បដ្ឋាន ចុទ្ទសមភាគ

ភាគទី១០៧

សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ អរហន្ត សម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ។

អនុលោមត្តិកទុកប្បដ្ឋាន

បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ

[១] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសភាពធំ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបាន ជាបច្ច័យនៃ​​ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍​ដល់​​​នូវ​សភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍​​ដល់នូវ​សភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសភាពធំ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៧] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ដល់​នូវសភាពធំ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវ​សភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិនបាន ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

[១៣] នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវ​សភាពធំ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ដល់​នូវសភាពធំ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍តូចឆ្មារផង នហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំផង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសភាពធំ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍​តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារផង នហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបានផង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មាន​​អារម្មណ៍​​តូចឆ្មារ​ផង នហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍​ដល់នូវ​សភាពធំផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​តូចឆ្មារ​ផង នូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបានផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[១៥] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៩] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសហភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ដល់​នូវ​សភាពធំ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣

[២០] នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[២២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥។

[២៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្ដរ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ។

បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ

[២៥] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ អាស្រ័យ​នូវ​ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។បេ។

[២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៨] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសភាពធំ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍​ដល់​នូវ​សភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍​ប្រមាណ​មិន​បាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណិ្ឌតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

[៣៤] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៦] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤០] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍​ដល់នូវ​សភាពធំ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍​ប្រមាណមិនបាន ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤១] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៤] នហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ បរិត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ។

ហីនត្តិកហេតុទុកៈ

[៤៦] ហេតុធម៌ថោកទាប អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ថោកទាប ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៩] ហេតុធម៌ថោកទាប ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ដ៏ឧត្តម ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០] ហេតុធម៌ថោកទាប ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ថោកទាប ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ដ៏ឧត្តម ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥១] ហេតុធម៌ថោកទាប ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៥២] ហេតុធម៌ថោកទាប ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ថោកទាប ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។ ហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌យ៉ាងកណ្តាល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ដ៏ឧត្តម ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។

[៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ហីនត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

[៥៧] នហេតុធម៌ថោកទាប អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ថោកទាប ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

សង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ ហេតុទុកៈ យ៉ាងណា (ហីនត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ ហីនត្តិកហេតុទុកៈ។

មិច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ

[៥៨] ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវនិងទៀង អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦១] ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មាន​សភាពត្រូវ និងទៀង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២] ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​សភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៣] ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦៤] ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌​​មាន​សភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌​មានសភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជា​បច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៥] ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មានសភាពមិនទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មាន​សភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​សភាព​មិនទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៦៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (មិច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះចុះ។

[៧០] នហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មានសភាពត្រូវ និងទៀងក្តី នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀងក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​មានសភាពត្រូវ និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានសភាព​មិនទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀងផង នូវនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀងផង នូវនហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧២] នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៧៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៦] នហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌​មានសភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ជា​បច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មាន​សភាព​មិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៧] នហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជា​បច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មាន​សភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាព​មិនទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌​មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៨] នហេតុធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌​មាន​សភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ មានសភាពមិនទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានសភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានសភាពខុស និងទៀង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មាន​សភាពមិនទៀង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៧៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៨០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៨១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (មិច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ មិច្ឆត្តត្តិកហេតុទុកៈ។

មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ

[៨៣] ហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌​មានមគ្គជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានមគ្គជា​អារម្មណ៍ផង នូវហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុផង នូវហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៨៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨៦] ហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជា​ហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី ហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុក្តី ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៧] ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មាន​មគ្គជាអធិបតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុក្តី ហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៨] ហេតុធម៌មានមគ្គអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មានមគ្គជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ ហេតុធម៌មានមគ្គជា​អារម្មណ៍ក្តី ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុក្តី ហេតុធម៌មានមគ្គជា​អធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៨៩] ហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជា​អធិបតិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី ហេតុធម៌មាន​មគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៩១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៩២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះផងចុះ។

[៩៤] នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មាន​​មគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មាន​មគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មាន​មគ្គជាអធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មាន​មគ្គជាអធិបតិ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ផង នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មាន​មគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​អធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មាន​មគ្គជាអារម្មណ៍ផង នូវនហេតុធម៌មាន​មគ្គជា​អធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ផង នូវ​នហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុផង នូវនហេតុធម៌​មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​ហេតុផង នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌មាន​មគ្គជាអធិបតិក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​មានមគ្គជាហេតុផង នូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​អធិបតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៩៦] នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៩៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១០០] នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​អារម្មណ៍ផង នៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មាន​មគ្គជា​អារម្មណ៍ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ផង នៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យ​នៃ​នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០១] នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥។ នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌​មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជា​ហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១០២] នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មាន​មគ្គជា​អធិបតិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ផង នៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​អារម្មណ៍ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ផង នៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១០៣] នហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មានមគ្គជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌ មាន​មគ្គជាអធិបតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអធិបតិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានមគ្គជាហេតុក្តី នហេតុធម៌មានមគ្គជាអធិបតិក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានមគ្គជា​ហេតុ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១០៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[១០៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

[១០៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១០៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ មគ្គារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ។

ឧប្បន្នត្តិកហេតុទុកៈ

[១០៨] ហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ កើតឡើងហើយ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ ពួកហេតុកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។

[១០៩] ហេតុធម៌មិនកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ពួកហេតុមិនកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃចេតោបរិយញ្ញាណ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១១០] ហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ … ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។ បេ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[១១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១១២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១១៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ឧប្បន្នត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះចុះ។

[១១៥] នហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មិនទាន់កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ដែលកើត​ឡើង​ហើយ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ដែលប្រុងនឹងកើតឡើង ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១១៦] នហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មិនទាន់កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌កើតឡើង​ហើយ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលប្រុងនឹងកើតឡើង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌​ដែលកើតឡើងហើយ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១១៧] នហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ … ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១១៨] នហេតុធម៌កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មិនទាន់កើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលប្រុងនឹងកើតឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១១៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១២០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១២១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១២២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ ឧប្បន្នត្តិកហេតុទុកៈ។

អតីតតិ្តកហេតុទុកៈ

[១២៣] ហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៤] ហេតុធម៌ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១២៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១២៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៩] នហេតុធម៌ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៣០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ អតីតត្តិកហេតុទុកៈ។

អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ

[១៣៤] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៣៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៣៧] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ជាអនាគត ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៨] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មាន​អារម្មណ៍ជាអនាគត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ជាអនាគត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍​ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

[១៤៣] នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត អាស្រ័យ នូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៤៦] នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ជាបច្ច័យ នៃ នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយ អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៥០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ អតីតារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ។

អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ

[១៥១] ហេតុធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៥៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៥៤] ហេតុធម៌ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៥] ហេតុធម៌ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៥៦] ហេតុធម៌ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១៥៧] ហេតុធម៌ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[១៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៥៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៦០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្ដរ​យ៉ាង​នោះចុះ។

[១៦២] នហេតុធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៦៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៦៥] នហេតុធម៌ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌​ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៦៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៦៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៦៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់អជ្ឈត្តត្តិកហេតុទុកៈ។

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ

[១៧០] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌​មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៧២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៧៣] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មាន​អារម្មណ៍​ខាងក្រៅ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧៤] ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មាន​អារម្មណ៍​ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៧៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៧៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្ដរ​យ៉ាងនោះចុះ។

[១៧៩] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មានអារម្មណខាងក្រៅ អាស្រ័យ​នូវ​នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៨១] នហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៨២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៨៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៨៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៨៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកហេតុទុកៈ។

សនិទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ

[១៨៦] ហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវ​ហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ប្រហែលគា្ននឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៨៨] ហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៩] ហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ១។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (សនិទស្សនហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះផងចុះ។

[១៩១] នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតទ្បើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយ​ការ​ប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកប​ដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការ​ប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យ​នូវ​នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិន​ប្រកប​ដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​មិន​ប្រកប​ដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការ​ប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិន​ប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និង​មិនប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែ​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិន​ប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិន​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែ​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និង​មិន​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែ​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយ​ការ​ឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិន​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិនប្រកប​ដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកប​ដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និង​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិន​ប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិន​ប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌មិន​ប្រកបដោយ​ការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកប​ដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកប​ដោយ​ការ​ឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិន​ប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកប​ដោយ​ការ​ឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និង​មិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិន​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​ការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែ​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ក្ដី នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកប​ដោយ​ការប៉ះពាល់ក្ដី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការ​ប៉ះពាល់ផង នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១៩២] នហេតុធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

[១៩៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

[១៩៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[១៩៧] នហេតុធម៌ប្រកបដោយការឃើញ និងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ និងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៩៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសមនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥។

[១៩៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

[២០០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២០១] ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (សនិទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្ដរ​យ៉ាង​នោះផងចុះ។

ចប់ សនិទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ។

កុសលត្តិកសហេតុកទុកៈ

[២០២] សហេតុកធម៌ (ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយហេតុ) ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​សហេតុកធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សហេតុកធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវសហេតុកធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សហេតុកធម៌​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវសហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២០៧] សហេតុកធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ សហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ សហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២០៨] សហេតុកធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ សហេតុកធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ សហេតុកធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាអាព្យាកតៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ សហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃ​សហេតុកធម៌​ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៩] សហេតុកធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃសហេតុកធម៌ជាកុសល ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[២១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២១១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២១២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[២១៤] អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌​ជាអកុសលផង នូវអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៥] អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២១៧] អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៨] អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអហេតុកធម៌ជា​អព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យ​នូវអហេតុកធម៌ជាអកុសលផង នូវអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២១៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២២០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២២២] អហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២២៣] អហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ អហតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២២៤] អហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ ជាអកុសល ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ អហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ អហេតុកធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[២២៥] អហេតុកធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអហេតុកធម៌ជាអកុសល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២២៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២២៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (កុសលត្តិកសហេតុកទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសហេតុកទុកៈ។

កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[២៣០] ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវ​ហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៣២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៣៣] ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជា​អកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៤] ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុសម្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុសម្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[២៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៣៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៣៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យ​ពិស្តារ​យ៉ាងនោះចុះ។

[២៣៩] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវ​ហេតុវិប្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌​ជា​អព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសលផង នូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកត​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤០] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤២] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៣] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវ​ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ ​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវហេតុវិប្បយុត្តធម៌ ជាអកុសលផង នូវ​ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៤៥] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៦] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជា​អព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤៧] ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ដោយ​អនន្ដរប្បច្ច័យ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ។ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុវិប្បយុត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ ហេតុវិប្បយុត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុវិប្បយុត្តធម៌​ជាអកុសល ដោយអនន្ដរប្បច្ច័យ។

[២៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្ដរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៥០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈនេះ) បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យ​ពិស្តារ​យ៉ាង​នោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកហេតុសហេតុកទុកៈ

[២៥២] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៥៥] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៦] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រកប​ដោយ​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកប​ដោយ​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥៧] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[២៦២] កុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកប​ដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រកប​ដោយ​ហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិន​មែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៦៥] កុសលធម៌ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកប​ដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកប​ដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៦៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកហេតុសហេតុកទុកៈ។

កុសលត្តិកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[២៧០] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៧៥] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំង​សម្បយុត្ត​ដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៦] កុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាហេតុ ទាំងសម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៧៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[២៨១] កុសលធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៨៤] កុសលធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌​សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ សម្បយុត្តដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៨៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារ យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ

[២៨៩] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនមែន​ជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ តែ​ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ តែ​ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩១] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[២៩២] កុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែន​ជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែន​ជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយ​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកប​ដោយ​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៩៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៩៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៩៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[២៩៧] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ តែប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[២៩៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣០០] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនប្រកបដោយហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣០១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកនហេតុសហេតុកទុកៈ។

កុសលត្តិកសប្បច្ចយទុកៈ

[៣០២] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យក្តី អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រកប​ដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយ​បច្ច័យផង នូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យផង នូវ​អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៣] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣០៥] អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣០៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣០៩] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃ​អកុសលធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១០] កុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១៣។

[៣១២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥។

[៣១៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសប្បច្ចយទុកៈ។

កុសលត្តិកសង្ខតទុកៈ

[៣១៥] កុសលធម៌ជាសង្ខតៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាសង្ខតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសប្បច្ចយទុកៈដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកសង្ខតទុកៈ។

កុសលត្តិកសនិទស្សនទុកៈ

[៣១៦] កុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជា​អនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈផង អព្យាកតធម៌ជា​អនិទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈផង អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៧] កុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជា​អនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣១៩] អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជា​អនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣២១] កុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជា​អនិទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២២] កុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជាអនិទស្សនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ជា​បច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ជាអនិទស្សនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសនិទស្សនទុកៈ។

កុសលត្តិកសប្បដិឃទុកៈ

[៣២៤] អព្យាកតធម៌ជាសប្បដិឃៈ (ប្រកបដោយការប៉ះពាល់) អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជាសប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៣២៦] កុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ (មិនមានការប៉ះពាល់) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជា​អប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈផង នូវ​អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈផង នូវអព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២៧] កុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២៩] អកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៣១] កុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាអប្បដិឃៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអប្បដិឃៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ជា​អប្បដិឃៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសប្បដិឃទុកៈ។

កុសលត្តិករូបីទុកៈ

[៣៣៣] រូបធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៣៣៥] អរូបធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវអរូបធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អរូបធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវអរូបធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អរូបធម៌ជាអព្យាកត អាស្រ័យនូវអរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៣៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៣៨] អរូបធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អរូបធម៌​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៩] អរូបធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អរូបធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាអកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអរូបធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិករូបីទុកៈ។

កុសលត្តិកលោកិយទុកៈ

[៣៤១] កុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាលោកិយក្តី អព្យាកតធម៌ជាលោកិយក្តី អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាលោកិយផង នូវ​អព្យាកតធម៌ជាលោកិយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជា​លោកិយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាលោកិយផង នូវអព្យាកតធម៌ជាលោកិយផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៤៣] អកុសលធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៤៥] កុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៦] កុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកិយ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជា​លោកិយ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ជាបច្ច័យ​នៃ​អព្យាកតធម៌ជាលោកិយ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៣៤៨] កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៣៥០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៥១] កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥២] អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៥៣] កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[៣៥៤] កុសលធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាលោកុត្តរៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៣៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកលោកិយទុកៈ។

កុសលត្តិកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ

[៣៥៦] កុសលធម៌ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​គប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយក្តី អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់​ដោយ​វិញ្ញាណណានីមួយក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណ​ណា​នីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណានីមួយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយ​វិញ្ញាណ​ណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែល​គប្បី​ដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់​ដោយ​វិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹង​ច្បាស់​ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយ​វិញ្ញាណ​ណានីមួយផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណ​ណានីមួយ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់​ដោយ​វិញ្ញាណ​ណានីមួយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥៧] កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៥៩] អកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៦១] កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែល​គប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦២] កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាបច្ច័យនៃ​កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៣៦៤] កុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

(កុសលត្តិកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ) ដូចគ្នានឹងកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ។

កុសលត្តិកអាសវទុកៈ

[៣៦៥] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៣៦៧] កុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែន​ជាអាសវៈក្តី អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមែនជាអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែន​ជា​អាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៨] កុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតទ្បើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៧១] កុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​មិនមែនជាអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧២] កុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកអាសវទុកៈ។

កុសលត្តិកសាសវទុកៈ

[៣៧៤] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយនឹងអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹង​អាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៧៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៧៧] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្ត​ទៅជា​មួយ​នឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយនឹងអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៣៧៩] កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិន​មាន​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៨១] កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨២] អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៣៨៣] កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​មិនមាន​អាសវៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៣៨៤] កុសលធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអាសវៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៣៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសាសវទុកៈ។

កុសលត្តិកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៣៨៦] អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៣៨៨] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាក​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈក្តី អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈក្តី អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៩០] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាក​អាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកអាសវសាសវទុកៈ

[៣៩២] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៣៩៤] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិន​មែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែន​ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយ​នឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង​អាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយ​នឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹង​អាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៣៩៦] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃ​កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យ​នៃអកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកអាសវសាសវទុកៈ។

កុសលត្តិកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៣៩៨] អកុសលធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៤០០] អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ កុសលត្តិកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ

[៤០២] កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង​អាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំង​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤០៤] កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃ​កុសលធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៤០៦] កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំង​មិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤០៨] កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌​ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមាន​អាសវៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៩] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមាន​អាសវៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤១០] កុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមាន​អាសវៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៤១១] កុសលធម៌បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមាន​អាសវៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៤១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ។

កុសលត្តិកឆគោច្ឆកទុកៈ

[៤១៣] អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាសញ្ញោជនៈ … ជាគន្ថៈ ជាអកុសល … ជាឱឃៈ ជាយោគៈ ជានីវរណៈ…។ កុសលធម៌មិនមែនជាបរាមាសៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមែនជាបរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹង​អាសវគោច្ឆកៈ​ដែរ។ ទិដ្ឋិមិនកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យនូវទិដ្ឋិទេ។

ចប់ កុសលត្តិកឆគោច្ឆកទុកៈ។

កុសលត្តិកសារម្មណទុកៈ

[៤១៤] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹង​អារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹង​អារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤១៦] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជា​មួយ​នឹងអារម្មណ៍ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ជា​បច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ដោយហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៧] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៤១៩] អព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៤២១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤២២] អព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ … ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មានវារៈ១។

ចប់ កុសលត្តិកសារម្មណទុកៈ។

កុសលត្តិកចិត្តទុកៈ

[៤២៣] កុសលធម៌ជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចិត្ត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤២៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៤២៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៤២៦] កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែន​ជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្តផង នូវអព្យាតកធម៌​មិនមែន​ជាចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្តផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៧] កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤២៩] កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ចប់ កុសលត្តិកចិត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកចេតសិកទុកៈ

[៤៣១] កុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៣៣] កុសលធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចេតសិក ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាចេតសិក ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាចេតសិក ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៤] កុសលធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចេតសិក ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជាចេតសិក ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៤៣៦] អព្យាកតធម៌មិនមានចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានចេតសិក ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៤៣៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកចេតសិកទុកៈ។

កុសលត្តិកចិត្តសម្បយុត្តាទិអដ្ឋទុកៈ

[៤៣៩] អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយចិត្ត … អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ច្រឡំ​ដោយចិត្ត … នូវកុសលធម៌តាំងឡើងអំពីចិត្ត … នូវកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត … នូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត … នូវកុសលធម៌ច្រឡំ តាំងឡើងអំពីចិត្ត … នូវកុសលធម៌ច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត … កុសលធម៌ ច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី បញ្ហាវារៈក្ដី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្ដារយ៉ាងនេះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ។

កុសលត្តិកអជ្ឈត្តិកទុកៈ

[៤៤១] អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ទើបកើតទ្បើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី ដូចគា្ននឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៤៣] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ជាបច្ច័យ​នៃអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៤៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៤៤៥] កុសលធម៌ជាខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៤៧] កុសលធម៌ជាខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាខាងក្រៅ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកអជ្ឈត្តិកទុកៈ។

កុសលត្តិកឧបាទាទុកៈ

[៤៤៩] អព្យាកតធម៌ជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាឧបាទា ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៤៥០] កុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាឧបាទា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៥២] កុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​មិនមែន​ជាឧបាទា ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៣] កុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មិនមែនជាឧបាទា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១១។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកឧបាទាទុកៈ។

កុសលត្តិកឧបាទិន្នទុកៈ

[៤៥៥] អព្យាកតធម៌ជាឧបាទិន្ន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាឧបាទិន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៥៧] កុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាអនុបាទិន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៥៩] កុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ជា​អនុបាទិន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦០] កុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជា​អនុបាទិន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យ​នៃអព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាអនុបាទិន្ន ជាបច្ច័យ​នៃកុសលធម៌ជាអនុបាទិន្ន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១១។

ចប់ កុសលត្តិកឧបាទិន្នទុកៈ។

កុសលត្តិកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ

[៤៦២] អកុសលធម៌ជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឧបាទានគោច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសទុកៈ

[៤៦៤] អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៦៦] កុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនមែនជាកិលេស ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ មិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាកិលេស ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៦៨] កុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកិលេស ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាកិលេស ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសទុកៈ។

កុសលតិ្តកសង្កិលេសិកទុកៈ

[៤៧០] កុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌គួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៧២] កុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យ​នៃអកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

[៤៧៤] កុសលធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៧៦] កុសលធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌​មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៧] អព្យាកតធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជា​បច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសង្កិលេសិកទុកៈ។

កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋទុកៈ

[៤៧៩] អកុសលធម៌ដែលសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ដែលសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៨១] កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​មិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មងក្តី អព្យាកតធម៌​ដែលមិនសៅហ្មងក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៤៨២] កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៨៤] កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ដែល​មិនសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៥] កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ អព្យាកតធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៤៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ

[៤៨៧] អកុសលធម៌ប្រកបដោយកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសង្កិលិដ្ឋទុកៈដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលេសិកទុកៈ

[៤៨៨] អកុសលធម៌ជាកិលេស ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាកិលេស ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៩០] កុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែន​ជាកិលេស អាស្រ័យនូវកុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេសផង នូវអព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេសផង នូវ​អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៤៩២] កុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ជាបច្ច័យនៃ​កុសលធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្ដរយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលេសិកទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកៈ

[៤៩៤] អកុសលធម៌ជាកិលេស ទាំងសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាកិលេស ទាំងសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៤៩៦] អកុសលធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ដែល​សៅហ្មង ទាំងមិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ

[៤៩៨] អកុសលធម៌ជាកិលេស ទាំងប្រកបដោយកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជា​កិលេស ទាំងប្រកបដោយកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៥០០] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយកិលេស ទាំងមិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ប្រកបដោយកិលេស ទាំងមិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកៈ។

កុសលត្តិកកិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកៈ

[៥០២] កុសលធម៌ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ដែល​បា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងក្តី អព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាក​សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលបា្រសចាក​សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មងផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់​សេចក្តី​សៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥០៤] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរ​ដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងគួរ​ដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៥០៦] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាក​សេចក្តី​សៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាក​សេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥០៨] កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំងមិន​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលបា្រសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ទាំង​មិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកកិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកៈ។

កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វទុកៈ

[៥១០] អកុសលធម៌ ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥១២] កុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែល​មិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលមិន​មែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវ​លះ​ដោយ​ទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥១៤] កុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលមិន​មែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលមិន​មែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វទុកៈ។

កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វទុកៈ

[៥១៦] អកុសលធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលត្រូវ​លះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥១៨] កុសលធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិន​មែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វទុកៈ។

កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ

[៥២០] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥២២] កុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ។

កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ

[៥២៤] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥២៦] កុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្តរផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ។

កុសលត្តិកសវិតក្កទុកៈ

[៥២៨] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង​វិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៣០] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជា​មួយនឹងវិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃ​អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជា​មួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣១] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងវិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹង​វិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៥៣៣] កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៣៥] កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសវិតក្កទុកៈ។

កុសលត្តិកសវិចារទុកៈ

[៥៣៧] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជា​មួយ​នឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺដូចគ្នានឹងកុសលត្តិកសវិតក្កៈដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកសវិចារទុកៈ។

កុសលត្តិកសប្បីតិកទុកៈ

[៥៣៨] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹង​បីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៤០] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ជាបច្ច័យនៃ​អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្ត​ទៅជា​មួយនឹងបិតិ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៤២] កុសលធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​មិនមាន​បីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានបីតិផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមានបីតិផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​មិនមាន​បីតិផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមានបីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៤៤] កុសលធម៌មិនមានបីតិ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសប្បីតិកទុកៈ។

កុសលត្តិកបីតិសហគតាទិត្តិទុកៈ

[៥៤៦] កុសលធម៌ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនប្រកបដោយបីតិ…។ អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ប្រកបដោយសុខ … អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនប្រកបដោយសុខ…។ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបេក្ខា … អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនប្រកបដោយឧបេក្ខា…។

ចប់ កុសលត្តិកបីតិសហគតាទិត្តិទុកៈ។

កុសលត្តិកកាមាវចរទុកៈ

[៥៤៧] កុសលធម៌ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាកាមាវចរក្តី អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរក្តី អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាកាមាវចរផង នូវ​អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកាមាវចរផង នូវអព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៤៩] កុសលធម៌ជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាកាមាវចរ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាកាមាវចរ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៥៥១] កុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមែនជាកាមាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៥៣] កុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាកាមាវចរ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៤] កុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាកាមាវចរ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមែន​ជា​កាមាវចរ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកកាមាវចរទុកៈ។

កុសលត្តិករូបាវចរទុកៈ

[៥៥៦] កុសលធម៌ជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជារូបាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជារូបាវចរ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះ។

[៥៥៨] កុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​មិនមែនជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមែន​ជារូបាវចរផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែន​ជា​រូបាវចរផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៦០] កុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​មិនមែន​ជារូបាវចរ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិករូបាវចរទុកៈ។

កុសលត្តិកអរូបាវចរទុកៈ

[៥៦២] កុសលធម៌ជាអរូបាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអរូបាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៣] កុសលធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

(កុសលត្តិកអរូបាវចរទុកៈ) ដូចគ្នានឹងរូបាវចរទុកៈដែរ។

ចប់ កុសលត្តិកអរូបាវចរទុកៈ។

កុសលត្តិកបរិយាបន្នទុកៈ

[៥៦៤] កុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈ (ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងតេភូមិកវដ្ត) អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ជាបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌​ជាបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​បរិយាបន្នៈផង នូវអព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈផង នូវអព្យាកតធម៌​ជាបរិយាបន្នៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៦៦] កុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ជា​បរិយាបន្នៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៥៦៨] កុសលធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ (ធម៌ដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតេភូមិកវដ្ដ) អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជាអបរិយាបន្នៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៧០] កុសលធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧១] អព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអបរិយាបន្នៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកបរិយាបន្នទុកៈ។

កុសលត្តិកនិយ្យានិកទុកៈ

[៥៧៣] កុសលធម៌ជានិយ្យានិកៈ (ធម៌ដែលលះបង់សង្សារវដ្តទាំងអស់ ដោយឥត​មាន​សេសសល់) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៧៥] កុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកនិយ្យានិកទុកៈ។

កុសលត្តិកនិយតទុកៈ

[៥៧៧] កុសលធម៌ជានិយតៈ (ធម៌ទៀង) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានិយតៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជានិយតៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះផងចុះ។

[៥៧៩] កុសលធម៌ជាអនិយតៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកនិយតទុកៈ។

កុសលត្តិកសឧត្តរទុកៈ

[៥៨១] កុសលធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ (ការរើឡើងនូវខ្លួន) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកប​ដោយ​ឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៨៣] កុសលធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយឧត្តរៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ជា​បច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយឧត្តរៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៥៨៥] កុសលធម៌មិនមានឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៨៧] កុសលធម៌មិនមានឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានឧត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៨] អព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមានឧត្តរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានឧត្តរៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសឧត្តរទុកៈ។

កុសលត្តិកសរណទុកៈ

[៥៩០] អកុសលធម៌ប្រកបដោយរណៈ (លាមក) អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកប​ដោយ​រណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៩២] កុសលធម៌មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិន​មានរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​មិនមានរណៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមានរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៣] កុសលធម៌មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិន​មាន​រណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៩៥] កុសលធម៌មិនមានរណៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានរណៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមាន​រណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសរណទុកៈ។

វេទនាត្តិកសរណទុកៈ

[៥៩៧] ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ដែល​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌​ដែលសម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​សម្បយុត្ត​ដោយទុក្ខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែល​សម្បយុត្តដោយវេទនាមិនជាទុក្ខ មិនជាសុខ ប្រកបដោយរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​សម្បយុត្តដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ប្រកបដោយរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៥៩៩] ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែល​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែល​សម្បយុត្ត​ដោយទុក្ខវេទនា ប្រកបដោយរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលសម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា ប្រកប​ដោយរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ​វេទនាមិនជា​ទុក្ខមិន​ជាសុខ ប្រកបដោយរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលសម្បយុត្តដោយវេទនាមិនជាទុក្ខ មិនជា​សុខ ប្រកបដោយរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៦០១] ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមានរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែល​សម្បយុត្តដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ មិនមានរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​សម្បយុត្ត​ដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ មិនមានរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦០៣] ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយសុខវេទនា មិនមានរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែល​សម្បយុត្ត​ដោយសុខវេទនា មិនមានរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ដែលសម្បយុត្ត​ដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ មិនមានរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ ដែលសម្បយុត្ត​ដោយ​វេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ មិនមានរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ វេទនាត្តិកសរណទុកៈ។

វិបាកត្តិកសរណទុកៈ

[៦០៥] ធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦០៧] វិបាកធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​ធម៌មាន​វិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិន​មែនជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមែន​ជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ វិបាកធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាវិបាក ជាអរណៈផង មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកធម៌​ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈផង មិនមែន​ជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦០៩] វិបាកធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃវិបាកធម៌ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែន​មាន​វិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែន​មាន​វិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ វិបាកត្តិកសរណទុកៈ។

ឧបាទិន្នត្តិកសរណទុកៈ

[៦១១] អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិន​កាន់យកហើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន) ប្រកបដោយរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៦១៣] ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស កាន់យកហើយ តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន) ជាអរណៈ(មិនមានកិលេស) អាស្រ័យនូវ​ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជា​អរណៈ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​អនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦១៥] ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យ​នៃ​អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៦១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ឧបាទិន្នត្តិកសរណទុកៈ។

សង្កិលិដ្ឋត្តិកសរណទុកៈ

[៦១៧] សង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង) ជា​សរណៈ អាស្រ័យនូវសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៦១៩] អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ​ផង នូវអសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦២១] អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃ​អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សង្កិលិដ្ឋត្តិកសរណទុកៈ។

វិតក្កត្តិកសរណទុកៈ

[៦២៣] សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហតុប្បច្ច័យ សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈក្តី អវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាសរណៈក្តី អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យ​នូវអវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈផង នូវអវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជា​សរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦២៥] សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ អវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​អវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ អវិតក្កអវិចារធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអវិតក្កអវិចារធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ វិតក្កត្តិកសរណទុកៈ។

បីតិត្តិកសរណទុកៈ

[៦២៧] បីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សុខសហគតធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​សុខសហគតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈផង នូវសុខសហគតធម៌ ជាសរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦២៩] បីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃបីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សុខសហគតធម៌ ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាសរណៈ ជាបច្ច័យ​នៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ បីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈក្តី សុខសហគតធម៌ ជាសរណៈក្តី ជាបច្ច័យនៃបីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះផងចុះ។

[៦៣១] បីតិសហគតធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវបីតិសហគតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានបញ្ហាចំនួនប៉ុណ្ណោះដែរ។

ចប់ បីតិត្តិកសរណទុកៈ។

ទស្សនត្តិកសរណទុកៈ

[៦៣៣] ទស្សនេនបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វធម៌ ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យ​នូវភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦៣៥] នេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​នេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ ទស្សនត្តិកសរណទុកៈ។

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកសរណទុកៈ

[៦៣៧] អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាសរណៈ … អាស្រ័យនូវ​ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌​ជាសរណៈ … នេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវនេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកសរណទុកៈ។

អាចយគាមិត្តិកសរណទុកៈ

[៦៣៨] អាចយគាមិធម៌ (ធម៌ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយកម្មកិលេស) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអាចយគាមិធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៦៤០] អាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អបចយគាមិធម៌ (ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ (ធម៌មិនមែនជាដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងធម៌មិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈផង នូវនេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈផង នូវនេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើងព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦៤២] អាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអបចយគមិធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃនេវចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៣] អាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអាចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ អាចយគាមិត្តិកសរណទុកៈ។

សេក្ខត្តិកសរណទុកៈ

[៦៤៥] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ (ធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់​អសេក្ខបុគ្គល) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៦៤៧] សេក្ខធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើងព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សេក្ខធម៌ជាអរណៈក្តី នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជា​អរណៈក្តី អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦៤៩] សេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃសេក្ខធម៌ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អសេក្ខធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជា​អរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សេក្ខត្តិកសរណទុកៈ។

បរិត្តត្តិកសរណទុកៈ

[៦៥១] បរិត្តធម៌ (ធម៌មានសភាពតូចឆ្មារ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៦៥៣] បរិត្តធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មហគ្គតធម៌ (ធម៌ដល់នូវសភាពដ៏ធំ) ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវមហគ្គតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អប្បមាណធម៌ (ធម៌មានប្រមាណមិនបាន) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអប្បមាណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ បរិត្តធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​បរិត្តធម៌​ជាអរណៈ​ផង នូវមហគ្គតធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ បរិត្តធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ ជាអរណៈផង នូវអប្បមាណធម៌ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បរិត្តត្តិកសរណទុកៈ។

បរិត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ

[៦៥៥] បរិត្តារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​បរិត្តារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពដ៏ធំ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតារម្មណធម៌ ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦៥៧] បរិត្តារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អប្បមាណារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវអប្បមាណារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បរិត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ។

ហីនត្តិកសរណទុកៈ

[៦៥៩] ហីនធម៌ (ធម៌ថោកទាប) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវហីនធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៦៦១] មជ្ឈិមធម៌ (ធម៌យ៉ាងកណ្តាល) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បណីតធម៌ (ធម៌ឧត្តម) ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវបណីតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មជ្ឈិមធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ ជាអរណៈផង នូវបណីតធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហីនត្តិកសរណទុកៈ។

មិច្ឆត្តត្តិកសរណទុកៈ

[៦៦៣] មិច្ឆត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​មិច្ឆត្តនិយតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ (ធម៌មិន​ទៀង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦៦៥] សម្មត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​សម្មតនិយតធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អនិយតធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសម្មត្តនិយតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សម្មត្តនិយតធម៌ ជាអរណៈក្តី អនិយតធម៌ជាអរណៈក្តី អាស្រ័យនូវសម្មត្តនិយតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវអនិយតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសម្មត្តនិយតធម៌ ជាអរណៈផង នូវអនិយតធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ មិច្ឆត្តត្តិកសរណទុកៈ។

មគ្គារម្មណត្តិកសរណទុកៈ

[៦៦៧] មគ្គារម្មណធម៌ (ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មគ្គហេតុកធម៌ (ធម៌មាន​មគ្គជាហេតុ) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គហេតុកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មគ្គាធិបតិធម៌ (ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ) ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវមគ្គាធិបតិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ មគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈផង នូវមគ្គាធិបតិធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មគ្គហេតុកធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គហេតុកធម៌ ជាអរណៈផង នូវមគ្គាធិបតិធម៌ ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦៦៩] មគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មគ្គហេតុកធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គហេតុកធម៌ ជា​អរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មគ្គាធិបតិធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យ​នៃ​មគ្គាធិបតិធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៦៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ មគ្គារម្មណត្តិកសរណទុកៈ។

ឧប្បន្នត្តិកសរណទុកៈ

[៦៧១] ឧប្បន្នធម៌ (ធម៌កើតឡើងហើយ) ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៦៧៣] ឧប្បន្នធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ចប់ ឧប្បន្នត្តិកសរណទុកៈ។

អតីតត្តិកសរណទុកៈ

[៦៧៥] បច្ចុប្បន្នធម៌ (ធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន) ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៦៧៧] បច្ចុប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ អតីតត្តិកសរណទុកៈ។

អតីតារម្មណត្តិកសរណទុកៈ

[៦៧៩] អតីតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍កន្លងហើយ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​អតីតារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនាគតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍មិនទាន់មកដល់) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនាគតារម្មណធម៌ ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍​កើតឡើង​ចំពោះមុខ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ចុះ។

[៦៨១] អតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦៨៣] អតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៤] អតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្ដិកៈ យ៉ាងណា បណិ្ឌតគប្បីឲ្យពិស្ដារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ អតីតារម្មណត្តិកសរណទុកៈ

អជ្ឈត្តត្តិកសរណទុកៈ

[៦៨៦] អជ្ឈត្តធម៌ (ធម៌ខាងក្នុង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ពហិទ្ធាធម៌ (ធម៌ខាងក្រៅ) ជាសរណៈ អាស្រ័យ​នូវពហិទ្ធាធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦៨៨] អជ្ឈត្តធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ពហិទ្ធាធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវពហិទ្ធាធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អជ្ឈត្តត្តិកសរណទុកៈ។

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ

[៦៩០] អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​ពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៦៩២] អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​ពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកសរណទុកៈ។

សនិទស្សនត្តិកសរណទុកៈ

[៦៩៤] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ (ធម៌មិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់) ជា​សរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៦៩៥] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជា​អរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៧។

[៦៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៦៩៧] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជា​អរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សនិទស្សនត្តិកសរណទុកៈ។

ចប់ អនុលោមត្តិកទុកប្បដ្ឋាន។

អនុលោមត្តិកត្តិកប្បដ្ឋាន

កុសលត្តិកវេទនាត្តិកៈ

[៦៩៩] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកប​ដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧០១] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកប​ដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០២] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧០៤] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០៥] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកប​ដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកប​ដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧០៧] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ប្រកប​ដោយ​ទុក្ខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០៨] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យ​នៃធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧១០] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជា​អកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកប​ដោយ​វេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយ​វេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧១២] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជា​កុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយ​វេទនា​មិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយ​វេទនា​មិនជាទុក្ខមិនជាសុខ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយវេទនាមិនជាទុក្ខមិន​ជាសុខ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកវេទនាត្តិកៈ។

កុសលត្តិកវិបាកត្តិកៈ

[៧១៤] វិបាកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧១៦] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧១៨] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជា​កុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃ​ធម៌មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៩] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ជាបច្ច័យ​នៃធម៌​មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧២១] ធម៌មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាវិបាក ទាំងមិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ កុសលត្តិកវិបាកត្តិកៈ។

កុសលត្តិកឧបាទិន្នត្តិកៈ

[៧២៣] ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) កាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧២៥] ធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស (មានតណ្ហាជាដើម) មិនកាន់យក​ហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស កាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់​យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧២៧] ធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់​យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២៨] ធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិន​កាន់​យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់​យក​ហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១១។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៣០] ធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់​យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មិនកាន់យកហើយ ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកឧបាទិន្នត្តិកៈ។

កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

[៧៣២] ធម៌ជាអកុសល ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌​ជា​អកុសល ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧៣៤] ធម៌ជាអកុសល ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌​ជាកុសល ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៣៦] ធម៌ជាកុសល ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​ធម៌ជា​កុសល ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ។

កុសលត្តិកវិតក្កត្តិកៈ

[៧៣៨] ធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំង​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​ធម៌ជា​អព្យាកតៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៤០] ធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ជា​បច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងវិចារៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកត ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៤២] ធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិន​មានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ មិន​មាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹម​តែ​វិចារៈ ទើបកើតទ្បើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ក្នុងសហជាតវារៈក្ដី សម្បយុត្តវារៈក្ដី បញ្ហាវារៈក្ដី មានសេចក្ដីពិស្ដារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៤៤] ធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិនមាន​វិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជា​អព្យាកតៈ មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ទើបកើតទ្បើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកវិតក្កត្តិកៈ។

កុសលត្តិកបីតិត្តិកៈ

[៧៤៦] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យ​នូវធម៌​ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៤៨] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យ​នៃធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៥០] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជា​អព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៥២] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកប្បីតិត្តិកៈ។

កុសលត្តិកទស្សនត្តិកៈ

[៧៥៤] ធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដែល​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧៥៦] ធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដែល​ត្រូវ​លះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៧] ធម៌ជាកុសល ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកទស្សនត្តិកៈ។

កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[៧៥៩] ធម៌ជាអកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦០] ធម៌ជាអកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦១] ធម៌ជាកុសល មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សៈ មិនមែនត្រូវលះ​ដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សៈ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ។

កុសលត្តិកអាចយគាមិត្តិកៈ

[៧៦៣] ធម៌ជាកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង (ដោយកម្មក្កិលេស)អាស្រ័យនូវធម៌​ជាកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជា​អកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូន​ឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៦៥] ធម៌ជាកុសល មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិនដល់​នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងបដិច្ចវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧៦៦] ធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិន​ដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកអាចយគាមិត្តិកៈ។

កុសលត្តិកសេក្ខត្តិកៈ

[៧៦៨] សេក្ខធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៧០] អសេក្ខធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៧៧២] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ (ធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់​អសេក្ខបុគ្គល) ជាកុសល អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអកុសល អាស្រ័យនូវ​នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៧៤] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសេក្ខត្តិកៈ។

កុសលត្តិកបរិត្តត្តិកៈ

[៧៧៦] បរិត្តធម៌ (មានសភាពតូចឆ្មារ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ បរិត្តធម៌ជាកុសលក្តី បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យ​នូវបរិត្តធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បរិត្តធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យ​នូវបរិត្តធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ បរិត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាកុសលផង នូវបរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ ជា​អកុសលផង នូវបរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៧៨] បរិត្តធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃបរិត្តធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ បរិត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃបរិត្តធម៌ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃបរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៩] បរិត្តធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃបរិត្តធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៨១] មហគ្គតធម៌ (ធម៌ដល់នូវសភាពធំ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមហគ្គតធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតធម៌​ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៨៣] អប្បមាណធម៌ (ធម៌ប្រមាណមិនបាន) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអប្បមាណធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អប្បមាណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវ​អប្បមាណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកបរិត្តត្តិកៈ។

កុសលត្តិកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[៧៨៥] បរិត្តារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​បរិត្តារម្មណធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បរិត្តារម្មណធម៌ ជាអកុសល អាស្រ័យនូវបរិត្តារម្មណធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បរិត្តារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៨៧] មហគ្គតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ដល់នូវសភាពធំ) ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​មហគ្គតារម្មណធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតារម្មណធម៌​ជាអកុសល អាស្រ័យនូវមហគ្គតារម្មណធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតារម្មណធម៌​ជា​អព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៧៨៩] អប្បមាណារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន) ជាកុសល អាស្រ័យ​នូវ​អប្បមាណារម្មណធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អប្បមាណារម្មណធម៌​​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអប្បមាណារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានសេចក្តីពិស្តារគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ។

កុសលត្តិកហីនត្តិកៈ

[៧៩១] ហីនធម៌ (ធម៌ថោកទាប) ជាអកុសល អាស្រ័យនូវហីនធម៌ ជាអកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

[៧៩៣] មជ្ឈិមធម៌ (ធម៌យ៉ាងកណ្តាល) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មជ្ឈិមធម៌ជាកុសលក្តី មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មជ្ឈិមធម៌​ជា​អព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាកុសលផង នូវមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩៤] មជ្ឈិមធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៩៦] មជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩៧] មជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ មជ្ឈិមធម៌​ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មជ្ឈិមធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃមជ្ឈិមធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៩៩] បណីតធម៌ (ធម៌ដ៏ឧត្តម) ជាកុសល អាស្រ័យនូវបណីតធម៌ជាកុសល ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បណីតធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបណីតធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មាវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលត្តិកហីនត្តិកៈ។

កុសលត្តិកមិច្ឆត្តត្តិកៈ

[៨០១] មិច្ឆត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង) ជាអកុសល អាស្រ័យនូវ​មិច្ឆត្តនិយតធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុង​បច្ច័យទាំងអស់។

[៨០៣] សម្មត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​សម្មត្តនិយតធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៨០៥] អនិយតធម៌ (ធម៌មិនទៀង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌ ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អនិយតធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌​ជា​កុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អនិយតធម៌ជាកុសលក្តី អនិយតធម៌ជា​អព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិយតធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨០៧] អនិយតធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិយតធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ជាអកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិយតធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

បញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកមិច្ឆត្តត្តិកៈ។

កុសលត្តិកមគ្គារម្មណត្តិកៈ

[៨០៩] មគ្គារម្មណធម៌ (ធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមគ្គារម្មណធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មគ្គារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវ​មគ្គារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

[៨១១] មគ្គហេតុកធម៌ (ធម៌មានមគ្គជាហេតុ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមគ្គហេតុកធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៨១៣] មគ្គាធិបតិធម៌ (ធម៌មានមគ្គជាអធិបតិ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមគ្គាធិបតិធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មគ្គាធិបតិធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យ​នូវមគ្គាធិបតិធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ កុសលតិ្តកមគ្គារម្មណត្តិកៈ។

កុសលតិ្តកឧប្បន្នត្តិកៈ

[៨១៥] ឧប្បន្នធម៌ (ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ) ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ កុសលត្តិកឧប្បន្នត្តិកៈ។

កុសលត្តិកអតីតត្តិកៈ

[៨១៦] បច្ចុប្បន្នធម៌ (ធម៌កើតឡើងចំពោះមុខ) ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នធម៌ជា​កុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ កុសលត្តិកអតីតត្តិកៈ។

កុសលត្តិកអតីតារម្មណត្តិកៈ

[៨១៧] អតីតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​អតីតារម្មណធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អតីតារម្មណធម៌​ជា​អកុសល អាស្រ័យនូវអតីតារម្មណធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អតីតារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអតីតារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨១៩] អតីតារម្មណធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអតីតារម្មណធម៌ជាកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អតីតារម្មណធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអតីតារម្មណធម៌ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អតីតារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអតីតារម្មណធម៌ជា​អព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

បញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៨២១] អនាគតារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​អនាគតារម្មណធម៌ជាកុសល ទើបកើឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨២៣] អនាគតារម្មណធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអនាគតារម្មណធម៌ជាកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៨២៥] បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨២៧] បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ជាកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌​ជា​អកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃ​បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌​ជាអព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកអតីតារម្មណត្តិកៈ។

កុសលត្តិកអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[៨២៩] អជ្ឈត្តធម៌ (ធម៌ខាងក្នុង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ជាកុសល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អជ្ឈត្តធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវ​អជ្ឈត្តធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អជ្ឈត្តធម៌​ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនេះ​ផងចុះ។

[៨៣១] អជ្ឈត្តធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃអជ្ឈត្តធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អជ្ឈត្តធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃអជ្ឈត្តធម៌ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អជ្ឈត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃអជ្ឈត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៨៣៣] ធម៌ខាងក្រៅជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្រៅជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌ខាងក្រៅជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យ​នូវធម៌ខាងក្រៅជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨៣៥] ធម៌ខាងក្រៅជាកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅជាអកុសល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ខាងក្រៅជាអព្យាកតៈ ជាបច្ច័យនៃធម៌ខាងក្រៅ​ជា​អព្យាកតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកអជ្ឈត្តត្តិកៈ។

កុសលត្តិកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

[៨៣៧] អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៣៩] ពហិទ្ធារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​ពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ចប់ កុសលត្តិកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ។

កុសលត្តិកសនិទស្សនត្តិកៈ

[៨៤១] អនិទស្សនសប្បដិឃធម៌ (ធម៌មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់) ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនសប្បដិឃធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៨៤៣] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ (ធម៌មិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាកុសលក្តី អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអព្យាកតៈក្តី អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអកុសល អាស្រ័យ​នូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកសនិទស្សនត្តិកៈ។

វេទនាត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៤៥] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនា​មិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនមែន​ជាទុក្ខ​មិនមែនជាសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨៤៧] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនា មិនមែនជាទុក្ខ មិនមែនជាសុខ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយវេទនា មិនមែនជាទុក្ខមិនមែន​ជាសុខ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៤៩] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកប​ដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសលប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសុខ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយវេទនាមិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសុខ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៥១] ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកប​ដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកប​ដោយ​វេទនាមិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយវេទនា​មិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ចប់ វេទនាត្តិកកុសលត្តិកៈ។

វិបាកត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៥៣] ធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៥៥] ធម៌មានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអកុសល អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកធម៌​ជាប្រក្រតី​ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៨៥៧] វិបាកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវវិបាកធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនមានវិបាកធម៌ជាប្រក្រតី ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ វិបាកធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាវិបាក ជាអព្យាកតៈផង មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនមានវិបាកធម៌​ជាប្រក្រតី ជាអព្យាកតៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ វិបាកត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទិន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៥៩] អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ និងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៦០] អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអកុសល អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជា​អកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់​បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៦១] ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់​យកហើយ និងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន) ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវ​ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ អនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យកហើយ និងមិនជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន) ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ឧបាទិន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ។

សង្កិលិដ្ឋត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៦៣] អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែប្រកបដោយសេចក្តី​សៅហ្មង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនប្រកប​ដោយសេចក្តីសៅហ្មង) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៨៦៤] សង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងប្រកបដោយសេចក្តីសៅហ្មង) ជាអកុសល អាស្រ័យនូវសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៦៥] អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ ជាអព្យាតកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ចប់ សង្កិលិដ្ឋត្តិកកុសលត្តិកៈ។

វិតក្កត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៦៦] ធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិនមានវិតក្កៈ ទាំងមិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១១។

[៨៦៨] ធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៨៧០] ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹង​វិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧។

ចប់ វិតក្កត្តិកកុសលត្តិកៈ។

បីតិត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៧១] ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយបីតិ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយឧបេកា្ខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ប្រកបដោយឧបេកា្ខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[៨៧២] ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអកុសល ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់​បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៧៣] ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បីតិត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៧៤] ធម៌ជាកុសល ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែនត្រូវលះដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែនត្រូវ​លះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៧៥] ធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៧៦] ធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែនត្រូវលះ​ដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ និងមិនមែន​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៧៧] ធម៌ជាកុសល មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវលះ​ដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តី​ពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៧៨] ធម៌ជាអកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជា​អកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអកុសល មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល មាន​ហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ សេចក្តី​ពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៧៩] ធម៌ជាអព្យាកតៈ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវ​លះ​ដោយភាវនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកកុសលត្តិកៈ។

អាចយគាមិត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៨០] ធម៌ជាកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល ដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាកុសល មិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាកុសល មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៨១] ធម៌ជាអកុសល ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាអកុសល ដល់នូវ​ការ​សន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[៨៨២] ធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិន​ដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវធម៌ជាអព្យាកតៈ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មាន​វារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អាចយគាមិត្តិកកុសលត្តិកៈ។

សេក្ខត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៨៣] សេក្ខធម៌ (ធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល) ជាកុសល អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ (ធម៌មិនមែនជារបស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល) ជាកុសល អាស្រ័យនូវ​នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៨៤] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៨៥] សេក្ខធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ផងចុះ។

ចប់ សេក្ខត្តិកកុសលត្តិកៈ។

បរិត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៨៦] បរិត្តធម៌ (ធម៌មានសភាពតូចឆ្មារ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មហគ្គតធម៌ (ធម៌ដល់នូវសភាពធំ) ជាកុសល អាស្រ័យនូវមហគ្គតធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អប្បមាណធម៌ (ធម៌ប្រមាណមិនបាន) ជាកុសល អាស្រ័យនូវអប្បមាណធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៨៧] បរិត្តធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៨៨] បរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ មហគ្គតធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អប្បមាណធម៌ជាអព្យាកតៈ អាស្រ័យ​នូវអប្បមាណធម៌ជាអព្យាកតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បរិត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ។

បរិត្តារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៨៩] កុសលធម៌ជាបរិត្តារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាបរិត្តារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាមហគ្គតារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជា​មហគ្គតារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាអប្បមាណារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩០] អកុសលធម៌ ជាបរិត្តារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាបរិត្តារម្មណ៍ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ជាមហគ្គតារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩១] អព្យាកតធម៌ ជាបរិត្តារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាបរិត្តារម្មណ៍ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ជាមហគ្គតារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ជា​អប្បមាណារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បរិត្តារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ហីនត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៩២] កុសលធម៌ជាកណ្តាល អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាកណ្តាល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ដ៏ឧត្តម អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ដ៏ឧត្តម ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩៣] អកុសលធម៌ដ៏ថោកទាប អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ដ៏ថោកទាប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩៤] អព្យាកតធម៌ ជាកណ្តាល អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាកណ្តាល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ដ៏ឧត្តម អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ដ៏ឧត្តម ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហីនត្តិកកុសលត្តិក។

មិច្ឆត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៩៥] កុសលធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនទៀង អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​មិនទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩៦] អកុសលធម៌មានសភាពខុស និងទៀង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មានសភាពខុស និងទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនទៀង អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ មិនទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៨៩៧] អព្យាកតធម៌ មិនទៀង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនទៀង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ មិច្ឆត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ។

មគ្គារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៨៩៨] កុសលធម៌ជាមគ្គារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាមគ្គារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ជាមគ្គហេតុកៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជា​មគ្គហេតុកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ជាមគ្គាធិបតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាមគ្គាធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១៧។

[៨៩៩] អព្យាកតធម៌ជាមគ្គារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាមគ្គារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ជាមគ្គាធិបតិ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាមគ្គាធិបតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់​បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ មគ្គារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ឧប្បន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩០០] កុសលធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០១] អកុសលធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលកើតឡើង​ហើយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០២] អព្យាកតធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកើតឡើង​ហើយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ឧប្បន្នត្តិកកុសលត្តិកៈ។

អតីតត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩០៣] កុសលធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០៤] អកុសលធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០៥] អព្យាកតធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អតីតត្តិកកុសលត្តិកៈ។

អតីតារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩០៦] កុសលធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០៧] អកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអតីត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍​ជាអតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩០៨] អព្យាកតធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មានអារម្មណ៍​ជា​អតីត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អតីតារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ។

អជ្ឈត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩០៩] កុសលធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩១០] អកុសលធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩១១] អព្យាកតធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ អជ្ឈត្តត្តិកកុសលត្តិកៈ។

អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩១២] កុសលធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩១៣] អកុសលធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​មានអារម្មណ៍​ខាង​ក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[៩១៤] អព្យាកតធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មាន​អារម្មណ៍​ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

ចប់ អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកកុសលត្តិកៈ។

សនិទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ

[៩១៥] កុសលធម៌មិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មាន​វារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩១៦] អកុសលធម៌មិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មិនមានការឃើញ និងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មាន​វារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩១៧] អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ អព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ ទាំងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយការឃើញ ទាំងប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អព្យាកតធម៌ មិនប្រកប​ដោយ​ការឃើញ ទាំងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនប្រកប​ដោយ​ការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ អព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ ទាំងមិនប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិន​ប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការ​ប៉ះពាល់ក្តី អព្យាកតធម៌មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ មិនប្រកបដោយការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយការឃើញ ទាំង​ប្រកប​ដោយការប៉ះពាល់ក្តី អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ក្តី អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយការឃើញ ទាំងប្រកបដោយ​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ តែប្រកបដោយការប៉ះពាល់ផង នូវអព្យាកតធម៌ មិនមានការឃើញ ទាំងមិនមានការប៉ះពាល់ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៩១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ សនិទស្សនត្តិកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ អនុលោមត្តិកត្តិកប្បដ្ឋាន។

អនុលោមទុកទុកប្បដ្ឋាន

ហេតុទុកសហេតុកទុកៈ

[៩១៩] ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី ធម៌​មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹង​ហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី ធម៌មិនមែនជាហេតុ តែ​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង​ហេតុផង មិនមែនជាហេតុ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩២១] ធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩២២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩២៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នា​នឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩២៥] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជា​បច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៦] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យ​នៃធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី មិនមែន​ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុក្តី ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងហេតុផង មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៩២៨] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែន​ជាហេតុ មិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុផង មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩៣០] ធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣១] ធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមាន​ហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌​មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមាន​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ មិនមានហេតុ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

បញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ ហេតុទុកសហេតុកទុកៈ។

ហេតុទុកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៣៣] ធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុក្តី មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រកប​ដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រកប​ដោយហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុផង មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៣៥] ធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៩៣៧] ធម៌មិនមែនជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិន​មែនជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ បា្រសចាកហេតុផង មិនមែន​ជាហេតុ បា្រសចាកហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៩៣៩] ធម៌ជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ ជាបច្ច័យនៃធម៌មិនមែនជាហេតុ បា្រសចាកហេតុ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

បញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ ហេតុទុកហេតុសម្បយុត្តទុកៈ។

ហេតុទុកហេតុសហេតុកទុកៈ

[៩៤១] ធម៌ជាហេតុ ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៤២] ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកហេតុសហេតុកទុកៈ។

ហេតុទុកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៤៣] ធម៌ជាហេតុ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[៩៤៤] ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​មិនមែនជាហេតុ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកៈ។

ហេតុទុកនហេតុសហេតុកទុកៈ

[៩៤៥] ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[៩៤៦] ធម៌មិនមែនជាហេតុមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកនហេតុសហេតុកទុកៈ។

ហេតុទុកសប្បច្ចយទុកៈ

[៩៤៧] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជា​មួយ​នឹងបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង​បច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងបច្ច័យ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យផង មិនមែនហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩៤៩] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ ជាបច្ច័យនៃធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងបច្ច័យ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ឯបញ្ហាវារៈ បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិសា្ដរយ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ ហេតុទុកសប្បច្ចយទុកៈ។

ហេតុទុកសង្ខតទុកៈ

[៩៥១] ធម៌ជាហេតុ ដែលបច្ច័យតាក់តែង អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ដែលបច្ច័យតាក់តែង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ (ទុកៈនេះ) ប្រហែល​គ្នានឹងសប្បច្ចយទុកៈដែរ។

ចប់ ហេតុទុកសង្ខតទុកៈ។

ហេតុទុកសនិទស្សនទុកៈ

[៩៥៣] ធម៌ជាហេតុ មិនមានការឃើញ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានការឃើញ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានការឃើញ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានការឃើញ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ មិនមានការឃើញ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានការឃើញ​ផង មិនមែនជាហេតុ មិនមានការឃើញផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៩៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ហេតុទុកសនិទស្សនទុកៈ។

ហេតុទុកសប្បដិឃទុកៈ

[៩៥៥] ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មាន​វារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៥៦] ធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ក្តី មិនមែនជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមាន​ការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវ​ធម៌ជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ផង មិនមែនជាហេតុ មិនមានការប៉ះពាល់ផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ហេតុទុកសប្បដិឃទុកៈ។

ហេតុទុករូបីទុកៈ

[៩៥៨] ធម៌មិនមែនជាហេតុ មានរូប អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មានរូប ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៥៩] ធម៌ជាហេតុ មិនមានរូប អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមានរូប អាស្រ័យ​នូវធម៌​មិនមែនជាហេតុ មិនមានរូប ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ មិនមានរូប អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមានរូបផង មិនមែនជាហេតុ មិនមានរូបផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ហេតុទុករូបីទុកៈ។

ហេតុទុកលោកិយទុកៈ

[៩៦១] ធម៌ជាហេតុ ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវធម៌មិន​មែន​ជាហេតុ ជាលោកិយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ ជាលោកិយ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាលោកិយផង មិនមែនជាហេតុ ជាលោកិយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះផងចុះ។

[៩៦៣] ធម៌ជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិន​មែន​ជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈផង មិនមែនជាហេតុ ជាលោកុត្តរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យ​ពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ហេតុទុកលោកិយទុកៈ។

ហេតុទុកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ

[៩៦៥] កេនចិវិញ្ញេយ្យធម៌ (ធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយវិញ្ញាណណានីមួយ) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកេនចិវិញ្ញេយ្យធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៩៦៧] កេនចិវិញ្ញេយ្យធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកេនចិវិញ្ញេយ្យធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកកេនចិវិញ្ញេយ្យទុកៈ។

ហេតុទុកអាសវទុកៈ

[៩៦៩] ធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌មិនមែនជាហេតុ ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈក្តី មិនមែនជាហេតុ ជាអាសវៈក្តី អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មិន​មែន​ជាហេតុ ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែនជាហេតុ ជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈផង មិនមែនជាហេតុ ជាអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៧១] ធម៌ជាហេតុ មិនមែនអាសវៈ អាស្រ័យធម៌ជាហេតុ មិនមែនអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែនអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាហេតុ មិនមែនអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ធម៌ជាហេតុ មិនមែនអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ មិនមែនអាសវៈផង មិនមែនជាហេតុ មិនមែនអាសវៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកអាសវទុកៈ។

ហេតុទុកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៧៣] ធម៌ជាហេតុប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៧៥] ធម៌ជាហេតុ ប្រាសចាកអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រាសចាកអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកអាសវសម្បយុត្តទុកៈ។

ហេតុទុកអាសវសាសវទុកៈ

[៩៧៧] ធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៧៩] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវ​ធម៌​ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារ:៩។ សេចក្ដីពិស្ដារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកអាសវសាសវទុកៈ។

ហេតុទុកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៨១] ធម៌ជាហេតុ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ជា​អាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៨៣] ធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកអាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ។

ហេតុទុកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ

[៩៨៥] ធម៌ជាហេតុ បា្រសចាកអាសវៈ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌​ជាហេតុ បា្រសចាកអាសវៈ តែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៨៧] ធម៌ជាហេតុ បា្រសចាកអាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ បា្រសចាក​អាសវៈ ទាំងមិនមានអាសវៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកអាសវវិប្បយុត្តសាសវទុកៈ។

ហេតុទុកឆគោច្ឆកទុកៈ

[៩៨៩] អាស្រ័យនូវសំយោជនធម៌ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវគន្ថធម៌ ជាហេតុ…។ ជាឱយៈ ជាហេតុ…។ ជាយោគៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវនីវរណធម៌ ជាហេតុ…។ នោបរាមាសធម៌​ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនោបរាមាសធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ គោច្ឆកៈ​ក្នុង​បច្ច័យទាំងពួង បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។

ចប់ ហេតុទុកឆគោច្ឆកទុកៈ។

ហេតុទុកសារម្មណទុកៈ

[៩៩១] សារម្មណធម៌ (ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​សារម្មណធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សារម្មណធម៌​មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវសារម្មណធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ សារម្មណធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវសារម្មណធម៌ ជាហេតុផង នូវសារម្មណធម៌មិនមែនជាហេតុផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៩៣] អនារម្មណធម៌ (ធម៌មិនមានអារម្មណ៍) មិនមែនហេតុ អាស្រ័យនូវ​អនារម្មណធម៌​មិនមែនហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មានវារៈ១។

ចប់ ហេតុទុកសារម្មណទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តទុកៈ

[៩៩៤] នោចិត្តធម៌ (ធម៌មិនមែនចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនោចិត្តធម៌ ជាហេតុ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តទុកៈ។

ហេតុទុកចេតសិកទុកៈ

[៩៩៦] ចេតសិកធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវចេតសិកធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់​បច្ច័យទាំងអស់។

[៩៩៨] អចេតសិកធម៌ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអចេតសិកធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចេតសិកទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសម្បយុត្តទុកៈ

[៩៩៩] ចិត្តសម្បយុត្តធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវចិត្តសម្បយុត្តធម៌ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១០០១] ចិត្តវិប្បយុត្តធម៌ (ធម៌ប្រាសចាកចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ចិត្តវិប្បយុត្តធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់​បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសម្បយុត្តទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋទុកៈ

[១០០២] ចិត្តសំសដ្ឋធម៌ (ធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ចិត្តសំសដ្ឋធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១០០៤] ចិត្តវិសំសដ្ឋធម៌ (ធម៌ប្រាសចាកការច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវចិត្តវិសំសដ្ឋធម៌មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មាន​វារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសមុដ្ឋានទុកៈ

[១០០៥] ចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ (ធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១០០៧] នោចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ (ធម៌មិនមែនតាំងឡើងដោយចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវនោចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសមុដ្ឋានទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសហភុទុកៈ

[១០០៨] ចិត្តសហភុធម៌ (ធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ចិត្តសហភុធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០៩] នោចិត្តសហភុធម៌ (ធម៌មិនមែនកើតជាមួយនឹងចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវនោចិត្តសហភុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសហភុទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តានុបរិវត្តិទុកៈ

[១០១០] ចិត្តានុបរិវត្តិធម៌ (ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​ចិត្តានុបរិវត្តិធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១១] នោចិត្តានុបរិវត្តិធម៌ (ធម៌មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវនោចិត្តានុបរិវត្តិធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តានុបរិវត្តិទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកៈ

[១០១២] ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានធម៌ (ធម៌ច្រឡូកច្រឡំ និងតាំងឡើងដោយចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[១០១៣] នោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានធម៌ (ធម៌មិនមែនច្រឡូកច្រឡំ និងតាំងឡើងដោយចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកៈ

[១០១៤] ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុធម៌ (ធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង និងកើតឡើង​ជាមួយនឹងចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុធម៌ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១៥] នោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុធម៌ (ធម៌មិនមែនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង និង​កើតឡើងជាមួយនឹងចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​នោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋាន​សហភុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តី​ពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកៈ។

ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ

[១០១៦] ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិធម៌ (ធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្ត​ទៅតាមចិត្ត) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិធម៌ ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១៧] នោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិធម៌ (ធម៌មិនមែនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនោចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកៈ។

ហេតុទុកអជ្ឈត្តិកទុកៈ

[១០១៨] អជ្ឈត្តិកធម៌ (ធម៌ខាងក្នុង) មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តិកធម៌ មិនមែន​ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់​បច្ច័យ​ទាំងអស់។

[១០១៩] ពាហិរធម៌ (ធម៌ខាងក្រៅ) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវពាហិរធម៌ជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ ហេតុទុកអជ្ឈត្តិកទុកៈ។

ហេតុទុកឧបាទាទុកៈ

[១០២០] នោឧបាទាធម៌ (ធម៌មិនមែនឧបាទាន) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវនោឧបាទាធម៌ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកឧបាទាទុកៈ។

ហេតុទុកឧបាទិន្នទុកៈ

[១០២២] ឧបាទិន្នធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវឧបាទិន្នធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១០២៤] អនុបាទិន្នធម៌ (ធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនបាន​កាន់យក) ជាហេតុ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មាន​គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកឧបាទិន្នទុកៈ។

ហេតុទុកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ

[១០២៦] ឧបាទានធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវឧបាទានធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។បេ។

ចប់ ហេតុទុកឧបាទានគោច្ឆកទុកៈ។

ហេតុទុកកិលេសគោច្ឆកទុកៈ

[១០២៧] កិលេសធម៌ជាហេតុ អាស្រ័យនូវកិលេសធម៌ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។បេ។

ចប់ ហេតុទុកកិលេសគោច្ឆកទុកៈ។

ហេតុទុកបិដ្ឋិទុកៈ

[១០២៨] ធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌ដែលមិនមែនត្រូវ​លះដោយទស្សនៈជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០២៩] ធម៌ដែលត្រូវលះដោយភាវនាជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ភាវនាជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌ដែលមិនមែនត្រូវ​លះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនាជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣០] ធម៌ដែលមានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​មានហេតុត្រូវលះដោយទស្សនៈជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌ដែលមានហេតុមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលមាន​ហេតុមិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[១០៣១] ធម៌ដែលមានហេតុត្រូវលះដោយភាវនាជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ដែលមាន​ហេតុ​ត្រូវ​លះដោយភាវនាជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌ដែលមានហេតុ មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែល​មាន​ហេតុ​មិនមែនត្រូវលះដោយភាវនាជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[១០៣២] ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រព្រឹត្តជាមួយ​នឹង​វិតក្កៈជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣៣] ធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ធម៌មិនមានវិចារៈ ជា​ហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានវិចារៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។

[១០៣៤] អាស្រ័យនូវធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌​មិនមានបីតិជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ប្រកបដោយបីតិ ជាហេតុ … អាស្រ័យ​នូវធម៌មិនមែនប្រកបដោយបីតិជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រកបដោយសុខជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនប្រកបដោយសុខជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា​ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាហេតុ…។ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាកាមាវចរ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែនជាកាមាវចរជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ជារូបាវចរ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជារូបាវចរជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអរូបាវចរ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរ​ជា​ហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ជាបរិយាបន្នៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអបរិយាបន្នៈ ជា​ហេតុ …។ អាស្រ័យនូវធម៌ ជានិយ្យានិកៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអនិយ្យានិកៈ ជា​ហេតុ …។ អាស្រ័យនូវធម៌ ជានិយតៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអនិយតៈ ជាហេតុ …។ អាស្រ័យនូវធម៌ ជាសឧត្តរៈ ជាហេតុ… អាស្រ័យនូវធម៌ជាអនុត្តរៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យ​នូវធម៌ ជាសរណៈ ជាហេតុ…។

[១០៣៥] ធម៌ជាអរណៈជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអរណៈជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តីពិស្តារ មានគ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ ហេតុទុកបិដ្ឋិទុកៈ។

សហេតុកទុកហេតុទុកៈ

[១០៣៧] ធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ មានវារៈ១ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់។

[១០៣៨] ធម៌មិនមែនជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមែន​ជាហេតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ សហេតុកទុកហេតុទុកៈ។

ហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ

[១០៣៩] ហេតុធម៌ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៤០] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ ហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ។

ហេតុសហេតុកទុកហេតុទុកៈ

[១០៤១] ហេតុធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​ហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៤២] នហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ចប់ ហេតុសហេតុកទុកហេតុទុកៈ។

ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ

[១០៤៣] ហេតុធម៌ជាហេតុ ទាំងប្រកបដោយហេតុ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាហេតុ ទាំង​ប្រកប​ដោយហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១០៤៤] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយហេតុ ទាំងមិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ ហេតុហេតុសម្បយុត្តទុកហេតុទុកៈ

នហេតុសហេតុកទុកហេតុទុកៈ

[១០៤៥] នហេតុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ អាស្រ័យ​នូវ​នហេតុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនមានហេតុ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនជាហេតុ ទាំងមិនមានហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ នហេតុសហេតុកទុកហេតុទុកៈ។

ចូឡន្តរទុកហេតុទុកៈ

[១០៤៦] ហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ​នឹងបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៧] ហេតុធម៌ ដែលបច្ច័យតាក់តែង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលបច្ច័យតាក់តែង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលបច្ច័យតាក់តែង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ដែលបច្ច័យតាក់តែង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៨] ហេតុធម៌ ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាអនិទស្សនៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាអនិទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៤៩] ហេតុធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មិនមានការប៉ះពាល់ អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ មិនមានការប៉ះពាល់ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៥០] ធម៌មិនមានរូប ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានរូប ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានរូបមិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌មានរូប មិនមែនហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៥១] ធម៌ជាលោកិយ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ជាលោកិយ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជាលោកុត្តរៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ជាលោកុត្តរៈ ជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ធម៌ជាលោកិយ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាលោកិយ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ធម៌ជា​លោកុត្តរៈ មិនមែនជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ ជាលោកុត្តរៈ មិនមែនជាហេតុ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១០៥២] អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលបុគ្គលមិនគប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យ​នូវធម៌ ដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែនជាហេតុ … អាស្រ័យ​នូវធម៌ ដែលបុគ្គលមិនគប្បីដឹងដោយវិញ្ញាណណានីមួយ មិនមែនជាហេតុ…។

ចប់ ចូឡន្តរទុកហេតុទុកៈ។

អាសវគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ

[១០៥៣] អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអាសវៈជាហេតុ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែនជាអាសវៈ ជា​ហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ… អាស្រ័យនូវធម៌មិនមែន​ជា​អាសវៈ មិនមែនជាហេតុ…។

[១០៥៤] អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាហេតុ អាស្រ័យនូវធម៌ មិនមាន​អាសវៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌មិនមានអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ…។

[១០៥៥] អាស្រ័យនូវធម៌ប្រកបដោយអាសវៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រាសចាក​អាសវៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រកបដោយអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ… អាស្រ័យ​នូវធម៌ ប្រាសចាកអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ…។

[១០៥៦] អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យ​នូវធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ជាហេតុ …។ អាស្រ័យ​នូវធម៌ជាអាសវៈ ទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ… អាស្រ័យ​នូវធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ មិនមែន​ជា​ហេតុ…។

[១០៥៧] អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យ​នូវធម៌ ប្រកបដោយអាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ ជាអាសវៈ ទាំងប្រកបដោយអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ ប្រកប​ដោយ​អាសវៈ ទាំងមិនមែនជាអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ…។

[១០៥៨] អាស្រ័យនូវធម៌ បា្រសចាកអាសវៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ បា្រសចាកអាសវៈ មិនមានអាសវៈ ជាហេតុ…។ អាស្រ័យនូវធម៌ បា្រសចាកអាសវៈ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ … អាស្រ័យនូវធម៌ បា្រសចាកអាសវៈ មិនមានអាសវៈ មិនមែនជាហេតុ…។

ចប់ អាសវគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ។

ឆគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ

[១០៥៩] អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាសញ្ញោជនៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាគន្ថៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាឱឃៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាយោគៈ…។ អាស្រ័យ​នូវ​ហេតុធម៌ ជានីវរណៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជានោបរាមាសៈ…។

ចប់ ឆគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ។

មហន្តរទុកហេតុទុកៈ

[១០៦០] អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ … អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជាចិត្ត…។ អាស្រ័យ​នូវហេតុធម៌ ជាចេតសិក…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ តាំងឡើងដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យ​នូវហេតុធម៌ កើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅ​តាម​ចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ច្រឡូកច្រឡំ និងតាំងឡើងដោយចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង និងកើតជាមួយនឹងចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើង និងប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាខាង​ក្រៅ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជាឧបាទា…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាឧបាទិន្ន … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអនុបាទិន្ន…។

ចប់ មហន្តរទុកហេតុទុកៈ។

ឧបាទានគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ

[១០៦១] អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាឧបាទាន…។

ចប់ ឧបាទានគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ។

កិលេសគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ

[១០៦២] អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាកិលេស…។

ចប់ កិលេសគោច្ឆកទុកហេតុទុកៈ។

បិដ្ឋិទុកហេតុទុកៈ

[១០៦៣] អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែល​មិនមែនត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា….។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុដែល​មិនមែន​ត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនមែនត្រូវលះដោយភាវនា…។ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិតក្កៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិចារៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមាន​វិចារៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមានបីតិ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនប្រកបដោយបីតិ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ … អាស្រ័យ​នូវហេតុធម៌ មិនមែនប្រកបដោយសុខ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនប្រកបដោយឧបេក្ខា…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​កាមាវចរៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជាកាមាវចរៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​រូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជារូបាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​អរូបាវចរៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជាអរូបាវចរៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​បរិយាបន្នៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអបរិយាបន្នៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​និយ្យានិកៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអនិយ្យានិកៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជា​និយតៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអនិយតៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាសឧត្តរៈ … អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអនុត្តរៈ…។ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាសរណៈ … ហេតុធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអរណៈ … ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីពិស្តារ មានក្នុងបច្ច័យទាំងអស់។

ចប់ បិដ្ឋិទុកហេតុទុកៈ។

ចប់ អនុលោមទុកទុកប្បដ្ឋាន។

ចប់ អនុលោមប្បដ្ឋាន។

ចប់ ភាគ១០៧។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil