បរិវារ ទុតិយភាគ បាលី

ភាគទី១៣

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស

ខន្ធកបុច្ឆា

[១] ឧបសម្បទំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ឧបសម្បទំ វិស្សជ្ជិសំ្ស សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ទ្វេ អាបត្តិយោ។

[២] ឧបោសថំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ឧបោសថំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[៣] វស្សូបនាយិកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

វស្សូបនាយិកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[៤] បវារណំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

បវារណំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[៥] ចម្មសញ្ញុត្តំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ចម្មសញ្ញុត្តំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[៦] ភេសជ្ជំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ភេសជ្ជំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[៧] កឋិនកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

កឋិនកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ នត្ថិ តត្ថ អាបត្តិ។

[៨] ចីវរសញ្ញុត្តំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ចីវរសញ្ញុត្តំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[៩] ចម្បេយ្យកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ចម្បេយ្យកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១០] កោសម្ពិកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

កោសម្ពិកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១១] កម្មក្ខន្ធកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

កម្មក្ខន្ធកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១២] បារិវាសិកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

បារិវាសិកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១៣] សមុច្ចយំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សមុច្ចយំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១៤] សមថំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សមថំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ទ្វេ អាបត្តិយោ។

[១៥] ខុទ្ទកវត្ថុកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ខុទ្ទកវត្ថុកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[១៦] សេនាសនំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សេនាសនំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ តិស្សោ អាបត្តិយោ។

[១៧] សង្ឃភេទំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សង្ឃភេទំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ទ្វេ អាបត្តិយោ។

[១៨] សមាចារំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សមាចារំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[១៩] ឋបនំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ឋបនំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ឯកា អាបត្តិ។

[២០] ភិក្ខុនីខន្ធកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

ភិក្ខុនីខន្ធកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ ទ្វេ អាបត្តិយោ។

[២១] បញ្ចសតិកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

បញ្ចសតិកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ នត្ថិ តត្ថ [១.២. ឱ.ម. ន កតមា។] អាបត្តិ។

[២២] សត្តសតិកំ បុច្ឆិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ កតិ អាបត្តិយោ។

សត្តសតិកំ វិស្សជ្ជិស្សំ សនិទានំ សនិទ្ទេសំ សមុក្កដ្ឋបទានំ នត្ថិ តត្ថ [២] អាបត្តីតិ។

ខន្ធកបុច្ឆា [ឱ. ខន្ធកបុច្ឆាវារំ។] និដ្ឋិតា បឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៣] ឧបសម្បទុបោសថំ [ឱ.ម. ឧបសម្បទូបោសថោ។]    វស្សូបនា បវារណា [ឱ.ម. វស្សុបនាយិកបវារណា។]

ចម្មភេសជ្ជកឋិនា

ចីវរំ ចម្បេយ្យកេន ច

កោសម្ពិក្ខន្ធកំ កម្មំ

បារិវាសិសមុច្ចយា

សមថា ខុទ្ទកា សេនា

សង្ឃភេទសមាចរា [ឱ.ម. សង្ឃភេទ សមាចារោ]។

ឋបនំ ភិក្ខុនីនញ្ច

បញ្ចសត្តសតេន ចាតិ។

ឯកុត្តរិកំ

ឯកកវារំ

[២៤] អាបត្តិករា ធម្មា ជានិតព្វា។ អនាបត្តិករា ធម្មា ជានិតព្វា។ អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អនាបត្តិ ជានិតព្វា។ លហុកា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ គរុកា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ សាវសេសា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អនវសេសា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ សប្បដិកម្មា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អប្បដិកម្មា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ ទេសនាគាមិនី អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អទេសនាគាមិនី អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អន្តរាយិកា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អនន្តរាយិកា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ សាវជ្ជប្បញ្ញត្តិ អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អនវជ្ជប្បញ្ញត្តិ អាបត្តិ ជានិតព្វា។ កិរិយតោ សមុដ្ឋិតា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អកិរិយតោ សមុដ្ឋិតា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ កិរិយាកិរិយតោ សមុដ្ឋិតា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ បុព្វាបត្តិ ជានិតព្វា។ អបរាបត្តិ ជានិតព្វា។ បុព្វាបត្តីនំ អន្តរាបត្តិ ជានិតព្វា។ អបរាបត្តីនំ អន្តរាបត្តិ ជានិតព្វា។ ទេសិតា គណនុបគា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ ទេសិតា ន គណនុបគា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ អនុប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ បទេសប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ សាធារណប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ ឯកតោបញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ ឧភតោបញ្ញត្តិ ជានិតព្វា។ ថុល្លវជ្ជា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អថុល្លវជ្ជា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ គិហិប្បដិសញ្ញុត្តា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ ន គិហិប្បដិសញ្ញុត្តា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ និយតា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អនិយតា អាបត្តិ ជានិតព្វា។ អាទិករោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អនាទិករោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អធិច្ចាបត្តិកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អភិណ្ហាបត្តិកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ចោទកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ចុទិតកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អធម្មចោទកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អធម្មចុទិតកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ធម្មចោទកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ធម្មចុទិតកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ និយតោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អនិយតោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ភព្វាបត្តិកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អភព្វាបត្តិកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ឧក្ខិត្តកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អនុក្ខិត្តកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ នាសិតកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ អនាសិតកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ សមានសំវាសកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ នានាសំវាសកោ បុគ្គលោ ជានិតព្វោ។ ឋបនំ ជានិតព្វន្តិ។

ឯកកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៥] ករា អាបត្តិ លហុកា

សាវសេសា ច ទុដ្ឋុល្លា

បដិកម្មទេសនា ច

អន្តរាវជ្ជកីរិយា [ឱ.ម. អន្តរាវជ្ជកិរិយំ។]។

កិរិយាកិរិយា [ឱ. កិរិយាកិរិយបុព្វា។ ម. កិរិយាកិរិយំ បុព្វា។] បុព្វា

អន្តរា គណនូបគា

បញ្ញត្តានុប្បន្នា [ឱ. បញ្ញត្តិ អនានុប្បន្នា។] សព្វា

សាធារណា ច ឯកតោ

ទុដ្ឋុល្លា គិហិ និយតា ច

អាទិអនិច្ចចោទកោ

អធម្មធម្មនិយតោ

អភព្វោក្ខិត្តនាសកោ។

សមានំ ឋបនញ្ចេវ

ឧទ្ទានំ ឯកតោ [ឱ.ម. ឯកកេ។] ឥទន្តិ។

ទុកវារោ

[២៦] អត្ថាបត្តិ សញ្ញាវិមោក្ខា អត្ថាបត្តិ ន សញ្ញាវិមោក្ខា។ អត្ថាបត្តិ លទ្ធសមាបត្តិកស្ស អត្ថាបត្តិ ន លទ្ធសមាបត្តិកស្ស។ អត្ថាបត្តិ សទ្ធម្មប្បដិសញ្ញុត្តា អត្ថាបត្តិ អសទ្ធម្មប្បដិសញ្ញុត្តា។ អត្ថាបត្តិ សបរិក្ខារប្បដិសញ្ញុត្តា អត្ថាបត្តិ បរបរិក្ខារប្បដិសញ្ញុត្តា។ អត្ថាបត្តិ សបុគ្គលប្បដិសញ្ញុត្តា អត្ថាបត្តិ បរបុគ្គលប្បដិសញ្ញុត្តា។ អត្ថិ សច្ចំ ភណន្តោ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អត្ថិ មុសា ភណន្តោ លហុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ អត្ថិ មុសា ភណន្តោ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អត្ថិ សច្ចំ ភណន្តោ លហុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ភូមិគតោ អាបជ្ជតិ នោ វេហាសគតោ អត្ថាបត្តិ វេហាសគតោ អាបជ្ជតិ នោ ភូមិគតោ។ អត្ថាបត្តិ និក្ខមន្តោ អាបជ្ជតិ នោ បវិសន្តោ អត្ថាបត្តិ បវិសន្តោ អាបជ្ជតិ នោ និក្ខមន្តោ។ អត្ថាបត្តិ អាទិយន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ អនាទិយន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ សមាទិយន្តោ អាបជ្ជតិ  អត្ថាបត្តិ ន សមាទិយន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ករោន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន ករោន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ទេន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន ទេន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ បដិគ្គណ្ហន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន បដិគ្គណ្ហន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ បរិភោគេន អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន បរិភោគេន អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ រត្តឹ អាបជ្ជតិ នោ ទិវា អត្ថាបត្តិ ទិវា អាបជ្ជតិ នោ រត្តឹ។ អត្ថាបត្តិ អរុណុគ្គេ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន អរុណុគ្គេ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ឆិន្ទន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន ឆិន្ទន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ឆាទេន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន ឆាទេន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ ធារេន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ន ធារេន្តោ អាបជ្ជតិ។

[២៧] ទ្វេ ឧបោសថា ចាតុទ្ទសិកោ ច បណ្ណរសិកោ ច [ចាតុទ្ទសិយោ ច បណ្ណរសិយោ ចាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ ទ្វេ បវារណា ចាតុទ្ទសិកា ច បណ្ណរសិកា ច។ ទ្វេ កម្មានិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ។ អបរានិបិ ទ្វេ កម្មានិ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ។ ទ្វេ កម្មវត្ថូនិ អបលោកនកម្មស្ស វត្ថុ ញត្តិកម្មស្ស វត្ថុ។ អបរានិបិ ទ្វេ កម្មវត្ថូនិ ញត្តិទុតិយកម្មស្ស វត្ថុ ញត្តិចតុត្ថកម្មស្ស វត្ថុ។ ទ្វេ កម្មទោសា អបលោកនកម្មស្ស ទោសោ ញត្តិកម្មស្ស ទោសោ។ អបរេបិ ទ្វេ កម្មទោសា ញត្តិទុតិយកម្មស្ស ទោសោ ញត្តិចតុត្ថកម្មស្ស ទោសោ។ ទ្វេ កម្មសម្បត្តិយោ អបលោកនកម្មស្ស សម្បត្តិ ញត្តិកម្មស្ស សម្បត្តិ។ អបរាបិ ទ្វេ កម្មសម្បត្តិយោ ញត្តិទុតិយកម្មស្ស សម្បត្តិ ញត្តិចតុត្ថកម្មស្ស សម្បត្តិ។ ទ្វេ នានាសំវាសកភូមិយោ អត្តនា វា អត្តានំ នានាសំវាសកំ ករោតិ សមគ្គោ វា នំ សង្ឃោ ឧក្ខិបតិ អទស្សនេ វា អប្បដិកម្មេ វា អប្បដិនិស្សគ្គេ វា។ ទ្វេ សមានសំវាសកភូមិយោ អត្តនា វា អត្តានំ សមានសំវាសកំ ករោតិ សមគ្គោ វា នំ សង្ឃោ ឧក្ខិត្តំ ឱសារេតិ អទស្សនេ វា អប្បដិកម្មេ វា អប្បដិនិស្សគ្គេ វា។

[២៨] ទ្វេ បារាជិកា ភិក្ខូនញ្ច ភិក្ខុនីនញ្ច។ ទ្វេ សង្ឃាទិសេសា ទ្វេ ថុល្លច្ចយា ទ្វេ បាចិត្តិយា ទ្វេ បាដិទេសនីយា ទ្វេ ទុក្កដា ទ្វេ ទុព្ភាសិតា ភិក្ខូនញ្ច ភិក្ខុនីនញ្ច សត្ត អាបត្តិយោ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា។ ទ្វីហាការេហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ កម្មេន វា សលាកគ្គាហេន វា។

[២៩] ទ្វេ បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា អទ្ធានហីនោ អង្គហីនោ។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា វត្ថុវិបន្នោ ករណទុក្កដកោ។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា អបរិបូរោ បរិបូរោ [ឱ.ម. សបរិបូរោ។] នោ ច យាចតិ។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ និស្សាយ ន វត្ថព្វំ អលជ្ជិស្ស ច ពាលស្ស ច។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ [ឱ.ម. និស្សយោ ន ទាតព្វោ។] អលជ្ជិស្ស ច លជ្ជិនោ ច ន យាចតិ។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ និស្សយោ ទាតព្វោ ពាលស្ស ច លជ្ជិស្ស ច យាចតិ។ ទ្វេ បុគ្គលា អភព្វា អាបត្តឹ អាបជ្ជិតុំ ពុទ្ធា ច បច្ចេកពុទ្ធា ច។ ទ្វេ បុគ្គលា ភព្វា អាបត្តឹ អាបជ្ជិតុំ ភិក្ខូ ច ភិក្ខុនិយោ ច។ ទ្វេ បុគ្គលា អភព្វា សញ្ចិច្ច អាបត្តឹ អាបជ្ជិតុំ ភិក្ខូ ច ភិក្ខុនិយោ ច អរិយបុគ្គលា។ ទ្វេ បុគ្គលា ភព្វា សញ្ចិច្ច អាបត្តឹ អាបជ្ជិតុំ ភិក្ខូ ច ភិក្ខុនិយោ ច បុថុជ្ជនា។ ទ្វេ បុគ្គលា អភព្វា សញ្ចិច្ច សាតិសារំ វត្ថុំ អជ្ឈាចរិតុំ ភិក្ខូ ច ភិក្ខុនិយោ ច អរិយបុគ្គលា។ ទ្វេ បុគ្គលា ភព្វា សញ្ចិច្ច សាតិសារំ វត្ថុំ អជ្ឈាចរិតុំ ភិក្ខូ ច ភិក្ខុនិយោ ច បុថុជ្ជនា។

[៣០] ទ្វេ បដិក្កោសនា កាយេន វា បដិក្កោសតិ វាចាយ វា បដិក្កោសតិ។ ទ្វេ និស្សារណា អត្ថិ បុគ្គលោ អប្បត្តោ និស្សារណំ តញ្ចេ សង្ឃោ និស្សារេតិ ឯកច្ចោ សុនិស្សារិតោ ឯកច្ចោ ទុន្និស្សារិតោ។ ទ្វេ ឱសារណា អត្ថិ បុគ្គលោ អប្បត្តោ ឱសារណំ តញ្ចេ សង្ឃោ ឱសារេតិ ឯកច្ចោ សោសារិតោ ឯកច្ចោ ទោសារិតោ។ ទ្វេ បដិញ្ញា កាយេន វា បដិជានាតិ វាចាយ វា បដិជានាតិ។ ទ្វេ បដិគ្គហា កាយេន វា បដិគ្គណ្ហាតិ កាយប្បដិពទ្ធេន វា បដិគ្គណ្ហាតិ។ ទ្វេ បដិក្ខេបា កាយេន វា បដិក្ខិបតិ វាចាយ វា បដិក្ខិបតិ។ ទ្វេ ឧបឃាតិកា សិក្ខូបឃាតិកា ច ភោគុបឃាតិកា ច។ ទ្វេ ចោទនា កាយេន វា ចោទេតិ វាចាយ វា ចោទេតិ។

[៣១] ទ្វេ កឋិនស្ស បលិពោធា អាវាសបលិពោធោ ច ចីវរបលិពោធោ ច។ ទ្វេ កឋិនស្ស អបលិពោធា អាវាសអបលិពោធោ ច ចីវរអបលិពោធោ ច។ ទ្វេ ចីវរានិ គហបតិកញ្ច បំសុកូលិកញ្ច។ ទ្វេ បត្តា អយោបត្តោ មត្តិកាបត្តោ ច។ ទ្វេ មណ្ឌលានិ តិបុមយញ្ច សីសមយញ្ច [ឱ.ម. តិបុមយំ សីសមយំ។]។ ទ្វេ បត្តស្ស អធិដ្ឋានា កាយេន វា អធិដ្ឋេតិ វាចាយ វា អធិដ្ឋេតិ។ ទ្វេ ចីវរស្ស អធិដ្ឋានា កាយេន វា អធិដ្ឋេតិ វាចាយ វា អធិដ្ឋេតិ។ ទ្វេ វិកប្បនា សម្មុខាវិកប្បនា ច បរម្មុខាវិកប្បនា ច។ ទ្វេ វិនយា ភិក្ខូនញ្ច ភិក្ខុនីនញ្ច។ ទ្វេ វេនយិកា បញ្ញត្តញ្ច បញ្ញត្តានុលោមញ្ច។ ទ្វេ វិនយស្ស សល្លេខា អកប្បិយេ សេតុឃាតោ កប្បិយេ មត្តការិតា។

[៣២] ទ្វីហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ កាយេន វា អាបជ្ជតិ វាចាយ វា អាបជ្ជតិ។ ទ្វីហាការេហិ អាបត្តិយា វុដ្ឋាតិ កាយេន វា វុដ្ឋាតិ វាចាយ វា វុដ្ឋាតិ។ ទ្វេ បរិវាសា បដិច្ឆន្នបរិវាសោ ច អប្បដិច្ឆន្នបរិវាសោ ច។ អបរេបិ ទ្វេ បរិវាសា សុទ្ធន្តបរិវាសោ ច សមោធានបរិវាសោ ច។ ទ្វេ មានត្តា បដិច្ឆន្នមានត្តញ្ច អប្បដិច្ឆន្នមានត្តញ្ច [ឱ.ម. បដិច្ឆន្នមានត្តំ អប្បដិច្ឆន្នមានត្តំ។]។ អបរេបិ ទ្វេ មានត្តា បក្ខមានត្តញ្ច សមោធានមានត្តញ្ច។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ រត្តិច្ឆេទោ បារិវាសិកស្ស ច មានត្តចារិកស្ស ច។

[៣៣] ទ្វេ អនាទរិយានិ បុគ្គលានាទរិយញ្ច ធម្មានាទរិយញ្ច។ ទ្វេ លោណានិ ជាតិមយញ្ច ខារិមយញ្ច [ឱ.ម. ការិមយញ្ច។]។ អបរានិបិ ទ្វេ លោណានិ សាមុទ្ទញ្ច កាឡលោណញ្ច។ អបរានិបិ ទ្វេ លោណានិ សិន្ធវញ្ច ឧព្ភិទញ្ច។ អបរានិបិ ទ្វេ លោណានិ រោមកញ្ច បក្ខល្លកញ្ច។ ទ្វេ បរិភោគា អព្ភន្តរបរិភោគោ ច ពាហិរបរិភោគោ ច។ ទ្វេ អក្កោសា ហីនោ ច អក្កោសោ ឧក្កដ្ឋោ ច អក្កោសោ។ ទ្វីហាការេហិ បេសុញ្ញំ ហោតិ បិយកម្យស្ស វា ភេទាធិប្បាយស្ស វា។ ទ្វីហាការេហិ គណភោជនំ បសវតិ និមន្តនតោ វា វិញ្ញត្តិតោ វា។ ទ្វេ វស្សូបនាយិកា បុរិមិកា ច បច្ឆិមិកា ច។ ទ្វេ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ ទ្វេ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ [ទ្វេ បាតិមោក្ខដ្ឋបនាននិ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។

[៣៤] ទ្វេ បុគ្គលា ពាលា យោ ច អនាគតំ ភារំ វហតិ យោ ច អាគតំ ភារំ ន វហតិ។ ទ្វេ បុគ្គលា បណ្ឌិតា យោ ច អនាគតំ ភារំ ន វហតិ យោ ច អាគតំ ភារំ វហតិ។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ពាលា យោ ច អកប្បិយេ កប្បិយសញ្ញី យោ ច កប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញី។ ទ្វេ បុគ្គលា បណ្ឌិតា យោ ច អកប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញី យោ ច កប្បិយេ កប្បិយសញ្ញី។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ពាលា យោ ច អនាបត្តិយា អាបត្តិសញ្ញី យោ ច អាបត្តិយា អនាបត្តិសញ្ញី។ ទ្វេ បុគ្គលា បណ្ឌិតា យោ ច អាបត្តិយា អាបត្តិសញ្ញី យោ ច អនាបត្តិយា អនាបត្តិសញ្ញី។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ពាលា យោ ច អធម្មេ ធម្មសញ្ញី យោ ច ធម្មេ អធម្មសញ្ញី។ ទ្វេ បុគ្គលា បណ្ឌិតា យោ ច អធម្មេ អធម្មសញ្ញី យោ ច ធម្មេ ធម្មសញ្ញី។ អបរេបិ ទ្វេ បុគ្គលា ពាលា យោ ច អវិនយេ វិនយសញ្ញី យោ ច វិនយេ អវិនយសញ្ញី។ ទ្វេ បុគ្គលា បណ្ឌិតា យោ ច អវិនយេ អវិនយសញ្ញី យោ ច វិនយេ វិនយសញ្ញី។

[៣៥] ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា វឌ្ឍន្តិ យោ ច ន កុក្កុច្ចាយិតព្វំ កុក្កុច្ចាយតិ យោ ច កុក្កុច្ចាយិតព្វំ ន កុក្កុច្ចាយតិ។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា ន វឌ្ឍន្តិ យោ ច ន កុក្កុច្ចាយិតព្វំ ន កុក្កុច្ចាយតិ យោ ច កុក្កុច្ចាយិតព្វំ កុក្កុច្ចាយតិ។ អបរេសម្បិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា វឌ្ឍន្តិ យោ ច អកប្បិយេ កប្បិយសញ្ញី យោ ច កប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញី។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា ន វឌ្ឍន្តិ យោ ច អកប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញី យោ ច កប្បិយេ កប្បិយសញ្ញី។ អបរេសម្បិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា វឌ្ឍន្តិ យោ ច អនាបត្តិយា អាបត្តិសញ្ញី យោ ច អាបត្តិយា អនាបត្តិសញ្ញី។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា ន វឌ្ឍន្តិ យោ ច អនាបត្តិយា អនាបត្តិសញ្ញី យោ ច អាបត្តិយា អាបត្តិសញ្ញី។ អបរេសម្បិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា វឌ្ឍន្តិ យោ ច អធម្មេ ធម្មសញ្ញី យោ ច ធម្មេ អធម្មសញ្ញី។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា ន វឌ្ឍន្តិ យោ ច អធម្មេ អធម្មសញ្ញី យោ ច ធម្មេ ធម្មសញ្ញី។ អបរេសម្បិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា វឌ្ឍន្តិ យោ ច អវិនយេ វិនយសញ្ញី យោ ច វិនយេ អវិនយសញ្ញី។ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អាសវា ន វឌ្ឍន្តិ យោ ច អវិនយេ អវិនយសញ្ញី យោ ច វិនយេ វិនយសញ្ញី។

ទុកំ និដ្ឋិតំ [ឱ.ម. ទុកា និដ្ឋិតា។]។

តស្សុទ្ទានំ

[៣៦] សញ្ញា លទ្ធា ច សទ្ធម្មា

បរិក្ខារា ច បុគ្គលា

សច្ចំ ភូមិ និក្ខមន្តោ

អាទិយន្តោ សមាទិយំ

ករោន្តោ ទេន្តោ គណ្ហន្តោ

បរិភោគេន រត្តិ ច

អរុណា ឆិន្ទំ ឆាទេន្តោ

ធារេន្តោ ច ឧបោសថា

បវារណា កម្មាបរា

វត្ថុ អបរា ទោសា ច

អបរា ទ្វេ ច សម្បត្តិ

នានា សមានមេវ ច

បារាជិ សង្ឃា ថុល្លច្ចំ [ឱ. ថុល្លច្ចយំ។]

បាចិត្តិ បាដិទេសនី

ទុក្កដា ភាសិតញ្ចេវ [ឱ. ទុព្ភាសិតា ចេវ។]

សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធកា [ឱ.ម. សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា ច។]

ភិជ្ជតិ ឧបសម្បទា

តថេវ អបរេ ទុវេ

ន វត្ថព្វំ ន ទាតព្វំ

អភព្វាភព្វមេវ ច

សញ្ចិច្ច សាតិសារា ច

បដិក្កោសា និស្សារណា

ឱសារណា បដិញ្ញា ច

បដិគ្គហា បដិក្ខិបា

ឧបឃាតិ ចោទនា ច

កឋិនា ច ទុវេ តថា

ចីវរា បត្តមណ្ឌលា

អធិដ្ឋានា តថា ទុវេ [ឱ.ម. តថេវ ទ្វេ]

វិកប្បនា ច វិនយា

វេនយិកា សល្លេក្ខកា [ឱ. វេនយិកា ច សល្លេខា។]

អាបជ្ជតិ ច វុដ្ឋាតិ

បរិវាសាបរេ ទុវេ [ឱ.ម. អបរេ ទ្វេ]

ទ្វេ មានត្តា អបរេ ច

រត្តិច្ឆេទោ អនាទរិ

ទ្វេ លោណា តយោ អបរេ

បរិភោគា អក្កោសនា [ឱ.ម. បរិភោគក្កសេន ច។]។

បេសុញ្ញំ ច គណា វស្សំ [ឱ.ម. វស្ស។ ម. បេសុញ្ញោ ច គណា វស្ស។]

ឋបនា ភារកប្បិយា

អនាបត្តិ អធម្មេ [ឱ.ម. អធម្មធម្មា។] ច

វិនយេ អាសវេ តថាតិ។

តិកវារោ

[៣៧] អត្ថាបត្តិ តិដ្ឋន្តេ ភគវតិ អាបជ្ជតិ នោ បរិនិព្វុតេ អត្ថាបត្តិ បរិនិព្វុតេ ភគវតិ អាបជ្ជតិ នោ តិដ្ឋន្តេ អត្ថាបត្តិ តិដ្ឋន្តេបិ ភគវតិ អាបជ្ជតិ បរិនិព្វុតេបិ។ អត្ថាបត្តិ កាលេ អាបជ្ជតិ នោ វិកាលេ អត្ថាបត្តិ វិកាលេ អាបជ្ជតិ នោ កាលេ អត្ថាបត្តិ កាលេ ចេវ អាបជ្ជតិ វិកាលេ ច។ អត្ថាបត្តិ រត្តឹ អាបជ្ជតិ នោ ទិវា អត្ថាបត្តិ ទិវា អាបជ្ជតិ នោ រត្តឹ អត្ថាបត្តិ រត្តិញ្ចេវ អាបជ្ជតិ ទិវា ច។ អត្ថាបត្តិ ទសវស្សោ អាបជ្ជតិ នោ ឩនទសវស្សោ អត្ថាបត្តិ ឩនទសវស្សោ អាបជ្ជតិ នោ ទសវស្សោ អត្ថាបត្តិ ទសវស្សោ ចេវ អាបជ្ជតិ ឩនទសវស្សោ ច។ អត្ថាបត្តិ បញ្ចវស្សោ អាបជ្ជតិ នោ ឩនបញ្ចវស្សោ អត្ថាបត្តិ ឩនបញ្ចវស្សោ អាបជ្ជតិ នោ បញ្ចវស្សោ អត្ថាបត្តិ បញ្ចវស្សោ ចេវ អាបជ្ជតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ច។ អត្ថាបត្តិ កុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ នោ អកុសលចិត្តោ អត្ថាបត្តិ អកុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ នោ កុសលចិត្តោ អត្ថាបត្តិ អព្យាកតចិត្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ សុខវេទនាសមង្គី អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ ទុក្ខវេទនាសមង្គី អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ អទុក្ខមសុខវេទនាសមង្គី អាបជ្ជតិ។

[៣៨] តីណិ ចោទនាវត្ថូនិ ទិដ្ឋេន សុតេន បរិសង្កាយ។ តយោ សលាកគ្គាហា គូឡ្ហកោ វិវដកោ សកណ្ណជប្បកោ។ តយោ បដិក្ខេបា មហិច្ឆតា អសន្តុដ្ឋតា អសល្លេខតា។ តយោ អនុញ្ញាតា អប្បិច្ឆតា សន្តុដ្ឋតា សល្លេខតា។ អបរេបិ តយោ បដិក្ខេបា មហិច្ឆតា អសន្តុដ្ឋតា អមត្តញ្ញុតា។ តយោ អនុញ្ញាតា អប្បិច្ឆតា សន្តុដ្ឋតា មត្តញ្ញុតា។ តិស្សោ បញ្ញត្តិយោ បញ្ញត្តិ អនុប្បញ្ញត្តិ អនុប្បន្នប្បញ្ញត្តិ។ អបរាបិ តិស្សោ បញ្ញត្តិយោ សព្វត្ថប្បញ្ញត្តិ បទេសប្បញ្ញត្តិ សាធារណប្បញ្ញត្តិ។ អបរាបិ តិស្សោ បញ្ញត្តិយោ អសាធារណប្បញ្ញត្តិ ឯកតោបញ្ញត្តិ ឧភតោបញ្ញត្តិ។

[៣៩] អត្ថាបត្តិ ពាលោ អាបជ្ជតិ នោ បណ្ឌិតោ អត្ថាបត្តិ បណ្ឌិតោ អាបជ្ជតិ នោ ពាលោ អត្ថាបត្តិ ពាលោ ចេវ អាបជ្ជតិ បណ្ឌិតោ ច។ អត្ថាបត្តិ កាឡេ អាបជ្ជតិ នោ ជុណ្ហេ អត្ថាបត្តិ ជុណ្ហេ អាបជ្ជតិ នោ កាឡេ អត្ថាបត្តិ កាឡេ ចេវ អាបជ្ជតិ ជុណ្ហេ ច។ អត្ថិ កាឡេ កប្បតិ នោ ជុណ្ហេ អត្ថិ ជុណ្ហេ កប្បតិ នោ កាឡេ អត្ថិ កាឡេ ចេវ កប្បតិ ជុណ្ហេ ច។ អត្ថាបត្តិ ហេមន្តេ អាបជ្ជតិ នោ ច គិម្ហេ នោ ច វស្សេ អត្ថាបត្តិ គិម្ហេ អាបជ្ជតិ នោ ច ហេមន្តេ នោ ច វស្សេ អត្ថាបត្តិ វស្សេ អាបជ្ជតិ នោ ច គិម្ហេ នោ ច ហេមន្តេ។ អត្ថាបត្តិ សង្ឃោ អាបជ្ជតិ នោ គណោ នោ បុគ្គលោ អត្ថាបត្តិ គណោ អាបជ្ជតិ នោ សង្ឃោ នោ បុគ្គលោ អត្ថាបត្តិ បុគ្គលោ អាបជ្ជតិ នោ សង្ឃោ នោ គណោ។ អត្ថិ សង្ឃស្ស កប្បតិ ន គណស្ស ន បុគ្គលស្ស អត្ថិ គណស្ស កប្បតិ ន សង្ឃស្ស ន បុគ្គលស្ស អត្ថិ បុគ្គលស្ស កប្បតិ ន សង្ឃស្ស ន គណស្ស។

[៤០] តិស្សោ ឆាទនា វត្ថុំ ឆាទេតិ នោ អាបត្តឹ អាបត្តឹ ឆាទេតិ នោ វត្ថុំ វត្ថុញ្ចេវ ឆាទេតិ អាបត្តិញ្ច។ តិស្សោ បដិច្ឆាទិយោ ជន្តាឃរប្បដិច្ឆាទិ ឧទកប្បដិច្ឆាទិ វត្ថប្បដិច្ឆាទិ។ តីណិ បដិច្ឆន្នានិ វហន្តិ នោ វិវដានិ មាតុគ្គាមោ បដិច្ឆន្នោ វហតិ នោ វិវដោ ព្រាហ្មណានំ មន្តា បដិច្ឆន្នា វហន្តិ នោ វិវដា មិច្ឆាទិដ្ឋិ បដិច្ឆន្នា វហតិ នោ វិវដា។ តីណិ វិវដានិ វិរោចន្តិ នោ បដិច្ឆន្នានិ ចន្ទមណ្ឌលំ វិវដំ វិរោចតិ នោ បដិច្ឆន្នំ សុរិយមណ្ឌលំ វិវដំ វិរោចតិ នោ បដិច្ឆន្នំ តថាគតប្បវេទិតោ ធម្មវិនយោ វិវដោ វិរោចតិ នោ បដិច្ឆន្នោ។ តយោ សេនាសនគ្គាហា បុរិមកោ  បច្ឆិមកោ អន្តរាមុត្តកោ។

[៤១] អត្ថាបត្តិ គិលានោ អាបជ្ជតិ នោ អគិលានោ អត្ថាបត្តិ អគិលានោ អាបជ្ជតិ នោ គិលានោ អត្ថាបត្តិ គិលានោ ចេវ អាបជ្ជតិ អគិលានោ ច។

[៤២] តីណិ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ តីណិ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ តយោ បរិវាសា បដិច្ឆន្នបរិវាសោ អប្បដិច្ឆន្នបរិវាសោ សុទ្ធន្តបរិវាសោ។ តយោ មានត្តា បដិច្ឆន្នមានត្តំ អប្បដិច្ឆន្នមានត្តំ បក្ខមានត្តំ។ តយោ បារិវាសិកស្ស ភិក្ខុនោ រត្តិច្ឆេទា សហវាសោ វិប្បវាសោ អនារោចនា។

[៤៣] អត្ថាបត្តិ អន្តោ អាបជ្ជតិ នោ ពហិ អត្ថាបត្តិ ពហិ អាបជ្ជតិ នោ អន្តោ អត្ថាបត្តិ អន្តោ ចេវ អាបជ្ជតិ ពហិ ច។ អត្ថាបត្តិ អន្តោសីមាយ អាបជ្ជតិ នោ ពហិសីមាយ អត្ថាបត្តិ ពហិសីមាយ អាបជ្ជតិ នោ អន្តោសីមាយ អត្ថាបត្តិ អន្តោសីមាយ ចេវ អាបជ្ជតិ ពហិសីមាយ ច។

[៤៤] តីហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ កាយេន អាបជ្ជតិ វាចាយ អាបជ្ជតិ កាយេន វាចាយ អាបជ្ជតិ។ អបរេហិបិ តីហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ។ តីហាការេហិ អាបត្តិយា វុដ្ឋាតិ កាយេន វុដ្ឋាតិ វាចាយ វុដ្ឋាតិ កាយេន វាចាយ វុដ្ឋាតិ។ អបរេហិបិ តីហាការេហិ អាបត្តិយា វុដ្ឋាតិ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ។ តីណិ អធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ។ តីណិ ធម្មិកានិ អមូឡ្ហវិនយស្ស ទានានិ។

[៤៥] តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ តជ្ជនីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ កលហការកោ វិវាទការកោ ភស្សការកោ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ គិហិសំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេហិ គិហិសំសគ្គេហិ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ និយស្សកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ គិហិសំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេហិ គិហិសំសគ្គេហិ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ បព្វាជនីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ កុលទូកកោ ហោតិ បាបសមាចារោ [ឥតោ បរំ ឱរោបិយបោត្ថកេ បាបសមាចារា ទិស្សន្តិ ចេវ សុយ្យន្តិ ចាតិ បាលិ ទិស្សតិ។]។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ បដិសារណីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិ ពហុលោ អនបទានោ គិហឹ [ឱ. គិហី] អក្កោសតិ បរិភាសតិ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខេបនីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជិត្វា ន ឥច្ឆតិ អាបត្តឹ បស្សិតុំ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ អាបត្តិយា អប្បដិកម្មេ ឧក្ខេបនីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជិត្វា ន ឥច្ឆតិ អាបត្តឹ បដិកាតុំ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សគ្គេ ឧក្ខេបនីយកម្មំ ករេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ។បេ។ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ ន ឥច្ឆតិ បាបិកំ ទិដ្ឋឹ បដិនិស្សជ្ជិតុំ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អាកង្ខមានោ សង្ឃោ អាគាឡ្ហាយ ចេតេយ្យ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ កលហការកោ វិវាទការកោ ភស្សការកោ សង្ឃេ អធិករណការកោ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ អាបត្តិពហុលោ អនបទានោ គិហិសំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេហិ គិហិសំសគ្គេហិ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ កាយិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ កាយិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ កាយិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ កាយិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ អាបត្តឹ អាបន្នោ កម្មកតោ ឧបសម្បាទេតិ និស្សយំ ទេតិ សាមណេរំ ឧបដ្ឋាបេតិ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ យាយ អាបត្តិយា សង្ឃេន កម្មំ កតំ ហោតិ តំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អញ្ញំ វា តាទិសិកំ តតោ វា បាបិដ្ឋតរំ។ អបរេហិបិ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ កាតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ បវារណំ ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន បវារេតព្វំ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ន កាចិ សង្ឃសម្មតិ ទាតព្វា អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃោ ន វោហរិតព្វោ [ឱ.ម. សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។] អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ន កិស្មិញ្ចិ បច្ចេកដ្ឋានេ ឋបេតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ និស្សាយ ន វត្ថព្វំ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ និស្សយោ ន ទាតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសំ [ឱ.ម. ឱកាសកម្មំ] ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សវចនីយំ នាទាតព្វំ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ វិនយោ ន បុច្ឆិតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា វិនយោ ន បុច្ឆិតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ វិនយោ ន វិស្សជ្ជេតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា វិនយោ ន វិស្សជ្ជេតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ន ទាតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ ន សាកច្ឆិតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។ តីហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច។

[៤៦] តយោ ឧបោសថា ចាតុទ្ទសិកោ បណ្ណរសិកោ សាមគ្គិឧបោសថោ។ អបរេបិ តយោ ឧបោសថា សង្ឃេ ឧបោសថោ គណេ ឧបោសថោ បុគ្គលេ ឧបោសថោ។ អបរេបិ តយោ ឧបោសថា សុត្តុទ្ទេសោ [ឱ.ម. សុត្តុទ្ទេសោ ឧបោសថោ។] បារិសុទ្ធិឧបោសថោ អធិដ្ឋានុបោសថោ។ តិស្សោ បវារណា ចាតុទ្ទសិកា បណ្ណរសិកា សាមគ្គិបវារណា។ អបរាបិ តិស្សោ បវារណា សង្ឃេ បវារណា គណេ បវារណា បុគ្គលេ បវារណា។ អបរាបិ តិស្សោ បវារណា តេវាចិកា បវារណា  ទ្វេវាចិកា បវារណា សមានវស្សិកា បវារណា។ តយោ អាបាយិកា នេរយិកា ឥទមប្បហាយ យោ ច អព្រហ្មចារី ព្រហ្មចារិប្បដិញ្ញោ យោ ច សុទ្ធំ ព្រហ្មចារឹ សុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ [ឱ.ម. អសុទ្ធព្រហ្មចារី បរិសុទ្ធព្រហ្មចរិយំ។] ចរន្តំ អមូលកេន អព្រហ្មចរិយេន អនុទ្ធំសេតិ យោ ចាយំ ឯវំវាទី ឯវំទិដ្ឋិ នត្ថិ កាមេសុ ទោសោតិ សោ កាមេសុ បាតព្យតំ អាបជ្ជតិ។ តីណិ អកុសលមូលានិ លោភោ អកុសលមូលំ ទោសោ អកុសលមូលំ មោហោ អកុសលមូលំ។ តីណិ កុសលមូលានិ អលោភោ កុសលមូលំ អទោសោ កុសលមូលំ អមោហោ កុសលមូលំ។ តីណិ ទុច្ចរិតានិ កាយទុច្ចរិតំ វចីទុច្ចរិតំ មនោទុច្ចរិតំ។ តីណិ សុចរិតានិ កាយសុចរិតំ វចីសុចរិតំ មនោសុចរិតំ។ តយោ អត្ថវសេ បដិច្ច ភគវតា កុលេសុ តិកភោជនំ បញ្ញត្តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ មា បាបិច្ឆា បក្ខំ និស្សាយ សង្ឃំ ភិន្ទេយ្យុំ កុលានុទ្ទយតាយ ច។ តីហិ អសទ្ធម្មេហិ អភិភូតោ បរិយាទិន្នចិត្តោ ទេវទត្តោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ បាបិច្ឆតា បាបមិត្តតា ឱរមត្តកេន វិសេសាធិគមេន អន្តរា វោសានំ អាបាទិ។ តិស្សោ សម្មតិយោ ទណ្ឌសម្មតិ សិក្កាសម្មតិ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិ។ តិស្សោ បាទុកា ធុវដ្ឋានិយា អសង្កមនីយា វច្ចបាទុកា បស្សាវបាទុកា អាចមនបាទុកា។ តិស្សោ បាទឃំសនិយោ សក្ខរា កថលា សមុទ្ទផេណកាតិ [ឱ.ម. សមុទ្ទផេណកោតិ។]។

តិកំ និដ្ឋិតំ [ឱ. តិកា និដ្ឋិតា។]។

តស្សុទ្ទានំ

[៤៧] តិដ្ឋន្តេ កាលេ រត្តឹ ច

ទស បញ្ច ច កុសលា [ឱ.ម. ទស បញ្ច កុសលេន។]

វេទនា ចោទនាវត្ថូ

សលាកា ទ្វេ បដិក្ខិបា

បញ្ញត្តិ អបរេ ទ្វេ ច

ពាលោ កាលេ ច កប្បតិ

ហេមន្តេ សង្ឃោ សង្ឃស្ស

ឆាទនា ច បដិច្ឆទិ [ឱ.ម. បដិច្ឆាទិ]។

បដិច្ឆន្នា វិវដ្តា ច

សេនាសនគិលាយនា

បាតិមោក្ខ បរិវាសា [ឱ.ម. បាតិមោក្ខំ បរិវាសំ។]

មានត្តា បារិវាសិកា

អន្តោ អន្តោ ច សីមាយ

អាបជ្ជតិ បុនាបរេ

វុដ្ឋាតិ អបរេ ចេវ

អមូឡ្ហវិនយា ទុវេ

តជ្ជនិយា និយស្សា ច

បព្វាជបដិសារណី [ឱ. បព្វាជនីយបដិសារណី]

អទស្សនា បដិក្កម្មេ

អនិស្សគ្គេ ច ទិដ្ឋិយា

អាគាឡ្ហកម្មាធិសីលេ

ទវានាចារ ឃាតិកា

អាជីវាបន្នា តាទិសិកា

អវណ្ណុបោសថេន ច

បវារណា សម្មតិ ច

វោហារបច្ចកេន [ឱ. វោហារបច្ចេកេន។] ច

ន វត្ថព្វំ ន ទាតព្វំ

ឱកាសំ ន ករេ តថា

ន ករេ សវចនីយំ

ន បុច្ឆិតព្វកា ទុវេ

ន វិស្សជ្ជេ ទុវេ ចេវ

អនុយោគម្បិ នោ ទទេ

សាកច្ឆា ឧបសម្បទា

និស្សាយ សាមណេរ [ឱ.ម. សាមណេរា ច] ច

ឧបោសថតិកា តីណិ

បវារណាតិកា តយោ

អាបាយិកា អកុសលា

កុសលា ចរិតេន [ឱ.ម. ចរិតា ទុវេ] ច

តិកភោជនសទ្ធម្មេ

សម្មតិ បាទុកេន ច

បាទឃំសនិកា ចេវ

ឧទ្ទានំ តិកកេ ឥទន្តិ។

ចតុក្កវារោ

[៤៨] អត្ថាបត្តិ សកវាចាយ អាបជ្ជតិ បរវាចាយ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បរវាចាយ អាបជ្ជតិ សកវាចាយ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ សកវាចាយ អាបជ្ជតិ សកវាចាយ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បរវាចាយ អាបជ្ជតិ បរវាចាយ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ កាយេន អាបជ្ជតិ វាចាយ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ វាចាយ អាបជ្ជតិ កាយេន វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ កាយេន អាបជ្ជតិ កាយេន វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ វាចាយ អាបជ្ជតិ វាចាយ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ បសុត្តោ អាបជ្ជតិ បដិពុទ្ធោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បដិពុទ្ធោ អាបជ្ជតិ បសុត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បសុត្តោ អាបជ្ជតិ បសុត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បដិពុទ្ធោ អាបជ្ជតិ បដិពុទ្ធោ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ អចិត្តកោ អាបជ្ជតិ សចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ សចិត្តកោ អាបជ្ជតិ អចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អចិត្តកោ អាបជ្ជតិ អចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ សចិត្តកោ អាបជ្ជតិ សចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ អាបជ្ជន្តោ ទេសេតិ ទេសយន្តោ អាបជ្ជតិ អត្ថាបត្តិ អាបជ្ជន្តោ វុដ្ឋាតិ វុដ្ឋហន្តោ អាបជ្ជតិ។ អត្ថាបត្តិ កម្មេន អាបជ្ជតិ អកម្មេន វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អកម្មេន អាបជ្ជតិ កម្មេន វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ កម្មេន អាបជ្ជតិ កម្មេន វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អកម្មេន អាបជ្ជតិ អកម្មេន វុដ្ឋាតិ។

[៤៩] ចត្តារោ អនរិយវោហារា អទិដ្ឋេ ទិដ្ឋវាទិតា អស្សុតេ សុតវាទិតា អមុតេ មុតវាទិតា អវិញ្ញាតេ វិញ្ញាតវាទិតា។ ចត្តារោ អរិយវោហារា អទិដ្ឋេ អទិដ្ឋវាទិតា អស្សុតេ អស្សុតវាទិតា អមុតេ អមុតវាទិតា អវិញ្ញាតេ អវិញ្ញាតវាទិតា។ អបរេបិ ចត្តារោ អនរិយវោហារា ទិដ្ឋេ អទិដ្ឋវាទិតា សុតេ អស្សុតវាទិតា មុតេ អមុតវាទិតា វិញ្ញាតេ អវិញ្ញាតវាទិតា។ ចត្តារោ អរិយវោហារា ទិដ្ឋេ ទិដ្ឋវាទិតា សុតេ សុតវាទិតា មុតេ មុតវាទិតា វិញ្ញាតេ វិញ្ញាតវាទិតា។ ចត្តារោ បារាជិកា ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីហិ សាធារណា។ ចត្តារោ បារាជិកា ភិក្ខុនីនំ ភិក្ខូហិ អសាធារណា។ ចត្តារោ បរិក្ខារា អត្ថិ បរិក្ខារោ រក្ខិតព្វោ គោបេតព្វោ មមាយិតព្វោ បរិភុញ្ជិតព្វោ អត្ថិ បរិក្ខារោ រក្ខិតព្វោ គោបេតព្វោ ន មមាយិតព្វោ បរិភុញ្ជិតព្វោ អត្ថិ បរិក្ខារោ រក្ខិតព្វោ គោបេតព្វោ ន មមាយិតព្វោ ន បរិភុញ្ជិតព្វោ អត្ថិ បរិក្ខារោ ន រក្ខិតព្វោ ន គោបេតព្វោ ន មមាយិតព្វោ ន បរិភុញ្ជិតព្វោ។

[៥០] អត្ថាបត្តិ សម្មុខា អាបជ្ជតិ បរម្មុខា វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បរម្មុខា អាបជ្ជតិ  សម្មុខា វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ សម្មុខា អាបជ្ជតិ សម្មុខា វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ បរម្មុខា អាបជ្ជតិ បរម្មុខា វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ អជានន្តោ អាបជ្ជតិ ជានន្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ ជានន្តោ អាបជ្ជតិ អជានន្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ ជានន្តោ អាបជ្ជតិ ជានន្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អជានន្តោ អាបជ្ជតិ អជានន្តោ វុដ្ឋាតិ។

[៥១] ចតូហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ កាយេន អាបជ្ជតិ វាចាយ អាបជ្ជតិ កាយេន វាចាយ អាបជ្ជតិ កម្មវាចាយ អាបជ្ជតិ។ អបរេហិបិ ចតូហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ លិង្គបាតុភាវេន។ ចតូហាការេហិ អាបត្តិយា វុដ្ឋាតិ កាយេន វុដ្ឋាតិ វាចាយ វុដ្ឋាតិ កាយេន វាចាយ វុដ្ឋាតិ កម្មវាចាយ វុដ្ឋាតិ។ អបរេហិបិ ចតូហាការេហិ អាបត្តិយា វុដ្ឋាតិ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ លិង្គបាតុភាវេន។ សហ បដិលាភេន បុរិមំ ជហាតិ [ឱ.ម. ជហតិ] បច្ឆិមេ បតិដ្ឋាតិ វិញ្ញត្តិយោ បដិប្បស្សម្ភន្តិ បណ្ណត្តិយោ និរុជ្ឈន្តិ។ សហ បដិលាភេន បច្ឆិមំ ជហាតិ បុរិមេ បតិដ្ឋាតិ វិញ្ញត្តិយោ បដិប្បស្សម្ភន្តិ បប្ណត្តិយោ និរុជ្ឈន្តិ។ ចតស្សោ ចោទនា សីលវិបត្តិយា ចោទេតិ អាចារវិបត្តិយា ចោទេតិ ទិដ្ឋិវិបត្តិយា ចោទេតិ អាជីវវិបត្តិយា ចោទេតិ។ ចត្តារោ បរិវាសា បដិច្ឆន្នបរិវាសោ  អប្បដិច្ឆន្នបរិវាសោ សុទ្ធន្តបរិវាសោ សមោធានបរិវាសោ។ ចត្តារោ មានត្តា បដិច្ឆន្នមានត្តំ អប្បដិច្ឆន្នមានត្តំ បក្ខមានត្តំ សមោធានមានត្តំ។ ចត្តារោ មានត្តចារិកស្ស ភិក្ខុនោ រត្តិច្ឆេទា សហវាសោ វិប្បវាសោ អនារោចនា ឩនេ គណេ ចរតិ។ ចត្តារោ សាមុក្កំសា។ ចត្តារោ បដិគ្គហិតបរិភោគា យាវកាលិកំ យាមកាលិកំ សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកំ។ ចត្តារិ មហាវិកដានិ គូថោ មុត្តំ ឆារិកា មត្តិកា។ ចត្តារិ កម្មានិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ។ អបរានិបិ ចត្តារិ កម្មានិ អធម្មេន វគ្គកម្មំ អធម្មេន សមគ្គកម្មំ ធម្មេន វគ្គកម្មំ ធម្មេន សមគ្គកម្មំ។ ចតស្សោ វិបត្តិយោ សីលវិបត្តិ អាចារវិបត្តិ ទិដ្ឋិវិបត្តិ អាជីវវិបត្តិ។ ចត្តារិ អធិករណានិ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ។ ចត្តារោ បរិសទូសនា ភិក្ខុ ទុស្សីលោ បាបធម្មោ បរិសទូសនោ ភិក្ខុនី ទុស្សីលា បាបធម្មា បរិសទូសនា ឧបាសកោ ទុស្សីលោ បាបធម្មោ បរិសទូសនោ ឧបាសិកា ទុស្សីលា បាបធម្មា បរិសទូសនា។ ចត្តារោ បរិសសោភណា ភិក្ខុ សីលវា កល្យាណធម្មោ បរិសសោភណោ ភិក្ខុនី សីលវតី កល្យាណធម្មា បរិសសោភណា ឧបាសកោ សីលវា កល្យាណធម្មោ បរិសសោភណោ ឧបាសិកា សីលវតី កល្យាណធម្មា បរិសសោភណា។

[៥២] អត្ថាបត្តិ អាគន្តុកោ អាបជ្ជតិ នោ អាវាសិកោ អត្ថាបត្តិ អាវាសិកោ អាបជ្ជតិ នោ អាគន្តុកោ អត្ថាបត្តិ អាគន្តុកោ ចេវ អាបជ្ជតិ អាវាសិកោ ច អត្ថាបត្តិ នេវ អាគន្តុកោ អាបជ្ជតិ នោ អាវាសិកោ។ អត្ថាបត្តិ គមិកោ អាបជ្ជតិ នោ អាវាសិកោ អត្ថាបត្តិ អាវាសិកោ អាបជ្ជតិ នោ គមិកោ អត្ថាបត្តិ គមិកោ ចេវ អាបជ្ជតិ អាវាសិកោ ច អត្ថាបត្តិ នេវ គមិកោ អាបជ្ជតិ នោ អាវាសិកោ។

[៥៣] អត្ថិ វត្ថុនានត្តតា នោ អាបត្តិនានត្តតា អត្ថាបត្តិនានត្តតា នោ វត្ថុនានត្តតា អត្ថិ វត្ថុនានត្តតា ចេវ អាបត្តិនានត្តតា ច អត្ថិ នេវ វត្ថុនានត្តតា នោ អាបត្តិនានត្តតា។ អត្ថិ វត្ថុសភាគតា នោ អាបត្តិសភាគតា អត្ថិ អាបត្តិសភាគតា នោ វត្ថុសភាគតា អត្ថិ វត្ថុសភាគតា ចេវ អាបត្តិសភាគតា ច អត្ថិ នេវ វត្ថុសភាគតា នោ អាបត្តិសភាគតា។

[៥៤] អត្ថាបត្តិ ឧបជ្ឈាយោ អាបជ្ជតិ នោ សទ្ធិវិហារិកោ អត្ថាបត្តិ សទ្ធិវិហារិកោ អាបជ្ជតិ នោ ឧបជ្ឈាយោ អត្ថាបត្តិ ឧបជ្ឈាយោ ចេវ អាបជ្ជតិ សទ្ធិវិហារិកោ ច អត្ថាបត្តិ នេវ ឧបជ្ឈាយោ អាបជ្ជតិ នោ សទ្ធិវិហារិកោ។ អត្ថាបត្តិ អាចរិយោ អាបជ្ជតិ នោ អន្តេវាសិកោ អត្ថាបត្តិ អន្តេវាសិកោ អាបជ្ជតិ នោ អាចរិយោ អត្ថាបត្តិ អាចរិយោ ចេវ អាបជ្ជតិ អន្តេវាសិកោ ច អត្ថាបត្តិ នេវ អាចរិយោ អាបជ្ជតិ នោ អន្តេវាសិកោ។

[៥៥] ចត្តារោ បច្ចយា អនាបត្តិ វស្សច្ឆេទស្ស សង្ឃោ វា ភិន្នោ ហោតិ សង្ឃំ វា ភិន្ទិតុកាមា ហោន្តិ ជីវិតន្តរាយោ វា ហោតិ ព្រហ្មចរិយន្តរាយោ វា ហោតិ។ ចត្តារិ វចីទុច្ចរិតានិ មុសាវាទោ បិសុណវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបោ។ ចត្តារិ វចីសុចរិតានិ សច្ចវាចា អបិសុណវាចា សណ្ហវាចា មត្តភាសា [ឱ.ម. មន្តាភាសា។]។

[៥៦] អត្ថិ អាទិយន្តោ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បយោជេន្តោ លហុកំ អត្ថិ អាទិយន្តោ លហុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ បយោជេន្តោ គរុកំ អត្ថិ អាទិយន្តោបិ បយោជេន្តោបិ គរុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អត្ថិ អាទិយន្តោបិ បយោជេន្តោបិ លហុកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ អត្ថិ បុគ្គលោ អភិវាទនារហោ នោ បច្ចុដ្ឋានារហោ អត្ថិ បុគ្គលោ បច្ចុដ្ឋានារហោ នោ អភិវាទនារហោ អត្ថិ បុគ្គលោ អភិវាទនារហោ ចេវ បច្ចុដ្ឋានារហោ ច អត្ថិ បុគ្គលោ នេវ អភិវាទនារហោ នោ បច្ចុដ្ឋានារហោ។ អត្ថិ បុគ្គលោ អាសនារហោ នោ អភិវាទនារហោ អត្ថិ បុគ្គលោ អភិវាទនារហោ នោ អាសនារហោ អត្ថិ បុគ្គលោ អាសនារហោ ចេវ អភិវាទនារហោ ច អត្ថិ បុគ្គលោ នេវ អាសនារហោ នោ អភិវាទនារហោ។

[៥៧] អត្ថាបត្តិ កាលេ អាបជ្ជតិ នោ វិកាលេ អត្ថាបត្តិ វិកាលេ អាបជ្ជតិ នោ កាលេ អត្ថាបត្តិ កាលេ ចេវ អាបជ្ជតិ វិកាលេ ច អត្ថាបត្តិ នេវ កាលេ អាបជ្ជតិ នោ វិកាលេ។ អត្ថិ បដិគ្គហិតំ កាលេ កប្បតិ នោ វិកាលេ អត្ថិ បដិគ្គហិតំ វិកាលេ កប្បតិ នោ កាលេ អត្ថិ បដិគ្គហិតំ កាលេ ចេវ កប្បតិ វិកាលេ ច អត្ថិ បដិគ្គហិតំ នេវ កាលេ កប្បតិ នោ វិកាលេ។ អត្ថាបត្តិ បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ អាបជ្ជតិ នោ មជ្ឈិមេសុ អត្ថាបត្តិ មជ្ឈិមេសុ ជនបទេសុ អាបជ្ជតិ នោ បច្ចន្តិមេសុ អត្ថាបត្តិ បច្ចន្តិមេសុ ចេវ ជនបទេសុ អាបជ្ជតិ មជ្ឈិមេសុ ច អត្ថាបត្តិ នេវ បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ អាបជ្ជតិ នោ មជ្ឈិមេសុ។ អត្ថិ បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ កប្បតិ នោ មជ្ឈិមេសុ អត្ថិ មជ្ឈិមេសុ ជនបទេសុ កប្បតិ នោ បច្ចន្តិមេសុ អត្ថិ បច្ចន្តិមេសុ ចេវ ជនបទេសុ កប្បតិ មជ្ឈិមេសុ ច អត្ថិ នេវ បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ កប្បតិ នោ មជ្ឈិមេសុ។ អត្ថាបត្តិ អន្តោ អាបជ្ជតិ នោ ពហិ អត្ថាបត្តិ ពហិ អាបជ្ជតិ នោ អន្តោ អត្ថាបត្តិ អន្តោ ចេវ អាបជ្ជតិ ពហិ ច អត្ថាបត្តិ នេវ អន្តោ អាបជ្ជតិ នោ ពហិ។ អត្ថាបត្តិ អន្តោសីមាយ អាបជ្ជតិ នោ ពហិសីមាយ អត្ថាបត្តិ ពហិសីមាយ អាបជ្ជតិ នោ អន្តោសីមាយ អត្ថាបត្តិ អន្តោសីមាយ ចេវ អាបជ្ជតិ ពហិសីមាយ ច អត្ថាបត្តិ នេវ អន្តោសីមាយ អាបជ្ជតិ នោ ពហិសីមាយ។ អត្ថាបត្តិ គាមេ អាបជ្ជតិ នោ អរញ្ញេ អត្ថាបត្តិ អរញ្ញេ អាបជ្ជតិ នោ គាមេ អត្ថាបត្តិ គាមេ ចេវ អាបជ្ជតិ អរញ្ញេ ច អត្ថាបត្តិ នេវ គាមេ អាបជ្ជតិ នោ អរញ្ញេ។

[៥៨] ចតស្សោ ចោទនា វត្ថុសន្ទស្សនា អាបត្តិសន្ទស្សនា សំវាសប្បដិក្ខេបោ សាមីចិប្បដិក្ខេបោ។ ចត្តារោ បុព្វកិច្ចា [បុព្វករណាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។ ចត្តារោ បត្តកល្លា។ ចត្តារិ អនញ្ញបាចិត្តិយានិ។ ចតស្សោ ភិក្ខុសម្មតិយោ។ ចត្តារិ អគតិគមនានិ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចត្តារិ នាគតិគមនានិ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ អលជ្ជី ភិក្ខុ សង្ឃំ ភិន្ទតិ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ បេសលោ ភិក្ខុ ភិន្នំ សង្ឃំ សមគ្គំ ករោតិ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ ន ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ ន មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ ន ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ វិនយោ ន បុច្ឆិតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ  ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា វិនយោ ន បុច្ឆិតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ វិនយោ ន វិស្សជ្ជេតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា វិនយោ ន វិស្សជ្ជេតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ន ទាតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ  ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតេ ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ ន សាកច្ឆិតព្វោ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។

[៥៩] អត្ថាបត្តិ គិលានោ អាបជ្ជតិ នោ អគិលានោ អត្ថាបត្តិ អគិលានោ អាបជ្ជតិ នោ គិលានោ អត្ថាបត្តិ គិលានោ ចេវ អាបជ្ជតិ អគិលានោ ច អត្ថាបត្តិ នេវ គិលានោ អាបជ្ជតិ នោ អគិលានោ។

[៦០] ចត្តារិ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ ចត្តារិ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ។

ចតុក្កំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៦១] សកវាចាយ កាយេន

បសុត្តោ ច អចិត្តកោ

អាបជ្ជន្តោ ច កម្មេន

វោហារា ចតុរោ តថា

ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីនញ្ច

បរិក្ខារោ ច សម្មុខា

អជានកាយេ មជ្ឈេ ច

វុដ្ឋាតិ ទុវិធោ [ឱ.ម. ទុវិធា] តថា

បដិលាភា [ឱ.ម. បដិលាភេន] ច ចោទនា

បរិវាសា ច វុច្ចតិ

មានត្តចារិកា ចាបិ

សាមុក្កំសា បដិគ្គហា [ឱ.ម. បដិគ្គហិ។]

មហាវិកដកម្មានិ

បុន កម្មវិបត្តិយោ

អធិករណោ ទុស្សីលា ច

សោភណាគន្តុកេន ច

គមិកោ វត្ថុនានត្តា

សភាគុបជ្ឈយេន [ឱ.ម. សភាគុបជ្ឈាយេន។] ច

អាចរិយោ បច្ចយា វា

ទុច្ចរិតំ សុចារិតំ [ឱ. សុចរិតំ]

អាទិយន្តោ បុគ្គលោ ច

អរហោ អាសនេន ច

កាលេ ច កប្បតិ ចេវ

បច្ចន្តិមេសុ [ឱ.ម. បច្ចន្តិមេ ច] កប្បតិ

អន្តោ អន្តោ ច សីមាយ

គាមេ ច ចោទនាយ ច

បុព្វកិច្ចំ បត្តកល្លំ

អនញ្ញកា ច សម្មតិ [ឱ.ម. អនញ្ញា សម្មុតិយា ច។]

អគតិ នាគតិ ចេវ

អលជ្ជិ បេសលេន ច

បុច្ឆិតព្វា ទុវេ ចេវ

វិស្សជ្ជេយ្យា តថា ទុវេ

អនុយោគោ ច សាកច្ឆា

គិលានោ ឋបនេន ចាតិ។

បញ្ចកវារោ

[៦២] បញ្ច អាបត្តិយោ។ បញ្ច អាបត្តិក្ខន្ធា។ បញ្ច វិនីតវត្ថូនិ។ បញ្ច កម្មានិ អានន្តរិកានិ។ បញ្ច បុគ្គលា និយតា។ បញ្ច ឆេទនកា អាបត្តិយោ។ បញ្ចហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ បញ្ចាបត្តិយោ មុសាវាទប្បច្ចយា។ បញ្ចហាការេហិ កម្មំ ន ឧបេតិ សយំ វា កម្មំ ន ករោតិ បរំ វា នាជ្ឈេសតិ ឆន្ទំ វា បារិសុទ្ធឹ វា ន ទេតិ កយិរមានេ កម្មេ បដិក្កោសតិ កតេ វា បន កម្មេ អធម្មទិដ្ឋិ ហោតិ។ បញ្ចហាការេហិ កម្មំ ឧបេតិ សយំ វា កម្មំ ករោតិ បរំ វា អជ្ឈេសតិ ឆន្ទំ វា បារិសុទ្ធឹ វា ទេតិ កយិរមានេ កម្មេ នប្បដិក្កោសតិ កតេ វា បន កម្មេ ធម្មទិដ្ឋិ ហោតិ។ បញ្ច បិណ្ឌបាតិកស្ស ភិក្ខុនោ កប្បន្តិ អនាមន្តចារោ គណភោជនំ បរម្បរភោជនំ អនធិដ្ឋានំ អវិកប្បនា។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧស្សង្កិតបរិសង្កិតោ [សង្កិតបរិសង្កិតោតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ហោតិ បាបភិក្ខុបិ អកុប្បធម្មោបិ វេសិយាគោចរោ វា ហោតិ វិធវាគោចរោ វា ហោតិ ថុល្លកុមារីគោចរោ វា ហោតិ បណ្ឌកគោចរោ វា ហោតិ ភិក្ខុនីគោចរោ វា ហោតិ។ បញ្ច តេលានិ តិលតេលំ សាសបតេលំ មធុកតេលំ ឯរណ្ឌកតេលំ វសាតេលំ។ បញ្ច វសានិ អច្ឆវសំ មច្ឆវសំ សុសុកាវសំ សូករវសំ គទ្រភវសំ។ បញ្ច ព្យសនានិ ញាតិព្យសនំ ភោគព្យសនំ រោគព្យសនំ សីលព្យសនំ ទិដ្ឋិព្យសនំ។ បញ្ច សម្បទា ញាតិសម្បទា ភោគសម្បទា អរោគសម្បទា សីលសម្បទា ទិដ្ឋិសម្បទា។ បញ្ច និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ ឧបជ្ឈាយម្ហា ឧបជ្ឈាយោ បក្កន្តោ វា ហោតិ វិព្ភន្តោ វា កាលកតោ វា បក្ខសង្កន្តោ វា អាណត្តិយេវ បញ្ចមី។ បញ្ច បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា អទ្ធានហីនោ អង្គហីនោ វត្ថុវិបន្នោ ករណទុក្កដកោ អបរិបូរោ។ បញ្ច បំសុកូលានិ សោសានិកំ អាបណិកំ [ឱ.ម. បាបណិកំ។] ឧន្ទុរក្ខាយិតំ ឧបចិកក្ខាយិតំ [ម. ឧន្ទុរក្ខាយិកំ ឧបចិកក្ខាយិកំ] អគ្គិទឌ្ឍំ។ អបរានិបិ បញ្ច បំសុកូលានិ គោខាយិតំ អជក្ខាយិតំ [ម. គោខាយិកំ អជក្ខាយិកំ] ថូបចីវរំ អភិសេកិកំ គតប្បដិយាគតំ។ បញ្ច អវហារា ថេយ្យាវហារោ បសយ្ហាវហារោ បរិកប្បាវហារោ បដិច្ឆន្នាវហារោ កុសាវហារោ។ បញ្ច មហាចោរា សន្តោ សំវិជ្ជមានា លោកស្មឹ។ បញ្ច អវិស្សជ្ជនីយានិ។ បញ្ច អវេភង្គីយានិ។ បញ្ចាបត្តិយោ កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ។ បញ្ចាបត្តិយោ កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ។ បញ្ចាបត្តិយោ ទេសនាគាមិនិយោ។ បញ្ច សង្ឃា។ បញ្ច បាតិមោក្ខុទ្ទេសា។ សព្វបច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ វិនយធរបញ្ចមេន គណេន ឧបសម្បាទេតព្វំ។ បញ្ចានិសំសា កឋិនត្ថារេ។ បញ្ច កម្មានិ។ យាវតតិយកេ បញ្ច អាបត្តិយោ។ បញ្ចហាការេហិ អទិន្នំ អាទិយន្តស្ស អាបត្តិ បារាជិកស្ស។ បញ្ចហាការេហិ អទិន្នំ អាទិយន្តស្ស អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស។ បញ្ចហាការេហិ អទិន្នំ អាទិយន្តស្ស អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ បញ្ច អកប្បិយានិ ន បរិភុញ្ជិតព្វានិ អទិន្នញ្ច ហោតិ អវិទិតញ្ច ហោតិ អកប្បិយញ្ច ហោតិ អប្បដិគ្គហិតញ្ច ហោតិ អកតាតិរិត្តញ្ច ហោតិ។ បញ្ច កប្បិយានិ បរិភុញ្ជិតព្វានិ ទិន្នញ្ច ហោតិ វិទិតញ្ច ហោតិ កប្បិយញ្ច ហោតិ បដិគ្គហិតញ្ច ហោតិ កតាតិរិត្តញ្ច ហោតិ។ បញ្ច ទានានិ អបុញ្ញានិ បុញ្ញសម្មតានិ លោកស្ស [ម. លោកស្មឹ] មជ្ជទានំ សមជ្ជទានំ ឥត្ថីទានំ ឧសភទានំ ចិត្តកម្មទានំ។ បញ្ច ឧប្បន្នា ទុប្បដិវិនោទិយា ឧប្បន្នោ រាគោ ទុប្បដិវិនោទិយោ ឧប្បន្នោ ទោសោ ទុប្បដិវិនោទិយោ ឧប្បន្នោ មោហោ ទុប្បដិវិនោទិយោ ឧប្បន្នំ បដិភាណំ ទុប្បដិវិនោទិយំ ឧប្បន្នំ គមិយចិត្តំ ទុប្បដិវិនោទិយំ ។ បញ្ចានិសំសា សម្មជ្ជនិយា សកចិត្តំ បសីទតិ បរចិត្តំ បសីទតិ ទេវតា អត្តមនា ហោន្តិ បសាទិកសំវត្តនិយំ កម្មំ ឧបចិនតិ [កម្មំ ឧបចិតន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជតិ។ អបរេបិ បញ្ចានិសំសា សម្មជ្ជនិយា សកចិត្តំ បសីទតិ បរចិត្តំ បសីទតិ ទេវតា អត្តមនា ហោន្តិ សត្ថុសាសនំ កតំ ហោតិ បច្ឆិមា ជនតា ទិដ្ឋានុគតឹ អាបជ្ជតិ។

[៦៣] បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ន ឧគ្គណ្ហាតិ បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ន ឧគ្គណ្ហាតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ អនុគ្គហេត្វា បរស្ស ភាសបរិយន្តំ អនុគ្គហេត្វា អធម្មេន ការេតិ អប្បដិញ្ញាយ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គណ្ហាតិ បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គណ្ហាតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គហេត្វា បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គហេត្វា ធម្មេន ការេតិ បដិញ្ញាយ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិយា មូលំ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុទយំ ន ជានាតិ អាបត្តិនិរោធំ ន ជានាតិ អាបត្តិនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ន ជានាតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិយា មូលំ ជានាតិ អាបត្តិសមុទយំ ជានាតិ អាបត្តិនិរោធំ ជានាតិ  អាបត្តិនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ជានាតិ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស មូលំ ន ជានាតិ អធិករណសមុទយំ ន ជានាតិ អធិករណនិរោធំ ន ជានាតិ អធិករណនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ន ជានាតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អធិករណំ ជានាតិ  អធិករណស្ស មូលំ ជានាតិ អធិករណសមុទយំ ជានាតិ អធិករណនិរោធំ ជានាតិ អធិករណនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ជានាតិ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ អនុប្បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ អនុប្បញ្ញត្តឹ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ ញត្តឹ ន ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ន ជានាតិ ន បុព្វកុសលោ ហោតិ ន អបរកុសលោ ហោតិ អកាលញ្ញូ ច ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ ញត្តឹ ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ជានាតិ បុព្វកុសលោ ហោតិ អបរកុសលោ ហោតិ កាលញ្ញូ ច ហោតិ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាចរិយបរម្បរា ខោ បនស្ស ន សុគ្គហិតា ហោតិ ន សុមនសិកតា ន សូបធារិតា។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ អាចរិយបរម្បរា ខោ បនស្ស សុគ្គហិតា ហោតិ សុមនសិកតា សូបធារិតា។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ [ឱ.ម. បាតិមោក្ខានិ ន វិត្តារេន ស្វាគតានិ។] ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អធិករណេ ច ន វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ អធិករណេ ច វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។

[៦៤] បញ្ច អារញ្ញកា មន្ទត្តា មោមូហត្តា អារញ្ញកោ ហោតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អារញ្ញកោ ហោតិ ឧម្មាទា ចិត្តក្ខេបា អារញ្ញកោ ហោតិ វណ្ណិតោ [ឱ.ម. វណ្ណិតំ។] ពុទ្ធេហិ ពុទ្ធសាវកេហីតិ អារញ្ញកោ ហោតិ អបិ ច អប្បិច្ឆញ្ញេវ និស្សាយ សន្តុដ្ឋិញ្ញេវ និស្សាយ សល្លេខញ្ញេវ និស្សាយ បវិវេកញ្ញេវ និស្សាយ ឥទមត្ថិតញ្ញេវ និស្សាយ អារញ្ញកោ ហោតិ។ បញ្ច បិណ្ឌបាតិកា។ បញ្ច បំសុកូលិកា។ បញ្ច រុក្ខមូលិកា។ បញ្ច សោសានិកា។ បញ្ច អព្ភោកាសិកា។ បញ្ច តេចីវរិកា។ បញ្ច សបទានចារិកា។ បញ្ច នេសជ្ជិកា។ បញ្ច យថាសន្ថតិកា។ បញ្ច ឯកាសនិកា។ បញ្ច ខលុបច្ឆាភត្តិកា។ បញ្ច បត្តបិណ្ឌិកា មន្ទត្តា មោមូហត្តា បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ ឧម្មាទា ចិត្តក្ខេបា បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ វណ្ណិតោ ពុទ្ធេហិ ពុទ្ធសាវកេហីតិ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ អបិច អប្បិច្ឆញ្ញេវ និស្សាយ សន្តុដ្ឋិញ្ញេវ និស្សាយ សល្លេខញ្ញេវ និស្សាយ បវិវេកញ្ញេវ និស្សាយ ឥទមត្ថិតញ្ញេវ និស្សាយ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ។

[៦៥] បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ ឧបោសថំ ន ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ ឧបោសថំ ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ បវារណំ ន ជានាតិ បវារណាកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ បវារណំ ជានាតិ បវារណាកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា នានិស្សិតាយ វត្ថព្វំ ឧបោសថំ ន ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សា ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា អនិស្សិតាយ វត្ថព្វំ ឧបោសថំ ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សា វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សា វា។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា នានិស្សិតាយ វត្ថព្វំ បវារណំ ន ជានាតិ បវារណាកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សា ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា អនិស្សិតាយ វត្ថព្វំ បវារណំ ជានាតិ បវារណាកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សា វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សា វា។ អបរេហិបិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា នានិស្សិតាយ វត្ថព្វំ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សា ហោតិ។ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា អនិស្សិតាយ វត្ថព្វំ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ បញ្ចវស្សា វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សា វា។

[៦៦] បញ្ច អាទីនវា អបាសាទិកេ អត្តាបិ អត្តានំ ឧបវទតិ អនុវិច្ចបិ វិញ្ញូ គរហន្តិ បាបកោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆតិ សម្មូឡ្ហោ កាលំ ករោតិ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបជ្ជតិ។ បញ្ចានិសំសា បាសាទិកេ អត្តាបិ អត្តានំ ន ឧបវទតិ អនុវិច្ចបិ វិញ្ញូ បសំសន្តិ កល្យាណោ កិត្តិសទ្ទោ អព្ភុគ្គច្ឆតិ អសម្មូឡ្ហោ កាលំ ករោតិ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបជ្ជតិ។ អបរេបិ បញ្ច អាទីនវា អបាសាទិកេ អប្បសន្នា នប្បសីទន្តិ បសន្នានំ ឯកច្ចានំ អញ្ញថត្តំ ហោតិ សត្ថុសាសនំ អកតំ ហោតិ បច្ឆិមា ជនតា ទិដ្ឋានុគតឹ នាបជ្ជតិ ចិត្តមស្ស នប្បសីទតិ។ បញ្ចានិសំសា បាសាទិកេ អប្បសន្នា បសីទន្តិ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ ហោតិ សត្ថុសាសនំ កតំ ហោតិ បច្ឆិមា ជនតា ទិដ្ឋានុគតឹ អាបជ្ជតិ ចិត្តមស្ស បសីទតិ។ បញ្ច អាទីនវា កុលុបកេ អនាមន្តចារេ អាបជ្ជតិ រហោ និសជ្ជាយ អាបជ្ជតិ បដិច្ឆន្នេ អាសនេ អាបជ្ជតិ មាតុគាមស្ស ឧត្តរិឆប្បញ្ចវាចាហិ ធម្មំ ទេសេន្តោ អាបជ្ជតិ កាមសង្កប្បពហុលោ ច វិហរតិ។ បញ្ច អាទីនវា កុលុបកស្ស ភិក្ខុនោ អតិវេលំ កុលេសុ សំសដ្ឋស្ស វិហរតោ មាតុគាមស្ស អភិណ្ហទស្សនំ ទស្សនេ សតិ សំសគ្គោ សំសគ្គេ សតិ វិស្សាសោ វិស្សាសេ សតិ ឱតារោ [ឱតារោតិ កិលេសានំ អន្ថោ ឱតរណន្តិ អដ្ឋកថា។] ឱតិណ្ណចិត្តស្សេតំ ភិក្ខុនោ បាដិកង្ខំ អនភិរតោ វា ព្រហ្មចរិយំ ចរិស្សតិ អញ្ញតរំ វា សំកិលិដ្ឋំ អាបត្តឹ អាបជ្ជិស្សតិ សិក្ខំ វា បច្ចក្ខាយ ហីនាយាវត្តិស្សតិ។

[៦៧] បញ្ច ពីជជាតានិ មូលពីជំ ខន្ធពីជំ ផឡុពីជំ អគ្គពីជំ ពីជពីជញ្ញេវ បញ្ចមំ។ បញ្ចហិ សមណកប្បេហិ ផលំ បរិភុញ្ជិតព្វំ អគ្គិបរិចិតំ សត្ថបរិចិតំ នខបរិចិតំ អពីជំ និព្វដពីជញ្ញេវ បញ្ចមំ។

[៦៨] បញ្ច វិសុទ្ធិយោ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ បឋមា វិសុទ្ធិ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ទុតិយា វិសុទ្ធិ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ តតិយា វិសុទ្ធិ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា ទ្វេ អនិយតេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ចតុត្ថា វិសុទ្ធិ។ វិត្ថារេនេវ បញ្ចមី។ អបរាបិ បញ្ច វិសុទ្ធិយោ សុត្តុទ្ទេសោ បារិសុទ្ធិឧបោសថោ អធិដ្ឋានុបោសថោ សាមគ្គីឧបោសថោ បវារណាយេវ បញ្ចមា [ឱ.ម. អធិដ្ឋានុបោសថោ បវារណា សាមគ្គីឧបោសថោ យេវ បញ្ចមោ។]។

[៦៩] បញ្ចានិសំសា វិនយធរេ អត្តនោ សីលក្ខន្ធោ សុគុត្តោ ហោតិ សុរក្ខិតោ កុក្កុច្ចប្បកតានំ បដិសរណំ ហោតិ វិសារទោ សង្ឃមជ្ឈេ វោហរតិ បច្ចត្ថិកេ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គណ្ហាតិ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា បដិបន្នោ ហោតិ។ បញ្ច អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ បញ្ច ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ។

បញ្ចកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៧០] អាបត្តិ អាបត្តិក្ខន្ធា

វិនីតានន្តរេន ច

បុគ្គលា ឆេទនា ចេវ

អាបជ្ជតិ ច បច្ចយា

ន ឧបេតិ ឧបេតិ ច

កប្បន្តុស្សង្កិ តេល ច [ឱ.ម. តេលញ្ច។]

វសព្យសនសម្បទា [ឱ. វសំ ព្យសនំ សម្បទា។ ម. វសំ ព្យសនា សម្បទា។]

បស្សទ្ធិ បុគ្គលេន ច

សោសានិ គោខាយិតញ្ច

ថេយ្យំ ចោរោ ច វុច្ចតិ

អវិស្សជ្ជិ អវេភង្គិ

កាយតោ កាយវាចតោ

ទេសនា សង្ឃឧទ្ទេសា [ឱ.ម. សង្ឃំ ឧទ្ទេសំ។]

បច្ចន្តិ កឋិនេន ច

កម្មានិ យាវតតិយំ

បារាជិកថុល្លទុក្កដំ [ម. បារាជិថុល្លទុក្កដំ]

អកប្បិយំ កប្បិយញ្ច

អបុញ្ញា ទុវិនោទិយា [ឱ.ម. ទុវិនោទយា។]

សម្មជ្ជនី អបរេ ច

ភាសំ អាបត្តិមេវ ច

អធិករណំ វត្ថុំ [ម. វត្ថុ។] ញត្តិ

អាបត្តិ ឧភយានិ ច

លហុកដ្ឋមកា ឯតេ

កណ្ហសុក្កា វិជានថ

អរញ្ញំ [ម. អរញ្ញ។] បិណ្ឌបាតញ្ច

បំសុរុក្ខសុសានិកា [ឱ.ម. បំសុរុក្ខសោសានិកា។]

អព្ភោកាសោ [ឱ. អពោកាសេ។] ចីវរញ្ច

សបទានោ និសជ្ជិកោ

សន្ថតិខលុបច្ឆាបិ

បត្តបិណ្ឌិកមេវ ច

ឧបោសថំ បវារណំ

អាបត្តានាបត្តិបិ ច

កណ្ហសុក្កបទា ឯតេ

ភិក្ខុនីនំបិ តេ តថា

អបាសាទិកបាសាទិ

តថេវ អបរេ ទុវេ

កុលុបកេ អតិវេលំ

ពីជំ សមណកប្បិ ច

វិសុទ្ធិ អបរេ ចេវ

វិនយាធម្មិកានិ [ឱ.ម. វិនយាធម្មិកេន ច។] ច

ធម្មិកា ច តថា វុត្តា

និដ្ឋិតា សុទ្ធិបញ្ចកាតិ [ឱ. សុភបញ្ចកាតិ។]។

ឆក្កវារោ

[៧១] ឆ អគារវា។ ឆ គារវា។ ឆ វិនីតវត្ថូនិ។ ឆ សាមីចិយោ។ ឆ អាបត្តិសមុដ្ឋានា។ ឆ ឆេទនកា អាបត្តិយោ។ ឆហាការេហិ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ ឆ អានិសំសា វិនយធរេ។ ឆ បរមានិ។ ឆារត្តំ តិចីវរេន វិប្បវសិតព្វំ។ ឆ ចីវរានិ។ ឆ រជនានិ។ ឆ អាបត្តិយោ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ។ ឆ អាបត្តិយោ វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ។ ឆ អាបត្តិយោ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។ ឆ កម្មានិ។ ឆ វិវាទមូលានិ។ ឆ អនុវាទមូលានិ។ ឆ សារណីយា ធម្មា [ឥទំ បាឋទ្វយំ អតិរេកំ វិយ ទិស្សតិ ឧទ្ទានេ អនាគតតា។ ឱរោបិយបោត្ថកេបិ ន ទិស្សតិ។]។ ទីឃសោ ឆ វិទត្ថិយោ សុគតវិទត្ថិយា តិរិយំ ឆ វិទត្ថិយោ។ ឆ និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ អាចរិយម្ហា។ ឆ នហានេ អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ វិប្បកតចីវរំ អាទាយ បក្កមតិ។ វិប្បកតចីវរំ សមាទាយ បក្កមតិ។

[៧២] ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អត្តនា អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេ សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សីលក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ សមាធិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន បញ្ញក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ បញ្ញាខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិក្ខន្ធេ សមាទបេតា អត្តនា អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ បរំ អសេក្ខេ វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេ សមាទបេតា ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តប្បី ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ  ឧបដ្ឋិតស្សតិ ហោតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ ន អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ ន អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ ន អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ បញ្ញវា ហោតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ អនភិរតឹ វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិយា វុដ្ឋានំ ជានាតិ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចរិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ ឧប្បន្នំ ទិដ្ឋិគតំ ធម្មតោ វិវេចេតុំ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។ អបរេហិបិ ឆហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ទសវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកទសវស្សោ វា។

[៧៣] ឆ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ ឆ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ។

ឆក្កំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៧៤] អគារវា គារវា ច               វិនីតា សាមីចិបិ ច

សមុដ្ឋានា ឆេទនា ចេវ              អការានិសំសេន ច

បរមានិ ច ឆារត្តំ                        ចីវរំ រជនានិ ច [១.២. ឱ. ឆ]

កាយតោ ចិត្តតោ ចាបិ             វាចតោ ចិត្តតោបិ ច [២]

កាយវាចាចិត្តតោ ច                កម្មវិវាទមេវ ច

អនុវាទា ទីឃសោ ច                 តិរិយំ និស្សយេន ច

អនុប្បញ្ញត្តិ អាទាយ                  សមាទាយ តថេវ ច

អសេខេ សមាទបេតា               សទ្ធោ អធិសីលេន ច

គិលានាភិសមាចារិ                   អាបត្តាធម្មធម្មិកាតិ។

សត្តកវារោ

[៧៥] សត្ត អាបត្តិយោ។ សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា។ សត្ត វិនីតវត្ថូនិ។ សត្ត សាមីចិយោ។ សត្ត អធម្មិកា បដិញ្ញាតករណា។ សត្ត ធម្មិកា បដិញ្ញាតករណា។ សត្តន្នំ អនាបត្តិ សត្តាហករណីយេន គន្តុំ។ សត្តានិសំសា វិនយធរេ។ សត្ត បរមានិ។ សត្ត អរុណុគ្គមនេ និស្សគ្គិយំ ហោតិ។ សត្ត សមថា។ សត្ត កម្មានិ។ សត្ត អាមកធញ្ញានិ។ តិរិយំ សត្តន្តរា។ សត្ត គណភោជនេ  អនុប្បញ្ញត្តិយោ។ ភេសជ្ជានិ បដិគ្គហេត្វា សត្តាហបរមំ សន្និធិការកំ បរិភុញ្ជិតព្វានិ។ កតចីវរំ អាទាយ បក្កមតិ។ កតចីវរំ សមាទាយ បក្កមតិ។ ភិក្ខុស្ស ន ហោតិ អាបត្តិ ទដ្ឋព្វា។ ភិក្ខុស្ស ហោតិ អាបត្តិ ទដ្ឋព្វា។ ភិក្ខុស្ស ហោតិ អាបត្តិ បដិកាតព្វា។ សត្ត អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ សត្ត ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។

[៧៦] សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ វិនយធរោ ហោតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សីលវា ហោតិ បាតិមោក្ខសំវរសំវុតោ វិហរតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ អនុមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សាវី សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ វិនយធរោ ហោតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ យេ តេ ធម្មា អាទិកល្យាណា មជ្ឈេកល្យាណា បរិយោសានកល្យាណា សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ អភិវទន្តិ តថារូបាស្ស ធម្មា ពហុស្សុតា ហោន្តិ ធតា វចសា បរិចិតា មនសានុបេក្ខិតា ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ វិនយធរោ ហោតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ វិនយធរោ ហោតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ សេយ្យថីទំ ឯកម្បិ ជាតឹ ទ្វេបិ ជាតិយោ តិស្សោបិ ជាតិយោ ចតស្សោបិ ជាតិយោ បញ្ចបិ ជាតិយោ។បេ។ ទសបិ ជាតិយោ វីសម្បិ ជាតិយោ តឹសម្បិ ជាតិយោ ចត្តាឡីសម្បិ ជាតិយោ បញ្ញាសម្បិ ជាតិយោ ជាតិសតម្បិ ជាតិសហស្សម្បិ ជាតិសតសហស្សម្បិ អនេកេបិ សំវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ វិវដ្ដកប្បេ អនេកេបិ សំវដ្ដវិវដ្ដកប្បេ អមុត្រាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ អមុត្រ ឧទបាទឹ តត្រាបាសឹ ឯវំនាមោ ឯវំគោត្តោ ឯវំវណ្ណោ ឯវមាហារោ ឯវំសុខទុក្ខប្បដិសំវេទី ឯវមាយុបរិយន្តោ សោ តតោ ចុតោ ឥធូបបន្នោតិ ឥតិ សាការំ សឧទ្ទេសំ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មុបគេ សត្តេ បជានាតិ ឥមេ វត ភោន្តោ សត្តា កាយទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា វចីទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា មនោទុច្ចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ ឧបវាទកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកា មិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា អបាយំ ទុគ្គតឹ វិនិបាតំ និរយំ ឧបបន្នា ឥមេ វា បន ភោន្តោ សត្តា កាយសុចរិតេន សមន្នាគតា វចីសុចរិតេន សមន្នាគតា មនោសុចរិតេន សមន្នាគតា អរិយានំ អនុបវាទកា សម្មាទិដ្ឋិកា សម្មាទិដ្ឋិកម្មសមាទានា តេ កាយស្ស ភេទា បរម្មរណា សុគតឹ សគ្គំ លោកំ ឧបបន្នាតិ ឥតិ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មុបគេ សត្តេ បជានាតិ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ សោភតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សីលវា ហោតិ។បេ។សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ សោភតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ។បេ។ ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ សោភតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ចតុន្នំ ឈានានំ អាភិចេតសិកានំ ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារានំ និកាមលាភី ហោតិ អកិច្ឆលាភី អកសិរលាភី អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។ អបរេហិបិ សត្តហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ សោភតិ អាបត្តឹ ជានាតិ អនាបត្តឹ ជានាតិ លហុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ គរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ អនុស្សរតិ។បេ។ ទិព្វេន ចក្ខុនា វិសុទ្ធេន អតិក្កន្តមានុសកេន សត្តេ បស្សតិ ចវមានេ ឧបបជ្ជមានេ ហីនេ បណីតេ សុវណ្ណេ ទុព្វណ្ណេ សុគតេ ទុគ្គតេ យថាកម្មុបគេ សត្តេ បជានាតិ។បេ។ អាសវានញ្ច ខយា អនាសវំ ចេតោវិមុត្តឹ បញ្ញាវិមុត្តឹ ទិដ្ឋេ វ ធម្មេ សយំ អភិញ្ញា សច្ឆិកត្វា ឧបសម្បជ្ជ វិហរតិ។

[៧៧] សត្ត អសទ្ធម្មា អស្សទ្ធោ ហោតិ អហិរិកោ ហោតិ អនោត្តប្បី ហោតិ អប្បស្សុតោ ហោតិ កុសិតោ ហោតិ មុដ្ឋស្សតិ ហោតិ ទុប្បញ្ញោ ហោតិ។ សត្ត សទ្ធម្មា សទ្ធោ ហោតិ ហិរិមា ហោតិ ឱត្តប្បី ហោតិ ពហុស្សុតោ ហោតិ អារទ្ធវីរិយោ ហោតិ ឧបដ្ឋិតស្សតិ ហោតិ បញ្ញវា ហោតីតិ។

សត្តកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៧៨] អាបត្តិ អាបត្តិក្ខន្ធា          វិនីតា សាមីចីបិ ច

អធម្មិកា ធម្មិកា ច                  អនាបត្តិ ច សត្តហំ

អានិសំសា បរមានិ                   អរុណសមថេន ច

កម្មា អាមកធញ្ញា ច               តិរិយំ គណភោជនេ

សត្តាហបរមាទាយ                  សមាទាយ តថេវ ច

ន ហោតិ ហោតិ ហោតិ ច         អធម្មធម្មិកានិ [ឱ.ម. អធម្មា ធម្មិកានិ ច។] ច

ចត្តារោ វិនយធរា                      ចតុភិក្ខូ ច សោភណេ

សត្ត ចេវ អសទ្ធម្មា                    សត្ត សទ្ធម្មទេសិតាតិ [សទ្ធម្មា ទេសិតាតិបិ។]។

អដ្ឋកវារោ

[៧៩] អដ្ឋានិសំសេ សម្បស្សមានេន ន សោ ភិក្ខុ អាបត្តិយា អទស្សនេ ឧក្ខិបិតព្វោ។ អដ្ឋានិសំសេ សម្បស្សមានេន បរេសំបិ សទ្ធាយ សា អាបត្តិ ទេសេតព្វា។ អដ្ឋ យាវតតិយកា។ អដ្ឋហាការេហិ កុលានិ ទូសេតិ។ អដ្ឋ មាតិកា ចីវរស្ស ឧប្បាទាយ។ អដ្ឋ មាតិកា កឋិនស្ស ឧព្ភារាយ។ អដ្ឋ បានានិ។ អដ្ឋហិ អសទ្ធម្មេហិ អភិភូតោ បរិយាទិន្នចិត្តោ ទេវទត្តោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អដ្ឋ លោកធម្មា។ អដ្ឋ គរុធម្មា។ អដ្ឋ បាដិទេសនីយា។ អដ្ឋង្គិកោ មុសាវាទោ។ អដ្ឋ ឧបោសថង្គានិ។ អដ្ឋ ទូតេយ្យង្គានិ។ អដ្ឋ តិត្ថិយវត្តានិ។ អដ្ឋ អច្ឆរិយា អព្ភុតា ធម្មា មហាសមុទ្ទេ។ អដ្ឋ អច្ឆរិយា អព្ភុតា ធម្មា ឥមស្មឹ ធម្មវិនយេ។ អដ្ឋ អនតិរិត្តា។ អដ្ឋ អតិរិត្តា។ អដ្ឋមេ អរុណុគ្គមនេ និស្សគ្គិយំ ហោតិ។ អដ្ឋ បារាជិកា។ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេន្តី នាសេតព្វា។ អដ្ឋមំ វត្ថុំ បរិបូរេន្តិយា ទេសិតាបិ អទេសិតាបិ [ឱ.ម. ទេសិតំបិ អទេសិតំបិ។] ហោតិ។ អដ្ឋវាចិកា ឧបសម្បទា។ អដ្ឋន្នំ បច្ចុដ្ឋាតព្វំ។ អដ្ឋន្នំ អាសនំ ទាតព្វំ។ ឧបាសិកា អដ្ឋ វរានិ យាចិ។ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនោវាទកោ សម្មន្និតព្វោ។ អដ្ឋានិសំសា វិនយធរេ។ អដ្ឋ បរមានិ។ តស្សបាបិយសិកាកម្មកតេន ភិក្ខុនា អដ្ឋសុ ធម្មេសុ សម្មាវត្តិតព្វំ។ អដ្ឋ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ អដ្ឋ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ។

អដ្ឋកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨០] ន សោ ភិក្ខុ បរេសម្បិ                យាវតតិយទូសនា [​ឱ. យាវតតិយំ ទូសនា។]។

មាតិកា កឋិនុព្ភារា                           បានា អភិភូតេន ច

លោកធម្មា គរុធម្មា                           បាដិទេសនិយា មុសា

ឧបោសថា ច ទូតង្គា                          តិត្ថិយា សមុទ្ទេបិ ច

អព្ភុតា អនតិរិត្តំ                                  អតិរិត្តំ និស្សគ្គិយំ

បារាជិកដ្ឋមំ វត្ថុំ                                 អទេសិតូបសម្បទា

បច្ចុដ្ឋានាសនញ្ចេវ                              វរំ ឱវាទកេន ច

អានិសំសា បរមានិ                             អដ្ឋធម្មេសុ វត្តនា

អធម្មិកា ធម្មិកា ច                            អដ្ឋកា សុប្បកាសិតាតិ។

នវកវារោ

[៨១] នវ អាឃាតវត្ថូនិ។ នវ អាឃាតប្បដិវិនយា។ នវ វិនីតវត្ថូនិ។ នវ បឋមាបត្តិកា។ នវហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ។ នវ បណីតភោជនានិ។ នវមំសេហិ ទុក្កដំ។ នវ បាតិមោក្ខុទ្ទេសា។ នវ បរមានិ។ នវ តណ្ហាមូលកា ធម្មា។ នវ វិធមានា។ នវ ចីវរានិ អធិដ្ឋាតព្វានិ។ នវ ចីវរានិ ន វិកប្បេតព្វានិ។ ទីឃសោ នវ វិទត្ថិយោ សុគតវិទត្ថិយា។ នវ អធម្មិកានិ ទានានិ។ នវ អធម្មិកា បដិគ្គហា។ នវ អធម្មិកា បរិភោគា។ តីណិ ធម្មិកានិ ទានានិ។ តយោ ធម្មិកា បដិគ្គហា។ តយោ ធម្មិកា បរិភោគា។ នវ អធម្មិកា សញ្ញត្តិយោ។ នវ ធម្មិកា សញ្ញត្តិយោ។ អធម្មកម្មេ ទ្វេ នវកានិ។ ធម្មកម្មេ ទ្វេ នវកានិ។ នវ អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ នវ ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានីតិ។

នវកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨២] អាឃាតវត្ថុវិនយា [ឱ. អាឃាតវត្ថូនិ វិនយា។]

វិនីតា បឋមេន ច

ភិជ្ជតិ ច បណីតញ្ច

មំសុទ្ទេសបរមានិ ច

តណ្ហា មានា អធិដ្ឋានា

វិកប្បេ ច វិទត្ថិយោ

ទានា បដិគ្គហា ភោគា

តិវិធា បុន ធម្មិកា

អធម្មធម្មសញ្ញត្តិ [ឱ. អធម្មំ ធម្មសញ្ញត្តិ។ ម. អធម្មធម្មបញ្ញត្តិ។]

ទុវេ ទ្វេ នវកានិ ច

បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ

អធម្មធម្មិកានិ ចាតិ [ឱ. បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ ច អធម្មិកា​ ធម្មិកានិ ចាតិ។]។

ទសកវារោ

[៨៣] ទស អាឃាតវត្ថូនិ។ ទស អាឃាតប្បដិវិនយា។ ទស វិនីតវត្ថូនិ។ ទសវត្ថុកា មិច្ឆាទិដ្ឋិ។ ទសវត្ថុកា សម្មាទិដ្ឋិ។ ទស អន្តគ្គាហកា ទិដ្ឋិ។ ទស មិច្ឆត្តា។ ទស សម្មត្តា។ ទស អកុសលកម្មបថា។ ទស កុសលកម្មបថា។ ទស អធម្មិកា សលាកគ្គាហា។ ទស ធម្មិកា សលាកគ្គាហា។ សាមណេរានំ ទស សិក្ខាបទានិ។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ សាមណេរោ នាសេតព្វោ។

[៨៤] ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ន ឧគ្គណ្ហាតិ បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ន ឧគ្គណ្ហាតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ អនុគ្គហេត្វា បរស្ស ភាសបរិយន្តំ អនុគ្គហេត្វា អធម្មេន ការេតិ អប្បដិញ្ញាយ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិយា មូលំ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុទយំ ន ជានាតិ អាបត្តិនិរោធំ ន ជានាតិ អាបត្តិនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ន ជានាតិ។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គណ្ហាតិ បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គណ្ហាតិ អត្តនោ ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គហេត្វា បរស្ស ភាសបរិយន្តំ ឧគ្គហេត្វា ធម្មេន ការេតិ បដិញ្ញាយ អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិយា មូលំ ជានាតិ អាបត្តិសមុទយំ ជានាតិ អាបត្តិនិរោធំ ជានាតិ អាបត្តិនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ជានាតិ។ អបរេហិបិ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស មូលំ ន ជានាតិ អធិករណសមុទយំ ន ជានាតិ អធិករណនិរោធំ ន ជានាតិ អធិករណនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ន ជានាតិ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ អនុប្បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អធិករណំ ជានាតិ អធិករណស្ស មូលំ ជានាតិ អធិករណសមុទយំ ជានាតិ អធិករណនិរោធំ ជានាតិ អធិករណនិរោធគាមិនឹ បដិបទំ ជានាតិ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ អនុប្បញ្ញត្តឹ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ អបរេហិបិ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ ញត្តឹ ន ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ន ជានាតិ ន បុព្វកុសលោ ហោតិ ន អបរកុសលោ ហោតិ អកាលញ្ញូ ច ហោតិ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាចរិយបរម្បរា ខោ បនស្ស ន សុគ្គហិតា ហោតិ ន សុមនសិកតា ន សូបធារិតា។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ ញត្តឹ ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ជានាតិ បុព្វកុសលោ ហោតិ អបរកុសលោ ហោតិ កាលញ្ញូ ច ហោតិ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ អាចរិយបរម្បរា ខោ បនស្ស សុគ្គហិតា ហោតិ សុមនសិកតា សូបធារិតា។ អបរេហិបិ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ ពាលោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ន ស្វាគតានិ ហោន្តិ ន សុវិភត្តានិ ន សុប្បវត្តីនិ ន សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អធិករណេ ច ន វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ វិនយធរោ បណ្ឌិតោ ត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ អធិករណេ ច វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។

[៨៥] ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ ទស អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទស អាទីនវា រាជន្តេបុរប្បវេសនេ។ ទស ទានវត្ថូនិ។ ទស រតនានិ។ ទសវគ្គោ ភិក្ខុសង្ឃោ។ ទសវគ្គេន គណេន ឧបសម្បាទេតព្វំ។ ទស បំសុកូលានិ។ ទស ចីវរធារណានិ [ឱ.ម. ចីវរធារណា]។ ទសាហបរមំ អតិរេកចីវរំ ធារេតព្វំ។ ទស សុក្កានិ។ ទស ឥត្ថិយោ។ ទស ភរិយាយោ។ វេសាលិយំ [ឱ.ម. វេសាលិយា។] ទស វត្ថូនិ ទីបេន្តិ។ ទស បុគ្គលា អវន្ទិយា។ ទស អក្កោសវត្ថូនិ។ ទសហាការេហិ បេសុញ្ញំ ឧបសំហរតិ។ ទស សេនាសនានិ។ ទស វរានិ យាចឹសុ។ ទស អធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ ទស ធម្មិកានិ បាតិមោក្ខដ្ឋបនានិ។ ទសានិសំសា យាគុយា។ ទស មំសា អកប្បិយា។ ទស បរមានិ។ ទសវស្សេន ភិក្ខុនា ព្យត្តេន បដិពលេន បព្វាជេតព្វំ ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ ទសវស្សាយ ភិក្ខុនិយា ព្យត្តាយ បដិពលាយ បព្វាជេតព្វំ ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរី ឧបដ្ឋាបេតព្វា។ ទសវស្សាយ ភិក្ខុនិយា ព្យត្តាយ បដិពលាយ វុដ្ឋាបនសម្មតិ សាទិតព្វា។ ទសវស្សាយ គិហិគតាយ សិក្ខា ទាតព្វាតិ។

ទសកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨៦] អាឃាតវិនយា [ឱ.ម. អាឃាតំ វិនយំ។] វត្ថុ

មិច្ឆា សម្មា ច អន្តគ្គា

មិច្ឆត្តា ចេវ សម្មត្តា

អកុសលា កុសលាបិ ច

សលាកាធម្មធម្មា ច

សាមណេរា ច នាសនា

ភាសាធិករណញ្ចេវ

ញត្តិ លហុកមេវ ច

លហុកា គរុកា ឯតេ

កណ្ហសុក្កា វិជានថ

ឧព្វាហិកា ច សិក្ខា ច

អន្តេបុរា ច វត្ថូនិ

រតនំ ទសវគ្គោ ច

តថេវ ឧបសម្បទា

បំសុកូលធារណា ច

ទសាហសុក្កឥត្ថិយោ

ភរិយា ទស វត្ថូនិ

អវន្ទិយក្កោសេន ច

បេសុញ្ញញ្ចេវ [ឱ. បេសញ្ញា។ ម. បេសុញ្ញា ចេវ សេនានិ។] សេនា ច

វរានិ ច អធម្មិកា

ធម្មិកា យាគុ មំសា ច

បរមា ភិក្ខុ ភិក្ខុនី

វុដ្ឋាបនា គិហិគតា

ទសកា សុប្បកាសិតាតិ។

ឯកាទសកវារោ

[៨៧] ឯកាទស បុគ្គលា អនុបសម្បន្នា ន ឧបសម្បាទេតព្វា ឧបសម្បន្នា នាសេតព្វា។ ឯកាទស បាទុកា អកប្បិយា។ ឯកាទស បត្តា អកប្បិយា។ ឯកាទស ចីវរានិ អកប្បិយានិ។ ឯកាទស យាវតតិយកា។ ភិក្ខុនីនំ ឯកាទស អន្តរាយិកា ធម្មា បុច្ឆិតព្វា។ ឯកាទស ចីវរានិ អធិដ្ឋាតព្វានិ។ ឯកាទស ចីវរានិ ន វិកប្បេតព្វានិ។ ឯកាទសេ អរណុគ្គមនេ និស្សគ្គិយំ ហោតិ។ ឯកាទស គណ្ឋិកា កប្បិយា។ ឯកាទស វីថា កប្បិយា។ ឯកាទស បថវិយោ អកប្បិយា។ ឯកាទស បឋវិយោ កប្បិយា។ ឯកាទស និស្សយប្បដិប្បស្សទ្ធិយោ។ ឯកាទស បុគ្គលា អវន្ទិយា។ ឯកាទស បរមានិ។ ឯកាទស វរានិ យាចឹសុ។ ឯកាទស សីមាទោសា។ អក្កោសកបរិភាសកេ បុគ្គលេ ឯកាទស អាទីនវា បាដិកង្ខា។ មេត្តាយ ចេតោវិមុត្តិយា អាសេវិតាយ ភាវិតាយ ពហុលីកតាយ យានីកតាយ វត្ថុកតាយ អនុដ្ឋិតាយ បរិចិតាយ សុសមារទ្ធាយ ឯកាទសានិសំសា បាដិកង្ខា សុខំ សុបតិ សុខំ បដិពុជ្ឈតិ ន បាបកំ សុបិនំ បស្សតិ មនុស្សានំ បិយោ ហោតិ អមនុស្សានំ បិយោ ហោតិ ទេវតា រក្ខន្តិ នាស្ស អគ្គិ វា វិសំ វា សត្ថំ វា កមតិ តុវដំ ចិត្តំ សមាធិយតិ មុខវណ្ណោ វិប្បសីទតិ អសម្មូឡ្ហោ កាលំ ករោតិ ឧត្តរិ អប្បដិវិជ្ឈន្តោ ព្រហ្មលោកុបគោ ហោតិ មេត្តាយ ចេតោវិមុត្តិយា អាសេវិតាយ ភាវិតាយ ពហុលីកតាយ យានីកតាយ វត្ថុកតាយ អនុដ្ឋិតាយ បរិចិតាយ សុសមារទ្ធាយ ឥមេ ឯកាទសានិសំសា បាដិកង្ខាតិ។

ឯកាទសកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨៨] នាសេតព្វា បាទុកា ច

បត្តា ច ចីវរានិ ច

តតិយា បុច្ឆិតព្វា ច

អធិដ្ឋានវិកប្បនា

អរុណា គណ្ឋិកា វីថា

អកប្បិយា ច កប្បិយំ

និស្សយាវន្ទិយា ចេវ

បរមានិ វរានិ ច

សីមាទោសា ច អក្កោសា

មេត្តាយេកាទសា កតាតិ។

ឯកុត្តរិកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៨៩] ឯកកា ច ទុកា ចេវ

តិកា ច ចតុបញ្ចកា

ឆសត្តដ្ឋនវកា ច

ទស ឯកាទសានិ ច

ហិតាយ សព្វសត្តានំ

ញាតធម្មេន តាទិនា

ឯកុត្តរិកា វិមលា

មហាវិរេន ទេសិតាតិ។

ឯកុត្តរិកនយោ និដ្ឋិតោ។

ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនា

អាទិមជ្ឈន្តបុច្ឆនំ

[៩០] ឧបោសថកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ បវារណាកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស។បេ។ និយស្សកម្មស្ស។បេ។ បព្វាជនីយកម្មស្ស។បេ។ បដិសារណីយកម្មស្ស។បេ។ ឧក្ខេបនីយកម្មស្ស។បេ។ បរិវាសទានស្ស។បេ។ មូលាយ បដិកស្សនាយ។បេ។ មានត្តទានស្ស។បេ។ អព្ភានស្ស។បេ។ ឧបសម្បទាកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ និយស្សកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា។បេ។ បព្វាជនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា។បេ។ បដិសារណីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា។បេ។ ឧក្ខេបនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ សតិវិនយស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយស្ស។បេ។ តស្សបាបិយសិកាយ។បេ។ តិណវត្ថារកស្ស។បេ។ ភិក្ខុនោវាទកសម្មតិយា។បេ។ តិចីវរេន អវិប្បវាសសម្មតិយា។បេ។ សន្ថតសម្មតិយា។បេ។ រូបិយច្ឆឌ្ឌកសម្មតិយា។បេ។ សាដិយគ្គាហាបកសម្មតិយា។បេ។ បត្តគ្គាហាបកសម្មតិយា។បេ។ ទណ្ឌសម្មតិយា។បេ។ សិក្កាសម្មតិយា។បេ។ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។

អាទិមជ្ឈន្តវិស្សជ្ជនា

[៩១] ឧបោសថកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ ឧបោសថកម្មស្ស សាមគ្គី អាទិ កិរិយា មជ្ឈេ និដ្ឋានំ បរិយោសានំ។ បវារណាកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ បវារណាកម្មស្ស សាមគ្គី អាទិ កិរិយា មជ្ឈេ និដ្ឋានំ បរិយោសានំ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស វត្ថុ ច បុគ្គលោ ច អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ និយស្សកម្មស្ស។បេ។ បព្វាជនីយកម្មស្ស បដិសារណីយកម្មស្ស ឧក្ខេបនីយកម្មស្ស បរិវាសទានស្ស មូលាយ បដិកស្សនាយ មានត្តទានស្ស អព្ភានស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ អព្ភានស្ស វត្ថុ ច បុគ្គលោ ច អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ ឧបសម្បទាកម្មស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ ឧបសម្បទាកម្មស្ស បុគ្គលោ អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ តជ្ជនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា សម្មាវត្តនា អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ និយស្សកម្មស្ស។បេ។ បព្វាជនីយកម្មស្ស បដិសារណីយកម្មស្ស ឧក្ខេបនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ ឧក្ខេបនីយកម្មស្ស បដិប្បស្សទ្ធិយា សម្មាវត្តនា អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ សតិវិនយស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ សតិវិនយស្ស វត្ថុ ច បុគ្គលោ ច អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។ អមូឡ្ហវិនយស្ស ។បេ។ តស្សបាបិយសិកាយ តិណវត្ថារកស្ស ភិក្ខុនោវាទកសម្មតិយា តិចីវរេន អវិប្បវាសសម្មតិយា សន្ថតសម្មតិយា រូបិយច្ឆឌ្ឌកសម្មតិយា សាដិយគ្គាហាបកសម្មតិយា បត្តគ្គាហាបកសម្មតិយា ទណ្ឌសម្មតិយា សិក្កាសម្មតិយា ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិយា កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានន្តិ។ ទណ្ឌសិក្កាសម្មតិយា វត្ថុ ច បុគ្គលោ ច អាទិ ញត្តិ មជ្ឈេ កម្មវាចា បរិយោសានំ។

ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិស្សជ្ជនា និដ្ឋិតា។

អត្ថវសេបករណំ

[៩២] ទស អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។

[៩៣] យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ សង្ឃផាសុ យំ សង្ឃផាសុ តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ យំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ តំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ យំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ យំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ តំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ យំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ តំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ យំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ តំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ យំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ តំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា យំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា តំ វិនយានុគ្គហាយ។

[៩៤] យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ សង្ឃផាសុ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា យំ សង្ឃសុដ្ឋុ តំ វិនយានុគ្គហាយ។

[៩៥] យំ សង្ឃផាសុ តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា យំ សង្ឃផាសុ តំ វិនយានុគ្គហាយ យំ សង្ឃផាសុ តំ សង្ឃសុដ្ឋុ។

[៩៦] យំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ។បេ។ យំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ។បេ។ យំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ។បេ។ យំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ។បេ។ យំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ។បេ។ យំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ។បេ។ យំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា។បេ។ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ សង្ឃសុដ្ឋុ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ សង្ឃផាសុ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ យំ វិនយានុគ្គហាយ តំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយាតិ។

[៩៧] អត្ថសតំ ធម្មសតំ ទ្វេ ច និរុត្តិសតានិ

ចត្តារិ ញាណសតានិ អត្ថវសេ បករណេតិ។

អត្ថវសេបករណំ និដ្ឋិតំ។

មហាវគ្គំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៩៨] បឋមំ អដ្ឋ បុច្ឆាយ

បច្ចយេសុ បុនដ្ឋ ច

ភិក្ខូនំ សោឡស ឯតេ

ភិក្ខុនីនញ្ច សោឡស

បេយ្យាលអន្តរាភេទា

ឯកុត្តរិកមេវ ច

បវារណត្ថវសិកា

មហាវគ្គស្ស សង្គហោតិ។

គាថាសង្គណិកំ

សត្តនគរេសុ បញ្ញត្តសិក្ខាបទំ

[៩៩] ឯកំសំ ចីវរំ កត្វា

បគ្គណ្ហិត្វាន អញ្ជលឹ

អាសឹសមានរូបោ [ម. អាសិសមានរូបោ វ] វ

កិស្ស ត្វំ ឥធមាគតោ [២.៣. ម. យេ បញ្ញត្តា។]។

ទ្វីសុ វិនយេសុ បញ្ញត្តា

ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ

កតិ តេ សិក្ខាបទា ហោន្តិ

កតីសុ នគរេសុ បញ្ញត្តា។

ភទ្ទកោ តេ ឧម្មង្គោ

យោនិសោ បរិបុច្ឆសិ

តគ្ឃ តេ អហមក្ខិស្សំ

យថាសិ កុសលោ តថា។

ទ្វីសុ វិនយេសុ បញ្ញត្តា [៣]

ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ

អឌ្ឍុឌ្ឍសតានិ តេ ហោន្តិ

សត្តសុ នគរេសុ បញ្ញត្តា។

[១០០] កតមេសុ សត្តសុ នគរេសុ បញ្ញត្តា។

ឥង្ឃ មេ ត្វំ [ឱ.ម. តំ] ព្យាករណំ។

តវ [ឱ.ម. តំ] វចនបថំ និសាមយិត្វា

បដិបជ្ជេម ហិតាយ នោ សិយា។

វេសាលិយំ រាជគហេ

សាវត្ថិយា ច អាឡវិយា

កោសម្ពិយា ច សក្កេសុ

ភគ្គេសុ ចេវ បញ្ញត្តា។

[១០១] កតិ វេសាលិយា បញ្ញត្តា

កតិ រាជគហេ កតា

សាវត្ថិយា កតិ ហោន្តិ [បញ្ញត្តា។]

កតិ អាឡវិយា កតា

កតិ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តា

កតិ សក្កេសុ វុច្ចន្តិ

កតិ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តា

តំ មេ អក្ខាហិ បុច្ឆិតោ។

ទស វេសាលិយា បញ្ញត្តា

ឯកវីសា [ឱ. ឯកវីសំ។ ម. ឯកវីស។] រាជគហេ កតា

ឆឩនតីណិ សតានិ

សព្វេ សាវត្ថិយា កតា

ឆ អាឡវិយា បញ្ញត្តា

អដ្ឋ កោសម្ពិយា កតា

អដ្ឋ សក្កេសុ វុច្ចន្តិ

តយោ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តា។

យេ វេសាលិយា បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ [ឱ.ម. យថាតថំ។] ។

មេថុនំ វិគ្គហុត្តរិ [មេថុនវិគ្គហុត្តរិ។ ម. មេថុនវិគ្គហំ ឧត្តរិធម្មោ។]

អតិរេកញ្ច កាឡកំ

ភូតំ បរម្បរាភត្តំ

ទន្តបោណេន អចេលកោ

ភិក្ខុនីសុ ច អក្កោសោ

ទសេតេ វេសាលិយា កតា។

យេ រាជគហេ បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

អទិន្នាទានំ រាជគហេ

ទ្វេ ច អនុទ្ធំសនា

ទ្វេបិ ច ភេទា អន្តរវាសកំ

រូបិយំ សុត្តំ ឧជ្ឈាបនកេន ច បាចិតបិណ្ឌំ គណភោជនំ វិកាលេ    ចារិត្តំ ន្ហានំ ឩនវីស

ចីវរំ ទត្វា វោសាសន្តី

ឯតេ រាជគហេ កតា។

គិរគ្គចរិយា តត្ថេវ [ឱ. តថេវ។]

ឆន្ទទានេន ឯកវីសតិ។

យេ សាវត្ថិយា បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃាទិសេសា ភវន្តិ សោឡស

អនិយតា ទ្វេ [ម. អនិយតា ច ទ្វេ ហោន្តិ។] ហោន្តិ

និស្សគ្គិយា ចតុត្តឹសតិ [ចតុវីសតីតិ ឱ.ម. បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ ចតុត្តឹសតីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ យុត្តតរមេវេតំ។ មហាវិភង្គេ បន សព្វេសំ សិក្ខាបទានំ បមាណំ អម្ហេហិ វិចិនិតំ។ តស្មឹ ហិ ចតុត្តឹសប្បមាណានិ និស្សគ្គិយសិក្ខាបទានិ សាវត្ថិយំ បញ្ញត្តានិ ហោន្តិ។]

ឆប្បញ្ញាសសតញ្ចេវ

ខុទ្ទកានិ បវុច្ចរេ [ឱ.ម. បវុច្ចន្តិ។]

ទស គារយ្ហា ទ្វេសត្តតិ សេខិយា [ម. ទសយេវ ច គារយ្ហា ទ្វេសត្តតិ ច សេខិយា។]។

ឆឩនតីណិ សតានិ សព្វេ សាវត្ថិយា កតា។

យេ អាឡវិយា បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

កុដិកោសិយសេយ្យា ច

ខណនេ គច្ឆ ទេវតេ

សប្បាណកញ្ច សិញ្ចន្តិ

ឆ ឯតេ អាឡវិយា កតា។

យេ កោសម្ពិយា បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

មហាវិហារោ ទោវចស្សំ

អញ្ញំ ទ្វារំ សុរាយ ច

អនាទរិយំ សហធម្មោ ច

បយោបានេន អដ្ឋមំ។

យេ សក្កេសុ បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

ឯឡកលោមានិ បត្តោ ច

ឱរាទោបិ ច [ឱ.ម. ឱវាទោ ចេវ។] ភេសជ្ជំ

សូចិ អារញ្ញកោ ចេវ

ឆ ឯតេ កាបិលវត្ថវេ [កាបិលវត្ថុកេតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]។

ឧទកេ សុទ្ធិយា ឱវាទោ

ភិក្ខុនីសុ បវុច្ចតិ។

យេ ភគ្គេសុ បញ្ញត្តា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

សមាទហិត្វា វិសិព្វេន្តិ

សាមិសេន សសិត្ថកំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃាទិសេសានិ ភវន្តិ សត្ត

និស្សគ្គិយានិ អដ្ឋ

ទ្វត្តឹសតិ ច ខុទ្ទកា [ឱ.ម. ទ្វត្តឹស ខុទ្ទកា។]។

ទ្វេ គារយ្ហា តយោ សេខា ឆបញ្ញាស

ឆសុ នគរេសុ បញ្ញត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ឆឩនតីណិ សតានិ

សព្វេ សាវត្ថិយា កតា

គោតមេន យសស្សិនា [ឱ.ម. ការុណិកេន ពុទ្ធេន គោតមេន យសស្សិនា។]។

ចតុវិបត្តឹ

[១០២] យន្ត្វំ អបុច្ឆិម្ហា អកិត្តយី នោ [ម. យន្តំ បុច្ឆិម្ហ អកិត្តយិនោ។]

តន្តំ [ម. តំ តំ។] ព្យាកតំ អនញ្ញថា។

អញ្ញន្តំ បុច្ឆាម [ឱ.ម. បុច្ឆាមិ។] តទិង្ឃ ព្រូហិ។

គរុកំ លហុកំ ចាបិ

សាវសេសំ អនវសេសំ

ទុដ្ឋុល្លញ្ច អទុដ្ឋុល្លំ

យេ ច យាវតតិយកា

សាធារណំ អសាធារណំ

វិបត្តិយោ ច យេហិ សមថេហិ សម្មន្តិ

សព្វានិ បេតានិ វិយាករោហិ។

ហន្ទ វាក្យំ សុណោម តេ។

ឯកត្តឹសា យេ គរុកា

អដ្ឋេត្ថ អនវសេសា

យេ គរុកា តេ ទុដ្ឋុល្លា

យេ ទុដ្ឋុល្លា សា សីលវិបត្តិ។

បារាជិកំ សង្ឃាទិសេសោ

សីលវិបត្តីតិ វុច្ចតិ។

ថុល្លច្ចយំ បាចិត្តិយំ

បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ

ទុព្ភាសិតំ យោចាយំ

អក្កោសតិ ហស្សាធិប្បាយោ។

អយំ សា អាចារវិបត្តិសម្មតា។

[១០៣] វិបរីតទិដ្ឋឹ គណ្ហន្តិ

អសទ្ធម្មេហិ បុរក្ខតា

អព្ភាចិក្ខន្តិ សម្ពុទ្ធំ

ទុប្បញ្ញា មោហបារុតា

អយំ សា ទិដ្ឋិវិបត្តិសម្មតា។

[១០៤] អាជីវហេតុ អាជីវការណា បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អសន្តំ អភូតំ ឧត្តរិមនុស្សធម្មំ ឧល្លបតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា យោ តេ វិហារេ វសតិ សោ ភិក្ខុ អរហាតិ ភណតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុ បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុនី បណីតភោជនានិ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ អាជីវហេតុ អាជីវការណា ភិក្ខុ សូបំ វា ឱទនំ វា អគិលានោ អត្តនោ អត្ថាយ វិញ្ញាបេត្វា ភុញ្ជតិ។ អយំ សា អាជីវវិបត្តិ សម្មតា។

[១០៥] ឯកាទស យាវតតិយកា

តេ សុណោហិ យថាតថំ

ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា

អដ្ឋ យាវតតិយកា

អរិដ្ឋោ ចណ្ឌកាលី ច

ឥមេ តេ យាវតតិយកា។

ឆេទនកាទិ

[១០៦] កតិ ឆេទនកានិ កតិ ភេទនកានិ កតិ ឧទ្ទាលនកានិ កតិ អនញ្ញបាចិត្តិយានិ កតិ ភិក្ខុសម្មតិយោ កតិ សាមីចិយោ កតិ បរមានិ

កតិ ជានន្តិ បញ្ញត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

ឆ ឆេទនកានិ ឯកំ ភេទនកំ ឯកំ ឧទ្ទាលនកំ ចត្តារិ អនញ្ញបាចិត្តិយានិ ចតស្សោ ភិក្ខុសម្មតិយោ សត្ត សាមីចិយោ ចុទ្ទស បរមានិ

សោឡស ជានន្តិ បញ្ញត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

អសាធារណាទិ

[១០៧] វីសំ ទ្វេ សតានិ ភិក្ខូនំ សិក្ខាបទានិ ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ តីណិ សតានិ ចត្តារិ ភិក្ខុនីនំ សិក្ខាបទានិ ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ។

ឆ ចត្តាឡីស [ម. ឆចត្តារីសា។] ភិក្ខូនំ

ភិក្ខុនីហិ អសាធារណា

សតំ តឹសា ច ភិក្ខុនីនំ

ភិក្ខូហិ អសាធារណា

សតំ សត្តតិ ឆ ចេវ

ឧភិន្នំ អសាធារណា

សតំ សត្តតិ ចត្តារិ

ឧភិន្នំ សមសិក្ខតា។

[១០៨] វីសំ ទ្វេ សតានិ

ភិក្ខូនំ សិក្ខាបទានិ

ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃាទិសេសានិ ភវន្តិ តេរស

អនិយតានិ ទ្វេ ហោន្តិ

និស្សគ្គិយានិ តឹសេវ

ទ្វេនវុតិ ច ខុទ្ទកា

ចត្តារោ បាដិទេសនីយា

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា

វីសំ ទ្វេ សតានិ ចិមេ ហោន្តិ ភិក្ខូនំ សិក្ខាបទានិ ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ។

[១០៩] តីណិ សតានិ ចត្តារិ

ភិក្ខុនីនំ សិក្ខាបទានិ

ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ អដ្ឋ

សង្ឃាទិសេសានិ ភវន្តិ សត្តរស

និស្សគ្គិយានិ តឹសេវ

សតំ សដ្ឋី ច ឆ ចេវ

ខុទ្ទកានិ បវុច្ចន្តិ

អដ្ឋ បាដិទេសនីយា

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា តីណិ សតានិ ចត្តារិ ចិមេ ហោន្តិ ភិក្ខុនីនំ សិក្ខាបទានិ ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ឧបោសថេសុ។

[១១០] ឆចត្តាឡីស [ឱ. ឆចត្តារីស។] ភិក្ខូនំ

ភិក្ខុនីហិ អសាធារណា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

ឆ សង្ឃាទិសេសា ទ្វីហិ អនិយតេហិ

អដ្ឋ និស្សគ្គិយា ទ្វាទស តេហិ

តេ ហោន្តិ វីសតិ ទ្វេវីសតិ ខុទ្ទកា

ចត្តារោ បាដិទេសនីយា

ឆចត្តាឡីស [ម. ឆ ចត្តារីសា។] ចិមេ ហោន្តិ ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីហិ អសាធារណា។

[១១១] សតំ តឹសា ភិក្ខុនីនំ

ភិក្ខូហិ អសាធារណា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃម្ហា ទស និស្សរេ

និស្សគ្គិយានិ ទ្វាទស

ឆន្នវុតិ ច ខុទ្ទកា

អដ្ឋ បាដិទេសនីយា

សតំ តឹសា ចិមេ ហោន្តិ ភិក្ខុនីនំ ភិក្ខូហិ អសាធារណា។

[១១២] សតំ សត្តតិ ឆ ចេវ

ឧភិន្នំ អសាធារណា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃាទិសេសានិ ភវន្តិ សោឡស

អនិយតានិ ទ្វេ ហោន្តិ

និស្សគ្គិយា ចតុវីសតិ

សតំ អដ្ឋារស ចេវ

ខុទ្ទកានិ បវុច្ចន្តិ

ទ្វាទស បាដិទេសនីយា

សតំ សត្តតិ ឆ ចេវិមេ ហោន្តិ ឧភិន្នំ អសាធារណា។

[១១៣] សតំ សត្តតិ ចត្តារិ

ឧភិន្នំ សមសិក្ខាតា

តេ សុណោហិ យថាកថំ។

បារាជិកានិ ចត្តារិ

សង្ឃាទិសេសានិ ភវន្តិ សត្ត

និស្សគ្គិយានិ អដ្ឋារស

សមសត្តតិ ខុទ្ទកា

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា

សតំ សត្តតិ ចត្តារិ ចិមេ ហោន្តិ ឧភិន្នំ សមសិក្ខាតា។

[១១៤] អដ្ឋេវ បារាជិកា យេ

ទូរាសទា តាលវត្ថុសមូបមា

បណ្ឌុបលាសោ បុថុសិលា

សីសច្ឆិន្នោវ [ម. សីសច្ឆិន្តោ ច។] សោ នរោ

តាលោវ មត្ថកច្ឆិន្នោ

អវិរុឡ្ហិ ភវន្តិ តេ។

[១១៥] តេវីសំ [ម. តេវីសតិ។] សង្ឃាទិសេសា

ទ្វេ អនិយតា ទ្វេចត្តាឡីស និស្សគ្គិយា

អដ្ឋាសីតិសតំ បាចិត្តិយា

ទ្វាទស បាដិទេសនីយា

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា

តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ

សម្មុខា វ បដិញ្ញាយ

តិណវត្ថារកេន ច។

[១១៦] ទ្វេ ឧបោសថា ទ្វេ បវារណា

ចត្តារិ កម្មានិ ជិនេន ទេសិតា

បញ្ចេវ ឧទ្ទេសា ចត្តារោ ភវន្តិ អនញ្ញថា អាបត្តិក្ខន្ធា ច ភវន្តិ សត្ត។

[១១៧] អធិករណានិ ចត្តារិ

សត្តហិ សមថេហិ សម្មន្តិ

ទ្វីហិ ចតូហិ តីហិ

កិច្ចំ ឯកេន សម្មតិ។

បារាជិកាទិអាបត្តិ

[១១៨] បារាជិកន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

ចុតោបរទ្ធោ ភដ្ឋោ ច

សទ្ធម្មេហិ និរង្កតោ

សំវាសោបិ ច តហឹ នត្ថិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១១៩] សង្ឃាទិសេសោតិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

សង្ឃោវ ទេតិ បរិវាសំ

មូលាយ បដិកស្សតិ

មានត្តំ ទេតិ អព្ភេតិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២០] អនិយតោតិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

អនិយតោ ន និយតោ

អនេកំសិកតំ បទំ

តិណ្ណមញ្ញតរំ ឋានំ

អនិយតោតិ បវុច្ចតិ។

[១២១] ថុល្លច្ចយន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

ឯកស្ស មូលេ យោ ទេសេតិ

យោ ច តំ បដិគ្គណ្ហតិ

អច្ចយោ តេន សមោ នត្ថិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២២] និស្សគ្គិយន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ

ឯកកស្សេវ ឯកតោ

និស្សជ្ជិត្វា យំ ទេសេតិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២៣] បាចិត្តិយន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

បាតេតិ កុសលំ ធម្មំ

អរិយមគ្គំ អបរជ្ឈតិ

ចិត្តសមោហនដ្ឋានំ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២៤] បាដិទេសនីយន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

ភិក្ខុ អញ្ញាតកោ សន្តោ

កិច្ឆា លទ្ធាយ ភោជនំ

សាមំ គហេត្វា ភុញ្ជេយ្យ

គារយ្ហន្តិ បវុច្ចតិ។

និមន្តនាសុ ភុញ្ជន្តា

ឆន្ទាយ វោសាសតិ តត្ថ ភិក្ខុនី

អនិវារេត្វា តហឹ ភុញ្ជេ

គារយ្ហន្តិ បវុច្ចតិ។

សទ្ធាចិត្តំ កុលំ គន្ត្វា

អប្បភោគំ អនាឡ្ហិយំ

អគិលានោ តហឹ ភុញ្ជេ

គារយ្ហន្តិ បវុច្ចតិ។

យោ ចេ អរញ្ញេ វិហរន្តោ

សាសង្កេ សភយានកេ

អវិទិតំ តហឹ ភុញ្ជេ

គារយ្ហន្តិ បវុច្ចតិ។

ភិក្ខុនី អញ្ញាតិកា សន្តា

យំ បរេសំ មមាយិតំ

សប្បិ តេលំ មធុ ផាណិតំ

មច្ឆមំសំ អថោបិ ខីរំ ទធឹ

សយំ វិញ្ញាបេយ្យ ភិក្ខុនី

គារយ្ហបត្តា សុគតស្ស សាសនេ។

[១២៥] ទុក្កដន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

អបរទ្ធំ វិរទ្ធញ្ច

ខលិតំ យញ្ច ទុក្កដំ

យំ មនុស្សោ ករេ បាបំ

អាវិ វា យទិ វា រហោ

ទុក្កដន្តិ បវេទេន្តិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២៦] ទុព្ភាសិតន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

ទុព្ភាសិតំ ទុរាភដ្ឋំ

សង្កិលិដ្ឋញ្ច យំ បទំ

យញ្ច វិញ្ញូ គរហន្តិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

[១២៧] សេក្ខិយន្តិ យំ វុត្តំ

តំ សុណោហិ យថាកថំ។

សេក្ខស្ស សិក្ខមានស្ស

ឧជុមគ្គានុសារិនោ

អាទិ ចេតំ ចរណញ្ច

មុខំ សញ្ញមសំវរោ

សិក្ខា ឯតាទិសា នត្ថិ

តេនេតំ ឥតិ វុច្ចតិ។

ឆន្នមតិវស្សតិ

វិវដំ នាតិវស្សតិ

តស្មា ឆន្នំ វិវរេថ

ឯវន្តំ នាតិវស្សតិ។

គតិ មិគានំ បវនំ

អាកាសោ បក្ខិនំ គតិ

វិភវោ គតិ ធម្មានំ

និព្វានំ អរហតោ គតីតិ។

គាថាសង្គណិកំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[១២៨] សត្តនគរេសុ បញ្ញត្តា

វិបត្តិ ចតុរោបិ ច

ភិក្ខូនំ ភិក្ខុនីនញ្ច

សាធារណា អសាធារណា

សាសនំ អនុគ្គហាយ

គាថាសង្គណិកំ ឥទន្តិ។

អធិករណភេទំ

ឧក្កោដនភេទាទិ

[១២៩] ចត្តារិ អធិករណានិ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ។ ឥមានិ ចត្តារិ អធិករណានិ។ ឥមេសំ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតិ ឧក្កោដា។ ឥមេសំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ទស ឧក្កោដា វិវាទាធិករណស្ស ទ្វេ ឧក្កោដា អនុវាទាធិករណស្ស ចត្តារោ ឧក្កោដា អាបត្តាធិករណស្ស តយោ ឧក្កោដា កិច្ចាធិករណស្ស ឯកោ ឧក្កោដោ។ ឥមេសំ ចតុន្នំ អធិករណានំ ឥមេ ទស ឧក្កោដា។ វិវាទាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ កតិ សមថេ ឧក្កោដេតិ អនុវាទាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ កតិ សមថេ ឧក្កោដេតិ អាបត្តាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ កតិ សមថេ ឧក្កោដេតិ កិច្ចាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ កតិ សមថេ ឧក្កោដេតិ។ វិវាទាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ ទ្វេ សមថេ ឧក្កោដេតិ អនុវាទាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ ចត្តារោ សមថេ ឧក្កោដេតិ អាបត្តាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ តយោ សមថេ ឧក្កោដេតិ កិច្ចាធិករណំ ឧក្កោដេន្តោ ឯកំ សមថំ ឧក្កោដេតិ។

[១៣០] កតិ ឧក្កោដា កតីហាការេហិ ឧក្កោដនំ បសវតិ កតីហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ កតិ បុគ្គលា អធិករណំ ឧក្កោដេន្តា អាបត្តឹ អាបជ្ជន្តិ។ ទ្វាទស ឧក្កោដា ទសហាការេហិ ឧក្កោដនំ បសវតិ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ ចត្តារោ បុគ្គលា អធិករណំ ឧក្កោដេន្តា អាបត្តឹ អាបជ្ជន្តិ។ កតមេ ទ្វាទស ឧក្កោដា។ អកតំ កម្មំ ទុក្កដំ កម្មំ បុន កាតព្វំ កម្មំ អនីហតំ ទុន្នីហតំ បុន នីហនិតព្វំ អវិនិច្ឆិតំ ទុវិនិច្ឆិតំ បុន វិនិច្ឆិតព្វំ អវូបសន្តំ ទុវូបសន្តំ បុន វូបសមេតព្វន្តិ ឥមេ ទ្វាទស ឧក្កោដា។ កតមេហិ ទសហាការេហិ ឧក្កោដនំ បសវតិ។ តត្ថ ជាតកំ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ តត្ថ ជាតកំ វូបសន្តំ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ អន្តរាមគ្គេ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ អន្តរាមគ្គេ វូបសន្តំ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ តត្ថ គតំ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ តត្ថ គតំ វូបសន្តំ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ សតិវិនយំ ឧក្កោដេតិ អមូឡ្ហវិនយំ ឧក្កោដេតិ តស្សបាបិយសិកំ ឧក្កោដេតិ តិណវត្ថារកំ ឧក្កោដេតិ។ ឥមេហិ ទសហាការេហិ ឧក្កោដនំ បសវតិ។ កតមេហិ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ ទោសាគតឹ។បេ។ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ។ ឥមេហិ ចតូហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អធិករណំ ឧក្កោដេតិ។ កតមេ ចត្តារោ បុគ្គលា អធិករណំ ឧក្កោដេន្តា អាបត្តឹ អាបជ្ជន្តិ។ តទហុបសម្បន្នោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ អាគន្តុកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ ការកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ ឆន្ទទាយកោ ឧក្កោដេតិ ឧក្កោដនកំ បាចិត្តិយំ។ ឥមេ ចត្តារោ បុគ្គលា អធិករណំ ឧក្កោដេន្តា អាបត្តឹ អាបជ្ជន្តិ។

អធិករណនិទានាទិ

[១៣១] វិវាទាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ អាបត្តាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ កិច្ចាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ វិវាទាធិករណំ វិវាទនិទានំ វិវាទសមុទយំ វិវាទជាតិកំ វិវាទប្បភវំ វិវាទសម្ភារំ វិវាទសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ អនុវាទនិទានំ អនុវាទសមុទយំ អនុវាទជាតិកំ អនុវាទប្បភវំ អនុវាទសម្ភារំ អនុវាទសមុដ្ឋានំ។ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តិនិទានំ អាបត្តិសមុទយំ អាបត្តិជាតិកំ អាបត្តិប្បភវំ អាបត្តិសម្ភារំ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ។ កិច្ចាធិករណំ កិច្ចនិទានំ កិច្ចសមុទយំ កិច្ចជាតិកំ កិច្ចប្បភវំ កិច្ចសម្ភារំ កិច្ចសមុដ្ឋានំ។ វិវាទាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ វិវាទាធិករណំ ហេតុនិទានំ ហេតុសមុទយំ ហេតុជាតិកំ ហេតុប្បភវំ ហេតុសម្ភារំ ហេតុសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ ហេតុនិទានំ ហេតុសមុទយំ ហេតុជាតិកំ ហេតុប្បភវំ ហេតុសម្ភារំ ហេតុសមុដ្ឋានំ។ វិវាទាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ វិវាទាធិករណំ បច្ចយនិទានំ បច្ចយសមុទយំ បច្ចយជាតិកំ បច្ចយប្បភវំ បច្ចយសម្ភារំ បច្ចយសមុដ្ឋានំ។ អនុវាទាធិករណំ។បេ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ បច្ចយនិទានំ បច្ចយសមុទយំ បច្ចយជាតិកំ បច្ចយប្បភវំ បច្ចយសម្ភារំ បច្ចយសមុដ្ឋានំ។

អធិករណមូលាទិ

[១៣២] ចតុន្នំ អធិករណានំ កតិ មូលានិ កតិ សមុដ្ឋានា។ ចតុន្នំ អធិករណានំ តេត្តឹស មូលានិ តេត្តឹស សមុដ្ឋានា។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមានិ តេត្តឹស មូលានិ។ វិវាទាធិករណស្ស ទ្វាទស មូលានិ អនុវាទាធិករណស្ស ចុទ្ទស មូលានិ អាបត្តាធិករណស្ស ឆ មូលានិ កិច្ចាធិករណស្ស ឯកំ មូលំ សង្ឃោ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ ឥមានិ តេត្តឹស មូលានិ។ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមេ តេត្តឹស សមុដ្ឋានា។ វិវាទាធិករណស្ស អដ្ឋារស ភេទករវត្ថូនិ សមុដ្ឋានា អនុវាទាធិករណស្ស ចតស្សោ វិបត្តិយោ សមុដ្ឋានា អាបត្តាធិករណស្ស សត្ត អាបត្តិក្ខន្ធា សមុដ្ឋានា កិច្ចាធិករណស្ស ចត្តារិ កម្មានិ សមុដ្ឋានា។ ចតុន្នំ អធិករណានំ ឥមេ តេត្តឹស សមុដ្ឋានា។

អធិករណបច្ចយាបត្តិ

[១៣៣] វិវាទាធិករណំ អាបត្តានាបត្តីតិ។ វិវាទាធិករណំ ន អាបត្តិ។ កឹ បន វិវាទាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ អាម វិវាទាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តិ អាបជ្ជេយ្យ។ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អនុបសម្បន្នំ ឱមសតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស។ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ឥមា ទ្វេ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ កតីហិ អធិករណេហិ កតីសុ ឋានេសុ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ឯកំ វិបត្តឹ ភជន្តិ អាចារវិបត្តឹ ចតុន្នំ អធិករណានំ  អាបត្តាធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ទ្វីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន តីសុ ឋានេសុ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[១៣៤] អនុវាទាធិករណំ អាបត្តានាបត្តីតិ។ អនុវាទាធិករណំ ន អាបត្តិ។ កឹ បន អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ អាម អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យ។ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស អមូលកេន សង្ឃាទិសេសេន អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អមូលិកាយ អាចារវិបត្តិយា អនុទ្ធំសេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ឥមា តិស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ កតីហិ អធិករណេហិ កតីសុ ឋានេសុ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ តីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ យា សា អាបត្តិ គរុកា សា អាបត្តិ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន ឯកម្ហិ ឋានេ សង្ឃមជ្ឈេ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច យា តា អាបត្តិយោ លហុកា តា អាបត្តិយោ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន តីសុ ឋានេសុ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច  សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[១៣៥] អាបត្តាធិករណំ អាបត្តានាបត្តីតិ។ អាបត្តាធិករណំ ន អាបត្តិ។ កឹ បន អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ អាម អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យ។ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ភិក្ខុនី ជានំ បារាជិកំ ធម្មំ អជ្ឈាបន្នំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បារាជិកស្ស វេមតិកា បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ថុល្លច្ចយស្ស ភិក្ខុ [ភិក្ខុស្ស ជានន្តិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] សង្ឃាទិសេសំ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស អាចារវិបត្តឹ បដិច្ឆាទេតិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ឥមា ចតស្សោ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ កតីហិ អធិករណេហិ កតីសុ ឋានេសុ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ ចតូហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ យា សា អាបត្តិ អនវសេសា សា អាបត្តិ ន កតមេន អធិករណេន ន កតមម្ហិ ឋានេ ន កតមេន សមថេន សម្មតិ យា តា អាបត្តិយោ លហុកា តា អាបត្តិយោ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន តីសុ ឋានេសុ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

[១៣៦] កិច្ចាធិករណំ អាបត្តានាបត្តីតិ។ កិច្ចាធិករណំ ន អាបត្តិ។ កឹ បន កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យាតិ។ អាម កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា អាបត្តឹ អាបជ្ជេយ្យ។ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា កតិ អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ ឧក្ខិត្តានុវត្តិកា ភិក្ខុនី យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជតិ ញត្តិយា ទុក្កដំ ទ្វីហិ កម្មវាចាហិ ថុល្លច្ចយា កម្មវាចាបរិយោសានេ អាបត្តិ បារាជិកស្ស ភេទកានុវត្តកា ភិក្ខូ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ សង្ឃាទិសេសស្ស បាបិកាយ ទិដ្ឋិយា យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តិ អាបត្តិ បាចិត្តិយស្ស កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ឥមា បញ្ច អាបត្តិយោ អាបជ្ជតិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ កតិ វិបត្តិយោ ភជន្តិ ចតុន្នំ អធិករណានំ កតមំ អធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ កតីហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ កតីហិ អធិករណេហិ កតីសុ ឋានេសុ កតីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ។ តា អាបត្តិយោ ចតុន្នំ វិបត្តីនំ ទ្វេ វិបត្តិយោ ភជន្តិ សិយា សីលវិបត្តឹ សិយា អាចារវិបត្តឹ ចតុន្នំ អធិករណានំ អាបត្តាធិករណំ សត្តន្នំ អាបត្តិក្ខន្ធានំ បញ្ចហិ អាបត្តិក្ខន្ធេហិ សង្គហិតា សិយា បារាជិកាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា សង្ឃាទិសេសាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ថុល្លច្ចយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា បាចិត្តិយាបត្តិក្ខន្ធេន សិយា ទុក្កដាបត្តិក្ខន្ធេន ឆន្នំ អាបត្តិសមុដ្ឋានានំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋហន្តិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ យា សា អាបត្តិ អនវសេសា សា អាបត្តិ ន កតមេន អធិករណេន ន កតមម្ហិ ឋានេ ន កតមេន សមថេន សម្មតិ យា សា អាបត្តិ គរុកា សា អាបត្តិ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន ឯកម្ហិ ឋានេ សង្ឃមជ្ឈេ ទ្វីហិ សមថេហិ សម្មតិ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច យា តា អាបត្តិយោ លហុកា តា អាបត្តិយោ ឯកេន អធិករណេន កិច្ចាធិករណេន តីសុ ឋានេសុ សង្ឃមជ្ឈេ គណមជ្ឈេ បុគ្គលស្ស សន្តិកេ តីហិ សមថេហិ សម្មន្តិ សិយា សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច សិយា សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច។

អធិករណាធិប្បាយោ

[១៣៧] វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ។ វិវាទាធិករណំ ន ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ន ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ន ហោតិ កិច្ចាធិករណំ។ អបិច វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ ភិក្ខូ វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ វោហារោ មេធក [ម. មេធគំ។] ឥទំ វុច្ចតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវាទាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ វិវាទាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ។

[១៣៨] អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ។ អនុវាទាធិករណំ ន ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ន ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ន ហោតិ វិវាទាធិករណំ។ អបិច អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ។ យថា កថំ វិយ។ ឥធ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ ឥទំ វុច្ចតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវាទាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ អនុវាទាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ។

[១៣៩] អាបត្តាធិករណំ ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ។ អាបត្តាធិករណំ ន ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ន ហោតិ វិវាទាធិករណំ ន ហោតិ អនុវាទាធិករណំ។ អបិច អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ។ យថា កថំ វិយ។ បញ្ចបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ សត្តបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ ឥទំ វុច្ចតិ អាបត្តាធិករណំ។ អាបត្តាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ អាបត្តាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ។

[១៤០] កិច្ចាធិករណំ ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ ន ហោតិ វិវាទាធិករណំ ន ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ន ហោតិ អាបត្តាធិករណំ។ អបិច កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ។ យថា កថំ វិយ។ យា សង្ឃស្ស កិច្ចយតា ករណីយតា អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ វុច្ចតិ កិច្ចាធិករណំ។ កិច្ចាធិករណេ សង្ឃោ វិវទតិ វិវាទាធិករណំ។ វិវទមានោ អនុវទតិ អនុវាទាធិករណំ។ អនុវទមានោ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អាបត្តាធិករណំ។ តាយ អាបត្តិយា សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ កិច្ចាធិករណំ។ ឯវំ កិច្ចាធិករណប្បច្ចយា ហោតិ វិវាទាធិករណំ ហោតិ អនុវាទាធិករណំ ហោតិ អាបត្តាធិករណំ។

បុច្ឆាវារោ

[១៤១] យត្ថ សតិវិនយោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ សតិវិនយោ។ យត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ។ យត្ថ បដិញ្ញាតករណំ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ។ យត្ថ យេភុយ្យសិកា តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ យេភុយ្យសិកា។ យត្ថ តស្សបាបិយសិកា តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ តស្សបាបិយសិកា។ យត្ថ តិណវត្ថារកោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ តិណវត្ថារកោ។

វិស្សជ្ជនាវារោ

[១៤២] យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច សតិវិនយេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ សតិវិនយោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ សតិវិនយោ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា ន តត្ថ តិណវត្ថារកោ។ យស្មឹ សមយេ សម្មុខាវិនយេន ច អមូឡ្ហវិនយេន ច។បេ។ សម្មុខាវិនយេន ច បដិញ្ញាតករណេន ច។បេ។ សម្មុខាវិនយេន ច យេភុយ្យសិកាយ ច។បេ។ សម្មុខាវិនយេន ច តស្សបាបិយសិកាយ ច។បេ។ សម្មុខាវិនយេន ច តិណវត្ថារកេន ច អធិករណំ វូបសម្មតិ យត្ថ តិណវត្ថារកោ តត្ថ សម្មុខាវិនយោ យត្ថ សម្មុខាវិនយោ តត្ថ តិណវត្ថារកោ ន តត្ថ សតិវិនយោ ន តត្ថ អមូឡ្ហវិនយោ ន តត្ថ បដិញ្ញាតករណំ ន តត្ថ យេភុយ្យសិកា ន តត្ថ តស្សបាបិយសិកា។

សំសដ្ឋវារោ

[១៤៣] សម្មុខាវិនយោតិ វា សតិវិនយោតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា ឧទាហុ វិសំសដ្ឋា លព្ភា ច បនិមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុំ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា អមូឡ្ហវិនយោតិ វា។បេ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា បដិញ្ញាតករណន្តិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា យេភុយ្យសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តស្សបាបិយសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តិណវត្ថារកោតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា ឧទាហុ វិសំសដ្ឋា លព្ភា ច បនិមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុំ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា សតិវិនយោតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា នោ វិសំសដ្ឋា ន ច លព្ភា ឥមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុំ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា អមូឡ្ហវិនយោតិ វា។បេ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា បដិញ្ញាតករណន្តិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា យេភុយ្យសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តស្សបាបិយសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តិណវត្ថារកោតិ វា ឥមេ ធម្មា សំសដ្ឋា នោ វិសំសដ្ឋា ន ច លព្ភា ឥមេសំ ធម្មានំ វិនិព្ភុជិត្វា វិនិព្ភុជិត្វា នានាករណំ បញ្ញាបេតុំ។

សត្តសមថនិទានំ

[១៤៤] សម្មុខាវិនយោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សម្មុខាវិនយោ និទាននិទានោ និទានសមុទយោ និទានជាតិកោ និទានប្បភវោ និទានសម្ភារោ និទានសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ និទាននិទានោ និទានសមុទយោ និទានជាតិកោ និទានប្បភវោ និទានសម្ភារោ និទានសមុដ្ឋានោ។ សម្មុខាវិនយោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សម្មុខាវិនយោ ហេតុនិទានោ ហេតុសមុទយោ ហេតុជាតិកោ ហេតុប្បភវោ ហេតុសម្ភារោ ហេតុសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។  អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ ហេតុនិទានោ ហេតុសមុទយោ ហេតុជាតិកោ ហេតុប្បភវោ ហេតុសម្ភារោ ហេតុសមុដ្ឋានោ។ សម្មុខាវិនយោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ សម្មុខាវិនយោ បច្ចយនិទានោ បច្ចយសមុទយោ បច្ចយជាតិកោ បច្ចយបភវោ បច្ចយសម្ភារោ បច្ចយសមុដ្ឋានោ។ សតិវិនយោ។បេ។ អមូឡ្ហវិនយោ បដិញ្ញាតករណំ យេភុយ្យសិកា តស្សបាបិយសិកា តិណវត្ថារកោ បច្ចយនិទានោ បច្ចយសមុទយោ បច្ចយជាតិកោ បច្ចយប្បភវោ បច្ចយសម្ភារោ បច្ចយសមុដ្ឋានោ។

[១៤៥] សត្តន្នំ សមថានំ កតិ មូលានិ កតិ សមុដ្ឋានា។ សត្តន្នំ សមថានំ ឆព្វីស មូលានិ ឆត្តឹស សមុដ្ឋានា។ សត្តន្នំ សមថានំ កតមានិ ឆព្វីស មូលានិ។ សម្មុខាវិនយស្ស ចត្តារិ មូលានិ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ សតិវិនយស្ស ចត្តារិ មូលានិ។ អមូឡ្ហវិនយស្ស ចត្តារិ មូលានិ។ បដិញ្ញាតករណស្ស ទ្វេ មូលានិ យោ ច ទេសេតិ យស្ស ច ទេសេតិ។ យេភុយ្យសិកាយ ចត្តារិ មូលានិ តស្សបាបិយសិកាយ ចត្តារិ មូលានិ។ តិណវត្ថារកស្ស ចត្តារិ មូលានិ សង្ឃសម្មុខតា ធម្មសម្មុខតា វិនយសម្មុខតា បុគ្គលសម្មុខតា។ សត្តន្នំ សមថានំ ឥមានិ ឆព្វីស មូលានិ។ សត្តន្នំ សមថានំ កតមេ ឆត្តឹស សមុដ្ឋានា។ សតិវិនយស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា។ អមូឡ្ហវិនយស្ស កម្មស្ស។បេ។ បដិញ្ញាតករណស្ស កម្មស្ស។បេ។ យេភុយ្យសិកាយ កម្មស្ស។បេ។ តស្សបាបិយសិកាយ កម្មស្ស។បេ។ តិណវត្ថារកស្ស កម្មស្ស កិរិយា ករណំ ឧបគមនំ អជ្ឈុបគមនំ អធិវាសនា អប្បដិក្កោសនា។ សត្តន្នំ សមថានំ ឥមេ ឆត្តឹស សមុដ្ឋានា។

សត្តសមថនានត្ថាទិ

[១៤៦] សម្មុខាវិនយោតិ វា សតិវិនយោតិ វា ឥមេ ធម្មា នានត្ថា នានាព្យញ្ជនា ឧទាហុ ឯកត្ថា ព្យញ្ជនមេវ នានំ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា អមូឡ្ហវិនយោតិ វា។បេ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា បដិញ្ញាតករណន្តិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា យេភុយ្យសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តស្សបាបិយសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តិណវត្ថារកោតិ វា ឥមេ ធម្មា នានត្ថា នានាព្យញ្ជនា ឧទាហុ ឯកត្ថា ព្យញ្ជនមេវ នានំ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា សតិវិនយោតិ វា ឥមេ ធម្មា នានត្ថា ចេវ នានាព្យញ្ជនា ច។ សម្មុខាវិនយោតិ វា អមូឡ្ហវិនយោតិ វា។បេ។ សម្មុខាវិនយោតិ វា បដិញ្ញាតករណន្តិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា យេភុយ្យសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តស្សបាបិយសិកាតិ វា សម្មុខាវិនយោតិ វា តិណវត្ថារកោតិ វា ឥមេ ធម្មា នានត្ថា ចេវ នានា ព្យញ្ជនា ច។

[១៤៧] វិវាទោ វិវាទាធិករណំ វិវាទោ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ វិវាទោ អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច សិយា វិវាទោ វិវាទាធិករណំ សិយា វិវាទោ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ វិវាទោ សិយា អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។ តត្ថ កតមោ វិវាទោ វិវាទាធិករណំ។ ឥធ ភិក្ខូ វិវទន្តិ ធម្មោតិ វា អធម្មោតិ វា។បេ។ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ វា យំ តត្ថ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ នានាវាទោ អញ្ញថាវាទោ វិបច្ចតាយ [ម. វិបច្ចយតាយ។] វោហារោ មេធកំ [ម. មេធគំ។] អយំ វិវាទោ វិវាទាធិករណំ។ តត្ថ កតមោ វិវាទោ នោ អធិករណំ។ មាតាបិ បុត្តេន វិវទតិ បុត្តោបិ មាតរា វិវទតិ បិតាបិ បុត្តេន វិវទតិ បុត្តោបិ បិតរា វិវទតិ ភាតាបិ ភាតរា វិវទតិ ភាតាបិ ភគិនិយា វិវទតិ ភគិនីបិ ភាតរា វិវទតិ សហាយោបិ សហាយេន វិវទតិ អយំ វិវាទោ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ វិវាទោ។ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ វិវាទោ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។ វិវាទាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ វិវាទោ ច។

[១៤៨] អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ អនុវាទោ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច សិយា អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ សិយា អនុវាទោ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ អនុវាទោ សិយា អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។ តត្ថ កតមោ អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ។ ឥធ ភិក្ខូ ភិក្ខុំ អនុវទន្តិ សីលវិបត្តិយា វា អាចារវិបត្តិយា វា ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា អាជីវវិបត្តិយា វា យោ តត្ថ អនុវាទោ អនុវទនា អនុល្លបនា អនុភណនា អនុសម្បវង្កតា អព្ភុស្សហនតា អនុពលប្បទានំ អយំ អនុវាទោ អនុវាទាធិករណំ។ តត្ថ កតមោ អនុវាទោ នោ អធិករណំ។ មាតាបិ បុត្តំ អនុវទតិ បុត្តោបិ មាតរំ អនុវទតិ បិតាបិ បុត្តំ អនុវទតិ បុត្តោបិ បិតរំ អនុវទតិ ភាតាបិ ភាតរំ អនុវទតិ ភាតាបិ ភគិនឹ អនុវទតិ ភគិនីបិ ភាតរំ អនុវទតិ សហាយោបិ សហាយំ អនុវទតិ អយំ អនុវាទោ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ។ អាបត្តាធិករណំ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ អនុវាទោ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។ អនុវាទាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ អនុវាទោ ច។

[១៤៩] អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ អាបត្តិ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច សិយា អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ សិយា អាបត្តិ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ អាបត្តិ សិយា អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ តត្ថ កតមា អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ។ បញ្ចបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ សត្តបិ អាបត្តិក្ខន្ធា អាបត្តាធិករណំ អយំ អាបត្តិ អាបត្តាធិករណំ។ តត្ថ កតមា អាបត្តិ នោ អធិករណំ។ សោតាបត្តិ សមាបត្តិ អយំ អាបត្តិ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ។ កិច្ចាធិករណំ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ អាបត្តិ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ អាបត្តាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ អាបត្តិ ច។

[១៥០] កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ កិច្ចញ្ចេវ អធិករណញ្ច [ម. អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។] សិយា កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ សិយា កិច្ចំ នោ អធិករណំ សិយា អធិករណំ នោ កិច្ចំ សិយា អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។ តត្ថ កតមំ កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ។ យា សង្ឃស្ស កិច្ចយតា ករណីយតា អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥទំ កិច្ចំ កិច្ចាធិករណំ។ តត្ថ កតមំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ អាចរិយកិច្ចំ ឧបជ្ឈាយកិច្ចំ សមានុបជ្ឈាយកិច្ចំ សមានាចរិយកិច្ចំ ឥទំ កិច្ចំ នោ អធិករណំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ។ វិវាទាធិករណំ អនុវាទាធិករណំ អាបត្តាធិករណំ ឥទំ អធិករណំ នោ កិច្ចំ។ តត្ថ កតមំ អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ច។ កិច្ចាធិករណំ អធិករណញ្ចេវ កិច្ចញ្ចាតិ។

អធិករណភេទំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៥១] អធិករណំ ឧក្កោដា

អាការា បុគ្គលេន ច

និទានហេតុប្បច្ចយា

មូលំ សមុដ្ឋានេន ច

អាបត្តិ ហោតិ យត្ថ ច

សំសដ្ឋា និទានេន ច [បភវាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]

ហេតុប្បច្ចយមូលានិ

សមុដ្ឋានេន ព្យញ្ជនា

វិវាទោ អធិករណន្តិ

ភេទាធិករណេ ឥទន្តិ។

អបរំ គាថាសង្គណិកំ

ចោទនាទិបុច្ឆាវិស្សជ្ជនា

[១៥២] ចោទនា កិមត្ថាយ

សារណា កិស្ស ការណា

សង្ឃោ កិមត្ថាយ

មតិកម្មំ បន កិស្ស ការណា។

ចោទនា សារណត្ថាយ

និគ្គហត្ថាយ សារណា

សង្ឃោ បរិគ្គហត្តាយ [ម. បរិគ្គហត្ថាយ។]

មតិកម្មំ បន បាដិយេក្កំ។

មា ខោ តុរិតោ អភណិ

មា ខោ ចណ្ឌិកតោ ភណិ [ម. អភណិ]

មា ខោ បដិឃំ ជនយិ

សចេ អនុវិជ្ជកោ តុវំ

មា ខោ សហសា អភណិ

កថំ វិគ្គាហិកំ អនត្ថសញ្ហិតំ

សុត្តេ វិនយេ អនុលោមេ

បញ្ញត្តេ អនុលោមិកេ

អនុយោគវត្តំ និសាមយ [និសាមេថាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ និសាមេថាតិយេវ អដ្ឋកថាយំ។]

កុសលេន ពុទ្ធិមតា កតំ

សុវុត្តំ សិក្ខាបទានុលោមិកំ

គតឹ ន នាសេន្តោ សម្បរាយិកំ។

ហិតេសី អនុយុញ្ជស្សុ

កាលេនត្ថុបសញ្ហិតំ

ចុទិតស្ស ច ចោទកស្ស ច

សហសា វោហារំ មា បធារេសិ។

ចោទកោ អាហ អាបន្នោតិ

ចុទិតកោ អាហ អនាបន្នោតិ

ឧភោ អនុក្ខិបន្តោ

បដិញ្ញានុសន្ធិតេន ការយេ។

បដិញ្ញា លជ្ជីសុ វុត្តា [ឱ.ម. កតា។]

អលជ្ជីសុ ឯតំ [ឱ.ម. ឯវំ។] ន វិជ្ជតិ

ពហុម្បិ អលជ្ជី ភាសេយ្យ

វត្តានុសន្ធិតេន ការយេ។

[១៥៣] អលជ្ជី កីទិសោ ហោតិ

បដិញ្ញា យស្ស ន រូហតិ

ឯតញ្ច [ឱ.ម. ឯវញ្ច។] តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ អលជ្ជិបុគ្គលោ។

សញ្ចិច្ច អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ

អាបត្តឹ បរិគូហតិ

អគតិគមនញ្ច គច្ឆតិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ អលជ្ជិបុគ្គលោ។

[១៥៤] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ អលជ្ជិបុគ្គលោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ លជ្ជិបុគ្គលោ។

សញ្ចិច្ច អាបត្តឹ នាបជ្ជតិ

អាបត្តឹ ន បរិគូហតិ

អគតិគមនំ ន គច្ឆតិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ លជ្ជិបុគ្គលោ។

[១៥៥] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ លជ្ជិបុគ្គលោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ អធម្មចោទកោ។

អកាលេ ចោទេតិ អភូតេន

ផរុសេន អនត្ថសញ្ហិតេន

ទោសន្តរោ ចោទេតិ នោ មេត្តចិត្តោ

ឯទិសោ វុច្ចតិ អធម្មចោទកោ។

[១៥៦] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ អធម្មចោទកោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ ធម្មចោទកោ។

កាលេន ចោទេតិ ភូតេន

សណ្ហេន អត្ថសញ្ហិតេន

មេត្តចិត្តោ ចោទេតិ នោ ទោសន្តរោ

ឯទិសោ វុច្ចតិ ធម្មចោទកោ។

[១៥៧] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ ធម្មចោទកោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ ពាលចោទកោ។

បុព្វាបរំ ន ជានាតិ បុព្វាបរស្ស អកោវិទោ

អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ

អនុសន្ធិវចនបថស្ស អកោវិទោ

ឯទិសោ វុច្ចតិ ពាលចោទកោ។

[១៥៨] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ ពាលចោទកោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កីទិសោ វុច្ចតិ បណ្ឌិតចោទកោ។

បុព្វាបរំបិ ជានាតិ បុព្វាបរស្ស កោវិទោ

អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ

អនុសន្ធិវចនបថស្ស កោវិទោ

ឯទិសោ វុច្ចតិ បណ្ឌិតចោទកោ។

[១៥៩] សច្ចំ អហម្បិ ជានាមិ

ឯទិសោ វុច្ចតិ បណ្ឌិតចោទកោ

អញ្ញញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

ចោទនា កិន្តិ វុច្ចតិ។

សីលវិបត្តិយា ចោទេតិ

អថោ អាចារទិដ្ឋិយា

អាជីវេនបិ ចោទេតិ

ចោទនា តេន វុច្ចតិ។

អបរំ គាថាសង្គណិកំ និដ្ឋិតំ។

ចោទនាកណ្ឌំ

អនុវិជ្ជកអនុយោគោ

[១៦០] អនុវិជ្ជកេន ចោទកោ បុច្ឆិតព្វោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ ចោទេសិ កិម្ហិ នំ ចោទេសិ សីលវិបត្តិយា ចោទេសិ អាចារវិបត្តិយា ចោទេសិ ទិដ្ឋិវិបត្តិយា ចោទេសីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សីលវិបត្តិយា វា ចោទេមិ អាចារវិបត្តិយា វា ចោទេមិ ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា ចោទេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ ជានាតិ បនាយស្មា សីលវិបត្តឹ ជានាតិ អាចារវិបត្តឹ ជានាតិ ទិដ្ឋិវិបត្តិន្តិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ជានាមិ ខោ អហំ អាវុសោ សីលវិបត្តឹ ជានាមិ អាចារវិបត្តឹ ជានាមិ ទិដ្ឋិវិបត្តិន្តិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ កតមា បនាវុសោ សីលវិបត្តិ កតមា អាចារវិបត្តិ កតមា ទិដ្ឋិវិបត្តីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ចត្តារិ បារាជិកានិ តេរស  សង្ឃាទិសេសា អយំ សីលវិបត្តិ ថុល្លច្ចយំ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ ទុព្ភាសិតំ អយំ អាចារវិបត្តិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ អន្តគ្គាហិកា ទិដ្ឋិ អយំ ទិដ្ឋិវិបត្តីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ ចោទេសិ ទិដ្ឋេន ចោទេសិ សុតេន ចោទេសិ បរិសង្កាយ ចោទេសីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ទិដ្ឋេន វា ចោទេមិ សុតេន វា ចោទេមិ បរិសង្កាយ វា ចោទេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ ទិដ្ឋេន ចោទេសិ កិន្តេ ទិដ្ឋំ កិន្តិ តេ ទិដ្ឋំ កទា តេ ទិដ្ឋំ កត្ថ តេ ទិដ្ឋំ បារាជិកំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ទុក្កដំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ កត្ថ ច ត្វំ អហោសិ កត្ថ ចាយំ ភិក្ខុ អហោសិ កិញ្ច ត្វំ ករោសិ កិញ្ចាយំ ភិក្ខុ ករោតីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ ទិដ្ឋេន ចោទេមិ អបិច សុតេន ចោទេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ សុតេន ចោទេសិ កិន្តេ សុតំ កិន្តិ តេ សុតំ កទា តេ សុតំ  កត្ថ តេ សុតំ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ភិក្ខុស្ស សុតំ ភិក្ខុនិយា សុតំ សិក្ខមានាយ សុតំ សាមណេរស្ស សុតំ សាមណេរិយា សុតំ ឧបាសកស្ស សុតំ ឧបាសិកាយ សុតំ រាជូនំ សុតំ រាជមហាមត្តានំ សុតំ តិត្ថិយានំ សុតំ តិត្ថិយសាវកានំ សុតន្តិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ សុតេន ចោទេមិ អបិច បរិសង្កាយ ចោទេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមំ ភិក្ខុំ បរិសង្កាយ ចោទេសិ កឹ បរិសង្កសិ កិន្តិ បរិសង្កសិ កទា បរិសង្កសិ កត្ថ បរិសង្កសិ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ភិក្ខុស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ ភិក្ខុនិយា សុត្វា បរិសង្កសិ សិក្ខមានាយ សុត្វា បរិសង្កសិ សាមណេរស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ សាមណេរិយា សុត្វា បរិសង្កសិ ឧបាសកស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ ឧបាសិកាយ សុត្វា បរិសង្កសិ រាជូនំ សុត្វា បរិសង្កសិ រាជមហាមត្តានំ សុត្វា បរិសង្កសិ តិត្ថិយានំ សុត្វា បរិសង្កសិ តិត្ថិយសាវកានំ សុត្វា បរិសង្កសីតិ។

[១៦១] ទិដ្ឋំ ទិដ្ឋេន សមេតិ

ទិដ្ឋេន សំសន្ទតេ ទិដ្ឋំ

ទិដ្ឋំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វោ តេនុបោសថោ។

សុតំ សុតេន សមេតិ

សុតេន សំសន្ទតេ សុតំ

សុតំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វោ តេនុបោសថោ។

មុតំ មុតេន សមេតិ

មុតេន សំសន្ទតេ មុតំ

មុតំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វោ តេនុបោសថោតិ។

[១៦២] ចោទនាយ កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ ចោទនាយ ឱកាសកម្មំ អាទិ កិរិយា មជ្ឈេ សមថោ បរិយោសានំ។ ចោទនាយ កតិ មូលានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ កតីហាការេហិ ចោទេតិ។ ចោទនាយ ទ្វេ មូលានិ តីណិ វត្ថូនិ បញ្ច ភូមិយោ ទ្វីហាការេហិ ចោទេតិ។ ចោទនាយ កតមានិ ទ្វេ មូលានិ។ សមូលិកា វា អមូលិកា វា ចោទនាយ ឥមានិ ទ្វេ មូលានិ។ ចោទនាយ កតមានិ តីណិ វត្ថូនិ។ ទិដ្ឋេន សុតេន បរិសង្កាយ ចោទនាយ ឥមានិ តីណិ វត្ថូនិ។ ចោទនាយ កតមា បញ្ច ភូមិយោ។ កាលេន វក្ខាមិ នោ អកាលេន ភូតេន វក្ខាមិ នោ អភូតេន សណ្ហេន វក្ខាមិ នោ ផរុសេន អត្ថសញ្ហិតេន វក្ខាមិ នោ អនត្ថសញ្ហិតេន មេត្តចិត្តោ វក្ខាមិ នោ ទោសន្តរោតិ ចោទនាយ ឥមា បញ្ច ភូមិយោ។ កតមេហិ ទ្វីហាការេហិ ចោទេតិ។ កាយេន វា ចោទេតិ វាចាយ វា ចោទេតិ ឥមេហិ ទ្វីហាការេហិ ចោទេតិ។

ចោទកាទិបដិបត្តិ

[១៦៣] ចោទកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ ចុទិតកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ សង្ឃេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ អនុវិជ្ជកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ។ ចោទកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ចោទកេន បញ្ចសុ ធម្មេសុ បតិដ្ឋាយ បរោ ចោទេតព្វោ កាលេន វក្ខាមិ នោ អកាលេន ភូតេន វក្ខាមិ នោ អភូតេន សណ្ហេន វក្ខាមិ នោ ផរុសេន អត្ថសញ្ហិតេន វក្ខាមិ នោ អនត្ថសញ្ហិតេន មេត្តចិត្តោ វក្ខាមិ នោ ទោសន្តរោតិ។ ចោទកេន ឯវំ បដិបជ្ជិតព្វំ។ ចុទិតកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ ចុទិតកេន ទ្វីសុ ធម្មេសុ បតិដ្ឋាតព្វំ សច្ចេ ច អកុប្បេ ច។ ចុទិតកេន ឯវំ បដិបជ្ជិតព្វំ។ សង្ឃេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ សង្ឃេន ឱតិណ្ណានោតិណ្ណំ ជានិតព្វំ។ សង្ឃេន ឯវំ បដិបជ្ជិតព្វំ។ អនុវិជ្ជកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វន្តិ។ អនុវិជ្ជកេន យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ តថា តំ អធិករណំ វូបសមេតព្វំ។ អនុវិជ្ជកេន ឯវំ បដិបជ្ជិតព្វំ។

[១៦៤] ឧបោសថោ កិមត្ថាយ

បវារណា កិស្ស ការណា

បរិវាសោ កិមត្ថាយ

មូលាយ បដិកស្សនា កិស្ស ការណា

មានត្តំ កិមត្ថាយ

អព្ភានំ កិស្ស ការណា។

ឧបោសថោ សមគ្គត្ថាយ

វិសុទ្ធត្ថាយ បវារណា

បរិវាសោ មានត្តត្ថាយ

មូលាយ បដិកស្សនា និគ្គហត្ថាយ

មានត្តំ អព្ភានត្ថាយ

វិសុទ្ធត្ថាយ អព្ភានំ។

ឆន្ទា ទោសា ភយា មោហា

ថេរេ ច បរិភាសតិ

កាយស្ស ភេទា ទុប្បញ្ញោ

ខតោ ឧបហតិន្ទ្រិយោ

និរយំ គច្ឆតិ ទុម្មេធោ

ន ច សិក្ខាយ គារវោ។

ន ចាមិសំបិ [ឱ.ម. ន ច អាមិសំ។] និស្សាយ

ន ច និស្សាយ បុគ្គលំ

ឧភោ ឯតេ វិវជ្ជេត្វា

យថា ធម្មោ តថា ករេ។

កោធនោ ឧបនាហី ច

ចណ្ឌោ ច បរិភាសកោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

ឧបកណ្ណកំ ជប្បេតិ [ឱ.ម. ជប្បតិ។] ជិម្ហំ បេក្ខតិ

វីតិហរតិ កុម្មគ្គំ បដិសេវតិ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ

អកាលេន ចោទេតិ អភូតេន

ផរុសេន អនត្ថសញ្ហិតេន

ទោសន្តរោ ចោទេតិ នោ មេត្តចិត្តោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

ធម្មាធម្មំ ន ជានាតិ

ធម្មាធម្មស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

វិនយាវិនយំ ន ជានាតិ

វិនយាវិនយស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

ភាសិតាភាសិតំ ន ជានាតិ

ភាសិតាភាសិតស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

អាចិណ្ណានាចិណ្ណំ ន ជានាតិ

អាចិណ្ណានាចិណ្ណស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

បញ្ញត្តាបញ្ញត្តំ ន ជានាតិ

បញ្ញត្តាបញ្ញត្តស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ

អាបត្តានាបត្តិយា អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

លហុកគរុកំ ន ជានាតិ

លហុកគរុកស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

សាវសេសានវសេសំ ន ជានាតិ

សាវសេសានវសេសស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ ន ជានាតិ

ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

បុព្វាបរំ ន ជានាតិ

បុព្វាបរស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានំ។

អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ

អនុសន្ធិវចនបថស្ស អកោវិទោ

អនាបត្តិយា អាបត្តីតិ រោបេតិ

តាទិសោ ចោទកោ ឈាបេតិ អត្តានន្តិ។

ចោទនាកណ្ឌំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៦៥] ចោទនា អនុវិជ្ជញ្ច [ឱ. អនុវិជ្ជា ច។]

អាទិ មូលេនុបោសថោ

គតិ ចោទនកណ្ឌម្ហិ

សាសនំ បតិដ្ឋាបយន្តិ។

ចូឡសង្គាមំ

អនុវិជ្ជកស្សបដិបត្តិ

[១៦៦] សង្គាមាវចរេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមន្តេន នីចចិត្តេន សង្ឃោ ឧបសង្កមិតព្វោ រជោហរណសមេន ចិត្តេន អាសនកុសលេន ភវិតព្វំ និសជ្ជកុសលេន ថេរេ ភិក្ខូ អនុប្បខជ្ជន្តេន នវេ ភិក្ខូ អាសនេន អប្បដិពាហន្តេន យថាបដិរូបេ អាសនេ និសីទិតព្វំ អនានាកថិកេន ភវិតព្វំ អតិរច្ឆានកថិកេន សាមំ វា ធម្មោ ភាសិតព្វោ បរោ វា អជ្ឈេសិតព្វោ អរិយោ វា តុណ្ហីភាវោ នាតិមញ្ញិតព្វោ។ សង្ឃេន អនុមតេន បុគ្គលេន អនុវិជ្ជកេន អនុវិជ្ជិតុកាមេន ន ឧបជ្ឈាយោ បុច្ឆិតព្វោ ន អាចរិយោ បុច្ឆិតព្វោ ន សទ្ធិវិហារិកោ បុច្ឆិតព្វោ ន អន្តេវាសិកោ បុច្ឆិតព្វោ ន សមានុបជ្ឈាយកោ បុច្ឆិតព្វោ ន សមានាចរិយកោ បុច្ឆិតព្វោ ន ជាតិ បុច្ឆិតព្វា ន នាមំ បុច្ឆិតព្វំ ន គោត្តំ បុច្ឆិតព្វំ ន អាគមោ បុច្ឆិតព្វោ ន កុលប្បទេសោ បុច្ឆិតព្វោ ន ជាតិភូមិ បុច្ឆិតព្វា។ កឹ ការណា។ អត្រស្ស បេមំ វា ទោសោ វា បេមេ វា សតិ ទោសេ វា សតិ ឆន្ទាបិ គច្ឆេយ្យ ទោសាបិ គច្ឆេយ្យ មោហាបិ គច្ឆេយ្យ ភយាបិ គច្ឆេយ្យ។ សង្ឃេន អនុមតេន បុគ្គលេន អនុវិជ្ជកេន អនុវិជ្ជិតុកាមេន សង្ឃគរុកេន ភវិតព្វំ នោ បុគ្គលគរុកេន សទ្ធម្មគរុកេន ភវិតព្វំ នោ អាមិសគរុកេន អត្ថវសិកេន ភវិតព្វំ នោ បរិសកប្បិយេន កាលេន អនុវិជ្ជិតព្វំ នោ អកាលេន ភូតេន អនុវិជ្ជិតព្វំ នោ អភូតេន សណ្ហេន អនុវិជ្ជិតព្វំ នោ ផរុសេន អត្ថសញ្ហិតេន អនុវិជ្ជិតព្វំ នោ អនត្ថសញ្ហិតេន មេត្តចិត្តេន អនុវិជ្ជិតព្វំ នោ ទោសន្តរេន ន ឧបកណ្ណកជប្បិនា ភវិតព្វំ ន ជិម្ហំ បេក្ខិតព្វំ ន អក្ខិ និក្ខនិតព្វំ ន ភមុកំ ឧក្ខិបិតព្វំ ន សីសំ ឧក្ខិបិតព្វំ ន ហត្ថវិការោ កាតព្វោ ន ហត្ថមុទ្ទា ទស្សេតព្វា អាសនកុសលេន ភវិតព្វំ និសជ្ជកុសលេន យុគមត្តំ បេក្ខន្តេន អត្ថំ អនុវិធិយន្តេន សកេ អាសនេ និសីទិតព្វំ ន ច អាសនា វុដ្ឋាតព្វំ  ន វីតិហាតព្វំ ន កុម្មគ្គោ សេវិតព្វោ ន វាចាវិក្ខេបកំ [ឱ.ម. ពាហាវិក្ខេបកំ។] ភណិតព្វំ អតុរិតេន ភវិតព្វំ អសាហសិកេន អចណ្ឌិកតេន ភវិតព្វំ វចនក្ខមេន  មេត្តចិត្តេន ភវិតព្វំ ហិតានុកម្បិនា ការុណិកេន ភវិតព្វំ ហិតបរិសក្កិនា អសម្ផប្បលាបិនា ភវិតព្វំ បរិយន្តភាណិនា អវេរវសិកេន ភវិតព្វំ អនសុរុត្តេ អត្តា បរិគ្គហេតព្វោ បរោ បរិគ្គហេតព្វោ ចោទកោ បរិគ្គហេតព្វោ ចុទិតកោ បរិគ្គហេតព្វោ អធម្មចោទកោ បរិគ្គហេតព្វោ អធម្មចុទិតកោ បរិគ្គហេតព្វោ ធម្មចោទកោ បរិគ្គហេតព្វោ ធម្មចុទិតកោ បរិគ្គហេតព្វោ វុត្តំ អហាបេន្តេន អវុត្តំ អប្បកាសេន្តេន ឱតិណ្ណានិ បទព្យញ្ជនានិ សាធុកំ ឧគ្គហេត្វា បរោ បដិបុច្ឆិត្វា យថាបដិញ្ញាយ ការេតព្វោ វេបោ បហាសេតព្វោ [ឱ.ម. មន្ទោ ហាសេតព្វោ។ វេបោ បហាសេតព្វោតិ មន្ទោ មោមូហោ បគ្គណ្ហិតព្វោតិ អដ្ឋកថា។] ភីរុ អស្សាសេតព្វោ ចណ្ឌោ និសេធេតព្វោ អសុចិ វិភាវេតព្វោ [ម. ហាវេតព្វោ។] ឧជុមទ្ទវេន ន ឆន្ទាគតិ គន្តព្វា [៣.៤ ម. ន ឆន្ទាគតិ គន្តព្វំ។បេ។ ន ភយាគតឹ គន្តព្វំ។] ន ទោសាគតិ គន្តព្វា ន មោហាគតិ គន្តព្វា ន ភយាគតិ គន្តព្វា [៤] មជ្ឈត្តេន ភវិតព្វំ ធម្មេសុ ច បុគ្គលេសុ ច។ ឯវញ្ច បន អនុវិជ្ជកោ អនុវិជ្ជមានោ សត្ថុ ចេវ សាសនករោ ហោតិ វិញ្ញូនំ សព្រហ្មចារីនំ បិយោ ច ហោតិ មនាបោ ច គរុ ច ភាវនីយោ ច។

[១៦៧] សុត្តំ សំសន្ទនត្ថាយ ឱបម្មំ និទស្សនត្ថាយ អត្ថោ វិញ្ញាបនត្ថាយ បដិបុច្ឆា ឋបនត្ថាយ ឱកាសកម្មំ ចោទនត្ថាយ ចោទនា សារណត្ថាយ សារណា សវចនីយត្ថាយ សវចនីយំ បលិពោធត្ថាយ បលិពោធោ វិនិច្ឆយត្ថាយ វិនិច្ឆយោ សន្តីរណត្ថាយ សន្តីរណា ឋានាឋានគមនត្ថាយ ឋានាឋានគមនំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហត្ថាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ សម្បគ្គហត្ថាយ [សង្គហត្ថាយាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] សង្ឃោ សម្បរិគ្គហសម្បដិច្ឆនត្ថាយ សង្ឃេន អនុមតា បុគ្គលា បច្ចេកដ្ឋាយិនោ អវិសំវាទកដ្ឋាយិនោ។ វិនយោ សំវរត្ថាយ សំវរោ អវិប្បដិសារត្ថាយ អវិប្បដិសារោ បាមុជ្ជត្ថាយ បាមុជ្ជំ បីតត្ថាយ បីតិ បស្សទ្ធត្ថាយ បស្សទ្ធិ សុខត្ថាយ សុខំ សមាធត្ថាយ សមាធិ យថាភូតញ្ញាណទស្សនត្ថាយ យថាភូតញ្ញាណទស្សនំ និព្វិទត្ថាយ និព្វិទា វិរាគត្ថាយ វិរាគោ វិមុត្តត្ថាយ វិមុត្តិ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនត្ថាយ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនំ អនុបាទាបរិនិព្វានត្ថាយ។ ឯតទត្ថា កថា ឯតទត្ថា មន្តនា ឯតទត្ថា ឧបនិសា ឯតទត្ថំ សោតាវធានំ យទិទំ អនុបាទា ចិត្តស្ស វិមោក្ខោតិ។

[១៦៨] អនុយោគវត្តំ និសាមយ [និសាមេថាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។]

កុសលេន ពុទ្ធិមតា កតំ

សុវុត្តំ សិក្ខាបទានុលោមិកំ

គតឹ ន នាសេន្តោ សម្បរាយិកំ

វត្ថុំ វិបត្តឹ អាបត្តឹ

និទានំ អាការអកោវិទោ [ម. និទានា ការអកោវិទោ។]

បុព្វាបរំ ន ជានាតិ

កតាកតំ សមេន ច

កម្មញ្ច អធិករណញ្ច

សមថេ ចាបិ អកោវិទោ

រត្តោ ទុដ្ឋោ ច មូឡ្ហោ ច

ភយា មោហោ [ឱ.ម. សម្មោហា។] ច គច្ឆតិ

ន ច សញ្ញត្តិកុសលោ

និជ្ឈត្តិយា ច អកោវិទោ

លទ្ធបក្ខោ អហិរិកោ

កណ្ហកម្មោ អនាទរោ

ស វេ [ម. សចេ។] តាទិសកោ ភិក្ខុ

អប្បដិក្ខោតិ វុច្ចតិ។

វត្ថុំ វិបត្តឹ អាបត្តឹ

និទានំ អាការកោវិទោ

បុព្វាបរំ បជានាតិ

កតាកតំ សមេន ច

កម្មញ្ច អធិករណញ្ច

សមថេ ចាបិ កោវិទោ

អរត្តោ អទុដ្ឋោ អមូឡ្ហោ ច

ភយា មោហា ន គច្ឆតិ

សញ្ញត្តិយា ច កុសលោ

និជ្ឈត្តិយា ច កោវិទោ

លទ្ធបក្ខោ ហិរិមនោ

សុក្កកម្មោ សគារវោ

ស វេ តាទិសកោ ភិក្ខុ

សប្បដិក្ខោតិ វុច្ចតីតិ។

ចូឡសង្គាមំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[១៦៩] នីចចិត្តេន បុច្ឆេយ្យ

គរុ សង្ឃេ ន បុគ្គលេ

សុត្តំ សំសន្ទនត្ថាយ

វិនយានុគ្គហេន ច

ឧទ្ទានំ ចូឡសង្គាមេ

ឯកុទ្ទេសំ ឥទំ កតន្តិ។

មហាសង្គាមំ

វោហរន្តេន ជានិតព្វាទិ

[១៧០] សង្គាមាវចរេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរន្តេន វត្ថុំ ជានិតព្វំ វិបត្តិ ជានិតព្វា អាបត្តិ ជានិតព្វា និទានំ ជានិតព្វំ អាការោ ជានិតព្វោ បុព្វាបរំ ជានិតព្វំ កតាកតំ ជានិតព្វំ កម្មំ ជានិតព្វំ អធិករណំ ជានិតព្វំ សមថោ ជានិតព្វោ ន ឆន្ទាគតិ គន្តព្វា [១.២.៣.៤ ម. ន ឆន្ទាគតិ គន្តព្វំ ន ទោសាគតិ គន្តព្វំ ន មោហាគតឹ គន្តព្វំ ន ភយាគតឹ គន្តព្វំ។] ន ទោសាគតិ គន្តព្វា [២] ន មោហាគតិ គន្តព្វា [៣] ន ភយាគតិ គន្តព្វា [៤] សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតព្វំ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតព្វំ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខិតព្វំ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតព្វំ លទ្ធបក្ខោម្ហីតិ បរោ បក្ខោ [ឱ.ម. បរបក្ខោ។] នាវជានិតព្វោ ពហុស្សុតោម្ហីតិ អប្បស្សុតោ នាវជានិតព្វោ ថេរតរោម្ហីតិ នវកតរោ នាវជានិតព្វោ អសម្បត្តំ ន ព្យាហរិតព្វំ សម្បត្តំ ធម្មតោ វិនយតោ ន បរិហាបេតព្វំ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ តថា តំ អធិករណំ វូបសមេតព្វំ។

[១៧១] វត្ថុំ ជានិតព្វន្តិ អដ្ឋបារាជិកានំ [សព្វត្ថ អដ្ឋន្នំ បារាជិកានន្តិ ទិស្សតិ។] វត្ថុំ ជានិតព្វំ តេវីសសង្ឃាទិសេសានំ វត្ថុំ ជានិតព្វំ ទ្វេអនិយតានំ វត្ថុំ ជានិតព្វំ ទ្វេចត្តាឡីសនិស្សគ្គិយានំ [ឱ.ម. ទ្វេចតារីសនិស្សគ្គិយានំ។] វត្ថុំ ជានិតព្វំ អដ្ឋាសីតិសតបាចិត្តិយានំ [ម. អដ្ឋាសីតិសតំ បាចិត្តិយានំ។] វត្ថុំ ជានិតព្វំ ទ្វាទសបាដិទេសនីយានំ វត្ថុំ ជានិតព្វំ ទុក្កដានំ វត្ថុំ ជានិតព្វំ ទុព្ភាសិតានំ វត្ថុំ ជានិតព្វំ។

[១៧២] វិបត្តិ ជានិតព្វាតិ សីលវិបត្តិ ជានិតព្វា អាចារវិបត្តិ ជានិតព្វា ទិដ្ឋិវិបត្តិ ជានិតព្វា អាជីវវិបត្តិ ជានិតព្វា។

[១៧៣] អាបត្តិ ជានិតព្វាតិ បារាជិកាបត្តិ ជានិតព្វា សង្ឃាទិសេសាបត្តិ ជានិតព្វា ថុល្លច្ចយាបត្តិ ជានិតព្វា បាចិត្តិយាបត្តិ ជានិតព្វា បាដិទេសនីយាបត្តិ ជានិតព្វា ទុក្កដាបត្តិ ជានិតព្វា ទុព្ភាសិតាបត្តិ ជានិតព្វា។

[១៧៤] និទានំ ជានិតព្វន្តិ អដ្ឋបារាជិកានំ និទានំ ជានិតព្វំ តេវីសសង្ឃាទិសេសានំ និទានំ ជានិតព្វំ ទ្វេអនិយតានំ និទានំ ជានិតព្វំ ទ្វេចត្តាឡីសនិស្សគ្គិយានំ និទានំ ជានិតព្វំ អដ្ឋាសីតិសតបាចិត្តិយានំ និទានំ ជានិតព្វំ ទ្វាទសបាដិទេសនីយានំ និទានំ ជានិតព្វំ ទុក្កដានំ និទានំ ជានិតព្វំ ទុព្ភាសិតានំ និទានំ ជានិតព្វំ។

[១៧៥] អាការោ ជានិតព្វោតិ សង្ឃោ អាការតោ ជានិតព្វោ គណោ អាការតោ ជានិតព្វោ បុគ្គលោ អាការតោ ជានិតព្វោ ចោទកោ អាការតោ ជានិតព្វោ ចុទិតកោ អាការតោ ជានិតព្វោ។ សង្ឃោ អាការតោ ជានិតព្វោតិ បដិពលោ នុ ខោ អយំ សង្ឃោ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន ឧទាហុ នោតិ ឯវំ សង្ឃោ អាការតោ ជានិតព្វោ។ គណោ អាការតោ ជានិតព្វោតិ បដិពលោ នុ ខោ អយំ គណោ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន ឧទាហុ នោតិ ឯវំ គណោ អាការតោ ជានិតព្វោ។ បុគ្គលោ អាការតោ ជានិតព្វោតិ បដិពលោ នុ ខោ អយំ បុគ្គលោ ឥមំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ធម្មេន វិនយេន សត្ថុសាសនេន ឧទាហុ នោតិ ឯវំ បុគ្គលោ អាការតោ ជានិតព្វោ។ ចោទកោ អាការតោ ជានិតព្វោតិ កច្ចិ នុ ខោ អយមាយស្មា បញ្ចសុ ធម្មេសុ បតិដ្ឋាយ បរំ ចោទេតិ ឧទាហុ នោតិ ឯវំ ចោទកោ អាការតោ ជានិតព្វោ។ ចុទិតកោ អាការតោ ជានិតព្វោតិ កច្ចិ នុ ខោ អយមាយស្មា ទ្វីសុ ធម្មេសុ បតិដ្ឋិតោ សច្ចេ ច អកុប្បេ ច ឧទាហុ នោតិ ឯវំ ចុទិតកោ អាការតោ ជានិតព្វោ។

[១៧៦] បុព្វាបរំ ជានិតព្វន្តិ កច្ចិ នុ ខោ អយមាយស្មា វត្ថុតោ វា វត្ថុំ សង្កមតិ វិបត្តិតោ វា វិបត្តឹ សង្កមតិ អាបត្តិតោ វា អាបត្តឹ សង្កមតិ អវជានិត្វា វា បដិជានាតិ បដិជានិត្វា វា អវជានាតិ អញ្ញេន វា អញ្ញំ បដិចរតិ ឧទាហុ នោតិ ឯវំ បុព្វាបរំ ជានិតព្វំ។

[១៧៧] កតាកតំ ជានិតព្វន្តិ មេថុនធម្មោ ជានិតព្វោ មេថុនធម្មស្ស អនុលោមំ ជានិតព្វំ មេថុនធម្មស្ស បុព្វភាគោ ជានិតព្វោ។ មេថុនធម្មោ ជានិតព្វោតិ ទ្វយន្ទ្វយសមាបត្តិ [ឱ.ម. ទ្វយំទូយសមាបត្តិ។] ជានិតព្វា។ មេថុនធម្មស្ស អនុលោមំ ជានិតព្វន្តិ ភិក្ខុ អត្តនោ មុខេន បរស្ស អង្គជាតំ គណ្ហាតិ ។ មេថុនធម្មស្ស បុព្វភាគោ ជានិតព្វោតិ វណ្ណោ អវណ្ណោ [ឱ. វណ្ណាវណ្ណោ។ ម. វណ្ណាវណ្ណា។] កាយសំសគ្គោ ទុដ្ឋុល្លវាចា អត្តកាមបារិចរិយា វណ្ណមនុប្បាទនំ [ធនមនុប្បទានំ]។

[១៧៨] កម្មំ ជានិតព្វន្តិ សោឡស កម្មានិ ជានិតព្វានិ ចត្តារិ អបលោកនកម្មានិ ជានិតព្វានិ ចត្តារិ ញត្តិកម្មានិ ជានិតព្វានិ ចត្តារិ ញត្តិទុតិយកម្មានិ ជានិតព្វានិ ចត្តារិ ញត្តិចតុត្ថកម្មានិ ជានិតព្វានិ។

[១៧៩] អធិករណំ ជានិតព្វន្តិ ចត្តារិ អធិករណានិ ជានិតព្វានិ វិវាទាធិករណំ ជានិតព្វំ អនុវាទាធិករណំ ជានិតព្វំ អាបត្តាធិករណំ ជានិតព្វំ កិច្ចាធិករណំ ជានិតព្វំ។

[១៨០] សមថោ ជានិតព្វោតិ សត្ត សមថា ជានិតព្វា សម្មុខាវិនយោ ជានិតព្វោ សតិវិនយោ ជានិតព្វោ អមូឡ្ហវិនយោ ជានិតព្វោ បដិញ្ញាតករណំ ជានិតព្វំ យេភុយ្យសិកា ជានិតព្វា តស្សបាបិយសិកា ជានិតព្វា តិណវត្ថារកោ ជានិតព្វោ។

អគតិអគន្តព្វោ

[១៨១] ន ឆន្ទាគតិ គន្តព្វាតិ [ម. ន ឆន្ទាគតឹ គនព្វនិ។] ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ កថំ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ។ ឥធេកច្ចោ អយំ មេ ឧបជ្ឈាយោ វា អាចរិយោ វា សទ្ធិវិហារិកោ វា អន្តេវាសិកោ វា សមានុបជ្ឈាយកោ វា សមានាចរិយកោ វា សន្ទិដ្ឋោ វា សម្ភត្តោ វា ញាតិសាលោហិតោ វាតិ តស្សានុកម្បាយ តស្សានុរក្ខាយ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេន ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេន អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អនាចិណ្ណំ តថាគតេន អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អាចិណ្ណំ តថាគតេន អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេន បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ បញ្ញត្តំ តថាគតេន អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេតិ អនាបត្តឹ អាបត្តីតិ ទីបេតិ អាបត្តឹ អនាបត្តីតិ ទីបេតិ លហុកំ អាបត្តឹ គរុកា អាបត្តីតិ ទីបេតិ គរុកំ អាបត្តឹ លហុកា អាបត្តីតិ ទីបេតិ សាវសេសំ អាបត្តឹ អនវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អនវសេសំ អាបត្តឹ សាវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ ពហុជនាហិតាយ បដិបន្នោ ហោតិ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ ខតំ ឧបហតំ អត្តានំ បរិហរតិ សាវជ្ជោ ច ហោតិ សានុវជ្ជោ ច [ឱ.ម. បោត្ថកេសុ ចសទ្ទោ ន ទិស្សតិ។] វិញ្ញូនំ ពហុញ្ច អបុញ្ញំ បសវតិ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆន្តោ ឯវំ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨២] ន ទោសាគតិ គន្តព្វាតិ ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ កថំ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ។ ឥធេកច្ចោ អនត្ថំ មេ អចរីតិ អាឃាតំ ពន្ធតិ អនត្ថំ មេ ចរតីតិ អាឃាតំ ពន្ធតិ អនត្ថំ មេ ចរិស្សតីតិ អាឃាតំ ពន្ធតិ បិយស្ស មេ មនាបស្ស អនត្ថំ អចរិ អនត្ថំ ចរតិ អនត្ថំ ចរិស្សតីតិ អាឃាតំ ពន្ធតិ អប្បិយស្ស មេ អមនាបស្ស អត្ថំ អចរិ អត្ថំ ចរតិ អត្ថំ ចរិស្សតីតិ អាឃាតំ ពន្ធតិ ឥមេហិ នវហិ អាឃាតវត្ថូហិ អាឃាតោ បដិឃាតោ កុទ្ធោ កោធាភិភូតោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ ពហុជនាហិតាយ បដិបន្នោ ហោតិ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ ខតំ ឧបហតំ អត្តានំ បរិហរតិ សាវជ្ជោ ច ហោតិ សានុវជ្ជោ ច វិញ្ញូនំ ពហុញ្ច អបុញ្ញំ បសវតិ ទោសាគតឹ គច្ឆន្តោ ឯវំ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៣] ន មោហាគតិ គន្តព្វាតិ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ កថំ មោហាគតឹ គច្ឆតិ។ រត្តោ រាគវសេន គច្ឆតិ ទុដ្ឋោ ទោសវសេន គច្ឆតិ មូឡ្ហោ មោហវសេន គច្ឆតិ បរាមដ្ឋោ ទិដ្ឋិវសេន គច្ឆតិ មូឡ្ហោ សម្មូឡ្ហោ មោហាភិភូតោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ ពហុជនាហិតាយ បដិបន្នោ ហោតិ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ ខតំ ឧបហតំ អត្តានំ បរិហរតិ សាវជ្ជោ ច ហោតិ សានុវជ្ជោ ច វិញ្ញូនំ ពហុញ្ច អបុញ្ញំ បសវតិ មោហាគតឹ គច្ឆន្តោ ឯវំ មោហាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៤] ន ភយាគតិ គន្តព្វាតិ ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ កថំ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ ឥធេកច្ចោ អយំ វិសមនិស្សិតោ វា គហននិស្សិតោ វា ពលវនិស្សិតោ វា កក្ខឡោ ផរុសោ ជីវិតន្តរាយំ វា ព្រហ្មចរិយន្តរាយំ វា ករិស្សតីតិ តស្ស ភយា ភីតោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ ពហុជនាហិតាយ បដិបន្នោ ហោតិ ពហុជនាសុខាយ ពហុនោ ជនស្ស អនត្ថាយ អហិតាយ ទុក្ខាយ ទេវមនុស្សានំ ឥមេហិ អដ្ឋារសហិ វត្ថូហិ ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ ខតំ ឧបហតំ អត្តានំ បរិហរតិ សាវជ្ជោ ច ហោតិ សានុវជ្ជោ ច វិញ្ញូនំ ពហុញ្ច អបុញ្ញំ បសវតិ ភយាគតឹ គច្ឆន្តោ ឯវំ ភយាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៥] ឆន្ទា ទោសា ភយា មោហា

យោ ធម្មំ អតិវត្តតិ

និហីយតិ តស្ស យសោ

កាឡបក្ខេវ ចន្ទិមាតិ។

អគតិអគមនំ

[១៨៦] កថំ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អវិនយំ អវិនយោតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ វិនយំ វិនយោតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេន អភាសិតំ អលបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេន ភាសិតំ លបិតំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អនាចិណ្ណំ តថាគតេន អនាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អាចិណ្ណំ តថាគតេន អាចិណ្ណំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេន អប្បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ បញ្ញត្តំ តថាគតេន បញ្ញត្តំ តថាគតេនាតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អនាបត្តឹ អនាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អាបត្តឹ អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ លហុកំ អាបត្តឹ លហុកា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ គរុកំ អាបត្តឹ គរុកា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ សាវសេសំ អាបត្តឹ សាវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អនវសេសំ អាបត្តឹ អនវសេសា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ឯវំ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៧] កថំ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ឯវំ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៨] កថំ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ឯវំ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៨៩] កថំ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ ឯវំ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ។

[១៩០] ឆន្ទា ទោសា ភយា មោហា

យោ ធម្មំ នាតិវត្តតិ

អាបូរតិ តស្ស យសោ

សុក្កបក្ខេវ ចន្ទិមាតិ។

សញ្ញាបនីយាទិ

[១៩១] កថំ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ ឯវំ សញ្ញាបនីយេ ឋានេ សញ្ញាបេតិ។

[១៩២] កថំ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ ឯវំ និជ្ឈាបនីយេ ឋានេ និជ្ឈាបេតិ។

[១៩៣] កថំ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ ឯវំ បេក្ខនីយេ ឋានេ បេក្ខតិ។

[១៩៤] កថំ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ។ អធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេន្តោ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ ធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេន្តោ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេន្តោ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ ឯវំ បសាទនីយេ ឋានេ បសាទេតិ។

បរបក្ខាទិអវជាននំ

[១៩៥] កថំ លទ្ធបក្ខោម្ហីតិ បរំ បក្ខំ [ឱ.ម. បរបក្ខុំ។] អវជានាតិ។ ឥធេកច្ចោ លទ្ធបក្ខោ ហោតិ លទ្ធបរិវារោ បក្ខវា ញាតិវា អយំ អលទ្ធបក្ខោ អលទ្ធបរិវារោ ន បក្ខវា ន ញាតិវាតិ តស្ស អវជានន្តោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឯវំ លទ្ធបក្ខោម្ហីតិ បរំ បក្ខំ អវជានាតិ។

[១៩៦] កថំ ពហុស្សុតោម្ហីតិ អប្បស្សុតំ អវជានាតិ។ ឥធេកច្ចោ ពហុស្សុតោ ហោតិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ អយំ អប្បស្សុតោ អប្បាគមោ អប្បធរោតិ តស្ស អវជានន្តោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឯវំ ពហុស្សុតោម្ហីតិ អប្បស្សុតំ អវជានាតិ។

[១៩៧] កថំ ថេរតរោម្ហីតិ នវកតរំ អវជានាតិ។ ឥធេកច្ចោ ថេរោ ហោតិ រត្តញ្ញូ ចិរប្បព្វជិតោ អយំ នវកោ អប្បញ្ញាតោ អប្បស្សុតោ អប្បកតញ្ញូ ឥមស្ស វចនំ អកតំ ភវិស្សតីតិ តស្ស អវជានន្តោ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ ។បេ។ ទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ អទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ អទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ទុដ្ឋុល្លា អាបត្តីតិ ទីបេតិ ឯវំ ថេរតរោម្ហីតិ នវកតរំ អវជានាតិ។

[១៩៨] អសម្បត្តំ ន ព្យាហរិតព្វន្តិ អនោតិណ្ណំ ភាសំ [ឱ.ម. ភារំ។] ន ឱតារេតព្វំ។ សម្បត្តំ ធម្មតោ វិនយតោ ន បរិហាបេតព្វន្តិ យំ អត្ថាយ សង្ឃោ សន្និបតិតោ ហោតិ តំ អត្ថំ ធម្មតោ វិនយតោ ន បរិហាបេតព្វំ។

[១៩៩] យេន ធម្មេនាតិ ភូតេន វត្ថុនា។ យេន វិនយេនាតិ ចោទេត្វា សារេត្វា។ យេន សត្ថុសាសនេនាតិ ញត្តិសម្បទាយ អនុស្សាវនសម្បទាយ។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសម្មតិ តថា តំ អធិករណំ វូបសមេតព្វន្តិ អនុវិជ្ជកេន ចោទកោ បុច្ឆិតព្វោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ បវារណំ ឋបេសិ កិម្ហិ នំ ឋបេសិ សីលវិបត្តិយា ឋបេសិ អាចារវិបត្តិយា ឋបេសិ ទិដ្ឋិវិបត្តិយា ឋបេសីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ សីលវិបត្តិយា វា ឋបេមិ អាចារវិបត្តិយា វា ឋបេមិ ទិដ្ឋិវិបត្តិយា វា ឋបេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ ជានាតិ បនាយស្មា សីលវិបត្តឹ ជានាតិ អាចារវិបត្តឹ ជានាតិ ទិដ្ឋិវិបត្តិន្តិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ជានាមិ ខោ អហំ អាវុសោ សីលវិបត្តឹ ជានាមិ អាចារវិបត្តឹ ជានាមិ ទិដ្ឋិវិបត្តិន្តិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ កតមា បនាវុសោ សីលវិបត្តិ កតមា អាចារវិបត្តិ កតមា ទិដ្ឋិវិបត្តីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ចត្តារិ បារាជិកានិ តេរស សង្ឃាទិសេសា អយំ សីលវិបត្តិ ថុល្លច្ចយំ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ ទុព្ភាសិតំ អយំ អាចារវិបត្តិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ អន្តគ្គាហិកាទិដ្ឋិ អយំ ទិដ្ឋិវិបត្តីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ បវារណំ ឋបេសិ ទិដ្ឋេន ឋបេសិ សុតេន ឋបេសិ បរិសង្កាយ ឋបេសីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ទិដ្ឋេន វា ឋបេមិ សុតេន វា ឋបេមិ បរិសង្កាយ វា ឋបេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ ទិដ្ឋេន បវារណំ ឋបេសិ កិន្តេ ទិដ្ឋំ កិន្តិ តេ ទិដ្ឋំ កទា តេ ទិដ្ឋំ កត្ថ តេ ទិដ្ឋំ បារាជិកំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ទុក្កដំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបជ្ជន្តោ ទិដ្ឋោ កត្ថ ច ត្វំ អហោសិ កត្ថ ចាយំ ភិក្ខុ អហោសិ កិញ្ច [ម. កិញ្ចិ] ត្វំ ករោសិ កិញ្ចាយំ ភិក្ខុ ករោតីតិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ ទិដ្ឋេន បវារណំ ឋបេមិ អបិច សុតេន បវារណំ ឋបេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ សុតេន បវារណំ ឋបេសិ កិន្តេ សុតំ កិន្តិ តេ សុតំ កទា តេ សុតំ កត្ថ តេ សុតំ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ សុតំ ភិក្ខុស្ស សុតំ ភិក្ខុនិយា សុតំ សិក្ខមានាយ សុតំ សាមណេរស្ស សុតំ សាមណេរិយា សុតំ ឧបាសកស្ស សុតំ ឧបាសិកាយ សុតំ រាជូនំ សុតំ រាជមហាមត្តានំ សុតំ តិត្ថិយានំ សុតំ តិត្ថិយសាវកានំ សុតន្តិ។ សោ ចេ ឯវំ វទេយ្យ ន ខោ អហំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ សុតេន បវារណំ ឋបេមិ អបិច បរិសង្កាយ បវារណំ ឋបេមីតិ។ សោ ឯវមស្ស វចនីយោ យំ ខោ ត្វំ អាវុសោ ឥមស្ស ភិក្ខុនោ បរិសង្កាយ បវារណំ ឋបេសិ កឹ បរិសង្កសិ កិន្តិ បរិសង្កសិ កទា បរិសង្កសិ កត្ថ បរិសង្កសិ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ថុល្លច្ចយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ បាចិត្តិយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ទុព្ភាសិតំ អជ្ឈាបន្នោតិ បរិសង្កសិ ភិក្ខុស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ ភិក្ខុនិយា សុត្វា បរិសង្កសិ សិក្ខមានាយ សុត្វា បរិសង្កសិ សាមណេរស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ សាមណេរិយា សុត្វា បរិសង្កសិ ឧបាសកស្ស សុត្វា បរិសង្កសិ ឧបាសិកាយ សុត្វា បរិសង្កសិ រាជូនំ សុត្វា បរិសង្កសិ រាជមហាមត្តានំ សុត្វា បរិសង្កសិ តិត្ថិយានំ សុត្វា បរិសង្កសិ តិត្ថិយសាវកានំ សុត្វា បរិសង្កសីតិ។

[២០០] ទិដ្ឋំ ទិដ្ឋេន សមេតិ

ទិដ្ឋេន សំសន្ទតេ ទិដ្ឋំ

ទិដ្ឋំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វា [ម. ការេតព្វោ។] តេន បវារណា

សុតំ សុតេន សមេតិ

សុតេន សំសន្ទតេ សុតំ

សុតំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វា[១.២. ម. ការេតព្វោ។] តេន បវារណា។

មុតំ មុតេន សមេតិ

មុតេន សំសន្ទតេ មុតំ

មុតំ បដិច្ច ន ឧបេតិ

អសុទ្ធបរិសង្កិតោ

សោ បុគ្គលោ បដិញ្ញាយ

កាតព្វា [២] តេន បវារណាតិ

បុច្ឆាវិភាគោ

[២០១] កិន្តេ ទិដ្ឋន្តិ កតមា បុច្ឆា កិន្តិ តេ ទិដ្ឋន្តិ កតមា បុច្ឆា កទា តេ ទិដ្ឋន្តិ កតមា បុច្ឆា កត្ថ តេ ទិដ្ឋន្តិ កតមា បុច្ឆា។

[២០២] កិន្តេ ទិដ្ឋន្តិ វត្ថុបុច្ឆា វិបត្តិបុច្ឆា អាបត្តិបុច្ឆា អជ្ឈាចារបុច្ឆា។ វត្ថុបុច្ឆាតិ អដ្ឋបារាជិកានំ [សព្វត្ថ អដ្ឋន្នំ បារាជិកានន្តិ ទិស្សតិ។] វត្ថុបុច្ឆា តេវីសសង្ឃាទិសេសានំ វត្ថុបុច្ឆា ទ្វេអនិយតានំ វត្ថុបុច្ឆា ទ្វេចត្តាឡីសនិស្សគ្គិយានំ វត្ថុបុច្ឆា អដ្ឋាសីតិសតបាចិត្តិយានំ វត្ថុបុច្ឆា ទ្វាទសបាដិទេសនីយានំ វត្ថុបុច្ឆា ទុក្កដានំ វត្ថុបុច្ឆា ទុព្ភាសិតានំ វត្ថុបុច្ឆា។ វិបត្តិបុច្ឆាតិ សីលវិបត្តិបុច្ឆា អាចារវិបត្តិបុច្ឆា ទិដ្ឋិវិបត្តិបុច្ឆា  អាជីវវិបត្តិបុច្ឆា។ អាបត្តិបុច្ឆាតិ បារាជិកាបត្តិបុច្ឆា សង្ឃាទិសេសាបត្តិបុច្ឆា ថុល្លច្ចយាបត្តិបុច្ឆា បាចិត្តិយាបត្តិបុច្ឆា បាដិទេសនីយាបត្តិបុច្ឆា ទុក្កដាបត្តិបុច្ឆា ទុព្ភាសិតាបត្តិបុច្ឆា។ អជ្ឈាចារបុច្ឆាតិ ទ្វយំទ្វយសមាបត្តិបុច្ឆា។

[២០៣] កិន្តិ តេ ទិដ្ឋន្តិ លិង្គបុច្ឆា ឥរិយាបថបុច្ឆា អាការបុច្ឆា វិប្បការបុច្ឆា។ លិង្គបុច្ឆាតិ ទីឃំ វា រស្សំ វា កណ្ហំ វា ឱទាតំ វា។ ឥរិយាបថបុច្ឆាតិ គច្ឆន្តំ វា ឋិតំ វា និសិន្នំ វា និបន្នំ វា។ អាការបុច្ឆាតិ គិហិលិង្គេ វា តិត្ថិយលិង្គេ វា បព្វជិតលិង្គេ វា។ វិប្បការបុច្ឆាតិ គច្ឆន្តំ វា ឋិតំ វា និសិន្នំ វា និបន្នំ វា។

[២០៤] កទា តេ ទិដ្ឋន្តិ កាលបុច្ឆា សមយបុច្ឆា ទិវសបុច្ឆា ឧតុបុច្ឆា។ កាលបុច្ឆាតិ បុព្វណ្ហកាលេ វា មជ្ឈន្តិកកាលេ វា សាយណ្ហកាលេ វា។ សមយបុច្ឆាតិ បុព្វណ្ហសមយេ វា មជ្ឈន្តិកសមយេ វា សាយណ្ហសមយេ វា។ ទិវសបុច្ឆាតិ បុរេភត្តំ វា បច្ឆាភត្តំ វា រត្តឹ វា ទិវា វា កាឡេ វា ជុណ្ហេ វា។ ឧតុបុច្ឆាតិ ហេមន្តេ វា គិម្ហេ វា វស្សេ វា។

[២០៥] កត្ថ តេ ទិដ្ឋន្តិ ឋានបុច្ឆា ភូមិបុច្ឆា ឱកាសបុច្ឆា បទេសបុច្ឆា។ ឋានបុច្ឆាតិ ភូមិយា វា បថវិយា វា ធរណិយា វា ជគតិយា វា។ ភូមិបុច្ឆាតិ ភូមិយា វា បព្វតេ វា បាសាណេ វា បាសាទេ វា។ ឱកាសបុច្ឆាតិ បុរត្ថិមេ វា ឱកាសេ បច្ឆិមេ វា ឱកាសេ ឧត្តរេ វា ឱកាសេ ទក្ខិណេ វា ឱកាសេ។ បទេសបុច្ឆាតិ បុរត្ថិមេ វា បទេសេ បច្ឆិមេ វា បទេសេ ឧត្តរេ វា បទេសេ ទក្ខិណេ វា បទេសេតិ។

មហាសង្គាមំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[២០៦] វត្ថុ និទានំ អាការោ

បុព្វាបរំ កតាកតំ

កម្មាធិករណញ្ចេវ

សមថោ ឆន្ទគាមិ ច

ទោសា មោហា ភយា ចេវ

សញ្ញា និជ្ឈាបនេន ច

បេក្ខា បសាទេ បក្ខោម្ហិ

សុតថេរតរេន ច

អសម្បត្តញ្ច សម្បត្តំ

ធម្មេន វិនយេន ច

សត្ថុស្ស សាសនេនាបិ

មហាសង្គាមញាបនាតិ។

កឋិនភេទំ

កឋិនអត្ថតាទិ

[២០៧] កស្ស កឋិនំ អនត្ថតំ កស្ស កឋិនំ អត្ថតំ កិន្តិ កឋិនំ អនត្ថតំ កិន្តិ កឋិនំ អត្ថតំ។

[២០៨] កស្ស កឋិនំ អនត្ថតន្តិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អនត្ថារកស្ស ច អននុមោទកស្ស ច ឥមេសំ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។

[២០៩] កស្ស កឋិនំ អត្ថតន្តិ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អត្ថារកស្ស ច អនុមោទកស្ស ច ឥមេសំ ទ្វិន្នំ បុគ្គលានំ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។

[២១០] កិន្តិ កឋិនំ អនត្ថតន្តិ ចតុវីសតិយា អាការេហិ អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ឧល្លិខិតមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ធោវនមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ចីវរវិចារណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ឆេទនមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ពន្ធនមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ឱវដ្ដិកករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន កណ្ឌូសករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ទឡ្ហីកម្មករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អនុវាតករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន បរិភណ្ឌករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន ឱវទ្តេយ្យករណមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន កមលមទ្ទនមត្តេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន និមិត្តកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន បរិកថាកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន កុក្កុកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន សន្និធិកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន និស្សគ្គិយេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អកប្បកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អញ្ញត្រ សង្ឃាដិយា អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អញ្ញត្រ ឧត្តរាសង្គេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អញ្ញត្រ អន្តរវាសកេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អញ្ញត្រ បញ្ចកេន វា អតិរេកបញ្ចកេន វា តទហេវ សញ្ឆិន្នេន សមណ្ឌលីកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន អញ្ញត្រ បុគ្គលស្ស អត្ថារា អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ន សម្មា ចេវ [ម. កឋិនំ សម្មា ចេ] អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ តញ្ចេ និស្សីមដ្ឋោ អនុមោទតិ។ ឯវម្បិ អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។

[២១១] និមិត្តកម្មំ នាម និមិត្តំ ករោតិ ឥមិនា ទុស្សេន កឋិនំ អត្ថរិស្សាមីតិ។ បរិកថា នាម បរិកថំ ករោតិ ឥមាយ បរិកថាយ កឋិនទុស្សំ និព្វត្តេស្សាមីតិ។ កុក្កុកតំ នាម អនាទិយទានំ វុច្ចតិ។ សន្និធិ នាម ទ្វេ សន្និធិយោ ករណសន្និធិ ច និចយសន្និធិ ច។ និស្សគ្គិយំ នាម កយិរមានេ អរុណំ ឧទ្រិយតិ។ ឥមេហិ ចតុវីសតិយា អាការេហិ អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។

[២១២] កិន្តិ កឋិនំ អត្ថតន្តិ សត្តរសហិ អាការេហិ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អហតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អហតកប្បេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បិលោតិកាយ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បំសុកូលេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បាបណិកេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អនិមិត្តកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អបរិកថាកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អកុក្កុកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អសន្និធិកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អនិស្សគ្គិយេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ កប្បកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ សង្ឃាដិយា អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ ឧត្តរាសង្គេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ អន្តរវាសកេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បញ្ចកេន វា អតិរេកបញ្ចកេន វា តទហេវ សញ្ឆិន្នេន សមណ្ឌលីកតេន អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បុគ្គលស្ស អត្ថារា អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ សម្មា ចេវ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ តញ្ចេ សីមដ្ឋោ អនុមោទតិ។ ឯវម្បិ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។ ឥមេហិ សត្តរសហិ អាការេហិ អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។

[២១៣] សហ កឋិនស្ស អត្ថារា កតិ ធម្មា ជាយន្តិ។ សហ កឋិនស្ស អត្ថារា បណ្ណរស ធម្មា ជាយន្តិ អដ្ឋ មាតិកា ទ្វេ បលិពោធា បញ្ច អានិសំសា។ សហ កឋិនស្ស អត្ថារា ឥមេ បណ្ណរស ធម្មា ជាយន្តិ។

កឋិនអនន្តរបច្ចយាទិ

[២១៤] បយោគស្ស កតមេ ធម្មា អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ  បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បុព្វករណស្ស។បេ។ បច្ចុទ្ធារស្ស អធិដ្ឋានស្ស អត្ថារស្ស មាតិកានញ្ច បលិពោធានញ្ច វត្ថុស្ស កតមេ ធម្មា អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២១៥] បុព្វករណំ បយោគស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បយោគោ បុព្វករណស្ស បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បុព្វករណំ បយោគស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២១៦] បច្ចុទ្ធារោ បុព្វករណស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បុព្វករណំ បច្ចុទ្ធារស្ស បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បច្ចុទ្ធារោ បុព្វករណស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២១៧] អធិដ្ឋានំ បច្ចុទ្ធារស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បច្ចុទ្ធារោ អធិដ្ឋានស្ស បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ អធិដ្ឋានំ បច្ចុទ្ធារស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២១៨] អត្ថារោ អធិដ្ឋានស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ អធិដ្ឋានំ អត្ថារស្ស បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ អត្ថារោ អធិដ្ឋានស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២១៩] មាតិកា ច បលិពោធា ច អត្ថារស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ អត្ថារោ មាតិកានញ្ច បលិពោធានញ្ច បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ មាតិកា ច បលិពោធា ច អត្ថារស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

[២២០] អាសា ច អនាសា ច វត្ថុស្ស អនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ សមនន្តរប្បច្ចយេន បច្ចយោ និស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ ឧបនិស្សយប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ វត្ថុ អាសានញ្ច អនាសានញ្ច បុរេជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ អាសា ច អនាសា ច វត្ថុស្ស បច្ឆាជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។ បណ្ណរស ធម្មា សហជាតប្បច្ចយេន បច្ចយោ។

បុព្វករណនិទានាទិវិភាគោ

[២២១] បុព្វករណំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ បច្ចុទ្ធារោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ អធិដ្ឋានំ កឹនិទានំ កឹសមុទយំ កឹជាតិកំ កឹបភវំ កឹសម្ភារំ កឹសមុដ្ឋានំ។ អត្ថារោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ មាតិកា ច បលិពោធា ច កឹនិទានា កឹសមុទយា កឹជាតិកា កឹបភវា កឹសម្ភារា កឹសមុដ្ឋានា។ អាសា ច អនាសា ច កឹនិទានា កឹសមុទយា កឹជាតិកា កឹបភវា កឹសម្ភារា កឹសមុដ្ឋានា។ បុព្វករណំ បយោគនិទានំ បយោគសមុទយំ បយោគជាតិកំ បយោគប្បភវំ បយោគសម្ភារំ បយោគសមុដ្ឋានំ។ បច្ចុទ្ធារោ បុព្វករណនិទានោ បុព្វករណសមុទយោ បុព្វករណជាតិកោ បុព្វករណប្បភវោ បុព្វករណសម្ភារោ បុព្វករណសមុដ្ឋានោ។ អធិដ្ឋានំ បច្ចុទ្ធារនិទានំ បច្ចុទ្ធារសមុទយំ បច្ចុទ្ធារជាតិកំ បច្ចុទ្ធារប្បភវំ បច្ចុទ្ធារសម្ភារំ បច្ចុទ្ធារសមុដ្ឋានំ។ អត្ថារោ អធិដ្ឋាននិទានោ អធិដ្ឋានសមុទយោ អធិដ្ឋានជាតិកោ អធិដ្ឋានប្បភវោ អធិដ្ឋានសម្ភារោ អធិដ្ឋានសមុដ្ឋានោ។ មាតិកា ច បលិពោធា ច អត្ថារនិទានា អត្ថារសមុទយា អត្ថារជាតិកា អត្ថារប្បភវា អត្ថារសម្ភារា អត្ថារសមុដ្ឋានា។ អាសា ច អនាសា ច វត្ថុនិទានា វត្ថុសមុទយា វត្ថុជាតិកា វត្ថុប្បភវា វត្ថុសម្ភារា វត្ថុសមុដ្ឋានា។ បយោគោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ បុព្វករណំ។បេ។ បច្ចុទ្ធារោ អធិដ្ឋានំ អត្ថារោ មាតិកា ច បលិពោធា ច វត្ថុ អាសា ច អនាសា ច កឹនិទានា កឹសមុទយា កឹជាតិកា កឹបភវា កឹសម្ភារា កឹសមុដ្ឋានា។ បយោគោ ហេតុនិទានោ ហេតុសមុទយោ ហេតុជាតិកោ ហេតុប្បភវោ ហេតុសម្ភារោ ហេតុសមុដ្ឋានោ។ បុព្វករណំ។បេ។ បច្ចុទ្ធារោ អធិដ្ឋានំ អត្ថារោ មាតិកា ច បលិពោធា ច វត្ថុ អាសា ច អនាសា ច ហេតុនិទានា ហេតុសមុទយា ហេតុជាតិកា ហេតុប្បភវា ហេតុសម្ភារា ហេតុសមុដ្ឋានា។ បយោគោ កឹនិទានោ កឹសមុទយោ កឹជាតិកោ កឹបភវោ កឹសម្ភារោ កឹសមុដ្ឋានោ។ បុព្វករណំ។បេ។ បច្ចុទ្ធារោ អធិដ្ឋានំ អត្ថារោ មាតិកា ច បលិពោធា ច វត្ថុ អាសា ច អនាសា ច កឹនិទានា កឹសមុទយា កឹជាតិកា កឹបភវា កឹសម្ភារា កឹសមុដ្ឋានា។ បយោគោ បច្ចយនិទានោ បច្ចយសមុទយោ បច្ចយជាតិកោ បច្ចយប្បភវោ បច្ចយសម្ភារោ បច្ចយសមុដ្ឋានោ។ បុព្វករណំ។បេ។ បច្ចុទ្ធារោ អធិដ្ឋានំ អត្ថារោ មាតិកា ច បលិពោធា ច វត្ថុ អាសា ច អនាសា ច បច្ចយនិទានា បច្ចយសមុទយា បច្ចយជាតិកា បច្ចយប្បភវា បច្ចយសម្ភារា បច្ចយសមុដ្ឋានា។

[២២២] បុព្វករណំ កតីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតំ។ បុព្វករណំ សត្តហិ ធម្មេហិ សង្គហិតំ ធោវនេន វិចារណេន ឆេទនេន ពន្ធនេន សិព្វនេន រជនេន កប្បករណេន។ បុព្វករណំ ឥមេហិ សត្តហិ ធម្មេហិ សង្គហិតំ។ បច្ចុទ្ធារោ កតីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតោ។ បច្ចុទ្ធារោ តីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតោ សង្ឃាដិយា ឧត្តរាសង្គេន អន្តរវាសកេន។ អធិដ្ឋានំ កតីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតំ។ អធិដ្ឋានំ តីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតំ សង្ឃាដិយា ឧត្តរាសង្គេន អន្តរវាសកេន។ អត្ថារោ កតីហិ ធម្មេហិ សង្គហិតោ។ អត្ថារោ ឯកេន ធម្មេន សង្គហិតោ វចីភេទេន។

[២២៣] កឋិនស្ស កតិ មូលានិ កតិ វត្ថូនិ កតិ ភូមិយោ។ កឋិនស្ស ឯកំ មូលំ សង្ឃោ។ តីណិ វត្ថូនិ សង្ឃាដិ ឧត្តរាសង្គោ អន្តរវាសកោ។ ឆ ភូមិយោ ខោមំ កប្បាសិកំ កោសេយ្យំ កម្ពលំ សាណំ ភង្គំ។

[២២៤] កឋិនស្ស កោ អាទិ កឹ មជ្ឈេ កឹ បរិយោសានំ។ កឋិនស្ស បុព្វករណំ អាទិ កិរិយា មជ្ឈេ អត្ថារោ បរិយោសានំ។

[២២៥] កតីហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ កតីហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ ភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ ភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ កតមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ បុព្វករណំ ន ជានាតិ បច្ចុទ្ធារំ ន ជានាតិ អធិដ្ឋានំ ន ជានាតិ អត្ថារំ ន ជានាតិ មាតិកំ ន ជានាតិ បលិពោធំ ន ជានាតិ ឧទ្ធារំ ន ជានាតិ អានិសំសំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ អភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ កតមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ ភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។ បុព្វករណំ ជានាតិ បច្ចុទ្ធារំ ជានាតិ អធិដ្ឋានំ ជានាតិ អត្ថារំ ជានាតិ មាតិកំ ជានាតិ បលិពោធំ ជានាតិ ឧទ្ធារំ ជានាតិ អានិសំសំ ជានាតិ ឥមេហិ អដ្ឋហង្គេហិ សមន្នាគតោ បុគ្គលោ ភព្វោ កឋិនំ អត្ថរិតុំ។

[២២៦] កតីនំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ កតីនំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ កតមេសំ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ។ និស្សីមដ្ឋោ អនុមោទតិ អនុមោទេន្តោ ន វាចំ ភិន្ទតិ វាចំ ភិន្ទន្តោ ន បរំ វិញ្ញាបេតិ។ ឥមេសំ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ។ កតមេសំ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ សីមដ្ឋោ អនុមោទតិ អនុមោទេន្តោ វាចំ ភិន្ទតិ វាចំ ភិន្ទន្តោ បរំ វិញ្ញាបេតិ។ ឥមេសំ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។

[២២៧] កតិ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ កតិ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ តយោ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ តយោ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ កតមេ តយោ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ។ វត្ថុវិបន្នញ្ចេវ ហោតិ កាលវិបន្នញ្ច ករណវិបន្នញ្ច។ ឥមេ តយោ កឋិនត្ថារា ន រូហន្តិ។ កតមេ តយោ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។ វត្ថុសម្បន្នញ្ចេវ ហោតិ កាលសម្បន្នញ្ច ករណសម្បន្នញ្ច។ ឥមេ តយោ កឋិនត្ថារា រូហន្តិ។

កឋិនាទិជានិតព្វវិភាគោ

[២២៨] កឋិនំ ជានិតព្វំ កឋិនត្ថារោ ជានិតព្វោ កឋិនស្ស អត្ថារមាសោ ជានិតព្វោ កឋិនស្ស អត្ថារវិបត្តិ ជានិតព្វា កឋិនស្ស អត្ថារសម្បត្តិ ជានិតព្វា និមិត្តកម្មំ ជានិតព្វំ បរិកថា ជានិតព្វា កុក្កុកតំ ជានិតព្វំ សន្និធិ ជានិតព្វា និស្សគ្គិយំ ជានិតព្វំ។

[២២៩] កឋិនំ ជានិតព្វន្តិ តេសញ្ញេវ ធម្មានំ សង្គហោ សមវាយោ នាមំ នាមកម្មំ នាមធេយ្យំ និរុត្តិ ព្យញ្ជនំ អភិលាបោ យទិទំ កឋិនន្តិ។ កឋិនស្ស អត្ថារមាសោ ជានិតព្វោតិ វស្សានស្ស បច្ឆិមោ មាសោ ជានិតព្វោ។ កឋិនស្ស អត្ថារវិបត្តិ ជានិតព្វាតិ ចតុវីសតិយា អាការេហិ កឋិនស្ស អត្ថារវិបត្តិ ជានិតព្វា។ កឋិនស្ស អត្ថារសម្បត្តិ ជានិតព្វាតិ សត្តរសហិ អាការេហិ កឋិនស្ស អត្ថារសម្បត្តិ ជានិតព្វា។ និមិត្តកម្មំ ជានិតព្វន្តិ និមិត្តំ ករោតិ ឥមិនា ទុស្សេន កឋិនំ អត្ថរិស្សាមីតិ។ បរិកថា ជានិតព្វាតិ បរិកថំ ករោតិ ឥមាយ បរិកថាយ កឋិនទុស្សំ និព្វត្តេស្សាមីតិ។ កុក្កុកតំ ជានិតព្វន្តិ អនាទិយទានំ ជានិតព្វំ។ សន្និធិ ជានិតព្វាតិ ទ្វេ សន្និធិយោ ជានិតព្វា ករណសន្និធិ ច និចយសន្និធិ ច។ និស្សគ្គិយំ ជានិតព្វន្តិ កយិរមានេ [ឱ.ម. ករិយមានេ។] អរុណំ ឧទ្រិយតិ។

[២៣០] កឋិនត្ថារោ ជានិតព្វោតិ សចេ សង្ឃស្ស កឋិនទុស្សំ ឧប្បន្នំ ហោតិ សង្ឃេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ អត្ថារកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ អនុមោទកេន កថំ បដិបជ្ជិតព្វំ។ សង្ឃេន ញត្តិទុតិយេន កម្មេន កឋិនត្ថារកស្ស ភិក្ខុនោ ទាតព្វំ។ តេន កឋិនត្ថារកេន ភិក្ខុនា តទហេវ ធោវិត្វា វិមជ្ជិត្វា វិចារេត្វា ឆិន្ទិត្វា សិពេ្វត្វា រជិត្វា កប្បំ កត្វា កឋិនំ អត្ថរិតព្វំ។ សចេ សង្ឃាដិយា កឋិនំ អត្ថរិតុកាមោ ហោតិ បោរាណិកា សង្ឃាដិ បច្ចុទ្ធរិតព្វា នវា សង្ឃាដិ អធិដ្ឋាតព្វា ឥមាយ សង្ឃាដិយា កឋិនំ អត្ថរាមីតិ វាចា ភិន្ទិតព្វា។ សចេ ឧត្តរាសង្គេន កឋិនំ អត្ថរិតុកាមោ ហោតិ បោរាណកោ ឧត្តរាសង្គោ បច្ចុទ្ធរិតព្វោ នវោ ឧត្តរាសង្គោ អធិដ្ឋាតព្វោ ឥមិនា ឧត្តរាសង្គេន កឋិនំ អត្ថរាមីតិ វាចា ភិន្ទិតព្វា។ សចេ អន្តរវាសកេន កឋិនំ អត្ថរិតុកាមោ ហោតិ បោរាណកោ អន្តរវាសកោ បច្ចុទ្ធរិតព្វោ នវោ អន្តរវាសកោ អធិដ្ឋាតព្វោ ឥមិនា អន្តរវាសកេន កឋិនំ អត្ថរាមីតិ វាចា ភិន្ទិតព្វា។ តេន កឋិនត្ថារកេន ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អត្ថតំ ភន្តេ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទថាតិ។ តេហិ អនុមោទកេហិ ភិក្ខូហិ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អត្ថតំ អាវុសោ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទាមាតិ។ តេន កឋិនត្ថារកេន ភិក្ខុនា សម្ពហុលេ ភិក្ខូ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្សុ វចនីយា អត្ថតំ ភន្តេ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទថាតិ។ តេហិ អនុមោទកេហិ ភិក្ខូហិ ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អត្ថតំ អាវុសោ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទាមាតិ។ តេន កឋិនត្ថារកេន ភិក្ខុនា ឯកំ ភិក្ខុំ ឧបសង្កមិត្វា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អត្ថតំ អាវុសោ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទាហីតិ។ តេន អនុមោទកេន ភិក្ខុនា ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឯវមស្ស វចនីយោ អត្ថតំ អាវុសោ សង្ឃស្ស កឋិនំ ធម្មិកោ កឋិនត្ថារោ អនុមោទាមីតិ។

បុគ្គលស្សេវកឋិនត្ថារោ

[២៣១] សង្ឃោ កឋិនំ អត្ថរតិ គណោ កឋិនំ អត្ថរតិ បុគ្គលោ កឋិនំ អត្ថរតីតិ។ ន សង្ឃោ កឋិនំ អត្ថរតិ ន គណោ កឋិនំ អត្ថរតិ បុគ្គលោ កឋិនំ អត្ថរតីតិ។ ហញ្ចិ ន សង្ឃោ កឋិនំ អត្ថរតិ ន គណោ កឋិនំ អត្ថរតិ បុគ្គលោ កឋិនំ អត្ថរតិ សង្ឃស្ស អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ គណស្ស អនត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បុគ្គលស្ស អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ។ សង្ឃោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ គណោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ បុគ្គលោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតីតិ។ ន សង្ឃោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ ន គណោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ បុគ្គលោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតីតិ។ ហញ្ចិ ន សង្ឃោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ ន គណោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ បុគ្គលោ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសតិ សង្ឃស្ស អនុទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ គណស្ស អនុទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ បុគ្គលស្ស ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ។ សង្ឃស្ស សាមគ្គិយា គណស្ស សាមគ្គិយា បុគ្គលស្ស ឧទ្ទេសា សង្ឃស្ស ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ គណស្ស ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ បុគ្គលស្ស ឧទ្ទិដ្ឋំ ហោតិ បាតិមោក្ខំ។ ឯវមេវ ន សង្ឃោ កឋិនំ អត្ថរតិ ន គណោ កឋិនំ អត្ថរតិ បុគ្គលោ កឋិនំ អត្ថរតិ សង្ឃស្ស អនុមោទនាយ គណស្ស អនុមោទនាយ បុគ្គលស្ស អត្ថារា សង្ឃស្ស អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ គណស្ស អត្ថតំ ហោតិ កឋិនំ បុគ្គលស្ស អត្ថតំ ហោតិ កឋិនន្តិ។

បលិពោធបញ្ហាព្យាករណំ

[២៣២] បក្កមនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

បក្កមនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

ចីវរបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

តស្ស សហ ពហិសីមគមនា អាវាសបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៣] និដ្ឋានន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

និដ្ឋានន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

អាវាសបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

ចីវរេ និដ្ឋិតេ ចីវរបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៤] សន្និដ្ឋានន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

សន្និដ្ឋានន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

ទ្វេ បលិពោធា អបុព្វំ អចរិមំ ឆិជ្ជន្តិ។

[២៣៥] នាសនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

នាសនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

អាវាសបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

ចីវរេ នដ្ឋេ ចីវរបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៦] សវនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

សវនន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

ចីវរបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

តស្ស សហ សវនេន អាវាសបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៧] អាសាវច្ឆេទិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

អាសាវច្ឆេទិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

អាវាសបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

ចីវរាសាយ ឧបច្ឆិន្នាយ ចីវរបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៨] សីមាតិក្កន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

សីមាតិក្កន្តិកោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

ចីវរបលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ

តស្ស ពហិសីមគតស្ស [ម. ពហិសីមេ។] អាវាសបលិពោធោ ឆិជ្ជតិ។

[២៣៩] សហុព្ភារោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ បុច្ឆាមិ

កតមោ បលិពោធោ បឋមំ ឆិជ្ជតិ។

សហុព្ភារោ កឋិនុទ្ធារោ

វុត្តោ អាទិច្ចពន្ធុនា

ឯតញ្ច តាហំ វិស្សជ្ជិស្សំ

ទ្វេ បលិពោធា អបុព្វំ អចរិមំ ឆិជ្ជន្តីតិ។

[២៤០] កតិ កឋិនុទ្ធារា សង្ឃាធីនា កតិ កឋិនុទ្ធារា បុគ្គលាធីនា កតិ កឋិនុទ្ធារា នេវ សង្ឃាធីនា ន បុគ្គលាធីនា។ ឯកោ កឋិនុទ្ធារោ សង្ឃាធីនោ អន្តរុព្ភារោ។ ចត្តារោ កឋិនុទ្ធារា បុគ្គលាធីនា បក្កមនន្តិកោ និដ្ឋានន្តិកោ សន្និដ្ឋានន្តិកោ សីមាតិក្កន្តិកោ។ ចត្តារោ កឋិនុទ្ធារា នេវ សង្ឃាធីនា ន បុគ្គលាធីនា នាសនន្តិកោ សវនន្តិកោ អាសាវច្ឆេទិកោ សហុព្ភារោ។

[២៤១] កតិ កឋិនុទ្ធារា អន្តោសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ កតិ កឋិនុទ្ធារា ពហិសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ កតិ កឋិនុទ្ធារា សិយា អន្តោសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ សិយា ពហិសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ។ ទ្វេ កឋិនុទ្ធារា អន្តោសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ អន្តរុព្ភារោ សហុព្ភារោ [ម. សឧព្ភារោ។]។ តយោ កឋិនុទ្ធារា ពហិសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ បក្កមនន្តិកោ សវនន្តិកោ សីមាតិក្កន្តិកោ [សីមាតិក្កមនន្តិកោ]។ ចត្តារោ កឋិនុទ្ធារា សិយា អន្តោសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ សិយា ពហិសីមាយ ឧទ្ធរិយន្តិ និដ្ឋានន្តិកោ សន្និដ្ឋានន្តិកោ នាសនន្តិកោ អាសាវច្ឆេទិកោ។

[២៤២] កតិ កឋិនុទ្ធារា ឯកុប្បាទា ឯកនិរោធា កតិ កឋិនុទ្ធារា ឯកុប្បាទា នានានិរោធា។ ទ្វេ កឋិនុទ្ធារា ឯកុប្បាទា ឯកនិរោធា អន្តរុព្ភារោ សហុព្ភារោ។ អវសេសា កឋិនុទ្ធារា ឯកុប្បាទា នានានិរោធាតិ។

កឋិនភេទំ និដ្ឋិតំ [ឱ.ម. កឋិនភេទោ និដ្ឋិតោ]។

តស្សុទ្ទានំ

[២៤៣] កស្ស កិន្តិ បណ្ណរស ធម្មា

និទានហេតុប្បច្ចយា

សង្គហមូលមាទិ ច

អដ្ឋបុគ្គលភេទា

តិណ្ណំ តយោ ជានិតព្វា

អត្ថារឧទ្ទេសេន ច

បលិពោធាធិនា សីមា ច ឧប្បាទនិរោធេ ន ចាតិ [ឱរោបិយមរម្មបោត្ថកេសុ អាគតុទ្ទានំ យេភុយ្យេន វិសទិសំ ហោតិ។ ឥច្ឆន្តេន តត្ថ ឱលោកេតព្វំ]។

បរិវារំ និដ្ឋិតំ។

ឧបាលិបញ្ចកំ

អនិស្សិតវគ្គោ

[២៤៤] តេន សមយេន ពុទ្ធោ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ។ អថ ខោ អាយស្មា ឧបាលិ យេន ភគវា តេនុបសង្កមិ ឧបសង្កមិត្វា ភគវន្តំ អភិវាទេត្វា ឯកមន្តំ និសីទិ។ ឯកមន្តំ និសិន្នោ ខោ អាយស្មា ឧបាលិ ភគវន្តំ ឯតទវោច កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឧបោសថំ ន ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឧបោសថំ ជានាតិ ឧបោសថកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បវារណំ ន ជានាតិ បវារណាកម្មំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ន ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បវារណំ ជានាតិ  បវារណាកម្មំ ជានាតិ បាតិមោក្ខំ ជានាតិ បាតិមោក្ខុទ្ទេសំ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ឩនបញ្ចវស្សោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ នានិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ បញ្ចវស្សោ វា ហោតិ អតិរេកបញ្ចវស្សោ វា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា យាវជីវំ អនិស្សិតេន វត្ថព្វន្តិ។

[២៤៥] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ វា វិនោទាបេតុំ វា អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា គិលានំ ឧបដ្ឋាតុំ វា ឧបដ្ឋាបេតុំ វា អនភិរតឹ វូបកាសេតុំ វា វូបកាសាបេតុំ វា ឧប្បន្នំ កុក្កុច្ចំ ធម្មតោ វិនោទេតុំ អភិធម្មេ វិនេតុំ អភិវិនយេ វិនេតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចារិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អធិសីលេ វិនេតុំ អធិចិត្តេ វិនេតុំ អធិប្បញ្ញាយ វិនេតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ន ឧបសម្បាទេតព្វំ ន និស្សយោ ទាតព្វោ ន សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បដិពលោ ហោតិ អន្តេវាសឹ វា សទ្ធិវិហារឹ វា អភិសមាចារិកាយ សិក្ខាយ សិក្ខាបេតុំ អាទិព្រហ្មចារិយកាយ សិក្ខាយ វិនេតុំ អធិសីលេ វិនេតុំ អធិចិត្តេ វិនេតុំ អធិប្បញ្ញាយ វិនេតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ឧបសម្បាទេតព្វំ និស្សយោ ទាតព្វោ សាមណេរោ ឧបដ្ឋាបេតព្វោតិ។

[២៤៦] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិសីលេ សីលវិបន្នោ ហោតិ អជ្ឈាចារេ អាចារវិបន្នោ ហោតិ អតិទិដ្ឋិយា ទិដ្ឋិវិបន្នោ ហោតិ  មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន ទវេន សមន្នាគតោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ  វាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន ឧបឃាតិកេន សមន្នាគតោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន មិច្ឆាជីវេន សមន្នាគតោ ហោតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ អាបន្នោ កម្មកតោ ឧបសម្បាទេតិ និស្សយំ ទេតិ សាមណេរំ ឧបដ្ឋាបេតិ ភិក្ខុនោវាទកសម្មតឹ សាទិយតិ សម្មតោបិ ភិក្ខុនិយោ ឱវទតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ យាយ អាបត្តិយា សង្ឃេន កម្មំ កតំ ហោតិ តំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អញ្ញំ វា តាទិសិកំ តតោ វា បាបិដ្ឋតរំ កម្មំ គរហតិ កម្មិកេ គរហតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ កាតព្វន្តិ។

អនិស្សិតវគ្គោ បឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៤៧] ឧបោសថំ បវារណំ

អាបត្តិ ច គិលានកំ

អភិសមាចារលជ្ជី ច

អធិសីលេ ទវេន ច

អនាចារំ ឧបឃាតិ

មិច្ឆា អាបត្តិមេវ ច

យាយ អាបត្តិយា ពុទ្ធស្ស

បឋមោ វគ្គសង្គហោតិ។

នប្បដិប្បស្សម្ភនវគ្គោ

[២៤៨] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ អាបន្នោ កម្មកតោ ឧបសម្បាទេតិ និស្សយំ ទេតិ សាមណេរំ ឧបដ្ឋាបេតិ ភិក្ខុនោវាទកសម្មតឹ សាទិយតិ សមតោបិ ភិក្ខុនិយោ ឱវទតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ យាយ អាបត្តិយា សង្ឃេន កម្មំ កតំ ហោតិ តំ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ អញ្ញំ វា តាទិសិកំ តតោ វា បាបិដ្ឋតរំ កម្មំ គរហតិ កម្មិកេ គរហតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ពុទ្ធស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ ធម្មស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ សង្ឃស្ស អវណ្ណំ ភាសតិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ច ហោតិ អាជីវវិបន្នោ ច។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច ឱមទ្ទការកោ ច ហោតិ វត្តេសុ សិក្ខាយ ច ន បរិបូរការី។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ កម្មំ ន បដិប្បស្សម្ភេតព្វន្តិ។

[២៤៩] សង្គាមាវចរេន ភន្តេ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមន្តេន កតិ ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា សង្ឃោ ឧបសង្កមិតព្វោតិ។ សង្គាមាវចរេនុបាលិ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមន្តេន បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា សង្ឃោ ឧបសង្កមិតព្វោ។ កតមេ បញ្ច។ សង្គាមាវចរេនុបាលិ ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមន្តេន នីចចិត្តេន សង្ឃោ ឧបសង្កមិតព្វោ រជោហរណសមេន ចិត្តេន អាសនកុសលេន ភវិតព្វំ និសជ្ជកុសលេន ថេរេ ភិក្ខូ អនុបខជ្ជន្តេន នវេ ភិក្ខូ អាសនេន អប្បដិពាហន្តេន យថាបដិរូបេ អាសនេ និសីទិតព្វំ អនានាកថិកេន ភវិតព្វំ អតិរច្ឆានកថិកេន សាមំ វា ធម្មោ ភាសិតព្វោ បរោ វា អជ្ឈេសិតព្វោ អរិយោ វា តុណ្ហីភាវោ នាតិមញ្ញិតព្វោ សចេ ឧបាលិ សង្ឃោ សមគ្គករណីយានិ កម្មានិ ករោតិ តត្រ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុនោ នក្ខមតិ [ភិក្ខុនោ សង្ឃបដិមានំ នក្ខមតីតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] អបិ ទិដ្ឋាវិកម្មំ កត្វា ឧបេតព្វា សាមគ្គី។ តំ កិស្សហេតុ។ មាហំ សង្ឃេន នានត្តោ អស្សន្តិ។ សង្គាមាវចរេនុបាលិ  ភិក្ខុនា សង្ឃំ ឧបសង្កមន្តេន ឥមេ បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា សង្ឃោ ឧបសង្កមិតព្វោតិ។

[២៥០] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ចាតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឧស្សិតមន្តី ច ហោតិ និស្សិតជប្បី ច ន ច ភាសានុសន្ធិកុសលោ ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឧស្សិតមន្តី ច ហោតិ ន និស្សិតជប្បី ច ភាសានុសន្ធិកុសលោ ច ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ច។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឧស្សាទេតា ច ហោតិ អបសាទេតា ច អធម្មំ គណ្ហាតិ ធម្មំ បដិពាហតិ សម្ផញ្ច ពហុំ ភាសតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឧស្សាទេតា ច ហោតិ ន អបសាទេតា ច ធម្មំ គណ្ហាតិ អធម្មំ បដិពាហតិ សម្ផញ្ច ន ពហុំ ភាសតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ច។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បសយ្ហ វត្តា ហោតិ អនោកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ ន យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនាកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនាមនាបោ ច ពហុជនារុចិតោ ច។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ច។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន បសយ្ហ វត្តា [ឱ.ម. បវត្តា] ហោតិ ឱកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា [ឱ.ម. បវត្តា] ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ សង្ឃេ វោហរន្តោ ពហុជនកន្តោ ច ហោតិ ពហុជនមនាបោ ច ពហុជនរុចិតោ ចាតិ។

[២៥១] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អានិសំសា វិនយបរិយត្តិយាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អានិសំសា វិនយបរិយត្តិយា។ កតមេ បញ្ច។ អត្តនោ សីលក្ខន្ធោ សុគុត្តោ ហោតិ សុរក្ខិតោ កុក្កុច្ចបកតានំ បដិសរណំ ហោតិ វិសារទោ សង្ឃមជ្ឈេ វោហរតិ បច្ចត្ថិកេ សហធម្មេន សុនិគ្គហិតំ និគ្គណ្ហាតិ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា បដិបន្នោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចានិសំសា វិនយបរិយត្តិយា។

នប្បដិប្បស្សម្ភនវគ្គោ ទុតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៥២] អាបន្នោ យាយ វណ្ណញ្ច [ម. វណ្ណោ ច។ ]

អលជ្ជី សង្គាមេន ច

ឧស្សិតា ឧស្សាទេតា ច

បសយ្ហ បរិយត្តិយាតិ។

បឋមយមកបញ្ញត្តិ។

វោហារវគ្គោ

[២៥៣] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ន ជានាតិ ន អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ[ឱ. អាបត្តិយា ន វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។]។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ជានាតិ អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ន ជានាតិ ន អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ [ឱ.ម. អធិករណស្ស ន វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។]។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ជានាតិ  អធិករណសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ជានាតិ អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បសយ្ហ វត្តា [ឱ.ម. បវត្តា] ហោតិ អនោកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា [ឱ.ម. បវត្តា] ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ ន យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន បសយ្ហ វត្តា ហោតិ ឱកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សប្បដិកម្មអប្បដិកម្មំ [ឱ.ម. សប្បដិកម្មំ អប្បដិកម្មំ។] អាបត្តឹ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ សប្បដិកម្មអប្បដិកម្មំ អាបត្តឹ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កម្មំ ន ជានាតិ កម្មស្ស ករណំ ន ជានាតិ កម្មស្ស វត្ថុំ ន ជានាតិ កម្មស្ស វត្តំ ន ជានាតិ កម្មស្ស វូបសមំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ  អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កម្មំ ជានាតិ កម្មស្ស ករណំ ជានាតិ កម្មស្ស វត្ថុំ ជានាតិ កម្មស្ស វត្តំ ជានាតិ កម្មស្ស វូបសមំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ បទបច្ចាភដ្ឋំ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ចាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អលជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ លជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អកុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ កុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ញត្តឹ ន ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ន ជានាតិ ញត្តិយា អនុស្សាវនំ ន ជានាតិ ញត្តិយា សមថំ ន ជានាតិ ញត្តិយា វូបសមំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ  បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ញត្តឹ ជានាតិ ញត្តិយា ករណំ ជានាតិ ញត្តិយា អនុស្សាវនំ ជានាតិ ញត្តិយា សមថំ ជានាតិ ញត្តិយា វូបសមំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ន ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច ឋានាឋានកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ ឋានាឋានកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ន ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច បុព្វាបរកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ ន វោហរិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ បុព្វាបរកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សង្ឃេ វោហរិតព្វន្តិ។

វោហារវគ្គោ តតិយោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៥៤] អាបត្តិ អធិករណំ

បសយ្ហាបត្តិ ជាននា

កម្មំ វត្ថុំ អលជ្ជី ច

អកុសលោ ច ញត្តិយា

សុត្តំ ន ជានាតិ ធម្មំ

តតិយោ វគ្គសង្គហោតិ។

ទិដ្ឋាវិកម្មវគ្គោ

[២៥៥] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ កតមេ បញ្ច។ អនាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ អទេសនាគាមិនិយា អាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ទេសិតាយ អាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ចតូហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ មនោ មានសេន ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ កតមេ បញ្ច។ អាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ទេសនាគាមិនិយា អាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ អទេសិតាយ អាបត្តិយា ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ន ចតូហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ន មនោមានសេន ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ អបរេបិ  ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ កតមេ បញ្ច។ នានាសំវាសកស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ នានាសីមាយ ឋិតស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ អបកតត្តស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ចតូហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ មនោមានសេន ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មា។ កតមេ បញ្ច។ សមានសំវាសកស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ សមានសីមាយ ឋិតស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ បកតត្តស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ន ចតូហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ ន មនោមានសេន ទិដ្ឋឹ អាវិករោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ធម្មិកា ទិដ្ឋាវិកម្មាតិ។

[២៥៦] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អធម្មិកា បដិគ្គហាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អធម្មិកា បដិគ្គហា។ កតមេ បញ្ច។ កាយេន ទីយមានំ កាយេន អប្បដិគ្គហិតំ កាយេន ទីយមានំ កាយប្បដិពទ្ធេន អប្បដិគ្គហិតំ កាយប្បដិពទ្ធេន ទីយមានំ កាយេន អប្បដិគ្គហិតំ កាយប្បដិពទ្ធេន ទីយមានំ កាយប្បដិពទ្ធេន អប្បដិគ្គហិតំ និស្សគ្គិយេន ទីយមានំ កាយេន វា កាយប្បដិពទ្ធេន វា អប្បដិគ្គហិតំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា បដិគ្គហា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ធម្មិកា បដិគ្គហា។ កតមេ បញ្ច។ កាយេន ទីយមានំ កាយេន បដិគ្គហិតំ កាយេន ទីយមានំ កាយប្បដិពទ្ធេន បដិគ្គហិតំ កាយប្បដិពទ្ធេន ទីយមានំ កាយេន បដិគ្គហិតំ កាយប្បដិពទ្ធេន ទីយមានំ កាយប្បដិពទ្ធេន បដិគ្គហិតំ និស្សគ្គិយេន ទីយមានំ កាយេន វា កាយប្បដិពទ្ធេន វា បដិគ្គហិតំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ធម្មិកា បដិគ្គហាតិ។

[២៥៧] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អនតិរិត្តាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អនតិរិត្តា។ កតមេ បញ្ច។ អកប្បិយកតំ ហោតិ អប្បដិគ្គហិតកតំ ហោតិ អនុច្ចារិតកតំ ហោតិ អហត្ថបាសេ កតំ ហោតិ អលមេតំ សព្វន្តិ អវុត្តំ ហោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អនតិរិត្តា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អតិរិត្តា។ កតមេ បញ្ច។ កប្បិយកតំ ហោតិ បដិគ្គហិតកតំ ហោតិ ឧច្ចារិតកតំ ហោតិ ហត្ថបាសេ កតំ ហោតិ អលមេតំ សព្វន្តិ វុត្តំ ហោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អតិរិត្តាតិ។

[២៥៨] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អាការេហិ បវារណា បញ្ញាយតីតិ។ បញ្ចហុបាលិ អាការេហិ បវារណា បញ្ញាយតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អសនំ បញ្ញាយតិ ភោជនំ បញ្ញាយតិ ហត្ថបាសេ ឋិតោ អភិហរតិ បដិក្ខេបោ បញ្ញាយតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហាការេហិ បវារណា បញ្ញាយតីតិ។

[២៥៩] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អធម្មិកា បដិញ្ញាតករណាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អធម្មិកា បដិញ្ញាតករណា។ កតមេ បញ្ច។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បារាជិកេន ចោទិយមានោ សង្ឃាទិសេសំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ តំ សង្ឃោ សង្ឃាទិសេសេន ការេតិ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បារាជិកេន ចោទិយមានោ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ តំ សង្ឃោ ទុក្កដេន ការេតិ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ ទុក្កដេន ចោទិយមានោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ តំ សង្ឃោ បារាជិកេន ការេតិ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ ភិក្ខុ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ ទុក្កដេន ចោទិយមានោ សង្ឃាទិសេសំ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ តំ សង្ឃោ បាដិទេសនីយេន ការេតិ អធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា បដិញ្ញាតករណា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ធម្មិកា បដិញ្ញាតករណា។ កតមេ បញ្ច។ ភិក្ខុ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ បារាជិកេន ចោទិយមានោ បារាជិកំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ តំ សង្ឃោ បារាជិកេន ការេតិ ធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ ភិក្ខុ សង្ឃាទិសេសំ បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោ ហោតិ ទុក្កដេន ចោទិយមានោ ទុក្កដំ អជ្ឈាបន្នោ បដិជានាតិ  តំ សង្ឃោ ទុក្កដេន ការេតិ ធម្មិកំ បដិញ្ញាតករណំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ធម្មិកា បដិញ្ញាតករណាតិ។

[២៦០] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច ចាវនាធិប្បាយោ វត្តា ហោតិ នោ វុដ្ឋានាធិប្បាយោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស អលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ លជ្ជី ច ហោតិ បណ្ឌិតោ ច បកតត្តោ ច វុដ្ឋានាធិប្បាយោ វត្តា ហោតិ នោ ចាវនាធិប្បាយោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស អលំ ឱកាសកម្មំ កាតុន្តិ។

[២៦១] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ ន សាកច្ឆាតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ វិនយោ សាកច្ឆាតព្វោតិ។

[២៦២] កតិ នុ ខោ ភន្តេ បញ្ហបុច្ឆាតិ។ បញ្ចិមា ឧបាលិ បញ្ហបុច្ឆា។ កតមា បញ្ច។ មន្ទត្តា មោមូហត្តា បញ្ហំ បុច្ឆតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ បញ្ហំ បុច្ឆតិ បរិភវា បញ្ហំ បុច្ឆតិ  អញ្ញាតុកាមោ បញ្ហំ បុច្ឆតិ សចេ មេ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សម្មទេវ ព្យាករិស្សតិ ឥច្ចេតំ កុសលំ នោ ចេ មេ បញ្ហំ បុដ្ឋោ សម្មទេវ ព្យាករិស្សតិ អហមស្ស សម្មទេវ ព្យាករិស្សាមីតិ បញ្ហំ បុច្ឆតិ។ ឥមា ខោ ឧបាលិ បញ្ច បញ្ហបុច្ឆាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ អញ្ញព្យាករណាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អញ្ញព្យាករណា។ កតមេ បញ្ច។ មន្ទត្តា មោមូហត្តា អញ្ញំ ព្យាករោតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អញ្ញំ ព្យាករោតិ ឧម្មាទា ចិត្តក្ខេបា អញ្ញំ ព្យាករោតិ  អធិមានេន អញ្ញំ ព្យាករោតិ ភូតំ អញ្ញំ ព្យាករោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អញ្ញព្យាករណាតិ។

[២៦៣] កតិ នុ ខោ ភន្តេ វិសុទ្ធិយោតិ។ បញ្ចិមា ឧបាលិ វិសុទ្ធិយោ។ កតមា បញ្ច។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ បឋមា វិសុទ្ធិ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ទុតិយា វិសុទ្ធិ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ តតិយា វិសុទ្ធិ។ និទានំ ឧទ្ទិសិត្វា ចត្តារិ បារាជិកានិ ឧទ្ទិសិត្វា តេរស សង្ឃាទិសេសេ ឧទ្ទិសិត្វា ទ្វេ អនិយតេ ឧទ្ទិសិត្វា អវសេសំ សុតេន សាវេតព្វំ អយំ ចតុត្ថា វិសុទ្ធិ។ វិត្ថារេនេវ បញ្ចមី។ ឥមា ខោ ឧបាលិ បញ្ច វិសុទ្ធិយោតិ។

[២៦៤] កតិ នុ ខោ ភន្តេ ភោជនាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ភោជនា។ កតមេ បញ្ច។ ឱទនោ កុម្មាសោ សត្តុ មច្ឆោ មំសំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ភោជនាតិ។

ទិដ្ឋាវិកម្មវគ្គោ ចតុត្ថោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៦៥] ទិដ្ឋាវិកម្មា អបរេ

បដិគ្គហា អតិរិត្តា

បវារណា បដិញ្ញាតំ

ឱកាសំ សាកច្ឆេន ច

បញ្ហំ អញ្ញព្យាករណា

វិសុទ្ធិ ចាបិ ភោជនាតិ។

អត្តាទានវគ្គោ

[២៦៦] ចោទកេន ភន្តេ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន កតិ ធម្មេ អជ្ឈត្តំ បច្ចវេក្ខិត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ បច្ចវេក្ខិត្វា បរោ ចោទេតព្វោ។ កតមេ បញ្ច។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ បរិសុទ្ធកាយសមាចារោ នុ ខោម្ហិ បរិសុទ្ធេនម្ហិ [បរិសុទ្ធេន។] កាយសមាចារេន សមន្នាគតោ អច្ឆិទ្ទេន អប្បដិមំសេន សំវិជ្ជតិ នុ ខោ មេ ឯសោ ធម្មោ ឧទាហុ នោតិ។ នោ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធេន កាយសមាចារេន សមន្នាគតោ អច្ឆិទ្ទេន អប្បដិមំសេន តស្ស ភវន្តិ វត្តារោ ឥង្ឃ តាវ អាយស្មា កាយិកំ សិក្ខស្សូតិ ឥតិស្ស ភវន្តិ វត្តារោ។ បុន ចបរំ ឧបាលិ ចោទកេន ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ បរិសុទ្ធវចីសមាចារោ នុ ខោម្ហិ បរិសុទ្ធេនម្ហិ វចីសមាចារេន សមន្នាគតោ អច្ឆិទ្ទេន អប្បដិមំសេន សំវិជ្ជតិ នុ ខោ មេ ឯសោ ធម្មោ ឧទាហុ នោតិ។ នោ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធេន វចីសមាចារេន សមន្នាគតោ អច្ឆិទ្ទេន អប្បដិមំសេន តស្ស ភវន្តិ វត្តារោ ឥង្ឃ តាវ អាយស្មា វាចសិកំ សិក្ខស្សូតិ ឥតិស្ស ភវន្តិ វត្តារោ។ បុន ចបរំ ឧបាលិ ចោទកេន ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ មេត្តំ នុ ខោ មេ ចិត្តំ បច្ចុបដ្ឋិតំ សព្រហ្មចារីសុ អនាឃាតំ សំវិជ្ជតិ នុ ខោ មេ ឯសោ ធម្មោ ឧទាហុ នោតិ។ នោ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុនោ មេត្តំ ចិត្តំ [ឱ. មេត្តចិត្តំ។] បច្ចុបដ្ឋិតំ ហោតិ សព្រហ្មចារីសុ អនាឃាតំ តស្ស ភវន្តិ វត្តារោ ឥង្ឃ តាវ អាយស្មា សព្រហ្មចារីសុ មេត្តំ ចិត្តំ ឧបដ្ឋាបេហីតិ ឥតិស្ស ភវន្តិ វត្តារោ។ បុន ចបរំ ឧបាលិ ចោទកេន ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ ពហុស្សុតោ នុ ខោម្ហិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ យេ តេ ធម្មា អាទិកល្យាណា មជ្ឈេកល្យាណា បរិយោសានកល្យាណា សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ អភិវទន្តិ តថារូបា មេ ធម្មា ពហុស្សុតា [ឯត្ថន្តរេ ហោន្តីតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ធតា វចសា បរិចិតា មនសានុបេក្ខិតា ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា សំវិជ្ជតិ នុ ខោ មេ ឯសោ ធម្មោ ឧទាហុ នោតិ។ នោ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ ពហុស្សុតោ ហោតិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ យេ តេ ធម្មា អាទិកល្យាណា មជ្ឈេកល្យាណា បរិយោសានកល្យាណា សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ អភិវទន្តិ តថារូបស្ស ធម្មា ន ពហុស្សុតា ហោន្តិ ធតា វចសា បរិចិតា មនសានុបេក្ខិតា ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា តស្ស ភវន្តិ វត្តារោ ឥង្ឃ តាវ អាយស្មា អាគមំ បរិយាបុណស្សូតិ ឥតិស្ស ភវន្តិ វត្តារោ។ បុន ចបរំ ឧបាលិ ចោទកេន ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ ឧភយានិ នុ ខោ មេ បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ សំវិជ្ជតិ នុ ខោ មេ ឯសោ ធម្មោ ឧទាហុ នោតិ។ នោ ចេ ឧបាលិ ភិក្ខុនោ ឧភយានិ បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ ឥទំ បនាវុសោ កត្ថ វុត្តំ ភគវតាតិ ឥតិ បុដ្ឋោ ន សម្បាយតិ [ឱ. ន សម្បាទយតិ] តស្ស ភវន្តិ វត្តារោ ឥង្ឃ តាវ អាយស្មា វិនយំ បរិយាបុណស្សូតិ ឥតិស្ស ភវន្តិ វត្តារោ។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឥមេ បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ បច្ចវេក្ខិត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។

[២៦៧] ចោទកេន ភន្តេ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន កតិ ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បរោ ចោទេតព្វោ។ កតមេ បញ្ច។ កាលេន វក្ខាមិ នោ អកាលេន ភូតេន វក្ខាមិ នោ អភូតេន សណ្ហេន វក្ខាមិ នោ ផរុសេន អត្ថសញ្ហិតេន វក្ខាមិ នោ អនត្ថសញ្ហិតេន មេត្តាចិត្តោ វក្ខាមិ នោ ទោសន្តរោតិ។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឥមេ បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។

[២៦៨] ចោទកេន ភន្តេ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន កតិ ធម្មេ អជ្ឈត្តំ មនសិករិត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ មនសិករិត្វា បរោ ចោទេតព្វោ។ កតមេ បញ្ច។ ការុញ្ញតា ហិតេសិតា អនុកម្បិតា អាបត្តិវុដ្ឋានតា វិនយបុរេក្ខារតា។ ចោទកេនុបាលិ ភិក្ខុនា បរំ ចោទេតុកាមេន ឥមេ បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ មនសិករិត្វា បរោ ចោទេតព្វោតិ។

[២៦៩] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អបរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ  អបរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ អបរិសុទ្ធាជីវោ ហោតិ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ ន បដិពលោ អនុយុញ្ជិយមានោ អនុយោគំ ទាតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស នាលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ បញ្ចហុបាលិ  អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស អលំ ឱកាសកម្មំ កាតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធាជីវោ ហោតិ បណ្ឌិតោ ហោតិ ព្យត្តោ បដិពលោ អនុយុញ្ជិយមានោ អនុយោគំ ទាតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ឱកាសកម្មំ ការាបេន្តស្ស អលំ ឱកាសកម្មំ កាតុន្តិ។

[២៧០] អត្តាទានំ អាទាតុកាមេន ភន្តេ ភិក្ខុនា កតីហិ អង្គេហិ សមន្នាគតំ អត្តាទានំ អាទាតព្វន្តិ។ អត្តាទានំ អាទាតុកាមេនុបាលិ ភិក្ខុនា បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតំ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អត្តាទានំ អាទាតុកាមេនុបាលិ ភិក្ខុនា ឯវំ បច្ចវេក្ខិតព្វំ យំ ខោ អហំ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុកាមោ កាលោ នុ ខោ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុំ ឧទាហុ នោតិ។ សចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ អកាលោ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុំ នោ កាលោតិ ន តំ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ សចេ បនុបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ កាលោ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុំ នោ អកាលោតិ តេនុបាលិ ភិក្ខុនា ឧត្តរឹ បច្ចវេក្ខិតព្វំ យំ ខោ អហំ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុកាមោ ភូតំ នុ ខោ ឥទំ អត្តាទានំ ឧទាហុ នោតិ។ សចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ អភូតំ ឥទំ អត្តាទានំ នោ ភូតន្តិ ន តំ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ សចេ បនុបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ ភូតំ ឥទំ អត្តាទានំ នោ អភូតន្តិ តេនុបាលិ ភិក្ខុនា ឧត្តរិ បច្ចវេក្ខិតព្វំ យំ ខោ អហំ ឥមំ អត្តាទានំ អាទាតុកាមោ អត្ថសញ្ហិតំ នុ ខោ ឥទំ អត្តាទានំ ឧទាហុ នោតិ។ សចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ អនត្ថសញ្ហិតំ ឥទំ អត្តាទានំ នោ អត្ថសញ្ហិតន្តិ ន តំ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ សចេ បនុបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ អត្ថសញ្ហិតំ ឥទំ អត្តាទានំ នោ អនត្ថសញ្ហិតន្តិ តេនុបាលិ ភិក្ខុនា ឧត្តរឹ បច្ចវេក្ខិតព្វំ ឥមំ ខោ អហំ អត្តាទានំ អាទិយមានោ លភិស្សាមិ សន្ទិដ្ឋេ សម្ភត្តេ ភិក្ខូ ធម្មតោ វិនយតោ បក្ខេ ឧទាហុ នោតិ។ សចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ ឥមំ ខោ អហំ អត្តាទានំ អាទិយមានោ ន លភិស្សាមិ សន្ទិដ្ឋេ សម្ភត្តេ ភិក្ខូ ធម្មតោ វិនយតោ បក្ខេតិ ន តំ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ សចេ បនុបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ ឥទំ ខោ អហំ អត្តាទានំ អាទិយមានោ លភិស្សាមិ សន្ទិដ្ឋេ សម្ភត្តេ ភិក្ខូ ធម្មតោ វិនយតោ បក្ខេតិ តេនុបាលិ ភិក្ខុនា ឧត្តរឹ បច្ចវេក្ខិតព្វំ ឥមំ ខោ មេ អត្តាទានំ អាទិយតោ ភវិស្សតិ សង្ឃស្ស តតោនិទានំ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ សង្ឃភេទោ សង្ឃរាជិ សង្ឃវវត្ថានំ សង្ឃនានាករណំ ឧទាហុ នោតិ។ សចេ ឧបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ ឥមំ ខោ មេ អត្តាទានំ អាទិយតោ ភវិស្សតិ សង្ឃស្ស តតោនិទានំ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ សង្ឃភេទោ សង្ឃរាជិ សង្ឃវវត្ថានំ សង្ឃនានាករណន្តិ ន តំ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទាតព្វំ។ សចេ បនុបាលិ ភិក្ខុ បច្ចវេក្ខមានោ ឯវំ ជានាតិ ឥមំ ខោ មេ អត្តាទានំ អាទិយតោ ន ភវិស្សតិ សង្ឃស្ស តតោនិទានំ ភណ្ឌនំ កលហោ វិគ្គហោ វិវាទោ សង្ឃភេទោ សង្ឃរាជិ សង្ឃវវត្ថានំ សង្ឃនានាករណន្តិ តំ អាទាតព្វំ ឧបាលិ អត្តាទានំ។ ឯវំ បញ្ចង្គសមន្នាគតំ ខោ ឧបាលិ អត្តាទានំ អាទិន្នំ បច្ឆាបិ អវិប្បដិសារករំ ភវិស្សតីតិ។

[២៧១] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ [ពហុការោ] ហោតីតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សីលវា ហោតិ បាតិមោក្ខសំវរសំវុតោ វិហរតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ អណុមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សាវី សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ ពហុស្សុតោ ហោតិ សុតធរោ សុតសន្និចយោ យេ តេ ធម្មា អាទិកល្យាណា មជ្ឈេកល្យាណា បរិយោសានកល្យាណា សាត្ថំ សព្យញ្ជនំ កេវលបរិបុណ្ណំ បរិសុទ្ធំ ព្រហ្មចរិយំ អភិវទន្តិ តថារូបស្ស ធម្មា ពហុស្សុតា ហោន្តិ ធតា វចសា បរិចិតា មនសានុបេក្ខិតា ទិដ្ឋិយា សុប្បដិវិទ្ធា ឧភយានិ ខោ បនស្ស បាតិមោក្ខានិ វិត្ថារេន ស្វាគតានិ ហោន្តិ សុវិភត្តានិ សុប្បវត្តីនិ សុវិនិច្ឆិតានិ សុត្តសោ អនុព្យញ្ជនសោ វិនយេ ខោ បន ឋិតោ ហោតិ អសំហីរោ បដិពលោ ហោតិ ឧភោ អត្ថបច្ចត្ថិកេ អស្សាសេតុំ សញ្ញាបេតុំ និជ្ឈាបេតុំ បេក្ខេបេតុំ បសាទេតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ បរិសុទ្ធាជីវោ ហោតិ បណ្ឌិតោ ហោតិ ព្យត្តោ បដិពលោ អនុយុញ្ជិយមានោ អនុយោគំ ទាតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អធិករណជាតានំ ភិក្ខូនំ ពហូបការោ ហោតីតិ។

[២៧២] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ន ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច ឋានាឋានកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ ឋានាឋានកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ន ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច បុព្វាបរកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ បុព្វាបរកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា ន វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ជានាតិ អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ន ជានាតិ ន អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា នានុយុញ្ជិតព្វំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ជានាតិ អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា អនុយុញ្ជិតព្វន្តិ។

អត្តាទានវគ្គោ បញ្ចមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៧៣] បរិសុទ្ធញ្ច កាលេន

ការុញ្ញេ ឱកាសេន ច

អត្តាទានំ អធិករណំ

អបរេហិបិ វត្ថុញ្ច

សុត្តំ ធម្មំ បុន វត្ថុញ្ច

អាបត្តិ អធិករណេន ចាតិ។

ធុតង្គវគ្គោ

[២៧៤] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អារញ្ញកាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អារញ្ញកា។ កតមេ បញ្ច។ មន្ទត្តា មោមូហត្តា អារញ្ញកោ ហោតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ អារញ្ញកោ ហោតិ ឧម្មាទា ចិត្តក្ខេបា អារញ្ញកោ ហោតិ វណ្ណិតោ [ឱ.ម. វណ្ណិតំ] ពុទ្ធេហិ ពុទ្ធស្សាវកេហីតិ អារញ្ញកោ ហោតិ អបិច អប្បិច្ឆញ្ញេវ និស្សាយ សន្តុដ្ឋិញ្ញេវ និស្សាយ សល្លេខញ្ញេវ និស្សាយ បវិវេកញ្ញេវ និស្សាយ ឥទមត្ថិតញ្ញេវ និស្សាយ អារញ្ញកោ ហោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អារញ្ញកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ បិណ្ឌបាតិកាតិ។បេ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ បំសុកូលិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ រុក្ខមូលិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ សោសានិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ អព្ភោកាសិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ តេចីវរិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ សបទានចារិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ នេសជ្ជិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ យថាសន្ថតិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ ឯកាសនិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ ខលុបច្ឆាភត្តិកាតិ។ កតិ នុ ខោ ភន្តេ បត្តបិណ្ឌិកាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ បត្តបិណ្ឌិកា។ កតមេ បញ្ច។ មន្ទត្តា មោមូហត្តា បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ បាបិច្ឆោ ឥច្ឆាបកតោ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ ឧម្មាទា ចិត្តក្ខេបា បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ វណ្ណិតោ ពុទ្ធេហិ ពុទ្ធស្សាវកេហីតិ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ អបិច អប្បិច្ឆញ្ញេវ និស្សាយ សន្តុដ្ឋិញ្ញេវ និស្សាយ សល្លេខញ្ញេវ និស្សាយ បវិវេកញ្ញេវ និស្សាយ ឥទមត្ថិតញ្ញេវ និស្សាយ បត្តបិណ្ឌិកោ ហោតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច បត្តបិណ្ឌិកាតិ។

ធូតង្គវគ្គោ ឆដ្ឋោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៧៥] អារញ្ញកោ បិណ្ឌិបំសុ [ឱ.ម. បិណ្ឌិបំសុ ច។]

រុក្ខសុសានបញ្ចមំ

អព្ភោ តេចីវរញ្ចេវ

សបទាននេសជ្ជិកា

សន្ថតេកាសនញ្ចេវ

ខលុបច្ឆាបត្តបិណ្ឌិកាតិ។

មុសាវាទវគ្គោ

[២៧៦] កតិ នុ ខោ ភន្តេ មុសាវាទាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ មុសាវាទា។ កតមេ បញ្ច។ អត្ថិ មុសាវាទោ បារាជិកគាមី អត្ថិ មុសាវាទោ សង្ឃាទិសេសគាមី អត្ថិ មុសាវាទោ ថុល្លច្ចយគាមី អត្ថិ មុសាវាទោ បាចិត្តិយគាមី អត្ថិ មុសាវាទោ ទុក្កដគាមី។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច មុសាវាទាតិ។

[២៧៧] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ វា បវារណំ វា ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ វា បវារណា វា កាតព្វាតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ វា បវារណំ វា ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ វា បវារណា វា កាតព្វា។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច ចាវនាធិប្បាយោ វត្តា ហោតិ នោ វុដ្ឋានាធិប្បាយោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ វា បវារណំ វា ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ វា បវារណា វា កាតព្វា។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ វា បវារណំ វា ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ វា បវារណា វា កាតព្វា។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អបរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ អបរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ អបរិសុទ្ធាជីវោ ហោតិ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ ភណ្ឌនការកោ ហោតិ កលហការកោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ សង្ឃមជ្ឈេ ឧបោសថំ វា បវារណំ វា ឋបេន្តស្ស អលំ ភិក្ខុ មា ភណ្ឌនំ មា កលហំ មា វិគ្គហំ មា វិវាទន្តិ ឱមទ្ទិត្វា សង្ឃេន ឧបោសថោ វា បវារណា វា កាតព្វាតិ។

[២៧៨] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ន ទាតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ន ទាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ន ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ សប្បដិកម្មាប្បដិកម្មំ អាបត្តឹ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ន ទាតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ទាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តានាបត្តឹ ជានាតិ លហុកគរុកំ អាបត្តឹ ជានាតិ សាវសេសានវសេសំ អាបត្តឹ ជានាតិ ទុដ្ឋុល្លាទុដ្ឋុល្លំ អាបត្តឹ ជានាតិ សប្បដិកម្មអប្បដិកម្មំ អាបត្តឹ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ អនុយោគោ ទាតព្វោតិ។

[២៧៩] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អាការេហិ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបជ្ជតីតិ។ បញ្ចហុបាលិ អាការេហិ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជិតា អញ្ញាណតា កុក្កុច្ចបកតតា អកប្បិយេ កប្បិយសញ្ញិតា កប្បិយេ អកប្បិយសញ្ញិតា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហាការេហិ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហាការេហិ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបជ្ជតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អទស្សនេន អស្សវនេន បសុត្តតា តថាសញ្ញី [តថាសញ្ញិតាតិ បាឋោ យុត្តតរោ។] សតិសម្មោសា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហាការេហិ ភិក្ខុ អាបត្តឹ អាបជ្ជតីតិ។

[២៨០] កតិ នុ ខោ ភន្តេ វេរាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ វេរា។ កតមេ បញ្ច។ បាណាតិបាតោ អទិន្នាទានំ កាមេសុមិច្ឆាចារោ មុសាវាទោ សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានំ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច វេរាតិ។

[២៨១] កតិ នុ ខោ ភន្តេ វេរមណិយោតិ។ បញ្ចិមា ឧបាលិ វេរមណិយោ។ កតមា បញ្ច។ បាណាតិបាតា វេរមណី អទិន្នាទានា វេរមណី កាមេសុមិច្ឆាចារា វេរមណី មុសាវាទា វេរមណី សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា វេរមណី។ ឥមា ខោ ឧបាលិ បញ្ច វេរមណិយោតិ។

[២៨២] កតិ នុ ខោ ភន្តេ ព្យសនានីតិ។ បញ្ចិមានិ ឧបាលិ ព្យសនានិ។ កតមានិ បញ្ច។ ញាតិព្យសនំ ភោគព្យសនំ រោគព្យសនំ សីលព្យសនំ ទិដ្ឋិព្យសនំ។ ឥមានិ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ព្យសនានីតិ។

[២៨៣] កតិ នុ ខោ ភន្តេ សម្បទាតិ។ បញ្ចិមា ឧបាលិ សម្បទា។ កតមា បញ្ច។ ញាតិសម្បទា ភោគសម្បទា អារោគ្យសម្បទា សីលសម្បទា ទិដ្ឋិសម្បទា។ ឥមា ខោ ឧបាលិ បញ្ច សម្បទាតិ។

មុសាវាទវគ្គោ សត្តមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៨៤] មុសាវាទោ ច ឱមទ្ទិ

អបរេហិ អនុយោគោ ច

អាបត្តិញ្ច អបរេហិ

វេរា វេរមណីបិ ច

ព្យសនំ សម្បទា ចេវ

សត្តមោ វគ្គសង្គហោតិ។

ភិក្ខុនោវាទវគ្គោ

[២៨៥] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេន។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វិវរិត្វា កាយំ ភិក្ខុនីនំ ទស្សេតិ ឩរុំ ទស្សេតិ អង្គជាតំ ទស្សេតិ ឧភោ អំសកូដេ ទស្សេតិ ឱភាសតិ គិហី សម្បយោជេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេន។ អបរេហិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេន។ កតមេហិបិ បញ្ចហិ។ ភិក្ខុនីនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនីនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនីនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនិយោ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខូ ភិក្ខុនីហិ ភេទេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេន។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេន។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ភិក្ខុនីនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនីនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនីនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខុនិយោ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខូ ភិក្ខុនីហិ សម្បយោជេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតស្ស ភិក្ខុនោ ភិក្ខុនីសង្ឃេនេវ កម្មំ កាតព្វំ អវន្ទិយោ សោ ភិក្ខុ ភិក្ខុនីសង្ឃេនាតិ។

[២៨៦] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វិវរិត្វា កាយំ ភិក្ខូនំ ទស្សេតិ ឩរុំ ទស្សេតិ អង្គជាតំ ទស្សេតិ ឧភោ អំសកូដេ ទស្សេតិ ឱភាសតិ គិហី សម្បយោជេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ភិក្ខូនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខុនិយោ ភិក្ខូហិ ភេទេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ភិក្ខូនំ អលាភាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនត្ថាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូនំ អនាវាសាយ បរិសក្កតិ ភិក្ខូ អក្កោសតិ បរិភាសតិ ភិក្ខុនិយោ ភិក្ខូហិ សម្បយោជេតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតាយ ភិក្ខុនិយា កម្មំ កាតព្វន្តិ។

[២៨៧] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច ចាវនាធិប្បាយោ វត្តា ហោតិ នោ វុដ្ឋានាធិប្បាយោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អបរិសុទ្ធកាយសមាចារោ ហោតិ អបរិសុទ្ធវចីសមាចារោ ហោតិ អបរិសុទ្ធាជីវោ ហោតិ ពាលោ ហោតិ អព្យត្តោ ន បដិពលោ អនុយុញ្ជិយមានោ អនុយោគំ ទាតុំ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ ភិក្ខុនីនំ អក្កោសកបរិភាសកោ ហោតិ ភិក្ខុនីហិ សទ្ធឹ សំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេន សំសគ្គេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច ភណ្ឌនការកោ ច ហោតិ កលហការកោ សិក្ខាយ ច ន បរិបូរិការី។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន ឋបេតព្វោតិ។

[២៨៨] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន គហេតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន គហេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កាយិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ វាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ កាយិកវាចសិកេន អនាចារេន សមន្នាគតោ ហោតិ ភិក្ខុនីនំ អក្កោសកបរិភាសកោ ហោតិ ភិក្ខុនីហិ សទ្ធឹ សំសដ្ឋោ វិហរតិ អននុលោមិកេន សំសគ្គេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន គហេតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន គហេតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អលជ្ជី ច ហោតិ ពាលោ ច អបកតត្តោ ច គមិកោ វា ហោតិ គិលានោ វា។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា ភិក្ខុនីនំ ឱវាទោ ន គហេតព្វោតិ។

[២៨៩] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ ន សាកច្ឆាតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន [១.២.បញ្ញាក្ខន្ធេនាតិ សំយោគោ សក្កដភាសានុសារេន កតោ យេភុយ្យេន ទិស្សតិ។] សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ន អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អសេក្ខេន សីលក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន សមាធិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន បញ្ញាខន្ធេន [២] សមន្នាគតោ ហោតិ  អសេក្ខេន វិមុត្តិក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ អសេក្ខេន វិមុត្តិញាណទស្សនក្ខន្ធេន សមន្នាគតោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ សាកច្ឆាតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន អត្ថប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ ន ធម្មប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ ន និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ ន បដិភានប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ យថាវិមុត្តំ ចិត្តំ ន បច្ចវេក្ខតិ [១.២. បច្ចវេក្ខតា]។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ ន សាកច្ឆាតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ  អង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ សាកច្ឆាតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អត្ថប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ ធម្មប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ បដិភានប្បដិសម្ភិទាបត្តោ ហោតិ យថាវិមុត្តំ ចិត្តំ បច្ចវេក្ខតិ [២]។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតេន ភិក្ខុនា សទ្ធឹ សាកច្ឆាតព្វោតិ។

ភិក្ខុនីឱវាទវគ្គោ អដ្ឋមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៩០] ភិក្ខុនីហេវ កាតព្វំ

អបរេហិ តថា ទុវេ

ភិក្ខុនីនំ តយោ កម្មា

ន ឋបេតព្វោ ទ្វេ ទុកា

ន គហេតព្វោ [ម. គហេតព្វា។] ទ្វេ វុត្តា

សាកច្ឆាសុ ច ទ្វេ ទុកាតិ។

ឧព្វាហិកវគ្គោ

[២៩១] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន អត្ថកុសលោ ហោតិ ន ធម្មកុសលោ ហោតិ ន និរុត្តិកុសលោ ហោតិ ន ព្យញ្ជនកុសលោ ហោតិ ន បុព្វាបរកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អត្ថកុសលោ ហោតិ ធម្មកុសលោ ហោតិ និរុត្តិកុសលោ ហោតិ ព្យញ្ជនកុសលោ ហោតិ បុព្វាបរកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កោធនោ ហោតិ កោធាភិភូតោ មក្ខី ហោតិ មក្ខាភិភូតោ បលាសី ហោតិ បលាសាភិភូតោ ឥស្សុកី ហោតិ ឥស្សាភិភូតោ សន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អាធានគ្គាហី ទុប្បដិនិស្សគ្គី។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន កោធនោ ហោតិ ន កោធាភិភូតោ ន មក្ខី ហោតិ ន មក្ខាភិភូតោ ន បលាសី ហោតិ ន បលាសាភិភូតោ ន ឥស្សុកី ហោតិ ន ឥស្សាភិភូតោ អសន្ទិដ្ឋិបរាមាសី ហោតិ អនាធានគ្គាហី សុប្បដិនិស្សគ្គី។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កុប្បតិ ព្យាបជ្ជតិ បតិត្ថីយតិ កោបំ ជនេតិ អក្ខមោ ហោតិ អប្បទក្ខិណគ្គាហី អនុសាសនឹ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន កុប្បតិ ន ព្យាបជ្ជតិ ន បតិត្ថីយតិ ន កោបំ ជនេតិ ខមោ ហោតិ បទក្ខិណគ្គាហី អនុសាសនឹ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ បសារេតា [អបសារេតាតិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។ អដ្ឋកថាយម្បិ ឯវំ ទិស្សតិ។] ហោតិ នោ សារេតា អនោកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ ន យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ ន យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សារេតា ហោតិ នោ បសារេតា ឱកាសកម្មំ ការាបេត្វា វត្តា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ចោទេតា ហោតិ យថាធម្មេ យថាវិនយេ យថាបត្តិយា ការេតា ហោតិ យថាទិដ្ឋិយា ព្យាកតា ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អលជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ លជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អកុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ ន សម្មន្និតព្វោ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ កុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ឧព្វាហិកាយ សម្មន្និតព្វោតិ។

[២៩២] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ [ឱ.ម. គច្ឆតីតិ]។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ន ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច ឋានាឋានកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ សុត្តំ ជានាតិ សុត្តានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ ឋានាឋានកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ន ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ន ជានាតិ វិនយំ ន ជានាតិ វិនយានុលោមំ ន ជានាតិ ន ច បុព្វាបរកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ធម្មំ ជានាតិ ធម្មានុលោមំ ជានាតិ វិនយំ ជានាតិ វិនយានុលោមំ ជានាតិ បុព្វាបរកុសលោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ន ជានាតិ ន អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ជានាតិ  អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ជានាតិ អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ន ជានាតិ ន អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ ពាលោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ជានាតិ អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ បណ្ឌិតោត្វេវ សង្ខំ គច្ឆតីតិ។

ឧព្វាហិកាវគ្គោ នវមោ [សព្វត្ថ ឧព្វា ហិកវគ្គោ និដ្ឋិតោ នវមោតិ ទិស្សតិ។ ឥតោ បរំបិ តំតិគ្គោវសានេ និដ្ឋិតោតិ វេមជ្ឈេ លិខិយតិ។]។

តស្សុទ្ទានំ

[២៩៣] អនត្ថកុសលោ ចេវ

កោធនោ កុប្បតី ច យោ

បសារេតា ឆន្ទាគតឹ

ន កុសលោ តថេវ ច

សុត្តំ ធម្មញ្ច វត្ថុញ្ច

អាបត្តិ អធិករណំ

ទ្វេ ទ្វេ បកាសិតា សព្វេ

កណ្ហសុក្កំ វិជានថាតិ។

អធិករណវូបសមវគ្គោ

[២៩៤] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុន្តិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ន ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ន ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ន ជានាតិ ន អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ [ឱ.ម. អាបត្តិយា ន វិនិច្ឆយកុសលោ។] ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អាបត្តឹ ជានាតិ អាបត្តិសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អាបត្តិយា បយោគំ ជានាតិ អាបត្តិយា វូបសមំ ជានាតិ អាបត្តិយា វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ន ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ន ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ន ជានាតិ ន អធិករណស្ស [ឱ.ម. អធិករណស្ស ន។]  វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ អធិករណំ ជានាតិ អធិករណសមុដ្ឋានំ ជានាតិ អធិករណស្ស បយោគំ ជានាតិ អធិករណស្ស វូបសមំ ជានាតិ អធិករណស្ស វិនិច្ឆយកុសលោ ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អលជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ លជ្ជី ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អប្បស្សុតោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ ពហុស្សុតោ ច ហោតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ន ជានាតិ និទានំ ន ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ន ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ន ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ វត្ថុំ ជានាតិ និទានំ ជានាតិ បញ្ញត្តឹ ជានាតិ បទបច្ឆាភដ្ឋំ ជានាតិ អនុសន្ធិវចនបថំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អកុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ កុសលោ ច ហោតិ វិនយេ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ បុគ្គលគរុ ហោតិ នោ សង្ឃគរុ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ  អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ សង្ឃគរុ ហោតិ នោ បុគ្គលគរុ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ អាមិសគរុ ហោតិ នោ សទ្ធម្មគរុ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ នាលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុំ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ សទ្ធម្មគរុ ហោតិ នោ អាមិសគរុ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ អលំ អធិករណំ វូបសមេតុន្តិ។

[២៩៥] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អាការេហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតីតិ។ បញ្ចហុបាលិ អាការេហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ កម្មេន ឧទ្ទេសេន វោហរន្តោ [វោហារេនាតិ បាឋោ យុត្ថតរោ មញ្ញេ។] អនុស្សាវនេន សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហាការេហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតីតិ។

[២៩៦] សង្ឃរាជីតិ ភន្តេ វុច្ចតិ កិត្តាវតា នុ ខោ ភន្តេ សង្ឃរាជិ ហោតិ នោ ច សង្ឃភេទោ កិត្តាវតា ច បន សង្ឃរាជិ ចេវ ហោតិ សង្ឃភេទោ ចាតិ។ បញ្ញត្តេតំ ឧបាលិ មយា អាគន្តុកានំ ភិក្ខូនំ អាគន្តុកវត្តំ ឯវំ សុប្បញ្ញត្តេ ខោ ឧបាលិ មយា សិក្ខាបទេ អាគន្តុកា ភិក្ខូ អាគន្តុកវត្តេ ន វត្តន្តិ ឯវម្បិ ខោ ឧបាលិ សង្ឃរាជិ ហោតិ នោ ច សង្ឃភេទោ។ បញ្ញត្តេតំ ឧបាលិ មយា អាវាសិកានំ ភិក្ខូនំ អាវាសិកវត្តំ ឯវំ សុប្បញ្ញត្តេ ខោ ឧបាលិ មយា សិក្ខាបទេ អាវាសិកា ភិក្ខូ អាវាសិកវត្តេ ន វត្តន្តិ ឯវម្បិ ខោ ឧបាលិ សង្ឃរាជិ ហោតិ នោ ច សង្ឃភេទោ។ បញ្ញត្តេតំ ឧបាលិ មយា ភិក្ខូនំ ភត្តគ្គេ ភត្តគ្គវត្តំ យថាវុឌ្ឍំ យថារត្តំ យថាបដិរូបំ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌំ ឯវំ សុប្បញ្ញត្តេ ខោ ឧបាលិ មយា សិក្ខាបទេ នវា ភិក្ខូ ភត្តគ្គេ ថេរានំ ភិក្ខូនំ អាសនំ បដិពាហន្តិ ឯវម្បិ ខោ ឧបាលិ សង្ឃរាជិ ហោតិ នោ ច សង្ឃភេទោ។ បញ្ញត្តេតំ ឧបាលិ មយា ភិក្ខូនំ សេនាសនេ សេនាសនវត្តំ យថាវុឌ្ឍំ យថារត្តំ យថាបដិរូបំ ឯវំ សុប្បញ្ញត្តេ ខោ ឧបាលិ មយា សិក្ខាបទេ នវា ភិក្ខូ ថេរានំ ភិក្ខូនំ សេនាសនំ បដិពាហន្តិ ឯវម្បិ ខោ ឧបាលិ សង្ឃរាជិ ហោតិ នោ ច សង្ឃភេទោ។ បញ្ញត្តេតំ ឧបាលិ មយា ភិក្ខូនំ អន្តោសីមាយ ឯកំ ឧបោសថ ឯកំ បវារណ ឯកំ សង្ឃកម្មំ ឯកំ កម្មាកម្មំ ឯវំ សុប្បញ្ញត្តេ ខោ ឧបាលិ មយា សិក្ខាបទេ តត្ថេវ អន្តោសីមាយ អាវេណិភាវំ ករិត្វា គណំ ពន្ធិត្វា អាវេណិ [១.២.៣.៤. ម. អាវេណឹ] ឧបោសថំ ករោន្តិ អាវេណិ [២] បវារណំ ករោន្តិ អាវេណិ[៣] សង្ឃកម្មំ ករោន្តិ អាវេណិ[៤] កម្មាកម្មានិ ករោន្តិ ឯវម្បិ ខោ ឧបាលិ សង្ឃរាជិ ចេវ ហោតិ សង្ឃភេទោ ចាតិ។

អធិករណវូបសមវគ្គោ ទសមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៩៧] អាបត្តិ អធិករណំ

ឆន្ទា អប្បស្សុតេន ច

វត្ថុញ្ច អកុសលោ ច

បុគ្គលោ អាមិសេន ច

ភិជ្ជតិ សង្ឃរាជិ ច

សង្ឃភេទោ តថេវ ចាតិ។

សង្ឃភេទកវគ្គោ

[២៩៨] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ កម្មេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ ឧទ្ទេសេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ វោហរន្តោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ អនុស្សាវនេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ  បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ ខន្តឹ កម្មេន។បេ។ វិនិធាយ ខន្តឹ ឧទ្ទេសេន។ វិនិធាយ ខន្តឹ វោហរន្តោ។ វិនិធាយ ខន្តឹ អនុស្សាវនេន។ វិនិធាយ ខន្តឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ រុចឹ កម្មេន។បេ។ វិនិធាយ រុចឹ ឧទ្ទេសេន។ វិនិធាយ រុចឹ វោហរន្តោ។ វិនិធាយ រុចឹ អនុស្សាវនេន។ វិនិធាយ រុចឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ វិនិធាយ សញ្ញំ កម្មេន។បេ។ វិនិធាយ សញ្ញំ ឧទ្ទេសេន។ វិនិធាយ សញ្ញំ វោហរន្តោ។ វិនិធាយ សញ្ញំ អនុស្សាវនេន។ វិនិធាយ សញ្ញំ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ អាបាយិកោ នេរយិកោ កប្បដ្ឋោ អតេកិច្ឆោតិ។

សង្ឃភេទវគ្គោ [ឱ.ម. សង្ឃភេទកវគ្គោ] ឯកាទសមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[២៩៩] វិនិធាយ ទិដ្ឋឹ កម្មេន

ឧទ្ទេសេ វោហរេន ច

អនុស្សាវនេ សលាកេន

បញ្ចេតេ ទិដ្ឋិនិស្សិតា។

ខន្តិ រុចិ ច សញ្ញា ច

តយោ តេ បញ្ចធា នយាតិ។

ទុតិយសង្ឃភេទកវគ្គោ

[៣០០] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ  អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ កម្មេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ ឧទ្ទេសេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ វោហរន្តោ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ អនុស្សាវនេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ ខន្តឹ កម្មេន។បេ។ អវិនិធាយ ខន្តឹ ឧទ្ទេសេន។ អវិនិធាយ ខន្តឹ វោហរន្តោ។ អវិនិធាយ ខន្តឹ អនុស្សាវនេន។ អវិនិធាយ ខន្តឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ  ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ រុចឹ កម្មេន។បេ។ អវិនិធាយ រុចឹ ឧទ្ទេសេន។ អវិនិធាយ រុចឹ វោហរន្តោ។ អវិនិធាយ រុចឹ អនុស្សាវនេន។ អវិនិធាយ រុចឹ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ អបរេហិបិ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ ទីបេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ ទីបេតិ អវិនយំ វិនយោតិ ទីបេតិ វិនយំ អវិនយោតិ ទីបេតិ អវិនិធាយ សញ្ញំ កម្មេន។បេ។ អវិនិធាយ សញ្ញំ ឧទ្ទេសេន។ អវិនិធាយ សញ្ញំ វោហរន្តោ។ អវិនិធាយ សញ្ញំ អនុស្សាវនេន។ អវិនិធាយ សញ្ញំ សលាកគ្គាហេន។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សង្ឃភេទកោ ន អាបាយិកោ ន នេរយិកោ ន កប្បដ្ឋោ ន អតេកិច្ឆោតិ។

ទុតិយសង្ឃភេទវគ្គោ [ឱ.ម. ទុតិយសង្ឃភេទកវគ្គោ] ទ្វាទសមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣០១] អវិនិធាយ ទិដ្ឋឹ កម្មេន

ឧទ្ទេសេ វោហរេន ច

អនុស្សាវនេ សលាកេន

បញ្ចេតេ ទិដ្ឋិនិស្សិតា។

ខន្តិ រុចិ ច សញ្ញា ច [ម. ខន្តឹ រុចឹ ច សញ្ញញ្ច។]

តយោ តេ បញ្ចធា នយាតិ។

ហេដ្ឋិមេ កណ្ហបក្ខម្ហិ

សមវីសតិ វិធី យថា

តថេវ សុក្កបក្ខម្ហិ

សមវីសតិ ជានថាតិ។

អាវាសិកវគ្គោ

[៣០២] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អាវាសិកោ ភិក្ខុ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អាវាសិកោ ភិក្ខុ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ សង្ឃិកំ បុគ្គលិកបរិភោគេន បរិភុញ្ជតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អាវាសិកោ ភិក្ខុ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ អាវាសិកោ ភិក្ខុ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ សង្ឃិកំ ន បុគ្គលិកបរិភោគេន បរិភុញ្ជតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ អាវាសិកោ ភិក្ខុ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេតិ។

[៣០៣] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អធម្មិកា វិនយព្យាករណាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អធម្មិកា វិនយព្យាករណា។ កតមេ បញ្ច។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ ធម្មោតិ បរិណាមេតិ ធម្មំ អធម្មោតិ បរិណាមេតិ អវិនយំ វិនយោតិ បរិណាមេតិ វិនយំ អវិនយោតិ បរិណាមេតិ អប្បញ្ញត្តំ បញ្ញាបេតិ បញ្ញត្តំ សមុច្ឆិន្ទតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អធម្មិកា វិនយព្យាករណា។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ ធម្មិកា វិនយព្យាករណា។ កតមេ បញ្ច។ ឥធុបាលិ ភិក្ខុ អធម្មំ អធម្មោតិ បរិណាមេតិ ធម្មំ ធម្មោតិ បរិណាមេតិ អវិនយំ អវិនយោតិ បរិណាមេតិ វិនយំ វិនយោតិ បរិណាមេតិ អប្បញ្ញត្តំ ន បញ្ញាបេតិ បញ្ញត្តំ ន សមុច្ឆិន្ទតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច ធម្មិកា វិនយព្យាករណាតិ។

[៣០៤] កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភត្តុទ្ទេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភត្តុទ្ទេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ ឧទ្ទិដ្ឋានុទ្ទិដ្ឋំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភត្តុទ្ទេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ ភត្តុទ្ទេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ ឧទ្ទិដ្ឋានុទ្ទិដ្ឋំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ ភត្តុទ្ទេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេតិ។ កតីហិ នុ ខោ ភន្តេ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សេនាសនប្បញ្ញាបកោ។បេ។ ភណ្ឌាគារិកោ ចីវរប្បដិគ្គាហកោ ចីវរភាជកោ យាគុភាជកោ ផលភាជកោ ខជ្ជភាជកោ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកោ សាដិយគ្គាហាបកោ បត្តគ្គាហាបកោ អារាមិកបេសកោ សាមណេរបេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេតិ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សាមណេរបេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ទោសាគតឹ គច្ឆតិ មោហាគតឹ គច្ឆតិ ភយាគតឹ គច្ឆតិ បេសិតាបេសិតំ ន ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សាមណេរបេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ និរយេ។ បញ្ចហុបាលិ អង្គេហិ សមន្នាគតោ សាមណេរបេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេ។ កតមេហិ បញ្ចហិ។ ន ឆន្ទាគតឹ គច្ឆតិ ន ទោសាគតឹ គច្ឆតិ ន មោហាគតឹ គច្ឆតិ ន ភយាគតឹ គច្ឆតិ បេសិតាបេសិតំ ជានាតិ។ ឥមេហិ ខោ ឧបាលិ បញ្ចហង្គេហិ សមន្នាគតោ សាមណេរបេសកោ យថាភតំ និក្ខិត្តោ ឯវំ សគ្គេតិ។

អាវាសិកវគ្គោ តេរសមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣០៥] អាវាសិកព្យាករណា

ភត្តសេនាសនានិ ច

ភណ្ឌចីវរគ្គាហោ ច

ចីវរស្ស ច ភាជកោ

យាគុ ផលំ ខជ្ជកញ្ច

អប្បសាដិយគ្គាហកោ

បត្តអារាមិកា ចេវ [ម. បត្តោ អារាមិកោ ចេវ។]

សាមណេរេន បេសកោតិ

កឋិនត្ថារវគ្គោ

[៣០៦] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អានិសំសា កឋិនត្ថារេតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អានិសំសា កឋិនត្ថារេ។ កតមេ បញ្ច។ អនាមន្តចារោ អសមាទានចារោ គណភោជនំ យាវទត្ថចីវរំ យោ ច តត្ថ ចីវរុប្បាទោ សោ នេសំ ភវិស្សតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អានិសំសា កឋិនត្ថារេតិ។

[៣០៧] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អាទីនវា មុដ្ឋស្សតិស្ស អសម្បជានស្ស និទ្ទំ ឱក្កមតោតិ [ឱ.ម. ឱក្កមយតោតិ។]។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អាទីនវា មុដ្ឋស្សតិស្ស អសម្បជានស្ស និទ្ទំ ឱក្កមតោ។ កតមេ បញ្ច។ ទុក្ខំ សុបតិ ទុក្ខំ បដិពុជ្ឈតិ បាបកំ សុបិនំ បស្សតិ ទេវតា ន រក្ខន្តិ អសុចិ មុច្ចតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អាទីនវា មុដ្ឋស្សតិស្ស អសម្បជានស្ស និទ្ទំ ឱក្កមតោ ១.២.៣. ឱ.ម. ឱក្កមយតោ។។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អានិសំសា ឧបដ្ឋិតស្សតិស្ស សម្បជានស្ស និទ្ទំ ឱក្កមតោ [២]។ កតមេ បញ្ច។ សុខំ សុបតិ សុខំ បដិពុជ្ឈតិ ន បាបកំ សុបិនំ បស្សតិ ទេវតា រក្ខន្តិ អសុចិ ន មុច្ចតិ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អានិសំសា ឧបដ្ឋិតស្សតិស្ស សម្បជានស្ស និទ្ទំ ឱក្កមតោតិ[៣]។

[៣០៨] កតិ នុ ខោ ភន្តេ អវន្ទិយាតិ [អវន្ទិយាតិបិ បាឋោ។ ឯវំ សព្វត្ថ]។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ អវន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ អន្តរឃរំ បវិដ្ឋោ អវន្ទិយោ រច្ឆំ គតោ អវន្ទិយោ ឱតមសិកោ អវន្ទិយោ អសមន្នាហរន្តោ អវន្ទិយោ សុត្តោ អវន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ អបរេបិ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ យាគុបានេ អវន្ទិយោ ភត្តគ្គេ អវន្ទិយោ ឯកាវត្តោ អវន្ទិយោ អញ្ញាវិហិតោ អវន្ទិយោ នគ្គោ អវន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ អបរេបិ  ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ ខាទន្តោ អវន្ទិយោ ភុញ្ជន្តោ អវន្ទិយោ ឧច្ចារំ ករោន្តោ អវន្ទិយោ បស្សាវំ ករោន្តោ អវន្ទិយោ ឧក្ខិត្តកោ អវន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ អបរេបិ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ បុរេ ឧបសម្បន្នេន បច្ឆា ឧបសម្បន្នោ អវន្ទិយោ អនុបសម្បន្នោ អវន្ទិយោ នានាសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ អធម្មវាទី អវន្ទិយោ មាតុគ្គាមោ អវន្ទិយោ បណ្ឌកោ អវន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ អបរេបិ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ បារិវាសិកោ អវន្ទិយោ មូលាយ បដិកស្សនារហោ អវន្ទិយោ មានត្តារហោ អវន្ទិយោ មានត្តចារិកោ អវន្ទិយោ អព្ភានារហោ អវន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច អវន្ទិយាតិ។

[៣០៩] កតិ នុ ខោ ភន្តេ វន្ទិយាតិ។ បញ្ចិមេ ឧបាលិ វន្ទិយា។ កតមេ បញ្ច។ បច្ឆា ឧបសម្បន្នេន បុរេ ឧបសម្បន្នោ វន្ទិយោ នានាសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ ធម្មវាទី វន្ទិយោ អាចរិយោ វន្ទិយោ ឧបជ្ឈាយោ វន្ទិយោ សទេវកេ លោកេ សមារកេ សព្រហ្មកេ សស្សមណព្រាហ្មណិយា បជាយ សទេវមនុស្សាយ តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វន្ទិយោ។ ឥមេ ខោ ឧបាលិ បញ្ច វន្ទិយាតិ។

[៣១០] នវកតរេន ភន្តេ ភិក្ខុនា វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ បាទេ វន្ទន្តេន កតិ ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បាទា វន្ទិតព្វាតិ។ នវកតរេនុបាលិ ភិក្ខុនា វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ បាទេ វន្ទន្តេន បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បាទា វន្ទិតព្វា។ កតមេ បញ្ច។ នវកតរេនុបាលិ ភិក្ខុនា វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ បាទេ វន្ទន្តេន ឯកំសំ ឧត្តរាសង្គំ ករិត្វា អញ្ជលឹ បគ្គហេត្វា ឧភោហិ បាណិតលេហិ បាទានិ បរិសម្ពាហន្តេន បេមញ្ច គារវញ្ច ឧបដ្ឋាបេត្វា បាទា វន្ទិតព្វា។ នវកតរេនុបាលិ ភិក្ខុនា វុឌ្ឍតរស្ស ភិក្ខុនោ បាទេ វន្ទន្តេន ឥមេ បញ្ច ធម្មេ អជ្ឈត្តំ ឧបដ្ឋាបេត្វា បាទា វន្ទិតព្វាតិ។

កឋិនត្ថារវគ្គោ ចុទ្ទសមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣១១] កឋិនត្ថារនិទ្ទា ច

អន្តរយាគុខាទនេ

បុរេ ច បារិវាសិ ច

វន្ទេយ្យោ វន្ទិតព្វកន្តិ។

ឧបាលិបញ្ចកំ និដ្ឋិតំ។

តេសំ វគ្គានំ ឧទ្ទានំ

[៣១២] អនិស្សិតេន កម្មញ្ច

វោហារាវិកម្មេន ច

ចោទនា ច ធុតង្គា ច

មុសា ភិក្ខុនិមេវ ច

ឧព្វាហិកាធិករណំ

ភេទកា បញ្ចមា បុរេ

អាវាសិកា កឋិនញ្ច

ចុទ្ទសា សុប្បកាសិតាតិ។

សមុដ្ឋានំ

បារាជិកំ

[៣១៣] អត្ថាបត្តិ អចិត្តកោ អាបជ្ជតិ សចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ សចិត្តកោ អាបជ្ជតិ អចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អចិត្តកោ អាបជ្ជតិ អចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អចិត្តកោ អាបជ្ជតិ សចិត្តកោ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ កុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ កុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ កុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ អកុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ កុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ អព្យាកតចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អកុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ កុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អកុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ អកុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អកុសលចិត្តោ អាបជ្ជតិ អព្យាកតចិត្តោ វុដ្ឋាតិ។ អត្ថាបត្តិ អព្យាកតចិត្តោ អាបជ្ជតិ កុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អព្យាកតចិត្តោ អាបជ្ជតិ អកុសលចិត្តោ វុដ្ឋាតិ អត្ថាបត្តិ អព្យាកតចិត្តោ អាបជ្ជតិ អព្យាកតចិត្តោ វុដ្ឋាតិ។

[៣១៤] បឋមំ បារាជិកំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ បឋមំ បារាជិកំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ ទុតិយំ បារាជិកំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ទុតិយំ បារាជិកំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ តតិយំ បារាជិកំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ តតិយំ បារាជិកំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ ចតុត្ថំ បារាជិកំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ចតុត្ថំ បារាជិកំ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ  ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

ចត្តារោ បារាជិកា និដ្ឋិតា។

សង្ឃាទិសេសំ

[៣១៥] ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ឧបក្កមិត្វា អសុចឹ មោចេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ មាតុគ្គាមេន សទ្ធឹ កាយសំសគ្គំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ មាតុគ្គាមំ ទុដ្ឋុល្លាហិ វាចាហិ ឱភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ មាតុគ្គាមស្ស សន្តិកេ អត្តកាមបារិចរិយាយ វណ្ណំ ភាសន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ សញ្ចរិត្តំ សមាបជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋាតិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ  ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។ មហល្លកំ វិហារំ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ មហល្លកំ វិហារំ ការាបេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។ ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។ ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសេន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។បេ។ សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ ភេទានុវត្តកានំ ភិក្ខូនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តានំ សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ភេទានុវត្តកានំ ភិក្ខូនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តានំ សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ ទុព្វចស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ ទុព្វចស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។ កុលទូសកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ កុលទូសកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជន្តស្ស សង្ឃាទិសេសោ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ។

តេរស សង្ឃាទិសេសា និដ្ឋិតា។

[៣១៦] ។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស ទុក្កដំ កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋាតិ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករោន្តស្ស ទុក្កដំ ឯកេន សមុដ្ឋានេន សមុដ្ឋាតិ កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋាតិ ន វាចតោ។

សេក្ខិយា និដ្ឋិតា។

បារាជិកាទិ

[៣១៧] ចត្តារោ បារាជិកា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចត្តារោ បារាជិកា តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣១៨] តេរស សង្ឃាទិសេសា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ តេរស សង្ឃាទិសេសា ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ន សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣១៩] ទ្វេ អនិយតា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ទ្វេ អនិយតា តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣២០] តឹស និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ តឹស និស្សគ្គិយា បាចិត្តិយា ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣២១] ទ្វេនវុតិ បាចិត្តិយា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ទ្វេនវុតិ បាចិត្តិយា ឆហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា វាចតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣២២] ចត្តារោ បាដិទេសនីយា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ ចត្តារោ បាដិទេសនីយា ចតូហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន ចិត្តតោ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ។

[៣២៣] បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា កតីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ។ បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា តីហិ សមុដ្ឋានេហិ សមុដ្ឋហន្តិ សិយា កាយតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន វាចតោ សិយា វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តិ ន កាយតោ សិយា កាយតោ ច វាចតោ ច ចិត្តតោ ច សមុដ្ឋហន្តីតិ។

សមុដ្ឋានំ និដ្ឋិតំ។

តស្សុទ្ទានំ

[៣២៤] អចិត្តកុសលា ចេវ [ឱ.ម. អចិត្តកុសលោ ចេវ។]

សមុដ្ឋានញ្ច សព្វថា

យថាធម្មេន ញាយេន

សមុដ្ឋានំ វិជានថាតិ។

ទុតិយគាថាសង្គណិកំ

កាយិកាទិអាបត្តិ

[៣២៥] កតិ អាបត្តិយោ កាយិកា

កតិ វាចសិកា កតា

ឆាទេន្តស្ស កតិ អាបត្តិយោ

កតិ សំសគ្គបច្ចយា។

ឆ អាបត្តិយោ កាយិកា

ឆ វាចសិកា កតា

ឆាទេន្តស្ស តិស្សោ អាបត្តិយោ

បញ្ច សំសគ្គបច្ចយា។

[៣២៦] អរុណុគ្គេ កតិ អាបត្តិយោ

កតិ យាវតតិយកា

កតេត្ថ អដ្ឋវត្ថុកា

កតីហិ សព្វសង្គហោ។

អរុណុគ្គេ តិស្សោ អាបត្តិយោ

ទ្វេ យាវតតិយកា

ឯកេត្ថ អដ្ឋវត្ថុកា

ឯកេន សព្វសង្គហោ។

[៣២៧] វិនយស្ស កតិ មូលានិ

យានិ ពុទ្ធេន បញ្ញត្តា

វិនយគរុកា កតិ វុត្តា

ទុដ្ឋុល្លច្ឆាទនា កតិ។

វិនយស្ស ទ្វេ មូលានិ

យានិ ពុទ្ធេន បញ្ញត្តា

វិនយគរុកា ទ្វេ វុត្តា

ទ្វេ ទុដ្ឋុល្លច្ឆាទនា។

[៣២៨] គាមន្តរេ កតិ អាបត្តិយោ

កតិ នទីបារប្បច្ចយា

កតិមំសេសុ ថុល្លច្ចយំ

កតិមំសេសុ ទុក្កដំ។

គាមន្តរេ ចតស្សោ អាបត្តិយោ

ចតស្សោ នទីបារប្បច្ចយា

ឯកមំសេ ថុល្លច្ចយំ

នវមំសេសុ ទុក្កដំ។

[៣២៩] កតិ វាចសិកា រត្តឹ

កតិ វាចសិកា ទិវា

ទទមានស្ស កតិ អាបត្តិយោ

បដិគ្គណ្ហន្តស្ស កិត្តកា។

ទ្វេ វាចសិកា រត្តឹ

ទ្វេ វាចសិកា ទិវា

ទទមានស្ស តិស្សោ អាបត្តិយោ

ចត្តារោ ច បដិគ្គហេ។

ទេសនាគាមិនិយាទិអាបត្តិ

[៣៣០] កតិ ទេសនាគាមិនិយោ

កតិ សប្បដិកម្មា កតា

កតេត្ថ អប្បដិកម្មា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

បញ្ច ទេសនាគាមិនិយោ

ឆ សប្បដិកម្មា កតា

ឯកេត្ថ អប្បដិកម្មា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៣១] វិនយគរុកា កតិ វុត្តា

កាយវាចសិកានិ ច

កតិ វិកាលេ ធញ្ញរសា [ម. ធញ្ញរសោ។]

កតិ ញត្តិចតុត្ថេន សម្មតិ។

វិនយគរុកា ទ្វេ វុត្តា

កាយវាចសិកានិ ច

ឯកោ វិកាលេ ធញ្ញរសោ

ឯកា ញត្តិចតុត្ថេន សម្មតិ។

[៣៣២] បារាជិកា កាយិកា កតិ

កតិ សំវាសកភូមិយោ [២.៣. ឱ. សំវាសភូមិយោ។]

កតីនញ្ច រត្តិច្ឆេទោ

បញ្ញត្តា ទ្វង្គុលា កតិ។

បារាជិកា កាយិកា ទ្វេ

ទ្វេ សំវាសកភូមិយោ[៣]

ទ្វិន្នញ្ច រត្តិច្ឆេទោ

បញ្ញត្តា ទ្វង្គុលា ទុវេ។

[៣៣៣] កតត្តានំ វធិត្វាន

កតីហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ

កតេត្ថ បឋមាបត្តិកា

ញត្តិយា ករណា កតិ។

ទ្វេ អត្តានំ វធិត្វាន

ទ្វីហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ

ទ្វេត្ថ បឋមាបត្តិកា

ញត្តិយា ករណា ទុវេ។

[៣៣៤] បាណាតិបាតេ កតិ អាបត្តិយោ

វាចា បារាជិកា កតិ

ឱភាសនា កតិ វុត្តា

សញ្ចរិត្តេន វា កតិ។

បាណាតិបាតេ តិស្សោ អាបត្តិយោ

វាចា បារាជិកា តយោ

ឱភាសនា តយោ វុត្តា

សញ្ចរិត្តេន វា តយោ។

[៣៣៥] កតិ បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា

កតី កម្មាន[១.២.ឱ.ម. កម្មានំ] សង្គហា

នាសិតកា កតិ វុត្តា

កតីនំ ឯកវាចិកា។

តយោ បុគ្គលា ន ឧបសម្បាទេតព្វា

តយោ កម្មាន [២] សង្គហា

នាសិតកា តយោ វុត្តា

តិណ្ណន្នំ ឯកវាចិកា។

[៣៣៦] អទិន្នាទានេ កតិ អាបត្តិយោ

កតិ មេថុនប្បច្ចយា

ឆិន្ទន្តស្ស កតិ អាបត្តិយោ

កតិ ឆឌ្ឌិតប្បច្ចយា។

អទិន្នាទានេ តិស្សោ អាបត្តិយោ

ចតស្សោ មេថុនប្បច្ចយា

ឆិន្ទន្តស្ស តិស្សោ អាបត្តិយោ

បញ្ច ឆឌ្ឌិតប្បច្ចយា។

[៣៣៧] ភិក្ខុនោវាទកវគ្គស្មឹ

បាចិត្តិយេន ទុក្កដា

កតេត្ថ នវកា វុត្តា

កតីនំ ចីវរេន ច។

ភិក្ខុនោវាទកវគ្គស្មឹ

 បាចិត្តិយេន ទុក្កដា កតា

ចតុរេត្ថ នវកា វុត្តា

ទ្វិន្នំ ចីវរេន ច។

[៣៣៨] ភិក្ខុនីនញ្ច អក្ខាតា

បាដិទេសនីយា កតិ

ភុញ្ជន្តាមកធញ្ញេន

បាចិត្តិយេន ទុក្កដា កតិ។

ភិក្ខុនីនញ្ច អក្ខាតា

អដ្ឋ បាដិទេសនីយា កតា

ភុញ្ជន្តាមកធញ្ញេន

បាចិត្តិយេន ទុក្កដា កតា។

[៣៣៩] គច្ឆន្តស្ស កតិ អាបត្តិយោ

ឋិតស្ស វាបិ កិត្តកា

និសិន្នស្ស កតិ អាបត្តិយោ

និបន្នស្សាបិ កិត្តកា [ឱ. កិត្តិកា]។

គច្ឆន្តស្ស ចតស្សោ អាបត្តិយោ

ឋិតស្ស វាបិ តត្តកា [២.៣. តត្តិកា]

និសិន្នស្ស ចតស្សោ អាបត្តិយោ

និបន្នស្សាបិ តត្តកា [៣]។

បាចិត្តិយំ

[៣៤០] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ។

បញ្ច បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ។

[៣៤១] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ។

នវ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ។

[៣៤២] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

កតិ វាចាយ ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

បញ្ច បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

ឯកវាចាយ ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៤៣] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

កតិវាចាយ ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

នវ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

ឯកវាចាយ ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៤៤] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

កិញ្ច កិត្តេត្វា ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

បញ្ច បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

វត្ថុំ កិត្តេត្វា ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៤៥] កតិ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

កិញ្ច កិត្តេត្វា ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

នវ បាចិត្តិយានិ សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

វត្ថុំ កិត្តេត្វា ទេសេយ្យ វុត្តា អាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៤៦] យាវតតិយកេ កតិ អាបត្តិយោ

កតិ វោហារប្បច្ចយា

ខាទន្តស្ស កតិ អាបត្តិយោ

កតិ ភោជនប្បច្ចយា។

យាវតតិយកេ តិស្សោ អាបត្តិយោ

ឆ វោហារប្បច្ចយា

ខាទន្តស្ស តិស្សោ អាបត្តិយោ

បញ្ច ភោជនប្បច្ចយា។

[៣៤៧] សព្វា យាវតតិយា

កតិ ឋានានិ គច្ឆន្តិ

កតីនញ្ចេវ អាបត្តិ

កតីនំ អធិករណេន ច។

សព្វា យាវតតិយកា

បញ្ច ឋានានិ គច្ឆន្តិ

បញ្ចន្នញ្ចេវ អាបត្តិ

បញ្ចន្នំ អធិករណេន ច។

[៣៤៨] កតីនំ វិនិច្ឆយោ ហោតិ

កតីនំ វូបសមេន ច

កតីនញ្ចេវ អនាបត្តិ

កតីហិ ឋានេហិ សោភតិ។

បញ្ចន្នំ វិនិច្ឆយោ ហោតិ

បញ្ចន្នំ វូបសមេន ច

បញ្ចន្នញ្ចេវ អនាបត្តិ

តីហិ ឋានេហិ សោភតិ។

[៣៤៩] កតិ កាយិកា រត្តឹ

កតិ កាយិកា ទិវា

និជ្ឈន្តស្ស កតិ អាបត្តិ

កតិ បិណ្ឌបាតប្បច្ចយា។

ទ្វេ កាយិកា រត្តឹ

ទ្វេ កាយិកា ទិវា

និជ្ឈន្តស្ស ឯកា អាបត្តិ

ឯកា បិណ្ឌបាតប្បច្ចយា។

[៣៥០] កតានិសំសេ សម្បស្សំ

បរេសំ សទ្ធាយ ទេសយេ [ឱ. ទេសេយ្យ]

ឧក្ខិត្តកា កតិ វុត្តា

កតិ សម្មាបវត្តនា [ឱ.ម. សម្មាវត្តនា]។

អដ្ឋានិសំសេ សម្បស្សំ

បរេសំ សទ្ធាយ ទេសយេ

ឧក្ខិត្តកា តយោ វុត្តា

តេចត្តាឡីស សម្មាវត្តនា។

[៣៥១] កតិឋានេ មុសាវាទោ

កតិ បរមន្តិ វុច្ចតិ

កតិ បាដិទេសនីយា

កតីនំ ទេសនាយ ច។

បញ្ច ឋានេ មុសាវាទោ

ចុទ្ទស បរមន្តិ វុច្ចតិ

ទ្វាទស បាដិទេសនីយា

ចតុន្នំ ទេសនាយ ច។

[៣៥២] កតង្គិកោ មុសាវាទោ

កតិ ឧបោសថង្គានិ

កតិ ទូតេយ្យង្គានិ

កតិ តិត្ថិយវត្តនា។

អដ្ឋង្គិកោ មុសាវាទោ

អដ្ឋ ឧបោសថង្គានិ

អដ្ឋ ទូតេយ្យង្គានិ

អដ្ឋ តិត្ថិយវត្តនា។

[៣៥៣] កតិវាចិកា ឧបសម្បទា

កតីនំ បច្ចុដ្ឋាតព្វំ

កតីនំ អាសនំ ទាតព្វំ

ភិក្ខុនោវាទកោ កតីហិ។

អដ្ឋវាចិកា ឧបសម្បទា

អដ្ឋន្នំ បច្ចុដ្ឋាតព្វំ

អដ្ឋន្នំ អាសនំ ទាតព្វំ

ភិក្ខុនោវាទកោ អដ្ឋហិ។

[៣៥៤] កតីនំ ឆេជ្ជំ ហោតិ

កតីនំ ថុល្លច្ចយំ

កតីនញ្ចេវ អនាបត្តិ

សព្វេសំ ឯកវត្ថុកា។

ឯកស្ស ឆេជ្ជំ ហោតិ

ចតុន្នំ ថុល្លច្ចយំ

ចតុន្នញ្ចេវ អនាបត្តិ

សព្វេសំ ឯកវត្ថុកា។

[៣៥៥] កតិ អាឃាតវត្ថូនិ

កតីហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ

កតេត្ថ បឋមាបត្តិកា

ញត្តិយា ករណា កតិ។

នវ អាឃាតវត្ថូនិ

នវហិ សង្ឃោ ភិជ្ជតិ

នវេត្ថ បឋមាបត្តិកា

ញត្តិយា ករណា នវ។

អវន្ទនីយបុគ្គលាទិ

[៣៥៦] កតិ បុគ្គលោ នាភិវាទេតព្វា

អញ្ជលិសាមិចេន ច

កតីនំ ទុក្កដំ ហោតិ

កតិ ចីវរធារណា។

ទស បុគ្គលា នាភិវាទេតព្វា

អញ្ជលិសាមិចេន ច

ទសន្នំ ទុក្កដំ ហោតិ

ទស ចីវរធារណា។

[៣៥៧] កតីនំ វស្សំ វុត្ថានំ

ទាតព្វំ ឥធ ចីវរំ

កតីនំ សន្តេ ទាតព្វំ

កតីនញ្ចេវ ន ទាតព្វំ។

បញ្ចន្នំ វស្សំ វុត្ថានំ

ទាតព្វំ ឥធ ចីវរំ

សត្តន្នំ សន្តេ ទាតព្វំ

សោឡសន្នំ ន ទាតព្វំ។

[៣៥៨] កតិសតំ រត្តិសតំ

អាបត្តឹ ឆាទយិត្វាន

កតិ រត្តិយោ វសិត្វាន

មុច្ចេយ្យ បារិវាសិកោ។

ទសសតំ រត្តិសតំ

អាបត្តឹ ឆាទយិត្វាន

ទស រត្តិយោ វសិត្វាន

មុច្ចេយ្យ បារិវាសិកោ។

[៣៥៩] កតិ កម្មទោសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

សព្វេ [១.២.ឱ.ម. សព្វេ វ។] អធម្មិកា កតិ។

ទ្វាទស កម្មទោសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

សព្វេ [២] អធម្មិកា កតា។

[៣៦០] កតិ កម្មសម្បត្តិយោ វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

សព្វេ វ ធម្មិកា កតិ។

ចតស្សោ កម្មសម្បត្តិយោ វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

សព្វេ វ ធម្មិកា កតា។

[៣៦១] កតិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

ធម្មិកា អធម្មិកា កតិ។

ឆ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

ឯកេត្ថ ធម្មិកា វុត្តា

បញ្ច អធម្មិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៦២] កតិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

ធម្មិកា អធម្មិកា កតិ។

ចត្តារិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

ចម្បាយំ វិនយវត្ថុស្មឹ

ឯកេត្ថ ធម្មិកា កតា

តយោ អធម្មិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា។

[៣៦៣] យំ ទេសិតំ [១.២. ឱ.ម. ទេសិតា] អនន្តជិនេន តាទិនា

អាបត្តិក្ខន្ធានិ វិវេកទស្សិនា

កតេត្ថ សម្មតិ វិនា សមថេហិ

បុច្ឆាមិ តំ ព្រូហិ វិភង្គកោវិទ។

យំ ទេសិតំ [២] អនន្តជិនេន តាទិនា

អាបត្តិក្ខន្ធានិ វិវេកទស្សិនា

ឯកេត្ថ សម្មតិ វិនា សមថេហិ

ឯតន្តេ អក្ខាមិ វិភង្គកោវិទ។

[៣៦៤] កតិ អាបាយិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ

ឆឩនទិយឌ្ឍសតា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

អាបាយិកា នេរយិកា

កប្បដ្ឋា សង្ឃភេទកា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៦៥] កតិ នាបាយិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

អដ្ឋារស នាបាយិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៦៦] កតិ អដ្ឋកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

អដ្ឋារសដ្ជកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

សោឡសកម្មាទិ

[៣៦៧] កតិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

សោឡស កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៦៨] កតិ កម្មទោសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ទ្វាទស កម្មទោសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៦៩] កតិ កម្មសម្បត្តិយោ វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិនយានិ សុណោម តេ។

ចតស្សោ កម្មសម្បត្តិយោ វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧០] កតិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ឆ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧១] កតិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ចត្តារិ កម្មានិ វុត្តានិ

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧២] កតិ បារាជិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

អដ្ឋ បារាជិកា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៣] កតិ សង្ឃាទិសេសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

តេវីស សង្ឃាទិសេសា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៤] កតិ អនិយតា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ទ្វេ អនិយតា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៥] កតិ និស្សគ្គិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ទ្វេចត្តាឡីស និស្សគ្គិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៦] កតិ បាចិត្តិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

អដ្ឋាសីតិសតំ បាចិត្តិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៧] កតិ បាដិទេសនីយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

ទ្វាទស បាដិទេសនីយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោហិ មេ។

[៣៧៨] កតិ សេក្ខិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

វិសយានិ សុណោម តេ។

បញ្ចសត្តតិ សេក្ខិយា វុត្តា

ពុទ្ធេនាទិច្ចពន្ធុនា

វិនយំ បដិជានន្តស្ស

  វិសយានិ សុណោហិ មេ។

យាវ សុបុច្ឆិតំ តយា

តាវ សុវិស្សជ្ជិតំ មយា

បុច្ឆាវិស្សជ្ជនាយ វា

នត្ថិ កិញ្ចិ អសុត្តកន្តិ។

ទុតិយគាថាសង្គណិកំ និដ្ឋិតំ។

សេទមោចនគាថា

អវិប្បវាសបញ្ហា

[៣៧៩] អសំវាសោ ភិក្ខូហិ [ឱ.ម. ភិក្ខូហិ ច។] ភិក្ខុនីហិ ច

សម្ភោគោ ឯកច្ចោ តហឹ ន លព្ភតិ

អវិប្បវាសេន អនាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨០] អវិស្សជ្ជិតំ [ឱ. អវិស្សជ្ជិយំ។ ម. អវិស្សជ្ជិតកំ អវេភង្គិកំ។] អវេភង្គិយំ បញ្ច វុត្តា មហេសិនា

វិស្សជ្ជន្តស្ស បរិភុញ្ជន្តស្ស អនាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨១] ទស បុគ្គលេ ន វទាមិ ឯកាទស វិវជ្ជិយ

វុឌ្ឍំ វន្ទន្តស្ស អាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨២] ន ឧក្ខិត្តកោ ន ច បន បារិវាសិកោ

ន សង្ឃភិន្នោ ន ច បន បក្ខសង្កន្តោ

សមានសំវាសកភូមិយា ឋិតោ

កថំ នុ សិក្ខាយ អសាធារណោ សិយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៣] ឧបេតិ ធម្មំ បរិបុច្ឆមានោ

កុសលំ អត្ថុបសញ្ហិតំ

ន ជីវតិ ន មតោ ន និព្វុតោ។

តំ បុគ្គលំ កតមំ វទន្តិ ពុទ្ធា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៤] ឧព្ភក្ខកេ ន វទាមិ

អធោនាភឹ វិវជ្ជិយ

មេថុនធម្មប្បច្ចយា

កថំ បារាជិកោ សិយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៥] ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ករោតិ

អទេសិតវត្ថុកំ បមាណាតិក្កន្តំ

សារម្ភំ អបរិក្កមនំ អនាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៦] ភិក្ខុ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ករោតិ

ទេសិតវត្ថុកំ បមាណិកំ

អនារម្ភំ សបរិក្កមនំ អាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៧] ន កាយិកំ កិញ្ចិ បយោគមាចរេ

ន ចាបិ វាចាយ បរេ ភណេយ្យ

អាបជ្ជេយ្យ គរុកំ ឆេជ្ជវត្ថុំ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៨] ន កាយិកំ វាចសិកញ្ច កិញ្ចិ

មនសាបិ សន្តោ ន ករេយ្យ បាបំ

សោ នាសិតោ កិន្តិ សុនាសិតោ ភវេ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៨៩] អនាលបន្តោ មនុជេន កេនចិ

វាចាគិរំ នោ ច បរេ ភណេយ្យ

អាបជ្ជេយ្យ វាចសិកំ ន កាយិកំ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩០] សិក្ខាបទា ពុទ្ធវរេន វណ្ណិតា

សង្ឃាទិសេសា ចតុរា ភវេយ្យុំ

អាបជ្ជេយ្យ ឯកប្បយោគេន សព្វេ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩១] ឧភោ ឯកតោ ឧបសម្បន្នា

ឧភិន្នំ ហត្ថតោ ចីវរំ បដិគ្គណ្ហេយ្យ

សិយា អាបត្តិយោ នានា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩២] ចតុរោ ជនា សំវិធាយ គរុភណ្ឌំ អវហរុំ [ឱ.ម.អវាហរុំ។]

តយោ បារាជិកា ឯកោ ន បារាជិកោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

បារាជិកាទិបញ្ហា

[៣៩៣] ឥត្ថី ច អព្ភន្តរេ សិយា

ភិក្ខុ ច ពហិទ្ធា សិយា

ឆិទ្ទំ តស្មឹ ឃរេ នត្ថិ

មេថុនធម្មប្បច្ចយា

កថំ បារាជិកោ សិយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៤] តេលំ មធុ ផាណិតញ្ចាបិ សប្បឹ

សាមំ គហេត្វាន និក្ខិបេយ្យ

អវីតិវត្តេ សត្តាហេ

សតិ បច្ចយេ បរិភុញ្ជន្តស្ស អាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៥] និស្សគ្គិយេន អាបត្តិ

សុទ្ធកេន បាចិត្តិយំ

អាបជ្ជន្តស្ស [អាបជ្ជេយ្យាតិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេ ទិស្សតិ។] ឯកតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៦] ភិក្ខូ សិយា វីសតិយា សមាគតា

កម្មំ ករេយ្យុំ សមគ្គសញ្ញិនោ

ភិក្ខុ សិយា ទ្វាទសយោជនេ ឋិតោ

កម្មញ្ច តំ កុប្បេយ្យ វគ្គប្បច្ចយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៧] បទវីតិហារមត្តេន វាចាយ ភណិតេន ច

សព្វានិ គរុកានិ សប្បដិកម្មានិ

ចតុសដ្ឋី អាបត្តិយោ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៨] និវត្ថោ អន្តរវាសកេន

ទិគុណំ សង្ឃាដឹ បារុតោ

សព្វានិ តានិ និស្សគ្គិយានិ ហោន្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៣៩៩] ន ចាបិ ញត្តិ ន ច បន កម្មវាចា

ន ចេហិ ភិក្ខូតិ ជិនោ អវោច

សរណគមនម្បិ ន តស្ស អត្ថិ

ឧបសម្បទា ចស្ស អកុប្បា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០០] ឥត្ថឹ ហនេ ន មាតរំ

បុរិសញ្ច ន បិតរំ ហនេ

ហនេយ្យ អនរិយំ មន្ទោ

តេន ចានន្តរំ ផុសេ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០១] ឥត្ថឹ ហនេ ច មាតរំ

បុរិសញ្ច បិតរំ ហនេ

មាតរំ បិតរំ ហន្ត្វា

ន តេនានន្តរំ ផុសេ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០២] អចោទយិត្វា អសារយិត្វា

អសម្មុខីភូតស្ស ករេយ្យ កម្មំ

កតញ្ច កម្មំ សុកតំ ភវេយ្យ

ការកោ ច សង្ឃោ អនាបត្តិកោ សិយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៣] ចោទយិត្វា សារយិត្វា

សម្មុខីភូតស្ស ករេយ្យ កម្មំ

កតញ្ច កម្មំ អកតំ ភវេយ្យ

ការកោ ច សង្ឃោ សាបត្តិកោ សិយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៤] ឆិន្ទន្តស្ស អាបត្តិ ឆិន្ទន្តស្ស អនាបត្តិ

ឆាទេន្តស្ស អាបត្តិ ឆាទេន្តស្ស អនាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៥] សច្ចំ ភណន្តោ គរុកំ

មុសា ច លហុ ភាសតោ

មុសា ភណន្តោ គរុកំ

សច្ចញ្ច លហុ ភាសតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

បាចិត្តិយាទិបញ្ហា

[៤០៦] អធិដ្ឋិតំ រជនាយ រត្តំ

កប្បកតំបិ សន្តំ

បរិភុញ្ជន្តស្ស អាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៧] អត្ថង្គតេ សុរិយេ ភិក្ខុ មំសានិ ខាទតិ

ន ឧម្មត្តកោ ន ច បន ខិត្តចិត្តោ

ន ចាបិ សោ វេទនដ្ដោ ភវេយ្យ

ន ចស្ស ហោតិ អាបត្តិ

សោ ច ធម្មោ សុគតេន ទេសិតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៨] ន រត្តចិត្តោ ន ច បន ថេយ្យចិត្តោ

ន ចាបិ សោ បរំ មរណាយ ចេតយិ

សលាកំ ទេន្តស្ស ហោតិ ឆេជ្ជំ

បដិគ្គណ្ហន្តស្ស ថុល្លច្ចយំ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤០៩] ន ចាបិ អារញ្ញកំ សាសង្កសម្មតំ

ន ចាបិ សង្ឃេន សម្មតិ ទិន្នា

ន ចស្ស កឋិនំ អត្ថតំ តត្ថេវ ចីវរំ

និក្ខិបិត្វា គច្ឆេយ្យ អឌ្ឍយោជនំ

តស្សេវ អរុណំ ឧគ្គច្ឆន្តស្ស អនាបត្តិ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១០] កាយិកានិ ន វាចសិកានិ

សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ [១.២. អបរិមន្តិបិ កត្ថចិ បោត្ថកេសុ ទិស្សតិ។] អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១១] វាចសិកានិ ន កាយិកានិ

សព្វានិ នានាវត្ថុកានិ

អបុព្វំ អចរិមំ [២] អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១២] តិស្សិត្ថិយោ មេថុនំ តំ ន សេវេ

តយោ បុរិសេ តយោ អនរិយបណ្ឌកេ

ន ចាចរេ មេថុនំ ព្យញ្ជនស្មឹ

ឆេជ្ជំ សិយា មេថុនធម្មប្បច្ចយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៣] មាតរំ ចីវរំ យាចេ

នោ ច សង្ឃស្ស បរិណតំ

កេនស្ស ហោតិ អាបត្តិ

អនាបត្តិ ច ញាតកេ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៤] កុទ្ធោ អារាធកោ ហោតិ

កុទ្ធោ ហោតិ គរហិយោ

អថ កោ នាម សោ ធម្មោ

យេន កុទ្ធោ បសំសិយោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៥] តុដ្ឋោ អារាធកោ ហោតិ

តុដ្ឋោ ហោតិ គរហិយោ

អថ កោ នាម សោ ធម្មោ

យេន តុដ្ឋោ គរហិយោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៦] សង្ឃាទិសេសំ ថុល្លច្ចយំ

បាចិត្តិយំ បាដិទេសនីយំ

ទុក្កដំ អាបជ្ជេយ្យ ឯកតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៧] ឧភោ បរិបុណ្ណវីសតិវស្សា ឧភិន្នំ

ឯកុបជ្ឈាយោ ឯកាចរិយោ ឯកា កម្មវាចា

ឯកោ ឧបសម្បន្នោ ឯកោ អនុបសម្បន្នោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៨] អកប្បកតំ នបិ [ឱ.ម. នា។] រជនាយ រត្តំ

តេន និវត្ថោ យេន កាមំ វជេយ្យ

ន ចស្ស ហោតិ អាបត្តិ

សោ ច ធម្មោ សុគតេន ទេសិតោ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤១៩] ន ទេតិ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ

បដិគ្គហោ តេន ន វិជ្ជតិ

អាបជ្ជតិ គរុកំ ន លហុកំ

តញ្ច បរិភោគប្បច្ចយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤២០] ន ទេតិ នប្បដិគ្គណ្ហាតិ

បដិគ្គហោ តេន ន វិជ្ជតិ

អាបជ្ជតិ លហុកំ ន គរុកំ

តញ្ច បរិភោគប្បច្ចយា

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

[៤២១] អាបជ្ជតិ គរុកំ សាវសេសំ

ឆាទេតិ អនាទរិយំ បដិច្ច

ន ភិក្ខុនី នោ ច ផុសេយ្យ វជ្ជំ

បញ្ហា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា។

សេទមោចនគាថា និដ្ឋិតា។

តស្សុទ្ទានំ

[៤២២] អសំវាសោ អវិស្សជ្ជិ

ទស ច អនុក្ខិត្តកោ

ឧបេតិ ធម្មំ ឧព្ភក្ខំ [ឱ.ម. ឧព្ភក្ខកំ]

តតោ សញ្ញាចិកា ច ទ្វេ

ន កាយិកញ្ច គរុកំ

ន កាយិកំ សុនាសិតំ [ន វាចសិកំ។]

អនាលបន្តោ សិក្ខា ច

ឧភោ ច ចតុរោ ជនា

ឥត្ថី តេលញ្ច និស្សគ្គិ

ភិក្ខុ ច បទវីតិយោ

និវត្ថោ ច ន ច ញត្តិ

ន មាតរំ បិតរំ ហនេ

អចោទយិត្វា ចោទយិត្វា

ឆិន្ទន្តំ សច្ចមេវ ច

អធិដ្ឋិតញ្ចត្ថង្គតេ

ន រត្តំ ន ចារញ្ញកំ

កាយិកា វាចសិកា ច [ឱ. កាយិកាវាចសិកា។]

តិស្សិត្ថី ចាបិ មាតរំ

កុទ្ធោ អារាធកោ តុដ្ឋោ

សង្ឃាទិសេសកា [សង្ឃាទិសេសា ច។] ឧភោ។

អកប្បកតំ ន ទេតិ

ន ទេតាបជ្ជតេ [ឱ.ម. ន ទេតាបជ្ជតិ។] គរុំ

សេទមោចនិកា គាថា

បញ្ហា វិញ្ញូវិភាវិតាតិ។

បញ្ច វគ្គា

កម្មវគ្គោ

[៤២៣] ចត្តារិ កម្មានិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ។ ឥមានិ ចត្តារិ កម្មានិ កតីហាការេហិ វិបជ្ជន្តិ។ ឥមានិ ចត្តារិ កម្មានិ បញ្ចហាការេហិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុតោ វា ញត្តិតោ វា អនុស្សាវនតោ វា សីមតោ វា បរិសតោ វា។

[៤២៤] កថំ វត្ថុតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ សម្មុខាករណីយំ កម្មំ អសម្មុខា ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ បដិបុច្ឆាករណីយំ កម្មំ អប្បដិបុច្ឆា ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ បដិញ្ញាយ ករណីយំ កម្មំ អប្បដិញ្ញាយ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ សតិវិនយារហស្ស អមូឡ្ហវិនយំ ទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ អមូឡ្ហវិនយារហស្ស តស្សបាបិយសិកាកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ តស្សបាបិយសិកាកម្មារហស្ស តជ្ជនីយកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ តជ្ជនីយកម្មារហស្ស និយស្សកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ និយស្សកម្មារហស្ស បព្វាជនីយកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ បព្វាជនីយកម្មារហស្ស បដិសារណីយកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ បដិសារណីយកម្មារហស្ស ឧក្ខេបនីយកម្មំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ឧក្ខេបនីយកម្មារហស្ស បរិវាសំ ទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។  បរិវាសារហំ មូលាយ បដិកស្សតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ មូលាយ បដិកស្សនារហស្ស មានត្តំ ទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ មានត្តារហំ អព្ភេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ អព្ភានារហំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ អនុបោសថេ ឧបោសថំ ករោតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ អបវារណាយ បវារេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ឯវំ វត្ថុតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤២៥] កថំ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ បញ្ចហាការេហិ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុំ ន បរាមសតិ សង្ឃំ ន បរាមសតិ បុគ្គលំ ន បរាមសតិ ញត្តឹ ន បរាមសតិ បច្ឆា វា ញត្តឹ ឋបេតិ។ ឥមេហិ បញ្ចហាការេហិ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤២៦] កថំ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ បញ្ចហាការេហិ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុំ ន បរាមសតិ សង្ឃំ ន បរាមសតិ បុគ្គលំ ន បរាមសតិ សាវនំ ហាបេតិ អកាលេ វា សាវេតិ។ ឥមេហិ បញ្ចហាការេហិ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤២៧] កថំ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ ឯកាទសហាការេហិ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ អតិខុទ្ទកំ សីមំ សម្មន្នតិ អតិមហតឹ សីមំ សម្មន្នតិ ខណ្ឌនិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ ឆាយានិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ អនិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ ពហិសីមេ ឋិតោ សីមំ សម្មន្នតិ នទិយា សីមំ សម្មន្នតិ សមុទ្ទេ សីមំ សម្មន្នតិ ជាតស្សរេ សីមំ សម្មន្នតិ សីមាយ សីមំ សម្ភិន្ទតិ សីមាយ សីមំ អជ្ឈោត្ថរតិ។ ឥមេហិ ឯកាទសហាការេហិ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤២៨] កថំ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ ទ្វាទសហាការេហិ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អនាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ បញ្ចវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ ទសវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អនាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ។ ឥមេហិ ទ្វាទសហាការេហិ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤២៩] ចតុវគ្គករណេ កម្មេ ចត្តារោ ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ [ឱ.ម. នាបិ។] ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។ បញ្ចវគ្គករណេ កម្មេ បញ្ច ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។ ទសវគ្គករណេ កម្មេ ទស ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ វីសតិ ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។

[៤៣០] ចត្តារិ កម្មានិ អបលោកនកម្មំ ញត្តិកម្មំ ញត្តិទុតិយកម្មំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ។ ឥមានិ ចត្តារិ កម្មានិ កតីហាការេហិ វិបជ្ជន្តិ។ ឥមានិ ចត្តារិ កម្មានិ បញ្ចហាការេហិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុតោ វា ញត្តិតោ វា អនុស្សាវនតោ វា សីមតោ វា បរិសតោ វា។

[៤៣១] កថំ វត្ថុតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ បណ្ឌកំ ឧបសម្បាទេតិ  វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ថេយ្យសំវាសកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ តិត្ថិយបក្កន្តកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ តិរច្ឆានគតំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ មាតុឃាតកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ បិតុឃាតកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ អរហន្តឃាតកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ភិក្ខុនីទូសកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ សង្ឃភេទកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ លោហិតុប្បាទកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ឧភតោព្យញ្ជនកំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ឩនវីសតិវស្សំ បុគ្គលំ ឧបសម្បាទេតិ វត្ថុវិបន្នំ អធម្មកម្មំ។ ឯវំ វត្ថុតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤៣២] កថំ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ បញ្ចហាការេហិ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុំ ន បរាមសតិ សង្ឃំ ន បរាមសតិ បុគ្គលំ ន បរាមសតិ ញត្តឹ ន បរាមសតិ បច្ឆា វា ញត្តឹ ឋបេតិ។ ឥមេហិ បញ្ចហាការេហិ ញត្តិតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤៣៣] កថំ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ បញ្ចហាការេហិ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ វត្ថុំ ន បរាមសតិ សង្ឃំ ន បរាមសតិ បុគ្គលំ ន បរាមសតិ សាវនំ ហាបេតិ អកាលេ វា សាវេតិ។ ឥមេហិ បញ្ចហាការេហិ អនុស្សាវនតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤៣៤] កថំ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ ឯកាទសហាការេហិ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ អតិខុទ្ទកំ សីមំ សម្មន្នតិ អតិមហតឹ សីមំ សម្មន្នតិ ខណ្ឌនិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ ឆាយានិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ អនិមិត្តំ សីមំ សម្មន្នតិ ពហិសីមេ ឋិតោ សីមំ សម្មន្នតិ នទិយា សីមំ សម្មន្នតិ សមុទ្ទេ សីមំ សម្មន្នតិ ជាតស្សរេ សីមំ សម្មន្នតិ សីមាយ សីមំ សម្ភិន្ទតិ សីមាយ សីមំ អជ្ឈោត្ថរតិ។ ឥមេហិ ឯកាទសហាការេហិ សីមតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤៣៥] កថំ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ ទ្វាទសហាការេហិ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អនាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ ចតុវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ បញ្ចវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ ទសវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អនាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អនាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ យាវតិកា ភិក្ខូ កម្មប្បត្តា តេ អាគតា ហោន្តិ ឆន្ទារហានំ ឆន្ទោ អាហដោ ហោតិ សម្មុខីភូតា បដិក្កោសន្តិ។ ឥមេហិ ទ្វាទសហាការេហិ បរិសតោ កម្មានិ វិបជ្ជន្តិ។

[៤៣៦] អបលោកនកម្មំ កតិ ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិកម្មំ កតិ ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិទុតិយកម្មំ កតិ ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ កតិ ឋានានិ គច្ឆតិ។ អបលោកនកម្មំ បញ្ច ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិកម្មំ នវ ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិទុតិយកម្មំ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ។

[៤៣៧] អបលោកនកម្មំ កតមានិ បញ្ច ឋានានិ គច្ឆតិ។ ឱសារណំ និស្សារណំ ភណ្ឌុកម្មំ ព្រហ្មទណ្ឌំ កម្មលក្ខណញ្ញេវ បញ្ចមំ។ អបលោកនកម្មំ ឥមានិ បញ្ច ឋានានិ គច្ឆតិ។

[៤៣៨] ញត្តិកម្មំ កតមានិ នវ ឋានានិ គច្ឆតិ។ ឱសារណំ និស្សារណំ ឧបោសថំ បវារណំ សម្មតឹ ទានំ បដិគ្គហំ បច្ចុក្កឌ្ឍនំ កម្មលក្ខណញ្ញេវ នវមំ។ ញត្តិកម្មំ ឥមានិ នវ ឋានានិ គច្ឆតិ។

[៤៣៩] ញត្តិទុតិយកម្មំ កតមានិ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ។ ឱសារណំ និស្សារណំ សម្មតឹ ទានំ ឧទ្ធរណំ ទេសនំ កម្មលក្ខណញ្ញេវ សត្តមំ។ ញត្តិទុតិយកម្មំ ឥមានិ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ។

[៤៤០] ញត្តិចតុត្ថកម្មំ កតមានិ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ។ ឱសារណំ និស្សារណំ សម្មតឹ ទានំ និគ្គហំ សមនុភាសនំ កម្មលក្ខណញ្ញេវ សត្តមំ។ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ ឥមានិ សត្ត ឋានានិ គច្ឆតិ។

[៤៤១] ចតុវគ្គករណេ កម្មេ ចត្តារោ ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។ បញ្ចវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ ទសវគ្គករណេ កម្មេ។បេ។ វីសតិវគ្គករណេ កម្មេ វីសតិ ភិក្ខូ បកតត្តា កម្មប្បត្តា អវសេសា បកតត្តា ឆន្ទារហា យស្ស សង្ឃោ កម្មំ ករោតិ សោ នេវ កម្មប្បត្តោ នបិ ឆន្ទារហោ អបិច កម្មារហោ។

កម្មវគ្គោ និដ្ឋិតោ បឋមោ។

អត្ថវសវគ្គោ

[៤៤២] ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេ សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ វេរានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ វេរានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ វជ្ជានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ វជ្ជានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ ភយានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ ភយានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ គិហីនំ អនុកម្បាយ បាបិច្ឆានំ បក្ខុបច្ឆេទាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តំ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ សិក្ខាបទំ បញ្ញត្តន្តិ។

អត្ថវសវគ្គោ និដ្ឋិតោ ទុតិយោ។

បញ្ញត្តវគ្គោ

[៤៤៣] ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ បាតិមោក្ខំ បញ្ញត្តំ។បេ។ បាតិមោក្ខុទ្ទេសោ បញ្ញត្តោ បាតិមោក្ខដ្ឋបនំ បញ្ញត្តំ បវារណា បញ្ញត្តា បវារណាឋបនំ បញ្ញត្តំ តជ្ជនីយកម្មំ បញ្ញត្តំ និយស្សកម្មំ បញ្ញត្តំ បព្វាជនីយកម្មំ បញ្ញត្តំ បដិសារណីយកម្មំ បញ្ញត្តំ ឧក្ខេបនីយកម្មំ បញ្ញត្តំ បរិវាសទានំ បញ្ញត្តំ មូលាយ បដិកស្សនា បញ្ញត្តា មានត្តទានំ បញ្ញត្តំ អព្ភានំ បញ្ញត្តំ ឱសារណីយំ បញ្ញត្តំ និស្សារណីយំ បញ្ញត្តំ ឧបសម្បទា បញ្ញត្តា អបលោកនកម្មំ បញ្ញត្តំ ញត្តិកម្មំ បញ្ញត្តំ ញត្តិទុតិយកម្មំ បញ្ញត្តំ ញត្តិចតុត្ថកម្មំ បញ្ញត្តន្តិ។

បញ្ញត្តវគ្គោ និដ្ឋិតោ តតិយោ។

អបញ្ញត្តេ បញ្ញត្តវគ្គោ

[៤៤៤] អប្បញ្ញត្តេ បញ្ញត្តំ បញ្ញត្តេ អនុប្បញ្ញត្តំ សម្មុខាវិនយោ បញ្ញត្តោ សតិវិនយោ បញ្ញត្តោ អមូឡ្ហវិនយោ បញ្ញត្តោ បដិញ្ញាតករណំ បញ្ញត្តំ យេភុយ្យសិកា បញ្ញត្តា តស្ស បាបិយសិកា បញ្ញត្តា តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ សង្ឃសុដ្ឋុតាយ សង្ឃផាសុតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទុម្មង្កូនំ បុគ្គលានំ និគ្គហាយ បេសលានំ ភិក្ខូនំ ផាសុវិហារាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អាសវានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អាសវានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទិដ្ឋធម្មិកានំ វេរានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ វេរានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទិដ្ឋធម្មិកានំ វជ្ជានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ វជ្ជានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទិដ្ឋធម្មិកានំ ភយានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ ភយានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ ទិដ្ឋធម្មិកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ សំវរាយ សម្បរាយិកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ បដិឃាតាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ គិហីនំ អនុកម្បាយ បាបិច្ឆានំ បក្ខុបច្ឆេទាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ អប្បសន្នានំ បសាទាយ បសន្នានំ ភិយ្យោភាវាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ។ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោ សទ្ធម្មដ្ឋិតិយា វិនយានុគ្គហាយ។ ឥមេ ទ្វេ អត្ថវសេ បដិច្ច តថាគតេន សាវកានំ តិណវត្ថារកោ បញ្ញត្តោតិ។

អបញ្ញត្តេ បញ្ញត្តវគ្គោ និដ្ឋិតោ ចតុត្ថោ។

នវសង្គហវគ្គោ

[៤៤៥] នវសង្គហា វត្ថុសង្គហោ វិបត្តិសង្គហោ អាបត្តិសង្គហោ និទានសង្គហោ បុគ្គលសង្គហោ ខន្ធសង្គហោ សមុដ្ឋានសង្គហោ អធិករណសង្គហោ សមថសង្គហោ។

[៤៤៦] អធិករណេ សមុប្បន្នេ សចេ ឧភោ អត្ថប្បច្ចត្ថិកា [ឱ.ម. អត្តប្បច្ចត្ថិកា។] អាគច្ឆន្តិ ឧភិន្នម្បិ វត្ថុំ [ឱ.ម. វត្ថុ។] អារោចាបេតព្វំ ឧភិន្នម្បិ វត្ថុំ អារោចាបេត្វា ឧភិន្នម្បិ បដិញ្ញា សោតព្វា ឧភិន្នម្បិ បដិញ្ញំ សុត្វា ឧភោបិ វត្តព្វា អម្ហាកំ ឥមស្មឹ អធិករណេ វូបសមិតេ [ម. វូបសមេចិ។] ឧភោបិ តុដ្ឋា ភវិស្សថាតិ សចេ អាហំសុ ឧភោបិ តុដ្ឋា ភវិស្សាមាតិ សង្ឃេន តំ អធិករណំ បដិច្ឆិតព្វំ។ សចេ អលជ្ជុស្សន្នា ហោតិ បរិសា ឧព្វាហិកាយ វូបសមេតព្វំ។ សចេ ពាលុស្សន្នា ហោតិ បរិសា វិនយធរោ បរិយេសិតព្វោ។ យេន ធម្មេន យេន វិនយេន យេន សត្ថុសាសនេន តំ អធិករណំ វូបសមតិ តថា តំ អធិករណំ វូបសមេតព្វំ។

[៤៤៧] វត្ថុំ [ឱ.ម. វត្ថុ។] ជានិតព្វំ គោត្តំ ជានិតព្វំ នាមំ ជានិតព្វំ អាបត្តិ ជានិតព្វា។ មេថុនធម្មោតិ វត្ថុញ្ចេវ [ឱ.ម.វត្ថុ ចេវ។] គោត្តញ្ច។ បារាជិកន្តិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ អទិន្នាទានន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ បារាជិកន្តិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ មនុស្សវិគ្គហោតិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ បារាជិកន្តិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ឧត្តរិមនុស្សធម្មោតិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ បារាជិកន្តិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ សុក្កវិសដ្ឋីតិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ កាយសំសគ្គោតិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ទុដ្ឋុល្លវាចាតិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ អត្តកាមន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ សញ្ចរិត្តន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ សញ្ញាចិកាយ កុដឹ ការាបនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ មហល្លកំ វិហារំ ការាបនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ភិក្ខុំ អមូលកេន បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ភិក្ខុំ អញ្ញភាគិយស្ស អធិករណស្ស កិញ្ចិ ទេសំ លេសមត្តំ ឧបាទាយ បារាជិកេន ធម្មេន អនុទ្ធំសនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ សង្ឃភេទកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ភេទកានុវត្តកានំ ភិក្ខូនំ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ ទុព្វចស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។ កុលទូសកស្ស ភិក្ខុនោ យាវតតិយំ សមនុភាសនាយ នប្បដិនិស្សជ្ជនន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ សង្ឃាទិសេសោតិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ច។បេ។ អនាទរិយំ បដិច្ច ឧទកេ ឧច្ចារំ វា បស្សាវំ វា ខេឡំ វា ករណន្តិ វត្ថុញ្ចេវ គោត្តញ្ច។ ទុក្កដន្តិ នាមញ្ចេវ អាបត្តិ ចាតិ។

នវសង្គហវគ្គោ និដ្ឋិតោ បញ្ចមោ។

តស្សុទ្ទានំ

[៤៤៨] អបលោកនំ ញត្តិ ច [ឱ. អបលោកនញ្ញត្តិ ច។]

ទុតិយំ ចតុត្ថេន ច

វត្ថុ ញត្តិ អនុស្សាវនំ

សីមាបរិសមេវ ច

សម្មុខា បដិបុច្ឆា ច

បដិញ្ញា វិនយារហោ

វត្ថុ សង្ឃបុគ្គលញ្ច

ញត្តឹ បច្ឆា ញត្តឹ ឋបេ

វត្ថុ សង្ឃបុគ្គលញ្ច

សាវនំ ច អកាលិកំ [ឱ.ម. សាវនំ អកាលេន ច។]

អតិខុទ្ទា [ឱ.ម. អតិខុទ្ទកា។] មហន្តា ច

ខណ្ឌច្ឆាយា និមិត្តកា

ពហិនទីសមុទ្ទេ ច

ជាតស្សរេ ច ភិន្ទតិ

អជ្ឈោត្ថរតិ សីមាយ

ចតុប្បញ្ចវគ្គិកា

ទស វីសតិវគ្គា ច

អនាហដា ច អាហដា

កម្មប្បត្តា ឆន្ទារហា

កម្មារហា ច បុគ្គលា

អបលោកនំ បញ្ចដ្ឋានំ

ញត្តិ ច នវ ឋានិកា

ញត្តិទុតិយំ សត្តដ្ឋានំ

ចតុត្ថា សត្ត ឋានិកា

សុដ្ឋុ ផាសុ [ឱ.ម. ផាសុ ច។] ទុម្មង្កូនំ

បេសលា ចាបិ អាសវា

វេរវជ្ជភយញ្ចេវ

អកុសលញ្ច គីហិនំ [ឱ.ម. អកុសលំ គិហីនញ្ច។]។

បាបិច្ឆា អប្បសន្នានំ

បសន្នាធម្មឋបនា

វិនយានុគ្គហា ចេវ

បាតិមោក្ខុទ្ទេសេន ច

បាតិមោក្ខញ្ច ឋបនា

បវារណញ្ច ឋបនំ

តជ្ជនីយា និយស្សញ្ច

បព្វាជប្បដិសារណី [ឱ.ម. បព្វាជនីយប្បដិសារណី។]

ឧក្ខេបនបរិវាសំ

មូលំ មានត្តព្ភានកំ [ឱ.ម. មូលមានត្តអព្ភានំ។]

ឱសារណំ និស្សារណំ

តថេវ ឧបសម្បទា

អបលោកនំ ញត្តិ ច [អបលោកនញ្ញត្តិ ច។]

ទុតិយញ្ច ចតុត្ថកំ

អប្បញ្ញត្តេនុប្បញ្ញត្តំ

សម្មុខាវិនយោ សតិ

អមូឡ្ហបដិយេភុយ្យ

បាបិយ តិណវត្ថារកំ

វត្ថុំ [ឱ.ម. វត្ថុ។] វិបត្តិ អាបត្តិ

និទានំ បុគ្គលេន ច

ខន្ធា ចេវ សមុដ្ឋានា

អធិករណមេវ ច

សមថា សង្គហា ចេវ

នាមា អាបត្តិកា [នាមអាបត្តិកា។] តថាតិ។

បរិវារោ និដ្ឋិតោ។

បរិយោសានគាថា

[៤៤៩] បុព្វាចរិយមគ្គញ្ច

បុច្ឆិត្វា វ តហឹ តហឹ

ទីបនាមោ មហាបញ្ញោ

សុតធរោ វិចក្ខណោ

ឥមំ វិត្ថារសង្ខេបំ

សជ្ឈាមគ្គេន មជ្ឈិមេ

ចិន្តយិត្វា លិខាបេសិ

សិស្សកានំ សុខាវហុំ។

បរិវារន្តិ យំ វុត្តំ

សព្វំ វត្ថុំ សលក្ខណំ

អត្ថំ អត្ថេន សទ្ធម្មេ

ធម្មំ ធម្មេន បញ្ញត្តេ

សាសនំ បរិវារេសិ

ជម្ពូទីបំវ សាគរោ។

បរិវារំ អជានន្តោ

កុតោ ធម្មវិនិច្ឆយំ។

វិបត្តិ វត្ថុ បញ្ញត្តិ

អនុប្បញ្ញត្តិ បុគ្គលោ

ឯកតោ ឧភតោ ចេវ

លោកបណ្ណត្តិវជ្ជតោ

យស្ស ជាយតិ វិមតិ

បរិវារេន ឆិជ្ជតិ

ចក្កវត្តិ មហាសេនេ

មិគមជ្ឈេវ កេសរី

រវិ រំសិបរិកិណ្ណោ

ចន្ទោ តារគណេ យថា

ព្រហ្មា ព្រហ្មបរិសាយ

គណមជ្ឈេវ នាយកោ។

ឯវំ សទ្ធម្មវិនយោ

បរិវារេន សោភតីតិ។

ចប់ ភាគ១៣។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil