បដ្ឋាន តេរសមភាគ

ភាគទី១០៦

សូមនមស្ការព្រះមានព្រះភាគ អរហន្ត សម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះ។

សញ្ញោជនទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១] នោសញ្ញោជនកុសលធម៌ (កុសលធម៌មិនមែនជាសញ្ញោជនៈ) អាស្រ័យនូវ​នោសញ្ញោជនកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣] សញ្ញោជនអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នោសញ្ញោជនអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនអកុសលធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សញ្ញោជនអកុសលធម៌ក្តី នោសញ្ញោជនអកុសលធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវសញ្ញោជនអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យ​ពិស្តារ​ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៦] សញ្ញោជនអកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃសញ្ញោជនអកុសលធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ​ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលបណ្ឌិតរាប់ហើយ យ៉ាងណា (សញ្ញោជនទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១១] នោសញ្ញោជនអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវនោសញ្ញោជនអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈតែ១។

ចប់ សញ្ញោជនទុកកុសលត្តិកៈ។

សញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៣] សញ្ញោជនិយកុសលធម៌ (កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់សញ្ញោជនៈ) អាស្រ័យនូវ​សញ្ញោជនិយកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អសញ្ញោជនិយកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវអសញ្ញោជនិយកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ដំណើរនៃលោកិយលោកុត្តរទុកៈ ក្នុងចូឡន្តរទុកៈយ៉ាងណា សញ្ញោជនិយ​ទុក​កុសលត្តិកៈ​នេះ បណ្ឌិតគប្បីដឹងយ៉ាងនោះដែរ។ សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យ​ពិស្តាផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១៥] សញ្ញោជនិយអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនិយអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៧] សញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវអសញ្ញោជនិយ​អព្យាកត​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវ​អសញ្ញោជនិយ​អព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ សញ្ញោជនិយ​អព្យាកតធម៌ក្តី អសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវអសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវ​សញ្ញោជនិយ​អព្យាកតធម៌ផង នូវអសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកៈ ក្នុងចូឡន្តរទុកៈដែរ ឯសហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៩] សញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២១] សញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃសញ្ញោជនិយអព្យាកតធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[២២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយយ៉ាងណា បទនេះ បណ្ឌិតត្រូវរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ សញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

សញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៥] សញ្ញោជនវិប្បយុត្តកុសលធម៌ (កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកសញ្ញោជនៈ) អាស្រ័យ​នូវ​សញ្ញោជនវិប្បយុត្តកុសលធម៌ (កុសលធម៌ ដែលប្រាកចាកសញ្ញោជនៈ) ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[២៧] សញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ (អកុសលធម៌ ប្រកបដោយសញ្ញោជនៈ) អាស្រ័យ​នូវសញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ (អកុសលធម៌ ប្រកបដោយសញ្ញោជនៈ) ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨] សញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣០] សញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវ​ពួក​ខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។

[៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

បញ្ហាវារៈ

[៣២] សញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ ជាបច្ច័យនៃសញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ សញ្ញោជនវិប្បយុត្តអកុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃសញ្ញោជន​វិប្បយុត្ត​អកុសលធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ សញ្ញោជន​សម្បយុត្ត​អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យ នៃសញ្ញោជនសម្បយុត្តអកុសលធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ក្នុង​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

បដិច្ចវារៈ

[៣៤] សញ្ញោជនវិប្បយុត្តអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវសញ្ញោជនវិប្បយុត្តអព្យាកតធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ សញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

សញ្ញោជនសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៦] កុសលធម៌ជាសញ្ញោជនិយៈផង មិនមែនជាសញ្ញោជនៈផង អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនិយៈផង មិនមែនជាសញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៨] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនិយៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

បញ្ហាវារៈ

[៤១] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនិយៈផង ជាបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនិយៈផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី របស់បញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា បទនេះ បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៤៦] អព្យាកតធម៌ជាសញ្ញោជនិយៈផង ជានោសញ្ញោជនៈផង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជា​សញ្ញោជនិយៈផង ជានោសញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ សញ្ញោជនសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

សញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤៨] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៩] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង ជានោសញ្ញោជនៈផង អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង ជានោសញ្ញោជនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥២] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង ជាបច្ច័យ នៃ​អកុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនៈផង ជាសញ្ញោជនសម្បយុត្តផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា បទនេះ បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ សញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៥៧] កុសលធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជា​សញ្ញោជន​វិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។

(សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ) ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកៈ ក្នុង​ចូឡន្តរទុកៈដែរ យ៉ាងណា សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារគ្រប់អន្លើ យ៉ាងនោះផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៩] អកុសលធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៦១] អព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈក្តី អព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជន​វិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាសញ្ញោជន​វិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជា​សញ្ញោជនិយៈ​ផង នូវអព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាអសញ្ញោជនិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ​៥ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥។

[៦៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

បញ្ហាវារៈ

[៦៤] អព្យាកតធម៌ ជាសញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​ជា​សញ្ញោជនវិប្បយុត្ត និងជាសញ្ញោជនិយៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៦៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៦៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈ ក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់ យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ សញ្ញោជនគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៦៩] កុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៧១] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាគន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាគន្ថៈក្តី អកុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈក្តី អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យ​ពិស្តារ​ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៧៤] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាគន្ថៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៧៩] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាគន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ គន្ថទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨១] កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(គន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈនេះ) ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរគមនៈដែរ សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៨៣] អកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៨៥] អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់​គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(គន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈនេះ) ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរគមនៈដែរ សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ គន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៨៧] កុសលធម៌ប្រាសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រាសចាកគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៨៩] អកុសលធម៌ប្រកបដោយគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយគន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៩១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩២] អកុសលធម៌ប្រកបដោយគន្ថៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រកបដោយគន្ថៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

បដិច្ចវារៈ

[៩៤] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកគន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកគន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ គន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថគន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៩៦] កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ មិនមែនទាំងជាគន្ថៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​ប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ និងមិនមែនជាគន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៩៨] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈផង ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជា​គន្ថៈ​ផង ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង មិនមែនជាគន្ថៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជា​ប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង មិនមែនជាគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១០១] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈផង ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជា​គន្ថៈ​ផង ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១០៦] អព្យាកតធម៌ ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង មិនមែនជាគន្ថៈផង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង មិនមែនជាគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ គន្ថគន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០៨] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈផង ប្រកបដោយគន្ថៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាគន្ថៈ​ផង ប្រកបដោយគន្ថៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផង​ចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១១] អកុសលធម៌ជាគន្ថៈផង ជាគន្ថសម្បយុត្តផង ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាគន្ថៈផង ជាគន្ថសម្បយុត្តផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ គន្ថគន្ថសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

គន្ថវិប្បយុត្តគន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១១៦] កុសលធម៌ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​​ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យ​​នូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បទទាំងអស់ផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១១៨] អកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យ​នូវ​អកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១២០] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជា​ប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍​ដល់​គន្ថៈផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​ផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១២២] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកគន្ថៈ និងមិនជាប្រយោជន៍ដល់គន្ថៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១២៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១២៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ គន្ថវិប្បយុត្តគន្ថនិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ គន្ថគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

ឱឃគោច្ឆកៈក្តី យោគគោច្ឆកៈក្តី ដូចអាសវគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈដែរ។

នីវរណទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១២៧] កុសលធម៌ជានោនីវរណៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១២៩] អកុសលធម៌ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជានោនីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជានីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជានីវរណៈក្តី ជានោនីវរណៈក្តី អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ ជានីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣១] អកុសលធម៌ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺអវិជ្ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវវិចិកិច្ឆានីវរណៈ និងឧទ្ធច្ចនីវរណៈ។ អកុសលធម៌ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានោនីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺអវិជ្ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អកុសលធម៌ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានីវរណៈផង នូវ​អកុសលធម៌​ជានោនីវរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺអវិជ្ជានីវរណៈ អាស្រ័យ​នូវវិចិកិច្ឆានីវរណៈផង នូវឧទ្ធច្ចនីវរណៈផង នូវពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង។

[១៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី មានវារៈ៩។

បញ្ហាវារៈ

[១៣៣] អកុសលធម៌ជានីវរណៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជានីវរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៣៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១៣៨] អព្យាកតធម៌ជានីវរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានោនីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ នីវរណទុកកុសលត្តិកៈ។

នីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៤០] កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់​នីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[១៤២] អកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍​ដល់​នីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៤៤] អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍​ដល់​នីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍​ដល់​នីវរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ ជាប្រយោជន៍ដល់នីវរណៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់​នីវរណៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ នីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ។

នីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៤៦] កុសលធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៤៨] អកុសលធម៌ជានីវរណសម្បយុត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានីវរណសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៥០] អព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ នីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

នីវរណនីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៥២] កុសលធម៌ជានីវរណិយៈផង ជានោនីវរណៈផង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ជា​នីវរណិយៈ​ផង ជានោនីវរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៥៤] អកុសលធម៌ជានីវរណៈផង ជានីវរណិយៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​នីវរណៈ​ផង ជានីវរណិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌​ជានីវរណិយៈផង ជានោនីវរណៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានីវរណិយៈ​ផង ជានោនីវរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មាន​វារៈតែ៩។

បដិច្ចវារៈ

[១៥៦] អព្យាកតធម៌ជានីវរណិយៈផង ជានោនីវរណៈផង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ជានីវរណិយៈផង ជានោនីវរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ នីវរណនីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ។

នីវរណនីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៥៨] អកុសលធម៌ជានីវរណៈផង ជានីវរណសម្បយុត្តផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជានីវរណៈផង ជានីវរណសម្បយុត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ៩។

ចប់ នីវរណនីវរណសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

នីវរណវិប្បយុត្តនីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៦០] កុសលធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជានីវរណិយៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជា​នីវរណវិប្បយុត្ត និងជានីវរណិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជា​នីវរណវិប្បយុត្ត និងជាអនីវរណិយៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជា​អនីវរណិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១៦២] អព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជានីវរណិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជា​នីវរណវិប្បយុត្ត និងជានីវរណិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​ជា​នីវរណវិប្បយុត្ត និងជាអនីវរណិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជា​អនីវរណិយៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជា​នីវរណវិប្បយុត្ត និងជានីវរណិយៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជា​នីវរណិយៈ​ផង នូវអព្យាកតធម៌ជានីវរណវិប្បយុត្ត និងជាអនីវរណិយៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ នីវរណវិប្បយុត្តនីវរណិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ នីវរណគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

បរាមាសទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៦៤] កុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ(មិនស្ទាបអង្អែល) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជា​នោបរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៦៦] អកុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាបរាមាសៈ (ស្ទាប​អង្អែល) ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសល​ធម៌​ជានោបរាមាសៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាបរាមាសៈផង នូវ​អកុសលធម៌ជា​នោបរាមាសៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១៦៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៦៩] អកុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជានោបរាមាសៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (បទនេះ បណ្ឌិត) គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១៧១] អព្យាកតធម៌ជានោបរាមាសៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានោបរាមាសៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ បរាមាសទុកកុសលត្តិកៈ។

បរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៧៣] កុសលធម៌ជាបរាមដ្ឋៈ (ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ) អាស្រ័យនូវកុសល​ធម៌ ជាបរាមដ្ឋៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជា​អបរាមដ្ឋៈ (ដែល​បរាមាសធម៌ មិនពាល់ត្រូវហើយ) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអបរាមដ្ឋៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១៧៥] អកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែល​បរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៧៧] អព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ មិនពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌​មិនពាល់​ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវ​ហើយ​ផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌មិនពាល់ត្រូវហើយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[១៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ បរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

បរាមាសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៧៩] កុសលធម៌ជាបរាមាសវិប្បយុត្ត (ប្រាសចាកបរាមាសធម៌) អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ជាបរាមាសវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៨១] អកុសលធម៌ជាបរាមាសសម្បយុត្ត (ប្រកបដោយបរាមាសធម៌) អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ជាបរាមាសសម្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ គ្រប់បទទាំងអស់ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៨៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ គ្រប់បច្ច័យ​ទាំងអស់ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៨៤] អកុសលធម៌ជាបរាមាសសម្បយុត្ត ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាបរាមាស​សម្បយុត្ត ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ត្រង់កណ្តាលក្តី ត្រង់ខាងចុងក្តី ជាអារម្មណាធិបតិ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

បដិច្ចវារៈ

[១៨៦] អព្យាកតធម៌ជាបរាមាសវិប្បយុត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាបរាមាសវិប្បយុត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ បរាមាសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

បរាមាសបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៨៨] កុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[១៩០] អកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាបរាមាសៈផង ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ អកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌​ពាល់ត្រូវ​ហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌​ពាល់​ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ជាបរាមាសៈផង ដែលបរាមាសៈពាល់ត្រូវហើយផង នូវអកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[១៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៩២] អកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងបរាមាសបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិត​គប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[១៩៤] អព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង មិនមែនជាបរាមាសៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ បរាមាសបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

បរាមាសវិប្បយុត្តបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៩៦] កុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌មិនពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌មិនពាល់ត្រូវហើយ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[១៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ពាក្យនេះ ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកត្តិកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[១៩៨] អកុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ គ្រប់បទទាំងអស់។

បដិច្ចវារៈ

[១៩៩] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌មិនពាល់​ត្រូវ​ហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌មិនពាល់ត្រូវ​ហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែល​បរាមាសធម៌ពាល់ត្រូវហើយផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកបរាមាសៈ ដែលបរាមាសធម៌​មិនពាល់ត្រូវហើយផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ពាក្យនេះ) ដូចគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកត្តិកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ បរាមាសវិប្បយុត្តបរាមដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ បរាមាសគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

សារម្មណទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២០១] កុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ [គឺកុសលក្នុងភូមិ៤ អកុសល​វិបាក​ក្នុងភូមិ៤ និងកិរិយាក្នុងភូមិ៣។] អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយ​អន្លើដោយ​អារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ…។ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយ​បច្ច័យយ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២០២] អកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រព្រឹត្ត​ទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ…។

អកុសលធម៌ ប្រកបដោយបច្ច័យយ៉ាងណា (បទនេះ) បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២០៣] អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ផង នូវអព្យាកតធម៌មិន​មាន​អារម្មណ៍ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។

[២០៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។

បញ្ហាវារៈ

[២០៦] អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្ត​ទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០៧] អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមាន​អារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២០៨] អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ជាបច្ច័យនៃ​អព្យាកតធម៌ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអារម្មណ៍ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ។

[២០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

ចប់ សារម្មណទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២១០] កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាចិត្តក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌​មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្តផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២១២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២១៣] កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ … កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចិត្តផង នៃអកុសលធម៌​មិនមែនជាចិត្តផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២១៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២១៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២១៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (ក្នុងចិត្តទុកកុសលត្តិកៈ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់​យ៉ាងនោះដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[២១៨] អកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … អកុសលធម៌ជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិន​មែន​ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … អកុសលធម៌ជាចិត្តក្តី អកុសលធម៌​មិនមែនជាចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាចិត្តផង នូវ​អកុសលធម៌មិនមែនជាចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ…។

[២១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

វារៈ មានសេចក្តីប្រហែលគ្នានឹងចិត្តទុកកុសលត្តិកៈ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យដូចក្នុង​នហេតុប្បច្ច័យ​ផងចុះ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២២០] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាចិត្តក្តី អព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជាចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែន​ជាចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២២២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២២៣] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

វារៈនេះ មានសេចក្តីប្រហែលគ្នានឹងចិត្តទុកកុសលត្តិកៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[២២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ ចិត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

ចេតសិកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២២៥] កុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមែនជាចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ជាចេតសិកក្តី កុសលធម៌មិនមែនជាចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជា​ចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាចេតសិកផង នូវ​កុសលធម៌​មិនមែនជាចេតសិកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២២៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២២៨] កុសលធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាចេតសិក ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ គឺមានវារៈ៣ ក្នុងបទខាងដើម បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងវារៈ៣ ជាបទ​កណ្តាល គឺបញ្ហាជាមជ្ឈលោមិកៈតែម្យ៉ាង បានដល់សហជាតាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បដិច្ចវារៈ

[២៣០] អកុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមែនជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជា​ចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជាចេតសិកក្តី អកុសលធម៌​មិនមែន​ជាចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាចេតសិក ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​ចេតសិកផង នូវអកុសលធម៌ មិនមែនជាចេតសិកផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

កុសលន័យ យ៉ាងណា នហេតុប្បច្ច័យ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៣២] អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជា​ចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាចេតសិកក្តី អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាចេតសិកក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​មិនមែនជា​ចេតសិក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាចេតសិកផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាចេតសិកផង ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៣៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៣៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ វារៈទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។

សហជាតវារៈជាខាងដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៣៥] អព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាចេតសិក ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។

ចប់ ចេតសិកទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៣៧] កុសលធម៌ប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[២៣៩] អកុសលធម៌ប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[២៤១] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្តក្តី អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រកប​ដោយចិត្តក្តី អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្តផង នូវ​អព្យាកតធម៌​ប្រាសចាកចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌​ប្រកប​ដោយ​ចិត្តក្តី អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ប្រកបដោយ​ចិត្តផង នូវ​អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

សហជាតវារៈជាខាងដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៤៤] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៤៥] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយចិត្ត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ បានដល់អារម្មណាធិបតិ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

ចប់ ចិត្តសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសំសដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៤៧] កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[២៤៩] អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ​ដោយ​ចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[២៥១] អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ​ដោយ​ចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិន​ច្រឡូកច្រឡំ​ដោយ​ចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(វារៈនេះ) ដូចគ្នានឹងចិត្តសម្បយុត្តទុកអព្យាកតដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ចិត្តសំសដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៥៣] កុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្តក្តី កុសលធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនតាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌តាំងឡើង​ដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនតាំងឡើង​ដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបទទាំងពួង មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៥៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈជាខាងដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៥៦] កុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។

បដិច្ចវារៈ

[២៥៨] អកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌តាំងឡើងដោយចិត្តផង នូវ​អកុសលធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(បណ្ឌិតគប្បីសំដែងអកុសល) ឲ្យដូចជាកុសលចុះ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៦០] អព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយ​ចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌មិនតាំងឡើងដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបទទាំងពួង មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៦៣] អព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៦៤] អព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌តាំងឡើងដោយចិត្ត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបទទាំងពួង មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់​ចិត្តសមុដ្ឋានមូល (ជាបច្ច័យ) នៃនោចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ កពឡិង្ការាហារ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ នោចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ (ជាបច្ច័យ) នៃចិត្តសមុដ្ឋានធម៌ កពឡិង្ការាហារ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ក្នុងឃដនធម៌ កពឡិង្ការាហារ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើក្នុងមជ្ឈធម៌។ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់រូបជីវិតិន្រ្ទិយ មានវារៈ១ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា បណ្ឌិតត្រូវរាប់ (វារៈនេះ) យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ចិត្តសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសហភុទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៦៦] កុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្តក្តី កុសលធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌កើតជា​មួយ​នឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនកើតជាមួយនឹង​ចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៦៨] អកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្តផង នូវ​អកុសល​ធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៧០] អព្យាកតធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ដំណើរវារៈ៣យ៉ាង មានចេតសិកទុកៈជាមូល យ៉ាងណា ដំណើរវារៈទាំង៣ នេះ បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើយ៉ាងនោះដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ចិត្តសហភុទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៧២] កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌​ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅតាមចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៧៤] អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តផង នូវ​អកុសលធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៧៦] អព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ដូចគ្នានឹងចេតសិកទុកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ចិត្តានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៧៨] កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ មិនច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តក្តី កុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំង​ឡើង​ដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំង​ឡើង​ដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

បញ្ហាទាំងប៉ុណ្ណេះឯង (បណ្ឌិតគប្បីសំដែង) ឲ្យដូចគ្នានឹងចេតសិកទុកកុសលត្តិកៈ ក្នុង​មហន្តរទុកៈផងចុះ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៨០] អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង​ដោយ​ចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង​ដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តផង នូវអកុសលធម៌​មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកនេះ) ដូចគ្នានឹងចេតសិកទុកអកុសលត្តិកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៨២] អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌​ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំង​ឡើង​ដោយចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌​ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តផង នូវអព្យាកតធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៨៥] អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ច្រឡូក​ច្រឡំ តាំងឡើងដោយចិត្ត ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងវារៈទាំង៦នោះ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបទទាំងពួង មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៨៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៨៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលលោករាប់ហើយ យ៉ាងណា (វារៈនេះ) បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះដែរ។

ចប់ ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៩០] កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនកើតជាមួយនឹងចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៩២] អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនកើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជា​មួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្តផង នូវ​អកុសលធម៌​មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនកើតជាមួយនឹងចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៩៤] អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង កើតជាមួយនឹងចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហភុទុកកុសលត្តិកៈ។

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៩៦] កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តផង នូវកុសលធម៌មិនច្រឡូកច្រឡំ មិនតាំងឡើង មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[២៩៨] អកុសលធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[២៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣០០] អព្យាកតធម៌ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​ច្រឡូកច្រឡំ តាំងឡើង ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានានុបរិវត្តិទុកកុសលត្តិកៈ។

អជ្ឈត្តិកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣០២] កុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ខាងក្នុងក្តី កុសលធម៌ខាងក្រៅក្តី អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ខាងក្នុងផង នូវកុសលធម៌ខាងក្រៅផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងចិត្តទុកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣០៤] អកុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ខាងក្នុងក្តី អកុសលធម៌ខាងក្រៅក្តី អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ខាងក្នុងផង នូវអកុសលធម៌ខាងក្រៅផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងចិត្តទុកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣០៦] អព្យាកតធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ខាងក្នុង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ខាងក្នុង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ខាងក្នុងផង នូវអព្យាកតធម៌ខាងក្រៅផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣០៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣០៩] អព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ គឺអជ្ឈត្តិកធម៌ (ជាបច្ច័យ) នៃពាហិរធម៌ ក្នុងកាលជាទីប្រព្រឹត្តទៅ បានដល់ សហជាតាធិបតិ ក្នុងកាលជាកណ្តាល ក្នុងធម៌ទាំងបី បានដល់សហជាតាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត១ វត្ថុបុរេជាត១ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ អព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ខាងក្រៅ ដោយកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បានដល់ កពឡិង្ការាហារ ជាបច្ច័យនៃធម៌ទាំង៣ (គឺ​កុសលធម៌ អកុសលធម៌ និងអព្យាកតធម៌) ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ គឺ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃធម៌ទាំង៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។

ចប់ អជ្ឈត្តិកទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទាទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣១១] កុសលធម៌ជានោឧបាទា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានោឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈ១ គ្រប់ៗបទ។

បដិច្ចវារៈ

[៣១៣] អកុសលធម៌ជានោឧបាទា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានោឧបាទា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈ១ គ្រប់ៗបទ។

បដិច្ចវារៈ

[៣១៥] អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាឧបាទា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជា​នោឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាឧបាទាក្តី អព្យាកតធម៌ជា​នោឧបាទាក្តី អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាឧបាទាផង នូវអព្យាកតធម៌​ជា​នោឧបាទាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣១៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣១៨] អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣១៩] អព្យាកតធម៌ជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៣២០] អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបឋមវារៈ មានអធិបតិពីរ ក្នុងវារៈទាំងពីរ មាន​សហជាតាធិបតិ។

[៣២១] ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣២២] អព្យាកតធម៌ជាឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជានោឧបាទា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៣២៣] ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ ឧបាទាទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទិន្នទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣២៤] កុសលធម៌ ដែលកម្ម (ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម) មិនកាន់​យក​ហើយ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលកម្ម (ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម ) មិនកាន់យកហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ១។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សុទ្ធតែមានវារៈ១។

(តិកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងសប្បច្ចយទុកកុសលដែរ។

បដិច្ចវារៈ

[៣២៦] អកុសលធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលកម្ម​មិន​កាន់យកហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣២៨] អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់យកហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលកម្ម​កាន់​យកហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែល​កម្មមិន​កាន់យកហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់យកហើយផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលកម្មកាន់យក​ហើយ​ផង នូវពួកមហាភូតផង។

[៣២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៣៣០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៣១] អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់យកហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់​យកហើយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​ឧបាទិន្នមូលកៈ មានវារៈ២ ក្នុងអនុបាទិន្នមូលកៈ មានវារៈ២។ អព្យាកតធម៌ ដែលកម្ម​មិនកាន់យកហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ មានវារៈ១។ ក្នុង​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៣៣៣] អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់យកហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកម្មកាន់​យកហើយ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត មាន​បញ្ហា២។ អព្យាកតធម៌ ដែលកម្មមិនកាន់យកហើយ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ដែលកម្ម​មិនកាន់យកហើយ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ និងជាអារម្មណបុរេជាតតែម្យ៉ាង។ ឃដនៈ២ បានដល់ អារម្មណបុរេជាតផង វត្ថុបុរេជាតផង។ មានវារៈ៦។

[៣៣៤] ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។

[៣៣៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៣៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ចប់ ឧបាទិន្នទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ មហន្តរទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៣៨] កុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៣៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៤០] អកុសលធម៌ជាឧបាទាន (សេចក្តីប្រកាន់មាំ) អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជា​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ជា​ឧបាទានផង អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទានផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​មិនមែនជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាឧបាទានផង នូវអកុសលធម៌​មិន​មែន​ជាឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៤១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤២] អកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៤៤] អកុសលធម៌ជាឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាឧបាទាន ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោឧបាទានមូលកៈ មានវារៈ៣ បានដល់សហជាតាធិបតិ។ ក្នុង​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មិនមែនឧបាទានមូលកៈ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៤៦] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ឧបាទានទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៤៨] កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(វារៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៥០] អកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៥២] អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់​ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិន​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អព្យាកតធម៌ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទានផង អព្យាកតធម៌មិនមែនជាប្រយោជន៍ ដល់ឧបាទានផង អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទានផង នូវអព្យាកតធម៌មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(វារៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៥៤] កុសលធម៌ប្រាសចាកឧបាទាន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៥៦] អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយ​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រាសចាក​ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបាទាន អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ប្រកបដោយឧបាទានផង នូវអកុសលធម៌ប្រាសចាកឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៥៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៥៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៥៩] អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ប្រកបដោយ​ឧបាទាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបាទានសម្បយុត្តមូលកៈ មានវារៈ៣ បានដល់ សហជាតាធិបតិ ក្នុងឧបាទានវិប្បយុត្ត មានវារៈ១ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

បដិច្ចវារៈ

[៣៦១] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៦៣] កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផងទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៦៥] អកុសលធម៌ជាឧបាទានផង ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផងអាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​ជាឧបាទានផង ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជា​ឧបាទានផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជា​ឧបាទាន​​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជា​ឧបាទាន​ផង ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាឧបាទានផង ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទានផង នូវអកុសលធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែន​ជាឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ដំណើរនេះ ប្រហែលគ្នានឹងឧបាទានទុកកុសលដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៦៧] អព្យាកតធម៌ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌ ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៦៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ឧបាទានឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៦៩] អកុសលធម៌ជាឧបាទានផង ប្រកបដោយឧបាទានផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាឧបាទានផង ប្រកបដោយឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាឧបាទានផង ប្រកបដោយឧបាទានផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាឧបាទានផង ប្រកបដោយឧបាទានផង នូវអកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយឧបាទានផង មិនមែនជាឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៧០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ដំណើរនេះ ប្រហែលគ្នានឹងឧបាទានទុកអកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ៩។

ចប់ ឧបាទានឧបាទានសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

ឧបាទានសម្បយុត្តឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៧១] កុសលធម៌ប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់​ឧបាទាន អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៧៣] អកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៧៤] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យ​នូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងមិនជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកឧបាទាន ទាំងមិនជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាក​ឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាកឧបាទាន តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែល​ប្រាសចាក​ឧបាទាន ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ ឧបាទានវិប្បយុត្តឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ ឧបាទានគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៧៦] កុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៧៨] អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​មិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេសផង នូវអកុសលធម៌​មិនមែន​ជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៣៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៨០] អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវវិចិកិច្ឆា មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវឧទ្ធច្ចៈ។ អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​មិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែល​ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា មោហៈ ដែល​ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អកុសលធម៌ជាកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេសផង នូវអកុសលធម៌មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវវិចិកិច្ឆាផង មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នូវឧទ្ធច្ចៈផង។

[៣៨១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៨២] អកុសលធម៌ជាកិលេស ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាកិលេស ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងបទកណ្តាល មានវារៈ៣ បានដល់ សហជាតាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

បដិច្ចវារៈ

[៣៨៤] អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកិលេស អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមែនជាកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ កិលេសទុកកុសលត្តិកៈ។

សង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៨៦] កុសលធម៌ ដែលគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ដែលមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៣៨៨] អកុសលធម៌ ដែលគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលគួរ​ដល់​សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៩០] អព្យាកតធម៌ ដែលគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលគួរ​ដល់​សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនគួរ​ដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ សង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ។

សង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៩២] កុសលធម៌ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិនសៅហ្មង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៩៤] អកុសលធម៌ដែលសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៣៩៦] អព្យាកតធម៌ ដែលមិនសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

ចប់ សង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៩៨] កុសលធម៌ប្រាសចាកកិលេស អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រាសចាកកិលេស ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៣៩៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៤០០] កុសលធម៌ប្រកបដោយកិលេស អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

បដិច្ចវារៈ

[៤០២] អព្យាកតធម៌ប្រាសចាកកិលេស អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ប្រាសចាកកិលេស ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ កិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤០៤] កុសលធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

បដិច្ចវារៈ

[៤០៦] អកុសលធម៌ជាកិលេសផង គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ជាកិលេសផង គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ អកុសលធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង អាស្រ័យ​នូវ​អកុសលធម៌ គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ជាកិលេសផង គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាកិលេសផង គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង អកុសលធម៌គួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៤០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងកិលេសទុកអកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៤០៨] អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌គួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ កិលេសសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤១០] អកុសលធម៌ដែលជាកិលេសផង ដែលសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលជាកិលេសផង ដែលសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលសៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែល​សៅហ្មងផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលជាកិលេសផង ដែលសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែល​ជាកិលេសផង ដែលសៅហ្មងផង នូវអកុសលធម៌ ដែលសៅហ្មងផង មិនមែន​ជា​កិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងកិលេសទុកអកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កិលេសសង្កិលិដ្ឋទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤១២] អកុសលធម៌ដែលជាកិលេសផង ប្រកបដោយកិលេសផង អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌ ដែលជាកិលេសផង ប្រកបដោយកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលប្រកបដោយកិលេសផង មិនមែនជា​កិលេសផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលប្រកបដោយកិលេសផង មិនមែនជាកិលេស​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ដែលជាកិលេសផង ប្រកបដោយកិលេសផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលជាកិលេសផង ប្រកបដោយ​កិលេសផង នូវអកុសលធម៌ ដែលប្រកបដោយកិលេសផង មិនមែនជាកិលេសផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងកិលេសទុកកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កិលេសកិលេសសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ។

កិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤១៤] កុសលធម៌ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ដែលប្រាសចាកកិលេស តែមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវកុសលធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលដែរ។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

បដិច្ចវារៈ

[៤១៦] អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស តែគួរ​ដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង នូវអព្យាកតធម៌ ដែលប្រាសចាកកិលេស ទាំងមិនគួរ​ដល់​សេចក្តី​សៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ កិលេសវិប្បយុត្តសង្កិលេសិកទុកកុសលត្តិកៈ។

ចប់ កិលេសគោច្ឆកទុកកុសលត្តិកៈ។

ទស្សនេនបហាតព្វទុកកុសលត្តិកៈ

[៤១៨] កុសលធម៌ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិន​ត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤២០] អកុសលធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលត្រូវ​លះ​ដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុបច្ច័យ។

[៤២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៤២២] អកុសលធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលត្រូវ​លះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ អកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវ​លះ​ដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤២៤] អកុសលធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលត្រូវ​លះ​ដោយ​ទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជា​បច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងទស្សនៈ មានវារៈ១ ក្នុងនទស្សនៈ មានវារៈ២។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ទស្សនមូលកៈ មានវារៈ១ ក្នុងនទស្សនៈ មានវារៈ២ បានដល់អារម្មណាធិបតិ សហជាតាធិបតិ និងឯការម្មណាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ទស្សនមូលកៈ មានវារៈ១ ក្នុងនទស្សនៈ មានវារៈ១។ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

[៤២៦] អព្យាកតធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែល​មិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វទុកកុសលត្តិកៈ។

ភាវនាយបហាតព្វទុកកុសលតិ្តកៈ

[៤២៨] កុសលធម៌ដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិនត្រូវ​លះ​ដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៣០] អកុសលធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលត្រូវលះ​ដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងទស្សនេនបហាតព្វទុកអកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៣២] អព្យាកតធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិន​ត្រូវ​លះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ភាវនាយបហាតព្វទុកកុសលត្តិកៈ។

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ

[៤៣៤] កុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មាន​ហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៣៦] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុ​ដែល​មិន​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ មានហេតុដែល​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះ​ដោយ​ទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវ​លះដោយ​ទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈផង នូវ​អកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៣៧] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ក្នុងនទស្សនៈ មានវារៈ២ ក្នុងឃដនៈ មានវារៈ១។

[៤៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៣៩] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មាន​ហេតុ​ដែល​មិន​ត្រូវ​លះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៤១] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងទស្សនៈ មានវារៈ១ ក្នុងនទស្សនៈ មានវារៈ២។ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុង​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។

[៤៤៣] អព្យាកតធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ។

ភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ

[៤៤៥] កុសលធម៌មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ មាន​ហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៤៤៧] អកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​មាន​ហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវ​លះ​ដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកអកុសលដែរ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៤៩] អព្យាកតធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ ភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកកុសលត្តិកៈ។

សវិតក្កទុកកុសលត្តិកៈ

[៤៥១] កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈផង កុសលធម៌​មិនមានវិតក្កៈផង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈផង នូវកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៥៤] កុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈផង នៃកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យ​នៃកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៥] កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កផង កុសលធម៌​មិនមានវិតក្កៈផង ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវារៈ៣ខាងក្រោម បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងអវិតក្កៈ មានវារៈ១ បាន​ដល់សហជាតាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៥៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៥៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៥៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

(បទ) នៃបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

[៤៦០] អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈផង អកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈផង អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌​មិនមានវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈផង នូវអកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៤៦២] អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌​ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈផង នូវអកុសលធម៌មិនមាន​វិតក្កៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៦៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៦៤] អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦៦] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ មិនមានវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌មិនមានវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈផង នូវអព្យាកតធម៌មិនមានវិតក្កៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៦៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៦៩] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមានវិតក្កៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧០] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៧២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៧៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈផងចុះ។

ចប់ សវិតក្កទុកកុសលត្តិកៈ។

សវិចារទុកកុសលត្តិកៈ

[៤៧៥] កុសលធម៌ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយវិចារៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​កុសលធម៌ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ កុសលធម៌​ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈផង នូវកុសលធម៌ មិនមាន​វិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

(ទុកៈនេះ) ដូចគ្នានឹងសវិតក្កទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៧៧] អកុសលធម៌ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈផង នូវអកុសលធម៌មិន​មាន​វិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៧៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ដូចគ្នានឹងសវិតក្កទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៧៩] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យ​នូវអព្យាកតធម៌មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើងព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកត​ធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈផង នូវអព្យាកតធម៌​មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងសវិតក្កទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៨១] អព្យាកតធម៌ប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយវិចារៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៨៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៨៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈផងចុះ។

ចប់ សវិចារទុកកុសលត្តិកៈ។

សប្បីតិកទុកកុសលត្តិកៈ

[៤៨៦] កុសលធម៌ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកប​ដោយ​បីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង កុសលធម៌​មិនមានបីតិផង អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ កុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវកុសលធម៌មិនមានបីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៨៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៨៩] កុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ កុសលធម៌មិនមានបីតិ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌មិនមានបីតិ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩០] កុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៤៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ គឺ មានវារៈ៤ បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៤៩២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចក្នុងកុសលត្តិកៈដែរ។

[៤៩៥] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អកុសលធម៌មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវ​អកុសលធម៌​មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវអកុសលធម៌ មិន​មាន​បីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៤៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៤៩៧] អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ មិនមានបីតិ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌មិនមានបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌ ប្រកប​ដោយបីតិ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវ​អព្យាកតធម៌ មិន​មានបីតិផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥០០] អព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ សប្បីតិកទុកកុសលត្តិកៈ។

បីតិសហគតទុកកុសលត្តិកៈ

[៥០២] អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយបីតិ … កុសលក្តី អកុសលក្តី អព្យាកតក្តី ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ។

សុខសហគតទុកកុសលត្តិកៈ

[៥០៣] អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ប្រកបដោយសុខ … កុសលក្តី អកុសលក្តី អព្យាកតៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ។ … អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ … ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងបច្ចនីយៈ មានវារៈ១។ … អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ … ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងបច្ចនីយៈ មានវារៈ៩។បេ។ វារៈ៦ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

ក្នុងបច្ចនីយៈ ក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលាកុសល ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងអព្យាកតៈ មានវារៈ៩។

ឧបេក្ខាសហគតទុកកុសលត្តិកៈ

[៥០៤] អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ប្រកបដោយឧបេក្ខា … មានវារៈ៦ ប្រហែលគ្នានឹង​សប្បីតិកទុកៈដែរ។ ពាក្យថា ឧបេក្ខា បានដល់ឧបេក្ខាផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងបច្ចនីយៈ មានវារៈ៩ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៥០៥] អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា … មានវារៈ៦។

[៥០៦] អកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យ​នូវ​អកុសលធម៌ មិនប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខាផង នូវអកុសលធម៌ មិនប្រកបដោយឧបេក្ខាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៥០៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

អកុសលក្នុងទីទាំងពួង បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះឯង។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ។

[៥០៨] ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា … ប្រស្នា៩ ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកអព្យាកតៈដែរ។

[៥០៩] ក្នុងបញ្ហាវារៈ ក្នុងកុសលាកុសល ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអព្យាកតៈ មានវារៈ៩។

កាមាវចរទុកកុសលត្តិកៈ

[៥១០] កុសលធម៌ជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាកាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជា​កាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៥១២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥១៣] កុសលធម៌ជាកាមាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាកាមាវចរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ គឺក្នុងកាមាវចរៈ មានវារៈ១ ក្នុងនកាមាវចរៈ មានវារៈ២។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ គឺក្នុងកាមាវចរៈ មានវារៈ២ ក្នុងនកាមាវចរៈ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៥១៥] អកុសលធម៌ជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ជាកាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

[៥១៧] អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាកាមាវចរៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាកាមាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។បេ។ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥១៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥២០] អព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាកាមាវចរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ គឺក្នុងកាមាវចរៈ មានវារៈ១ ក្នុងនកាមាវចរៈ មានវារៈ៣ ក្នុងកាមាវចរៈ មានតែសហជាតាធិបតិម៉្យាង។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។

ចប់ កាមាវចរទុកកុសលត្តិកៈ។

រូបាវចរទុកកុសលត្តិកៈ

[៥២២] កុសលធម៌ជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២។

[៥២៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥២៥] កុសលធម៌ជារូបាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជារូបាវចរៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ គឺក្នុងរូបាវចរៈ មានវារៈ១ បានដល់សហជាតាធិបតិតែម៉្យាង ក្នុងនរូបាវចរៈ មានវារៈ២។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ គឺក្នុងរូបាវចរៈ មានវារៈ១ ក្នុងនរូបាវចរៈ មានវារៈ២។ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។

[៥២៧] អកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៥២៨] អព្យាកតធម៌ជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជារូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌ មិនមែនជារូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងកាមាវចរនកាមាវចរទុកអព្យាកតៈដែរ។

ប្រស្នាទាំងប៉ុណ្ណេះ ត្រឡប់ទៅកាន់ទីខាងក្រោម និងខាងលើ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ រូបាវចរទុកកុសលត្តិកៈ។

អរូបាវចរទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៣០] កុសលធម៌ជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌មិនមែនជា​អរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៥៣២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៣៣] កុសលធម៌ជាអរូបាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃកុសលធម៌ជាអរូបាវចរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៥៣៥] អកុសលធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

[៥៣៦] អព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវ​អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាអរូបាវចរៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌​មិនមែនជាអរូបាវចរៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរៈផង នូវអព្យាកតធម៌​មិនមែន​ជា​អរូបាវចរៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៥៣៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៣៩] អព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ជាអរូបាវចរៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អព្យាកតធម៌មិនមែនជាអរូបាវចរៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌​មិនមែនជាអរូបាវចរៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ គឺក្នុងអរូបាវចរមូល មានវារៈ២ ក្នុងនអរូបាវចរៈ មានវារៈ១។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ គឺ ក្នុង​អរូបាវចរមូល មានវារៈ៣ ក្នុងនអរូបាវចរៈ មានវារៈ១។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។

ចប់ អរូបាវចរទុកកុសលត្តិកៈ។

បរិយាបន្នទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៤១] កុសលធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្ដៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ដែលរាប់បញ្ចូល​ក្នុងវដ្ដៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្ដៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្ដៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៤៣] អកុសលធម៌ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្តៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ ដែលរាប់បញ្ចូល​ក្នុងវដ្តៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៤៥] អព្យាកតធម៌ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្តៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលរាប់បញ្ចូល​ក្នុងវដ្តៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អព្យាកតធម៌ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្តៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្តៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ បរិយាបន្នទុកកុសលត្តិកៈ។

និយ្យានិកទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៤៧] កុសលធម៌ជានិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៤៩] អកុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៥១] អព្យាកតធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអនិយ្យានិកៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ និយ្យានិកទុកកុសលត្តិកៈ។

និយតទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៥៣] កុសលធម៌ជានិយតៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជានិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ កុសលធម៌ជាអនិយតៈ អាស្រ័យនូវកុសលធម៌ជាអនិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកកុសលៈដែរ។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៥៥] អកុសលធម៌ជានិយតៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជានិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាអនិយតៈ អាស្រ័យនូវអកុសលធម៌ជាអនិយតៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៥៥៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

សហជាតវារៈជាដើម បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៥៨] អកុសលធម៌ជានិយតៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជានិយតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អកុសលធម៌ជាអនិយតៈ ជាបច្ច័យនៃអកុសលធម៌ជាអនិយតៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ គឺ ក្នុងនិយតៈ (ទី១) បានដល់សហជាតាធិបតិ ក្នុងនិយតៈទី២ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។

[៥៦០] អព្យាកតធម៌ជាអនិយតៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ជាអនិយតៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ និយតទុកកុសលត្តិកៈ។

សឧត្តរទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៦២] សឧត្តរកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសឧត្តរកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អនុត្តរកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវអនុត្តរកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៦៤] សឧត្តរអកុសលធម៌ អាស្រ័យនូវសឧត្តរអកុសលធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៦៦] សឧត្តរអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវសឧត្តរអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អនុត្តរអព្យាកតធម៌ អាស្រ័យនូវអនុត្តរអព្យាកតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

(ទុកៈនេះ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយលោកុត្តរទុកអព្យាកតៈដែរ។

ចប់ សឧត្តរទុកកុសលត្តិកៈ។

សរណទុកកុសលត្តិកៈ

[៥៦៨] កុសលធម៌ជាអរណៈ (កុសលធម៌ ដែលមិនមានសេចក្តីសៅហ្មង) អាស្រ័យ​នូវ​កុសលធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៧០] អកុសលធម៌ជាសរណៈ (អកុសលធម៌ ដែលប្រកបដោយគ្រឿងសៅហ្មង) អាស្រ័យ​នូវអកុសលធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានវារៈតែ១។

[៥៧២] អព្យាកតធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអព្យាកតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៧៤] អព្យាកតធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃអព្យាកតធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សរណទុកកុសលត្តិកៈ។

សរណទុកវេទនាត្តិកៈ

[៥៧៦] ធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្ត​ដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអរណៈ សម្បយុត្តដោយ​សុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអរណៈ សម្បយុត្តដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៧៨] ធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្ត​ដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៧៩] ធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្ត​ដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៥៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៨១] ធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាសរណៈ សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌ជាអរណៈ សម្បយុត្តដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវធម៌ជាអរណៈ សម្បយុត្ត​ដោយ​អទុក្ខម​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ សរណទុកវេទនាត្តិកៈ។

សរណទុកវិបាកត្តិកៈ

[៥៨៣] វិបាកធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌ជាអរណៈ ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៨៥] ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអរណៈ អាស្រ័យ​​នូវធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៨៧] ធម៌មិនមែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​ធម៌មិន​មែនជាវិបាក មិនមែនមានវិបាកជាប្រក្រតី ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកវិបាកត្តិកៈ។

សរណទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ

[៥៨៩] ឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ដែលកម្ម គឺកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក​ហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ធម៌មានកម្ម គឺកិលេស មានតណ្ហាជាដើមកាន់យក) ជា​អរណៈ អាស្រ័យនូវឧបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៩១] អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ (ធម៌ មានកម្ម គឺកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់​យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ធម៌មានកម្ម គឺ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនុបាទិន្នុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​អនុបាទិន្នុ​បាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៥៩៣] អនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ (ធម៌មានកម្ម គឺកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់​យកហើយ ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ធម៌ មានកម្ម គឺកិលេស  មានតណ្ហាជាដើម មិន​កាន់យក) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអនុបាទិន្នអនុបាទានិយធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ។

សរណទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

[៥៩៥] សង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង) ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៩៧] អសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង) ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៥៩៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៥៩៩] អសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសង្កិលិដ្ឋអសង្កិលេសិកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ។

សរណទុកវិតក្កត្តិកៈ

[៦០១] សវិតក្កសវិចារធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយការត្រិះរិះ ប្រកបដោយការរាវរក) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សវិតក្កសវិចារធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសវិតក្កសវិចារធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៦០៣] អវិតក្កវិចារមត្តធម៌ (ធម៌មិនមានវិតក្កៈ គ្រាន់តែមានវិចារៈ) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអវិតក្កវិចារមត្តធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦០៥] អវិតក្កអវិចារធម៌ (ធម៌មិនប្រកបដោយសេចក្តីត្រិះរិះ ទាំងមិនប្រកបដោយ​ការ​រាវរក) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអវិតក្កអវិចារធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១។

ចប់ សរណទុកវិតក្កត្តិកៈ។

សរណទុកបីតិត្តិកៈ

[៦០៧] បីតិសហគតធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយបីតិ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបីតិសហគតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បីតិសហគតធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវបីតិសហគតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦០៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៦០៩] សុខសហគតធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយសុខ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​សុខ​សហគតធម៌​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សុខសហគតធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសុខសហគតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៦១១] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយឧបេក្ខា) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខា​សហគតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជា​អរណៈ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

ចប់ សរណទុកបីតិត្តិកៈ។

សរណទុកទស្សនត្តិកៈ

[៦១៣] ទស្សនេនបហាតព្វធម៌ (ធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ) ជាសរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​ទស្សនេនបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦១៥] ភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦១៧] នេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វធម៌ (ធម៌ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទាំង​មិន​ត្រូវលះដោយភាវនា) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវនេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦១៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ១ដែរ។

ចប់ សរណទុកទស្សនត្តិកៈ។

សរណទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

[៦១៩] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ) ជា​សរណៈ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦២១] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា) ជា​សរណៈ អាស្រ័យនូវភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦២៣] នេវទស្សនេននភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលមិន​ត្រូវលះ​ដោយ​ទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវនេវទស្សនេនន​ភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ គ្រប់បច្ច័យទាំងអស់ចុះ។

ចប់ សរណទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ។

សរណទុកអាចយគាមិត្តិកៈ

[៦២៥] អាចយគាមិធម៌ (ធម៌ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​អាចយគាមិធម៌​ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អាចយគាមិធម៌​ជា​អរណៈ អាស្រ័យនូវអាចយគាមិធម៌ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦២៧] អបចយគាមិធម៌ (ធម៌មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​អបចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦២៩] នេវាចយគាមិនាបចយគាមិធម៌ (ធម៌មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទាំង​មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវ​នេវាចយ​គាមិនា​បចយគាមិធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកអាចយគាមិត្តិកៈ។

សរណទុកសេក្ខត្តិកៈ

[៦៣១] សេក្ខធម៌ (ធម៌របស់សេក្ខបុគ្គល) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវសេក្ខធម៌ជាអរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៣៣] អសេក្ខធម៌ (ធម៌របស់អសេក្ខបុគ្គល) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអសេក្ខធម៌ ជា​​អរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៣៥] នេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវនេវសេក្ខានាសេក្ខធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

ចប់ សរណទុកសេក្ខត្តិកៈ។

សរណទុកបរិត្តត្តិកៈ

[៦៣៧] បរិត្តធម៌ (ធម៌ដែលមានសភាពតូចឆ្មារ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបរិត្តធម៌ ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៣៩] មហគ្គតធម៌ (ធម៌ដល់នូវសភាពធំ) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៤១] អប្បមាណធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអប្បមាណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកបរិត្តត្តិកៈ។

សរណទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

[៦៤៣] បរិត្តារម្មណធម៌ (ធម៌មានអារម្មណ៍តូចឆ្មារ) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវ​បរិត្តារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៤៥] មហគ្គតារម្មណធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវមហគ្គតារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៦៤៧] អប្បមាណារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអប្បមាណារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ។

សរណទុកហីនត្តិកៈ

[៦៤៩] ហីនធម៌ (ធម៌ដ៏ថោកទាប) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវហីនធម៌ជាសរណៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៥១] មជ្ឈិមធម៌ (ធម៌ជាកណ្តាល) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមជ្ឈិមធម៌ជាអរណៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៥៣] បណីតធម៌ (ធម៌ដ៏ឧត្តម) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវបណីតធម៌ជាអរណៈ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកហីនត្តិកៈ។

សរណទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ

[៦៥៥] មិច្ឆត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពខុស និងទៀង) ជាសរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​មិច្ឆត្តនិយតធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៥៧] សម្មត្តនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពត្រូវ និងទៀង) ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​សម្មត្តនិយតធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៥៩] អនិយតធម៌ (ធម៌មានសភាពមិនទៀង) ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនិយតធម៌​ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៦០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

ចប់ សរណទុកមិច្ឆត្តត្តិកៈ។

សរណទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ

[៦៦១] មគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៦៣] មគ្គហេតុកធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គហេតុកធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៦៥] មគ្គាធិបតិធម៌ (ធម៌ដែលមានមគ្គជាអធិបតិ) ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវមគ្គាធិបតិធម៌​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

ចប់ សរណទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ។

សរណទុកឧប្បន្នត្តិកៈ

[៦៦៧] ឧប្បន្នធម៌ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ឧប្បន្នធម៌​ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ឧប្បន្នធម៌​ជា​សរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាសរណៈផង នៃឧប្បន្នធម៌ ជាអរណៈផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ឧប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៦៨] ឧប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃឧប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៦៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សរណទុកឧប្បន្នត្តិកៈ។

សរណទុកអតីតត្តិកៈ

[៦៧០] បច្ចុប្បន្នធម៌ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នធម៌ ជាសរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ បច្ចុប្បន្នធម៌ជាអរណៈ ជាបច្ច័យនៃបច្ចុប្បន្នធម៌ ជាអរណៈ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សរណទុកអតីតត្តិកៈ។

សរណទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ

[៦៧២] អតីតារម្មណធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអតីតារម្មណធម៌ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អតីតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអតីតារម្មណធម៌​ជា​អរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៧៤] អនាគតារម្មណធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនាគតារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​អនាគតារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៧៦] បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវបច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យ​នូវ​បច្ចុប្បន្នារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

ចប់ សរណទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ។

សរណទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ

[៦៧៨] អជ្ឈត្តធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អជ្ឈត្តធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តធម៌ជាអរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៧៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៨០] ពហិទ្ធាធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវពហិទ្ធាធម៌ជាសរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ពហិទ្ធាធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវពហិទ្ធាធម៌ជាអរណៈ ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

ចប់ សរណទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ។

សរណទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

[៦៨២] អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តារម្មណធម៌ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ អជ្ឈត្តារម្មណធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអជ្ឈត្តារម្មណធម៌​ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

[៦៨៤] ពហិទ្ធារម្មណធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវពហិទ្ធារម្មណធម៌ជាសរណៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ពហិទ្ធារម្មណធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវពហិទ្ធារម្មណធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី ក្នុងបញ្ហាវារៈក្តី សឹងមានសេចក្តីពិស្តារ។

ចប់ សរណទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ។

សរណទុកសនិទស្សនត្តិកៈ

[៦៨៦] អនិទស្សនសប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនសប្បដិឃធម៌ ជា​អរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បញ្ហាវារៈក្តី មានតែវារៈ១។

[៦៨៨] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជាសរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជា​សរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌​ជា​អរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជាអរណៈ អាស្រ័យនូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជា​សរណៈផង នូវអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ជាអរណៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៦៩០] អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាសរណៈ ជាបច្ច័យនៃអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជា​សរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ អនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ ជាបច្ច័យ​នៃអនិទស្សនអប្បដិឃធម៌ ជាអរណៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៦៩២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៦៩៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលយើងបានរាប់ហើយ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សរណទុកសនិទស្សនត្តិកៈ។

ចប់ បិដ្ឋិទុកត្តិកៈ។

ចប់ អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន។

អនុលោមត្តិកទុកប្បដ្ឋាន

កុសលត្តិកហេតុទុកៈ

[៦៩៥] ហេតុធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៦៩៦] ហេតុធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។[៦៩៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦៩៨] ហេតុធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៦៩៩] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧០០] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

ក្នុងសហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី សុទ្ធតែ​មាន​វារៈ៣ គ្រប់បទទាំងអស់។

[៧០២] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧០៣] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧០៤] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។បេ។ ហេតុធម៌ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧០៥] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាកុសល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៧០៦] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។

អញ្ញមញ្ញនិស្សយប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យដែរ។

[៧០៧] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧០៨] ហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយវិបាកប្បច្ច័យ។

[៧០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧១០] ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជា​កុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាកុសល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧១១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧១២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

អនុលោមក្តី បច្ចនីយៈក្តី អនុលោមប្បច្ចនីយៈក្តី បច្ចនីយានុលោមក្តី នៃបញ្ហាវារៈក្នុង​កុសលត្តិកៈ ដែលយើងរាប់ហើយ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីរាប់យ៉ាងនោះចុះ។

[៧១៤] នហេតុធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាកុសលក្តី នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹតក្តី អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌​ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអកុសលក្តី នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹតក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ជាកុសលផង នូវនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹតផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសលផង នូវ​នហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹតផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៥] នហេតុធម៌ជាកុសល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអកុសល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសល ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ជា​អព្យាក្រឹត ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧១៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧១៧] នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧១៨] នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាកុសល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសល ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ជាកុសលផង នូវនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹតផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាអកុសលផង នូវនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹតផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧១៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៧២០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧២១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បី​ឲ្យពិស្តារ ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧២២] នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុ​ធម៌​ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌​ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជា​អកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧២៣] នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។ នហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាកុសល ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧២៤] នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាកុសល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុ​ធម៌​ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជា​អព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧២៥] នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាកុសល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាអកុសល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាអកុសល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាកុសល ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអកុសល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាអព្យាក្រឹត ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាអព្យាក្រឹត ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាអកុសល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៧២៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៧២៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥។

[៧២៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧២៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ កុសលត្តិកហេតុទុកៈ។

វេទនាត្តិកហេតុទុកៈ

[៧៣០] ហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៣២] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៧៣៣] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៣៥] ហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌​ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៣៦] ហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌​ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៣៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៣៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៤១] នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៤៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៤៤] នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយ​ទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយ​អទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយទុក្ខវេទនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៤៥] នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយសុខវេទនា ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៤៦] នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌​ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៤៧] នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខវេទនា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយទុក្ខវេទនា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយអទុក្ខមសុខវេទនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​អទុក្ខម​សុខវេទនា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៤៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៥០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះ។

ចប់ វេទនាត្តិកហេតុទុកៈ។

វិបាកត្តិកហេតុទុកៈ

[៧៥២] ហេតុធម៌ជាវិបាក អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាធម៌ មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និង​មិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៣] ក្នុងហេតុបច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៥៥] ហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៥៦] ហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាធម៌​មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជាធម៌​មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌​មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែន​ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជា​ធម៌​មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥៧] ហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌​ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មាន​វិបាក​ជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៥៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៧៦២] នហេតុធម៌ជាវិបាក អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាវិបាកក្តី នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតីក្តី អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មាន​វិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីក្តី នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែន​ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតីក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌​មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជា​ធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាវិបាកផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជា​ប្រក្រតីផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែន​ជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាក​ជាប្រក្រតីផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មាន​វិបាកជា​ប្រក្រតី​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៦៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។បេ។ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៧៦៤] នហេតុធម៌ជាវិបាក អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៦៥] នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ជាវិបាក ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៦៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

[៧៦៧] នហេតុធម៌ ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និង​មិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មាន​វិបាក​ជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែន​ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៦៨] នហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មាន​វិបាកជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌​មិនមែនជាវិបាក និងមិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាវិបាក ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៦៩] នហេតុធម៌ជាវិបាក ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជាវិបាក ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។ នហេតុធម៌ជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មានវិបាកជា​ប្រក្រតី ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និងមិន​មែនជាធម៌ មានវិបាកជាប្រក្រតី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌មិនមែនជាវិបាក និង​មិនមែនជាធម៌មានវិបាកជាប្រក្រតី ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៧០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៧៧១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦។

[៧៧២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលតិ្តកៈយ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះផងចុះ។

ចប់ វិបាកត្តិកហេតុទុកៈ។

ឧបាទិន្នត្តិកហេតុទុកៈ

[៧៧៤] ហេតុធម៌ជាធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមមិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជាធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមមិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមមិនកាន់យក ទាំងមិន​ជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៧៧៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៧៧] ហេតុធម៌ជាធម៌ ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមកាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌មានកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់​យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យ នៃហេតុធម៌ជាធម៌ ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិន​កាន់​យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៧៨] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមមិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៧៩] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើមមិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់​ឧបាទាន ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៧៨០] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់​យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យ​នៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៧៨១] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែ​ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជា​ដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិន​ជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។

[៧៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៨៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៨៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលតិ្តកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

[៧៨៦] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុបច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានក្តី នហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទានក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌មានកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទានក្តី នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកប​ដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជា​ប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មាន​តណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្ម​ប្រកប​ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទានផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៨៧] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហា​ជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​កម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក តែជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌មានកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម មិនកាន់យក ទាំង​មិនជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៨៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៨៩] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម កាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលកម្មប្រកបដោយ​កិលេស មានតណ្ហាជាដើមកាន់យក ទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាទាន ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៧៩១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ ឧបាទិន្នត្តិកហេតុទុកៈ។

សង្កិលិដ្ឋត្តិកហេតុទុកៈ

[៧៩៣] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង និងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧៩៥] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៧៩៦] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៧៩៧] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជា​បច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៧៩៨] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​សៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​មិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិន​សៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៧៩៩] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៦។

[៨០០] ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​មិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជាធម៌​ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២។

[៨០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨០២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨។

[៨០៣] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

[៨០៥] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តី​សៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិន​សៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែល​មិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មងផង នូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៦] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់​សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨០៨] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង អាស្រ័យ​នូវ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។

[៨១០] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជា​បច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[៨១១] នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលសៅហ្មង ទាំងគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង តែគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ជា​បច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជាធម៌ដែលមិនសៅហ្មង ទាំងមិនគួរដល់សេចក្តីសៅហ្មង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨១២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៨១៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤។

[៨១៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨១៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ សង្កិលិដ្ឋត្តិកហេតុទុកៈ។

វិតក្កត្តិកហេតុទុកៈ

[៨១៦] ហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨១៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨១៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនេះចុះ។

[៨១៩] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែ​វិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២០] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែ​វិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈមិនមានវិចារៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមាន​វិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨២១] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន​វិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកប​ដោយវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨២២] ហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨២៣] ហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨២៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨២៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨២៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨២៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (វិតក្កត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ានោះចុះ។

[៨២៨] នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និង​ប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ នហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកប​ដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន​វិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកប​ដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិន​មានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ នហេតុធម៌មិន​មានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹម​តែ​វិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹម​តែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវ​នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមាន​វិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន​វិចារៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ នហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន​វិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌​មិនមាន​វិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកប​ដោយ​វិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែ​វិចារៈ​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវ​នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និង​ប្រកប​ដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិន​មានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨២៩] នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និង​ប្រកប​ដោយវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន​វិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែ​វិចារៈ​ផង នូវនហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌ មិន​មានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈផង នូវនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

[៨៣០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុង​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២៣ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២៨ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ និងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុង​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៧។

[៨៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៣ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[៨៣២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៨៣៤] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែ​វិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹម​តែ​វិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិន​មាន​វិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយ​វិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្តៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មាន​ត្រឹមតែ​វិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែ​វិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈក្តី នហេតុធម៌ មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៨៣៥] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។ នហេតុធម៌​មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៨៣៦] នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌​ប្រកប​ដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សមនន្តរប្បច្ច័យ។

[៨៣៧] នហេតុធម៌ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌​ប្រកបដោយវិតក្កៈ និងប្រកបដោយវិចារៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៣៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២៣ ក្នុង​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២៨ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២៥ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣០។

[៨៣៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣៥។

[៨៤០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៤១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (វិតក្កត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះផងចុះ។

ចប់ វិតក្កត្តិកហេតុទុកៈ។

បីតិត្តិកហេតុទុកៈ

[៨៤២] ហេតុធម៌ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយ​បីតិផង នូវហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

[៨៤៤] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៨៤៥] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយ​សុខ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​បីតិផង ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៤៦] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។ ហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី ហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខក្តី ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៨៤៧] ហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[៨៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

[៨៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦។

[៨៥០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បីតិត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាង​នោះចុះ។

[៨៥២] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខក្តី អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៥៣] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យ​នូវ​នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នូវនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

[៨៥៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៨៥៦] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិផង នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយ​សុខផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​សុខក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៨៥៧] នហេតុធម៌ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយសុខ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌​ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកប​ដោយ​បីតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៨៥៨] នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។បេ។

[៨៥៩] …ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយសុខ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ប្រកបដោយសុខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ នហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិក្តី នហេតុធម៌ប្រកប​ដោយ​សុខក្តី ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ប្រកបដោយបីតិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៨៦០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុង​អនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុង​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១០។

[៨៦១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦។

[៨៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៦៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (បីតិត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ បីតិត្តិកហេតុទុកៈ។

ទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ

[៨៦៤] ហេតុធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង សុទ្ធតែមានវារៈ៣ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៦៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។

[៨៦៧] ហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៦៨] ហេតុធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៦៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៧០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨។

[៨៧១] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៧២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ យ៉ាង​នោះចុះ។

[៨៧៣] នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈក្តី នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាក្តី អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនាក្តី នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិន​ត្រូវលះ​ដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ទស្សនៈផង នូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវ​លះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនាផង នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៧៤] នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយ​ភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៧៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៧៦] នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៧៧] នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវ​លះ​ដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈផង នូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនាផង នូវនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនាផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៨៧៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៨០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បី​ឲ្យពិស្តារដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨៨១] នហេតុធម៌ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ដែល​មិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែល​មិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៨២] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៨៨៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤។

[៨៨៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៨៨៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ ទស្សនត្តិកហេតុទុកៈ។

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកហេតុទុកៈ

[៨៨៦] ហេតុធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុ​ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មានហេតុ​ដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៨៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៨៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៨៨៩] ហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មានហេតុ​ដែល​ត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៩១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨។

[៨៩២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះចុះ។

[៨៩៤] នហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានហេតុដែល​ត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៨៩៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៩៦] នហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយ​ភាវនា ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៨៩៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨៩៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី (បណ្ឌិតគប្បីដឹង) ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩០០] នហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មាន​ហេតុ​ដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ នហេតុធម៌ មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដែលត្រូវលះដោយភាវនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវ​លះដោយ​ទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មានហេតុដែលមិនត្រូវលះ​ដោយទស្សនៈ មិនត្រូវលះដោយភាវនា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩០១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៩០២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤។

[៩០៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩០៤] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិត​គប្បី​ឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកហេតុទុកៈ។

អាចយគាមិត្តិកហេតុទុកៈ

[៩០៥] ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​​ឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនដល់​នូវការ​សន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជា​មិន​ដល់នូវ​ការសន្សំ​កពូន​ឡើង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែន​​ជា​មិន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង សុទ្ធតែមានវារៈ៣។

[៩០៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩០៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩០៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី។បេ។ សម្បយុត្តវារៈក្តី (បណ្ឌិតគប្បីដឹង) ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩១០] ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជា​បច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជា​បច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១១] ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំ​កពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំ​កពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យ​នៃហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំ​កពូន​ឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩១២] ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំ​កពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិន​ដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវ​ការ​សន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់​នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩១៣] ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃ​ហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជា​មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែន​ជា​មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។

[៩១៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩១៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨។

[៩១៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អាចយគាមិត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនោះចុះ។

[៩១៨] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើងក្តី នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និង​មិនមែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើងក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើងក្តី នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជា​មិនដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើងក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើងផង នូវនហេតុធម៌ មិនមែន​ដល់​នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិន​ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង​ផង នូវនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវ​ការ​សន្សំកពូនឡើងផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩១៩] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូន​ឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មិនដល់នូវ​ការសន្សំ​កពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩២១] នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើងព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២២] នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩២៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩២៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩២៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី (បណ្ឌិតគប្បីដឹង) ដូចបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩២៦] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំ​កពូន​ឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់​នូវការសន្សំក​ពូន​ឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិន​ដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជា​បច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំ​កពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការ​សន្សំ​កពូនឡើង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២៧] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវ​ការ​សន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវ​ការសន្សំ​កពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់​នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និង​មិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩២៨] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យ​នៃនហេតុធម៌ មិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ ដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនដល់នូវ​ការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់​នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃ​នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិនមែនជាមិនដល់នូវ​ការសន្សំ​កពូន​ឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង និងមិន​មែន​ជាមិនដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូន​ឡើង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។

[៩២៩] នហេតុធម៌ ដល់នូវការសន្សំកពូនឡើង ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ដល់នូវការ​សន្សំកពូនឡើង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៣០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១០ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៩៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៥។

[៩៣២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (អាចយគាមិត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាងនោះចុះ។

ចប់ អាចយគាមិត្តិកហេតុទុកៈ។

សេក្ខត្តិកហេតុទុកៈ

[៩៣៤] ហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ទើប​កើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែនជា​របស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវហេតុធម៌ មិនមែនជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៣៦] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៣៧] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៣៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។

[៩៣៩] ហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់​អសេក្ខបុគ្គល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែន​ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជា​របស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤០] ហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជារបស់​អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជា​របស់​អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិន​មែន​ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិន​មែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៤១] ហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌​ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និង​មិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌មិនមែនជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[៩៤២] ហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និង​មិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ហេតុធម៌ មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃហេតុធម៌ជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៤៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៤៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៨។

[៩៤៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

បញ្ហាវារៈក្នុងកុសលតិ្តកៈយ៉ាងណា (សេក្ខត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

[៩៤៧] នហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែន​ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ នហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គលក្តី នហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គលក្តី អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់​សេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែន​ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គលផង នូវនហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់​អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គលផង នូវនហេតុធម៌​មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គលផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៤៨] នហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវ​នហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌​មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យនូវនហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៤៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៥០] នហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល អាស្រ័យ​នូវនហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ទើប​កើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[៩៥២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៩៥៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

សហជាតវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារដូចជាបដិច្ចវារៈដែរ។

[៩៥៤] នហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ជា​របស់​អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជា​របស់​អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមែនជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជា​របស់​សេក្ខបុគ្គល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នហេតុធម៌មិនមែនជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែន​ជា​របស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៥៥] នហេតុធម៌ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ ជារបស់សេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យ​នៃ​នហេតុធម៌ ជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នហេតុធម៌មិនមែន​ជារបស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ជាបច្ច័យនៃនហេតុធម៌ មិនមែន​ជា​របស់សេក្ខបុគ្គល និងមិនមែនជារបស់អសេក្ខបុគ្គល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

[៩៥៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៨ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ១៣។

[៩៥៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ១៤។

[៩៥៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ។

[៩៥៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

ឯបញ្ហាវារៈក្នុងកុសលត្តិកៈ យ៉ាងណា (សេក្ខត្តិកហេតុទុកៈ) បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ​យ៉ាង​នោះចុះ។

ចប់ សេក្ខត្តិកហេតុទុកៈ។

ចប់ ភាគ១០៦។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil