អាហារេបដិកូលសញ្ញា

អាហារ ៤ យ៉ាង​គឺ​ កពឡិង្ការាហារ ផស្សាហារ មនោសញ្ចេតនាហារ បន្ត​ការ​អាន “អាហារេបដិកូលសញ្ញា”

ជំនួញខុស ៥ប្រការ

អាជីវនៃឧបាសក កិរិយា​លះបង់​នូវ​ជំនួញ​ខុស​ ៥​ ប្រការ​ ហេីបន្ត​ការ​អាន “ជំនួញខុស ៥ប្រការ”

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ ទានមយ បុណ្យសម្រេចដោយ​ទាន សីលមយ បុណ្បន្ត​ការ​អាន “បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ”