ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ

បឋមភាគ
ភាគទី៦៩

សូមនមស្ការព្រះមានព្រះភាគ អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ។

មាតិកា

បញ្ញា (ការដឹងច្បាស់) ក្នុងការប្រុងត្រចៀក ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្តាប់ហើយ​សង្រួម ឈ្មោះថា សីលមយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​សង្រួមហើយ​តំកល់​ទុក ឈ្មោះថា សមាធិភាវនាមយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​បំប្រួញ​នូវ​ពួកធម៌​ជាអតីត អនាគត និង​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា សម្មសនញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​ការ​ប្រែប្រួល​នៃពួកធម៌​ជាបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា ឧទយព្វយានុបស្សនាញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​អារម្មណ៍ថា បែកធ្លាយ ឈ្មោះថា វិបស្សនាញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រាកដ​ឡើងថា​ជាភ័យ ឈ្មោះថា អាទីនវញ្ញាណ បញ្ញាគឺ​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា ឬការ​ព្រងើយកន្តើយ ឈ្មោះថា សង្ខារុបេក្ខាញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិល​ត្រឡប់​ចាកសង្ខារនិមិត្ត​ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា គោត្រភុញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់​ចាកសភាវៈ​ទាំងពីរ ឈ្មោះថា មគ្គញ្ញាណ បញ្ញាដែល​សម្រាប់​រម្ងាប់​នូវ​ព្យាយាម ឈ្មោះថា ផលញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថា វិមុត្តិញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​ធម៌ដែល​តាំងឡើង​ក្នុងខណៈ​មគ្គផល​នោះ ឈ្មោះថា ​បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​អាយតនៈ​ខាង​ក្នុង ឈ្មោះថា វត្ថុនានត្តញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​អារម្មណ៍​ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា គោចរនានត្តញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ការ​ត្រាច់ទៅ (នៃវិញ្ញាណ) ឈ្មោះថា ចរិយានានត្តញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ធម៌ ៤ ឈ្មោះថា ភូមិនានត្តញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ធម៌ ៩ ឈ្មោះថា ធម្មនានត្តញ្ញាណ បញ្ញាដែល​ជាគ្រឿងដឹង​ដ៏​ប្រសើរ ឈ្មោះថា ញាតដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាដែល​ជា​គ្រឿងដឹង​ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា តីរណដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាដែល​ជាគ្រឿងលះ ឈ្មោះថា បរិច្ចាគដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿង​អប់រំ ឈ្មោះថា ឯករសដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ឈ្មោះថា ផស្សនដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថា អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងធម៌​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងនិរុត្តិ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងបដិភាណ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុង​វិបស្សនាវិហារ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា វិហារដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងផលសមាបត្តិ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា សមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​វិហារសមាបត្តិ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា វិហារសមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្តាច់បង់​នូវ​អាសវៈ​ព្រោះ​សេចក្តីបរិសុទ្ធ ដោយ​សេចក្តី​មិន​រាយមាយ ឈ្មោះថា អានន្តរិកសមាធិញ្ញាណ បញ្ញា គឺ​ទស្សនាធិបតេយ្យ​ផង ការ​បាន​នូវ​វិហារដ៏​ស្ងប់ផង សេចក្តី​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តមផង ឈ្មោះថា អរណវិហារញ្ញាណ បញ្ញាដែល​មានភាព​ស្ទាត់ជំនាញ​ព្រោះ​ហេតុប្រកប​ដោយកម្លាំង​សមថៈ និង​វិបស្សនា​ទាំង ២ ផង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​នូវ​សង្ខារទាំង ៣ ផង ព្រោះ​ញាណចរិយា ១៦ ផង ព្រោះ​សមាធិចរិយា ៩ ផង ឈ្មោះថា និរោធសមាបត្តិញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​បង្អស់​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ (នៃកិលេស និងខន្ធ) របស់​បុគ្គល​អ្នកដឹង​ខ្លួន ឈ្មោះថា បរិនិព្វានញ្ញាណ បញ្ញាដែល​មិន​ប្រាកដ​ក្នុងការ​ផ្តាច់ផ្តិល​ដោយប្រពៃ ​នូវ​ធម៌ទាំង​ពួងផង ក្នុងការ​រំលត់ផង ឈ្មោះថា សមសីសដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​រំលត់​នូវ​ភ្លើងដ៏​ក្រាស់ មានភាពផ្សេងៗ និង​មានភាព​តែមួយ ឈ្មោះថា សល្លេខដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គងរបស់​បុគ្គល​មានចិត្ត​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​មានខ្លួន​បញ្ជូន​ទៅហើយ​ ឈ្មោះថា វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​គឺការ​ប្រកាស​នូវ​ធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា អត្ថសន្ទស្សនញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​ត្រាស់ដឹង​​នូវ​ការ​សង្រ្គោះធម៌​ទាំងពួង​ឲ្យមានតែមួយ និង​កិលេស​មានភាព​ផ្សេងៗ ទាំងគុណ​ធម៌មាន​សភាព​តែមួយ ឈ្មោះថា ទស្សនវិសុទ្ធិញ្ញាណ បញ្ញា​ព្រោះ​ការ​ដឹង​ ឈ្មោះថា ខន្តិញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​ការ​ពាល់ត្រូវ ឈ្មោះថា បរិយោគាហនញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រមូល ឈ្មោះថា បទេសវិហារញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​ភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងសភាវៈ​សូន្យ ឈ្មោះថា ញាណវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​លះបង់ ឈ្មោះថា វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងសេចក្តី​ពិត ឈ្មោះថា សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថ​ថា សម្រេច​ដោយអំណាច​នៃការ​អធិដ្ឋាន​នូវ​សុខសញ្ញា និង​លហុសញ្ញា ព្រោះ​កំណត់​នូវ​កាយ និង​ចិត្តថាតែមួយ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​មានភាព​ផ្សេងៗ ទាំងមាន​ភាពតែមួយ​ ដោយអំណាច​នៃកិរិយា​ផ្សាយទៅ​នៃវិតក្កៈ ឈ្មោះថា សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​ការ​ត្រាប់ទៅ​នៃវិញ្ញាណ ដែល​មាន​សភាព​ផ្សេងៗ ទាំងមាន​សភាព​តែមួយ ​ដោយអំណាច​នៃបសាទ​របស់​ឥន្រ្ទិយ​ទាំង​ឡាយ ព្រោះ​ផ្សាយទៅ​នៃចិត្ត​ទាំង ៣ ឈ្មោះថា ចេតោបរិយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​ពួកធម៌​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅបាន​​ព្រោះ​បច្ច័យ ​ដោយ​អំណាច​នៃកិរិយា​ផ្សាយទៅ​នៃកម្ម​ដែល​មានសភាព​ផ្សេងៗ គ្នា ទាំងមាន​សភាព​តែមួយ ឈ្មោះថា បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា ឃើញ​នូវ​រូបនិមិត្ត​មានសភាវៈ​ផ្សេងៗ ទាំងមាន​សភាព​តែមួយ ​ដោយអំណាច​នៃពន្លឺ ឈ្មោះថា ទិព្វចក្ខុញ្ញាណ បញ្ញាដែល​ស្ទាត់ជំនាញ​នៃឥន្រ្ទិយ ៣ ដោយអាការ​ ៦៤ ឈ្មោះថា អាសវក្ខយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា កំណត់ដឹង​ ឈ្មោះថា ទុក្ខញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​អត្ថថា លះ ឈ្មោះថា សមុទយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ឈ្មោះថា និរោធញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា ចំរើន ឈ្មោះថា មគ្គញ្ញាណ ទុក្ខញ្ញាណ ទុក្ខសមុទយញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាញាណ អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ សត្តាសយានុសយញ្ញាណ យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ សព្វញ្ញុតញ្ញាណ អនាវរណញ្ញាណ នេះ​ញាណ ៧៣ បណ្តា​ញាណ ៧៣ នេះ ញាណ ៦៧ ជាសាធារណៈ​ដល់ពួក​សាវ័ក ញាណ ៦ មិន​សាធារណៈ​ដល់ពួក​សាវ័កទេ។

ចប់មាតិកា ។

មហាវគ្គ ញាណកថា

សុតមយញាណនិទ្ទេស

[១] បញ្ញាក្នុងការប្រុងត្រចៀក ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ការ​ប្រុង​ត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​បុគ្គល​គួរដឹង​ច្បាស់ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​ បុគ្គល​គួរកំណត់ដឹង​ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌​ទាំងនេះ បុគ្គល​គួរលះ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ ​បុគ្គល​គួរចំរើន បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​ បុគ្គល​គួរធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​ គប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ បញ្ញា​ជាគ្រឿដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះ​ថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​ គប់រក​នូវការ​តាំងនៅ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងនេះ​ គប់រក​នូវ​គុណវិសេស (ដោយ​អំណាច​នៃការ​ត្រាស់ដឹង​នូវ​គុណវិសេស​ខាងលើ) បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការប្រុង​ត្រចៀកថា ធម៌ទាំងនេះ ​គប់​នូវ​ការ​ទំលាយ​នូវ​កិលេស បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា សង្ខារ​ទាំងពួង​មិនទៀង បញ្ញា​ជាគ្រឿង​ដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា សង្ខារ​ទាំងពួង​​ជាទុក្ខ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា ធម៌ទាំងពួង​ជាអនត្តា បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា នេះ​ទុក្ខអរិយសច្ច បញ្ញា​ជាគ្រឿង​ដឹង​នូវ​​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា នេះ​ទុក្ខសមុទយ​អរិយសច្ច បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា នេះ​ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀក​ថា នេះ​ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា​អរិយសច្ច បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

[២] ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងនេះ​ បុគ្គល​គួរដឹង​ច្បាស់ បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ធម៌ ១ ដែល​បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​ពួកសត្វ​ទាំងអស់​ដែល​ឋិតនៅបាន​ដោយ​អាហារ ធម៌ ២ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​​ដល់ធាតុ ២ គឺសង្ខតធាតុ អសង្ខតធាតុ ធម៌ ៣ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់ ធាតុ ៣ គឺ​កាមធាតុ រូបធាតុ អរូបធាតុ ធម៌ ៤ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​អរិយសច្ច ៤ ធម៌ ៥ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់វិមុត្តាយតនៈ ៥ ធម៌ ៦ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​អនុត្តរិយៈ ៦ ធម៌ ៧ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​និទ្ទេសវត្ថុ ៧ [ហេតុនៃ​សភាវៈមិនដល់ ១០ នោះមាន ៧ យ៉ាង គឺភិក្ខុ​មានសេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ​ក្នុងការ​សមាទាន​នូវ​សិក្ខាបទ ហើយមិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ក្នុងការ​សមាទាន​នូវ​សិក្ខាបទ​តទៅទៀត ១ មាន​សេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ក្នុងធម៌​ជាគ្រឿង​ស្ងប់រម្ងាប់ ហើយមិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ក្នុងធម៌​ជាគ្រឿង​ស្ងប់រម្ងាប់​តទៅទៀត ១ មាន​សេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ក្នុងការ​បន្ទោបង់​នូវ​ឥស្សា ហើយមិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ក្នុងការ​បន្ទោបង់​នូវ​ឥស្សា​តទៅទៀត ១ មានសេចក្តី​ប៉ុនប៉ងដ៏ក្លៀវក្លា ​ក្នុងការ​សម្ងំ​នៅក្នុង​កម្មដ្ឋាន ហើយ​មិនប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ក្នុងការ​សម្ងំនៅ​ក្នុង​កម្មដ្ឋាន​​តទៅទៀត ១ មាន​សេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ក្នុងការ​ប្រារព្ធ​ព្យាយាម ហើយ​មិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ក្នុងការ​ប្រារព្ធ​នូវព្យាយាម​តទៅទៀត ១ មាន​សេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ក្នុងស្មារតី​ដ៏ចាស់​ក្លា ហើយ​មិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ក្នុងស្មារតី​ដ៏ចាស់ក្លា​តទៅទៀត ១ មាន​សេចក្តី​ប៉ុនប៉ង​ដ៏ក្លៀវក្លា ក្នុងការ​ត្រាស់ដឹង​ដោយ​ទិដ្ឋិ ហើយមិន​ប្រាសចាក​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ក្នុងការ​ត្រាស់ដឹង​ដោយ​ទិដ្ឋិ​តទៅទៀត ១។ អដ្ឋកថា។] ធម៌ ៨ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​អភិភាយតនៈ ៨ ធម៌ ៩ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់​អនុបុព្វវិហារធម៌ ៩ [គឺ បឋមជ្ឈាន ទុតិយជ្ឈាន តតិយជ្ឈាន ចតុត្ថជ្ឈាន អាកាសានញ្ចា​យតនជ្ឈាន វិញ្ញាណញ្ចា​យតនជ្ឈាន អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន នេវសញ្ញា​នាសញ្ញា​យតនជ្ឈាន សញ្ញាវេទយិត​និរោធជ្ឈាន។] ធម៌ ១០ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាន​ដល់ និជ្ជរវត្ថុ ១០ [ហេតុដែល​ធ្វើឲ្យ​វិនាស គឺ​សម្មាទិដ្ឋិ ធ្វើមិច្ឆាទិដ្ឋិ​ឲ្យវិនាស។ល។ សម្មាវិមុត្តិ ធ្វើ​មិច្ឆាវិមុត្តិ​ឲ្យវិនាស ត្រូវជា ១០។ អដ្ឋកថា។] យ៉ាង។

[៣] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អាយតនៈទាំងអស់ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ អាយតនៈ​ទាំងអស់ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តើដូចម្តេច ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ ចក្ខុ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​ណា ជាសុខក្តី ជាទុក្ខក្តី មិន​ជាទុក្ខមិន​ជាសុខក្តី កើតឡើង​ព្រោះ​ចក្ខុសម្ផ័ស្ស​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​នោះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទៈ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់។បេ។ ឃានៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសៈ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ កាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម៌ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍ណា ជាសុខក្តី ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជាទុក្ខមិន​​ជាសុខ​ក្តី កើតឡើង​ព្រោះ​មនោសម្ផ័ស្ស​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​នោះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤] រូប ត្រូវដឹងច្បាស់ វេទនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សង្ខារ​ទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ សោតៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ ផោដ្ឋព្វៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ធម៌ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហាវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោវិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហាសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយសម្ផ័ស្ស​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនា​ដែល​កើតអំពី​ចក្ខុសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនាដែល​កើតអំពី​សោតសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនាដែល​កើតអំពី​ឃានសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនាដែល​កើតអំពី​ជិវ្ហាសម្ផ័ស្ស ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ វេទនាដែល​កើតអំពី​កាយសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​វេទនាដែល​កើតអំពី​មនោសម្ផ័ស្ស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់​​ សទ្ទសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មសញ្ចេតនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបតណ្ហា ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ សទ្ទតណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធតណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសតណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វតណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មតណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបវិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទវិតក្កៈ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ គន្ធវិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសវិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វវិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មវិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មវិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥] បឋវីធាតុ បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ អាបោធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តេជោធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វាយោធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកាសធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បឋវីកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាបោកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តេជោកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វាយោកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ នីលកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បីតកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ លោហិតកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឱទាតកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកាសកសិណ ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ វិញ្ញាណកសិណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៦] សក់ បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ រោម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ក្រចក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធ្មេញ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ស្បែក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សាច់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សរសៃ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឆ្អឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ខួរ​ក្នុងឆ្អឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តម្រងបស្សាវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បេះដូង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ថ្លើម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វាវ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ក្រពះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សួត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ពោះវៀនធំ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ពោះវៀនតូច ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាហារថ្មី ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាហារចាស់ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ប្រមាត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ស្លេស្ម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ខ្ទុះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឈាម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ញើស ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ខ្លាញ់ខាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទឹកភ្នែក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ខ្លាញ់រាវ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទឹកមាត់ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ទឹកសម្បោរ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទឹករំអិល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទឹកមូត្រ ត្រូវ​ដឹងច្បាស់ ខួរក្នុងក្បាល ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៧] ចក្ខ្វាយតនៈ បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់​ រូបាយតនៈ ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​សោតាយតនៈ ត្រូវ ដឹង​ច្បាស់ ​សទ្ទាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ឃានាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​គន្ធាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ ចក្ខុធាតុ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ រូបធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ទធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតវិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គន្ធធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហាធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រសធាតុ ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ ជិវ្ហាវិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផោដ្ឋព្វធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់  កាយវិញ្ញាណធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនោ​វិញ្ញាណ​ធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ ចក្ខុន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឃានិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជិវ្ហិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាយិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មនិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជីវិតិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឥត្ថិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បុរិសិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សុខិន្ទ្រិយ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោមនស្សិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទោមនស្សិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឧបេក្ខិន្ទ្រិយ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ សទ្ធិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វីរិយិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សតិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមាធិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បញ្ញិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អញ្ញិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អញ្ញាតាវិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៨] កាមធាតុ ត្រូវដឹងច្បាស់ រូបធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អរូបធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ កាមភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អរូបភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សញ្ញាភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អសញ្ញាភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ នេវសញ្ញានាសញ្ញាភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឯកវោការភព [ភព​មានខន្ធ​មួយ គឺ រូបខន្ធ បានដល់​អសញ្ញាភព។] ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចតុវោការភព [ភព​មានខន្ធ​បួន គឺ​វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ បានដល់​អរូបភព។] ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បញ្ចវោការភព [ភព​មានខន្ធ ៥ គឺ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ បានដល់​កាមភព និង​រូបភព។ អដ្ឋកថា។] ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ បឋមជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុតិយជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តតិយជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចតុត្ថជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៩] មេត្តាចេតោវិមុត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ករុណាចេតោវិមត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មុទិតាចេតោវិមុត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឧបេក្ខាចេតោវិមុត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកាសានញ្ចាយតនៈ​សមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណញ្ចា​យតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ នេវសញ្ញានាសញ្ញា​យតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ អវិជ្ជា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សង្ខារ​ទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ នាមរូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សឡាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ផស្សៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឧបាទាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ភព ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ជាតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរា មរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១០] ទុក្ខ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។បេ។ សញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សង្ខារទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។បេ។ ជរា មរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១១] អត្ថនៃការកំណត់ដឹងនូវទុក្ខ បុគ្គល​ត្រូវដឹងច្បាស់ អត្ថនៃការ​លះបង់​នូវ​ទុក្ខសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថនៃការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​​នូវ​ទុក្ខនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចំរើន​នូវ​​ទុក្ខនិរោធគាមិនី​បដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ អត្ថ​នៃការ​កំណត់ដឹង​នូវ​រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​លះបង់​នូវ​រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​នូវ​​រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចំរើន​នូវ​ទុក្ខនិរោធគាមិនី​បដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ អត្ថ​នៃការ​កំណត់ដឹង​នូវ​រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​លះបង់​នូវ​រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​នូវ​រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចំរើន​នូវ​រូបនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់  នូវ​វេទនា។បេ។ ​នូវ​សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ អត្ថ​នៃ​ការ​កំណត់ដឹង​​នូវ​ជរាមរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​លះបង់​នូវ​ជរាមរណសមុទ័យ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​នូវ​ជរាមរណនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ចំរើន​​នូវ​ជរាមរណនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១២] អត្ថនៃការចាក់ធ្លុះនូវការកំណត់ដឹង​ទុក្ខ ​បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​ការ​លះបង់​ទុក្ខសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ ​នូវ​ការ​ធ្វើឲ្យ​​ជាក់​ច្បាស់​ទុក្ខនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​សេចក្តី​ចំរើន​​ទុក្ខនិរោធគាមិនី​បដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ អត្ថ​នៃការ​​ចាក់ធ្លុះ​នៃ​ការ​កំណត់ដឹង​រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​​ការ​​លះបង់រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​​ការ​ធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់​​នូវ​រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​ការ​ចំរើន​រូបនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ​​នូវ​វេទនា។បេ។ ​នូវ​សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ អត្ថ​នៃការ​​​ចាក់ធ្លុះ​​នូវ​​ការ​​កំណត់ដឹង​​ជរាមរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ​នូវ​ការ​លះបង់​ជរាមរណ​សមុទ័យ ​ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ ​នូវ​ការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ជរាមរណនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចាក់ធ្លុះ​​នូវ​ការ​ចម្រើន​​ជរាមរណនិរោធគាមិនី​បដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៣] ទុក្ខ បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ ទុក្ខសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខសមុទយនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខឆន្ទរាគនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខាទីនវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសមុទ័យនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបឆន្ទរាគនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបាទីនវៈ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ រូបនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនាត្រូវដឹង​​ច្បាស់។បេ។ សញ្ញា ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ​សង្ខារ​ទាំងឡាយ ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុ។បេ។ ជរាមរណៈ ​ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ជរាមរណៈ​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិរោធ ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណ​សមុទយនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណឆន្ទរាគនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណាទីនវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៤] ទុក្ខ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខាទីនវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ រូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបាទីនវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ រូបនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វេទនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។បេ។ សញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សង្ខារទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិញ្ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចក្ខុ។បេ។ ជរាមរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណសមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិរោធ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ជរាមរណនិរោធគាមិនីបដិបទា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណស្សាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណាទីនវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណនិស្សរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៥] អនិច្ចានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​ទៀង) បុគ្គល​ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាទុក្ខ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនត្តានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​មែន​របស់​ខ្លួន) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ និព្វិទានុបស្សនា (ការ​ពិចារណាឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​នឿយណាយ)​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិរាគានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​ប្រាសចាក​តម្រេក) ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ និរោធានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​រលត់)​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បដិនិស្សគានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​លះបង់)​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងរូបថា​មិន​ទៀង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងរូបថា​​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងរូបថា​មិន​មែនខ្លួន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​នឿយណាយ​​ក្នុងរូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​​ពិចារណា​​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​ប្រាសចាក​តម្រេក​​ក្នុងរូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​សេចក្តី​រលត់​ក្នុងរូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​​សេចក្តី​​លះបង់​​ក្នុងរូប ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ក្នុង​វេទនា។បេ។ ​ក្នុងសញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ​ថាមិន​ទៀង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​​ឃើញ​រឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថា​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ​ថាមិន​មែនខ្លួន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថា​ជា​សេចក្តី​នឿយណាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថា​ជាសេចក្តី​ប្រាសចាក​តម្រេក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ​ថា​ជា​សេចក្តី​រលត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថា​ជា​សេចក្តី​​លះបង់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៦] ការ​កើតឡើង (ព្រោះ​កម្មអំពីមុន​ជាបច្ច័យ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ (របស់​ពួកសត្វ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រមូល​មក គឺកម្ម​ដែល​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បដិសន្ធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គតិ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ ការ​កើត (នៃខន្ធ​ទាំងឡាយ) ​​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ជាតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ព្យាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តីសោក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តីតានតឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់។ ការ​មិន​កើតឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិទៅ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​កំណត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិតទៅ​ទៀត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មាន​បដិសន្ធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មាន​គតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​កើត​ឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិទៅ (នៃវិបាក) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មាន​​ជាតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ ការ​មិន​​មាន​​ជរា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មានព្យាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​ស្លាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​សោក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​ខ្សឹកខ្សួល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​តានតឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៧]​ ការ​កើតឡើង បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ការ​មិន​កើតឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​កំណត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រមូលមកគឺកម្មដែល​​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​ប្រមូលមក ​គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​ជាហេតុ​​នៃបដិសន្ធិ​តទៅទៀត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បដិសន្ធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មានបដិសន្ធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ គតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មានគតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​កើត​ឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​កើតឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​នៃវិបាក ​ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ ការ​​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ (​នៃវិបាក) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ​ជាតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មាន​​ជាតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ជរាត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មានជរា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ព្យាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​មានព្យាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មានមរណៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តី​សោក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មានសេចក្តី​សោក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មានសេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សេចក្តីតានតឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​មានសេចក្តី​តានតឹង ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[១៨] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​​ទៅ​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ)​ ​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​ជា​ហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​ទៅទៀត​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​​ជាទុក្ខ ​ត្រូវដឹង​​ច្បាស់​ថា គតិ​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​នៃវិបា​ក​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ជាតិ​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ជរា​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ព្យាធិ​ជា​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា មរណៈ​​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តីសោក​​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា​ សេចក្តី​​ខ្សឹកខ្សួល​ជាទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តីតានតឹង​​ជាទុក្ខ។

[១៩] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ការ​មិន​កើត​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិទៅ​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​កំណត់​ (នូវ​សង្ខារ) ជាសុខ​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រមូលមក គឺ​កម្មដែល​មិន​​មែន​ជាហេតុ​​នៃបដិសន្ធិ​តទៅទៀត​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​បដិសន្ធិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មានគតិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​​មិន​បាន​​កើតឡើង​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​មិន​មាន​ជាតិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​ជរា​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​​មិន​មាន​ព្យាធិ​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ស្លាប់​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​​សេចក្តី​សោក​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តីតានតឹង​​ជាសុខ។

[២០] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាទុក្ខ ការ​មិន​កើតឡើង​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ​ជាសុខ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ​ការ​​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​​ជាហតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត​ជាទុក្ខ ការ​មិន​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​​មិន​មែន​​ជាហេតុ​នៃបដិសន្ធិ​តទៅទៀត​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មាន​​បដិសន្ធិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា គតិ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មានគតិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​​កើតឡើង​​ជាទុក្ខ ការ​មិន​កើតឡើង​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​នៃវិបាក​ជាទុក្ខ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា​ ជាតិ​ជាទុក្ខ​ ការ​មិន​មាន​​ជាតិ​ជាសុខ ត្រូវ​ដឹង​​​ច្បាស់ថា ជរា​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មាន​ជរា​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ព្យាធិ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​​មាន​​​ព្យាធិ​​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថាមរណៈ​​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មាន​មរណៈ​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា សេចក្តី​សោក​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មានសេចក្តី​សោក​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​​ខ្សឹក​ខ្សួល​​​​ជាទុក្ខ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​ជាសុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា សេចក្តី​តាន​តឹង​​ជា​ទុក្ខ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​តានតឹង​​ជាសុខ។

[២១] បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា​ ការ​​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​ជា​ហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត​​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​ ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា គតិ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក​​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា​ ជាតិ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ជរា​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថាព្យាធិ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា មរណៈ​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា សេចក្តី​សោក​ជាភ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​​ជាភ័យ​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​​តានតឹង​ជាភ័យ។

[២២] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​កើតឡើង​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ)​ ​ជាទីក្សេម ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​ជា​ហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​បដិសន្ធិ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​គតិ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​កើតឡើង​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​​ទៅ​នៃវិបាក​​​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​​ជាតិ​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​ជរា​​ជាទី​ក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​ព្យាធិ​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​មរណៈ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​សោក​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​មាន​​សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តីតាន​តឹង​ជាទីក្សេម។

[២៣] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ជាភ័យ ការ​មិន​កើតឡើង​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​ជាភ័យ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ការ​​កំណត់ (នូវសង្ខារ) ​ជាភ័យ ការ​មិន​កំណត់ (នូវ​សង្ខារ) ​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​​ច្បាស់​ថា ការ​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​តទៅទៀត​​ជាភ័យ ការ​មិន​ប្រមូល​មក ​គឺកម្មដែល​មិន​មែន​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិត​ទៅទៀត​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​​បដិសន្ធិ​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា គតិ​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​គតិ​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​កើតឡើង​​ជាភ័យ ការ​មិន​កើត​ឡើង​ជាទី​ក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​​ទៅ​នៃវិបាក​​ជាភ័យ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ជាតិ​ជាភ័យ ការ​​មិន​​មាន​​ជាតិ​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ជរា​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​ជរា​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​​ច្បាស់​ថា ព្យាធិ​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​ព្យាធិ​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា មរណៈ​​ជាភ័យ ការ​មិន​​មាន​មរណៈ​ជាទី​ក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​សោក​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​​សេចក្តី​សោក​​​ជា​ទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​​ជាទីក្សេម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​តានតឹង​ជាភ័យ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​តានតឹង​​ជាទីក្សេម។

[២៤] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើងប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ប្រកបដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិតទៅទៀត ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា គតិប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ជាតិប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ជរាប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ព្យាធិប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា មរណៈ​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តីសោក​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​​តានតឹង​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ។

[២៥] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិនបាន​កើតឡើង​មិន​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​បាន​​ប្រព្រឹត្តិទៅ មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​បាន​​កំណត់​ (នូវសង្ខារ) មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​​ប្រមូល​មក ​គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​ជា​ហេតុ​នៃបដិសន្ធិ​តទៅទៀត មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​មានបដិសន្ធិ​មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​គតិ​មិន​​ប្រកប​​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​បាន​កើត មិន​ប្រកប​​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​បាន​​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​នៃវិបាក មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​មាន​​ជាតិ មិន​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មានជរា មិន​​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការមិន​មានព្យាធិ ​មិន​​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​មរណៈ មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​សោក ​មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​ មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​តានតឹង មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ។

[២៦] បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង ប្រកបដោយអាមិសៈ ការ​មិន​​កើតឡើង មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ប្រកបដោយអាមិសៈ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ការ​មិន​​កំណត់ (​នូវ​សង្ខារ) មិន​ប្រកប​ដោយអាមិសៈ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​ប្រមូលមក គឺកម្ម​ដែល​​ជា​ហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិត​ទៅទៀត ប្រកបដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​ប្រមូលមក គឺកម្មដែល​មិន​​មែន​ជាហេតុ​​នៃបដិសន្ធិ​តទៅទៀត មិនប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​បដិសន្ធិ​ មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា គតិ​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​គតិ មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើតប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ការ​មិន​កើត​មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​​នៃវិបាក មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ជាតិ ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ការ​មិន​​មាន​​ជាតិ មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ជរា ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​​មានជរា មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ព្យាធិ​ ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការមិន​មានព្យាធិ ​មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា មរណៈ ​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​មរណៈ មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តីសោក ​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​​សេចក្តីសោក មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល មិន​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​តានតឹង ​ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​តានតឹង មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ។

[២៧] បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ថា ការ​កើតឡើង ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កំណត់ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​ប្រមូល​មក គឺ​កម្មដែល​​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​​តទៅទៀត ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ​​ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា គតិ​ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​កើត ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ​ជាតិ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ជរា ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ព្យាធិ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា មរណៈ ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា សេចក្តី​សោក ឈ្មោះថា​សង្ខារ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា សេចក្តី​​ខ្សឹកខ្សួល ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា សេចក្តី​​តានតឹង ឈ្មោះថា​សង្ខារ។

[២៨] បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ថា ការមិន​កើតឡើង ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​បាន​​កំណត់ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​ប្រមូលមក ​គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​ជា​ហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​ត​ទៅទៀត ឈ្មោះ​​ថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​បដិសន្ធិ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​គតិ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​កើត ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​មាន​​ជាតិ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ថា ការ​មិន​​មានជរា ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​មិន​​​មានព្យាធិ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​មរណៈ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​​សោក ឈ្មោះថា​​និព្វាន ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​​មិន​មាន​​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល​ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​តានតឹង ឈ្មោះថា​និព្វាន។

[២៩] បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ថា ការកើតឡើង ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​កើតឡើង ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិទៅ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កំណត់ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​កំណត់ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រមូល​មក ​គឺកម្មដែល​​​ជាហេតុ​នៃ​បដិសន្ធិ​​តទៅទៀត ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​ប្រមូលមក ​គឺកម្មដែល​​មិន​មែន​ជា​ហេតុ​នៃបដិសន្ធិ​​តទៅទៀត ឈ្មោះថា​​និព្វាន ​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា បដិសន្ធិ ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​មាន​បដិសន្ធិ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា គតិ ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ការ​មិន​មានគតិ ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​កើត ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ការ​មិន​កើត ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃវិបាក ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ​ជាតិ ឈ្មោះ​ថា​សង្ខារ ការ​មិន​មាន​​ជាតិ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា ជរា ឈ្មោះថាសង្ខារ ការ​មិន​​​មានជរា ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា ព្យាធិ ឈ្មោះថាសង្ខារ ការ​មិន​​មានព្យាធិ ឈ្មោះ​ថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា មរណៈ ឈ្មោះថា​​សង្ខារ មិន​មាន​មរណៈ ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ថា សេចក្តី​សោក ឈ្មោះថា​សង្ខារ ការ​មិន​មាន​សេចក្តីសោក ឈ្មោះថា​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា​ សេចក្តី​​ខ្សឹកខ្សួល ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​​ខ្សឹកខ្សួល ឈ្មោះថា​​និព្វាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ថា សេចក្តី​តានតឹង ឈ្មោះថា​​សង្ខារ ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​​តានតឹង ឈ្មោះ​​ថា​និព្វាន។

ចប់បឋមភាណវារៈ។

[៣០] អត្ថនៃធម៌ដែលគួរកំណត់កាន់យក បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ជាបរិវារ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ដែល​គួរបំពេញ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ដែល​តាំងនៅ​​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​មិន​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផ្គងឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​រាត់រាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​កករល្អក់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​មិន​​ញាប់ញ័រ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​តាំង​ស៊ប់របស់​ចិត្ត ដោយអំណាច​​​នៃការ​​តាំង​នៅ​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​អារម្មណ៍ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​ត្រាច់​ទៅរបស់​​អារម្មណ៍ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​លះចោល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​បរិច្ចាគ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចេញ​ចាកកិលេស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ប្រែត្រឡប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ស្ងប់រម្ងាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ធម៌ដ៏​ឧត្តម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​​ការ​ផុត​​ស្រឡះចាក​អារម្មណ៍ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​មាន​អាសវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ឆ្លង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​មិន​មាន​សង្ខារនិមិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​មិន​​តម្កល់​ទុក​នូវ​តណ្ហា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃសភាព​សោះសូន្យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​សភាព​​មានរស​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​កន្លង (ទៅវិញទៅមក របស់​សមថៈ និង​វិបស្សនា) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ដែល​​ជាប់គ្នា​​ជាគូ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចេញ (ចាកសង្ខារ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ញ៉ាំង​សត្វឲ្យដល់ (នូវ​ព្រះនិព្វាន) ត្រូវដឹង​ច្បាស់  អត្ថ​នៃការ​​ឃើញ​​ជាក់ស្តែង  (នូវ​ព្រះនិព្វាន) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​​ជាអធិបតី ត្រូវដឹង​​ច្បាស់។

[៣១] អត្ថនៃការមិនរាយមាយរបស់​សមថៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​ឃើញ​រឿយៗ​របស់​​វិបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃរស​តែមួយរបស់​​សមថៈ និង​វិបស្សនា ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិកន្លង​របស់​ធម៌ដែល​​​ជាប់គ្នា​ជាគូ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​សមាទាន​​​ក្នុងសិក្ខា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគោចរ​របស់​អារម្មណ៍ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផ្គង​ឡើង​របស់​ចិត្តដែល​​រួញរា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ស្ងប់​ស្ងៀមរបស់​ចិត្ត​ដែល​អណ្តែត​អណ្តូង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយរបស់​ចិត្ត​ដ៏​បរិសុទ្ធ​ចាកចំណែក​ទាំងពីរ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ត្រាស់ដឹង​​​នូវ​គុណវិសេស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចាក់ធ្លុះ​​​នូវ​ធម៌​ដ៏​​ក្រៃលែង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រាស់ដឹង​​នូវ​​សច្ចៈ ៤ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ញ៉ាំងចិត្ត​ឲ្យឋិតនៅ​​ក្នុងនិរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣២] អត្ថនៃការជឿស៊ប់របស់​សទ្ធិន្ទ្រិយ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​ផ្គង​ឡើង​របស់​​វីរិយិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​របស់​​​សតិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​មិន​រាយមាយ​​របស់​​សមាធិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ឃើញ​របស់​​​បញ្ញិន្ទ្រិយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៣] អត្ថនៃការមិនញាប់ញ័រដោយការមិនជឿ របស់​សទ្ធាពលៈ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​ញាប់ញ័រ​​ដោយ​សេចក្តី​​ខ្ជិលច្រអូស​​របស់​​វីរិយពលៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​មិន​ញាប់​ញ័រ​ដោយសេចក្តី​​ប្រមាទ​របស់​​​សតិពលៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​​ញាប់ញ័រដោយ​​ការ​អណ្តែតអណ្តូង​​របស់​​សមាធិពលៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​ញាប់ញ័រ​ដោយ​សេចក្តី​ល្ងង់​របស់​​បញ្ញាពលៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៤] អត្ថ​នៃការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន របស់​សតិសម្ពោជ្ឈង្គ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ពិចារណា របស់​ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ផ្គងឡើង របស់​​វីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សភាពផ្សព្វផ្សាយ​របស់​បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ស្ងប់រម្ងាប់របស់​​បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​រាយមាយ​​របស់​​​សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រួតត្រារបស់​​ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់។

[៣៥] អត្ថ​នៃការ​ឃើញរបស់​សម្មាទិដ្ឋិ បុគ្គល​​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​លើក​ចិត្តឡើង​របស់​​សម្មាសង្កប្បៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​កំណត់​នូវ​​វចីសំវរៈ​​ ៤ ​របស់​​សម្មាវាចា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តាំងឡើង​របស់​សម្មាកម្មន្តៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ផូរផង់​របស់​​សម្មាអាជីវៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ផ្គងឡើង​របស់​​សម្មាវាយាមៈ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្នរបស់​​សម្មាសតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​មិន​​រាយមាយ​​របស់​​សម្មាសមាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៦] អត្ថ​នៃភាព​ជាធំរបស់​ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ បុគ្គល​ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​មិន​ញាប់ញ័រ​របស់​ពលៈ​ទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ចេញចាក​​ធម៌​ជា​សត្រូវ​​​​របស់​ពោជ្ឈង្គ​ទាំងឡាយ​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ញ៉ាំងសត្វឲ្យដល់ (​នូវ​ព្រះនិព្វាន) របស់​​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​របស់​​សតិប្បដ្ឋានទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តម្កល់ទុក​របស់​​សម្មប្បធាន​ទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​សម្រេច​របស់​​​ឥទ្ធិបាទ​ទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ទៀងរបស់​​សច្ចៈទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ស្ងប់រម្ងាប់​របស់​បយោគ​ទាំងឡាយ គឺអរិយមគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ធ្វើឲ្យ​​ជាក់​ច្បាស់​របស់​ផលទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​លើក​ចិត្តឡើងរបស់​​វិតក្កៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ពិចារណា​របស់​វិចារៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ផ្សាយទៅ​របស់​បីតិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ហូរមក​របស់​សុខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តម្កល់នឹង​​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែ​មួយរបស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​រំពឹង​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​ដឹង​​ផ្សេងៗ (របស់វិញ្ញាណ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ដឹង​សព្វ (របស់​បញ្ញា) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ដឹង​ព្រម (របស់​សញ្ញា) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ខ្ពស់ឯក គឺសមាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៧] អត្ថនៃការដឹងរបស់អភិញ្ញា បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រិះរិះ​របស់​បរិញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​លះរបស់​​បហានៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃរស​តែមួយ​របស់​ភាវនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ពាល់​ត្រូវរបស់​​សច្ឆិកិរិយា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ទ្រទ្រង់​​នូវ​​​អវយវៈ (ដោយកិច្ច​ទាំងឡាយ មាននាំមក​​នូវ​ភារៈដ៏​​លំបាក​ជាដើម) របស់​ខន្ធទាំងឡាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ទ្រទ្រង់ (ដោយកិច្ច មានសោះសូន្យ​​ជាដើម) របស់​ពួកធាតុ ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​អណ្តូង​របស់​ពួកអាយតនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃបច្ច័យ​តាក់​តែង​​របស់​ពួក​​សង្ខតធម៌ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃបច្ច័យ​មិន​តាក់តែង​របស់​​អសង្ខតធម៌ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៨] អត្ថនៃការគិតនូវអារម្មណ៍ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃចិត្ត​មិន​មានចន្លោះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថនៃការ​​ចេញរបស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​វិលត្រឡប់​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ហេតុរបស់​​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​បច្ច័យរបស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃវត្ថុ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃភូមិ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​អារម្មណ៍​​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​គោចររបស់​​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ត្រាច់ទៅ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃដំណើរ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ប្រមូល​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចេញ​ចាកវដ្ដៈ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​រលាស់​ចេញរបស់​​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៣៩] អត្ថនៃការរំពឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ដឹង​​ច្បាស់​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ដឹង​សព្វ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ដឹង​ព្រម​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ខ្ពស់ឯក​ក្នុង​​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ចងក្រៀក​ទុក​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ស្ទុះទៅ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែ​មួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ជ្រះថ្លា​ក្នុង​​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​តាំងនៅ​ព្រម​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផុត​ស្រឡះ​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ឃើញ​ច្បាស់​​ក្នុង​​អារម្មណ៍​​តែមួយថា នុ៎ះ​ជាទីស្ងប់រម្ងាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើដូច​​ជាយាន​​ក្នុង​​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើដូច​ជាវត្ថុ ​ជាទីតាំង​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​តាំងនៅ​ស៊ប់​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​សន្សំ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រារព្ធ​ព្យាយាមល្អ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​កំណត់​កាន់យក​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ជា​​បរិវារ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ធម៌ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែ​មួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រជុំចុះ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​តាំងចិត្តមាំ​​ក្នុង​​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ថ្នឹក​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចម្រើន​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើឲ្យ​ច្រើន​ក្នុង​អារម្មណ៍​​តែ​មួយ​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​អណ្តែតឡើង​​ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផុតស្រឡះ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ត្រាស់ដឹង​​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រាស់ដឹង​រឿយៗ ​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ត្រាស់ដឹង​​ចំពោះ​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រាស់ដឹង​​​ព្រម​​ក្នុង​​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ញ៉ាំងជនឲ្យត្រាស់ដឹង​​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ញ៉ាំង​ជនឲ្យត្រាស់ដឹង​​រឿយៗ​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ញ៉ាំង​​ជនឲ្យត្រាស់ដឹង​ចំពោះ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ញ៉ាំង​ជនឲ្យត្រាស់​ដឹង​​ព្រម​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ជាចំណែកការ​ត្រាស់ដឹង​​​​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​​ជាចំណែក​ការ​ត្រាស់ដឹង​រឿយៗ ​ក្នុង​អារម្មណ៍​​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ជា​ចំណែកការ​ត្រាស់ដឹង​ចំពោះ​​ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​​ជាចំណែក​នៃការ​ត្រាស់ដឹង​ព្រម​​ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​បំភ្លឺ​ក្នុង​អារម្មណ៍តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ទ្រោល​បំភ្លឺ​ក្នុងអារម្មណ៍​​តែ​មួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​បំភ្លឺរឿយៗ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​បំភ្លឺ​ចំពោះ​​​ក្នុង​អារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​បំភ្លឺ​ព្រម​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់។

[៤០] អត្ថនៃការញ៉ាំងជនឲ្យភ្លឺច្បាស់ បុគ្គល​ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​រុងរឿង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ញ៉ាំងកិលេស​ឲ្យក្តៅសព្វ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​មិន​មានមន្ទិល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ប្រាសចាក​មន្ទិល ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌​ដែល​គ្មានមន្ទិល ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​សភាពស្មើ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​លះ​កិលេស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ស្ងប់ស្ងាត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ក្នុងការ​ស្ងប់ស្ងាត់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ប្រាសចាក​រាគៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ក្នុងការ​ប្រាកចាក​រាគៈ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការរលត់ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ក្នុងការ​រលត់​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​លះកិលេស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​ក្នុងការ​​លះកិលេស ត្រូវ​ដឹង​​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​រួចចាក​កិលេស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​​ក្នុង​ការ​​រួចចាក​​កិលេស ត្រូវ​ដឹង​​​ច្បាស់។

[៤១] អត្ថនៃឆន្ទៈ ត្រូវដឹងច្បាស់ អត្ថ​នៃមូល​របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​គ្រឿង​ទ្ររបស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​តម្កល់របស់​​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​សម្រេច​​របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ជឿស៊ប់​របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផ្គង​​ឡើង​របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តម្កល់របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​រាយ​មាយ​​របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ឃើញ​ច្បាស់របស់​ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤២] អត្ថនៃវីរិយៈ បុគ្គលត្រូវដឹងច្បាស់ អត្ថ​នៃមូលរបស់​​វីរិយិន្ទ្រិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​ទ្ររបស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​តម្កល់របស់​​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​សម្រេច​របស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ជឿស៊ប់​របស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ផ្គងឡើង​របស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តាំងខ្ជាប់​របស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​រាយមាយ​របស់​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ឃើញ​ច្បាស់របស់​​វីរិយៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៣] អត្ថនៃចិត្ត (ការគិតនូវអារម្មណ៍) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃមូល​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​ទ្ររបស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​តម្កល់របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​សម្រេច​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ចុះ​ចិត្តស៊ប់របស់​​ចិត្ត ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ផ្គង​ឡើងរបស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​តាំងខ្ជាប់របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​មិន​​រាយមាយ​របស់​ចិត្ត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ឃើញ​ច្បាស់របស់​ចិត្ត ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់។

[៤៤] អត្ថនៃវីមំសា ត្រូវដឹងច្បាស់ អត្ថ​នៃមូល​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​គ្រឿង​​ទ្ររបស់​​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃគ្រឿង​តម្កល់របស់​​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​​គ្រឿងសម្រេច​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ចុះចិត្តស៊ប់​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ផ្គងឡើង​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​តាំងខ្ជាប់​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​មិន​រាយមាយ​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ឃើញច្បាស់​​របស់​វីមំសា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៥] អត្ថនៃទុក្ខ ត្រូវដឹងច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​បៀតបៀន​របស់​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​តាក់តែង​របស់​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ក្តៅ​សព្វរបស់​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ប្រែប្រួល​របស់​ទុក្ខ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​ប្រមូលមក​របស់​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ហេតុរបស់​​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​​ប្រកបព្រមរបស់​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​កង្វល់របស់​​សមុទ័យ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​និរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​រលាស់​ចេញរបស់​​និរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃវិវេក​​របស់​និរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​មិន​តាក់តែង​របស់​និរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​​មិន​ស្លាប់​របស់​និរោធ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​នាំ​ចេញ​​ទៅ​របស់​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃហេតុ​របស់​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ឃើញ​ច្បាស់របស់​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃភាព​​ជាអធិបតី​របស់​មគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៦] អត្ថនៃសភាពទៀង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃសភាព​មិន​មែនខ្លួន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​សភាពពិត ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រាស់ដឹង​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ដឹង​ច្បាស់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​កំណត់ដឹង​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធម៌ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃធាតុ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ដឹង​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃ​ការ​ប៉ះពាល់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អត្ថ​នៃការ​​ត្រាស់ដឹង​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៧] នេក្ខម្មៈ ត្រូវដឹងច្បាស់ អព្យាបាទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាលោកសញ្ញា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​មិន​​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ការ​កំណត់​​នូវ​ធម៌ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ញាណ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បាមុជ្ជៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បឋមជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុតិយជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ តតិយជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់​ ចតុត្ថជ្ឈាន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ត្រូវ​ដឹងច្បាស់ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៨] អនិច្ចានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទុក្ខានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនត្តានុបស្សនា ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ និព្វិទានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិរាគានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ និរោធានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ខយានុបស្សនា ត្រូវ​ដឹងច្បាស់ វយានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិបរិណាមានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនិមិត្តានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អប្បណិហិតានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សុញ្ញតានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អធិប្បញ្ញាធម្មវិបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អាទីនវានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បដិសង្ខានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិវដ្តនានុបស្សនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៤៩] សោតាបត្តិមគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សោតាបត្តិផលសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សកទាគាមិមគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សកទាគាមិផលសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនាគាមិមគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនាគាមិផលសមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អរហត្តមគ្គ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អរហត្តផល​​សមាបត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥០] សទ្ធិន្ទ្រិយដោយអត្ថថា ជឿស៊ប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វីរិយិន្ទ្រិយ​ដោយ​អត្ថថា​​ផ្គងឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សតិន្ទ្រិយ​​ដោយ​អត្ថថា​​ប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមាធិន្ទ្រិយ​​ដោយអត្ថថាមិន​​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បញ្ញិន្ទ្រិយ​​ដោយអត្ថ​ថា ឃើញ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សទ្ធាពលៈ​​ដោយអត្ថថា​​មិន​កម្រើក​ព្រោះ​ការ​​មិន​ជឿ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វីរិយពលៈ​​ដោយអត្ថថា​​មិន​កម្រើក ព្រោះ​ការ​ខ្ជិល​ច្រអូស ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សតិពលៈ​ដោយអត្ថថា មិន​កម្រើក ​ព្រោះ​​ការ​​ប្រមាទ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមាធិពលៈ​​ដោយអត្ថថា មិន​កម្រើក ព្រោះ​ការ​​អណ្តែតអណ្តូង ត្រូវ​ដឹង​ច្បាស់ បញ្ញាពលៈ​​ដោយអត្ថថា មិន​កម្រើក ព្រោះ​អវិជ្ជា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥១] សតិសម្ពោជ្ឈង្គដោយអត្ថថា ប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ​ដោយអត្ថថា ពិចារណា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ​​ដោយអត្ថថា ផ្គងឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ​​ដោយអត្ថថា ផ្សាយទៅ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ​​ដោយ​អត្ថថា ស្ងប់​រម្ងាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ​​ដោយអត្ថថា មិន​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឧបេក្ខា​សម្ពោជ្ឈង្គ​​ដោយអត្ថថា ​ត្រួតត្រា ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥២] សម្មាទិដ្ឋិដោយអត្ថថា ឃើញច្បាស់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មាសង្កប្បៈ​​ដោយ​អត្ថថា​លើកចិត្ត​ឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មាវាចា​​ដោយអត្ថថា ​កំណត់ (នូវ​វចីសំវរៈ ៤) ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ សម្មាកម្មន្តៈ ​ដោយអត្ថថា​ តាំងឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មាអាជីវៈ​​ដោយអត្ថ​ថា ផូរផង់ ត្រូវដឹង​​ច្បាស់ សម្មាវាយាមៈ​​ដោយអត្ថ​ថា ​ផ្គងឡើង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មាសតិ​ដោយអត្ថថា ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មាសមាធិ​​ដោយអត្ថ​ថា ​មិន​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥៣]​ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដោយអត្ថថា ជាធំ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ពលៈ​ទាំងឡាយ ​ដោយ​អត្ថថា មិន​កម្រើក ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ពោជ្ឈង្គ​ទាំងឡាយ ​ដោយអត្ថថា ចេញចាកធម៌​​ជាសត្រូវ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ មគ្គដោយ​​អត្ថថា ញ៉ាំងសត្វ​ឲ្យដល់ (នូវ​ព្រះនិព្វាន) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សតិប្បដ្ឋាន​​ដោយអត្ថថា ប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សម្មប្បធាន​​ទាំងឡាយ ដោយអត្ថថា តម្កល់ទុក ត្រូវ​ដឹង​​ច្បាស់ ឥទ្ធិបាទ​​ទាំងឡាយ ដោយអត្ថថា សម្រេច ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សច្ចៈ​ទាំងឡាយ​​ដោយ​អត្ថថា ទៀង ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមថៈ​​ដោយអត្ថថា មិន​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិបស្សនា​​ដោយ​អត្ថថា ពិចារណា​​រឿយៗ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ សមថៈ និង​វិបស្សនា​ដោយ​អត្ថថា មាន​រស​តែ​មួយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ធម៌ដែល​​ជាប់​គ្នា​ជាគូដោយ​អត្ថ​ថា មិន​ប្រព្រឹត្តិកន្លង ត្រូវដឹង​ច្បាស់។

[៥៤] សីលវិសុទ្ធិដោយអត្ថថាសង្រួម ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ចិត្តវិសុទ្ធិដោយ​អត្ថថា មិន​​រាយមាយ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិដោយ​អត្ថថា ឃើញ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិមោក្ខដោយ​អត្ថថា​ រួចស្រឡះ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិជ្ជាដោយ​អត្ថថា ត្រាស់ដឹង​ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ វិមុត្តិដោយ​អត្ថថា​​លះបង់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ខយញ្ញាណ​ដោយអត្ថថា​ផ្តឹលផ្តាច់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ អនុប្បាទញ្ញាណ​​ដោយអត្ថថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ឆន្ទៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​​ជាមូល មនសិការៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថ​ថាតាំងឡើង​ព្រម ផស្សៈ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​ប្រមូលមក វេទនា ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​ប្រជុំចុះ សមាធិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​ជាប្រធាន សតិត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថ​ថា​ជាធំ បញ្ញាត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយ​អត្ថថា​​ដ៏​ប្រសើរ​ជាង​ពួក​កុសល​ធម៌​​នោះ វិមុត្តិ ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​ជាខ្លឹមសារ និព្វាន​ជាគុណ​ជាតិ​មិន​ស្លាប់​​ ជាទីពឹង (របស់​សត្វ) ត្រូវដឹង​ច្បាស់ ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (នៃ​សាសនា)។

[៥៥] ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​ចេះប្រាកដហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថា បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​នូវ​​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​​ជាគ្រឿងដឹង​សព្វ​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ការ​ប្រុង​ត្រចៀកថា ពួកធម៌នេះ​ បុគ្គល​ត្រូវដឹង​ច្បាស់ បញ្ញា​ជា​គ្រឿងដឹង​​នូវ​ការ​ប្រុង​ត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

ចប់ ទុតិយភាណវារៈ។

[៥៦]​ ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ បុគ្គល​​ត្រូវកំណត់ដឹង ​បញ្ញា​ជា​គ្រឿង​ដឹង​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ធម៌ ១ បុគ្គល​ត្រូវ​កំណត់​ដឹង​ គឺផស្សៈ​ប្រកបដោយ​អាសវៈ ដែល​​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់ឧបាទាន ពួកធម៌ ២ ត្រូវកំណត់ដឹង​គឺ​នាម ១ រូប ១ ពួកធម៌ ៣ ត្រូវកំណត់​ដឹង​ គឺវេទនា ៣ ពួកធម៌ ៤ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺអាហារ ៤ ពួកធម៌ ៥ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺឧបាទានក្ខន្ធ ៥ ពួកធម៌ ៦ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺអាយតនៈ​​ខាង​ក្នុង ៦ ពួកធម៌ ៧ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺវិញ្ញាណដ្ឋិតិ ៧ ពួកធម៌ ៨ ត្រូវកំណត់​ដឹង​ គឺ​លោកធម៌ ៨ ពួកធម៌ ៩ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺសត្តាវាស ៩ ពួកធម៌ ១០ ត្រូវកំណត់ដឹង​ គឺអាយតនៈ ១០។

[៥៧] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អាយតនៈទាំងពួង បុគ្គល​ត្រូវ​កំណត់ដឹង​ ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ ចុះអាយតនៈ​ទាំងពួង ដែល​ត្រូវកំណត់ដឹង​ តើដូចម្តេច ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ ចក្ខុត្រូវ​កំណត់​ដឹង​ រូបត្រូវ​កំណត់ដឹង​ ចក្ខុវិញ្ញាណ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ ចក្ខុសម្ផស្ស​ត្រូវកំណត់​ដឹង ​​ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​ណា ទោះ​ជាសុខក្តី ​ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជាទុក្ខ​មិន​ជាសុខ ដែល​កើតឡើង ព្រោះ​ចក្ខុសម្ផស្ស​​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​​នោះឯង ក៏ត្រូវកំណត់ដឹង​ សោតៈត្រូវ​​កំណត់ដឹង​ សទ្ទៈត្រូវកំណត់​ដឹង​។បេ។ ឃានៈ​ត្រូវកំណត់ដឹង​​ គន្ធៈ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ ជិវ្ហា​ត្រូវ​កំណត់ដឹង​ រសៈត្រូវកំណត់​ដឹង​ កាយត្រូវ​កំណត់ដឹង​ ផោដ្ឋព្វៈ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ មនៈ​ត្រូវ​កំណត់​​ដឹង​ ធម្មារម្មណ៍​ត្រូវកំណត់ដឹង​ មនោវិញ្ញាណ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ មនោសម្ផស្ស​ត្រូវកំណត់ដឹង​ ការ​ទទួល​​អារម្មណ៍ណា ទោះ​ជាសុខក្តី ​ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជាទុក្ខ​មិន​ជាសុខក្តី ដែល​កើតឡើង​​ព្រោះ​មនោសម្ផស្ស​​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​​នោះឯង ក៏ត្រូវ​កំណត់ដឹង​។

[៥៨] រូប បុគ្គល​ត្រូវកំណត់ដឹង​ វេទនាត្រូវកំណត់ដឹង​ សញ្ញាត្រូវកំណត់ដឹង​ សង្ខារ​ទាំង​ឡាយ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ វិញ្ញាណ​ត្រូវកំណត់ដឹង​ ចក្ខុ។បេ។ ជរា មរណៈ។បេ។ ព្រះនិព្វានឈ្មោះ​អមតៈ​​ជាទីពំនាក់ (របស់​ពួកសត្វ) ត្រូវកំណត់ដឹង​ ដោយអត្ថថា ចប់ស្រេច (នៃសាសនា) កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ​ណាៗ ធម៌​ទាំងឡាយ​​នោះៗ ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌ទាំង​ឡាយ​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៥៩] កាលបុគ្គលព្យាយាម ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​​នូវ​នេក្ខម្មៈ នេក្ខម្មៈក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​​ហើយ​​ផង យ៉ាង​នេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​​ដើម្បីប្រយោជន៍​​ដល់ការ​​បាន​​ចំពោះ​​នូវ​​​អព្យាបាទ អព្យាបាទ​ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​អាលោកសញ្ញា អាលោកសញ្ញា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ ​នូវ​អវិក្ខេបៈ (ការ​មិន​រាយមាយ) អវិក្ខេបៈ​ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹង​​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​ធម្មវវត្ថានៈ (ការ​កំណត់​នូវ​ធម៌)​ ធម្មវវត្ថានៈ​​ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាមដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​ញាណ ញាណក៏​បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាមដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​បាមុជ្ជៈ (សេចក្តី​រីករាយ) បាមុជ្ជៈ​ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៦០] កាលបុគ្គលព្យាយាមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​បឋមជ្ឈាន បឋមជ្ឈាន បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង ​នូវ​​ទុតិយជ្ឈាន។បេ។ ​នូវ​តតិយជ្ឈាន កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​​ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន ចតុត្ថជ្ឈាន ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ អាកាសានញ្ចា​យតន​សមាបត្តិ ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹងផង​ ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាមដើម្បី​​ប្រយោជន៍ដល់​ការ​​បាន​​ចំពោះ​​នូវ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ វិញ្ញាណញ្ញាយតនសមាបត្តិ ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ អាកិញ្ចញ្ញា​យតន​សមាបត្តិ ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាមដើម្បី​​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៦១] កាលបុគ្គល​ព្យាយាមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​អនិច្ចានុបស្សនា អនិច្ចានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាមដើម្បី​ប្រយោជន៍​​ដល់ការ​​បានចំពោះ​នូវ​​ទុក្ខានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាមដើម្បី​​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​អនត្តានុបស្សនា អនត្តានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​និព្វិទានុបស្សនា និព្វិទានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាល​បុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​វិរាគានុបស្សនា វិរាគានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា ​បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាង​នេះ​ឯង បុគ្គល​កាល​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​និរោធានុបស្សនា និរោធានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះ​ថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​​បាន​ចំពោះ​​នូវ​បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បី​​ប្រយោជន៍​ដល់​ការបាន​ចំពោះ​​នូវ​ខយានុបស្សនា ខយានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាល​បុគ្គល​ព្យាយាម​​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​វយានុបស្សនា វយានុបស្សនា ក៏​បុគ្គល​បាន​​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​វិបរិណាមានុ​បស្សនា វិបរិណាមានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​អនិមិត្តានុបស្សនា អនិមិត្តានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះ​ថាបុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​អប្បណិហិតានុបស្សនា អប្បណិហិតានុបស្សនា ក៏​បុគ្គល​​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា ​បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាង​នេះ​ឯង បុគ្គល​​កាល​ព្យាយាម​​ដើម្បីប្រយោជន៍​​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​​សុញ្ញតានុបស្សនា សុញ្ញតានុ​​បស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៦២] កាលបុគ្គល​ព្យាយាមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​អធិប្បញ្ញាធម្មវិបស្សនា អធិប្បញ្ញាធម្មវិបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះ​ថា ​​បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ក៏​បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាង​នេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​​នូវ​អាទីនវានុបស្សនា អាទីនវានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះ​ថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណាហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​​ចំពោះ​​នូវ​បដិសង្ខារនុបស្សនា បដិសង្ខារនុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះ​ថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​​ប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​វិវដ្ដនានុបស្សនា វិវដ្ដនានុបស្សនា ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះ​ហើយ​ ធម៌​នោះឈ្មោះថាបុគ្គល​​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៦៣] កាលបុគ្គលព្យាយាមដើម្បីប្រយាជន៍ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​សោតាបត្តិមគ្គ សោតាបត្តិមគ្គ ក៏បុគ្គល​បាន​​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​ព្យាយាម​ដើម្បី​​ប្រយោជន៍​​ដល់​ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​សកទាគាមិ​មគ្គ សកទាគាមិមគ្គ ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​​ផង ពិចារណា​​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​អនាគាមិមគ្គ អនាគាមិមគ្គ ក៏បុគ្គល​​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ​ឈ្មោះថា​ បុគ្គល​​កំណត់​ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​ព្យាយាម​ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​អរហត្តមគ្គ អរហត្តមគ្គ ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​ហើយ​ផង យ៉ាងនេះ​ឯង កាលបុគ្គល​​​ព្យាយាម ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​ធម៌ទាំងឡាយណាៗ ធម៌ទាំងឡាយ​នោះៗ ក៏បុគ្គល​បាន​ចំពោះហើយ​ ធម៌ទាំងឡាយ​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ផង ពិចារណា​​ហើយ​​ផង យ៉ាងនេះ​​ឯង ឈ្មោះថា ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បញ្ញា ដោយ​អត្ថថាដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ​លោក​ពោលថា ការ​ប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំង​ឡាយនេះ​​ បុគ្គល​ត្រូវ​កំណត់​ដឹង បញ្ញា​ជាគ្រឿង​ដឹង​​នូវ​ការ​​ប្រុងត្រចៀកនោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

[៦៤] ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ បុគ្គល​ត្រូវ​លះ បញ្ញា​ជាគ្រឿង​ដឹង​ច្បាស់ ​នូវ​ការ​ប្រុង​ត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ធម៌ ១ ដែល​ត្រូវលះ គឺ​អស្មិមានះ ធម៌ ២ ដែល​ត្រូវលះ​គឺអវិជ្ជា ១ ភវតណ្ហា ១ ធម៌ ៣ ដែល​ត្រូវលះ គឺតណ្ហា ៣ ធម៌ ៤ ដែល​​ត្រូវលះ គឺឱឃៈ ៤ ធម៌ ៥ ដែល​ត្រូវលះ គឺនីវរណៈ ៥ ធម៌ ៦ ដែល​ត្រូវ​​លះ គឺពួកតណ្ហា ៦ ធម៌ ៧ ដែល​ត្រូវលះ គឺអនុស័យ ៧ ធម៌ ៨ ដែល​ត្រូវ​លះ គឺមិច្ឆត្តៈ ៨ ធម៌ ៩ ដែល​ត្រូវលះ គឺឫសគល់តណ្ហា ៩ ធម៌ ១០ ដែល​ត្រូវលះ គឺមិច្ឆត្តៈ ១០។

[៦៥] បហាន (ការលះ) ២ យ៉ាង គឺ សមុច្ឆេទប្បហាន ១ បដិប្បស្សទ្ធិប្បហាន ១ ឯសមុច្ឆេទប្បហាន សម្រាប់បុគ្គល​​កាលចម្រើន​នូវ​​ខយគាមិមគ្គ​​ជាលោកុត្តរ បដិប្បស្សទ្ធិប្បហាន កើត​ក្នុង​ខណៈ​នៃផល។ បហាន ៣ យ៉ាង គឺ នេក្ខម្មៈ ដែល​​ជាគ្រឿង​រលាស់ចេញ​​នូវ​កាមទាំងឡាយ ១ អារុប្បជ្ឈាន ដែល​​ជាគ្រឿងរលាស់​ចេញ​នូវ​រូបទាំងឡាយ ១ ធម្ម​ជាត​ណា​ដែល​កើត​ហើយ ​​ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើង ព្រោះ​អាស្រ័យ​បច្ច័យ ការ​រលត់​ ​ការ​រលាស់​ចោល​​នូវ​​ធម្ម​ជាត​នោះ ១ កាមទាំងឡាយ របស់​​បុគ្គល​ដែល​​បាន​ចំពោះ​នូវ​​នេក្ខម្មៈ​ ឈ្មោះថា​​ជាកិលេស​ដែល​លោក​បន្សាត់ចោល​ផង លះចេញផង រូបទាំងឡាយ​របស់​បុគ្គល​​ដែល​បាន​​ចំពោះ​នូវ​​អារុប្បជ្ឈាន ឈ្មោះថា ​ជា​គុណ​ដែល​​លោកបន្សាត់​ចោលផង លះចេញផង សង្ខារទាំងឡាយ​របស់​បុគ្គល​​ដែល​បាន​​​ចំពោះ​​នូវ​និរោធ ឈ្មោះថា ​ជាធម៌​ដែល​លោក​បន្សាត់ចោលផង លះចេញ​ផង។ បហាន ៤ យ៉ាង គឺ បុគ្គល​កាល​ត្រាស់ដឹង​​​នូវ​ទុក្ខសច្ច​ ដែល​​ជា​​បរិញ្ញាបដិវេធ ​ហើយ​​លះបង់ ១ បុគ្គល​កាល​​ត្រាស់ដឹង​​នូវ​​សមុទយសច្ច ដែល​​ជា​បហានប្បដិវេធ​ ហើយ​​លះ​បង់ ១ បុគ្គល​កាល​​ត្រាស់​ដឹង​​នូវ​និរោធសច្ច ដែល​​ជា​សច្ឆិកិរិយាបដិវេធ ហើយ​លះបង់ ១ បុគ្គល​​កាលត្រាស់​ដឹង​នូវ​មគ្គសច្ច ដែល​ជា​ភាវនាបដិវេធ ហើយ​លះបង់ ១។ បហាន ៥ យ៉ាង គឺ វិក្ខម្ភនប្បហាន ១ តទង្គប្បហាន ១ សមុច្ឆេទប្បហាន ១ បដិប្បស្សទ្ធិប្បហាន ១ និស្សរណប្បហាន ១ ឯវិក្ខម្ភនប្បហាន សម្រាប់បុគ្គល​ចម្រើន​នូវ​ធម៌​​ជាគ្រឿងដុត​បំផ្លាញ​នូវ​នីវរណៈ​ទាំងឡាយ​ជាបឋម តទង្គប្បហាន សម្រាប់បុគ្គល​ចម្រើន​នូវ​សមាធិ ​ជាចំណែក​​នៃការ​ទំលុះទំលាយ​​នូវ​​ទិដ្ឋិ​​ទាំងឡាយ សមុច្ឆេទប្បហាន សម្រាប់បុគ្គល​​ចម្រើន​នូវ​​ខយគាមិមគ្គ​ជាលោកុត្តរៈ បដិប្បស្សទ្ធិប្បហាន កើតឡើង​​ក្នុងខណៈ​​នៃផល និស្សរណប្បហាន គឺ ព្រះនិព្វាន​​ជា​គ្រឿង​រលត់ទុក្ខ។

[៦៦] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អាយតនៈទាំងពួង បុគ្គល​ត្រូវលះ ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ ​ចុះអាយតនៈ​ទាំងពួង ដែល​បុគ្គល​​ត្រូវលះ តើដូចម្តេច ម្នាលភិក្ខុ​ទាំងឡាយ ចក្ខុត្រូវលះ រូបត្រូវ​លះ ចក្ខុវិញ្ញាណ​ត្រូវលះ ចក្ខុសម្ផស្ស​ត្រូវលះ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍ណា ​ទោះ​ជា​​សុខ​ក្តី​​ ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជា​ទុក្ខមិន​​ជា​សុខក្តី ដែល​កើតឡើង​ព្រោះ​ចក្ខុសម្ផស្ស​​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​​អារម្មណ៍​​នោះឯង ក៏ត្រូវលះ សោតៈត្រូវលះ សទ្ទៈត្រូវលះ។បេ។ ឃានៈត្រូវលះ គន្ធៈត្រូវលះ ជិវ្ហាត្រូវលះ រសត្រូវលះ កាយត្រូវលះ ផោដ្ឋព្វៈត្រូវលះ មនៈត្រូវលះ ធម្មារម្មណ៍​ត្រូវលះ មនោវិញ្ញាណ​ត្រូវលះ មនោសម្ផស្ស​ត្រូវលះ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍ណា​ ទោះ​ជា​សុខក្តី​ ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជាទុក្ខ​មិន​​ជាសុខក្តី ដែល​កើតឡើង ព្រោះ​មនោសម្ផស្ស​​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​​អារម្មណ៍​​​នោះឯង ក៏ត្រូវ​លះចេញ។

បុគ្គលកាលឃើញនូវរូប រមែងលះបង់ [បុគ្គល កាល​ឃើញ​រូបថា មិនទៀង ជាដើម រមែង​លះកិលេស​ចេញបាន។ អដ្ឋកថា។] ​កាលឃើញ​​នូវ​វេទនា រមែងលះបង់ កាល​ឃើញ​​​នូវ​សញ្ញា រមែង​លះបង់ កាលឃើញ​​នូវ​សង្ខារទាំងឡាយ រមែងលះបង់ កាលឃើញ​​​នូវ​វិញ្ញាណ រមែង​លះបង់ ​នូវ​ចក្ខុ។បេ។ ​នូវ​ជរា និង​មរណៈ កាលឃើញ​​នូវ​និព្វាន ឈ្មោះ​អមតៈ​​​ជា​ទីពំនាក់ (របស់​ពួកសត្វ) ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (​នៃសាសនា)​ រមែងលះ​បង់​​ ធម៌​ទាំង​ឡាយណាៗ ដែល​បុគ្គល​បាន​បន្សាត់ហើយ​ ធម៌ទាំង​នោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល​លះ​​ចេញហើយ​ ឈ្មោះថាញាណ​ដោយអត្ថថា ដឹង​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ ទើប​លោកពោល​ថា ការ​ប្រុង​ត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ បុគ្គល​ត្រូវលះ បញ្ញា​ជា​គ្រឿងដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ការ​ប្រុង​ត្រចៀក​​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

ចប់ តតិយភាណវារៈ ។

[៦៧] ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ បុគ្គល​ត្រូវចម្រើន ​បញ្ញា​ជា​គ្រឿង​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ធម៌ ១ ដែល​ត្រូវ​ចម្រើន គឺ​កាយគតាសតិ ដែល​ច្រឡំដោយ​សេចក្តីសុខស្រួល ធម៌ ២ ដែល​ត្រូវ​ចម្រើន ​គឺ សមថៈ ១ វិបស្សនា ១ ធម៌ ៣ ដែល​​ត្រូវចម្រើន គឺសមាធិ ៣ ធម៌ ៤ ដែល​ត្រូវ​​ចម្រើន ​គឺសតិប្បដ្ឋាន ៤ ធម៌ ៥ ដែល​​ត្រូវចម្រើន គឺសម្មាសមាធិមានអង្គ ៥ ធម៌ ៦ ដែល​ត្រូវ​ចម្រើន គឺអនុស្សតិដ្ឋាន ៦ ធម៌ ៧ ដែល​ត្រូវចម្រើនគឺពោជ្ឈង្គ ៧ ធម៌ ៨ ដែល​ត្រូវចម្រើន​​គឺអរិយមគ្គ​ប្រកបដោយអង្គ ៨ ធម៌ ៩ ដែល​​ត្រូវចម្រើន គឺបារិសុទ្ធិប្បធានិយង្គៈ ៩ ធម៌ ១០ ដែល​ត្រូវ​ចម្រើន គឺកសិណាយតនៈ ១០។

[៦៨] ភាវនា (ការចម្រើន) ២ យ៉ាង គឺ លោកិយភាវនា ១ លោកុត្តរភាវនា ១។ ភាវនា ៣ យ៉ាង គឺ ការ​ចម្រើន​ពួកធម៌​ជា​រូបាវចរកុសល ១ ការ​ចម្រើន​ពួកធម៌​ជា​​អរូបាវចរ​កុសល ១ ការ​ចម្រើន​ពួកធម៌​ជា​កុសលដែល​​មិន​បាន​រាប់​បញ្ចូល (​ក្នុងវដ្ដៈ) គឺលោកុត្តរៈ ១។ ការ​ចម្រើនពួកធម៌​​ជារូបាវចរកុសលដ៏​​ថោកទាប​ក៏មាន ​ជាកណ្តាល​ក៏មាន ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ក៏មាន​ ការ​​ចម្រើន​ពួកធម៌​​ជាអរូបាវចរកុសល​ដ៏​ថោកទាប​ក៏មាន ​ជាកណ្តាលក៏មាន ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ក៏មាន ការ​ចម្រើន​ធម៌​ជាកុសល​ដែល​មិន​បាន​​រាប់បញ្ចូល (​ក្នុងវដ្ដៈ) គឺលោកុត្តរៈ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់។ ភាវនា ៤ យ៉ាង គឺបុគ្គល​កាលត្រាស់ដឹង​ ដែល​​ជាបរិញ្ញាបដិវេធ​ហើយ​ចម្រើន ១ [ចម្រើន​អរិយមគ្គ។ អដ្ឋកថា។] កាល​ត្រាស់​ដឹង​​នូវ​សមុទយសច្ច ដែល​​ជា​បហានប្បដិវេធ ហើយ​ចម្រើន ១  កាលត្រាស់​ដឹង​​​​នូវ​និរោធសច្ច ដែល​​ជាសច្ឆិកិរិយាបដិវេធ ហើយ​ចម្រើន ១ កាលត្រាស់​ដឹង​​នូវ​មគ្គសច្ច ដែល​​​ជា​ភាវនាបដិវេធ ហើយ​ចម្រើន ១ ភាវនាមាន ៤ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៦៩] ភាវនា ៤ យ៉ាង ដោយឡែកទៀត គឺ ឯសនាភាវនា ១ បដិលាភភាវនា ១ ឯករសាភាវនា ១ អាសេវនាភាវនា ១។

ឯសនាភាវនា តើដូចមេ្តច កាលពួកជនទាំងពួងកំពុងចូល​កាន់សមាធិ ធម៌ទាំង​ឡាយដែល​កើត​​ក្នុងចំណែក​ខាងដើម​នោះ ​ជាធម៌មានកិច្ចស្មើគ្នា នេះ​ឈ្មោះថា ឯសនាភាវនា​​ ​ដោយ​ប្រការ​ដូចេ្នះ។

បដិលាភភាវនា តើដូចម្តេច កាលពួកជនទាំងពួង ដែល​បាន​ចូល​កាន់សមាធិហើយ​ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ក្នុងសមាធិ​នោះ រមែងមិន​​កន្លង​នូវ​គ្នា​និង​គ្នាឡើយ នេះ​ឈ្មោះថា បដិលាភភាវនា​ដោយប្រការ​ដូច្នេះ។

[៧០] ឯករសាភាវនា តើដូចម្តេច កាលបុគ្គល​ចម្រើនសទ្ធិន្ទ្រិយ ​ដោយអត្ថថា​ ជឿស៊ប់ឥន្ទ្រិយទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសទ្ធិន្ទ្រិយ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពួកឥន្ទ្រិយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើនវីរិយិន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ផ្គងឡើង ឥន្ទ្រិយទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃវីរិយិន្ទ្រិយ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពួកឥន្ទ្រិយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​​ចម្រើន​សតិន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ប្រុងប្រ​យ័ត្ន ឥន្ទ្រិយទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរស​តែមួយ ដោយ​អំណាច​​នៃសតិន្ទ្រិយ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ពួក​ឥន្ទ្រិយ​​មានរសតែមួយ បុគ្គល​​កាលចម្រើន​សមាធិន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា មិន​រាយមាយ ឥន្ទ្រិយទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មាន​រស​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសមាធិន្ទ្រិយ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ពួក​ឥន្ទ្រិយ​មានរស​តែមួយ កាលបុគ្គល​ចម្រើន​បញ្ញិន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ​ឃើញ​ច្បាស់ ឥន្ទ្រិយទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរស​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃបញ្ញិន្ទ្រិយ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ​​ភាវនាដោយអត្ថថា ពួកឥន្ទ្រិយ មានរស​តែមួយ កាលបុគ្គល​​​ចម្រើនសទ្ធាពលៈ ដោយអត្ថ​ថា ​មិន​​ញាប់ញ័រ ព្រោះ​សេចក្តី​មិន​ជឿ ពលៈទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ​ ដោយអំណាច​​នៃសទ្ធាពលៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ពលៈទាំងឡាយ មានរសតែមួយ​ បុគ្គល​កាលចម្រើនវីរិយពលៈ ដោយអត្ថថា ​មិន​ញាប់ញ័រ ព្រោះ​សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ពលៈទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​នៃវីរិយពលៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថាភាវនា ​ដោយអត្ថថា ពលៈទាំងឡាយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើនសតិពលៈ ដោយអត្ថថា​ មិន​ញាប់ញ័រ ព្រោះ​​សេចក្តី​ប្រមាទ ពលៈទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសតិពលៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពលៈទាំងឡាយ មានរសតែមួយ​ កាលបុគ្គល​ចម្រើន​សមាធិពលៈ ដោយអត្ថថា មិន​ញាប់ញ័រ ព្រោះ​ការ​​អណ្តែតអណ្តូង ពលៈទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសមាធិពលៈ ហេតុ​នោះទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពលៈទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​ចម្រើនបញ្ញាពលៈ ដោយអត្ថថា ​មិន​ញាប់ញ័រព្រោះ​អវិជ្ជា ពលៈទាំង ៤ ​ជាធម្ម​ជាត​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​នៃ​បញ្ញាពលៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពលៈទាំងឡាយ មានរស​តែមួយ។ កាលបុគ្គល​ចម្រើន​សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា ប្រុងប្រយ័ត្ន ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌​​មាន​រសតែមួយ ​ដោយអំណាច​​នៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា​ ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​ចម្រើន ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ​ដោយ​អត្ថថា ​​ជ្រើសរើស ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយអំណាច​នៃ​ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ​ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា សម្ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើនវីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា ផ្គងឡើង ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌​មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃវីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា​ ដោយ​អត្ថថា ពោជ្ឈង្គ​ទាំងឡាយ មានរស​តែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើន​បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ​ ដោយ​អត្ថថា​​ ផ្សាយទៅ ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ កាល​បុគ្គល​​ចម្រើនបស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា ស្ងប់រម្ងាប់ ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌មាន​រសតែ​មួយ​​ ដោយអំណាច​​នៃ​បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើន​សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយ​អត្ថថា មិន​រាយមាយ ពោជ្ឈង្គ​ទាំង ៦ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយ​អំណាច​​នៃ​សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា សម្ពោជ្ឈង្គ​ទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ បុគ្គល​​កាលចម្រើន​ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា ត្រួតត្រា ពោជ្ឈង្គទាំង ៦ ​ជាធម៌មាន​​រសតែ​មួយ ដោយ​អំណាច​​នៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ។ កាលបុគ្គល​ចម្រើនសម្មាទិដ្ឋិ ​ដោយអត្ថថា ​ឃើញ​ជាក់លាក់ អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយ​អំណាច​​នៃសម្មាទិដ្ឋិ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា អង្គមគ្គទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ ​កាលបុគ្គល​​ចម្រើនសម្មាសង្កប្បៈ ដោយអត្ថថា ​ជាទីលើកឡើង​នូវ​ចិត្ត អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មានរស​តែមួយ ដោយអំណាច​នៃ​សម្មាសង្កប្បៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា អង្គមគ្គ​ទាំងឡាយ​​មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើនសម្មាវាចា ដោយអត្ថថា ​រក្សាទុក អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសម្មាវាចា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា អង្គមគ្គទាំងឡាយ មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​ចម្រើន​សម្មាកម្មន្តៈ ដោយអត្ថថា តាំងឡើង អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយអំណាច​នៃសម្មាកម្មន្តៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា អង្គមគ្គទាំងឡាយ​​មានរស​តែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើន​សម្មាអាជីវៈ​​ ដោយអត្ថថា ផូរផង់ អង្គមគ្គ​ទាំង ៧ ​ជាធម៌​មាន​រសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃ​សម្មាអាជីវៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថ​ថា ​អង្គមគ្គ​ទាំងឡាយ​​មាសរស​តែ​មួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើន​សម្មាវាយាមៈ ដោយអត្ថផ្គងឡើង​ ​អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មាន​​រសតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃសម្មាវាយាមៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ​អង្គមគ្គទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​​ចម្រើន​សម្មាស​តិ ដោយអត្ថថា ប្រុងប្រយ័ត្ន ​អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មាន​រសតែមួយ ដោយ​អំណាច​​នៃសម្មាសតិ​ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា អង្គមគ្គទាំងឡាយ​មាន​រសតែមួយ បុគ្គល​កាល​ចម្រើន​សម្មាសមាធិ ដោយ​អត្ថថា មិន​​​រាយមាយ អង្គមគ្គទាំង ៧ ​ជាធម៌មានរសតែមួយ ដោយ​អំណាច​​នៃ​​សម្មាសមាធិ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ​អង្គមគ្គទាំងឡាយ​​មានរស​តែមួយ នេះ​ឈ្មោះថា ឯករសាភាវនា។

[៧១] អាសេវនាភាវនាតើដូចម្តេច ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនានេះ​ ឧស្សាហ៍គប់រក (នូវ​សមាធិ) ​ក្នុងវេលាព្រឹកខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងវេលា​ថ្ងៃត្រង់ខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងវេលាថ្ងៃ​រសៀលខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងកាលមុនភត្តខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងកាល​ក្រោយភត្តខ្លះ ឧស្សាហ៍​គប់រក ​ក្នុងយាម​ខាងដើមខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងយាមកណ្តាល​ខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​​ក្នុងយាម​ខាងចុងខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​​ក្នុងវេលាយប់ខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុង​វេលាថ្ងៃខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​​ក្នុងវេលាយប់ និង​វេលាថ្ងៃខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុង​ចំណែក​ខាង​រនោចខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងចំណែក​ខាងខ្នើតខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀងខ្លះ ឧស្សាហ៍​គប់​រក​ក្នុងរដូវត្រ​ជាក់ខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុងរដូវក្តៅខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់រក​ក្នុង​ចំណែក​នៃវ័យ​ខាង​ដើមខ្លះ ឧស្សាហ៍គប់​រក​ក្នុងចំណែក​នៃវ័យកណ្តាលខ្លះ ឧស្សាហ៍​គប់រក​ក្នុងចំណែក​នៃ​វ័យ​ខាងចុងខ្លះ នេះ​ឈ្មោះថា អាសេវនាភាវនា ភាវនាមាន ៤ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៧២] ភាវនា ៤ យ៉ាងដោយឡែកទៀត គឺភាវនា​ដោយអត្ថថា ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ​ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ ១ ភាវនាដោយអត្ថថា ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានរសតែមួយ ១ ភាវនាដោយ​អត្ថថា ​ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈ​ដ៏​សមគួរ​ដល់​ឥន្ទ្រិយ​នោះ ១ ភាវនាដោយ​អត្ថថា ឧស្សាហ៍គប់រក ១។

[៧៣] ភាវនាដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនា​វិសេស​នោះ តើដូចម្តេច កាលបុគ្គល​លះកាមច្ឆន្ទៈ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​នៃនេក្ខម្មៈ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះ​ព្យាបាទ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ដោយអំណាច​នៃការ​មិន​ព្យាបាទ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​​កន្លង​នូវ​​គ្នានិង​គ្នា ​ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះថីនមិទ្ធៈ ធម៌ទាំងឡាយ ​ដែល​កើត​ហើយ​ដោយអំណាច​​នៃអាលោកសញ្ញា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ​ ដែល​កើត​ក្នុង​​ភាវនា​វិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះឧទ្ធច្ចៈ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃការ​​មិន​អណ្តែតអណ្តូង រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​​នោះ កាល​បុគ្គល​លះវិចិកិច្ឆា ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃការ​កំណត់​​នូវ​ធម៌ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះអវិជ្ជា ធម៌ទាំង​ឡាយ​ដែល​កើត​ហើយ​ដោយអំណាច​នៃញាណ រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ​ កាលបុគ្គល​​លះអរតិ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​នៃបាមុជ្ជៈ រមែង​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះ​នីវរណៈ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃបឋមជ្ឈាន រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​​នោះ កាលបុគ្គល​​លះវិតក្កៈ និង​វិចារៈ ធម៌ទាំងឡាយ​​ដែល​កើត​ហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃទុតិយជ្ឈាន រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថាភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ហើយ​​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គលលះបីតិ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​​នៃតតិយជ្ឈាន រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថាភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​លះ​សុខ និង​ទុក្ខ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​នៃចតុត្ថជ្ឈាន រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថាភាវនា ដោយអត្ថថា ​មិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះរូប​សញ្ញា ​បដិឃសញ្ញា នានត្តសញ្ញា ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​​ ដោយអំណាច​នៃ​អាកាសានញ្ចា​យតន​សមាបត្តិ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើត​​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះ​អាកាសានញ្ចាយតនសញ្ញា ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃ​វិញ្ញាណញ្ចា​យតនសមាបត្តិ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ​ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​​លះ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃ​អាកិញ្ចញ្ញាយតន​សមាបត្តិ រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ដែល​កើតហើយ​​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​នៃ​នេវសញ្ញានា​សញ្ញាយតនសមាបត្តិ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើប​ឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​លះនិច្ចសញ្ញា ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​នៃអនិច្ចានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា​ មិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះសុខសញ្ញា ធម៌​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​នៃ​ទុក្ខានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​គ្នា​និង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​លះ​អត្តសញ្ញា ធម៌​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ ​​ដោយអំណាច​នៃអនត្តានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះ​​ថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​​ភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​​លះនន្ទិ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ ​​ដោយ​អំណាច​នៃ​និព្វិទានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះរាគៈ ធម៌ទាំង​ឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​នៃវិរាគានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា​ មិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើត​​​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះសមុទយៈ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​នៃនិរោធានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ​ភាវនា ដោយអត្ថ​ថា មិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះការ​ប្រកាន់មាំ ធម៌​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​​នៃ​បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវគ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ​ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​លះសេចក្តីសំគាល់ថា ​ជាប់នៅរឹងប៉ឹង​ ធម៌​ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​ខយានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​គ្នា​និង​គ្នា ​ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​​កន្លង​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ​ដែល​​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាល​បុគ្គល​​លះការ​ប្រមូលមក ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ ដោយអំណាច​​វយានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះការ​សំគាល់​ថាមាំមួន ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​វិបរិណាមានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនា​វិសេស​នោះ​ កាលបុគ្គល​​លះការ​កំណត់ថាទៀង ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើតហើយ​​ដោយអំណាច​​អនិមិត្តានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះសេចក្តី​ប្រាថ្នា ធម៌ទាំងឡាយ​​ដែល​​កើត​ហើយ​ ដោយ​អំណាច​​អប្បណិហិតានុបស្សនា រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​​ក្នុងភាវនា​វិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះសេចក្តីប្រកាន់ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​​ដោយ​អំណាច​​សុញ្ញតានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះ​សេចក្តី​ប្រកាន់មាំ និង​ការ​ប្រកាន់​ស្អិតថា​មានខ្លឹម ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​​អធិប្បញ្ញា និង​ធម្មវិបស្សនា រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនា​វិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះសេចក្តី​ប្រកាន់ដោយ​ការ​វង្វេងខ្លាំង ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ហើយ​​ដោយអំណាច​​យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថ​ថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​​កើត​ក្នុងភាវនា​វិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​​លះសេចក្តីប្រកាន់​ដោយអាល័យ ធម៌ទាំង​ឡាយ​ដែល​កើត​ហើយ​ដោយអំណាច​អាទីនវានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ដែល​​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះការ​មិន​ពិចារណា ធម៌ទាំងឡាយ​​ដែល​កើត​ហើយ​​ ដោយអំណាច​​បដិសង្ខានុបស្សនា រមែងមិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើប​ឈ្មោះថាភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​ធម៌​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​​​ភាវនាវិសេស​​នោះ កាល​បុគ្គល​លះសេចក្តី​ប្រកាន់ ដោយការ​ប្រកបទុក ធម៌ទាំងឡាយដែល​​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​វិវដ្ដនានុបស្សនា រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុង​ភាវនា​វិសេស​នោះ កិលេសទាំងឡាយ​ដែល​ឋិតនៅ​ក្នុងទីតែមួយ​​ជាមួយនឹង​ទិដ្ឋិ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​​ដោយ​អំណាច​សោតាបត្តិមគ្គ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ  ដែល​កើត​​ក្នុង​​ភាវនាវិសេស​​នោះ កាលបុគ្គល​​លះកិលេសទាំងឡាយ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត ធម៌ទាំងឡាយ​​ដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាចសកទាគាមិមគ្គ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះកិលេស​ទាំងឡាយដ៏​ល្អិត ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើតហើយ​ ដោយអំណាច​អនាគាមិមគ្គ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយ​អត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនា​វិសេស​នោះ កាលបុគ្គល​លះ​កិលេស​ទាំងអស់ ធម៌ទាំងឡាយដែល​កើតហើយ​ ដោយ​អំណាច​អរហត្តមគ្គ រមែងមិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​គ្នានិង​គ្នា ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​​នូវ​​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ ភាវនា ដោយអត្ថថា មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងភាវនាវិសេស​នោះ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៧៤] ភាវនា ដោយអត្ថថា ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយមានរសតែមួយ តើដូចម្តេច កាល​បុគ្គល​លះ​កាមច្ឆន្ទៈ ឥន្ទ្រិយទាំង ៥ មានរសតែមួយ ដោយអំណាចនេក្ខម្មៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ កាលបុគ្គល​លះ​ព្យាបាទ​ ឥន្រ្ទិយទាំង ៥ មានរស​តែមួយ ដោយ​អំណាចការ​មិន​ព្យាបាទ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​មានរស​តែមួយ។បេ។ កាលបុគ្គល​លះ​កិលេស​ទាំងអស់​ ឥន្ទ្រិយទាំង ៥ មានរសតែមួយ ដោយអំណាច​អរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​មានរស​តែមួយ ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ​ឥន្ទ្រិយ​ទាំងឡាយ​មានរសតែមួយ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៧៥] ភាវនា ដោយអត្ថថា​ ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈដ៏​សមគួរ​ដល់ឥន្ទ្រិយ​នោះ តើដូចម្តេច បុគ្គល​កាល​លះកាមច្ឆន្ទៈ ហើយ​នាំទៅ​នូវ​វីរិយៈ​ដោយអំណាចនេក្ខម្មៈ ហេតុ​នោះ ទើប​ឈ្មោះថាភាវនា ដោយអត្ថថា ​ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈដ៏​សមគួរដល់ឥន្ទ្រិយ​នោះ បុគ្គល​​កាល​លះព្យាបាទ ហើយ​នាំទៅ​នូវ​វីរិយៈដោយអំណាចការ​មិន​ព្យាបាទ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា​ភាវនា ដោយអត្ថថា ​ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈដ៏​សមគួរដល់ឥន្ទ្រិយ​នោះ។បេ។ បុគ្គល​កាល​លះកិលេសទាំងអស់ ហើយ​នាំទៅ​​នូវ​វីរិយៈ ​ដោយអំណាច​អរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ ទើប​ឈ្មោះ​ថាភាវនា ដោយអត្ថថា ​ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈ​ដ៏​សមគួរដល់ឥន្ទ្រិយ​នោះ ភាវនា ដោយ​អត្ថថា ​ជាទីនាំទៅ​នូវ​វីរិយៈ​ដ៏​សមគួរដល់​ឥន្ទ្រិយ​នោះ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[៧៦] ភាវនា ដោយអត្ថថា ឧស្សាហ៍គប់រក តើដូចម្តេច បុគ្គល​កាលលះកាមច្ឆន្ទៈ ឧស្សាហ៍គប់រកនេក្ខម្មៈ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឧស្សាហ៍គប់រក បុគ្គល​កាលលះព្យាបាទ ឧស្សាហ៍គប់រក​ការ​មិន​ព្យាបាទ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឧស្សាហ៍​គប់រក។បេ។ បុគ្គលកាល​​លះកិលេស​ទាំងអស់ ឧស្សាហ៍​គប់​រកអរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា ភាវនា ដោយអត្ថថា ឧស្សាហ៍គប់រក ភាវនា ដោយអត្ថថា​ ឧស្សាហ៍គប់រក យ៉ាងនេះ​ឯង នេះ​ភាវនា ៤ បុគ្គល​កាលឃើញរូបក៏ចម្រើន (​នូវ​ធម៌​ដែល​​គួរចម្រើន) កាលឃើញវេទនា ក៏ចម្រើន កាលឃើញសញ្ញា ក៏ចម្រើន កាលឃើញ​​​សង្ខារទាំងឡាយ​​ក៏ចម្រើន កាលឃើញវិញ្ញាណ ​ក៏ចម្រើន  ចក្ខុ។បេ។ ជរា និង​មរណៈ ​​កាលឃើញព្រះនិព្វានឈ្មោះថា អមតៈ​ជាទីពឹង (របស់​សត្វ) ដោយអត្ថថា ចប់ស្រេច (​នៃ​សាសនា) ក៏ចម្រើន ធម៌ទាំងឡាយ​ណាៗ ដែល​បុគ្គល​​ចម្រើនហើយ​ ធម៌ទាំង​នោះៗ មានរស​តែមួយ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយ​អត្ថ​ថា ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ​លោកពោលថា ការ​ប្រុងត្រចៀកថា​ ធម៌ទាំង​នេះ​ ​​បុគ្គល​​ត្រូវចម្រើន បញ្ញា​ជា​គ្រឿងដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​​នោះ ឈ្មោះថា ​សុតមយញ្ញាណ។

ចប់ ភាណវារៈ ទី៤។

[៧៧] ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងនេះ​ បុគ្គល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ បញ្ញា​ជា​គ្រឿងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ធម៌ ១ ដែល​​បុគ្គល​​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺ​ចេតោវិមុត្តិដ៏​មិន​កម្រើក ធម៌ ២ ដែល​ត្រូវធ្វើ​​ឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់ គឺវិជ្ជា ១ វិមុត្តិ ១ ធម៌ ៣ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺវិជ្ជា ៣ ធម៌ ៤ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺសាមញ្ញផល ៤ ធម៌ ៥ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺធម្មក្ខន្ធ ៥ ធម៌ ៦ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺអភិញ្ញា ៦ ធម៌ ៧ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺ​ខីណាសវពលៈ ៧ ធម៌ ៨ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺវិមោក្ខ ៨ ធម៌ ៩ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺអនុបុព្វនិរោធ ៩ ធម៌ ១០ ដែល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ គឺអសេក្ខធម៌ ១០។

[៧៨] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អាយតនៈទាំងពួង បុគ្គល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះអាយតនៈទាំងពួងដែល​បុគ្គល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ តើដូចម្តេច ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ខុ បុគ្គល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ រូប ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ចក្ខុវិញ្ញាណ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ចក្ខុសម្ផ័ស្សត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ការ​ទទួលអារម្មណ៍ណា ទោះ​ជា​សុខក្តី ​ជាទុក្ខក្តី មិន​​ជាទុក្ខមិន​​ជាសុខក្តី រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ចក្ខុសម្ផ័ស្ស​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​នោះឯង បុគ្គល​​ត្រូវធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ សោតៈ​ ត្រូវធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់ សទ្ទៈ​ ត្រូវធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់ច្បាស់។បេ។ ឃានៈ​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ​គន្ធៈ ត្រូវធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់ ​ជិវ្ហា ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ​រសៈ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ​កាយ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ​ផោដ្ឋព្វៈ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​ មនៈ ត្រូវធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់​ ធម្មារម្មណ៍ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់ ​មនោវិញ្ញាណ ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ​មនោសម្ផ័ស្ស ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​ ការ​ទទួល​អារម្មណ៍​​ណា ​ទោះ​ជាសុខក្តី​ ​ជាទុក្ខក្តី​ មិន​​ជាទុក្ខ​មិន​​ជាសុខក្តី​រមែងកើតឡើង ​ព្រោះ​​មនោសម្ផ័ស្ស​ជាបច្ច័យ ការ​ទទួលអារម្មណ៍​នោះឯង ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់។

បុគ្គលកាលឃើញរូប រមែងធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ កាលឃើញវេទនា រមែងធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់ កាលឃើញសញ្ញា រមែងធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ កាលឃើញសង្ខារ​ទាំងឡាយ រមែងធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ កាលឃើញ​វិញ្ញាណ រមែងធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់ ចក្ខុ។បេ។ ជរា និង​មរណៈ កាលឃើញព្រះនិព្វាន ដែល​ឈ្មោះអមតៈ ​ជាទីពឹងរបស់​សត្វ ដោយអត្ថថា ចប់ស្រេច (​នៃ​សាសនា) រមែង​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ធម៌ទាំងឡាយណាៗ ដែល​បុគ្គល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់​ហើយ​ ធម៌ទាំងឡាយ​​នោះៗ ឈ្មោះថា បុគ្គល​ពាល់ត្រូវហើយ​ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ការ​ប្រុង​ត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ បុគ្គល​ត្រូវធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ បញ្ញា​ជា​គ្រឿង​ដឹង​ច្បាស់ ​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

ការប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​សេចក្តីសាបសូន្យ ធម៌ទាំងឡាយ​នេះ​ គប់រក​នូវ​​ការ​ឋិតនៅ ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​​គុណវិសេស ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​ការ​​ទម្លុះទម្លាយកិលេស បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយកាម​របស់​​បុគ្គល​​អ្នកបាន​​នូវ​បឋមជ្ឈាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅ នេះ​ឈ្មោះថា ធម៌គប់រក​នូវ​​សេចក្តី​សាប​សូន្យ សតិដ៏​សមគួរដល់​ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ នេះ​ឈ្មោះថា ធម៌គប់រក​នូវ​​ការ​តាំងនៅ​ដដែល​ សញ្ញា និង​​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយ​ឈានមិន​មាន​​វិតក្កៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ​ឈ្មោះ​ថា​ធម៌​គប់រក​នូវ​គុណវិសេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ​ដែល​ច្រឡំដោយ​និព្វិទាវិបស្សនា ប្រកប​ដោយ​វិរាគធម៌ គឺអរិយមគ្គ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់​រក​នូវ​ការ​​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយវិតក្កៈ របស់​បុគ្គល​អ្នក​បាន​ទុតិយជ្ឈាន រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​​នូវ​សេចក្តីសាបសូន្យ សតិដ៏​សមគួរ​ដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅ​ដដែល​ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​ការ​តាំងនៅ​ដដែល​ សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​ឧបេក្ខា និង​សុខៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​​គុណវិសេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ​​ដែល​ច្រឡំ​ដោយនិព្វិទាវិបស្សនា ប្រកបដោយ​វិរាគធម៌ គឺអរិយមគ្គ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​​ការ​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ​ដែល​ច្រឡំដោយ​​បីតិ​ និង​សុខៈ របស់​បុគ្គល​​អ្នកបាន​តតិយជ្ឈាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​សេចក្តី​​សោះសូន្យ សតិដ៏​សមគួរ​ដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ ឈ្មោះថាធម៌​គប់រក​នូវ​ការ​តាំង​​នៅដដែល​ សញ្ញា និង​មនសិការៈ​ ដែល​ច្រឡំដោយ​អទុក្ខមសុខៈ គឺឧបេក្ខាភាវនា រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​នូវ​គុណវិសេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​និព្វិទាវិបស្សនា ប្រកដោយ​វិរាគធម៌ គឺអរិយមគ្គ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់​រក​នូវ​ការ​​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយ​ឧបេក្ខា និង​សុខៈ របស់​​បុគ្គល​អ្នកបាន​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ សតិដ៏​សមគួរ​ដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ ឈ្មោះថាធម៌គប់រកនូវការ​តាំងនៅដដែល​ សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​អាកាសានញ្ចាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌​គប់រក​នូវ​គុណវិសេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយ​និព្វិទាវិបស្សនា ប្រកប​ដោយវិរាគធម៌ គឺអរិយមគ្គ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​នូវ​ការ​​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយរូប របស់​បុគ្គល​អ្នកបាន​​នូវ​អាកាសានញ្ចាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌​គប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ សតិដ៏​សមគួរដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​នូវ​ការ​តាំងនៅដដែល​ សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​​ច្រឡំដោយ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់​រក​នូវ​​គុណវិសេស សញ្ញា ​និង​​មនសិការៈ​ដែល​ច្រឡំដោយ​និព្វិទាវិបស្សនា ប្រកបដោយ​វិរាគធម៌​គឺអរិយមគ្គ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌​គប់រក​នូវ​​ការ​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​អាកាសានញ្ចាយតនៈ របស់​បុគ្គល​អ្នក​បាន​​វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌​គប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ សតិដ៏​សមគួរ​ដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ ឈ្មោះ​ថា​ធម៌គប់រក​នូវ​ការ​តាំងនៅដដែល​ សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​​គុណវិសេស សញ្ញា និង​​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយនិព្វិទាវិបស្សនា ប្រកបដោយ​វិរាគធម៌គឺអរិយមគ្គ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះ ថាធម៌គប់រក​នូវ​ការ​ទំលាយកិលេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ របស់​បុគ្គល​អ្នក​បាន​អកិញ្ចញ្ញាយតនៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់​រក​នូវ​សេចក្តីសាបសូន្យ សតិដ៏​សមគួរ​ដល់ឈាន​នោះ តាំងនៅដដែល​ ឈ្មោះថា​ធម៌គប់រក​នូវ​ការ​​តាំងនៅ សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំដោយ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ឈ្មោះថាធម៌គប់រក​នូវ​គុណវិសេស សញ្ញា និង​មនសិការៈ ដែល​ច្រឡំ​ដោយ​និព្វិទាវិបស្សនា ប្រកបដោយ​វិរាគធម៌​គឺអរិយមគ្គ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថាធម៌​គប់រក​នូវ​​ការ​ទំលាយកិលេស ដែល​ឈ្មោះថា ញាណ ដោយអត្ថថា ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា បញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ការ​ប្រុងត្រចៀកថា ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ ធម៌ទាំងឡាយនេះ ​គប់រក​នូវ​ការ​​តាំងនៅ​ដដែល​ ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​គុណវិសេស ធម៌ទាំងឡាយនេះ​ គប់រក​នូវ​ការ​ទំលាយ​​កិលេស បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

[៧៩] ការប្រុងត្រចៀកថា សង្ខារទាំងពួងមិន​ទៀង សង្ខារទាំងពួង​ជាទុក្ខ ធម៌ទាំងពួង ​ជាអនត្តា បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច ការ​ប្រុងត្រចៀកថា រូបមិន​ទៀង ដោយអត្ថថា អស់ទៅ ​ជាទុក្ខ ដោយអត្ថថា​​ ជាភ័យ ​ជាអនត្តា ដោយអត្ថថា មិន​មានខ្លឹម បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ ការ​ប្រុងត្រចៀកថា វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ជរា មរណៈ មិន​ទៀង ដោយអត្ថថា អស់ទៅ ​ជាទុក្ខ ដោយអត្ថថា​ ជាភ័យ ​ជាអនត្តា ដោយអត្ថថា មិន​មានខ្លឹម បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា ​សុតមយញ្ញាណ ដែល​ឈ្មោះថា ញាណ ដោយអត្ថថា ដឹង​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ការ​ប្រុងត្រចៀកថា សង្ខារ​ទាំង​ពួងមិន​ទៀង សង្ខារទាំងពួង​ជាទុក្ខ ធម៌ទាំងពួង​ជាអនត្តា បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ។

[៨០] ការប្រុងត្រចៀកថា នេះ​ទុក្ខអរិយសច្ច នេះ​ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច នេះ​​ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច នេះ​ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច បញ្ញា​ជា​គ្រឿងដឹង​ច្បាស់ ​នូវ​​ការ​​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច។

បណ្តាអរិយសច្ចទាំងនោះ ទុក្ខអរិយសច្ច តើដូចម្តេច ​ជាតិក៏​ជាទុក្ខ ជរាក៏​ជាទុក្ខ មរណៈក៏​ជាទុក្ខ ការ​សោក ការ​ខ្សឹកខ្សួល ការ​លំបាកកាយ ការ​អាក់អន់ចិត្ត ការ​​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ក៏សុទ្ធតែ​ជាទុក្ខ ការ​ភប់ប្រសព្វដោយពួកសត្វ និង​សង្ខារមិន​​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ក៏​ជាទុក្ខ ការ​ព្រាត់ប្រាសចាកពួកសត្វ និង​សង្ខារ​ជាទីស្រឡាញ់ក៏​ជាទុក្ខ ចង់បាន​​របស់​ណា មិន​បាន​ ការ​មិន​បាន​នោះក៏​ជាទុក្ខ បើពោលដោយបំព្រួញ ឧបាទានក្ខន្ធទាំង ៥ ក៏​ជាទុក្ខ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ​ជាតិ តើដូចម្តេច។ ការ​កើត ការ​កើតព្រម ការ​ចុះកាន់គក៌ ការ​ចំរើនឡើង ការ​កើតចំពោះ ការ​កើតប្រាកដឡើង​​នៃខន្ធទាំងឡាយ ការ​បាន​ចំពោះ​នូវ​​អាយតនៈណា ​នៃពួកសត្វ​នោះៗ ​ក្នុងសត្តនិកាយ​នោះៗ នេះហៅថា ​ជាតិ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ជរា តើដូចម្តេច។ ជរា ការ​គ្រាំគ្រា ធ្មេញបាក់ សក់ស្កូវ ស្បែកជ្រួញជ្រីវ ការ​រួញថយអាយុ ការ​ចាស់​នៃឥន្ទ្រិយណា ​នៃពួកសត្វ​នោះៗ ​ក្នុង​សត្តនិកាយ​នោះៗ នេះ​ ហៅថា ជរា។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ មរណៈ តើដូចម្តេច។ ការ​ច្យុតិ ការ​ឃ្លាត ការ​បែកធ្លាយ ការ​អន្តរធាន មច្ចុ សេចក្តីស្លាប់ កាលកិរិយា ការ​បែកធ្លាយទៅ​នៃខន្ធ ការ​ដាក់ចោល​នូវ​​សាកសព ការ​ដាច់បង់ទៅ​​នៃជីវិតិន្ទ្រិយណា ​នៃពួកសត្វ​នោះៗ ចាកសត្តនិកាយ​នោះៗ នេះ​ ហៅថា មរណៈ។

[៨១] បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ការ​សោក តើដូចម្តេច។ ការ​សោក អាការ​សោកស្តាយ ភាព​នៃការ​សោកស្តាយ ការ​ស្ងួតស្ងប់​ខាង​ក្នុង ការ​ក្រៀមក្រំ​ខាង​ក្នុង ការ​សញ្ជប់​សញ្ជឹង​នៃចិត្ត ការ​តូចចិត្ត សរគឺសេចក្តីសោកណា ​នៃបុគ្គល​ដែល​ត្រូវសេចក្តីវិនាសចាក​ញាតិ​ប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសចាកភោគៈប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសគឺរោគប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសចាកសីលប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តី ឬប្រកបដោយ​សេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬក៏ត្រូវទុក្ខធម៌ណាមួយប៉ះពាល់ នេះ​ហៅថា សោក។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ការ​ខ្សឹកខ្សួល តើដូចម្តេច។ សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ការ​​អណ្តឺតអណ្តក អាការៈ​ជាទីខ្សឹកខ្សួល អាការៈ​ជាទីអណ្តឺតអណ្តក ភាព​នៃសេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ភាព​នៃសេចក្តីអណ្តឺតអណ្តក ការ​ពោលរៀបរាប់ដោយវាចា ការ​ពោលរៀបរាប់ដដែល​ៗ ការ​ទួញយំ អាការៈ​ជាទីទួញយំ ភាព​នៃការ​ទួញយំ របស់​បុគ្គល​ដែល​ត្រូវសេចក្តី​វិនាស​ចាក​ញាតិប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសចាកភោគៈប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាស​គឺរោគ​ប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាសចាកសីលប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាស​នៃទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តី ឬប្រកប​ដោយ​សេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬក៏ត្រូវទុក្ខធម៌ណាមួយប៉ះពាល់ នេះហៅថា ការ​ខ្សឹកខ្សួល។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ សេចក្តីទុក្ខ តើដូចម្តេច។ សេចក្តីមិន​សប្បាយកាយ សេចក្តី​លំបាក​កាយ ការ​ទទួលរងមិន​សប្បាយ ​ជាទុក្ខដែល​កើតអំពីកាយសម្ផ័ស្ស អាការ​ទទួល​រងមិន​សប្បាយ ​ជាទុក្ខ ដែល​កើតអំពីកាយសម្ផ័ស្សណា នេះ​ហៅថា ទុក្ខ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ទោមនស្ស តើដូចមេ្តច។ សេចក្តីមិន​សប្បយចិត្ត ការ​លំបាកចិត្ត ការ​ទទួលរងមិន​សប្បាយ ​ជាទុក្ខ ដែល​កើតអំពីមនោសម្ផ័ស្ស អាការ​ទទួលរងមិន​សប្បាយ ​ជាទុក្ខ ដែល​កើតអំពីមនោសម្ផ័ស្សណា នេះ​ហៅថា ទោមនស្ស។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ឧបាយាសៈ (សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់) តើដូចម្តេច។ សេចក្តីតានតឹង ការ​ទង្គឹះ ភាព​នៃសេចក្តីតានតឹង ភាព​នៃសេចក្តីទង្គឹះណា របស់​បុគ្គល​​ដែល​ត្រូវ​សេចក្តីវិនាស​ចាកញាតិ​ប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តី​វិនាស​ចាក​ភោគៈ​ប៉ះពាល់​ក្តី ត្រូវ​សេចក្តី​វិនាស​គឺរោគ​ប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវ​សេចក្តី​វិនាសចាកសីលប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវសេចក្តីវិនាស​នៃទិដ្ឋិប៉ះពាល់ក្តី ឬប្រកប​​ដោយ​សេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬក៏ត្រូវទុក្ខធម៌ណាមួយប៉ះពាល់ នេះ​ហៅថា ឧបាយាសៈ។

[៨២] បណ្តាធម៌ទាំងនោះ អប្បិយេហិ សម្បយោគទុក្ខ (ការ​ភប់ប្រសព្វ​ដោយ​សត្វ និង​សង្ខារទាំងឡាយមិន​ជាទីស្រឡាញ់ ក៏​ជាទុក្ខ) តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​នោះ​ក្នុង​លោកនេះ​ មានរូប សំឡេង ក្លិន រស ផ្សព្វ ណា មិន​ជាទីប្រាថ្នា មិន​ជាទីត្រេកអរ មិន​ជាទីពេញចិត្ត ពុំ​នោះសោត ពួកជនណា ​ជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីវិនាស ប្រាថ្នាអំពើមិន​ជាប្រយោជន៍ ប្រាថ្នាសេចក្តីមិន​សប្បាយ ប្រាថ្នាសេចក្តីមិន​ក្សេម​ចាកយោគៈ ដល់​បុគ្គល​នោះ ការ​ចួបប្រទះ ការ​ចួបជុំ ការ​ភប់ប្រសព្វ ការ​ច្រឡូកច្រឡំ ដោយអារម្មណ៍ទាំង​នោះ ឬដោយ​បុគ្គល​ទាំង​នោះ​ឯណា នេះ​​ហៅថា អប្បិយេហិ សម្បយោគទុក្ខ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ បិយេហិ វិប្បយោគទុក្ខ (ការ​ព្រាត់ប្រាសចាកសត្វ និង​​សង្ខារ​​ជាទីស្រឡាញ់ ក៏​ជាទុក្ខ) តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​នោះ មានរូប សំឡេង ក្លិន រស ផ្សព្វ ណា ​ជាទីប្រាថ្នា ​ជាទីត្រេកអរ ​ជាទីពេញចិត្ត ​ក្នុងលោកនេះ ពុំ​នោះសោត ពួកជនណា ទោះ​ជា​មាតាក្តី បិតាក្តី បងប្អូន​ប្រុសក្តី បងប្អូន​ស្រីក្តី មិត្តក្តី អាមាត្យក្តី ញាតិក្តី សាលោហិតក្តី ​ជាអ្នក​ប្រាថ្នា​នូវ​​សេចក្តីចម្រើន ប្រាថ្នា​នូវ​​ប្រយោជន៍ ប្រាថ្នា​នូវ​សេចក្តីសប្បាយ ប្រាថ្នា​នូវ​សេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ ដល់បុគ្គល​នោះ ការ​មិន​ចួបប្រទះ ការ​មិន​ចួបជុំ ការ​មិន​ភប់ប្រសព្វ ការ​មិន​បាន​មូលមិត្ត ដោយអារម្មណ៍ ឬដោយពួក​ជនទាំង​នោះ​ឯណា នេះ​​លោកហៅថា បិយេហិ វិប្បយោគទុក្ខ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ បុគ្គល​ប្រាថ្នារបស់​ណា មិន​បាន​ ការ​ដែល​គេប្រាថ្នារបស់​នោះ មិន​បាន​នោះ នាំមក​នូវ​ទុក្ខ តើដូចម្តេច។ សត្វទាំងឡាយដែល​មាន​ជាតិ​ជាធម្មតា តែង​មាន​សេចក្តី​ប្រាថ្នាកើតឡើងយ៉ាងនេះ​ថា ធ្វើដូចម្តេចហ្ន៎ សូមឲ្យយើងទាំងឡាយ កុំមាន​ជាតិ​ជាធម្មតា ឬថា​ ជាតិមិន​គប្បីមកដល់​យើងទាំងឡាយ ដំណើរនុ៎ះ ពួកសត្វ​មិន​គប្បីសម្រេចបាន​តាម​ប្រាថ្នាឡើយ ហេតុនេះ​ឯង ទើបឈ្មោះថា បុគ្គល​ប្រាថ្នារបស់​ណា មិន​បាន​ ការ​ដែល​គេប្រាថ្នា​របស់​នោះមិន​បាន​នោះឯង នាំមក​នូវ​ទុក្ខ ពួកសត្វមាន​ជរា​ជាធម្មតា។បេ។ ពួកសត្វ​មានព្យាធិ​ជាធម្មតា ពួកសត្វមាន​មរណៈ​ជាធម្មតា ពួកសត្វមាន​សោកបរិវេទទុក្ខ​ទោមនស្សុបាយាសៈ​ជាធម្មតា តែងមានសេចក្តី​ប្រាថ្នាកើតឡើង​យ៉ាងនេះ​ថា ធ្វើដូចម្តេចហ្ន៎ សូមឲ្យយើងទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីសោក ខ្សឹកខ្សួល ទុក្ខ ទោមនស្ស ការ​ចង្អៀតចង្អល់ ​ឬថា សេចក្តីសោក ខ្សឹកខ្សួល ទុក្ខ ទោមនស្ស ការ​ចង្អៀតចង្អល់មិន​គប្បីមកដល់យើង​ទាំងឡាយឡើយ ដំណើរនុ៎ះ ពួកសត្វមិន​គប្បីសម្រេចបាន​តាមប្រាថ្នាឡើយ នេះ​ឯង ឈ្មោះថា ​​បុគ្គល​ប្រាថ្នារបស់​ណាមិន​បាន ​ការ​ដែល​គេប្រាថ្នារបស់​​នោះ មិន​បាន​​នោះ នាំមក​នូវ​ទុក្ខ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ បើដោយសេចក្តីបំព្រួញ ឧបាទានក្ខន្ធទាំង​ ៥ នាំមក​នូវ​ទុក្ខ តើដូចម្តេច។ រូបូបាទានក្ខន្ធ ១ វេទនូបាទានក្ខន្ធ ១ សញ្ញូបាទានក្ខន្ធ ១ សង្ខារូបាទានក្ខន្ធ ១ វិញ្ញាណូបាទានក្ខន្ធ ១ ទាំងនេះ​ឈ្មោះថា ឧបាទានក្ខន្ធទាំង ៥ នាំមក​នូវ​ទុក្ខ ដោយសេចក្តី​បំព្រួញ នេះ​ លោកហៅថា ទុក្ខអរិយសច្ច។

[៨៣] បណ្តាអរិយសច្ចទាំងនោះ ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច តើដូចម្តេច។ តណ្ហាណា ​ជាកិលេស​ជាតិ នាំសត្វឲ្យកើត​ក្នុងភពថ្មីទៀត ប្រកបដោយ​នន្ទិរាគ ត្រេកត្រអាល​ក្នុង​អារម្មណ៍​​នោះៗ គឺកាមតណ្ហា ១ ភវតណ្ហា ១ វិភវតណ្ហា ១ តណ្ហា​នោះឯង កាលកើតឡើង តើកើតឡើង​​ក្នុងអារម្មណ៍ណា កាល​ជាប់នៅ តើ​ជាប់នៅ​ក្នុង​អារម្មណ៍ណា អារម្មណ៍ណា​មានសភាពគួរ​ស្រឡាញ់ មានសភាព​គួរត្រេកអរ​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលកើតឡើង ក៏កើតឡើង​ក្នុង​អារម្មណ៍នុ៎ះ កាល​ជាប់នៅ ក៏​ជាប់នៅ​​ក្នុងអារម្មណ៍​នោះ ចុះអារម្មណ៍​ដូចម្តេច មានសភាពគួរ​ស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ​ក្នុងលោក ចក្ខុមានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរ​ត្រេកអរ​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលកើត​ឡើង រមែងកើតឡើង​​ក្នុងចក្ខុនុ៎ះ កាល​ជាប់នៅ រមែង​ជាប់នៅ​ក្នុងចក្ខុនុ៎ះ សោតៈ​ក្នុងលោក ឃានៈ​ក្នុងលោក ជិវ្ហា​ក្នុងលោក កាយ​ក្នុងលោក មនៈ មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាព​គួរត្រេកអរ​​ក្នុងលោក តណ្ហា​នុ៎ះ កាលកើតឡើង ក៏កើតឡើង​ក្នុងសោតៈ ​ជាដើមនុ៎ះ កាល​ជាប់នៅ ក៏​ជាប់នៅ​ក្នុងសោតៈ​ជាដើមនុ៎ះ រូបទាំងឡាយ មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរ​ត្រេកអរ​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលកើតឡើង ក៏កើតឡើង​ក្នុងរូបនុ៎ះ កាល​ជាប់នៅ ក៏​ជាប់​​នៅក្នុងរូបនុ៎ះ សទ្ទៈ​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មារម្មណ៍​ក្នុងលោក ចក្ខុវិញ្ញាណ ​ក្នុងលោក។បេ។ មនោវិញ្ញាណ​​ក្នុងលោក ចម្ខុសម្ផស្ស ​ក្នុងលោក។បេ។ មនោសម្ផស្ស ​ក្នុងលោក វេទនាកើត​អំពីចក្ខុសម្ផស្ស​​ក្នុងលោក។បេ។ វេទនាកើតអំពី​មនោសម្ផស្ស​​ក្នុងលោក រូបសញ្ញា​​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មសញ្ញា​​ក្នុងលោក រូបសញ្ចេតនា​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មសញ្ចេតនា​​ក្នុងលោក រូបតណ្ហា​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មតណ្ហា​ក្នុងលោក រូបវិតក្កៈ​​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មវិតក្កៈ​​ក្នុងលោក រូបវិចារៈ​​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មវិចារៈ មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាព​គួរត្រេកអរ​​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលកើត​ឡើង ក៏កើតឡើង​ក្នុងសទ្ទារម្មណ៍​ជាដើម​នុ៎ះ កាល​ជាប់នៅ ក៏​ជាប់នៅ​ក្នុងសទ្ទារម្មណ៍​ជាដើមនុ៎ះ នេះ​ លោកហៅថា ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច។

[៨៤] បណ្តាអរិយសច្ចទាំងនោះ ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច តើដូចម្តេច។ ការ​រលត់​ដោយ​អរិយមគ្គ​ឥតសេសសល់ ការ​លះបង់ ការ​រលាស់ចេញ ការ​រួចស្រឡះ សេចក្តីមិន​​មានអាល័យ ​នៃតណ្ហា​នោះ ឯណា ក៏តណ្ហា​នោះឯង កាលបុគ្គល​លះបង់ តើលះបង់​ក្នុង​អារម្មណ៍ណា ការ​រលត់ទៅ តើរលត់ទៅ​ក្នុង​អារម្មណ៍ណា អារម្មណ៍ណា មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាព​គួរត្រេកអរ​​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលបុគ្គល​លះបង់ រមែង​លះបង់​ក្នុងអារម្មណ៍នុ៎ះ កាល​រលត់ទៅ រមែងរលត់ទៅ​ក្នុងអារម្មណ៍នុ៎ះ ចក្ខុមាន​សភាពគួរ​ស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលបុគ្គល​លះបង់ រមែងលះបង់​​ក្នុង​ចក្ខុនុ៎ះ កាល​រលត់ទៅរមែង​រលត់ទៅ​ក្នុងចក្ខុនុ៎ះ សោតៈ​ក្នុងលោក។បេ។ ធម្មវិចារៈ មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ មានសភាព​គួរត្រេកអរ​ក្នុងលោក តណ្ហានុ៎ះ កាលបុគ្គល​​លះ​បង់ រមែងលះបង់​​ក្នុងសោតៈ​​ជាដើមនុ៎ះ កាល​រលត់ទៅ រមែងរលត់​ទៅ​ក្នុងសោតៈ​​ជាដើមនុ៎ះ នេះ​ លោកហៅថា ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច។

[៨៥] បណ្តាអរិយសច្ចទាំងនោះ ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច តើដូចម្តេច។ អរិយមគ្គមានអង្គ ៨ នេះ​ឯង គឺសម្មាទិដ្ឋិ ១ សម្មាសង្កប្បៈ ១ សម្មាវាចា ១ សម្មាកម្មន្តៈ ១ សម្មាអាជីវៈ ១ សម្មាវាយាមៈ ១ សម្មាសតិ ១ សម្មាសមាធិ ១។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំង​នោះ សម្មាទិដ្ឋិ តើដូចម្តេច។ ការ​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុងកងទុក្ខ ការ​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុងហេតុ​ជាទីកើតឡើង​នៃកងទុក្ខ ការ​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុងទីរលត់​នៃកងទុក្ខ ការ​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុង​ផ្លូវប្រតិបត្តិ​ជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់កងទុក្ខ នេះ​លោកហៅថា សម្មាទិដ្ឋិ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាសង្កប្បៈ តើដូចម្តេច។ នេក្ខម្មសង្កប្បៈ (ការ​ត្រិះរិះ​ក្នុងការ​ចេញ​ចាកកាម) អព្យាបាទសង្កប្បៈ (ការ​ត្រិះរិះ​ក្នុងការ​មិន​ព្យាបាទ) អវិហឹសាសង្កប្បៈ (ការត្រិះរិះ​ក្នុង​ការ​មិន​បៀតបៀន) នេះ​លោកហៅថា សម្មាសង្កប្បៈ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាវាចា តើដូចម្តេច។ ចេតនា​ជាហេតុ​វៀរចាក​មុសាវាទ ចេតនា​ជាហេតុវៀរចាក​បិសុណវាចា ចេតនា​ជាហេតុ​វៀរចាកផរុសវាចា ចេតនា​ជាហេតុវៀរចាកសម្ផប្បលាបៈ នេះ​​លោកហៅថា សម្មាវាចា។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាកម្មន្តៈ តើដូចម្តេច។ ចេតនា​ជា​ហេតុ​វៀរចាក​បាណាតិបាត ចេតនា​ជា​ហេតុវៀរចាកអទិន្នាទាន ចេតនា​ជាហេតុវៀរចាកកាមេសុមិច្ឆាចារ នេះ​ លោកហៅថា សម្មាកម្មន្តៈ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាអាជីវៈ តើដូចម្តេច។ អរិយសាវ័ក​​ក្នុងសាសនានេះ​ លះបង់ការ​ចិញ្ចឹមជីវិតខុស សម្រេច​នូវ​ការ​ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការ​ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ នេះ​លោកហៅថា សម្មាអាជីវៈ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាវាយាមៈ តើដូចម្តេច។ ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនានេះ​ រមែង​បង្កើតឆន្ទៈ ប្រឹងប្រែងប្រារព្ធព្យាយាម ផ្គងតំកល់ចិត្ត ដើម្បីញ៉ាំងពួកអកុសលធម៌ដ៏​លាមក ដែល​មិន​ទាន់កើតឡើង មិន​ឲ្យកើតឡើងបាន​ ដើម្បីលះបង់​នូវ​ពួកអកុសលធម៌ដ៏​លាមក ដែល​កើតឡើងហើយ​។បេ។ ដើម្បីញ៉ាំងពួកកុសលធម៌ ដែល​មិន​ទាន់កើតឡើង ឲ្យកើតឡើង។បេ។ ភិក្ខុ រមែងបង្កើតឆន្ទៈ ប្រឹងប្រែង ប្រារព្ធព្យាយាម ផ្គង តំកល់ចិត្ត ដើម្បីឋិតនៅ ដើម្បីមិន​ឲ្យវិនាស ដើម្បីឲ្យចម្រើនក្រៃលែង ដើម្បីធំទូលាយ ដើម្បីចម្រើន ដើម្បីបំពេញ​​នូវ​ពួកកុសលធម៌ ដែល​កើត​ឡើងហើយ​ នេះ​​លោកហៅថា សម្មាវាយាមៈ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាសតិ តើដូចម្តេច។ ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនានេះ​ ​ជាអ្នក​ពិចារណាឃើញរឿយៗ ​នូវ​កាយ​ក្នុងកាយ​ជាប្រក្រតី មានព្យាយាម​ជា​គ្រឿងដុត​កំដៅ​​នូវ​កិលេស មានសេចក្តីដឹង​ខ្លួន មានស្មារតី កំចាត់បង់អភិជ្ឈា និង​ទោមនស្ស​​ក្នុងលោក ​ក្នុងវេទនាទាំងឡាយ។បេ។ ​ក្នុងចិត្ត។បេ។ ពិចារណា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​ធម៌ ​ក្នុង​ធម៌ទាំងឡាយ​ជាប្រក្រតី មានព្យាយាម​​ជាគ្រឿងដុតកំដៅ​​នូវ​កិលេស មានសេចក្តី​ដឹង​​ខ្លួន មានស្មារតី​កំចាត់បង់​នូវ​អភិជ្ឈា និង​ទោមនស្ស​​ក្នុងលោក​ នេះ​លោកហៅថា សម្មាសតិ។

បណ្តាអរិយមគ្គទាំងនោះ សម្មាសមាធិ តើដូចម្តេច។ ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនានេះ​ ស្ងាត់​ចាក​កាមទាំងឡាយ ស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយ បាន​សម្រេចបឋមជ្ឈាន ប្រកប​ដោយ​វិតក្កៈ វិចារៈ មានបីតិ និង​សុខៈ ដែល​កើតអំពី​សេចក្តីស្ងាត់ បាន​សម្រេច​ទុតិយជ្ឈាន ​ជាធម្ម​ជាតកើតមាន​ខាង​ក្នុងសន្តាន ប្រកបដោយ​សេចក្តីជ្រះថ្លា គឺសទ្ធា មាន​សភាព​ជា​ចិត្ត​ខ្ពស់ឯក មិន​មានវិតក្កៈ មិន​មានវិចារៈ មានតែបីតិ និង​សុខៈ ដែល​កើតអំពីសមាធិ គឺ​បឋមជ្ឈាន ព្រោះ​រម្ងាប់​នូវ​វិតក្កៈ វិចារៈ ​ជាអ្នកព្រងើយ​កន្តើយផង មានស្មារតីដឹង​ខ្លួនផង ព្រោះ​លះបង់បីតិ រមែងទទួលសុខដោយនាមកាយផង ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ តែងសរសើរ​ភិក្ខុ​នោះថា ​ជាអ្នកមានចិត្ត​ប្រកបដោយឧបេក្ខា មានស្មារតី មានការ​នៅ​​ជាសុខដូច្នេះ ព្រោះ​តតិយជ្ឈានណា ភិក្ខុ​នោះ ក៏បាន​សម្រេចតតិយជ្ឈាន​នោះ ព្រោះ​លះបង់សុខផង លះបង់​ទុក្ខផង ព្រោះ​វិនាសទៅ​នៃ​សោមនស្ស និង​ទោមនស្ស​​ក្នុងកាលមុន ភិក្ខុ​នោះ ក៏បាន​​សម្រេច​ចតុត្ថជ្ឈាន ដែល​មិន​មានទុក្ខ មិន​មានសុខ មានតែសតិ​ដ៏​បរិសុទ្ធ​​ដោយឧបេក្ខា នេះ​លោក​ហៅថា សម្មាសមាធិ នេះ​លោកហៅថា ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច។ ដែល​​ឈ្មោះ​ថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា ដឹង​​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ការ​ប្រុង​ត្រចៀកថា នេះ​ទុក្ខអរិយសច្ច នេះ​​ទុក្ខ​សមុទយ​អរិយសច្ច នេះ​​ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច នេះ​ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច បញ្ញា​ជា​គ្រឿង​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ការ​ប្រុងត្រចៀក​នោះ ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រុងត្រចៀក ឈ្មោះថា សុតមយញ្ញាណ យ៉ាងនេះ​ឯង។

សីលមយញាណនិទ្ទេស

[៨៦] បញ្ញាក្នុងការស្តាប់ហើយ​សង្រួម ​ឈ្មោះថា សីលមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច សីល ៥ គឺបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ១ អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ១ បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល ១ អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល ១ បដិប្បស្បទ្ធិបារិសុទ្ធិសីល ១។

បណ្តាសីលទាំង ៥ នោះ បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច។ សីលរបស់​​អនុបសម្បន្ន​ទាំងឡាយ ដែល​មាន​សិក្ខាបទ​មានទីបំផុត នេះ​ឈ្មោះថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល។

អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច។ សីលរបស់​ឧបសម្បន្នទាំងឡាយ ដែល​មាន​សិក្ខាបទ​មិន​មាន​ទីបំផុត នេះ​​ឈ្មោះថា អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល។

បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច។ សីលរបស់​កល្យាណបុថុជ្ជនទាំងឡាយ ដែល​ប្រកប​ក្នុងកុសលធម៌ ​ជាអ្នកបំពេញ​ក្នុងអសេក្ខបរិយន្តសីល មិន​ស្តាយកាយ និង​ជីវិត ​ជាអ្នកមានជីវិតលះបង់ហើយ​ នេះ​ឈ្មោះថា បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល។

អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច។ សីលរបស់​សេក្ខបុគ្គល​ ៧ ពួក នេះ​​ឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល។

បដិប្បស្សទ្ធិបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច។ សីលរបស់​ព្រះខីណាស្រព ​ជាសាវ័ក​​នៃ​ព្រះតថាគត របស់​ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ របស់​ព្រះតថាគត​ ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ នេះ​ឈ្មោះថា ​បដិប្បស្សទ្ធិបារិសុទ្ធិសីល។

[៨៧] សីលមានទីបំផុតក៏មាន សីលមិន​មានទីបំផុត​ក៏មាន។ បណ្តា​សីលទាំង ២ យ៉ាង​នោះ សីលមាន​ទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ សីលមានលាភ​​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមាន​យស​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមានញាតិ​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមានអវយវៈ​​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមានជីវិត​ជា​ទីបំផុតក៏មាន។

សីលមានលាភជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ​ក្នុងលោកនេះ​ ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃលាភ ព្រោះ​លាភ​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​លាភ ​ជាហេតុ នេះ​ឈ្មោះថា សីលមានលាភ​ជាទីបំផុត។

សីលមានយសជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃយស ព្រោះ​យស​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​យស​ជាហេតុ នេះ​ ឈ្មោះថា សីលមានយស​ជាទីបំផុត។

សីលមានញាតិជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ ប្រព្រឹត្តកន្លង ​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃញាតិ ព្រោះ​ញាតិ​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ញាតិ​ជា​ហេតុ នេះ​ ឈ្មោះថា សីលមានញាតិ​ជាទីបំផុត។

សីលមានអវយវៈជាទីបំផុតនោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ​ក្នុងលោកនេះ​ ប្រព្រឹត្តកន្លង ​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃអវយវៈ ព្រោះ​អវយវៈ​​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​អវយវៈ​ជាហេតុ នេះ​ឈ្មោះថា សីលមានអវយវៈ​ជាទីបំផុត។

សីលមានជីវិតជាទីបំផុតនោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ​ក្នុងលោកនេះ​ ប្រព្រឹត្តកន្លង​​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃជីវិត ព្រោះ​ជីវិត​​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ជីវិត​ជា ហេតុ នេះ​ឈ្មោះថា សីលមានជីវិត​ជាទីបំផុត។ ​សីលទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះ​ ​ជា សីលដាច់ សីលធ្លុះ សីលពពាល សីលពព្រុះ មិន​មែន​ជាសីលរបស់​អ្នក​ជា មិន​មែន​​ជាសីល ដែល​វិញ្ញូជនសរសើរទេ ​ជាសីលដែល​តណ្ហា និង​ទិដ្ឋិបបោសអង្អែល ​ជា​សីលមិន​​ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសមាធិ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃសេចក្តីមិន​ក្តៅក្រហាយ មិន​មែន​​ជាទីតាំង​នៃ​បាមោជ្ជៈ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃបីតិ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃបស្សទ្ធិ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃសុខៈ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃសមាធិ មិន​មែន​ជាទីតាំង​នៃយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ មិន​មែនប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីនិព្វិទាដោយចំណែកមួយ ដើម្បីប្រាសចាករាគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីការ​ត្រាស់ដឹង​ ដើម្បី​និព្វានឡើយ នេះ​​ឈ្មោះថា សីលមានទីបំផុត។

[៨៨] សីលមិនមានទីបំផុតនោះ តើដូចម្តេច។ សីលមិន​មានលាភ​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមិន​មានយស​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមិន​មានញាតិ​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមិន​មានអវយវៈ​ជាទីបំផុតក៏មាន សីលមិន​មានជីវិត​ជាទីបំផុតក៏មាន។

សីលមិន​មានលាភ​ជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ មិន​ញ៉ាំង ចិត្តឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃលាភ ព្រោះ​លាភ​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ដំណើរលាភទេ តើបុគ្គល​​នោះ​នឹង​ប្រព្រឹត្តកន្លង​ដូចម្តេចបាន​ នេះ​ ឈ្មោះថា សីលមិន​មានលាភ​ជាទីបំផុត។

សីលមិន​មានយស​ជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ មិន​ញ៉ាំង ចិត្តឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​សិក្ខាបទដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃ យស ព្រោះ​យស​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ដំណើរយសទេ តើបុគ្គល​​នោះនឹង​​ប្រព្រឹត្តកន្លងដូចម្តេចនេះ​ ឈ្មោះថាសីលមិន​មានយស​ជាទីបំផុត។

សីលមិនមានញាតិជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ មិន​ញ៉ាំង ចិត្តឲ្យកើតឡើង ដើម្បីកន្លង​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃញាតិ ព្រោះ​ញាតិ​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ដំណើរញាតិទេ តើបុគ្គល​​នោះ នឹង​ប្រព្រឹត្តកន្លងដូចម្តេចបាន​ នេះ​ ឈ្មោះថា សីលមិន​មានញាតិ​ជាទីបំផុត។

សីលមិនមានអវយវៈជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ ​ក្នុងលោកនេះ​ មិន​ញ៉ាំង ចិត្តឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​សិក្ខាបទ ដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ ​​ព្រោះ​ហេតុ​នៃអវយវៈ ព្រោះ​អវយវៈ​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ដំណើរ​អវយវៈទេ តើបុគ្គល​​នោះនឹង​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​ដូច​ម្តេចបាន​ នេះ​ឈ្មោះថា សីលមិន​មាន​អវយវៈ​ជា​ទីបំផុត។

សីលមិនមានជីវិតជាទីបំផុត​នោះ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ខ្លះ​​ក្នុងលោកនេះ​ មិន​ញ៉ាំង​ចិត្តឲ្យកើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​សិក្ខាបទដែល​ខ្លួនសមាទានហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នៃជីវិត ព្រោះ​ជីវិត​ជាបច្ច័យ ព្រោះ​ដំណើរជីវិត តើបុគ្គល​​នោះ​នឹង​ប្រព្រឹត្តកន្លងដូចម្តេចបាន​ នេះ​ ឈ្មោះថា សីលមិន​មានជីវិត​ជាទីបំផុត។

សីលទាំងឡាយបែបនេះ ​ជាសីលមិន​ដាច់ មិន​ធ្លុះ មិន​ពពាល មិន​ពព្រុះ ​ជាសីល របស់​អ្នក​ជា ​ជាសីលដែល​វិញ្ញូជនសរសើរ ​ជាសីលដែល​​មិន​មានតណ្ហា និង​ទិដ្ឋិ​បបោស អង្អែល ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីសមាធិ ​ជាទីតាំង​នៃ​សេចក្តីមិន​ក្តៅ​ក្រហាយ ​ជាទីតាំង​នៃ​បាមោជ្ជៈ ​ជាទីតាំង​នៃបីតិ ​ជាទីតាំង​​នៃបស្សទ្ធិ ​ជាទីតាំង​នៃសុខៈ ​ជាទីតាំង​​នៃសមាធិ ​ជាទីតាំង​​នៃយថា ភូតញ្ញាណទស្សនៈ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីនិព្វិទា​ដោយចំណែកមួយ ដើម្បីប្រាស​ចាករាគៈ ដើម្បី និរោធ ដើម្បីសេចក្តី​ស្ងប់ស្ងាត់ ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីត្រាស់ដឹង​ ដើម្បីនិព្វាន នេះ​ឈ្មោះថា សីលមិន​មានទីបំផុត។

[៨៩] អ្វីឈ្មោះថាសីល សីលមានប៉ុន្មាន សីលមានសមុដ្ឋាន ដូចម្តេច សីល​ជាទីប្រជុំចុះ​នៃធម៌អ្វីខ្លះ។

សំនួរថា អ្វីឈ្មោះថា សីល ចេតនា​ឈ្មោះថាសីល ចេតសិក​ឈ្មោះថាសីល សេចក្តីសង្រួម​ឈ្មោះថាសីល ការ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង​ឈ្មោះថាសីល។

សំនួរថា សីលមានប៉ុន្មាន សីលមាន ៣ គឺ កុសលសីល ១ អកុសលសីល ១ អព្យាកតសីល ១។

សំនួរថា សីលមានសមុដ្ឋានដូចម្តេច កុសលសីល មានកុសលចិត្ត​​ជាសមុដ្ឋាន អកុសលសីល មានអកុសលចិត្ត​ជាសមុដ្ឋាន អព្យាកតសីល មានអព្យាកតចិត្ត​​ជា​សមុដ្ឋាន។

សំនួរថា សីលជាទីប្រជុំចុះនៃធម៌អ្វីខ្លះ សីល​ជាទីប្រជុំចុះ​​នៃការ​សង្រួម សីល​​ជាទី​ប្រជុំចុះ​នៃការ​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីល​ជាទីប្រជុំចុះ​នៃ​ចេតនា​ដែល​​កើតហើយ​​​ក្នុង​សភាព​​ដូច្នោះ។ ​សីល​ដោយអត្ថថា បិទ​នូវ​បាណាតិបាត ​សីលដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​ សីល​ដោយ​​​អត្ថថាបិទ​នូវ​​អទិន្នាទាន ​សីលដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង ​សីលដោយ​អត្ថថា​បិទ​​នូវ​​កាមេសុមិច្ឆារ​ សីលដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថា​បិទ​នូវ​មុសាវាទ សីល​ដោយ​អត្ថថាមិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង សីលដោយ​អត្ថថា​បិទ​នូវ​​បិសុណវាចា សីលដោយ​​អត្ថថា​​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថាបិទ​​នូវ​ផរុសវាចា សីល​ដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថាបិទ​នូវ​​សម្ផប្បលាបៈ សីលដោយ​អត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថាបិទ​នូវ​អភិជ្ឈា សីលដោយ​អត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីល​ដោយអត្ថថា​បិទ​នូវ​ព្យាបាទ សីល​ដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថា​បិទ​នូវ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ សីលដោយ​អត្ថថា​​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយអត្ថថា​បិទ​នូវ​កាមច្ឆន្ទៈ​ដោយនេក្ខម្មៈ សីលដោយ​អត្ថថា​មិន​​ប្រព្រឹត្ត​កន្លង សីលដោយ​អត្ថថា​បិទ​នូវ​ព្យាបាទ​ដោយ​អព្យាបាទ សីលដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង សីលដោយ​អត្ថថាបិទ​នូវ​ថីនមិទ្ធៈ​ដោយអាលោកសញ្ញា ​នូវ​ឧទ្ធច្ចៈ​ដោយ​សេចក្តី​មិន​រវើរវាយ ​នូវ​វិចិកិច្ឆា​ដោយកិរិយា​កំណត់ធម៌ ​នូវ​អវិជ្ជា​ដោយញាណ ​នូវ​អរតិ​ដោយ​បាមោជ្ជៈ ​នូវ​នីវរណៈ​ទាំងឡាយ​ដោយ​បឋមជ្ឈាន ​នូវ​វិតក្កៈ និង​វិចារៈ​​ដោយ​ទុតិយជ្ឈាន ​នូវ​បីតិ​ដោយតតិយជ្ឈាន ​នូវ​សុខ និង​ទុក្ខដោយ​ចតុត្ថជ្ឈាន ​នូវ​រូប​សញ្ញា ​បដិឃសញ្ញា និ​ង​នានត្តសញ្ញា ដោយអាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​អាកាសានញ្ចាយតនសញ្ញា​ដោយ​​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា​ដោយ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា​ដោយ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់​ថា​ទៀងដោយ​ការ​ពិចារណា​ឃើញថាមិន​ទៀង ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់ថាសុខ​ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាទុក្ខ ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់ថាខ្លួនដោយការ​ពិចារណាឃើញថាមិន​មែនខ្លួន ​នូវ​តម្រេកដោយការ​ពិចារណាឃើញថាគួរនឿយណាយចាករាគៈ ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាប្រាសចាករាគៈ ​នូវ​ការ​កើតឡើងដោយការ​ពិចារណាឃើញថារលត់ ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាន់​ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាគួររលាស់ចោល ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់ថា​រឹងប៉ឹង ដោយ​ការ​ពិចារណា​ឃើញថាអស់ទៅ ​នូវ​ការ​ប្រមូលមក ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាសូន្យទៅ ​នូវ​សេចក្តីសំគាល់​ថាឋិតឋេរ ដោយការ​ពិចារណាឃើញ​ថាប្រែប្រួល ​នូវ​គ្រឿងចំណាំ​​ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាមិន​មានគ្រឿងចំណាំ ​នូវ​សេចក្តីប្រាថ្នា​ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញ​ថាមិន​គួរប្រាថ្នា ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាន់មាំ ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាសូន្យ ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាន់មាំ និង​ការ​ប្រកាន់ស្អិតថាខ្លឹមសារ ដោយអធិប្បញ្ញា និង​ធម្មវិបស្សនា ​នូវ​សេចក្តី​​ប្រកាន់មាំ​​ព្រោះ​ការ​​វង្វេងខ្លាំង ដោយយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំ​​ដោយ​សេចក្តី​អាល័យ​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថាទោស ​នូវ​ការ​មិន​ពិចារណា ព្រោះ​ការ​ឃើញ​ដោយការ​ពិចារណា ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះ​កិលេស​ជាគ្រឿងប្រកប ដោយការ​​ពិចារណា ឃើញ​នូវ​ធម៌​ជាគ្រឿងបើក (គោត្រភូញ្ញាណ) ​នូវ​ពួក​កិលេស​ដែល​តាំង​នៅ​​ក្នុងទីតែមួយ​ជាមួយនឹង​ទិដ្ឋិ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ​នូវ​ពួកកិលេសដ៏​គ្រោតគ្រាត ដោយ​សកទាគាមិមគ្គ ​នូវ​ពួកកិលេសដ៏​ល្អិតដោយអនាគាមិមគ្គ ​នូវ​ពួកកិលេសទាំងអស់ ​ដោយ​អរហត្តមគ្គ ​នូវ​សីលដោយអត្ថថា​សង្រួម​នូវ​សីល ដោយអត្ថថា​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង។

[៩០] សីល ៥ គឺ ការលះបង់បាណាតិបាត ឈ្មោះថាសីល ១ ការ​វៀរ​ឈ្មោះ​ថាសីល ១ ចេតនា ឈ្មោះថាសីល ១ សេចក្តីសង្រួមឈ្មោះថាសីល ១ ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថាសីល ១ ពួកសីលមានសភាពយ៉ាងនេះ​ ប្រព្រឹត្ត​ទៅដើម្បីសេចក្តីមិន​ក្តៅក្រហាយ​ចិត្ត ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាមោជ្ជៈ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីបីតិ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីបស្សទ្ធិ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីសោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីសេព ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីភាវនា ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីធ្វើឲ្យច្រើន ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីអលង្ការ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីបរិក្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីបំពេញ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយ​ដោយចំណែកមួយ ដើម្បី​ប្រាស​ចាករាគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់ ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីត្រាស់ដឹង​ ដើម្បីនិព្វាន សេចក្តី​បរិសុទ្ធិ​គឺការ​សង្រួម​​នូវ​សីលទាំងឡាយ មានសភាពយ៉ាងនេះ​ ឈ្មោះថាអធិសីល ចិត្តដែល​តាំងនៅ​​ក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធិគឺការ​សង្រួម មិន​ដល់​នូវ​ការ​រាយមាយ សេចក្តី​បរិសុទ្ធិគឺ​ការ​មិន​រាយមាយ ឈ្មោះថាអធិចិត្ត បុគ្គល​ឃើញដោយ​ប្រពៃ​នូវ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធិ គឺការ​សង្រួម ឃើញដោយប្រពៃ​​នូវ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធិគឺការ​​មិន​រាយមាយ សេចក្តីបរិសុទ្ធិ​គឺ​ការ​ឃើញ ឈ្មោះថា​អធិប្បញ្ញា អត្ថ​នៃសេចក្តី​សង្រួមណា​ក្នុង​សំវរបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​ឈ្មោះថា អធិសីលសិក្ខា អត្ថ​នៃសេចក្តី​មិន​រាយមាយ​ណា​ក្នុងអវិក្ខេបបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​ឈ្មោះថា អធិចិត្តសិក្ខា អត្ថ​នៃសេចក្តី​ឃើញណា​​ក្នុង​ទស្សនបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​​ឈ្មោះ​ថា​អធិប្បញ្ញាសិក្ខា បុគ្គលកាលពិចារណា​នូវ​សិក្ខាទាំង ៣ នេះ​ ទើបសិក្សា កាលដឹង​ទើបសិក្សា កាលឃើញ​ទើបសិក្សា កាលពិចារណា​ឃើញទើបសិក្សា កាលតាំងចិត្តទើបសិក្សា កាលចុះចិត្ត​ស៊ប់ដោយសទ្ធា​ទើបសិក្សា កាលផ្គងទុកនូវ​ព្យាយាម​ទើបសិក្សា កាលប្រុង​​​នូវ​ស្មារតី​ទើបសិក្សា កាលតាំងចិត្ត​ទុកទើបសិក្សា កាលដឹង​ច្បាស់​ដោយបញ្ញា​ទើបសិក្សា កាលដឹង​​ចំពោះ​នូវ​ធម៌ដែល​​គប្បីដឹង​ច្បាស់​ទើបសិក្សា កាលកំណត់​ដឹង​​នូវ​ទុក្ខសច្ចដែល​​គប្បី​​កំណត់ដឹង​​ទើបសិក្សា កាលលះបង់​​នូវ​សមុទយសច្ច​ដែល​គប្បីលះបង់​ទើបសិក្សា កាល​ចម្រើន​​នូវ​មគ្គសច្ចដែល​​គប្បីចម្រើន​ទើបសិក្សា កាលធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់​នូវ​​និរោធសច្ចដែល​គប្បីធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ទើបសិក្សា។

[៩១] សីល ៥ គឺការលះបង់នូវបាណាតិបាត អទិន្នាទាន កាមេសុមិច្ឆាចារ មុសាវាទ បិសុណវាចា ផរុសវាចា សម្ផប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ​នូវ​កាមច្ឆន្ទៈ​ដោយនេក្ខម្មៈ ​នូវ​ព្យាបាទ​ដោយអព្យាបាទ ​នូវ​ថីនមិទ្ធៈ​ដោយអាលោកសញ្ញា ​នូវ​ឧទ្ធច្ចៈ​ដោយការ​មិន​រាយមាយ ​នូវ​វិចិកិច្ឆា​ដោយការ​កំណត់​នូវ​ធម៌ ​នូវ​អវិជ្ជា​ដោយញាណ ​នូវ​អរតិ​ដោយបាមោជ្ជៈ ​នូវ​នីវរណៈ​ទាំងឡាយ​ដោយបឋមជ្ឈាន ​នូវ​វិតក្កៈ វិចារៈ ដោយទុតិយជ្ឈាន ​នូវ​បីតិ​ដោយតតិយជ្ឈាន​ នូវ​សុខ និង​ទុក្ខ​ដោយចតុត្ថជ្ឈាន ​នូវ​រូបសញ្ញា បដិឃសញ្ញា ​និង​នានត្តសញ្ញាដោយ​អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​អាកាសានញ្ចាយ​តនសញ្ញា​​ដោយ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ ​នូវ​សេចក្តីសំគាល់​ក្នុងវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ ដោយ​អាកិញ្ចញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់​ក្នុងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ​ដោយនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ​នូវ​សេចក្តីសំគាល់​ថាទៀង ដោយការ​ពិចារណាឃើញ​ថាមិន​ទៀង ​នូវ​សេចក្តី​​សំគាល់ថាសុខ ដោយការ​ពិចារណាឃើញ​ថា​ជាទុក្ខ ​នូវ​សេចក្តី​សំគាល់ថាខ្លួន ដោយការ​​ពិចាណា​ឃើញថាមិន​មែនខ្លួន ​នូវ​សេចក្តី​ត្រេកត្រអាល​ដោយការ​​ពិចារណា​ឃើញ​ថា​គួរនឿយណាយ ​នូវ​រាគៈ​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថា​ប្រាសចាករាគៈ ​នូវ​ការ​​កើតឡើង​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថារលត់ទៅ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថា​គួររលាស់ចោល ​នូវ​សេចក្តីសំគាល់ថារឹងប៉ឹង ដោយការ​ពិចារណាឃើញថាអស់ទៅ ​នូវ​ការ​ប្រមូលមក ដោយការ​ពិចារណាឃើញថាសូន្យទៅ ​នូវ​សេចក្តីសំគាល់ថាឋិតថេរ​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថាប្រែប្រួល ​នូវ​គ្រឿងចំណាំ ដោយការ​ពិចារណាឃើញ​ថា​មិន​មានគ្រឿងចំណាំ ​នូវ​សេចក្ដីប្រាថ្នា​ដោយការ​ពិចារណាឃើញថាមិន​គួរប្រាថ្នា ​នូវ​ការ​​ប្រកាន់មាំ​ដោយការ​ពិចារណា​ឃើញថាសូន្យ ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំ និង​សេចក្តីប្រកាន់​ស្អិតថាមានខ្លឹមសារ​ដោយអធិប្បញ្ញា និង​ធម្មវិបស្សនា ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះ​សេចក្តី​វង្វេងខ្លាំង ដោយយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំព្រោះ​អាល័យ ដោយការ​​ពិចារណាឃើញថា​ជាទោស ​នូវ​ការ​មិន​ពិចារណា​ដោយការ​ឃើញដោយការ​ពិចារណា ​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់មាំ​ព្រោះ​កិលេស​ជាគ្រឿងប្រកបទុក ដោយការ​ពិចារណាឃើញ ​នូវ​ធម៌​​ជា​គ្រឿង​បើក​ (គោត្រភូញាណ) ​នូវ​ពួកកិលេសដែល​តាំងនៅ​ក្នុងទីតែមួយ​ជា​មួយ​នឹង​ទិដ្ឋិ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ​នូវ​កិលេសដ៏​គ្រោតគ្រាត ដោយសកទាគាមិមគ្គ ​នូវ​ពួកកិលេស​ដ៏​ល្អិត ដោយអនាគាមិមគ្គ ​នូវ​កិលេសទាំងអស់ដោយអរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថាសីល ១ ការ​វៀរបង់ ឈ្មោះថាសីល ១ ចេតនា ឈ្មោះថាសីល ១ ការ​សង្រួម ឈ្មោះថាសីល ១ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថាសីល ១។ សីលមានសភាពយ៉ាងនេះ​ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីការ​មិន​ក្តៅក្រហាយចិត្ត ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាមោជ្ជៈ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបីតិ ប្រព្រឹត្ត​ទៅដើម្បីបស្សទ្ធិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាសេវនៈ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី​ភាវនា ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យច្រើន ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី​គ្រឿងអលង្ការ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បី​គ្រឿងបរិក្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​ដើម្បីការ​បំពេញ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តី​នឿយណាយ​ដោយចំណែកមួយ ដើម្បីប្រាសចាករាគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បីសេចក្តី​ស្ងប់ស្ងាត់ ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីត្រាស់ដឹង​ ដើម្បីនិព្វាន សេចក្តីបរិសុទ្ធិគឺការ​សង្រួម​​នូវ​សីល មាន​សភាពយ៉ាងនេះ​ ឈ្មោះថាអធិសីល ចិត្តដែល​តាំងនៅ​​ក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធិ​គឺសេចក្តីសង្រួម មិន​ដល់​នូវ​​សេចក្តី​រាយមាយ សេចក្តីបរិសុទ្ធិ​គឺសេចក្តីមិន​រាយមាយ ឈ្មោះថា​អធិចិត្ត បុគ្គល​ឃើញ​ដោយប្រពៃ​​នូវ​សេចក្តីបរិសុទ្ធិគឺការ​សង្រួម ឃើញដោយប្រពៃ ​នូវ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធិគឺការ​មិន​រាយមាយ សេចក្តីបរិសុទ្ធិគឺការ​ឃើញ ឈ្មោះថា អធិប្បញ្ញា សេចក្តីសង្រួម​ណា ​ក្នុងសំវរបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​ឈ្មោះថាអធិសីលសិក្ខា សេចក្តីមិន​រាយមាយណា ​ក្នុងអវិក្ខេបបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​ឈ្មោះថា អធិចិត្តសិក្ខា សេចក្តីឃើញណា ​ក្នុង​ទស្សនបារិសុទ្ធិ​នោះ នេះ​ឈ្មោះថា អធិប្បញ្ញាសិក្ខា បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​​សិក្ខា​ទាំង ៣ នេះ​​ទើបសិក្សា កាលដឹង​ទើបសិក្សា កាលឃើញទើបសិក្សា កាលពិចារណា​ឃើញច្បាស់ទើបសិក្សា កាលតាំងចិត្តទុក ទើបសិក្សា កាលចុះចិត្តស៊ប់ដោយ​សទ្ធាទើបសិក្សា កាលផ្គងទុក​នូវ​សេចក្តីព្យាយាមទើបសិក្សា កាលប្រុងស្មារតីទើបសិក្សា កាលតម្កល់ចិត្តទុកដោយប្រពៃទើបសិក្សា កាលដឹង​ដោយបញ្ញាទើបសិក្សា កាលដឹង​​ចំពោះ​នូវ​ធម៌ដែល​គប្បីដឹង​ចំពោះទើបសិក្សា កាលកំណត់ដឹង​​នូវ​ទុក្ខសច្ច ដែល​គប្បី​កំណត់​ដឹង​ទើបសិក្សា កាលលះបង់​​នូវ​សមុទយសច្ច ដែល​គួរលះបង់​ទើបសិក្សា កាលចម្រើន​​​នូវ​មគ្គសច្ច ដែល​គប្បី​ចម្រើនទើបសិក្សា កាលធ្វើឲ្យ​​ជាក់ច្បាស់​​នូវ​និរោធសច្ច ដែល​​គប្បី​​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ទើប​សិក្សា ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកហៅថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ស្តាប់​ហើយ​សង្រួម ឈ្មោះថា សីលមយញ្ញាណ។

សមាធិភាវនាមយញាណនិទ្ទេស

[៩២] បញ្ញាក្នុងការសង្រួមហើយតម្កល់ទុក ឈ្មោះថា​សមាធិភាវនាមយញ្ញាណ តើដូចម្តេច សមាធិ ១ គឺភាព​នៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ។ សមាធិ ២ គឺលោកិយសមាធិ ១ លោកុត្តរសមាធិ ១។ សមាធិ ៣ គឺសមាធិប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ ១ សមាធិដែល​មិន​មានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈ ១ សមាធិដែល​មិន​មានវិតក្កៈ មិន​មានវិចារៈ ១។ សមាធិ ៤ គឺសមាធិគប់រក​នូវ​សេចក្តី​សាបសូន្យ ១ សមាធិគប់រក​នូវ​​ការ​តាំងនៅ ១ សមាធិគប់រក​​នូវ​គុណវិសេស ១ សមាធិគប់រក​​នូវ​ការ​ទំលាយ​កិលេស ១។ សមាធិ ៥ គឺការ​ផ្សាយ​នៃបីតិ ១ ការ​ផ្សាយ​នៃ​សេចក្តីសុខ ១ ការ​ផ្សាយ​នៃចិត្ត ១ ការ​ផ្សាយ​នៃពន្លឺ ១ ការ​កំណត់​នូវ​ការ​ពិចារណា ១។ សមាធិ ៦ គឺចិត្ត​ជាឯកគ្គតា​ ដោយអំណាច​ពុទ្ធានុស្សតិ ឈ្មោះថា​អវិក្ខេបសមាធិ ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាចធម្មានុស្សតិ ឈ្មោះថា​អវិក្ខេបសមាធិ ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃសង្ឃានុស្សតិ ឈ្មោះថាអវិក្ខេបសមាធិ ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃសីលានុស្សតិ ឈ្មោះថាអវិក្ខេបសមាធិ ១ ចិត្ត​​ជា​ឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃចាគានុស្សតិ ឈ្មោះថាអវិក្ខេបសមាធិ ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃទេវតានុស្សតិ ឈ្មោះថាអវិក្ខេបសមាធិ ១។ សមាធិ ៧ គឺភាព​នៃ​សេចក្តី​ឈ្លាសវៃ​ក្នុងសមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តីឈ្លាសវៃ​ក្នុងការ​ចូលកាន់សមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តី​​ឈ្លាសវៃ​​ក្នុងការ​តាំងនៅ​ក្នុងសមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តី​ឈ្លាសវៃ​ក្នុង​ការ​ចេញ​ចាក​សមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តី​ឈ្លាសវៃ​ក្នុងសេចក្តី​ស្រួល​ក្នុងសមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តី​ឈ្លាសវៃ​ក្នុងអារម្មណ៍​នៃសមាធិ ១ ភាព​នៃសេចក្តីឈ្លាសវៃ​​ក្នុងការ​ប្រមូលមក​នូវ​សមាធិ ១។ សមាធិ ៨ គឺចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃ​បឋវីកសិណ ឈ្មោះថាអវិក្ខេបសមាធិ ១ ដោយអំណាច​នៃអាបោកសិណ ១។បេ។ ដោយអំណាច​នៃតេជោកសិណ ១ ដោយ​អំណាច​​នៃវាយោកសិណ ១ ដោយអំណាច​នៃនីលកសិណ ១ ដោយអំណាច​នៃបីតកសិណ ១ ដោយអំណាច​នៃលោហិតកសិណ ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតា ដោយអំណាច​នៃ​ឱទាតកសិណ ឈ្មោះថា​អវិក្ខេបសមាធិ ១។ សមាធិ ៩ គឺរូបាវចរសមាធិ​ជាន់ទាប ១ ​ជាន់កណ្តាល ១ ​ជាន់ខ្ពស់ ១ អរូបាវចរសមាធិ​ជាន់ទាប ១ ​ជាន់កណ្តាល ១ ​ជាន់ខ្ពស់ ១ សុញ្ញតសមាធិ ១ អនិមិត្តសមាធិ ១ អប្បណិហិតសមាធិ ១។ សមាធិ ១០ គឺចិត្ត​ជាឯកគ្គតា​ដោយ​អំណាច​​នៃឧទ្ធុមាតកសញ្ញា ឈ្មោះថា​អវិក្ខេបសមាធិ ១ ដោយ​អំណាច​នៃវិនីលកសញ្ញា ១។បេ។ ដោយអំណាចវិបុព្វកសញ្ញា ១ ដោយអំណាច​វិច្ឆិទ្ទកសញ្ញា ១ ដោយអំណាច​វិក្ខាយិត​ក​សញ្ញា ១ ដោយអំណាច​វិក្ខិត្តកសញ្ញា ១ ដោយអំណាច​ហតវិក្ខាយិតកសញ្ញា ១ ដោយ​អំណាច​លោហិតកសញ្ញា ១ ដោយអំណាចបុលុវកសញ្ញា ១ ចិត្ត​ជាឯកគ្គតាដោយ​អំណាច​អដ្ឋិកសញ្ញា ឈ្មោះថា​អវិក្ខេបសមាធិ ១ នេះ​សមាធិ ៥៥។

[៩៣] ម្យ៉ាងទៀត អត្ថក្នុងសមាធិ ​នៃសមាធិ មាន ២៥ គឺសមាធិ ដោយ​អត្ថថា​កំណត់ ១ សមាធិ​ដោយអត្ថថា​​ជាបរិវារ ១ សមាធិដោយ​អត្ថថាពេញលេញ ១ សមាធិ​​ដោយ​អត្ថថាមាន​អារម្មណ៍តែមួយ ១ សមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ ១ សមាធិ​ដោយ​អត្ថថាមិន​ប្រាសចាក​ខ្លឹមសារ ១ សមាធិ​ដោយអត្ថថា​មិន​ល្អក់ ១ សមាធិ​ដោយអត្ថថា​មិន​ញាប់ញ័រ ១ សមាធិ ដោយ​អត្ថថា​ផុតស្រឡះ ១ ភាព​នៃចិត្តតាំង​នៅដោយ​អំណាច​នៃ​ការ​តាំងនៅ​​ក្នុងអារម្មណ៍​តែមួយ [នេះ មិនមែនជា​អត្ថ​របស់​សមាធិ​ទេ។ អដ្ឋកថា។] ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ សភាវៈ​ដែល​ស្វែងរក​នូវ​ការ​ស្ងប់  ឈ្មោះថាសមាធិ ១ សភាវៈដែល​​មិន​ស្វែងរក​នូវ​ធម៌​ប្រាសចាក​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌​ស្វែងរក​នូវ​​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌មិន​​ស្វែងរក​នូវ​ធម៌​ប្រាសចាក​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ សភាវៈដែល​​កាន់យក​នូវ​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ សភាវៈដែល​មិន​កាន់​យក​នូវ​ធម៌ប្រាស​ចាកការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌កាន់​យក​នូវ​ការ​ស្ងប់ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌មិន​កាន់យក​នូវ​ធម៌​​ប្រាស​ចាក​​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ សភាវៈដែល​​ដើរទៅកាន់​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ សភាវៈដែល​មិន​ដើរ​ទៅកាន់ធម៌​ប្រាសចាកការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌​ដែល​​ដើរទៅកាន់ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌ដែល​មិន​ដើរ​ទៅកាន់ធម៌ប្រាសចាក​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ សភាវៈដែល​ដុត​នូវ​​ការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌​ដែល​ដុត​នូវ​ធម៌ប្រាសចាកការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌ដែល​​ដុត​នូវ​​ការ​ស្ងប់ឈ្មោះថាសមាធិ ១ ភាព​នៃធម៌ដែល​ដុត​នូវ​ធម៌​ប្រាសចាកការ​ស្ងប់ ឈ្មោះថា​សមាធិ ១ ធម៌មានសភាពស្ងប់ផង មានប្រយោជន៍ផង មានសេចក្តីសុខផង ឈ្មោះថា​សមាធិ [ត្រង់នេះ មិនមែន​ជាអត្ថ​របស់​សមាធិ​ទេ។ អដ្ឋកថា។] នេះ​អត្ថ​ក្នុងសមាធិ របស់​សមាធិ ២៥ ដែល​ឈ្មោះថា ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​សង្រួម​ហើយ​តម្កល់ទុក ឈ្មោះថា​សមាធិភាវនាមយញ្ញាណ។

ធម្មដ្ឋិតិញាណនិទ្ទេស

[៩៤] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវបច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ តើដូចម្តេច អវិជ្ជា​ជា​ទី​តាំង​​នៃការ​កើតឡើងផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រព្រឹត្តទៅផង ​ជាទីតាំង​នៃគ្រឿងកំណត់ផង ​ជា​ទីតាំង​នៃការ​ប្រមូលផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រកបផង ​ជាទីតាំង​នៃកង្វល់ផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​​ប្រជុំ​កើតផង ​ជាទីតាំង​នៃហេតុផង ​ជាទីតាំង​នៃបច្ច័យផង របស់​សង្ខារទាំងឡាយ នេះ​​អវិជ្ជា​​ជាបច្ច័យដោយអាការ​ ៩ យ៉ាង សង្ខារទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំង ២ នុ៎ះសុទ្ធ​តែកើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា ​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ អវិជ្ជា​ជាទីតាំង​នៃការ​កើតឡើងរបស់​សង្ខារទាំងឡាយ អស់អតីតកាលផង អវិជ្ជា​ជាទីតាំង​​នៃការ​កើតឡើងផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រព្រឹត្តទៅផង ​ជាទីតាំង​នៃនិមិត្តផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ជារ​ប្រមូលផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រកបព្រមផង ​ជាទីតាំង​នៃកង្វល់ផង ​ជាទីតាំង​​នៃការ​ប្រជុំ​កើត​ផង ​ជាទីតាំង​នៃហេតុផង ​ជាទីតាំង​នៃបច្ច័យផង របស់​សង្ខារទាំងឡាយ អស់អនាគតកាល​ផង នេះ​អវិជ្ជា​ជាបច្ច័យ ដោយអាការ​ ៩ យ៉ាង សង្ខារទាំងឡាយ​កើត​ឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌​ទាំង​​ពីរនុ៎ះ កើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​​កំណត់​​នូវ​​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ សង្ខារទាំងឡាយ​ជាទីតាំង​នៃការ​កើតឡើងរបស់​វិញ្ញាណ។បេ។​​ វិញ្ញាណ​​ជាទីតាំង​នៃការ​កើតឡើងរបស់​នាមរូប នាមរូប ​ជាទីតាំង​នៃការ​​កើត​ឡើងរបស់​អាយតនៈ​ប្រាំមួយ អាយតនៈប្រាំមួយ​​ជាទីតាំង​នៃការ​​កើតឡើងរបស់​ផស្សៈ ផស្សៈ​ជាទីតាំង​​នៃការ​​កើត​​ឡើង​​​​របស់​វេទនា វេទនា​​ជាទីតាំង​​នៃកើតឡើង​របស់​តណ្ហា តណ្ហា​ជាទីតាំង​​នៃការ​​កើតឡើងរបស់​ឧបាទាន ឧបាទាន​​ជាទីតាំង​នៃការ​កើត​ឡើងរបស់​ភព ភព​​ជាទីតាំង​នៃការកើត​ឡើងរបស់​​ជាតិ ​ជាតិ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​កើតឡើងផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅផង ​ជាទី​តាំង​​​នៃ​និមិត្តផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​ប្រមូលផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​ប្រកបព្រមផង ​ជាទីតាំង​​នៃ​កង្វល់​ផង ​ជាទីតាំង​​នៃការ​ប្រជុំ​កើតផង ​ជាទីតាំង​​នៃហេតុផង ​ជាទីតាំង​​នៃបច្ច័យផង របស់​ជរា និង​មរណៈ នេះ​​ជាតិ​ជាបច្ច័យដោយអាការ​ ៩ យ៉ាង ជរា និង​មរណៈ កើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងឡាយពីរនុ៎ះ កើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថាធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ ​ជាតិ​ជាទីតាំង​​នៃការ​កើតឡើងផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​​ប្រព្រឹត្តទៅផង ​ជាទីតាំង​​នៃនិមិត្តផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រមូលផង ​ជាទីតាំង​នៃ​ការ​ប្រកប​ព្រមផង ​ជាទីតាំង​​នៃកង្វល់ផង ​ជាទីតាំង​នៃការ​ប្រជុំកើតផង ​ជាទីតាំង​នៃហេតុផង ​ជាទី​តាំង​នៃបច្ច័យផង របស់​ជរា និង​មរណៈ អស់​អតីតកាលផង អស់​អនាគតកាលផង នេះ​​ជាតិ​ជាបច្ច័យ​ដោយអាការ​ ៩ យ៉ាង ជរា និង​មរណៈ កើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ កើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា ​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថាធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ។

[៩៥] អវិជ្ជាជាហេតុ សង្ខារទាំងឡាយកើតឡើងព្រោះ​ហេតុ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ អវិជ្ជា​ជាហេតុ សង្ខារ​ទាំងឡាយ កើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើងព្រោះ​ហេតុ អស់​អតីតកាលផង អស់​អនាគតកាលផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ សង្ខារ​ទាំងឡាយ​ជាហេតុ វិញ្ញាណ​កើត​ឡើងព្រោះ​ហេតុ វិញ្ញាណ​ជាហេតុ នាម និង​រូប​កើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ នាម និងរូប​​ជាហេតុ អាយតនៈប្រាំមួយ​កើត​ឡើង​ព្រោះ​ហេតុ អាយតនៈ​ប្រាំមួយ​ជាហេតុ ផស្សៈកើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ផស្សៈ​ជាហេតុ វេទនា​កើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ វេទនា​​ជាហេតុ តណ្ហាកើត​ឡើងព្រោះ​ហេតុ តណ្ហា​​ជាហេតុ ឧបាទាន​កើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ឧបាទាន​ជាហេតុ ភពកើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ភព​ជាហេតុ ​ជាតិកើត​ឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ​ជាតិ​ជា​ហេតុ ជរា និង​មរណៈ កើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែ​កើត​ឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ ​ជាតិ​ជាហេតុ ជរា និង​មរណៈកើតឡើង​ព្រោះ​ហេតុ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើត​ឡើងព្រោះ​​ហេតុ អស់អតីតកាលផង អស់​អនាគតកាល​ផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ។

[៩៦] អវិជ្ជាជាគ្រឿងអាស្រ័យ សង្ខារកើតឡើងព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ ធម៌ទាំង​ពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើង​ព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថាធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ អវិជ្ជា​ជា​គ្រឿងអាស្រ័យ សង្ខារកើតឡើង​ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើត​ឡើងព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ អស់អតីតកាលផង អស់អនាគត​កាលផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ សង្ខារ​ជា​គ្រឿង​អាស្រ័យ វិញ្ញាណ​កើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ វិញ្ញាណ​ជាគ្រឿងអាស្រ័យ នាម និង​រូបកើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ នាម និង​រូប​ជាគ្រឿងអាស្រ័យ អាយតនៈ​​ប្រាំមួយ​កើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ អាយតនៈ​ប្រាំមួយ​​ជាគ្រឿងអាស្រ័យ ផស្សៈកើត​ឡើង​ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ផស្សៈ​ជាគ្រឿង​អាស្រ័យ វេទានាកើតឡើង​​ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ វេទនា​ជាគ្រឿង​អាស្រ័យ តណ្ហា​កើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ តណ្ហា​ជា​គ្រឿង​អាស្រ័យ ឧបាទាន​កើតឡើងព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ឧបាទាន​ជា​គ្រឿងអាស្រ័យ ភពកើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ភព​ជាគ្រឿង​អាស្រ័យ ​ជាតិកើតឡើង​ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ​ជាតិ​ជា​គ្រឿងអាស្រ័យ ជរា និង​មរណៈកើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ធម៌​ទាំង​ពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែ​កើតឡើង ព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ ​ជាតិ​ជា​គ្រឿងអាស្រ័យ ជរា និង​មរណៈកើតឡើង​ព្រោះ​គ្រឿង​អាស្រ័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើង​ព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ អស់​អតីតកាល​ផង អស់​អនាគតកាល​ផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ។

[៩៧] អវិជ្ជាជាបច្ច័យ សង្ខារទាំងឡាយ កើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញាក្នុងការ​កំណត់​​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ អវិជ្ជា​​ជាបច្ច័យ សង្ខារកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែ​កើត​ឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ អស់​អតីតកាល​ផង អស់​អនាគតកាល​ផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុង​ការ​​កំណត់​​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ សង្ខារ​ជាបច្ច័យ វិញ្ញាណកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ វិញ្ញាណ​​ជាបច្ច័យ នាម និង​​រូបកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ នាម និង​រូប​ជា​បច្ច័យ អាយតនៈ​ប្រាំមួយ​កើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យអាយតនៈ​ប្រាំមួយ​​ជាបច្ច័យ ផស្សៈកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ផស្សៈ​ជា​បច្ច័យ វេទនាកើត​ឡើងព្រោះ​បច្ច័យ វេទនា​​ជាបច្ច័យ តណ្ហាកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ តណ្ហា​ជា​បច្ច័យ ឧបាទានកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ឧបាទាន​​ជាបច្ច័យ ភពកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ភព​ជា​បច្ច័យ ​ជាតិកើត​ឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ​ជាតិ​ជាបច្ច័យ ជរា និង​មរណៈ​កើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថាធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ ​ជាតិ​ជាបច្ច័យ ជរា និង​មរណៈកើតឡើង​ព្រោះ​បច្ច័យ ធម៌ទាំងពីរនុ៎ះ សុទ្ធតែកើតឡើងព្រោះ​បច្ច័យ អស់អតីតកាលផង អស់អនាគតកាលផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ។

[៩៨] ក្នុងកម្មភពមុន មោហៈ គឺអវិជ្ជា ការ​ប្រមូលមក​គឺសង្ខារ សេចក្តីប្រាថ្នា​គឺតណ្ហា កិរិយាប្រកាន់មាំ គឺឧបាទាន ចេតនាគឺភព ធម៌ទាំង ៥ យ៉ាងនេះ​ ​ក្នុងកម្មភពមុន ​ជាបច្ច័យ​នៃបដិសន្ធិ​​ក្នុងបច្ចុប្បន្នភព​នេះ​ បដិសន្ធិ​ក្នុងបច្ចុប្បន្ន​ភពនេះ​ជាតួវិញ្ញាណ ការ​ចុះកាន់គភ៌ គឺនាម និង​រូប បសាទៈ គឺអាយតនៈ សភាពដែល​បុគ្គល​ពាល់ត្រូវ គឺផស្សៈ ការ​ទទួលអារម្មណ៍ គឺវេទនា ធម៌ទាំង ៥ យ៉ាងនេះ​ ​ក្នុង​ឧបបត្តិភពនេះ​ ប្រព្រឹត្តទៅ​ព្រោះ​​បច្ច័យ​របស់​កម្ម ដែល​បុគ្គល​ធ្វើ​ទុកហើយ​​ក្នុង​កាលមុន ព្រោះ​តែអាយតនៈ​ចាស់​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ននេះ​ មោហៈ​គឺអវិជ្ជា ការ​ប្រមូល​គឺសង្ខារ សេចក្តីប្រាថ្នា​គឺតណ្ហា ការ​ប្រកាន់មាំ​គឺឧបាទាន ចេតនាគឺភព ធម៌ទាំង ៥ យ៉ាងនេះ​ ​ក្នុងកម្មភព​​ជាបច្ចុប្បន្ននេះ​ ​ជាបច្ច័យ​​នៃ​​បដិសន្ធិ​ក្នុងអានាគត បដិសន្ធិ​ក្នុងអនាគត ​ជាតួវិញ្ញាណ ការ​ចុះកាន់គភ៌ គឺនាម និង​រូប បសាទៈ​គឺអាយតនៈ ធម៌ដែល​បុគ្គល​ពាល់ត្រូវគឺផស្សៈ ការ​ទទួលអារម្មណ៍​គឺវេទនា ធម៌ទាំង ៥ យ៉ាងនេះ ក្នុងឧបបត្តិភព​​ជាអនាគត ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះ​បច្ច័យ​នៃកម្ម ដែល​បុគ្គល​ធ្វើទុកហើយ​ក្នុងបច្ចុប្បន្នភពនេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ ឃើញ យល់ ត្រាស់ដឹង​នូវ​សង្ខេប ៤ កាល ៣ សន្ធិ ៣ នេះ និង​បដិច្ចសមុប្បាទ ដោយអាការៈ ២០ យ៉ាង ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​​កំណត់​នូវ​បច្ច័យ ឈ្មោះថា​ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ។

សម្មសនញាណនិទ្ទេស

[៩៩] បញ្ញាក្នុងការបំប្រួញនូវពួកធម៌​ជាអតីត អនាគត និង​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា សម្មសនញ្ញាណ តើដូចម្តេច។ រូបណាមួយ ​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ​ជា​ខាង​​ក្នុងក្តី ​ខាងក្រៅក្តី គ្រោគ្រាតក្តី ល្អិតក្តី ថោកទាបក្តី ឧត្តមក្តី រូបណា​ក្នុងទីឆ្ងាយ ឬទីជិតក្តី បុគ្គល​កំណត់ទុក​នូវ​រូបទាំងអស់​នោះ​ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា ​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុកថា​មិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ វេទនាណា​មួយ។បេ។ សញ្ញាណាមួយ សង្ខារណាមួយ វិញ្ញាណ​ណាមួយ ​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ​ជា​ខាង​ក្នុងក្តី ​ខាងក្រៅក្តី គ្រោតគ្រាតក្តី ល្អិតក្តី ថោកទាបក្តី ឧត្តមក្តី វិញ្ញាណ​ណា ​ក្នុងទីឆ្ងាយ ឬទីជិតក្តី បុគ្គល​កំណត់ទុក​​នូវ​វិញ្ញាណទាំងអស់​នោះ ថា​មិន​ទៀង ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​ថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​នូវ​ចក្ខុ។បេ។ កំណត់ទុក​​នូវ​ជរា និង​មរណៈ ​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន​ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១ កំណត់ទុក​ថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ១។

[១០០] រូបជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​មិន​ទៀង ដោយអត្ថថា​អស់ទៅ ឈ្មោះថាទុក្ខ ដោយអត្ថថា​គួរខ្លាច ឈ្មោះថា​អនត្តា ដោយអត្ថថា​មិន​មានខ្លឹម ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ជរា និង​មរណៈ ​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​មិន​ទៀង ដោយអត្ថថា​អស់ទៅ ឈ្មោះថា​ទុក្ខ ដោយអត្ថថា​គួរខ្លាច ឈ្មោះថា​មិន​មែនខ្លួន ដោយអត្ថថា​​មិន​មានខ្លឹម ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញ​ហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ។

[១០១] រូបជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​មិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើង​​ព្រោះ​​គ្រឿងអាស្រ័យ មានការ​អស់ទៅ​​ជាធម្មតា សូន្យទៅ​ជាធម្មតា ប្រាសចាក​​តម្រេក​ជាធម្មតា រលត់ទៅ​​ជាធម្មតា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការបំព្រួញហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថាសម្មសនញ្ញាណ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ជរា និង​មរណៈ ​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថាមិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើងព្រោះ​គ្រឿងអាស្រ័យ មានការ​អស់ទៅ​​ជាធម្មតា សូន្យទៅ​​ជាធម្មតា ប្រាសចាក​តម្រេក​ជា​ធម្មតា រលត់ទៅ​​ជាធម្មតា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងការ​បំព្រួញ​ហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ។

[១០២] ជរា និងមរណៈមាន ព្រោះ​​ជាតិ​ជាបច្ច័យ កាល​ជាតិមិន​មាន ជរា និង​មរណៈ ក៏មិន​មាន ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ជរានិង​​មរណៈ​មាន ព្រោះ​​ជាតិ​​ជាបច្ច័យ កាលបើ​ជាតិ​មិន​មាន ជរា និង​មរណៈក៏មិន​មាន អស់អតីត​កាលផង អស់​អនាគតកាល​ផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញ​ហើយ​​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ​ជាតិមាន ព្រោះ​ភព​ជាបច្ច័យ កាលបើភព​មិន​មាន។បេ។ ភពមាន ព្រោះ​ឧបាទាន​​ជាបច្ច័យ កាលបើឧបាទាន​មិន​មាន ភពក៏មិន​មាន ឧបាទាន​មាន ព្រោះ​តណ្ហា​ជាបច្ច័យ កាលបើ​តណ្ហាមិន​មាន ឧបាទាន​ក៏មិន​មាន តណ្ហា​មាន ព្រោះ​វេទនា​​ជាបច្ច័យ កាលបើវេទនា​មិន​មាន តណ្ហាក៏​មិន​មាន វេទនាមាន ព្រោះ​ផស្សៈ​​ជាបច្ច័យ កាលបើផស្សៈ​​មិន​មាន វេទនា​ក៏មិន​មាន ផស្សៈមាន ព្រោះ​អាយតនៈ ៦ ​ជាបច្ច័យ កាលបើ​អាយតនៈ ៦ មិន​មាន ផស្សៈក៏​មិន​មាន អាយតនៈ ៦ មាន ព្រោះ​នាម និង​រូប​ជា​បច្ច័យ កាលបើ​នាម និងរូប​​មិន​មាន អាយតនៈ ៦ ក៏មិន​មាន នាម និង​រូបមាន ព្រោះ​វិញ្ញាណ​​ជាបច្ច័យ កាលបើវិញ្ញាណ​​មិន​មាន នាម និង​រូបក៏មិន​មាន វិញ្ញាណមាន ព្រោះ​សង្ខារ​​ជាបច្ច័យ កាលបើសង្ខារ​មិន​មាន វិញ្ញាណ​ក៏មិន​មាន សង្ខារមាន ព្រោះ​អវិជ្ជា​​ជាបច្ច័យ កាលបើ​អវិជ្ជា​មិន​មាន សង្ខារក៏​មិន​មាន ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញហើយ​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ សង្ខារមាន ព្រោះ​​អវិជ្ជា​​ជាបច្ច័យ កាលបើ​អវិជ្ជាមិន​មាន សង្ខារក៏មិន​មាន អស់អតីតកាល​ផង អស់អនាគត​កាល​ផង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​បំព្រួញហើយ​​កំណត់ទុក ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ដែល​​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​បំព្រួញ​ហើយ​កំណត់ទុក​​នូវ​ពួកធម៌​​ជាអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​សម្មសនញ្ញាណ ។

ឧទយព្វយញាណនិទ្ទេស

[១០៣] បញ្ញាក្នុងការឃើញនូវការប្រែប្រួល​នៃពួកធម៌​​ជាបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​​ឧទយព្វយានុបស្សនាញាណ តើដូចម្តេច។ រូប​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កើតហើយ​ ការ​ចំរើនឡើង​​នៃ​រូប​នោះ ​ជាលក្ខណៈ​​នៃការ​កើត ការ​សូន្យទៅ​​ជាលក្ខណៈ​​នៃការ​ប្រែប្រួល ឈ្មោះថា​​អនុបស្សនាញាណ វេទនា​កើតហើយ​ សញ្ញាកើតហើយ​ សង្ខារកើតហើយ​ វិញ្ញាណ​​កើតហើយ​ ចក្ខុកើត​ហើយ​។បេ។ ភព​ជាបច្ចុប្បន្ន​កើតហើយ​ ការ​ចំរើនឡើង​​នៃភព​នោះ ​ជាលក្ខណៈ​​នៃការ​កើត ការ​សូន្យទៅ ​ជាលក្ខណៈ​​នៃការ​ប្រែប្រួល ឈ្មោះថា​​អនុបស្សនាញាណ។

[១០៤] បុគ្គលការឃើញនូវការចម្រើនឡើង​នៃបញ្ចក្ខន្ធ តើឃើញ​លក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន កាលឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ តើឃើញ​លក្ខណៈប៉ុន្មាន កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង​ និង​ការ​សូន្យទៅ តើឃើញ​លក្ខណៈប៉ុន្មាន បុគ្គល​កាល​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង​នៃ​បញ្ចក្ខន្ធ រមែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ២៥ កាលឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ រមែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ២៥ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ រមែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ៥០។

[១០៥] បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ តើឃើញលក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន កាលឃើញ​នូវ​​ការ​សូន្យទៅ តើឃើញលក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ តើឃើញលក្ខណៈប៉ុន្មាន បុគ្គល​កាលឃើញ​​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​​នៃវេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ តើឃើញលក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន កាលឃើញ​​នូវ​ការ​សូន្យទៅ តើឃើញលក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង និង​សូន្យទៅ តើឃើញ​លក្ខណៈ​ប៉ុន្មាន។ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ រមែងឃើញ​លក្ខណៈ ៥ កាលឃើញ ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ រមែងឃើញ​លក្ខណៈ ៥ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង និង​សូន្យទៅ រមែងឃើញលក្ខណៈ ១០ បុគ្គល​កាល​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង​នៃវេទនាក្ខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ កាលឃើញ​នូវ​​ការ​សូន្យទៅ រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ រមែងឃើញលក្ខណៈ ១០។

[១០៦] បុគ្គលកាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​កើតឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃរូប ព្រោះ​កើតឡើង​​នៃអវិជ្ជា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយ​អត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃរូប ព្រោះ​កើតឡើង​នៃតណ្ហា ១ ឃើញ​នូវ​​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃរូប ព្រោះ​​កើតឡើង​នៃកម្ម ១ ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃរូប ព្រោះ​កើតឡើង​នៃអាហារ ១ មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ​នៃការ​កើត ឈ្មោះថា​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​​ចម្រើនឡើង​នៃរូបក្ខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈទាំង ៥ នេះ។

[១០៧] បុគ្គលកាលឃើញនូវការសូន្យទៅ (នៃរូបក្ខន្ធ) រមែងឃើញ​លក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​រលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃរូប ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃអវិជ្ជា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​​រលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃរូប ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃតណ្ហា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យ​ទៅ​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​រលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃរូបព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃកម្ម ១ ឃើញការ​សូន្យទៅ​​នៃរូបក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​រលត់ទៅ​​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់​ទៅ​នៃរូប ព្រោះ​រលត់​ទៅ​នៃអាហារ ១ មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ​ប្រែប្រួល ឈ្មោះថា​​ឃើញ​​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃរូបក្ខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃរូបក្ខន្ធ រមែងឃើញ​លក្ខណៈទាំង ៥ នេះ​បុគ្គល​​កាលឃើញ​នូវ​​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ (​នៃរូបក្ខន្ធ) រមែងឃើញ​លក្ខណៈទាំង ១០ នេះ​ឯង។

[១០៨] បុគ្គលកាលឃើញនូវការចម្រើននៃវេទនាខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃវេទនា ព្រោះ​កើតឡើង​នៃអវិជ្ជា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើន​ឡើង​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថា​កើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​នៃវេទនា ព្រោះ​កើតឡើង​​នៃតណ្ហា ១ ឃើញ​នូវ​​ការ​ចម្រើន​ឡើង​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​​នៃ​វេទនា ព្រោះ​កើតឡើង​នៃកម្ម ១ ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថាកើត​ឡើង​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​កើតឡើង​នៃវេទនា ព្រោះ​​កើតឡើង​នៃផស្សៈ ១ មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ​កើតឡើង ឈ្មោះថាឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវេទនាខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវេទនាខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈទាំង ៥ នេះ។

[១០៩] បុគ្គលកាលឃើញនូវការ​សូន្យទៅ (នៃវេទនាខន្ធ) រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវេទនា ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃអវិជ្ជា ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវេទនាខន្ធ ដោយ​អត្ថថា​រលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវេទនា ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃតណ្ហា ឃើញ​នូវ​ការ​​សូន្យទៅ​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថា​រលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវេទនា ព្រោះ​រលត់​ទៅ​នៃកម្ម ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យ​ថា ការ​រលត់​ទៅ​នៃវេទនា ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃផស្សៈ ១ មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ​ប្រែប្រួល ឈ្មោះថាឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវេទនាខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យ​ទៅ​នៃ​វេទនាខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈ​ទាំង ៥ នេះ​ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​​ចម្រើនឡើង​ និង​ការ​​សូន្យទៅ (​នៃវេទនាខន្ធ) រមែងឃើញលក្ខណៈទាំង ១០ នេះ​ឯង។

[១១០] បុគ្គលកាលឃើញនូវការចម្រើនឡើង​នៃសញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ រមែង​ឃើញលក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​ឃើញនូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​កើតឡើង​នៃអវិជ្ជា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​កើតឡើង​នៃតណ្ហា ១ ឃើញ​នូវ​ការចម្រើនឡើង​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថា​កើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​កើតឡើង​នៃកម្ម ១ ឃើញ​នូវ​ការ​​ចម្រើនឡើង​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថាកើតឡើង​នៃបច្ច័យថា ការ​កើតឡើង​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​កើតឡើង​នៃនាម និង​រូប ១ មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​លក្ខណៈកើត ឈ្មោះថា​ឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ រមែងឃើញលក្ខណៈទាំង ៥ នេះ​។

[១១១] បុគ្គលកាលឃើញនូវការ​សូន្យទៅ (នៃវិញ្ញាណ) រមែងឃើញលក្ខណៈ ៥ តើដូចម្តេច។ បុគ្គលឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យថា ការ​រលត់ទៅវិញ្ញាណ ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃអវិជ្ជា ១ ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយ​អត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃតណ្ហា ១ ឃើញ​នូវ​​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃកម្ម ១ ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយអត្ថថារលត់ទៅ​នៃបច្ច័យថា ការ​រលត់ទៅ​នៃវិញ្ញាណ ព្រោះ​រលត់ទៅ​នៃនាម និង​រូប មួយទៀត បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​​លក្ខណៈ​ប្រែប្រួល ឈ្មោះថាឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ១ បុគ្គល​កាលឃើញ​នូវ​​ការ​សូន្យទៅ​នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ រមែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ៥ នេះ​ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ តែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ១០ នេះ​ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង​នៃខន្ធទាំង ៥ តែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ២៥ នេះ​ កាលឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យទៅ តែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ២៥ នេះ​ កាលឃើញ​នូវ​ការ​ចម្រើនឡើង និង​ការ​សូន្យទៅ តែងឃើញ​នូវ​លក្ខណៈ ៥០ នេះ​ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​ពួកធម៌​​ជា​បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា​ឧទយព្វយានុបស្សនាញាណ។ រូបក្ខន្ធ កើតឡើងព្រោះ​អាហារ ខន្ធ​ដ៏​សេស គឺវេទនា សញ្ញា សង្ខារ កើតឡើង​ព្រោះ​ផស្សៈ វិញ្ញាណក្ខន្ធ​កើតឡើង ព្រោះ​នាម ​និង​រូប។

ភង្គានុបស្សនាញាណនិទ្ទេស

[១១២] បញ្ញាក្នុងការពិចារណាឃើញនូវ​អារម្មណ៍ថាបែកធ្លាយ ឈ្មោះថា​​វិបស្សនាញាណ តើដូចម្តេច។ ចិត្ត មានរូប​ជាអារម្មណ៍ កើតឡើងហើយ​បែកធ្លាយទៅវិញ បុគ្គល​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​ការ​បែកធ្លាយ​នៃចិត្ត​នោះ ព្រោះ​ពិចារណា​នូវ​អារម្មណ៍​នោះ។ ពាក្យថា ពិចារណា​ឃើញ តើពិចារណា​ឃើញ ដូចម្តេច។ ពិចារណាឃើញថា​មិន​ទៀង មិន​មែនពិចារណា​ឃើញ​ថាទៀងទេ ពិចារណា​ឃើញថាជាទុក្ខ មិន​មែនពិចារណា​ឃើញថា​ជាសុខទេ ពិចារណា​ឃើញថាមិន​មែនខ្លួន មិន​មែនពិចារណា​ឃើញថាខ្លួនទេ នឿយ​ណាយ មិន​រីករាយ ធុញទ្រាន់ មិន​ត្រេកអរ រំលត់ មិន​ឲ្យកើតឡើង រលាស់ចោល មិន​កាន់​យក បុគ្គល​កាលពិចារណា​ឃើញថាមិន​ទៀង ក៏លះបង់​នូវ​សញ្ញាថា​ទៀង កាលពិចារណា​ឃើញថា​ជាទុក្ខ ក៏លះបង់​នូវ​សញ្ញាថា​ជាសុខ កាល​ពិចារណាឃើញថាមិន​មែនខ្លួន ក៏លះបង់​​​នូវ​សញ្ញាថាខ្លួន កាល​នឿយណាយ ក៏លះបង់​នូវ​សេចក្តី​រីករាយ កាលធុញទ្រាន់ ក៏លះបង់​​នូវ​​តម្រេក កាល​រំលត់ ក៏លះបង់​​នូវ​ការ​កើតឡើង កាល​រលាស់ចោល ក៏លះបង់​​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាន់។

[១១៣] ចិត្ត មានវេទនាជាអារម្មណ៍។បេ។ មានសញ្ញា​ជាអារម្មណ៍ មានសង្ខារ​ជាអារម្មណ៍ មានវិញ្ញាណ​ជាអារម្មណ៍។បេ។ ចិត្តមានជរា និង​មរណៈ​ជាអារម្មណ៍ កើតឡើងហើយ​បែក​ធ្លាយទៅវិញ បុគ្គល​ពិចារណាឃើញ​នូវ​​ការ​បែកធ្លាយ​នៃចិត្ត​នោះ ព្រោះ​ការ​ពិចារណា​នូវ​អារម្មណ៍​នោះ។ ពាក្យថា ពិចារណា​ឃើញ តើពិចារណាឃើញ​ដូចម្តេច។ បុគ្គល​ពិចារណាឃើញថាមិនទៀង មិន​មែនពិចារណា​ឃើញថាទៀងទេ ពិចារណា​ឃើញថា​ជាទុក្ខ មិន​មែនពិចារណាឃើញថា​ជាសុខទេ ពិចារណាឃើញថា​មិន​មែនខ្លួន មិន​មែនពិចារណាឃើញថាខ្លួនទេ នឿយណាយ មិន​រីករាយ ធុញទ្រាន់ មិន​ត្រេកអរ រំលត់ មិន​ឲ្យកើតឡើង រលាស់ចោល មិន​កាន់យក បុគ្គល​កាលពិចារណា​ឃើញថាមិន​ទៀង ក៏លះបង់​នូវ​សញ្ញាថាទៀង កាល​ពិចារណា​ឃើញថា​ជាទុក្ខ ក៏លះបង់​​នូវ​សញ្ញាថា​ជាសុខ កាលពិចារណា​ឃើញថាមិន​មែនខ្លួន ក៏លះបង់​នូវ​សញ្ញាថាខ្លួន កាល​នឿយ​ណាយ ក៏លះបង់​នូវ​សេចក្តីរីករាយ កាលធុញទ្រាន់ ក៏លះបង់​​នូវ​តម្រេក កាលរំលត់ ក៏លះបង់​​នូវ​ការ​កើតឡើង កាល​រលាស់​ចោល ក៏លះបង់​​នូវ​សេចក្តីប្រកាន់។

[១១៤] ការរំកិលចិត្តចាកវត្ថុមុន ទៅកាន់វត្ថុផ្សេងវិញក្តី ការ​វិវដ្ដន៍​នៃចិត្ត [ដំណើរចិត្ត​ដែលលះបង់​នូវការ​កើតនៃ​បញ្ចក្ខន្ធ ហើយតាំង​នៅក្នុង​ការរលត់​នៃ​បញ្ចក្ខន្ធ។] ដោយ​បញ្ញា​ក្តី កំលាំងគឺការ​រំពឹងរក (​នូវ​ការ​បែកធ្លាយ) ក្តី ឈ្មោះថា​ការ​ពិចារណាឃើញ (​នូវ​ការ​បែកធ្លាយ) ការ​កំណត់​​នូវ​សភាព​ទាំង​ពីរថាតែមួយ ដោយការ​​ប្រព្រឹត្តិ​​តាមអារម្មណ៍ ភាព​នៃបុគ្គល​​មានចិត្តចុះស៊ប់​​ក្នុងការ​រលត់ ឈ្មោះថាពិចារណា​ឃើញ​​នូវ​លក្ខណៈ​នៃការ​សូន្យ ការ​ពិចារណា​នូវ​អារម្មណ៍ក្តី បុគ្គល​ឃើញនូវ​​ការ​បែកធ្លាយក្តី ការ​ប្រាកដឡើងថាសូន្យក្តី ឈ្មោះថាការ​ពិចារណាឃើញ​ដោយបញ្ញា​ដ៏​ក្រៃលែង ភិក្ខុអ្នកឈ្លាសវៃ​ក្នុង​អនុបស្សនាទាំង ៣ ផង ​ក្នុង​វិបស្សនា​​ទាំង ៤ ផង រមែងមិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងទិដ្ឋិទាំង​ឡាយផ្សេងៗ ​ព្រោះ​ខ្លួន​ជា​អ្នក​ឈ្លា​ស​វៃ ​ក្នុងការ​ប្រាកដទាំង ៣។

ដែលឈ្មោះថាញាណនោះ ដោយអត្ថថាដឹង​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ដឹង​​នូវ​អារម្មណ៍​ថាបែកធ្លាយ ឈ្មោះថា​វិបស្សនាញាណ។

អាទីនវញាណនិទ្ទេស

[១១៥] បញ្ញាក្នុងការប្រាកដឡើងថាជាភ័យ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ តើដូចម្តេច។ បញ្ញា​ក្នុងប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យ​ថា ការ​កើត​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ ថានិមិត្ត​ជាភ័យ។បេ។ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យថា ការ​ប្រមូលមក ​ជាភ័យថា បដិសន្ធិ​ជាភ័យ ថា គតិ​ជាភ័យ ថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ជាភ័យ ថាការ​កើត​ជាភ័យ ថា ​ជាតិ​ជាភ័យ ថា ជរា​ជាភ័យ ថា ព្យាធិ​ជាភ័យ ថា មរណៈ​ជាភ័យ ថា សោក​ជាភ័យ ថា ការ​ខ្សឹកខ្សួល​ជាភ័យ ថា ការ​​ចង្អៀត​​ចង្អល់ចិត្ត​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ។ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទ (បទស្ងប់រម្ងាប់) ថាការ​មិន​កើត​ជាសេចក្តី​ក្សេម ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាសេចក្តីក្សេម។បេ។ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា សេចក្តីមិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាសេចក្តីក្សេម ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​កើត​ជាភ័យ ការ​មិន​កើតឡើង ​ជាសេចក្តីក្សេម ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ជាភ័យ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាសេចក្តី​ក្សេម។បេ។ ញាណ ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​ចង្អៀត​​ចង្អល់ចិត្ត​ជាភ័យ ការ​មិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាសេចក្តីក្សេម បញ្ញាក្នុងការ​ប្រាកដឡើងថា ​ជាភ័យថា ការ​កើត ​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញា​ក្នុងការ​​ប្រាកដ​ឡើង​ថា​ជាភ័យថា ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថាអាទីនវញ្ញាណ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​មិន​កើត​ជាសុខ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​ជាសុខ។បេ។ ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទ​ថា ការ​មិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត​ជាសុខ។

[១១៦] ញាណក្នុងសន្តិបទថា ការកើត ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​កើត​ជាសុខ ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​​ជាសុខ។បេ។ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​​ចង្អៀត​​​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាទុក្ខ ការ​មិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាសុខ។

[១១៧] បញ្ញាក្នុងការ​ប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យ ថាការ​កើត ប្រកបដោយអាមិសៈ ឈ្មោះថាអាទីនវញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ឈ្មោះថា អាទីនវញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញ​ក្នុងការ​ប្រាកដ​ឡើង​ថា​ជា​ភ័យថា ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ឈ្មោះថា អាទីនវញ្ញាណ ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​មិន​កើត ​មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទ​ថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ។បេ។ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា​ ការ​មិន​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ញាណ​​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​កើត ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ការ​មិន​កើត មិន​ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ញាណ​​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ ប្រកប​ដោយ​អាមិសៈ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ មិន​ប្រកប​​ដោយ​អាមិសៈ។បេ។ ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់​ចិត្ត ប្រកបដោយ​​អាមិសៈ ការ​មិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត មិន​ប្រកបដោយអាមិសៈ។

[១១៨] បញ្ញាក្នុងការប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យថា ការ​កើត ​ជាសង្ខារ ឈ្មោះថា​​អាទីនវញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រាកដឡើងថា​ជាភ័យថា ការ​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ​ជាសង្ខារ ឈ្មោះថាអាទីនវញ្ញាណ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​មិន​កើត ​ជានិព្វាន ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ​ជានិព្វាន។បេ។ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​មិន​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជានិព្វាន ញាណ​ក្នុងសន្តិបទថា ការ​កើត ​ជាសង្ខារ ការ​មិន​កើត ​ជានិព្វាន ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាសង្ខារ ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ​ជានិព្វាន។បេ។ ញាណ​ក្នុង​សន្តិបទថា ការ​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ​ជាសង្ខារ ការ​មិន​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ​ជានិព្វាន។

[១១៩] បុគ្គលឃើញនូវការកើត នូវ​ការប្រព្រឹត្តិ ​នូវនិមិត្ត ​នូវការ​ប្រមូលមក និង​បដិសន្ធិ ថា​ជាទុក្ខ នេះ​ឈ្មោះថា អាទីនវញ្ញាណបុគ្គល​ឃើញនូវការ​មិន​កើត ​នូវការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ​នូវការមិន​មាននិមិត្ត ​នូវ​ការមិន​ប្រមូលមក ​និង​ការ​មិន​បដិសន្ធិ ថា​ជាសុខ នេះ​ឈ្មោះថាញាណ​ក្នុង​សន្តិបទ អាទីនវញ្ញាណនេះ​ តែងកើត​ក្នុងឋាន ៥ ញាណ​ក្នុងសន្តិបទ​នេះ ​​តែង​​កើត​ក្នុងឋាន ៥ បុគ្គល​រមែងដឹង​ច្បាស់​នូវ​ញាណទាំង ១០ (នេះ​ឯង) ភាព​នៃបុគ្គល​​អ្នកឈ្លាសវៃ​ក្នុងញាណទាំង ២ ទើបមិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងទិដ្ឋិផ្សេងៗ។

ដែលឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រាកដ​ឡើងថា​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​អាទីនវញ្ញាណ។

សង្ខារុបេក្ខាញាណនិទ្ទេស

[១២០] បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​​ព្រងើយ​កន្តើយ ឈ្មោះថាសង្ខារុបេក្ខាញាណ តើដូចម្តេច។ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​​ពិចារណា​​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ​ក្នុងការ​កើត ឈ្មោះថា​សង្ខា​រុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយ​ក្នុង​ការ​​ប្រព្រឹត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេក្តីប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច…​ក្នុងនិមិត្ត។បេ។ សេចក្តី​​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុងការ​ប្រមូល​មក សេចក្តីប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច…​ក្នុងបដិសន្ធិ សេចក្តីប្រាថ្នា​ដើម្បី​រួច…​ក្នុងគតិ សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច…​ក្នុងការ​វិលមក សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច…​ក្នុងការ​កើត សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុង​ជាតិ សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុងជរា សេចក្តីប្រាថ្នា​​ដើម្បី​រួច … ​ក្នុង​​ព្យាធិ សេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុងមរណៈ សេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុងសេចក្តី​​សោក សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច … ​ក្នុងការ​ខ្សឹកខ្សួល បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយ ​ក្នុងសេចក្តី​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ឈ្មោះថា​​សង្ខា​​រុបេក្ខាញាណ។

[១២១] បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​​ព្រងើយកន្តើយថា ការ​កើត​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តី​​ប្រាថ្នា​ដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ជាទុក្ខ ឈ្មោះ​​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​រកឧបាយ ឬក៏ការ​​ព្រងើយ​​កន្តើយថា និមិត្ត ​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។បេ។ បញ្ញាគឺ​សេចក្តី​​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា សេចក្តីចង្អៀត​​ចង្អល់​ចិត្ត ​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា ការ​កើត ​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា ការ​​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។បេ។ បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយថា សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត​ជាភ័យ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។

[១២២] បញ្ញាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​​ព្រងើយកន្តើយថា ការ​កើត ប្រកបដោយអាមិសៈ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺ​សេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ ប្រកបដោយអាមិសៈ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។បេ។ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា សេចក្តីចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ប្រកប​ដោយ​​អាមិសៈ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយថា ការ​កើត​​ជាសង្ខារ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺ​សេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​រកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយថា ការ​ប្រព្រឹត្តិ ​ជាសង្ខារ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។បេ។ បញ្ញាគឺសេចក្តី​​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណារកឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយកន្តើយថា សេចក្តីចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ​ជាសង្ខារ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។

[១២៣] ការកើតឡើង ចាត់​ជាសង្ខារ បុគ្គល​រំពឹងមើល​នូវ​សង្ខារទាំងឡាយ​នោះ ឈ្មោះថាសង្ខារុបេក្ខា សង្ខារ និង​ឧបេក្ខាទាំង ២ នុ៎ះ ចាត់​ជាសង្ខារ បុគ្គល​​រំពឹងមើល ​នូវ​សង្ខារទាំងឡាយ​នោះ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខា ការ​ប្រព្រឹត្តិ ចាត់​ជា​សង្ខារ។បេ។ និមិត្ត ចាត់​ជាសង្ខារ ការ​ប្រមូល​មក ចាត់​ជាសង្ខារ បដិសន្ធិ ចាត់​ជាសង្ខារ គតិ ចាត់​ជាសង្ខារ ការ​វិលមក ចាត់​ជាសង្ខារ ការ​កើត ចាត់​ជាសង្ខារ ​ជាតិ ចាត់​ជាសង្ខារ ជរា ចាត់​ជាសង្ខារ ព្យាធិ ចាត់​ជាសង្ខារ មរណៈ ចាត់​ជាសង្ខារ សេចក្តីសោក ចាត់​ជាសង្ខារ សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ចាត់​ជាសង្ខារ សេចក្តីចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ចាត់​ជាសង្ខារ បុគ្គល​រំពឹងមើល ​នូវ​សង្ខារទាំង​ឡាយ​នោះ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខា សង្ខារ និង​ឧបេក្ខាទាំង ២ នុ៎ះ ចាត់​ជាសង្ខារ បុគ្គល​​រំពឹង​​មើល​នូវ​សង្ខារ​ទាំងឡាយ​នោះ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខា។

[១២៤] ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា ដោយអាការ​​ប៉ុន្មានយ៉ាង។ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា ដោយអាការ ​៨ យ៉ាង។ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន [បុថុជ្ជនមាន ២ ពួកគឺ អន្ធបុថុជ្ជន ពួក១ កល្យាណបុថុជ្ជន ពួក១ ក្នុងទីនេះ សំដៅយក​កល្យាណ​បុថុជ្ជន។ អដ្ឋកថា។] ដោយអាការ​ប៉ុន្មានយ៉ាង ការ​បង្អោន​ចិត្តទៅ​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា​របស់​សេក្ខបុគ្គល ​ដោយអាការ​ប៉ុន្មានយ៉ាង ការ​បង្អោនចិត្ត​ទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ ​ដោយអាការ​​ប៉ុន្មានយ៉ាង។ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន ដោយអាការ​ ២ យ៉ាង ការ​បង្អោនចិត្ត​ទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា​របស់​សេក្ខបុគ្គល​​ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាងការ​បង្អោន​ចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាង។

[១២៥] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន ដោយអាការ​ ២ យ៉ាង ដូចម្តេចខ្លះ។ បុថុជ្ជន​ត្រេកអរចំពោះសង្ខារុបេក្ខា ឬពិចារណាឃើញ​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា​ នេះ​ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន ដោយអាការ​ ២ យ៉ាង។

ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​សេក្ខបុគ្គល​ ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាង ដូចម្តេចខ្លះ។ សេក្ខបុគ្គល​ ត្រេកអរចំពោះសង្ខារុបេក្ខា ឬពិចារណាឃើញ​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ឬក៏ចូលកាន់ផលសមាបត្តិ ដោយការ​ពិចារណា នេះ​ ការ​បង្អោនចិត្ត​ទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​សេក្ខបុគ្គល​ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាង។

ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាង ដូចម្តេចខ្លះ។ អសេក្ខបុគ្គល​ ពិចារណាឃើញ​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ឬចូលកាន់​​ផលសមាបត្តិ ដោយការ​ពិចារណា ឬក៏រំពឹងមើល​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា​​នោះ ហើយ​នៅ​ដោយ​​សុញ្ញត​វិហារធម៌ក្តី ដោយអនិមិត្តវិហារធម៌ក្តី ដោយ​អប្បណិហិតវិហារធម៌​ក្តី នេះ​ ការ​បង្អោន​​ចិត្តទៅ​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ ដោយអាការ​ ៣ យ៉ាង។

[១២៦] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជនក្តី របស់​សេក្ខបុគ្គល​ក្តី មានភាពតែមួយ តើដូចម្តេច។ កាលបុថុជ្ជនត្រេកអរចំពោះសង្ខារុបេក្ខា ចិត្តនឹង​សៅហ្មង វិបស្សនាភាវនា ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ ការ​ត្រាស់ដឹង​ (​នូវ​សច្ចធម៌) ក៏មានសេចក្តីអន្តរាយ បដិសន្ធិតទៅទៀត ក៏មានបច្ច័យ កាលសេក្ខបុគ្គល​ ត្រេកអរចំពោះសង្ខារុបេក្ខា ចិត្តនឹង​សៅហ្មង វិបស្សនាភាវនា ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ ការ​ត្រាស់ដឹង​​នូវ​គុណ​ជាតិដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក៏មានអន្តរាយ បដិសន្ធិតទៅទៀត ក៏មានបច្ច័យ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជនក្តី របស់​សេក្ខបុគ្គល​ក្តី មានភាពតែមួយ ដោយអត្ថថាត្រេកអរចំពោះ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១២៧] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពតែមួយ តើដូចម្តេច។ បុថុជ្ជន​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ថាមិន​ទៀងក្តី ថា​ជាទុក្ខក្តី ថាមិន​មែនខ្លួនក្តី សេក្ខបុគ្គល​​ពិចារណា​ឃើញ​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ថាមិន​ទៀងក្តី ថា​ជាទុក្ខក្តី ថាមិន​មែនខ្លួនក្តី អសេក្ខបុគ្គល​​​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ថាមិន​ទៀងក្តី ថា​ជាទុក្ខក្តី ថាមិន​មែន​ខ្លួនក្តី ការ​បង្អោនចិត្ត​ទៅ​​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពតែមួយ ដោយអត្ថថា​ពិចារណា​ឃើញ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១២៨] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា តើដូចម្តេច។ បុថុជ្ជនមានសង្ខារុបេក្ខា​ជាកុសល សេក្ខបុគ្គល​ក៏មានសង្ខារុបេក្ខា​ជាកុសលដែរ ឯអសេក្ខបុគ្គល​ មានសង្ខារុបេក្ខា​ជា​អព្យាក្រឹត ការ​បង្អោនចិត្តទៅ ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា ដោយអត្ថថា​ជាកុសល និង​អព្យាក្រឹត ​យ៉ាង​នេះ​ឯង។

[១២៩] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា តើដូចម្តេច។ បុថុជ្ជនមាន​សង្ខារុបេក្ខា​ដែល​ខ្លួនដឹង​​ច្បាស់​ក្នុងកាលខ្លះ មិន​ដឹង​ច្បាស់​​ក្នុងកាលខ្លះ ឯសេក្ខបុគ្គល​ មានសង្ខារុបេក្ខា​ដែល​ខ្លួនដឹង​ច្បាស់​​ក្នុងកាលខ្លះ អសេក្ខបុគ្គល​មានសង្ខារុបេក្ខា ដែល​ខ្លួនដឹង​ច្បាស់ ដោយ​ចំណែកមួយ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់ផង ដោយអត្ថថា​មិន​ដឹង​ច្បាស់ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៣០] ការបង្អោនចិត្តទៅក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា តើដូចម្តេច។ បុថុជ្ជន​ឃើញច្បាស់​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ព្រោះ​មិន​ទាន់ឆ្អែត សេក្ខបុគ្គល​​ក៏ឃើញច្បាស់​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ព្រោះ​មិន​ទាន់​ឆ្អែតដែរ ឯអសេក្ខបុគ្គល​ឃើញច្បាស់​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ព្រោះ​ឆ្អែត ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា ដោយអត្ថថា​ឆ្អែតផង មិន​ឆ្អែតផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៣១] ការបង្អោនចិត្តទៅក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា តើដូចម្តេច។ បុថុជ្ជន​ឃើញច្បាស់​​នូវ​​សង្ខារុបេក្ខា ដើម្បីលះបង់​នូវ​​សញ្ញោជនៈ ៣ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​នូវ​​សោតាបត្តិមគ្គ សេក្ខបុគ្គល​ ឃើញច្បាស់​​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​គុណវិសេស​ត​ទៅ​​ទៀត ព្រោះ​បាន​លះបង់​​នូវ​សញ្ញោជនៈ ៣ ឯអសេក្ខបុគ្គល​​ឃើញច្បាស់​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់សុខវិហារធម៌​​ក្នុងបច្ចុប្បន្ន ព្រោះ​បាន​លះបង់​​នូវ​កិលេស​ទាំងអស់ហើយ​ ការ​បង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខា របស់​បុថុជ្ជន របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា ដោយអត្ថថា​លះបង់ផង មិន​ទាន់​លះបង់ផង យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៣២] ការបង្អោនចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា តើដូចម្តេច។ សេក្ខបុគ្គល​តែងត្រេកអរចំពោះសង្ខារុបេក្ខា ឬពិចារណា​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា ឬក៏ចូល​ផលសមាបត្តិដោយ​ការ​ពិចារណា ឯអសេក្ខបុគ្គល​​ តែង​ពិចារណាឃើញ​នូវ​​សង្ខារុបេក្ខា ឬចូលកាន់​ផលសមាបត្តិ ដោយការ​​ពិចារណា ឬក៏​រំពឹង​​មើល​នូវ​សង្ខារុបេក្ខា​នោះ ហើយ​នៅដោយ​សុញ្ញតវិហារធម៌ក្តី ដោយ​អនិមិត្តវិហារធម៌​​ក្តី ដោយ​អប្បណិហិតវិហារធម៌​ក្តី ការ​បង្អោន​ចិត្តទៅ​ក្នុងសង្ខារុបេក្ខា​របស់​សេក្ខបុគ្គល​ និង​របស់​​អសេក្ខបុគ្គល​ មានភាពផ្សេងគ្នា ដោយអត្ថថា ​ជាវិហារសមាបត្តិ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៣៣] សង្ខារុបេក្ខាប៉ុន្មាន កើតដោយអំណាចសមថៈ សង្ខារុបេក្ខាប៉ុន្មាន កើត​ដោយអំណាច​វិបស្សនា។ សង្ខារុបេក្ខា ៨ កើតដោយ​អំណាចសមថៈ សង្ខារុបេក្ខា ១០ កើតដោយអំណាច​វិបស្សនា។

សង្ខារុបេក្ខា ៨ កើតដោយអំណាចសមថៈ តើដូចម្តេច។ បញ្ញា​គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះនីវរណៈ​ទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​​នូវ​​បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះវិតក្កៈ និង​វិចារៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​​នូវ​ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សង្ខា​រុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះបីតិ ដើម្បីប្រយោជន៍​​ដល់ការ​បាន​​នូវ​តតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះសុខ និង​ទុក្ខ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន ឈ្មោះថា​​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះរូប​សញ្ញា ​បដិឃសញ្ញា និង​នានត្តសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​​នូវ​អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញា​គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះ​​អាកាសានញ្ចាយតនសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​នូវ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះ​​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ បញ្ញាគឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ចំពោះ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​​នូវ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថាសង្ខារុបេក្ខាញាណ នេះ​ សង្ខារុបេក្ខា ៨ កើតឡើងដោយ​អំណាចសមថៈ។

[១៣៤] សង្ខារុបេក្ខា ១០ កើតឡើងដោយអំណាចវិបស្សនា តើដូចម្តេច។ បញ្ញា គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ​​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ ការ​វិលមក ឧបបត្តិ ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោក ការ​ខ្សឹកខ្សួល ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​នូវ​សោតាបត្តិមគ្គ ឈ្មោះថា​សង្ខា​រុបេក្ខាញាណ ១ បញ្ញា គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយកន្តើយ​​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ ការ​វិលមក ឧបបត្តិ ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោក ការ​ខ្សឹកខ្សួល ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់សោតាបត្តិផលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការ​បាន​​នូវ​សកទាគាមិមគ្គ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សកទាគាមិផលសមាបត្តិ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​​បាន​អនាគាមិមគ្គ ១ ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​អនាគាមិផលសមាបត្តិ ១ បញ្ញា គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ​​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ ការ​វិលមក ឧបបត្តិ ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោក ការ​ខ្សឹកខ្សួល ការ​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ ១ ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​អរហត្តផល​សមាបត្តិ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​សុញ្ញតវិហារសមាបត្តិ។បេ។ ១ បញ្ញាគឺការ​​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ ការ​វិលមក ឧបបត្តិ ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោក ការ​ខ្សឹកខ្សួល ការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​អនិមិត្តវិហារសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ ១ នេះ​ សង្ខារុបេក្ខា ទាំង ១០ កើតឡើង​ដោយអំណាច​វិបស្សនា។

[១៣៥] សង្ខារុបេក្ខា ​ជាកុសលប៉ុន្មាន ​ជាអកុសលប៉ុន្មាន ​ជាអព្យាក្រឹត​ប៉ុន្មាន។ សង្ខារុបេក្ខា ​ជាកុសល ១៥ សង្ខារុបេក្ខា​​ជាអព្យាក្រឹត ៣ សង្ខារុបេក្ខា​​ជាអកុសល​មិន​មានទេ។

បញ្ញា គឺការ​ពិចារណា និង​ការ​ព្រងើយកន្តើយ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខា មាន ៨ ​ជាភូមិ​របស់​ចិត្ត គឺសង្ខារុបេក្ខា ២ ​ជាភូមិរបស់​បុថុជ្ជន សង្ខារុបេក្ខា ៣ ​ជាភូមិ​របស់​​សេក្ខបុគ្គល​ សង្ខារុបេក្ខា ៣ ​ជាភូមិរបស់​អសេក្ខបុគ្គល​ ​ជាសង្ខារុបេក្ខា​ដែល​ចិត្តប្រាសចេញ សង្ខារុបេក្ខា ៨ ​ជាបច្ច័យ​នៃ​អប្បនាសមាធិ សង្ខា​រុបេក្ខា ១០ ​ជាភូមិរបស់​ញាណ សង្ខារុបេក្ខា ១៨ ​ជាបច្ច័យ​របស់​វិមោក្ខ ៣ អាការ​ទាំង ១៨ នេះ​ បុគ្គល​នោះ​បាន​សន្សំ​ហើយ​ដោយបញ្ញា បុគ្គល​អ្នក​ឈ្លាសវៃ ​ក្នុង​សង្ខារុបេក្ខាទាំងឡាយ រមែងមិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងទិដ្ឋិផ្សេងៗ។

ដែលឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញាដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ​លោកពោលថា បញ្ញាគឺសេចក្តី​ប្រាថ្នាដើម្បីរួច ឬការ​ពិចារណា​រក​ឧបាយ ឬក៏ការ​ព្រងើយ​កន្តើយ ឈ្មោះថា​សង្ខារុបេក្ខាញាណ។

គោត្រភុញាណនិទ្ទេស

[១៣៦] បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ចាក​សង្ខារនិមិត្ត​ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា​គោត្រភូញាណ តើដូចម្តេច។ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​ការ​កើតឡើង ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​គ្របសង្កត់​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​និមិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​​នូវ​ការ​ប្រមូលមក​ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះ​ថា​​គោត្រភូ ញាណ​គ្របសង្កត់​នូវ​បដិសន្ធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​គតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​ការ​វិលកើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណ​គ្របសង្កត់​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​ជាតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​ជរា ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​ព្យាធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​គ្រប​សង្កត់​នូវ​មរណៈ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​សោក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​ការ​ខ្សឹកខ្សួល ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​ការ​ចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​សង្ខារនិមិត្ត​ខាងក្រៅ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណស្ទុះ​ទៅកាន់ការ​​មិន​​ផ្តើម​កើត​ឡើង ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ។បេ។ ញាណស្ទុះទៅ​កាន់និព្វាន​ជាគ្រឿងរលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​ការ​កើតឡើង ហើយ​ស្ទុះ​ទៅកាន់​ការ​មិន​កើតឡើង ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្របសង្កត់​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ ហើយ​​ស្ទុះទៅ​កាន់ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​និមិត្ត ហើយ​ស្ទុះ​ទៅ​កាន់អនិមិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ។បេ។ ញាណគ្រប​សង្កត់​នូវ​សង្ខារ​និមិត្ត​ខាងក្រៅ ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់និព្វាន​ជាគ្រឿង​រលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ។

[១៣៧] ញាណ ចេញចាកការ​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកនិមិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ប្រមូលមក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណ​ចេញ​ចាកបដិសន្ធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកគតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​ចេញ​ចាកការ​វិលកើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញ​ចាក​ជាតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​ចេញ​ចាកជរា ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកព្យាធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកមរណៈ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​ចេញចាក​សោក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ខ្សឹកខ្សួល ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះ​ថា​គោត្រភូ ញាណចេញចាក​សង្ខារនិមិត្ត​ខាងក្រៅ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណស្ទុះ​ទៅ​កាន់ការ​មិន​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណស្ទុះទៅ​កាន់ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ។បេ។ ញាណស្ទុះ​ទៅកាន់និព្វាន​ជាគ្រឿងរលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញចាកការ​កើត ហើយ​ស្ទុះ​ទៅកាន់ការ​មិន​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​ចេញចាក​ការ​ប្រព្រឹត្តិ ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញចាក​និមិត្ត ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់អនិមិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​ប្រមូល​មក ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់ការ​មិន​ប្រមូលមក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញចាកបដិសន្ធិ ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់ការ​មិន​បដិសន្ធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញចាក​គតិ ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់អគតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកការ​វិលកើត ហើយ​ស្ទុះ​ទៅកាន់ការ​មិន​វិលកើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណ​ចេញចាកការ​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់ការ​មិន​​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះ​ថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាក​ជាតិ ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់​ការ​មិន​មាន​ជាតិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះ​ថាគោត្រភូ ញាណ​ចេញចាកជរា ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់​ការ​មិន​មានជរា ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាកព្យាធិ ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់​ការ​មិន​មានព្យាធិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញចាកមរណៈ ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់អមតៈ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញចាកសោក ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់​ការ​មិន​មានសោក ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណចេញចាក​សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ហើយ​ស្ទុះទៅកាន់​ការ​មិន​មាន​សេចក្តី​ខ្សឹកខ្សួល ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញចាក​សេចក្តីចង្អៀត​ចង្អល់ចិ​ត្ត ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់​ការ​​មិន​មាន​សេចក្តី​ចង្អៀត​ចង្អល់ចិត្ត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណចេញ​ចាក​សង្ខារ​និមិត្ត​ខាងក្រៅ ហើយ​ស្ទុះ​ទៅកាន់និព្វាន​ជាគ្រឿងរលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​​គោត្រភូ ញាណ​ត្រឡប់​ចាក​ការ​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណត្រឡប់​ចាកការ​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ។បេ។ ញាណត្រឡប់​ចាក​សង្ខារ​និមិត្ត​ខាងក្រៅ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណស្ទុះ​ទៅកាន់ការ​មិន​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ញាណស្ទុះ​ទៅកាន់​ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ។បេ។ ញាណស្ទុះ​ទៅកាន់​និព្វាន​ជា​គ្រឿងរលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណត្រឡប់​ចាកការ​កើត ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់​ការ​មិន​កើត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ញាណត្រឡប់​ចាកការ​ប្រព្រឹត្តិ ហើយ​ស្ទុះទៅ​កាន់​ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ។បេ។ ញាណត្រឡប់​ចាក​សង្ខារ​និមិត្ត​​ខាងក្រៅ ហើយ​ស្ទុះ​ទៅកាន់និព្វាន​ជាគ្រឿងរលត់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ។

[១៣៨] គោត្រភូធម៌ប៉ុន្មាន កើតឡើងដោយ​អំណាចសមថៈ គោត្រភូធម៌​ប៉ុន្មាន​កើតឡើងដោយ​អំណាច​វិបស្សនា។ គោត្រភូធម៌ ៨ កើតឡើងដោយ​អំណាច​សមថៈ  គោត្រភូធម៌ ១០ កើតឡើង​ដោយអំណាច​វិបស្សនា។

[១៣៩] គោត្រភូធម៌ ៨ ដូចម្តេចខ្លះ កើតឡើងដោយ​អំណាចសមថៈ។ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​នីវរណៈ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​បឋមជ្ឈាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ១ ធម៌គ្របសង្កត់​នូវ​វិតក្កៈ និង​វិចារៈ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​ទុតិយជ្ឈាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ១ ធម៌គ្របសង្កត់​នូវ​បីតិ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​តតិយជ្ឈាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ១ ធម៌គ្របសង្កត់​នូវ​សុខ និង​ទុក្ខ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​នូវ​ចតុត្ថជ្ឈាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​រូបសញ្ញា បដិឃសញ្ញា ​នានត្តសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​​នូវ​អាកាសានញ្ចាយតន​សមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​អាកាសានញ្ចា​យតនសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​ការ​បាន​នូវ​វិញ្ញាណញ្ចាយតន​សមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់នូវ​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា ដើម្បី​ប្រយោជន៍ដល់​ការ​បាន​នូវ​អាកិញ្ចញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ នេះ ​គោត្រភូធម៌ ៨ យ៉ាងកើតឡើង​ដោយអំណាច​សមថៈ។

[១៤០] គោត្រភូធម៌ ១០ ដូចម្តេចខ្លះ កើតឡើងដោយ​អំណាច​វិបស្សនា។ ធម៌គ្របសង្កត់​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ ការ​វិលកើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោកៈ បរិទេវៈ ឧបាយាសៈ និង​សង្ខារ​និមិត្ត​ខាងក្រៅ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​សោតាបត្តិមគ្គ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​សោតាបត្តិផលសមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​សកទាគាមិមគ្គ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់​សកទាគាមិផល​សមាបត្តិ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​អនាគាមិមគ្គ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​អនាគាមិផលសមាបត្តិ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ គតិ កាលវិលកើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ​នៃវិបាក ​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោកៈ បរិទេវៈ ឧបាយាសៈ និង​សង្ខារនិមិត្ត​ខាងក្រៅ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​បាន​នូវ​អរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​គោត្រភូ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់អរហត្តផល​សមាបត្តិ។បេ។ ១ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​សុញ្ញតវិហារសមាបត្តិ។បេ។ ១ ធម៌គ្រប​សង្កត់​នូវ​ការ​កើត ការ​ប្រព្រឹត្តិ និមិត្ត ការ​ប្រមូលមក បដិសន្ធិ ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់អនិមិត្តវិហារសមាបត្តិ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាគោត្រភូ ១ នេះ​ គោត្រភូធម៌ ១០ កើតឡើង​ដោយអំណាច​វិបស្សនា។

[១៤១] គោត្រភូធម៌ ​ជាកុសលប៉ុន្មាន ​ជាអកុសលប៉ុន្មាន ​ជាអព្យាក្រឹតប៉ុន្មាន។ គោត្រភូធម៌ ​ជាកុសល ១៥ គោត្រភូធម៌​ជាអព្យាក្រឹត ៣ ឯគោត្រភូធម៌​ជាអកុសល​ មិន​មានទេ។

[១៤២] គោត្រភូញាណ ៨ គឺគោត្រភូញាណ​ប្រកបដោយ​អាមិសៈ ១ មិន​មាន​​អាមិសៈ ១ មានទីតាំង (នៃសេចក្តី​ត្រេកអរ) ១ មិន​មានទីតាំង ១ ប្រកប (ដោយ​សេចក្តី​ត្រេកអរ) ១ មិន​ប្រកប ១ ចេញហើយ​ (ចាកសេចក្តី​ត្រេកអរ) ១ មិន​ទាន់​ចេញហើយ ១​ គោត្រភូធម៌ ៨ ​ជាបច្ច័យ​នៃសមាធិ គោត្រភូធម៌ ១០ ​ជាគោចរ​នៃញាណ គោត្រភូធម៌ ១៨ ​ជាបច្ច័យ​នៃវិមោក្ខ ៣ អាការៈទាំង ១៨ នេះ​ ព្រះយោគី​នោះ​សន្សំហើយ​ដោយប្រាជ្ញា ព្រះយោគី​អ្នកឈ្លាសវៃ រមែង​មិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងការ​ប្រាស​ចាកវដ្តៈ ​ក្នុងការ​ចេញ (ចាក​អកុសល) និងក្នុង​ទិដ្ឋិ​ផ្សេង​ៗឡើយ។

ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា​ដោយអត្ថថា​​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសង្ខារ​និមិត្ត​ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា គោត្រភូញាណ។

មគ្គញាណនិទ្ទេស

[១៤៣] បញ្ញាក្នុងការចេញ និងការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះ​ថា​មគ្គញាណ តើដូចម្តេច។ ​ក្នុងខណៈ​នៃសោតាបត្តិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ រមែងចេញចាក​មិច្ឆាទិដ្ឋិ រមែងចេញ​ចាកកិលេស​ដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយ​ផង រមែងចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថា មគ្គញាណ សម្មាសង្កប្បៈ ដោយអត្ថថា​លើកចិត្តឡើង (កាន់អារម្មណ៍) រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាសង្កប្បៈ ចេញចាក​កិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆាសង្កប្បៈ​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​​ចេញ ​និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថា មគ្គញាណ សម្មាវាចា ដោយ​អត្ថថា​​រក្សាទុក រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាវាចា ចេញចាក​កិលេស​ដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆាវាចា​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង រមែងចេញចាកនិមិត្ត​ទាំងពួង​ខាង​ក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​ទាំង ២ ឈ្មោះថា​​មគ្គញាណ សម្មាកម្មន្តៈ ដោយអត្ថថា​តាំងឡើង រមែងចេញចាក​មិច្ឆាកម្មន្តៈ ចេញចាក​កិលេស​ដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆាកម្មន្តៈ​​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង​ រមែងចេញ​ចាក​និមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថា​មគ្គញាណ សម្មាអាជីវៈ ដោយ​អត្ថថាផូរផង់ រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាអាជីវៈ ចេញចាក​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆា​អាជីវៈ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយ​ផង រមែងចេញ​ចាកនិមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​ទាំង ២ ឈ្មោះថា​មគ្គញាណ សម្មាវាយាមៈ ដោយអត្ថថា​ផ្គងឡើង រមែងចេញចាក​មិច្ឆាវាយាមៈ ចេញចាក​កិលេស​ដែល​ប្រព្រឹត្តិ​តាម​នូវ​មិច្ឆាវាយាមៈ​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង រមែង​ចេញចាក​និមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ ​និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​ទាំង ២ ឈ្មោះថា​មគ្គញ្ញាណ សម្មាសតិ ដោយអត្ថថា​ប្រុងប្រយ័ត្ន រមែងចេញចាក​មិច្ឆាសតិ ចេញចាក​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិតាម​​នូវ​មិច្ឆាសតិ​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង រមែងចេញ​ចាកនិមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថាមគ្គញ្ញាណ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថាមិន​រាយមាយ រមែងចេញចាក​មិច្ឆាសមាធិ ចេញចាកកិលេស​​ដែល​ប្រព្រឹត្តិ​តាម​នូវ​មិច្ឆាសមាធិ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង រមែងចេញ​ចាកនិមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់​​ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថាមគ្គញ្ញាណ។

[១៤៤] ក្នុងខណៈនៃសកទាគាមិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ រមែងចេញ​ចាកកាមរាគ​សញ្ញោជនៈ និង​​​បដិឃសញ្ញោជនៈ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត ចាក​កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត ចេញចាក​កិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​សញ្ញោជនៈ និង​អនុស័យ​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង ចេញចាកនិមិត្តទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ចេញ​ និង​​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈទាំង ២ ឈ្មោះថាមគ្គញាណ។

[១៤៥] ​ក្នុងខណៈនៃអនាគាមិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ រមែងចេញ​ចាក​កាមរាគសញ្ញោជនៈ និង​​បដិឃ​សញ្ញោជនៈ​ដ៏​ល្អិត ចាក​កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យដ៏​ល្អិត ចេញចាកកិលេស​ដែល​​ប្រព្រឹត្តិ​​​តាមសញ្ញោជនៈ និង​អនុស័យ​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្ត​ទាំងពួង​​​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​​ទាំង ២ ឈ្មោះថាមគ្គញាណ។

[១៤៦] ក្នុងខណៈនៃអរហត្តមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ រមែងចេញ​ចាករូបរាគៈ អរូបរាគៈ មានះ ឧទ្ធច្ចៈ អវិជ្ជា មានានុស័យ ភវរាគានុស័យ និង​អវិជ្ជានុស័យ ចេញចាក​កិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិតាម​នូវ​​អនុសយក្កិលេស​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​ខាងក្រៅផង ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​ទាំង ២ ឈ្មោះថា​មគ្គញាណ។

[១៤៧] យោគីរមែងដុតបំផ្លាញ​​នូវ​កិលេសដែល​មិន​ទាន់កើត ដោយ​អង្គឈាន​ដែល​កើតហើយ​ ហេតុ​នោះ លោកហៅថា ឈាន យោគី​រមែងមិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុង​ទិដ្ឋិផ្សេងៗ ព្រោះ​ភាព​ជាបុគ្គល​ឈ្លាសវៃ​ក្នុងឈាន និង​វិមោក្ខ។ បើយោគី​តម្កល់ចិត្ត​ហើយ​ពិចារណា រមែងឃើញ​ច្បាស់​យ៉ាងណា គប្បី​តម្កល់​ចិត្ត​ទុកយ៉ាង​​នោះ វិបស្សនា និង​សមថៈ​ជាធម៌មានចំណែក​ស្មើគ្នា ​ជាគូជាប់គ្នា រមែងប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ក្នុងកាល​ណោះ ​ការ​ឃើញថា សង្ខារ​ទាំងឡាយ​ជាទុក្ខ និរោធ​ជាសុខ បញ្ញាដែល​ចេញចាក​សភាវៈទាំង ២ រមែងពាល់​ត្រូវ​នូវ​ព្រះនិព្វាន ឈ្មោះអមតៈ យោគីអ្នក​ឈ្លាសវៃ​​ក្នុងភាព​នៃ​ធម៌​ផ្សេងគ្នា និង​ធម៌ដូចគ្នា រមែងដឹង​នូវ​កិរិយាប្រព្រឹត្តិ​ក្នុង​វិមោក្ខ រមែង​មិន​ញាប់​ញ័រ​ក្នុងទិដ្ឋិផ្សេងៗ ព្រោះ​ភាព​ជាបុគ្គល​ឈ្លាសវៃ​ក្នុង​ញាណ​ទាំងពីរ។

ដែលឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ចេញ និង​ការ​វិលត្រឡប់ ចាកសភាវៈ​ទាំង ២ ឈ្មោះថា​មគ្គញាណ។

ផលញាណនិទ្ទេស

[១៤៨] បញ្ញាសម្រាប់រម្ងាប់​នូវ​ព្យាយាម ឈ្មោះថា​ផលញាណ តើដូចម្តេច។ ​ក្នុងខណៈ​នៃ​សោតាបត្តិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ រមែងចេញចាក​មិច្ឆាទិដ្ឋិ ចេញចាកកិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិទៅតាម​នូវ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញ​ចាក​និមិត្តទាំងពួង​ខាងក្រៅផង សម្មាទិដ្ឋិ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​​ព្យាយាម​​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផលរបស់​មគ្គ សម្មាសង្កប្បៈ ដោយអត្ថថា​លើកចិត្តឡើង (កាន់​អារម្មណ៍) រមែង​ចេញចាកមិច្ឆាសង្កប្បៈ ចេញចាក​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិទៅតាម​​នូវ​​មិច្ឆាសង្កប្បៈ​​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង សម្មាសង្កប្បៈ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​ព្យាយាម ​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​​របស់​មគ្គ សម្មាវាចា ដោយអត្ថថា​រក្សាទុក រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាវាចា ចេញចាក​​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិទៅតាម​​នូវ​មិច្ឆាវាចា​​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្ត​ទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង សម្មាវាចា រមែងកើតឡើង​ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​​ព្យាយាម​ក្នុង​​ការ​ចេញ​​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​របស់​មគ្គ សម្មាកម្មន្តៈ ដោយអត្ថថា​តាំងឡើង រមែង​ចេញចាក​មិច្ឆាកម្មន្តៈ ចេញចាកកិលេស​​ដែល​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាម​នូវ​មិច្ឆាកម្មន្តៈ​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញ​ចាក​និមិត្ត​ទាំងពួង​ខាងក្រៅផង សម្មាកម្មន្តៈ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​ព្យាយាម ​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​របស់​មគ្គ សម្មាអាជីវៈ ដោយអត្ថថាផូរផង់ រមែងចេញ​​ចាកមិច្ឆាអាជីវៈ ចេញចាក​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិទៅតាម​​នូវ​មិច្ឆាអាជីវៈ​នោះផង ចាកខន្ធ​​ទាំងឡាយផង ចេញចាកនិមិត្ត​ទាំងពួង​ខាងក្រៅផង សម្មាអាជីវៈ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​ព្យាយាម​​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​របស់​មគ្គ សម្មាវាយាមៈ ដោយ​អត្ថថា ផ្គងឡើង រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាវាយាមៈ ចេញចាក​កិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាម​នូវ​​មិច្ឆាវាយាមៈ​​នោះផង ចាកខន្ធទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង សម្មាវាយាមៈ រមែង​កើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​​របស់​មគ្គ សម្មាសតិ ដោយអត្ថថា​ប្រុងប្រយ័ត្ន រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាសតិ ចេញចាក​កិលេស​ដែល​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាមមិច្ឆាសតិ​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​​ខាង​ក្រៅផង សម្មាសតិ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​ព្យាយាម​​ក្នុងការ​ចេញ​​នោះ នុ៎ះ​ជា​ផលរបស់​មគ្គ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិនរាយមាយ រមែងចេញ​ចាកមិច្ឆាសមាធិ ចេញចាកកិលេសដែល​​ប្រព្រឹត្តិទៅតាម​​នូវ​មិច្ឆាសមាធិ​​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញ​​ចាក​​​និមិត្តទាំងពួង​​ខាងក្រៅផង សម្មាសមាធិ រមែងកើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​​ព្យាយាម​​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផល​របស់​មគ្គ។

[១៤៩] ក្នុងខណៈនៃសកទាគាមិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ រមែងចេញ​ចាក​កាមរាគសញ្ញោជនៈ និង​បដិឃសញ្ញោជនៈ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត ចាក​កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត ចេញចាក​កិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាម​សញ្ញោជនៈ និង​អនុស័យ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​ខាងក្រៅផង សម្មាសមាធិ រមែងកើត​ឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់នូវ​ព្យាយាម​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផលរបស់​មគ្គ។

[១៥០] ក្នុងខណៈនៃអនាគាមិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថ​ថាមិន​រាយមាយ រមែងចេញ​ចាក​កាមរាគសញ្ញោជនៈ និង​​បដិឃសញ្ញោជនៈ​ដ៏​ល្អិត ចាក​កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យដ៏​ល្អិត ចេញចាកកិលេស​ដែលប្រព្រឹត្តិ​ទៅតាម​នូវ​សញ្ញោជនៈ និង​អនុស័យ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំងពួង​ខាងក្រៅផង សម្មាសមាធិ រមែង​កើតឡើង ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​នូវ​​ព្យាយាម​​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផលរបស់​មគ្គ។

[១៥១] ក្នុងខណៈនៃអរហត្តមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ។បេ។ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថាមិន​រាយមាយ រមែងចេញចាករូបរាគៈ អរូបរាគៈ មានះ ឧទ្ធច្ចៈ ថីនមិទ្ធៈ អវិជ្ជា ភវរាគានុស័យ មានានុស័យ និង​អវិជ្ជានុស័យ ចេញចាក​កិលេសដែល​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅតាម​​នូវ​សញ្ញោជនៈ និង​អនុស័យ​នោះផង ចាកខន្ធ​ទាំងឡាយផង ចេញចាក​និមិត្តទាំង​ពួង​​ខាងក្រៅផង សម្មាសមាធិ រមែងកើត​ឡើងព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​នូវ​ព្យាយាម​ក្នុងការ​ចេញ​នោះ នុ៎ះ​ជាផលរបស់​មគ្គ ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​សម្រាប់រម្ងាប់​នូវ​ព្យាយាម​ឈ្មោះថាផលញាណ។

វិមុត្តិញាណនិទ្ទេស

[១៥២] បញ្ញាក្នុងការឃើញនូវកិលេសដែលដាច់ ឈ្មោះថា​វិមុត្តិញ្ញាណ តើដូចម្តេច។ ពួក​ឧបក្កិលេស​នៃចិត្តរបស់​ខ្លួន គឺ​សក្កាយទិដ្ឋិ វិចិកិច្ឆា សីលព្វតបរាមាសៈ ទិដ្ឋានុស័យ វិចិកិច្ឆានុស័យ លោកផ្តាច់បង់​ប្រពៃហើយ​ដោយ​សោតាបត្តិមគ្គ ចិត្តរួចស្រឡះ ផុតស្រឡះ​ដោយប្រពៃ ចាក​ឧបក្កិលេស ៥ នេះ​ឯង ព្រមទាំង​បរិយុដ្ឋានក្កិលេស (កិលេស​​ជាគ្រឿង​រួបរឹតចិត្ត) ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ការ​រួចស្រឡះ​ចាកឧបក្កិលេស​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថាវិមុត្តិញ្ញាណ។

[១៥៣] ពួកឧបក្កិលេសនៃចិត្តរបស់ខ្លួន គឺកាមរាគសញ្ញោជនៈ និង​បដិឃសញ្ញោជនៈ ដ៏​គ្រោតគ្រាត កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យដ៏​គ្រោតគ្រាត លោកបាន​ផ្តាច់បង់​ប្រពៃ​ហើយ​ ដោយ​សកទាគាមិមគ្គ ចិត្តរួចស្រឡះ ផុតស្រឡះ​ដោយប្រពៃ ចាកឧបក្កិលេស ៤ នេះ​ឯង ព្រមទាំង​បរិយុដ្ឋានក្កិលេស ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ការ​រួចស្រឡះ ចាកឧបក្កិលេស​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថាវិមុត្តិញ្ញាណ។

[១៥៤] ពួកឧបក្កិលេសនៃចិត្តរបស់​ខ្លួន គឺកាមរាគសញ្ញោជនៈ បដិឃសញ្ញោជនៈ ដ៏​ល្អិត កាមរាគានុស័យ និង​បដិឃានុស័យដ៏​ល្អិត លោកបាន​ផ្តាច់បង់ប្រពៃហើយ​​ដោយ អនាគាមិមគ្គ ចិត្តរួចស្រឡះ ផុតស្រឡះ​ដោយប្រពៃ ចាកឧបក្កិលេស ៤ នេះ​ឯង ព្រមទាំង​បរិយុដ្ឋានក្កិលេស ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ការ​រួចស្រឡះចាក​ឧបក្កិលេស​​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថាវិមុត្តិញាណ។

[១៥៥] ពួកឧបក្កិលេសនៃចិត្តរបស់​ខ្លួន គឺរូបរាគៈ អរូបរាគៈ មានះ ឧទ្ធច្ចៈ អវិជ្ជា មានានុស័យ ភវរាគានុស័យ អវិជ្ជានុស័យ លោកបាន​ផ្ដាច់បង់​ប្រពៃហើយ​ ដោយ​អរហត្តមគ្គ ចិត្តរួចស្រឡះ ផុតស្រឡះ​ដោយប្រពៃ ចាក​ឧបក្កិលេស  ៨ នេះ​ឯង ព្រម​ទាំង​បរិយុដ្ឋានក្កិលេស ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ការ​រួចចាកឧបក្កិលេស​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថាវិមុត្តិញ្ញាណ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ឃើញ​នូវ​កិលេសដែល​ដាច់ ឈ្មោះថាវិមុត្តិញ្ញាណ។

បច្ចវេក្ខណញាណនិទ្ទេស

[១៥៦] បញ្ញាក្នុងការឃើញនូវធម៌ដែលតាំងឡើង​ក្នុងកាល​នោះ ឈ្មោះថា បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ​ក្នុងខណៈ​នៃសោតាបត្តិមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ តាំងឡើង ​ក្នុងកាលណោះ សម្មាសង្កប្បៈ ដោយអត្ថថា​លើកចិត្ត តាំងឡើង​ក្នុងកាល​ណោះ សម្មាវាចា ដោយអត្ថថា​រក្សាទុក តាំងឡើង ​ក្នុងកាល​ណោះ សម្មាកម្មន្ដៈ ដោយ​អត្ថថា​ផ្ដួចផ្ដើម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សម្មាអាជីវៈ ដោយអត្ថថា​ផូរផង់ តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ សម្មាវាយាមៈ ដោយអត្ថថា​ផ្គងទុក តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សម្មាសតិ ដោយអត្ថថា​ប្រុងប្រយ័ត្ន តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សម្មាសមាធិ ដោយអត្ថថា​មិន​​រាយមាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ប្រុងប្រយ័ត្ន តាំង​ឡើង​ក្នុង​កាលណោះ ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ឈ្លេចឈ្លី តាំងឡើង​ក្នុងកាល​ណោះ វីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ផ្គងទុក តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ផ្សាយទៅ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ស្ងប់រម្ងាប់ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​មិន​រាយមាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថាពិចារណា តាំងឡើង​ក្នុង​កាលណោះ សទ្ធាពលៈ ដោយអត្ថថា​មិន​កម្រើកដោយ​អស្សទ្ធិយៈ (ការមិនជឿ) តាំង​ឡើង​​ក្នុងកាលណោះ វីរិយពលៈ ដោយអត្ថថាមិន​កម្រើកដោយ​កោសជ្ជៈ (សេចក្ដី​ខ្ជិលច្រអូស) តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សតិពលៈ ដោយអត្ថថាមិន​កម្រើកដោយបមាទៈ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមាធិពលៈ ដោយអត្ថថា​មិន​កម្រើកដោយឧទ្ធច្ចៈ តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ បញ្ញាពលៈ ដោយអត្ថថា មិន​កម្រើកដោយអវិជ្ជា តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សទ្ធិន្រ្ទិយ ​ដោយអត្ថថាជឿ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វីរិយិន្រ្ទិយ ដោយអត្ថថាផ្គងទុក តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សតិន្រ្ទិយ ដោយអត្ថថាប្រុងប្រយ័ត្ន តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមាធិន្រ្ទិយ​ ដោយអត្ថថាមិន​រាយមាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ បញ្ញិន្រ្ទិយ ដោយអត្ថថា​ឃើញ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ឥន្រ្ទិយ ដោយអត្ថថា​ជាធំ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ពលៈ ដោយអត្ថថាមិន​កម្រើក តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា​ស្រោចស្រង់ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ មគ្គ ដោយអត្ថថា​ជាហេតុ តាំងឡើង​ក្នុងកាល​ណោះ សតិប្បដ្ឋាន ដោយអត្ថថា​ប្រុងប្រយ័ត្ន តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សម្មប្បធាន ដោយអត្ថថា​តម្កល់ទុក តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ឥទ្ធិបាទ ដោយអត្ថថាសម្រេច តាំង​ឡើង​​​ក្នុងកាលណោះ សច្ចៈ ដោយអត្ថថាពិត តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមថៈ ដោយ​អត្ថថា​មិន​រាយមាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វិបស្សនា ដោយអត្ថថា​ពិចារណារឿយៗ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមថៈ និង​វិបស្សនា ដោយអត្ថថា​មានរសតែ​មួយ តាំងឡើង​ក្នុង​កាលណោះ ការ​​ជាប់គ្នា​ជាគូ ដោយអត្ថថាមិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង (នូវគ្នានិងគ្នា) តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ សីលវិសុទ្ធិ ដោយអត្ថថា​សង្រួម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ចិត្តវិសុទ្ធិ ដោយអត្ថថាមិន​រវើរវាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ តាំង​ឡើង​​ក្នុងកាលណោះ វិមោក្ខ ដោយអត្ថថា​រួចស្រឡះ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វិជ្ជា ដោយអត្ថថា​ត្រាស់ដឹង​ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វិមុត្តិ ដោយអត្ថថាលះបង់​ស្រឡះ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ខយញ្ញាណ (ញាណ​ក្នុងការ​អស់កិលេស) ដោយអត្ថថា​ផ្ដាច់ផ្ដិល តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ឆន្ទៈ ដោយអត្ថថា​ជាឫសគល់ តាំងឡើង​ក្នុង​កាល​ណោះ មនសិការៈ ដោយអត្ថថា​ផ្ដួចផ្ដើម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ផស្សៈ ដោយ​អត្ថថា​ប្រជុំចុះ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វេទនា ដោយអត្ថថា​ប្រជុំព្រម តាំងឡើង​ក្នុងកាល​ណោះ សមាធិ ដោយអត្ថថា​ជាប្រធាន តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សតិ ដោយអត្ថថា​ជាធំ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ប្រសើរ​ជាង​នោះ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វិមុត្តិ ដោយអត្ថថា​ជាខ្លឹម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ និព្វាន ឈ្មោះអមតៈ (ជាទីពឹង​របស់​សត្វ) ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (នៃកិច្ច​ក្នុងសាសនា) តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ព្រះអរិយបុគ្គល​ លុះចេញ (ចាកអារម្មណ៍​ទាំងឡាយ) ហើយ ​រមែងពិចារណា (នូវ​អារម្មណ៍​ទាំងនោះ) នេះ​ធម៌ទាំងឡាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ។

[១៥៧] ក្នុងខណៈនៃសោតាបត្តិផល សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថាឃើញ តាំងឡើង​ក្នុង​កាលណោះ សម្មាសង្កប្បៈ ដោយអត្ថថា​លើកចិត្ត (កាន់អារម្មណ៍) តាំងឡើង​​ក្នុង​កាលណោះ។បេ។ ញាណ ​ក្នុងការ​មិន​កើតឡើង ដោយអត្ថថា​ស្ងប់រម្ងាប់ តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ ឆន្ទៈ ដោយអត្ថថា​ជាឫសគល់ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ មនសិការៈ ដោយអត្ថថាផ្ដួចផ្ដើម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ផស្សៈ ដោយអត្ថថា​ប្រជុំចុះ តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ វេទនា ដោយអត្ថថា​ប្រជុំព្រម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សមាធិ ដោយ​អត្ថថា​ជាប្រធាន តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ សតិ ដោយអត្ថថា​ជាធំ តាំងឡើង​ក្នុងកាល​ណោះ បញ្ញា ដោយអត្ថថាប្រសើរ​ជាង​នោះ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ វិមុត្តិ ដោយអត្ថថា​​ជាខ្លឹម តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ និព្វានឈ្មោះអមតៈ (ជាទីពឹង​របស់​សត្វ) ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (នៃកិច្ច​ក្នុងសាសនា)តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ព្រះអរិយបុគ្គល​ លុះចេញ (ចាកអារម្មណ៍ទាំងឡាយ) ហើយ​ រមែងពិចារណា (នូវ​អារម្មណ៍ទាំង​នោះ) នេះ​ធម៌​ទាំងឡាយតាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ។

[១៥៨] ​ក្នុងខណៈនៃសកទាគាមិមគ្គ។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​នៃសកទាគាមិផល។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​នៃអនាគាមិមគ្គ។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​នៃអនាគាមិផល។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​​នៃអរហត្តមគ្គ សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ។បេ។ ខយញ្ញាណ ដោយអត្ថថាផ្ដាច់ផ្ដិល តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ឆន្ទៈ ដោយអត្ថថា​ជាឫសគល់ តាំងឡើង​​ក្នុងកាលណោះ។បេ។ និព្វាន​ឈ្មោះអមតៈ (ជាទីពឹងរបស់​សត្វ) ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (នៃកិច្ច​ក្នុងសាសនា) តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ព្រះអរិយបុគ្គល​លុះចេញ (ចាក​អារម្មណ៍ទាំងឡាយ) ហើយ​ រមែងពិចារណា (នូវ​អារម្មណ៍ទាំង​នោះ) នេះ​ធម៌ទាំង​ឡាយ​តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ។

[១៥៩]  ​ក្នុងខណៈ​នៃអរហត្តផល សម្មាទិដ្ឋិ ដោយអត្ថថា​ឃើញ តាំងឡើង​​ក្នុង​កាលណោះ។បេ។ ញាណ ​ក្នុងការ​មិន​កើតឡើង ដោយអត្ថថា​ស្ងប់រម្ងាប់ តាំងឡើង​ក្នុង​កាលណោះ ឆន្ទៈ ដោយអត្ថថា​ជាឫសគល់ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ។បេ។ និព្វាន​ឈ្មោះអមតៈ (ជាទីពឹងរបស់​សត្វ) ដោយអត្ថថា​ចប់ស្រេច (នៃកិច្ច​ក្នុងសាសនា) តាំង​ឡើង​​​ក្នុងកាលណោះ ព្រះអរិយបុគ្គល​លុះចេញ (ចាកអារម្មណ៍ទាំងឡាយ) ហើយ​ រមែងពិចារណា (នូវ​អារម្មណ៍ទាំង​នោះ) នេះ​ធម៌ទាំងឡាយ តាំងឡើង​ក្នុងកាលណោះ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ពិចារណាឃើញ​នូវ​​ពួកធម៌ តាំងឡើង​ក្នុងកាល​នោះ ឈ្មោះថា​​បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ។

វត្ថុនានត្តញាណនិទ្ទេស

[១៦០] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវធម៌ខាងក្នុង ឈ្មោះថា វត្ថុនានត្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

បុគ្គលកំណត់នូវធម៌ខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ចក្ខុ​ខាងក្នុង កំណត់​នូវសោតៈ​ខាង​ក្នុង កំណត់​នូវឃានៈ​ខាងក្នុង កំណត់​នូវ​ជិវ្ហាខាង​ក្នុង កំណត់នូវ​កាយ​ខាងក្នុង កំណត់​នូវចិត្ត​ខាង​ក្នុង។

[១៦១] បុគ្គលកំណត់នូវចក្ខុខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា​ ចក្ខុកើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា កំណត់ថា ចក្ខុកើតហើយ​ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា ចក្ខុកើតហើយ​ ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា ចក្ខុកើតហើយ​ ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា ចក្ខុអាស្រ័យ​នូវ​មហាភូតរូប ៤ កំណត់ថា ចក្ខុកើតឡើងហើយ​ កំណត់ថា ចក្ខុតាំង​ឡើងហើយ​ កំណត់ថា ចក្ខុដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ ​បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​ចក្ខុ ថាមាន​ទីបំផុត កំណត់ថា ចក្ខុមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដី​ប្រែប្រួល​ជាធម្មតា កំណត់ថា ចក្ខុមិន​ទៀង ត្រូវ​បច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើងហើយ​ព្រោះ​អាស្រ័យហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​​សូន្យ​​ជាធម្មតា មានការ​ប្រាសនិរាស​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​ចក្ខុថា មិន​ទៀង មិន​កំណត់ថាទៀង កំណត់ថា​ជាទុក្ខ មិន​កំណត់ថា​ជាសុខ កំណត់ថា​ជាអនត្តា មិន​កំណត់ថា​ជាអត្តា រមែងនឿយណាយ មិន​ត្រេកអរ ធុញទ្រាន់ មិន​រីករាយ រំលត់ មិន​ឲ្យ​កើត​ឡើង រលាស់ចោល មិន​កាន់យក កាលកំណត់​ថាមិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​និច្ចសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាទុក្ខ រមែងលះបង់​នូវ​សុខសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាអនត្តា រមែងលះបង់​នូវ​​អត្តសញ្ញា កាលនឿយណាយ រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដីរីករាយ កាលធុញ​ទ្រាន់ រមែងលះ​បង់​​នូវ​រាគៈ កាលរំលត់ រមែង​លះបង់​នូវ​ការ​កើតឡើង កាល​រលាស់ចោល រមែងលះ​បង់​នូវ​ការ​ប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ចក្ខុ​ខាង​ក្នុងដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៦២] បុគ្គលកំណត់នូវសោតៈខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា សោតៈ​កើត​ហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​សោតៈ​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវឃានៈខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ​ឃានៈកើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ឃានៈ​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវជិវ្ហាខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ជិវ្ហាកើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា កំណត់ថា ជិវ្ហាកើតហើយ​ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា ជិវ្ហាកើតហើយ​ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា ជិវ្ហាកើតហើយ​ ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា ជិវ្ហាអាស្រ័យ​នូវ​មហាភូតរូប ៤ កំណត់ថា ជិវ្ហាកើតឡើងហើយ ​កំណត់ថា ជិវ្ហាតាំងឡើងហើយ​​ កំណត់ថា ជិវ្ហាដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ​ បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​ជិវ្ហា ថាមានទីបំផុត កំណត់ថា ជិវ្ហាមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដីប្រែប្រួល​ជាធម្មតា កំណត់ថា ជិវ្ហាមិន​ទៀង ត្រូវ​បច្ច័យតាក់តែង កើតឡើងព្រោះ​អាស្រ័យហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​សូន្យ​​ជា​ធម្មតា មានសេចក្ដីរសាយ​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​ជិវ្ហាថា មិន​ទៀង មិន​កំណត់ថាទៀង។បេ។ រមែងរលាស់ចោល មិន​កាន់យក កាលកំណត់ថា​មិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​​និច្ចសញ្ញា។បេ។ កាលរលាស់ចោល រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដីប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ជិវ្ហា​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវកាយខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា កាយកើតហើយ​​ព្រោះ​អវិជ្ជា កំណត់ថា កាយកើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា កាយកើតហើយ​ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា កាយកើតហើយ​ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា កាយអាស្រ័យ​នូវ​មហាភូតរូប ៤ កំណត់ថា កាយកើត​ឡើងហើយ​ កំណត់ថា កាយតាំងឡើងហើយ​ កំណត់ថា កាយដែល​​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ​ បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​កាយថា មាន​ទីបំផុត កំណត់ថា កាយមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដី​ប្រែប្រួល​ជាធម្មតា កំណត់ថា កាយមិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យតាក់តែង កើតឡើងហើយ​ ព្រោះ​អាស្រ័យហេតុ មានការ​​អស់​​ជាធម្មតា មានការ​សូន្យ​ជាធម្មតា មានការ​រសាយ​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​កាយថា មិន​ទៀង មិន​កំណត់ថា ទៀង កំណត់ថា​ជាទុក្ខ មិន​កំណត់ថា​ជាសុខ។បេ។ រមែងរលាស់ចោល មិន​កាន់យក កាលកំណត់ថាមិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​និច្ចសញ្ញា កាល​កំណត់ថា​ជាទុក្ខ រមែងលះបង់​នូវ​សុខសញ្ញា។បេ។ កាល​រលាស់ចោល រមែងលះ​បង់​​នូវ​សេចក្ដីប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​កាយ​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវចិត្តខាងក្នុង តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ចិត្តកើតហើយ​ ព្រោះ​​អវិជ្ជា កំណត់ថា ចិត្តកើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា ចិត្តកើតហើយ​ ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា ចិត្តកើតហើយ​ ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា ចិត្តកើត​ឡើងហើយ​ កំណត់ថា ចិត្តតាំងឡើង​ហើយ​ កំណត់ថា ចិត្តដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ ​បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​ចិត្តថា មានទីបំផុត កំណត់ថា ចិត្តមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដី​ប្រែប្រួល​​ជាធម្មតា កំណត់ថា ចិត្តមិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើងហើយ​ ព្រោះ​អាស្រ័យ​ហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​សូន្យ​ជាធម្មតា មានការ​រសាយ​ជាធម្មតា មាន​ការ​​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​ចិត្តថា មិន​ទៀង មិន​កំណត់ថាទៀង កំណត់ថា​ជាទុក្ខ មិន​កំណត់​ថា​ជាសុខ កំណត់ថា​​ជាអនត្តា មិន​កំណត់ថា​ជាអត្តា រមែង​នឿយណាយ មិន​ត្រេកអរ​ ធុញទ្រាន់ មិន​រីករាយ រំលត់ មិន​ឲ្យកើតឡើង រលាស់ចោល មិន​កាន់យក កាលកំណត់​ថា​មិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​និច្ចសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាទុក្ខ រមែងលះបង់​នូវ​សុខសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាអនត្តា រមែងលះបង់​នូវ​អត្តសញ្ញា កាលនឿយ​ណាយ រមែងលះបង់​នូវ​​សេចក្ដីរីករាយ កាលធុញទ្រាន់ រមែងលះបង់​នូវ​រាគៈ កាលរំលត់ រមែងលះបង់​នូវ​​ការ​​កើតឡើង កាលរលាស់ចោល រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដីប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ចិត្ត​​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ធម៌​ខាង​ក្នុង ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្តថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោល​ថា បញ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ធម៌​ខាង​ក្នុង ឈ្មោះថា វត្ថុ​នានត្តញ្ញាណ​។

គោចរនានត្តញាណនិទ្ទេស

[១៦៣] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវធម៌ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា គោចរនានត្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ​ខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​​រូប​ខាង​ក្រៅ កំណត់​នូវ​សំឡេង​ខាងក្រៅ កំណត់​នូវ​ក្លិន​ខាងក្រៅ កំណត់​នូវ​រស​ខាងក្រៅ កំណត់​​នូវ​ផ្សព្វ​ខាងក្រៅ កំណត់​នូវ​ធម៌​ខាងក្រៅ។

បុគ្គលកំណត់នូវរូបខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា រូបកើតហើយ​​ព្រោះ​​អវិជ្ជា កំណត់ថា រូបកើតហើយ​ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា រូបកើតហើយ​ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា រូបកើត​ហើយ​ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា រូបអាស្រ័យ​នូវ​មហាភូតរូប ៤ កំណត់ថា រូបកើត​ឡើងហើយ​ កំណត់ថា រូបតាំង​ឡើងហើយ​ កំណត់ថា រូបដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ​ បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​រូបថា មាន​ទីបំផុត កំណត់ថា រូបមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដី​ប្រែប្រួល​ជាធម្មតា  កំណត់ថា រូបមិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើត​ឡើង​ហើយ​ព្រោះ​អាស្រ័យ​ហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​​សូន្យ​ជាធម្មតា មានការ​រសាយ​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​រូប ថាមិន​ទៀង មិន​កំណត់​ថាទៀង កំណត់ថា​ ជាទុក្ខ មិន​កំណត់ថា​​ជាសុខ កំណត់ថា​​ជាអនត្តា មិន​កំណត់ថា​​ជាអត្តា រមែងនឿយណាយ មិន​ត្រេកអរធុញទ្រាន់ មិន​រីករាយ រំលត់ មិន​ឲ្យកើតឡើង រលាស់​ចោល​​ មិន​កាន់យក កាលកំណត់ថា មិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​និច្ចសញ្ញា កាលកំណត់ថា​​ជាទុក្ខ រមែងលះបង់​នូវ​សុខសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាអនត្តា រមែងលះបង់​នូវ​អត្តសញ្ញា កាលនឿយណាយ រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដីរីករាយ កាលធុញ​ទ្រាន់ រមែងលះបង់​នូវ​រាគៈ កាលរំលត់ រមែងលះបង់​នូវ​ការ​កើតឡើង កាលរលាស់​ចោល រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដី​ប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​រូប​ខាងក្រៅ ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៦៤] បុគ្គលកំណត់នូវសំឡេងខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា សំឡេងកើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា។បេ។ កំណត់ថា សំឡេងអាស្រ័យ​នូវ​មហាភូតរូប ៤ កំណត់ថា សំឡេងកើតឡើងហើយ​ កំណត់ថា សំឡេងតាំងឡើងហើយ​ កំណត់ថា សំឡេង​ដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ​ បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​សំឡេងថា មានទីបំផុត កំណត់ថា សំឡេងមិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដីប្រែប្រួល​ជាធម្មតា កំណត់ថា សំឡេងមិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យតាក់តែង កើតឡើងហើយ​​ព្រោះ​អាស្រ័យហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​សូន្យ​ជាធម្មតា មានការ​រសាយ​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​សំឡេងថា មិន​ទៀង។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​សំឡេង​ខាងក្រៅ ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវក្លិនខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ក្លិនកើតហើយ​ ព្រោះ​​អវិជ្ជា កំណត់ថា ក្លិនកើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ក្លិន​ខាងក្រៅ ដោយ​ប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវរសខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា រសកើតហើយ​ ព្រោះ​​អវិជ្ជា កំណត់ថា រសកើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​​នូវ​រស​ខាងក្រៅ ដោយ​ប្រការ​យ៉ាងនេះឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវផ្សព្វខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ផ្សព្វកើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា កំណត់ថា ផ្សព្វកើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា ផ្សព្វកើតហើយ​ ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា ផ្សព្វកើតហើយ​ ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា ផ្សព្វកើតឡើងហើយ​ កំណត់ថា ផ្សព្វតាំង​ឡើងហើយ​។បេ។ បុគ្គល​កំណត់​​នូវ​ផ្សព្វ​ខាងក្រៅ ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង។

បុគ្គលកំណត់នូវធម៌ [ពាក្យថា ធម៌ ក្នុងទីនេះ បានដល់ អរូបក្ខន្ធ ៣ គឺ វេទនាខន្ធ ១ សញ្ញាខន្ធ ១ សង្ខារក្ខន្ធ ១។ អដ្ឋកថា។] ខាងក្រៅ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់ថា ​ធម៌កើតហើយ​ ព្រោះ​អវិជ្ជា កំណត់ថា ធម៌កើតហើយ​ ព្រោះ​តណ្ហា កំណត់ថា ធម៌កើតហើយ​ព្រោះ​កម្ម កំណត់ថា ធម៌កើតហើយ​ព្រោះ​អាហារ កំណត់ថា ធម៌កើតឡើងហើយ​ កំណត់ថា ធម៌តាំងឡើងហើយ​ កំណត់ថា ធម៌ដែល​មិន​ទាន់មាន មានហើយ​ ដែល​មានហើយ​ បែរ​ជានឹង​មិន​មានវិញ កំណត់​នូវ​ធម៌ថា មានទីបំផុត កំណត់ថា ធម៌មិន​មាំមួន មិន​ឋិតថេរ មានសេចក្ដីប្រែប្រួល​ជាធម្មតា កំណត់ថា ធម៌មិន​ទៀង ត្រូវបច្ច័យ​តាក់តែង កើតឡើង​ហើយ​ ព្រោះ​អាស្រ័យ​ហេតុ មានការ​អស់​ជាធម្មតា មានការ​សូន្យ​ជាធម្មតា មានការ​​រសាយ​ជាធម្មតា មានការ​រលត់​ជាធម្មតា កំណត់​នូវ​ធម៌ថា មិន​ទៀង មិន​កំណត់ថាទៀង កំណត់ថា​ជាទុក្ខ មិន​កំណត់ថា​​ជាសុខ កំណត់ថា​ជាអនត្តា មិន​កំណត់ថា​ជាអត្តា រមែង​នឿយណាយ មិន​ត្រេកអរ ធុញទ្រាន់ មិន​រីករាយ រំលត់ មិន​ឲ្យកើតឡើង រមែងរលាស់​ចោល មិន​កាន់យក កាលកំណត់ ថាមិន​ទៀង រមែងលះបង់​នូវ​និច្ចសញ្ញា កាលកំណត់​ថា​ជាទុក្ខ រមែងលះបង់​នូវ​សុខសញ្ញា កាលកំណត់ថា​ជាអនត្តា រមែងលះបង់​នូវ​អត្តសញ្ញា កាលនឿយណាយ រមែងលះបង់​នូវ​សេចក្ដីរីករាយ កាលធុញទ្រាន់ រមែងលះបង់​នូវ​រាគៈ កាលរំលត់ រមែងលះបង់​នូវ​ការ​កើតឡើង កាលរលាស់ចោល រមែងលះបង់​នូវ​​សេចក្ដី​ប្រកាន់មាំ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ធម៌​ខាងក្រៅ ដោយប្រការ​យ៉ាងនេះ​ឯង ដែល​ឈ្មោះថាញណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​អារម្មណ៍​ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា គោចរនានត្តញ្ញាណ។

ចរិយានានត្តញាណនិទ្ទេស

[១៦៥] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវចរិយា ឈ្មោះថា ចរិយានានត្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ពាក្យថា ចរិយា បាន​ដល់ចរិយា ៣ យ៉ាងគឺ វិញ្ញាណចរិយា ១ អញ្ញាណចរិយា ១ ញាណចរិយា ១។

វិញ្ញាណចរិយា តើដូចម្ដេច។ អាវជ្ជនកិរិយា (កិរិយា​នៃការ​រំពឹង) ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​ឃើញ (នូវ​រូប)​ ក្នុងរូបទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ចក្ខុវិញ្ញាណ មានអត្ថថា​សម្រាប់ឃើញ  (នូវ​រូប) ​ក្នុងរូបទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​នៃអារម្មណ៍​ដែល​​បុគ្គល​​ឃើញ​ក្នុងរូបទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះ​​ភាព​នៃ​វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ឡើងកាន់អារម្មណ៍​​ក្នុងរូប​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ដាប់ (នូវ​សំឡេង) ​ក្នុងសំឡេង​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថាវិញ្ញាណចរិយា​ សោតវិញ្ញាណ មានអត្ថថា​សម្រាប់ឮ (នូវ​សំឡេង) ​ក្នុងសំឡេង​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់​អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​នៃអារម្មណ៍​ដែល​បុគ្គល​ឮ​ ​ក្នុងសំឡេង​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះ​ភាព​នៃវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ឡើងកាន់អារម្មណ៍ ​ក្នុងសំឡេង​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ហិត​ (នូវក្លិន)​ ​ក្នុងក្លិន​​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ឃានវិញ្ញាណ មានអត្ថថា​សម្រាប់ហិតក្លិន ​ក្នុងក្លិន​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​នៃអារម្មណ៍​ដែល​បុគ្គល​ហិត ​ក្នុងក្លិន​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះ​ភាព​នៃវិបាក​មនោវិញ្ញាណធាតុ ឡើង​​កាន់​អារម្មណ៍ ​ក្នុងក្លិនទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ អាវជ្ជនកិរិយា ​ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​លិទ្ធភ្លក្ស (នូវ​រស) ​ក្នុងរស​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​​វិញ្ញាណ​ចរិយា ជិវ្ហាវិញ្ញាណ មានអត្ថថា​សម្រាប់លិទ្ធភ្លក្ស​នូវ​រស​ទាំង​ឡាយ ឈ្មោះថា​​វិញ្ញាណ​ចរិយា វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​នៃ​អារម្មណ៍ដែល​បុគ្គល​លិទ្ធភ្លក្ស​​នូវ​រសទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាក​មនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះ​ភាព​នៃ​វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ​ ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ​ក្នុង​រស​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​​ប៉ះពាល់​ក្នុងផ្សព្វទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា កាយវិញ្ញាណ មានអត្ថថាសម្រាប់​ពាល់ត្រូវ (នូវ​ផ្សព្វ) ​ក្នុងផ្សព្វទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​នៃអារម្មណ៍​ដែល​បុគ្គល​ពាល់ត្រូវ​ក្នុងផ្សព្វ​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា  វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះ​ភាព​នៃវិបាកមនោធាតុ ឡើងកាន់អារម្មណ៍​ក្នុងផ្សព្វ​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថាវិញ្ញាណចរិយា​ អាវជ្ជនកិរិយា ​ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​​ដល់ការ​ដឹង​ច្បាស់ (នូវ​ធម៌) ​ក្នុងធម៌​ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណ​ចរិយា មនោវិញ្ញាណធាតុ មានអត្ថថា​សម្រាប់ដឹង​ច្បាស់​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះ​ថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោធាតុ សម្រាប់ឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ព្រោះ​ភាព​​នៃ​អារម្មណ៍​ដែល​បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រោះភាព​នៃវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ឡើងកាន់​អារម្មណ៍​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណចរិយា។

[១៦៦] សំនួរត្រង់ពាក្យថា វិញ្ញាណចរិយា តើវិញ្ញាណចរិយា ដោយអត្ថ​ដូចម្ដេច។ ធម្មជាតិណា មិន​មានរាគៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្ម​ជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា មិន​មានទោសៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្ម​ជាតិណាមិន​មានមោហៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា មិន​មានមានះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណាមិន​មានទិដ្ឋិ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា មិន​មានឧទ្ធច្ចៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណាមិន​មានវិចិកិច្ឆា រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា មិន​មានអនុស័យ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាករាគៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា បា្រសចាក​ទោសៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​មោហៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​មានះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​ទិដ្ឋិ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​ឧទ្ធច្ចៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​វិចិកិច្ឆា រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​អនុស័យ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាកកម្ម​ជាកុសល រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្ម ​ជាអកុសល រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្ម ប្រកប​ដោយទោស រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្មមិន​មានទោស រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​កម្មខ្មៅ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាកកម្មស រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាកកម្ម​ដែល​ចំរើនដោយ​សេចក្ដីសុខ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្មដែល​ចំរើនដោយ​សេចក្ដីទុក្ខ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​កម្ម​មានផល​ជាសុខ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្មមានផល​ជាទុក្ខ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា រមែងប្រព្រឹត្តទៅ​ក្នុងអារម្មណ៍​ដែល​ខ្លួនដឹង​ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ចរិយា​របស់​វិញ្ញាណ មានសភាព​យ៉ាងនេះ​ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ចិត្តនេះ​បរិសុទ្ធ​ជាប្រក្រតី ដោយអត្ថថា​មិន​មានកិលេស ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា នេះ វិញ្ញាណចរិយា។

[១៦៧] អញ្ញាណចរិយា តើដូចម្ដេច។ អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ ឬលឿនទៅ របស់​រាគៈ ​ក្នុងរូបទាំងឡាយ ​ជាទីពេញចិត្ត ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ ការ​ស្ទុះទៅរបស់​រាគៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅរបស់​ទោសៈ ​ក្នុងរូបទាំងឡាយមិន​​ជាទីពេញចិត្ត ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​ទោសៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ របស់​មោហៈ ​ក្នុងវត្ថុមិន​គួរក្រឡេកមើល ដោយហេតុទាំងពីរ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅ របស់​មោហៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអ្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ របស់​មានះ​​ជាគ្រឿងចាក់ស្រែះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​មានះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​នៃទិដ្ឋិ ​ជាកិលេស​ស្ទាប​​​អង្អែល ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​ទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ របស់​ឧទ្ធច្ចៈដែល​រវើរវាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​ឧទ្ធច្ចៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​វិចិកិច្ឆា ដែល​ដល់​នូវ​សេចក្ដី​មិន​ដាច់ស្រេច ឈ្មោះថាវិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​វិចិកិច្ឆា ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​អនុស័យ​ដែល​មាន​កំឡាំង ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​អនុស័យ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​រាគៈ ​ក្នុងសំឡេងទាំង​ឡាយ ​ជាទីពេញចិត្ត។បេ។ ​ក្នុងក្លិនទាំងឡាយ​ជាទីពេញចិត្ត ​ក្នុងរស​ទាំងឡាយ​ជាទីពេញ​ចិត្ត ​ក្នុងផ្សព្វ​ទាំងឡាយ​ជាទីពេញចិត្ត ​ក្នុងធម្មារម្មណ៍​ទាំងឡាយ ​ជាទីពេញចិត្ត ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណ​ចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​រាគៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជា​អព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​ទោសៈ ​ក្នុងធម្មារម្មណ៍​ទាំងឡាយមិន​​ជាទី​ពេញចិត្ត ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​ទោសៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនចរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​មោហៈ ​ក្នុងវត្ថុមិន​គួរ​ក្រឡេកមើល​ដោយហេតុ​ទាំងពីរ​នោះ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​មោហៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​ទិដ្ឋិ ​ជាធម្មជាតិ​ស្ទាបអង្អែល ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​ទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅ​របស់​ឧទ្ធច្ចៈ ​ជាកិលេស​រវើរវាយ ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​ឧទ្ធច្ចៈ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​ស្ទុះទៅរបស់​វិចិកិច្ឆា ដែល​ដល់​នូវ​សេចក្ដីមិន​ដាច់ស្រេច ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា​ ការ​ស្ទុះទៅរបស់​វិចិកិច្ឆា ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់ការ​​ស្ទុះ​ទៅរបស់​អនុស័យ​ដែល​មានកំឡាំង ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា ការ​ស្ទុះទៅរបស់​អនុស័យ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា។

[១៦៨] សំនួរត្រង់ពាក្យថា អញ្ញាណចរិយា តើ​អញ្ញាណចរិយា ដោយ​អត្ថថា​ដូចម្ដេច។ ធម្មជាតិ​ណា ប្រកប​ដោយរាគៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ដោយទោសៈ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ដោយមោហៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ដោយមានះ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ដោយទិដ្ឋិ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា​ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកបដោយ​វិចិកិច្ឆា រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ដោយ​អនុស័យ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្ម​ជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្ម​ជាតិណា ប្រកប​ព្រមដោយ​រាគៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកបព្រម​ដោយទោសៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថាអញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកបព្រម​ដោយ​មោហៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​​នោះ ឈ្មោះថាអញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកបព្រម​ដោយមានះ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​​នោះ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកប​ព្រមដោយ​ទិដ្ឋិ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកបព្រម​ដោយឧទ្ធច្ចៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ព្រមដោយ​វិចិកិច្ឆា រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណាប្រកប​ព្រមដោយ​អនុស័យ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាកកម្ម​ជាកុសល រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកប​ព្រមដោយកម្ម​ជាអកុសល រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកប​ព្រមដោយ​កម្មមាន​ទោស រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្មមិន​មានទោស រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកបព្រម​ដោយ​កម្មខ្មៅ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា​ ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្មស រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា​ ធម្មជាតិណា ប្រាសចាក​កម្ម​ដែល​ចំរើន​ដោយ​សេចក្ដីសុខ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រកប​ព្រមដោយ​កម្មដែល​ចំរើនដោយ​សេចក្ដីទុក្ខ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​កម្ម​មានផល​ជាសុខ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្ម​ជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា ប្រកបព្រម​ដោយ​កម្មមានផល​ជាទុក្ខ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ធម្មជាតិណា រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្នុងហេតុ​ដែល​ខ្លួនមិន​ដឹង​ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​អញ្ញាណចរិយា ចរិយា​របស់​អញ្ញាណៈ (សេចក្ដីមិន​ដឹង) មានសភាព​យ៉ាងនេះ​ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា នេះ​ឈ្មោះថា អញ្ញាណចរិយា។

[១៦៩] ញាណចរិយា តើដូចម្ដេច។ អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់អនិច្ចានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថាមិន​ទៀង) ឈ្មោះថា ​វិញ្ញាណចរិយា តួអនិច្ចានុបស្សនា ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ទុក្ខានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថា​ជាទុក្ខ) ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា តួទុក្ខានុបស្សនា ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​អនត្តានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថា​ជាអនត្តា) ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា តួអនត្តា​នុបស្សនា ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អាវជ្ជនកិរិយា ​ជាអព្យាក្រឹត ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​និព្វិទានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថាគួរ​នឿយណាយ)។បេ។ ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​វិរាគានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថាប្រាស​ចាករាគៈ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​និរោធានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​ការ​រលត់) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថា​គួររលាស់ចេញ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​ខយានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​ការ​អស់) ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​វយានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​ការ​សូន្យ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​វិបរិណាមានុបស្សនា (ការ​​ពិចារណាឃើញ​នូវ​ការ​ប្រែប្រួល) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​អនិមិត្តានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញថា​សង្ខារមិន​មានកំណត់) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​អប្បណិហិតានុបស្សនា (ការ​​ពិចារណា​​ឃើញថា​សង្ខារមិន​មានទី​តំកល់មាំ) ដើម្បីប្រយោជន៍​ដល់​សុញ្ញតានុបស្សនា (ការ​​ពិចារណាឃើញ​ថាសង្ខារសូន្យ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​អធិប្បញ្ញាធម្មានុបស្សនា (ការ​​ពិចារណា​នូវ​ធម៌ដោយ​បញ្ញាដ៏​ក្រៃលែង) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ (ការ​ឃើញដោយ​ញាណតាម​សេចក្ដីពិត) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​អាទីនវានុបស្សនា (ការ​​ពិចារណា​ឃើញថា​ជាទោស) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់បដិសង្ខានុបស្សនា (ការ​ពិចារណា​ឃើញដោយ​ឧបាយបញ្ញា) ឈ្មោះថា​វិញ្ញាណចរិយា តួបដិសង្ខានុបស្សនា ឈ្មោះថា​ញាណ​ចរិយា វិវដ្ដនានុបស្សនា ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សោតាបត្តិមគ្គ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សោតាបត្តិផល​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា​ សកទាគាមិមគ្គ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សកទាគាមិផល​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា​ អនាគាមិមគ្គ ឈ្មោះថា ញាណចរិយា អនាគាមិផល​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា ញាណចរិយា អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា ញាណចរិយា អរហត្តផល​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា ញាណចរិយា។

[១៧០] សំនួរត្រង់ពាក្យថា ញាណចរិយា តើញាណចរិយា ​ដោយអត្ថដូចម្ដេច។ ធម្មជាតិណា មិន​មានរាគៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា មិន​មានទោសៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា។បេ។ ធម្មជាតិណា មិន​មានអនុស័យ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ​ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​រាគៈ រមែង​ប្រព្រឹត្តទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​ទោសៈ រមែងប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​មោហៈ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​មានះ។បេ។ ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​ទិដ្ឋិ ប្រាសចាក​ឧទ្ធច្ចៈ ប្រាសចាក​វិចិកិច្ឆា ប្រាសចាក​អនុស័យ ប្រកប​ព្រមដោយ​កម្ម​ជាកុសល ប្រាសចាក​កម្ម​​ជាអកុសល ប្រាសចាក​កម្មមានទោស ប្រកប​ព្រមដោយ​កម្មមិន​មានទោស ប្រាសចាក​កម្មខ្មៅ ប្រកបព្រម​​ដោយកម្មស ប្រកប​ព្រមដោយកម្មដែល​ចំរើនដោយ​សេចក្ដីសុខ ប្រាសចាក​កម្ម​ដែល​ចំរើនដោយ​សេចក្ដីទុក្ខ ប្រកប​ព្រមដោយកម្ម​មានផល​ជាសុខ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រាសចាក​កម្មមានផល​ជាទុក្ខ រមែង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ធម្មជាតិ​ណា ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្នុងញាណ ធម្មជាតិ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ចរិយា​របស់​ញាណ មានសភាព​យ៉ាងនេះ​ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា​ នេះ​ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា។ វិញ្ញាណចរិយា អញ្ញាណចរិយា ញាណចរិយា (យ៉ាងនេះ​ឯង)។ ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថ​ថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​​កំណត់​​នូវ​ចរិយា ឈ្មោះថា​ចរិយានានត្តញ្ញាណ។

ភូមិនានត្តញាណនិទ្ទេស

[១៧១] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវធម៌ ៤ ឈ្មោះថា​ភូមិនានត្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ភូមិមាន ៤ គឺ​កាមាវចរភូមិ ១ រូបាវចរភូមិ ១ អរូបាវចរភូមិ ១ អបរិយាបន្នភូមិ ១។

[១៧២] កាមាវចរភូមិ តើដូចម្ដេច។ ​ខាងក្រោម កំណត់ត្រឹម​អវីចិនរក​ជាទីបំផុត ​ខាងលើ កំណត់​ត្រឹម​បរនិមិ្មតវសវត្តីទេវតា ​ជាទីបំផុត ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ​ណា មាន​ក្នុងចន្លោះ​នុ៎ះ រង្គាត់ទៅ​ក្នុងចន្លោះនុ៎ះ រាប់បញ្ចូល​ក្នុងចន្លោះនុ៎ះ នេះ​​ឈ្មោះថា​កាមាវចរភូមិ។

[១៧៣] រូបាវចរភូមិ តើដូចម្ដេច។ ​ខាងក្រោម កំណត់​ត្រឹមព្រហ្មលោក​ជាទីបំផុត ​ខាងលើ កំណត់​ត្រឹម​អកនិដ្ឋទេវតា​ជាទីបំផុត ធម៌​ទាំងឡាយ គឺចិត្ត និង​ចេតសិក​ណា របស់​​អ្នកចូលកាន់​សមាបត្តិក្ដី របស់​អ្នកកើត​ក្នុងព្រហ្មលោក​ក្ដី របស់​អ្នកមានធម៌​ជាគ្រឿង​នៅ​​ជាសុខ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន​ក្ដី មាន​ក្នុងចន្លោះ​នុ៎ះ រង្គាត់ទៅ​ក្នុងចន្លោះ​នោះ រាប់បញ្ចូល​ក្នុងចន្លោះនុ៎ះ នេះ​ឈ្មោះថា​រូបាវចរភូមិ។

[១៧៤] អរូបាវចរភូមិ តើដូចម្ដេច។ ​ខាងក្រោម កំណត់ត្រឹម​ពួកទេវតា​អ្នកចូល​កាន់អាកាសានញ្ចាយតនភព​ជាទីបំផុត ​ខាងលើ កំណត់ត្រឹម​ពួកទេវតា​អ្នកចូល​កាន់​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនភព ​ជាទីបំផុត ធម៌​ទាំងឡាយ គឺចិត្ត និង​ចេតសិកណា របស់​អ្នក​ចូលកាន់​សមាបត្តិក្ដី របស់​អ្នកចូល​ទៅកើត​ក្នុងព្រហ្មលោក​ក្ដី របស់​អ្នកមានធម៌​ជាគ្រឿង​នៅ​ជាសុខ​ក្នុងបច្ចុប្បន្ន​ក្ដី មាន​ក្នុងចន្លោះ​នុ៎ះ រង្គាត់ទៅ​ក្នុងចន្លោះនុ៎ះ រាប់បញ្ចូល​ក្នុងចន្លោះនុ៎ះ នេះ​ឈ្មោះថា​អរូបាវចរភូមិ។

[១៧៥] អបរិយាបន្នភូមិ តើដូចម្ដេច។ មគ្គ ផល និង​អសង្ខតធាតុ ដែល​មិន​បាន​រាប់បញ្ចូល (ក្នុងភូមិ​នោះ) នេះ​ឈ្មោះថាអបរិយាបន្នភូមិ នេះ​ភូមិ ៤។

[១៧៦] ភូមិ ៤ ដទៃទៀត គឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ សម្មប្បធាន ៤ ឥទ្ធិបាទ ៤ ឈាន ៤ អប្បមញ្ញា ៤ អរូបាវចរសមាបត្តិ ៤ បដិសម្ភិទា ៤ បដិបទា ៤ អារម្មណ៍ ៤ អរិយវង្ស ៤ សង្គហវត្ថុ ៤ ចក្ក ៤ ធម្មបទ ៤ ទាំងនេះ​ឈ្មោះថា​ភូមិ ៤ ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ធម៌ ៤ ឈ្មោះថា​ភូមិនានត្តញ្ញាណ។

ធម្មនានត្តញាណនិទ្ទេស

[១៧៧] បញ្ញាក្នុងការកំណត់នូវធម៌ ៩ ឈ្មោះថា ធម្មនានត្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ពួក​កាមាវចរធម៌ ថា​ជា​កុសល កំណត់ថា​ជាអកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត កំណត់​នូវ​ពួករូបាវចរធម៌ ថា​ជា​កុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត កំណត់​នូវ​ពួក​អរូបាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជា​អព្យាក្រឹត កំណត់​នូវ​ពួក​អបរិយាបន្នធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត។

[១៧៨] បុគ្គលកំណត់នូវពួកកាមាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអកុសល កំណត់ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​កុសលកម្មបថ ១០ ថា​ជាកុសល កំណត់​នូវ​អកុសលកម្មបថ ១០ ថា​ជាអកុសល កំណត់​នូវ​រូបវិបាក និង​​កិរិយា ថា​ជាអព្យាក្រឹត បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ពួកកាមាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជា​អកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៧៩] បុគ្គលកំណត់នូវពួករូបាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត តើដូចម្តេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ឈាន ៤ របស់​ជនដែល​ឋិតនៅ​ក្នុងមនុស្ស​លោកនេះ​ ថា​ជាកុសល កំណត់​នូវ​ឈាន ៤ របស់​ជនដែល​កើត​ក្នុងព្រហ្មលោក​នោះ​ ថា​ជាអព្យាក្រឹត បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ពួករូបាវចរធម៌ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៨០] បុគ្គលកំណត់នូវពួកអរូបាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​អរូបាវចរសមាបត្តិ ៤ របស់​ជនដែល​ឋិតនៅ​ក្នុង​មនុស្សលោកនេះ​ ថា​ជាកុសល កំណត់​នូវ​អរូបាវចរសមាបត្តិ ៤ របស់​ជនដែល​កើត​នៅ​ក្នុងព្រហ្មលោកនោះ​ ថា​ជាអព្យាក្រឹត បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ពួកអរូបាវចរធម៌ ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៨១] បុគ្គលកំណត់នូវពួក​អបរិយាបន្នធម៌​ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជាអព្យាក្រឹត តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​អរិយមគ្គ ៤ ថា​ជាកុសល កំណត់​នូវ​សាមញ្ញផល ៤ និង​​ព្រះនិព្វាន ថា​ជាអព្យាក្រឹត បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ពួក​អបរិយាបន្នធម៌ថា​ជាកុសល កំណត់ថា​ជា​អព្យាក្រឹត យ៉ាងនេះ​ បុគ្គល​កំណត់​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[១៨២] ធម៌ ៩ មានបាមុជ្ជៈ (សេចក្ដីត្រេកអរទន់) ​ជាមូលគឺ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្តថាមិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​រីករាយ​ហើយ​ បីតិ រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​ប្រកប​ដោយ​បីតិហើយ​ កាយរមែង​ស្ងប់ បុគ្គល​អ្នកមាន​កាយ​​ស្ងប់ហើយ​ រមែង​ទទួល​នូវ​សេចក្ដីសុខ កាលបុគ្គល​មានសេចក្ដី​សុខ ចិត្តរមែង​តំកល់មាំ កាលបើ​ចិត្តតំកល់មាំ បុគ្គល​រមែងដឹង​ រមែងឃើញ​តាមពិត កាលបុគ្គល​ដឹង​ ឃើញ តាមពិត រមែង​នឿយណាយ កាលបុគ្គល​នឿយណាយ រមែង​ធុញទ្រាន់ បុគ្គល​ផុត​ស្រឡះ ព្រោះ​តែការ​ធុញទ្រាន់ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្តថា​ជាទុក្ខ បាមុជ្ជៈ រមែងកើត។បេ។ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​រូបថា​ជាអនត្តា បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​រូបថា​មិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ រមែង​កើតឡើង កាលធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត ​នូវ​រូបថា​ជាទុក្ខ។បេ។ ​នូវ​រូបថា​​ជាអនត្តា។បេ។ កាលធ្វើ​ទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ​នូវ​ជរា មរណៈ ថា​ជារបស់​មិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ រមែងកើត។បេ។ កាលធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​ជរា មរណៈ ថា​ជាទុក្ខ បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​ជរា មរណៈ ថា​ជាអនត្តា បាមុជ្ជៈ រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​រីករាយហើយ​ បីតិរមែង​កើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​ប្រកបដោយ​បីតិហើយ​ កាយរមែង​ស្ងប់ បុគ្គល​អ្នកមាន​កាយស្ងប់​ហើយ​ រមែង​ទទួល​នូវ​​សេចក្ដីសុខ កាលបុគ្គល​មានសេចក្តី​សុខ ចិត្តរមែង​តម្កល់មាំ កាលបើ​ចិត្តតម្កល់​មាំ បុគ្គល​រមែងដឹង​ រមែងឃើញ​តាមពិត កាលដឹង ​ឃើញតាមពិត រមែង​នឿយណាយ កាលនឿយ​ណាយ រមែងធុញ​ទ្រាន់ បុគ្គល​ផុតស្រឡះ ព្រោះ​តែការ​ធុញទ្រាន់ នេះ​ធម៌ ៩ ដែល​មានបាមុជ្ជៈ​ជាមូល។

[១៨៣] ធម៌ ៩ មានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រូវទំនង​ជាមូល គឺកាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​​ក្នុង​ចិត្តដោយ​ត្រូវទំនង ថាមិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​រីករាយហើយ​ បីតិ រមែង​កើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​ប្រកបដោយ​បីតិ កាយរមែង​ស្ងប់ បុគ្គល​មានកាយ​ស្ងប់ រមែងទទួល​នូវ​សេចក្ដីសុខ កាលបុគ្គល​មានសេចក្ដីសុខ ចិត្តរមែង​តាំងមាំ​ បុគ្គល​ដែល​មាន​ចិត្តតាំងមាំ រមែងដឹង​ច្បាស់តាម​ពិតថា នេះ​​ជាទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តា​មពិតថា នេះ​​ជាហេតុ​នាំ​ឲ្យ​កើតទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តាម​ពិតថា នេះ​​ជាទីរំលត់ទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តាមពិតថា នេះ​​ជាបដិបទា ​ជាដំណើរ​ទៅកាន់ទី​រំលត់ទុក្ខ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្តដោយត្រូវទំនង​ថា​ជាទុក្ខ បាមុជ្ជៈ រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​រីករាយហើយ​ បីតិ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​​មាន​ចិត្ត​ប្រកប​ដោយបីតិ កាយ​រមែងស្ងប់ បុគ្គល​មានកាយ​ស្ងប់ រមែងទទួល​នូវ​សុខ កាល​បុគ្គល​​មានសេចក្ដីសុខ ចិត្តរមែង​តំកល់មាំ បុគ្គល​មានចិត្ត​តំកល់មាំ រមែងដឹង​ច្បាស់​តាម​ពិតថា នេះ​​ជាទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តាម​ពិតថា នេះ​​ជាហេតុនាំ​ឲ្យកើតទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់​តាមពិតថា នេះ​​ជាបដិបទា​ជាដំណើរ​ទៅកាន់​ទីរំលត់​ទុក្ខ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​ដោយ​ត្រូវទំនងថា​ជាអនត្តា បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត។បេ។ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​រូប​ដោយត្រូវ​ទំនង ថាមិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ រមែងកើត កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​រូបដោយ​ត្រូវទំនង ថា​ជាទុក្ខ បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាល​បុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​រូប​ដោយ​ត្រូវទំនង ថា​ជាអនត្តា បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត។បេ។ កាលបុគ្គល​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ​នូវ​ជរា មរណៈ ដោយត្រូវ​ទំនងថា​ជារបស់​មិន​ទៀង បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​ជរា មរណៈ ដោយត្រូវទំនង ថា​ជាទុក្ខ បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត។បេ។ កាលបុគ្គល​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​ជរា មរណៈ ដោយ​ត្រូវទំនង ថា​ជាអនត្តា​ បាមុជ្ជៈ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​រីករាយហើយ​ បីតិ​រមែងកើត កាលបុគ្គល​មានចិត្ត​ប្រកប​ដោយ​បីតិ កាយ​រមែងស្ងប់ បុគ្គល​មានកាយស្ងប់ រមែងទទួល​នូវ​សេចក្ដីសុខ កាលបុគ្គល​មានសេចក្ដី​សុខ ចិត្តរមែង​តំកល់មាំ បុគ្គល​មានចិត្ត​តំកល់មាំ រមែងដឹង​ច្បាស់តាមពិតថា នេះ​​ជាហេតុ​នាំឲ្យ​កើតទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តាម​ពិតថា នេះ​​ជាទីរំលត់ទុក្ខ រមែងដឹង​ច្បាស់តាម​ពិតថា នេះ​បដិបទា ​ជាដំណើរ​ទៅកាន់​ទីរំលត់ទុក្ខ នេះ​​ធម៌ ៩ ដែល​មានការ​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្តដោយ​ត្រូវទំនង ​ជាមូល។

[១៨៤] សេចក្ដីផ្សេងៗ មាន ៩ គឺ សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺផស្សៈ កើតឡើង ព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺធាតុ សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺវេទនា កើតឡើង ព្រោះ​អាស្រ័យសេចក្ដីផ្សេងៗ គឺផស្សៈ សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺសញ្ញា កើតឡើង​ព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺវេទនា សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺសង្កប្បៈ កើតឡើង ព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺសញ្ញា សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺឆន្ទៈ កើតឡើងព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺសង្កប្បៈ សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺបរិឡាហៈ (ការ​ក្ដៅក្រហាយ) កើតឡើងព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺឆន្ទៈ សេចក្ដីផ្សេងៗ គឺបរិយេសនា (ការ​ស្វែងរក) កើតឡើងព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺបរិឡាហៈ សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺលាភ កើតឡើងព្រោះ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​ផ្សេងៗ គឺបរិយេសនា នេះ​សេចក្ដីផ្សេងៗ ៩ ដែល​ឈ្មោះថា​ញាណដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​​ធម៌​​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​ធម៌ ៩ យ៉ាង ឈ្មោះថា​ធម្មនានត្តញ្ញាណ។

ញាណបញ្ចកនិទ្ទេស

[១៨៥] បញ្ញាដែលជាគ្រឿងដឹងដ៏ប្រសើរ ឈ្មោះថា​ញាតដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាសម្រាប់​ដឹង​ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា​តីរណដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាសម្រាប់លះ ឈ្មោះថា បរិច្ចាគដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿងអប់រំ ឈ្មោះថា​ឯករសដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ផស្សនដ្ឋញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថាបុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​កំណត់ដឹង​ហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថាបុគ្គល​ពិចារណាហើយ​​ ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​លះបង់ហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថាបុគ្គល​លះស្រឡះហើយ​ ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​ចំរើនហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថាមានរសតែមួយ ពួកធម៌ណាៗ ដែល​បុគ្គល​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ហើយ​ ពួកធម៌​នោះៗ ឈ្មោះថាបុគ្គល​ប៉ះពាល់ហើយ​ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះលោក​ពោលថា បញ្ញា​ជាគ្រឿងដឹង​​ដ៏​ប្រសើរ ឈ្មោះថាញាតដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាសម្រាប់ដឹង​ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថាតីរណដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញាសម្រាប់លះ ឈ្មោះថាបរិច្ចាគដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿង​អប់រំ ឈ្មោះថា​ឯករសដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ផស្សនដ្ឋញ្ញាណ។

បដិសម្ភិទាញាណនិទ្ទេស

[១៨៦] បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថាអត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថាធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងនិរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថានិរុត្តិបដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងបដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថាបដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ តើដូចម្ដេច។

ធម៌គឺសទ្ធិន្រ្ទិយ ធម៌គឺវីរិយិន្រ្ទិយ ធម៌គឺសតិន្រ្ទិយ ធម៌គឺសមាធិន្រ្ទិយ ធម៌គឺ បញ្ញិន្រ្ទិយ ធម៌គឺសទ្ធិន្រ្ទិយផ្សេង ធម៌គឺវីរិយិន្រ្ទិយផ្សេង ធម៌គឺ​សតិន្ទ្រិយផ្សេង ធម៌គឺសមាធិន្រ្ទិយផ្សេង ធម៌គឺ​បញ្ញិន្រ្ទិយផ្សេង ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ដោយញាណណា ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ​ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៨៧] អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ជឿស៊ប់ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផ្គងឡើង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​​​ប្រុង​​ប្រយ័ត្ន អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​រាយមាយ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ឃើញ អត្ថគឺ​សេចក្ដី​​នៃការ​ជឿស៊ប់ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផ្គងឡើងផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​រាយមាយផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ឃើញផ្សេង អត្ថ​ទាំងឡាយ​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ដោយញាណណា អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថាអត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៨៨] ការ​ពោលដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​ធម៌ទាំង ៥ ការ​ពោល​ដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរិត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​អត្ថទាំង ៥ ធម្មនិរុត្តិផ្សេង អត្ថនិរុត្តិផ្សេង និរុត្តិ​ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណ​ណា និរុត្តិទាំងឡាយ​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ដោយញាណ​​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​និរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៨៩] ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំង ៥ ពួកញាណ​ក្នុង​អត្ថទាំង ៥ ពួកញាណ​​ក្នុងនិរុត្តិទាំង ១០ ពួកញាណ​​ក្នុងធម៌ទាំង​ឡាយផ្សេង ពួកញាណ​​ក្នុងអត្ថទាំងឡាយ​ផ្សេង ពួកញាណ​ក្នុង​និរុត្តិ​​​ទាំងឡាយ​​ផ្សេង ពួកញាណ​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណណា ពួកញាណ​​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​​ច្បាស់ហើយ​​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​បដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩០] ធម៌គឺសទ្ធាពលៈ ធម៌គឺវីរិយពលៈ ធម៌គឺសតិពលៈ ធម៌គឺសមាធិពលៈ ធម៌គឺបញ្ញាពលៈ ធម៌គឺសទ្ធាពលៈផ្សេង ធម៌គឺវីរិយពលៈផ្សេង ធម៌គឺសតិពលៈផ្សេង ធម៌គឺសមាធិពលៈផ្សេង ធម៌គឺបញ្ញាពលៈផ្សេង ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណណា ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩១] អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងអស្សទ្ធិយៈ (ការ​មិន​ជឿ) អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងកោសជ្ជៈ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងបមាទៈ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងឧទ្ធច្ចៈ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងអវិជ្ជា អត្ថ​គឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងអស្សទ្ធិយៈផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុង​កោសជ្ជៈ​​ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ​ក្នុងបមាទៈផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​​ញាប់ញ័រ​ក្នុងឧទ្ធច្ចៈផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងអវិជ្ជាផ្សេង អត្ថទាំងឡាយ​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ដោយញាណណា អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថាអត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩២​] ការ​ពោលដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​ធម៌ទាំង ៥ ការ​ពោល​ដោយ​​ព្យញ្ជនៈ​ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​អត្ថទាំង ៥ ធម្មនិរុត្តិផ្សេង អត្ថនិរុត្តិផ្សេង និរុត្តិ​ទាំង​ឡាយ​​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណណា និរុត្តិទាំង​ឡាយផ្សេងៗ​ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​​ច្បាស់​ហើយ​​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​និរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៣] ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំង ៥ ពួកញាណ​​ក្នុងអត្ថទាំង ៥ ពួកញាណ​​ក្នុងនិរុត្តិទាំង ១០ ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ​ក្នុងអត្ថទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ ​ក្នុងនិរុត្តិទាំងឡាយផ្សេង ញាណទាំង​ឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណណា ញាណទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងបដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៤] ធម៌គឺសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺវីរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺបស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺឧបេក្ខា​សម្ពោជ្ឈង្គ ធម៌គឺសតិសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ធម៌គឺធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ធម៌គឺវីរិយ​សម្ពោជ្ឈង្គ​​ផ្សេង ធម៌គឺបីតិសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ធម៌គឺបស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ធម៌គឺសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ធម៌គឺឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គផ្សេង ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​​ដោយញាណណា ពួកធម៌ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៥] អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ជ្រើសរើស អត្ថគឺ​សេចក្ដី​​នៃការ​ផ្គងឡើង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផ្សាយ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ស្ងប់ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​​មិន​រាយមាយ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ពិចារណា អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ប្រុងប្រយ័ត្នផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ជ្រើសរើសផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផ្គងឡើងផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​​ផ្សាយផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ស្ងប់ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​មិន​រាយមាយផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ពិចារណាផ្សេង អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ដោយ​ញាណណា អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុនោះ លោក​ពោល​ថា បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៦] ការ​ពោលដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​ធម៌ទាំង ៧ ការ​ពោលដោយ​ព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​អត្ថទាំង ៧ ធម្មនិរុត្តិផ្សេង​ អត្ថនិរុត្តិផ្សេង និរុត្តិទាំងឡាយ​ផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ដោយញាណណា និរុត្តិទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ​ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងនិរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៧] ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំង ៧ ពួកញាណ​ក្នុងអត្ថទាំង ៧ ពួកញាណ​ក្នុងនិរុត្តិទាំង ១៤ ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ​ក្នុងអត្ថទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ​​ក្នុង​និរុត្តិទាំងឡាយផ្សេង ញាណទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ ដោយញាណណា ញាណ​​​ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​ក្នុងបដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថាបដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៨] ធម៌គឺសម្មាទិដ្ឋិ ធម៌គឺសម្មាសង្កប្បៈ ធម៌គឺសម្មាវាចា ធម៌គឺសម្មាកម្មន្ដៈ ធម៌គឺសម្មាអាជីវៈ ធម៌គឺសម្មាវាយាមៈ ធម៌គឺសម្មាសតិ ធម៌គឺសម្មាសមាធិ ធម៌គឺ​សម្មាទិដ្ឋិផ្សេង ធម៌គឺសម្មាសង្កប្បៈផ្សេង ធម៌គឺសម្មាវាចាផ្សេង ធម៌គឺសម្មាកម្មន្ដៈផ្សេង ធម៌គឺសម្មាអាជីវៈផ្សេង ធម៌គឺសម្មាវាយាមៈផ្សេង ធម៌គឺសម្មាសតិផ្សេង ធម៌គឺសម្មា​សមាធិ​ផ្សេង ធម៌ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​ ដោយញាណណា ធម៌ទាំងឡាយ​ផ្សេងៗ​ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ហើយ​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថាធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[១៩៩] អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ឃើញ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​លើកចិត្តឡើង (កាន់អារម្មណ៍) អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​រក្សាទុក អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​តាំងឡើងព្រម អត្ថគឺសេចក្ដី​​នៃការ​ផូរផង់ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផ្គងឡើង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​មិន​រាយមាយ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ឃើញដទៃ អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​លើកចិត្តឡើង (កាន់អារម្មណ៍) ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​រក្សាទុកផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​តាំងឡើងព្រម​ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​ផូរ​ផង់ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​ផ្គងឡើងផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃ​ការ​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ផ្សេង អត្ថគឺសេចក្ដី​នៃការ​​មិន​រាយមាយផ្សេង អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​​ហើយ​ដោយញាណណា អត្ថទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ដោយ​ញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[២០០] ការ​ពោលដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​ធម៌ទាំង ៨ ការ​ពោល ដោយព្យញ្ជនៈ និង​និរុត្តិ ដើម្បីពន្យល់​នូវ​អត្ថទាំង ៨ ធម្មនិរុត្តិផ្សេង អត្ថនិរុត្តិផ្សេង និរុត្តិ ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណណា និរុត្តិ​ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​​ច្បាស់ហើយ​ដោយ​ញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​និរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ។

[២០១] ពួកញាណ​ក្នុងធម៌ទាំង ៨ ពួកញាណ​ក្នុង​អត្ថទាំង ៨ ពួកញាណ​ក្នុងនិរុត្តិទាំង ១៦ ពួកញាណ​ក្នុងធម៌​ទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ​ក្នុង​អត្ថទាំងឡាយផ្សេង ពួកញាណ​ក្នុង និរុត្តិ​ទាំងឡាយផ្សេង ញាណទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​​ បុគ្គល​ដឹង​ហើយ​​ដោយញាណ​ណា ញាណ​ទាំងឡាយផ្សេងៗ នេះ​ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោក ពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​បដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ដែល​ឈ្មោះ​ថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​អត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងនិរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថានិរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ បញ្ញា​ក្នុងបដិភាណផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ។

ញាណត្តយនិទ្ទេស

[២០២] បញ្ញា​ក្នុងវិបស្សនាវិហារផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​វិហារដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងផល សមាបត្តិ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​សមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងវិហារសមាបត្តិ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថាវិហារ សមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​និមិត្តថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្ត​ស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វាន​ដែល​មិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថា​អនិមិត្តវិហារ​ធម៌ (សភាវៈ​ជាទីសម្រាក​មិន​មានកិលេស​ជានិមិត្ត) បុគ្គល​កាល​ពិចារណាឃើញ​នូវ​​បណិធិ (ធម្ម​ជាតិមាន​កិលេស​​ជាទីតាំង) ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានដែល​​មិន​មានកិលេស​​ជាទីតាំង ឈ្មោះថា​​អប្បណិហិតវិហារធម៌ (សភាវៈ​ជាទីសម្រាក មិន​មានកិលេស​​ជាទីតាំង)​​ បុគ្គល​កាល​ពិចារណា​ឃើញ​នូវ​អភិនិវេសៈ (ការ​ប្រកាន់មាំ) ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ ឃើញ​នូវ​​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានដែល​​សូន្យចាកកិលេស ឈ្មោះថា សុញ្ញតវិហារធម៌ (សភាវៈ​ជាទីសម្រាក​សូន្យចាកអត្តា)។

[២០៣] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​និមិត្តថាគួរខ្លាច រមែងព្រងើយ​កន្ដើយ​​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានដែល​​មិន​មាននិមិត្ត ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​​ធម៌​មិន​​មាននិមិត្ត គឺនិព្វាន​ដែល​​ជាទីរលត់​ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់​ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​​អនិមិត្ត​សមាបត្តិ (សមាបត្តិ​មិន​មានកិលេស​​ជានិមិត្ត) បុគ្គល​កាល​ពិចារណាឃើញ​​នូវ​​បណិធិ ថាគួរខ្លាច រមែងព្រងើយ​កន្ដើយ​ក្នុងការ​​ប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្ត​ស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វាន​​ដែល​មិន​មានបណិធិ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌ដែល​មិន​​មានបណិធិ គឺនិព្វាន ​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​អប្បណិហិតសមាបត្តិ (សមាបត្តិ មិន​មាន​​កិលេស​​ជាទីតាំង) បុគ្គល​កាលពិចារណា​ឃើញ​នូវ​អភិនិវេសៈ ថាគួរខ្លាច រមែង​ព្រងើយ​កន្ដើយ​​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងនិព្វាន​ដែល​សូន្យចាកអត្តា ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​​ធម៌ដែល​សូន្យចាកអត្តា គឺនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​​​​សុញ្ញតសមាបត្តិ (សមាបត្តិសូន្យចាកអត្តា)។

[២០៤] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​និមិត្តថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានដែល​​មិន​មាននិមិត្ត រមែង​ព្រងើយកន្ដើយ ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌​ដែល​មិន​មាននិមិត្ត គឺនិព្វាន ​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​អនិមិត្តវិហារសមាបត្តិ (វិហារ​សមាបត្តិមិន​មាននិមិត្ត) បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​បណិធិថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន មិន​មានបណិធិ រមែងព្រងើយកន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌មិន​មានបណិធិ គឺនិព្វាន ​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​អប្បណិហិតវិហារសមាបត្តិ (វិហារសមាបត្តិ​មិន​មានបណិធិ) បុគ្គល​កាល​ពិចារណាឃើញ​​នូវ​អភិនិវេសៈថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យ​ទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វានដែល​​សូន្យចាកអត្តា រមែងព្រងើយកន្តើយ​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌ដែល​សូន្យ​​ចាកអត្តា គឺនិព្វាន​​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​សុញ្ញតវិហារសមាបត្តិ (វិហារសមាបត្តិ​សូន្យចាកអត្តា)។

[២០៥] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​រូបនិមិត្តថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានមិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថា​អនិមិត្តវិហារ​ធម៌ (សភាវៈ​ជាទីសម្រាកមិន​មាន​កិលេស​ជានិមិត្ត) បុគ្គល​កាល​ពិចារណា​ឃើញ​​នូវ​រូបបណិធិ ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយា​សូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះ​ចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន​មិន​មានបណិធិ ឈ្មោះថា​អប្បណិហិតវិហារធម៌ (សភាវៈ​​ជា​ទីសម្រាកមិន​​មានបណិធិ) បុគ្គល​កាលពិចារណា​ឃើញ​​នូវ​រូបាភិនិវេសៈ (ការ​ប្រកាន់មាំ​​នូវ​រូប) ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​​នូវ​កិរិយាសូន្យ​ទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វាន​ដែល​សូន្យ​ចាកអត្តា ឈ្មោះថា​សុញ្ញតវិហារធម៌ (សភាវៈ​​ជាទី​សម្រាក សូន្យ​ចាកអត្តា)។

[២០៦] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​រូបនិមិត្តថាគួរខ្លាច រមែងព្រងើយ​កន្ដើយ​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌មិន​មាននិមិត្ត គឺព្រះនិព្វាន ​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន​មិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថា​អនិមិត្ត សមាបត្តិ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​រូបបណិធិថាគួរខ្លាច រមែងព្រងើយ​កន្ដើយ​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌មិន​​មានបណិធិ គឺព្រះនិព្វាន​​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន​មិន​មានបណិធិ ឈ្មោះថា​អប្បណិហិតសមាបត្តិ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​រូបាភិនិវេសៈថាគួរខ្លាច ព្រងើយ​កន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌ដ៏​សូន្យចាកអត្តា គឺព្រះនិព្វាន​​ជាទីរលត់​ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន​ដ៏​សូន្យចាកអត្តា ឈ្មោះថា​​សុញ្ញតសមាបត្តិ។

[២០៧] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​រូបនិមិត្ត ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​​នូវ​កិរិយាសូន្យ​ទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន មិន​មាននិមិត្ត រមែង​ព្រងើយ កន្ដើយ​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ហើយ​ពិចារណា​​នូវ​ធម៌មិន​មា​ន​និមិត្ត គឺព្រះនិព្វាន​​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​អនិមិត្តវិហារសមាបត្តិ បុគ្គល​កាល​ពិចារណា ឃើញ​នូវ​រូបបណិធិ ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​​នូវ​កិរិយាសូន្យ​ទៅ ព្រោះ​ ចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន ដែល​មិន​មាន​បណិធិ រមែងព្រងើយ​កន្ដើយនឹង​​ការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​​​នូវ​ធម៌មិន​មាន​បណិធិ គឺព្រះនិព្វាន​​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផល សមាបត្តិ) ឈ្មោះថា​អប្បណិហិតវិហារសមាបត្តិ បុគ្គល​កាល​ពិចារណា​ឃើញ​​នូវ​រូបាភិនិវេសៈ ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូ​វរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានដ៏​សូន្យចាកអត្តា រមែងព្រងើយកន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា ​នូវ​ធម៌ ដ៏​សូន្យចាកអត្តា គឺព្រះនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថាសុញ្ញតវិហារសមាបត្តិ។

[២០៨​] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ ​នូវ​វេទនានិមិត្ត។បេ។ ​នូវ​សញ្ញានិមិត្ត ​នូវ​សង្ខារនិមិត្ត ​នូវ​វិញ្ញាណនិមិត្ត ​នូវ​ចក្ខុ។បេ។ ​នូវ​ជរាមរណនិមិត្ត ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានមិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថាអនិមិត្តវិហារធម៌ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ ​នូវ​ជរាមរណបណិធិថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វាន មិន​មានបណិធិ ឈ្មោះថាអប្បណិហិតវិហារធម៌ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ ​នូវ​ជរាមរណាភិនិវេសៈថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ​ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានដែល​សូន្យចាកអត្តា ឈ្មោះថាសុញ្ញតវិហារធម៌។

[២០៩] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ ​នូវ​ជរាមរណនិមិត្ត ថាគួរខ្លាច រមែងព្រងើយ​កន្ដើយ​​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានមិន​មាននិមិត្ត ហើយ​ពិចារណា​នូវ​​ធម៌មិន​មាននិមិត្ត គឺព្រះនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូលកាន់ (ផលសមាបតត្តិ) ឈ្មោះថា​អនិមិត្តសមាបត្តិ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​ជរាមរណបណិធិ ថាគួរខ្លាច រមែង​ព្រងើយ​កន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានមិន​មានបណិធិ ហើយ​ពិចារណា​នូវ​ធម៌មិន​មានបណិធិ គឺព្រះនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូលកាន់ (ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថាអប្បណិហិតសមាបត្តិ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​ជរាមរណាភិនិវេសៈ ថាគួរ​ខ្លាច រមែងព្រងើយកន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វាន ដែល​សូន្យ​ចាក​អត្តា ហើយ​ពិចារណា​នូវ​ធម៌ដ៏​សូន្យចាកអត្តា គឺព្រះនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូលកាន់ (ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថាសុញ្ញតសមាបត្តិ។

[២១០] បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​ជរាមរណនិមិត្ត ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់​ត្រូវ​រឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានដែល​មិន​មាននិមិត្ត រមែងព្រងើយកន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​ពិចារណា​នូវ​ធម៌ដែល​មិន​មាននិមិត្ត គឺ​ព្រះនិព្វាន​​ជាទីរលត់ទុក្ខ ហើយ​ចូល (កាន់ផលសមាបត្តិ) ឈ្មោះថាអនិមិត្ត​វិហារសមាបត្តិ ​បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​នូវ​ជរាមរណបណិធិថាគួរខា្លច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​​ឃើញ​​​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានមិន​មានបណិធិ រមែងព្រងើយ​កន្តើយ​​ក្នុង​ការ​​ប្រព្រឹត្តទៅ ហើយ​ពិចារណា​នូវ​ធម៌មិន​មានបណិធិ គឺព្រះនិព្វាន​ជាទី​រលត់ទុក្ខ ឈ្មោះថាអប្បណិហិតវិហារសមាបត្តិ បុគ្គល​កាលពិចារណាឃើញ​​នូវ​ជរាមរណា​ភិនិវេសៈ ថាគួរខ្លាច រមែងពាល់ត្រូវរឿយៗ ហើយ​ឃើញ​នូវ​កិរិយាសូន្យទៅ ព្រោះ​ចុះ​ចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ព្រះនិព្វានដ៏​សូន្យចាកអត្តា រមែងព្រងើយកន្ដើយ​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិទៅ ហើយ​​ពិចារណា​នូវ​ធម៌​ដ៏​សូន្យចាកអត្តា គឺព្រះនិព្វាន​ជាទីរលត់ទុក្ខ ឈ្មោះថា​សុញ្ញតវិហារសមាបត្តិ អនិមិត្តវិហារ​ធម៌​ដោយ​ឡែក អប្បណិហិតវិហារធម៌​ដោយឡែក សុញ្ញតវិហារ​ធម៌ដោយឡែក អនិមិត្ត​សមាបត្តិ​ដោយឡែក អប្បណិហិតសមាបត្តិដោយឡែក សុញ្ញតសមាបត្តិ​​​ដោយឡែក អនិមិត្តវិហារសមាបត្តិ ដោយឡែក អប្បណិហិតវិហារ​សមាបត្តិ​ដោយឡែក សុញ្ញតវិហារ​សមាបត្តិ​ដោយឡែក ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​​នូវ​​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​​ក្នុងវិបស្សនា​វិហារ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថាវិហារដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងផលសមាបត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះ​ថា​​សមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងវិហារសមាបត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថាវិហារសមាបត្តដ្ឋញ្ញាណ។

អានន្តរិកសមាធិញាណនិទ្ទេស

[២១១] បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្ដាច់បង់​នូវ​អាសវៈ ព្រោះ​ចិត្តបរិសុទ្ធដោយការ​មិន​រាយមាយ ឈ្មោះថា​អានន្តរិកសមាធិញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

សេចក្ដីមិន​រាយមាយ គឺភាព​នៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ ដោយអំណាច​នៃនេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថាសមាធិ ញាណកើតឡើងដោយអំណាច​នៃសមាធិ​នោះ អាសវៈទាំងឡាយរមែង អស់ទៅ​ដោយញាណ​នោះ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ សមថៈ (ការ​ស្ងប់គឺសមាធិកើត) មុន ញាណ (កើត) ក្រោយ ការ​អស់ទៅ​នៃអាសវៈទាំងឡាយ រមែងកើតមានដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្ដាច់បង់​នូវ​អាសវៈ ព្រោះ​ចិត្តបរិសុទ្ធដោយការ​មិន​ រាយមាយ ឈ្មោះថាអានន្ដរិកសមាធិញ្ញាណ។

[២១២] សំនួរត្រង់ពាក្យថា អាសវៈទាំងឡាយ តើអាសវៈទាំងឡាយ​នោះ អ្វីខ្លះ។ កាមាសវៈ ភវាសវៈ ទិដ្ឋាសវៈ អវិជ្ជាសវៈ។

អាសវៈទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​ក្នុងធម៌ណា។ ទិដ្ឋាសវៈ រមែងអស់ មិន​មានសេស សល់ កាមាសវៈដែល​ញុំាងសត្វឲ្យទៅកាន់អបាយ រមែងអស់ ភវាសវៈ ដែល​ញុំាងសត្វឲ្យទៅកាន់អបាយ រមែងអស់ អវិជ្ជាសវៈ ដែល​ញុំាងសត្វឲ្យ​ទៅកាន់អបាយ រមែងអស់ ដោយ សោតាបត្តិមគ្គ អាសវៈទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង កាមាសវៈ​ដ៏​គ្រោតគ្រាត រមែងអស់ ភវាសវៈ ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​កាមាសវៈ​នោះ រមែងអស់ អវិជ្ជាសវៈដែល​​ឋិតនៅ ​ជាមួយនឹង​​ភវាសវៈ​នោះ រមែងអស់ ដោយសកទាគាមិមគ្គ អាសវៈទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់ ​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង កាមាសវៈ រមែងអស់​មិន​មានសេសសល់ ភវាសវៈ​ដែល​ឋិត​នៅ​ជាមួយនឹង​កាមាសវៈ​​នោះ រមែងអស់ អវិជ្ជាសវៈ ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​ភវាសវៈ​នោះ រមែងអស់ ដោយអនាគាមិគ្គ អាសវៈទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង ភវាសវៈរមែង​អស់​មិន​មានសេសសល់ អវិជ្ជាសវៈរមែងអស់ មិន​មានសេសសល់ ដោយ​អរហត្តមគ្គ អាសវៈ​ទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង។

[២១៣] សេចក្ដីមិន​រាយមាយ គឺភាព​នៃចិត្តមានអារម្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​ការ​មិន​ព្យាបាទ។បេ។ ដោយអំណាច​អាលោកសញ្ញា ដោយអំណាច​​នៃកិរិយាមិន​រាយ​មាយ ដោយអំណាច​​នៃកិរិយាកំណត់​នូវ​ធម៌ ដោយអំណាច​ញាណ ដោយអំណាច​បាមុជ្ជៈ (អំណរទន់) ដោយអំណាច​បឋមជ្ឈាន ដោយអំណាច​ទុតិយជ្ឈាន ដោយអំណាច​តតិយជ្ឈាន ដោយអំណាច​ចតុត្ថជ្ឈាន ដោយអំណាច​អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ដោយ​អំណាច​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ ដោយអំណាចអាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ដោយ​អំណាចនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ដោយអំណាច​បឋវីកសិណ ដោយអំណាច​អាបោកសិណ ដោយអំណាច​តេជោកសិណ ដោយអំណាច​វាយោកសិណ ដោយ​អំណាចនីលកសិណ ដោយអំណាច​បីតកសិណ ដោយអំណាច​លោហិតកសិណ ដោយ​អំណាច​ឱទាតកសិណ ដោយអំណាច​អាកាសកសិណ ដោយអំណាច​វិញ្ញាណកសិណ ដោយអំណាច​ពុទ្ធានុស្សតិ ដោយអំណាច​ធម្មានុស្សតិ ដោយអំណាច​សង្ឃានុស្សតិ ដោយ​អំណាច​សីលានុស្សតិ ដោយ​អំណាច​ចាគានុស្សតិ ដោយអំណាច​ទេវតានុស្សតិ ដោយ​អំណាច​អានាបាន​ស្សតិ ដោយអំណាច​មរណស្សតិ ដោយអំណាច​កាយគតាសតិ ដោយ​អំណាច​ឧបសមានុស្សតិ ដោយអំណាច​ឧទ្ធុមាតកសញ្ញា ដោយអំណាច​វិនីលកសញ្ញា ដោយ​អំណាច​វិបុព្វកសញ្ញា ដោយអំណាច​វិច្ឆិទ្ទកសញ្ញា ដោយអំណាច​វិក្ខាយិតកសញ្ញា ដោយអំណាច​វិក្ខិត្តកសញ្ញា ដោយអំណាច​ហតវិក្ខិត្តកសញ្ញា ដោយអំណាច​លោហិតក​សញ្ញា ដោយអំណាច​បុឡុវកសញ្ញា ដោយអំណាច​អដ្ឋិកសញ្ញា ដោយអំណាច​ការ​ដក​ដង្ហើម​​ចេញ​វែង ដោយអំណាច​ការ​ដកដង្ហើមចូលវែង ដោយអំណាចការ​​ដកដង្ហើមចេញខ្លី ដោយអំណាច​ការដក​ដង្ហើម​ចូលខ្លី ដោយអំណាច​ការ​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​កាយ គឺខ្យល់ចេញ​ទាំងពួង​ហើយ​​​ដកដង្ហើមចេញ ដោយអំណាចការ​​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​កាយ គឺខ្យល់ចូលទាំងពួង ហើយ​ដក​ដង្ហើមចូល ដោយអំណាចការ​ញុំាងកាយសង្ខារ​ឲ្យស្ងប់ ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ដោយ​អំណាច​ការ​​​ញុំាងកាយសង្ខារឲ្យស្ងប់ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាចការ​​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​​បីតិ​​ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ដោយអំណាចការ​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​បីតិ ហើយ​ដក​ដង្ហើមចូល ដោយ​អំណាច​​ការ​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​សេចក្ដីសុខ ហើយ​ដក​ដង្ហើមចេញ ដោយអំណាច​ការ​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​សេចក្ដីសុខ ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាច​ការ​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ចិត្តសង្ខារ ហើយ​ដក​ដង្ហើមចេញ ដោយអំណាចការ​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ចិត្តសង្ខារ ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាច​​ការ​​ញុំាង​ចិត្ត​សង្ខារឲ្យស្ងប់ ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ដោយអំណាច​ការ​ញុំាងចិត្តសង្ខារ​ឲ្យ​ស្ងប់ ​ហើយ​ឲ្យដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាចការ​​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ចិត្ត ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ដោយ​អំណាច​​​ការ​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ចិត្ត ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាច​ការ​ញុំាងចិត្ត​ឲ្យរីករាយ ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ដោយ​អំណាច​​ការ​ញុំាងចិត្តឲ្យរីករាយ ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ដោយអំណាច​ការ​តាំងចិត្តឲ្យមាំ ។បេ។ ការ​ញុំាងចិត្ត​ឲ្យផុតស្រឡះ ការ​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​ទៀង ការ​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​វិរាគៈ ការឃើញរឿយៗ ​នូវ​និរោធៈ ការ​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​បដិនិស្សគ្គៈ  (ធម៌​ជាគ្រឿង​លះ​បង់​​នូវ​កិលេស) ហើយ​ដក​ដង្ហើមចេញ ដោយអំណាច​កិរិយាឃើញ​នូវ​​បដិនិស្សគ្គៈ ហើយ​​ដក​ដង្ហើមចូល ឈ្មោះថាសមាធិ ញាណរមែង​កើតឡើង ដោយអំណាច​​នៃសមាធិ​នោះ អាសវៈទាំងឡាយ រមែង​អស់ដោយញាណ​នោះ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ សមថៈ (ការ​ស្ងប់​ គឺសមាធិ កើត) មុន ញាណ (កើត) ក្រោយ ការ​អស់​នៃអាសវៈទាំងឡាយ រមែងកើតមាន​ដោយញាណ​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ផ្ដាច់បង់​​នូវ​អាសវៈ ព្រោះ​ចិត្ត​​បរិសុទ្ធ​​​ដោយការ​មិន​រាយមាយ ឈ្មោះថា​អានន្ដរិកសមាធិញ្ញាណ។

[២១៤] សំនួរត្រង់ពាក្យថា អាសវៈទាំងឡាយ តើអាសវៈទាំងឡាយ​នោះ អ្វីខ្លះ។ កាមាសវៈ ភវាសវៈ ទិដ្ឋាសវៈ អវិជ្ជាសវៈ។

អាសវៈទាំងឡាយនុ៎ះ អស់​ក្នុងធម៌ណា។ ទិដ្ឋាសវៈ រមែងអស់មិន​មានសេសសល់ កាមាសវៈដែល​ញុំាងសត្វ​ឲ្យទៅកាន់​អបាយ រមែងអស់ ​ភវាសវៈដែល​ញុំាងសត្វ​ឲ្យទៅ​កាន់​អបាយ រមែង​អស់ អវិជ្ជាសវៈដែល​ញុំាង​សត្វឲ្យទៅកាន់អបាយ រមែងអស់ ដោយ​សោតាបត្តិមគ្គ អាសវៈ​ទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង។

កាមាសវៈដ៏គ្រោតគ្រាត រមែងអស់ ភវាសវៈ​ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​កាមាសវៈ​នោះ រមែងអស់ អវិជ្ជាសវៈដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​ភវាសវៈ​នោះ រមែងអស់ ដោយ​​សកទាគាមិមគ្គ អាសវៈ​ទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង។

កាមាសវៈ រមែងអស់មិន​មានសេសសល់ ភវាសវៈ​ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​កាមាសវៈ ​នោះ រមែងអស់ អវិជ្ជាសវៈដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​ភវាសវៈ​នោះ រមែង​អស់​ដោយ​អនាគាមិមគ្គ អាសវៈ​​ទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង។

ភវាសវៈ រមែងអស់ មិន​មានសេសសល់ អវិជ្ជាសវៈ​រមែងអស់ មិន​មានសេស​សល់ ដោយ​អរហត្តមគ្គ អាសវៈ​ទាំងឡាយនុ៎ះ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នុ៎ះឯង ដែល​ឈ្មោះថា ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ​ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្ដាច់​បង់​នូវ​អាសវៈ ព្រោះ​ចិត្តបរិសុទ្ធ​ដោយការ​​មិន​​រាយមាយ ឈ្មោះថា​​អានន្ដរិកសមាធិញ្ញាណ។

អរណវិហារញាណនិទ្ទេស

[២១៥] បញ្ញា គឺទស្សនាធិបតេយ្យ (សេចក្ដីឃើញ​ជាធំ) ផង ការ​បាន​​នូវ​វិហារធម៌ ដ៏​ស្ងប់ និង​សេចក្តីចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តមផង ឈ្មោះថា​​អរណវិហារញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ពាក្យថា ទស្សនាធិបតេយ្យ គឺការ​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាទុក្ខ​ ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងរូបថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថាទស្សនា​ធិបតេយ្យ ការ​ឃើញ​រឿយៗ ​ក្នុងរូបថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងរូបថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថាទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងវេទនា។បេ។ ​ក្នុងសញ្ញា ​ក្នុងសង្ខារ ​ក្នុងវិញ្ញាណ ​ក្នុងចក្ខុ។បេ។ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ ការ​ឃើញរឿយៗ ​ក្នុងជរាមរណៈ ថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​ទស្សនាធិបតេយ្យ។

[២១៦] ពាក្យថា ការបាននូវវិហារធម៌ដ៏​ស្ងប់ គឺវិហារធម៌ដ៏​សូន្យចាកកិលេស ឈ្មោះថាការ​បាន​​នូវ​វិហារធម៌ដ៏​ស្ងប់ វិហារធម៌មិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថាការ​បាន​​នូវ​វិហារធម៌​ដ៏​ស្ងប់ វិហារធម៌មិន​មានបណិធិ ឈ្មោះថាការ​បាន​​នូវ​វិហារធម៌ដ៏​ស្ងប់។

ពាក្យថា សេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តម គឺសេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្រះនិព្វានដ៏​សូន្យ ចាកកិលេស ឈ្មោះថា​សេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តម សេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងព្រះនិព្វាន មិន​មាននិមិត្ត ឈ្មោះថា​សេចក្ដីចុះចិត្ត​ស៊ប់​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តម សេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​​​ក្នុងធម៌មិន​មាន បណិធិ ឈ្មោះថា​សេចក្ដីចុះចិត្តស៊ប់​​ក្នុងធម៌ដ៏​ឧត្តម។

ពាក្យថា អរណវិហារ គឺបឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ តតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ ចតុត្ដជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​អរណវិហារ។បេ។ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​អរណវិហារ។

សំនួរត្រង់ពាក្យថា អរណវិហារ តើ​អរណវិហារ ដោយអត្ថដូចម្ដេច។

សភាវៈនាំចេញ​នូវ​នីវរណធម៌ទាំងឡាយដោយបឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈ​​នាំចេញ​​នូវ​វិតក្កៈ និង​វិចារៈ ដោយ​ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈ​នាំចេញ​​នូវ​បីតិ​ដោយ​តតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈនាំ​ចេញ​នូវ​សុខ និង​ទុក្ខ​ដោយ​​ចតុត្ថជ្ឈាន ឈ្មោះថា​អរណវិាហារ សភាវៈនាំចេញ​​នូវ​រូបសញ្ញា បដិឃសញ្ញា និង​​នានត្ត​សញ្ញា ដោយ​អាកាសានញ្ចាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈនាំ​ចេញ​​នូវ​​​អាកាសានញ្ចាយតន​សញ្ញា ដោយ​វិញ្ញាណញ្ចាយតន​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈ​​នាំ​ចេញ​​នូវ​​វិញ្ញាណញ្ចាយតន​សញ្ញា ដោយ​អាកិញ្ចញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​អរណវិហារ សភាវៈនាំចេញ​នូវ​​អាកិញ្ចញ្ចាយតនសញ្ញា ដោយ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ឈ្មោះ​ថា​​អរណវិហារ នេះ​ឈ្មោះថា​អរណវិហារ ដែល​ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញាគឺ​ទស្សនាធិបតេយ្យផង ការ​បាន​​​នូវ​វិហារធម៌​ដ៏​ស្ងប់ និង​សេចក្ដីចុះ​ចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ធម៌ដ៏​ឧត្តមផង ឈ្មោះថា​អរណវិហារញ្ញាណ​។

និរោធសមាបត្តិញាណនិទ្ទេស

[២១៧] បញ្ញាដែល​មានភាពស្ទាត់ជំនាញ ព្រោះ​ហេតុប្រកប​ដោយកំឡាំង ២ ផង ព្រោះ​​ការ​​ស្ងប់រម្ងាប់​នៃ​សង្ខារ ៣ ផង ព្រោះ​​ញាណចរិយា​ទាំង ១៦ ផង ព្រោះ​​សមាធិចរិយា​ទាំង ៩ ផង ឈ្មោះថា​និរោធសមាបត្តិញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

ពាក្យថា ដោយកំឡាំង ២ គឺ កម្លាំងមាន ២ យ៉ាង គឺ កម្លាំងសមថៈ ១ កម្លាំង​​វិបស្សនា ១។

[២១៨] កំឡាំងសមថៈ តើដូចម្ដេច។ ការ​មិន​រាយមាយ គឺភាព​នៃចិត្ត​មាន​អារម្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃនេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ ការ​មិន​រាយមាយ គឺ​ភាព​​​នៃចិត្តមានអារម្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃការ​មិន​ព្យាបាទ ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ ការ​មិន​​រាយមាយ គឺភាព​នៃចិត្ត​មានអារ្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃអាលោកសញ្ញា ឈ្មោះថា​​កំឡាំងសមថៈ ការ​មិន​រាយមាយ គឺភាព​នៃចិត្ត​មានអារម្មណ៍​តែមួយ ដោយ​អំណាច​​​នៃ​ការ​មិន​រាយមាយ ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ។បេ។ ការ​មិន​រាយមាយ គឺភាព​នៃ​​ចិត្តមានអារម្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃកិរិយាឃើញរឿយៗ ​នូវ​ធម៌​ជា​គ្រឿង​លះបង់​​​នូវ​កិលេស ហើយ​ដកដង្ហើមចេញ ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ ការ​មិន​រាយមាយ គឺភាព​​នៃ​ចិត្ត​មានអារម្មណ៍​តែមួយ ដោយអំណាច​​នៃកិរិយា​ឃើញរឿយៗ ​នូវ​ធម៌​ជា​គ្រឿងលះបង់​​នូវ​​កិលេស ​ហើយ​ដកដង្ហើមចូល ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ។

[២១៩] សំនួរត្រង់ពាក្យថា កំឡាំងសមថៈ តើកំឡាំងសមថៈ ដោយអត្ថ​ដូចម្ដេច។ ធម្ម​ជាតិ​មិន​កំរើក ​ក្នុង​នីវរណធម៌ ដោយ​បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិ​​មិន​​កំរើក ​ក្នុងវិតក្កៈ និង​វិចារៈ ដោយ​ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​កំឡាំងសមថៈ សមថៈ ធម្ម​ជាតិ​មិន​​កម្រើក​​ក្នុងបីតិ ដោយតតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​កម្លាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិមិន​កម្រើក​​ក្នុងសុខ ​និង​ទុក្ខ ដោយចតុត្ថជ្ឈាន ឈ្មោះថា​កម្លាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិមិន​​កម្រើក​ក្នុងរូបសញ្ញា ​ក្នុង​​បដិឃ​សញ្ញា​ក្នុង​​នានត្តសញ្ញា ដោយ​​អាកាសានញ្ចា​យតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​កម្លាំង​សមថៈ ធម្ម​ជាតិមិន​កម្រើក​ក្នុង​​អាកាសានញ្ចា​យតនសញ្ញា ដោយ​វិញ្ញាណញ្ចា​យតន​សមាបត្តិ ឈ្មោះ​ថា​​កម្លាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិ​មិន​កម្រើក​ក្នុង​វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា ដោយ​អាកិញ្ចញ្ញា​យតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​កម្លាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិ​មិន​កម្រើក​​ក្នុង​អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា ដោយ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​កម្លាំងសមថៈ ធម្ម​ជាតិមិន​កម្រើក មិន​​ឃ្លេងឃ្លោង មិន​ញាប់ញ័រ ​ក្នុងឧទ្ធច្ចៈ​ផង ​ក្នុងកិលេស​ដែល​ប្រកប​ដោយឧទ្ធច្ចៈផង ​ក្នុងខន្ធផង ឈ្មោះថា​​កម្លាំងសមថៈ នេះ​កម្លាំង​សមថៈ។

[២២០] កម្លាំងវិបស្សនា តើដូចម្ដេច។ ការ​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថាកម្លាំង​វិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​មិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថាគួរ​នឿយណាយ ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថា​ជាគ្រឿង​ប្រាស​ចាក​តម្រេក ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថា​ជា​ទីរំលត់ទុក្ខ ឈ្មោះថា​​កម្លាំង​វិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា គួរលះ​បង់ ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថាមិន​ទៀង​​ក្នុងរូប ឈ្មោះថា​​កម្លាំង​វិបស្សនា។បេ។ ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថា ​ជាគ្រឿងលះបង់​​ក្នុងរូប ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា មិន​ទៀង​ក្នុងវេទនា។បេ។ ​ក្នុងសញ្ញា ​ក្នុងសង្ខារ ​ក្នុងវិញ្ញាណ ​ក្នុងចក្ខុ។បេ។ ​ក្នុងជរា​មរណៈ ឈ្មោះថាកម្លាំងវិបស្សនា។បេ។ ការ​ឃើញរឿយៗ ថា ​ជាគ្រឿង​លះបង់​ក្នុង​ជរាមរណៈ ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា។

[២២១] សំនួរត្រង់ពាក្យថា កម្លាំងវិបស្សនា តើកម្លាំង​វិបស្សនា ដោយ​អត្ថ​ដូចម្ដេច។ ធម្ម​ជាតិមិន​កម្រើក​​ក្នុងនិច្ចសញ្ញា ដោយ​​អនិច្ចានុបស្សនា ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិ​មិន​​កម្រើក​ក្នុង​សុខសញ្ញា ដោយ​ទុក្ខានុបស្សនា​ ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិ​មិន​​កម្រើក​ក្នុង​អនត្តសញ្ញា ដោយ​​អនត្តានុបស្សនា ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិ​មិន​​កម្រើក​​ក្នុងសេចក្ដី​ត្រេកអរ ដោយ​​និព្វិទានុបស្សនា ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិ​មិន​​កម្រើក​​ក្នុងរាគៈ ដោយ​​វិរាគានុបស្សនា ឈ្មោះថា​​កម្លាំង​វិបស្សនា ធម្មជាតិ​មិន​កម្រើក​​​ក្នុង​កិរិយា​កើតឡើង ដោយ​​និរោធានុបស្សនា ឈ្មោះថា​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិមិន​​កម្រើក​ក្នុង​​សេចក្ដី​ប្រកាន់មាំ ដោយ​​បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា ឈ្មោះថា​​កម្លាំងវិបស្សនា ធម្មជាតិមិន​​​កម្រើក ​មិន​ឃ្លេងឃ្លោង មិន​ញាប់ញ័រ​​ក្នុងអវិជ្ជាផង ​ក្នុងកិលេស​​ដែល​ប្រកប​ដោយ​អវិជ្ជាផង ​ក្នុងខន្ធផង ឈ្មោះថាកម្លាំងវិបស្សនា នេះ​​កម្លាំងវិបស្សនា។

[២២២] សំនួរត្រង់ពាក្យថា ការ​ស្ងប់រម្ងាប់​នៃសង្ខារ ៣ តើការ​ស្ងប់រម្ងាប់​​នៃសង្ខារ ៣ ដូចម្ដេច។ កាលបុគ្គល​​ចូលកាន់ទុតិយជ្ឈាន វចីសង្ខារ គឺ​វិតក្កៈ និង​វិចារៈ រមែង​ស្ងប់រម្ងាប់ កាលបុគ្គល​​ចូលកាន់​ចតុត្ថជ្ឈាន កាយសង្ខារ គឺអស្សាសៈ និង​បស្សាសៈ រមែង​ស្ងប់រម្ងាប់ កាលបុគ្គល​​ចូលកាន់​សញ្ញាវេទយិតនិរោធ ចិត្តសង្ខារ គឺ​សញ្ញា និង​វេទនា រមែង​ស្ងប់រម្ងាប់ នេះ​ការ​​ស្ងប់រម្ងាប់​​នៃសង្ខារ ៣។

[២២៣] សំនួរត្រង់ពាក្យថា ញាណចរិយា ១៦ តើ​ញាណចរិយា ១៦ ដូចម្ដេច។ ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថាមិន​ទៀង ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថាមិន​មែនខ្លួន ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​ឃើញ​រឿយៗ ថាគួរ​​នឿយណាយ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាគ្រឿង​​ប្រាសចាក​​តម្រេក ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាគ្រឿង​រំលត់ទុក្ខ ឈ្មោះថា​​ញាណចរិយា ការ​ឃើញរឿយៗ ថា​ជាគ្រឿង​លះបង់​កិលេស ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា ការ​​ឃើញ​រឿយៗ ថា​ជាគ្រឿងប្រាស​ចាកការ​​វិលវល់ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សោតាបត្តិមគ្គ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សោតាបត្តិផល​សមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សកទាគាមិមគ្គ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា សកទាគាមិផលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អនាគាមិមគ្គ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អនាគាមិផលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះ​ថា​​​​ញាណចរិយា អរហត្តផលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​ញាណចរិយា នេះ​​ញាណចរិយា ១៦។

[២២៤] សំនួរត្រង់ពាក្យថា សមាធិចរិយា ៩ តើសមាធិចរិយា ៩ ដូចម្ដេច។ បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សមាធិចរិយា ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សមាធិចរិយា  តតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា​​​សមាធិចរិយា ចតុត្ថជ្ឈាន ឈ្មោះថា​សមាធិចរិយា អាកាសានញ្ចាយតន​សមាបត្តិ វិញ្ញាណញ្ចាយតនសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ឈ្មោះថា​​សមាធិ​ចរិយា វិតក្កៈ វិចារៈ បីតិ សុខៈ និង​​ចិត្តេកគ្គតា (ប្រព្រឹត្តទៅ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់​កិរិយា​បាន​​នូវ​បឋមជ្ឈាន។បេ។ វិតក្កៈ វិចារៈ បីតិ សុខៈ និង​ចិត្តេកគ្គតា (ប្រព្រឹត្តទៅ) ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ដល់កិរិយា​បាន​​នូវ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ នេះ​​សមាធិចរិយា ៩។

[២២៥] ពាក្យថា សេចក្ដីស្ទាត់ អធិប្បាយថា សេចក្ដីស្ទាត់មាន ៥ យ៉ាង គឺសេចក្ដី​ស្ទាត់​ក្នុងការនឹក ១ សេចក្តីស្ទាត់​​ក្នុងការ​ចូល ១ សេចក្ដីស្ទាត់​​ក្នុងការ​អធិដ្ឋាន ១ សេចក្ដី​​ស្ទាត់​​ក្នុងការ​ចេញ ១ សេចក្ដីស្ទាត់​​ក្នុងការពិចារណា ១។ បុគ្គល​​នឹក​នូវ​​បឋមជ្ឈាន​​ដែល​​ខ្លួន​ប្រាថ្នា​​ ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​ក្នុង​កាលណា ប្រាថា្នត្រឹមណា សេចក្ដី​យឺតយូរ​​ក្នុង​​ការ​​នឹក​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សេចក្ដីស្ទាត់​​ក្នុងការ​នឹក បុគ្គល​ចូល​កាន់បឋមជ្ឈាន ដែល​ខ្លួ​ន​ប្រាថ្នា​​ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​ក្នុង​កាលណា ប្រាថ្នាត្រឹមណា សេចក្ដី​យឺតយូរ​ក្នុង​ការ​ចូលមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាសេចក្ដី​ស្ទាត់​ក្នុង​ការ​ចូល បុគ្គល​អធិដ្ឋាន​​នូវ​បឋមជ្ឈាន​ដែល​ខ្លួនប្រាថ្នា​​ ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​ក្នុងកាលណា ប្រាថ្នាត្រឹមណា សេចក្ដីយឺតយូរ​​ក្នុងការ​អធិដ្ឋាន​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាសេចក្ដីស្ទាត់​​ក្នុងការ​អធិដ្ឋាន បុគ្គល​ចេញ​អំពីបឋមជ្ឈា​ន ដែល​ខ្លួ​ន​ប្រាថ្នា​​ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​ក្នុងកាលណា ប្រាថា្នត្រឹមណា សេចក្ដីយឺតយូរ​​ក្នុងការ​ចេញ​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាសេចក្ដី​ស្ទាត់​ក្នុង​ការ​ចេញ បុគ្គល​ពិចារណា​​នូវ​បឋមជ្ឈាន​​ដែល​ខ្លួន​ប្រាថា្ន​​​​​ក្នុងទីណា ប្រាថា្ន​ក្នុងកាល​ណា ប្រាថា្នត្រឹមណា សេចក្ដីយឺតយូរ​​ក្នុងការ​ពិចារណា​​មិន​​​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថាសេចក្ដី​ស្ទាត់​ក្នុង​ការ​ពិចារណា បុគ្គល​នឹក​​នូវ​ទុតិយជ្ឈាន។បេ។ ​នូវ​នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ដែល​ខ្លួនប្រាថ្នា​​ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​ក្នុង​កាលណា ប្រាថ្នាត្រឹមណា សេចក្ដី​យឺតយូរ​​ក្នុងការ​នឹក​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សេចក្ដីស្ទាត់​​​ក្នុង​ការ​នឹក បុគ្គល​ចូល​កាន់នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន​សមាបត្តិ ដែល​ខ្លួន​ប្រាថ្នា​ក្នុងទីណា ប្រាថ្នា​​ក្នុង​​​​​កាលណា ប្រាថ្នា​ត្រឹមណា។បេ។ បុគ្គល​អធិដ្ឋាន​ចេញ ពិចារណា សេចក្ដីយឺតយូរ​​​ក្នុង​ការ​ពិចារណា​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សេចក្ដីស្ទាត់​​ក្នុងការ​ពិចារណា នេះ​ឯង សេចក្ដីស្ទាត់ ៥ យ៉ាង ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយ​អត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញាគឺភាវៈ​​នៃសេចក្ដីស្ទាត់ ព្រោះ​​ហេតុ​​ប្រកបដោយ​កម្លាំងទាំង ២ ផង ដោយការ​​ស្ងប់រម្ងាប់​សង្ខារ ៣ ផង ដោយ​ញាណចរិយា ១៦ ផង ដោយ​សមាធិចរិយា ៩ ផង ឈ្មោះថា​និរោធសមាបត្តិញ្ញាណ។

បរិនិព្វានញាណនិទ្ទេស

[២២៦] បញ្ញា​ក្នុងការ​បង្អស់ ​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ ​នៃកិលេស និង​ខន្ធ របស់​បុគ្គល​​អ្នក​ដឹង​ខ្លួន ឈ្មោះថា​បរិនិព្វានញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​ដឹង​ខ្លួន ​ក្នុងលោកនេះ​ បង្អស់​នូវ​​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​​នៃកាមច្ឆន្ទៈ​ដោយនេក្ខម្មៈ បង្អស់​នូវ​ការ​​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃព្យាបាទ ដោយ​​អព្យាបាទ បង្អស់​នូវ​​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​​នៃថីនមិទ្ធៈ ដោយ​អាលោកសញ្ញា បង្អស់​នូវ​ការ​​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​​នៃឧទ្ធច្ចៈ ដោយ​អវិក្ខេបៈ បង្អស់​នូវ​​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​​នៃវិចិកិច្ឆា ដោយ​ធម្មវវត្ថានៈ​។បេ។ ​នៃអវិជ្ជា ដោយញាណ ​នៃអរតិ ដោយបាមុជ្ជៈ ​នៃនីវរណៈ​ទាំងឡាយដោយ​បឋជ្ឈាន។បេ។ បង្អស់​នូវ​ការ​​ប្រព្រឹត្តទៅ​​នៃកិលេស​ទាំងអស់ ដោយអរហត្តមគ្គ ម្យ៉ាងទៀត កាលបុគ្គល​​​អ្នកដឹង​ខ្លួន និព្វានដោយ​អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​​នៃចក្ខុនេះ​ រមែងអស់ទៅ ទាំងការ​​ប្រព្រឹត្តិ​ដទៃ​នៃចក្ខុ ក៏មិន​កើត​ឡើងដែរ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃសោតៈ​នេះ​។បេ។ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃឃានៈ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃជិវ្ហា ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃកាយ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃចិត្ត រមែងអស់ទៅ ទាំងការ​​ប្រព្រឹត្តិដទៃ ​នៃចិត្ត​ក៏មិន​កើត​ឡើងដែរ នេះ​ឯងបញ្ញា​​ក្នុង​ការ​បង្អស់​​​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​​នៃកិលេស និង​ខន្ធ របស់​បុគ្គល​​អ្នកដឹង​ខ្លួន ឈ្មោះថា​បរិនិព្វានញ្ញាណ ឈ្មោះថា​​ញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​​បង្អស់​នូវ​ការ​​ប្រព្រឹត្តិទៅ​​នៃកិលេស របស់​​បុគ្គល​​​អ្នកដឹង​ខ្លួន ឈ្មោះថា​បរិនិព្វានញ្ញាណ។

សមសីសដ្ឋញាណនិទ្ទេស

[២២៧] បញ្ញា គឺការ​មិន​ប្រាកដ​ក្នុងការ​ផ្ដិលផ្ដាច់ដោយប្រពៃ​​នូវ​ធម៌​ទាំងពួងផង ​ក្នុង​ការ​រំលត់​​​​​ផង ឈ្មោះថា​សមសីសដ្ឋញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

ពាក្យថា ធម៌ទាំងពួង បាន​ដល់ខន្ធ ៥ អាយតនៈ ១២ ធាតុ ១៨ ពួកកុសលធម៌ ពួកអកុសលធម៌ ពួកអព្យាកតធម៌ ពួកកាមាវចរធម៌ ពួករូបាវចរធម៌ ពួកអរូបាវចរធម៌ ពួកអបរិយាបន្នធម៌។

[២២៨] ពាក្យថា ការ​ផ្ដិលផ្ដាច់​ដោយប្រពៃ អធិប្បាយថា បុគ្គល​កាត់ផ្ដាច់​​ដោយប្រពៃ​​នូវ​កាមច្ឆន្ទៈ​ដោយនេក្ខម្មៈ កាត់ផ្ដាច់​ដោយប្រពៃ​នូវ​​ព្យាបាទ​ដោយអព្យាបាទ កាត់ផ្ដាច់​ដោយ​ប្រពៃ​​​នូវ​ថីនមិទ្ធៈ ដោយ​អាលោកសញ្ញា កាត់ផ្ដាច់ដោយ​ប្រពៃ​នូវ​ឧទ្ធច្ចៈ ដោយ​អវិក្ខេបៈ កាត់​ផ្ដាច់​ដោយ​ប្រពៃ​នូវ​វិចិកិច្ឆា ដោយ​ធម្មវវត្ថានៈ កាត់ផ្ដាច់ដោយ​ប្រពៃ​នូវ​អវិជ្ជា ដោយញាណ កាត់ផ្ដាច់ដោយ​ប្រពៃ​នូវ​អរតិ ដោយបាមុជ្ជៈ កាត់ផ្ដាច់ដោយ​ប្រពៃ​នូវ​ពួក​នីវរណៈ ដោយ​បឋមជ្ឈាន។បេ។ កាត់ផ្ដាច់​ដោយប្រពៃ​​នូវ​កិលេសទាំងពួង ដោយ​អរហត្តមគ្គ។

[២២៩] ពាក្យថា ការ​រំលត់ គឺបុគ្គល​រំលត់​​នូវ​កាមច្ឆន្ទៈ ដោយនេក្ខម្មៈ រំលត់​នូវ​​ព្យាបាទ ដោយ​អព្យាបាទ រំលត់​នូវ​ថីនមិទ្ធៈ ដោយ​អាលោកសញ្ញា រំលត់​នូវ​ឧទ្ធច្ចៈ ដោយ​អវិក្ខេបៈ រំលត់​នូវ​​​វិចិកិច្ឆា ដោយធម្មវវត្ថានៈ រំលត់​នូវ​អវិជ្ជា ដោយញាណ រំលត់​នូវ​អរតិ ដោយបាមុជ្ជៈ រំលត់​នូវ​ពួកនីវរណៈ ដោយ​បឋមជ្ឈាន។បេ។ រំលត់​នូវ​ពួក​កិលេសទាំងពួង ដោយ​​អរហត្តមគ្គ។

[២៣០] ពាក្យថា មិន​ប្រាកដ គឺកាលបុគ្គល​បាន​​ស៊ប់​នូវ​នេក្ខម្មៈ កាមច្ឆន្ទៈ​មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​​នូវ​អព្យាបាទ ព្យាបាទ​មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​​នូវ​អាលោក​សញ្ញា ថីនមិទ្ធៈមិន​​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​បាន​​ស៊ប់​នូវ​អវិក្ខេបៈ ឧទ្ធច្ចៈ មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​​នូវ​ធម្មវវត្ថានៈ វិចិកិច្ឆា​មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​នូវ​​ញាណ អវិជ្ជា​មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​នូវ​បាមុជ្ជៈ អរតិ​មិន​ប្រាកដ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​នូវ​​បឋមជ្ឈាន ពួក​នីវរណៈ​មិន​ប្រាកដ។បេ។ កាលបុគ្គល​​បាន​ស៊ប់​នូវ​​អរហត្តមគ្គ ពួកកិលេសទាំងពួង​មិន​ប្រាកដ។

[២៣១] ពាក្យថា ស្ងប់រម្ងាប់ សេចក្ដីថា នេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​​កាមច្ឆន្ទៈ អព្យាបាទ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​ព្យាបាទ អាលោកសញ្ញា ឈ្មោះថា​​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​ថីនមិទ្ធៈ អវិក្ខេបៈ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​ឧទ្ធច្ចៈ ធម្មវវត្ថានៈ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​វិចិកិច្ឆា ញាណ ឈ្មោះថាស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះ​បង់​​អវិជ្ជា បាមុជ្ជៈ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​អរតិ បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់នីវរណៈ។បេ។ អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះ​លះបង់​កិលេស​ទាំងពួង។

[២៣២] ពាក្យថា ​ជាប្រធាន [ប្រធាន បាលីថា សីសំ ប្រែថា ប្រធាន ក៏បាន ថា ក្បាល ក៏បាន។] សេចក្ដីថា ប្រធាន ១៣ យ៉ាង គឺតណ្ហា ​ជាប្រធាន​​ក្នុង​បលិពោធ (ការ​រារាំង​ផ្លូវនិព្វាន) ១ មានះ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​​ជាប់​ចំពាក់ ១ ទិដ្ឋិ ​ជាប្រធាន​​ក្នុង​ការ​ស្ទាបអង្អែល ១ ឧទ្ធច្ចៈ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​រាយមាយ ១ អវិជ្ជា ​ជាប្រធាន​​ក្នុងសេចក្ដី​​សៅហ្មង ១ សទ្ធា ​ជាប្រធាន​​ក្នុងសេចក្ដី​ជឿស៊ប់ ១ វីរិយៈ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​ផ្គងឡើង ១ សតិ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ១ សមាធិ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​​មិន​រាយមាយ ១ បញ្ញា ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​យល់ឃើញ ១ ជីវិតិន្រ្ទិយ ​ជាប្រធាន​​ក្នុងការ​ប្រព្រឹត្តិ ១ វិមោក្ខ ​ជាប្រធាន​​​ក្នុងគោចរ ១ និរោធ ​ជាប្រធាន​ក្នុង​សង្ខារ ១ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា មិន​​ប្រាកដ​​ក្នុងការ​ផ្ដិលផ្ដាច់​ដោយប្រពៃ ​នូវ​ធម៌​ទាំងពួងផង ​ក្នុងការ​រំលត់​ផង ឈ្មោះថា​​សមសីសដ្ឋញ្ញាណ។

សល្លេខដ្ឋញាណនិទ្ទេស

[២៣៣] បញ្ញា​ក្នុងការ​រំលត់​នូវ​ភ្លើងដ៏​ក្រាស់មានភាពផ្សេងៗ និង​មាន​ភាពតែមួយ ឈ្មោះថា សល្លេខដ្ឋញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

ពាក្យថា ក្រាស់ សេចក្ដីថា ក្រាស់​គឺរាគៈ ក្រាស់​គឺទោសៈ ក្រាស់​គឺមោហៈ ក្រាស់​គឺកោធៈ ឧបនាហៈ មក្ខៈ បឡាសៈ ឥស្សា ​មច្ឆរិយៈ មាយា សាថេយ្យៈ ថម្ភៈ សារម្ភៈ មានះ អតិមានះ មទៈ បមាទៈ កិលេស​ទាំងពួង ទុច្ចរិត​ទាំងពួង អភិសង្ខារ​ទាំងពួង ភវគាមិកម្ម​​ទាំង​ពួង។

[២៣៤] ពាក្យថា ភាពផ្សេងៗ និង​ភាពតែមួយ គឺកាមច្ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ នេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ ព្យាបាទ ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អព្យាបាទ ឈ្មោះថា​ភាព​តែ​មួយ ថីនមិទ្ធៈ ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អាលោកសញ្ញា ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ ឧទ្ធច្ចៈ ឈ្មោះថា​​ភាពផ្សេងៗ អវិក្ខេបៈ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ វិចិកិច្ឆា ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ ធម្មវវត្ថានៈ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ អវិជ្ជា ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ ញាណ ឈ្មោះថាភាព​តែមួយ អរតិ ឈ្មោះថា​​​ភាពផ្សេងៗ បាមុជ្ជៈ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ នីវរណៈ ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ។បេ។ កិលេស​ទាំងពួង ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ។

[២៣៥] ពាក្យថា ភ្លើង សេចក្ដីថា ភ្លើង ៥ ភ្លើង​គឺចរណៈ (ចរណតេជះ) ១ ភ្លើងគឺគុណ (គុណតេជះ) ១ ភ្លើងគឺប្រាជ្ញា (បញ្ញាតេជះ) ១ ភ្លើងគឺបុណ្យ (បុញ្ញតេជះ) ១ ភ្លើងគឺធម៌ (ធម្មតេជះ) ១ បុគ្គល​លត់ភ្លើង​គឺភាពទ្រុស្ដសីល ព្រោះ​ដុតកំដៅ​ដោយភ្លើង​​គឺចរណៈ លត់ភ្លើង​គឺការ​មិន​​មានគុណ ព្រោះ​ដុតកំដៅ​ដោយភ្លើង​គឺគុណ លត់ភ្លើងគឺ​ការ​​មិន​មាន​ប្រាជ្ញា ព្រោះ​ដុតកំដៅដោយ​ភ្លើងគឺបញ្ញា លត់ភ្លើង​គឺឥតបុណ្យ ព្រោះ​ដុតកំដៅ​ដោយ​ភ្លើង​គឺបុណ្យ លត់ភ្លើងគឺអធម៌ ព្រោះ​ដុត​កំដៅ​ដោយភ្លើង​គឺធម៌​។

[២៣៦] ពាក្យថា ផូរផង់ សេចក្ដីថា កាមច្ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ នេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ ព្យាបាទៈ ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ ថីនមិទ្ធៈ ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ អាលោកសញ្ញា ឈ្មោះថាផូរផង់ ឧទ្ធច្ចៈ ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ អវិក្ខេបៈ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ វិចិកិច្ឆា ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ ធម្មវវត្ថានៈ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ អវិជ្ជា ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ ញាណ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ អរតិ ឈ្មោះថាមិន​ផូរផង់ បាមុជ្ជៈ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ នីវរណៈ ឈ្មោះថា​​មិន​ផូរផង់ បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា​ផូរផង់។បេ។ កិលេស​ទាំងពួង ឈ្មោះថា​មិន​ផូរផង់ អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​ផូរផង់ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​រំលត់​ភ្លើង​ដ៏​ក្រាស់ មានភាពផ្សេងៗ និង​មានភាព​តែមួយ ឈ្មោះថា​សល្លេខដ្ឋញ្ញាណ។

វីរិយារម្ភញាណនិទ្ទេស

[២៣៧] បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​មាន​ចិត្តមិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូនទៅ​ហើយ​ ឈ្មោះថា វីរិយារម្ភញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្តមិន​​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​ ដើម្បីមិន​​ឲ្យកើត​នូវ​​អកុសលធម៌​ដ៏​លាមក ដែល​​មិន​​ទាន់​កើត ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្ត​មិន​រួញរា ​និង​​បុគ្គល​មានខ្លួន​បញ្ជូនទៅហើយ​ ដើម្បីលះបង់​​នូវ​អកុសលធម៌​ដ៏​លាមក ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​ ឈ្មោះថា វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្ត​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​​មាន​ខ្លួន​​បញ្ជូន​ទៅហើយ​ ដើម្បីបង្កើត​​នូវ​កុសលធម៌​ដែល​មិន​ទាន់​កើត ឈ្មោះថា​​វីរិយា​រម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្តមិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួន​បញ្ជូនទៅហើយ​ ដើម្បី​តាំងនៅ មិន​ឲ្យវិនាស ឲ្យចម្រើន​ទូលំទូលាយ ឲ្យចម្រើន​ពេញលេញ ​នូវ​កុសលធម៌​ដែល​​កើតឡើងហើយ​ ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ។

[២៣៨] បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​មានចិត្ត​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូនទៅ​ហើយ​ ដើម្បីមិន​​បង្កើត​នូវ​​កាមច្ឆន្ទៈ ដែល​មិន​ទាន់កើត ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​​ផ្គងរបស់​​បុគ្គល​មាន​ចិត្តមិន​រួញរា​ និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​​ ដើម្បីលះបង់​កាមច្ឆន្ទៈ ដែល​កើត​ឡើងហើយ​ ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ផ្គងរបស់​​បុគ្គល​​មាន​ចិត្ត​​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​ ដើម្បីបង្កើត​នូវ​នេក្ខម្មៈ ដែល​មិន​ទាន់កើត ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​​ផ្គងរបស់​បុគ្គល​​មានចិត្ត​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួន​បញ្ជូនទៅ​ហើយ​ ដើម្បីតាំងនៅ មិន​ឲ្យវិនាស ឲ្យចម្រើន។បេ។ ឲ្យពេញលេញ​​នូវ​នេក្ខម្មៈ ដែល​កើត​ឡើងហើយ​ ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង​របស់​បុគ្គល​​មាន​ចិត្តមិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​ ដើម្បីមិន​បង្កើត​​នូវ​កិលេស​ទាំពួងដែល​​មិន​​ទាន់​កើត ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង​របស់​បុគ្គល​​មានចិត្តមិន​រួញរា និង​បុ​គ្គល​មាន​​ខ្លួនបញ្ជូនទៅហើយ​ ដើម្បីលះបង់​​នូវ​កិលេស​ទាំងពួង​ដែល​កើត​ឡើងហើយ​ ឈ្មោះថា​​វីរិយារម្ភញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្តមិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​ ដើម្បីបង្កើត​​នូវ​អរហត្តមគ្គ​ដែល​មិន​ទាន់​កើត ឈ្មោះថា​​វីរិយារម្ភញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​មាន​ចិត្តមិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅ​ហើយ​ ដើម្បីតាំងនៅ មិន​ឲ្យវិនាស ឲ្យចម្រើន​ទូលំទូលាយ ឲ្យចម្រើន​ពេញលេញ ​នូវ​​អរហត្តមគ្គ ដែល​កើតហើយ​ ឈ្មោះថា​វីរិយារម្ភញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​​ដឹង​​នូវ​ធម៌​​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ផ្គង របស់​បុគ្គល​​មានចិត្ត​មិន​រួញរា និង​បុគ្គល​​មានខ្លួនបញ្ជូន​ទៅហើយ​ ឈ្មោះថា​​វីរិយារម្ភញ្ញាណ។

អត្ថសន្ទស្សនញាណនិទ្ទេស

[២៣៩] បញ្ញាគឺការ​ប្រកាសន៍ ​នូវ​ធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​អត្ថសន្ទស្សនញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ឈ្មោះថា​ធម៌ផ្សេងៗ បាន​ដល់ ខន្ធ ៥ អាយតនៈ ១២ ធាតុ​ ១៨ ពួក​កុសលធម៌ ពួក​អកុសលធម៌ ពួក​អព្យាកតធម៌ ពួកកាមាវចរធម៌ ពួករូបាវចរធម៌ ពួកអរូបាវចរធម៌ ពួកអបរិយាបន្នធម៌។

[២៤០] ពាក្យថា ប្រកាសន៍ គឺប្រកាស​នូវ​រូប ថាមិន​ទៀង ប្រកាស​​នូវ​រូប ថា​ជាទុក្ខ ប្រកាស​​នូវ​រូប ថាមិន​មែនខ្លួន ប្រកាស​​នូវ​វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ​នូវ​​ជរាមរណៈ ថាមិន​ទៀង ប្រកាស​នូវ​​ជរាមរណៈ ថា​ជាទុក្ខ ប្រកាស​នូវ​​ជរាមរណៈថា មិន​មែនខ្លួន។

[២៤១] ពាក្យថា អត្ថសន្ទស្សនៈ (ការ​ឃើញច្បាស់​​នូវ​អត្ថ) ​គឺបុគ្គល​កាល​លះបង់​កាមច្ឆន្ទៈ រមែងឃើញច្បាស់​​នូវ​អត្ថ​នៃនេក្ខម្មៈ កាលលះបង់​ព្យាបាទ រមែងឃើញច្បាស់ ​នូវ​អត្ថ​នៃអព្យាបាទ កាលលះបង់​ថីនមិទ្ធៈ រមែងឃើញច្បាស់​​នូវ​អត្ថ​នៃ​អាលោកសញ្ញា កាល​​លះ​បង់ឧទ្ធច្ចៈ រមែងឃើញ​ច្បាស់​នូវ​អត្ថ​​នៃអវិក្ខេបៈ កាលលះបង់​វិចិកិច្ឆា រមែងឃើញ​​ច្បាស់​​នូវ​អត្ថ​នៃធម្មវវត្ថានៈ កាលលះបង់​អវិជ្ជា រមែងឃើញ​ច្បាស់​នូវ​អត្ថ​​នៃញាណ កាលលះបង់​​អរតិ រមែងឃើញ​ច្បាស់​នូវ​​អត្ថ​នៃបាមុជ្ជៈ កាលលះបង់​នីវរណៈ រមែងឃើញច្បាស់​​នូវ​អត្ថ​នៃ​បឋមជ្ឈាន។បេ។ កាលលះបង់​កិលេសទាំងពួង រមែងឃើញ​ច្បាស់​នូវ​អត្ថ​​នៃអរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញាគឺ​ការ​ប្រកាសន៍​​នូវ​ធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​​អត្ថសន្ទស្សនញ្ញាណ។

ទស្សនវិសុទ្ធិញាណនិទ្ទេស

[២៤២] បញ្ញា​ក្នុងការ​ត្រាស់ដឹង​​នូវ​ការ​សង្គ្រោះធម៌ទាំងពួងឲ្យមកតែមួយ ​នូវ​​កិលេស​មានភាពផ្សេងៗ និង​គុណ​មានភាពតែមួយ ឈ្មោះថា​ទស្សនវិសុទ្ធិញ្ញាណ តើដូច​ម្ដេច។ ឈ្មោះថា ធម៌ទាំងពួង បាន​ដល់ខន្ធ ៥។បេ។ ពួកអបរិយាបន្នធម៌។

ពាក្យថា សង្គ្រោះឲ្យមកតែមួយ គឺធម៌ទាំងពួង លោករួបរួម​មកតែមួយវិញ ដោយ​អាការ​ ១២ គឺ ដោយអត្ថ​ថាពិត ១ ដោយអត្ថថា​មិន​មែនខ្លួន ១ ដោយអត្ថ​ថាទៀង ១ ដោយ​អត្ថ​ថា​ចាក់ធ្លុះ ១ ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់ ១ ដោយអត្ថថា​កំណត់ដឹង​ ១ ដោយអត្ថថា​ទ្រទ្រង់ ១ ដោយអត្ថថា​​ជាធាតុ ១ ដោយអត្ថថា​ដឹង​ ១ ដោយអត្ថថា​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ១ ដោយអត្ថថា​​ពាល់ត្រូវ ១ ដោយអត្ថថា​ត្រាស់ដឹង​ ១ នេះ​ធម៌​ទាំងពួង លោករួបរួម​មកតែមួយ ដោយ​​អាការ​ ១២។

ពាក្យថា កិលេសមានភាពផ្សេងៗ និង​គុណមានភាពតែមួយ គឺកាមច្ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា​​ភាព​ផ្សេងៗ នេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​ភាព​​​តែមួយ។បេ។ កិលេសទាំងពួង ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​ភាព​តែមួយ។

ពាក្យថា ការ​ត្រាស់ដឹង​ គឺត្រាស់ដឹង​ទុក្ខសច្ច ​ជាបរិញ្ញាបដិវេធ ត្រាស់ដឹង​​សមុទយសច្ច ​ជា​​បហានប្បដិវេធ ត្រាស់ដឹង​​និរោធសច្ច ​ជាសច្ឆិកិរិយាបដិវេធ ត្រាស់ដឹង​មគ្គសច្ច ​ជា​ភាវនាបដិវេធ។

ពាក្យថា ទស្សនវិសុទ្ធិ គឺ ទស្សនៈ (ការ​ឃើញ) រមែងស្អាត ​ក្នុងខណៈ​​នៃ​​សោតាបត្តិមគ្គ ទស្សនៈ​ស្អាតវីសេសហើយ​ ​ក្នុងខណៈ​​នៃសោតាបត្តិផល ទស្សនៈ​កំពុងស្អាត ​ក្នុងខណៈ​​នៃសកទាគាមិមគ្គ ទស្សនៈ​ស្អាតវិសេសហើយ​ ​ក្នុងខណៈ​​នៃ​សកទាគាមិ​​ផល ទស្សនៈ​កំពុងស្អាត ​ក្នុងខណៈ​​នៃអនាគាមិមគ្គ ទស្សនៈ​ស្អាតវិសេស​ហើយ​ ​ក្នុងខណៈ​​នៃ​អនាគាមិផល ទស្សនៈ​កំពុងស្អាត ​ក្នុងខណៈ​​នៃអរហត្តមគ្គ ទស្សនៈស្អាត​វិសេស​​​ហើយ ​​ក្នុងខណៈ​​នៃអរហត្តផល ឈ្មោះថាញាណ​ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះ​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ត្រាស់ដឹង​​​​នូវ​​ការ​សង្គ្រោះ​​នូវ​ធម៌​ទាំងពួងឲ្យមកតែមួយ ​នូវ​កិលេស​មានភាពផ្សេងៗ និង​គុណមាន​ភាព​តែ​មួយ ឈ្មោះថា​ទស្សនវិសុទ្ធិញ្ញាណ។

ខន្តិញាណនិទ្ទេស

[២៤៣] បញ្ញា ព្រោះ​ការ​ដឹង​ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ខន្ដិញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​ដឹង​​ច្បាស់រូបថា​មិន​ទៀង ដឹង​ច្បាស់រូប​ថា​ជាទុក្ខ ដឹង​ច្បាស់រូប​ថា​ជាអនត្តា រូបណាៗ ដែល​បុគ្គល​​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ រូប​នោះៗ គួរ (​ជាយ៉ាង​​នោះមែន) ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​ការ​​ដឹង​ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ខន្ដិញ្ញាណ បុគ្គល​ដឹង​ច្បាស់ ​នូវ​វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ជរាមរណៈ ថាមិន​ទៀង ដឹង​ច្បាស់​ជរាមរណៈ ថា​ជាទុក្ខ ដឹង​ច្បាស់​ជរាមរណៈ ថា​ជាអនត្តា ជរាមរណៈណាៗ ដែល​បុគ្គល​​ដឹង​ច្បាស់ ជរាមរណៈ​​នោះៗ គួរ (​ជាយ៉ាង​​នោះមែន) ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​ការ​​ដឹង​ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ខន្ដិញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ព្រោះ​ការ​ដឹង​ច្បាស់ ឈ្មោះថា​ខន្ដិញ្ញាណ។

បរិយោគាហណញាណនិទ្ទេស

[២៤៤] បញ្ញាព្រោះ​ការ​ពាល់ត្រូវ ឈ្មោះថា​បរិយោគាហនញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​ពាល់ត្រូវ​​នូវ​រូប ថាមិន​ទៀង ពាល់ត្រូវ​នូវ​​រូបថា​ជាទុក្ខ ពាល់ត្រូវ​នូវ​រូប​ថា​ជាអនត្តា ពាល់ត្រូវ​​នូវ​រូបណាៗ ស្ទង់​នូវ​​រូប​នោះៗ (ឃើញថា​​ជាយ៉ាង​នោះ​មែន) ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​​​សេចក្ដីពាល់​ត្រូវ ឈ្មោះថា​បរិយោគាហនញ្ញាណ បុគ្គល​​ពាល់ត្រូវ ​នូវ​វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ចក្ខុ។បេ។ ជរាមរណៈ ថាមិន​ទៀង ថា​ជាទុក្ខ ថា​ជាអនត្តា ពាល់ត្រូវ​នូវ​​​ជរាមរណៈ​​ណាៗ ស្ទង់​នូវ​ជរាមរណៈ​​នោះៗ  (ឃើញថា​ជា​យ៉ាង​នោះមែន) ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​​​ការ​ពាល់ត្រូវ ឈ្មោះថា បរិយោគាហនញ្ញាណ ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញាព្រោះ​​​ការ​ពាល់ត្រូវ ឈ្មោះថា​បរិយោគាហនញ្ញាណ។

បទេសវិហារញាណនិទ្ទេស

[២៤៥] បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រមូល ឈ្មោះថា​បទេសវិហារញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ វេទនា ព្រោះ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​ជា​បច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​​សម្មាទិដ្ឋិ​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​សម្មាទិដ្ឋិ​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​​​មិច្ឆាសង្កប្បៈ​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​មិច្ឆាសង្កប្បៈ​​ជាបច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​​សម្មាសង្កប្បៈ​​ជាបច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​សម្មាសង្កប្ប ​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន។បេ។ វេទនា  ព្រោះ​​មិច្ឆាវិមុត្តិ​ជា​បច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​មិច្ឆាវិមុត្តិ​​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​​សម្មាវិមុត្តិ​​ជាបច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​រម្ងាប់​​នូវ​សម្មាវិមុត្តិ​​​ជាបច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ឆន្ទៈ​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​​រម្ងាប់​នូវ​​​ឆន្ទៈ​ជា​បច្ច័យ​​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​វិតក្កៈ​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​​រម្ងាប់​នូវ​វិតក្កៈ​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន វេទនា ព្រោះ​សញ្ញា​​ជាបច្ច័យក៏មាន វេទនា ព្រោះ​ការ​រម្ងាប់​​នូវ​សញ្ញា​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន ឆន្ទៈមិន​​ស្ងប់ វិតក្កៈ​មិន​ស្ងប់ សញ្ញាមិន​ស្ងប់ វេទនា ព្រោះ​ឆន្ទៈ​​ជាដើម មិន​ស្ងប់​នោះ​​ជាបច្ច័យក៏មាន ឆន្ទៈស្ងប់ តែវិតក្កៈ​មិន​ស្ងប់ សញ្ញាមិន​ស្ងប់ វេទនា ព្រោះ​វិតក្កៈ និង​សញ្ញា​មិន​ស្ងប់​​នោះ​​ជា​បច្ច័យក៏មាន ឆន្ទៈស្ងប់ វិតក្កៈស្ងប់ តែសញ្ញា​មិន​ស្ងប់ វេទនា ព្រោះ​សញ្ញា​មិន​ស្ងប់​នោះ​​ជា​បច្ច័យ​ក៏មាន ឆន្ទៈស្ងប់ វិតក្កៈ​ស្ងប់ សញ្ញាស្ងប់ វេទនា មិន​មាន ព្រោះ​ឆន្ទៈ​​ជាដើមស្ងប់​​នោះ​​ជាបច្ច័យ​ក៏មាន សេចក្ដីព្យាយាម ដើម្បី​សម្រេចអរហត្ត​ដែល​មិន​​ទាន់សម្រេច នាកាលឋានៈ​​គឺអរហត្ត​​នោះសម្រេច​ហើយ​ វេទនា ព្រោះ​បច្ច័យ​​នៃព្រះអរហត្ត​នោះ​ក៏មាន ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងការ​ប្រមូល ឈ្មោះថា​បទេសវិហារញ្ញាណ។

ឆវិវដ្ដញាណនិទ្ទេស

[២៤៦] បញ្ញាព្រោះ​ភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្តញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បញ្ញា​ព្រោះ​​មាន​នេក្ខម្មៈ​​ជាអធិបតី រមៀលចេញ​ចាកកាមច្ឆន្ទសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ព្រោះ​ភាព​​​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​ការ​​មិន​មានព្យាបាទ​​ជាអធិបតី រមៀល​​ចេញ​​ចាក​​​ព្យាបាទសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​​ភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​មាន​អាលោកសញ្ញា​​ជាអធិបតី រមៀលចេញ​ចាកថីនមិទ្ធសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញា ព្រោះ​ភាព​ជា​អធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​​មាន​អវិក្ខេបៈ​ជាអធិបតី រមៀល​ចេញចាក​ឧទ្ធច្ចសញ្ញា ហេតុនោះ បញ្ញា​ព្រោះភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្តញ្ញាណ បញ្ញា​ព្រោះ​មាន​ធម្មវវត្ថាន​ជាអធិបតី រមៀលចេញចាក​វិចិកិច្ឆាសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ព្រោះ​ភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​​សញ្ញាវិវដ្តញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​មានញាណ​​ជាអធិបតី រមៀលចេញ​ចាក​អវិជ្ជាសញ្ញា ហេតុ​នោះ  បញ្ញាព្រោះ​ភាព​​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​មានបាមុជ្ជៈ​​ជាអធិបតី រមៀល​​​​ចេញ​ចាក​អរតិសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​​ភាព​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​​សញ្ញា​វិវដ្ដញ្ញាណ បញ្ញាព្រោះ​​មានបឋមជ្ឈាន​​ជាអធិបតី រមៀលចេញ​ចាកនីវរណសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​ភាព​​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ។បេ។ បញ្ញាព្រោះ​មាន​អរហត្តមគ្គ​​ជាអធិបតី រមៀលចេញ​ចាកសព្វកិលេសសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញាព្រោះ​ភាព​ជា​អធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញាព្រោះ​ភាព​​ជាអធិបតី ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដញ្ញាណ។

[២៤៧] បញ្ញា ​ក្នុងភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ កាមឆន្ទៈ​​ឈ្មោះថាភាពផ្សេងៗ នេក្ខម្មៈ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ កាលបុគ្គល​ត្រិះរិះ​​នូវ​នេក្ខម្មៈ​ដែល​​​ជាភាព​តែមួយ ចិត្តរមែងរមៀល​ចាកកាមឆន្ទៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ ព្យាបាទ ឈ្មោះថាភាពផ្សេងៗ អព្យាបាទ ឈ្មោះថា​ភាពតែមួយ កាលបុគ្គល​ត្រិះរិះ​នូវ​​អព្យាបាទ ដែល​​ជាភាព​តែមួយ ចិត្តរមែងរមៀល​ចាកព្យាបាទ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ ថីនមិទ្ធៈ ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អាលោកសញ្ញា ឈ្មោះថាភាពតែមួយ កាលបុគ្គល​​ត្រិះរិះ​នូវ​​អាលោកសញ្ញា  ដែល​​ជា​ភាព​តែមួយ ចិត្តរមែង​រមៀលចេញចាក​ថីនមិទ្ធៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ។បេ។ កិលេសទាំងពួង ឈ្មោះថា​ភាពផ្សេងៗ អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា​​ភាពតែមួយ កាលបុគ្គល​​​ត្រិះរិះ​នូវ​​អរហត្តមគ្គ​ដែល​​ជាភាព​តែមួយ ចិត្ត​រមៀលចេញ​ចាក​កិលេស​ទាំងពួង ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងភាព​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​​ធម៌​នោះ​ ហេតុ​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​​ក្នុងភាពផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដញ្ញាណ។

[២៤៨] បញ្ញា​ក្នុងការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កាល​​លះ​នូវ​កាមច្ឆន្ទៈ តែងអធិដ្ឋាន​ចិត្តដោយអំណាច​នេក្ខម្មៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​កាល​លះបង់​នូវ​ព្យាបាទ តែងអធិដ្ឋាន​ចិត្តដោយអំណាច​​អព្យាបាទ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​កាល​លះ​នូវ​​ថីនមិទ្ធៈ តែងអធិដ្ឋានចិត្ត ដោយអំណាច​អាលោកសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ។​បេ។ បុគ្គល​កាលលះ​​នូវ​កិលេសទាំងអស់ តែងអធិដ្ឋានចិត្ត ដោយអំណាច​អរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ​ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថាដឹង​​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​អធិដ្ឋាន ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដញ្ញាណ។

[២៤៩] បញ្ញា​ក្នុងសភាវៈសូន្យ ឈ្មោះថា​ញាណវិវដ្ដញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ កាល​បុគ្គល​​​ដឹង​ច្បាស់ ឃើញច្បាស់​តាមពិតថា ចក្ខុសូន្យចាកខ្លួន ចាកវត្ថុ​ជារបស់​ខ្លួន ចាកការ​​ទៀងទាត់ ចាកការ​ឋិតថេរ ចាកការ​ប្រាកដ ឬចាករបស់​ដែល​មិន​​មានការ​ប្រែប្រួល​​​ជា​ធម្មតា ញាណក៏រមៀលចេញ​ចាកសេចក្ដី​ប្រកាន់ស្អិត​​នូវ​កាម ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​សភាវៈ​សូន្យ ឈ្មោះថាញាណវិវដ្ដញ្ញាណ កាលបុគ្គល​​ដឹង​ច្បាស់ ឃើញច្បាស់​តាមពិតថា ត្រចៀក​​សូន្យ។បេ។ ច្រមុះសូន្យ អណ្ដាតសូន្យ កាយសូន្យ ចិត្តសូន្យ ចាកខ្លួន ចាកវត្ថុ​​ជារបស់​ខ្លួន ចាកការ​​ទៀងទាត់ ចាកការ​​ឋិតថេរ ចាកការ​ប្រាកដ ឬចាករបស់​​ដែល​មិន​ប្រែប្រួល​​ជា​ធម្មតា ញាណ​ក៏រមៀលចេញចាក​សេចក្ដីប្រកាន់​ស្អិត​នូវ​កាម ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុង​សភាវៈ​​សូន្យ ឈ្មោះថា​ញាណវិវដ្ដញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​សភាវៈសូន្យ ឈ្មោះថា​ញាណវិវដ្ដញ្ញាណ។

[២៥០] បញ្ញា​ក្នុងការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​​លះ​បង់​​កាមច្ឆន្ទៈ ដោយ​នេក្ខម្មៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​លះបង់​ព្យាបាទដោយ​អព្យាបាទ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដ​ញ្ញាណ បុគ្គល​​លះបង់​ថីនមិទ្ធៈ ដោយ​អាលោកសញ្ញា ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះ​ថា​​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​​លះបង់ឧទ្ធច្ចៈ​ដោយអវិក្ខេបៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងការ​​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ​ បុគ្គល​លះបង់​វិចិកិច្ឆា​ដោយ​ធម្មវវត្ថានៈ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ។បេ។ បុគ្គល​លះបង់​កិលេសទាំង​អស់​ដោយ​អរហត្តមគ្គ ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោក​ពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​លះបង់ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដញ្ញាណ។

[២៥១] បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​ជារបស់​ពិត ឈ្មោះថា សច្ចវិវដ្ដញាណ តើដូចម្ដេច។ បុគ្គល​កាលកំណត់​​នូវ​អត្ថថា​បៀតបៀន អត្ថថា​ប្រជុំតាក់តែង អត្ថថា​ក្ដៅសព្វ អត្ថថា​ប្រែ​ប្រួល​​​​នៃទុក្ខសច្ច រមែងត្រឡប់ (ចាកកាម) ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងអត្ថថា​​ជារបស់​ពិត ឈ្មោះថា​សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​​កាលលះបង់​​នូវ​អត្ថថា​ប្រមូលមក អត្ថថានិទាន អត្ថថា​​ប្រកបព្រម អត្ថថា​​ជាប់ចំពាក់ ​នៃសមុទយសច្ច រមែងត្រឡប់ (ចាកកម្ម) ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​​ជារបស់​ពិត ឈ្មោះថា​សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​កាល​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​​នូវ​​អត្ថថា​​​​រលាស់ចេញ អត្ថថា​ស្ងប់ស្ងាត់ អត្ថថាមិន​​មានបច្ច័យ​តាក់តែង អត្ថថា​អមតៈ ​នៃ​និរោធសច្ច រមែងត្រឡប់ (ចាកកាម) ហេតុ​នោះ បញ្ញា​​ក្នុងអត្ថថា​​ជារបស់​ពិត ឈ្មោះថា​​សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ បុគ្គល​កាល​ចម្រើន​នូវ​​អត្ថថាចេញ​ទៅ អត្ថថា​ជាហេតុ អត្ថថាឃើញ អត្ថថា​​ភាព​ជាអធិបតី ​នៃមគ្គសច្ច រមែង​ត្រឡប់ (ចាកកាម) ហេតុ​នោះ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​​ជា​របស់​ពិត ឈ្មោះថា​សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ (​វិវដ្ដបុគ្គល ​មាន ៦ គឺ) សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ១ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ១ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ ១ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ ១ វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ ១ សច្ចវិវដ្ដបុគ្គល​ ១។ បុគ្គល​ណាកាលដឹង​ច្បាស់ រមៀលចេញ (ចាកកិលេស​ទាំងពួង) បុគ្គល​នោះ ឈ្មោះថា​សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ បុគ្គល​ណា​កាលត្រិះរិះ រមៀលចេញ (ចាក​កាមច្ឆន្ទៈ) បុគ្គល​​នោះ ឈ្មោះថា​ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ បុគ្គល​ណា​កាលដឹង​វិសេស រមៀល (ចាកកិលេស) បុគ្គល​​នោះ ឈ្មោះថា​ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ បុគ្គល​ណា​កាលធ្វើ​នូវ​ញាណ រមៀលចេញ (ចាក​សេចក្ដី​​​ប្រកាន់​នូវ​កាម) បុគ្គល​​នោះ ឈ្មោះថា​ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ បុគ្គល​​ណាកាលលះបង់ រមៀលចេញ (ចាក​កិលេស) បុគ្គល​​នោះ ឈ្មោះថា​វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ បុគ្គល​​ណាតាំង​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដីពិត រមៀលចេញ (ចាកកាម) បុគ្គល​​នោះ ឈ្មោះថា​សច្ចវិវដ្ដបុគ្គល​។

[២៥២] សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​​ក្នុង​ខណៈ​នៃមគ្គ​​នោះដែរ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​​ក្នុង​ខណៈ​​នៃមគ្គ​នោះដែរ សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា ចិត្តវិវដ្ដ​បុគ្គល​ ក៏មាន​​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គ​នោះដែរ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុង​ខណៈ​នៃមគ្គ​​នោះដែរ សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោ​វិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុង​ខណៈ​នៃ​មគ្គ​​នោះដែរ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គ​នោះដែរ សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដ​បុគ្គល​ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុង​ខណៈ​​នៃ​មគ្គ​​នោះដែរ វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុង​ខណៈ​នៃ​មគ្គ​នោះដែរ សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោ​វិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គណា សច្ចវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​​ក្នុងខណៈ​​នៃមគ្គ​នោះដែរ សច្ចវិវដ្ដបុគ្គល​ មាន​ក្នុង​ខណៈ​នៃ​មគ្គណា សញ្ញាវិវដ្ដបុគ្គល​ ចេតោវិវដ្ដបុគ្គល​ ចិត្តវិវដ្ដបុគ្គល​ ញាណវិវដ្ដបុគ្គល​ វិមោក្ខវិវដ្ដបុគ្គល​ ក៏មាន​ក្នុង​ខណៈ​នៃមគ្គ​នោះដែរ ឈ្មោះថា​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថាដឹង​ច្បាស់​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​អត្ថថា​ជា​របស់​ពិត ឈ្មោះថា​សច្ចវិវដ្ដញ្ញាណ។

ឥទ្ធិវិធញាណនិទ្ទេស

[២៥៣] បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថាសម្រេច ដោយអំណាច​នៃការ​អធិដ្ឋាន​នូវ​សុខសញ្ញា [សញ្ញា​ដែលប្រកប​ដោយ​ឧបេក្ខា​ក្នុង​ចតុត្ថជ្ឈាន។] និង​លហុសញ្ញា [សញ្ញាដែល​រួចស្រឡះ​ចាក​នីវរណធម៌​ផង ចាកធម៌​ជាទំនាស់ មានវិតក្កៈ​ជាដើមផង។ អដ្ឋកថា។​] ព្រោះ​ការ​កំណត់​នូវ​កាយ និង​ចិត្តថាតែមួយ ឈ្មោះថា​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ តើ​ដូច​​ម្ដេច។ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនានេះ​ ចម្រើន​នូវ​ឥទ្ធិបាទ ដែល​ប្រកប​​ដោយឆន្ទ​សមាធិ​ និង​​បធានសង្ខារ ចម្រើន​​នូវ​ឥទ្ធិបាទ​ដែល​ប្រកបដោយ​វីរិយសមាធិ។បេ។ ចិត្តសមាធិ។បេ។ វីមំសាសមាធិ និង​បធានសង្ខារ ភិក្ខុ​នោះអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្ម ​ក្នុង​ឥទ្ធិបាទ​​ទាំង ៤ នេះ​ ភិក្ខុ​នោះ​លុះអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្ម ​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ហើយ​ ក៏បញ្ចូល​កាយ​ក្នុងចិត្តខ្លះ បញ្ចូលចិត្ត​ក្នុង​កាយខ្លះ បង្អោនចិត្ត​ដោយអំណាច​​​នៃកាយខ្លះ បង្អោន​កាយដោយ​អំណាច​នៃចិត្តខ្លះ អធិដ្ឋាន​ចិត្តដោយ​អំណាច​នៃ​កាយខ្លះ អធិដ្ឋានកាយ ដោយអំណាច​​នៃចិត្តខ្លះ លុះ​បង្អោនចិត្ត ដោយ​អំណាច​នៃកាយ បង្អោនកាយ​​ដោយ​អំណាច​​នៃចិត្ត អធិដ្ឋាន​ចិត្តដោយអំណាច​​នៃកាយ អធិដ្ឋានកាយ​ដោយអំណាច​​នៃចិត្តហើយ​ ក៏បញ្ចូល​​នូវ​សុខសញ្ញា និង​លហុសញ្ញា​ទៅ​ក្នុងកាយ ភិក្ខុ​នោះ មានចិត្តអប់រំ បរិសុទ្ធ ផូរផង់ ដូច្នោះហើយ ​ក៏បង្អោន​បន្ទន់ចិត្តទៅ​ក្នុងឥទ្ធិវិធញ្ញាណ ភិក្ខុ​នោះ តែងបាន​​សោយ​​នូវ​ចំណែក​នៃឫទ្ធិច្រើនយ៉ាង គឺធ្វើមនុស្ស​តែមួយរូប ឲ្យទៅ​​ជាច្រើន​រូបក៏​បាន​ខ្លះ ធ្វើមនុស្ស​ច្រើនរូប ឲ្យទៅ​ជា​មួយរូប​ក៏បាន​ខ្លះ ធ្វើទី​កំបាំងឲ្យទៅ​ជាទីវាល​ក៏បាន​ ធ្វើទីវាល​​ឲ្យ​​ទៅ​ជាទី​កំបាំងក៏បាន​ ដើរ (ទម្លុះ) ទៅ​ខាង​ក្រៅជញ្ជាំង ​ខាងក្រៅកំពែង ​ខាងក្រៅភ្នំ មិន​​ទើសទាក់ដូច​ជា​ដើរទៅ​ក្នុង​ទីវាលក៏បាន​ ធ្វើ​នូវ​​ការ​មុជចុះ និង​ងើបឡើង​ក្នុងផែនដី ដូច​ជា​មុជ​ងើប​​ក្នុងទឹកក៏បាន​ ដើរទៅលើទឹក​មិន​បែកធ្លាយ ដូច​ជាដើរលើផែនដី​ក៏បាន​ ទៅទាំងភ្នែន​ឰដ៏​​អាកាស​ក៏បាន​ ដូច​ជា​សត្វស្លាប អាចចាប់ស្ទាប​អង្អែលព្រះចន្ទនិង​ព្រះអាទិត្យ​ទាំងនេះ​ ដែល​​មានឫទ្ធិ​ច្រើនយ៉ាងនេះ​ ដែល​មាន​អានុភាពច្រើន​យ៉ាងនេះ​ក៏បាន​ ញុំាង​អំណាចឲ្យប្រព្រឹត្ត​​ទៅ​​ដោយ​កាយ​​រហូតទៅទល់​នឹង​ព្រហ្មលោក​ក៏បាន​ ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​​ក្នុងអត្ថថា​សម្រេច ដោយអំណាច​​នៃការ​អធិដ្ឋាន​​នូវ​សុខសញ្ញា និង​លហុសញ្ញា ព្រោះ​ការ​​កំណត់​​​នូវ​​កាយ និង​ចិត្តថាតែមួយ ឈ្មោះថា​ឥទ្ធិវិធញ្ញាណ។

សោតធាតុវិសុទ្ធិញាណនិទ្ទេស

[២៥៤] បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត មានភាពផ្សេងគ្នា និង​មានភាពតែមួយ ដោយអំណាច​នៃ​ការ​ផ្សាយទៅ​​នៃវិតក្កៈ ឈ្មោះថា​សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ភិក្ខុ​ក្នុង​​​សាសនានេះ​ ចម្រើន​នូវ​​ឥទ្ធិបាទដែល​​ប្រកបដោយ​ឆន្ទសមាធិ វីរិយសមាធិ ចិត្ត​សមាធិ វីមំសាសមាធិ និង​បធានសង្ខារ ភិក្ខុ​នោះ អប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់​កម្ម​​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ ភិក្ខុ​នោះ លុះអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្ម​​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ហើយ​ រមែងធ្វើ​ទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​ក្នុង​ទីឆ្ងាយក៏បាន​ ធ្វើទុក​​ក្នុងចិត្ត​នូវ​​​សទ្ទនិមិត្ត​នៃសំឡេង ​ក្នុងទីជិត​ក៏បាន ​ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ដែល​គ្រោត​គ្រាត​​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​ដែល​ល្អិតល្អន់ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​នៃសំឡេង ដែល​ល្អិត​ក្រៃលែងក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត ​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​ខាងកើតក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​​ខាងលិចក៏​បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​​ខាងជើង​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​ក្នុងទិស​ខាងត្បូងក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្តនូវសទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​បន្ទាប់​​ទិស​ខាងកើត​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​​ក្នុងទិសបន្ទាប់​ទិស​​ខាង​លិច​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​​ក្នុងទិស​បន្ទាប់ទិស​​ខាងជើង​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុង​ចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង​ក្នុងទិសបន្ទាប់​ទិស​ខាងត្បូង​ក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​ខាង​ក្រោមក៏បាន​ ធ្វើទុក​ក្នុងចិត្ត​​នូវ​សទ្ទនិមិត្ត​​នៃសំឡេង ​ក្នុងទិស​ខាង​លើក៏បាន​ ភិក្ខុ​នោះ​មានចិត្តអប់រំ បរិសុទ្ធផូរផង់ ដូច្នោះហើយ​ តែងបង្អោន បន្ទន់ចិត្តទៅ ​ក្នុង​សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ ភិក្ខុ​នោះរមែងស្ដាប់​ឮ​នូវ​សំឡេង ២ យ៉ាង គឺសំឡេង​ជាទិព្វ ១ សំឡេង​ជា​របស់​មនុស្ស ១ ទាំងឆ្ងាយទាំងជិត ដោយ​សោតធាតុដូច​ជា​ទិព្វដ៏​ស្អាត កន្លង​នូវ​​​សោតធាតុ​​នៃមនុស្ស (សាមញ្ញ) ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ស្ទង់​នូវ​​​សទ្ទនិមិត្ត​មានភាពផ្សេងៗ និង​មាន​ភាពតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃការ​ផ្សាយ​​នូវ​វិតក្កៈ ឈ្មោះ​ថា​​​​​សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ។

ចេតោបរិយញាណនិទ្ទេស

[២៥៥] បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​ការ​ត្រាច់ទៅ​នៃវិញ្ញាណ មានភាពផ្សេងៗ និង​មាន​ភាពតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃបសាទ របស់​​ឥន្រ្ទិយទាំងឡាយ ព្រោះ​ផ្សាយ​ទៅ​​នៃចិត្តទាំង ៣ [សោមនស្ស ទោមនស្ស ឧបេក្ខា។ អដ្ឋកថា។] ឈ្មោះថា​ចេតោបរិយញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនានេះ​ ចម្រើន​នូវ​ឥទ្ធិបាទ​​ដែល​ប្រកប​ដោយឆន្ទសមាធិ និង​​បធានសង្ខារ ចម្រើន​​នូវ​ឥទ្ធិបាទ​ដែល​ប្រកប​​ដោយ​វីរិយសមាធិ។បេ។ ចិត្តសមាធិ។បេ។ វីមំសាសមាធិ និង​បធានសង្ខារ ភិក្ខុ​នោះ អប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់​កម្ម​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ ភិក្ខុ​នោះ លុះអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់​គួរដល់កម្ម ​ក្នុងឥទ្ធិបាទទាំង ៤ នេះ​ហើយ​ រមែងដឹង​យ៉ាងនេះ​ថា រូបនេះ​ កើតឡើងដោយ​សោមនស្សិន្រ្ទិយ រូបនេះ​ កើតឡើង​ដោយទោមនស្សិន្រ្ទិយ រូបនេះ​ កើត​ឡើង​​ដោយឧបេក្ខិន្រ្ទិយ ភិក្ខុ​នោះ​មានចិត្តអប់រំ បរិសុទ្ធ ផូរផង់ ដូច្នោះហើយ​ ក៏បង្អោន​​បន្ទន់​ចិត្ត​ទៅ​ក្នុង​ចេតោបរិយញ្ញាណ ភិក្ខុ​នោះ រមែងកំណត់​ដឹង​​នូវ​ចិត្ត​របស់​សត្វដទៃ​របស់​បុគ្គល​​​ដទៃ ដោយចិត្ត​របស់​ខ្លួន ដឹង​​នូវ​ចិត្ត​ដែល​ប្រកប​ដោយរាគៈ ថាចិត្ត​ប្រកបដោយរាគៈផង ដឹង​​នូវ​​ចិត្ត​​ដែល​ប្រាសចាករាគៈ ថាចិត្តប្រាស​ចាករាគៈផង ដឹង​​នូវ​​ចិត្តដែល​ប្រកបដោយ​ទោសៈ ថាចិត្ត​ប្រកប​ដោយទោសៈផង ដឹង​​នូវ​ចិត្ត​ដែល​ប្រាស​ចាកទោសៈផង ដឹង​​នូវ​ចិត្ត​ដែល​ប្រកប​​ដោយមោហៈផង ដឹង​​នូវ​ចិត្ត​ដែល​ប្រាសចាក​មោហៈផង ​នូវ​ចិត្តដែល​រួញរាផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​​រាយមាយ​ផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​​ជាមហគ្គតៈ គឺចិត្ត​ដល់ភាពធំ (បាន​ដល់​រូបាវចរ និង​អរូបាវចរ) ផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​មិន​មែន​ជា​មហគ្គតៈ គឺ​ជាកាមាវចរផង ​នូវ​ចិត្ត​ដែល​មានចិត្តដទៃ​ក្រៃ​លែង​​ជាង គឺ​ជា​កាមាវចរផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​មិន​មានចិត្ត​ដទៃក្រៃលែង​​ជាង គឺរូបាវចរ និង​អរូបាវចរ​ផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​តាំងមាំផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​មិន​បាន​​តាំងមាំផង ​នូវ​ចិត្តដែល​រួចស្រឡះផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​មិន​រួចស្រឡះផង ​នូវ​ចិត្តដែល​​ចុះស៊ប់ផង ​នូវ​ចិត្ត​ដែល​មិន​​ចុះស៊ប់ ថាចិត្តមិន​​​ចុះ​ស៊ប់ផង ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​​ច្បាស់​​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ស្ទង់​​នូវ​ការ​ត្រាច់​ទៅ​នៃវិញ្ញាណ​​មានភាពផ្សេងៗ និង​មានភាពតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃបសាទ​របស់​ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ព្រោះ​​ផ្សាយ​ទៅ​នៃចិត្ត​ទាំង ៣ ឈ្មោះថា​ចេតោបរិយញ្ញាណ។

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញាណនិទ្ទេស

[២៥៦] បញ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះ​បច្ច័យ ដោយ​អំណាច​​នៃការ​ផ្សាយ​ទៅ​នៃកម្ម ដែល​មាន​ភាពផ្សេងៗ និង​មាន​ភាពតែមួយ ឈ្មោះថា​​បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនានេះ​ (ចម្រើន​​នូវ​ឥទ្ធិបាទ) ប្រកប​ដោយ​ឆន្ទៈសមាធិ។បេ។ លុះធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្មហើយ​ រមែងដឹង​​យ៉ាងនេះ​ថា កាលបើ​ធម្ម​ជាតិនេះ​មាន ធម្ម​ជាតិ​​នោះ ក៏មានដែរ ព្រោះ​តែធម្ម​ជាតិ​នេះ​កើតឡើង ទើប​ធម្ម​ជាតិ​​នុ៎ះកើតឡើងដែរ គឺសង្ខារ​ទាំងឡាយ​កើតមាន ព្រោះ​អវិជ្ជា​​ជាបច្ច័យ វិញ្ញាណ​​កើត​មាន ព្រោះ​សង្ខារ​ជាបច្ច័យ នាមរូប​កើតមាន ព្រោះ​វិញ្ញាណ​​ជាបច្ច័យ សឡាយតនៈ​កើតមាន ព្រោះ​នាមរូប​ជាបច្ច័យ ផស្សៈ​កើតមាន ព្រោះ​សឡាយតនៈ​​ជាបច្ច័យ វេទនាកើតមាន ព្រោះ​​ផស្សៈ​​ជាបច្ច័យ តណ្ហា​កើតមាន ព្រោះ​វេទនា​​ជាបច្ច័យ ឧបាទាន​កើតមាន ព្រោះ​តណ្ហា​​​ជាបច្ច័យ ភពកើតមាន ព្រោះ​ឧបាទាន​​ជាបច្ច័យ ​ជាតិកើតមាន ព្រោះ​ភព​​ជាបច្ច័យ ជរាមរណៈ​​កើតមាន ព្រោះ​​ជាតិ​ជាបច្ច័យ សេចក្ដីសោក សេចក្ដីខ្សឹកខ្សួល សេចក្ដី​លំបាកកាយ លំបាកចិត្ត និង​សេចក្ដី​តានតឹងចិត្ត ក៏កើតមាន​ព្រម ការ​កើតឡើង​​​នៃកង​ទុក្ខ​ទាំងអស់នុ៎ះ រមែងមាន​យ៉ាងនេះ​ ភិក្ខុ​នោះមានចិត្តអប់រំ បរិសុទ្ធ ផូរផង់​ដូច្នោះហើយ​ ក៏បង្អោនបន្ទន់​ចិត្តទៅ​ក្នុង​បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ភិក្ខុ​នោះ រមែងរលឹក​ឃើញ​នូវ​​​បុពេ្វនិវាស​ច្រើនយ៉ាង គឺរលឹក​ឃើញបាន​ ១ ​ជាតិខ្លះ ២ ​ជាតិខ្លះ ៣ ​ជាតិខ្លះ ៤ ​ជាតិខ្លះ​ ៥ ​ជាតិខ្លះ ១០ ​ជាតិខ្លះ ២០ ​ជាតិខ្លះ ៣០ ​ជាតិខ្លះ ៤០ ​ជាតិខ្លះ ៥០ ជាតិខ្លះ មួយរយ​ជាតិខ្លះ មួយពាន់​ជាតិខ្លះ មួយសែន​​ជាតិខ្លះ អស់​សំវដ្ដកប្ប​ដ៏​ច្រើនខ្លះ វិវដ្ដកប្បដ៏​ច្រើនខ្លះ អស់​​សំវដ្ដវិវដ្ដកប្ប​ដ៏​ច្រើនខ្លះ ថាអាត្មាអញ​កើតហើយ​ ​ក្នុងទីឯណោះ មានឈ្មោះ​យ៉ាងនេះ​ មាន​គោត្រ​​​យ៉ាងនេះ​ មានវណ្ណៈ​យ៉ាងនេះ​ មានអាហារ​យ៉ាងនេះ​ បាន​​នូវ​សុខ និង​ទុក្ខយ៉ាងនេះ​ មានទី​បំផុតអាយុ​យ៉ាងនេះ​ អាត្មាអញ​នោះ លុះច្យុត​ចាកទី​នោះ បាន​ទៅ​កើត​ក្នុង​ទីឯណោះ កាលដែល​​កើត​ក្នុងទី​នោះ អាត្មាអញ​មានឈ្មោះ​យ៉ាងនេះ​ មានគោត្រយ៉ាងនេះ​ មានវណ្ណៈ​​យ៉ាងនេះ​ មានអាហារ​យ៉ាងនេះ​ បាន​​នូវ​សុខ និង​ទុក្ខយ៉ាងនេះ​ មានទីបំផុត​អាយុយ៉ាងនេះ ​​អាត្មាអញ​នោះ លុះច្យុត​ចាក​ទី​នោះ ទើបមក​កើត​ក្នុងទីនេះ​ (ភិក្ខុ​នោះ) រមែង​រលឹក​ឃើញ​​នូវ​បុពេ្វនិវាស​ច្រើនយ៉ាង ព្រមទាំង​អាការ​ ព្រមទាំង​ឧទ្ទេស យ៉ាងនេះ​ឯង ឈ្មោះថា​​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុង​ការ​ស្ទង់​​នូវ​ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​​ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះ​បច្ច័យ ដោយអំណាច​​នៃការ​ផ្សាយ​ទៅ​នៃកម្ម មានភាព​ផ្សេងៗ និង​មានភាព​តែមួយ ឈ្មោះថា​​បុពេ្វនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ។

ទិព្វចក្ខុញាណនិទ្ទេស

[២៥៧] បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថាឃើញ​នូវ​រូបនិមិត្ត មានភាពផ្សេងៗ និង​មានភាព​តែមួយ ដោយ​​អំណាច​​នៃពន្លឺ ឈ្មោះថា​ទិព្វចក្ខុញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ភិក្ខុ​ក្នុង​សាសនានេះ​ ចម្រើន​​នូវ​ឥទ្ធិបាទ ប្រកបដោយ​ឆន្ទសមាធិ និង​បធានសង្ខារ ចម្រើន​នូវ​​ឥទ្ធិបាទ​ប្រកប​ដោយ​​វីរិយសមាធិ។បេ។ ចិត្តសមាធិ។បេ។ វីមំសាសមាធិ និង​បធានសង្ខារ ភិក្ខុ​នោះ រមែងអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្ម ​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ ភិក្ខុ​នោះ លុះអប់រំ បង្វឹកចិត្ត ធ្វើចិត្តឲ្យទន់ គួរដល់កម្ម​​ក្នុងឥទ្ធិបាទ​ទាំង ៤ នេះ​ហើយ​​ ទើបធ្វើទុក​​ក្នុងចិត្ត ​នូវ​អាលោកសញ្ញា អធិដ្ឋាន​នូវ​ទិវាសញ្ញា (សេចក្ដីសំគាល់​​ក្នុងពេលថ្ងៃ) ថា ​ក្នុងវេលាថ្ងៃ​យ៉ាងណា ​ក្នុងវេលាយប់ ក៏យ៉ាង​នោះ យប់យ៉ាងណា ថ្ងៃក៏យ៉ាង​នោះ (ភិក្ខុ​នោះ) មានចិត្ត​​បើកហើយ​ ឥតមាន​កិលេសរួបរឹត រមែងចម្រើន​នូវ​ចិត្ត​​ដែល​ប្រកប​ដោយពន្លឺ​បាន​ ភិក្ខុ​នោះ មានចិត្តអប់រំ បរិសុទ្ធ​ផូរផង់ ដូច្នោះហើយ​ ក៏បង្អោនបន្ទន់ចិត្ត ទៅ​ក្នុង​​សត្តានំចុតូបបាតញ្ញាណ ភិក្ខុ​នោះ មានទិព្វចក្ខុដ៏​ស្អាត បរិសុទ្ធ កន្លង​នូវ​​ចក្ខុរបស់​​មនុស្ស​​សាមញ្ញ រមែងឃើញ​​នូវ​សត្វទាំងឡាយ កំពុងច្យុត កំពុងកើត ថោកទាប ឧត្តម មានរូបល្អ រូបអាក្រក់ ទៅកាន់សុគតិ ទៅកាន់ទុគ្គតិ រមែងដឹង​​ច្បាស់​នូវ​សត្វទាំងឡាយ ដែល​អន្ទោល​​ទៅតាម​​យថាកម្មថា ឱហ្ន៎ ពួកសត្វ​ដ៏​ចម្រើននេះ​ ប្រកបដោយ​​កាយទុច្ចរិត ប្រកបដោយ​​វចីទុច្ចរិត ប្រកប​ដោយ​​មនោទុច្ចរិត ​ជាអ្នកតិះដៀល​​នូវ​ពួកព្រះអរិយៈ ​ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ សមាទាន​​​នូវ​មិច្ឆាទិដ្ឋិ ពួកសត្វ​នោះ លុះបែក​ធ្លាយ​រាង​កាយបន្ទាប់​​អំពីសេចក្ដី​ស្លាប់ទៅ ក៏ទៅកើត​​​ក្នុងអបាយ ទុគ្គតិ វិនិបាត នរក ចំណែក​​ខាងពួកដ៏​​សត្វចម្រើននេះ​ ប្រកប​ដោយ​​កាយសុចរិត ប្រកប​ដោយ​​វចីសុចរិត ប្រកបដោយ​​មនោសុចរិត ​ជាអ្នក​មិន​តិះដៀល ​នូវ​ពួក​ព្រះអរិយៈ ​ជាសម្មាទិដ្ឋិ សមាទាន​​នូវ​សមាទិដ្ឋិ ពួកសត្វ​នោះ លុះបែកធ្លាយ​រាងកាយ​បន្ទាប់អំពី​​សេចក្ដី​​ស្លាប់ ក៏ទៅកើត​​ក្នុងសុគតិ សួគ៌ ទេវលោក ភិក្ខុ​នោះ មានទិព្វចក្ខុ​ដ៏​បរិសុទ្ធ កន្លង​នូវ​​​ចក្ខុរបស់​​មនុស្ស​សាមញ្ញ រមែងឃើញ​​នូវ​ពួកសត្វ​ដែល​កំពុងច្យុត កំពុងកើត ថោកទាប ឧត្តម មានរូបល្អ រូបអាក្រក់ ទៅកាន់សុគតិ ទៅកាន់​ទុគ្គតិ រមែងដឹង​​ច្បាស់​​នូវ​ពួក​​សត្វដែល​អន្ទោល​ទៅ​តាមកម្ម យ៉ាងនេះ​ឯង ឈ្មោះថា​​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​​ធម៌​នោះ​ ហេតុ​នោះ លោកពោល​ថា បញ្ញា​​ក្នុង​អត្ថថា​​​ឃើញ​​នូវ​រូបនិមិត្ត មានភាពផ្សេងៗ និង​មាន​ភាពតែមួយ ដោយអំណាច​​នៃពន្លឺ ឈ្មោះថា​​ទិ​ព្វចក្ខុញ្ញាណ។

អាសវក្ខយញាណនិទ្ទេស

[២៥៨] បញ្ញាដែល​ស្ទាត់ជំនាញ ​នៃឥន្ទ្រិយទាំង ៣ ដោយអាការ​ ៦៤ ឈ្មោះថា​ អាសវក្ខយញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។

ឥន្រ្ទិយ ៣ តើអ្វីខ្លះ។ អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ ១ អញ្ញិន្រ្ទិយ ១ អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ ១។

អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​ឋាន [ពាក្យថា ដល់នូវឋាន គឺ សម្រេច-កើតមាន-ក្នុងហេតុ។] ប៉ុន្មានយ៉ាង អញ្ញិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​ឋានប៉ុន្មាន​យ៉ាង អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​ឋាន​ប៉ុន្មានយ៉ាង។ អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​​ឋានមួយ គឺសោតាបត្តិមគ្គ អញ្ញិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​ឋាន ៦ គឺសោតាបត្តិផល ១ សកទាគាមិមគ្គ ១ សកទាគាមិផល ១ អនាគាមិមគ្គ ១ អនាគាមិផល ១ អរហត្តមគ្គ ១ អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ ដល់​នូវ​ឋានមួយ គឺ អរហត្តផល។

[២៥៩] ​ក្នុងខណៈ​នៃសោតាបត្តិមគ្គ អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ មានសទ្ធិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​ជឿ​ស៊ប់​ជាបរិវារ មានវីរិយិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​ផ្គងឡើង ​ជាបរិវារ មានសតិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ជាបរិវារ មានសមាធិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​មិន​​រាយមាយ ​ជាបរិវារ មានបញ្ញិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​ឃើញ​​ជាបរិវារ មានមនិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​​ការ​ដឹង​ច្បាស់​​ជាបរិវារ មាន​សោមនស្សិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​សើមជ្រាយ​​ជាបរិវារ មាន​ជីវិតិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ភាព​នៃសន្ដតិ កំពុងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជា​អធិបតី​​ជាបរិវារ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​​កើត​​ក្នុងខណៈ​នៃ​សោតាបត្តិមគ្គ លើកលែង​តែរូបដែល​មាន​ចិត្ត​ជា​សមុដ្ឋានចេញ សុទ្ធតែ​ជា​​កុសលទាំងអស់ សុទ្ធតែមិន​មានអាសវៈទាំងអស់ សុទ្ធតែនាំសត្វ​ចេញចាកវដ្ដៈទាំងអស់ សុទ្ធតែដល់​នូវ​​ការ​មិន​​សន្សំ​នូវ​កិលេស​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​ជាលោកុត្តរៈ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាន​និព្វាន​ជា​អារម្មណ៍ទាំងអស់ ​ក្នុងខណៈ​នៃ​សោតាបត្តិមគ្គ អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ មាន​ឥន្រ្ទិយទាំង ៨ នេះ​​ ដែល​មានសហ​ជាតិប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ដែល​មាន​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ដែល​មាន​និស្សយប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ដែល​មាន​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​​ជា​មួយគ្នា កើត​ជាមួយគ្នា លាយឡំ​​ជាមួយគ្នា ប្រកប​ជា​មួយគ្នា ធម៌ទាំង​នោះ ​ជាអាការៈផង ​ជាបរិវារផង ​នៃ​អនញ្ញាតញ្ញស្សាមីតិន្រ្ទិយ​នោះ។

[២៦០] ​ក្នុងខណៈ​នៃសោតាបត្តិផល អញ្ញិន្រ្ទិយ មានសទ្ធិន្រ្ទិយដែល​មាន​​ការ​ជឿ​ស៊ប់​ជាបរិវារ មានវីរិយន្រ្ទិយ មានដែល​​មានការ​ផ្គង​ឡើង​ជាបរិវារ មានសតិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ជាបរិវារ មានសមាធិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​មិន​រាយ​មាយ​ជាបរិវារ​ មាន​បញ្ញិន្រ្ទិយដែល​មាន​ការ​ឃើញ​​ជាបរិវារ មានមនិន្រ្ទិយ​ដែល​មានការ​​ដឹង​ច្បាស់​​ជាបរិវារ មានសោមនស្សិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​សើមជ្រាយ​​ជាបរិវារ មានជីវិតិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ភាព​​នៃសន្ដតិ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ​​ជាអធិបតី ​ជាបរិវារ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ក្នុងខណៈ​​នៃ​សោតាបត្តិផល លើកលែងតែរូប​ដែល​មានចិត្ត​​ជាសមុដ្ឋានចេញ សុទ្ធតែ​ជា​អព្យាក្រឹត​ទាំងអស់ សុទ្ធតែមិន​មានអាសវៈ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​ជាលោកុត្តរៈទាំងអស់ សុទ្ធតែមាននិព្វាន​​ជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ ​ក្នុងខណៈ​នៃសោតាបត្តិផល អញ្ញិន្រ្ទិយ​មានឥន្រ្ទិយទាំង ៨ នេះ​ ដែល​មាន​សហ​ជាតិប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ដែល​មាន​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ដែល​មាន​​និស្សយប្បច្ច័យ​​​​ជាបរិវារ ដែល​មានសម្បយុត្តប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​​ជាមួយគ្នា កើត​ជា​មួយគ្នា លាយឡំ​ជាមួយគ្នា ប្រកប​ជាមួយគ្នា ធម៌ទាំង​នោះ ​ជាអាការ​ផង ​ជាបរិវារផង ​នៃអញ្ញិន្រ្ទិយ​នោះ។

[២៦១] ​ក្នុងខណៈ​នៃសកទាគាមិមគ្គ។​បេ។ ​ក្នុងខណៈ​នៃសកទាគាមិផល។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​នៃអនាគាមិមគ្គ។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​​នៃអនាគាមិផល។បេ។ ​ក្នុងខណៈ​​នៃ​អរហត្តមគ្គ អញ្ញិន្រ្ទិយមានសទ្ធិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​ជឿស៊ប់​ជាបរិវារ។បេ។ មានជីវិតិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ភាព​នៃសន្ដតិ កំពុង​ប្រព្រឹត្តទៅ​​ជាអតិបតី​​ជាបរិវារ ធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ក្នុងខណៈ​​នៃអរហត្តមគ្គ លើកលែង​តែរូប ដែល​មានចិត្ត​​ជាសមុដ្ឋាន​ចេញ សុទ្ធតែ​​ជា​​កុសល​ទាំងអស់ សុទ្ធតែមិន​មានអាសវៈ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែនាំ​សត្វឲ្យចេញ​ចាក​វដ្ដៈ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែដល់​​នូវ​ការ​មិន​​សន្សំ​នូវ​កិលេស​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​ជា​លោកុត្តរៈទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មាននិព្វាន ​ជាអារម្មណ៍​ទាំងអស់ ​ក្នុងខណៈនៃ​អរហត្តមគ្គ អញ្ញិន្រ្ទិយ មានឥន្រ្ទិយទាំង ៨ នេះ​ ដែល​មាន​សហ​ជាតិប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែល​មាន​​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែលមាន​​និស្សយប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែល​មាន​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​​ជាមួយគ្នា កើត​ជាមួយគ្នា លាយឡំគ្នា ប្រកប​ជាមួយគ្នា ធម៌ទាំង​នោះ ​ជាអាការៈ​ផង ​ជាបរិវារផង ​នៃអញ្ញិន្រ្ទិយ​នោះ។

[២៦២] ​ក្នុងខណៈ​នៃអរហត្តផល អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ មានសទ្ធិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​​ជឿស៊ប់​ជាបរិវារ មានវីរិយិន្រ្ទិយ ដែល​មានការ​​ផ្គងឡើង​​ជាបរិវារ មានសតិន្រ្ទិយ ដែល​​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ជាបរិវារ មាន​សមាធិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​មិន​រាយមាយ​​ជាបរិវារ មាន​បញ្ញិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​ឃើញ​​ជាបរិវារ មានមនិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​ដឹង​ច្បាស់ ​ជាបរិវារ មាន​សោមនស្សិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​ការ​សើមជ្រាយ ​ជាបរិវារ មានជីវិតិន្រ្ទិយ ដែល​មាន​​ភាព​នៃសន្ដតិ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ​ជាអធិបតី​​ជាបរិវារ ធម៌ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​​​ក្នុងខណៈ​​នៃ​អរហត្តផល លើកលែងតែរូប ដែល​មានចិត្ត​​ជាសមុដ្ឋានចេញ សុទ្ធតែ​ជា​អព្យាក្រឹត​ទាំងអស់ សុទ្ធតែមិន​​មានអាសវៈទាំងអស់ សុទ្ធតែ​ជា​លោកុត្តរៈ​ទាំងអស់ សុទ្ធតែមាន​និព្វាន​​ជា​​​អារម្មណ៍​​ទាំងអស់ ​ក្នុងខណៈ​នៃអរហត្ត​ផល អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ មានឥន្រ្ទិយទាំង ៨ នេះ​ ដែល​មាន​សហ​ជាតិប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែល​មាន​អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែល​មាន​​និស្សយប្បច្ច័យ ​ជាបរិវារ ដែល​មាន​សម្បយុត្តប្បច្ច័យ​​ជាបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅ​​ជាមួយគ្នា កើត​ជា​មួយគ្នា ​លាយឡំគ្នា ប្រកប​ជា​មួយគ្នា ធម៌ទាំង​នោះ ​ជាអាការ​ផង ​ជាបរិវារផង ​នៃ​អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ​​​នោះ ឥន្រ្ទិយនេះ​ មានប្រមាណ ៨ ប្រាំបីដង ត្រូវ​ជា ៦៤ យ៉ាងនេះ​ឯង។

[២៦៣] សំនួរត្រង់ពាក្យថា អាសវៈ តើអាសវៈ ដូចម្ដេចខ្លះ។ កាមាសវៈ ១ ភវាសវៈ ១ ទិដ្ឋាសវៈ ១ អវិជ្ជាសវៈ ១ ។ អាសវៈទាំងនុ៎ះ រមែងអស់​ក្នុងធម៌ដូចម្ដេច។ ទិដ្ឋាសវៈ អស់ឥតមាន​សេសសល់ កាមាសវៈ ដែល​ញុំាង​សត្វឲ្យ​ទៅ​កាន់អបាយ ក៏អស់ ភវាសវៈ ដែល​ញុំាងសត្វឲ្យទៅ​​កាន់អបាយ ក៏អស់ អវិជ្ជាសវៈ ដែល​ញុំាង​សត្វឲ្យ​ទៅកាន់​អបាយ ក៏អស់ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ អាសវៈទាំងនេះ​ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌នេះ​​ឯង កាមាសវៈ​​ដ៏​គ្រោតគ្រាត រមែងអស់ ភវាសវៈ ដែល​ឋិត​នៅ​ជាមួយនឹង​​កាមាសវៈ​នោះ ក៏អស់​ អវិជ្ជាសវៈ ដែល​ឋិត​នៅ​ជាមួយ​នឹង​ភវាសវៈ​នោះ ក៏អស់ ដោយសកទាគាមិមគ្គ អាសវៈ​​ទាំងនេះ​ រមែងអស់​ក្នុង​ធម៌នេះ​ឯង កាមាសវៈ អស់ឥត​មាន​សេសសល់ ភវាសវៈ​ដែល​ឋិត​នៅ​​ជាមួយគ្នា​នឹង​កាមាសវៈ​នោះ​ក៏អស់ អវិជ្ជាសវៈ ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយ​នឹង​ភវាសវៈ​នោះ​ក៏អស់ ​ដោយ​អនាគាមិមគ្គ អាសវៈទាំងនេះ​ រមែងអស់​ក្នុង​ធម៌នេះ​ឯង ភវាសវៈ​អស់ឥត​មាន​​សេសសល់ អវិជ្ជាសវៈ​អស់ដោយ​អរហត្តមគ្គ អាសវៈ​ទាំងនេះ​ រមែងអស់​​ក្នុងធម៌​នេះ​ឯង ឈ្មោះថា​​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាបញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​​​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោល​ថា បញ្ញា​ដែល​ស្ទាត់ជំនាញ ​នៃឥន្រ្ទិយទាំង ៣ ដោយអាការ​ ៦៤ ឈ្មោះថា​អាសវក្ខយញ្ញាណ។

សច្ចញាណចតុក្កទ្វយនិទ្ទេស

[២៦៤] បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថាកំណត់ដឹង​ ឈ្មោះថា​ទុក្ខញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថាលះ ឈ្មោះថា​​​​​សមុទយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ ឈ្មោះថា​និរោធញ្ញាណ បញ្ញា​​ក្នុង​​​អត្ថថា​ចម្រើន ឈ្មោះថា​មគ្គញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ ទុក្ខសច្ច មានអត្ថថា​បៀតបៀន មាន​អត្ថថា​​​ក្ដៅក្រហាយ មានអត្ថថា​បច្ច័យតាក់តែង មានអត្ថថា​ប្រែប្រួល មានអត្ថថា​គួរ​កំណត់ដឹង​ សមុទយសច្ច មានអត្ថថា​ប្រមូលមក មានអត្ថថា​​ជាហេតុ មានអត្ថថា​​ប្រកបព្រម មានអត្ថថា​​កង្វល់ មានអត្ថ​ថា​លះបង់ និរោធសច្ច មានអត្ថថា​​រលាស់ចេញ មានអត្ថថា​​ស្ងាត់ មានអត្ថថា​មិន​មានបច្ច័យ​​ប្រជុំ​តាក់តែង មានអត្ថថា​មិន​ស្លាប់ មានអត្ថថា​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់ មគ្គសច្ច មានអត្ថថា​ស្រោចស្រង់ មានអត្ថថា​​ជាហេតុ មានអត្ថថា​ឃើញ មានអត្ថថា​​​ជា​អធិបតី មានអត្ថថា​គួរចម្រើន ឈ្មោះថា​​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះថា​បញ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​កំណត់ដឹង​ ឈ្មោះថា​ទុក្ខញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថាលះ ឈ្មោះថា​​សមុទយញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​ធ្វើ​ឲ្យ​​ជាក់​ច្បាស់ ឈ្មោះថា​និរោធញ្ញាណ បញ្ញា​ក្នុងអត្ថថា​ចម្រើន ឈ្មោះថា​មគ្គញ្ញាណ។

[២៦៥] ទុក្ខញ្ញាណ ទុក្ខសមុទយញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា​ញាណ តើដូចម្ដេច។ ញាណ​របស់​បុគ្គល​ដែល​​ប្រកបព្រម​ដោយមគ្គ ឈ្មោះថា​ទុក្ខញ្ញាណ​ផង ឈ្មោះថា​ទុក្ខសមុទយញ្ញាណ​ផង ឈ្មោះថា​ទុក្ខនិរោធញ្ញាណផង ឈ្មោះថា​​ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាញាណផង។

[២៦៦] បណ្ដាញាណទាំង​នោះ ទុក្ខញ្ញាណ តើដូចម្ដេច។ បញ្ញាការ​ដឹង​ច្បាស់ សេចក្ដីពិចារណាធម៌ សេចក្ដី​ជ្រើសរើស សេចក្ដី​ពិចារណា ការ​កំណត់ ការ​កត់សំគាល់ ការ​កត់ត្រា ភាព​ជា​បណ្ឌិត ភាព​ជាអ្នក​ឈ្លាសវៃ ភាព​ជាបុគ្គល​​មានសេចក្ដី​ជ្រះស្អាត ភាព​ជា​បុគ្គល​មានសេចក្ដីភ្លឺច្បាស់ ការ​គិត សេចក្ដីយល់ ធម្ម​ជាតិដូច​​ជាផែនដី ធម្ម​ជាតិ​​កំចាត់កិលេស ធម្ម​ជាតិណែនាំ ធម្ម​ជាតិ​ឃើញច្បាស់ សេចក្ដីដឹង​ល្អ សភាពដូច​​ជាជន្លួញ បញ្ញា បញ្ញិន្រ្ទិយ បញ្ញាពលៈ គ្រឿងសស្រ្ដា​គឺបញ្ញា ប្រាសាទ​គឺបញ្ញា ពន្លឺគឺបញ្ញា ឱភាស​គឺ​បញ្ញា គ្រឿងឆ្លុះ​គឺបញ្ញា រតនៈគឺបញ្ញា សេចក្ដី​មិន​វង្វេង ធម្មវិចយៈ សម្មាទិដ្ឋិ ឯណា ប្រារព្ធ​នូវ​​សេចក្ដីទុក្ខ ហើយ​កើតឡើង នេះ​លោកហៅថា ទុក្ខញ្ញាណ។

[២៦៧] បញ្ញា ការ​ដឹង​ច្បាស់។បេ។ សេចក្ដីមិន​វង្វេង ធម្មវិចយៈ សម្មាទិដ្ឋិ ណា ប្រារព្ធ​នូវ​​ទុក្ខសមុទ័យ។បេ។ ប្រារព្ធ​នូវ​​ទុក្ខនិរោធ។បេ។ ប្រារព្ធ​នូវ​​ទុក្ខនិរោធ​គាមិនីបដិបទា ហើយ​កើតឡើង នេះ​លោកហៅថា ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាញាណ ឈ្មោះ​ថា​​ញាណ ដោយអត្ថថា​ដឹង​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាប្រាជ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌​នោះ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា ទុក្ខញ្ញាណ ទុក្ខសមុទយញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធញ្ញាណ ទុក្ខនិរោធ​គាមិនីបដិបទាញាណ។

សុទ្ធិកបដិសម្ភិទាញាណនិទ្ទេស

[២៦៨] អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ តើដូចម្ដេច។ ញាណ​​ក្នុងអត្ថទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ញាណ​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ញាណ​​ក្នុង​និរុត្តិទាំងឡាយ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ញាណ​ក្នុងបដិភាណ ឈ្មោះថា​​បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​​​​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងអត្ថផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងធម៌ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​ក្នុងនិរុត្តិផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងបដិភាណ​ផ្សេងៗ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ស្ទង់​​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះ​ថា​​​​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិ​សម្ភិទា​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ស្ទង់​នូវ​​បដិភាណ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះ​ថា​​​​​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​​នូវ​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កំណត់​នូវ​​បដិភាណ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​កត់​​សំគាល់​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កត់​សំគាល់​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កត់​សំគាល់​នូវ​​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិ​សម្ភិទា​​​​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​កត់​សំគាល់​នូវ​​បដិភាណ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​បែក​ធ្លាយអត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​បែកធ្លាយធម៌ ឈ្មោះថាធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​បែក​ធ្លាយនិរុត្តិ ឈ្មោះថា​​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា ​ក្នុងការ​បែក​ធ្លាយបដិភាណ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​បង្កើត​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​បង្កើត​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​បង្កើត​នូវ​​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​បង្កើត​នូវ​​បដិភាណ ឈ្មោះថា​​បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុង​ការ​ឆ្លុះបំភ្លឺ​​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​ឆ្លុះ​បំភ្លឺ​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា ​ក្នុងការ​ឆ្លុះ​បំភ្លឺ​នូវ​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ឆ្លុះបំភ្លឺ​​នូវ​បដិភាណ ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ធ្វើអត្ថ​ឲ្យភ្លឺរុងរឿង ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ធ្វើធម៌​ឲ្យភ្លឺរុងរឿង ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា ​ក្នុងការ​ធ្វើ​និរុត្តិ​ឲ្យ​ភ្លឺរុងរឿង ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ធ្វើបដិភាណឲ្យភ្លឺរុងរឿង ឈ្មោះថា​បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ប្រកាស​​នូវ​អត្ថ ឈ្មោះថា​អត្ថប្បដិសម្ភិទា​​​​ញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ប្រកាស​នូវ​ធម៌ ឈ្មោះថា​ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​ប្រកាស​​នូវ​និរុត្តិ ឈ្មោះថា​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ប្រាជ្ញា​​ក្នុងការ​​ប្រកាស​​​នូវ​បដិភាណ ឈ្មោះថា បដិភាណប្បដិសម្ភិទាញាណ ឈ្មោះថាញាណ ដោយអត្ថថា​​ដឹង​​​នូវ​ធម៌​នោះ ឈ្មោះថាប្រាជ្ញា ដោយអត្ថថា​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​ធម៌ ហេតុ​នោះ លោកពោលថា អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ បដិភាណប្បដិ​សម្ភិទាញាណ។

ឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តញាណនិទ្ទេស

[២៦៩] ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ របស់​តថាគត តើដូចម្ដេច។ ព្រះតថាគត​ទ្រង់​ឃើញពួកសត្វ​​ក្នុងលោកនេះ​ ដែល​មានធូលី​តិច​ក្នុងភ្នែក មានធូលីច្រើន​​ក្នុងភ្នែក មាន​ឥន្រ្ទិយ​ចាស់ក្លា មានឥន្រ្ទិយទន់ មានអាការ​ល្អ មានអាការ​​អាក្រក់ ​ជាសត្វគួរ​ឲ្យត្រាស់​ដឹង​​បាន​ដោយងាយ ឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយក្រ សត្វពួកខ្លះ ឃើញបរលោក និង​ទោស ​មាន​រាគៈ​​ជាដើមថា​ជាភ័យ សត្វពួកខ្លះ មិន​ឃើញបរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​​ជា​ដើមថា​​​ជា​ភ័យ​ឡើយ (ញាណបែបនេះ​ ឈ្មោះថា ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ​របស់​ព្រះតថាគត)។

[២៧០] ត្រង់ពាក្យថា មានធូលីតិច​ក្នុងភ្នែក មានធូលីច្រើន​​ក្នុងភ្នែក គឺ​បុគ្គល​ដែល​​មានសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលីតិច​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​ឥតសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​ធូលី​ច្រើន ​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​មានព្យាយាម​ប្រារព្ធហើយ​ ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលីតិច​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​ខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​ធូលីច្រើន​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​មាន​ស្មារតី​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​ធូលីតិច​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​ភ្លេចស្មារតី ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលី​ច្រើន​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​ដែល​​មានចិត្ត​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលីតិច​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​​ដែល​មាន​ចិត្តមិន​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលី​ច្រើន​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​​ដែល​​​មានប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកមានធូលីតិច​​ក្នុងភ្នែក បុគ្គល​​ដែល​ឥតប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នក​មានធូលី​ច្រើន​ក្នុងភ្នែក។

[២៧១] ត្រង់ពាក្យថា មានឥន្រ្ទិយចាស់ក្លា មានឥន្រ្ទិយទន់ គឺបុគ្គល​​ដែល​មានសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយចាស់ក្លា បុគ្គល​ដែល​​ឥតសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្ទ្រិយទន់ បុគ្គល​ដែល​មាន​ព្យាយាម​ប្រារព្ធហើយ​ ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​​​​ឥន្រ្ទិយចាស់ក្លា បុគ្គល​ដែល​​ខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយទន់ បុគ្គល​ដែល​​​មានស្មារតី​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយ​ចាស់ក្លា បុគ្គល​ដែល​​ភ្លេចស្មារតី ឈ្មោះថា​អ្នក​​​មានឥន្រ្ទិយទន់ បុគ្គល​ដែល​​មានចិត្ត​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយ​ចាស់ក្លា បុគ្គល​​ដែល​មាន​ចិត្តមិន​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយទន់ បុគ្គល​​ដែល​មានប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​​អ្នកមានឥន្រ្ទិយ​ចាស់ក្លា បុគ្គល​ដែល​​ឥតប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកមានឥន្រ្ទិយទន់។

[២៧២] ត្រង់ពាក្យថា មានអាការ​ល្អ មានអាការ​អាក្រក់ គឺបុគ្គល​​ដែល​មានសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមានអាការ​ល្អ បុគ្គល​​ដែល​ឥតសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកមានអាការ​​អាក្រក់ បុគ្គល​​ដែល​មាន​ព្យាយាមប្រារព្ធ​ហើយ​ ឈ្មោះថា​អ្នកមានអាការ​ល្អ បុគ្គល​ដែល​​ខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា​​អ្នក​មានអាការ​​អាក្រក់ បុគ្គល​ដែល​​មានស្មារតីតម្កល់​មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​អាការ​​ល្អ បុគ្គល​ដែល​ភ្លេច​ស្មារតី ឈ្មោះថាអ្នកមាន​អាការ​អាក្រក់ បុគ្គល​ដែល​​មាន​ចិត្ត​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថាអ្នកមាន​អាការ​ល្អ បុគ្គល​ដែល​​មានចិត្តមិន​​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នក​មាន​អាការ​​អាក្រក់ បុគ្គល​ដែល​មានប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកមានអាការ​ល្អ បុគ្គល​ដែល​​ឥត​ប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកមាន​អាការ​អាក្រក់។

[២៧៣] ពាក្យថា គួរឲ្យត្រាស់ដឹង​បាន​ដោយងាយ គួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយក្រ គឺបុគ្គល​ដែល​​មានសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកគួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយងាយ បុគ្គល​ដែល​​ឥត​សទ្ធា ឈ្មោះថាអ្នកគួរឲ្យត្រាស់​ដឹង​បាន​ដោយក្រ បុគ្គល​ដែល​មាន​ព្យាយាមប្រារព្ធ​ហើយ​ ឈ្មោះថាអ្នកគួរឲ្យ​ត្រាស់ដឹង​បាន​​ដោយងាយ បុគ្គល​ដែល​​ខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា​អ្នកគួរឲ្យ​ត្រាស់​ដឹង​បាន​ដោយក្រ បុគ្គល​ដែល​​មានស្មារតី​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកគួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​​បាន​​ដោយងាយ បុគ្គល​ដែល​​ភ្លេចស្មារតី ឈ្មោះថាអ្នក​គួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយក្រ បុគ្គល​ដែល​​​មានចិត្តតម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកគួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយងាយ បុគ្គល​ដែល​​មានចិត្ត​មិន​​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថាអ្នក​គួរឲ្យត្រាស់ដឹង​​បាន​ដោយក្រ បុគ្គល​ដែល​​មានប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​​អ្នក​​គួរឲ្យត្រាស់ដឹង​បាន​​ដោយងាយ បុគ្គល​ដែល​​ឥតប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកគួរឲ្យ​ត្រាស់​ដឹង​​បាន​​ដោយក្រ។

[២៧៤] ពាក្យថា សត្វពួកខ្លះ ឃើញបរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​​ជាដើម ថា​ជាភ័យ សត្វពួកខ្លះ មិន​ឃើញបរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​​ជាដើមថា​ជាភ័យ សេចក្ដីថា បុគ្គល​ដែល​​មានសទ្ធា ឈ្មោះថា​អ្នកឃើញបរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើមថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​​​ឥតសទ្ធា ឈ្មោះថាអ្នក​មិន​ឃើញ​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​​ដែល​មានព្យាយាម​ប្រារព្ធហើយ​ ឈ្មោះថាអ្នកឃើញ​​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​​ខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថាអ្នក​មិន​ឃើញ ​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​​ជាដើម ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​​មានស្មារតីតម្កល់មាំ ឈ្មោះថា​អ្នកឃើញ​នូវ​បរលោក​ និង​​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​​ភ្លេចស្មារតី ឈ្មោះថាអ្នក​មិន​ឃើញ​​នូវ​​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​​មានចិត្តតម្កល់មាំ ឈ្មោះថាអ្នក​ឃើញ​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​មាន​ចិត្តមិន​តម្កល់មាំ ឈ្មោះថាអ្នក​មិន​ឃើញ​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជា​ដើមថា​ជាភ័យ បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា អ្នកឃើញ​នូវ​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជា​ដើមថា​ជាភ័យ បុគ្គល​​​ដែល​​ឥតប្រាជ្ញា ឈ្មោះថា​អ្នកមិន​ឃើញ​នូវ​​បរលោក និង​ទោស មានរាគៈ​ជាដើម​ថា​ជាភ័យ។

[២៧៥] ពាក្យថា លោក បាន​ដល់ខន្ធលោក ធាតុលោក អាយតនលោក វិបត្តិភវលោក គឺអបាយលោក វិបត្តិសម្ភវលោក គឺអកុសលកម្មដែល​នាំ​​ទៅកើត​ក្នុង​អបាយ សម្បត្តិភវលោក គឺសុគតិលោក សម្បត្តិសម្ភវលោក គឺកុសលកម្ម​ដែល​នាំទៅ​កើត​ក្នុង​សុគតិលោក លោក ១ បាន​ដល់​ពួកសត្វទាំងអស់​ដែល​តាំងនៅ​បាន​ដោយ​អាហារ លោក ២ បាន​ដល់នាម ១ រូប ១ លោក ៣ បាន​ដល់វេទនា ៣ លោក ៤ បាន​ដល់អាហារ ៤ លោក ៥ បាន​ដល់​ឧបាទានក្ខន្ធ ៥ លោក ៦ បាន​ដល់​អាយតនៈ​ខាង​ក្នុង ៦ លោក ៧ បាន​ដល់​ទីតាំង​នៃ​វិញ្ញាណ ៧ លោក ៨ បាន​ដល់​លោកធម៌ ៨ លោក ៩ បាន​ដល់​ទី​នៅរបស់​សត្វ ៩ លោក ១០ បាន​ដល់​អាយតនៈទាំង ១០ លោក ១២  បាន​ដល់​អាយតនៈ ១២ លោក ១៨ បាន​ដល់​ធាតុ ១៨។

[២៧៦] ពាក្យថា ទោស សេចក្ដីថា កិលេសទាំងអស់ ឈ្មោះថា ទោស ទុច្ចរិត​ទាំងអស់ ឈ្មោះថាទោស អភិសង្ខារទាំងអស់ ឈ្មោះថាទោស ភវគាមិកម្មទាំងអស់ ឈ្មោះថា​ទោស សេចក្ដី​សំគាល់ថា​ភ័យដ៏​ក្លៀវក្លា រមែងប្រាកដ​​ក្នុងលោក​នេះ​ផង ​ក្នុងទោស​​នេះ​ផង ​ដោយការ​យល់​ឃើញយ៉ាង​នេះ​ឯង ប្រៀបដូច​ពេជ្ឈឃាដ​លើក​​នូវ​ដាវ (ប្រុងនឹង​ប្រហារ) ព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាប ឃើញ យល់ ចាក់ធ្លុះ​​នូវ​ឥន្រ្ទិយទាំង ៥ នេះ​ ដោយអាការ​ទាំង ៥០ នេះ​ នេះ​ឯង ឈ្មោះថា ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត។

[២៧៧] សត្តាសយានុសយញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត តើដូចម្ដេច។ ព្រះតថាគត​​ជ្រាប​នូវ​​អាសយធម៌ ជ្រាប​នូវ​អនុសយធម៌ ជ្រាប​នូវ​ចរិត ជ្រាប​នូវ​​អាធ្យាស្រ័យ​​របស់​សត្វ​​ទាំងឡាយ ជ្រាប​នូវ​ពួក​សត្វដែល​​មានភ័ព្វ និង​ឥតភព្វ ​ក្នុងលោកនេះ​ (ញាណ​បែបនេះ​ ឈ្មោះថា​​សត្តាសយានុសយញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត)។

អាសយានុសយញាណនិទ្ទេស

[២៧៨] អាសយធម៌ របស់​ពួកសត្វ តើដូចម្ដេច។ ពួកសត្វដែល​អាស្រ័យ​នូវ​​​ភវទិដ្ឋិ​ក្ដី​ អាស្រ័យ​នូវ​​វិភវទិដ្ឋិក្ដីថា លោកទៀង ឬថាលោកមិន​ទៀង ថាលោក​មានទីបំផុត ថាលោក​​មិន​មានទីបំផុត ថា​នោះ​​ជាជីវៈ ​នោះ​ជាសរីរៈ ថាជីវៈដទៃ សរីរៈដទៃ ថាសត្វស្លាប់​ទៅកើតទៀត ថា​សត្វស្លាប់​ទៅមិន​កើតទៀត ថាសត្វស្លាប់​ទៅកើតទៀតក៏មាន មិន​កើត​ទៀតក៏មាន ឬថាសត្វស្លាប់​ទៅ កើតទៀតក៏មិន​មែន មិន​កើតទៀត​ក៏មិន​មែន មួយទៀត អនុលោមិកខន្ដី ​​ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែល​កើតឡើង​ព្រោះ​អាស្រ័យ​​នូវ​ធម៌នេះ​​​ជា​​បច្ច័យ សត្វតែងបាន​ព្រោះ​មិនអាស្រ័យ​នូវ​អន្ដធម៌​ទាំងពីរនេះ​ មួយវិញទៀត យថាភូតញ្ញាណ រមែងដឹង​​​នូវ​បុគ្គល​​​អ្នកសេពកាម គឺដឹង​នូវ​បុគ្គល​អ្នក​សេពកាមថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុងកាម ដេកត្រាំ​ក្នុងកាម ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងកាម ដឹង​​នូវ​​បុគ្គល​អ្នក​សេព​នូវ​​នេក្ខម្មៈថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុងនេក្ខម្មៈ ដេកត្រាំ​​​ក្នុង​នេក្ខម្មៈ ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងនេក្ខម្មៈ ដឹង​​នូវ​បុគ្គល​អ្នកសេព​នូវ​​ព្យាបាទថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុង​ព្យាបាទ ដេកត្រាំ​ក្នុង​ព្យាបាទ ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងព្យាបាទ ដឹង​នូវ​បុគ្គល​​អ្នកសេព​នូវ​​អព្យាបាទថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុង​អព្យាបាទ ដេកត្រាំ​ក្នុង​អព្យាបាទ ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុងអព្យាបាទ ដឹង​​នូវ​បុគ្គល​អ្នកសេព​នូវ​ថីនមិទ្ធៈថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុងថីនមិទ្ធៈ ដេកត្រាំ​​ក្នុងថីនមិទ្ធៈ ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​ថីនមិទ្ធៈ ដឹង​​នូវ​បុគ្គល​អ្នក​សេព​នូវ​អាលោកសញ្ញាថា បុគ្គល​នេះ​ ធ្ងន់​ក្នុង​អាលោកសញ្ញា ដេកត្រាំ​ក្នុងអាលោកសញ្ញា ចុះចិត្តស៊ប់​ក្នុង​អាលោកសញ្ញា នេះ​ឈ្មោះថា អាសយធម៌​របស់​ពួកសត្វ។

[២៧៩] អនុសយធម៌របស់សត្វ តើដូចម្ដេច។ អនុសយធម៌ ៧ គឺកាមរាគានុស័យ ១ បដិឃានុស័យ ១ មានានុស័យ ១ ទិដ្ឋានុស័យ ១ វិចិកិច្ឆានុស័យ ១ ភវរាគានុស័យ ១ អវិជ្ជានុស័យ ១ អារម្មណ៍ណា មានសភាព​គួរស្រឡាញ់ គួរត្រេកអរ​ក្នុងលោក កាមរាគានុ​ស័យ​របស់​ពួកសត្វ រមែងដេកត្រាំ​​ក្នុងអារម្មណ៍​នោះ អារម្មណ៍ណា មានសភាព​មិន​គួរ​ស្រឡាញ់ មិន​គួរត្រេកអរ​ក្នុង​លោក បដិឃានុស័យ​របស់​ពួកសត្វ រមែងដេកត្រាំ​​ក្នុង​អារម្មណ៍​នោះ អវិជ្ជាតែង​ជាប់តាម​​ក្នុងធម៌ទាំងពីរ​នេះ​ ឯមានះ ទិដ្ឋិ និង​វិចិកិច្ឆា ដែល​ឋិតនៅ​ជាមួយនឹង​អវិជ្ជា​នោះ អ្នកប្រាជ្ញគប្បី​យល់តាមន័យ ដូចបាន​​ពោលមក​នេះ​ឯង នេះ​ឈ្មោះ​ថា​អនុសយធម៌​របស់​ពួក​សត្វ។

[២៨០] ចរិតរបស់ពួកសត្វ តើដូចម្ដេច។ បុញ្ញាភិសង្ខារ អបុញ្ញាភិសង្ខារ អនេញ្ជាភិសង្ខារ ដែល​ជាភូមិតូច ឬភូមិធំ នេះ​ឈ្មោះថា ចរិតរបស់​ពួកសត្វ។

[២៨១] អធ្យាស្រ័យរបស់​ពួកសត្វ តើដូចម្ដេច។ ពួកសត្វដែល​មាន​អធ្យាស្រ័យ​​ថោកទាបក៏មាន ពួកសត្វ​ដែល​មានអធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មាន ពួកសត្វដែល​​មាន​អធ្យាស្រ័យ​​​ថោកទាប រមែងគប់រក សេពគប់​ ចូលទៅអង្គុយជិត ​នូវ​ពួកសត្វ​ដែល​មាន​​អធ្យាស្រ័យ​​ថោកទាប (ដូចគ្នា) ពួកសត្វ​ដែល​មាន​អធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ រមែងគប់រក សេពគប់ ចូលទៅ​​អង្គុយជិត ​នូវ​ពួកសត្វ​ដែល​មាន​អធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ (ដូចគ្នា) សូម្បី​ក្នុង​​កាលកន្លង​​ទៅហើយ​ ពួកសត្វ​ដែល​មានអធ្យាស្រ័យ​ថោកទាប គប់រកហើយ​ សេពគប់ហើយ​ ចូលទៅ​​​អង្គុយជិតហើយ​ ​នូវ​ពួកសត្វដែល​​មានអធ្យាស្រ័យ​ថោកទាប (​ដូចគ្នា) ពួកសត្វ​ដែល​​មាន​​អធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ គប់រកហើយ​ សេពគប់ហើយ​ ចូលទៅអង្គុយ​ជិតហើយ​ ​នូវ​ពួកសត្វ​​ដែល​​មាន​​អធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ (ដូចគ្នា) សូម្បី​ក្នុង​កាល​ជា​អនាគត ពួកសត្វដែល​​មាន​អធ្យាស្រ័យ​ថោកទាប នឹង​គប់រក នឹង​សេពគប់ នឹង​ចូលទៅ​អង្គុយជិត ​នូវ​ពួកសត្វ​ដែល​​មាន​អធ្យាស្រ័យ​ថោកទាប (​ដូចគ្នា) ពួកសត្វដែល​​មាន​អធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ នឹង​គប់រក នឹង​សេពគប់ នឹង​ចូល​ទៅអង្គុយជិត ​នូវ​ពួកសត្វដែល​​មានអធ្យាស្រ័យ​ខ្ពង់ខ្ពស់ (ដូចគ្នា) នេះ​ឈ្មោះថា អធ្យាស្រ័យ​របស់​ពួកសត្វ។

[២៨២] ពួកសត្វដែល​ឥតភ័ព្វ តើដូចម្ដេច។ ពួកសត្វណា​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ទំនប់​​គឺកម្ម ប្រកបដោយ​ទំនប់គឺកិលេស ប្រកបដោយ​ទំនប់គឺវិបាក ​ជាសត្វ​មិន​មានសទ្ធា មិន​​មាន​​ឆន្ទៈ ឥតប្រាជ្ញា មិន​គួរដើម្បី​ចុះកាន់និយាមៈ (គន្លង) ដែល​​ត្រឹមត្រូវ​​ក្នុងកុសល​ធម៌​​ទាំងឡាយ ពួកសត្វទាំងនេះ​ ឈ្មោះថា​អ្នកឥតភ័ព្វ។

[២៨៣] ពួកសត្វដែល​មានភ័ព្វ តើដូចម្ដេច។ ពួកសត្វណា ដែល​មិន​ប្រកប​ដោយ​ទំនប់គឺកម្ម មិន​ប្រកប​ដោយទំនប់​គឺកិលេស មិន​ប្រកប​ដោយទំនប់​គឺវិបាក ​ជាសត្វ​មានសទ្ធា មានឆន្ទៈ មានប្រាជ្ញា គួរដើម្បីចុះ​កាន់និយាមៈ (គន្លង) ដែល​ត្រឹមត្រូវ​​ក្នុង​កុសល​ធម៌​ទាំងឡាយ ពួកសត្វទាំងនេះ​ ឈ្មោះថា​អ្នកមានភ័ព្វ នេះ​ឈ្មោះថា សត្តាសយានុសយញ្ញាណ របស់​​ព្រះតថាគត។

យមកបាដិហីរញាណនិទ្ទេស

[២៨៤] មយកប្បាដិហិរយញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត តើដូចម្ដេច។ ព្រះតថាគត​​ទ្រង់​ធ្វើ​យមកប្បាដិហារ្យ ដែល​មិន​ទួទៅ​ដល់ពួកសាវ័ក​​ក្នុងលោកនេះ​ គឺគំនរភ្លើង​ចេញអំពីព្រះ​កាយ​​​ខាងលើ ធ្នារទឹកចេញ​អំពីព្រះកាយ​​ខាងក្រោម គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​​ខាងក្រោម ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​ខាងលើ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​ខាងមុខ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​ខាងក្រោយ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​ខាងក្រោយ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះកាយ​ខាង​មុខ គំនរភ្លើងចេញ​អំពីព្រះនេត្រ​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹកចេញ​អំពីព្រះនេត្រ​ខាងឆ្វេង  គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះនេត្រ​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះនេត្រ​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​រន្ធព្រះ​កាណ៌​​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹក​ចេញអំពីរន្ធ​ព្រះកាណ៌​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើងចេញ​អំពីរន្ធ​ព្រះ​កាណ៌​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​រន្ធព្រះកាណ៌​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​រន្ធព្រះនាសិកា​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹកចេញ​អំពីរន្ធព្រះនាសិកា​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​រន្ធព្រះនាសិកា​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញ​​អំពីរន្ធព្រះនាសិកា​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ចង្កួយព្រះអង្សា​​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹក​ចេញ​អំពី​​ចង្កួយ​ព្រះអង្សា​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ចង្កួយព្រះអង្សា​​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ចង្កួយ​ព្រះអង្សា​​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះហស្ដ​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះហស្ដ​​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះហស្ដ​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះហស្ដ​​ខាងស្ដាំ គំនរ​ភ្លើង​ចេញអំពី​ខាងខាងស្ដាំ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ខាង​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​​ខាង​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹកចេញ​អំពី​ខាង​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះបាទ​​ខាងស្ដាំ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះបាទ​ខាងឆ្វេង គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះបាទ​ខាងឆ្វេង ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះបាទ​ខាងស្ដាំ គំនរភ្លើង​ចេញ​អំពី​ព្រះអង្គុលី​មួយៗ ធ្នារទឹក​ចេញអំពីចន្លោះ​​នៃព្រះអង្គុលី គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ចន្លោះ​នៃ​​ព្រះអង្គុលី ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​ព្រះអង្គុលី​មួយៗ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​ព្រះលោមា​មួយៗ ធ្នារទឹក​ចេញ​អំពីព្រះលោមា​មួយៗ គំនរភ្លើង​ចេញអំពី​រណ្ដៅព្រះលោមា​មួយៗ​ ធ្នារទឹក​ចេញអំពី​រណ្ដៅ​ព្រះលោមា (ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់បញ្ចេញ) ​នូវ​​ព្រះឆព្វណ្ណរង្សី​ខៀវ លឿង ក្រហម ស ហង្សបាទ ផ្លេកៗ ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់ចង្រ្កម ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​ទ្រង់ឈរ ឬទ្រង់គង់ ឬទ្រង់​ផ្ទំ ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់ឈរ ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​ទ្រង់ចង្រ្កម ឬទ្រង់គង់ ឬទ្រង់ផ្ទំ ព្រះមានព្រះភាគ​​ទ្រង់គង់ ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​ទ្រង់ចង្រ្កម ឬទ្រង់ឈរ ឬទ្រង់ផ្ទំ ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់ផ្ទំ ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​​ទ្រង់​ចង្រ្កម ឬទ្រង់ឈរ ឬទ្រង់គង់ ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់ចង្រ្កម ឬទ្រង់គង់ ឬផ្ទំ ព្រះពុទ្ធ​និមិ្មតទ្រង់ឈរ ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់ចង្រ្ក​ម ឬទ្រង់ឈរ ឬទ្រង់ផ្ទំ ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​ទ្រង់គង់ ព្រះមាន​ព្រះភាគ​ទ្រង់ឈរ ឬទ្រង់គង់ ឬទ្រង់ចង្រ្កម ព្រះពុទ្ធនិមិ្មត​ទ្រង់ផ្ទំ នេះ​ឈ្មោះថា ​យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត។

មហាករុណាញាណនិទ្ទេស

[២៨៥] មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ​របស់​ព្រះតថាគត តើដូចម្ដេច។ កាលព្រះពុទ្ធ​មាន​ព្រះភាគ​ទាំងឡាយ ទ្រង់ឃើញ​ដោយអាការ​ច្រើន មហាករុណា​រមែងចុះស៊ប់​​ក្នុងពួក​សត្វ គឺកាលព្រះពុទ្ធ​មានព្រះភាគ​ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស​ត្រូវភ្លើងឆេះ​សព្វហើយ​ មហាករុណា​​ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ កាលព្រះពុទ្ធ​មានព្រះភាគ​ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​មានសេចក្ដី​ខ្វល់ខ្វាយ (ជានិច្ច)។បេ។ ថា លោកសន្និវាស​មានដំណើរ​ទៅ (ជានិច្ច)។បេ។ ព្រះសម្ពុទ្ធ​មានព្រះភាគ​ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស​ដើរទៅកាន់​ផ្លូវខុស មហាករុណា​ក៏​ចុះ​ស៊ប់​ក្នុងពួក​សត្វ កាល​ព្រះពុទ្ធមាន​ព្រះភាគ​ទ្រង់ឃើញ​ថា សត្វលោកមិន​ទៀង ត្រូវជរានាំ​ចូលទៅ (រកសេចក្ដី​សា្លប់) មហាករុណា ក៏ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ កាល​ព្រះពុទ្ធមាន​ព្រះភាគ​ទ្រង់ឃើញថា សត្វលោក​ឥតមាន​ទីពឹង ឥតមាន​ទីផ្អែក មហាករុណា​ក៏ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ កាល​ព្រះពុទ្ធ មានព្រះភាគ ទ្រង់ឃើញ​ថា សត្វលោក​គ្មានអ្វី​ជារបស់​ខ្លួន ត្រូវលះចោល​របស់​ទាំងអស់ហើយ​ទៅ មហាករុណា​ក៏ចុះស៊ប់​​ក្នុងពួកសត្វ កាលព្រះពុទ្ធ​មានព្រះភាគ ទ្រង់ឃើញថា សត្វលោកមាន​សេចក្ដី​ខ្វះខាត មិន​ឆ្អែត ​ជាទាសៈ​នៃតណា្ហ មហាករុណា​ក៏​ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ កាលព្រះពុទ្ធ​ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ឥតទីពឹង។បេ។ កាល​ទ្រង់​​ឃើញថា លោកសន្និវាស​ឥតទីពួន។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ឥតទីរឭក។​បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​មិន​មានវត្ថុ​ជាទីរឭក។បេ។ ទ្រង់ឃើញ​ថា សត្វលោក​កំពុងរវើរវាយ ​មិន​ស្ងប់រម្ងាប់។បេ។ ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស​ប្រកប​ដោយ​សរមុតហើយ​ ដោយ​សរផ្សេងៗ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ​ក្រៅពី​តថាគត ​នឹង​ដកសររបស់​​លោក​​សន្និវាស​នោះមិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស មានងងឹត​គឺអវិជ្ជា ​ជា​គ្រឿង​​រារាំង ធ្លាក់ចុះ​ក្នុងទ្រុង​គឺកិលេស បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកបង្ហាញ​នូវ​ពន្លឺដល់​លោកសន្និវាស​នោះ ក្រៅពីតថាគត ​មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​លុះ​ក្នុងអំណាច​អវិជ្ជា​​​ជាអ្នកងងឹត​ងងល់ ត្រូវអវិជ្ជា​រួបរឹត សាំញុំា​ដូចអំបោះ​នៃ​ជាងតម្បាញ ស្មុគ្រស្មាញ ​ដូច​អម្បោះ​​ដែល​​ជាងតម្បាញ​ប្រឡាក់ដោយ​ទឹកបាយ ដូច​ស្មៅយាប្លង និង​ស្មៅដំណេកទន្សាយ មិន​ប្រព្រឹត្តកន្លង​នូវ​អបាយ ទុគ្គតិ វិនិបាត និង​សង្សារបាន​ឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស​ជាប់ដោយ​ទោស គឺពិស​នៃអវិជ្ជា ប្រកប​ដោយ​កំហុសគឺ​កិលេស ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវរាគៈ ទោសៈ មោហៈ ចាក់ស្រែះហើយ​ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកដោះ​​នូវ​បណ្ដាញ​របស់​លោកសន្និវាស​នោះក្រៅ​ពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស​ស៊កចុះ​ក្នុងឃ្នាប​គឺតណ្ហា ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវបណ្ដាញ​គឺតណ្ហា​រួបរឹត ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវខ្សែ​តណ្ហាបន្សាត់​ទៅហើយ​ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកហើយ​ដោយចំណង​គឺតណ្ហា ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រាំនៅ​​ក្នុង​​តម្រាំ​គឺតណ្ហា ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ក្ដៅដោយ​កំដៅគឺ​តណ្ហា ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ក្ដៅក្រហាយ​ដោយសេចក្ដី​ក្ដៅក្រហាយ​គឺតណ្ហា ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស ស៊កចុះ​ក្នុងឃ្នាប​គឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវបណ្ដាញ​គឺទិដ្ឋិ​រួបរឹត​ហើយ​ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវខ្សែទិដ្ឋិ​បន្សាត់ទៅ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ប្រកប​ដោយគ្រឿង​ប្រកប​គឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រាំនៅ​ក្នុងតម្រាំ គឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ក្ដៅដោយ​កំដៅគឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ក្ដៅក្រហាយ​ដោយសេចក្ដី​ក្ដៅក្រហាយ​គឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកបដោយ​​ជាតិ​​​ជានិច្ច។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រាំ​ក្នុងជរា។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវព្យាធិ​គ្របសង្កត់​ហើយ​។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវមរណៈបៀតបៀន។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស មានទុក្ខ​ធ្លាក់ត្រូវហើយ​ ទ្រង់​ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវតណ្ហាទាក់​ជាប់ហើយ​ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ស្រោប​ហើយ​ដោយកំពែង​គឺជរា ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវអន្ទាក់​គឺមច្ចុរឹតរួត ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស ​ជាប់ដោយ​ចំណងច្រើន គឺ​ចំណង​រាគៈ ចំណង​ទោសៈ ចំណងមោហៈ ចំណងមានះ ចំណងទិដ្ឋិ ចំណង​កិលេស ចំណង​ទុច្ចរិត បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកស្រាយ​នូវ​​ចំណងរបស់​លោកសន្និវាស​នោះ ក្រៅពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស​ដើរទៅកាន់ទីចង្អៀតខ្លាំង បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកបង្ហាញ​នូវ​ពន្លឺដល់លោក​សន្និវាស​​នោះ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាសមានកង្វល់​ដោយ​កង្វល់ច្រើន បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកកាត់​នូវ​កង្វល់របស់​លោកសន្និវាស​នោះ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាសធ្លាក់ចុះ​ក្នុងជ្រោះធំ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកស្រង់​លោកសន្និវាស​នោះ ឲ្យរួចពីជ្រោះ ក្រៅពីតថាគត មិន​មាន​ឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ដើរទៅកាន់​ផ្លូវលំបាក​ខ្លាំង បុគ្គល​ដទៃនីមួយ​ជាអ្នក​ចម្លង​​លោក​​សន្និវាស​នោះ ឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាក ក្រៅពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាសដើរទៅ​ក្នុងមហាសង្សារ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នក​ស្រាយលោក​សន្និវាស​​នោះឲ្យរួច​ចាកសង្សារ ក្រៅពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស វិលវល់​នៅ​ក្នុងផ្លូវកម្រខ្លាំង បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកស្រង់លោកសន្និវាស​នោះឲ្យរួច​ចាក​ផ្លូវកម្រ ក្រៅពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាសលិចចុះ​ក្នុងល្បាប់ជ្រៅ ត្រូវភ្លើងគឺរាគៈ ភ្លើងគឺទោសៈ ភ្លើងគឺ​មោហៈ និង​​ជាតិ ជរា មរណៈ សោកៈ បរិទេវៈ ទុក្ខៈ ទោមនស្សៈ ឧបាយាសៈ​ញាំញីហើយ​ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកលត់ភ្លើង​របស់​លោក​សន្និវាស​នោះ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស អណ្ដែត​ឡើង ឥតមាន​ទីពឹង​ជានិច្ច មានអាជ្ញាត្រូវហើយ​ ធ្វើតាម​តែអាជ្ញា​នោះ រមែង​លំបាក ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ជាប់ចំណងវដ្ដៈ ប្រាកដ​ក្នុងទីសម្រាប់​សម្លាប់ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នក​ស្រាយ​ចំណងឲ្យដល់​លោកសន្និវាស​នោះ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាសឥតមានទីពំនាក់ ដល់​នូវ​ភាពគួរអាណិតក្រៃពេក បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នក​ជួយ​ស្រោចស្រង់​លោកសន្និវាស​នោះ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ។បេ។ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវសេចក្ដី​ទុក្ខចាក់​ដោតហើយ​ ត្រូវសេចក្ដី​ទុក្ខបៀតបៀន​ហើយ ​អស់កាល​យូរ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ជាប់ចំពាក់​ជានិច្ច ស្រេកឃ្លាន​ជានិច្ច។បេ។ ទ្រង់​ឃើញថា លោកសន្និវាស​ខ្វាក់ ឥតមាន​ចក្ខុ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស មានភ្នែក​វិនាសហើយ​ ឥតមានអ្នក​ដឹកដៃ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ស្ទុះទៅកាន់​ផ្លូវខុស ដើរខុសផ្លូវ បុគ្គល​ដទៃនីមួយ ​ជាអ្នកនាំ​លោកសន្និវាស​នោះ ឲ្យដើរទៅ​កាន់ផ្លូវដ៏​ប្រសើរ ក្រៅពីតថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ស្ទុះទៅ​ក្នុងជំនន់ធំ បុគ្គល​ដទៃ​នីមួយ ​ជាអ្នកស្រង់​នូវ​លោកសន្និវាស​នោះអំពីជំនន់ ក្រៅពី​តថាគត មិន​មានឡើយ ទ្រង់​ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស ត្រូវទិដ្ឋិទាំងពីររួបរឹត ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាសប្រតិបត្តិ​ខុស​ព្រោះ​ទុច្ចរិតទាំង ៣ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ពេញដោយ​យោគធម៌ ប្រកបដោយ​​យោគធម៌​​ទាំង ៤ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ចាក់ស្រែះហើយ​ដោយ​គណ្ឋកិលេស​ទាំង ៤ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកាន់មាំ​ដោយ​ឧបាទានទាំង ៤ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាសឡើង​កាន់គតិទាំង ៥ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​រមែងត្រេកអរ​ដោយកាម​គុណទាំង ៥ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស ត្រូវនីវរណៈ​​ទាំង ៥ គ្របសង្កត់​ហើយ​ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​រមែងវិវាទ​ដោយ​វិវាទមូល​ទាំង ៦ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស​​​រមែងត្រេកអរ​ដោយតណ្ហាកាយ​ទាំង ៦ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវទិដ្ឋិទាំង ៦ រួបរឹតហើយ​ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រាំនៅហើយ​ដោយ​តម្រាំទាំង ៧ ទ្រង់​ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកបហើយ​ដោយ​សញ្ញោជនៈ​ទាំង ៧ ទ្រង់​ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប៉ោងឡើងហើយ​ដោយមានះ​ទាំង ៧ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាសវិលវល់តាម​លោក​ធម៌ទាំង ៨ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ទៀងដោយ​មិច្ឆត្តធម៌​ទាំង ៨ ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស​រមែងប្រទូស្ដ​ដោយទោស​សម្រាប់បុរស ៨ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ចងគំនុំ​ដោយ​អាឃាតវត្ថុទាំង ៩ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប៉ោងឡើង​ហើយ​​ដោយ​មានះទាំង ៩ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​រមែងត្រេកអរ​ដោយ​​តណ្ហាមូលកធម៌​​ទាំង ៩ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​រមែងសៅហ្មង​ដោយ​កិលេសវត្ថុទាំង ១០ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ចងគំនុំដោយ​អាឃាតវត្ថុទាំង ១០ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកប​ព្រម​​ហើយ​​ដោយ​អកុសលកម្ម​បថទាំង ១០ ទ្រង់ឃើញ​ថា លោកសន្និវាស​ប្រកបដោយ​សញ្ញោជនៈ​​ទាំង ១០ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ទៀងដោយ​មិច្ឆត្តធម៌ទាំង ១០ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកប​ហើយ​ដោយ​មិច្ឆាទិដ្ឋិមានវត្ថុ ១០ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ប្រកបហើយ​ដោយ​សក្កាយទិដ្ឋិ​មានវត្ថុ ១០ ព្រះពុទ្ធ​មានព្រះភាគ​ទាំងឡាយ ទ្រង់ឃើញថា លោកសន្និវាស​ត្រូវ​បបញ្ចធម៌ គឺតណ្ហាទាំង ១០៨ ឲ្យយឺតយូរហើយ​ មហាករុណា​ក៏ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ ព្រះពុទ្ធ​មានព្រះភាគ​ទាំងឡាយ ទ្រង់ឃើញថា លោក​សន្និវាស​ត្រូវ​ទិដ្ឋិទាំង ៦២ រួបរឹតហើយ​ មហាករុណា​ក៏ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ ព្រះពុទ្ធមាន​ព្រះភាគទាំងឡាយ ទ្រង់ឃើញថា តថាគត​ឆ្លងរួចហើយ​ ឯសត្វលោកមិន​ទាន់ឆ្លងនៅឡើយ តថាគតរួចហើយ​ ឯសត្វលោកមិន​ទាន់រួច​នៅឡើយ តថាគត​ហ្វឹកហ្វឺនហើយ​ ឯសត្វលោក​មិន​​​ទាន់ហ្វឹកហ្វឺន​នៅឡើយ តថាគត​ស្ងប់ហើយ​ ឯសត្វលោក មិន​ទាន់ស្ងប់​នៅឡើយ តថាគត​សប្បាយ​ចិត្តហើយ​ ឯសត្វលោក មិន​ទាន់សប្បាយ​ចិត្តនៅឡើយ តថាគត​រលត់​កិលេសហើយ​ ឯសត្វលោក មិន​ទាន់រលត់កិលេស​នៅឡើយ តថាគត​ឆ្លងហើយ​ ដើម្បីចម្លង (សត្វលោក) តថាគត​រួចហើយ​ ដើម្បីញុំាង​សត្វលោកឲ្យរួច តថាគត​ហ្វឹកហ្វឺន​ហើយ​ ដើម្បី​ហ្វឹកហ្វឺន​សត្វលោក តថាគត​ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ​ ដើម្បីញុំាង​សត្វលោកឲ្យ​ស្ងប់រម្ងាប់ តថាគត​សប្បាយ​ចិត្តហើយ​ ដើម្បីញុំាង​សត្វលោក​ឲ្យសប្បាយ​ចិត្ត តថាគតរលត់​កិលេសហើយ​ ដើម្បីញុំាង​សត្វលោកឲ្យ​រលត់​កិលេស មហាករុណា​ក៏ចុះស៊ប់​ក្នុងពួកសត្វ នេះ​ឈ្មោះថា​ មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ របស់​ព្រះតថាគត។

សព្វញ្ញុតញាណនិទ្ទេស

[២៨៦] សព្វញ្ញុតញ្ញាណ​របស់​ព្រះតថាគត តើដូចម្ដេច។ ព្រះតថាគត ទ្រង់ជា្រប​សង្ខតធម៌ និង​អសង្ខតធម៌​ទាំងអស់ មិន​មានសេសសល់ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ​ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​ហេតុ​​ជាអនាគត ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ​ គ្រឿង​រារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាប​សព្វ​​នូវ​ហេតុ​ជាអតីតៈ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះ​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​​ហេតុ​ជា​បច្ចុប្បន្ន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ភ្នែក និង​រូប (យ៉ាងណា) ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាប​សព្វ​នូវ​ធម៌​នោះ យ៉ាង​នោះដែរ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ត្រចៀក និង​សំឡេង។បេ។ ច្រមុះ និង​ក្លិន អណ្ដាត និង​រស កាយ និង​សម្ផ័ស្ស ចិត្ត និង​ធម្មារម្មណ៍ យ៉ាងណា ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាប​សព្វ​នូវ​ធម៌​នោះទាំងអស់ យ៉ាង​នោះដែរ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

[២៨៧] ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបសព្វនូវអត្ថ​នៃអនិច្ចធម៌ ​នូវអត្ថ​នៃទុក្ខធម៌ ​នូវអត្ថ​នៃអនត្តធម៌ ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​​នោះ មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​​អត្ថ​​នៃអនិច្ចធម៌ ​នូវ​អត្ថ​នៃទុក្ខធម៌ ​នូវ​អត្ថ​នៃអនត្តធម៌ របស់​រូបទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​អត្ថ​នៃអនិច្ចធម៌ ​នូវ​អត្ថ​នៃទុក្ខធម៌ ​នូវ​អត្ថ​នៃអនត្តធម៌ របស់​​វេទនាទាំងប៉ុន្មាន របស់​សញ្ញា​ទាំងប៉ុន្មាន របស់​សង្ខារទាំងប៉ុន្មាន របស់​វិញ្ញាណទាំងប៉ុន្មាន របស់​ចក្ខុទាំងប៉ុន្មាន។បេ​។ របស់​ជរាមរណៈ​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

[២៨៨] ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបសព្វនូវ​អត្ថ​នៃការ​ដឹង​ច្បាស់ របស់​អភិញ្ញា​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​​នូវ​អត្ថ​នៃការ​កំណត់ដឹង​របស់​​បរិញ្ញា​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃការ​លះបង់​របស់​បហានៈទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃការ​ចំរើន​របស់​​ភាវនា​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃការ​ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​របស់​​សច្ឆិកិរិយា​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ ​នូវ​អត្ថ​នៃគំនរ របស់​ខន្ធទាំង​ប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ ​នូវ​អត្ថ​នៃធាតុ របស់​ធាតុទាំង​ប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃ​អាយតនៈ របស់​អាយតនៈ​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃ​សង្ខតធម៌ របស់​សង្ខតធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃអសង្ខតធម៌ របស់​អសង្ខតធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

[២៨៩] ព្រះតថាគតទ្រង់ជា្របសព្វ ​នូវ​កុសលធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាប​សព្វនូវ​អកុសលធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អព្យាកតធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​កាមាវចរធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​រូបាវចរធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អរូបាវចរធម៌ទាំ​ងប៉ុន្មាន ​នូវ​​អបរិយាបន្នធម៌​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ​ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ ​នូវ​អត្ថ​នៃទុក្ខ របស់​ទុក្ខសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​អត្ថ​​នៃ​សមុទ័យ របស់​សមុទយសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃនិរោធ របស់​និរោធសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​​អត្ថ​នៃមគ្គ របស់​មគ្គសច្ចទាំង​ប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង ​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

[២៩០] ព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបសព្វនូវ​អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយអត្ថ របស់​អត្ថប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ។បេ។ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជា្របសព្វ​នូវ​​អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយធម៌ របស់​ធម្មប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយនិរុត្តិ របស់​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយ​​បដិភាណ របស់​បដិភាណប្ប​ដិ​សម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​​នោះ​មិន​​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​​ក្នុងញាណ​នោះ​មិន​មាន ហេតុ​នោះ​ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​នូវ​សត្តាសយានុសយញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន ​នូវ​មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះ​មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

[២៩១] ព្រះតថាគតទ្រង់ជា្របសព្វ​ដោយព្រះទ័យ ​នូវ​អារម្មណ៍ដែល​លោក ព្រមទាំង​​​ទេវលោក មារលោក ព្រហ្មលោក ដែល​ពួកសត្វ ព្រមទាំង​សមណព្រាហ្មណ៍ ទាំងមនុស្ស​ជាសម្មតិទេព និង​មនុស្សដ៏​សេសទាំង​ប៉ុន្មាន បាន​ឃើញ ឮ ពាល់ត្រូវ ដឹង​ សម្រេច ស្វែងរក ត្រាច់រង្គាត់​តាមហើយ​ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

របស់អ្វីមួយ ក្នុងលោកនេះ ដែលព្រះតថាគតនោះ មិន​ឃើញហើយ​ មិន​មានឡើយ មួយទៀត របស់​ណាដែល​គេគប្បីដឹង​ហើយ​ តែសត្វលោកមិន​ដឹង​ មិន​ស្គាល់ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ ​នូវ​របស់​​នោះទាំងអស់ ហេតុ​នោះទើប​ឈ្មោះថា សមន្ដចក្ខុ។

[២៩២] សំនួរត្រង់ពាក្យថា សមន្ដចក្ខុ តើសមន្ដចក្ខុ ដោយអត្ថដូចម្ដេច។ ពុទ្ធញ្ញាណ ១៤ គឺ ទុក្ខញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ ទុក្ខសមុទយញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ ទុក្ខនិរោធញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ ទុក្ខនិរោធ​គាមិនីបដិបទា​ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ អត្ថប្បដិសម្ភិទាញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១​ ធម្មប្បដិសម្ភិទាញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ សត្តាសយានុសយញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ សព្វញ្ញុតញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ អនាវរណញ្ញាណ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ ១ ទាំង ១៤ នេះ​ ឈ្មោះថា​ពុទ្ធញ្ញាណ បណ្ដា​ពុទ្ធញ្ញាណ​ទាំង ១៤ នេះ​ ញាណ ៨ ​ខាងដើម ទួទៅដល់​ពួកសាវ័ក ឯញាណ ៦ (ខាងចុង) មិន​ទួទៅដល់​ពួកសាវ័ក​ឡើយ។

[២៩៣] អត្ថនៃទុក្ខ របស់ទុក្ខសច្ចទាំងប៉ុន្មាន ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាប​សព្វហើយ​ អត្ថ​នៃទុក្ខ ឈ្មោះថា​ព្រះតថាគត​មិន​ជ្រាប មិន​មានឡើយ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ អត្ថ​នៃទុក្ខ របស់​ទុក្ខសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាប​សព្វហើយ​ ឃើញសព្វហើយ ​​ដឹង​ច្បាស់សព្វហើយ​ ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​​សព្វហើយ​ ពាល់ត្រូវ​សព្វហើយ​ដោយប្រាជ្ញា អត្ថ​នៃទុក្ខ ឈ្មោះថាព្រះតថាគតមិន​ពាល់ត្រូវហើយ​ដោយប្រាជ្ញា មិន​មានឡើយ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ អត្ថ​នៃសមុទ័យ របស់​សមុទយសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃនិរោធ របស់​និរោធ​សច្ចទាំងប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃមគ្គ របស់​មគ្គសច្ច​ទាំងប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយ​នូវ​អត្ថ របស់​​អត្ថប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយ​ធម៌របស់​ធម្មប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃ​ការ​បែកធ្លាយ​និរុត្តិ របស់​និរុត្តិប្បដិសម្ភិទា​ទាំង​ប៉ុន្មាន អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយ​បដិភាណ របស់​​បដិភាណប្បដិសម្ភិទា​ទាំងប៉ុន្មាន ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាប​សព្វហើយ​ ឃើញសព្វហើយ​ ដឹង​​ច្បាស់​​សព្វហើយ​ ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់សព្វ​ហើយ​ ពាល់ត្រូវ​សព្វហើយ​ ដោយប្រាជ្ញា អត្ថ​នៃការ​បែកធ្លាយ​បដិភាណ ឈ្មោះថាព្រះតថាគត មិន​ពាល់ត្រូវហើយ​ដោយប្រាជ្ញា មិន​មាន​ឡើយ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ ឥន្រ្ទិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន សត្តាសយានុសយញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ​ទាំងប៉ុន្មាន មហាករុណា​សមាបត្តិញ្ញាណ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​ហើយ​ ឃើញសព្វ​ហើយ​ ដឹង​ច្បាស់សព្វហើយ​ ធ្វើឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់សព្វហើយ​ ពាល់ត្រូវសព្វហើយ​ ដោយប្រាជ្ញា មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណ ឈ្មោះថា​​ព្រះតថាគត​មិន​ពាល់ត្រូវហើយ​ដោយប្រាជ្ញា មិន​មានឡើយ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះ មិន​មាន ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ របស់​អ្វីមួយដែល​សត្វលោក ព្រមទាំងទេវលោក មារលោក ព្រហ្មលោក ដែល​ពួកសត្វ ព្រមទាំង​សមណព្រាហ្មណ៍ ទាំងមនុស្ស​ជាសម្មតិទេព និង​មនុស្សដ៏​សេសទាំង​ប៉ុន្មាន ឃើញហើយ​ ឮហើយ​ ពាល់ត្រូវហើយ​ ដឹង​ហើយ​ សម្រេច​ហើយ​ ស្វែងរកហើយ​ ត្រាច់រង្គាត់តាមហើយ​ ព្រះតថាគត​ទ្រង់ជ្រាបសព្វ​ហើយ​ ឃើញ​សព្វហើយ​ ជ្រាបច្បាស់​សព្វហើយ​ ធ្វើឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​សព្វហើយ​ ពាល់ត្រូវ​សព្វហើយ​ ដោយ​ប្រាជ្ញា របស់​អ្វីមួយ ឈ្មោះថា​ព្រះតថាគត​មិន​ពាល់ត្រូវ​ដោយប្រាជ្ញា មិន​មានឡើយ ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​សព្វញ្ញុតញ្ញាណ គ្រឿងរារាំង​ក្នុងញាណ​នោះមិន​មាន ព្រោះ​ហេតុ​នោះ ឈ្មោះថា​អនាវរណញ្ញាណ។

របស់អ្វីមួយ ក្នុងលោកនេះ​ ដែល​ព្រះតថាគត​នោះមិន​ឃើញហើយ​ មិន​មានឡើយ មួយទៀត របស់​ណាដែល​គេគប្បីដឹង​ តែសត្វ​លោកមិន​ដឹង​ មិន​ស្គាល់ ព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបច្បាស់​​នូវ​របស់​​នោះទាំងអស់ ហេតុ​នោះ ទើបឈ្មោះថា សមន្ដចក្ខុ។

ចប់ ញាណកថា។

ចប់ ភាគ៦៩។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil