] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺកុសល [បានដល់​កុសល ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។] (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ [បានដល់ វិបាក ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣។] មគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃផល អនុលោម របស់ពួកសេក្ខបុគ្គល (ជាបច្ច័យ) នៃផលសមាបត្តិ [បានដល់ ការសម្រេចសោតាបត្តិផល សកទាគាមិផល អនាគាមិផល។] នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសល របស់បុគ្គល កាលចេញចាកនិរោធ ជាបច្ច័យ នៃផលសមាបត្តិ [បានដល់ ការសម្រេចអនាគាមិផល។ អដ្ឋកថា។] ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥០៧] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥០៨] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺអកុសល ជា​បច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥០៩] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធក្ដី ពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្ដី មុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ភវង្គៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនា កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ អនុលោម របស់ព្រះអរហន្ត (ជាបច្ច័យ) នៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកិរិយា របស់បុគ្គល កាលចេញចាកនិរោធ ជាបច្ច័យនៃ​ផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១០] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យ​នៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១១] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១២] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃវោទានៈ គោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៣] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺកុសល (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ មគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃផល អនុលោម របស់ពួកសេក្ខបុគ្គល (ជាបច្ច័យ) នៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសល របស់បុគ្គល កាលចេញចាកនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៤] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​អកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៥] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺអកុសល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធក្ដី ពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្ដី មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ភវង្គៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនា កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ អនុលោម របស់ព្រះអរហន្ត (ជាបច្ច័យ) នៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកិរិយា របស់បុគ្គល កាលចេញចាកនិរោធ ជាបច្ច័យនៃ​ផលសមាបត្តិ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៧] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៨] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៥១៩] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២០] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២១] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៣] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺពួក​អកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៤] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៥] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ក្ដី កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួក​កដត្តារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកកដត្តារូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកកដត្តារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត១ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត ២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត១ ជាខាងក្រៅ ជាបច្ច័យ​នៃមហាភូត៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកឧបាទារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត១ ដែលជា​អាហារសមុដ្ឋាន ជាបច្ច័យនៃពួកមហាភូត៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកឧបាទារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត១ ដែលជាឧតុសមុដ្ឋាន ជាបច្ច័យនៃមហាភូត៣ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃ​មហាភូត២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកឧបាទារូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត៣ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៦] កុសលធម៌ក្តី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យ នៃអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួកមហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៧] អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួកមហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។

[៥២៨] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ។

[៥២៩] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ។

[៥៣០] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ គឺ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ក្ដី កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងវត្ថុ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងវត្ថុ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងវត្ថុ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ពួកខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូត១ ជាបច្ច័យ​នៃមហាភូត៣ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូត ២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត ២ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ពាហិរ … អាហារសមុដ្ឋាន … ឧតុសមុដ្ឋាន … មហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ ជាបច្ច័យនៃ​មហាភូត៣ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ។

[៥៣១] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣២] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៣] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៤] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៥] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៦] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៧] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺ​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១​ក្ដី កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកកដត្តារូប ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកកដត្តារូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកកដត្តារូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកខន្ធជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូត១ ជាបច្ច័យ​នៃមហាភូត៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ពាហិរ … អាហារសមុដ្ឋាន … ឧតុសមុដ្ឋាន … មហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ ជា​បច្ច័យនៃមហាភូត៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ពួក​មហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ … ឃានាយតនៈ … ជិវ្ហាយតនៈ … កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ វត្ថុ ជា​បច្ច័យនៃពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៨] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យ នៃពួក​កុសលក្ខន្ធ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៣៩] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យ​នៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤០] កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ក្ដី វត្ថុក្ដី ជា​បច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤១] កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួកមហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤២] អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៣] អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួកមហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) ឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើពួកកុសល ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ហើយពិចារណា ចេញចាកឈាន ធ្វើឈានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ពួកសេក្ខបុគ្គល ធ្វើគោត្រភូ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើវោទានៈ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ពួកសេក្ខបុគ្គល ចេញចាកមគ្គ ធ្វើមគ្គឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺពួក​កុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃវោទានៈ គោត្រភូ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យសទ្ធា ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើត ធ្វើវិបស្សនា​ឲ្យកើត ធ្វើមគ្គឲ្យកើត ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើត ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើត សីល … សុតៈ … ចាគៈ … អាស្រ័យបញ្ញា ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើត ធ្វើវិបស្សនា​ឲ្យកើត ធ្វើមគ្គឲ្យកើត ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើត ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើត សទ្ធា … សីល សុតៈ ចាគៈ … បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា សីលៈ សុតៈ ចាគៈ និងបញ្ញា ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃបឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃបឋមជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​ទុតិយជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃទុតិយជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃតតិយជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃតតិយជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃចតុត្ថជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃ​ចតុត្ថជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃអាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃ​អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​អាកិញ្ចញ្ញាយតន​ជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃអាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​នេវសញ្ញា​នាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃទុតិយជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ ចតុត្ថជ្ឈាន (ជាបច្ច័យ) នៃអាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន (ជាបច្ច័យ) នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន វិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន (ជាបច្ច័យ) នៃ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន អាកិញ្ចាយតនជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃទិព្វចក្ខុ ជាបច្ច័យនៃទិព្វចក្ខុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃទិព្វសោតធាតុ ជាបច្ច័យនៃទិព្វសោតធាតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​ចេតោបរិយញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃចេតោបរិយញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃយថាកម្មូបគញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃយថាកម្មូបគញ្ញាណ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃអនាគតំសញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ទិព្វចក្ខុ ជាបច្ច័យនៃទិព្វសោតធាតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ទិព្វសោតធាតុ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃចេតោបរិយញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ចេតោបរិយញ្ញាណ ជាបច្ច័យ​នៃបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃយថាកម្មូបគញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ យថាកម្មូបគញ្ញាណ ជាបច្ច័យ​នៃអនាគតំសញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃបឋមមគ្គ ជាបច្ច័យនៃបឋមមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃទុតិយមគ្គ ជាបច្ច័យនៃទុតិយមគ្គ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃតតិយមគ្គ ជាបច្ច័យនៃតតិយមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃ​ចតុត្ថមគ្គ ជាបច្ច័យនៃចតុត្ថមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បឋមមគ្គ ជាបច្ច័យ​នៃទុតិយមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ទុតិយមគ្គ ជាបច្ច័យនៃតតិយមគ្គ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ តតិយមគ្គ ជាបច្ច័យនៃចតុត្ថមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួក​សេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យមគ្គ ធ្វើសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ចូលកាន់សមាបត្តិ ដែលកើតឡើងហើយ ពិចារណាឃើញច្បាស់នូវពួកសង្ខារ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន មគ្គរបស់ពួកសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃអត្ថប្បដិសម្ភិទាធម្មប្បដិសម្ភិទា និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា បដិភាណប្បដិសម្ភិទា និងឋានាឋានកោសល្ល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៥] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) ឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង ធ្វើពួកកុសល ដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើកុសលនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល) ចេញចាកឈាន ធ្វើឈានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើឈាននោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យសទ្ធា ហើយដំឡើងមានះ ប្រកាន់ទិដ្ឋិ សីល … សុតៈ … ចាគៈ … អាស្រ័យបញ្ញា ហើយដំឡើងមានះ ប្រកាន់ទិដ្ឋិ សទ្ធា … សីល សុតៈ ចាគៈ … បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃរាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ និងសេចក្ដីប្រាថ្នា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៦] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺព្រះអរហន្ត ចេញចាកមគ្គ ធ្វើមគ្គឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺកុសល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ មគ្គ ជាបច្ច័យនៃផល អនុលោម របស់ពួកសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុសល របស់បុគ្គល កាលចេញចាក​និរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យសទ្ធា ហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅ ឲ្យក្ដៅសព្វ ទទួលទុក្ខ ដែលមាន​ការស្វែងរកជាមូល សីល … សុតៈ … ចាគៈ … អាស្រ័យបញ្ញា ហើធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅ ឲ្យក្ដៅសព្វ ទទួលទុក្ខ ដែលមានការស្វែងរកជាមូល សទ្ធា … សីល … សុតៈ ចាគៈ … បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្ដិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ កុសលកម្ម ជាបច្ច័យនៃវិបាក ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ព្រះអរហន្ត អាស្រ័យមគ្គ ធ្វើកិរិយាសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ចូលកាន់កិរិយាសមាបត្តិ ដែលកើត​ឡើងហើយ ឃើញច្បាស់នូវពួកសង្ខារ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន មគ្គ របស់ព្រះអរហន្ត ជាបច្ច័យនៃអត្ថប្បដិសម្ភិទា ធម្មប្បដិសម្ភិទា និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា បដិភាណប្បដិសម្ភិទា និងឋានាឋានកោសល្ល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មគ្គ ជាបច្ច័យ​នៃផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៧] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) ធ្វើរាគៈឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើរាគៈនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង (បុគ្គល) ធ្វើទិដ្ឋិ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើទិដ្ឋិនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺពួក​អកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យរាគៈ ហើយសម្លាប់សត្វ យកទ្រព្យ ដែលគេ​មិនបានឲ្យ និយាយកុហក និយាយញុះញង់ និយាយពាក្យអាក្រក់ និយាយពាក្យ​រោយរាយ កាត់ទី-ត លបឆក់ទ្រព្យគេ ប្លន់យកទ្រព្យក្នុងផ្ទះ១ ឈរចាំដណ្ដើម​ទ្រព្យគេក្បែរផ្លូវ លួចភរិយាបុគ្គលដទៃ សម្លាប់អ្នកស្រុក សម្លាប់អ្នកនិគម ផ្ដាច់បង់​ជីវិតមាតា ផ្ដាច់បង់ជីវិតបិតា ផ្តាច់បង់ជីវិតព្រះអរហន្ត ធ្វើព្រះលោហិតនៃព្រតថាគត ឲ្យពុរពង ដោយទោសចិត្ត បំបែកសង្ឃ អាស្រ័យទោសៈ … អាស្រ័យមោហៈ អាស្រ័យ​មានះ អាស្រ័យទិដ្ឋិ … អាស្រ័យសេចក្ដីប្រាថ្នា ហើយសម្លាប់សត្វ។បេ។ បំបែកសង្ឃ រាគៈ … ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ … សេចក្ដីប្រាថ្នា ជាបច្ច័យនៃរាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ និងសេចក្ដីប្រាថ្នា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៤៨] បាណាតិបាត ជាបច្ច័យនៃបាណាតិបាត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាណាតិបាត (ជាបច្ច័យ ) នៃអទិន្នាទានៈ … កាមេសុមិច្ឆាចារៈ មុសាវាទៈ បិសុណាវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទៈ … ជាបច្ច័យ នៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អទិន្នាទាន (ជាបច្ច័យ) នៃអទិន្នាទានៈ កាមេសុមិច្ឆាចារៈ មុសាវាទៈ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ (ជាបច្ច័យ នៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ) និងបាណាតិបាតៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីចង​ជាចក្កៈផងចុះ។

[៥៤៩] កាមេសុមិច្ឆាចារៈ មុសាវាទៈ បិសុណាវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទៈ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ជាបច្ច័យនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ជាបច្ច័យ​នៃបាណាតិបាត … ជាបច្ច័យនៃអទិន្នាទានៈ កាមេសុមិច្ឆាចារៈ មុសាវាទៈ បិសុណាវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៥០] មាតុឃាតកម្ម ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតុកម្ម ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បិតុឃាតកម្ម (ជាបច្ច័យ) នៃបិតុឃាតកម្ម … នៃអរហន្តឃាតកម្ម រុហិរុប្បាទកម្ម និងសង្ឃភេទកម្ម … ជាបច្ច័យនៃនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ បិតុឃាតកម្ម (ជាបច្ច័យ) នៃបិតុឃាតកម្ម … នៃអរហន្តឃាតកម្ម រុហិរុប្បាទកម្ម សង្ឃភេទកម្ម និងនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ … ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតកម្ម ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អរហន្តឃាតុកម្ម … រុហិរុប្បាទកម្ម … សង្ឃភេទកម្ម … និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ … ជាបច្ច័យនៃនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ និយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតកម្ម ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នៃបិតុឃាតកម្ម … អរហន្តឃាតកម្ម … រុហិរុប្បាទកម្ម … ជាបច្ច័យនៃសង្ឃភេទកម្ម ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើជាចក្កៈផងចុះ។

[៥៥១] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​បកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យរាគៈ ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនាឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យកើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យ​កើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង ទោសៈ … មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ … អាស្រ័យ​សេចក្ដីប្រាថ្នា ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនា​ឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យកើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិឲ្យ​កើតឡើង។ រាគៈ … ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ … សេចក្ដីប្រាថ្នា ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា សីល សុតៈ ចាគៈ និងបញ្ញា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ (បុគ្គល) សម្លាប់សត្វ ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនាឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យ​កើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការ​ឃាត់ នូវផលនៃកម្មនោះ។ (បុគ្គល) យកទ្រព្យ ដែលគេមិនបានឲ្យ … និយាយកុហក និយាយញុះញង់ និយាយពាក្យអាក្រក់ និយាយពាក្យរោយរាយ កាត់ទី-ត លបឆក់​ទ្រព្យគេ ប្លន់យកទ្រព្យគេក្នុងផ្ទះ១ ឈរចាំដណ្ដើមយកទ្រព្យគេក្បែរផ្លូវ លួចភរិយាអ្នក​ដទៃ សម្លាប់អ្នកស្រុក … សម្លាប់អ្នកនិគម ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនាឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យកើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញា​ឲ្យកើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការឃាត់នូវផលនៃ​កម្មនោះ។ (បុគ្គល) ផ្ដាច់បង់ជីវិតមាតា ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការឃាត់នូវផលនៃកម្មនោះ។ (បុគ្គល) ផ្ដាច់បង់ជីវិតបិតា … ផ្តាច់បង់ជីវិតព្រះអរហន្ត … ធ្វើព្រះលោហិត របស់ព្រះតថាគត ឲ្យពុរពងឡើង ដោយ​ទោសចិត្ត … បំបែកសង្ឃ ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់​ការឃាត់នូវផលនៃកម្មនោះ។

[៥៥២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺអកុសល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យរាគៈ ហើយធ្វើ​ខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅ ឲ្យក្ដៅសព្វ ទទួលទុក្ខ ដែលមានការស្វែងរកជាមូល ទោសៈ … មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ … អាស្រ័យសេចក្ដីប្រាថ្នា ហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅ ឲ្យក្ដៅសព្វ ទទួលទុក្ខ ដែលមានការស្វែងរកជាមូល។ រាគៈ … ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្ដីប្រាថ្នា ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អកុសលកម្ម ជាបច្ច័យនៃវិបាក ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៥៣] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺ​ព្រះអរហន្ត ធ្វើផលឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើព្រះនិព្វាន ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃផល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ មុនៗ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ភវង្គ ជាបច្ច័យនៃអាវជ្ជនា កិរិយា ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ អនុលោម របស់ព្រះអរហន្ត ជាបច្ច័យ​នៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកិរិយា របស់បុគ្គល កាលចេញចាកនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺកាយិកសុខ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ កាយិកទុក្ខ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ រដូវ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ភោជន ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និង​ផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ កាយិកសុខ … កាយិកទុក្ខ រដូវ ភោជន … សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ផលសមាបត្តិ ជាបច្ច័យនៃកាយិកសុខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ព្រះអរហន្ត អាស្រ័យកាយិកសុខ ហើយធ្វើកិរិយាសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើត​ឡើង ចូលកាន់កិរិយាសមាបត្តិ ដែលកើតឡើងហើយ ឃើញច្បាស់ នូវពួកសង្ខារថា​មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន កាយិកទុក្ខ … រដូវ ភោជន … ព្រះអរហន្ត អាស្រ័យ​សេនាសនៈ ធ្វើកិរិយាសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឲ្យកើតឡើង ចូលកាន់​កិរិយាសមាបត្តិ ដែលកើតឡើងហើយ ឃើញច្បាស់នូវពួកសង្ខារ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន។

[៥៥៤] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺពួកសេក្ខបុគ្គល ធ្វើផលឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ធ្វើព្រះនិព្វានឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយពិចារណា ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ និងមគ្គ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យកាយិកសុខ ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈានឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនាឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យ​កើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង កាយិកទុក្ខ … រដូវ … ភោជន … (បុគ្គល) អាស្រ័យសេនាសនៈ ហើយឲ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ធ្វើឈាន​ឲ្យកើតឡើង ធ្វើវិបស្សនាឲ្យកើតឡើង ធ្វើមគ្គឲ្យកើតឡើង ធ្វើអភិញ្ញាឲ្យកើតឡើង ធ្វើសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង កាយិកសុខ … កាយិកទុក្ខ រដូវ ភោជន … សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា សីល សុតៈ ចាគៈ និងបញ្ញា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៥៥] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។ អារម្មណូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) ធ្វើចក្ខុឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើចក្ខុនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … វត្ថុ ធ្វើពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើខន្ធនោះ ឲ្យធ្ងន់ (ក្នុងចិត្ត) ទិដ្ឋិកើតឡើង។ អនន្តរូបនិស្ស័យ គឺអាវជ្ជនា ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺ (បុគ្គល) អាស្រ័យកាយិកសុខ ហើយសម្លាប់សត្វ យកទ្រព្យ ដែលគេមិនបានឲ្យ និយាយកុហក និយាយញុះញង់ និយាយពាក្យអាក្រក់ និយាយ​ពាក្យរោយរាយ កាត់ទី-ត លប់ឆក់ទ្រព្យគេ ប្លន់យកទ្រព្យគេក្នុងផ្ទះមួយ ឈរចាំ​ដណ្ដើម​ទ្រព្យគេក្បែរផ្លូវ លួចភរិយាអ្នកដទៃ សម្លាប់អ្នកស្រុក សម្លាប់អ្នកនិគម ផ្ដាច់បង់ជីវិតមាតា ផ្ដាច់បង់ជីវិតបិតា ផ្ដាច់បង់ជីវិតព្រះអរហន្ត ធ្វើព្រះលោហិតនៃព្រះតថាគត ឲ្យពុរពង ដោយទោសចិត្ត បំបែកសង្ឃ កាយិកទុក្ខ … រដូវ … ភោជន … អាស្រ័យសេនាសនៈ ហើយសម្លាប់សត្វ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ បំបែកសង្ឃ។ កាយិកសុខ … កាយិកទុក្ខ រដូវ ភោជន … សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃរាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ និងសេចក្ដីប្រាថ្នា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៥៥៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺព្រះអរហន្ត ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … ឃើញច្បាស់នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូប​ដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេងដោយទិព្វសោតធាតុ។ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសោតវិញ្ញាណ គន្ធាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃឃានវិញ្ញាណ រសាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យ​នៃកាយវិញ្ញាណ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យ​នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសោតវិញ្ញាណ ឃានាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៥៥៧] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ … ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … ឃើញច្បាស់នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូបដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេងដោយទិព្វសោតធាតុ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៥៥៨] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយ នឹងចក្ខុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធចក្ខុនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយ នឹងវត្ថុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធវត្ថុនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៥៥៩] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ បានដល់បច្ឆាជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[៥៦០] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ បានដល់បច្ឆាជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[៥៦១] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ បានដល់បច្ឆាជាត គឺពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[៥៦២] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃវោទានៈ គោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៥៦៣] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ គឺ ពួក​អកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកអកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៥៦៤] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ គឺ ពួកកិរិយា​ព្យាកតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ។

[៥៦៥] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺកុសលចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៦៦] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកវិបាកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៦៧] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺ​កុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។

[៥៦៨] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៦៩] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺអកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺអកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកវិបាកក្ខន្ធ និងពួក​កដត្តារូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៧០] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺអកុសលចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។

[៥៧១] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺវិបាកាព្យាកតចេតនា និងកិរិយាព្យាកតចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ ចេតនា ជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។

[៥៧២] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ គឺវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ៣ និងពួកកដត្តារូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកកដត្តារូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកកដត្តារូប ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ពួកខន្ធជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ។

[៥៧៣] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៥] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៦] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលាហារ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៧] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៨] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ។

[៥៧៩] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអាហារប្បច្ច័យ គឺពួក​វិបាកាព្យាកតាហារ និងពួកកិរិយាព្យាកតាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអាហារប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកវិបាកាព្យាកតាហារ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយអាហារប្បច្ច័យ កពឡឹការាហារ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអាហារប្បច្ច័យ។

[៥៨០] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨១] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨២] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨៣] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨៤] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨៥] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួកអកុសលិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ គឺពួក​វិបាកាព្យាកតឥន្រ្ទិយ និងពួកកិរិយាព្យាកតឥន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួក​វិបាកាព្យាកតឥន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ចក្ខុន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ សោតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃសោតវិញ្ញាណ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឃានិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃឃានវិញ្ញាណ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជិវ្ហិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ កាយិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[៥៨៧] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែល​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៨៨] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៨៩] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៩០] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៩១] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៩២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៩៣] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយឈានប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គឈាន ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ និងកិរិយាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយឈានប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកអង្គឈាន ដែលជា​វិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយឈានប្បច្ច័យ។

[៥៩៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គមគ្គ ដែលជា​កុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៥៩៥] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកមគ្គ ដែលជាកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ ពួកអង្គមគ្គ ដែលជាកុសល ជាបច្ច័យ​នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៥៩៦] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួក​អង្គមគ្គ ដែលជាកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​មគ្គប្បច្ច័យ។

[៥៩៧] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គមគ្គ ដែលជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៥៩៨] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គមគ្គ ដែលជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៥៩៩] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គមគ្គ ដែលជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៦០០] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ គឺពួកអង្គមគ្គ ដែលជា​វិបាកាព្យាកតៈ និងកិរិយាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកអង្គមគ្គ ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ និងពួកកដត្តារូប ដោយមគ្គប្បច្ច័យ។

[៦០១] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៣] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ១ ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ និងកិរិយាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ២ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៥] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ពួកខន្ធជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ បុរេជាត គឺ​ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ ជាបច្ច័យ​នៃសោតវិញ្ញាណ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ឃានាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃឃានវិញ្ញាណ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ជិវ្ហាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យ​នៃពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួក​វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួកកិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៧] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៨] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[៦០៩] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យ​នៃខន្ធ២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១០] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​បច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១១] កុសលធម៌ជាបច្ច័យ នៃកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គឺ​កុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជា​បច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និង​ពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១២] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៣] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៤] អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គឺអកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៥] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សហជាត គឺវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និង​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ និងពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ និងពួក​កដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ និងពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ពួកខន្ធជាបច្ច័យនៃវត្ថុ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូត១ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ពាហិរ … អាហារសមុដ្ឋាន … ឧតុសមុដ្ឋាន … មហាភូត១ របស់ពួកអសញ្ញសត្វ ជាបច្ច័យនៃ​មហាភូត៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូត៣ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត១ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មហាភូត២ ជាបច្ច័យនៃមហាភូត២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ពួកមហាភូត ជាបច្ច័យនៃ​ពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពួកកដត្តារូប និងពួកឧបាទារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បុរេជាត គឺព្រះអរហន្ត ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … ឃើញច្បាស់នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូបដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ រូបាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ សទ្ទាយតនៈ។បេ។ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ចក្ខាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ សោតាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសោតវិញ្ញាណ ឃានាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃជិវ្ហាវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ វត្ថុជាបច្ច័យ នៃពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួក​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកវិបាកាព្យាកតក្ខន្ធ និងពួក​កិរិយាព្យាកតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ កពឡឹការាហារ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៦] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺពួកសេក្ខបុគ្គលក្ដី ពួកបុថុជ្ជនក្ដី ឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … ឃើញច្បាស់នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន ឃើញរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ។ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៧] អព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺ (បុគ្គល) ត្រេកអរ រីករាយ នឹងចក្ខុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធចក្ខុនោះ ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆាកើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង សោតៈ … ឃានៈ ជិវ្ហា កាយ ពួករូប ពួកសំឡេង ពួកក្លិន ពួករស ពួកផោដ្ឋព្វៈ … ត្រេកអរ រីករាយ នឹងវត្ថុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធវត្ថុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង។ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកអកុសលក្ខន្ធ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៨] កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺកុសលក្ខន្ធ១ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។បេ។ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦១៩] កុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សហជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួកមហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួក​កុសលក្ខន្ធក្ដី កពឡឹការាហារក្ដី ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកកុសលក្ខន្ធក្ដី រូបជីវិតិន្រ្ទិយក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦២០] អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺអកុសលក្ខន្ធ១ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ក្ដី វត្ថុក្ដី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦២១] អកុសលធម៌ក្ដី អព្យាកតធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សហជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធក្ដី ពួក​មហាភូតក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួក​អកុសលក្ខន្ធក្ដី កពឡឹការាហារក្ដី ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកអកុសលក្ខន្ធក្ដី រូបជីវិតិន្រ្ទិយក្ដី ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[៦២២] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ អនន្តរប្បច្ច័យ យ៉ាងណា (នត្ថិប្បច្ច័យ) បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

[៦២៣] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយវិគតប្បច្ច័យ គឺពួកកុសលក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកកុសលក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ អនន្តរប្បច្ច័យ យ៉ាងណា (វិគតប្បច្ច័យ) បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

[៦២៤] កុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ គឺកុសលក្ខន្ធ១ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ ខន្ធ៣ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ១ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។ ខន្ធ២ ជាបច្ច័យនៃខន្ធ២ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។ អត្ថិប្បច្ច័យ យ៉ាងណា (អវិគតប្បច្ច័យ) បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ការចែកបញ្ហាវារៈ (តែប៉ុណ្ណេះ)។

ចប់ ភាគ៩៤។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil