កសិណ១០

  1. បឋវីកសិណ យកដីធ្វើជាវង់កសិណ
  2. អាបោកសិណ យកទឹកធ្វើជាវង់កសិណ
  3. តេជោកសិណ យកភ្លើងធ្វើជាវង់កសិណ
  4. វាយោកសិណ យកខ្យល់ធ្វើជាកសិណ
  5. នីលកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌ខៀវជាកសិណ
  6. បីតកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌លឿងជាកសិណ
  7. លោហិតកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌ក្រហមជាកសិណ
  8. ឱទាតកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌សជាកសិណ
  9. អាកាសកសិណ យកអាកាសដែលកំណត់ទុកជាកសិណ
  10. អាលោកកសិណ យកពន្លឺជាកសិណ។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil