និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន

និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន មាន ៣ គឺ បរិកម្មនិមិត្ត ១ ឧគ្គហនិមបន្ត​ការ​អាន “និមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាន”

អានាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន

ខ្យល់មាន ៤ ត្រកូល ភិក្ខុ កាលដកដង្ហើមចេញវែង ក៏ដឹងច្បាស់ថបន្ត​ការ​អាន “អានាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន”