ធម្មសារ – ខ

ខន្ធ ៥

រូបក្ខន្ធ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ។


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil