ពោធិបក្ខិយធម៌

ពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧

ធម៌សម្រាប់ត្រាស់ដឹង ៣៧ប្រការ។

 1. សតិប្បដ្ឋាន ៤
  • កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន
  • វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន
  • ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន
  • ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន។ (បិ១៧.២៤៤)
 2. សម្មប្បធាន ៤
  • សំវរប្បធាន គឺព្យាយាមប្រយ័ត្នមិនឲ្យបាបកើត​មាន​ក្នុង​សន្តាន
  • បហានប្បធាន ព្យាយាមលះបាបដែល​កើត​ឡើង​ហើយ
  • ភាវនាបធាន ព្យាយាមញុំាងកុសល​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សន្តាន
  • អនុរក្ខនាបធាន ព្យាយាមរក្សាកុសល​មិន​ឲ្យ​​សាប​សូន្យ​ទៅ​វិញ។ សម្មប្បធាន គឺ​ការ​ព្យាយាម ជា​សម្មាវាយាម ក្នុង​អរិយមគ្គ​អង្គ៨ និង​ជា​វីរិយិន្ទ្រិយ ក្នុង​ឥន្រ្ទិយ​៥។
 3. ឥទ្ធិបាទ ៤
  • ឆន្ទៈ ការផ្តោតចិត្តទៅលើ​បំណង​មួយ
  • វីរិយៈ ព្យាយាម​ធ្វើកិច្ចនោះ
  • ចិត្តៈ យកចិត្តទុកដាក់​ធ្វើ​កិច្ចការ​នោះ
  • វីមំសា ត្រិះរិះពិចារណា​ហេតុផល​ក្នុង​កិច្ចការ​នោះ។
 4. ឥន្ទ្រិយ ៥
  • សទ្ធិន្ទ្រិយ សទ្ធាជាធំ បានដល់ ជឿការ​ត្រាស់ដឹង​នៃ​ព្រះពុទ្ធ
  • វីរិយន្ទ្រិយ វីរិយៈជាធំ បានដល់​ការ​បំពេញ​សម្មប្បធាន ៤
  • សតិន្ទ្រិយ សតិជាធំ បានដល់ ការប្រមូល​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​សតិប្បដ្ឋាន ៤
  • សមាធិន្ទ្រិយ សមាធិជាធំ បានដល់​ការ​​សម្រេច​ឈាន ៤ថ្នាក់
  • បញ្ញិន្ទ្រិយ បញ្ញាជាធំ បានដល់ បញ្ញា​យល់ដឹង​អំពី​​អរិយសច្ចៈ ៤។ សទ្ធា និងបញ្ញា ត្រូវ​មាន​​ស្មើគ្នា ដើម្បី​ឲ្យសទ្ធា​មិនធ្លាក់ចុះ។ សមាធិ និង​វីរិយៈ ត្រូវ​មាន​ស្មើគ្នា ដើម្បី​ឲ្យ​សម្រេច​ឈាន។
 5. ពលៈ ៥
  • សទ្ធាពលៈ កម្លាំង គឺសទ្ធា
  • វីរិយពលៈ កម្លាំង គឺការព្យាយាម
  • សតិពលៈ កម្លាំង គឺស្មារតី ការរឭកឃើញ
  • សមាធិពលៈ កម្លាំង គឺការតម្កល់ចិត្តមាំ
  • បញ្ញាពលៈ កម្លាំង គឺប្រាជ្ញាដឹង​ច្បាស់​នូវ​សេចក្តី​ពិត
 6. ពោជ្ឈង្គៈ ៧
  • សតិសម្ពោជ្ឈង្គៈ សេចក្តីរឭកបាន
  • ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គៈ សេចក្តីពិចារណា ជ្រើសរើសរកធម៌
  • វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គៈ សេចក្តីព្យាយាម
  • បីតិសម្ពោជ្ឈង្គៈ សេចក្តីឆ្អែតចិត្ត
  • បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គៈ សេចក្តីស្ងប់ចិត្ត
  • សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គៈ ការតំកល់ចិត្តឲ្យនឹង
  • ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គៈ ភាវៈចិត្តដែល​ព្រងើយ​ចំពោះ​អារម្មណ៍
 7. អរិយមគ្គអង្គ ៨
  • សម្មាទិដ្ឋិ បញ្ញាឃើញត្រូវ
  • សម្មាសង្កប្ប សេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ
  • សម្មាវាចា វាចាត្រូវ
  • សម្មាកម្មន្ត ការងារត្រូវ
  • សម្មាអាជីវៈ ការចិញ្ចឹមជីវិត​ត្រូវ
  • សម្មាវាយាម សេចក្តីព្យាយាម​ត្រូវ
  • សម្មាសតិ សេចក្តីរឭកត្រូវ
  • សម្មាសមាធិ ការតម្កល់ចិត្តត្រូវ

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil