បដ្ឋាន ឯកាទសមភាគ

ភាគទី១០៤

សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ អរហន្ត សម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ។

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ) អាស្រ័យ​នូវ​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយទស្សនៈ) ទើបកើត ឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែល​មិនត្រូវលះ​ដោយ​ទស្សនៈ) អាស្រ័យ​នូវ​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធជា​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ។ ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌​ក្តី អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យ​នូវខន្ធ១ ជា​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នូវខន្ធ២… ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ រហូតដល់​ពួក​មហាភូតជាខាងក្នុង។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី អាស្រ័យនូវនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី អាស្រ័យនូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌​ផង នូវនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង នូវខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង នូវនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវ​ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ផង នូវនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច័្ចយ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង អាស្រ័យនូវខន្ធ២…។

[២] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច័្ចយ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច័្ចយ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិចា្ឆ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី មោហៈក្ដី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា នូវខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវខន្ធ២ …ក្នុងខណៈ​នៃបដិសន្ធិ។បេ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យ​នូវមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវ​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នូវនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង នូវខន្ធ២…។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច័្ចយ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច័្ចយ មានវារៈ៩ ក្នុងអតិ្ថប្បច័្ចយ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤] នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច័្ចយ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ អាស្រ័យនូវ​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច័្ចយ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាអហេតុកៈ រហូតដល់ពួក​អសញ្ញសត្វ មោហៈដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ។

[៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៦] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៧] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សហជាតវារៈ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

បច្ចយវារៈ

[៨] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺមានវារៈ៣។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នូវខន្ធ២… ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ រហូតដល់ពួកមហាភូតជាខាងក្នុង ពួកនទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងមោហៈ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹង​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផែ្អកនឹងមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផែ្អកនឹងខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២… ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២…។ នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹងនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹងពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធផង នឹងពួកមហាភូតផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នឹងមោហៈផង។ ទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ផង នឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២… ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នឹងពួក​មហាភូតផង ខន្ធ៣ក្ដី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្ដី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆា​ផង នឹងមោហៈផង នឹងខន្ធ២…។

[៩] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺមានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ពឹងផែ្អកនឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ… មានវារៈ៣ ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នឹងខន្ធ២… ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខ្វាយតនៈ ពួកនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួក​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិចា្ឆ។ ពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី ពួកនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ក្តី ពឹងផែ្អកនឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​អារម្មណប្បច័្ចយ គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្តី មោហៈក្តី ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២… ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នឹងមោហៈផង នឹងខន្ធ២ផង…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែងនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹង​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែល​ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នឹងវត្ថុផង។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី ពឹងផ្អែកនឹង​ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ជាទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ផង… ខន្ធ៣ក្ដី មោហៈក្តី ពឹងផ្អែកនឹងខន្ធ១ ដែល​ប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ផង…។

[១០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១] នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែល​ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺជានទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកៈ ជាអហេតុកៈ រហូតដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹង​ចក្ខ្វាយតនៈ មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈផង នឹងវត្ថុផង។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង នឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាផង នឹងវត្ថុផង។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[១២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច័្ចយ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច័្ចយ មាន​វារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់២យ៉ាងដទៃក្ដី និស្សយវារៈក្ដី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[១៣] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នឹងខន្ធ២…។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងខន្ធ១ ជា​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកៈ នឹងខន្ធ២… ក្នុងខណៈនៃបដិសទ្ធិ។បេ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំ​នឹង​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ លាយឡំនឹងមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង និងនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងខន្ធ១ ដែល​ប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាផង នឹងមោហៈផង នឹងខន្ធ២…។

[១៤] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺមានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ នឹងខន្ធ២…។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នឹងនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះអារម្មណប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ។ សេចក្ដីបំប្រួញ។

[១៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៦ ក្នុង​វិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[១៦] នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំនឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា លាយឡំនឹងពួកខន្ធ ដែល​ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ លាយឡំ​នឹង​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងខន្ធ១ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាអហេតុកៈ នឹងខន្ធ២… ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ លាយឡំនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ។

[១៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[១៨] ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។បេ។ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

សម្បយុត្តវារៈ ដូចគ្នានឹងសំសដ្ឋវារៈដែរ។

បញ្ហាវារៈ

[២០] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្ត​សមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកហេតុ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប​ផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ មូល គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្ត​សមុដ្ឋានរូប​ផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។

[២១] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួក​ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ។ មូល គឺពួកនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធផង មោហៈ​ផង កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង មោហៈផង កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួក​ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន… នូវសីល… បុគ្គលធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណានូវអំពើនោះ ក៏តេ្រកអរ រីករាយ រាគៈ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ឧទ្ធច្ចៈ… ទោមនស្ស ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ដែលសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន…។ ចេញអំពីឈាន។បេ។ ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ហើយពិចារណានូវមគ្គ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃអាវជ្ជនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេស ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ដែលលះហើយ នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ… ដឹងនូវកងកិលេស ដែលសន្សំហើយ ក្នុង​កាល​មុន នូវចក្ខុ …នូវត្ថុ …នូវពួកខន្ធ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នូវមោហៈផង ថាមិនទៀង …ឃើញច្បាស់ ក៏ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ឧទ្ធច្ចៈ …ទោមនស្ស ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង នូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណា នូវអនាគតំសញ្ញាណផង នៃមោហៈផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន។បេ។ នូវឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ត្រេកអរ រីករាយ នឹងពួកខន្ធ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នឹង​មោហៈ​ផង រាគៈ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ទិដ្ឋិ … វិចិកិច្ឆា … ទោមនស្ស ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង។ នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ពួកខន្ធ ដែល​ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្ដី មោហៈក្ដី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកខន្ធ ជា​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកៈផង នូវមោហៈផង។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្ដី នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ក្ដី ជាបច្ច័យនៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកខន្ធ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង។ មូល គឺពួកខន្ធជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈក្ដី មោហៈក្ដី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្ដី មោហៈក្ដី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នូវមោហៈផង។

[២២] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួក​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យ​នៃ​ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យ នៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … បុគ្គលធើ្វនូវឧបោសថកម្ម ធើ្វនូវកុសលកម្មនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទី​គោរព។បេ។ (នូវអំពើ) ដែលសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ហើយធើ្វនូវមគ្គ ឲ្យជាទីគោរព។បេ។ ជាបច្ច័យនៃផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ត្រេកអរ រីករាយ ព្រោះធ្វើនូវពួកខន្ធ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព រាគៈ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … បុគ្គលធ្វើនូវឧបោសថកម្ម។បេ។ អំពីឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គលតេ្រកអរ រីករាយ ព្រោះធ្វើនូវពួកខន្ធ ជា​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព រាគៈ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើត​ឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។

[២៣] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកខន្ធជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗផង នៃមោហៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗ ជាបច្ច័យ​នៃ​មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ជានទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកៈមុនៗ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យ នៃពួកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺមោហៈ ដែលប្រកបកដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗផង នៃមោហៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នៃមោហៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ នៃ​ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆា​មុនៗក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យ​នៃ​មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆាក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាមុនៗក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា​ក្រោយៗផង នៃមោហៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៤] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺពួកខន្ធជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនន្តរូបនិស្ស័យក្តី បកតូបនិស្ស័យ​ក្ដី (បណ្ឌិតគប្បីដឹង) ក្នុងបទទាំង២ដ៏សេស។ មូល គឺពួកខន្ធ ជា​ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នៃ​មោហៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យ​នៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នៃមោហៈផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃ​នទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសទ្ធា។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង តំឡើងនូវមានះ នូវសីល។បេ។ នូវបញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ និងកាយិកទុក្ខ ជានទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកៈ។បេ។ ឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសេនាសេនៈ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើត​ឡើង សទ្ធា។បេ។ សេនាសេនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា។បេ។ នៃបញ្ញា នៃរាគៈ ជា​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា … ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល។បេ។ នូវបញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ និង​កាយិកទុក្ខ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ។បេ។ សម្លាប់នូវសត្វ ព្រោះអាស្រ័យ​នូវ​សេនាសេនៈ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា។បេ។ សេនាសេនៈ ជាបច្ច័យនៃរាគៈ ទោសៈ មោហៈ ទិដ្ឋិ និងសេចក្តីប្រាថ្នា ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺសទ្ធា។បេ។ បញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ (កាយិកទុក្ខ) ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ។បេ។ សេនាសេនៈ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នៃមោហៈផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺពួកខន្ធ ដែល​ប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆាផង មោហៈផង ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យ​នៃពួក​ខន្ធ ជានទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង នៃមោហៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្តី មោហៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែល​ប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆាផង នៃមោហៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៥] នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង … ឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជានទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ឧទ្ធច្ចៈ … ទោមនស្ស ជា​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ដោយទិព្វចក្ខុ… សេចក្តីបំប្រួញ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺ​សេចក្តី​បំប្រួញ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ទិដ្ឋិ … វិចិកិច្ឆា … ទោមនស្ស ជា​ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកៈ កើតឡើង។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺ សេចក្តីបំប្រួញ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … ពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាក្តី មោហៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវវត្ថុ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺ សេចក្តីបំប្រួញ។

[២៦] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។បេ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។បេ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។បេ។ … ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ។

[២៧] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ មូល គឺសហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺទស្សនេនបហាតព្វហេតុកចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកវិបាកក្ខន្ធផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺ​នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្ត​សមុដ្ឋាន​រូប​ផង ដោយកម្មប្បច័្ចយ។ ឯនានាខណិកៈ គឺនទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុក​ចេតនា ជាបច្ច័យ នៃពួកវិបាកក្ខន្ធផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ … ជា​បច័្ចយ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ ជាបច័្ចយ ដោយសម្បយុត្តប្បច័្ចយ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៨] ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអតិ្ថប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​បុរេជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺខន្ធ១ ជាទស្សនេនបហាតព្វហេតុកៈផង វត្ថុផង ជាបច័្ចយនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង មោហៈផង ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត និងបុរេជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច័្ចយ ដោយ​វិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច័្ចយ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច័្ចយ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣០]ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច័្ចយ ជាបច័្ចយ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច័្ចយ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច័្ចយ ជាបច័្ចយ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច័្ចយ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច័្ចយ ជាបច័្ចយ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច័្ចយ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច័្ចយ នៃទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច័្ចយ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច័្ចយ នៃ​នទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី នទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ក្តី ជាបច័្ចយ នៃ​ទស្សនេន​បហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនទស្សនេនបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច័្ចយ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣២] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៦ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៣៣] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិត គប្បីឲ្យពិស្តារចុះ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ។

ភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៣៤] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ (ធម៌មានហេតុដែលត្រូវលះដោយភាវនា) អាស្រ័យ​នូវ​ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។

បដិច្ចវារៈក្តី សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី ប្រហែលគ្នានឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈដែរ មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ បណ្ឌិតគប្បីតម្កល់ទុក ក្នុងទីនៃមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៣៥] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​ហេតុបច្ច័យ។ វារៈទាំង៦ ប្រហែលគ្នានឹងទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈដែរ។

[៣៦] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ បណ្ឌិតប្រារព្ធនូវវារៈទាំង៣ ឲ្យប្រហែលគ្នានឹង​ទស្សនេន​បហាតព្វ​ហេតុកទុកៈ។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន … នូវសីល … បុគ្គលធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណានូវអំពើនោះ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ទិដ្ឋិ … វិចិកិច្ឆា … ទោមនស្ស ជា​នភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ដែលខ្លួនសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … ពួក​ព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណានូវផល ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ឃើញច្បាស់នូវកិលេស ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ដែល​លះបង់​ហើយ … ក្នុងកាលមុន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកខន្ធជានភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកៈ​ផង នូវមោហៈផង ថាមិនទៀង … ឃើយច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជា​នភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ទិដ្ឋិ… វិចិកិច្ឆា … ទោមនស្ស ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃការពិចារណា នូវអនាគតំសញ្ញាណផង នៃមោហៈផង ដោយអារម្មណប្បច័្ចយ។ នភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន … នូវសីល…។បេ។ នូវឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ត្រេកអរ រីករាយ នឹងពួក​ខន្ធជា​នភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈផង នឹងមោហៈផង រាគៈជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ឧទ្ធច្ចៈ … ទោមនស្ស ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌​ផង នៃនភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈក្តី មោហៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួក​ខន្ធជា​នភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈផង នូវមោហៈផង។ វារៈទាំង៣ ដែលមានឃដនៈ​ជា​អារម្មណ៍ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

[៣៧] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គល​ធ្វើនូវរាគៈ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ​ជា​ភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។បេ។ ឯ​សហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច័្ចយ។ ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនភាវនាយបហាតព្វ​ហេតុក​ធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលធ្វើនូវរាគៈ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដិ្ឋ…។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច័្ចយ។ ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យ នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … បុគ្គលធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា រាគៈ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ក្នុងកាលមុន…។ អំពីឈាន … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃផល ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គលត្រេកអរ រីករាយ ព្រោះធ្វើនូវ​ពួកខន្ធជា​នភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព រាគៈ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺ​អធិបតិ​ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប​ផង ដោយអធិបតិប្បច័្ចយ។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច័្ចយ នៃភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន…។បេ។ អំពីឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គលត្រេកអរ រីករាយ ព្រោះធ្វើនូវពួក​ខន្ធ​ជា​នភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ឲ្យជាទីគោរព រាគៈ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។

[៣៨] … ក្នុងអនន្តរប្បច័្ចយ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ព្រោះហេតុនៃ​នភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកៈ បណ្ឌិតមិនគប្បីធ្វើទេ មោហៈ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ បណ្ឌិតគប្បី​ធ្វើចុះ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច័្ចយ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៣៩] ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ បកតូបនិស្ស័យ គឺពួកភាវនាយបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ នៃពួកភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកភាវនាយបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ នៃពួកនភាវនាយបហាតព្វហេតុកក្ខន្ធផង នៃមោហៈផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ឆន្ទរាគៈ ក្នុងភណ្ឌៈរបស់ខ្លួន ជាបច្ច័យនៃឆន្ទរាគៈ ក្នុងភណ្ឌៈ​របស់​បុគ្គលដទៃ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ឆន្ទរាគៈ ក្នុងទ្រព្យរបស់ខ្លួន ជាបច្ច័យនៃឆន្ទរាគៈ ក្នុងទ្រព្យរបស់បុគ្គលដទៃ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នៃមោហៈផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសទ្ធា។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល។បេ។ នូវបញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ បត្ថនៈ កាយិកសុខ និងកាយិកទុក្ខ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ។បេ។ ឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ។បេ។ សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា។បេ។ (ជាបច្ច័យ) នៃបញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ ទិដ្ឋិ បត្ថនៈ និងកាយិកសុខ ជានភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ។បេ។ ជាបច្ច័យ​នៃ​ផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​ភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលដំឡើងនូវមានះ ព្រោះអាស្រ័យនូវសទ្ធា។បេ។ សទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃរាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ និងបត្ថនៈ ជាភាវនាយបហាតព្វហេតុកៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នភាវនាយ​បហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យនៃភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ផង នៃនភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកធម៌​ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺសទ្ធា … បញ្ញា … កាយិកសុខ។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នៃ​មោហៈ​ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឃដនូបនិស្ស័យ មានវារៈ៣ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ។

[៤០] នភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃនភាវនាយបហាតព្វហេតុកធម៌ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច័្ចយ មានវារៈ៣ ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ឯនានាខណិកៈ បណ្ឌិត​បានក្នុងហេតុ នៃកិរិយាចែកនូវនភាវនាយបហាតព្វធម៌។ …ជាបច្ច័យ ដោយ​នោវិគតប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ យ៉ាងណា ភាវនាយ​បហាតព្វ​ហេតុកប្បច្ច័យក្តី បច្ចនីយៈក្ដី វិភាគៈក្តី គណនាក្តី ក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនមាន​ការធ្វើ​ឲ្យផ្សេងៗគ្នាឡើយ។ នទស្សនេនបហាតព្វធម៌ (ជាបច្ច័យ) នៃនទស្សនេនបហាតព្វធម៌ … ឆន្ទរាគៈ ក្នុងភណ្ឌៈរបស់ខ្លួន បណ្ឌិតគប្បីធ្វើដោយវត្ថុរបស់បុគ្គលដទៃ។ ភាវនាយ​បហាតព្វធម៌ (ជាបច្ច័យ) នៃនភាវនាយបហាតព្វធម៌… ឆន្ទរាគៈ ក្នុងភណ្ឌៈរបស់ខ្លួន បណ្ឌិត គប្បីធ្វើដោយវត្ថុរបស់បុគ្គលដទៃ។

ចប់ ភាវនាយបហាតព្វហេតុកទុកៈ។

សវិតក្កទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៤១] សវិតក្កធម៌ (ធម៌ដែលប្រកបដោយសេចក្តីត្រិះរិះ) អាស្រ័យនូវសវិតក្កធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អវិតក្កធម៌ (ធម៌ដែលមិនមានសេចក្តីត្រិះរិះ) អាស្រ័យនូវ​សវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺវិតក្កៈផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង វិតក្កៈផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលមិនមានវិតក្កៈ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវអវិតក្កក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ វត្ថុ​អាស្រ័យ​នូវវិតក្កៈ វិតក្កៈ អាស្រ័យនូវវត្ថុ នូវមហាភូត១…។ សវិតក្កធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​អវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ អាស្រ័យ​នូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវអវិតក្កធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ​ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត វិតក្កៈក្តី ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ សវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវសវិតក្កធម៌ផង នូវអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង អាស្រ័យនូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវ​សវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ អាស្រ័យនូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ អវិតក្កធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​សវិតក្កធម៌ផង នូវអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង នូវពួកមហាភូតផង កដត្តារូប អាស្រ័យនូវ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃបដិសនិ្ធ វិតក្កៈ អាស្រ័យនូវ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវសវិតក្កធម៌ផង នូវអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្ត​សមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង នូវខន្ធ២ …ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ​ផង នូវវិតក្កៈផង នូវពួកមហាភូតផង ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង ក្នុងខណៈ​នៃ​បដិសនិ្ធ នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង នូវពួក​មហាភូត​ផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ខន្ធ៣ក្តី វិតក្កៈក្តី អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុ​ផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[៤២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៣] សវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។បេ។ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ បញ្ហាទាំង២ ដ៏សេសសល់ ដែលមានសវិតក្កៈជាមូល បណ្ឌិតគប្បីធើ្វចុះ ឯអហេតុកៈ មិនមានផ្សេងគ្នាឡើយ។ អវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអវិតក្កក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវវិតក្កៈជាអហេតុកៈ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសនិ្ធ វត្ថុ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ វិតក្កៈ អាស្រ័យនូវវត្ថុ។ សវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យ​នូវវិតក្កៈ ជាអហេតុកៈ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវិតក្កៈ ក្នុងខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវ​វិតក្កៈ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ ប្រហែលគ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យដែរ បណ្ឌិតគប្បីកំណត់ថា ជាអហេតុកៈផងចុះ។ សវិតក្កធម៌ អាស្រ័យនូវសវិតក្កធម៌ផង នូវអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវវិតក្កៈ​ផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវិតក្កៈផង ក្នុងខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ …ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង នូវវិតក្កៈផង ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នូវវិតក្កៈ​ផង។ បញ្ហាទាំង២ដ៏សេស ប្រហែលគ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យដែរ មិនប្លែកគ្នាទេ បណ្ឌិត​គប្បីកំណត់ថា ជាអហេតុកៈផងចុះ។

[៤៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៥] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៤៦] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ… ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​កម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩។

សហជាតវារៈ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។

បច្ចយវារៈ

[៤៧] សវិតក្កធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ អវិតក្កធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអវិតក្កក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងវិតក្កៈ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអវិតក្កក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ នឹងខន្ធ២… កដត្តារូប ពឹងផ្អែកនឹងវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ វត្ថុពឹងផ្អែក​នឹងពួកខន្ធ ពួកខន្ធពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ វត្ថុ ពឹងផ្អែកនឹងវិតក្កៈ វិតក្កៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មហាភូត៣ ពឹងផ្អែកនឹងមហាភូត១។បេ។ ពួកអវិតក្កក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ វិតក្កៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ សវិតក្កៈ ពឹងផ្អែកនឹងអវិតក្កៈ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវិតក្កៈ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ក្នុងបដិសន្ធិកាល មានវារៈ២។ សវិតក្កធម៌​ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងវិតក្កៈ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែក​នឹងវិតក្កៈ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត វិតក្កៈក្តី ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ … (ខន្ធទាំងឡាយ) ក្នុងបដិសន្ធិកាល ប្រហែលគ្នានឹងក្នុង​បវត្តិកាល​ដែរ។ សវិតក្កធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កធម៌ផង នឹងអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នឹងវិតក្កៈផង នឹងខន្ធ២… ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២… (បញ្ហា) ២ បណ្ឌិតគប្បី​ធ្វើក្នុង​ខណៈ​នៃបដិសន្ធិ។ អវិតក្កធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កធម៌ផង នឹងអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នឹងវិតក្កៈផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នឹងវិតក្កធម៌ផង នឹងពួកមហាភូតផង វិតក្កៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នឹងវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ… មានវារៈ៣ ក្នុងបដិសន្ធិកាល។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កធម៌ផង នឹងអវិតក្កធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹង​សវិតក្កក្ខន្ធ១​ផង នឹងវិតក្កៈផង នឹងខន្ធ២… ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នឹងវិតក្កៈ​ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នឹងវិតក្កៈផង នឹងពួកមហាភូតផង ខន្ធ៣ក្តី វិតក្កៈក្តី ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២… ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។

[៤៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៤៩] សវិតក្កធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ បញ្ហា៩ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ វារៈ៣ បណ្ឌិតគប្បីកំណត់ថា ជាអហេតុកៈផងចុះ ឯមោហៈ បណ្ឌិត​គប្បីរើ​ឡើង បញ្ហាទាំងឡាយ ប្រហែលគ្នានឹងហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងបដិច្ចវារៈដែរ វិញ្ញាណ៥ ជារបស់​លើស មានមោហៈ និងវិតក្កៈ។

[៥០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ការរាប់ទាំង២យ៉ាងក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីធ្វើ​យ៉ាងនេះចុះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[៥១] សវិតក្កធម៌ លាយឡំនឹងសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ…។ អវិតក្កធម៌ លាយឡំ​នឹង​សវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺវិតក្កៈ លាយឡំនឹងពួកសវិតក្កក្ខន្ធ។ សវិតក្កធម៌ អវិតក្កធម៌ក្តី លាយឡំនឹងសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី វិតក្កៈក្តី លាយឡំនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អវិតក្កធម៌ លាយឡំនឹងអវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំ​នឹង​អវិតក្កក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សវិតក្កធម៌ លាយឡំនឹងអវិតក្កធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ លាយឡំនឹងវិតក្កៈ ក្នុងខណៈនៃ​បដិសន្ធិ…។ សវិតក្កធម៌ លាយឡំនឹងសវិតក្កធម៌ផង នឹងអវិតក្កធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងសវិតក្កក្ខន្ធ១ផង នឹងវិតក្កផង នឹងខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈ​នៃបដិសន្ធិ។បេ។

[៥២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៥៣] សវិតក្កធម៌ លាយឡំនឹងសវិតក្កធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ បញ្ហា​ទាំង៦ ប្រហែលគ្នានឹងអនុលោម បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ វារៈ៣ បណ្ឌិត​គប្បីកំណត់​ថា ជាអហេតុកៈផងចុះ ឯមោហៈ បណ្ឌិត គប្បីរើឡើង។

[៥៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។ ការរាប់ទាំង២យ៉ាង​ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះ។

បញ្ហាវារៈ

[៥៥] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុ ដែលប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុ ដែលប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុង​ខណៈ​នៃបដិសន្ធិ។បេ។ មូល គឺពួកហេតុ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈ​នៃបដិសន្ធិ។បេ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុ ដែល​មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។

[៥៦] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ប្រារព្ធ​នូវ​ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ មូល គឺពួកអវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ប្រារព្ធនូវ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ប្រារព្ធនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួក​ព្រះអរិយៈ ចេញអំពីឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ ហើយពិចារណានូវឈាន ដែលមិនមាន​វិតក្កៈ ចេញអំពីមគ្គ ហើយពិចារណានូវមគ្គ ចេញអំពីផល ហើយពិចារណានូវផល ពិចារណា​នូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វនជាបច្ច័យនៃមគ្គ និងផល ដែលមិនមានវិតក្កៈផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ …នូវវត្ថុ …ឃើញច្បាស់នូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធ និងវិតក្កៈ ថាមិនទៀង … ត្រេកអរ រីករាយ វិតក្កៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្តរបស់​អវិតក្កចិត្ត​សមង្គិបុគ្គល ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ អាកាសានញ្ចាយតនៈ … អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ … រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ … ពួកអវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ​នៃឥទិ្ធវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ អនាគតំសញ្ញាណ និងវិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកអវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធ និងវិតក្កៈ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ … ចេញអំពីមគ្គ នូវមគ្គ … ចេញអំពីផល ហើយពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណានូវគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ឃើញច្បាស់នូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធ និងវិតក្កៈ ថាមិន​ទៀង … ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ទោមនស្ស​កើតឡើង ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួក​ព្រះអរិយៈ ចេញអំពីឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ … ចេញអំពីមគ្គ ហើយពិចារណានូវមគ្គ ចេញអំពីផល ហើយពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិព្វាន ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យ​នៃគោត្រភូ វោទានៈ សវិតក្កៈ មគ្គ ផល និងកិរិយារំពឹងផង នៃវិតក្កៈផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ឃើញច្បាស់នូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ថាមិន​ទៀង … ត្រេកអរ រីករាយ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង។ មូល គឺពួក​អវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង។

[៥៧] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺវិតក្កៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប​ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពី​ឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ … ចេញអំពីមគ្គ នូវមគ្គ … ចេញអំពីផល ធ្វើនូវផល ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវព្រះនិពា្វន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កមគ្គ និងផលផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ… ធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ វិតក្កៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ មិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ វិតក្កៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទី​គោរព។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណា​ធិបតិ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ នូវឈាន … ចេញអំពីមគ្គ នូវមគ្គ … ចេញអំពីផល ធ្វើនូវផល ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវព្រះនិពា្វន ឲ្យជាទី​គោរព ហើយពិចារណា និពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ សវិតក្កមគ្គ និងផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទី​គោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទីគោរព។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីឈាន ដែលមិនមាន​វិតក្កៈ … ចេញអំពីផល ហើយពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យ​នៃគោត្រភូ វោទានៈ សវិតក្កមគ្គ និងផលផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធើ្វនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទី​គោរព។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈ​ផង ឲ្យជាទីគោរព។ មូល គឺវិតក្កៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នូវ​វិតក្កៈ​ផង ឲ្យជាទីគោរព។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធផង នូវវិតក្កៈផង ឲ្យជាទីគោរព។

[៥៨] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អវិតក្កធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិនមាន​វិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណ៥ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ (ការចេញអំពីឈាន) ដែលមិនមានវិតក្កៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ការបរិកម្មនូវទុតិយជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃទុតិយជ្ឈាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ការបរិកម្មនូវតតិយជ្ឈាន។បេ។ ការបរិកម្មនូវនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យ នៃ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ការបរិកម្មនូវទិព្វចក្ខុ … ការបរិកម្មនូវទិព្វសោតធាតុ … ការ​បរិកម្មនូវ​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ … នូវចេតោបរិយញ្ញាណ … នូវបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ … ការ​បរិកម្មនូវយថាកម្មុបគញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃយថាកម្មុបគញ្ញាណ ការបរិកម្មនូវអនាគតំ​សញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គោត្រភូ (ជាបច័្ចយ) នៃអវិតក្កមគ្គ វោទានៈ (ជាបច័្ចយ) នៃអវិតក្កមគ្គ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដែលមិនមានវិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃ​អវិតក្កធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធ​ក្រោយៗ​ផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺវិតក្កៈមុនៗ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួក​អវិតក្កក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អវិតក្កមគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃអវិតក្កផល អវិតក្កផល (ជាបច្ច័យ) នៃអវិតក្កផល នេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនៈ របស់ព្រះយោគី ដែលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដែលមិនមាន​វិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​អវិតក្កក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលមិនមានវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ភវង្គៈ ដែល​មិនមាន​វិតក្កៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួកអវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺវិតក្កៈមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃវិតក្កៈផង ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​សវិតក្កក្ខន្ធមុនៗក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធមុនៗក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ប្រកបដោយវិតក្កៈក្តី អវិតក្កៈក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិនមានវិតក្កៈ អាវជ្ជនៈក្តី វិតក្កៈក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃបញ្ចវិញ្ញាណ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដែលមិនមានវិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ការបរិកម្មនូវទុតិយជ្ឈានក្តី វិតក្កៈក្តី។បេ។ អក្ខរៈ ដែលសរសេរហើយខាងក្រោម បណ្ឌិតគប្បីឃើញតាមហេតុនេះចុះ។ អនុលោមក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដែលមិនមានវិតក្កៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌​ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធមុនៗក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយ​និស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៥៩] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូ​បនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ​នៃពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃអវិតក្កធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនមានវិតក្កៈ ហើយញុំាងឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ ឲ្យកើតឡើង ញុំាងមគ្គឲ្យកើតឡើង ញុំាងអភិញ្ញា ឲ្យកើតឡើង ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ញុំាងសីល ដែលមិនមានវិតក្កៈ (ឲ្យកើត​ឡើង)។បេ។ នូវបញ្ញា … នូវកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ នូវភោជន … អាស្រ័យ​នូវសេនាសនៈ និងវិតក្កៈ ហើយញុំាងឈានដែលមិនមានវិតក្កៈ … ញុំាងមគ្គ … ញុំាង​អភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សទ្ធាដែលមិនមានវិតក្កៈ។បេ។ សេនាសនៈក្តី វិតក្កៈក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា ដែលមិនមានវិតក្កៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ ដែលមិនមានវិតក្កៈ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សូម្បី​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ​ទាំង៣ បណ្ឌិត គប្បីធើ្វក្នុងបច្ច័យទាំងពួង។ បុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធាមិនមានវិតក្កៈ ហើយ​ឲ្យ​នូវទាន សមាទាននូវសីល ធើ្វនូវឧបោសថកម្ម ញុំាងឈានដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ … ញុំាងវិបស្សនា ញុំាងមគ្គ ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនមានវិតក្កៈ។បេ។ អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ និងវិតក្កៈ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា ដែលមិនមានវិតក្កៈ។បេ។ សេនាសនៈក្តី វិតក្កៈក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា ដែល​ប្រកបដោយវិតក្កៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា មគ្គ ដែល​ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​សវិតក្កធម៌​ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនមាន​វិតក្កៈ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ បទដែលសរសេរទាំងអស់ បណ្ឌិត គប្បីធើ្វក្នុងវារៈទី២ ផងចុះ។ បុគ្គល ញុំាងសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល … នូវបញ្ញា … អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ និងវិតក្កៈ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ សមា្លប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទា្ធដែលមិនមានវិតក្កៈ។បេ។ សេនាសនៈក្តី វិតក្កៈក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នាមគ្គ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ផលសមាបត្តិ និងវិតក្កៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌​ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​សវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦០] អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង … បុគ្គល​ពិចារណា​ឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ វិតក្កៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ផោដ្ឋពា្វយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ … វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកអវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈ​ផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង … បុគ្គលពិចារណាឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសវិតក្កក្ខន្ធ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង … បុគ្គលពិចារណាឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ ពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​សវិតក្កក្ខន្ធផង នៃវិតក្កៈផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៦១] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ បានដល់ បច្ឆាជាត។ … ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦២] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និង​នានាខណិកៈ។ សហជាត គឺចេតនា ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺចេតនា ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃវិបាកក្ខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិតក្កៈ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ វារៈ៤ក្តី សហជាតក្តី នានាខណិកៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធើ្វយ៉ាងនេះ។ … ជាបច្ច័យដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៦៣] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបច្ឆាជាត។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ។ ឯបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[៦៤] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ប្រហែល​គ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបុរេជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អតិ្ថប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺវិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ វិតក្កៈ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកកដត្តារូបផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ វត្ថុជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ដោយ​អតិ្ថប្បច្ច័យ។ ឯបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង … ពិចារណាឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ វិតក្កៈក្តី ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ។ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈផង នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺសវិតក្កក្ខន្ធ១ក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២…។ សហជាត គឺសវិតក្កក្ខន្ធ១ក្តី វត្ថុក្តី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … សូម្បីសហជាតប្បច្ច័យ ក៏មានវារៈ២ បណ្ឌិតគប្បីធើ្វ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្ទិ្រយ។ សហជាត គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យ​នៃពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ សហជាត គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វត្ថុក្តី ជាបច្ច័យនៃវិតក្កៈ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ បច្ឆាជាត គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកសវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី កពឡិង្ការាហារក្តី ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួក​សវិតក្កក្ខន្ធក្តី វិតក្កៈក្តី រូបជីវិតិន្រ្ទិយក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺសវិតក្កក្ខន្ធ១ក្តី វិតក្កៈក្តី ជាបច្ច័យនៃ​ខន្ធ៣ផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២…។ សហជាត គឺ​សវិតក្កក្ខន្ធ១​ក្តី វត្ថុក្តី ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ផង នៃវិតក្កៈផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … បដិសន្ធិកាល មានវារៈ២។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … បដិសន្ធិកាល មានវារៈ២។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ។

[៦៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៦] សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាប្បច្ច័យ។ អវិតក្កធម៌ ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអវិតក្កធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ សវិតក្កធម៌ក្តី អវិតក្កធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសវិតក្កធម៌ផង នៃអវិតក្កធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៦៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៦៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។បេ។ … ក្នុង​នសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[៦៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ​៩។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិសា្តរផងចុះ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

ចប់ សវិតក្កទុកៈ។

សវិចារទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៧០] សវិចារធម៌ អាស្រ័យនូវសវិចារធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសវិចារក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សវិតក្កទុកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះចុះ មិនមានការធ្វើផ្សេងៗគ្នាទេ វារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ នេះជាការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នា ក្នុងសវិចារទុកៈ។

ចប់ សវិចារទុកៈ។

សប្បីតិកទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៧១] សប្បីតិកធម៌ (ធម៌ប្រកបដោយបីតិ) អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយបីតិ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អប្បីតិកធម៌ (ធម៌មិនមានបីតិ) អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺបីតិផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវពួក​ខន្ធប្រកប​ដោយបីតិ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី បីតិក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យ​នូវអប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវអប្បីតិកក្ខន្ធ១ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវបីតិ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យ​នូវអប្បីតិកក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវបីតិ វត្ថុ អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ វត្ថុ អាស្រ័យនូវបីតិ បីតិ អាស្រ័យនូវវត្ថុ អាស្រ័យ​នូវមហាភូត១…។

សវិតក្កទុកៈ ក្នុងវារៈទាំងពួងយ៉ាងណា សប្បីតិកទុកៈ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះ មាន​បវត្តិបដិសន្ធិ ក្នុងវារៈទាំងពួង មានបញ្ហា៩។

[៧២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៣] សប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ អប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យ​នូវសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺបីតិក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យ​នូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវ​សប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី បីតិក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យ​នូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ អប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​អប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យ​នូវ​អប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវបីតិ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវអប្បីតិកក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ខន្ធ២ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវខន្ធ២ វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ នូវមហាភូត១ ទាំង​ដរាប​ដល់ពួកអសញ្ញសត្វ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ សប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យនូវ​អប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវបីតិ ជា​អហេតុកៈ។ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវបីតិ។ សប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ផង នូវអប្បីតិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវបីតិផង នូវខន្ធ២…។ អប្បីតិកធម៌ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ផង នូវអប្បីតិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវបីតិផង ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប អាស្រ័យនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវពួកមហាភូតផង។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវសប្បីតិកធម៌ផង នូវអប្បីតិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវបីតិផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសប្បីតិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវបីតិផង នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវបីតិផង នូវ​ពួកមហាភូតផង។

[៧៤] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។បេ។ ក្នុង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់ទាំង២យ៉ាងក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

បច្ចយវារៈ

[៧៥] សប្បីតិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ អនុលោមបច្ចយវារៈ ក្នុងសវិតក្កទុកៈ យ៉ាងណា បវត្តិបដិសន្ធិ បញ្ហាទាំង៩ បីតិ បរិបូណ៌យ៉ាងនោះដែរ មិនមានការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នាទេ។

[៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៧៧] សប្បីតិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ អប្បីតិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអប្បីតិកធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។ បវត្តិបដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ប្រហែលគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខ្វាយតនៈ នឹងកាយាយតនៈ … ពួកអប្បីតិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈក្តី បីតិក្តី ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នឹងវត្ថុផង។ បញ្ហា៩ ប្រហែលគ្នានឹងអនុលោម មានតែបវត្តិ មិនមានបដិសន្ធិទេ មានតែ​មោហៈមួយប៉ុណ្ណោះ។

[៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ​១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។

ការរាប់ទាំង២យ៉ាង ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[៧៩] សប្បីតិកធម៌ លាយឡំនឹងសប្បីតិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ។

[៨០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[៨១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

ការរាប់ទាំង២យ៉ាងក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៨២] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុ ប្រកបដោយ​បីតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃបីតិផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ មូល គឺពួកហេតុប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង នៃ​ពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ អប្បីតិកធម៌ ជា​បច្ច័យ​នៃអប្បីតិកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកហេតុមិនមានបីតិ ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។

[៨៣] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ប្រារព្ធនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ មូល គឺអប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី ប្រារព្ធនូវ​ពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី ប្រារព្ធនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ទើបកើតឡើង។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គល​ឲ្យនូវ​ទាន ដោយចិត្តមិនមានបីតិ នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណា​ដោយ​ចិត្តមិន​មានបីតិ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ មិនមានបីតិកើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង វិចិកិច្ឆា​កើតឡើង ឧទ្ធច្ចៈកើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ចេញអំពី​ឈាន មិនមានបីតិ … ចេញអំពីមគ្គ … ចេញអំពីផល ហើយពិចារណា ដោយចិត្ត​មិនមាន​បីតិ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវព្រះនិពា្វនដោយចិត្តមិនមានបីតិ ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យ​នៃ​គោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល កិរិយារំពឹង ដែលមិនមានបីតិ និងបីតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេស មិនមានបីតិ ដែលលះបង់​ហើយ ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ … នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ក្នុង​កាល​មុន។បេ។ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង ថាមិនទៀង ដោយ​ចិត្តមិនមានបីតិ … ពិចារណាឃើញ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ មិនមានបីតិ កើតឡើង ទោមនស្សកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃកាយវិញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកខន្ធមិនមានបីតិ ជាបច្ច័យ​នៃ​កិរិយារំពឹង នូវឥទិ្ធវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថា​កម្មុបគញ្ញាណ អនាគតំសញ្ញាណ និងបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកខន្ធមិនមានបីតិក្តី បីតិក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវពួកខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន​ដោយចិត្ត​មិនមាន​បីតិ នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ហើយពិចារណា ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធ​នូវ​ហេតុ​នោះ ចេញអំពីឈាន មិនមានបីតិ …ចេញអំពីមគ្គ … ចេញអំពីផល ហើយពិចារណាដោយចិត្ត ប្រកបដោយបីតិ ពួកព្រអរិយៈ ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ឯ​ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ប្រកបដោយបីតិ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេសមិនមានបីតិ ដែលលះបង់ហើយ ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ … នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ក្នុងកាលមុន។បេ។ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង ថាមិនទៀង ដោយចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ ពិចារណាឃើញ តេ្រកអរ រីករាយ រាគៈប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធនូវហេតុនោះ ពួកខន្ធប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ព្រោះ​បា្ររព្ធនូវពួកខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន ដោយចិត្តមិនមានបីតិ នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ពួកខន្ធប្រកបដោយបីតិផង បីតិផង កើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធនូវហេតុនោះ អំពីឈាន មិនមានបីតិ … អំពីមគ្គ … ចេញអំពីផល ហើយពិចារណា ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវព្រះនិព្វាន ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យ​នៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល ប្រកបដោយបីតិ និងបីតិ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួក​ព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេស មិនមានបីតិ ដែលលះបង់ហើយ ដោយចិត្តប្រកប​ដោយបីតិ នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ក្នុងកាលមុន។បេ។ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង ថាមិនទៀង ដោយ​ចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ … ពិចារណា​ឃើញ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធនូវហេតុនោះ ពួកខន្ធប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី កើតឡើង ព្រោះ​ប្រារព្ធ​នូវពួក​ខន្ធមិនមានបីតិផង នូវបីតិផង។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង។ មូល គឺពួកអប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី កើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធ​នូវ​ពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ​ផង នូវបីតិផង។ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវ​ពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ​ផង នូវបីតិផង។

[៨៤] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណា​ធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកខន្ធប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ព្រោះធើ្វនូវពួកខន្ធប្រកបដោយបីតិ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតា​ធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង បីតិផង កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវ​ពួកខន្ធ​ប្រកបដោយបីតិ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច្ច័យ​នៃបីតិផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​សប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង បីតិផង កើតឡើង ព្រោះធ្វើ​នូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអធិបតិ ប្រកបដោយបីតិ ជាបច័្ចយ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលនូវទាន … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ដោយចិត្តមិនមានបីតិ ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ដោយចិត្ត​មិនមាន​បីតិ ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ មិនមានបីតិ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ចេញអំពីឈាន មិនមានបីតិ … អំពីមគ្គ … អំពីផល ធ្វើនូវផល ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ពួកព្រះអរិយៈ ធ្វើនូវព្រះនិពា្វន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ដោយចិត្តមិនមានបីតិ ព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផលសមាបត្តិ ជាអប្បីតិកៈ និងបីតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គល​ធ្វើនូវពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទីគោរព ដោយចិត្តមិនមានបីតិ ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ មិនមានបីតិ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ពួក​អប្បីតិកក្ខន្ធផង បីតិផង កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទី​គោរព។ ឯសហជាធិបតិ គឺអធិបតិ មិនមានបីតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន ដោយចិត្តមិនមានបីតិ … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អធិបតិ … និពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ប្រកបដោយបីតិ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គលធ្វើនូវពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទីគោរព ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទី​គោរព ទិដ្ឋិ … ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិ​ផង ឲ្យជា​ទី​គោរព។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អធិបតិ … និពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល ប្រកបដោយបីតិ និងបីតិ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ …បុគ្គលធ្វើនូវពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទី​គោរព ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈប្រកបដោយបីតិ ធ្វើនូវ​អំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព … ទិដ្ឋិ កើតឡើង ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី កើតឡើង ព្រោះធ្វើ​នូវ​ពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទីគោរព។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ កើតឡើង ព្រោះធ្វើ​នូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទីគោរព។ មូល គឺពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង បីតិផង កើត​ឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទីគោរព។ មូល គឺពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ​ផង បីតិផង កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នូវបីតិផង ឲ្យជាទី​គោរព។

[៨៥] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ និងបីតិក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ប្រកប​ដោយ​បីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត មិនមានបីតិ ភវង្គ ប្រកបដោយបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ មិនមានបីតិ វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ភវង្គប្រកបដោយបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គមិនមានបីតិ កុសលាកុសល ប្រកបដោយបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ មិន​មានបីតិ កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ និង​បីតិ​ក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកអប្បីតិកក្ខន្ធ និងបីតិមុនៗ ជាបច្ច័យនៃបីតិក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ពួកអប្បីតិកក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអប្បីតិកក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ និងផលសមាបត្តិ មិនមានបីតិ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺបីតិមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត មិនមានបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ប្រកបដោយបីតិ អាវជ្ជនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ពួកអប្បីតិកក្ខន្ធ (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ប្រកបដោយបីតិ វិបាកមនោធាតុ (ជាបច្ច័យ) នៃមនោវិញ្ញាណធាតុ ប្រកបដោយបីតិ ភវង្គមិនមានបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គប្រកបដោយបីតិ កុសលាកុសល មិនមានបីតិ (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ប្រកបដោយបីតិ កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ នៃបុគ្គល កាលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃ​សមាបត្តិ ប្រកបដោយបីតិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​សប្បីតិកធម៌​ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺបីតិមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ​ក្រោយៗផង នៃបីតិផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ផង អប្បីតិកធម៌ផង ជា​បច្ច័យ​នៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ និងបីតិមុនៗ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ​នៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធមុនៗផង បីតិផង ជា​បច្ច័យនៃបីតិក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត មិនមានបីតិ ភវង្គប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ មិនមានបីតិ វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ភវង្គប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គមិនមានបីតិ កុសលាកុសល ប្រកបដោយបីតិក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ មិនមានបីតិ កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ផង នៃ​អប្បីតិកធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធមុនៗផង បីតិផង ជាបច្ច័យ​នៃ​ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃបីតិផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយ​សមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៦] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺ​ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯ​បកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា មិនមានបីតិ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយ​ចិត្តមិន​មានបីតិ នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងឈាន វិបស្សនា មគ្គ និងអភិញ្ញា មិនមានបីតិ … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល មិនមានបីតិ។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា … នូវអភិញ្ញា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ នូវភោជន … នូវសេនាសនៈ និងបីតិ នូវទាន ដោយ​ចិត្ត​មិនមានបីតិ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា មិនមានបីតិ។បេ។ សេនាសនៈក្តី បីតិក្តី ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា មិនមានបីតិ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ ផល សមាបត្តិ និងបីតិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺឧបនិស្ស័យ៣យ៉ាងបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា មិនមានបីតិ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ។បេ។ អំពីឈានមិនមានបីតិ។បេ។ ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល មិនមានបីតិ។បេ។ អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ បីតិ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយ​ចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង នូវទ្រព្យ ដែលគេពុំបានឲ្យ … មិនពិត … ញុះញង់ … រោយរាយឥតប្រយោជន៍ … នូវទីត … នូវការប្លន់ … នូវការប្លន់​ក្នុងផ្ទះ​មួយ … ក្នុងផ្លូវ … នូវប្រពន្ធអ្នកដទៃ … នូវការសម្លាប់អ្នកស្រុក … នូវការ​សម្លាប់​អ្នកនិគម ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ … សទ្ធាមិនមានបីតិ។បេ។ សេនាសនៈក្តី បីតិក្តី ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា ប្រកបដោយបីតិ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្តីបា្រថ្នា មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​សប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺឧបនិស្ស័យ៣យ៉ាង បុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា មិនមានបីតិ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្តប្រកបដោយបីតិ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ។បេ។ នូវសីល មិនមានបីតិ។បេ។ បុគ្គលអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ និងបីតិ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្តប្រកប​ដោយ​បីតិ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង កាន់យកនូវទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យ ដោយចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ។ (ពាក្យដ៏សេស)ប្រហែលគ្នានឹងទុតិយវារៈដែរ។ បុគ្គលធើ្វនូវការសម្លាប់​អ្នកនិគម សទ្ធាមិនមានបីតិ។បេ។ សេនាសនៈក្តី បីតិក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធាប្រកប​ដោយ​បីតិ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្តីប្រាថ្នា មគ្គ ផលសមាបត្តិ និងបីតិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​សប្បីតិកធម៌ក្តី ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺឧបនិស្ស័យ៣យ៉ាង ពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសប្បីតិកក្ខន្ធក្តី បីតិក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកអប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​សប្បីតិកក្ខន្ធ​ក្តី បីតិក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៨៧] អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ដោយចិត្តមិនមានបីតិ … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ មិនមានបីតិ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្ស បីតិកើតឡើង ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ(ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួក​អប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ដោយចិត្តមិនមានបីតិ … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រកបដោយបីតិ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ទិដ្ឋិ…។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិក​ធម៌​ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និង​វត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង ដោយចិត្តមិនមានបីតិ … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ បីតិក្តី ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធក្តី កើតឡើង ព្រោះបា្ររព្ធ​នូវហេតុនោះ។ វត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសប្បីតិកក្ខន្ធផង នៃបីតិផង ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។

[៨៨] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ … ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ សហជាតក្តី នានាខណិកៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធើ្វចុះ មាននានាខណិកៈ២។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ បណ្ឌិតគប្បីធើ្វឲ្យដូចគា្ននឹងសវិតក្កទុកៈផងចុះ។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩០] សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យ នៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌​ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ អប្បីតិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសប្បីតិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអប្បីតិកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកធម៌ក្តី អប្បីតិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​សប្បីតិកធម៌​ផង នៃអប្បីតិកធម៌ផង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ការរាប់នូវបច្ចនីយវិភង្គ ប្រហែលគ្នានឹងសវិតក្កទុកៈ ប្រសិនបើមិនសមទេ បណ្ឌិតគប្បី​ពិចារណា ចំពោះអនុលោមនេះ ហើយរាប់ចុះ។ ការរាប់ទាំង២យ៉ាងក្រៅនេះ បណ្ឌិត​គប្បីរាប់ផងចុះ។

ចប់សប្បីតិកទុកៈ។

បីតិសហគតទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៩១] ធម៌ដែលប្រកបដោយបីតិ អាស្រ័យនូវធម៌ ដែលប្រកបដោយបីតិ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវខន្ធ១ ដែលប្រកបដោយបីតិ … នូវខន្ធ២…។ បីតិសហគតទុកៈ ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ មិន​មាន​ការធើ្វផ្សេងៗគ្នាទេ អាមសនៈ ក៏មិនមានផ្សេងគ្នាដែរ។

ចប់ បីតិសហគតទុកៈ។

សុខសហគតទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[៩២] សុខសហគតធម៌ (ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ) អាស្រ័យនូវ​សុខ​សហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ អាស្រ័យនូវសុខសហគតក្ខន្ធ១ (ខន្ធ១ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ) ខន្ធ១ អាស្រ័យនូវខន្ធ២ មានបដិសន្ធិ។ នសុខសហគតធម៌ (ធម៌ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ) អាស្រ័យនូវ​សុខ​សហគតធម៌ (ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ) ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺសុខក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវពួកសុខសហគតក្ខន្ធ។ អនុលោមបដិច្ចវារៈ​នៃ​សប្បីតិកទុកៈ យ៉ាងណា សុខសហគតទុកៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ។

[៩៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។បេ។ ក្នុង​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[៩៤] សុខសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវសុខសហតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ អាស្រ័យនូវសុខសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ មូល គឺសុខក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវពួកសុខសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ។ សុខសហគតធម៌ក្តី នសុខសហគតធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវសុខសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ សុខផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវសុខសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២…។ នសុខសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវនសុខសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវនសុខសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវសុខជាអហេតុកៈ ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវនសុខសហគតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ឯពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ នូវមហាភូត១ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ ដូចជាក្នុងសប្បីតិកៈដែរ ប្រហែលគ្នានឹង​នហេតុប្បច្ច័យ មិនមានផ្សេងគ្នាទេ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានបញ្ហា៩។

[៩៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់ទាំង២យ៉ាងក្រៅនេះ យ៉ាងនេះឯង។ ឯសហជាតវារៈ ប្រហែលគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ។ បវត្តិក្តី បដិសន្ធិក្តី ក្នុងបច្ចយវារៈ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចជាក្នុងសប្បីតិក​ទុកប្បច្ចយ​វារប្បច្ចនីយៈ ឯវត្ថុ ក្នុងបវត្តិកាល បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដូចជាក្នុង​សប្បីតិក​ទុកៈ មានមោហៈតែមួយគត់។ និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើឲ្យដូចជាសប្បីតិកទុកៈចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[៩៦] សុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យក្តី ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យក្តី ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ មានការធ្វើ​ឲ្យផ្សេងៗគ្នា តែត្រង់ពាក្យថាសុខៈ។

[៩៧] សុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសុខ​សហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសុខសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសុខសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃនសុខសហគតធម៌ក្រោយ។ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ជាបច្ច័យនៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងសុខ ភវង្គ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ កាយវិញ្ញាណ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ (ជាបច្ច័យ) នៃវិបាកមនោធាតុ វិបាក​មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ (ជាបច្ច័យ) នៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណ​ធាតុ ភវង្គ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ (ជាច្ច័យ) នៃភវង្គ ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងសុខ កុសលាកុសល ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដែល​មិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកសុខសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសុខ​សហគតក្ខន្ធ​ក្រោយៗផង នៃសុខផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនសុខសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកនសុខសហគតក្ខន្ធមុនៗ…។ មូល គឺមានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈ។ សុខសហគតធម៌ក្តី នសុខសហគត​ធម៌​ក្តី ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសុខសហគតក្ខន្ធមុនៗផង សុខផង ជាបច្ច័យនៃពួកសុខសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​សុខសហគតក្ខន្ធមុនៗក្តី សុខក្តី ជាបច្ច័យនៃសុខក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខក្តី សុខក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិនប្រព្រឹត្ត​ទៅជាមួយនឹងសុខ ភវង្គៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខក្តី សុខក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃ​អាវជ្ជនៈ កាយវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខក្តី សុខក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃ​វិបាកមនោធាតុ វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខក្តី សុខក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ភវង្គៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខក្តី សុខក្តី (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គៈ ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ កុសលាកុសល ដែលប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយ​នឹងសុខក្តី សុខក្តី ជា (បច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​សុខសហគតក្ខន្ធមុនៗក្តី សុខក្តី ជាបច្ច័យនៃពួកសុខសហគតក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃសុខ​ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ។

[៩៨] សុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនសុខសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯ​បកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ហើយឲ្យ​នូវទាន ដោយចិត្តដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ សីល។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យ​កើត​ឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ នូវបញ្ញា … នូវរាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ និងភោជន … បុគ្គលអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ នូវសុខ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្តដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅ​ជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង។បេ។ សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែក​នូវសង្ឃ សទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ សេនាសនៈក្តី សុខក្តី ជាបច្ច័យ​នៃសទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ ទោសៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ មគ្គ ផលសមាបត្តិ និងសុខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយ​ចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ នូវបញ្ញា … នូវរាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា និងកាយិកសុខ … បុគ្គលអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ និងសុខ ហើយឲ្យនូវ​ទាន ដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង កាន់យកនូវរបស់ ដែលគេមិនបានឲ្យដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ មិនពិត … ញុះញង់ … រោយរាយឥតប្រយោជន៍ … នូវទីត … នូវការប្លន់ … នូវការប្លន់ក្នុងផ្ទះមួយ … ក្នុងផ្លូវ … នូវប្រពន្ធរបស់អ្នកដទៃ … នូវការសមា្លប់អ្នកស្រុក … នូវការសម្លាប់អ្នកនិគម … សទ្ធាដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្តី​ប្រាថ្នា កាយិកសុខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នសុខសហគត​ធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ផង នៃនសុខសហគតធម៌ផង ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។ ប្រហែលគ្នានឹង​ដំណើរទី២​ដែរ។ ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ បុគ្គលអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ សុខ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង កាន់យកនូវទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យ ដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ សទ្ធា ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ សេនាសនៈក្តី សុខក្តី ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ មគ្គ ផលសមាបត្តិ និងសុខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សុខសហគតធម៌ក្តី នសុខសហគត​ធម៌​ក្តី ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[៩៩] នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនសុខសហគតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ដោយចិត្ត ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ថាមិនទៀង … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្ស កើតឡើង ឃើញនូវរូបដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ផោដ្ឋពា្វយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ។ ឯ​វត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ … វត្ថុ ជាបច្ច័យ​នៃពួកនសុខសហគតក្ខន្ធផង នៃសុខផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យ នៃសុខសហគតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជាមួយ​នឹងសុខ ថាមិនទៀង … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ដែលប្រព្រឹត្ត​ទៅជា​មួយ​នឹង​សុខ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យ​នៃពួក​សុខសហគតក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នសុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​សុខសហគតធម៌ផង នៃនសុខសហគតធម៌ផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ដោយចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ ថាមិនទៀង … ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ទិដ្ឋិ…។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសុខសហគតក្ខន្ធផង នៃសុខផង ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ … ជា​បច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០០] សុខសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃសុខសហគតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់កម្ម៦ ជាសហជាត និងជានានាខណិកៈ គឺកម្ម៤ ជាសហជាតខ្លះ ជានានាខណិកៈខ្លះ ឯកម្ម២ ជានានាខណិកៈ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ បច្ចនីយវិភង្គក្តី ការរាប់ក្តី ប្រហែលគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើយ៉ាងនោះចុះ ប្រសិនបើមាន​សេចក្តី​សង្ស័យ បណ្ឌិតគប្បីមើលអនុលោម ហើយរាប់ផងចុះ។

ចប់ សុខសហគតទុកៈ។

ឧបេក្ខាសហគតទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១០២] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ (ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេក្ខា) អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺឧបេក្ខាផង ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូបផង អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ មានបដិសន្ធិ។ ឧបេក្ខា​សហគតធម៌ក្តី នឧបេក្ខា​សហគតធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ផង ឧបេក្ខាផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … មានបដិសន្ធិ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវ​នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវនឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ វត្ថុ អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខា ឧបេក្ខាអាស្រ័យនូវវត្ថុ អាស្រ័យនូវមហាកូត១ ក្នុងខណៈ​នៃ​បដិសន្ធិ…។

មានបញ្ហា៩ ក្នុងអនុលោម ដូចគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ។

[១០៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងពួង សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៤] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។ នឧបេក្ខាសហគត​ធម៌ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺឧបេក្ខាក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។បេ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី នឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ក្តី ឧបេក្ខាក្តី ចិត្ត​សមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈ​នៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។បេ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវ​នឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ជាអហេតុកៈ វត្ថុ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ឯឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវវត្ថុ មហាកូត១ ដរាបដល់​ពួក​អសញ្ញសត្វ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវ​នឧបេក្ខា​សហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខា​ជាអហេតុកៈ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ វត្ថុ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ពួក​ឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ ឧបេក្ខា​សហគតធម៌ផង នឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង អាស្រ័យនូវនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខា ជាអហេតុកៈ ពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា ជាអហេតុកៈ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង កដត្តារូបផង អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខា ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ ពួកឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ឧបេក្ខាផង ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈ​នៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នូវ​នឧបេក្ខា​សហគតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវឧបេក្ខាផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ២ អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ផង នូវឧបេក្ខាផង ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … ខន្ធ២ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវវត្ថុផង នូវខន្ធ២ … មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយ​ឧទ្ធច្ចៈ​ផង នូវឧបេក្ខាផង។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នូវនឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវឧបេក្ខាផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវពួកមហាភូតផង កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធផង នូវឧបេក្ខាផង ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ ឧបេក្ខា អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈ​នៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង អាស្រ័យនូវ​ឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នូវនឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជា​អហេតុកៈផង នូវឧបេក្ខាផង នូវខន្ធ២ … ខន្ធ២ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈផង នូវឧបេក្ខាផង នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួក​ឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវឧបេក្ខាផង នូវពួកមហាភូតផង ខន្ធ២ផង កដត្តារូបផង អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ផង នូវឧបេក្ខាផង ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … ខន្ធ២ អាស្រ័យនូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ផង នូវឧបេក្ខាផង នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈផង នូវ​ឧបេក្ខាផង នូវពួកមហាភូតផង ខន្ធ២ផង កដត្តារូបផង អាស្រ័យនូវឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ១​ផង នូវឧបេក្ខាផង ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … ខន្ធ២ អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ផង នូវឧបេក្ខាផង នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួក​ឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធផង នូវឧបេក្ខាផង នូវពួកមហាភូតផង ខន្ធ២ផង ឧបេក្ខាផង អាស្រ័យ​នូវឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ផង នូវឧបេក្ខាផង នូវវត្ថុផង នូវខន្ធ២…។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១០៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់ទាំង២ក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

បច្ចយវារៈ

[១០៦] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … មានបដិសន្ធិ។

ឧបេក្ខាសហគតទុកៈនេះ ដូចជាសវិតក្កទុកៈដែរ។ ក្នុងបច្ចយវារៈ មានតែការធ្វើឲ្យ​ផ្សេងៗ​គ្នា ថាឧបេក្ខាប៉ុណ្ណោះ។ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើជាបញ្ហា៩ មានបដិសន្ធិផង បវត្តិផង វត្ថុផង។

[១០៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៩ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១០៨] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងឧបក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ ពឹងផ្អែកនឹងឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នឹងខន្ធ២ … មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។ បញ្ហា៩ នៃ​សវិតក្កទុកៈ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យជាបវត្តិបដិសន្ធិ យ៉ាងនេះ មោហៈទាំង៣ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ទាំង​វត្ថុ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ក្នុងបវត្តិកាល យ៉ាងនេះ។

[១០៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ ការរាប់ទាំង២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[១១០] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ លាយឡំនឹងឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ លាយឡំនឹងឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … មានបដិសន្ធិ។ (ឧបេក្ខាសហគតទុកៈនេះ) បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យដូចជាសវិតក្កទុកៈផងចុះ។

[១១១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ៦ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

[១១២] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ លាយឡំនឹងឧបេក្ខាសហគតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ២ លាយឡំនឹងឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នឹងខន្ធ២ … មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ លាយឡំនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ។ បញ្ហា៥ បណ្ឌិត​គប្បី​ធ្វើឲ្យដូចជាក្នុងសវិតក្កទុកៈផងចុះ។

[១១៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៦ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។

ការរាប់២យ៉ាងក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធើ្វយ៉ាងនេះចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១១៤] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​ហេតុ ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មាន​បដិសន្ធិ។ បញ្ហា៤ ដូចជា (បញ្ហា) នៃសវិតក្កទុកៈ យ៉ាងនេះឯង។

[១១៥] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សប្បីតិកទុកៈយ៉ាងណា អារម្មណ៍ក្តី អធិបតិក្តី បណ្ឌិត​គប្បីឲ្យពិស្តារយ៉ាងនោះចុះ មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាតែពាក្យថាឧបេក្ខាប៉ុណ្ណេះ។

[១១៦] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​ឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា ជា (បច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិន​ប្រកបដោយឧបេក្ខា អាវជ្ជនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃពួកខន្ធ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា វិបាកមនោធាតុ (ជាបច្ច័យ) នៃវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា ភវង្គៈ ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គៈ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា កុសលាកុសល ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដែលមិន​ប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ នេវសញ្ញា​នាសញ្ញា​យតនៈ របស់បុគ្គល កាលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដែលមិនប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគត​ធម៌​ផង នៃនឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃឧបេក្ខាផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺឧបេក្ខា​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកនឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យ នៃពួកនឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលមិន​ប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺឧបេក្ខាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា ភវង្គៈ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ កាយវិញ្ញាណធាតុ (ជាបច្ច័យ) នៃវិបាកមនោធាតុ វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ភវង្គៈ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គៈ ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា កុសលាកុសល ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នៃ​នឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺឧបេក្ខាមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួក​ឧបេក្ខា​សហគតក្ខន្ធ​ក្រោយៗផង នៃឧបេក្ខាផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី នឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​ឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗផង ឧបេក្ខាផង ជាបច្ច័យនៃពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗផង ឧបេក្ខាផង ជាបច្ច័យ​នៃឧបេក្ខាក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ចុតិចិត្ត ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាផង ឧបេក្ខា​ផង (ជាបច្ច័យ) នៃឧបបត្តិចិត្ត ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា អាវជ្ជនៈផង ឧបេក្ខាផង (ជាបច្ច័យ) នៃពួកនឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធ វិបាកមនោធាតុផង ឧបេក្ខាផង (ជាបច្ច័យ) នៃវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា ភវង្គៈ ដែលមិនប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខាផង ឧបេក្ខាផង (ជាបច្ច័យ) នៃភវង្គៈ ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា កុសលាកុសល ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាផង ឧបេក្ខាផង (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ដែលមិនប្រកបដោយ​ឧបេក្ខា កិរិយា (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃវុដ្ឋានៈ នេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនៈ របស់បុគ្គល កាលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដែលមិនប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធមុនៗផង ឧបេក្ខាផង ជាបច្ច័យនៃពួកឧបេក្ខាសហគតក្ខន្ធក្រោយៗផង នៃឧបេក្ខាផង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១១៧] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា ហើយ​ឲ្យនូវទាន ដោយចិត្ត ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ញុំាង​ឈាន មិនប្រកបដោយឧបេក្ខា … ញុំាងវិបស្សនា … ញុំាងមគ្គ … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើត​ឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ នូវបញ្ញា … នូវរាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានះ ទិដ្ឋិ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ និង​ភោជន … អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ នូវឧបេក្ខា ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្ត ដែលមិន​ប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែក​នូវសង្ឃ សទ្ធាដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ សេនាសនៈផង ឧបេក្ខាផង (ជា​បច្ច័យ) នៃសទ្ធា ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ នៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ ផលសមាបត្តិ និងឧបេក្ខា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់​ឧបនិស្ស័យ៣ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា ហើយឲ្យ​នូវ​ទាន ដោយចិត្ត ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើង​នូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ដែលមិនប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ អាស្រ័យនូវ​សេនាសនៈ នូវឧបេក្ខា ហើយឲ្យនូវទាន ដោយចិត្ត ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង កាន់យកនូវទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យ ដោយចិត្ត ដែលប្រកប​ដោយឧបេក្ខា ពោលនូវពាក្យកុហក នូវពាក្យញុះញង់ … នូវពាក្យអាក្រក់ … នូវ​ពាក្យរោយរាយ … នូវទីត … នូវការប្លន់ … នូវការប្លន់ក្នុងផ្ទះតែមួយ … ក្នុងផ្លូវស្ងាត់ … នូវ​ប្រពន្ធរបស់អ្នកដទៃ … នូវការសម្លាប់អ្នកស្រុក … នូវការសម្លាប់អ្នកនិគម … សទ្ធា ដែល​មិន​ប្រកបដោយឧបេក្ខា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា ដែលប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃឧបេក្ខាសហគតធម៌ផង នៃ​នឧបេក្ខា​សហគតធម៌ផង ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ ឧបនិស្ស័យ៣ ដូចគ្នានឹង​ដំណើរ​នៃវារៈទី២។ ឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី នឧបេក្ខាសហគតធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​ឧបេក្ខាសហគត​ធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១១៨] នឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនឧបេក្ខាសហគតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ដូចគ្នានឹងសប្បីតិកទុកៈដែរ។

[១១៩] ឧបេក្ខាសហគតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនឧបក្ខាសហគតធម៌ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ … ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ និងវារៈ៤ ជាសហជាត និងជានានាខណិកៈ ចំណែកវារៈ២ ជានានាខណិកៈ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច័្ចយ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យដោយឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយ​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។ បច្ច័យទាំងនេះ បណ្ឌិត គប្បីចែកដោយការធ្វើដូចសប្បីតិកៈដែរ។

[១២០] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអធិបបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​វិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។ បច្ចនីយវិភង្គក្តី ការរាប់ទាំង៣​ក្រៅនេះក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ឲ្យដូចជាសប្បីតិកទុកៈយ៉ាងនេះចុះ។

ចប់ ឧបេក្ខាសហគតទុកៈ។

កាមាវចរទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១២១] កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវកាមាវចរក្ខន្ធ១ គឺបដិសន្ធិ … នូវមហាភូត១…។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នកាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ…។ កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យ​នូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ…។ កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ផង នូវនកាមាវចរធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធ​ផង នូវពួកមហាភូតផង កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ផង នូវនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវ​កាមាវចរធម៌​ផង នូវនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យ​នូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង កដត្តារូប អាស្រ័យនូវខន្ធ២ផង នូវពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១២២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២៣] កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … អហេតុកប្បដិសន្ធិ រហូតដល់ពួកអសញ្ញសត្វ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ … ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១២៤] កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ នកាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺនកាមាវចរាធិបតិ អាស្រ័យនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវ​នកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវ​នកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាក ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ផង នូវនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាកផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ខន្ធ២ ក្រៅនេះ ជាខន្ធដ៏ប្រាកដ។ … ជាបច្ច័យព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ។បេ។ ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[១២៥] កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ នកាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ មូល គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … ក្នុង​ខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ ខន្ធ៣ដ៏សេស ជាខន្ធដ៏ប្រាកដ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១២៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់ដ៏សេសក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

បច្ចយវារៈ

[១២៧] កាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ ពួក​កាមាវចរក្ខន្ធ រាប់តាំងពីពួកមហាភូតខាងក្នុងមក សុទ្ធតែពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ នកាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ បដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត បដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនកាមាវចរធម៌ ទើបកើត​ឡើង ញ្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ កាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹងកាមាវចរធម៌ផង នឹងនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ ដូចគ្នានឹង​បដិច្ចវារៈដែរ។ នកាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ផង នឹងនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងនកាមាវចរក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ផង នឹងនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​នកាមាវចរក្ខន្ធ១​ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធ​ផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១២៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១២៩] កាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ … អហេតុកប្បដិសន្ធិ ចក្ខុវិញ្ញាណ រាប់តាំង​ពីពួកអសញ្ញសត្វ សុទ្ធតែពឹងផ្អែកនឹងចក្ខ្វាយតនៈ នឹងកាយាយតនៈ … ពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នឹងវត្ថុផង។ … ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៣០] កាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ នកាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺនកាមាវចរាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាក ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ បដិសន្ធិ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹង​កាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាក ពឹងផ្អែក​នឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត គឺបដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ដូចគ្នា​នឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ កាមាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងកាមាវចរធម៌ផង នឹងនកាមាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ មូល គឺនកាមាវចរាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងពួកនកាមាវចរក្ខន្ធផង នឹងវត្ថុផង ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងនកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជា​វិបាកផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។បេ។ មូល គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែក​នឹងកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាកផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹង​ពួកនកាមាវចរក្ខន្ធជាវិបាកផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ … ព្រោះ​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ (បានដល់វារៈ) ដែល​បណ្ឌិត​គប្បី​កំណត់ថាជាវិបាក ក្នុងសុទ្ធកៈ ផង ក្នុងអរូបមិស្សកៈផង (ឯវារៈ) ក្នុងរូបមិស្សកៈ មិនមានទេ។

[១៣១] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះផងចុះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[១៣២] កាមាវចរធម៌ លាយឡំនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ខន្ធ៣ លាយឡំនឹងកាមាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … បដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ លាយឡំនឹង​នកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងនកាមាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … បដិសន្ធិ។

[១៣៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៣៤] កាមាវចរធម៌ លាយឡំនឹងកាមាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងកាមាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នឹងខន្ធ២ … ក្នុងខណៈនៃ​អហេតុកប្បដិសន្ធិ។បេ។ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ លាយឡំ​នឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។

[១៣៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ការរាប់វារៈ២ ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៣៦] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកកាមាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺ​បដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​នកាមាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរហេតុ (ជាបច្ច័យ) នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ មូល គឺពួក​នកាមាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។

[១៣៧] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឲ្យ​នូវ​ទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ពិចារណានូវពួកអំពើដែលសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្ស កើតឡើង ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវគោត្រភូ ពិចារណានូវវោទានៈ នូវពួកកិលេស ដែលលះបង់ហើយ … នូវពួកកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … នូវពួកអំពើដែលខ្លួនសន្សំល្អហើយ ក្នុងកាល​មុន … អំពីឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្ស​កើតឡើង រូបាយតនៈ(ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ…។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្តរបស់បុគ្គល អ្នកប្រកប​ដោយកាមាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំ​សញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ គឺនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ និងផល ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ បុគ្គល​ដឹងនូវចិត្តរបស់បុគ្គល អ្នកប្រកបដោយនកាមាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ អាកាសានញ្ចាយតនៈ ( ជាបច្ច័យ) នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយ​ញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលចេញអំពីឈាន ពិចារណានូវឈាន តេ្រកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះ​បា្ររព្ធនូវ​ហេតុនោះ ពួកព្រះអរិយៈចេញអំពីមគ្គ ពិចារណានូវមគ្គ នូវផល … ពិចារណានូវព្រះនិព្វាន ព្រះនិព្វានជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ និង​កិរិយា​ពិចារណា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពិចារណានូវអាកាសានញ្ចាយតនៈ ពិចារណានូវ​វិញ្ញាណញ្ចា​យតនៈ ពិចារណានូវអាកិញ្ចញ្ញាយតន ពិចារណានូវនេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនៈ ពិចារណានូវទិព្វចក្ខុ ពិចារណានូវទិព្វសោតធាតុ ពិចារណានូវឥទ្ធិវិធញ្ញាណ នូវចេតោបរិយញ្ញាណ…។បេ។ នូវបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ … យថាកម្មុបគញ្ញាណ … ពិចារណានូវអនាគតំសញ្ញាណ នូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្ស​កើតឡើង។

[១៣៨] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … នូវ​ឧបោសថកម្ម … នូវពួកអំពើដែលខ្លួនសន្សំល្អហើយ ក្នុងកាលមុន ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជា​ទី​គោរព ហើយពិចារណា តេ្រកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះ​ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ពួកសេក្ខបុគ្គលធ្វើនូវគោត្រភូ ឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួក​កាមាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយតេ្រកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺកាមាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ និងផល ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺនកាមាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលចេញអំពីឈាន ធ្វើនូវឈាន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ធ្វើនូវមគ្គ ឲ្យជាទី​គោរព ហើយពិចារណា នូវផល … ធ្វើនូវនិពា្វន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ និងវោទានៈ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ ធ្វើនូវអាកាសានញ្ចា​យតនៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ … នូវអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ទិព្វចក្ខុ ទិព្វសោតធាតុ និងឥទិ្ធវិធញ្ញាណ…។បេ។ ធ្វើនូវ​អនាគតំ​សញ្ញាណ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺនកាមាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ផង នៃនកាមាវចរធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺនកាមាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១៣៩] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកកាមាវចរក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃវោទានៈ អាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យនៃពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ កាមាវចរចុតិចិត្ត (ជាបច្ច័យ) នៃនកាមាវចរឧបបត្តិចិត្ត អាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយអនន្តប្បច្ច័យ ពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃបឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃបឋមជ្ឈាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។បេ។ នៃចតុត្ថជ្ឈាន…។បេ។ បរិកម្មនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ…។បេ។ នៃទិព្វចក្ខុ ទិព្វសោតធាតុ ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និង​យថាកម្មុបគញ្ញាណ … បរិកម្មនៃអនាគតំសញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នកាមាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកខន្ធ​ក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ មគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃផល ផល (ជាបច្ច័យ) នៃផល នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ របស់បុគ្គល កាលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺនកាមាវចរចុតិចិត្ត (ជាបច្ច័យ) នៃកាមាវចរឧបបត្តិចិត្ត នកាមាវចរភវង្គ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១៤០] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ជាកាមាវចរៈ ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … នូវវិបស្សនា…។បេ។ ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីល ជាកាមាវចរៈ។បេ។ នូវបញ្ញា … នូវរាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ និងភោជន … អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ ហើយឲ្យនូវទាន នូវវិបស្សនា …។បេ។ សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា ជាកាមាវចរៈ។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃសទ្ធា ជាកាមាវចរៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ និងកាយិកទុក្ខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ជាកាមាវចរៈ ញុំាងនកាមាវចរជ្ឈាន ឲ្យកើតឡើង ញុំាងមគ្គ … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង នូវសីលជាកាមាវចរៈ…។បេ។អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ ញុំាងនកាមាវចរជ្ឈាន ឲ្យកើតឡើង ញុំាងមគ្គ … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សទ្ធាជាកាមាវចរៈ…។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនៃបឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃបឋមជ្ឈាន។បេ។ នៃចតុត្ថជ្ឈាន … នៃអាកាសានញ្ចាយតនៈ … នៃបឋមមគ្គ … បរិកម្មនៃចតុត្ថមគ្គ…។បេ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា មិនមែនជាកាមាវចរៈ ញុំាងឈាន​មិនមែនជាកាមាវចរៈ ឲ្យកើតឡើង ញុំាងមគ្គ … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យ​កើតឡើង នូវសីលមិនមែនជាកាមាវចរៈ…។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា ញុំាងឈានមិនមែន​ជាកាមាវចរៈ ឲ្យកើតឡើង ញុំាងមគ្គ … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង សទ្ធាមិនមែនជាកាមាវចរៈ…។បេ។ បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃសទ្ធាមិនមែនជាកាមាវចរៈ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃទុតិយជ្ឈាន ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ តតិយជ្ឈាន … ចតុត្ថជ្ឈាន … អាកាសានញ្ចាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បឋមមគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃទុតិយមគ្គ ទុតិយមគ្គ (ជាបច្ច័យ) នៃតតិយមគ្គ តតិយមគ្គ ជាបច្ច័យនៃចតុត្ថមគ្គ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មគ្គ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​កាមាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសន្ធា មិនមែនជា​កាមាវចរៈ ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ញុំាងវិបស្សនា ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវសីលមិនមែនជាកាមាវចរៈ…។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ញុំាងវិបស្សនា ឲ្យកើតឡើង ដំឡើង​នូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ សទ្ធាមិនមែនជាកាមាវចរៈ…។បេ។ បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃ​សទ្ធា​ជាកាមាវចរៈ នៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ និងកាយិកទុក្ខ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ អាស្រ័យនូវមគ្គ ពិចារណាឃើញនូវពួកសង្ខារ ថាមិន​ទៀង មគ្គជាបច្ច័យនៃអត្ថប្បដិសម្ភិទា ធម្មប្បដិសម្ភិទា និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា បដិភាណប្បដិ​សម្ភិទា និងឋានាឋានកោសល្ល របស់ពួកព្រះអរិយៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ​នៃផលសមាបត្តិ និងកាយិកសុខ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៤១] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ … វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និង​វត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺបុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយ​ទិព្វសោតធាតុ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៤២] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​កាមាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ផង នៃនកាមាវចរធម៌ផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៤៣] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺសេចក្តីបំប្រួញ។ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ ឯបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សហជាត គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ ឯបច្ឆាជាត គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៤៤] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្ទ្រិយ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នកាមាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនកាមាវចរក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ ឯបុរេជាត គឺដោយទិព្វចក្ខុ … ដូចគ្នានឹងបុរេជាតប្បច្ច័យដែរ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នកាមាវចរ​ធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអតិ្ថប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បច្ឆាជាត ដូចគ្នា​នឹងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យដែរ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ផង នៃនកាមាវចរធម៌​ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ដូចគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្ទ្រិយ។ សហជាត គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធផង ពួកមហាភូតផង ជាបច្ច័យនៃពួក​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ បច្ឆាជាត គឺពួកនកាមាវចរក្ខន្ធផង កពឡិង្ការាហារ​ផង ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួក​នកាមាវចរក្ខន្ធផង រូបជីវិតិន្ទ្រិយផង ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌​ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺនកាមាវចរក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … បដិសន្ធិ។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​វិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៤៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១៤៦] កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​នកាមាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ នកាមាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ផង នៃនកាមាវចរធម៌ផង ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃកាមាវចរធម៌ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ កាមាវចរធម៌ក្តី នកាមាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​នកាមាវចរ​ធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។

[១៤៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​ននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦។បេ។ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១៤៨] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[១៤៩] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ កាមាវចរទុកៈ។

រូបាវចរទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៥០] រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធ គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវនរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​នរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធ អាស្រ័យនូវវត្ថុ កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួកមហាភូត ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យ​នូវ​រូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង កដត្តារូប អាស្រ័យ​នូវពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌​ក្តី អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវ​ខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១៥១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៥២] នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវនរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ នូវមហាភូត១ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ក្នុង​ខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៥៣] រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺរូបាវចរាធិបតិ អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធ ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធជាវិបាក គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង ចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង អាស្រ័យនូវនរូបាវចរក្ខន្ធ១។ នកាមាវចរៈ​៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈ មិនមានផ្សេងគ្នាទេ ពួកមហាភូតទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើក្នុងបទនេះ។ រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួក​រូបាវចរក្ខន្ធ​ជា​វិបាកផង នូវពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​រូបាវចរធម៌ផង នូវនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវវត្ថុផង ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … កដត្តារូប អាស្រ័យនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។ … ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ ព្រោះ​នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៥៤] រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួករូបាវចរក្ខន្ធ គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យ​នូវ​រូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ផង កដត្តារូបផង អាស្រ័យ​នូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២…។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវ​នរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ គឺបដិសន្ធិ ដរាបដល់​ពួកអសញ្ញសត្វ។ បញ្ហាទាំង៥ ក្រៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីធើ្វជាអនុលោម។ … ព្រោះ​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៥៥] រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនវប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យ​នូវរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវ​ពួករូបាវចរក្ខន្ធ គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ ទើប​កើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។ រូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវរូបាវចរធម៌ផង នូវ​នរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ មូល គឺ​បញ្ហាក្រៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។ … ព្រោះនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ សេចក្តីបំប្រួញ។ … ព្រោះនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៥៦] នរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប នូវខន្ធ២ … ខាងក្រៅ … អាហារសមុដ្ឋាន … ឧតុសមុដ្ឋាន … ពួកអសញ្ញសត្វ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១៥៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២យ៉ាងក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

បច្ចយវារៈ

[១៥៨] រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរក្ខន្ធ១ ដរាបដល់​ពួក​អជ្ឈត្តិកមហាភូត ពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ផង នឹងនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ផង នឹងនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ផង នឹងនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺ​បដិសន្ធិ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១៥៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៦០] នរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នឹងខន្ធ២ ជាអហេតុកប្បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខ្វាយតនៈ នឹងកាយាយតនៈ … ពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈ ដែល​ប្រកប​ដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈផង នឹងវត្ថុផង។

[១៦១] រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​នរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺរូបាវចរាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ពួករូបាវចរក្ខន្ធជាវិបាក ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធជាវិបាក ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ផង នឹងនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺរូបាវចរាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងពួករូបាវចរក្ខន្ធផង នឹងវត្ថុផង ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាកផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង ក្នុង​ខណៈ​នៃបដិសន្ធិ នឹងខន្ធ២…។ នរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរធម៌ផង នឹង​នរូបាវចរធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែក​នឹង​ពួក​រូបាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាកផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនូវរូបាវចរធម៌ផង នឹងនរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាកផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួករូបាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាកផង នឹងពួកមហាភូតផង គឺបដិសន្ធិ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។

[១៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ បណ្ឌិតគប្បីកំណត់ក្នុងអរូបដែលសុទ្ធផង ដែលលាយឡំ​ផង ថាវិបាក។ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មាន​វារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។

សំសដ្ឋវារៈ

[១៦៣] រូបាវចរធម៌ លាយឡំនឹងរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងរូបាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ លាយឡំនឹង​នរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងនរូបាវចរក្ខន្ធ១ នឹង​ខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។

[១៦៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៦៥] នរូបាវចរធម៌ លាយឡំនឹងនរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ។

[១៦៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ១។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។

បញ្ហាវារៈ

[១៦៧] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ មូល គឺពួករូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ មូល គឺពួករូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺ​បដិសន្ធិ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​នរូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។

[១៦៨] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយរូបាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួករូបាវចរក្ខន្ធ ជា​បច្ច័យ​នៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគ​ញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលពិចារណានូវបឋមជ្ឈាន ពិចារណា​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន ពិចារណានូវទិព្វចក្ខុ នូវទិព្វសោតធាតុ … នូវឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយ​ញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងយថាកម្មុបគញ្ញាណ … ពិចារណានូវ​អនាគតំ​សញ្ញាណ នូវពួករូបាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ពិចារណានូវពួកកុសលកម្ម ដែលបានសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ពិចារណានូវមគ្គ ពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល និងកិរិយារំពឹង ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួក​ព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវពួកកិលេស ដែលលះបង់ហើយ … នូវពួកកិលេស ដែលសង្កត់​សង្កិនហើយ … ក្នុងកាលមុន។បេ។ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង អាកាសានញ្ចាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ អកិញ្ចញ្ញាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ រូបាយតនៈ ( ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ…។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយនរូបាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួក​នរូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៦៩] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលធ្វើនូវបឋមជ្ឈាន ឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។បេ។ នូវចតុត្ថជ្ឈាន … នូវទិព្វចក្ខុ នូវទិព្វសោតធាតុ ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងយថាកម្មុបគញ្ញាណ … ធ្វើនូវអនាគតំសញ្ញាណ ឲ្យជាទី​គោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ធ្វើនូវពួករូបាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ​កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺ​រូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ផង នៃនរូបាវចរធម៌ផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ គឺរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួក​ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ធ្វើនូវពួកអំពើ ដែលបានសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ហើយធ្វើនូវមគ្គ ឲ្យជាទីគោរព … នូវផល … នូវព្រះនិព្វាន ឲ្យជាទីគោរព … ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ … ធ្វើនូវអាកាសានញ្ចាយតនៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវនេវសញ្ញា​នាសញ្ញា​យតនៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺនរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១៧០] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​នរូបាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺរូបាវចរចុតិចិត្ត ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរឧបបតិ្តចិត្ត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ រូបាវចរភវង្គ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួករូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យ​នៃនរូបាវចរវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកនរូបាវចរក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកនរូបាវចរក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោមនៃគោត្រភូ។បេ។ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​ផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺនរូបាវចរចុតិចិត្ត ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរឧបបតិ្តចិត្ត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ បរិកម្មនូវបឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃបឋមជ្ឈាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នូវចតុត្ថជ្ឈាន … នូវទិព្វចក្ខុ ទិព្វសោតធាតុ ឥទិ្ធវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងយថាកម្មុបគញ្ញាណ … ការបរិកម្មនូវអនាគតំសញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១៧១] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គល​អាស្រ័យ​នូវ​រូបាវចរសទ្ធា ហើយញុំាងរូបាវចរជ្ឈាន ឲ្យកើតឡើង ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង រូបាវចរសីល។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា ហើយញុំាងរូបាវចរជ្ឈាន … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង រូបាវចរសទ្ធា។បេ។ បញ្ញា (ជាបច្ច័យ) នៃរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យ​នៃទុតិយជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ទុតិយជ្ឈាន (ជាបច្ច័យ) នៃតតិយជ្ឈាន តតិយជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃចតុត្ថជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃនរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវរូបាវចរសទ្ធា ហើយ​ឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងរូបាវចរជ្ឈាន វិបស្សនាមគ្គ និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវរូបាវចរសីល។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ រូបាវចរសទ្ធា។បេ។ បញ្ញា (ជាបច្ច័យ) នៃនរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គល​អាស្រ័យ​នូវ​នរូបាវចរសទ្ធា ហើយឲ្យនូវទាន … នូវសីល នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងនរូបាវចរជ្ឈាន វិបស្សនាមគ្គ និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវនរូបាវចរសីល។បេ។ អាស្រ័យនូវបញ្ញា ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវនរូបាវចរសទ្ធា ហើយញុំាង​រូបាវចរជ្ឈាន … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង នូវនរូបាវចរសីល។បេ។ អាស្រ័យនូវសេនាសនៈ ហើយញុំាងរូបាវចរជ្ឈាន … ញុំាងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង នរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ ជា​បច្ច័យនៃបញ្ញា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ការបរិកម្មនូវបឋមជ្ឈាន ជាបច្ច័យនៃបឋមជ្ឈាន ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ ការបរិកម្មនូវចតុត្ថជ្ឈាន … ការបរិកម្មនូវទិព្វចក្ខុ ជាបច្ច័យនៃទិព្វសោតធាតុ ឥទិ្ធវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងយថាកម្មុបគញ្ញាណ … ការបរិកម្មនូវអនាគតំសញ្ញាណ ជាបច្ច័យនៃអនាគតំ​សញ្ញាណ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៧២] នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ…។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ … វត្ថុ ជាបច្ច័យ​នៃពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺបុគ្គល​ឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ។ វត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុជា​បច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៧៣] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​នានាខណិកៈ។ សហជាត គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាក ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួក​ចិត្តសមុដ្ឋាន​រូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ ឯនានាខណិកៈ គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​កដត្តារូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ផង នៃនរូបាវចរធម៌ផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺ​បដិសន្ធិ។ ឯនានាខណិកៈ គឺរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាកផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺនរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺ​បដិសន្ធិ។ ឯនានាខណិកៈ គឺនរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកនរូបាវចរក្ខន្ធ ជាវិបាកផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្ទិ្រយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៧៤] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​បុរេជាត។ សហជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។ ឯបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[១៧៥] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នា​នឹង​បដិច្ចវារៈ​ដែរ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ផង នៃនរូបាវចរធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្ទ្រិយ។ សេចក្តី​បំប្រួញ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ។ បុរេជាត គឺបុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយ​ទិព្វសោតធាតុ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួករូបាវចរក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌​ក្តី ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​បុរេជាត។ សហជាត គឺរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង វត្ថុផង ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្ទិ្រយ។ សហជាត គឺពួក​រូបាវចរក្ខន្ធផង ពួកមហាភូតផង ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ បច្ឆាជាត គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធផង កពឡិង្ការាហារផង ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួករូបាវចរក្ខន្ធផង រូបជីវិតិន្រ្ទិយផង ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[១៧៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[១៧៧] រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ផង នៃនរូបាវចរធម៌ផង ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​នរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ នរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃរូបាវចរធម៌ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ រូបាវចរធម៌ក្តី នរូបាវចរធម៌ក្តី ជា​បច្ច័យ​នៃនរូបាវចរធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[១៧៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងនសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​ននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១៧៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ និងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។

[១៨០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យពិស្តារ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧។

ចប់ រូបាវចរទុកៈ។

អរូបាវចរទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[១៨១] អរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវ​អរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធ។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរក្ខន្ធ១ផង នូវចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង នូវ​ខន្ធ២…។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ខន្ធ៣ក្តី កដត្តារូបក្តី អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នូវខន្ធ២ … វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ នូវមហាភូត១…។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ផង នូវនអរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវ​ពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១៨២] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[១៨៣] នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … អហេតុកប្បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ … ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៨៤] អរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺអរូបាវចរាធិបតិ អាស្រ័យនូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ … នអនន្តរប្បច្ច័យ។បេ។ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[១៨៥] អរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប គឺបដិសន្ធិ។ មូល គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប នូវខន្ធ២ … បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ផង នូវ​នអរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវ​ពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។ … ព្រោះនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។

[១៨៦] អរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ នអរូបាវចរធម៌ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរធម៌ផង នូវ​នអរូបាវចរធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអាសេវនប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[១៨៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។

បច្ចយវារៈ

[១៨៨] អរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ បាន​ដល់​វារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ នអរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ដរាបដល់ពួកមហាភូតខាងក្នុង។ អរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹង​នអរូបាវចរ​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត។ អរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរធម៌ផង នឹងនអរូបាវចរធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២…។ អរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរធម៌ផង នឹងនអរូបាវចរធម៌ផង ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង នឹងពួក​មហាភូតផង។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរធម៌ផង នឹង​នអរូបាវចរធម៌​ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​អរូបាវចរក្ខន្ធ១​ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង នឹងពួក​មហាភូតផង។

[១៨៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[១៩០] នអរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺនអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹង​ចក្ខ្វាយតនៈ នឹងកាយាយតនៈ … ពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ … ព្រោះនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[១៩១] អរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺអរូបាវចរាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងអរូបាវចរក្ខន្ធ នឹងអរូបាវចរក្ខន្ធ១ ជាវិបាក … គឺបដិសន្ធិ។ នអរូបាវចរធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ នឹង​នអរូបាវចរក្ខន្ធ១ … គឺបដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។

[១៩២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ នអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ នឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ។

សំសដ្ឋវារៈ

[១៩៣] អរូបាវចរធម៌ លាយឡំនឹងអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ខន្ធ៣ លាយឡំនឹងអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។ នអរូបាវចរធម៌ លាយឡំ​នឹង​​នអរូបាវចរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹង​នអរូបាវចរក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។

[១៩៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[១៩៥] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះ។

បញ្ហាវារៈ

[១៩៦] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអរូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។ មូល គឺពួក​អរូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួក​អរូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួក​នអរូបាវចរហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺបដិសន្ធិ។

[១៩៧] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺអាកាសានញ្ចា​យតនៈ ជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យ​នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលពិចារណានូវអាកាសានញ្ចាយតនៈ នូវវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ … នូវអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ … ពិចារណានូវនេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនៈ (ពិចារណា) នូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង បុគ្គលដឹងនូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអរូបាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិ​ញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរ​ធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺ (បុគ្គលឲ្យ) នូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណានូវអំពើនោះ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រារព្ធ​នូវអំពើនោះ។បេ។ ទោមនស្ស កើតឡើង ដែលខ្លួនសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន។បេ។ ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ពិចារណានូវមគ្គ ពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល និង​កិរិយាពិចារណា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេស ដែលលះបង់ហើយ នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ក្នុងកាលមុន…។បេ។ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … នូវពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្ស កើតឡើង បុគ្គល​ឃើញ​នូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវចិត្តរបស់​បុគ្គល​អ្នកប្រកបដោយនអរូបាវចរចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ … ពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវ​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និង​អនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[១៩៨] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺអរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណធិបតិ គឺបុគ្គល ធ្វើនូវអាកាសានញ្ញា​យតនៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា។បេ។ ធ្វើនូវនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ឲ្យជាទី​គោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ មូល គឺ​អរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បាន​ដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គល (ឲ្យ) នូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព … ដែល​សន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន។បេ។ ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ធ្វើ នូវមគ្គឲ្យ​ជាទីគោរព ហើយពិចារណានូវផល … ពិចារណានូវព្រះនិព្វាន ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យ​នៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួក​នអរូបាវចរក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺនអរូបាវចរាធិបតិ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[១៩៩] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺអរូបាវចរចុតិចិត្ត (ជាបច្ច័យ) នៃ​នអរូបាវចរ​ឧបបតិ្តចិត្ត អរូបាវចរភវង្គ (ជាបច្ច័យ) នៃអាវជ្ជនៈ ពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ (ជាបច្ច័យ) នៃ​នអរូបាវចរវុដ្ឋាន នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ របស់បុគ្គល​កាលចេញអំពីនិរោធ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម ជាបច្ច័យ​នៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺនអរូបាវចរចុតិចិត្ត ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរឧបបត្តិចិត្ត ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរវុដ្ឋាន ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ការបរិកម្មនូវ​អាកាសានញ្ចាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃអាកាសានញ្ចាយតនៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ នូវ​វិញ្ញាណញ្ចា​យតនៈ … នូវអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ការបរិកម្មនូវនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជា​បច្ច័យនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយ​សមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយ​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២០០] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺអាកាសានញ្ចាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯ​បកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវអរូបាវចរសទ្ធា ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងនអរូបាវចរជ្ឈាន វិបស្សនា មគ្គ និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ អាស្រ័យនូវអរូបាវចរសីល … នូវបញ្ញា ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ អរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ បញ្ញា ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវនអរូបាវចរសទ្ធា ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ញុំាងនអរូបាវចរជ្ឈាន វិបស្សនា មគ្គ និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើង​នូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ អាស្រ័យនូវនអរូបាវចរសីល … នូវបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ និងភោជន … នូវសេនាសនៈ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាង​សមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ នអរូបាវចរសទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរសទ្ធា សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯ​បកតូបនិស្ស័យ គឺបរិកម្មនូវអាកាសានញ្ចាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃអាកាសានញ្ចាយតនៈ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ បរិកម្មនូវនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២០១] នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺនូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ ថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង បុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយ​ទិព្វសោតធាតុ រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ … វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនអរូបាវចរក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​អរូបាវចរធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់វត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជា​បច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២០២] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងនានាខណិកៈ។បេ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺអរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ មូល គឺអរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្ត​សមុដ្ឋានរូប​ផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺនអរូបាវចរចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សេចក្តីបំប្រួញ។

[២០៣] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២០៤] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាត និងបច្ឆាជាត។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយ​វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត និងបច្ឆាជាត។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃអរូបាវចរធម៌ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃ​ពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ។

[២០៥] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាត និងបច្ឆាជាត។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ផង នៃនអរូបាវចរធម៌ផង ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយ​អត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់បុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃ​ពួកអរូបាវចរក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​អរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សហជាត គឺ​អរូបាវចរក្ខន្ធ១​ផង វត្ថុផង ជាបច្ច័យនៃខន្ធ៣ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ ខន្ធ២…។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សហជាត គឺពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង ពួកមហាភូតផង ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកអរូបាវចរក្ខន្ធផង កពឡិង្ការាហារផង ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួក​អរូបាវចរក្ខន្ធផង រូបជីវិតិន្រ្ទិយផង ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ … ជា​បច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[២០៦] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២០៧] អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ផង នៃនអរូបាវចរធម៌ផង ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃនអរូបាវចរធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ នអរូបាវចរធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអរូបាវចរធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អរូបាវចរធម៌ក្តី នអរូបាវចរធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃ​នអរូបាវចរធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[២០៨] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៧ ក្នុងនសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​ននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២០៩] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ និងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២១០] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ អរូបាវចរទុកៈ។

បរិយាបន្នទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២១១] បរិយាបន្នធម៌ (ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងវដ្តៈ) អាស្រ័យនូវបរិយាបន្នធម៌ ទើបកើត​ឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវបរិយាបន្នក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។

លោកិយទុកៈ ក្នុងចូឡន្តរទុកៈ យ៉ាងណា ទុកៈនេះឯង បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះចុះ ឥត​មាន​ការធ្វើឲ្យផ្សេងៗគ្នាឡើយ។

ចប់ បរិយាបន្នទុកៈ។

និយ្យានិកទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២១២] និយ្យានិកធម៌ (ធម៌ជាគ្រឿងដឹកនាំសត្វចេញចាកវដ្តៈ) អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២…។ អនិយ្យានិកធម៌ (ធម៌មិនមែនជាគ្រឿងដឹកនាំសត្វចេញចាកវដ្តៈ) អាស្រ័យនូវនិយ្យានិក​ធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ។ និយ្យានិកធម៌ក្តី អនិយ្យានិកធម៌ក្តី អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២…។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ មហាភូត១…។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យ​នូវនិយ្យានិកធម៌ផង នូវអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។

[២១៣] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​អាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២១៤] អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ នូវខន្ធ២ … វត្ថុ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ពួកខន្ធអាស្រ័យនូវវត្ថុ ក្នុងខណៈនៃអហេតុកប្បដិសន្ធិ មហាភូត១ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យ​នូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ … ក្នុង​នអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២១៥] និយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺនិយ្យានិកាធិបតិ អាស្រ័យនូវពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវ​អនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យ​នូវអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើ។ … ព្រោះនអនន្តរប្បច្ច័យ នសមនន្តរប្បច្ច័យ និងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ។បេ។

[២១៦] និយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប។បេ។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវនិយ្យានិកធម៌ ទើប​កើត​ឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ក្នុងអរូប នូវខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យ​នូវពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធ គឺបដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ អនិយ្យានិកធម៌ អាស្រ័យ​នូវនិយ្យានិកធម៌ផង នូវអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនបុរេជាតប្បច្ច័យ គឺ​ចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធផង នូវពួកមហាភូតផង។

[២១៧] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

បច្ចយវារៈ

[២១៨] និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ បានដល់វារៈ៣ ប្រហែលគ្នានឹងបដិច្ចវារៈដែរ។ អនិយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែក​នឹងអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ដរាបដល់ពួកមហាភូតខាងក្នុង ពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែក​នឹង​វត្ថុ។ និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ និយ្យានិកធម៌ក្តី អនិយ្យានិកធម៌ក្តី ពឹងផ្អែកនឹង​អនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកមហាភូត។ និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌ផង នឹងអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹង​និយ្យានិកក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២…។ អនិយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌​ផង នឹងអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធផង នឹងពួកមហាភូតផង។ និយ្យានិកធម៌ក្តី អនិយ្យានិកធម៌​ក្តី ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌ផង នឹងអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​ហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ផង នឹងវត្ថុផង នឹងខន្ធ២ … ចិត្តសមុដ្ឋានរូប ពឹងផ្អែកនឹងពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធផង នឹងពួកមហាភូតផង។

[២១៩] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៩ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១។បេ។ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២២០] អនិយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ ដរាបដល់ពួក​អសញ្ញសត្វ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខ្វាយតនៈ។បេ។ ពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធ ជាអហេតុកៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ មោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆាផង នឹងវត្ថុផង។

[២២១] អនិយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

[២២២] និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺនិយ្យានិកាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ។ អនិយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹង​អនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺពឹងផ្អែកនឹងអនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ។ និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺនិយ្យានិកាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ និយ្យានិកធម៌ ពឹងផ្អែក​នឹងនិយ្យានិកធម៌ផង នឹងអនិយ្យានិកធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះនអធិបតិប្បច្ច័យ គឺ​និយ្យានិកាធិបតិ ពឹងផ្អែកនឹងពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធផង នឹងវត្ថុផង។

[២២៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

សំសដ្ឋវារៈ

[២២៤] និយ្យានិកធម៌ លាយឡំនឹងនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹងនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២…។ អនិយ្យានិកធម៌ លាយឡំនឹង​អនិយ្យានិកធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ លាយឡំនឹង​អនិយ្យានិកក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ។

[២២៥] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២២៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ការរាប់​វារៈ២ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិត គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២២៧] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកនិយ្យានិក​ហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកនិយ្យានិកហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ មូល គឺពួកនិយ្យានិកហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺពួកអនិយ្យានិកហេតុ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយហេតុប្បច្ច័យ គឺ​បដិសន្ធិ។

[២២៨] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួក​ព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ហើយពិចារណានូវមគ្គ ដឹងនូវចិត្តនៃបុគ្គលអ្នកប្រកប​ដោយ​និយ្យានិកចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកនិយ្យានិកក្ខន្ធ (ជាបច្ច័យ) នៃចេតោបរិយ​ញ្ញាណ ក្នុងកាលមុន។បេ។ ជាបច្ច័យ នៃការពិចារណានូវអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណានូវហេតុនោះ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្ស កើតឡើង ដែលបានសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន។បេ។ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវផល ពិចារណានូវ​ព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ ផល និងកិរិយាពិចារណា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ឃើញច្បាស់នូវកងកិលេស ដែលលះបង់ហើយ … នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ដែលដុះដាលឡើងហើយ ក្នុងកាលមុន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ…(ពិចារណា) នូវពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធថាមិនទៀង។បេ។ ទោមនស្ស កើត​ឡើង បុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយទិព្វសោតធាតុ ដឹងនូវ​ចិត្ត​របស់​បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអនិយ្យានិកចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ អាកាសានញ្ចា​យតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ ពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវ​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និង​អនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២២៩] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​សហជាតាធិបតិ គឺនិយ្យានិកាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ធ្វើនូវមគ្គ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺ​និយ្យានិកាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ មូល គឺ​និយ្យានិកាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ … ទិដ្ឋិ កើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព ដែលបានសន្សំហើយ ក្នុង​កាល​មុន … ចេញអំពីឈាន។បេ។ ពួកព្រះអរិយៈ ធ្វើនូវផល ឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា ធ្វើនូវព្រះនិពា្វន ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃ​គោត្រភូ វោទានៈ និងផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ធ្វើនូវពួក​អនិយ្យានិកក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវហេតុនោះ ឲ្យជាទីគោរព។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអនិយ្យានិកាធិបតិ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិក​ធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ គឺ​ព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៣០] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺមគ្គ ជាបច្ច័យ​នៃផល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអនិយ្យានិកក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ និងវោទានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃផល អនុលោម (ជាបច្ច័យ) ផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ របស់បុគ្គល កាល​ចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជា​បច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺគោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៣១] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​បកតូបនិស្ស័យ គឺមគ្គទី១ ជាបច្ច័យនៃមគ្គទី២ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ មគ្គទី៣ ជាបច្ច័យនៃមគ្គទី៤ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អនិយ្យានិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺពួកព្រះអរិយៈ អាស្រ័យនូវមគ្គ ហើយ​ញុំាងសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឲ្យកើតឡើង ចូលកាន់សមាបត្តិ ដែលកើត​ឡើងហើយ ឃើញច្បាស់នូវពួកសង្ខារ ថាមិនទៀង មគ្គ ជាបច្ច័យនៃអត្ថប្បដិសម្ភិទា ធម្មប្បដិសម្ភិទា និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា បដិភាណប្បដិសម្ភិទា ឋានាឋានកោសល្ល របស់ពួក​ព្រះអរិយៈ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មគ្គ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវអនិយ្យានិកសទ្ធា … នូវសីល នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងឈាន វិបស្សនា និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវអនិយ្យានិកសីល … នូវបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា រដូវ និងភោជន … បុគ្គលឲ្យនូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ អនិយ្យានិកសទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអនិយ្យានិកសទ្ធា។បេ។ នៃសេចក្តីប្រាថ្នា។បេ។ ជាបច្ច័យ​នៃកាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបរិកម្មនូវមគ្គទី១ ជា​បច្ច័យនៃមគ្គទី១ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។បេ។ បរិកម្មនូវមគ្គទី៤ ជាបច្ច័យនៃមគ្គទី៤ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៣២] អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យប្រហែលគ្នានឹងអរូបទុកៈចុះ។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២៣៣] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺនិយ្យានិកចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អនិយ្យានិកធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺនិយ្យានិកចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺនិយ្យានិកចេតនា ជាបច្ច័យនៃផល ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ មូល គឺនិយ្យានិកចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត។បេ។ ឯនានាខណិកៈ គឺអនិយ្យានិកចេតនា ជាបច្ច័យ​នៃផល ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានតែវារៈ១ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឲ្យដូចគ្នានឹងអរូបទុកៈ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើឲ្យដូចគ្នានឹងអរូបទុកៈ ឯការប៉ះពាល់ មានបទផ្សេងៗគ្នាដែរ។ … ជាបច្ច័យ ដោយ​នត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអវិគតប្បច្ច័យ។

[២៣៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៣៥] និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ផង នៃ​អនិយ្យានិកធម៌ផង ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អនិយ្យានិកធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ អនិយ្យានិកធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ក្តី អនិយ្យានិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃនិយ្យានិកធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ និយ្យានិកធម៌ក្តី អនិយ្យានិកធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអនិយ្យានិកធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[២៣៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ (មានវារៈ៧) ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​នោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២៣៧] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ និងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២៣៨] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ និយ្យានិកទុកៈ។

និយតទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៣៩] និយតធម៌ អាស្រ័យនូវនិយតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវនិយតក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២…។ អនិយតធម៌ អាស្រ័យនូវនិយតធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺចិត្តសមុដ្ឋានរូប អាស្រ័យនូវពួកនិយតក្ខន្ធ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ បញ្ហា៥ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ និយ្យានិកទុកៈយ៉ាងណា បដិច្ចវារៈក្តី សហជាតវារៈក្តី បច្ចយវារៈក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះដែរ មិនមានការធ្វើផ្សេងគ្នាឡើយ ឯការប៉ះត្រូវ ទើបមានផ្សេងគ្នា។

បញ្ហាវារៈ

[២៤០] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ បានដល់វារៈ៤ ប្រហែល​គ្នានឹងនិយ្យានិកទុកៈដែរ មិនមានការធ្វើផ្សេងគ្នាឡើយ។

[២៤១] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញ​អំពីមគ្គ ហើយពិចារណានូវមគ្គ ពិចារណានូវកងកិលេស ជានិយតៈ ដែលលះបង់ហើយ (ពិចារណានូវកងកិលេស) ដែលដុះដាលឡើងហើយ ក្នុងកាលមុន … នូវពួកនិយតក្ខន្ធ ថាមិនទៀង … ដឹងនូវចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយនិយតចិត្ត ដោយចេតោបរិយ​ញ្ញាណ ពួកនិយតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វ​និវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំសញ្ញាណ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ដែលសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … ចេញអំពីឈាន ហើយពិចារណានូវឈាន ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជាអនិយតៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ … វិចិកិច្ឆា … ឧទ្ធច្ចៈ … ទោមនស្ស ជាអនិយតៈ កើតឡើង ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវផល ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យ​នៃ​កិរិយាពិចារណា នូវគោត្រភូ វោទានៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណា​នូវកងកិលេសជាអនិយតៈ ដែលលះបង់ហើយ ពិចារណានូវកងកិលេស ដែលសង្កត់​សង្កិនហើយ … (នូវកងកិលេស) ដែលដុះដាលឡើងហើយ ក្នុងកាលមុន … នូវចក្ខុ … វត្ថុ … នូវពួកអនិយតក្ខន្ធ ថាមិនទៀង ជាទុក្ខ … ឃើញច្បាស់ ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជាអនិយតៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង ដោយ​ទិព្វចក្ខុ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃអាវជ្ជនៈ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​និយតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺព្រះនិពា្វន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ រូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតកម្ម បិតុឃាតកម្ម អរហន្តឃាតកម្ម និងរុហិរុប្បាទកម្ម ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ពួកមិច្ឆត្តនិយតក្ខន្ធ របស់បុគ្គល កាលប៉ះពាល់នូវវត្ថុណា កើត​ឡើង វត្ថុនោះ ជាបច្ច័យនៃពួកមិច្ឆត្តនិយតក្ខន្ធ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។

[២៤២] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ គឺនិយតាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជា​បច្ច័យ​នៃអនិយតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និង​សហជាតា​ធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ធ្វើនូវមគ្គឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺនិយតាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ផង នៃអនិយតធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ សហជាតាធិបតិ គឺនិយតាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ​ផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អនិយតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺនូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទី​គោរព ហើយពិចារណា ត្រេកអរ រីករាយ រាគៈ ជាអនិយតៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព … ក្នុងកាលមុន។បេ។ អំពីឈាន។បេ។ ពួក​ព្រះអរិយៈ ធ្វើនូវផលឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ធ្វើនូវនិព្វានឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ និងផល ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … រាគៈ ជាអនិយតៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវពួកអនិយតក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព…។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអនិយតាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ​ផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់ អារម្មណាធិបតិ គឺនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។

[២៤៣] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺមគ្គ ជាបច្ច័យនៃផល ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ ពួកនិយតក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកអនិយតក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួក​អនិយតក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃគោត្រភូ អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃវោទានៈ ផល (ជាបច្ច័យ) នៃផល អនុលោម (ជាបច្ច័យ) នៃផលសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ របស់បុគ្គលកាលចេញអំពីនិរោធ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺទោមនស្ស ជាអនិយតៈ (ជាបច្ច័យ) នៃទោមនស្ស ជានិយតៈ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ជាអនិយតៈ ជាបច្ច័យនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ ជានិយតៈ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គោត្រភូ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គ វោទានៈ ជាបច្ច័យនៃមគ្គ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៤៤] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​បកតូបនិស្ស័យ គឺមាតុឃាតកម្ម ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតកម្ម បិតុឃាតកម្ម អរហន្តឃាតកម្ម រុហិរុប្បាទកម្ម សង្ឃភេទកម្ម និងនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ (បណ្ឌិត​គប្បីធ្វើ) ជាចក្កៈ។ មគ្គទី១ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គទី២ មគ្គទី២ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គទី៣ មគ្គទី៣ ជាបច្ច័យនៃមគ្គទី៤ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលផ្តាច់ផ្តិលមាតាចាកជីវិត។បេ។ បំបែក​នូវសង្ឃ នូវទាន ដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវអំពើនោះ … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម … ពួកព្រះអរិយៈ ញុំាងសមាបត្តិ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឲ្យកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យ​នូវមគ្គ ញុំាងសមាបត្តិ ដែលកើតឡើងហើយ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃឋានាឋានកោសល្ល ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មគ្គ ជាបច្ច័យនៃផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូ​បនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គល​អាស្រ័យ​នូវសទ្ធា ជាអនិយតៈ ហើយឲ្យនូវទាន … នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងឈាន វិបស្សនា និងអភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង ដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ នូវអនិយតសីល។បេ។ នូវបញ្ញា រាគៈ សេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ និងកាយិកទុក្ខ។បេ។ (ឲ្យ) នូវទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ នូវការសម្លាប់អ្នកនិគម … អនិយតសទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃអនិយតសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ និងផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​និយតធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរប្បច្ច័យ និង​បកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលផ្តាច់ផ្តិលមាតាចាកជីវិត ព្រោះអាស្រ័យ​នូវអនិយតរាគៈ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ ទោមនស្ស ជាអនិយតៈ។បេ។ បុគ្គលផ្តាច់ផ្តិល​មាតាចាកជីវិត ព្រោះអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ រាគៈ ជាអនិយតៈ ទោមនស្ស។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃមាតុឃាតកម្ម។បេ។ ជាបច្ច័យនៃ​សង្ឃភេទកម្ម ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បរិកម្មនូវមគ្គទី១ (ជាបច្ច័យ) នៃមគ្គទី១។បេ។ បរិកម្មនូវមគ្គទី៤ ជាបច្ច័យនៃមគ្គទី៤ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៤៥] អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ សេចក្តីបំប្រួញ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺរូបជីវិតិន្រ្ទិយ ជាបច្ច័យនៃមាតុឃាតកម្ម បិតុឃាតកម្ម អរហន្តឃាតកម្ម និង​រុហិរុប្បាទកម្ម ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកនិយតក្ខន្ធ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជា​បច្ច័យ ដោយអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២៤៦] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺនិយតចេតនា ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺនិយតចេតនា ជាបច្ច័យ​នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ឯនានាខណិកៈ គឺនិយតចេតនា ជាបច្ច័យ​នៃពួកវិបាកក្ខន្ធផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ មូល គឺនិយតចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និង​នានាខណិកៈ។ សេចក្តីបំប្រួញ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ដូចគ្នា​នឹង​អរូបទុកៈដែរ។ … ជាបច្ច័យ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ដូចគ្នានឹងអរូបាវចរទុកៈដែរ។ … ជាបច្ច័យ ដោយនត្ថិប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយវិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៤៧] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៤៨] និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជា​បច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ផង នៃ​អនិយតធម៌ផង ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ អនិយតធម៌ ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ក្តី អនិយតធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃនិយតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ និយតធម៌ក្តី អនិយតធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអនិយតធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[២៤៩] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ និងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងននិស្សយប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២៥០] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ និងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។

[២៥១] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារផងចុះ។ … ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ និយតទុកៈ។

សឧត្តរទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៥២] សឧត្តរធម៌ អាស្រ័យនូវសឧត្តរធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវសឧត្តរក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២ … គឺបដិសន្ធិ ដរាបដល់​ពួក​មហាភូតខាងក្នុង។ (សឧត្តរទុកៈ) ប្រហែលគ្នានឹងលោកិយទុកៈ ក្នុងចូឡន្តរទុកៈដែរ មិន​មានការអ្វីផ្សេងគ្នាឡើយ។

ចប់ សឧត្តរទុកៈ។

សរណទុកៈ

បដិច្ចវារៈ

[២៥៣] សរណធម៌ អាស្រ័យនូវសរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ អាស្រ័យនូវសរណក្ខន្ធ១ នូវខន្ធ២…។ បញ្ហាទាំង៥ ដូចគ្នានឹងអរូបាវចរទុកៈ ដូចគ្នានឹង​អនុលោមប្បដិច្ចវារៈដែរ។

[២៥៤] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥។

[២៥៥] សរណធម៌ អាស្រ័យនូវសរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ អាស្រ័យនូវពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អរណធម៌ (ធម៌មិនមែនជាសត្រូវ) អាស្រ័យនូវអរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី អាស្រ័យនូវអរណក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ គឺអហេតុកប្បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្ត។

[២៥៦] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៣។ ការរាប់វារៈ២ ក្រៅនេះក្តី សហជាតវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើចុះ។

បច្ចយវារៈ

[២៥៧] សរណធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ ពឹងផ្អែកនឹងសរណក្ខន្ធ១ នឹងខន្ធ២…។

បច្ចយវារៈនៃអរូបាវចរទុកៈ យ៉ាងណា បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយ៉ាងនោះចុះ។

[២៥៨] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩។

[២៥៩] សរណធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងពួកខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ។ អរណធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺខន្ធ៣ក្តី ចិត្តសមុដ្ឋានរូបក្តី ពឹងផ្អែកនឹងអរណក្ខន្ធ១ ជាអហេតុកៈ គឺអហេតុកប្បដិសន្ធិ ដរាបដល់ពួកអសញ្ញសត្វ ចក្ខុវិញ្ញាណ ពឹងផ្អែកនឹងចក្ខាយតនៈ ពឹងផ្អែកនឹងកាយាយតនៈ…។ សរណធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងអរណធម៌ ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹងវត្ថុ។ សរណធម៌ ពឹងផ្អែកនឹងសរណធម៌ផង នឹងអរណធម៌ផង ទើបកើតឡើង ព្រោះ​នហេតុប្បច្ច័យ គឺមោហៈ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ពឹងផ្អែកនឹង​ពួក​ខន្ធ ដែលប្រកបដោយវិចិកិច្ឆា ប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈផង នឹងវត្ថុផង។

[២៦០] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុង​នអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ៩ ក្នុងនអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុង​នមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មាន​វារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៣។

ការរាប់វារៈ២ក្រៅនេះក្តី និស្សយវារៈក្តី សំសដ្ឋវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។បញ្ហា២យ៉ាង ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

[២៦១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងបច្ច័យទាំងអស់ សុទ្ធតែមានវារៈ២ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២៦២] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងនវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២។ ការរាប់វារៈ២ ក្រៅនេះក្តី សម្បយុត្តវារៈក្តី បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។

បញ្ហាវារៈ

[២៦៣] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ប្រហែលគ្នា​នឹងអរូបទុកៈដែរ។

[២៦៤] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គលត្រេកអរ រីករាយ ចំពោះរាគៈ រាគៈ កើតឡើង ទិដ្ឋិ … វិចិកិច្ឆា … ឧទ្ធច្ចៈ … ទោមនស្ស កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ ត្រេកអរ រីករាយ ចំពោះទិដ្ឋិ វិចិកិច្ឆា … ឧទ្ធច្ចៈ … ទោមនស្ស កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវទោមនស្ស ទិដ្ឋិ … វិចិកិច្ឆា … ឧទ្ធច្ចៈ កើតឡើង។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺពួកព្រះអរិយៈ ពិចារណានូវកងកិលេស ដែលលះបង់ហើយ … នូវកងកិលេស ដែលសង្កត់សង្កិនហើយ … ក្នុងកាលមុន … ឃើញច្បាស់ នូវពួកសរណក្ខន្ធ ថាមិនទៀង … ដឹងនូវចិត្ត នៃបុគ្គលអ្នក​ប្រកប​ដោយ​សរណចិត្ត ដោយចេតោបរិយញ្ញាណ ពួកសរណក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវចេតោបរិយញ្ញាណ បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ យថាកម្មុបគញ្ញាណ និងអនាគតំ​សញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ គឺបុគ្គល នូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយពិចារណា នូវអំពើនោះ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ពិចារណានូវមគ្គ នូវផល … ពិចារណានូវព្រះនិពា្វន ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ ផល និងកិរិយាពិចារណា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ពិចារណានូវ​ពួក​អរណក្ខន្ធ ថាមិនទៀង…។បេ។ ដោយទិព្វចក្ខុ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាពិចារណា នូវអនាគតំសញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ គឺនូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយត្រេកអរ រីករាយ ចំពោះអំពើនោះ រាគៈ កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវអំពើនោះ។បេ។ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ត្រេកអរ រីករាយ ចំពោះពួកអរណក្ខន្ធ រាគៈ ប្រារព្ធនូវ​ហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង។

[២៦៥] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអធិបតិបច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គលធ្វើនូវរាគៈ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ទិដ្ឋិកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវរាគៈនោះឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ ព្រោះធ្វើនូវទិដ្ឋិឲ្យជាទីគោរព។បេ។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺសរណាធិបតិ ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ គឺសរណាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ផង នៃអរណធម៌ផង ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាតាធិបតិ គឺសរណាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ​ផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ និងសហជាតាធិបតិ។ អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គល នូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម ហើយធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … ពួកព្រះអរិយៈ ចេញអំពីមគ្គ ធ្វើនូវ​មគ្គឲ្យជាទីគោរព ហើយពិចារណា នូវផល … ធ្វើនូវព្រះនិព្វាន ឲ្យជាទីគោរព ហើយ​ពិចារណា ឯព្រះនិព្វាន ជាបច្ច័យនៃគោត្រភូ វោទានៈ មគ្គ និងផល ដោយ​អធិបតិប្បច្ច័យ។ ឯសហជាតាធិបតិ គឺអរណាធិបតិ ជាបច្ច័យនៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអធិបតិប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណាធិបតិ គឺបុគ្គល នូវទាន … នូវសីល … ធ្វើនូវ​ឧបោសថកម្ម ធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ទិដ្ឋិ​កើត​ឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ដែលសន្សំហើយ ក្នុងកាលមុន … អំពីឈាន … នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … បុគ្គលធ្វើនូវពួកអរណក្ខន្ធ ឲ្យជាទីគោរព ហើយត្រេកអរ រីករាយ រាគៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើនូវអំពើនោះ ឲ្យជាទីគោរព ទិដ្ឋិ…។

[២៦៦] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសរណក្ខន្ធមុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកសរណក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អរណធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួកសរណក្ខន្ធ ជាបច្ច័យនៃវុដ្ឋានៈ ដោយ​អនន្តរប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺពួក​អរណក្ខន្ធ​មុនៗ ជាបច្ច័យនៃពួកអរណក្ខន្ធក្រោយៗ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ អនុលោម ជាបច្ច័យនៃ​គោត្រភូ និងផលសមាបត្តិ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ គឺអាវជ្ជនៈ ជាបច្ច័យនៃពួកសរណក្ខន្ធ ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយសមនន្តរប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ជាបច្ច័យ ដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៦៧] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គល​អាស្រ័យនូវរាគៈ ហើយសម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ បុគ្គលអាស្រ័យ​នូវទោស … នូវសេចក្តីប្រាថ្នា ហើយសម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ រាគៈ។បេ។ សេចក្តីប្រាថ្នា (ជាបច្ច័យ) នៃរាគៈ។បេ។ ជាបច្ច័យ នៃសេចក្តីប្រាថ្នា ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យ​នូវរាគៈ ហើយឲ្យនូវទាន នូវសីល … នូវឧបោសថកម្ម ញុំាងឈាន វិបស្សនា មគ្គ និង​អភិញ្ញា … ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង … អាស្រ័យនូវទោសៈ នូវសេចក្តីប្រាថ្នា នូវទាន។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង រាគៈ។បេ។ សេចក្តីប្រាថ្នា (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា។បេ។ ជាបច្ច័យនៃបញ្ញា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ ផលសមាបត្តិ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង នូវសីល … នូវបញ្ញា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ រដូវ និងភោជន … បុគ្គលអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ ហើយឲ្យនូវទាន។បេ។ ញុំាង​សមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង សទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃសទ្ធា។បេ។ ជា​បច្ច័យ​នៃបញ្ញា កាយិកសុខ កាយិកទុក្ខ មគ្គ និងផលសមាបត្តិ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ បាន​ដល់​អារម្មណូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកតូបនិស្ស័យ។បេ។ ឯបកតូបនិស្ស័យ គឺបុគ្គលអាស្រ័យនូវសទ្ធា ហើយដំឡើងនូវមានះ ប្រកាន់នូវទិដ្ឋិ អាស្រ័យនូវសីល។បេ។ នូវសេនាសនៈ ហើយសម្លាប់នូវសត្វ។បេ។ បំបែកនូវសង្ឃ សទ្ធា។បេ។ សេនាសនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃរាគៈ។បេ។ ជាបច្ច័យនៃសេចក្តីប្រាថ្នា ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។

[២៦៨] អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់​អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺបុគ្គលឃើញច្បាស់នូវចក្ខុ … នូវវត្ថុ … ថាមិនទៀង…។បេ។ បុគ្គលឃើញនូវរូប ដោយទិព្វចក្ខុ ឮនូវសំឡេង ដោយ​ទិព្វសោតធាតុ រូបាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ…។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺចក្ខ្វាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណ កាយាយតនៈ (ជាបច្ច័យ) នៃកាយវិញ្ញាណ វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកអរណក្ខន្ធ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ បានដល់អារម្មណបុរេជាត និងវត្ថុបុរេជាត។ អារម្មណបុរេជាត គឺបុគ្គល នឹងចក្ខុ … ត្រេកអរ រីករាយ នឹងវត្ថុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង។ ឯវត្ថុបុរេជាត គឺវត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសរណក្ខន្ធ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ … ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២។

[២៦៩] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ គឺសរណចេតនា ជាបច្ច័យ​នៃពួកសម្បយុត្តកក្ខន្ធ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ មូល បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត គឺសរណចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ ឯ​នានាខណិកៈ គឺសរណចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួកវិបាកក្ខន្ធផង នៃពួកកដត្តារូបផង ដោយ​កម្មប្បច្ច័យ។ មូល បានដល់សហជាត គឺសរណចេតនា ជាបច្ច័យនៃពួក​សម្បយុត្តកក្ខន្ធ​ផង នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូបផង ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយកម្មប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងនានាខណិកៈ។ សហជាត សេចក្តីបំប្រួញ។ … ជាបច្ច័យ ដោយវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ជាបច្ច័យ ដោយអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ជាបច្ច័យ ដោយសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ជាបច្ច័យ ដោយវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ដូចគ្នានឹងអរូបទុកៈដែរ។

[២៧០] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃអរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបច្ឆាជាត។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យ​នៃ​សរណធម៌ផង នៃអរណធម៌ផង ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បុរេជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ នឹងចក្ខុ … បុគ្គលត្រេកអរ រីករាយ នឹងវត្ថុ រាគៈកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធនូវហេតុនោះ។បេ។ ទោមនស្សកើតឡើង វត្ថុ ជាបច្ច័យនៃពួកសរណក្ខន្ធ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ក្តី អរណធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត និងបុរេជាត។ សរណធម៌ក្តី អរណធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ បានដល់សហជាត បច្ឆាជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ។ សហជាត គឺពួកសរណក្ខន្ធផង ពួកមហាភូតផង ជាបច្ច័យ​នៃពួកចិត្តសមុដ្ឋានរូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកសរណក្ខន្ធផង កពឡិង្ការាហារ​ផង ជាបច្ច័យនៃកាយនេះ ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។ បច្ឆាជាត គឺពួកសរណក្ខន្ធផង រូប​ជីវិតិន្ទ្រិយ​ផង ជាបច្ច័យនៃពួកកដត្តារូប ដោយអត្ថិប្បច្ច័យ។

[២៧១] ក្នុងហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុង​សហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យ មានវារៈ១ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងឈានប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៣ ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

[២៧២] សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃ​អរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ផង នៃអរណធម៌ផង ដោយសហជាតប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃអរណធម៌ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយកម្មប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។ អរណធម៌ ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយ​អារម្មណប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​បុរេជាតប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ក្តី អរណធម៌ក្តី ជាបច្ច័យនៃសរណធម៌ ដោយ​សហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបុរេជាតប្បច្ច័យ។ សរណធម៌ក្តី អរណធម៌ក្តី ជាបច្ច័យ​នៃអរណធម៌ ដោយសហជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយ​អាហារប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យ ដោយឥន្រ្ទិយប្បច្ច័យ។

[២៧៣] ក្នុងនហេតុប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។បេ។ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុង​នសហជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងននិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនបុរេជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៦ ក្នុង​នបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។បេ។ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៥ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោអត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧ ក្នុងនោអវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។

[២៧៤] ក្នុងនអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងនអធិបតិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងនសមនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនឧបនិស្សយប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។បេ។ ក្នុងនសម្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុង​នវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ មានវារៈ២ ក្នុងនោនត្ថិប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ក្នុងនោវិគតប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៤។

[២៧៥] ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ មានវារៈ៤ ព្រោះនហេតុប្បច្ច័យ … ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ មាន​វារៈ៥ ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យ មានវារៈ៤។ អនុលោមមាតិកា បណ្ឌិតគប្បីធ្វើផងចុះ។ … ក្នុង​អវិគតប្បច្ច័យ មានវារៈ៧។

ចប់ សរណទុកៈ។

អនុលោមទុកប្បដ្ឋានន ខាងចុង ចប់។

ចប់ ភាគ១០៤។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil