បច្ចយសន្និស្សិតសីល

សីលដែលអាស្រ័យនូវបច្ច័យ​ ៤ ហៅថា បច្ចយសន្និស្សិតសីល បានដលបន្ត​ការ​អាន “បច្ចយសន្និស្សិតសីល”

តិរច្ឆានវិជ្ជា

តិរច្ឆានវិជ្ជា គឺចំណេះដែលថោកទាប ទុកដូចជាចំណេះរបស់សត្វតិបន្ត​ការ​អាន “តិរច្ឆានវិជ្ជា”